Streekarchief Noordoost Friesland. Archief Herv. Kerk Wierum
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
InvBlz
100317850723OntOntvangen van de buurmannen bij de begraving van Aat Gerrijts wed. 0 . 4 . 0
310317850723OntNa het begraven van Jan Willems [gehuwd met Gepke Gerlofs] v[oor] het doodkleed ontvangen.0 . 1 . 8
0305178907223OntOntvangen aan zuiver geld bij het boelgoed van Foppe Wijtzes wed. [Wietske Sjoerds]3 . 5 . 0
0806179007228OntOntvangen wegens de verkogte goederen van Wouter Lieuwes wed. [Antje Willems]36 . 3 . 0
2612179207237OntOntvangen van de erfgenamen wijlen Zijmon Jans wed. [Renske Tjeerds] van onderhoud van de diakonie te Wierum tot betaling van alles van haar wijlen moeder.22 . 11 . 0
261017850721 ABetAan Jan Eelkes voor het ijzerwerk aan Martie moeij [Martjen Geerts gehuwd met Doeke Annes] doodkist en anderszins.2 . 5 . 0
100617860721 ABetAan Fedde Ruurds voor de doodkist van Doeke Anes wed. [Martjen Geerts]9 . 0 . 0
270817850728 ABetAan de Dorpsrechter van Wierum wegens met de diaken Hette Zijbes na Ternaard geweest over de nalatene buidel van wijlen Hans Pijtters [gehuwd met Trijntje Hielkes]2 . 0 . 0
191017850729ABetVoor het begraven van Martie moeij [Martjen Geerts gehuwd met Doeke Annes] bet. 0 . 18 . 0
251017850729 ABetAan Minne Nannes voor het luiden v. de doodklok bij het begraven v. Doeke Anes wed. [Martie moeij = Martjen Geerts]0 . 6 . 0
251017850729 ABetAan Antje Jans voor de huisvesting etc van het lijk Doeke Anes wed. [Martie moeij = Martjen Geerts]0 . 16 . 0
251017850729 ABetAan Havinga wegens vertering van het doodvat van Doeke Anes wed. [Martie moeij = Martjen Geerts]0 . 15 . 0
251017850729 ABetNog an Jantie Tjeerds voor anijs bij het overlijden van Doeke Anes wed. [Martie moeij = Martjen Geerts]0 . 5 . 0
1305178907226 ABetAan Jan Eelkes voor ijzerwerk an Foppe [zijn vrouw] Wijtske [Foppe Wijtses gehuwd met Wietske Sjoerds] doodkist.1 . 13 . 0
1306178907227 ABetAan hette Zijbes bet. voor de doodkist van Foppe Wijtses wed. [Wietske Sjoerds]9 . 0 . 0
1406178907228 ABetAan J. Havinga voor vertering van de doodkist van Foppe Wijtses wed. [Wietske Sjoerds]0 . 15 . 0
1105178907230 ABetAan Menne Nannes voor klokluiden bij de begraving van Wijtskmoeij [Wietske Sjoerds gehuwd met Foppe Wijtses]0 . 6 . 0
1105178907230 ABetAn de doodgraver voor het zelfde dode lijk [Wijtskmoeij = Wietske Sjoerds gehuwd met Foppe Wijtses]0 . 14 . 0
0806179007235 ABetAan Menne Nannes voor het graf van Wouter Lieuwes wed. [Antje Willems] 0 . 18 . 0
0806179007235 ABet[Aan Menne Nannes] voor de doodklok te luiden voor dezelve [Antje Willems gehuwd met Wouter Lieuwes] 0 . 6 . 0
0806179007235 ABetVoor de vertering van de doodkist [van Antje Willems gehuwd met Wouter Lieuwes] 0 . 15 . 0
0806179007235 ABetVoor het bekleden van het zelve dode lijk [van Antje Willems gehuwd met Wouter Lieuwes] 0 . 9 . 0
0806179007236 ABetAan Jelle Lieuwes voor turf en olie bij de doodzijkte van dezelve Wouter Lieuwes wed. [Antje Willems]0 . 12 . 0
0806179007236 ABetAan Hendrikje Jakobs voor gedane diensten [bij het overlijden] van Wouter Lieuwes wed. [Antje Willems]0 .16 . 0
0806179007236 ABetNog bringt J. schregardus voor uitgaaf bij de begravenis van Wouter Lieuwes wed. [Antje Willems]geconsumeerd.4 . 1 . 8
0007179707270 ABetAan D. Hartmans van de kist van Freerk Gabes [gehuwd met Dieuwke Iemes]6 . 0 . 0
0007179707270 ABetAan ijserwerk van bovengemelde kist [doodkist van Freerk Gabes gehuwd met Dieuwke Iemes] aan Jan Eelkes mr grofsmid te Wierum.
26091808072115 ABetAan Jan Hanses te Wierum weegens het graf maaken van Aaltie Jans gehuwd met Sake Popkes]1 . 4 . 0
12071808072116 ABetAan Sjoerd Pijtters te Wierum weegens een doodkist voor de wed. Sake Popkes [Antje Jans]13 . 4 . 0
00001809072118 ABetAan W.A. Hallema weegens 't schrijven bij 't boelgoed van de wed. Sake Popkes [Aaltje Jans]0 . 12 . 0
00001812072139 ABetAan Jan Klazes notaris te Dockum wegens geleverde winkelwaren door wijlen Fedde Ruurds Keegstra aan de diakonie armen.7 . 1 . 8
27061824072182 AOntOntvangen van Tjeerd J. Grijpstra wegens verkoop van nagelatene kleederen door de wed. van Pieter Sapes [Aaltje Jacobs de Vries]1,80
24111823072183 ABetAan A.E. Tamsma wegens geleverd ijzerwerk aan de diakonije huizen als mede een ijzerwerk aan een doodkist voor de wed. van Tjomme Eelzes [Antje Jans]5 ,00
10061824072184 ABetAan A.E. Tamsma wegens geleverd ijzerwerk aan de diakonije en een ijzerwerk aan een doodkist ten behoeve van de wed. van Pieter Sapes [Aaltje Jacobs de Vries]3,75
14061824072184 ABetAan S. P. Feenstra wegens twee geleverde doodkisten aan de wed. van Tjomme Eelzes [Antje Jans] en aan de wed. van Pieter Sapes [Aaltje Jacobs de Vries]26,40
17031822072186 ABetAan de buurmannen wegens het begraven van de wed. van Tjomme Eelzes [Antje Jans]1,80
02121822072186 ABetAan de vrouw van Tabe Gerrits wegens des nachts oppassen bij de wed. van Tjomme Eelzes [Antje Jans]0,60
02121822072187 ABetAan de voerman van Nijawier voor het overbrengen van de wed. van Tjomme Eelzes [Antje Jans]1,10
02121822072187 ABetAan de vrouw van Tabe Gerrits wegens twee nachten oppassen bij de wed. van Tjomme Eelzes [Antje Jans]0,50
00041823072187 ABetAan J. de Vries wegens hetr maken van twee graven het eene voor de wed. Tjomme Eelzes [Antje Jans] en het ander voor de wed. van Pieter Sapes [Aaltje Jacobs de Vries]1,40
00041823072187 ABetAan de buurmannen wegens het begraven van de wed. van Pieter Sapes [Aaltje Jacobs de Vries]1,80