Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Noordoost Friezen in testamenten (zie ook Sneuper no.16, blz. 36, juni 1991)

R. Tolsma/ H. Zijlstra

In de Genealogische Jaarboekjes 1954-1966 en 1970-1975 heeft D.J. van der Meer een alfabetische klapper weergegeven van allerlei testamenten die bij het Hof van Friesland waren geregistreerd.
Let op ! D.J. van der Meer hield een andere paginering aan dan de gebruikelijke wijze van folio met verso (bv. 87 en 87v) nummering. Hij nummerde gewoon door, waardoor de paginanummers in dit overzicht door 2 gedeeld moeten worden om het juiste folionummer van de fiches terug te vinden !
Het betreft in de eerste plaats de Fide´commissaire Testamenten. Dit waren bijzondere testamenten waarbij de beschikking der erfgenamen over de nagelaten goederen werden beperkt door regeling van de latere vererving.
De erfgenamen konden meestal wel over de goederen beschikken maar waren verplicht deze op een voorgeschreven wijze door te vererven, ook wel 'erfstelling over de hand' genoemd. Vooral adelijke families en eigenerfde boeren maakten van deze mogelijkheid gebruik om bepaalde goederen, vooral onroerende goederen, zoals boerderijen, in de familie te houden. Deze testamenten moesten worden geregistreerd bij het Hof, dat ook toezicht moest houden op de naleving ervan.
Van Wilco van Holdinga zijn zelfs 3 testamenten bekend, uit 1588, 1591 en 1594, waarvan transcripties en een toelichting in het Genealogysk Jierboekje van 1975 zijn verschenen. Hij wilde graag dat de familiebezittingen, zoals Eysinga State en Nij Holdinga, en namen als Botte, Feye en Wilco in zijn bloedlijn bleven. Hij trouwde drie maal. In zijn testamenten bepaalde hij o.a. ook waar hij begraven moest worden. Uiteindelijke overleefde alleen zijn dochter Doed Holdinga hem.

Georg Wolfgang von Schwarzenberg (1549-1633) Doed van Holdinga (1569-1646)


Om ook anderen te laten profiteren hebben we deze hieronder weergegeven. Aangezien dit een erg interessante bron is om de genealogie mee aan te kleden is inmiddels ook een uitgebreider overzicht van Noordoost Friezen verwerkt in een Excel overzicht. Wederom is hier de bron de reeks Genealogyske Jierboekjes van de Fryske Akademy, waarin D.J. van der Meer en R.S. Roarda destijds hun overzichten publiceerden.
Klik hier om het volledige overzicht in Excel te downloaden! Mocht u een leuk verhaal vinden laat het ons dan weten via email.
Lijst van testamenten voorkomende in band EEE nr.1

1643-232	Gerbrend Eelkema te Oostrum
1612-464	Ofke Feitsma (Mellema state, Oostrum)
1613-467	Jelger Feitsma, idem
1613-350	Wilko Holdinga x Helena Bunau (zijn derde vrouw)
1565-162	Geel Humalda te Ee x Frans Canter
1655-478	Jan Willems te Engwierum
1590-321	Julius, Philippus en Siouk Mekkema
1641-474	Pieter Pieters te Ropta
1653-462	Reinder Haijes in het Vogelland te Oostrum
1641-108	Karolus Sternsee x Anna Lucia Gramaije
1607-122	Pier Foppes Tania

Idem, band EEE nr.2

1662-435	Foke Wopkes te Ee
1656- 11	Gerck Sipts Tadema te Oostrum
1655-226	Jacob Martens te Anjum
1653- 38	Kornelis Jeronimus, dominee van Morra, zie hier voor 
volledige transcriptie.
1654-441	Ritske Riepema te Oostrum
1658-281	Teake Wiebes Scheltinga te Ee
1658-338	Sikke Sikkes Tania, Bozum
1657-233	Wopke Bartholomeus, Hantumhuizen (ook Berchhuizen)

Idem, band EEE nr.4

1655- 88	Ida van Aytta, Leeuwarden
1676-459	Wybet Alma x Jetsk Hania te Morra
1674-263	Gerck Sypts Tadema te Oostrum
1630-355	Doedt Holdinga x Georg thoe Schwartzenberg, Bitgum
1656- 95	Claeske Cornelis te Oostrum, zuster dominee Joh.Corn.

Idem, band EEE nr.5

1678- 89	His van Ayta, Leeuwarden
1676- 63	Jan Johannnesz te Metslawier
1681- 74	Jan Pietersz x Saepcke Nanningsdr te Anjum
1690-416	Jetske Hansesdr., bedaagde vrijster te Lollum
1688-362	Wibrandus Langhwart, advocaat te Leeuwarden
1678- 32	Pieter Jacobsz, ontvanger Westdongeradeel, Nijehus
1692-412	Dr. Wigerus Stania, Dokkum x Cornira Ruyrdtsma

Idem, band DDD nr.1

1662-412        Cornelis Jans de Ronde x Hendrickien Douwes, 
zie hier voor volledige transcriptie. 
Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.