Alfabetische lijst van titels van artikelen


Klik hier om terug te keren naar 'De Sneuper'.

Aalsumerpoort, een oud huis aan de   39 150 Artikel
Aalsumerpoort, een oud huis aan de   39 150 Artikel
Aanbesteding herstel zeepalen te Anjum   7 10 Artikel
Aankondiging - Familieboek Holwerda   50 66 Aankondiging boek
Aankondiging - Familieboek Te Nijenhuis   52 117 Aankondiging boek
Aanleg NOF Locaal Spoorweg   42 79 Artikel
Abe Fokkes   45 18 Reactie
Admiraliteit, de Friese   7 5 Artikel
Admiraliteitshuis, beschrijving van het   20 11 Artikel
Admiraliteitsmuseum, de foto's in het Deel 1: Inleiding 13 29 Artikel
Admiraliteitsmuseum, de foto's in het Deel 2 14 4 Artikel
Admiraliteitsmuseum, de foto's in het Deel 3 15 5 Artikel
Admiraliteitsmuseum, de foto's in het Deel 4 16 10 Artikel
Afkortingen en Latijnse uitdrukkingen   6 12 Artikel
Afscheid van W.T.Keune   4 4 Artikel
Afsluiting Lauwerszee   37 70 Documentatie
Akke Feenstra   25 116 Kwartierstaat
Alberda   30 149 Familiefoto's
Anders Minnes Wybenga   2 5 Kwartierstaat
Anders Minnes Wybenga hûs, Niawier   34 134 Vragen
Anjum Gemeente in de Franse tijd 10 3 Artikel
Anjum Bevrijding in 1813 9 11 Artikel
Anjum in de Franse tijd Militairen 11 11 Artikel
Anjumer pleatsen yn de 17e en 18e ieu   15 14 Artikel
Anne de Vries   31 22 Kwartierstaat
Annema   43 135 Aankondiging boek
Antje Dijkstra   26 148 Parenteel
Antje Poes en Robert Spier   23 27 Persoonsbeschrijving
Antje Sprietsma, Dokkum   24 81 Vragen
Antje van de Zwaag   28 65 Kwartierstaat
Archief Geneka te Koudum, bezoek aan   35 144 Artikel
Armhuis te Wierum, voormalig   10 5 Artikel
Armoede Waar het toe kan leiden 25 90 Artikel
Armoede troef in de 19e eeuw   24 65 Artikel
Asielzoekers 1914-1919 te Oosternijkerk Deel 1 47 106 Artikel
Asielzoekers 1914-1919 te Oosternijkerk Deel 2 48 154 Artikel
Autobusbedrijf Iedema, Niawier   40 42 Artikel
Aylvahuis te Ternaard   14 5 Artikel
Bakkerij in de Nauwstraat, Dokkum   4 12 Artikel
Bakkers in Dokkum   27 28 Artikel
Bakkers van Nes   27 15 Artikel
Bank in de NH-kerk te Buitenpost   46 68 Artikel
Baucke? En Aafke Reiders, Groot Baarda   47 127 Vragen
Beckers   40 28 Stamreeks
Beckers, Driesum   30 171 Vragen
Belevenissen van een beginnend timmerman   39 142 Artikel
Beschermheiligen   42 71 Artikel
Beurtschippers en boderijders in Friesland   23 26 Artikel
Beurtschippers van Anjum, Reglement 1732   11 22 Artikel
Blom Familie van drie schoolmeesters 31 12 Artikel
Boek publicatie, hoe moet dat?   46 75 Artikel
Boek, het uitgeven van een   9 4 Artikel
Boerderij Jagtlust/Germerhuis te Hantumeruitburen   45 30 Artikel
Boerenwagens   34 124 Artikel
Bokke van der Ploeg   26 166 Kwartierstaat
Bote Mossel   49 3 Kwartierstaat
Boutsma Boerderij te Engwierum 10 9 Artikel
Braak, de familie   43 101 Artikel
Brantgum in Westdongeradeel Deel 1 12 11 Artikel
Brantgum in Westdongeradeel Deel 2 13 14 Artikel
Bregtje Tania   22 27 Kwartierstaat
Broeksma   49 7 Stamreeks
Brouwers van Dokkum   20 20 Artikel
Burenplicht in Oosternijkerk   38 115 Artikel
Burgerlijke Stand, raadpleging van de   3 4 Artikel
Bury, Burrie, Van Buren   16 41 Genealogie
Buwalda's in Dokkum   47 127 Vragen
Café 'De Veehandel' op de Markt in Dokkum   17 13 Artikel
Café Spoorzicht en de Osinga familie   25 113 Artikel
Café Veenhandel, Dokkum   40 44 Vragen
Centraal Bureau voor de Genealogie   6 3 Artikel
Cholera in 1832   5 10 Artikel
Claes Jansen , Ternaard   25 124 Vragen
Coenders van Helpen   35 140 Kwartierstaat
Computer en Genealogie BBS-en 21 5 Artikel
Computer en Genealogie Hazadata 14 8 Artikel
Computer en Genealogie   12 10 Artikel
Conflict jagers en kooikers 1795 Deel 1 47 116 Artikel
Conflict jagers en kooikers 1795 Deel 2 48 165 Artikel
Cornelis Cornelis Posthumus, Ternaard   34 135 Vragen
Cornelis van Eck, Driesum   27 39 Vragen
Curiosa Deel 1 26 169 Artikel
Curiosa Deel 2 28 84 Artikel
D.J.Kamminga Deel 1 16 2 Persoonsbeschrijving
D.J.Kamminga Deel 2 18 4 Persoonsbeschrijving
D.J.Kamminga Deel 3 19 8 Persoonsbeschrijving
D.J.Kamminga Deel 4 20 6 Persoonsbeschrijving
De Boer   4 6 Genealogie
De Commune te Engwierum   39 146 Artikel
De Dongeradeelster Elgersma's   16 38 Genealogie
De Fetze Fontein te Dokkum   50 81 Artikel
De Haan, Paesens   45 38 Vragen
De Jong, Paesens   47 127 Vragen
De man versierd   31 25 Artikel
De Roos, Dokkum   33 90 Vragen
De Visbuurt onder Ternaard   11 18 Aankondiging boek
De Vries   8 9 Genealogie
De Vries, Harlingen   46 83 Vragen
De Zijl 5 te Dokkum   45 37 Vragen
Dekema, Dokkum   35 178 Vragen
Dekema, Dokkum   37 85 Vragen
Dekema, Juw Jarichs   33 91 Vragen
Dijkdoorbraak in 1686, een vergeten   6 16 Artikel
Dijkstra   30 153 Stamreeks
Dijkstra, Paesens/Nes/Oosternijkerk   43 136 Vragen
Doe't de Swastika hjir de baas wie Jan Grijpstra te Ee 20 17 Artikel
Dokkum in gevelstenen Deel 1 26 152 Artikel
Dokkum in gevelstenen Deel 1 en 2 27 26 Artikel
Dokkum in gevelstenen Deel 2 27 21 Artikel
Dokkum in gevelstenen Deel 3 28 76 Artikel
Dokkum in gevelstenen Deel 3 28 86 Artikel
Dokkum in gevelstenen Deel 4 30 163 Artikel
Dokkum in gevelstenen Deel 5 31 19 Artikel
Dokkum in gevelstenen Deel 6 (slot) 33 69 Artikel
Dokkum, een stadt in Oostergoo   20 26 Artikel
Donia State Boerderij te Engwierum 13 16 Artikel
Don't cry for me Argentina Emigratie 37 72 Artikel
Douma   5 15 Parenteel
Douma   37 67 Genealogie
Douma is de naam   43 100 Aankondiging boek
Douma is de naam   46 44 Artikel
Douwe Jans Holwerda   23 32 Genealogie
Ds. Cramer te Hantum, onenigheid met   21 17 Artikel
Ds. E.J.Segers te Morra-Lioessens   47 88 Artikel
Eastdongeradielsters út de Sivile Sintinsjes Deel 1 13 11 Artikel
Eastdongeradielsters út de Sivile Sintinsjes Deel 2 14 15 Artikel
Ee in vogelvlucht   18 23 Artikel
Een familieverhaal Oeds Andries Brouwer 54 22 Artikel
Een huis van stand De Dijk 16, Dokkum 49 14 Artikel
Eendenkooi Kolkhuisterkooi onder Birdaard 35 145 Artikel
Eendenkooi Landbouwer en kooiker op de Kooiplaats, Ee 3 5 Artikel
Eendenkooi Anjum   45 37 Vragen
Eendenkooi 'De Onrust'   35 177 Aankondiging boek
Eendenkooi onder Bornwird   29 119 Artikel
Eendenkooien Conflict jagers en kooikers 47 116 Artikel
Eendenkooien in Oudwoude   44 geheel Artikel
Egbert Jansen, Dokkum   28 47 Vragen
Elfstedentocht, de eerste, uit 1909   4 6 Artikel
Elle Willems Ruijsch Deel 1 34 106 Kwartierstaat
Elle Willems Ruijsch Deel 2 35 169 Kwartierstaat
Elle Willems Ruijsch Deel 3 36 11 Kwartierstaat
Elle Willems Ruijsch Deel 4 37 64 Kwartierstaat
Elle Willems Ruijsch Deel 5 38 112 Kwartierstaat
Elle Willems Ruijsch Deel 6 39 140 Kwartierstaat
Elle Willems Ruijsch Deel 7 (slot) 40 15 Kwartierstaat
Elzenga   31 5 Stamlijn
Emigratie Afscheid van Morra 36 26 Artikel
Emigratie Deel 1 : bronnen 5 6 Artikel
Emigratie Deel 2: het vertrek 6 7 Artikel
Emigratie Deel 3: de eerste maanden 7 3 Artikel
Emigratie Deel 4 (slot) 8 2 Artikel
Emigratie naar Argentinië Deel 1 43 110 Artikel
Emigratieserie Deel 1: Nederland of Amerika 16 3 Artikel
Emigratieserie Deel 2: oorzaak, vertrek, emigratiewet 17 2 Artikel
Emigratieserie Deel 3: de reis, nederzettingen, Pella 18 7 Artikel
Emigratieserie Deel 4: Michigan 19 12 Artikel
Emigratieserie Deel 5: landverdeling, eigen cultuur 20 12 Artikel
Emigratieserie Deel 6: de wegen, inburgering 21 8 Artikel
Engwierum Herberg en winkel 28 72 Artikel
Engwierum Schoolgebouwen en onderwijzers 31 17 Artikel
Engwierum, de commune   39 146 Artikel
Engwierum, de Communie te, 1865   12 7 Artikel
Engwierumer brug   29 126 Artikel
Engwierumer molen   29 125 Artikel
Engwierumer polder, 1752   30 161 Artikel
Enquête   30 136 Artikel
Europese bibliotheek uitgeverij   23 9 Artikel
Familieboek Holwerda   24 46 Aankondiging boek
Familieboek Seepma Ternaard   11 20 Aankondiging boek
Familieboek Te Nijenhuis   24 48 Aankondiging boek
Familiewapens in handschrift Siderius   26 132 Artikel
Familiewapens, een en ander over   33 80 Artikel
Feepest yn Fryslân   27 13 Artikel
Feestcommissie Pietersburum   49 31 Artikel
Ferwerda   28 58 Genealogie
Fiskershúske Aanwezige bronnen 13 8 Artikel
Fiskershúske, beschrijvinh van het   20 11 Artikel
Foeke Sjoerds, zich op leven en werk van   42 52 Artikel
Fokke Johannes Kooistra, Anjum   40 44 Vragen
Fopma   14 10 Gezinsstaat
Frank de Weger   45 13 Persoonsbeschrijving
Frans Arriënszoon de Weger   45   Artikel
Frans Fransen, Dokkum   30 171 Vragen
Franse tijd in Rinsumageest   33 59 Artikel
Frederik Boskma   34 99 Kwartierstaat
Fries in Amerika   11 5 Artikel
Friezen, de Ze zijn van nature goed 6 14 Artikel
Friezen, de   10 2 Artikel
Fryske Rie foar Heraldyk   27 10 Artikel
Fryslân en de nije styl   9 17 Artikel
Gaykema State Boerderij te Ternaard 22 22 Artikel
Geert Jochems Zijlstra   27 39 Vragen
Geert Rijks van Meekeren, Dokkum   30 171 Vragen
Genealogie - Holwerda (4)   53 143 Genealogie
Genealogieën   48 141 Artikel
Genealogische adviesdag te Utrecht   37 71 Artikel
Genealogyske Jierboekjes, index   34 132 Index
Gerardus Sjoerds, Anjum   33 90 Vragen
Gerrit Plantinga, schaatser   19 6 Persoonsbeschrijving
Geseur fan folmachten yn 1570   22 32 Artikel
Gevangenisstraf beenderdelvers   49 26 Artikel
Gevangenisstraffen Rjocht is rjocht 49 34 Artikel
Gezinsblad   4 16 Artikel
Gosling Douwes van der Ploeg, Hantumhuizen   24 81 Vragen
Gosling Douwes van der Ploeg, Hantumhuizen   40 45 Vragen
Grafstenen in de NH-kerk te Lioessens   49 8 Artikel
Grafstenen in NH-kerk te Lioessens (2)   50 59 Artikel
Grafstenen NH Kerk Niawier   52 130 Artikel
Haaijer   35 172 Genealogie
Haakma, Holwerd   33 91 Vragen
Hania, Wierum   43 136 Vragen
Hanspoort 3, Dokkum   35 179 Vragen
Harke de Roos mysterie Deel 1 23 17 Artikel
Harke de Roos mysterie Deel 2 24 55 Artikel
Harke de Roos mysterie Deel 3 30 142 Artikel
Harke Sipkes Houtman Deel 1 5 14 Genealogie
Harke Sipkes Houtman Deel 2 6 13 Genealogie
Harke Sipkes Houtman Deel 3 7 7 Genealogie
Harke Sipkes Houtman Deel 4 8 5 Genealogie
Harke Sipkes Houtman Deel 5 9 12 Genealogie
Harke Sipkes Houtman Deel 6 10 7 Genealogie
Harke Sipkes Houtman Deel 7 11 3 Genealogie
Harke Sipkes Houtman Deel 8 12 14 Genealogie
Harke Sipkes Houtman Deel 9 (slot) 13 3 Genealogie
Harmen Allerts, Nakomelingen   52 110 Genealogie
Heeringa, Dongeradelen   36 41 Vragen
Hendrik van der Kooi   33 54 Gezinsstaat
Hendrikus Houtman   8 16 Persoonsbeschrijving
Heraldiek, religieuze afbeeldingen in de   7 14 Artikel
Heraldyk, Fryske Rie foar, 40 jier   38 114 Artikel
Herberg en brouwerij te Nes   22 28 Artikel
Herbergen en herbergiers te Nes   35 157 Artikel
Heringa   36 41 Vragen
Het geslacht Ferwerda   39 139 Aankondiging boek
Het Tolsma-Lamminga boek   24 82 Aankondiging boek
Hiemstra   29 113 Genealogie
Hinke Kniepkoekje   6 5 Persoonsbeschrijving
Holwerda Familie in Oost-Dongeradeel 26 170 Aankondiging boek
Holwerda (1)   43 104 Genealogie
Holwerda (2)   45 4 Genealogie
Holwerda (3) Deel 1 47 95 Genealogie
Holwerda (3) Deel 2 48 132 Genealogie
Holwerda (4) Deel 2 54 13 Genealogie
Hondenkarren, iets over   36 30 Artikel
Hortulanus, Dokkum   37 85 Vragen
Hortulanus, Dokkum   39 173 Vragen
Hourglasstree K. v.d Tuin   53 158 Kwartierstaat
Iensume ferbanning fan Taeke Jans út Anjum   17 15 Artikel
Index op 'De Sneuper' 1987-1991 18 33 Index
Index op 'De Sneuper' 1987-1992 22 7 Index
Index op 'De Sneuper' 1993-1996 37 57 Index
Inventarissen waterschappen   54 25 Artikel
Jacob Tabe Zuidema   45 22 Kwartierstaat
Jan Douwes de Vries, Harlingen   48 171 Vragen
Jan Reitses Meesterbrouwer tot Anjum 19 20 Artikel
Jan Wigbolts Holwerda   27 33 Genealogie
Jan Yedes de Jong, Ferwerd   24 80 Vragen
Jansma (Ferwerderadeel)   37 85 Genealogie
Jansma, Ferwerderadeel   37 85 Vragen
Jantje Dekema   28 60 Kwartierstaat
Jellemastate te Ternaard   14 9 Artikel
Jensma, boerderij, Holwerd   36 42 Vragen
Jetze Ates Dijkstra (Hantumhuizen)   24 80 Vragen
Jeugdherinneringen Deel 1: spelletjes 31 24 Artikel
Jeugdherinneringen Deel 2: Pieke 33 55 Artikel
Jeugdherinneringen Deel 3: winkeltjes 34 109 Artikel
Jeugdherinneringen Deel 4: gezellige winkeltjes 36 28 Artikel
Jeugdherinneringen Deel 5: spelen in de stad 38 100 Artikel
Jillis Bijlstra   23 24 Persoonsbeschrijving
Johannes Cuijk, grêfstien fan   42 64 Artikel
Joukje's winkeltje te Wierum   42 82 Artikel
Jouw van den Akker   24 44 Persoonsbeschrijving
Kaatsballen, dominee te Paesens sneed ze stuk   13 31 Artikel
Kadasterproject Dokkum   48 147 Artikel
Kadastrale Atlas Fryslân 1832   3 9 Artikel
Kadastrale en Prekadastrale Atlas   11 17 Artikel
Kadastrale en Prekadastrale Atlas   13 30 Artikel
Kadastrale en Prekadastrale Atlas   21 26 Artikel
Kamminga, Dokkum   37 87 Vragen
Kampstra, Ternaard   43 136 Vragen
Kennismaking archivaris A. Medema   4 4 Artikel
Kerkstra   11 12 Genealogie
Keu en Keuplaits op Schiemonnikoog   16 33 Aankondiging boek
Keur tegen de stijkels   45 39 Artikel
Klaas Wijnberg   23 30 Persoonsbeschrijving
Kleffens, boerderij te Raard   5 11 Artikel
Klok fan é Ljussemer toer   33 56 Artikel
Kloosters in Friesland   25 100 Artikel
Koijker Jan Lubberts heeft een geschil   42 84 Artikel
Kollumer oproer c.a.   33 62 Artikel
Komende van het Schoor Familieboek van de Schoorstra's 7 9 Aankondiging boek
Kornelis Enneüs de Jager   23 20 Kwartierstaat
Kwartierstaat - Johannes Wybenga   53 160 Kwartierstaat
Kwartierstaat - Bijker   53 152 Kwartierstaat
Kwartierstaat - Bote van der Mossel (2)   50 48 Kwartierstaat
Kwartierstaat - Bote van der Mossel (3)   52 96 Kwartierstaat
Kwartierstaat - Elle Willems Ruijsch (aanvullingen)   50 52 Kwartierstaat
Kwartierstaat - Jelske Haans Ros   53 149 Kwartierstaat
Kwartierstaat - Maaike Ikes Hoekstra   53 153 Kwartierstaat
Kwartierstaat - Thecla Monica Holman   53 174 Kwartierstaat
Lager onderwijs rond 1850 Deel 1 31 36 Artikel
Lager onderwijs rond 1850 Deel 2 33 81 Artikel
Lager onderwijs rond 1850 Deel 3 34 120 Artikel
Lager onderwijs rond 1850 Deel 4 35 162 Artikel
Lager onderwijs rond 1850 Deel 5 (slot) 36 36 Artikel
Landbouwmuseum 'De Brink' in Veenklooster Deel 1 19 16 Artikel
Landbouwmuseum 'De Brink' in Veenklooster Deel 2 19 4 Artikel
Latijnse namen van beroepen   18 22 Artikel
Ledenlijst   2 4 Index
Ledenlijst   3 8 Index
Ledenlijst   7 17 Index
Ledenlijst   12 19 Index
Ledenlijst   18 35 Index
Ledenlijst   23 5 Index
Ledenlijst   30 131 Index
Ledenlijst   40 3 Index
Lodeizen, Dokkum   49 42 Vragen
Miedwei 5, Brantgum   37 87 Vragen
Miedwei 5, Brantgum   39 174 Vragen
Mijn achternaam 'Van der Kooi'   27 29 Artikel
Milicienboekje uit 1891   8 19 Artikel
Mockemastins te Ee, strijd en belegering van de   8 12 Artikel
Modern in Dokkum Dominees 45 24 Artikel
Molen 'De Hoop' in Dokkum Eigenaren-molenaars 15 22 Artikel
Molen te Engwierum   29 125 Artikel
Molen te Lioessens Deel 1 37 78 Artikel
Molen te Lioessens Deel 2 38 124 Artikel
Molen te Lioessens Deel 3 39 163 Artikel
Molen van Oosternijkerk   36 16 Artikel
Mullender, Dokkum   39 173 Vragen
Naamsaanneming Het decreet uit 1811 34 129 Artikel
Nageslacht Wyger Folkerts   43 135 Aankondiging boek
Nationale Militie, de loting voor de   15 7 Artikel
Nauwstraat 15, Dokkum   35 179 Vragen
Nauwstraat 15, Dokkum   45 38 Vragen
NH-kerk te Ee   12 21 Artikel
Nicolai   45 38 Vragen
Nieuws en vragen uit de musea   48 143 Artikel
Nijenhuis, Jubbega   33 91 Vragen
Nogmaals Robert Spier   26 165 Persoonsbeschrijving
Obbe Bauckes   48 170 Vragen
Obbema Sate te Ee, het geheim van   17 25 Artikel
Odinga, Goutum   38 130 Vragen
Odinga, Heerenveen   34 135 Vragen
Odinga, vervolg   45 38 Vragen
Oebele Ypes Viersen Deel 1 46 54 Kwartierstaat
Oebele Ypes Viersen Deel 2 47 98 Kwartierstaat
Onderzoekscentrum familiegeschiedenis   46 67 Artikel
Oostdonderadelers uit testamenten Deel 1 16 36 Artikel
Oostdonderadelers uit testamenten Deel 2 (slot) 17 9 Artikel
Op reis met de NOF   30 159 Aankondiging boek
Oproep vrijwilligers invoer geboorteakten   49 6 Artikel
Opschudding te Ee (1710)   9 9 Artikel
Osinga   22 25 Genealogie
Oudewijvenpraat   30 154 Artikel
Overzicht genealogische gegevens   32 geheel Index
Papierverval, de historische achtergrond   18 13 Artikel
Parenteel Jan Popes   40 40 Aankondiging boek
Pas verschenen   46 80 Artikel
Pastorie te Waaxens 100 jaar   28 87 Artikel
Persoonsbeschrijving - D.J. Kamminga   51 geheel Persoonsbeschrijving
Peter Schelwald De wonderlijke dokter 40 34 Artikel
Piebe Jacobs Hayma   49 42 Vragen
Pier Jacobs Holwerda   25 124 Vragen
Pieter Johannes Kloosterman, Kollumerland   33 91 Vragen
Pietje Jacobs Borduinsma Deel 1 21 28 Genealogie
Pietje Jacobs Borduinsma Deel 2 22 15 Genealogie
Piter Noaske   5 5 Persoonsbeschrijving
Plaatsnamen per gemeente   33 57 Artikel
Plakkaat tegen landloperij, 1739   7 13 Artikel
Pleatsen yn Dongeradiel   10 9 Aankondiging boek
Poortinga, Waaxens   48 171 Vragen
Poortinga, Waaxens   49 42 Vragen
Post komt naar Dokkum   42 68 Artikel
Postma   42 51 Stamreeks
Pranger   13 10 Gezinsstaat
Prinsessen van Pruisen?   20 10 Artikel
Pyter Pyters (Heeringa)   38 128 Vragen
Quotisatiekohieren Oosternijkerk 1749   52 123 Artikel
Raadsma, Dokkum   40 45 Vragen
Raap   12 29 Genealogie
Rechtbank - Ezumazijl: sta of ik schiet   53 156 Artikel
Rechtbank - Lourens Degelencamp: Man Gods ?   53 174 Artikel
Register bewoners Oostdongeradeel in 1853   41 geheel Artikel
Renske Holwerda   39 175 Stamreeks
Renze postma   47 91 Persoonsbeschrijving
Revius   37 61 Genealogie
Rijksarchief te Den Haag, bezoek aan het   17 7 Artikel
Rijtuigen in Westdongeradeel in 1800 Deel 1 49 22 Artikel
Rijtuigen in Westdongeradeel rond 1800 (2)   50 73 Artikel
Rjochtsaak om in stimdragend hoarnleger yn 1763   16 13 Artikel
Rodmers brandbrief   52 126 Artikel
Rosier's met en zonder Frans bloed   48 140 Artikel
Rozema, Dokkum   35 178 Vragen
Ruijsch, Dokkum   35 178 Reactie
Ryxma Boerderij te Brantgum 5 16 Artikel
Schelwald, Dokkum   42 94 Vragen
Schending van een trouwbelofte?   24 50 Artikel
Schetsen uit de historie van Ee   27 38 Aankondiging boek
Schmeltz, Dokkum   39 174 Vragen
Schorten   24 76 Artikel
Siderius, it hânskrift   22 20 Artikel
Sigarenmakers, Dokkum   39 174 Vragen
Sijtze Baukes Holwerda   24 52 Genealogie
Sijtze Holwerda   25 125 Vragen
Sijtze Holwerda   25 127 Genealogie
Sjoerd Wybes Osinga   9 13 Persoonsbeschrijving
Sjuk Fransen   39 136 Genealogie
Skiednisbylden fan Fryslân   26 171 Aankondiging boek
Smids (Smits), Dongeradelen   18 17 Genealogie
Sollicitatie uit de dertiger jaren   49 43 Artikel
Speciecohieren   3 3 Artikel
Speurtocht door Noordoost Friesland Deel 1: Foudgum 22 10 Artikel
Speurtocht door Noordoost Friesland Deel 2: vervoer 23 12 Artikel
Speurtocht door Noordoost Friesland Deel 3: Engwierum 24 60 Artikel
Speurtocht door Noordoost Friesland Deel 4: Ee 25 109 Artikel
Speurtocht door Noordoost Friesland Deel 5: terpen 26 160 Artikel
Speurtocht door Noordoost Friesland Deel 6: kleren 28 70 Artikel
Speurtocht door Noordoost Friesland Deel 7: Aalsum 29 116 Artikel
Speurtocht door Noordoost Friesland Deel 8: Nes 30 155 Artikel
Speurtocht door Noordoost Friesland Deel 9: straten in Dokkum 31 14 Artikel
Sprietsma   37 60 Stamreeks
Stapland, Hantumeruitburen   43 136 Vragen
Statenresoluties toegankelijk gemaakt   6 10 Artikel
Stationsweg 14, Hantum   34 134 Vragen
Stavorinus, het geslacht   7 12 Artikel
Stichting Geslachten Zijlstra   18 26 Artikel
Stiemsma, Anjum   45 37 Vragen
Struiksma   38 131 Stamreeks
Terpstra, Bornwird   34 135 Vragen
Thecla Monica Holman   24 62 Kwartierstaat
Thibault, Dokkum   25 124 Vragen
Tjibbe Hanzes de Boer, Leeuwarden   31 16 Vragen
Tolhuis onder Oudwoude   47 123 Artikel
Toornstra   23 34 Genealogie
Toponiemen en boerderijen uit de proclamatieboeken OD Deel 1 12 16 Artikel
Toponiemen en boerderijen uit de proclamatieboeken OD Deel 10 24 83 Artikel
Toponiemen en boerderijen uit de proclamatieboeken OD Deel 11 26 173 Artikel
Toponiemen en boerderijen uit de proclamatieboeken OD Deel 12 28 80 Artikel
Toponiemen en boerderijen uit de proclamatieboeken OD Deel 2 13 5 Artikel
Toponiemen en boerderijen uit de proclamatieboeken OD Deel 3 14 13 Artikel
Toponiemen en boerderijen uit de proclamatieboeken OD Deel 4 17 10 Artikel
Toponiemen en boerderijen uit de proclamatieboeken OD Deel 5 18 29 Artikel
Toponiemen en boerderijen uit de proclamatieboeken OD Deel 6 20 29 Artikel
Toponiemen en boerderijen uit de proclamatieboeken OD Deel 7 21 15 Artikel
Toponiemen en boerderijen uit de proclamatieboeken OD Deel 8 22 34 Artikel
Toponiemen en boerderijen uit de proclamatieboeken OD Deel 9 23 37 Artikel
Traktement Grietman Westdongeradeel, 1750   8 7 Artikel
Trijntje Sybes, speelbal armvoogden   54 28 Artikel
Tsjerklik segel Aldwâld-Westergeast   23 14 Artikel
Tsjerklik segel Aldwâld-Westergeast   50 52 Artikel
Tytje Johannes Yntema, Dokkum   36 41 Vragen
Uilsmahorne Boerderij te Holwerd 4 10 Artikel
Uit vervlogen tijden   45 20 Artikel
Undersyk mei help fan 'De Sneuper' nr. 41   43 130 Artikel
Van der Berg, Veenwoudsterwal   46 83 Vragen
Van der Kooi   11 7 Genealogie
Van der Kooij, Oudkerk   30 171 Vragen
Van der Leij   19 26 Genealogie
Van der Veen   16 40 Genealogie
Van der Velde, Nes   45 39 Vragen
Van der Werf(f), Dokkum Deel 1 27 42 Genealogie
Van der Werf(f), Dokkum Deel 10 54 18 Genealogie
Van der Werf(f), Dokkum Deel 2 28 68 Genealogie
Van der Werf(f), Dokkum Deel 3 29 111 Genealogie
Van der Werf(f), Dokkum Deel 4 29 112 Genealogie
Van der Werf(f), Dokkum Deel 5 30 138 Genealogie
Van der Werf(f), Dokkum Deel 6 31 10 Genealogie
Van der Werf(f), Dokkum Deel 7 33 50 Genealogie
Van der Werf(f), Dokkum Deel 8 33 52 Genealogie
Van der Werf(f), Dokkum Deel 9 34 100 Genealogie
Van der Woud   20 5 Genealogie
Van Meekeren   12 28 Genealogie
Van Meekeren, familiegegevens   52 105 Stamreeks
Veeninga   29 100 Genealogie
Veeninga   30 168 Reactie
Velding   36 13 Stamreeks
Veltcamp, Familie   52 117 Genealogie
Venema, Ternaard   48 171 Vragen
Verslag EXPO '95   33 49 Artikel
Verward door postnatale depressie Everdina Luidema 54 32 Artikel
Visser, Wierum   46 83 Vragen
Vissersschip vergaat in Pinkegat - families   52 115 Artikel
Vleesmarkt 35, Dokkum   37 86 Vragen
Vleesmarkt 35, Dokkum   40 45 Vragen
Vragen - Heeringa, Meint (Dokkum)   52 135 Vragen
Vragen - Herman Lieuwes (Dokkum)   52 135 Vragen
Vragen - Postma, Thomas Jans (Anjum)   52 135 Vragen
Vragen - Visser, genealogie (Wierum)   52 135 Vragen
Vrijwilligersproject Computerinvoer huwelijksakten   34 97 Artikel
W.T. Keune   21 4 In memoriam
Wapens en vlaggen van Dongeradeel   29 127 Artikel
Wapens van de familie Wybenga   54 34 Artikel
Wat is genealogie?   5 9 Artikel
Weesboeken van Oostdongeradeel   19 9 Artikel
What's in a name?   30 158 Artikel
Wibalda Sate te Metslawier, familie van   21 27 Artikel
Wietse van der Laan   22 5 Persoonsbeschrijving
Willem Casparus Ruijsch, Dokkumer Nieuwe Zijlen   25 124 Vragen
Willem de Vries   46 51 Stamreeks
Willem Taeckes van Anjum   35 176 Aankondiging boek
Witmonnikshuis Boerderij te Holwerd 5 13 Artikel
Wortelhaven 6, Dokkum   40 45 Vragen
Wurkferbân Pleatslike Skiednis   11 21 Artikel
Wüst, koopmansgeslacht Dokkum   54 7 Genealogie
Wygara Sate Boerderij te Ee 16 25 Artikel
Wynzen Metskes, 130 jaar familie van, te Nes   53 169 Artikel
Wytze Jelles Holwerda Deel 1 38 102 Kwartierstaat
Wytze Jelles Holwerda Deel 2 (slot) 40 18 Kwartierstaat
Ype Nauta, Dokkum   42 95 Vragen
Zand erover Begrafenisgebruiken 38 122 Artikel
Zandstra, Dokkum   34 135 Vragen
Zeebad te Ternaard, anno 1937   15 21 Artikel
Zoektocht door de archieven Deel 1: Burgerlijke Stand 26 138 Artikel
Zoektocht door de archieven Deel 10: Dubbele namen 38 92 Artikel
Zoektocht door de archieven Deel 11: Militairen 40 9 Artikel
Zoektocht door de archieven Deel 2: Kerkelijke bronnen 27 2 Artikel
Zoektocht door de archieven Deel 3: Verdere geneabronnen 28 49 Artikel
Zoektocht door de archieven Deel 4: Kadaster 29 93 Artikel
Zoektocht door de archieven Deel 5: Onroerend goed 31 29 Artikel
Zoektocht door de archieven Deel 6: Van der Werff, deel 8 33 71 Genealogie
Zoektocht door de archieven Deel 7: Emigratie 34 111 Artikel
Zoektocht door de archieven Deel 8: Roerende goederen 36 5 Artikel
Zoektocht door de archieven Deel 9: Rechtbanken 37 48 Artikel
Zuidema   13 34 Stamreeks
Zwaantje Sjoukes Zwart   45 27 Kwartierstaat

Klik hier om terug te keren naar 'De Sneuper'.


Voor het laatst bijgewerkt op 06-03-2000
Door H.Zijlstra en W.K. SmitsDeze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.