Streekarchief Noordoost Friesland. Archief Herv. Kerk Waaxens, diakonie
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
InvBlz
02041758026225BetAan Pijter Sjoerds voor het maken van een diaconie doodkist [van Pijter Arjens vrouw Ietje Siebrens]6 . 0 . 0
02041758026225BetVoor leedbier [van Pijter Arjens vrouw Ietje Siebrens]2 . 5 . 0
02041758026226BetAan Sijmon Jans voor brandewijn en aan de doodt graavers wegens het versterven van Pijter Arjins vrou [Ietje Siebrens]4 . 6 . 0
12051758026230BetAan huisvesting van P. Arjens vrouws [Ietje Siebrens] bier.0 . 10 . 0
13111777027100BetAan Tjeerd Ruirds wegens een doodvat voor Pijter Jilderts [gehuwd met Tietje Eedes] kint.4. 8 . 0
06101780027127BetAan Albert Eedes tot Stiens wegen een doodvat voor Pijter Jilderts [gehuwd met Tietje Eedes]10 . 10 . 0
06101780027127BetAan J. M. Kooistra wegens gelevert ijserwerk aan Pijter Jilderts doodvat.3 . 4. 0
06101780027127BetAan Wiltje Jans van Stiens wegen gelevert kleinbrood op de leed van Pijter Jilderts [gehuwd met Tietje Eedes] 2 . 6 . 0
06101780027127BetAan D.J. Tamminga voor een rotting voor Pijter Jilderts [gehuwd met Tietje Eedes] 2 . 0 . 0
06101780027127BetAan Pijter Sjoerds wegens het lijhklaken [ van Pijter Jilderts gehuwd met Tietje Eedes] 0 . 6 . 0
25121780027128BetAan Claas Gerbens wegens leverantie van 3/8 ton tien guld bier op de begravinge van Pijter Jilderts [gehuwd met Tietje Eedes]3 . 15 . 0
23071790027180OntOntfang en uitgaaf der Diaconie van Grietje Jacobs wedu. wijlen IJbe Jacobs in sijn leven Diacon te Waaxens en gedaad om desselfs overlijden. 122 . 15 . 2
01011799027214BetAan Mient Klaaseswegens een plat duims doodvat voor Titje Lamberts en wat jenever bij het kist inbrengen.12 . 4 . 0
14041799027215BetAan Frans Hendriks wegens leed zeggen en de buuren aan zijn huis op het overlijden van Tietje Lammerts.1 . 12 . 0
19041799027215BetAan Folke Jans wegens gelevert ijzerwerk aan de doodkist van Tiete Lamberts.2 . 8 . 0
22061800027216BetAan Gerben Hijltjes wegens gelevert kalk en winkelwaren bij het afsterven van Tietje Lamberts.9 . 15 . 14
05061799027218BetAan Frans Hendriks wegens geleverde drank bij het overlijden van Tietje Lamberts.0 . 6 . 0
30061806027242BetAan Aebe Alberts wegens de doodkist van Jan Wierds [Volgens het lidmaten register overl 13-01-1806 en laat geen vrouw na. Zijn echtgenote Antje Lamberts overlijdt echter in 1818]13 . 0 . 0
14051807027248 aOntAan de diacon van Waaxens betaald als gelastigde van C.S. Van Beijma wegens het boelgoed van Jan Wierds [gehuwd met Antje Lammerts]????
20051807027250OntAan P. Foeke Sjoerds wegens gevallene kosten omtrent het boelgoeds geld van Jan Wierds [gehuwd met Antje Lammerts]3 . 2 . 0
06081808027251BetAan Johannes van der Meulen betaald wegens schulden van Jan Wierds [gehuwd met Antje Lammerts] in het jaar 1798 en 1799 aan dezelve geleverd ter zomma van 55 . 0 . 12 maar nu bij akkoort bovengemelde zomma van 30 . 0 . 030 . 0 . 0
12061812027269OntOntvangen voor wat huisgeraden van Antjemoeij.6 . 16 . 0
1005181802826BetAan Isaak Klazes IJtsma wegens een doodvat voor het lijk van Jan Wierds wedu. [Antje Lammerts] En timmerloon aan de diakonie huizen. 17 . 1. 0
1511181802828BetWegens huur van het kistekleed [van Jan Wierds wedu. Antje Lammerts]0 . 14 . 0
1511181802828BetWegens bekleeden van gemelde lijk [van Jan Wierds wedu. Antje Lammerts]1 . 0 . 0
1511181802828BetAab J.K. Klazinga wegens schrijfloon bij de verkoping van de goederen van Antje Lammerts [gehuwd met Jan Wierds] 0 . 7 . 0
1511181802828BetAan Renske Renzes wegens verteeringe bij hetr boelgoed [van Jan Wierds wedu. Antje Lammerts]1 . 10 . 0
0305181802828BetWegens een doek aan het lijk van Antje Lammerts [gehuwd met Jan Wierds]0 . 15 . 0
0305181802829BetAan F. Meinema wegens huisvesting [bij de begravenis [van Jan Wierds wedu. Antje Lammerts]0 . 6 . 0
0305181802829BetBetaald van begravenisonkosten [van Jan Wierds wedu. Antje Lammerts]2 . 0 . 0
0305181802829BetWegens rijden van het lijk van Antje Lammerts [gehuwd met Jan Wierds] naar het kerkhof.0 . 15 . 0
0305181802829BetWegens opdragen aan elf mannen betaald van genoemde lijk [van Jan Wierds wedu. Antje Lammerts]5 . 10 . 0
0711181802833BetWegens collateraale kosten van Antje Lammerts [gehuwd met Jan Wierds]0 . 11 . 0
2306182802850BetAan J. Klazinga wegens geleverde ellewaren en winkelwaren op de begravenis van W.J. v. d. Wei gehuwd met Sjoukje Johannes de Boer]12,65
0806182902851BetWegens geleverd linnen aan het lijk van Wierd Jans [ v. d. Wei gehuwd met Sjoukje Johannes de Boer] en een fles jenever bij het afleggen en kisten.3,37
2201182902854BetAan Isaak Klazes IJtsma wegens een doodkiste voor Wierd Jans [v. d. Wei gehuwd met Sjoukje Johannes de Boer] lijk.22,02
2801182902854BetVoor hanzels, oogen, schroeven, spijkers enz. aan het doodvat van W.J. v. d. Wei [gehuwd met Sjoukje Johannes de Boer] betaald aan G.B. Faber.1,80
2010182902854BetUitschot bij het overlijden van W. Jans [W.J. v. d. Wei gehuwd met Sjoukje Johannes de Boer]0,25
0000183502870BetAan F. Klazinga wegens begravenis kosten van F. Meinema [gehuwd met Stijntje Jans Meinema] enz.4,71
0000183502870BetAan Thijs Woudsma wegens eene doodkist voor Frans Meinema [gehuwd met Stijntje Jans Meinema]6,50
0000183502870BetAan G.B. Faber wegens ijzerwerk aan genoemde doodkist [van Frans Hendriks Meinema gehuwd met Stijntje Jans Meinema]2,30
0000183502870BetAan Kistkleeds huur betaald [voor de kist van Frans Hendriks Meinema gehuwd met Stijntje Jans Meinema]0,30
0000183802879BetNog aan dezelfden [ J. Meinema te Wierum] wegens verplegings en begraveniskosten [van Stijntje Jans Meinema de weduwe van Frans Hendriks Meinema] 6,51
0000183802879BetAan R.W. De Jong te Wierum wegens een geleverd doodkist ten behoeve der wed. Frans Meinema [Stijntje Jans Meinema[ 16,40
00001846028101BetWegens kosten van begraving van Frans H. Veldema [gehuwd met Beitske Pieters Visser] 4,97
00001846028101BetAan Simon J. Dijkema wegens een geleverde doodkist voor Frans H. Veldema [gehuwd met Beitske Pieters Visser]14,44
00001852028118BetAan Mient Timmermans wegens een doodkist voor de weduwe van Frans Hanzes Veldema [Beitske Pieters Visser] en eenige timmeratien aan de diakonie huizinge.13,60
00001852028118BetAan G.B. Faber wegens geleverd ijzerwerken aan de bovengemelde doodkist [van de weduwe van Frans Hanzes Veldema, Beitske Pieters Visser]2,40
00001852028118BetAan dood- en begravingskosten van de wed Frans H. Veldema [Beitske Pieters Visser]3,45