Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
VAREND PERSONEEL VAN DE FRIESE ADMIRALITEIT.


TJAERT TJEBBES.

In het jaar 1589 kocht kapitein Tjaerd Tjebbes voor 900 goud-guldens het t'Olde Raedhuis op de hoek van de Hoogstraat en Lange Oosterstraat te Dokkum. De verkoper was de magistraat van Dokkum. Dhr.J.Folkema een geboren Dokkumer heeft in 1718 gravurus uitgegeven, op een ervan staat het t'Olde Readhuis.

Er stond op de hoek van de Diepswal, waar nu het hotel de Posthoorn staat, een herberg die de naam van de Blauwe Clok had. In beschrijvingen van 1686 staat op 12 November s'nachts door stormwind het zeewater over de Zijl en Woudpoort liep en het bij de Blauwe Clok vijf voet hoog was.

1598. Tjaerd Tjebbes op expeditie met het schip Blaue Clocke.
(waarschijnlijk genoemd naar de herberg) groot 200 ton-70 man.

Resolutieboek van Gedep.Staten van Friesland. 1579-1596. Blz.147. 31 Mei 1582. De schipper Jan Tammes Claes Jacobsz. wordt met zijn boeier in s'landsdienst genomen om door Kapt. Tjaert Tjebbes op t'Groningerdiep en omgeving gebruikt te kunnen worden. Prov. R.A. Leeuwarden.
.

TEUNIS WOLTERSZ. 

Ook wel genoemd Teunis Woltersz.Hees, Co Antonie Woutersz. of Friese Teun.

18 Januari 1606. Brengt Teunis Woltersz. de pinas van
Kollu-merzijl binnen Dokkum. Register van betalingsordonaties.
18 Jan.1606, 12 Aug.1609 en 13 Juli 1610. Gem.Archief Kollum.

19 Januari 1607. Werd aan de Adm.v.Dokkum geschreven dat er een schip uitgerust moest worden met 100 koppen, het moest uiterlijk voor de laatste Januari in Texel zijn. 6 Februari 
verklaart gedeputeerde Runia dat Thoenis Wouters, Admiraal 
Heemskerk in de raad (op zee) zal dienen. 8 Febr.1607 wordt hij benoemd. Resol.St.Gen.1606-1609. 14e deel. Blz.13 en 18. 

25 April 1607 Slag bij Gibraltar, Theunis Woltersz was daar op het sedert 1599 gehuurde schip de Friese Pinas.

13 Juni 1609. Wordt Theunis Woltersz beloond met f.6= voor zijn moed tijdens de slag van Gibraltar en voor het veroveren van het schip "Nostra Seignora del Rosario" Resol.St.Gen. 1606-1609. 14e deel. Blz.821.

6 Februari 1610. Kapt.Tuenis Woutersz zal men bij de Adm.v. Dokkum aanbevelen voor de eerste vacature. Resol.St.Gen. Nieuwe reeks 1610-1670. 1e deel. Blz.33.

12 Mei 1612. Kapt. Thoenis Woltersz. vraagt bij rekest beta-ling van f.50,= die hem 17 December 1609 zijn toegewezen voor betoonde moed bij de slag van Gibraltar, voorts een schrijven aan de Adm.v.Dokkum om hem weer in dienst te nemen en in tussen een toekenning van een traktement. De Gen.Staten be-sluiten de Adm. te schrijven dat zij Woltersz de f.50,= moeten uitbetalen en hem bij de eerste vacature weer in dienst te nemen. Voorlopig zal hij een extra ordinaris traktement van f.12= ontvangen als blijkt dat hij werkelijk dienst doet.

1619. Teunis Woltersz.Hees met schip ??? onder Moy Lambert op expeditie naar de Middelandsezee, van December 1619 tot Octo-ber 1620.

1631. Onder de Admiraliteit van Friesland in 1631. Capt.Teunis Woutersz. Hees op een schuit groot 12 lasten-10 koppen en 4 steen-stukken. R.A. Den Haag. Toegangsnr. 1.01.47.27 no.79
.

PAULUS BUYTENPOSTEN.

Op 22 Mei 1610 wordt geresolveerd de Kapt.Paulus Buytenposten een extra ordinaris traktement van f.12,= toe te staan, op voorwaarde dat hij zich in werkelijke dienst begeeft.
Resol.St.Gen.Nieuwe reeks 1e.deel. 1610-1612. Blz.90. 
.

CLAES BANCKES.

Op 22 Mei 1610 wordt geresolveerd de Kapt Claes Banckes een extra ordinaris traktement van f.12,= toe te staan, op voorwaarde dat hij zich in werkelijke dienst begeeft. Claes Banckes is 60 jaren oud en behoeft geen dienst te doen.
Re-sol.St.Gen.Nieuwe reeks 1e.deel. 1610-1612. Blz.90.

14 Augustus 1612. De admiraliteit van Dokkum wordt opgedragen Claes Banckes het bevel te geven over het deze winter uit te rusten oorlogschip. Resol.St.Gen.Nieuwe reeks 1e. deel 1610-1612 Blz.716.
.

PIETER CLAESSEN.

Op 22 Mei 1610 wordt geresolveerd de Kapt. Pieter Claessen een extra ordinaris traktement van f.12,= toe te staan, op voorwaarden dat hij zich in werkelijke dienst begeeft. 25 Juni 1610 ook van die verplichting vrijgesteld. Resol.St.Gen. Nieuwe reeks 1e. deel 1610-1612. Blz.90.
.

JAN CRABBE.

Op 22 Mei 1610 wordt geresolveerd de Kapt. Jan Crabbe een extra ordinaris traktement van f.12,= toe te staan, op voorwaarde dat hij zich in werkelijke dienst begeeft.
Re-sol.St.Gen. Nieuwe reeks 1e. deel 1610-1612. Blz.90.
.

CLAES CARPERS.

Op 22 Mei 1610 wordt geresolveerd de Kapt. Claes Carpers een extra ordinaris traktement van f.12,= toe te staan, op voorwaarde dat hij zich in werkelijke dienst begeeft.
Resol.St.Gen. Nieuwe reeks 1e. deel 1610-1612. Blz.90.

13 December 1617 trouwd Tiaerdt Romckes van Ferwerd, bottelier op het schip van Claes Carpers, met Hil Johannesdr. van Dokkum.( Wed.van Dirck Jansen) Dokkumer Trouwboek. 

Onder de Adm.van Dokkum in 1631 Claes Carpers, op boeier groot 36 lasten- 35 matrozen- 4 gotelingen en 4 steenstukken. R.A
Den Haag. Toegangsnr. 1.01.47.27 no 79.

Claes Carpersz. woont in 1647 Gasthuysstraat 25 te Dokkum. Genaamd "Wopcke Wevershuys", hebbende ten noorden Jarrich Sivert zn. Huur 1.5 g.g. eigenaar Hans Goldsmits erven.
Uit: Weeshuisboek Dokkum. 
.

MARTEN JANSZ.

Op 22 Mei 1610 wordt geresolveerd de Kapt. Marten Jansz. een extra ordinaris traktement van f.12,= toe te staan, op voorwaarde dat hij zich in werklijke dienst begeeft.
Resol.St.Gen. Nieuwe reeks 1e. deel 1610-1612. Blz.90.

17 Juli 1612. Mertten Janssen genoemd i.v.m. activiteiten tegen zeerovers. Resol.St.Gen. 1610-1612. 1e.deel Blz.694.
.

HERMAN CLOT.

Op 22 Mei 1610 wordt geresolveerd de Kapt. Herman Clot een extra ordinaris traktement van f.12,= toe te staan, op voorwaarde dat hij zich in werkelijke dienst begeeft.
Resol.St.Gen. Nieuwe reeks 1e. deel 1610-1612. Blz.90.
.

JOHAN JOORISSEN VAN GRONINGEN.

Op 19 December 1612 verzoekt Johan Joorissen van Groningen aan de Gen.Staten om een traktement gelijk als de andere scheepskapiteinen hebben ontvangen, dit schrijven wordt voor advies naar de Adm.v.Dokkum gestuurd. Resol.Gen.St. Nieuwe reeks 1e. deel 1610-1612. Blz.799.
.

ROMBOUT VAN DER PARRE.

1624. Commandeerd het schip de Bul in een gevecht met een eskader Duinkerkers, verovert de Schout bij Nacht.

1625. Onder Adm. Willem de Zoete, heer van Haultain bij
Rouchelle. Strijd tegen de Hugenoten tot ongenoegen van landgenoten over vervolging van geloofsgenoten. Haalt van Hamburg de kinderen van de Koning van Bohemen.

1627. Bestrijdt de Duinkerkers voor Petten, commandeerd een smaldeel voor Oostende en veroverd 2 kapers.

1628. Strijdt onder Marius Hollare tegen de Duinkerkers en veroverd onder van Dorp 2 kapers. Levert gevecht voor Oostende waarbij de Duinkerker vlootvoogd Rombouts gevangen wordt genomen. 
 
1628. Eskader commandant op de kust van Portugal.

1629. Helpt op 25 Augustus Duinkerken met zinkschepen te ver-sperren. Zie: Journaal van Kapt.A.v.d.Haept. Zinkschepen in de strijdt tegen de Duinkerkers 1629. Zie ook: Tromp, het verhaal van een zeeheld. Prov.Bibl. Leeuwarden. C40601.

1629. In het eskader van Quast wordt hij op 7 December gerekend bij de Admiraliteit van Amsterdam. Journaal van Commandeur M.H.Tromp van 23 Nov.1629-14 Maart 1630. Zie ook Prov.
Bi-bl. Leeuwarden. C40601.

1630. Verovert een Duinkerker.

?????? Klopt het bovenstaande wel, gezien zijn leeftijd ?????

1636/1637. Dient op het schip de Bul onder van Dorp en Tromp.

1638. Op 14 Maart trouwt Tyeck Lenerts, bottelier op de Bul onder R.v.d.Parre, met Trijn Joostes van Harlingen. Harlinger Trouwboek.

1638. Op 20 Juli beklaagd hij zich bij Tromp dat hij door een Engelsschip was beschoten. De Engelse kapitein kwam kort daarop zich bij Tromp beklagen, van de Parre had de Engelsman ontmast.

1638. Het schip De Bul werd in Augustus/September verbouwd tot brander i.v.m. plan een brander aanval uit te voeren op de schepen in Duinkerken, het plan mislukt.  

1638. Het schip De Bul in October naar Texel gebracht.

1640. Op 1 October uit het Goerresche Gadt gekomen, 14 October v.d.Parre op het schip van Kapt.van Diemen en op 22 November onder Commandeur Banckert op zoek naar de vijand.

1641. Wordt hij voor het eerst genoemd onder de Admiraliteit van Friesland.

1646. Het nieuwe schip van R.v.d.Parre legt te Rotterdam, heeft daar verschillende jaren gelegen en verrot.

1652. Dient opnieuw onder de Ruyter in de Slag bij Plymouths, en commandeert op 26 Augustus het schip de Albertina(1).

1652. Voor de slag bij Duins, 2 October naar huis gezonden, wegens onge-schiktheid van het schip Albertina (1).

1652. Strijdt op 10 December bij de Singels in de slag onder Tromp, op Albertina (1).

1653. Strijdt in de 3 Daagse-zeeslag 28 Februari-2 Maart op Albertina (1).

1654. Rombout van der Parre kapitein op het schip Oostergo (1) R.A. Den Haag. Toegangsnr. 1.01.47.27 no.79.

Kapt.Rombout van der Parre en zij vrouw Grietie Adolfs laten de volgende kinderen dopen, 31 Mei 1647 Ellie, 18 Maart 1649 Rombout, 19 Mei 1650 oningevult en 30 April 1654 Adolf. e.a.
V-olgens Harlinger doop-en trouwboek.

Op grafsteen in Westerkerk te Harlingen: 24 October 1655 De Eerzame Cappitein Rombout van der Parre. Oud 42 jaar. ?????

Op voordracht d.d. 26 april 1659, ter benoeming van een extra ordinaris kapitein, stonden op nominatie in zijn plaats Jan Jansz. Vyselaer en Willem Ryx, R.v.d.Parre wordt als overleden vermeld.
.

CORNELIS VAN OYEN     schip Gouda    170lasten-95man.
 
ANTONIS FLORIS       schip Overijssel  150lasten-85man.

JAN IJSBRAND VAN EDAM   schip Friesland(0) 150lasten-80man.

HENDRICK CORNELIS DE NIJS schip Leiden    110lasten-80man.
 
THYMEN CLAES        jacht de Marceel  60lasten-60man.

1628 Friese Admiraliteit onder Adm.van Amsterdam ter bevrij-ding van de custe van Vlaenderen. Bovenstaande schepen van Friesland staan ter directie van het College te Amsterdam.

ADRIAEN KEMPE       schip St.Joris   180lasten-85man.

CORNELIS LONCKE      schip de Hont   150lasten-85man.

Bovenstaande schepen van Stad en Landen staan ter directie van het College van Zeeland/Middelburg. Idem nog 1 fregatte, 1/2 Stad en Landen, 1/2 Zeeland. ???lasten-50man.

E.e.a. volgens "Lyste van de Schepen van Oorloge gedestineerd tot bevrijdingen van de kust van Vlaenderen. R.A. Den Haag Toegangsnr. 1.01.47.37 no.10. Zie ook Geschiedenis v/h. Ned.
Zeewezen blz. 238 en noot 1, blz. 245 en noot 1. en blz. 254.
Ook volgens Lijst van Schepen tot bevrijdingen van de kust van Vlaenderen 29 Maart 1628. R.A. Den Haag Toegangsnr.1.01.47.30 no.12. en Staat van Oorlog te water 1628. R.A. Den Haag. Toe- 
gangsnr. 1.01.47.27 no.79.

TIEBBE AUKES.

1624. Op 11 December trouwd Tiebbe Aukes van Dokkum, kapitein op een oorlogschip van de Adm.v.Fr. met Atke Pietersdr. van Dokkum.

1631. Kapt.Tiebbe Aukes op pinas Gidion (0). 90lasten-70koppen 4 metaalstukken-10 gotelingen en 4 steenstukken. R.A.Den Haag.
Toegangsnr. 1.01.47.27. no.79.
.

HENDRICK THYMANSSE DONCKER.

1631. Capt.Hendrick Thymansse Doncker op boeier groot 
36las-ten-35matrozen, 4 gotelingen en 4 steenstukken.
R.A. Den Haag. Toegangsnr. 1.01.47.27. no.79.

1641-1645. Convooymr. Donckers woont Flasstraat B93 te Dok-kum.
Huur 2 gg. volgens coopbrief van Jour Julius Mockema van Unia en de Juffr. Ida van Ailva d.d. 4-5-1641. In 1714 Capitein Donckers huis genoemd.
.

OTTO VAN HOLMA.

1631. Capt.Otto van Holma op boeier groot 36lasten-35 matro-zen, 4 gotelingen en 4 steenstukken. R.A. Den Haag. Toegangs-
nr. 1.01.47.27. no.79.
.

JAN JURIAENSSE.

1631. Capt.Jan Juriaensse op boeier groot 34lasten-35matrozen 
2 metalenstukken, 2 gotelingen en 4 steenstukken.
R.A. Den Haag. Toegangsnr. 1.01.47.27. no.79.
.

WOLTER VAN AUGURIS.

1631. Capt.Wolter van Auguris op boeier groot ?lasten-35ko-ppen 4 gotelingen en 4 steenstukken. R.A. Den Haag. Toegangsnr.
1.01.47.27. no.79.
.

JAN CEULEN TISSENBERGER.

1631. Capt.Jan Ceulen Tissenberger op boeier groot ?lasten-
35 koppen, 4 gotelingen en 4 steenstukken.
R.A. Den Haag. Toegangsnr. 1.01.47.27. no.79.
.

JAN SCHAEFF.

1631. Capt.Jan Schaeff op schuit groot 10lasten-10koppen en 
4 steenstukken.
R.A. Den Haag. Toegangsnr. 1.01.47.27. no.79.

HENDRIK JACOBSZ. HACKERS

1631. Capt.Hendrik Jacobsz. Hackers op schuit groot 10lasten-
10koppen en 4 steenstukken. 
R.A. Den Haag. Toegangsnr. 1.01.47.27. no.79.
. 

Op de custe van Vlaenderen.

MR.VAN BREDERODE     schip ???      200lasten-95man.
Een nieuw schip in de plaats van het verongelukte schip van Capt.Cornelis van Ooyen. 
 
PIETER JANSZ.VAN HAARLEM schip Vriesland(0) 150lasten-80man.

Tot het kruisen van de zee.

CORNELIS HENDRIK DE NIJS schip Gelderland(0) 180lasten-90man.

PIETER MEEUWS       schip Leiden    110lasten-80man.

ANTHONIE FLORISZ.     schip Overijssel  150lasten-80man.

Bovenstaande schepen staan ter directie van de Admiraliteit
van Amster-dam.

ADRIAEN KEMPE       schip St.Joris   180lasten-85man.

CORNELIS LONCKE      schip de Hont    150lasten-85man.

Bovenstaande schepen staan ter directie van de Admiraliteit
van Zeeland/Middelburg.

R.A. Den Haag. Toegangsnr. 1.01.47.27. no.79.
.

TJAERT RYENX DE GROOT.

1636-1637. Tjaert Ryenx de Groot op het jacht Gidion (1) behorende bij landsvloot Gewest Friesland onder Admiraliteit van Rotterdam.

1639. Tjaert Ryenx de Groot met directie schip Friesland (1) onder Adm.v.Rotterdam en M.H.Tromp. 15 September 1639 in Slag bij Beachy Head, wordt afgezonden om anderen schepen te waarschuwen. 18 September heet hij met het eskader onder Bankert terug.

1639. Met het directieschip Friesland (1) onder M.H.Tromp op 21 October in Slag op de Reede van Duins.

1640. Op 10 September ondertekend Tjaert de Groot samen met andere kapiteins en Ltn.Adm.M.H.Tromp een brief betreffende een veroverd piratenschip van Algiers, waarbij aan boord waren 105 koppen, waaronder 16 christenslaven en 16 stukken geschut. Uit: Tromp. Het verhaal van een zeeheld. Prov.Bibl. C40601.

1640-1641. Genoemd bij de Adm.v.Friesland.

1643. Tjaert de Groot "Fregat op het Eyerlant door tempgeest vergaan, gestaan hebbende ter repartietie van Friesland. Directie schip Friesland (1).

1644. Tjaert de Groot verzoekt om aanvulling fregat.

1644. Tjaert de Groot "Captein te water ten oorlog in dienst van de lande' koopt een huis aan de Zuiderhaven Te Harlingen 
"daar de Brandaris uithangt"

1646. Tjaert de Groot ... Hier is in Harlingen een nieuw hol gemaakt maar of het in zee gebracht zal worden is nog maar de vraag.

Op 26 April 1662 werden Albert Pietersz.de Boer en Jan Jansz van Hindelopen in zijn plaats tot ordinaris kapitein voorgedragen.
.

HENDRICK JANSZ. CAMP.

1636-1637. Hendrick Jansz.Camp op het directie jacht Breda door Tromp weggezonden wegens slechte vaar en zeil eigenschappen. Het jacht kreeg als taak om naar Kaap Lafevie en Dieppe te gaan en te zien of daar schepen op convooi lagen te wachten.

1639. Op 15 September Slag bij Beachy Head onder M.H.Tromp. H.J.Camp op directie jacht Gidion (1) Gewest Friesland onder Adm.v.Rotterdam.

1639. Op 21 October op directie jacht Gidion(1) onder
M.H.Tro-mp in Slag op de Reede van Duins.

1640-1641. Hendrick Jansz.Camp genoemd bij Adm.v.Friesland.

1642. H.J.Camp 3 Juni met het enige schip van de Fr.Adm. dat klaar was uit Texel naar zee.

1648. Pytter Meynerts Spierhingh van Harlingen, luitenant onder Hendrick Jansz.Camp.

1650-1652. Hendrick Jansz.Camp in hulpeskader naar Brazilie.

1652. Op 10 December in Slag bij de Singels. H.J.Camp op schip Groningen (1).

1652. Op 13 December in gevecht met 2 Engelse fregatten, zwaar beschadigd ca. 100 schotten zowel onder als boven de waterlijn, de admiraliteit moest hem van een ander schip voorzien.
Pamfletten verzameling W.P.C.Knuttel, deel 2 Blz.186 no.7199.
Brief van Kapt.Hendrick Camp betreffende een gevecht met 2 Engelse fregatten geschreven 19 December 1652.

1653. Driedaagse Zeeslag 28 Febr.- 2 maart. H.J.Camp op schip Groningen (1) onder M.H.Tromp.

1653. In zijn plaats werd zijn Luitenant Frederick Stelling-werf als opvolger voorgedragen, maar waarschijnlijk niet benoemd. 

Vermoedelijk een bloedverwant van Joris Gerrits Camp die van 1614-1644 als bouwmeester, burgemeester, raadslid en voogd van het St.Ant.Gasthuis te Leeuwarden voorkomt. Stamboek Fr.Adel. Mrs.de Haan Hettema en Halmael, deel 2. Blz.133 en 240.

Een ander lid van dat geslacht Lambert Camp gehuwd met Mayke Siccama komt als convooimeester voor in 1664. Stamboek Fr.Adel deel 2. Blz.133 en 240.
.                        

JAN ROSEGEIJN 

Ook voor komend onder de naam Jan Lodewijs van Rosingyn,  
Jan Lodewijkssen of Jan Lodewijksz.

1605. Schipper Willem Jansz. en commies Jan Lodewijksz op het V.O.C. jacht het Duyfken op 28 November vertrokken uit Bantam met opdracht- tot het ontdecken van het groote land van Nova- Guinea en anderen onbekende Oost -en Suykerlanden- in Mei 1606 behouden in Bantam teruggekeerd. De Zuidkust van Nieuw-Guinea werd verkend. Langs de kust van Nieuw-Guinea Zuidoostwaarts koersend kwam men zonder dat men het wist, in de grote baai aan op de Australische Noordkust, welke later de Golf van
Car-pentaris zou worden genoemd. Langs de kust Zuidwaarts zeilende meende zij nog steeds Nieuw Guinea aan bakboord te hebben. Het verste punt dat zij bereikt hebben noemde zij Keerweer, liggende op 13 graden 45 min. Zuiderbreedte. Willem Jansz en Jan Lodewijksz zijn de eerste ontdekkers van het Australische continent geweest. Dat zij niet wisten waar zij bevonden, doet aan hun ontdekking niets af. Toen Columbus in Amerika voet aan wal zette, meende hij in Indie te zijn, en toch zal niemand hem de ontdekking van Amerika betwisten. Reeds in 1859 schreef de grote deskundige op dit gebied 
R.H.M-ajor: The first authenticated discovery of any of the great Southland was made in 1606 bij a Duth ship, the Duyfken.
Willem Jansz en Jan Lodewijksz ontdekte Australie voor Abelz. Tasman in 1642/1644.

1625. Onder Adm.v.Amsterdam. Aanval Ned-Eng.vloot op Cadix in November.

1636-1637. Commandeerd het jacht Bruynvisch, gewest Friesland onder Adm.van Rotterdam.

1638. Op wacht voor Duinkerken met het jacht Bruynvisch.

Volgens W.A.Engelbrecht en Dr.Herwendes "De ontdekkingsreis van J.L.Maire en W.Schoute 1605-1617, s'Gravenhage 1945 deel 2
pag.150/151 is Jan Lodenwijcksz - Jan Lodewijs van Rosingyn.
Linschoten Vereniging. Deel 71. Derde reis van de V.O.C naar Oost Indieen onder Paulus van Caerden in 1606. Deel 2.
J.Lode-wijksz = Roosengijn. Pag.28/29. Zie ook Dr.F.W.Stapel 
"De Oostindische Compagnie en Australie" Amsterdam 1937. 
Pag. 23/24. Patria-reeks deel 4. R.H.Major. Early voyages to Terra Australis, now called Australia. Hakluyt-Society London 1859. Kaart van Rosingeyn werd door Dr.F.C.Wilder in Wenen terug gevonden.
.

ANDRIES VAN DEN BOUCKHORST.

1636-1637. Andries van den Bouckhorst met jacht Harlingen bij landsvloot. Gewest Friesland onder Admiraliteit van Rotterdam.

1638 Kapt. Bouckhorst met het jacht Harlingen gestrandt op Calis Cliff = Kaap Gris-Nez op 12 of 22 Januari. Zie:
t'Leven en bedrijff van vice Adm. de With, zaliger.

1640/1641. Genoemd bij Friese Admiraliteit.

1642. Andries van den Bouckhorst Captein van Noordwijk in Holland trouwt 23 Februari met Beatrix Lammerts van Harlingen, welke was gedoopt 15 Juni 1615. Zij laten de navolgende kinderen dopen: 5 Maart 1643 Daniel, 29 December 1644 Lammert, 29 Januari 1647 Isack en 14 December 1651 Isack. e.e.a volgens Doop-en trouwboek Harlingen.

1644. Kapt. Andries v.d.Bouchhorst koop een huis op de
Schri-tsen te Harlingen.

1645. Genoemd bij de Friese Admiraliteit.

1652. Bij convooi Zeeuwse koopvaarders 12 Augustus op het schip St.Nicolaas bij de mond van de Somme in aanvaring met het schip van Kapt. Jonge Boerjaep van Nes. Het schip van Kapt. Bouckhorst zonk en verging met man en muis.

1653. Frederick Stellingwerf wordt in zijn plaats voorgedragen, maar waarschijnlijk niet benoemd.

1659. Voordracht tot benoemimg opvolger van Andries van den Bouckhorst.
.

ABRAHAM CRIJNSZ.

Ook genoemd Abraham Crijnssen.

1636-1637. Abram Crijnsz. op jacht ter Goes. Gewest Groningen onder Admiraliteit van Zeeland/Middelburg.

1639. Abraham Crijnsz. op jacht ter Goes 18 September onder eskader van Banckert in Slag bij Beachy Head.

Hij is eerst evenals de Ruyter in dienst geweest van de Gebr.
-Lampsins, waarbij hij zich "zeer ontzaglijk maakte" tegen de Duinkerkers en trad later in dienst van het land. Volgens Knuttel no.4622 bij Admiraliteit van Zeeland.
.

GLOEIJENDE OVEN.

Ook genoemd Adriaen Jansz.

1636-1637. Gloeiende Oven op jacht Arnemuiden. Gewest Gronin-gen onder Admiraliteit van Zeeland.

1639. 18 September op het jacht Arnemuiden onder eskader van Banckert. Gewest Groningen onder Admiraliteit van Middelburg.

1652. Kapt. Gloeijende Oven op 12 Juli voor Wielingen met jacht De Jager.

1653. In Slag bij Nieuwpoort op 12/13 Juni op schip de 
Vrede(2) onder Admiraliteit van Zeeland.

Heeft belangrijke diensten bewezen bij de uitrusting van branders, waarvoor hem een aparte beloning werd toegekend. Hij was wellicht een specialist op het gebied van uitrusting van branders en heeft waarschijnlijk hier zijn naam aan te danken.
.

JAN GERBRANDSZ.

1636. Ordinaris-kapitein

1639. Slag bij Beachy Head onder Tromp met het schip
Omlan-dia(1) op 15 September. Gewest Groningen onder de Admira-liteit van Zeeland/Middelburg.

Jan Gerbrandsz. was blijkbaar een Groninger zeeman en moet reeds in 1606 op de vloot gedient hebben. Sinds 1628 als kapitein op een fregat bij de Admiraliteit van Amsterdam.
.

JORIS PIETERSZ.BROECK.

1633. Sindsdien aanbevolen aan de Comm.v.Hoogh den heer Prins van Orangie Hoochl en door Admiraal Tromp aan Ed.Mog.

1638. J.P. Broeck krijgt in Augustus commando over het schip Rotterdam.

1639. Hij ontvangt opdracht de Spaansevloot te verkennen en brengt na een gevaarlijke tocht in en om La Coruna op 27 Augustus verslag uit aan M.H.Tromp. Het was het eerste volle-dige bericht dat Tromp over de armada kreeg.

1639. Op 15/18 September in Slag bij Beachy Head.

1639. Onder eskader van Banckert op roeijacht Rotterdam. Gewest Friesland onder Admiraliteit van Rotterdam.

1639. Slag op de Reede van Duins 21 October, veroverd een Spaansgaljoen met 16 stukken-170man. Roeijacht Rotterdam
10st-70man. 
 
1640. Brengt 16 October een Duinkerker kaper 8st-72man voor de Harlingerhaven. Zelf op roeijacht Rotterdam.

1641. Verovert in Mei Duinkerker vissers, alle schepen worden naar de Admiraliteit op de Maze/Rotterdam gebracht.

1642. Brengt in Augustus in een nachtelijk gevecht een Duin-kerker fregat 14st tot zinken, 2 dagen later gevolgd door een verovering van een Duinkerker fregat 20st-140man. Het laatste schip wordt naar Harlingen gebracht, zelf zwaar beschadigd.

1644. In 1644 veroveren J.P.Broeck en Claes Juynbol van de Adm.v.d.Maze een schip geladen met graan.

1646. Het schip van J.P.Broeck wordt gerepareerd.

1652. Wordt op 20 Maart 1652 door M.H.Tromp aan de Friese Admiraliteit aanbevolen als "een ervaren en de geexpertmen-teert zeeman".

1652. Resolutie van de St.Gen. 3 Mei 1652. Joris Pieter Broeck bijgenaamd de Caper benoemd tot kapitein van de Friese Admira-liteit. 

1652. Op 27 Juli 1652 wordt J.P Broeck benoemd tot Schout bij Nacht.

1652. Slag bij Plymouth 26 Augustus, op schip Westergo(1). 27 Augustus gestorven aan een ziekte. Was Schout bij Nacht en plaatsvervangend Vice Commandeur van landsvloot onder Michel Adriaanz.de Ruyter.

In resol.v.d.Adm.A'dam d.d. 27 Mei 1654 wordt gesproken van " wijlen Joris Pietersz.Broeck. Zie ook: Tromp en de Armada van 1639. blz.184. Prov.Bibl.Leeuwarden. D3546
Kron.Hist.Gen.U-trecht 1867 en Friesland ter Zee, S.Haagsma. 
.

ANDRIES DOUWESZ. PASCAERT.

1642. Andries Douwesz. in dienst als kapitein van de extra ordinaire equipage binnen Harlingen.

1643. A.D.Pascaert met Harlinger directieschip Prins Willem(1) op 11 October in convooi met 100 koopvaarders naar de Sont onder Cornelis de Wit. Op 13 October gevecht met 13 Duinkerker kapers.

1645. Andries Douwesz.Pascaert onder C.de With op het schip Prins Wil-lem(1) 28st-90man.

1652. A.D.Pascaert kapitein op directie schip van het extra-ordinaris convooi op het Oosten en Noorden van Harlingen, voorgedragen tot kapitein van de Admiraliteit van Friesland.

1652. In Augustus A.D.Pascaert onder Adm. M.H.Tromp kruisend bij Hitland (Shetland eilanden) op het schip Prins Willem(1). 
 
1652. Slag bij de Singels, 10 December. A.D.Pascaert op Prins Willem(1).

1653. Driedaagse zeeslag 28 Februari- 2 Maart A.D.Pascaert op Prins Willem(1).

1653. Zeeslag bij Nieuwpoort 12/13 Juni. A.D.Pascaert onder M.H.Tromp op Prins Willem(1). Wordt gestraft.

1659. Andries Douwesz.Pascaert onder de Ruyter naar de Oostzee met fluit d'Sayer.
.

ALBERT PIETERSZ. DE BOER.

Ook wel Albert Pietersz. Quaboer genoemd.

1652. Slag bij Plymouts 26 Augustus op schip de Schaapherder 28st-80man.

1652. A.P.de Boer 2 October naar huis gezonden wegens onge-schiktheid van het schip.

1654. Voordracht tot kapitein bij Friese Admiraliteit.

1656. A.P.de Boer met schip Klein Frisia 42st-155man met vloot voor Danzig.

1659. A.P.de Boer met schip de Steden 42st-190man met vloot in de Sont. 

1662. Albert Pietersz.de Boer en Jan Jansz van Hinderlopen voorgedragen als opvolger van ordinaris kapitein bij de Friese Admiraliteit in de plaats van Tjaert Rijenx de Groot.

1665. Slag bij Lowestoft 13 Juni, A.P.de Boer gedroeg zich dapper.

1665. A.P.de Boer en Joost Hermansz.Clant 9 October voor 
schee-pskrijgraad omdat zij zonder verlof uit de vloot naar Texel waren gevaren. Beide in hechtenis genomen. Kapitein A.P.de Boer werd op 27 October uit zijn ambt gezet, men ver-klaarde hem ombekwaam om ooit nog in dienst van de staat te water gebruikt te worden, zijn gage werd verbeurd verklaard. Als reden gaf de Boer op dat zijn volk zich van het schip meester had gemaakt en hij gedwongen was naar Texel te zeilen. Later schijnt A.P.de Boer echter, zeker met het oog op zijn dapperheid en vroegere verdiensten toch weer in landszeedienst te zijn opgenomen. E.e.a volgens S.Haagsma.

HANS KARELSZ. BECKE.

1652. Hans Karelsz.Becke 26 Augustus op vermoedelijk gehuurd schip Sara in Slag bij Plymouts.

1652. Hans Karelsz.Becke 26 September zonder kennis of order van de Ruyter naar huis gevaren. 27 September ontmoeting met 6 Middelburgse en Amsterdamse zilverschepen uit Cadix, gedrost schip van Hans Karelsz.Becke naar Zeeland geconvooieerd door de With, na van drinkwater te zijn voorzien wederom gedrost en naar huis gevaren.

1653. Driedaagse zeeslag 28 Februari-2 Maart, Hans Ka-relsz. Becke op schip Sara.

1653. Na de Driedaagse zeeslag wordt H.K.Becke door Tromp en 11 ander officieren onderzoekt op plichtsverzuim. Totaal 7 kapiteins worden in den Haag gevangen gezet. Zie Hol.Merc. 1653 blz.37.

1655 In een resolutie van de Staten van Friesland komt hij voor onder de kapiteins welke buitenemplooi zijn.

Journaal Hans Karelsz Becke van 14/24-9 en 24/9-4/10/1652 In Letters relating to the first Dutch War, Vol 2. Londen 1900 pag.211/216.
.

JAN REIJNDERSZ. WAGENAAR. (ook onder de naam Sickenaar)

1652 Slag bij Plymouts 26 Augustus op schip Graaf Hendrik
30st-100man.

1652. Jan Reijndersz. met Graaf Hendrik wordt op order van de Ruyter op 2 October beschikbaar gesteld om een Barbabos-en een Nantesvaarder naar huis te convooieren.

1652 Slag bij de Singels J.R.Wagenaar op schip Graaf Hendrik.

1653. Driedaagse zeeslag 28 Februari-2 Maart J.R.Wagenaar op schip Graaf Hendrik.

1653. Slag bij Wijk aan Zee of Terheide 10 Augustus, J.R.Wage-naar met schip Graaf Hendrik.

1653. Zware storm, orkaan 9/10 November. Schip Graaf Hendrik vergaan. Kapt.J.R.Wagenaar verdronken.  
.
 
REINIER SIKKEMA (ook onder de naam Reymer Sekema).

1652. Slag bij Plymouts 26 Augustus op schip Hector van Troye.
 
1652. Slag bij Duins 8/9 October op schip Hector van Troye.

1652. Kapitein Sekema zonder de With gevraagt te hebben wegge-varen uit de vloot. Voor de krijgsraad schul-dig verklaard. Admirali-teit moet voor een vervanger zorgen, Sekema onbekwaam in het stuk van soldaat en zeemansschap. Resolutie 23 October 1652. St.Gen.

1653. Driedaagse zeeslag 28 Februari-2 Maart R.Sekkema met het schip Hector van Troye doet mee.

1653. Na de Driedaagse zeeslag wordt R.Sekema met nog 6 ande-ren kapiteins gevangen gezet op beschuldiging van plichtsver-zuim. Hol.Merc. 1653. Blz.37. 
.

LAURENS DEGELCAMP (ook onder de naam Laurens Degelencamp).

1652. Slag bij Plymouts 17 Augustus, het schip Gelderland wat Kapt.Degelcamp commandeerde door aanvaring beschadigd en naar Zeeland terug gekeerd.

1652. Slag bij Duins 8/9 October op schip Gelderland.

1653. Onder Vice.Adm. de Ruyter op het schip Gelderland, tocht naar Noorwegen.

1654. Kapt.Degelcamp op schip Omlandia(1). R.A. Den Haag. Toegangsnr. 1.01.04.27 no.79
 
1658. Slag in de Sont 8 November onder van Wassenaer op schip Groningen(1) 

1660. Overleden op 12 Februari 1660 t.g.v. koude en op de vloot heersende ziekte.
.

ARIAAN HEERES CLEYNTIE.

1618. Met 8 jaar naar zee, op 18 jarige leeftijd voor bos-schieter naar Oost-Indieen, 6 jaar in dienst van de V.O.C. Als soldaat gedient bij de belegering en ontzetting van Batavia.

1652. A.H.Cleyntie met het schip Vergulden Pelicaen onder Adm.M.H.Tromp kruisend bij Hitland.

1652. Slag bij de Singels 10 December, A.H.Cleyntie met het schip de Vergulden Pelicaen 28st-100man.

1653. Slag bij Nieuwpoort 12/13 Juni, op het schip St.Vincent.

1653. Slag bij Wijk aan Zee of Terheide 10 Augustus A.H.Cleyn-tie met het schip St.Vincent.

1653. Zware storm 9/10 November A.H.Cleyntie met het schip St.Vincent gestrandt bij Petten.
.

LTN. SYMEN KLAESZ.

1652. Symen Klaesz. waarschijnlijk opvolger van de op 26 Augustus 1652 gestorven Kapt.Joris Pietersz.Broeck. Op 26 Augustus op het schip Westergo(1) in Slag bij Plymouts.

1652. Ltn. Symen Klaesz. op schip Westergo(1) 28st-98man, 8/9 October in Slag bij Duins.

1653. Slag bij Nieuwpoort 12/13 Juni 1653, Ltn. Symen Klaesz op het schip Westergo(1) 13 Juni lek geschoten en overgegeven/ veroverd door Engelsen. Reden van haar verlies was dat de Raden van de Admiraliteit van Friesland het schip in zeer vuile staat, in 8 maanden was het niet schoon gemaakt, in zee zonden.

In het Hypotheekboek van Harlingen komt Symen Klaesz. op pag.80/81 Ao.1654 voor als Commandeur.

St.Boek Deel 2. Pag.136 noemd Claes Tymensz. ( waarschijnlijk vader van Tymen Claesz.) dat deze gehuwd was met Rinscke Jacobsd. Canter. Een Tymen Claes deed de Duinkerkers veel afbreuk volgens Mr.de Jonge. Deel 1. Pag.238. In 1628 staat een Thijmen Claes op het jacht de Marceel, Adm.v.Fr. staande ter Directie van A'dam. In 1614 Wordt er een Pieter Tymens genoemd als Equipagemeester bij Fr.Adm.
.

SCHELTE TIERCKS WIGLEMA.

1652. Schelte Tiercks Wiglema van Minnertsga werd in 1652 voorgedragen en waarschijnlijk ook benoemd tot kapitein, met hem stond op de nominatie Wytze Johannesz.Beyma.

1652. Slag bij Duins 8/9 October op schip Frisia onder Witte Cornelis de With.

1652. Slag bij de Singels 10 December op schip Frisia onder Tromp.

1653. Driedaagse zeeslag 28 Februari-2 Maart onder Tromp op 29 Februari in de lucht gevlogen door syn eigen cruyt, sleurt 2 vijandelijke schepen mee in zijn ondergang.
.

BELEVELD

Ook genoemd Belevelt.

1652. Slag bij Duins 8/9 October Beleveld nam met een onbekend schip deel aan deze slag. Het schip had ca. 24 stukken en een bemanning van ca. 80 koppen.
.


ADRIAAN BRUYNSVELD.

1652. Op een voordracht wordt hij genoemd als afkomstig van Leeuwarden waarschijnlijk in 1652/53 benoemd.

1652. Slag bij Duins 8/9 October op schip Breda ca.24st-80man.

1652. Slag bij de Singels 10 December op het schip Breda.

1653. Driedaagse zeeslag 28 Februari-2 Maart op het schip Breda.

1653. Slag bij Wijk aan Zee of Terheide op het schip Breda. Adriaan Bruynsveld wegens plichtsverzuim aangeklaagd en ver-oordeeld tot f. 30,= boete.

1654. Kapt.Adriaan Bruynveld op het schip Prinses Albertina.
R.A. Den Haag. Toegangsnr. 1.01.47.27. no.79.

1658. Slag in de Sont 8 November op het schip Breda. Tijdelijk Schout bij Nacht onder Pieter Florisz. van de Adm. v.h. Noorderkwartier. Adriaan Bruynsveld gesneuveld, het schip Breda werd veroverd en in brand gestoken maar toch weer terug bij de eigen vloot door de 14 man die nog aan boord waren. Het schip had toen 26 stukken en 96 man aan boord.

Adriaan Bruynsveld was een zoon van Dirck Franzes Bruynsveld en Johanna Hottinga, zijn broer was de later genoemde Schout bij Nacht Hendrik Bruynveld welke op bij de Fr.Adm. was.
Stamboek Fr.Adel. Mrs de Haan, Hettema en Halmael.
.

HENDRIK BRUYNSVELD.
  
1630. Van 1630 tot 1644 dient Hendrik Bruynsveld in Brazilie.

1558. In November benoemd tot extra-ordinaris kapitein van de Friese Admiraliteit.

1559. H.Bruynveld op het schip Oostergo(1) 22 Mei in de Sont met vloot. 

1662. Hendrick Bruynsveld genoemd als ordinaris kapitein.
Procl.Boek Harlingen.

1665. Hendrik Bruynsveld 18 April bevordert tot Schout bij Nacht.

1665. Slag bij Lowerstoft 13 Juni, S.b.N. Hendrik Bruynsveld op het schip Prinses Albertina(2). Op 18 Augustus in het 4e.eskader, 3e.smaldeel op Prinses Albertina(2).

1666. Vierdaagse zeeslag 11-14 Juni, H.Bruynsveld op schip Prins Hendrik Casimir, verovert de schepen de Bull en Essex.

1666. Tweedaagse zeeslag 4/5 Augustus Schout bij Nacht Hendrik Bruyns-veld op schip Prins Hendrik Casimir.

1667. Tocht naar Chathum 19/24 Juni. S.b.N. H.Bruynsveld op schip Prins Hendrik Casimir, stuurman Fedde Douwes.

1671. Onder landsvloot kruisend tussen Maas en Oostende op het schip Prins Hendrik Casimir.

1672. Slag bij Solebay 7 Juni, Hendrik Bruynsveld is 18 Mei bij de vloot gekomen met het schip Hendrik Casimir.

1672. Onder de Ruyter op 23 en 31 Juni leggend bij Schoneveld op schip Prins Hendrik Casimir.

1673. 2e.Slag bij Schoneveld 14 Juni. Schout bij Nacht Hendrik Bruynsveld op het schip Prins Hendrik Casimir op 26 Juni na de slag bij de vloot gekomen.

1673. Slag bij Kijkduin 21 Augustus, Hendrik Bruynsveld op het schip Prins Hendrik Casimir.

1674. Hendrik Bruynsveld dient onder Cornelis Tromp op de Franse kust.

Hendrick Bruynveld zoon van Dirck Franzes Bruynsveld en Johan-na van Hottinga, huwde op 10 November 1667 met Johanna Adius dochter van Adigius en Mayke of Maria Jacobsdr.van Loo. dit was waarschijnlijk het 2e. huwelijk. N.N.W.B. deel 5. 
kol. 58-/59

Captein en Schout bij Nacht Hendrik Bruynsveld en zijn vrouw Joantje Adijers laten 26 October 1672 dopen Theodo-ris. Zie: Harlinger doopboek.

In 1672 wordt het vermogen van H.Bruynsveld berekend op 
f. 40.000,= Zie: Harlingen de vermaerde zeestad. 1984 Auteur T.Marseille.

Schout bij Nacht Hendrik Bruynveld overleed kort na de tocht van 1674.

Lijst van testamenten voorkomende in band EEE nr.4 van het Hof Provinciaal Fol.303. Prov.R.A.Leeuwarden. Hendrick Bruynsveld* Johanna Adius, Harlingen 1676. 
.

ANDRIES PIETERSZ.STELLINGWERF.

Vader van Frederik en Auke Andriessz Stellingwerf.

1649. Equipagemeester der kustschepen.

1653. Buiten emplooi.

1656. Op het schip het Prince Wapen onder van Wassenaer in de Sont en voor Danzig. Eekhof. Geschiedenis van friesland.

FREDERIK ANDRIESZ.STELLINGWERF.

Was luitenant bij Kapt.Hendrick Jansz.Camp in wiens plaats hij in 1653 werd voorgedragen, maar waarschijnlijk niet werd benoemd. In het zelfde jaar werd hij nogmaals voogedragen in de plaats van Kapt.Andries van den Bouckhorst. Als zijn woonplaats wordt Leeuwarden genoemd.

1653. Driedaagse zeeslag 28 Februari-2 maart, Frederik Stel-lingwerf op het schip Zevenwolde(1) 38st-135man.

1653. Slag bij Wijk aan Zee of Terheide 10 Augustus het schip Zevenwolde(1) zwaar beschadigd en gezonken. Frederik Stellingwerf gevangen genomen, gewond en sterft kort daarna.

1654. Als zijn opvolger voorgedragen en benoemd zijn broer Auke Andriesz.Stellingwerf.

Op 4 Juli 1651 trouwd Frederik Andriesz.Stellingwerf van Harlingen en Suysanna Backerts van Vlissingen. Harlinger Trouwboek. 

Uit een brief in het archief van de stad Medemblik blijkt dat Stellingwerf tot de negen kapiteinen behoorde die gevangen genomen waren bij de Slag bij Wijk aan Zee 10 Aug.1653 en naar Ipwichts gebracht waren. In November 1653 had er een uitwisse-ling van gevangenen plaats.

Zijn Wed.Anneken van Trappen geseyt Bancker woonde op de Nieuwe Haven te Vlissingen ze is in 1654 hertrouwd met Daniel Pietersz.Bont. Zie: Navorser 1860 of 1862 Pag.62.
.

AUKE ANDRIESZ.STELLINGWERF.

1654. Als opvolger voorgedragen en benoemd in de plaats van zijn broer Frederik Andriesz.Stellingwerf.

1656. Kapitein.

1558. Slag in de Sont 8 November. Op schip Princes 
Alberti-na(2). 
 
1660. Auke Stellingwerf maakt deel uit van een eskader onder leiding van Vice-admiraal Cortenaer op 3 Maart begeleiden zij 
een 20 tal koopvaarders uit de Oostzee naar huis.

1662. Als Ordinaris-kapitein ter Zee op 31 Augustus getrouwd met Antie Sanstra evenals hij wonende te Harlingen. Harlinger trouwboek.

1665. In Maart tot Luitenant-admiraal benoemd.

1665. Slag bij Lowerstoft 13 Juni. Luitenant-admiraal, bevel-hebber van het 4e.eskader. Sneuveld op het schip de 
Zevenwol-de(2)
1666. In zijn plaats werd Tjerk Hiddesz.de Vries benoemd tot Luitenant-Admiraal van de Friese Admiraliteit.

Auke Andriesz.Stellingwerf is in de Groote kerk te Harlingen begraven. Het opschrift van een wapenbord: Augustus Stellingwerf. Luytenant Admiraal van Vrieslandt. Obyt 3 Juni Ao.1665
(datum oude stijl), bord in Fries Scheepvaart Museum te Sneek.
.

JAN VAN TRESLONGH.

1666. Jan van Treslongh heeft tijdelijk het commando gehad over het schip Klein Frisia na de Tweedaaagse zeeslag 4/5 Augustus.
.

??? PIETERSZ.

??? Pietersz. heeft commando over gehuurd schip Gideon(2).
Pietersz.= Mathijs Pietersz.=Co Stoeff ??? 1691.

TAS.

1649. Tas commandeerd jacht Graaf Willem naar Brazilieen.

1652. Terug uit Brazilieen.
.

JOOST BULTER VAN GRONINGEN.

1653. Zeeslag bij Nieuwpoort 12/13 Juni, op het Groninger directieschip Kameel, door 5 schoten onder water getroffen. Het schip zonk en Joost Bulter sneuvelde.

De Kameel was een nieuw schip. Joost Bulter geveld door een plinter, den middel vermorseld, bleef mette sabel in de vuyst, tot lof van de Groningers.

Joost Bulter's dochter Sara was gehuwd met Harlinger predikant Johs.Gercoma van Harlingen.
.

JAN COENDERS VAN HARLINGEN.

1653 Zeeslag bij Nieuwpoort 12/13 Juni, Kapitein Jan Coenders op het jacht Graaf Willem.

1653. Op 11 Juli verklaard en veroordeeld de krijgsraad ter zee Jan Coenders onbekwaam om verder ter zee te dienen. Onder-tekend door o.a. M.H.Tromp en M.A.de Ruyter.

1653. Op 30 Juli Commandeerd Hessel Fransz. i.p.v. Jan Coen-ders de Graaf Willem. Jan Coenders was beschuldigd en vastge-zet, maar naderhand wederom in dienst genomen van de Friese Admiraliteit.

1653. Slag bij Wijk aan Zee of Terheide. Jan Coenders op jacht Graaf Willem, het schip was in zeer slechte staat zodat het geschut door de vermolde en verrotte dekken zakte.
.

ISAAK CODDE.

1653. Zeeslag bij Nieuwpoort 12/13 Juni. Isaak Codde met het schip t'Postpaerd van de vloot afgedreven. Isaak Codde gear-resteerd en gedepoteerd. Het schip tijdelijk 30 Juni onder commando vant Tjaert Douwes.

1653. Slag bij Wijk aan Zee of Terheide 10 Augustus, Isaak Codde op het schip t'Postpaerd.

Isaak Codde en zijn vrouw Beelitie Isbrants Laten de navolgen-de kinderen dopen 16 Nov. 1656 Dirkien en 23 Jan. 1659 Simen. Harlinger doopboek.
.

CORNELIS ALLERTS OOSTRUM.

Komt ook voor onder de naam: Osteroon=Co Oostrom=Cornelis Ales Oostergo. Zie: Die Drei Englisch-Holl.Seekrieg. Blz.425. en Thurloe A.C of the St.Papers I. 288; Letters rel to the
f.D.W-. 5, 186.

1652. Cornelis Ales Oostergo komt op 27 December met 20 han-delsvaartuigen bij de vloot. Met het jacht Waterhond.

1653. Slag bij Wijk aan Zee of Terheide 10 Augustus, Osteroon op het schip Waterhond.

1657. Tocht naar Portugal 5 September. Cornelis Allerts Oost-rum op het schip Stad-en Landen(1) meld zich op 6 October met brief van Ho.Mo. bij van Wassenaer. Zie: Tocht naar Portugal. Kronijk v.h. Hist.Genootschap 1858. 3e.serie, 4e.deel.

1665. Slag bij Lowerstoft 13 Juni, Cornelis Allerts Oostrum op het schip Omlandia(2) 44st-205man.

1665. Op 19 Augustus verliet C.A.Oostrum met het schip
Omlan-dia(2) het 4e.eskader, 2e smaldeel de vloot. Wordt door de krijgraad voor 1 jaar geschorst en de gage voor deze tocht ingehouden. Komt later niet mee onder de bevelhebbers voor. 
.

LTN. HASSELGANTS.

1653. Slag bij Wijk aan Zee of Terheide. 10 Augustus. Op het schip Sarah. 24st-85man.
.

HESSEL FRANSZ.

1653. Driedaagse zeeslag 28 Februari-2 Maart. Ltn.Hessel Fransz op schip Sarah onder Kapt.Hans Karelsz.Becke.

1653. Na de slag bij Nieuwpoort 12/13 Juni heeft Ltn. Hessel Fransz. tijdelijk het commando op het schip Graaf Willem 
(30 Juli 1653) i.v.m. de beschuldiging en het vastzitten van Jan Coenders.
.

TJAERT DOUWES.

1653. Na de Slag bij Niewpoort 12/13 Juni heeft Tjaert Douwes tijdelijk het commando op het schip t'Postpaerd (30 Juli) i.v.m. de beschuldiging en het vastzitten van Isaak Codde.
.

TJERK HIDDESZ. DE VRIES.

1655. Tjerk Hiddesz. de Vries wordt op 11 October met zijn fluitschip Judith groot 140 last, uitgeklaard naar Portugal.

1658. Commandeerd de fluit Judith 24 st. onder van Wassenaer begeleid transportschepen op de tocht naar de Sont.

8 November veroverd hij in de Slag in de Sont 3 Zweedse sche-pen.

1661. In vroedschap van Harlingen als beroep wordt opgegeven grootschipper.

1665. Op 13 Maart wordt hij voorgedragen in een 2-tal voor ordinaris-kapitein bij de Friese Admiraliteit, met hem was kandidaat Joost Michelsz. Op 27 Maart wordt hij door de Staten Generaal benoemd, overgang van koopvaardijschipper naar bevel-hebber landsoorlogschip.

1665. Commandeerd schip de Steden 40st. bij Slag van Lower-stoft. 13 Juni.

1666. Benoemd tot Luitenant-admiraal van Friese Admiraliteit.

1666. Op schip Groot Frisia 72st-340man in de Vierdaagse zeeslag 11-14 Juni. Had het bevel over een van de smaldelen onder het eskader van Cornelis Evertsen Lnt.Ad.v.Zeeland. Na het sneuvelen werd hij eskadercommandant.

1666. Tweedaagse zeeslag 4-5 Augustus Tjerk Hiddesz de Vries op het schip Groot Frisia, was eskader commandant onder Johan Evertsen, raakt gewond en sterft op 6 Augustus te Vlissingen. Begraven in de Grote kerk te Harlingen.

Geboren 6 Augustus 1622 te Sexbierum, zoon van Hidde Sjoerds eenvoudige landbouwer en Swab Tjeirckdr. Tj.H.de Vries stond in hoog aanzien bij Jan de Wit en M.A. de Ruyter. N.N.W.B. deel 3. kol. 1363/1364.

Op 2 Juli 1648 trouwd Tyerck Hiddes van Sexbierum met Nanneke Atsedr. van Harlingen. Laten op 30 Januari een kind dopen, naam onbekend. Aan de de zoon Tjerk Hiddes die na de dood van zijn vader in 1666 het levenslicht zag werd een jaargeld toegekend en een kapiteins plaats vacant gehouden. Voor nog andere gegevens zie bij zijn broer Barend Hiddesz.de Vries. 
.

BAREND HIDDESZ. DE VRIES.

1665. Slag bij Lowerstoft 13 Juni. Barend Hiddesz. de Vries op gehuurd schip Postillon van Smirna 40st-205man.

1665. Bevordert tot kapitein ingevolge voordracht 13 Juni met bijzondere aanbeveling van H.H.Mo. gedeputeerde.

1665. Op 18 Augustus in vloot, 4e eskader, 1e smaldeel op het schip Zevenwolde(2).

1665. B.H.de Vries met het schip Zevenwolde(2) door storm van de vloot afgedreven, 13 Sepember door de Engelse veroverd en later door hen in de vaart gebracht onder de naam Seven Oaks.

1666. Vierdaagse zeeslag 11-14 Juni. Op het schip de Elf Steden 54st-230man. Vroegere schip van B.H.de Vries de Zeven-wolde(2) op de Engelse heroverd.

1666. Tweedaagse Zeeslag 4-5 Augustus, op het schip de Elf Steden.

1667. Tocht naar Chattum 19-24 Juni. op het schip de Elf Steden.

1674. In oorlog tegen Frankrijk B.H.de Vries op fregat de Windhond, 26 Mei onder Tromp kruisend op de Franse kust.

1676. B.H.de Vries op schip Oostergo(1) 60st-250man onder Cornelis Tromp in Deens-Nederlandse vloot. oorlog in het Noorden. Slag bij Oland.

Barend Hiddesz.de Vries van Sexbierum was een zoon van Hidde Siurdtsz. en Swob Tierckdr. Een jonger broer van Tjerk Hid-desz. de Vries. Geboren 20 October 1631, gedoopt 23 October. Gehuwd 1e.keer op 24 April 1656 met Griettie Hendrycks van Midlum. 2e.keer in Januari 1658 met Yttje Jans van Harlingen.
3e.keer 24 Februari 1667 met Eelckje van der Leij, dochter van de Leeuwarder burgemeester Siert Claesz. van der Leij en A.W. Verlaan. 4e.keer 16 Juni 1671 met Anna Jentsma van Bolward, dit huwelijk werd voltrokken in Harlingen. E.e.a. volgens Harlinger trouwboek. Geboren uit Barend Hiddesz.de Vries en Yttje Jans en gedoopt 28 April 1661 Hidde en op 20 Augustus 1665 Jan en Eelckje. Geboren uit B.H.de Vries en Eelckje Sierdt van der Leij en gedoopt 13 December 1667 Syerdt. Volgens Harlinger doopboek. Datum van overlijden onbekend.
.


GALLE GALLESZ.

1658. Slag in de Sont 8 November 1658. Galle Gallesz op trans-portfluit de Liefde 24 st.

Op 16 April 1654 trouwen Galle Gallesz en Jancke Jacobs beide van Harlingen. 28 Januari 1655 wordt hun zoon Tick gedoopt. Harlinger Doop-en trouwboek.

Testament in band EEE nr.5 Hof Provinciaal, Prov.R.A. Leeuwar-den. Gale Galisz*Jancke Jacobsdr. Harlingen 1687 Folio 414.
.

JAN JANSZ VYSELAER.

1569. De vloot in de Sont. J.J.Vyselaer op 22 Mei bij de vloot op het schip Westergo(2).

1665. Slag bij Lowerstoft 13 Juni. J.J.Vyselaer eveneens op het schip Westergo(2).

1665. J.J.Vyselaer op het schip Westergo(2) op 18 Augustus in het 4e eskader, 1e smaldeel onder Ltn.Adm.Tjerk Hiddesz de Vries. 24 September tijdens zware storm zwaar beschadigd, zeilt naar Texel.

1666. Vierdaagse zeeslag 11-14 Juni. J.J.Vyselaer op schip Oostergo(1).

1666. Tweedaagse zeeslag 4-5 Augustus J.J.Vyselaer op schip Oostergo(1).

1667. Tocht naar Chattum 19-24 Juni.

1671. Met landsvloot kruisend tussen Maas en Oostende. 
J.J.Vyselaer op het schip Oostergo(1).

1672. Slag bij Solebay 7 Juni. J.J.Vyselaer op het schip Oostergo(1), 18 Mei bij de vloot aangekomen. 23 Juni Onder de Ruyter en 31 Juli voor anker liggend bij Schooneveld met het schip Oostergo(1).

1673. Tweede slag bij Schoneveld 14 Juni. J.J.Vyselaer 23 Juni bij de vloot aangekomen op het schip Oostergo(1).

1673. Slag bij Kijkduin 21 Augustus. J.J.Vyselaer op het schip Oostergo(1).

Op 28 November 1641 trouwen Jan Jansz Vyselaer en Lysbeth Everts beide van Amsterdam. De volgende kinderen worden gedoopt: 27 Juli 1645 Evert, 23 Januari 1648 Johannes en 23 Juli 1654 Sibrandt. Volgens Harlinger Doop-en trouwboek.

26 Januari 1659. Staan J.J.Vyselaer en Willem Ryx ter benoe-ming van een extra-ordinaris kapitein in de plaats van Rombout van der Parre en vermoedelijk wordt Vyselaer benoemd.

Een Jan Jansz.Vyselaer van Harlingen vestigde zich onder Czaar Peter de Groote als grootscheepsmaker in Rusland. Is dit familie ??
.

RUDOLF COENDERS.

1605. Geboren.

1661. Ludolph Coenders behoord tot de Edel.Mog.Hr.Gecomm.Raden ter Adm.v.Amsterdam, namens Groningen en de Ommelanden.

1664. Als kapitein voorgedragen in de plaats van L.Degelencamp en waarschijnlijk toen ook benoemd.

1665. Vice-admiraal Rudolf Coenders 18 Augustus op het schip Stad-en Landen(1) in het 4e eskader, 2e smaldeel.

1666. Vierdaagse zeeslag 11-14 Juni. Vice-admiraal Rudolf Coenders op het schip Groningen(2).

1666. Tweedaagse Zeeslag 4-5 Augustus. Vice-admiraal Rudolf Coenders op het schip Groningen(2) raakt op 4 Augustus dode-lijk gewond en overlijd 6 Augustus op 61 jarige leef-tijd. 

Volgens geslachtslijst in Ned.Fam.Blad 1826 Pag.208 waren zijn ouders Jan Jansz.Coenders, luitenant en Aeltien Hillebrands. Hij zelf geboren te Harlingen ?

Coenders was een Groninger, benoemd en voorgedragen tot Vice-admiraal door Gedeputeerde Staten van Groningen, die ook de kapiteins uit de subsidieen van Stad en Landen geequipeerde schepen aan de H.H.Mo. voordroegen. Gedeputeerde Staten van Friesland hadden de keuze van een Luitenant-admiraal.
.

WYTZE JOHANNES BEYMA.

1665. Slag bij Lowerstoft 13 Juni. W.J.Beyma op het schip Klein Frisia. Het schip tijdens de slag in brand, 100 man sprongen overboord welke door de Engelse werden gevangen genomen.

1666. Vierdaagse zeeslag 11-14 Juni op het schip Westergo(2).

1666. Tweedaagse zeeslag 4-5 Augustus op het schip Westergo(2)
 
1667. Tocht naar Chattum 19-24 Juni 1667. W.J.Beyma op het schip Wester-go(2).  

1671. Landsvloot kruisend tussen Maas en Oostende 8 Juli W.J.Beyma op het schip de Elf Steden.

1672. Slag bij Solebay 7 Juni. Op 16 Mei op het schip de Elf Steden bij de vloot gekomen. Op 23 Juni op het schip de Elf Steden onder de Ruyter. Op 31 Juli bij Schooneveld.

1673. Tweede slag bij Schooneveld 14 Juni. W.J.Beyma op 19 Juni met het schip de Elf Steden bij de vloot gekomen.

1673. Slag bij Kijkduin 21 Augustus, W.J.Beyma op het schip de Elf Steden.

1674. Kruisend met Tromp op de Fransen kust. 
Volgens: Hol.Mer-curius. 

1696. W.J.Beyma op het schip (Princes) Amalia in eskader onder Kapt.A.F.v.Zijll op de Noordzee.

Op 13 Maart 1665 voorgedragen met Symen Foeckes beide te Harlingen. Wijtze Johz.Beyma werd benoemd d.d. 27 Maart 1665 tot ordinair-kapitein, zijn op perkament geschreven acte met relais van zijn beediging in de vergadering van de H.H.Mo. wordt bij het Fries Genootschap bewaard.

Op 14 Februari 1647 trouwde Wytse Johannesz.Beyma met Lysbeth Jacobdr. beide van Harlingen. Geboren uit dit huwelijk en gedoopt de navolgende kinderen: 1 September 1647 Frouckien, 10 Augustus 1650 Trijntie, 7 Juni 1652 Jacob, 19 Maart 1654 Jacob en 7 April 1656 Jacob. Voor de 2x maal getrouwd met Reinie Tissen (Rejnietie Mattiesjes) 18 October 1668 uit welk huwe-lijk een zoon werd geboren en gedoopt 28 Novenber 1677 genaamd Matties.

Zijn grootvader was waarschijnlijk Wytse van Beyma the Groot Wijtma te Tzummarum en zijn grootmoeder Hiltje Alefsdr.van Aylva. Zijn was vader Johan Beyma e.e.a. volgens Stamboek Fr.Adel. Mrs.de Haan, Hettema en Halmael.
.

JOOST MICHELSEN CUYCK.

Ook wel voorkomend onder de naam Joost Michelsz Cuyck.

1665. Slag bij Lowerstoft 13 Juni. Commandeur J.M.Cuyck op gehuurd schip Hollandia 40st-136man.

1665. Op 18 Augustus J.M.Cuyck onder S.b.N.Bruynsveld op Hollandia in 4e eskader, 2e smaldeel.			

1666. Vierdaagse zeeslag 11-14 Augustus, kapitein J.M.Cuyck op schip Albertina(2).

1666. Tweedaagse zeeslag 4-5 Augustus. J.M.Cuyck niet maar Pieter Eykema op het schip Albertina(2) bevelhebber.

1667. Tocht Naar Chattum 19-24 Juni J.M.Cuyck op het schip Albertina(2) 50st-205man.

1671. Op landsvloot kruisend tussen Maas en Oostende J.M.Cuyck op fregat de Windhondt 28st-66man.

1672. Slag bij Solebay 7 Juni, J.M.Cuyck op 9 Mei op het fregat de Windhondt bij de vloot gekomen. Hij sterft in 1672 aan zijn wonden opgelopen in de Slag bij Solebay.

Op 13 Maart 1665 op nominatie met Tjerk Hiddesz de Vries ter benoeming van een ordinaris-kapitein bij het Coll.v.d.Friese Admiraliteit aan de Staten-generaal, Tjerk Hiddesz de Vries benoemd. Later op 23 November Commandeur op Hollandia op voordracht aan H.H.Mo. voorgedragen i.p.v. A.P.de Boer.

Op 16 Juli 1648 trouwen Joost Michelsz van Belchum en Geertie Hezedr.van Belchum. Harlinger trouwboek.
.
 
YDE HYLKESZ. COLAERT.

1665. Op 18 Augustus is Y.H.Colaert onder Lt.Adm.Tjerk Hiddesz de Vries op het gehuurd schip Postiljon van Smirna 38st-170man in 4e eskader, 1e smaldeel.

1666. Vierdaagse zeeslag 11-14 Juni Y.H.Colaert 1e kapitein aan boord van Ltn.Adm.Tjerk Hiddesz de Vries op het schip Groot Frisia.

1666. Tweedaagse zeeslag 4-5 Augustus. Idem als in Vierdaagse zeeslag.

1667. Tocht naar Chattum 19-24 Juni. Y.H.Colaert op schip Klein Frisia 36st-165man.

1671. Onder landsvloot kruisend tussen Maas en Oostende 8 Juli. Y.H.Colaert op schip Westergo(2) 56man-112man.

1672. Slag bij Solebay 7 Juni. Y.H.Colaert, 18 Mei bij de vloot aangekomen op het schip Westergo(2), 8 Juni na de slag in de lucht gevlogen door onvoorzichtigheid of ongeluk
Y.H.Colae-rt met plusminus 80man gered.

Op 19 October 1666 t.g.v. sneuvelen Tjerk Hiddesz de Vries voorgedragen voor extra-ordinaris kapitein.

Lijst van testamenten voorkomende in EEE nr.4 van het Hof Provinciaal, Prov.R.A.Leeuwarden. van Yede Hylckesz Colart Scheepskaptein Harlingen 1675. Folio 426.
.

WILLEM CANTER.

1665. Willem Canter onder Vice-admiraal Coenders op het schip Groningen(1) 44st-150man. Op 18 Augustus in 4e eskader, 2e smaldeel.

1665. Willem Canter op het schip Groningen(1) door de Engelsen veroverd en door hen weer in de vaart gebracht, onder de naam Black Spread Eagle. Het schip Groningen(1) werd ook wel ge-noemd de Zwarte Arend of Wapen van Groningen.

Willem Canter heeft de verovering door de Engelsen blijkbaar niet lang overleeft, wat blijkt uit de nominatie gedaan op 10 Maart 1667, hij was toen reeds overleden.
.

JAN PIETERSZ VINCKELBOS.

1665. J.P.Vinckelbos als commandeur op het schip Klein Frisia 40st-116man onder S.b.N. Bruynsveld in 4e eskader, 3e smal-deel. 

1666. Vierdaagse zeeslag 11-14 Juni J.P.Vinckelbos op het schip Klein Frisia 38st-154man.

1666. Tweedaagse zeeslag 4-5 Augustus Vinckelbos op het schip Klein Frisia.

1667. Tocht naar Chattum 19-24 Juni Vinckelbos op fregat de Windhondt 34st-153man.

1672. J.P.Vinckelbos op fregat de Windhondt, 23 Juni onder de Ruyter. Op 31 Juli voor anker liggend op Schooneveld en op 21 September op order ter beveiliging diversen zeegaten naar het Veerse Zeegat.

1673. Tweede slag bij Schooneveld 14 Juni, J.P.Vinckelbos kwam op 7 Juni met het fregat de Windhondt bij de vloot aan.

1673. Slag bij Kijkduin 21 Augustus. J.P.Vinckelbos kwam op 17 Augustus met het fregat de Windhondt bij de vloot.

Jan Pietersz Vinckelbos als commandeur i.p.v. Wytse Beyma 2e. helft 1665 op schip Klein Frisia. November 1665 met Joost M.Cuyck op nominatie opengevallen plaats van Kapt. Albert P.de Boer, J.M.Cuyck werd benoemd.

In Westerkerk te Harlingen op graafsteen: Anno 1627 Juli Overleden Jan Pieter Vinckebosch bij het College der Friesche Adm. Oud 41.5 jaar. Is dit familie ??
.

JOOST HERMANSZ CLANT.

1665. Slag bij Lowerstoft 13 Juni, J.H.Clant op het schip St.Pieter 40st.-208man in Texel blijven liggen was nog niet klaar en wacht nog op enige materialen.

1665. Joost Hermansz.Clant moet op 9 October voor de krijgraad verschijnen omdat hij zonder verlof uit de vloot naar Texel was gevaren, maar hij kon zich blijkbaar verantwoorden.

1666. Vierdaagse zeeslag 11-14 Juni. J.H.Clant op schip Stad-en Landen(1) 54st.-200man. 
   
1666. Tweedaagse zeeslag 4-5 Augustus. J.H.Clant op schip Stad-en Landen(1). Wegens ziekte aan boord van plusminnus 95 man naar huis gestuurd.

Joost Harmen Clant was een zoon van Egbert Clant toe Scharmer en van Beetke van Ewsum

In 1663 schijnt hij te velde gedient te hebben, daar hij bij zijn 2e.huwelijk in dat jaar opgeeft: Cornet onder ritmeester Pieter Brand. N.N.W.B. Deel 3. Kol.224.
.

CHRISTIAEN EBELSZ UMA.

1665. C.E.Uma 4-5 Augustus op het schip Utrecht onder de Admiraliteit van Amsterdam.

1666. Vierdaagse zeeslag 11-14 Juni C.E.Uma op het schip Omlandia(1) van de Admiraliteit van Friesland. 52st.-200man.

1666. Tweedaagse zeeslag 4-5 Augustus C.E.Uma op het schip Omlandia(1) 48st.-176man.

1667. Tocht naar Chattum. 19-24 Juni C.E.Uma op het schip Zevenwolde(2) 60st.-265man.

1672. Op 23 Juni met het schip Zevenwolde(2) in de vloot onder de Ruyter.

1672. Voor anker leggend op Schooneveld op het schip Zevenwol-de(2) 60st.-236man.

Christaen Ebelsz Uma komt reeds voor als kapitein in Augustus 1653 onder Ad. M.H.Tromp bij Hitland kruisend. Ned.Fam.Blad. 1885 Pag.177 en 1886 Pag.48-49. Zeer waarshijnlijk diende hij in 1652 evenals in 1657-58 bij de Admiraliteit van de Maze. Zijn plaatsing op de Omlandia(1) doet vermoede dat hij een Groninger was.
.

PIETER FEYKES EYKEMA.

1665. Als 2e.kapitein aan boord van het schip de Elf Steden onder Ltn.Admiraal Tjerk Hiddesz de Vries.

1666. Tweedaagse zeeslag 4-5 Augustus P.F.Eykema op het schip Albertina(2) 50st-172man.
.

RUYARD HILLEBRANDSZ.

1666. Tweedaagse zeeslag 4-5 Augustus. R.Hillebrandsz op een nieuw schip de Sneek 65st-226man. Het schip werd zwaar bescha-digd, de Engelse steken het in brand en het zinkt. 

Op 4 April 1666 trouwen Ruyard Hillebrandsz Commandeur en Neeltje Heeres beide van Harlingen. Harlinger trouwboek.
.

HANS WILLEM BARON VAN AYLVA.

1625. Geboren op State Brandstede of Aylva-State te Holwerd. Gem. Dongeradeel.

1665. Kolonel infanterie.

1666. Luitenant-admiraal van Friesland, ter vervanging van Tjerk Hiddesz de Vries.

1667. Onder de Ruyter bij Chattum 19-24 Juni op het schip Groot Frisia. 74st-370man als commandant van het Fries eska-der. 

1672. Na benoeming door Prins Willem 3 tot kapitein-generaal voor een veldtocht, werd hij weer benoemd tot luitenant-generaal bij de infanterie belast met de verdediging van Friesland.
 
1674. Strijdt aan de wal als generaal, op 11 Augustus raakt hij zwaar gewond bij Senef.

1690. Strijdt bij Fleuris 1 Juli, Fransen onder bevel van de Hertog van Luxemburg, Hans Willem baron van Aylva met bondgenoten onder Graaf van Waldeck.

1691. Overlijd ten gevolge van een val van zijn paard. Had het bevel over krijgsmacht Verenigde Nederlanden in Brabant, kwartier te Leuven. Zijn lijk werd in Brussel gebalsemd en in Holwerd in een familie graf bijgezet.

Hans Willen baron van Aylva was een zoon van Hessel van Aylva kolonel infanterie en van de Oosterrijkse Gravin Elisabet Althan. Zij behoorde bij de Staatse Partij. N.N.W.B. Deel 1. Kol.202-203.

Hans Willem baron van Aylva was Luitenant-generaal in dienst van de Verenigde Nederlanden, Luitenant-admiraal van Frie-sland, Gouveneur van Coevorden en onderhorige forten en Kole-nel en dossaard van Lieroord.
.

ROELOF JANSZ KETELAER.

1667. Tocht naar Chattum 19-24 Juni Roelof Jansz Ketelaer onder Ltn.Adm.Aylva en de Ruyter in het Koningsdiep op het schip Stad-en Lande(1).
.

LAURENTS DIRKSZ.

1667. Tocht naar Chattum 19-24 Juni. Laurents Dirksz comman-deert een galjoot waarvan de naam onbekend is, vaart onder Ltn.Adm.M.A.de Ruyter.
.

MEYNERTS JENTJES.

Komt ook voor onder de naam Meindert Soetjes.

1666. Tweedaagse zeeslag 4-5 Augustus Meynerts Jentjes op de brander Princesse.

1667. Tocht naar Chattum 19-24 Juni. Meynerts Jentjes op brander Princesse, steek de Royal James op de Medway in brand.

Op 19 Februari 1665 wordt gedoopt Jacob zoon van Meynert Jentjes en Trijntje Pieters. Harlinger doopboek.
.

ENNO DOEDERZ STAR.

1631. Volgens de Ruyter geboren in Prov. Stad en Lande.

1658. Extra-ordinaris kapitein.

1660-1661. Veroverde verscheidene Portugeese kapers in het Kanaal.

1661-1662. In de Middelandsezee en beveiliging van Straat Gibraltar onder M.A.de Ruyter. Enno Doederz Star bij Adm.v.
Amsterdam op behoeftefluit de Groene Kameel 8st-30man.

1664. Opnieuw naar de Middelandsezee, op behoeftefluit de Groene Kameel van Amsterdamse Admiraliteit.

1664-1665. Enno Doederz Star dient onder de Ruyter op de tocht naar de kust van Guinee en West-Indieen.

1665. Kapitein.


1666. Commandeerd het O.I.C. schip de Goude Leeuw 60st. In de Vierdaagse zeeslag 11-14 Juni en de Tweedaagse zeeslag 4-5 Augustus.

1666. Vice-admiraal, op 29 Augustus geven Groningen en de Ommelanden, M.A.de Ruyter opdracht een Vice-admiraal in de plaats van Coenders te benoemen, dit wordt Enno Doederz Star.

1667. Onderscheidt zich op de tocht naar Chattum, hij blok-keerd Harwicht met het schip Groningen(2) behorende bij de Friese Admiraliteit.

1671. Kruisend op 8 Juli tot nader order tussen Maas en Oos-tende op het schip Groningen(2). 
 
1672. Met het schip Groningen(2) op 9 Mei tegelijk met Ltn-Adm.de Ruyter naar zee. Slag bij Solebay 7 Juni en op 23 Juni bij Schooneveld, op het schip Groningen(20).


1673. Onderscheidt zich bij Kijkduin met het schip Gronin-gen(2) op 21 Augustus.

1678. Onder Evertsen in hulpvloot naar Spanje.

1691. Commandeerd een eskader in de Engels-Nederlandsevloot. Verlaat de dienst.

Haagsma. Eenige bladzijden uit Frieslands zeegeschiedenis. Pag.506 noot 3.
.

IJBRAND ULBERTSZ.

1672. IJsbrand Ulbertsz 18 Mei op brander de Welkomst in de vloot onder de Ruyter.
	
1672. Slag bij Solebay 7 Juni, IJbrand Ulbertsz op brander   de Welkomst, 23 Juni 1672 voor anker bij West Cappele en op 31 Juni bij Schooneveld.

1672. Op 21 September in eskader Passchier de Witte ter be-scherming van het Veerse Gat.

1673. Slag bij Kijkduin 21 Augustus, op brander de Welkomst.
.

CORNELIS REINDERSZ EENARM.

1653. Zeeslag bij Nieuwpoort 12-13 Juni, Cornelis Reindersz Eenarm was luitenant op het schip Westergo(1). het schip werd op 13 Juni door de Engelse genomen. 

1672. Cornelis Reindersz Eenarm vaart op de galjoot, advies-jacht de Liefde(2) ter bescherming van de Zuiderzee.

Op 4 November 1655 wordt gedoopt Ulbe zoon van Cornelis Rei-ners Eenarm en Geertie Ulkes. Harlinger trouwboek.

JOCHUM JANSZ CROON.

Jochum Jansz Croon ook wel genoemd Jochum Janssen.

1673. Jochum Jansz Croon op galjoot/adviesjacht de Liefde(2) bij de vloot na de 2e.Slag bij Schooneveld.

1673. Slag bij Kijkduin 21 Augustus J.J.Croon op galjoot de Liefde(2).

1676. Jochum Jansz Croon op het schip Klein Frisia in de Sont.

Op 20 September 1693 trouwde Jochem Jans Croon ordinaris-kapitein en Claeske Jans beide van Harlingen. Harlinger trouw-boek. 


Lijst van testamenten voorkomende in band EEE nr.4 van het Hof Provinciaal. Prov.R.A. Leeuwarden. Jochum Jansen Croon Kapt.
A-dm.v.Friesland * Claeske Jans. Harlingen 1694. Folio 101-102.

Jan Croon Kapt.Fr.Adm. is gestorven voor 1706. Roorda 257-44 Prov.R.A. Leeuwarden.
.      

LIEUWE HENDRICKSZ PRIGGE.

1744-1746. Kapitein L.H.Prigge ondermeer in auxilair eskader onder Grave naar Engeland en in Nederlands-Engelse vloot op linie-schip Prins Friso(3). 1744 Naar Engeland en in 1745 terug in het Vlie.

Luivius Hendrik Prigge en Claeske Thomas Wijngaerden krijgen de navolgende kinderen welke gedoopt worden op, 28 April 1715 Liefke, 25 Augustus 1721 Huberta, 30 Mei 1723 Tietje Ida en 4 Augustus 1725 Nicolaas Hendrik. Volgens Harlinger doopboek.

Totaal ongeschikt als kapitein, hij wist amper het verschil tussen voor-en achterschip. Zie: De Admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren 1713-1751. Blz.125. Prov.Bibl.Leeuwarden D9832.
.

JAN LINKLAAN.

1740. Kapitein Jan Linklaan eind 1740 rechtstreeks van Amster-dam naar zee, door storm en ziekte moest het schip Frie-sland-(3) Portmouth binnen lopen.

1744 Jan Linklaan in eskader Ltn.Adm.Hendrik Grave in Neder-lands-Engelse vloot op schip Friesland(3). 31 Januari 1745 op de Rede van Spithead, medio 1745 naar huis i.v.m. ziekte en reparatie van het schip.

1746. Jan Linklaan op het schip Friesland(3).

1755-1761. Kapitein J.Linklaan op het schip Friesland(3) in konvooidiensten op Middelandse zee.

1762-1764. Kapitein Jan Linklaan op schip Princesse Maria Loui-se, reis naar Spaanse zee en Griekse Archipel.  

Totaal ongeschikt als kapitein, voormalig jeneverstoker, had zijn rang gekocht en had geen verstand van zeedienst. Zie: De Admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren 1713-1751. 
Blz.125. Prov.Bibl.Leeuwarden. D9832.
.

JAN BERGHUIS.

1764. Op 22 Mei. Jan Berghuis, Ordinaris-kapitein. Harl.Adm.
A-lm.1784. Prov.Bibl.Leeuwarden.

1770-1772. Jan Berghuis op schip Princesse Maria Louise naar Middelandse zee. 
 
1772-1773. Jan Berghuis op het fregat de Eendragt in Midde-landse zee ter verhoging van het Nederlandse gezag.

1774-1777. Tot October Jan Berghuis op het schip Princesse Maria Louise uitgerust ten oorlog en kruisend op de kust entgen de Keizer van Marokko. 

1781. Kapitein Jan Berghuis op het schip Princesse Anna 
Loui-se. Zie vlootlijst Scheepvaart Museum Amsterdam.

1784. Komt na 1784 niet meer voor in Harl.Adm.Almanak.
.

JAN COENDERS VAN IDSINGA.

1755. Kapitein ter zee bij de Admiraliteit van Amsterdam. In het eskader van S.b.N. Hendrik Jan Boudaan, op het schip Phoenix 40st. bij de beveiliging van Nederlandse koopvaarders.

1767. Op 8 Juli benoemd tot Ordinaris-kapitein bij Adm.v.Fr.
Harl.Adm.Alm.1784-1786. Prov.Bibl.Leeuwarden.

1777-1778. J.C.v.Idsinga op convooidienst in Middelandse zee met fregat de Eendragt, in eskader S.b.N. P.H.Reynst om oog te houden op Marokkanen.

1779. Het schip de Eendragt in Harlingen voor grondige repara-tie. 

1780. Kapt.Jan Coenders van Idsinga op het schip Princesse Frederika (Sophia) Wilhelmina, het schip bij het kielen volge-lopen en gezonken.

Was een zoon van de op 4 Augustus 1698 geboren Harmen Adolf van Idsinga, rentmeester der domeinen in Friesland. Overleden te Nuehuis Bentheim in 1749 en Geertuid Kuper, overleden 8 Octo-ber 1766 te Roderwolde. N.N.B.W. Deel 10. Kol.402.
.

ADRIAAN DE ROOCK.

1771. Luitenant.

1777. Op 17 November benoemd tot Extra ordinaris kapitein.
Harl.Adm. Almanak 1784, 1786, 1794. Prov.Bibl.Leeuwarden.

1779. Naar de Middelandse zee o.a met bestemming Algiers on de Bey geschenken te brengen. Op 9 September geankerd op de Reede van Livorno met het fregat d'Eendragt. In October naar huis. 

1780. Naar de Middelandse zee en in October weer in het vader-land terug gekeerd.

1781. Op 30 Januari in Lissabon opdracht gekregen naar West-Indieen te zeilen om het bericht over te brengen dat er oorlog uitgebroken was met Engeland. Veroverd op de terugreis een Engels schip. Adriaan de Roock op het fregat d'Eendragt.

1781-1782. Commandeerd op fregat Pallas van 1 September 1781 tot 11 Mei 1782.

1782. Commandeert de Pallas in de Noordzee van 1 September tot October 1782.

1782-1795. Adriaan de Roock Equipagemeester in Harlingen. opvolger van Johan Willem Muntz. Harl.Adm.Alm. 1784, 1786.
Prov.Bibl.Leeuwarden.

1784. Op 26 September gehuwd met Hendrina van Beucker te Harlingen. Uit het geslacht Tjerk Hiddesz.de Vries.

1794. Genoemd in Harl.Adm.Alm. 1794 als Ordinaris kapitein.

1797. Kapt.Adriaan de Roock commandeerd het schip de Zevenwol-de(3) welk schip op 30 Augustus 1799 onder de Vlieter in vijandelijke handen viel. R.A.Den Haag. Toegangsnr. 1.01.47.36 nr.17.
.

WILLEM VAN DER BEETS.

1764. Op 14 Augustus Ordinaris kapitein. Harl.Adm.Alm. 1784.

1770-1772. Willem van der Beets op het admiraliteits jacht Oostergo, langs de Friese kust, Ameland en Schiermonnikoog. ??

1771. Willem van der Beets op het fregat de Eendragt, brengt koopvaarders veilig naar Algiers.

1777. Willem van der Beets met het schip Princesse Maria Louise op 29 December in het eskader van Bijlandt naar West-Indieen.

1778. W.v.d.Beets op het schip Princesse Maria Louise 23 Januari te St.Eustatius en op 4 Augustus weer terug in het vaderland.

1783. Willem van der Beets op het schip Admiraal Tjerk Hiddes de Vries.

1784. W.v.d.Beets op het schip Admiraal Tjerk Hiddes de Vries in eskader van S.b.N. v.Kinsbergen in de Middelandse zee, na eerst in Marokko te zijn geweest.
.

ANTONY FRANCISCUS STEFFERS.

1777. Op 25 September Luitenant ter Zee. Volgens Harl.Adm.Alm. 1784 en 1786.
    
1784. A.F.Steffers heeft tijdelijk 3-13 October commando over het schip Admiraal Tjerk Hiddes de Vries.

1792. OP 4 Mei wordt Antony Franciscus Steffers benoemd tot Ordinaris kapitein. Harl.Adm.Alm.1794. Prov.Bibl.Leeuwarden.
.

CARSTEN CARSTENSZ.

1691. Carsten Carstensz op gehuurd schip Castricum.
.

BAREND JAN ZEEGERS.

1780. Luitenant ter Zee. Harl.Adm.Alm. 1784 en 1786. 

1782-1786. Barend Zeegers in eskader Jacob Pieter van Braam
met het fregat Juno op 4 Maart 1782 uit Texel naar Oost-
In-dieen. Op 8 Maart 1783 in Batavia, gevecht in Malakka, Selangora en Riouw. In Juni 1786 gestrand bij het eiland Wight.

1793. Op 10 Januari is Barend Jan Zeegers benoemd tot
Luitenant-kapitein. Harl.Adm.Alm.1794.

1796-1797. Barend Zeegers op het schip Admiraal Tjerk Hiddes de Vries. 7 October 1797 in eskader van Adm.J.W.Winters op de Noordzee, 11 October 1797 Slag bij Kamperduin, het schip werd zwaar beschadigd, de vlag werd gestreken en het schip werd naar Humber gesleept waar de Engelse het schip herstelde en het in de vaart brachten onder de naam Admiral de Vries.
.   
     
ANTHONY VAN DER LITH.

1691. A.v.d.Lith op het schip Prins Hendrik Casimir.

1694. A.v.d.Lith onder Hidde Sjoerd de Vries op de Noordzee met het schip Amalia. Op 29 Juni 1694 ontmoeting met Frans eskader onder Jan Bart, van der Lith ontplooit weining activi-teiten en vlucht naar Texel waar hij 1 Juli aankomt. Voor zijn gedrag wordt hij veroordeelt en uit zijn ambt gezet.

Anthony van der Lith en Anthonette Theodora Schagen krijgen de navolgende kinderen welke gedoopt zijn, 3 Juli 1689 Gerbrandt, 7 Februari 1792 Cornelia en 8 November 1693 Daniel. Volgens Harlinger doopboek.
.

GERRIT VAN LEEUWEN.

1703-1704. Gerrit van Leeuwen op het schip Amalia in convooi-dienst op Portugal. In 1704 ontzetting van Gibraltar, daarna net 3 Engelse fregatten naar Texeira voor het op wachten van de Portugese koopvaarders uit Brazilieen.

Johan van Leeuwen, Kapitein ter Zee gestorven 1719 te Harlin-gen, 50 jaar oud. Roorda 356-9. Prov.R.A.Leeuwarden. Is dit familie. ??
.

JAN JANSZ DE JONGH.

1672. Jan Jansz de Jong met het adviesjacht de Hoop(1) op Schooneveld.

1674. Jan Jansz de Jongh onder Cornelis Tromp op de Franse kust met het schip Oostergo(1).
.

OLIVIER AGGESZ.

1665. Olivier Aggesz op de brander Abrahams Offer(ande) onder Tjerk Hiddesz de Vries in zee a.o. voor Bergen Noorwegen en kruisend op de Noordzee.

1665. In zware storm 8-9 September vergaan, 3 overlevende.
.

JACOB ADRIAAN VAN DE STRATEN.

1766. Geboren 7 Juli. Overleden 30 September 1817.

1781. Adelborst.

1790. Op 21 Augustus Luitenant. Harl.Adm.Alm. 1794.

1793-1794. Jacob Adriaan van Straten op poon-gaffelschip en uitlegger de Drie Gebroeders 8st.-? man ingedeeld in de Noor-dervleugel van de in 1793 geformeerde linie van defentie.

1801. Luitenant-kapitein

1814. Kapitein.
.

WILLEM LIVIUS BOURITIUS.

1746. Geboren 8 October. Gestorven 16 Maart 1793.

1771. Op 17 November Luitenant ter Zee. Harl.Adm Alm.1784.

1775-1777. Commandeur W.L.Bouritius van 17 Juni 1775 tot 12 Juli 1777 op het schip Prinses Maria Louisa "uitgerust ten oorlog tegen de Keizer van Marokko om te kruisen op deszelfs kusten"

1779. Willem Livius Bouritius van Driesum trouwd met Cecilia Janna van Scheltinga van Kollum op 21 November. Trouwboek Kollumerland voor 1812.

1780. 30 October Extra ordinaris kapitein. Harl.Adm.Alm.17-85. 

1781. Commandeerd het schip de Eensgezindheid bij de Slag bij Doggersbank op 5 Augustus. Willem Livius Bouritius wordt begiftigt met de eresabel.

1782. Commandeerd het schip de Eengezindheid. 38st-230man.

1784. Kapitein.

1787. W.J.Bouritius op het fregat Pallas naar Noorwegen, Middelandse zee en kruisend in de Straat van Gibraltar.

1788-1789. In krijgsdienst in de Middelandse zee op het fregat Pallas. Najaar 1789 terug in het vaderland.

1793. Brand op het schip -de hulk de Dwinger 15 maart, 
W.L.Bo-uritius komt daarbij om.

Grafsteen in de kerk van Morra. Livius Bouricius J.V. D. st. 20 nov.1762 Aet 47j 2m 19d. Is dit de vader van Willem Luvius Bouritius. ??
.

VAN ZANIA.

1675. Luitenant van Zania op het adviesjacht de Hoop(1). Op 21 Januari nabij het Vlie in gevecht met Jean Bart. Van Zania sneuveld en met hem verschillende bemanningsleden, het schip strijkt de vlag.
.

J.HENDRIKSZ.

1747. Luitenant J.Hendriksz op het smakschip de Hoop(2)

1748-1749. Luitenant J.Hendriksz op het smakschip de Hoop(2) bij de verdediging van de Zeeuwse wateren op de Schelde.
.

JAN JACOB DERLEU.

Ook genoemd Johannes Durleu.

1783. Op 4 Maart Luitenant ter Zee. Harl.Adm.Alm.1784, 1786.

1793. Op 10 Januari 1793 Luitenant-kapitein. 
Harl.Adm.Alm.17-94.
.

TIETS BRECOMS DE VRIES.

Komt ook voor onder de naam Tiets Willems.

1747-1748. Tiets Brecom de Vries op pinasschip Beschermer bemand met 20 koppen, ter bescherming van de Zeeuwse wateren.
.

TJERK HIDDES DE VRIES(2).

1689. Kapt.Tjerk Hiddes de Vries(2) op het fregat Brak(1) 36st-150man. Op 23 Juli 1689 ingedeeld in de vloot van Vice-admi-raal Gerard Callenburg bij Engels-Nederlandse vloot. Tj.H.de.Vries(2) overlijdt na een ziekte op 23 jarige leeftijd op 20 December tijdens de terugreis naar Harlingen.   
 
Tjerk Hiddes de Vries(2) was een zoon van Luitenant-admiraal Tjerk Hiddes de Vries en Nanneke Atsedr van Harlingen. Hij kreeg vanwege het sterven van zijn vader een jaargeld en een vacante kapiteinsplaats. Hij was gehuwd met Anna Margaretha van Idsinga en werd begraven in de Grote kerk te Harlingen.
N.N.W.B. Deel 3. Kol.1363 en 1364.
. 

MEYNERD IJBRANDSZ HEREMIJT.

1691. M.IJ.Heremijt op fregat de Brak(1).
.

F.ROMKES.

1781. Commandeur F.Romkes op poon en uitlegger Brak(2).
6st.-20man. 
.

JAN VLIELANDER.

1782. Jan Vlielander op poon en uitlegger Brak(2) 6st-20man.

1782. Kapitein Jan Vlielander heeft commando over fregat en uitlegger de Faam. Zie Leeuwarder Courant 17-1-1782.

1782. Kapitein Jan Vlielander op Lootsschuit en uitlegger onder Abram Driemans op reis naar Batavia, door de Fransen genomen.

Stukken van financiele aard Friese Admiraliteit. No.3334 over 1781-1783. R.A.Den Haag.
.

VAN STUYVESANDE.

1669. Van Stuyvesande op brander Brandaris.
.

CHRISTIAAN LODEWIJK VAN RECHTEREN TOT COLLENDOORN.

1775. Graaf C.L.v.Rechteren in Middelandse zee ingedeelt in eskader vangt een Marokaanse zeerover en jaagt deze op het strand. ?? Is het bovenstaande juist of is dit zijn jongere broer geweest, Frederik Rudolf Karel van Rechteren heer van Hofstede te Raalte. N.N.W.B. Deel 4. Kol.1125-1126.

1779. 23 Maart 1779 Ordinaris-kapitein.Harl.Adm.Alm.1784-1786.

1782-1785. Graaf C.L.v.Rechteren op fregat Harlingen(2) diver-sen reisen naar de Middelandse zee.

1785. Verliet hij de zeedienst.

Geboren 20 Mei 1744, trouwde in 1775 met Irmgard Ebella Baron-nesse van Raesfeld. In 1788 werd hij lid van het Ridderschap van Overijssel. Was landdrost van Salland, hij overleed 12 Augustus 1820 als ambteloos burger op de Havezathe Collendoorn
bij Hardenberg.
.

CORNELIS MICHAEL DE WITH.

1775-1777. Luitenant C.M.de With op het schip Princesse Maria Louise onder Kapt.C.L.v.Rechteren en daarna onder Kapt.
J.Berg-huis. Fr.Adm.Journaal van Schepen no.3365. R.A.Den Haag.

1779. Op 17 Augustus Extra ordinaris kapitein. Harl.Adm.Alm. 1784-1786.

1781. Naar terugkeer uit West-Indieen gaat het commando van het fregat de Eendrag over op C.M.de.With.

1782. Op 1 Januari vergaat het schip de Eendragt op een bank voo het Vlie door onderlopen en omvallen bij laag water.
.

DIERCK MIJNERTS.

1747-1748. Dierck Mijnerts op het smakschip Eendracht(2) ter beveiliging van de Schelde en Zeeuwse wateren.
.

JACOBUS VAN PEER.

1776. Op 5 Februari Luitenant ter Zee. Harl.Adm.Alm.1784.

1784. Op 25 Mei Extra ordinaris kapitein Harl.Adm.Alm.1785.

1789. Jacobus van Peer op het fregat de Eengezindheid.

1790. Op 1 Mei Ordinaris kapitein. Harl.Adm.Alm.1794

1789-1792. Jacobus van Peer van 6 Mei 1798 tot 5 Juni 1792 op reis naar Suriname, Demarary, St.Eustatius, Middelandse zee en Algiers.
.

SAMUEL ADRIANUS OVERVELD.

Ook wel Overveldschip genoemd.

1779. Op 1 April Luitenant ter Zee. Harl.Adm.Alm.1784, 1786.

1786. Op 17 April Extra ordinaris kapitein. Harl.Adm.Alm.1794.

1796. Overveldschip wordt commandeur op het fregat de Eensge-zindheid, het schip is bijna onbruikbaar, in Suriname afge-keurd, verkocht en gesloopt.
.

REINIER DE VOS.  ????????????????

1666. Reinier de Vos onder M.A.de.Ruyter in zee op brander Ekster.

1666. Reinier de Vos, in Tweedaagse zeeslag 4-5 Augustus op de brander de Ekster. 2st.-12 man.
.
 
CORNELIS LIEVERSZ.

1667. Tocht naar Chattum 19-24 Juni Cornelis Lierversz comman-deerd het adviesjacht d'Exter 8st=15man onder Ltn.Adm.Aylva in zee, voegd zich bij M.A.de Ruyter in het Koningsdiep te ondersteuning.
.

SIMON FOCKES.

1636. Geboren 1 Mei te Harlingen.

1659. Op een transport-of soldatenschip van de Friese Admira-liteit met de Ruyter naar de Oostzee. Simon Fockes bleef in Denemarken.

1659-1665. Equipagemeester van de Koning van Denemarken.

1665. Hij keerde naar het vaderland terug. Wordt vermeld als vlagkapitein op het schip Albertina. Hij maakte alle zeeslagen van de 2e.Engelse oorlog mee.

1667. Op het schip Prins Hendrik Casimir vlagkapitein of commandeur onder S.b.N. H.Bruynsveld, en kruiste na de tocht naar Chattum op de Schotse kust, waar hij 10 Juli op zee overleed en 17 Juli te Ostrey op Nolsoe, een van de Faroer eilanden is begraven.

Gehuwd geweest met Catharina Bastiaans.

Zie: scheepsjournaal 1667. H.Bruynsveld. Prov.Bibl.Leeuwarden. N.N.B.W. Deel 6. Kol.517-518.
.

HIDDE SJOERDSZ DE VRIES.

Neef van Ltn.Adm.Tjerk Hiddes de Vries.

1683. Kapitein.

1689. H.S.de Vries op het schip Europa onder Vice-admiraal Gerard Callenburg, op 26 Juli in de Engels-Nederlandesvloot.

1690. Op 10 October wordt het schip Europa vermist.

1691-1692. H.S.de Vries op het linieschip Groot Frisia 72st.

1692. Schout bij Nacht. Op 25 maart strijdt hij bij La Hoque 

1693. H.S.de Vries commandeerd een eskader voor Duinkerken.

1694. H.S.de Vries commandeerd het schip Prins Friso(1) en begeleid een korenvloot van 140 koopvaarders, omtmoet een Frans eskader onder aanvoering van Jean Bart er volgt een hevig gevecht waarin de Vries gewond raakt en op 1 Juli te Duinkerken sterf-t. Het schip komt in Franse dienst onder de naam Prince de Frice. 

Hidde Sjoerdsz de Vries werd geboren op 20 December 1645 en was een zoon van Sjoerd Hiddes en Acke Clases.

Geschiedenis v/h. Ned.Zeewezen. Deel 4. Blz.774.
N.N.W.B. deel 3. Kol.1357-1358.
.

J.C.POLENBERG.

1747. J.C.Polenberg op hoeker Faam(1) 14st-60man. Ter bescher-ming van de Zeeuwse wateren.
.

KLAAS JOOSTEN DE GRAAF.

1747. K.J.de Graaf op het smakschip Vogelzang, ter bescherming van de Zeeuwse wateren.

1748. K.J.de Graaf op hoeker Faam(1) 14st-60man. eveneens ter bescherming van de Zeeuwse wateren.
.

DIRCK REINERS.

1665. Dirck Reiners of Pieter Jochems op galjoot de Fortuin onder Tjerk Hiddes de Vries en Adm.M.A.de Ruyter in tocht naar Noorwegen en kruisend op de Noordzee.
.

PIETER JOCHEMS.

1665. Zie onder Dirck Reiners.
.

CHRISTOFFEL MIDDAGTEN.

1990. Kapitein.

1692. Commandeerd het schip de Prins Casimir in de Slag bij La Hoque. 

1696. Commandeerd het schip de Friesland(2) onder Almonde.

1703. Christoffel Middagten op het schip Friesland(2) naar de Middelandse zee.

1704. Christoffel Middagten commandeerd het schip Friesland(2) bij de strijd en het bombardement van Gibraltar en Malaga.

1705. Op 25 Februari bevorderd tot Schout bij Nacht Fr.Adm.

Christoffel Middagten werd geboren in 1665 en was afkomstig van Sexbierum. Hij begon zijn loopbaan als gewoon matroos op Groenland te varen en is van rang tot rang opgeklomen tot Schout bij Nacht. Hij maakte verschillende zeevaartkundige werken en kaarten. Zijn portret is te vinden in het prenten- kabinet van het Fries Genootschap. 13 December 1696 trouwd Stoffel Middachte, Ordinaris kapitein met Grietie Riencks beide van Harlingen. Harlinger trouwboek. Hij overleed in 1723. Testamenten, donatiebrieven e.d. voorkomende in Band DDD2. Hof Provinciaal. Prov.R.A.Leeuwarden. Christoffel Mid-dagten Schout bij Nacht Harlingen 1721. Folio 2214.
.

D.WICHT.

1782. D.Wicht commandeerd het fregat Juno 36/38st-ca 230man.
.

THIJS THIJSZ KRAAKELING.

1667. Tocht naar Chattum 19-24 Juni T.T.Kraakeling op galjoot de Krakeling onder Ltn.Adm.Aylva en Adm.M.A.de Ruyter in het Koningsdiep.
.

DIRK CORNELISZ.

1781-1783. Kapitein Dirck Cornelisz op snauw en uitlegger de Meeuw. 14 st-70man.
.

FREDERIK SYBRANDTS.

1747. Luitenant Frederik Sybrandts op hoeker Mercurius 14st-60man. Ter verdediging in de Zeeuwse wateren.
.

JAN HERMANUS VAN KINSBERGEN.

1781. Op 26 November Benoemd tot Extra ordinair kapitein. Harl.Adm.Alm. 1784-1786.

1783. J.H.v.Kinsbergen op het fregat Pallas, schip wordt aangewezen om in het eskader van P.H.Reijnst naar de Midde-landse zee te gaan, opdracht wordt gewijzigd het schip wordt nu bestemd om krijggevangene uit Engeland te halen, door slecht weer en een aanvaring zwaar beschadigd terug naar
Port-smouth. Op 11 maart 1784 uit Portsmouth en 2 dagen later in het Nieuwe Diep.

1784. J.H.v.Kinsbergen op 29 Augustus naar Middelandse zee, Griekse Archipel en Smyrna.

1785. Terug naar het vaderland omdat de Friese Admiraliteit het schip niet meer kon onderhouden.
. 

JACOB SCHENK.

1672. Jacob Schenk op de brander Papiermolen. 18 mei onder M.A.de Ruyter bij de vloot.
 
1672. Slag bij Solebay 7 Juni. Jacob Schenk op brander Papier-molen, op 31 Juli onder de Ruyter bij Schooneveld. 
  
1672. Jacob Schenk 21 September op brander Papiermolen in eskader Passchier de Witte in het Veerse gat.
.

WILLEM JOSEPH VAN GENT.

1696. Baron Willem Joseph van Gent op het schip Prins Friso(2) onder v.Aldemonde in zee.
 
1696. Baron Willem Joseph van Gent in de winter 1696 onder Geleen Evertsen in convooi naar Portugal en Cadix op het schip Prins Friso(2).

1697. Baron Willem Josept van Gent op 16 Maart te Lissabon en daarna naar huis op het schip Prins Friso(2).

Baron Willem Joseph van Gent, afkomstig uit Gelderland. Gebo-ren in 1671. In 1702 Ordinaris kapitein bij Admiraliteit van Amsterdam. 1713 Buitendienst. Overleden in 1732. Zie: De Adm.v.Amsterdam in rustige jaren 1713-1751. Blz.175.
Prov.Bib-l.Leeuwarden. D9832.
.

ADRIAAN MAARTENSZ BASKE.

1667. Tocht naar Chattum 19-24 Juni. Adriaan Maartensz Baske op galjoot-adviesjacht de Liefde(2).
.

ANNIAS LODEWIJK BETTING.

1715. Geboren.

1746. Ordinaris kapitein. Harl.Adm.Alm. 1770-1772. Prov.Bibl. Leeuwarden. 

1758-1759. A.L.Betting commandeerd het schip de Prins Wil-lem(2) 36st. in de Middelandse zee, voorkomt door onverschrok-ken optreden de in beslagneming van een aantal koopvaarders door de Engelsen.

1763-1765. A.L.Betting commandeerd op het schip de Prins Willem(2).

1765-1766. A.L.Betting commandeerd op het schip de Prins Willem(2) onder van Gennip op kruistocht tegen de Marokkanen in de Middelandse zee.

1767. Kapitein Betting en Julius Mathijs van Beyma, secretaris van de Friese Admiraliteit maken een plezierreis op het Admi-raliteits j-acht o.a. naar IJsselstein en Vianen. 
Zie: Reizen met het Adm.jacht. Auteur J.H.Goslings-Lysen. Prov.Bibl.Leeuwarden.

Anneus Lodewijk Betting Capt.ter Zee en Aletta Hillegonda Meyers e.l. Leeuwarden 1785. Testamenten Band EEE11 Hof Pro-vinciaal folio 205 en band DDD6 folio 234.
.

JACOBUS DEKETH.

1726. Op 4 April in Harlingen geboren, zijn vader Jan Goverts Deketh was waarschijnlijk afkomstig uit Jutland Denemarken en werd in 1701 ambtenaar bij de Ontvanger-generaal van de Friese Admiraliteit en in 1721 nam hij het ontvangerschap waar. Jan Goverts Deketh huwde driemaal en zijn derde vrouw, Anna Gardi-nius de moeder van Jacobus Deketh, was de weduwe van de Kapi-tein bij de Friese Admiraliteit Peter Coderq. Jacobus Deketh koos voor een carriere bij de Adm.van Amsterdam en vanaf 1744, toen hij 18 jaar oud was, voer hij eerst als luitenant en later als kapitein diversen malen naar Oost-Indie om konvooien koopvaarderste beschermen, o.a tegen zeerovers, maar ook tegen oorlogschepen uit Frankrijk.

1759. Benoemd tot Ordinaris Kapitein bij de Friese Admirali-teit. 

1760-1763. Jacobus Deketh commandeerd het schip Prins Wil-lem(2) 4 maal in Middelandse zee ter bescherming van in kon-vooi varende koopvaarders. Enkele malen werd Livorno aange-daan. In 1762 op de reis van 18 Januari tot 22 Juli deed het schip Prins Willem(2) met Jacobus Deketh, Algiers aan om de Bey van Algiers geschenken van de Republiek aan te bieden.

1764. Op 26 Juli overleed Jacobus Deketh nog naar 38 jaar oud, op zijn buitenplaats Zeewijk aan de Trekvaart te Almenum bij Harlingen. Uit een advertentie in de Leeuwarder Courant blijkt dat familie van de ongehuwd gebleven kapitein op 8 December 1764 zijn buitenplaats verkocht. Een schilderij van Jacobus Dekets is in 1994 in het bezit gekomen van het Fries Scheep-vaart museum te Sneek. Zie Jaarboek 1994 Blz.19 en 20 van bovengenoemd museum.


VAN GENNIP. 

1765-1766. Van Gennep commandeerd het schip Prins Willem(2) in de Middelandse zee, strijdt tegen de Marokkanen.
.

JAN HESSELSZ WIERSMA.

1665. J.H.Wiersma op de brander de Rob onder M.A.de Ruyter in zee, op 18 Augustus lek geslagen.
.

ROELOF JANSZ DE ROB.

1666. In Vierdaagse zeeslag 11-14 Juni R.J.de Rob van Gronin-gen op de brander de Rob. Idem in Tweedaadse zeeslag 4-5 Augustus. ???
.

OLDE PIETERSZ KIEVIT.

1747-1748. Olde Pietersz Kievit op galjoot Saturnus, ter bescherming van de Zeeuwse wateren.
.

CHRISTAAN DE CERF. 

1796. C.de Cerf op 23 Februari in eskader Engelbertus Lucas naar Oost-Indieen op het schip-fregat Syreene. Bij het begin van de reis werd een lek ontdekt en 900 pond kruit overboort gezet om het lek te dichten.

1796. Met een eskader liggend in de Sabdanka-baai op 16 Augus-tus door de Engelse omsingeld, het schip ging met een gedeelte van de bemanning over in Engelse dienst.
.

DOOITZE EELKENSZ HINXT.

1741. Geboren en in 1797 op 11 October overleden.

1763. Koopvaardij-en grootschipper.

1782. Op 9 Januari benoemd tot Luitenant ter Zee Harl.Adm.Alm. 1784-1786.

1782. D.E.Hinxt op kotter de Snelheid vermoedelijk uit Rotter-dam met bestemming Fr.Adm. in Texel binnengevallen. Op 7 Juli in Noordzee en naar Drontheim Noorwegen.

1783-1785. D.E.Hinxt commandeert de kotter de Snelheid in West-Indieen onder meer in Essequebo en Demararij.

1787-1789. D.E.Hinxt op kotter de Snelheid op de kust van Frankrijk en in de Griekse Archipel, 1 Augustus 1789 uit Lissabon naar Texel vertrokken.

1789. Op 23 December benoemd tot Extra ordinaris kapitein.
Harl.Adm.Alm.1794.

1793-1795. D.E.Hinxt op 7 November naar en op 17 November in Cork. Op 23 November 1793 naar West-Indieen, de Spaanse zee, het Kanaal en daarna ingedeeld bij de defensie op de Schelde.

1797. D.E.Hinxt sneuveld als commandant op het schip de Be-schermer bij Kamperduin.

Op 29 Mei 1763 trouwd Dooitze Eekes Hingst van Dokkum, Groot schipper met Anna Gerryts van Leeuwarden. Roomskatholieke Parochie. Trouwboek Dokkum.

In Rijksarchief Den Haag. Fr.Adm. Papieren betreffende zee en admiraliteitszaken afkomstig van zeeoffiecieren en anderen XIII. Verzameling Hinxt. Een verzameling van 13 journalen en andere stukken.
.
  
STUTZER.

1781. Commandeur Stutzer op poon en uitlegger Spion, in Slag bij Doggerbank.
.

MATTHIJS PIETERSZ.

Ook genoemd Matthijs Pieters of Co Stoeff.

1782. Matthijs Pietersz. op 1 Februari commandeur op poon en uitlegger Spion. Harl Adm.Alm.1784.
.

HENDRIK DE VEER.

1694. Hendrik de Veer onder S.b.N. Hidde Sjoerd de Vries in Noordzee op Stad-en Landen(2) een gehuurd schip van de Adm.v.
Amsterdam. In Juni met korenvloot van ruim 140 koopvaarders, ontmoeting met het eskader van Jean Bart, waarna gevecht volgd. Hendrik de Veer wordt zwaar gewond en de bemanning geeft de moed op en strijkt de vlag.
.

PIETER CORNELISZ RUYGH.

1667. Tocht naar Chattum 19-24 Juni, P.C.Ruygh op galjoot St.Pieter(2) onder Ltn.Adm.Aylva en Adm.de Ruyter in het Koningsdiep.
.

PIETER MARCUSZ.

1652. Slag bij Duins 8-9 October, Pieter Marcusz. op brander Vale Haan.
.

ARY CORN.

1652. Slag bij Duins 8-9 October, Ary Corn. op brander de Vergulde Buis.
.

SYMEN JANSZ.

1667. Tocht naar Chattum 19-24 Juni, Symen Jansz op galjoot de Verloren Zoon, onder Ltn.Adm.Aylva en Adm.M.A.de Ruyter in het Koningsdiep.
.

WIERTS DIRKS.

1748-1749. Wierts Dirks op het smakschip Vogelsang ter verde-diging van de Zeeuwse wateren.
.

LAURENTS JACOBSZ QUAST.

1671. Laurents Jacobsz Quast op 8 Juli kruisend tussen Maas en Oostende op het t'Galjoen Wapen van Friesland.

1674. Schipper Laurents Jacobsz Quast op de galjoot Frisia. Volgens: Journaal Bruynsveld 1674.
.

PIETER PAUW. 

1672. Pieter Pauw commandeerd op 23 Juni een snauw genaamd ???
bij vloot, op 31 Juli ten anker bij Schooneveld.
.

FOCKE STAPERT.

Kapitein ter Recherce, in het dagelijk leven ook Wad-kapitein genoemd. In 1729 gestationeerd op de Abt met landsjacht en uitlegger de Zevenwolde(4). Na 1729 gestationeerd op de Reede van Oostmahoorn.

Focke Stapert was geboren in 1682 en was een zoon van chiru-gijn Jurjen Harmens en Trijntje Fockes Stapert, is gehuwd
25-12-1712 met Foeckje Fred.Alema welke gestorven is 8-9-1746.
Focke Stapert zelf is gestorven 1732-33 of 28-11-1736.
Zie: Stemboek Prov.Bibl.Leeuwarden. Fries Volksalmenak 1891 Blz.160. Stemcohier 1728 Zurich no.3. Zie ook Lijst van Ambtenaren bij College Adm.v.Friesland. Tj.Haagsma Bozum 1899. Prov.Bibl.Leeuwarden.
.

TACO BAKKER.

1776. Geboren, overleden in 1828.

1795. Luitenant.

1797. Strijdt op de Admiraal Tjerk Hiddes de Vries bij Kamper-duin. Het schip wordt zwaar beschadigd de vlag wordt gestreken en het schip naar Humber gesleept. Tacco Bakker wordt gevangen genomen en in 1799 uitgewisseld.

1806. Luitenant-kapitein.
.

JOHAN NICOLAAS HUYS.

1779. Adelborst.

1782. Op 3 Januari Luitenant ter Zee. Harl.Adm.Alm. 1784-1786.

1791. Op 9 Januari Luitenant-kapitein. Harl.Adm.Alm. 1794.

1792-1793. Op uitlegger de Spion op de Abt.

1795-1796. Commandeerd de Maasnymph in de Vliestroom.

1803. Op 18 Maart overleden.
.

LODEWIJK WILLEM VAN ROSSUM.

1763. Geboren.

1786. Op 19 Augustus Luitenant ter Zee. Harl.Adm.Alm.1786. 

1786-1791. Dient op het schip de Amphitrite onder Sylvester in Oost-Indieen strijdt bij Mampa en Riouw.

1793. Op 10 Januari Luitenant-kapitein. Harl.Adm.Alm.1794.

1794-1795. Commandeerd het schip de Pallas en is ingedeeld bij de "divisie van de regtervleugel" en doet dienst als wacht-schip op het Vlie.
.

JACOBUS WILLEMSZ VAN SLOTERDIJK.

Geboren 7 Juli 1766, overleden 30 September 1817.

1781. Adelborst.

1786. Luitenant. Harl.Adm.Alm.1794.

1801. Luitenant-kapitein.

1814. Kapitein.
.

OLPHERT WIGGERTS.

1765. Geboren.

1786. Op 2 November Luitenant ter Zee. Harl.Adm.Alm.1786.

1788-1789. Dient najaar 1788 in de Middelandse Zee, kruist in de Straat van Gibraltar, strijdt tegen twee Algerijnse sche-pen. Commandeerd het schip de Pallas. Najaar 1789 terug in het vaderland.

1793. Op 10 Januari benoemd tot Luitenant-kapitein.
Harl.Adm.-Alm.1794.
.

TJEERD JENTEMA.

1689. Kapitein Tjeerd Jentema komt op 23 Juni met het schip de Windhond(1) bij de Nederlands-Engelse vloot.

Op 4 October 1672 laten Capt.Tjeerd Jentema en zijn vrouw Fockien Lisefindt hun zoon Tjaal dopen. Harlinger doopboek.
.
 
JAN HIDDES BOK.

1781. Jan Hiddes Bok op poon en uitlegger Windhond(2).
.

ROUKES.

1782. Roukes op poon en uitlegger Windhond(2).
.

WILLEM HARTZ.

1767. Willem Hartz commandeur. Harl.Adm.Alm. 1770-1772.
.

JOOST COEN.

1769. Joost Coen commandeur. Harl.Adm.Alm. 1770-1772.
.

EDZARD JACOB VAN HARINXMA THOE HEEG.

1757. Capitein ter Recherche ook wel Wad-kapitein genoemd. Het laatst als zodanig vermeld in Harl.Adm.Alm. 1785. Waar-schijn-lijk in 1781 op uitlegger Exspeditie.

Geboren te Heeg op 7 October 1710. gehuwd op 28 februari 1785? met Gerarda Maria Betting van Harich. Hij was ook lid van de Staten van Friesland. Zie ook onder Kapiteins ter Recherche.

Op 10 Maart 1785 was de plaats van Capt. heer Harinxma vacant door overlijden. Lammoraal Albertus Aemilius Sluytterman, 


geboren op 24-1-1759 solliciteerde naar deze betrekking. De Vrije Fries. Deel 21. 2e.aflevering blz.207.

ANTHONY NICOLAES WATTIE.

1763. Capitein ter Recherche of Wad-kapitein.
Harl.Adm.Alm.17-71.

THEODOCUS KOCK.

1765. Capitein ter Recherche of Wad-kapitein.
Harl.Adm.Alm. en Leeuwarder Courant 1774. In Augustus 1771 nog op de Abt. Zie brieven Arch.Beyma. Prov.R.A.Leeuwarden.
.

HENDRIK PHILIPS STAMBKE.

1768. Roulerende Commies ter Recherche. Harl.Adm.Alm. 1785.

1785-1791. Capitein ter Recherche of Wad-kapitein op uitlegger de Spion op de Abt. Harl.Adm.Alm.1786-1794.
.

JURJEN FREDERIKSZ DE GROOT.

1760. Op 25 September Luitenant ter Zee. Harl.Adm.Alm.1784.

1783. Commandeur van de hulk de Dwinger. Harl.Adm.Alm.1784-1786.
.

PETRUS JACOBUS POUTSMA.

1780. Op 29 April benoemd tot Luitenant ter Zee. 
Harl.Adm.Al-m. 1784-1786.

1788. Op 8 October Extra ordinaris kapitein.
Harl.Adm.Alm.17-94.
.

SYMEN DOEITJES.

Op 1 April 1651 trouwd Symen Doeitjes, commandeur met Juckie Jurriens, beide van Harlingen. Harlinger trouwboek.
.

TIMENS PITER STEUR.

Op 15 September 1658 trouwd Timens Piter Steur, commandeur van de Ed.Mog.Hr.ter Adm.v.Friesland, met Rintje Herutes Walpert, beide van Harlingen. Harlinger trouwboek.
.

WYBE INZES.

Op 22 December 1669 trouwd Wybe Inzes, commandeur, met Antie Heycke, beide van Harlingen. Harlinger trouwboek.
. 

TIETE RUURDS.

Op 9 Januari 1735 trouwd Tiete Ruuds, commandeur, met Marijke Feikes, beide van Harlingen. Harlinger trouwboek.
.

CLAES HENDRICKS.

1616. Op 24 December trouwd Claes Hendricks, luitenant van een schip van oorlog met Doed Jacledr. Dokkumer trouwboek.

1622. Op 1 December gaat Claes Hendricks, luitenant op een schip van oorlog in ondertrouw met Geeskens van Oosten van Dokkum. Dokkumer trouwboek.

1623. Op 27 December trouwd Claes Hendricks, luitenant op een schip van oorlog met Griet Johannesdr van Dokkum. Dokkumer trouwboek.

Is het onderstaande juist ?
1630. Kapitein Claes Hendricksz op het jacht de Vos van de W.I.C. kamer van Groningen, 70 last-4 metalen en 10 ijzeren stukken, 54 matrozen en 23 soldaten. Op 23 Juli 1630 naar zee om onder Adm.Hendrick Loncque naar Brazilieen in opdracht van de W.I.C. Zie: Leeven en Daden der Doorluchtinge Zeehelden enz. anno 1676.

De Gulden Meulen, Omlandia, Dolphijn 115 last en het jachtje de Vos 70 lasten waren eigen schepen van de W.I.C. kamer van Groningen. in 1625 deel uitmakend van het eskader van Bouwde-wijn Hendricxksz.
.

JURYEN JANS GROENWOLD.

1636. Op 16 Januari trouwd Jurjen Jans Groenenwold, kapitein van Dokkum met Aeltie Ritskes van Silverda van Dokkum. Dokku-mer trouwboek. Kapitein op t'transportjacht Admiraliteit.

1648. Koopt (de Groninger?) kapitein Jurjen Jans Groenwold aan de Zuidkant van de Zuiderhaven voor 1805 Goudguldens een huis van Jan Runia Ontvanger van de Admiraliteit.

1654. Jurrien Groenwold op het schip Graaf Willem. R.A. Den Haag. Toegangsnr. 1.01.47.27 no.79.

1662. Capitein Jurrien Groenewolt en Aeltie Ritskes Silverda echteliede kopen nieuwe kamer met vuurhutje in de Stadswal bij de Stadsveste achter de Zuider Nieuwe Haven de Stadveste ten Zuiden. Procl.Boek. Harlingen. 

BARTEL WYTSES SALINGH.

1638. Op 11 Augustus 1638 gaan in ondertrouw Bartel Wytses Salingh, luite-nant van de Admiraliteit te Dokkum en Aeltie Hendricks van Leeuwarden. Dokkumer trouwboek.

1645. Op 12 April trouwd Bartel Wytses Salingh, kapitein van de Admiraliteit van Dokkum met Aeltie Hendricks. Dokkumer trouwboek.

1654. Op 12 Augustus trouwd Bartel Wytses Salingh, kapitein v.d.Adm.v.Dokkum met Johanna Gerts van Luttburg. Dokkumer trouwboek.

1654. Kapitein Bartel Salling op smak Koning David.
R.A. Den Haag. Toegangsnr. 1.01.47.27. no.79.
.

WILLEM ZAUMA.

1654. Kapitein Willem Zauma op smakschip en uitlegger Frisia.
R.A. Den Haag Toegangsnr. 1.01.47.27. no.79. 
.

PITER WILLEMS.

1668. Op 16 Januari 1668 trouwd Piter Willems, luitenant van de Adm.v.Friesland met Antie Adama(Adams) van Dokkum. Wed.Sybe Jansen. Dokkumer trouwboek.
.

EVERT RITSKES.

1667. Op 8 Augustus trouwd Evert Ritskes, luitenant van de Adm v.Friesland met Tettie Sybes v.Doccum. Dokkumer trouwboek.
.

RUYRDT JANSEN SANSTRA.

Ca. 1659. Kapitein op t'jacht van Syne Vorstelijke Genade onzer Stadhouder. Eerste maal gehuwd geweest met Jacomijntie Tiberi-us Tempelaer, de tweede keer gehuwd op 18 September 1658 met Anneke Jans Bijekorf. Wordt later kapitein op t'jacht der Heren Raden ter Admiraliteit genoemd.
.

JAN GROENENWOUT.

1681. Kapitein op t'jagt der Heren Raden ter Admiraliteit. Was een zoon van Isack Jansen Groenwout en Antie Thomas Salverda. Hij werd gedoopt op 26 Mei 1650, huwde op 31 Juli 1681 met Hillegonda Santstra dochter van Kapitein Ruyrd Janssen Sanstra en overleed 14 Juni 1714.
.


FOPPE CLASES ENS.
 
1685. Kapitein op het Admiraliteits Jagt. Procl.boek Harlin-gen.
.

THOMAS HUIBERTS WIJNGAARDEN.

1705. Kapitein op het Admiraliteits Jagt.
.

TJEERD CORNELIS BROUWER.

1739. Kapitein op het Admiraliteits Jagt.
.

DIRCK JACOBS.

1675. Op 28 Maart trouwd Dirck Jacobs van Ternaard, kapitein op een uitlegger met Lisbetie Gossis van Ternaard. Trouwboek Westdongeradeel voor 1812.
.

PYTTER MEYNERTS SPIERINGH.

1648. Op 15 December trouwd Pytter Meynerts Spieringh, luite-nant Adm.v.Dokkum en van Capt.H.J.Camp met Geeske Ockedr van Norden.
.
 
Onderstaande personen werden Luitenant ter Zee op de datum:

30-7-1757. SIPKE JANESZ VAN SLOOTEN.  Harl.Adm.Alm.1784-1786.

 9-7-1771. THEODORUS THEODORI.        ,,   1784-1786.

 1-4-1779. EELCO WILHELMUS FABER.      ,,   1784.

 1-4-1779. CAREL WILDE MAN.         ,,   1784.

12-5-1780. JAN GREGORIUS JACOB JORDAN.    ,,   1784-1786.

12-5-1780. JAN GRATAMA.           ,,   1784-1794.

12-5-1780. CHRISTIAAN THEODORUS FRICKE    ,,   1784-1785.

10-1-1782. ADAM FREDERIK SARNOU.       ,,   1784-1786.

10-1-1782. SAMUEL DE ROOCK.         ,,   1784-1786.
Was waarschijnlijk een zoon/familie van 
Adriaan de Roock.

10-1-1782. CASPARUS SYTSE BEILANUS      ,,   1784-1786.
Geboren 14 Maart 1762, gehuwd te Rijperkerk op 
29 September 1793 met Geertie Willems Huizinga
geboren te Leeuwarden. Zijn vader C.S.Beilanus
was Ontvanger te Ee en overleed op 8 Aug.1800. 
Genealogysk Jierboek 1976. Blz.52.

10-1-1782. JAN FERDINAND DU MESNIL.     ,,   1784-1786.
Wordt op 10 Januari 1793 benoemd tot 
Luitenant-Kapitein.             ,,   1794.

 3-1-1783. STATUIS GEORGE GEERTZEMA     ,,   1784-1786.

 3-1-1783. COENRADUS WOLDERING        ,,   1784-1786.

 7-4-1783. PIERUIS MUNTZ           ,,   1785.
Waarschijnlijk zoon/familie van Johan Willem
Muntz, welke in 1764 equipagemeester was in 
Harlingen.

22-4-1783. PIETER AARDENBURGH.        ,,   1785.
 
 1-9-1784. JOHANNES WEREMEUS BUNING.     ,,   1786-1794.

31-3-1785. DIRK KIKKERT.           ,,   1786-1794.

30-4-1785. JOHAN JACOBUS GEBEL.       ,,   1786-1794.

30-4-1785. FREDRIK JACOB SCHMID.       ,,   1786-1794.
   
 4-7-1785. ROELOF JAN WINSHEMIUS.      ,,   1786. 

 4-7-1785. CHARLES DE GIGNOUX.        ,,   1786-1794.

 4-7-1785. WILLEM ELIAS.           ,,   1786-1794.

 4-7-1785. RINS EDSGER WYCHEL.        ,,   1786-1794.

30-5-1786. THOMAS IRONS.           ,,   1794.

 1-5-1788. DIEDERICH WIEZE.         ,,   1794.
   
 1-9-1791. FRANCISCUS JOSEPHUS STEFFERS.   ,,   1794.
Is dit familie van Anthonie Franciscus
Steffers die in 1792 Ordinaris kapitein was ?

 8-4-1793. WILLEM COENRAAD HEINEMAN.     ,,   1794.


.

Dokkum, Augustus 1995.

E.Smits. FAz. Dokkum.

.GEZAGVOERDERS, KAPITEINS OF SCHIPPERS OP T'TRANSPORTJACHT.
.........................................................

Ca.1636 - ???  JURJEN JAN GROENWOLT.
Kapitein.
.

Ca.1659 - ???  RUYRDT JANSEN SANSTRA.
Kapitein op het jacht van Sijne Vorstelijke Genade onzer Stadhouder, later kapitein genoemd op het jacht der Heeren Raden ter Admiraliteit.
.
 
Ca.1681 - ???  JAN GROENENWOLD.
Kapitein op t'jacht der H.M.Raden ter Admiraliteit wegens Stadt en Lande.
.

Ca.1685 - ???  FOPPE CLASES ENS.
Kapitein op het Admiraliteitsjacht.
.

1705 - ???    THOMAS HUIBERTSZ. WIJNGAARDEN.
Kapitein op het Admiraliteitsjacht.
.

1717 - ???    JOHANNES BOON.
Schipper.
.

1725 - ???    HENDRIK KOOPS.
Schipper.
.

Ca. 1728 - ???  HENDRIK VAN DER WOUDE.
Schipper. Arch.Beyma. Prov.R.A.Leeuwarden.
.

1739 - ???    TJEERD CORNELIS BROUWER.
Kapitein.
.

Ca. 1743 - ???  REIN SWAAL.
Schipper. Polit.stukken en Staat van Ambten 1744.
.

Ca. ??? - 1769  JAN WIJBESZ.
Schipper. Zie: Haagsma.
.

1769 - Ca.1786  JAN LEENDERTS BUISMAN.
Schipper op het jacht. Harl.Adm.Alm. 1770-1772 en 1786.
.

1794 - ???    KREIJN BRUIJOM.
Schipper.

KAPITEIN TER RECHERCHE, in het dagelijkse leven Wad-Kapitein genoemd.
............................................................

Ca 1654 - ???     WILLEM ZAUMA.
Kapitein Willem Zauma op uitlegger / smakschip Frisia.
R.A.Den Haag. Toegangsnr. 1.01.47.27 no.79. 
.

Ca. 1675 - ???     DIRCK JACOBS.
Kapitein op een uitlegger. Dirck Jacobs van Ternaard trouwd 28 Maart 1675 met Lisbetie Gossis van Ternaard. Huwelijksboek Westdongeradeel voor 1812.
.

Ca. 1699 - 1728/1730  HYLKE VAN DER WOLT.
Kapitein op een uitlegger. In April 1709 lag hij op de Abt. In 1729 op t'Noorderwad. Hij was gehuwd met Loicijntie Winters. Harlinger trouwboek. Arch.Beyma, Prov.R.A.Leeuwarden en 
S.Haa-gsma te Bozum.
.

Ca. 1708 - ???     ???. SPROTTINGA.
Kapitein op een uitlegger. Arch.Beyma en S.Haagsma te Bozum.
.

1710 - 1733.      FOCKE STAPERT.
Kapitein ter Recherche. Geboren 1682, gedoopt 1 Juni 1683, zoon van Jurjen Harmens, chirugijn en van Trijntje Fockes Stapert. Focke Stapert trouwde op 25 November 1712 met Foeckje Frederiks (van) Alema en overleed 28 November 1736. Zie: Harl. Trouwboek en Gen.Jaerboekje 1955 Blz.42. Hij werd benoemd op 3 April 1710. Uit Polit.stukken. Was o.a. in 1729 gestationeerd op de Abt. Later op het Landsjacht Zevenwolden op de Reede van Oostmahoorn. Friesche Volksalmanack 1891 Pag.160. Zie ook Stemkohier 1728, Zurich no.3. S.Haagsma en Grafschriften: Tussen Vlie en Lauwers deel 5. Blz.38 Prov.Bibl.Leeuwarden E1413.
.

1713 - 1745.      TAEKLE BOUWES HANNEMA.
Kapitein op een uitlegger ter Recherche. Benoemd 20 Mei 1713 volgens Polit.stukken Arch.Beyma en Staat van Ambten 1744. Gedoopt 5 October 1673 was een zoon van Bouwe Taecklesz. landmeter en notaris te Dronrijp en van Jetsche Foppersdr. T.B.Hannema is begraven in de Ned.Herv.kerk.(H.Salvius) te Dronrijp. Grafschriften: Tussen Vlie en Lauwes deel 4. Blz.66. Prov.Bibl.Leeuwarden. E1413.
.

1730 -1731.      ??? . COCK.
Kapitein ter Recherche. Volgens aantekeningen Burmania.
Op 6 september 1730 werd hij beedigd maar in 1731 heeft hij zijn post verkocht aan Frederick Stapert, zoon van Focke Stapert. Zie ook Handschrift S.Haagsma Bozum. Prov.Bibl.Leeu-warden. 


1731- Ca.1744.    FREDERICK FOCKES STAPERT.
Kapitein ter Recherche, was eerst commies ter recherche in de plaats van Cork. Geboren 15 Februari 1715, gestorven tussen 1744-1749. Gehuwd op 27 Januari 1737 te Harlingen met Petro-nella Hielkes van der Wolt welke te Harlingen gedoopt is op 6 Augustus 1699 en gestorven is na 1749. Gen.Jaerboekje 1955 Blz.43 en Staat van Ambten 1744.
.

1737- Ca.1744.    CLAUDE CEVAR.
Kapitein ter Recherche. Polit.stukken en Staat v. Ambten 1744.
.

1745 - ???      ??? VAN HIEMSTRA.
Kapitein ter Recherche. Polit.stukken en Staat v. Ambten 1744.
.

1748 - ???      EVERT FREDRICKS (WIERT) NIEUWENHUIS.
Kapitein ter Recherche. Geboren te Harlingen 1 October 1712, niet gedoopt. Gehuwd voor het gerecht op 20 Augustus 1732 met Trijntje Stapert te Barradeel. Trijntje Stapert was een doch-ter van Focke Stapert. Evert Fredricks Nieuwehuis is overle-den in 1768. Gen.Jaerboekje 1955 Blz.43. Hij strandde in 1748 met de uitlegger Joutsma bij Coehal. Arch.Beyma, Prov.Bibl.
Le-euwarden. 
.

1757 - 1785.     EDZARD JACOB VAN HARINNXMA THOE HEEG.
Kapitein ter Recherche. Geboren te Heeg 7 October 1710. Gehuwd op 28 Februari 1785 ? met Gerarda Maria Betting van Harich. Was lid van de Staten van Friesland. St.Boek 1.
Pag.1-55 en St.Boek 2.Pag.96. Arch.Beyma Prov.R.A.Leeuwarden. Lidmaatboek kerk Heeg. Harl.Adm.Alm.1785.
.

1758 - ???      JOHANNES BRAND.
Kapitein ter Recherche in de plaats van Frederick Stapert.
Staat van Ambten 1744.
.

1758 - ???      SYBRANDUS LAMBERGEN.
Kapitein ter Recherche. Staat van Ambten 1744. Zie ook onder commissarisen op uitleggers.
.

1763 -1783.      ANTHONY NICOLAES WATTIE.
Kapitein ter Recherche. Harl,Adm.Alm.1771.
.

Ca.1765 -ca.1783.   THEODORUS KOCK.
Kapitein ter Recherche. Augustus 1771 nog op de Abt.
Harl.Adm.Alm. en Leeuwarder Courant 1774. Zie ook brieven in Arch.Beyma. Prov.R.A.Leeuwarden.
.

1781 - ???      JAN HIDDES BOK.
Op poon en uitlegger Windhond(2).
.

1781 - ???      STUTZER.
Commandeur op poon en uitlegger de Spion. Slag bij Doggerbank.
.

1781 - ???      F.ROMKES.
Commandeur op poon en uitlegger Brak(2).
.

1781 -1783.      DIRCK CORNELISZ.
Kapitein op snauw en uitlegger de Meeuw.
.

1782 - ???      MATHIJS PIETERSZ./ CO STOEFF.
Op 1 Februari commandeur op poon en uitlegger de Spion.
.

1782 - ???      JAN VLIELANDER.
Commandeur op poon en uitlegger Brak(2). Maar ook in 1782 op fregat en uitlegger de Faam. Zie Leeuwarder Courant 17-1-1782.
.

1785 - 1795.     HENDRIK PHILIPS STAMBKE.
Kapitein ter Recherche. Tot 1791 in iedergeval op uitlegger de Spion op de Abt. Harl.Adm.Alm.1786-1794.    
.
.

Dokkum. Augustus 1995.
.

E.Smits. FAz. Dokkum.
. 
 	REGISTER

ABRAHAM CRIJNSZ	10
ADAM FREDERIK SARNOU	54
ADRIAAN BRUYNSVELD	17
ADRIAAN DE ROOCK	34
ADRIAAN MAARTENSZ BASKE	44
ADRIAEN KEMPE	5, 7
ALBERT PIETERSZ. DE BOER	13
ANDRIES DOUWESZ. PASCAERT	12
ANDRIES PIETERSZ.STELLINGWERF	18
ANDRIES VAN DEN BOUCKHORST	10
ANNIAS LODEWIJK BETTING	44
ANTHONIE FLORISZ	7
ANTHONY NICOLAES WATTIE	51, 58
ANTHONY VAN DER LITH	36
ANTONIS FLORIS	5
ANTONY FRANCISCUS STEFFERS	35
ARIAAN HEERES CLEYNTIE	15
ARY CORN	48
AUKE ANDRIESZ.STELLINGWERF	19
BAREND HIDDESZ. DE VRIES	23
BAREND JAN ZEEGERS	36
BARTEL WYTSES SALINGH	52
BELEVELD	16
CAREL WILDE MAN	54
CARSTEN CARSTENSZ	36
CASPARUS SYTSE BEILANUS	54
CHARLES DE GIGNOUX	55
CHRISTAAN DE CERF	46
CHRISTIAAN LODEWIJK VAN RECHTEREN TOT COLLENDOORN	39
CHRISTIAAN THEODORUS FRICKE	54
CHRISTIAEN EBELSZ UMA	29
CHRISTOFFEL MIDDAGTEN	42
CLAES BANCKES	2
CLAES CARPERS	3
CLAES HENDRICKS	52
CLAUDE CEVAR	58
COCK	57
COENRADUS WOLDERING	55
CORNELIS ALLERTS OOSTRUM	21
CORNELIS HENDRIK DE NIJS	7
CORNELIS LIEVERSZ	41
CORNELIS LONCKE	5, 7
CORNELIS MICHAEL DE WITH	40
CORNELIS REINDERSZ EENARM	32
CORNELIS VAN OYEN	5
D.WICHT	43
DIEDERICH WIEZE	55
DIERCK MIJNERTS	40
DIRCK CORNELISZ	59
DIRCK JACOBS	54, 57
DIRCK REINERS	42
DIRK CORNELISZ	43
DIRK KIKKERT	55
DOOITZE EELKENSZ HINXT	46
EDZARD JACOB VAN HARINNXMA THOE HEEG	58
EDZARD JACOB VAN HARINXMA THOE HEEG	50
EELCO WILHELMUS FABER	54
ENNO DOEDERZ STAR	31
EVERT FREDRICKS (WIERT) NIEUWENHUIS	58
EVERT RITSKES	53
F.ROMKES	39, 59
FOCKE STAPERT	48, 57
FOPPE CLASES ENS	53, 56
FRANCISCUS JOSEPHUS STEFFERS	55
FREDERICK FOCKES STAPERT	58
FREDERIK ANDRIESZ.STELLINGWERF	19
FREDERIK SYBRANDTS	43
FREDRIK JACOB SCHMID	55
GALLE GALLESZ	24
GERRIT VAN LEEUWEN	36
GLOEIJENDE OVEN	11
HANS KARELSZ. BECKE	14
HANS WILLEM BARON VAN AYLVA	30
HENDRICK CORNELIS DE NIJS	5
HENDRICK JANSZ. CAMP	8
HENDRICK THYMANSSE DONCKER	6
HENDRIK BRUYNSVELD	17
HENDRIK DE VEER	47
HENDRIK JACOBSZ. HACKERS	7
HENDRIK KOOPS	56
HENDRIK PHILIPS STAMBKE	51, 59
HENDRIK VAN DER WOUDE	56
HERMAN CLOT	3
HESSEL FRANSZ	21
HIDDE SJOERDSZ DE VRIES	41
HYLKE VAN DER WOLT	57
IJBRAND ULBERTSZ	32
ISAAK CODDE	21
J.C.POLENBERG	42
J.HENDRIKSZ	38
JACOB ADRIAAN VAN DE STRATEN	37
JACOB SCHENK	44
JACOBUS DEKETH	45
JACOBUS VAN PEER	40
JACOBUS WILLEMSZ VAN SLOTERDIJK	49
JAN BERGHUIS	33
JAN CEULEN TISSENBERGER	6
JAN COENDERS VAN HARLINGEN	20
JAN COENDERS VAN IDSINGA	34
JAN CRABBE	2
JAN FERDINAND DU MESNIL	54
JAN GERBRANDSZ	11
JAN GRATAMA	54
JAN GREGORIUS JACOB JORDAN	54
JAN GROENENWOLD	56
JAN GROENENWOUT	53
JAN HERMANUS VAN KINSBERGEN	43
JAN HESSELSZ WIERSMA	46
JAN HIDDES BOK	50, 59
JAN IJSBRAND VAN EDAM	5
JAN JACOB DERLEU	38
JAN JANSZ DE JONGH	37
JAN JANSZ VYSELAER	24
JAN JURIAENSSE	6
JAN LEENDERTS BUISMAN	56
JAN LINKLAAN	33
JAN PIETERSZ VINCKELBOS	28
JAN REIJNDERSZ. WAGENAAR	14
JAN ROSEGEIJN	9
JAN SCHAEFF	6
JAN VAN TRESLONGH	20
JAN VLIELANDER	39, 59
JAN WIJBESZ	56
JOCHUM JANSZ CROON	32
JOHAN JACOBUS GEBEL	55
JOHAN JOORISSEN VAN GRONINGEN	3
JOHAN NICOLAAS HUYS	49
JOHANNES BOON	56
JOHANNES BRAND	58
JOHANNES WEREMEUS BUNING	55
JOOST BULTER VAN GRONINGEN	20
JOOST COEN	50
JOOST HERMANSZ CLANT	28
JOOST MICHELSEN CUYCK	26
JORIS PIETERSZ.BROECK	11
JURJEN FREDERIKSZ DE GROOT	51
JURJEN JAN GROENWOLT	56
JURYEN JANS GROENWOLD	52
KLAAS JOOSTEN DE GRAAF	42
KREIJN BRUIJOM	56
LAURENS DEGELCAMP	15
LAURENTS DIRKSZ	30
LAURENTS JACOBSZ QUAST	48
LIEUWE HENDRICKSZ PRIGGE	33
LODEWIJK WILLEM VAN ROSSUM	49
LTN. HASSELGANTS	21
LTN. SYMEN KLAESZ	16
MARTEN JANSZ	3
MATHIJS PIETERSZ./ CO STOEFF	59
MATTHIJS PIETERSZ	47
MEYNERD IJBRANDSZ HEREMIJT	39
MEYNERTS JENTJES	31
MR.VAN BREDERODE	7
OLDE PIETERSZ KIEVIT	46
OLIVIER AGGESZ	37
OLPHERT WIGGERTS	49
OTTO VAN HOLMA	6
PAULUS BUYTENPOSTEN	2
PETRUS JACOBUS POUTSMA	51
PIERUIS MUNTZ	55
PIETER AARDENBURGH	55
PIETER CLAESSEN	2
PIETER CORNELISZ RUYGH	47
PIETER FEYKES EYKEMA	29
PIETER JANSZ.VAN HAARLEM	7
PIETER JOCHEMS	42
PIETER MARCUSZ	47
PIETER MEEUWS	7
PIETER PAUW	48
PIETERSZ	20
PITER WILLEMS	53
PYTTER MEYNERTS SPIERINGH	54
REIN SWAAL	56
REINIER DE VOS	41
REINIER SIKKEMA	14
RINS EDSGER WYCHEL	55
ROELOF JAN WINSHEMIUS	55
ROELOF JANSZ DE ROB	46
ROELOF JANSZ KETELAER	30
ROMBOUT VAN DER PARRE	3
ROUKES	50
RUDOLF COENDERS	25
RUYARD HILLEBRANDSZ	29
RUYRDT JANSEN SANSTRA	53, 56
SAMUEL ADRIANUS OVERVELD	40
SAMUEL DE ROOCK	54
SCHELTE TIERCKS WIGLEMA	16
SIMON FOCKES	41
SIPKE JANESZ VAN SLOOTEN	54
SPROTTINGA	57
STATUIS GEORGE GEERTZEMA	55
STUTZER	47, 59
SYBRANDUS LAMBERGEN	58
SYMEN DOEITJES	51
SYMEN JANSZ	48
TACO BAKKER	48
TAEKLE BOUWES HANNEMA	57
TAS	20
TEUNIS WOLTERSZ	1
THEODOCUS KOCK	51
THEODORUS KOCK	58
THEODORUS THEODORI	54
THIJS THIJSZ KRAAKELING	43
THOMAS HUIBERTS WIJNGAARDEN	54
THOMAS HUIBERTSZ. WIJNGAARDEN	56
THOMAS IRONS	55
THYMEN CLAES	5
TIEBBE AUKES	6
TIETE RUURDS	52
TIETS BRECOMS DE VRIES	38
TIMENS PITER STEUR	51
TJAERT DOUWES	22
TJAERT RYENX DE GROOT	7
TJAERT TJEBBES	1
TJEERD CORNELIS BROUWER	54, 56
TJEERD JENTEMA	50
TJERK HIDDES DE VRIES(2)	39
TJERK HIDDESZ. DE VRIES	22
VAN GENNIP	46
VAN HIEMSTRA	58
VAN STUYVESANDE	39
VAN ZANIA	38
WIERTS DIRKS	48
WILLEM CANTER	27
WILLEM COENRAAD HEINEMAN	55
WILLEM ELIAS	55
WILLEM HARTZ	50
WILLEM JOSEPH VAN GENT	44
WILLEM LIVIUS BOURITIUS	37
WILLEM VAN DER BEETS	35
WILLEM ZAUMA	53, 57
WOLTER VAN AUGURIS	6
WYBE INZES	51
WYTZE JOHANNES BEYMA	25
YDE HYLKESZ. COLAERT	27

E.Smits FAzn. Dokkum. .

De tekst is alleen voor persoonlijk gebruik en het is uitdrukkelijk verboden dit voor commerciele doeleinden te gebruiken. Copyright ligt bij Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum/ Eimert Smits FAzn, Dokkum.

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.