Tresoar Anton Musquetier Toegang 245-13. Archief Herv. Kerk Westernijkerk, diakonie
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
Bladen van het rekenboek liggen qua datum niet altijd op volgorde.
IndexBlz
010217654514BetAan Willem Hendriks voor een doodvat voor Pijtter Claassens zijn vrou.6 . 0 . 0
010217654514BetAan Tjeerd Pijtters tot Stiens weegens geleverde winkelwaren en weekgeldt en andere waarin bij 't versturven van Pijtter Claasen sijn vrou.7 . 19 . 0
010217654514BetAan de kerkvoogden van Stiens voor een graff voor Pijtter Clasens vrou.1 . 0 . 0
010217654514BetAan Johannes Nannes doodgraver voor maaken van een graff van Pijtter Claasen vrou.1 . 0 . 0
010217654514BetAan Afke Lous arbeijtsloon en bedienen bij het versterven van Pijtter Claasens vrou.2 . 4 . 0
010217654514BetAan Harmen Harkes smid tot Stiens van geleeverde ijserwerk aan de doodkist van Pijtter Claasen vrou.1 . 2 . 0
010217654514BetTot kleed over kiste [van Pijter Klases zijn vrouw] betaaldt.0 .3 . 0
010217654514BetAan Doede Willems voor planken en schammels 0 .3 . 0
010217654514BetAan Jan Nolles voor boodschap bringen na Nijkerk en vragt van bier [betreft overlijden Pieter Klases vrouw]0 . 11 . 0
010217654514BetAan Aaltie Reijners aan tee en suijker en huis en buurvrouwen gehaalt bij 't bekleeden van Pijtter Claasens vrou. 0 . 7 . 0
020217654514BetAan de we. Van Stalyerd voor een varndel agt guldens bier op de begraffenisse van Pijtter Klaasen vrou. 2 . 0 . 0
140817654516BetAan Hoite Sijmens voerman te Harlingen dat hij Pijtter Klaasen met de wagen heeft gebracht na Stiens van Harlingen.3 . 3 . 0
241117654517BetAan Sijtse Pijters voor het doodvat van Pijtter Claasen.6 . 16 . 0
261117654517BetAan Tiete Baukes brouwer tot Ferwert weegens een varndel agt gulden bier op de begraffenisse van Pijtter Claasesn 2 . 0 . 0
060317804547OntOntvangen van het boelgoed van Rinse Beerendts.16 . 0 . 0
140217804551BetAan Hein Jans tot Nikerk wegens leed zeggen van buren omseggen en van 't versterven van Rinse Beerents.1 .8 . 0
240217804551BetAan Jan Jurgens tot Nikerk wegens geleverde tabak en gedane diensten en geleverde jenever bi 't versterven van Rinse Beerents.4 . 12 . 0
080317804551BetAan Jan Tiettes doodgraver tot Nikerk weegens grafmaken voor Rinse Beerents.1 . 4 . 0
140417804551BetAan Tiette Baukes mr brouwer tot Ferwert wegens 3/8 ton bier op de leed van Rinse Baukes gebruikt.3 . 0 . 0
090517804551BetAan Hendrik Jans en Jan Jansens mr timmerlieden tot Marrum wegens geleeverde materialen en arbeidsloon aan onse diakonie huisen en een geleverde doodvat etc voor Rinse Beerents.16 . 11 . 14
040517884568OntOntvangen van Saake Ritskes te Hijum voor het bed etc van zijn overleedene moeder Baukjen Sjables [gehuwd met Ritske Sakes]8 . 10 . 0
150517884568OntOntvamngen van J. de Wal mr zilversmid te Leeuwarden voor een verkogte oorijzer van Baukjen Sjables [gehuwd met Ritske Sakes]2 . 12 . 0
280517884568OntOntvangen van A. Hettema Ge.. klerq te Ferwert weegens de zuiver opbring der verkogte kleederen van Baukjen Sjables [gehuwd met Ritske Sakes]8 . 4 . 0
200417884570BetAan Saake Ritskes te Hijum weegens een jaar kostgeld en doodschulden etc van zijn moeder Baukjen Sjables [gehuwd met Ritske Sakes] 40 . 19 . 0
040517884571BetAan Johannes Jans mr timmerman te Hallum voor een geleverd doodvat met de hingsels en schroeven en spijkers voor het lighaam van Baukje Sjables [gehuwd met Ritske Sakes] 8 . 12 . 0
200517884571BetAan Schelte Teunis mr bakker in den dorpe Marrum voor een jaar geleeverd roggen brood aan Pijtter Harmens [gehuwd met Pietje Tijses] en Baukje Sjables als meede leed bollen en avondmaals brood [leedbollen o.a. bij overlijden Baukje Sjables gehuwd met Ritske Sakes] 42 . 13 . 0
230317964587BetAan de buurmannen weegens het ter kerkhof brengen en begraven van Pijtter Harmens vrouw [Pietje Tijses] vrouw drie guld in plaats van bier doe in die tijd niet was te krijgen weegens de vorst.3 . 0 . 0
230317964587BetNog brengt de rendant [Cornelis Dirks] zelf voor uitgaaf 2-0-0 voor 5 # boter 8 stuiv 't pond genoten op de leed van Pijtter Harmens vrouw [Pietje Tijses]2 . 0 . 0
060617964589BetAan Jan Jurgens coopm. en guardenier te Nikerk weegens een jaar geleeverde winkelwaaren aan Hein Jans [gehuwd met Pietje Abes] 's weeks voor 16 stuivers en twee guld. Voor Pijtter Harmens [gehuwd met Pietje Tijses] gehaald bij het overlijden van zijn Pijttje Tijssens.28 . 0 . 0
140517994591OntOntvangen van W. Alberda secretaris deezer deele [Ferwerderadeele] aan zuiver geld na aftrek van kosten van 't boelgoed van wl Pijtter Harmens [gehuwd met Pietje Tijses] nalatenschap.128 . 5 . 0
120317984593BetAan Douwe Jans wed [Aafke Siebes] te Marrum voor 't laken over de kist als mede voor een fles jenever gebruikt bij de buuren bij het inleggen van Hein Jans [gehuwd met Pietje Abes] in de doodkist.0 . 12 . 0
130517994594BetAan Lieuwe Arjens voor het roepen in Pijtter Harmens [gehuwd met Pietje Tijses] boelgoed.0 . 4 . 0
130517994594BetAan Frans Jans doodgraver te Nikerk voor 't graf maken van Hein Jans [gehuwd met Pietje Abes]en Pijtter Harmens [gehuwd met Pietje Tijses]graven.2 . 12 . 0
140517994594BetAan Abe Heins weegens bekendmaking aan vrienden als andere gedaane diensten bij het houden van Pijtter Harmens [gehuwd met Pietje Tijses] boelgoed. 1 . 10 . 0
140517994594BetAan Harmen Appelonius wed. [Aukje Jans] te Nijkerk voor huisvesting der buurmannen op de begraffenis van Pijtter Harmens [gehuwd met Pietje Tijses]0 . 6 . 0
160117984596BetAan Sjoers R. van der Bij mr brouwer te Leeuwarden voor ton 8 guld. bier gebruikt door de buuren op de begraffenis van Hein Jans [gehuwd met Pietje Abes] 2 . 2 . 0
140517994597BetAan Bindert Harmens winkelier te Marrum wegens geleeverde winkelwaaren gebruikt op de begraffenis en bij 't boelgoed van Pijtter Harmens [gehuwd met Pietje Tijses] op den 16e april en den 14e maij 1799.4 . 0 . 6
0001181445116BetAan de wed. van Sake Dirks betaald 3 weken kostgeld van 7-0-0 alles ten behoeve van de kinderen van wijlen Abe Heins [gehuwd met Grietje Dirks] 7 . 0 . 0
0001181445117BetAan Joukje gegeven twee gulden voor …... ten behoeve van de kinders wijlen Abe Heins [gehuwd met Grietje Dirks] 2 . 0 . 0
2101181445117BetAan Abe Heins [gehuwd met Grietje Dirks] in zijn ziekte gegeven den 21 januarij 1814.4 . 0 . 0
2805181045126OntOntvangen van de erv. van Doetje Jakobs [gehuwd met Teunis Lieuwes] uit derzelve boedel.25 . 1 .12
0406181445138BetAan A. Wielinga voor een doodkist van Tjikke Jans nog een dito voor Abe Heins [gehuwd met Grietje Dirks]20 . 0 . 0
2707181345139BetNog brengt de rendant voor uitgaaf voor ton bier 2-16-0. 1-1-0 … str voor # tabak, pijpen. Nog 1-10-0 winkelwaar alle wegens het verstreven van Abe Heins vrouw [Grietje Dirks]5 . 7 . 0
2005181345139BetAan onkosten gevallen bij het versterven van Abe Heins vrouw [Grietje Dirks] wegens graf maken halen en brengen van het leed goed kistekleed.2 . 13 . 0
2201181445139BetBij het versterven van Tjitske Jans aan de buurmannen, van het kistekleed en grafmaken.4 . 5 . 0
1103181445139BetOnkosten bij de begraffenis van Abe Heins [gehuwd met Grietje Dirks] gevallen jenever en koffie, pijpen en thee, tafeldienen kistekleed.4 . 6 . 0
1505181045141OntOntvangen zijnde boelgoeds geld van de nagelaten goederen Doetje Jakobs [gehuwd met Teunis Lieuwes]46 . 0 . 0
2006181045144BetAan Albert Tjeerds Stienstra voor het halen van het huisgeraad van de wed. Teunis Lieuwes [Doetje Jakobs]0 . 1 . 0
3008181045145BetAan A. T. Stienstra voor 2 reden [ritten] huisgeraden te dienste van Doetje Jakobs (de wed. Jakob Teunis) [Moet zijn de wed. Teunis Lieuwes]1 . 2 . 0
1504181145146BetAan verscheidene persoonen die lijk gedrage hebben 2-5-0 en nog 1-10-0 voor het maken van een graf en 't lijk laken over de kist alles ten behoeve van Doetje Jakobs [gehuwd met Teunis Lieuwes]3 . 15 . 0
0105181145146BetAan Hendrik Wijtses wegens gelevert goed op de begraffenis van gem[elde] wed. [Doetje Jakobs gehuwd met Teunis Lieuwes] 1 . 14 . 14
0105181145146BetAan Jan Kuiper voor het gebruik van een ketel en thee goed op gem[elde] begraffenis [van Doetje Jakobs gehuwd met Teunis Lieuwes] 0 . 7 . 8
2505181145146BetAan W. Alberda voor goederen gekogt in het boelgoed van Jakob Lieuwes door Klaas Heins voor de wed. Jakob Theunis.14 . 3 . 0
1503180345159OntOntvangen van D. van Hecht van Muntingh weegens suivere opbreng van verkogte meubelen en huisgeraden, kleederen etc van twee overleeden weduwen als Pietje Abes [gehuwd met Hein Jans] en Aukje Jans [gehuwd met Harmen Appelonius] met speciaal consent van de schout en boelgoeds ontvanger W. Alberda volgens geblijk uit het gegeeven handschrift van de not[aris] Muntingh de dato den 15 maart 1803.185 . 0 . 0
0104180245161BetAan Frans Jans doodgraver te Nijkerk voor 't maken van een graf voor Hein Jans wed. [Pietje Abes] 1 . 12 . 0
2905180345162BetAan Jan Jurjens huisvrouw te Nijkerk weegens geleeverde winkelwaren aan Hein Jans weduwe [Pietje Abes] en Harmen Appellonius wed. [Aukje Jans] als mede aan coffij boonen suiker kandij, jenever en piepen bij 't overlijden als anders gebruikt.53 . 17 . 0
0805180545168BetAan Marten Dirks koopman te Marrum voor koffij en suiker gebruikt bij de begravenis van 't kind van Abe Heins [gehuwd met Grietje Dirks] te Nieuwkerk [Westernijkerk]0 . 11 . 4