Tresoar Anton Musquetier Toegang 245-13. Archief Herv. Kerk Marrum, Kerkvoogdij en Armvoogdij
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
Inv 99 gelezen vanaf afbeelding 110. Bladzijden met datums niet altijd op volgorde.
Inv 99 hierin ook de stoel en bank verhuur en deurwachter.
InvAfb
0605170799113BetAan Inske Pijtters ter saake tot het laacken van het doode lichaam van Sijmen Harmens vrouw.1 . 8 . 0
3005170799114BetAan Albert Jans wijfs ter sake Baauke Hilbrands dochters doodvat. 5 . 6 . 0
3005170799114BetAan Albert Jans cuper ter sake Sijmen Harmens wijfs doodvat. 6 . 6 . 0
0605170799114BetAan Arjen Geerts een hemd geleevert tot het doode lichaam van Sijmen Harmens wijfs en verstelt daar voor.1 . 0 . 0
2609170799120BetAan Roelof Jans wijf in haar mans dootsiekte.1 . 10 . 0
0910170799121BetAan de dootgraver tot Blija ter saake Roelof Jans graf gemaakt.0 . 15 . 0
2810170799121BetAen Philippes Douwes tot Blija ter sake turff, winkelwaaren, kleinbroot, bier, dootvat verter[ing] van Roelof Jans op des selfe leed en bij sijn leeven in sijn siekte genoten.19 . 14 . 12
3103171199141BetAan Dirk Romkes schipper tot Marrum tot een rinelman wip bij Sijmen Harmens genoten bij het versterven van sijn soontje.0 . 13 . 0
0506171199142BetAan Albert Jans Cuijper 4-16-0 ter saake Sijmens Harmens kints doodvat ….ux 0-6-0 van verteringen.4 .16 . 0
2012171199147BetAan Aauke Sijbrens als curatot over Ewert Ypes kinderen ter saake Poulus Tijssens doot[vat] bij Ewert Ypes gemaakt in sijn leeven.9 . 12 . 0
1207171299153BetAan Jacob Durks brouwer tot Leeuwarden ter saake een farndel wip tot begraffenissen van Pijtter Tjerk.1 . 5 . 0
1105171299155OntDe goederen van de wedou van Jacob Pijtters bij boelgoed vercogt en opgebracht:3 . 14 . 0
1105171399160BetAan Romke Teitsma ter saake medecijnen ende diensten gedaan aan Pieter Tjerks in sijn doodsiekte16 . 6 . 0
0902171699178OntOntvangen van bij 't versterven van Rins Jacobs.1 . 14 . 0
2604171699178OntOntvangen van Jacob Cornelis hercomende van Grietie Poulus bij haar versterven voor 't weeskint Siouk Poulus geerft.14 . 15 . 8
2407171899180OntBrengt de rendant in ontfang de boelpenningen tenn sterfhuijse van Jan Pijtters gemaakt.23 . 13 . 6
0602171799181BetAen Claas Lourens wagenmaker ter saake een dootvat gemaakt voor Rins Jacobs. 7 . 0 . 0
1204171799181BetAan Johannes Vros [Vrosck?] ter saake huisvestinge voor de buieren op Rinsmuij begraggenisse.0 . 12 . 0
1704171799181BetAan Jan Ypes brouwer tot Hallum ter saake een farndel bier op Rinsmuij begraffenisse.2 . 0 . 0
0808171899192BetAan Sjoerd Jacobs timmerman ter saake Jan Pijtters doodvat gemaakt.6 . 0 . 0
0808171899192BetAan Yde Adams van roepen van Jan Pijtters boelgoedt.0 . 9 . 0
1509171899193OntOntvangen van Ruierd Tiepkes als afgaandt kerk en arme voogt wegens Juw Pijtters [Jan Pieters?] boedel soo Van boelpen. Als gelt in huis bevonden.264 . 8 . 4
1708171999195OntDe goederen ten sterhfuise van Antie Pijtters bij boelgoed verkogt en hebben opgebragt:12 . 12 . 8
0609171999195OntIn 't sterfhuis van Sijbbren Gerrits aen gelt bevonden.5 . 12 . 0
2409171999195OntGoederen ten sterfhuise van Sijbbren Gerrijts verkogt en hebben opgebragt:13 . 18 . 0
0712171999195OntDe goederen ten sterfhuise van Boien Pijtters bij boelgoedt verkogt en hebben opgebragt:98 . 2 . 0
0108171899196BetAan Jan Eesges timmerman ter saake twee doodvatten van Juw Pijtters [Joeke Pieters?] en sijn wijff met de verteringe.19 . 1 . 0
2410171899197BetAan Jan Ates bakker te Hallum ter saake geleeverde kleinbroot op Juw Pijtters [Joeke Pieters?] en sijn wijfs beide haar leeden.10 . 0 . 0
2410171899197BetAan Jan Ypes brouwer tot Hallum ter saake geleevert bier op Juw Pijtters [Joeke Pieters?] en sijn wijfs beide haar leeden.9 . 7 . 9
2410171899197BetAan Antie Tjerks ter saake geleeverde winkelwaren in 't sterfhuis van Juw Pijtters [Jan Pieters?] genoten.6 . 17 . 8
2410171899197BetAan IJsbrant Piers ter saake beide graven gemaakt van Juw Pijtters [Jan Pieters?] en sijn wijff tot Hallum op het kerkhoff.2 . 0 . 0
2710171899197BetAan mr Jurjen Heidanus ter saake diensten en medicijnen gelevert aen Juw Pijtters [Joeke Pieters?] en sijn wijff in haar doodsiekten.11 . 3 . 0
1611171899197BetAan mr Jochum ter saake diensten gedaan in 't sterfhuis van Juw Pijtters [Joeke Pieters?] als schrijven int en de kerkvoogen van Marrum verscheijden malen gepasseert.3 . 2 . 0
1905171999200BetAan Trijntie Geerts ter saake kledinge bij Juw Pijtters [Joeke Pieters?] weeskinderen genoten Fopke Juws en Anne Juws.1 . 18 . 12
1708171999201BetAntie Pijtters in haar doodsiekte aen bier betaalt.0 . 4 . 0
2708171999201BetVoor roepen en schrijven in Antie Pijtters boelgoed aen mr Jochem en Jacob Martens.0 . 11 . 0
0712171999202BetAan Sijds Pijtters ter saake suip en butter int sterfuis van Booien Pijtters genoten.1 . 0 . 0
0712171999202BetAan Sijds Ennes ter saake Boojen Pijttres huisgeraden uit gedragen int boelgoed.0 . 4 . 0
1012171999203BetAan Akke Eelses voor de ongeleegentheit van Boojen Pijtters boelgoet.0 . 5 . 8
1012171999203BetAen Johannes Ypes dess [desselfs] bovenstande spefivicatie doe Bojen Pijtters op 't Vliet doot gevonden is op den 22 9ber [22 september] 1719 en daar toe gedaan: een hemd 0-16-0, een laaken 1-6-0, genever een mingele 0-8-0, vier manne daar toe gewonnen betaalt 1-4-0, noch aen deselve [de vier mannen] gegeven om het lijk te kisten 0-13-0, wegen een lijkdienst 0-14-0, noch wegens de huisvestinge 1-10-0, de majoor wegens vocatien 0-14-0, het doodvat bedraagt 5-0-0. blz 242, 269, 12 . 5 . 0
1012171999203BetBetaald als noch van Johannes Vros aen een parsoon vant Vliet die Bojen Pijtters wortelpraam tot Marrum met turff heeft gebragt.1 . 10 . 0
1012171999203BetAan Jochem Dirks 1-0-0 vant schrijven in Boien Pijtters boelgoet als mede Bojens kast te beceegelen beschrijven door orde van de bijsitter 0-14-0 soo te samen 1-14-0 en anderde dienst int sterfhuis. 1 . 14 . 0
1012171999203BetAan mr Jochem en Jacob Martens ter saake schruijven en roepen in Sijbbren Gerrijts boelgoedt.0 . 11 . 0
1112171999203BetAan Aaltie Pijtters bakkerse ter saake geleeverde klein broot op Bojen Pijtters leed.4 . 10 . 0
1112171999204BetAan Jan Eesges timmerman ter saake twee doodvatten Antie Pijtters 6-5-8, en Sijbren Gerrijts 6-11-0 met de verteeringe soo de bovengenoemde som:12 . 16 . 8
1212171999204BetAen de huisvrou van Jan Ypes [Baukje Jans] ter saake bier in de sterfhuisen van Sijbbren Gerrijts en Antie Pijtters genoten.5 . 10 . 0
2201172099205BetAan Lijsbith Fopkes ter saake diensten gedaan in 't sterfhuis van Bojen Pijtters.1 . 0 . 0
1402172099208OntOntvangen van Sijmen Harmens boelgoed bij gereedt gelt verkogt.24 . 2 . 8
2503172099211BetAan Klaas Jansens wedou [Antje Sjoerds] ter saake 4 bollen butter gelevert op Bojen Pijtters leed.1 . 12 . 0
1205172099212BetAan Lijsbith Fopkes ter saake leed seggen en andere diensten gedaan in 't sterfhuis van Sijmen Harmens.0 . 12 . 0
2005172099212BetAan Jan Eesges timmerman ter saake Sijmmen Harmens doodvat gemaakt en kledinge gehadt.8 . 1 . 0
1606172099214BetAen de wedouw van Harke Taakes [Sjoukje Tjebbes] ter klein broot geleevert op Sijmmen Harmens leed.3 . 5 . 8
2107172099214BetAan Antie Tjerks, Jan Pijtters bedient in sijn dootsiekte.1 . 10 . 0
3007172099214BetAan Saape Jacobs ter saake geleverde yserwerk na de doot van Frans Hindriks. 9 . 10 . 0
1205172199215BetAan Tjepke Tjammes voerman ter saake kalk, leem en turff rijden als mede een drinkeldoode van zeestrant gehaalt.3 . 0 . 0
1208172199220BetAan Jan Ypes brouwer tot Hallum ter saake drie rinkelmanties bier geleevert op Sijmen Harmens begraffenisse.1 . 17 . 8
2409172399225OntOntvangen van maioor Grovestins van wegens 't maaken in de grafkelder tot Marrum.4 . 13 . 0
0101172499225OntOntvangen van Johannes Vros [Vrosck?] ter saake een jaar arme daalder van de bieren maai 1722 verschenen [Is dit belasting op de bieren of te wel doodkisten?]6 . 0 . 0
1006172499226OntOntvangen van Klaas Lourens impost [belasting] van doot vatten daar op gelegt.5 . 4 . 0
2905172599227OntOntvangen van Klaas Lourens van impost [belasting] van doot vatten maaij 1725 verschenen.18 . 17 . 0
0606172599227OntOntvangen van Evert Thuenis van impost [belasting] van doodvatten 7-10-0, 5-0-0 van mr Jochum Dirks dootvat impost 6-10-8 van de bavonden maaij 1725 verschenen.19 . 0 . 8
1210172399238BetAan Pijbe Joukes ter saake een bed gekogt in boelgoed van Antie Reiners bij Auck Eintes genoten.5 . 0 . 0
2607172499244BetAan Gerben Thomis ter slatten ende een laaken toe Yde Hendriks doodkleedt.3 . 10 . 0
2903172599246BetAan Klaas Lourens ter saake Yde Hendriks doodkiste en Tijs Poulus doodvat gemaakt wegens verteringe daar op en laaken met een sloop daar bij gedaan om te bekleden en Maaike Wijtses 0-5-0 voor haar dienst in eenere somma:11 . 9 . 12
0607172599247BetAan Ewert Thuenis ter saake de helfte van IJde Hendriks doodvat gemaakt en gelevert. 3 . 0 . 0
2508172599249BetAan Jan Ypes betaalt 6-15-0 ter saake geleverde bier op de begraffenisse van Yde Hendriks, Tijs Poulus en Auck Entes drie rinkelmans wip tot Auck Eintes begravinge 1-17-86 . 15 . 8
1007172699256OntOntvangen van de ontvanger R. Hellingwerff wegens impost [belasting] van Sipke Wijbrens doodvat.17 . 6 . 9
2207172699256OntOntvangen van Ewert Theunes mr cuijper tot Marrum wegens impost [belasting] van doodvatten.7 . 10 . 0
2207172699256OntOntvangen van Abe Klasen wed wegens twee graven op het kerkhof.2 . 13 . 0
1404172799257OntOntvangen van Evert Theunis zijnde de helfte van de impost [belasting] van Jentje Rintjes wed doodvat. 2 . 0 . 0
2104172799259OntOntvangen van Beeren Jans wegens twee graven op het kerkhoff.3 . 0 . 0
1212172799260OntOntvangen van Dirk Dijes erven weegens een graff op 't kerkhof tot een rotting.1 . 0 . 0
2608172899261OntOntvangen van de ontvanger R.J. Hellingwerff sijnde imposte [belasting] van doodvatten van jaar 1726 tot den 26 augustus 1728 toe.32 . 9 . 10
1906173099262OntOntvangen van Jan Harmens een halve ducaton wegens een bespreek van sijn overleedene wijff Sjeuke Klases.1 . 11. 8
2109173099263OntOntvangen van de wed van Pijtter Claasen wegens een graff op het kerkhoff tot verrotinge voor haar overledene man.1 . 0 . 0
0904173199264OntOntvangen van mr Bottje Pijtters wegens impost [belasting]van Taetske IJsbrants doodvat.3 . 0 . 0
1506173099265OntOntvangen in het sterfhuis van de wed van Sijtse Tjeerds [Auk IJdes] wegens geld aldaar in huijs bevonden.1 . 13 . 0
1506173099265OntOntvangen weegens het boelgoed gemaakt in vernoemde sterfhuijs [van Auk IJdes de wed van Sijtse Tjeerds] ontvangen.104 . 2 . 8
1506173099265BetAan Bregt Jelles wegens gedane diensten in 't sterfhuijs [van Auk IJdes de wed van Sijtse Tjeerds]2 . 16 . 0
1506173099265BetBetaalt wegens het roepen van boelgoed tot Ferwert en Hallum [van Auk IJdes de wed van Sijtse Tjeerds]0 . 4 . 0
1506173099265BetAan mr Bottie Pijtters wegens schrijven in 't boelgoed [van Auk IJdes de wed van Sijtse Tjeerds]0 . 14 . 0
1506173099265BetAan Jacob Martens voor 't roepen in 't boelgoed van Auk IJdes de wed van Sijtse Tjeerds]0 . 14 . 0
1806173099266BetAan Atte Feikes smid wegens gemaakte ijserwerk van Sijtse Tjeerds en sijn huijsvrouw [Auk IJdes] doodvat.1 . 12 . 0
0906173099266BetAan Evert Theunis wegens twee doodvatten van Sijtse Tjeerds en sijn vrouw Auk IJdes. 12 .12 . 0
2506173099266BetAan Claas Jansen weegens 't begraven van Sijtse Tjeerds en sijn wijff [Auk IJdes] 1 . 16 . 0
1209173099266BetAan Sierk Offes wegens een rinkelman wip in de siekte van Auck IJde [gehuwd met Sietse Tjeerds] en een varndel op de begraffenisse van de selve.1 . 17 . 8
0602173199266BetAan Wijbe Poules weegens verdiend wagenvragt aen de kerkvoogden sijnde met haar ses perzoonen gereeden na Collumerswaag om de dogter van Auck IJdes [gehuwd met Sietse Tjeerds] te bestellen bij haar vader Jan Willems Tap waar van ontvanger R.J. Hellingwerf, Jan Willem schoenmaker en Saapke IJdes alle getuigen sijn. 3 . 10 . 0
1604172699268BetAan Klaas Jansen van het begraven van Auk Eintes.0 . 12 . 0
1605172699269BetAan Jakob Martens van 't roepen in 't boelgoed van Auk Eintes.0 . 6 . 0
1605172699269BetAan Douwe Hettes wijff [Aafje Baukes] wegens bediening op de leed van Auk Eintes.0 . 3 . 0
0707172699270BetAan Klaas Lourens wegens Auk Eintes doodvatt.6 . 6 . 0
1807172899280BetAan Evert Theunis mr cuijper zijnde helfte van IJts Douwes doodvat. 3 . 0 . 0
0905173199293BetAan Sierk Offes ter saake een varndel wip en agt menglens op de begraffenisse van Douwe Hettes [gehuwd met Aake Baukes] en bij Einte Jaspers [gehuwd met d... minglen genoten.1 . 11 . 0
1508173199296OntOntvangen van Evert Teunes weegns sijnde geldt van imposten [belasting] op de doodvatten bij hem ontvangen zeedert den 21 augustus 1730 tot dato deses.21 . 18 . 0
1508173199296OntOntvangen van Willem Gerrijtsook van doodvatten impost [belasting] van den 16 maij 1730 tot dato deeses.8 .15 . 0
2309173199296OntOntvangen weegens gelt in 't huis bevonden en 't gemaakte boelgoeds penningen van wijlen Antie Dirks nalatenschap.24 . 6 . 4
1206173299296OntOntvangen van Willem Geriijts weegens impost [belasting] van 6 doodvatten bij hem gemaakt tot dato deses.6 . 2 . 0
2906173299297OntOntvangen van suiver gelt weegens 't boelgoed van Lijsbet Mients nalatenschap.19 . 4 . 0
2906173299297OntOntvangen van Evert Theunis weegens gelt van doodvatten van 15 augustus tot dato.13 .10 . 0
3009173299297OntOntvangen van de erfgenamen van Meinert Reiners [gehuwd met Antje Sjoerds] vier gulden arme geldt weegens 't doodvat van w[ijlen] Meinert Reiners. 4 . 0 . 0
1106173399298OntOntvangen van Evert Theunis weegens impost [belasting] van doodvatten bij hem gemaakt.17 . 0 . 0
2805173499298OntOntvangen van Willem Gerrijts 4-10-0 en Evert Teunis te saamen 11-7-0 te samen 15-17-0 sijnde geldt van impost [belasting] van doodvatten.15 . 17 . 0
1810173499299OntWort voor ontfangh gebragt als door mijn [Ruurd Wijbrens Bokma] wijlen schoonmoeder Antie Andries in haar …. doodsiekte aan de armestaat van Marrum is besprooken.75 . 0 . 0
1810173499299OntBrengt de rendant [Ruurd Wijbrens Bokma] voor ontvang van vernoemde Antie Andries doodvat voor impost [belasting]9 . 7 . 0
0606173599299OntOntvangen van EvertTheunis 13-10-0 en van Willem Gerrijts 3-10-0 sijnde impost [belasting] van de doodvatten.17 . 0 . 0
1012173599300OntOntvangen van Jakle Sijtses weegens impost [belasting] van sijn kints doodvatt.1 . 10 . 0
2212173599300OntOntvangen van Willem Annes weegens een verkogte koe in 't boelgoedt van Hendrik Dirks wed. 33 . 10 . 0
0506173699300OntOntvangen van Evert Theunis weegens impost [belasting] van de doodvatten.12 . 8 . 0
0506173699300OntOntvangen van Willem Gerrijts ter instantie als boven [van impost] van doodvatten.3 . 18 . 0
0606173199302BetAan Bauke Piers Tanja als curator over de nagelatene kinders van Sjoukje Tjebbes wegens verhaalde brood en butter.20 . 19 . 8
0606173199302BetAan Evert Theunis weegens twee doodvatten een voor Antie Johannes en een voor Douwe Hettes [gehuwd met Aafe Baukes].12 . 0 . 0
2906173299307BetAan Claas Jansen weegen 't graff te maken en andere diensten voor Lijsbet Mients.2 . 8 . 0
2906173299307BetAan Ever Theunis weegens een doodvat voor Antie Dirks.6 . 0 . 0
2710173299308BetAan Jan Jansen Postumusweegens een doodvat voor Lisbet Mients.6 . 0 . 0
1106173399310BetAan Everts Theunis weegens Einte Jaspers doodvat.6 . 4 . 0
2804173799324OntOntvangen van Gerben Rinkhoudt en Jan Jansen van der Mei weegens impost [belasting] van Froukjen Bootes doodvat.9 . 7 . 0
1406173799324OntOntvangen van Willem Gerrijts weegens impost [belasting] van doodvatten.6 . 10 . 0
1406173799324OntOntvangen van Evert Theunes weegens impost [belasting] van doodvatten.2 . 10 . 0
1406173799324OntOntvangen van Aaltje Pijtters weegens impost [belasting] van Janke Sjoerds doodvat.4 . 0 . 0
1406173799325OntOntvangen van Freerk Jans wegens twee jaren dorpsdaalder van de bieren [Is dit belasting op de bieren of te wel doodkisten?]11 . 0 . 0
1505173899325OntOntvangen van Evert Theunes weegens impositie [belasting] van doodvatten Gertje Bootes en IJk Jans doodvatt.10 . 0 . 0
2312173899325OntOntvangen van Jacob Lourens weegens impost [belasting] van sijn vrouws [Trijntje Minnes] doodvat.5 . 0 . 0
2205173999326OntOntvangen van Frederik Jans wed weegens impost [belasting] van haar mans doodvat.5 . 0 . 0
2205173999326OntOntvangen van Klaas Dirks weegens impost [belasting] van sijn vrous doodvat.5 . 0 . 0
240517401005BetAan Evert Teunis weegens een doodvat van Griet Ables.6 . 0 . 0
240817401006BetAan Klaas Jansen weegens het begraven van Grietje Aebbles.0 . 12 . 0
0507174110010BetAan Evert Teunis weegens een doodvat te maken voor Beerent Doedens [gehuwd met Antje Karels Klerk]6 . 8 . 0
0603174110012BetAan Mient Eintes [gehuwd met Lijsbet Melles] weegens een sloop met een hemd tot bekleedeinge van sijn overleden kint.1 . 8 . 0
2105174110012BetAan Evert Teunis weegens een doodvat voor Mient Eintes [gehuwd met Lijsbet Melles] kint.3 . 8 . 0
0206174410018OntOntvangen van Willen Gerrijts [wagenmaker] weegens impost [belasting] van doodvatten 12-10-0 en uit dien selven hooffde van Evert Theunies ontfangen 15-0-0 27 . 10 . 0
3101174510019OntOntvangen aan vrij geld uit boelgoed van wijlen de wed van Tjerk Pijtters.16 . 2 . 0
1705174510019OntOntvangen van ...ijne Pijtters mr wagenmaker van impost [belasting] van een kiste voor het dogtertie van Jan Martens [gehuwd met Gerlandje Fopkes]3 . 10 . 0
0406174510019OntOntvangen van de wed van Tjepke Tjammes weegens armegeldt van haar mans doodvat. 4 . 0 . 0
0403174310024BetAan jan Lolles betaald geene wijl Tjerk Pijtters nog debet was op de we...ber.2 . 0 . 0
3005174310025BetAan Evert Theunis weegens voor twee doodvatten gemaakt voor Durk Gerbens een. [gezien de prijs moet het één stuks zijn]12 . 4 . 0
2510174310026BetAan Luijbke Wijtzes wegens twee doodvatten te maaken voor Mient Eintes [gehuwd met Lijsber Eintes] kinders. 6 . 10 . 0
0206174410030BetAan Evert Teunis weegens een doodvat en verdient arbeidsloon.8 . 5 . 0
2401174510033BetBetaald bi het versterf geval van de wed van Tjerk Pijtters bi de buider [buren] van onses gehaald 't linnen voor doodgoed tot haar laaste bekleetsel een muts met een tipmuts voor 0-8-0. Een hemd met een doek en een laken voor 2-6-0. Den selven dito 2 pon en den 29 dito nog 2 pond butter 0-16-0.3 . 10 . 0
0704174510033BetAan Pieter Sipkes weegens een dootvattij voor Pijbe Oenses kint.2 . 0 . 0
0407174510034BetAan Evert Theunis weegens een gemaakt doodvat voor de wed van Tjerk Pijtters.6 . 4 . 0
2609174610041OntOntvangen van Hendrik Sipkes voor de helft van ds Meisma doodfat voor impost [belasting] 7 . 0 . 0
2609174610041OntOntvangen van Hendrik Sipkes weegens impost [belasting] van Jacob Lourens [gehuwd met Trijtje Minnes] doodvat.5 . 0 . 0
2609174610041OntOntfangen weegens impost [belasting] van Aachtje Binnerts [gehuwd met Pieter Roelofs] doodvat.7 . 0 . 0
0212174610041OntOntfangen van Jan Claasen als gelastigde van de armevoogden van Dokkum weegens een graff tot een verrottinge voor Sijbe Dirx.1 . 0 . 0
1301174610042OntOntfangen van Klaas Hijbeus sijnde impost [belasting] van Wijbe Tjeerds doodvat.11 . 0 . 0
1705174710042OntOntfangen van Evert Theunis sijnde impost [belasting] van Jan Jansens doodvat.5 . 0 . 0
1705174710042OntOntfangen van Evert Theunis [gehuwd met Janke Martens] sijnde impost [belasting] van sijn vrouw doodvat.2 . 4 . 0
2205174710043OntOntvangen van Willem Gerrijts weegens impost [belasting] van een doodvat van Teunis Piers. 2 . 0 . 0
2205174710043OntOntvangen van Willem Gerrijts weegens impost [belasting] van een doodvat van Gerben Piers. 4 . 0 . 0
2205174710043OntOntvangen van Willem Gerrijts weegens impost [belasting] van een doodvat van Gerrit Willems [1 . 10 . 0
2205174710043OntOntvangen van Willem Gerrijts weegens impost [belasting] van een doodvat van Abe Claasens wed. 2 . 0 . 0
2405174710043OntOntvangen van Evert Theunis weegens impost [belasting] van een doodvat van Abe Claasens wed. voor ½ is 2-0-0 en doodvat voor Tjalling Jacobs 2-0-0.4 . 0 . 0
1310174810043OntOntvangen in 't boelgoed van Tjeerd Sijdtses goederen na aftregte van schulden en kosten als blijkt met de besoignes van 't boelgoedt.14 . 16 .10
1310174810043OntHet boelgoed van Johannes Ruurds [gehuwd met Rinske Hanses] heeft opgebragt aan suiver gelt wort vertoondt met boelgoedts zedulles.34 . 16 . 12
2010174510046BetAan Freerk Jacobs ter saakes een laaken met hemd tot een laatste bekleed van Mient Eintes [gehuwd met Lijsbet Melles] kint in dato den 3 junij 1742.1 . 16 . 0
0212174510048OntSijke Eelses [gehuwd met Willem Klases] goederen bij boelgoed verkogt en heeft in 't geheel opgebragt 33-10-0. Lijst van een aantal doodschulden seperaat weergegeven.33 . 10 . 0
0212174510048BetDoodschulden behorende bij boelgoed van Sijke Eelses [gehuwd met Willem Klases]: Aan Hendrik Sigerds weegens het doodvat etc van Sijke Eelses.10 . 15 . 12
0212174510048BetDoodschulden behorende bij boelgoed van Sijke Eelses: Aan de doodgraver weegens het graff tot een verrotting.0 . 14 . 0
0212174510048BetDoodschulden behorende bij boelgoed van Sijke Eelses [gehuwd met Willem Klases]: Aan de doodgraver van begraven:1 . 14 . 0
0212174510048BetDoodschulden behorende bij boelgoed van Sijke Eelses [gehuwd met Willem Klases]: Aan mr Siemen Swart weegens verdient mr loon en medecijnen indienst gedaan in haar siekte:4 . 14 . 0
0212174510048BetDoodschulden behorende bij boelgoed van Sijke Eelses [gehuwd met Willem Klases]: Filippus Ypes wegens gehaalde winkelwaaren in Sijke Eelses doodsiekte:2 . 12 . 12
0212174510048BetDoodschulden behorende bij boelgoed van Sijke Eelses [gehuwd met Willem Klases]: Bauke Tietes weegens een varndel bier op de begraffenisse van Sijke Eelses: 2 . 0 . 0
0206174610050BetAan Jacob Tjeerds weegens een varndel bier op de begraaffenisse van Tjerk Pijtters 2 . 0 . 0
2209174610062BetAan de doodgraver van Blia weegens begraven van Hessel Pijtters.0 . 14 . 0
0401174710062BetAan Lijkle Jans wegens dienst gedaan op de begraffenisse van Hessel Pijtters.0 . 10 . 0
0212174710062BetAan Bauke Teites brouwer weegens een varndel bier op de begraffenisse van Hessel Pijtters.2 . 0 . 0
2705174910065OntAan Aede Jans weegens impost [belasting] van Broer Pijtters wijffs doodvat.4 . 0 . 0
2705174910065OntAan Aede Jans weegens impost [belasting] van Antje Tjeerds doodvat.5 . 0 . 0
0106175010066OntOntvangen van Grietje Hanses [gehuwd met Willem Gerrits] wegens voor ½ voor haar mans doodfat impost [belasting]2 . 0 . 0
0106175010067OntOntvangen van Willem Gerrits [gehuwd met Grietje Hanses] doodvat.2 . 10 . 0
2505175110067OntOntvangen van Teunis Everts wegens impost [belasting] van Lourens Harmens doodvat.5 . 0 . 0
2307175110069OntOntvangen van Hessel Pieters wegens impost [belasting] van Claas Pijtters doodvat.4 . 0 . 0
1205175210069OntOntvangen van Teunis Everts wegens impost [belasting] van Evert Harmens [gehuwd met Grietje Teunis] doodvat.5 . 0 . 0
2808175210069OntOntvangen wegens impost [belasting] van Maijke Claases doodvat.5 . 0 . 0
1909175210069OntOntvangen van Teunis Everts weegens impost [belasting] van Sipke Sjoerds [gehuwd met Trijntje Gerkes] doodvat.11 . 0 . 0
2503175210085BetAan J.K. Brouwer voor ¼ ton 6 guldens bier en ¼ ton 5 guldensbier voor Jacob Alles [gehuwd met Antje Thomas] op de begraffenisse van sijn vrou en kinders.2 . 15 . 0
1905175210086BetAan Teunis Everts wegens gemaakte doodvatten voor de vrou van Jacob Alles [gehuwd met Antje Thomas] en zijn 3 kinders 15 . 17 .0
1705175310090OntOntvangen van Sijtse Pijbes weegens impost [belasting] van Freerk Freerks wijff [Trijntje Jans]5 . 0 . 0
1705175310090OntOntvangen van Sijtse Pijbes weegens impost [belasting] van Sije Wijbes [gehuwd met Sijke Doedes] 2 kinders doodvatten.1 . 10 . 0
1705175310091OntOntvangen van Teunis Everts weegens impost [belasting] van Jacob Roukes wijff [Engeltje Harmens] doodvat.7 . 10 . 0
2507175310091OntOntvangen van Teunis Everts weegens impost [belasting] van Bottie Pijtters vrous [Rinske Dooitses] doodvat.5 . 0 . 0
1603175310092OntOntvangen van Teunis Everts van Jouke Falintijns doodvat.7 . 10 . 0
2103175310092OntOntvangen van Falentijn Fokkes van Douwe Jacobs doodvat.1 . 10 . 0
1505175310092OntOntvangen van Sijtse Pijbes weegens impost [belasting] van R.W. Bokma.11 . 0 . 0
1505175310092OntOntvangen van Sijtse Pijbes zijnde impost [belasting] van vrou Freerks doodvat.5 . 0 . 0
1505175310092OntOntvangen van Teunis Everts zijnde impost [belasting] van Wijbe Durks doodvat.2 . 10 . 0
1505175310092OntOntvangen van Falentijn Fokkes impost [belasting] van .. van Wijbe Dirks doodvat.2 . 10 . 0
0005175410093OntOntvangen van Sijtse Pijbes zijnde impost [belasting] van …. Ruurds doodvat.4 . 0 . 0
1203175510093OntOntvangen van Sijtse Pijbes zijnde impost [belasting] van Sijbren Claases doodvat.5 . 0 . 0
1404175510093OntOntvangen van Antie Jans wegens impost [belasting] van haar mans doodvat.4 . 0 . 0
19051757100108Ont Ontvangen van Sijtse Pijbes voor een ½ Pier Gerbens wijffs [Sieuwke Monses] doodvat.2 . 10 . 0
19051757100108Ont Ontvangen van Teunis Everts wegens een ½ Pier Gerbens wijffs [Sieuwke Monses] doodvat.2 . 10 . 0
19051757100108Ont Ontvangen van Sijtse Pijbes weegens Binnert Harmens kints doodvat.0 . 6 . 0
25051758100109Ont Ontvangen van Teunis Everts wegens impost van heer Captein J. de Jonge sijn kint doodvat.3 . 5 . 0
17051759100110Ont Ontvangen van Teunis Everts van impost van Hendrik Durks [gehuwd met Hiltje Willems] doodvat.5 . 0 . 0
17051759100110Ont Ontvangen van Teunis Everts weegens impost van Durk Hilbrands vrouw doodvat.4 . 0 . 0
27061759100111Ont Ontvangen van Pijtter Durks weegens Jan Post van zijn kint kistje.0 . 6 . 0
22041760100112Ont Ontfangen van of uit de boedel van de overleedene Dieuwkw Jacobs de eene helfte weegens wees Jacob N.N. en de andere helfte ten profijt van 't wees Romke N.N. als blijkt bij dit geschrift of zedel hier vermelt.60 . 0 . 0
20051760100112Ont Ontvangen van Sijtse Pijbes weegens ½ impost [belasting] van Dieuwke Jacobs doodvat.2 . 0 . 0
20051760100112Ont Ontvangen van Sijtse Pijbes weegens impost [belasting] van Douwe Oenses doodvat.5 . 0 . 0
20051760100112Ont Ontvangen van Sijtse Pijbes weegens impost [belasting] van H. Douwes kints doodvat.1 . 0 . 0
20051760100112Ont Ontvangen van Bauke Pijtters [gehuwd met Antje Ekkes] tot impost [belasting] van zijn kint kistje.1 . 10 . 0
16021761100113Ont Ontvangen van Sijds Johannes weegens twee graven opt kerkhof door de kerkvoogden aan hem verkogt3 . 3 . 0
20051761100114Ont Ontvangen van Sijtse Pijbes weegens impost [belasting] van Pijtter Roelofs [gehuwd met Grietje Hanses] doodvat.11 . 0 . 0
20051761100114Ont Ontvangen van Sijtse Pijbes weegens impost [belasting] van Jentje Hendriks [gehuwd met Elske Atses] doodvat.4 . 0 . 0
25121762100115Ont Ontvangen van Sijtse Pijbes van drie doodvatten impost [belasting] voor de helfte van Grijtie Durks [gehuwd met Tjalling Liekeles], Hiltie Willems [gehuwd met Hendrik Dirks] en Antie Jans. 7 . 10 . 0
25051762100115Ont Ontvangen van Teunis Everts van impost van deselvde genoemde doodvatten [Van drie doodvatten impost [belasting] voor de helfte van Grijtie Durks [gehuwd met Tjalling Liekeles], Hiltie Willems [gehuwd met Hendrik Dirks] en Antie Jans. 7 . 10 . 0
25051762100116Ont Ontvangen van Pijtter Jacobs voort doodvat. 4 . 0 . 0
25051762100116Ont Ontvangen van Jelle Freerks [gehuwd met Klaaske Hendriks] kints kistie.0 . 6 . 0
12071762100116Ont Ontvangen van Pijttje Broers wegens impost [belasting] van Wijbe Sjoerds wed doodvat.11 . 0 . 0
07091762100116Ont Ontvangen van Sipke Joekes wegens impost [belasting] van Grijtie wed van Eeltie Adams haar doodvat.5 . 0 . 0
27111762100116Ont Ontvangen van Pier Tjipkes wed [Lijsbet Jans] wegens haar mans Pier Tjipkes impost [belasting] van sijn dootvat. 5 . 0 . 0
08031763100116Ont Ontvangen van Pijtter Durks vrouw [Hielkje Aukes] haar doodvat weegens impost [belasting]4 . 0 . 0
00001763100116Ont Doodvatten impost [belasting] van Claas Durks [gehuwd met Tietje Dirks] doodvat.5 . 0 . 0
00001763100116Ont Doodvatten impost [belasting] van Bauke Pijtters [gehuwd met Antje Ekkes] kint doodvat0 . 15 . 0
00001763100116Ont Doodvatten impost [belasting] van Durk Tjallings doodvat.5 . 0 . 0
04101763100116Ont Ontvangen van Luitsen Wilkes [gehuwd met Bieke N.] weegens impost [belasting] van zijn kints doodvat.2 . 10 . 0
18111763100116Ont Ontvangen weegens voor ½ impost [belasting] van Sake Jans dootvat.2 . 10 . 0
21111763100117Ont Ontvangen van impost [belasting] van Gerben Douwes knegt Tjipke doodvat.4 . 0 . 0
28121763100117Ont Ontvangen van Botje Pijtters [gehuwd met Rinske] weegens impost [belasting] van sijn dogters Baukje doodvat.5 . 0 . 0
02061764100117Ont Ontvangen van Teunis Everts van Evert Harmens doodvat impost [belasting] 5 . 0 . 0
02061764100117Ont Van Falentijn Fookes ontvangen ½ van Tabe Jans doodvat [weegens impost]2 . 10 . 0
02061764100117Ont Ontvangen van IJde Lieuwes [gehuwd met Rinske Johannes] doodvat weegens impost]2 . 0 . 0
02061764100117Ont Ontvangen van Sijtse Pijbes van Sjouke Sijdses vrouws [Maria N.] doodvat [weegens impost]5 . 0 . 0
02061764100117Ont Daar wort voor ontfang gebragt weegens impost [belasting] van Willem Romkes [gehuwd met Saapke Sjoerds] kinder doodtvat.2 . 5 . 0
01011765100118Ont Ontvangen van de wed van Ruurd Krijns weegens impost [belasting] van haar mans doodvat.2 . 0 . 0
15031765100118Ont Ontfangen van Rinske Hattum wed van Pijter Joukes in haar boelgoed suiver geldt daar van de doodschulden zijn aff betaaldt.28 . 5 . 0
04061759100128BetAan Sijtse Piebes weegens gelleverde materialen en arbeidsloon aan de pastorie costerije en een doodvat gemaakt voor Wijtse Baukes [gehuwd met Sijke Dirks]30 .17 . 0
23011761100132BetAan Folkert Rinsma weegens een hemd met een laken tot een doodkleed voor Dirk Johannes.2 . 15 . 0
21061765100147OntOntvangen van Sijtse Pijbes weegens impost [belasting] van Klaas Jans doodvat en Jan Gerrijts …..... 4 . 10 . 0
08011766100148OntOntvangen van Sijbren Jacobs weegens impost [belasting] van schoonmoeder doodkiste Gertje Jans.11 . 0 . 0
01041766100148OntOntvangen van Sijtse Pijbes en Teunis Everts weegens impost [belasting] van ds Noordbeek doodvat.17 . 0 . 0
14051766100148OntOntvangen van Binnert Harmens impost [belasting] van sijn vrouws doodvat.1 . 10 . 0
19051766100149OntOntvangen van Sijtse Piebes weegens geleeverd bier op de begraffenisse van Gerrijt Gerbens [gehuwd met Trijntje Abes].1 . 0 . 0
19051766100149OntOntvangen van B. Looxma [gehuwd met Maaike Rinkhout] impost [belasting] van sijn kints doodvat.2 . 10 . 0
19051766100149OntOntvangen van Jan Gerrijts impost [belasting] Grijtie Hanses [gehuwd met Pieter Rolofs] doodvat.5 . 0 . 0
30101766100150OntOntvangen van Teunis Everts weegens impost [belasting] van Antje Annes [samen wonende met Johannes Wopkes] doodvat.5 . 0 . 0
24111766100150OntOntvangen van Durk Douwes weegens Jan Martens vrouw [Gerlandje Fopkes] doodvat.7 . 0 . 0
25051767100152OntOntvangen van Teunis Everts weegens impost [belasting] weegens Ane Lieuwes doodvat.5 . 0 . 0
25051767100152OntOntvangen van Teunis Everts weegens impost [belasting] weegens Willem Romkes [gehuwd met Saapke Sjoerds] doodvat.2 . 5 . 0
14061767100152OntOntvangen van Bauke Pijtters 2-0-0 verrekent van de dorpsdaler teegens een varndel bier op Jan Poulus [gehuwd met Tjeerdje Wates] begraffenis.2 . 0 . 0
08031768100153OntOntvangen van de n erven van Trijntie Fransen weegens impost [belasting] van haar doodvat.4 . 0 . 0
21051768100153OntOntvangen van Gerben Douwes weegens impost [belasting] van sijn vrouws [Tjitske Johannes] doodvat.7 . 10 . 0
02061768100153OntOntvangen van Pijtter Broers weegens impost [belasting] van Dirk Sijmens doodvat.5 . 0 . 0
10061768100154OntOntvangen van Willenm Romkes [gehuwd met Saapke Sjoerds] weegens impost [belasting] van sijn kints doodvat.0 . 15 . 0
14051765100157BetAan Popke Sijbrens weegens geleverde ijserwerk van Rinske [Hattum] doodvat en aan de pastorij.2 .15 . 8
11051766100160BetAan de wed van Bauke Tietes weegens een varndel bier gelevert bij de begraffenisse van Gerrijt Gerbens [gehuwd met Trijntje Abes] dogter.2 . 0 . 0
19051766100160BetAan Jan Poulus weegens doodgraven van Gerrijt Gerben [gehuwd met Trijntje Abes] kint.0 . 4 . 8
10121767100166BetBetaalt aan 't boelgoed van Harmen Tijssens weegens een rok voor Trijntje Pijtters.0 . 18 . 0
08041768100167BetAan Bouwwe Sijtses weegens van diensten in de begraffenisse en de siekte van Goske Romkes.6 . 0 . 0
16041768100167BetAan Rinkhout weegens jenever genoten bij 't bekleden van Goske Romkes.0 .14 . 0
08051768100167BetAan Bauke Tietes wed weegens een varndel bier geleverd op de begraffenisse van Goske Romkes.2 . 0 . 0
14061768100169BetAan Teunes Everts weegens Jan Poules [gehuwd met Tjeerdje Wates], Romke Juckes en Goske Romkes haare doodvatten en twee stokken tot kerkshof.9 . 12 . 0
23101768100171BetAan Bauke Hilbrandts weegens tweemaal omseggen in de begraffenisse van Goske Romkes 0 . 12 . 0
12041769100179OntOntvangen van Sijbren Willems impost [belasting] van sijn vrous [Lieuwkjes Eelkes] doodvat.1 . 10 . 0
18051769100179OntOntvangen van Jan Claasen weegens impost [belasting] van sijn vrouws susters doodvat.11 . 0 . 0
20041770100181OntOntvangen van Sijtse Pijbes timmerman weegens impost [belasting] van Sjoerd Sipkes sijn vrou Janke Klases doodvat.11 . 0 . 0
22021771100184OntOntvangen van Sijtse Pijbes timmerman tot Marrum weegens impost [belasting] van drie doodvatten Hidde Freeks [gehuwd met Sjoerdje Iebeles] kint 1-10-0, Jan Claasens vrouw [Janke Atses] 11-0-0, Jelle Freerks dogter 7-10-0.20 . 0 . 0
22021771100184OntOntvangen van Teunis Everts meester cuijper tot Marrum impost [belasting] weegens twee doodvatten gebruikt bij Gerrijt Jans 5-0-0- en bij Baukje Anders 5-0-0.10 . 0 . 0
13041771100184OntOntvangen van Sijtse Pijbes impost [belasting] van Grijtie Jans doodvat.11 . 0 . 0
17041771100184OntOntvangen van Sijtse Pijbes van Gerrijt Teekes [gehuwd met Iefke Jelles] doodvat.5 . 0 . 0
12071771100201BetAan Bottie Hessels van jenever bij versterven van Bauke Wijtses.0 . 8 . 0
16091771100205OntOntvangen van Sipke Joekkes te Marrum wegens de impost [belasting] van sijn vrouws doodkiste.5 . 0 . 0
07101771100205OntOntvangen van Teunis Everts meester kuijper tot Marrum weegens impost [belasting] van Klaas Sipkes doodkiste sijnde de gewesen knegt van Popke Sijbrens meester smid te Marrum.5 . 0 . 0
27101771100205OntOntvangen van Valentijn Fokkes mr timmerman te Marrum wegens impost [belasting] van Sijmen Sjoerds doodkiste.8 . 0 . 0
26051772100207OntOntvangen van Sijtse Pijbes timmerman tot Marrum wegens impost [belasting] van Hijlke Bootes [gehuwd met Geertje Eedes] kinds doodskiste.1 . 0 . 0
14061772100207OntOntvangen uit het boelgoed van de wed Rienk Tiettes [Iemkje Harmens] te Marrum na aftrek van de onkosten suver opgebrgt.108 . 14 . 0
21061772100207OntOntvangen van Sijtse Pijbes timmerman tot Marrum wegens impost [belasting] van Jelle Freerks vrouw [Klaaske Hendriks] haar doodkiste. doodskiste.7 . 10 . 0
02091772100207OntOntvangen van Teunis Everts meester cuijper te Marrum wegens impost [belasting] van Sjoerd Sipkes [gehuwd met Janke Klases] doodkiste.11 . 0 . 0
27021773100207OntOntvangen van Sijtse Pijbes timmerman tot Marrum wegens impost [belasting] van Hendrik Bokkes [gehuwd met Sijke Dirks] doodskiste.7 . 10 . 0
23031773100207OntOntvangen van Teunis Everts meester kuijper te Marrum wegens impost [belasting] van de doodkiste van meester Bottje Pijtters [gehuwd met Rinske Dooitses]5 . 0 . 0
23031773100207OntOntvangen van Teunis Everts meester kuijper te Marrum wegens de impost [belasting] van de doodkiste van Harmen Eeverts.5 . 0 . 0
13041773100208OntOntvangen van Sijtse Pijbes timmerman tot Marrum wegens impost [belasting] van Rinse Rinses sijn vrouws doodskiste.4 . 0 . 0
04111774100210OntOntvangen van Teunis Everts meester kuijper te Marrum wegens de impost [belasting] van Jan Claassen [gehuwd met Janke Atses] doodkiste.11 . 0 . 0
02061775100212OntOntvangen van Sijtse Pijbes timmerman tot Marrum wegens impost [belasting] van Claas Jans [gehuwd met Antje Siebrens] sijn doodskiste.11 . 0 . 0
04061775100212OntOntvangen van de klerk J. Boltjies te Ferwerd wegens het boelgoed van Dirk Hillebrands voor de kerkvoogden.1 . 1 . 8
14031776100212OntOntvangen van Valentijn Fookes meester timmerman te Marrum wegens impost [belasting] van Luittjen Wilkens [gehuwd met Bieke N.] doodkiste.7 . 10 . 0
08051776100213OntOntvangen van Sijtse Pijbes timmerman tot Marrum wegens impost [belasting] van Hendrik Feijes doodskiste.5 . 0 . 0
08051776100213OntOntvangen van Sijtse Pijbes timmerman tot Marrum wegens impost [belasting] van de schoolmr C.W. Meesters [gehuwd met Antje Gerrits] kinds kistje.0 . 10 . 0
08051776100213OntOntvangen van Sijtse Pijbes timmerman tot Marrum wegens impost [belasting] van Sijbren Willems vrouws [Dieuwke Joukes] voor soon [=dood] kiste.2 . 5 . 0
08051776100213OntOntvangen van Sijtse Pijbes timmerman tot Marrum wegens impost [belasting] van Rinse Rinses te Marrum sijn vrouw soon [=dood] kiste.1 . 0 . 0
08051776100213OntOntvangen van Teunis Everts meester kuiper te Marrum wegens de impost [belasting] van Johannes Rienks [Aukje Siedses] zoons doodkiste.0 . 18 . 0
10061772100220BetAan 't roepen van 't boelgoed van de wed Rienk Tiettes [Iemkje Harmens] te Hallum en te Ferwerd.0 . 4 . 0
14061772100220BetAan Teunis Everts meester cuiper te Marrum wegens 't leveren van het doodvat van de wed Rienk Tiettes [Iemkje Harmens]7 . 1 . 8
14061772100220BetAan Jan Tiettes te Nikerk wegens het maaken van het graf te Nikerk voor de wed Rienk Tiettes [Iemkje Harmens]1 . 4 . 0
14061772100220BetAan de bisitter G. Rinkhout wegens geleverde jenever en anaijs bi hret bekleeden en in 't vat leggen van de wed Rienk Tiettes [Iemkje Harmens]3 . 0 . 0
14061772100220BetAande wed Bauke Tietes te Ferwerd wegens geleverd bier bi de begraffenis van de wed Rienk Tiettes [Iemkje Harmens]3 . 0 . 0
14061772100220BetAan de wed van Jan Valentijns te Marrum voor huisvesting van het lijk van de wed Rienk Tiettes [Iemkje Harmens] en de roesie van het boelgoed.1 . 8 . 0
23031773100222BetAan Teunis Everts meester cuiper te Marrum wegens het leveren van het doodvat voor Elias Douwes.6 . 17 . 0
09041773100222BetAan Hillebrand Baukes te Marrum voor het maaken van het graf voor Elias Douwes.1 . 4 . 0
03061773100223BetAan Meindert Tjeerds meester bakker te Marrum wegens geleverde bollen op de leed van Elias Douwes.0 . 11 . 4
04061773100223BetAan Bauke Pijtters te Marrum wegens geleverd bier bi Elias [Douwes] opdragen.3 . 0 . 0
04061773100223BetAan Teunis Everts meester cuiper te Marrum wegens een doodvat voor 't kind van de wed van de wed Coert Wijtses [gehuwd met Iebeltje Piers]2 . 2 . 0
29051774100226BetAan Teunis Everts meester cuiper te Marrum wegens 't leveren van een eiken doodvat voor Feije Andries [gehuwd met Dieuwke Eelkes] te Marrum.6 . 17 . 8
06031775100229BetAan Jan Wattes te Blia wegens geleverd bier op de leed van Tjettje Wattes [gehuwd met Jan Paulus] 2 . 13 . 0
06031775100229BetAan Jan Wattes te Blia bi 't versterven van Tjettje Wattes [gehuwd met Jan Paulus] wegens 8 ½ weeken kostgeld tot den 10 junuari 1775 en 't graf en verdere annexen van de bregraaving.13 . 11 . 0
06031775100229BetAan V. IJedes mr timmerman te Blia wegens een doodkiste voor Tettje Wattes wed van Jan Poulus.6 . 10 . 0
30051775100230BetAan Teunis Everts meester cuiper te Marrum wegens het leveren van een doodkist voor Sijtse Jans [ ] soon.4 . 5 . 0
21051776100233BetAan Teunis Everts meester kuiper te Marrum wegens een doodkiste voor de wed van Wijtse Baukes [Sijke Dirks]6 . 16 . 0
29051771100234BetAan Teunis Everts meester kuiper te Marrum wegens het leeveren van een doodkiste voor de vrouw van Auke Jans [Riemkje Jans] en het kind.15 . 10 . 0
11061771100235BetAan Hillebrant Baukes te Marrum wegens 't maken van het graf voor Auke Jans [zijn vrouw Riemkje Jans en kind]1 . 4 . 0
20111776100242OntOntvangen van Sijtse Pijbes en Teunis Everts tot Marrum zijnde impost [belasting] van Boote Hijlkes [gehuwd met Antje Johannes] doodskiste.7 . 10 . 0
01021777100243OntOntvangen van Sijtse Pijbes tot Marrum zijnde impost [belasting] van het doodvat van Jan Ijes zijn vrouw.4 . 0 . 0
14021777100243OntOntvangen van Sijtse Pijbes en Teunis Everts zijnde impost [belasting] van Willem Jans doodkiste.7 . 11 . 0
14051777100243OntOntvangen van de boedel van Dirk IJsbrands [gehuwd met Teuntje Sijes]1 .4 . 0
23051777100243OntOntvangen Teunis Everts meester kuiper te Marrum zijnde impost [belasting] van Hessel Douwes vrouw [Botje … ] doodvat.4 . 6 . 0
23051777100243OntOntvangen Teunis Everts zijnde impost [belasting] van K.W. Meister [gehuwd met Antje Gerrits] zijn kind doodkistje.0 . 6 . 0
23051777100243OntOntvangen van Sijtse Pijbes wed [Hielkje Jans] wegens twee verkogte graven op het kerkhof.2 . 10 . 0
23051777100243OntOntvangen van Sijtse Pijbes wed [Hielkje Jans] impost [belasting] van haar mans doodvat.7 . 10 . 0
23051777100243OntOntvangen van Sijtse Pijbes wed [Hielkje Jans] zijnde impost [belasting] van Jan Piers vrouw [Dieuwke Eelkes] doodkiste.5 . 0 . 0
23051777100243OntOntvangen van Sijtse Pijbes wed [Hielkje Jans] zijnde impost [belasting] van Abe Krijnnes [gehuwd met Sietske Harmens] kind doodkistje.0 . 6 . 0
06061777100244OntOntvangen Teunis Everts wegens impost [belasting] van Rinse Douwes [gehuwd met Antje Pieters] doodvat.4 . 0 . 0
06061777100244OntOntvangen Teunis Everts wegens impost [belasting] van Antje Pieters [gehuwd met Rinse Douwes] zijn kind doodvat..4 . 0 . 0
04071777100244OntOntvangen van Sijtse Pijbes wed [Hielkje Jans] zijnde impost [belasting] van Valentijn Fookes [gehuwd met Metje Jakobs] doodvat.5 . 0 . 0
27091777100244OntOntvangen van Sijtse Pijbes wed [Hielkje Jans] zijnde impost [belasting] van Sjouke Sijdses [gehuwd met Maria N.] doodvat.6 . 0 . 0
01111777100244OntOntvangen van Sijtse Pijbes wed [Hielkje Jans] wegens impost [belasting] van IJsbrand Sjoukes [gehuwd met Grietje Jans] kints kistje.0 . 6 . 0
21111777100244OntOntvangen van Bauke Hillebrands wegens oud hout van de boedel van Wijtse Baukes wed [Sijke Dirks]0 . 8 . 0
02011778100244OntOntvangen van de wed van Harmen Fookes [Aafke Arjens] wegens een graf aan haar verkogt op het kerkhof voor haar overleedene man.1 . 0 . 0
21011778100244OntOntvangen Teunis Everts mr kuiper tot Marrum zijnde impost [belasting] van Jan Wijtses zijn vrouws [Grietje Piers] doodvat.5 . 0 . 0
21011778100244OntOntvangen Teunis Everts zijnde impost [belasting] van Fredrik Eggers vrouws doodvat.3 . 0 . 0
13041777100250BetAan Jan Ijes voor een hemd geleverd bi het versterven van Wijtse Baukes wed [Sijke Dirks] 1 . 10 . 0
23041777100250BetAan Tiette Baukes wegens gelevert bier op de leed van Sike Dirks [gehuwd met Wietse Baukes]3 . 0 . 0
23051778100255BetAan Rienk Lieuwes mr wagenmaker en Hendrik Jans mr timmerman tot Marrum wegens het maken van een arme kist ten dienste van Tjerk Arjens [gehuwd met Ietje Hendriks]6 . 0 . 0
05061778100255BetAan de bier en distelateur G. Rinkhout tot Marrum voor 4 half mingels jenever verbruikt bi het versterven van Tjerk Arjens [gehuwd met Ietje Hendriks] en Doede Berends [gehuwd met Trijntje Dirks]0 . 16 . 0
03071778100258OntOntvangen van Jacob Douwes voor de rotting van zijn kind.0 . 6 . 0
20011779100258OntOntvangen van docter K.W. Meister van 't boelgoed van Pijttje Sjoerds en in 't huis bevonden 0-2-8 is te zamen:41 . 14 . 0
13051779100259OntOntvangen zijnde impost [belasting] van Aede Johannes [gehuwd met Nieske Offes] doodvat.5 . 0 . 0
20051779100259OntOntvangen van Schelte Teunis mr bakker tot Marrum voor vijf graven gekogt op ons kerkhof aan de noordkant.5 . 0 . 0
04091779100260OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman tot Marrum wegens imposten [belasting] van Dirk Gabes [gehuwd met Tietje Jans] doodvat 7 . 10 . 0
04091779100260OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman tot Marrum wegens imposten [belasting] van Trijntje IJsbrands [gehuwd met Willem Douwes] doodvat. 4 . 0 . 0
04091779100260OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman tot Marrum wegens imposten [belasting] van IJsbrand Sjoukes [gehuwd met Grietje Jans] kint doodvat. 0 . 8 . 0
05091779100260OntOntvangen Teunis Everts mr kuiper tot Marrum wegens impost [belasting] van Hidde Freerks [gehuwd met Sjoerdje Iebeles] kints doodvat.0 . 4 . 0
05091779100260OntOntvangen Teunis Everts mr kuiper tot Marrum wegens impost [belasting] van Jacob Douwes [gehuwd met] kint doodvat.0 . 6 . 0
05091779100260OntOntvangen Teunis Everts mr kuiper tot Marrum wegens impost [belasting] van Ekke Koenes wed 1 ½ duims verheven doodvat.7 . 10 . 0
05091779100260OntOntvangen Teunis Everts mr kuiper tot Marrum wegens impost [belasting] van Jan Pijtters vrouw 1 ½ duims verheven doodvat.7 . 10 . 0
05091779100260OntOntvangen Teunis Everts mr kuiper tot Marrum wegens impost [belasting] van Gerrijt Taakes dogter 2 duims plat doodvat.7 . 0 . 0
05091779100260OntOntvangen Teunis Everts mr kuiper tot Marrum wegens impost [belasting] van Tijtje Jans huisv. D. Gabes 1 ½ duims verheven doodvat.7 . 10 . 0
15011780100260OntOntvangen van Jacob Douwes wed 1-0-0 van een graf en 0-6-0 stuv van een rotting van haar kind.1 . 6 . 0
09051780100260OntOntvangen van Johannes Pijtters wed van twee gekogte graven.2 . 0 . 0
14051780100260OntOntvangen van Johannes Nuttes [gehuwd met Tjitske Hessels] te weeten 1-0-0 van zijn kinds doodvat en 2-0-0 van twee gekogte graven.3 . 0 . 0
20051780100261OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman tot Marrum wegens imposten [belasting] van Hessel Douwes [gehuwd met Botje …. ] doodvat.6 . 0 . 0
20051780100261OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman tot Marrum wegens imposten [belasting] van Willemke Hessels doodvat.3 . 10 . 0
20051780100261OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman tot Marrum wegens imposten [belasting] van Jan Claases doodvat.3 . 0 . 0
20051780100261OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman tot Marrum wegens imposten [belasting] van Jan Sijtses doodvat.7 . 10 . 0
23051780100261OntOntvangen van Jelke Harmens wed [Geertje Hanses] voor twee gekogte graven.2 . 0 . 0
29051780100261OntOntvangen van Sijtse Pijbes wed [Hielkje Jans] voor twee gekogte graven.2 . 4 . 0
05011781100261OntOntvangen Teunis Everts zijnde impost [belasting] van Martin Dirks kind doodvat.0 . 6 . 0
18051781100262OntOntvangen van Rienk Lieuwes [gehuwd met Lutske Jans] zijnde impost [belasting] voor Johannes Rienks kinde doodvat.4 . 0 . 0
27051781100262OntOntvangen van Sijds Freerks voor een verkogt graf.1 .0 . 0
18061778100264BetAan Tiette Baukes mr brouwer te Ferwerd 12-10-0 wegens geleeverd bier op de leed van Doede Berents [gehuwd met Trijntje Dirks], Dirk IJsbrands [gehuwd met Teuntje Sijes] en Tjerk Arjens [gehuwd met Ietje Hendriks], en 1/ 2 ton zijnde een tractement voor 't schilhalen om ons kerkhof.12 . 10 . 0
28101778100264BetAan Valentijn Fookes wed [Metje Jakobs] voor 't doodvat van Doede Beerents [gehuwd met Trijntje Dirks] met een half mengelen jenever voor de buurmannen.6 . 14 . 0
19011779100265BetAan Tiette Baukes voor drie rinkelmantjes 8 guldens bier op de leed van Pijttje Sjoerds.3 . 0 . 0
20011779100265BetAan Hendrik Jans en aan Ja.. ..... 6-0-0 voor 't doodvat. 0-18-0 ijzerwerk. 0-5-0 van planken en schammels. 0-4-0 van jenever verbruikt bi 't kiste maken van Pijttje Sjoerds.7 . 7 . 0
20011779100265BetAan Aede Aedes voor 't kleed over de kist bi Pijttje Sjoerds gebruikt.0 . 4 . 0
20051779100267BetAan de bis[itter] G. Rinkhout voor 3 half mingels anijs verbruikt bi 't bekleden van Pijttje Sjoerds.0 . 12 . 0
23051780100270BetAan Hendrik Jans mr timmerman tot Marrum voor 't doodvat van Antje Wijtses.7 . 0 . 0
30051780100270BetAan bi[sitter] G. Rinkhoud voor jenever verbruikt in 't bekleden van Antje Wijtses en in 't boelgoed van Hindrik Pijters.1 . 4 . 0
18121780100272BetGeleverd op de leed van Hessel Pijters door … Hijlke Botens 1 ½ # butter voor:0 . 8 . 4
12021781100272BetAan Beerend Abeles wegens huisvesting van 't bier door de buurmannen daar opgedronken van de begravinge van Hessel Pijters.0 . 6 . 0
16051781100273BetAan Bauke Tiettes wed voor drie vandels bier verbruikt op de leed van Antje Wijtsens en Hessel Pijters.6 . 0 . 0
18051781100274BetAan Teunis Everts voor een duims doodvat voor Hessel Pijters.6 . 0 . 0
14081781100278OntOntvangen van Tjeerd Eiberts voor een verkogt graf op ons kerkhof op no 3. 1 . 0 . 0
14081781100278OntNog ontvangen van Eibert Tjeerds voor een rotting van het graf voor zijn kind.0 . 8 . 0
25101781100278OntOntvangen van Teunis Everts voor impost [belasting] van wijll bizitter G. Rinkhout [gehuwd met Trijntje Lieuwes] zijn doodvat.17 . 6 . 0
02111781100278OntOntvangen van Jan Wijtzes voor twee verkogte graven op ons kerkhof op no 3.2 . 0 . 0
25101781100278OntOntvangen van Jan Pijters voor een rotting voor zijn kind.0 . 8 . 0
25101781100278OntOntvangen van Sijbe Popkes voor een verkogt graf op ons kerkhof op no 29.1 . 0 . 0
20011782100278OntOntvangen van Jan Pijters voor vier verkogte graven op ons kerkhof op no 29.een rotting voor zijn kind.4 . 0 . 0
19041782100278OntOntvangen van Jan Sjoerds zijnde impost [belasting] van Jan Jansen de oude zijn doodvat.4 . 7 . 0
19041782100278OntOntvangen van Tjeerds Eiberts voor een verkogte graf op ons kerkhof op no 3.1 .0 . 0
27051782100279OntOntvangen van Hindrik en Jan Janses mr timmerlieden te Marrum impost [belasting] van Tjeerd Eiberts [gehuwd met Pietje Jans] kinds doodvat.0 . 15 . 0
27051782100279OntOntvangen van Hindrik en Jan Janses mr timmerlieden te Marrum impost [belasting] van Jan Wijtses vrouw doodvat.4 . 0 . 0
27051782100279OntOntvangen van Hindrik en Jan Janses mr timmerlieden te Marrum impost [belasting] van Geritsen Sapes kinds het doodvat. 1 . 10 . 0
27051782100279OntOntvangen van Hindrik en Jan Janses mr timmerlieden te Marrum impost [belasting] van Gerben Douwes dogters doodvat. 7 . 10 . 0
27051782100279OntOntvangen van Hindrik en Jan Janses mr timmerlieden te Marrum impost [belasting] van Kornelis Postma vrouws doodvat. 11 . 0 . 0
27051782100279OntOntvangen van Hindrik en Jan Janses mr timmerlieden te Marrum impost [belasting] van Hidde Freerks [gehuwd met Sjoerdje Iebeles doodvat.4 . 0 . 0
27051782100279OntNog van Adam Duif [gehuwd met Johanna Odendal] ontvangen van Jan Piers [gehuwd met Dieuwke Eelkes] dogters doodvat.4 . 0 . 0
01061782100279OntOntvangen van Jan Pijters wegens drie verkogte graven met een rotting daar in begrepenop ons kerkhof in no 3.2 . 12 . 0
01061782100279OntNog ontvangen van Evert Johannes [gehuwd met Grietje Geeles] voor een rotting voor zijn kind.0 . 8 . 0
07051783100280OntOntvangen van Jan Dirks voor twee verkogte graven op ons kerkhof op no 25. 2 . 0 . 0
20051783100280OntOntvangen van Adam Duif [gehuwd met Johanna Odendal] impost [belasting] van Jan Sjoerds [gehuwd met Grietje Lieuwes] Doodvat. 11 . 0 . 0
20051783100280OntOntvangen van Adam Duif [gehuwd met Johanna Odendal] impost [belasting] van Freedrik Eggers Doodvat 4-0-0. Nog van een rotting van het graf 0-14-0.4 . 14 . 0
22051783100280OntOntvangen van Hendrik Jans en Jan Jansens mr timmerl. te Marrum van impost [belasting] van Sijmon Sijmons Postma vrouw [Geertje Hanses] voor ½ [de helft] doodvat.2 . 3 . 0
22051783100280OntOntvangen van Hendrik Jans en Jan Jansens mr timmerl. te Marrum van impost [belasting] van Wijtse Klaases doodvat.4 . 0 . 0
22051783100280OntOntvangen van Hendrik Jans en Jan Jansens mr timmerl. te Marrum van impost [belasting] van Oene Fransens [gehuwd met Berber Siemens] doodvat.0 . 15 . 0
22051783100280OntOntvangen van Hendrik Jans en Jan Jansens mr timmerl. te Marrum van impost [belasting] van Aede Aedes twee kinderkistjes.0 . 12 . 0
22051783100280OntOntvangen van Hendrik Jans en Jan Jansens mr timmerl. te Marrum van impost [belasting] van Oene Fransens [gehuwd met Berber Siemens] doodvat.1 . 10 . 0
22051783100280OntOntvangen van Hendrik Jans en Jan Jansens mr timmerl. te Marrum van impost [belasting] van Dirk eeltjes wed. voor ½ [de helft] doodvat.2 . 15 . 0
22051783100280OntOntvangen van Hendrik Jans en Jan Jansens mr timmerl. te Marrum van impost [belasting] van Jacob Hettes vrouw voor 1/3 [één derde] doodvat.1 . 16 . 1
22051783100280OntOntvangen van Hendrik Jans en Jan Jansens mr timmerl. te Marrum van impost [belasting] van IJde Dirks vrouw [Iefke Sietses] doodvat.7 . 10 . 0
22051783100280OntOntvangen van Hendrik Jans en Jan Jansens mr timmerl. te Marrum van impost [belasting] van Douwe Gerbens kind doodvat.3 . 0 . 0
22051783100280OntOntvangen van Teunis Everts meester kuiper te Marrum van Jan Scheltes [gehuwd met Geertje Hendriks] een kinder kiste.1 . 5 . 0
22051783100280OntOntvangen van Teunis Everts meester kuiper te Marrum van Balling Klaases [gehuwd met Antje Hendriks] een kinder kiste.1 . 5 . 0
22051783100280OntOntvangen van Teunis Everts meester kuiper te Marrum van Dirk Eeltjes wed ½ [voor de helft] 2 . 15 . 0
22051783100280OntOntvangen van Teunis Everts meester kuiper te Marrum van Jan Dirks twee kinder kisten.4 . 0 . 0
22051783100280OntOntvangen van Teunis Everts meester kuiper te Marrum van Jelle Jans Rijpstra zijn doodvat.2 . 0 . 0
22051783100280OntOntvangen van Teunis Everts meester kuiper te Marrum van Benediktus Lieuwes gehuwd met Riemke Nutterts] twee kinder kisten.1 . 12 . 0
22051783100280OntOntvangen van Teunis Everts meester kuiper te Marrum van Andries Meinderts [gehuwd met Hielkje Martens] een kinderkiste.0 . 8 . 0
08061783100281OntOntvangen van Douwe Gerbens voor drie verkogte graven op ons kerkhof op no 10.3 . 0 . 0
08061783100281OntOntvangen van Benediktus Lieuwes mr schoenm. te Marrum voor vier verkogte graven op ons kerkhof op no 37.4 . 0 . 0
04091783100281OntOntvangen van Harmen Binderts voor vier verkogte graven op ond kerkhof op no 37.4 . 0 . 0
04061781100282BetAan eenige persoonen weegens het staan van huisvesting en luiden dragen en 't kleed over de kiste van wijll. Trijntje Pijtters.3 . 14 . 4
06091781100282BetAan Pijtter Ruurds te Marrum wegens 17 weeken kostgeld en wat linnen toe de begraffenisse van 't weeskind IJsbrand Dirks [zoon van Dirk IJsbrands en Teuntje Sijes]8 .15 . 0
29091781100282Bet Betaald van 't lijkkleed over IJsbrand Dirks [zoon van Dirk IJsbrands en Teuntje Sijes] zijn kiste.0 . 4 . 0
06101781100282BetAan Bauke Tiettes wed. voor ¼ ton bier op de leed van IJsbrand Dirks [zoon van Dirk IJsbrands en Teuntje Sijes]2 . 0 . 0
16051782100284BetAan J. Herfst te Ferwerd voor ¼ ton 12 guld bier gebruikt op de leed van Dirk Sijes vrouw [Tjitske Wietses]3 . 0 . 0
24051782100284BetAan Teunis Everts zijnde ½ van Trijntje Pijtters doodvat.3 . 10 . 0
27051782100285BetAan Adam Duif weegens geleeverde materialen en arbeidsloon der armehuisen en doodkisten.30 . 14 . 0
31051782100285BetAan bizitter B. Looxma weegens geleeverde brandewijn bi het versterven gebruikt van Trijntje Pijtters.0 . 19 . 2
18091782100285BetAan Dirk Pijtters voor jenever bi 't bekleeden verbruikt van 't kind van Dirk Sijes [gehuwd met Tjitske Wietses]0 . 4 . 8
29091783100292OntOntvangen van A. Hettema voor een rotting van een graf voor Pijtter Andries [gehuwd met Trijntje Hanses] mr wagenmaker te Marrum.0 . 14 . 0
12041784100292OntOntvangen weegens 't zuiver opgebrgte boelgoeds geld van de nagelatene goederen van Dieuwke Eeltjes.30 . 9 . 0
19051785100293Ont Ontvangen van Adam Jaris Duif wed [Johanna Odendal] van impost [belasting] Van haar mans doodvat 6-0-0 alsmede van twee verkogte graven no 3 2-0-0.8 . 0 . 0
24051785100294OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman wegens imposten [belasting] in 't jaar 1784 en 1785: Voor Pier Gerbens [gehuwd met Sieuwke Monses] 5/4 duims verheven vat.3 . 0 . 0
24051785100294OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman wegens imposten [belasting] in 't jaar 1784 en 1785 voor Saake Harrmens vrouw [Jeltje Pieters] doodvat.4 . 0 . 0
24051785100294OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman wegens imposten [belasting] der doodvaten in 't jaar 1784 en 1785 voor Jan Wijtses ….. [gehuwd met Aafke Abels] kind een kiste.0 . 8 . 0
24051785100294OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman wegens imposten [belasting] der doodvaten in 't jaar 1784 en 1785 voor Sijds Sjoerds [gehuwd met Sieuwke Dirks] kind een kiste.0 . 8 . 0
24051785100294OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman wegens imposten [belasting] der doodvaten in 't jaar 1784 en 1785 voor Marten Dirks vrouw een doodvat voor de helft.3 . 15 . 0
24051785100294OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman wegens imposten [belasting] der doodvaten in 't jaar 1784 en 1785 voor Poppe Martens doodvat.4 . 0 . 0
24051785100294OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman wegens imposten [belasting] der doodvaten in 't jaar 1784 en 1785 voor Jakob Sietses doodvat voor de helft. 3 . 15 . 0
24051785100294OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman wegens imposten [belasting] der doodvaten in 't jaar 1784 en 1785 voor Daniell Hessels [gehuwd met Hiltje Rienks] doodvat voor de helft.3 . 15 . 0
24051785100294OntNog van Teunis Everts ontfangen voor Pier Gerbens [gehuwd met Sieuwke Monses] 5/4 duims verheven vat voor de helft.3 . 0 . 0
24051785100294OntNog van Teunis Everts ontfangen voor Marten Dirks vrouw doodvat voor de helft.3 . 15 . 0
24051785100294OntNog van Teunis Everts ontfangen voor Jacob Sietses doodvat voor de helft.3 . 15 . 0
24051785100294OntNog van Teunis Everts ontfangen voor Daniel Hessels [gehuwd met Hiltje Rienks] doodvat voor de helft.3 . 15 . 0
21111785100295OntOntvangen van Eeltje Feijes voor twee verkogte graven op ons kerkhof op no 4.2 . 0 . 0
12021786100295OntOntvangen van Saake Harmens [gehuwd met Jeltje Pieters] voor twee verkogte graaven op ons kerkhof op no 4.2 . 0 . 0
12021786100295OntOntvangen van Valentijn Jans voor twee verkogte graaben op ons kerkhof leggende op no 47.2 . 0 . 0
10031786100295OntOntvangen van Valentijn Jans zijnde impost [belasting] van zijn vrouws [Sijke Ruurds] doodvat.5 . 0 . 0
19051786100295OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman te Marrum de imposten [belasting] der doodvaten bi hem gemaakt in 't jaar 1785 en 1786 voor Douwe Jans voor de helft.2 . 0 . 0
19051786100295OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman te Marrum de imposten [belasting] der doodvaten bi hem gemaakt in 't jaar 1785 en 1786 voor Eeltje Feijes [gehuwd met Antje Tjallings] kind.0 . 10 . 0
19051786100295OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman te Marrum de imposten [belasting] der doodvaten bi hem gemaakt in 't jaar 1785 en 1786 voor Saake Lieuwes kind 4 voet lang.1 .0 . 0
19051786100295OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman te Marrum de imposten [belasting] der doodvaten bi hem gemaakt in 't jaar 1785 en 1786 voor Harmen Alles [gehuwd met Sjoukje Wopkes].4 . 6 . 0
19051786100295OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman te Marrum de imposten [belasting] der doodvaten bi hem gemaakt in 't jaar 1785 en 1786 voor Antje Johannes voor de helft.3 . 10 . 0
19051786100295OntNog van Teunis Everts ontfangen voor Douwe Jans voor de helft 5/4 duims plat [platte kist]2 . 0 . 0
19051786100295OntNog van Teunis Everts ontfangen voor Antje Johannes voor de helft 1 ½ duims verheven [verheven kist]3 . 10 . 0
16021784100299BetAan Aede Posthumus voor 't gebruik van 't lijkkleed over Dieuwke Eeltjes doodvat.0 . 6 . 0
17051784100299BetAan M. Herfst get[ekend] Trapman [Margaretha Trapman] mr brouwer te Ferwerd voor ¼ ton bier gegeeven aan de buurmannen bi 't begraven van Dieuwke Eeltjes.2 . 10 . 0
17051784100299BetAan … Heins te Nikerk voor huisvesting voor de buurmannen 't bier daar hebben opgedronken van de begraffenis van Dieuwke Eeltjes.0 . 6 . 0
18051784100300BetAan Schelte Teunis mr bakker te Marrum weegens een jaar geleeverde roggen brooden van ons Donij's [diakonie] armen ingegaan den 1 maij 1783 versch[enen] den 1 maij 1784 als meede 15 grouwe weit en 2 bollen op de leed van Feije Andries wed. [Dieuwke Andries]103 . 7 . 4
07041785100304BetAan Geertje Gerrijts voor huisvesting voor de buurmannen van 't opdrinken van 't bier bi de begraffenis van Trijntje Dirks [gehuwd met Doede Berends]0 . 6 . 0
09041785100304BetAan Schelte Teunis voor 1 ½ # boter verbruikt op de begraffenis van Trijntje Dirks [gehuwd met Dooede Berends]0 . 6 . 0
13051785100305BetAan M. Herfst get[ekend] Trapman [Margaretha Trapman mr brouwer te Marrum voor 5/8 ton bier geleverd op de leed van Trijntje Dirks [gehuwd met Dooede Berends] en Tjitske Sijtses [gehuwd met Jan Valentijns]6 . 5 . 0
24051785100307BetAan Teunies Everts mr kuiper te Marrum weegen 't maken van 't doodvat voor Trijntje Dirks [gehuwd met Doede Berends] en jenever voor de buurmannen van 't kiste besteden.7 . 4 . 0
24051786100312BetAan Teunies Everts mr kuiper te Marrum voor het doodvat van 't kind van Jildert Taeekes [gehuwd met Ietje Jentjes]3 . 5 . 0
01071742100321OntOntvangen van Hendrik Sipkes weegens impost [belasting] van Eelkje Piers doordvatt.5 . 0 . 0
08031741100323OntOntvangen van Pijtter Janses weegens impost [belasting] van Jan Martens [gehuwd met Gerlandje Fopkes] schoonmoeder doodvat.
24051741100324OntOntvangen van Willem Gerrijts weegens impost [belasting] van vier doodvatten.13 . 10 . 0
24051741100324OntOntvangen van Doetje Harkes weegens impost [belasting] van haar mans doodvat [Jakob Sjoerds]4 . 0 . 0
02061741100324OntOntvangen van Eede Jans weegens ½ [de helft] van Pier Jans doodvat.2 . 10 . 0
02061741100324OntOntvangen van Evert Teunes weegens ½ [de helft] van Kooneeles Gebes doodvat.
02061741100324OntOntvangen van Antje Anses [samenwonende met Johannes Wopkes] weegens impost [belasting] van haar mans doodvat.9 . 0 . 0
19051740100325OntOntvangen van Hendrik Sipkes weegens impost [belasting] voor ½ [voor de helft] Frans Jans doordvat.2 . 10 . 0
24051740100325OntOntvangen van Evert Teunes weegens ½ [de helft] impost [belasting] van Frans Jans doodvat.2 . 10 . 0
24051740100325OntOntvangen van Evert Teunes weegens impost [belasting] van Romke Fransens vrou [Grietje Wiebes] doodvat.2 . 0 . 0
10071739100326OntOntvangen van ...om Meilsma weegens impost [belasting] van sijn vrous doodvat.9 . 0 . 0
04101739100326OntOntvangen van Pijtter Jansen weegens impost [belasting] van Hilbrandt Reiners doodvat.5 . 0 . 0
09051740100326OntOntvangen van Pijter Jansen ….. impost [belasting] van Rinnert Wopkes kint doodvatt.1 . 10 . 0
021017861012OntOntvangen van Reinder Alberts mr wagenmaker te Marrum zijnde impost [belasting] van het doodvatje van Bauke Sijbrens [gehuwd met Grietje Ritskes] kind.0 . 10 . 0
160517871014OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman te Marrum impost [belasting ] van Klaas Aukes [gehuwd met Antje Jans] zoon 5/4 duims 4 . 0 . 0
160517871014OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman te Marrum impost [belasting ] van Jan Jansen doodvat 1 ½ duims ver[heven] doodvat7 . 10 . 0
160517871014OntVan Sijger Meinerts [wegens impost] ontvangen IJsbrand Sjoukes [gehuwd met Grietje Jans] doodvat.2 . 0 . 0
210617871015OntOntvangen van Willem Jans baas timmerman te Marrum zijnde impost [belasting] van het doodvat van Aebele Gaabes.6 . 0 . 0
141117871015OntOntvangen van Pijtter Lucas te Marrum voor twee verkogte graven op ons kerkhof te Marrum.2 . 0 . 0
210517881015OntOntvangen van Teunis Everts meester kuijper te Marrum de impost [belasting] van Bauke Sijbrens vrouw [Grietje Ritskes] verheven doodvat.7 . 10 . 0
210517881015OntOntvangen van Hendrik Jans [wegens impost] van een doodvat van Oene Fransens [gehuwd met Berber Siemens] kind.1 . 0 . 0
061117881016OntOntvangen van Sijbren Willems wed te Marrum voor twee verkogte graven op ons kerkhof te Marrum.2 . 0 . 0
131217881016OntOntvangen van Jan Pijtters te Marrum voor twee verkogte graven op ons kerkhof te Marrum.2 . 0 . 0
230217891016OntOntvangen van Durk Pijtters in die Qlt [qualiteit] als adm [administreerend] diacen te Marrum weegens de nagelaten huisgeraden van Klaas Dirks [gehuwd met Trijntje Tjepkes] verkogt voor de ½ als behooren dezelve geheel aan de diakonie van Marrum.16 . 0 . 0
130517891018OntOntvangen van willem Jans mr timmerman te Marrum tot impost [belasting] van Jan Pijtters vrouw een plat 5/4 duims [dood]vat. 4 . 0 . 0
130517891018OntOntvangen van Willem Jans mr timmerman te Marrum tot impost [belasting] van Johannes Beerents [gehuwd met Aukje Sjoerds] verheeven 5,4 duims [dood]vat.6 . 0 . 0
130517891018OntOntvangen van Willem Jans mr timmerman te Marrum tot impost [belasting] van Pijtter Piers vrouw [Leentje Sijes] verheeven 5/4 duims [dood]vat.6 . 0 . 0
130517891018OntOntvangen van Willem Jans mr timmerman te Marrum tot impost [belasting] van Feije Pijtters [gehuwd met Sijke Pieters] kind verheeven 3 voet lang.0 . 10 . 0
130517891018OntOntvangen van Willem Jans mr timmerman te Marrum tot impost [belasting] van Jan Scheltes [gehuwd met Geertje Hendriks] kind een plat 1 duims 2 voet lang.0 . 6 . 0
170517891018OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman te Marrum tot impost [belasting] van Tjipke Sijmons vrouw [Tjitske Tjepkes] verheeven 1 ½ duims [dood]vat.1 . 10 . 0
170517891018OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman te Marrum tot impost [belasting] van Thomas Hendriks [Eelkje Binnerts] dogter verheeven doodvat 4 ½ voet lang. 3 . 14 . 0
170517891018OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman te Marrum tot impost [belasting] van Rinse Beerents ook verheeven 5/4 duims [dood]vat.6 . 0 . 0
170517891018OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman te Marrum tot impost [belasting] van Arjen Lieuwes [Aaltje Siebrens] een plat duims [dood]vatje 3 voet lang. 0 . 10 . 0
170517891018OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman te Marrum tot impost [belasting] van Akke Sijtses een verheeven 1 ½ duims [dood]vat.1 . 10 . 0
180517891018OntOntvangen van Sijger Meinerts mr timmerman te Marrum de impost [belasting] van Jan Piers zoon een plat 5/4 duims [dood]vat.4 . 0 . 0
180517891018OntOntvangen van Sijger Meinerts mr timmerman te Marrum de impost [belasting] van Wigle Sijbes [gehuwd met Trijntje Anes] twee kinders twee platte duims [dood]kistjes.0 . 16 . 0
180517891018OntOntvangen van Sijger Meinerts mr timmerman te Marrum de impost [belasting] van Jan Reinders [gehuwd met Ienskje Piebes] kind een plat kistje.0 . 6 . 0
180517891018OntOntvangen van Sijger Meinerts mr timmerman te Marrum de impost [belasting] van Eeltje Feijes [gehuwd met Antje Tjalling] kind een plat kistje.0 . 6 . 0
180517891018OntOntvangen van Sijger Meinerts mr timmerman te Marrum de impost [belasting] van Sijbren Willems [gehuwd met Dieuwke Joukes] voor ½ [voor de helft] een verheeven 5/4 duims [dood]vat.3 . 0 . 0
180517891018OntOntvangen van Sijger Meinerts mr timmerman te Marrum de impost [belasting] van Jan Aedes [gehuwd met Grietje Krijns] zoon een verheeven 5/4 duims [dood]vat.6 . 0 . 0
180517891018OntOntvangen van Sijger Meinerts mr timmerman te Marrum de impost [belasting] van Wijtze Eelkes vrouw [Lijsbet Joukes] een verheeven 5/4 duims [dood]vat.6 . 0 . 0
290517891019OntOntvangen van Sijger Meinerts voor twee verkogte graaven op ons kerkhof te Marrum.2 . 0 . 0
200617891019OntOntvangen van Sijds Freerks te Marrum voor een verkogt op ons kerkhof.1 .0 . 0
090817891019OntOntvangen van A. Hettema clerq ter secretarie van Ferwerderadeel aan zuiver geld gemaakt uit de verkogte goederen die nagelaten zijn van de wed wijll Luitsen Wilkes [Bieke N]42 . 5 . 0
120817891019OntOntvangen van Pijtter Jacobs baas verwer [gehuwd met Aatje Teunis] te Marrum voor twee verkogte graaven op ons kerkhof.2 . 0 . 0
120217901019OntOntvangen van Tjipke Sijmons erven te Marrum voor vier verkogte graaven op ons kerkhof te Marrum. 4 . 0 . 0
180217901019OntOntvangen van Ds J. Drage [gehuwd met Wilhelmina Koets] voor twee verkogte graaven op ons kerkhof te Marrum.2 . 0 . 0
2605179010110OntOntvangen van Teunis Everts mr kuijper te Marrum de impost [belasting] van Sijbren Willems [gehuwd met Dieuwke Joukes] voor ½ [voor de helft] een verheven 5/4 duims [dood]vat.3 . 0 . 0
2605179010110OntOntvangen van Teunis Everts mr kuijper te Marrum de impost [belasting] van Jelle Freerks [gehuwd met Klaaske Hendriks] vrouw plat verheven 2 duims [dood]vat.11 . 0 . 0
2705179010110OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman te Marrum de impost [belasting] van Pijtter Jakobs vrouw [Aaltje Teunis] een verheeven 5/4 duims [dood]vat.6 . 0 . 0
2705179010110OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman te Marrum de impost [belasting] van Pijtter Jakobs [gehuwd met Aaltje Teunis] zijn kind plat duims 2 voet lang [doodvat] 0 . 6 . 0
2705179010110OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman te Marrum de impost [belasting] van Tjipke Sijmens [gehuwd met Tjitske Tjepkes] een verheeven 1 ½ duims [dood]vat.7 . 10 . 0
2705179010110OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman te Marrum de impost [belasting] van Beerent Pijtters een verheeven 1 ¼ duims [dood]vat.6 . 0 . 0
2705179010110OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman te Marrum de impost [belasting] van Wike Pijtters een verheeven 1 ¼ duims [dood]vat.7 . 10 . 0
2705179010110OntOntvangen van Hendrik Jans mr timmerman te Marrum de impost [belasting] van Jan Piers een verheeven 1 ½ duims [dood]vat.7 . 10 . 0
2705179010110OntOntvangen van Willem Jans [de impost] van een doodvat van Johannes Berends wed [Aukje Sjoerds] kinds een plat lang 3 voetten [doodvat]0 . 10 . 0
1001178610112BetAan Jacob Jans knegt in Tergragt weegens het ontvangen van een leedbrief van het overlijden van een kind van Abe Krijnnes wed [Sietske Harmens] te Leeuwarden.0 . 6 . 0
1201178610112BetAan Pijtter Tjeerds weegens het brengen van een brieff na Tergragt na Abe Krijnnes wed [Sietske Harmens]0 . 3 . 0
13011786