Streekarchief Noordoost Friesland. Archief Herv. Kerk Ternaard, kerkvoogdij
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
Inv nr 1172 niet doorgenomenGrand = Skil = Schelp[en]
InvBlz
19071725117317OntOntvangen van Gerrit Jans tot volle betalinge van de doodfats pagt op meaij 1724 in gegaan en op maij 1725.60 . 1 . 0
21051728117362OntOntvangen van Gerrit Jans de doodfats pacht op maij 1727 in gegaan en op maij 1728.93 . 19 . 0
00001728117379OntVan Gerrit Jans ontvangen de pagt van de doodkisten maij 1728 verschenen.55 . 10 . 0
300417311173109OntOntvangen van Hendrik Tjeerds wegens een jaar pagt van de doodkisten maij 1731 verschenen.50 . 15 . 0
150517311173124OntVan Hendrik Tjeerds ontvangen ter sake een jaar doodkist pagt maij 1732 verschenen.50 . 16 . 0
000517331173143OntWegens de pagt van de doodkisten op maij 1733 verschenen ontvangen.43 . 5 . 0
000517341173155OntWegens een jaar doodkist pagt maij 1734 verschenen.34 . 7 . 0
300417341173169Ont30 april van Geert Clases ontvangen wegens doodkist pagt maij 1735 verschenen.43 . 5 . 0
300417371173203Ont30 april ontvangen van Geert Clases wegens doodkist pagt maij 1737 verschenen.52 . 7 . 0
300417381173230Ont30 april ontvangen van Pijter Hendriks wegens een jaar pagt van de doodkisten maij 1738 verschenen.55 . 10 . 0
300417391173245Ont30 april van Pijter Timmerman te Nikerk ontvangen wegens een jaar doodkist pagt maij 1739 verschenen.42 . 0 . 0
300517401173264Ont30 maij van Pijter Timmerman te Nikerk wegens pagt van de doodkisten maij 1740 verschenen.41 . 10 . 0
000017411173283OntPagt van de doodkisten maij 1741 verschenen.42 . 10 . 0
000017421173294OntPagt der doodkisten maij 1742 verschenen.35 . 0 . 0
000017431173317OntDe Pagt der doodkisten op maij 1743 verschenen.35 . 0 . 0
000017441173339OntVan Jan Reins wegens de pagt der doodkisten maij 1744 verschenen.40 . 5 . 0
000017451173356OntVan Jan Reins wegens de pagt der doodkisten maij 1745 verschenen.52 . 0 . 0
000017461173372OntVan Bouke Joukes als gelastigde van Jan Reins wed. ontvangen wegens pagt der doodkisten maij 1746 verschenen.52 . 12 . 0
000017471173392OntVan Pijter Bokkes wegens de pagt der doodkisten maij 1747 verschenen.60 . 15 . 0
000017481173410OntVan Pijter Bokkes van de pagt der doodkisten maij 1748 verschenen.49 . 15 . 0
250717491173425OntVan S. Rosier ontvangen zijnde voor een grafstede van de kerk.1 . 8 . 0
300417501173442OntOntvangen van Geert Klazes zijnde van de pagt der doodvaten maij 1750 verschenen.55 . 10 . 0
220517501173442OntOntvangen van Lieuwe Kornelis zijnde voor zes gekogte graven van de kerk.7 . 0 . 0
220517501173442OntOntvangen van Lutske Kornelis zijnde voor drie graven van de kerk.3 . 10 . 0
220517501173442OntOntvangen zijnde voor een graf.1 . 3 . 0
231017491173444BetAan A. Haima als curator over Sijbe Sijbes boedel betaalt zijnde van geleverd zand etc. aan de kerk.2 . 15 . 0
300417511173462OntOntvangen van Bokke Joukes zijnde van de pagt der doodvaten maij 1751 verschenen.40 . 0 . 0
290417521173462OntOntvangen van Bokke Joukes en Geert Klazes zijnde van de pagt der doodvaten maij 1752 verschenen.50 . 0 . 0
000017531173500OntOntvangen van Wijbe Jans nopens de pagt der doodvaten maij 1753 verschenen.54 . 0 . 4
300417541173520OntOntvangen van Jan Bodes nopens de pagt der doodvaten maij 1754 verschenen.50 . 0 . 0
300417551173538OntOntvangen van de Rendant [Douwe Feddes] nopens de pagt der doodvaten maij 1755 verschenen.47 . 10 . 0
310417561173560OntOntvangen van de Rendant [Douwe Feddes] wegens de pagt der doodvaten maij 1756 verschenen.50 . 10 . 0
300417571173576OntOntvangen van de Willem Freerx nopens de pagt der doodvaten maij 1757 verschenen.42 . 5 . 0
000017581173602OntOntvangen van Lieuwe Marks als curator over Nijnke Reinders zijnde een jaar grondpagt.1 . 0 . 0
000017581173603OntBij de rendant ontvangen van Ds. M. Remkes wed. [Lijsbet Engelsma] zijnde voor twe graven in de kerk.24 . 0 . 0
300417591173576OntOntvangen bij de rendant van de coopman Albert Ballings nopens de pagt der doodvaten maij 1758 verschenen.40 . 5 . 0
300417601173643OntOntvangen bij de rendant van de coopman Albert Ballings nopens de pagt der doodvaten maij 1759 verschenen.37 . 5 . 0
290817611173665OntOntvangen bij de rendant van Pieter Tjipkes zijnde van een grafstede daar het lighaam van Thomas Tjipkes in gelegt is.1 . 8 . 0
000017611173665OntOntvangen bij de rendant van Mient Tjerks zijnde de opbring van de doodvaten.42 . 5 . 0
000017611173667OntVan Wieger Klases in qlt als armvoogd ontvangen zijnde vier jaren grondpagt maij 1757, 1758, 1759, 1760 verschenen gaande uit een huis van de armestaat door Bote Nannes nagelaten.2 . 16 . 0
020517621173686OntOntvangen bij de rendant van Mient Tjerks meester timmerman te Ternaard zijn van de opbrengsten gemaakte doodvaten voor een jaar maij 1762 verschenen.245 . 6 . 10
020517621173694BetDoor de rendant betaalt aan Mient Tjerks mr timmerman te Ternaard zijnde verdiend met het maken van 22 doodvaten daar onder begrepen het halen van doodvaats planken van Dokkum.39 . 3 . 0
050517621173694BetDoor de rendant betaalt aan burgermr E. van Kleffens huisvrouw zijnde voor geleverd ijzerwerk aan de doodvaten [voor 22 kisten?]14 . 4 . 0
190517621173695BetDoor de rendant betaalt aan de coopman Albert Ballings ter sake geleverde houtwaren tot de doodvaten [voor 22 kisten?]124 . 17 . 8
250517621173695BetDoor de rendant betaalt aan de Ternaarder schippers zijnde de schipvragt van de doodvaats planken [voor 22 kisten?]2 . 16 . 0
120517631173709OntOntvangen van Mient Tjerks zijnde van de gemaakte doodkisten.89 . 11 . 12
120517631173713BetDoor de rendant betaalt aan Mient Tjerks ter sake verdiend arbeidsloon nopens het maken der doodvaten.25 . 1 . 0
220517631173714BetDoor de rendant betaalt aan de Ternaarder schippers wegens houtvragt van de doodvatenplanken.1 . 12 . 0
240517631173715BetDoor de rendant betaalt aan de coopman Albert Ballings nopens geleverde doodvaten planken. 41 . 4 . 0
270517641173730OntBij de rendant ontvangen van Mient Tjerks nopens de opbring der doodvaten voor een jaar maij 1764 verschenen.76 . 5 . 0
270517641173734BetDoor de rendant betaalt aan Mient Tjerks mr timmerman te Ternaard zijnde van arbeidsloon nopens het maken der doodvaten.16 . 6 . 8
201217641173738BetDoor de rendant betaalt aan de coopman Albert Ballings ter sake geleverde doodvaats planken van den jare 1764.67 . 11 . 0
201217641173738BetDoor de rendant betaalt aan E. Van Kleffens nopens geleverd ijserwerk aan de doodvaten van den jare 1762 tot den 24 september 1764.17 . 14 . 0
180517651173749OntOntvangen van Pieter Scheltes [gehuwd met Wietske Harmens] nopens een geleverde doodkiste aan de gedagte Pieter Scheltes dochter.23 . 0 . 0
090617651173749OntBij de rendant ontvangen van Mient Tjerks wegens de opbreng der doodvaten voor een jaar maij 1765 geindigt.67 . 0 . 0
090617651173753BetDoor de rendant betaalt aan Mient Tjerks zijnde van verdiend met het maken van doodvaten.18 . 4 . 0
180717651173755BetDoor de rendant betaalt aan de coopman Albert Ballings ter sake geleverde houtwaren voor de doodvaten en aan de kerk, pastorie en schole van de jaren 1763, 1764 tot maij 1765 van den jare 1764.198 . 0 . 0
101017651173757BetDoor de rendant betaalt aan de burgemeester E. Van Kleffens wegens geleverd ijserwerk aan de doodvaten.5 . 18 . 0
080617661173768OntOntvangen van Mient Tjerks wegens de opbring der doodvaten voor 't jaar. Maij 1766 verschenen. 254 . 0 . 0
040617661173772BetDoor de rendant betaalt aan Albert Ballings wegens geleverd doodvats planken.97 . 2 . 0
080617661173773BetBetaald aan Mient Tjerks verdient met 't maken van doodvatten.33 . 18 . 8
090617661173773BetAan E. Van Kleffens wegens geleverd ijserwerk aan de doodvatten.8 . 18 . 09
1812175811736AOntVerkocht aan M. Remkes wed. [Lijsbet Engelsma] twe grafsteden in de kerk en wel n aan het hoofden end, ende n aan het voeten end van het graf daar 't lichaam van Ds. M. Remkes in gelegt is, en verders tot naastlegees twe steenen van ...tna ten noorden en de vrouwenbanken ten zuiden: voor een summa van 24 . 0 . 024 . 0 . 0
28061763117314AOntBij de rendant ontvangen van de secr. Reiding zijnde de boelgoeds penningen van het gehouden boelgoed van wijlen Foekjen Jans nagelaten goederen onder rabat van intres.125 . 18 . 10
04101763117314AOntBij de rendant ontvangen van Frans Harkes de geheele coopschat van zijn gekogte huisinge door Foekjen Jans metter dood nagelaten.233 . 16 . 0
11061762117315ABetDoor de rendant betaalt aan Wijbren Wijnia wegens huisvesting bij 't consumeren van drie rinkelmans bier bij de begravenis van Foekjen Jans.0 . 15 . 0
03071763117316ABetDoor de rendant betaalt aan Pieter Gijberts mr bakker te Ternaard nopens geleverd kleinbrood op de leed van Foekjen Jans.2 . 18 . 0
03071763117316ABetDoor de rendant betaalt aan Reinder Pieters ter sake geleverd kleinbrood op de leedmaaltijd van Foekjen Jans.3 . 3 . 8
03071763117316ABetDoor de rendant betaalt aan Jan Pieters zijnde verdiend met het maken van een graf voor Foekjen Jans.1 . 10 . 0
04071763117316ABetDoor de rendant betaalt aan Jan Johannes ter sake het bedienen van de leed en andere gedane diensten in het boelgoed van Foekjen Jans.2 . 18 . 0
06071763117316ABetDoor de rendant betaalt aan Grijtje Gerbens zijnde verdiend met bedienen van Foekjen Jans in haar doodsijkte.5 . 12 . 0
06071762117317ABetDoor de rendant betaalt aan Ruurd Egberts nopens geleverde winkelwaren aan 't sterfhuis van Foekjen Jans.1 . 18 . 2
08071762117317ABetDoor de rendant betaalt aan Ds. T. Osinga ter sakle geleverd bier op de leed van Foekjen Jans.4 . 8 . 0
30101762117317ABetDoor de rendant betaalt aan Gerrijt Tjeerds nopens geleverde boter op de leed van Foekjen Jans.1 . 7 . 8
16021763117318ABetDoor de rendant betaalt aan Jetse Thomas zijnde van geleverde mterialen en arbeidsloon aan het huis van Foekje Jans als mede van planken en schammels op de leed.1 . 1 2. 0
18031763117318ABetDoor de rendant betaalt aan Klaas Pieters wed. ter sake vertering bij het versterven van Foekjen Jans door de buuren gehaald als mede bij de beschrijving en het boelgoed.11 . 10 . 0
12051763117318ABetDoor de rendant betaalt aan Mient Tjerks wegens een gelevert dootvat daar Foekjen Jans in gelegt is.10 . 12 . 0
12051763117319ABetDoor de rendant betaalt aan de schippers zijnde vragt van bier op de leed van Foekjen Jans.0 . 4 . 8
0502177411741AOntVerkocht aan Ds B. F. Bornaens [gehuwd met Grietje Hiddinga] twwe grafsteeden naast malkander gelegen in de kerk van voorschrevene dorpe Ternaard hebbende tot naastlegers een dubbele Zark steen van de heer Fedde van Haardasten voor den, de manspersonens zitbanken beoosten, het vierkant ten zuijden.24 . 0 . 0
00001766117414OntVan Mient Tjerks ontvangen zijnde de opbring der doodvatten voor een jaar.85 . 0 . 0
17051767117417BetDoor de rendant betaalt aan de schippers voor de schipvragt van de doodsvats planken.1 . 6 . 0
26051767117417BetDoor de rendant betaalt aan de burgemesster E. van Kleffens voor geleverd ijserwerk aan de pastorie en de doodvatten. 30 . 13 . 0
28051767117418BetAan Mient Tjerks voor 't maken van de doodvatten voor een jaar.24 . 8 . 0
08061767117418BetAan coopman Albert Ballings wegens geleverde doodvats planken.41 . 10 . 0
00001768117433OntVan Mient Tjerks ontvangen zijnde de opbring der doodvatten voor een jaar maij 1768 verschenen.66 . 5 . 0
23051768117434BetAan de beurtschippers wegens schipvragt van doodsvats planken.1 . 6 . 0
23061768117436BetDoor de rendant betaalt aan de burgemeester E. van Kleffens wegens geleverd ijserwerk aan de doodvatten. 13 . 19 . 4
24061768117436BetAan coopman Albert Ballings wegens geleverde doodvats planken.34 . 8 . 0
25071768117437BetAan Mient Tjerks mr timmerman wegens het maken van tien doodvatten sampt voor pik en swartsel en 't halen van doodvats planken.16 . 19 . 0
00001769117451OntVan Mient Tjerks ontvangen zijnde de opbring der doodvatten voor een geheel jaar maij 1769 verschenen.143 . 0 . 0
21041769117453BetAan Gerben Folkerts wegens 't schipvragt van doodsvats planken.1 . 14 . 0
30041769117456BetAan coopman Albert Ballings wegens geleverde doodvats planken en andere houtwaren aan de kerk, pastorie en schole.103 . 11 . 12
21081769117457BetDoor de rendant betaalt aan de burgemeester E. van Kleffens wegens geleverd ijserwerk aan de doodvatten en geleverde steen aan de kerke, pastorie en schoole.31 . 1 . 0
26101769117458BetAan Mient Tjerks voor 't het maken van 15 doodvatten sampt voor pik en swartsel en 't halen van doodvats planken.26 . 5 . 0
12051770117467OntOntvangen van Mient Tjerks zijnde de opbring van de doodvatten voor een geheel jaar Maij 1770 verschenen.67 . 19 , 0
20051770117471BetAan Gerben Folkerts wegens 't schipvragt van doodsvats planken.1 . 2 . 0
10061770117473BetDoor de rendant aan Mient Tjerks voor 't maken van de doodvatten en gelevert swartsel en pik voor een geheel jaar maij 1770 verschenen.14 . 1 . 0
19061770117473BetAan de coopman Rein J. Minnema wegens geleverde doodvatsplanken.19 . 18 . 0
13101771117486OntOntvangen van Mient Tjerks zijnde de opbring van de doodvatten voor een geheel jaar Maij 1771 verschenen.122 . 0 . 0
18051771117488BetAan deselve [Gerben Folkerts] wegens 't schipvragt van doodsvats planken van Dokkum.3 . 0 . 8
27061771117491BetAan de coopman Rein J. Minnema wegens een jaar geleverd doodvatsplanken.69 . 11 . 0
13101771117493BetAan Mient Tjerks voor 't maken van 21 doodvatten van maij 1770 tot maij 1771 sampt voor 't halen van doodvatsplanken met de sleed en geleverd pek en swartsel etc.35 . 10 . 0
140517721174111BetAan Rein Jans Minnema wegens gelevert hout aan de kerke polder seedijk sampt geleverd doodvatsplanken.172 . 14 . 0
170517721174112BetAan Gerben Folkerts wegens schipvragt van doodsvats planken.1 . 5 . 0
080117731174118BetAan Jan Bodes voor 't maken van eenige doodvatten van maij 1771 tot maij 1772 mitsgaders pek en swartsel tot deselve.17 . 7 . 0
151017701174124aBetVoor Harmen Feekes sien wief en ophoogd doodvat gemaakt van doims [duims] hout.14 . 0 . 0
010317731174127OntOntvangen van B. F. Borneu [gehuwd met Grietje Hiddinga] voor twee leegersteeden of graven in de kerk alhier te Ternaard.24 . 0 . 0
040117741174128OntOntvangen van Jan Bodes zijnde de opbreng van de doodvatten voor een geheel jaar Maij 1773 verschenen.179 . 0 . 0
130517731174130BetAan Rein Jans Minnema wegens een jaar geleverde doodvatsplanken van maij 1772 tot maij 1773.72 . 12 . 0
160517731174131BetAan de Ternaarder beurtschippers wegens een jaar schipvragt van doodsvats planken.2 . 17 . 0
160517731174131BetAan Anne Jans wegens geleverd ijserwerk aan de doodvatten.9 . 17 . 0
040117741174136BetAan Jan Bodes voor 't maken van 11 doodvatten van maij 1772 tot ultimo april 1773 sampt voor pek & swartsel tot deselve.17 . 12 . 0
201217741174144OntOntvangen van Jan Bodes zijnde de opbring van de doodvatten voor een geheel jaar Maij 1774 verschenen.139 . 0 . 0
201217741174145OntOntvangen van de erven van wijlen voor een graf voor gedachte Liebke Jakobs.1 . 8 . 0
080517741174147BetAan Anne Jans smid voor geleverd ijserwerk aan de doodvatten.8 . 8 . 8
150517741174147BetAan de Ternaarder beurtschippers wegens een jaar schipvragt van doodsvats planken.2 . 4 . 0
190517741174148BetAan de coopman Rein Jans Minnema wegens geleverde doodvatsplanken.62 . 4 . 0
201217741174152BetAan Jan Bodes voor 't maken van 10 doodvatten van indato maij 1773 tot ultimo april 1774 sampt geleverd pek & swartsel.15 . 16 . 0
110117761174161OntOntvangen van Jan Bodes zijnde de opbring van de doodvatten voor een geheel jaar Maij 1775 verschenen.146 . 17 . 0
210517751174162BetAan de Ternaarder beurtschippers wegens een jaar schipvragt van doodsvats planken.2 . 10 . 0
190517741174163BetAan de koopman Rein Jans Minnema wegens geleverde doodvats planken.68 . 16 . 0
140617751174164BetAan Anne Jans smid wegens geleverd ijserwerk aan de doodvatten.5 . 1 . 8
050117761174169BetAan Sake Johannes voor 't halen van doodsvats planken van Dokkum.2 . 0 . 0
110117761174169BetAan Jan Bodes voor 't maken van 11 doodvatten sampt geleverd pek & swartsel tot deselve indato maij 1774 tot indato maij 1775.19 . 14 . 0
110117761174169BetAan de Ternaarder schippers voor 't halen van doodsvats planken van Dokkum.1 . 0 . 0
000017761174175OntOntvangen van Klaas Geerts wegens een graf voor Gaatske Geerts.1 . 8 . 0
080117771174176OntOntvangen van Jan Bodes wegens de opbring van de doodvatten voor een geheel jaar Maij 1776 verschenen.270 . 9 . 0
160317761174178BetAan de Ternaarder beurtschippers wegens een jaar schipvragt van doodsvats planken.4 . 19 . 0
300517761174179BetAan de koopman R. J. Minnema wegens geleverde doodvats planken.131 . 0 . 0
050617761174180BetAan Anne Jans wegens geleverd ijserwerk aan de doodvatten.14 . 12 . 0
080117771174183BetAan Jan Bodes wegens 't maken van de doodvatten voor een geheel jaar sampt geleverd pek & swartsel tot deselve maij 1776 verschenen.32 . 2 . 0
000017771174192OntOntvangen van Jan Bodes wegens de opbring van de doodvatten voor een geheel jaar Maij 1777 verschenen.208 . 17 . 0
190517771174194BetAan de Ternaarder beurtschippers wegens een jaar schipvragt van doodsvats planken.3 . 14 . 0
250517771174195BetAan Anne Jans smid wegens geleverd ijserwerk aan de doodvatten.7 . 13 . 0
091217771174197BetAan Lucas Brongers wegens doodsvats planken te halen van Dokkum.1 . 0 . 0
111217771174198BetAan de koopman R. J. Minnema wegens geleverde doodvats planken.102 . 8 . 0
020117781174199BetAan Jan Bodes voor 't maken van de doodvatten en pek & swartsel tot deselve voor een geheel jaar maij 1777 verschenen.27 . 10 . 0
000017781174205OntOntvangen van Jan Bodes wegens de opbring van de doodvatten voor een geheel jaar Maij 1778 verschenen.232 . 1 . 0
280617781174209BetAan Anne Jans smid wegens geleverd ijserwerk aan de doodvatten.11 . 19 . 8
301217781174212BetAan Jan Bodes mr timmerman voor 't maken van 16 doodvatten voor een geheel jaar maij 1778 verschenen sampt geleverd pek & swartsel.25 . 6 . 0
311217781174212BetAan de koopman R. J. Minnema wegens geleverde doodvats planken.93 . 12 . 0
000017781174215BetAan Sake Johannes voor 't halen van doodsvats planken.0 . 12 . 0
071217791174224OntOntvangen van Teunis Kornelis voor 't begraven van het lijk van Nieske Wijbes [gehuwd met Frans Dirks] in een kerkgraf.1 . 8 . 0
071217791174224OntOntvangen van Jan Bodes mr timmerman zijnde de opbring der doodvatten voor een geheel jaar Maij 1779 verschenen.215 . 0 . 0
080117801174224OntOntvangen van Geert Nannes [gehuwd met Sietske Iepes] voor 't begraven van desselfs kint in een kerkegraf. 1 . 0 . 0
080117801174224OntOntvangen van Sake Tammes [gehuwd met Maaike Iedes] mede voor 't begraven van desselfs kint in een kerkegraf.1 . 8 . 0
250517791174226BetAan de Ternaarder beurtschippers wegens een jaar schipvragt van doodsvats planken.4 . 0 . 0
161117791174228BetAan Anne Jans smid wegens geleverde ijserwerk aan de doodvatten.12 . 14 . 0
241117791174228BetAan Lucas Brongers verdient met grand rijden bij de pastorie, schoole en op 't kerkhof sampt voor 't halen van de doodsvats planken van Doccum.8 . 10 . 0
081217791174229BetAan Jan Bodes mr timmerman wegens 't maken van de doodvatten voor een geheel jaar sampt geleverd pek & swartsel.22 . 9 . 0
211217791174230BetAan Marten Hendriks wegen 11 dagen verdient arbeijdsloon van 't afbreken van de benekouw en 't begraven van de doodbeenderen sampt voor 2 maal omroepen van 't snoeihout op 't kerkhof. 6 . 16 . 0
301217791174231BetAan de koopman Rein Jans Minnema wegens geleverde doodvats planken.103 . 18 . 0
060617801174238OntOntvangen van de Armvoogden van Holwert wegens een rotting van Wijbren Annes vrouw [Dirkje Jans] in een kerke graf.1 . 8 . 0
060617801174238OntOntvangen van Douwe Hendriks voor een rotting van 't lijk van des selfs kind in een kerkegraf.0 .10 . 0
040117811174238OntOntvangen van Jan Bodes mr timmerman de opbring der doodvatten voor een geheel jaar Maij 1780 verschenen.450 . 16 . 0
160517801174240BetBetaald zijnde een jaar schipvragt van doodsvats planken.6 . 8 . 0
040117801174243BetAan Jan Bodes mr timmerman voor 't maken van 28 doodvatten van maij 1779 tot maij 1780 mitsgaders voor pek & swartsel tot deseve.45 . 9 . 0
050117801174243BetAan Anne Jans smid wegens een jaar geleverd ijserwerk aan de doodvatten.21 . 9 . 8
060117801174244BetAan Rein Jans Minnema wegens een jaar geleverde doodvatsplanken sampt geleverd houtwaren aan de kerk.246 . 16 . 0
160517811174251OntOntvangen van Jan Bodes mr timmerman de opbring der doodvatten voor een geheel jaar Maij 1781 verschenen.273 . 18 . 0
160517811174251OntOntvangen van Eelkle Willems voor een rotting van 't lijk van des selfs wijlen vrouw in een kerkegraf.1 . 8 . 0
201017811174252OntOntvangen van Sjoerd Fookes wegens een gelevert doodvat voor wijlen Pieter Gijsberts.23 . 0 . 0
200517811174254BetBetaald wegens een jaar schipvragt aan doodsvats planken.3 . 18 . 0
140617811174254BetAan de coopman Rein J. Minnema wegens geleverde doodvatsplanken en verdere houtwaren.141 . 8 . 0
240817811174256BetAan Jan Bodes mr timmerman voor 't maken van 23 doodvatten van maij 1780 tot maij 1781 mitsgaders voor pek & swartsel tot deseve.36 . 15 . 0
080917811174257BetAan Anne Jans wegens een jaar geleverde ijserwerk aan de doodvatten.13 . 10 . 8
091117811174265OntOntvangen uit de boedel van Pieter Gijsberts zijnde een jaar kerkegeld maij 1780 verschenen.0 . 12 . 0
250717821174265OntOntvangen van Jan Bodes mr timmerman zijnde opbring der doodvatten voor een geheel jaar Maij 1782 verschenen.231 . 5 . 0
200517821174268BetAan de Ternaarder beurtschippers wegens een jaar schipvragt aan doodsvats planken.3 . 7 . 0
250717821174269BetAan Jan Bodes mr timmerman voor 't maken van 22 doodvatten sampt geleverde pek & swartsel tot deseve.36 . 5 . 0
080817821174270BetAan de koopman R. J. Minnema wegens geleverd doodvatsplanken en verdere houtwaren en kalk aan de kerk.256 . 10 . 8
170817821174271BetWegens geleverd ijserwerk aan de doodvatten.9 . 19 . 0
000017821174279OntOntvangen van de wed. [Tjitske Mientes] wijlen Jan Bodes zijnde de opbring der doodvatten voor een geheel jaar Maij 1783 verschenen.191 . 5 . 0
261217821174281BetAan Lucas Bronger voor 't halen van een wagen vol doodvatsplanken van Doccum.2 . 0 . 0
180517831174282BetBetaald wegens een jaar schipvragt van doodsvatsplanken.3 . 5 . 0
170817831174284BetAan Mark Lieuwes wegens geleverd swartzel aan de doodvatten.1 . 14 . 0
250817831174285BetAan Rein J. Minnema wegens geleverde doodvatsplanken. 92 . 12 . 0
160917831174286BetAan Anne Jans wegens geleverde ijserwerk aan de doodvatten.11 . 15 . 0
230917831174286BetAan de wed. [Tjitske Mientes] van Jan Bodes voor 't maken van 21 doodvatten voor een geheel jaar.31 . 10 . 0
000017831174294OntVontvangen van de erven van wijlen IJtje Nammens wegens een rotting van 't lijk van voorschr. IJtje Nammens in een kerkegraf. 1 . 8 . 0
000017831174295OntOntvangen van de wed. [Tjitske Mientes] van wijlen Jan Bodes zijnde de zuiver opbring der doodvatten voor een geheel jaar Maij 1784 verschenen na deductie van 9.10.0 wegens resten als een kistje voor Jakob Idskes kind 1 car gld en 10 strs en een kiste voor de zoon van Klaas Mients 8 car gld. 524 . 5 . 0
020417841174297BetAan Lucas Bronger voor 't halen van een wagen vol doodvatsplanken van Dokkum.2 . 0 . 0
200517841174297BetBetaald wegens een jaar schipvragt van doodsvatsplanken.5 . 12 . 0
290617841174299BetAan Mark Lieuwes wegens geleverde pek en swartzel aan de doodvatten.2 . 10 . 0
010717841174300BetAan de koopman Rein J. Minnema wegens geleverde houtwaren en kalk aan de kerk sampt wegens geleverde doodvatsplanken. 349 . 12 . 0
090717841174301BetAan de wed. [Tjitske Mientes] van Jan Bodes voor 't maken van 31 doodvatten voor een geheel jaar maij 1784 verscheenen en wegens daar aan geleverde spijkers en pek sampt wegens uitschot van vragt van doodvatshout.54 . 19 . 0
110717841174301BetAan Anne Jans smid wegens geleverde ijserwerk aan de doodvatten.21 . 19 . 0
290617841174308OntOntvangen van Jan Bodes wed. [Tjitske Mientes] zijnde de zuivere opbring der doodvatten voor een geheel jaar Maij 1785 verschenen.177 . 10 . 0
000017841174308OntOntvangen van Klaas Mients zijnde de opbring van een doodvat voor deszelfs zoon Maij 1784 verschenen.8 . 0 . 0
210517851174313BetAan Lucas Bronger wegens 't halen van doodvatsplanken van Dokkum.3 . 4 . 0
290517851174313BetBetaald wegens een jaar schipvragt van doodsvatsplanken.1 . 13 . 0
090617851174314BetAan de coopman R. J. Minnema wegens geleverde houtwaren aan de kerk & 't Waaijerije zet zampt wegens geleverde doodvatsplanken. 243 . 17 . 8
190617851174315BetAan Anne Jans smid wegens geleverde ijzerwerk aan de doodvatten.12 . 6 . 0
290617851174317BetAan Jan Bodes wed. [Tjitske Mientes] wegens verdient arbeijdsloon & geleverde materialen aan de kerke zampt wegens 't maken van 13 doodvatten voor een geheel jaar maij 1785 verscheenen en wegens daar aan geleverde spijkers en pek.59 . 16 . 4
190517861174324OntOntvangen van mr J. van Slooten voor een rotting van 't lijk van de wed. wijlen Pieter Gijsberts [Johanna Jans] in een kerkegraf.1 . 8 . 0
200617861174325OntOntvangen van Bodes Jans mr timmerman zijnde de opbring der doodvatten voor een geheel jaar Maij 1786 verschenen.158 . 0 . 0
210517861174328BetAan Gerben Jelles wegens schipvragt van de doodvatsplanken.2 . 17 . 0
010617861174329BetAan de coopman R. J. Minnema wegens geleverde hout aan de kerkepolder, zeedijk, pastorie, dobbeplaats & schole midsgaders voor geleverde doodvatsplanken.15 . 6 . 8
270617861174330BetAan Mark Lieuwes wegens geleverd zwartsel tot de doodvatten.1 . 11 . 0
200717861174332BetAan Bodes Jans voor het maken van 12 doodvatten.18 . 0 . 0
130817871174339OntOntvangen van Bodes Jans zijnde de opbring der doodvatten voor een geheel jaar Maij 1787 verschenen.150 . 10 . 0
310517871174343BetAan de coopman R. J. Minnema wegens geleverde doodvatsplanken en andere houtwaren aan de kerk.148 . 10 . 8
190617871174343BetAan Anne Jans smid wegens geleverd ijzerwerk aan de doodvatten.6 . 13 . 0
090717871174344BetAan Tomas Klases wegens arbeijdsloon aan de pastorie door wijlen Mient Tjerks [gehuwd met Jetske Klases]2 . 10 . 0
100717871174344BetAan Mark Lieuwes wegens geleverd zwartsel tot de doodvatten en glazemaken.4 . 11 . 0
130817871174346BetAan Bodes Jans voor het maken der 12 doodvatten voor een geheel jaar maij 1787 verschenen sampt geleverde spijkers & pek tot dezelve..23 . 3 . 0
000017881174353OntOntvangen van Bodes Jans wegens de opbring der doodvatten voor een geheel jaar Maij 1788 verschenen.100 . 0 . 0
260617891174357OntOntvangen van Bodes Jans zijnde de opbring der doodvatten voor een geheel jaar Maij 1789 verschenen.51 . 0 . 0
260617891174357OntN.B. Rest een doodvat ten laste van Jelte Jans wed. [Janke Alles]18 . 0 . 0
290617891174357OntOntvangen van Feije Willems voor een rotting van 't lijk van Rinske Feijes in een kerkegraf.1 . 8 . 0
180517881174360BetBetaald wegens schipvragt van doodvatsplanken.0 . 12 . 0
300617881174361BetAan de coopman Rein Jans Minnema wegens geleverde houtwaren aan de kerke, pastorie & dobbeplaats mitsgaders een jaar doodvatsplanken maij 1788 verschenen.137 . 7 . 0
130717881174362BetBetaald wegens geleverd ijserwerk aan de pastorie en doodvatten.6 . 14 . 0
240717881174363BetBetaald voor 't maken van 7 doodvatten en geleverde spijkers tot dezelve.12 . 0 . 0
310517891174367BetAan Gerben Jelles wegens schipvragt van de doodvatsplanken.1 . 18 . 0
040617891174368BetAan de coopman Rein Jans Minnema wegens geleverde houtwaren aan de kerke en doodvatsplanken.80 . 13 . 0
260617891174369BetAan Bodes Jans wegens 't maken de doodvatten sampt geleverde spijkers & pek tot dezelve.14 . 10 . 0
000017891174376OntOntvangen van Klaas Mients voor een rotting van 't lijk van Jouw Hendriks in een kerke graf.1 . 8 . 0
000017891174377OntOntvangen van Bodes Jans mr timmerman zijnde de opbring der doodvatten voor een geheel jaar Maij 1789 tot ultimo april 1790.92 . 15 . 0
000017891174377OntN.B. Rest een doodvat ten laste van Sake IJnses wed. [Grietje Tjerks] [zie 03.08.1791 blz 392] 18 . 0 . 0
000017891174377OntN.B. Met nog een kinderdoodvat ten laste van Wieger Jans [zie 03.08.1791 blz 392] 3 . 0 . 0
240217901174379BetAan Gerben Jelles wegens een jaar schipvragt van de doodvatsplanken.2 . 16 . 0
260717901174381BetAan de coopman Rein Jans Minnema wegens geleverde doodvatsplanken sampt andere houtwaren aan de kerke, pastorie etc..153 . 9 . 0
040917901174382BetAan Mark Lieuwes wegens verven en glasemaken aan de pastorie & schole sampt geleverde swartsel tot de doodvatten.9 . 9 . 0
060917901174382BetAan Anne Jans wed [Geertje Teunis] wegens geleverd ijserwerk aan de doodvatten als anderzinds.7 . 18 . 12
060917901174383BetAan Bodes Jans mr timmerman wegens 't maken van de doodvatten voor een geheel jaar sampt geleverde spijkers & pek tot dezelve.23 . 5 . 0
190717911174392OntOntvangen van de wed. [Grietje Tjerks] Sake IJnses voor een rotting van 't lijk van haar wijlen man in een kerkegraf. 1 . 8 . 0
190717911174392OntOntvangen van de wed. [Geertje Thomas] Douwe Fetses voor een rotting van 't lijk van haar wijlen man in een kerkegraf. 1 . 8 . 0
030817911174392OntOntvangen van de wed. [Grietje Tjerks] Sake IJnses tot betalinge van een agterstallig doodvat voor haar haar wijlen man [zie 00.00.1789 blz 377] 18 . 0 . 0
030817911174392OntOntvangen van Wieger Jans tot voldade van een agterstallig doodvat voor desselfis kint [zie 00.00.1789 blz 377] 3 . 0 . 0
280717911174393OntOntvangen van Bodes Jans mr timmerman wegens de de opbring der doodvatten voor een geheel jaar Maij 1791 verschenen.165 . 10 . 0
230517911174377BetWegens een jaar schipvragt van doodvatsplanken.3 . 0 . 0
280917911174380BetAan Bodes Jans wegens verdient arbeijdsloon & geleverde materialen aan de kerke mitsgaders voor 't maken van de doodvatten van een geheel jaar.78 . 10 . 12
300917911174381BetAan de coopman Rein Jans Minnema wegens geleverde houtwaren en doodvatsplanken aan de kerk.212 . 16 . 0
111017911174381BetAan de wed [Geertje Teunis] van Anne Jans wegens geleverd ijzerwerk aan de doodvatten en de kerk.17 . 5 . 12
220917931174402OntOntvangen van Bodes Jans zijnde de opbring der doodvatten voor twee jaren maij 1792 & 1793 verschenen.276 . 10 . 0
110817941174402OntOntvangen van Bodes Jans tot voldade van de opbring der doodvatten voor een geheel jaar maij 1794 verschenen.176 . 3 . 0
280517921174411BetAan Gerben Jelles wegens een schipvragt van materialen aan de toren in den jare 1791 en doodvatsplanken.45 . 0 . 8
200517931174417BetAan Gerben Jelles wegens een jaar schipvragt van materialen & en doodvatsplanken.17 . 4 . 8
220917931174420BetAan Bodes Jans voor 't maken van 20 de doodvatten van ultimo maij 1791 tot maij 1793 en dus voor twee jaren mitsgaders voor verdient arbeijdsloon aan de kerktoren & schole huijsinge in voorschreven tijd.89 . 15 . 12
241017931174421BetAan de coopman Rein Jans Minnema wegens twee jaren geleverde doodvatsplanken.184 . 16 . 0
250517941174429BetAan de Ternaarder beurtschippers wegens een jaar schipvragt van doodsvats planken en materialen aan de pastorie, schole huijsinge & dobbe plaats.11 . 90 . 0
110817941174430BetAan Bodes Jans voor 't maken van 14 de doodvatten voor een geheel jaar maij 1794 verschenen met de daartoe benodigde spijkers & pek etc.27 . 10 . 0
241117911174435BetBetaald aan de wed Marten Hendriks [Antje Jans] wegens keijsel kroden van de tooren door haar wijlen man verdient [volgens lidmatenboek overleden in 1792]0 . 11 . 0
120517951174443OntOntvangen van de wed. Tjeerd Klases voor een rotting van 't lijk van haar wijlen man in een kerkegraf.1 . 8 . 0
120517951174443OntOntvangen van Bodes Jans zijnde de opbring der doodvatten voor een geheel jaar maij 1795 verschenen.107 . 5 . 0
300417951174448BetAan de Rein Jans Minnema wegens gelevert hout aan de Dobbe plaats en schole huijsinge mitsgaders een jaar geleverde doodvatsplanken.209 . 8 . 0
250517951174449BetAan de Ternaarder beurtschippers wegens een jaar schipvragt van materialen en doodsvats planken.10 . 7 . 0
300517951174449BetAan de wed [Geertje Teunis] van Anne Jans wegens geleverd ijzerwerk aan de Dobbe plaats , pastorie & scholehuijzinge, doodvatten etc.21 . 17 . 8
220617951174450BetAan Bodes Jans voor 't maken van 10 de doodvatten sampt geleverde spijkers & pek etc.18 . 0 . 0
150817961174461OntOntvangen van Bodes Jans zijnde de opbreng der doodvatten zedert maij 1795 tot aan de tijd van vernietiging der pagten verschenen.88 . 15 . 0
240517961174465BetAan de Ternaarder beurtschippers wegens een jaar schipvragt van materialen en eenige doodsvats planken.4 . 14 . 8
070717961174465BetAan de kooplieden Rein en Klaas Minnema wegens gelevert hout aan de Dobbe plaats, pastorie & schole huijsinge mitsgaders eenige geleverde doodvatsplanken.103 . 3 . 8
290717961174466BetAan de wed [Geertje Teunis] van Anne Jans wegens geleverd ijzerwerk aan de Dobbe plaats , pastorie & schoolehuijzinge zampt aan een doodvat etc.15 . 7 . 10
150817961174467BetAan Bodes Jans voor 't maken van 5 de doodvatten zampt geleverde spijkers & pek etc.9 . 10 . 0
190917981174500OntOntvangen van Tjeerd Tabes wed [Aatje Iepes] wegens een rotting van 't lijk van deszelfs wijlen man in een kerkegraf.1 . 8 . 0
060617991174520OntOntvangen van Jan Jeltes als armvoogd van Niawier voor een rotting van 't lijk van Rienk IJpes. 1 . 8 . 0