Tresoar Anton Musquetier Toegang 245-13. Archief Herv. Kerk Marrum, diakonie
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
Inv 39: Boek niet correct ingebonden data staan door elkaar. Vele blz niet gelezen ivm oud schrift.
Inv 43 Doorgenomen tot blz 121 in 1816. Door verbleekte inkt moeilijk leesbaar.
InvBlz
070217343942OntWegens verkochte kledinge bij boelgoed van Fettje Johannis nagelatene goederen tot haar lijff behoorende gemaakt.26 . 1 . 0
070217343943OntOntvangen wegens 6 siveren knopen met een haken oog die bij het boelgoed van Fettje Johannis niet sijn verkocht geworden.1 . 9 . 0
010917323965BetAan Grijtje Hettes voor brandewijn bij de dood van IJsbrant Meiles. 0 . 9 . 0
22051717409OntOntvangen van het boelgoed van Rins Senses en heeft opgebragt met Anti Jans. 60 . 5 . 0
25051717409OntOntvangen van Rinske Dijdierts ter saake Rins Senses oorijser gekoght.2 . 19 . 8
25051717409OntNoch aan gelt bevonden in 't sterfhuis van Rins Senses.20 . 1 . 8
280417204012OntDen 28 april verleden Ids Claases boelgoedt heeft opgebragt in vriengelde [o.a. aan iemand het vrije eigendom van iets verzekeren]21 . 11 . 0
090217214014OntBij het versterven van Ids Claases aen gelt aen hem bevonden.1 . 13 . 2
090217214014OntDe kleedinge van Ids Clases bij boelgoed verkogt en hebben opgebragt in vriengelde.9 . 1 . 8
190317244021OntVan Meinuw Johanis boelgoet ontvangens heeft opgebragt in vrijgelt 38 . 3 . 0
220317244022OntHeeft Trijntie Gerrijts boelgoed in vrijgelt opgebragt.30 . 15 . 0
261017274039OntMarten Jacobs goederen verkoft en opgebracht vrij geld.37 . 0 . 8
260917284043OntOp 26 7ber hebben de armvoogden boelgoed gehouden van de goederen van … Thijssens 14 . 2 . 8
230517294044OntDe goederen van Sijds Ennes [gehuwd met Geertje IJsbrands] verkoft bij boelgoedt en opgebragt.92 . 8 . 0
110317314051OntOntvangen wegens boelgoed opgebragt van Jan Reijns van zijn kledinge en huisgeraden.8 . 3 . 8
080417314054OntOntvangen uit het boelgoed van Teetske IJsbrants weegens de erffenisse van IJsbrant Meijles voor een vijfde part. 12 . 13 . 0
08041715404BetAan Gerben Gerrijts Sliper ter saake een dootvat bij Oense Rienks familie genoten.8 . 0 . 0
160317184011BetAan Jasper Tiesses brouwer ter saake drie rinkelmannen bier bij 't versterven van Antie Jacobs op haar leed genoten.1 . 17 . 8
040517184011BetAan Jan Eisges timmerman ter saake het doodvat van Antie Jacobs gemaakt. 6 . 4 . 8
260517184011BetAan Jan Eisges timmerman ter saake Rins Senses doodvat gemaakt en huier van planken en schammels op haar begraffenis gebruikt.6 . 11 . 12
010617184011BetAan Jasper Tiesses brouwer tot Ferwert ter saake twee farndels 6 guldens bier op de leed van Rins Senses.3 . 0 . 0
020617184012BetUitgegeven ter saake leed seggen van Rins Senses als roepen, schrijven, verdiensten in 't sterfhuis van Meinder Tiettes, verteringe in Rins boelgoedt etc.5 . 13 . 8
000017184012BetBij Antie Jacobs versterven geleevert een minglen jenever met suiker met een korf vol turf.0 . 17 . 0
000017184012BetBij Rins Senses versterven gelevert aan kleinbroot op haar leed. 3 . 6 . 0
000017184012BetNoch drie bollen buter met een half minglen brandewijn met een half farndel suicker bij haar [Rins Senses] versterven en op haar leed gebruikt.1 . 9 . 4
240717184013BetEen rinkelman bier bij [het overlijden van] Pijtter Willems genoten.0 . 13 . 0
020817184013BetAan Harke Jochems ter saake leedseggen van Pijtter Willems.0 . 16 . 8
101017184014BetAan Jan IJpes brouwer tot Hallum ter saake drie farndels wip op de bergarffenisse van Pijtter Willems en sijn huisvrou.3 . 15 . 0
171017184014BetAan Beitske Hessels ter saake geleverde winkelwaren op de leed van Pijtter Willems en sijn huisvrou.3 . 11 . 6
121117184014BetAan Frans Hendriks mr smid ter saake geleevert ijserwerk aan dootvatten van Pijtter Willems en sijn huisvrouw.3 . 18 . 0
131117184014BetAan Sjoerd Jacobs timmerman ter saake Pijtter Willems en sijn wijfs dootvatten gemaakt. 12 . 0 . 0
281217184014BetAan Klaas brouwer wegens bier bij Ids Clases en sijn vrou genoten.0 . 12 . 8
230117194015BetAan Claas brouwer ter saake bier bij Trijntie Jacobs in haar [dood]siekte genoten.0 . 9 . 0
230117194015BetAan Jan IJpes brouwer ter saake een farndel wip op de bergraffenisse van Trijntie Jacobs.1 . 5 . 0
170217194015BetAan Acke Eelses ter saake Trijntie Jacobs goet gewasschen bij haar versterven. 0 . 11 . 0
190317194015BetGegeeven van roepen, schrijven, verteringe van Trijntie Jacobs boelgoet.0 . 17 . 8
220317194015BetAan Hiltie Harkes ter saake diensten van haar wijlen vader Harke Jochems aan diaconie.0 . 15 . 0
270517194015BetAan Jan Aesges ter saake Oense Rienks kints dootvat gemaakt den 20 maart 1719 met de vertering.2 . 12 . 0
270517194016BetAan Jan Aesges ter saake Trijntie Jqacobs tot haar siekte en bij haar versterven aan brandewijn en andersins genoten.2 . 5 . 14
040117204017BetAan Jan Folkerts ter saake eenn half minglen brandewijn bij 't versterven van Oense Rienks gebruikt.0 . 10 . 8
160117204017BetAan mr Egbertus Swighuisen ter saake medecijnen en diensten gedaan aan Oense Rienks in sijn dootziekte.0 . 19 . 0
260117204018BetAan Afke Pijtters een graf gemaakt voor Oense Rienks.0 . 18 . 0
140217204018BetAan Sjoerd Jacobs timmerman ter saake Oense Rienks doodvat gemaakt.6 . 0 . 0
210417204018BetAan Jan IJpes brouwer ter saake een farndel wip op de begraffenisse van Oense Rienks gebruikt. 1 . 5 . 0
280217214021BetAan Claas Lourens wagenmaker ter saake Ids Clases dootvat gemaakt.6 . 0 . 0
280217214021BetAan Claas Jans ter sake leedseggen van Ids Clases.0 . 12 . 0
090317214021BetAan Johannes ...res ter saake verhaetes waaren bij [de leed van] Ids Clases genoten.1 . 19 . 12
020517214021BetAan Johannes Foppes ter saake een witte muts bij Ids Clases in sijn dootvat genoten.0 . 6 . 0
080617214022BetAan Jan IJpes brouwer tot Hallum ter saake geleevert bier bij Ids Clases [op de leed] genoten.3 . 18 . 0
040517224024BetAann Anne Pijtters mr smid ter saake het ijserwerk aan Ids Claases doodvat als andersins.1 . 7 . 0
230517224024BetAan Gerben Thomes ter saake linnen gekogt in Rinsmuij [Rinske Heres, 8 okt 1724 overleden] boelgoet en bij Reinsch Aaukes genoten.3 . 11 . 0
290617224025BetDen 29 junij heeft de rendant een laaken, een himd, een sloop gelevert aan Wijtske, Oense Rienks dochter tot haar laatste kleed in haar doodvat.3 . 3 . 0
290717224025BetBij 't versterven van Antie de dochter van Oense Rienks een laken gekogt tot haar laatste kleed.0 . 16 . 0
200817224025BetAan Evert Thuenes mr cuiper ter saake beijde doodvatten van Antie en Wijtske, Oense Rienks dochters als mede twee farndels bier op de leeden.14 . 0 . 0
060217234026BetDe rendant heeft gelevert aan Marten Jacobs vrouw Hiltie [Hiske Jakobs] tot haar laaste bekledinge in 't doodvat: Een himd 1 . 2 . 0. Een laaken 1 . 4 . 0. Een sloop 0 . 18 . 0. Twee mutsen een doek 0 . 16 . 04 . 0 . 0
130217234026BetAan Jan IJpes brouwers ter saake een farndel met een rinkelman wip op Marten Jacobs wijfs [Hiske Jacobs] leed.1 . 17 . 8
280217234026BetAan Anne Pieters smid ter saake ijserwerk aan drie doodvatten: twee van Oene Rienks kinders en Marten Jacobs vrouw[Hiske Jacobs]2 . 8 . 0
060417234027BetAan Evert Thuenes mr cuiper ter saake het doodvat gemaakt voor Marten Jacobs wijff [Hiske Jacobs] 6 . 0 . 0
090317244029BetAan Aasch IJdes ter saake geleverde winkelwaren op de leed van Meinuw Tietes. 1 . 7 . 0
050417244029BetAan Jasper Tiesses brouwer tot Ferwert ter saake bier gelevert op Meinuw Tietes en Trijntie Gerrijts haar begraffenisse.4 . 7 . 8
050417244029BetAan Jenke Annes ter saake geleverdt iserwerk aan diaconie arme huijses en doodvat.5 . 4 . 8
070417244029BetAan Sjoukje Tiebbes ten eerstes 4 . 5 . 0 ter saake kleinbrood, butter, kees op de leed van Meinuw Jochems. Ten tweede 5 . 14 . 12 wegens kleinbrood op de leed van Trijtie Gerrijts. 9 . 19 . 12
020417244030BetAan IJmkmuij voor haar diensten in 't sterfhuis van Trijntie Gerrijts. 1 . 2 . 0
020417244030BetAan Klaas Lourens voor planken, schammels op de leed van Trijntie Gerrijts.0 . 2 . 0
020417244030BetAan Pijtter Freerks voor een himd [in het doodvat] betaalt bij Trijnmuij [Trijntje Gerrits] genoten.1 . 4 . 0
020417244030BetAan Jan Folkerts voor brandewijn, seep, jenever bij haar [Trijntje Gerrits] 1 . 2 . 8
020417244030BetVoor een sloop betaalt bij haar [Trijtje Gerrits] genoten bij haar versterven.0 . 10 . 0
020417244030BetAan de smids weduw betaalt van iserwerk aan Trijnmuij [Trijntje Gerrits] doorvat.O . 18 . 0
000017244031BetNoch brengt de rendant in uitgaaf Meijnuo Jochems haar weekgelt 's weeks 6 stuivers als mede van 't te wacht ….. over 6 stuivers 5 weeks als mede diensten gedaan in 't sterfhuis een gulden tien stuivers soo te samen betaelt en gegeven aen haar dochter Trijntie Tiettes de somma van seventie car. Guldens 2 str. na haar versterven.17 . 2 . 0
020617244031BetBringt de rendant in uitgave ter saake twee doodvatten bij hem n voor Meijnuw Jochems en n voor Trijntie Gerrijts.12 . 0 . 0
300817254036BetAan Klaas Lourens weegens Marten Jacobs [gehuwd met Hiske Jakobs] sin doodkist6 . 8 . 0
080717254038BetAan Tapke Martens tot laste van de diaconie bij Marten Jacobs [gehuwd met Hiske Jacobs] soon genooten tot bier, kleet, een peulsdoek, een sloop 't samen.0 . 15 . 0
080717254038BetAan Reinks van buren omseggen [overlijden Marten Jakobs] gegeeven.0 . 1 . 0
280917254039BetAan Albert Rooske en Grijtie Hettes en Jacob Martens van leetseggen.0 . 3 . 0
140417274045BetAan Klaas Annes weegens hembden, schorteldoek gekogt in 't boelgoed van Jantje Rintjes wed.6 . 2 . 0
081017274048BetAan Geert Jacobs weegens Marten Jacobs dootkist [woonde in Koudum]8 . 0 . 0
011017274054BetUijtgeschooten weegens het bestellen van [het lichaam van] Marten Jacobs na Coudum de onkosten van dien als schipvragt en verteringe.2 . 13 . 0
091017274054BetDen 9 oktober ben ik [de rendant] met de kinders van Marten Jacobs na Coudum gereist om aldaar het lichaam [van Marten Jakobs] ter aarde te bestellen en de onkosten ten die in ons reijsen sijn voorgevallen als schipvragt en verteeringe te samen.4 . 18 . 4
091017274054BetNog uijtgegeven tot Coudum weegens Marten Jacobs als te bedienen in sijn [dood] ziekte, het goed te wasschen, verteeringe in het bekleeden en kist maaken, het goed af [weg] brengen na den Dam en sovoort. 2 . 11 . 14
211017274054BetUijtgegeven aan de Stavorse schippers voor het overbrengen van Marten Jacobs hyuisraaden van den Dam na Leeuwarden.0 . 12 . 0
090617294059BetAan Antie Wijtses wegens gehaalde brandewijn etc over de dood van Valenthijn Thijssens.0 . 16 . 10
090617294059BetAan Atte Feijkes smid weegens geleeverd ijserwerk [aan de doodkist van Valentijn Tijses]2 . 2 . 0
100617294059BetAan Jan IJpes wegens een farndel bier op de begraaffenisse van Falenthijn Thijssens.2 . 0 . 0
080617294061BetHet schrijven in het boelgoed van Reijnks Aukes.0 . 6 . 0
080617294061BetAan Jacob Martens voor roepen in het boelgoed [van Rienk Aukes]0 . 6 . 8
080617294061BetVoor jenever [bij het boelgoed van Rienk Aukes]0 . 4 . 0
070917294061BetSeeven minglen bier bij Jan Reijns in sijn [dood]siekte genooten.0 . 5 . 12
260917294061BetAan Jacob Martens voor roepen [overlijden Jan Reins]0 . 4 . 0
020217294061BetAan Pijter Hendriks voor het bier bestellen op de leed van Sijds Ennes huisvrouw [Geertje IJsbrands] 0 . 1 . 0
000017294062BetUijtgaaff van de overledene Sijds Ennes sijn nagelatenen schulden door de diaken Bote Hijlties betaald [diverse bij leven genoten waren]x
070617294062BetAan Evert Theunis wegens het maaken van een doodvat voor Sijds Ennes [gehuwd met Geertje IJsbrands] 6 . 0 . 0
070617294062BetAan Atte Feijkes smid weegens geleeverd ijserwerk [aan de doodkist] van Sijds Ennes [gehuwd met Geertje IJsbrands] 2 . 3 . 8
100617294062BetAan Jan IJpes ter saake een varndel en een rinkelman 8 gld bier op de begraaffinisse van Sijds Ennes [gehuwd met Geertje IJsbrands] 3 . 0 . 0
230517294063BetVoor 't roepen betaald tot Marrum, Ferwert en Hallum weegens 't boelgoed van Sijds Ennes [gehuwd met Geertje IJsbrands] 0 . 16 . 0
230517294063BetAan mr B. Pijters voor 't schrijven in Sijds Ennes [gehuwd met Geertje IJsbrands] boelgoed.0 . 6 . 0
000017304070OntOntfang bij Jan Willems als administrerende diaken tot Marrum van de overledene Enne Sijdses. x
200517304070OntOntvangen van de juffer Vos weegens verdiende loon dat Enne Sijdses nog te goede hadde.29 . 17 . 0
280517304070OntOntvangen ter zaake boelgoedt van zijn goederen gehouden te weten Enne Sijdses. 25 . 19 . 8
080617304070BetDe uijtgaaf bij Jan Willem van de schuld van Enne Sijdses [diverse bij leven genoten medicijnen, diensten en waren]x
280517304071BetAan Afke Pijters wegens een graff te maken voor Enne Sijdses.0 . 12 . 0
280517304071BetAan Aaltie Sjoerds wegens gehaalde jenever in 't buren gebruikt in het boelgoed van Enne Sijdses.0 . 8 . 0
280517304071BetAan Evert Theunis en Willem Gerrijts weegens het doodvat te maaken voor Enne Sijdses.6 . 0 . 0
280517304071BetNog betaalt daar bij voor jenever bij 't haalen van de kiste de buremannen gebruikt.0 . 4 . 0
280517304071BetAan Johannes Foppes voor een muts [in het doodvat] voor Enne Sijdses.0 . 6 . 0
280517304071BetAan Atte Feijkes smid wegen geleverd haken aan Enne Sijdses doodkiste.0 . 16 . 0
160617304071BetAan Aaltie Pijters ter zaake gelevert kleinbrood op de begraaffenisse van Enne Sijdses. 2 . 0 . 0
161017304071BetAan Jasper Tziesses wegens drie rinkelmans agt guld bier geleverd op de begraffenisse van Enne Sijdses.2 . 10 . 0
130717304073BetAan de huijsvrouw van Meijert Regniets wegens geleverd butter op de leed van Enne Sijdses.0 . 12 . 8
240517314079BetAan Evert Theunes en Willem Gerrijts 6 gld weegens het maken van Jan Reins doodvat en vier strs van vertereringe van 't maken van deselve.6 . 4 . 0
260517314079BetAan Sierk Offes ter [saake] een varndel en een rinkelman en 3 half kanne 5 gulds bier geleevert aan Jan Reijnseen varndel in sijn uijtvaart en een rinkelman en 3 kanne aan IJsbrant Meijles. 2 . 2 . 0
270517314079BetAan de erven van Maike Willems ter saake voor een laaken dat Jan Reijns genooten heeft in sijn uijtvaart.4 . 4 . 0
11091735414OntOntfangen suver gelt van 't boelgoet na afkortingen van de schulden van Jeltie Pijbes 1 . 14 . 4
30101735414OntOntfangen van 't boelgoet van Antie Pijbes na afkortingen van de betaalde schult volgens boedelzedule.12 . 17 . 6
29031737417OntOntfangen van Bauk Aukes uijt haar huijs na het overlijden.0 . 2 . 14
041217404121OntOntvangen van Willem Douwes de som van 30 stuivers voor hoffs huijr van het huijs op Oostergo daar de moeder uijt verstorven is.1 . 18 . 0
071217404121OntBoelgoed gehouden van de nagelatene goederen van Ijmkmoij en de volgens boelgoederen sedule aan ring gelt opgebragt de somma van 20 gld, 3 st, 8 pens hier aff aan doodschulden betaalt de somma van 17 gld, een stu, 8 penn als blijkt volgens boelgoedt sedule met de neeven..... in de quitanties daar bij overgebleven te sijn 3 gld, 2 st, en hier voor ontfang gebragt. 3 . 2 . 0
270617494142OntOntfangen in 't boelgoed van ….sie Hendriks de somma van 38 guldens 18 stuivers 4 penningen suiver gelt alvoorens daaevan de doodschult van desleve zijn afbetaalt. 38 . 18 . 4
280917494143OntOntvangen in boelgoedt van Johannis Waabes nadat de doodschult daar af betaalt is de somma van 6 gld, 6 str, 6 . 6 . 0
101117504146OntOntfangen van Aede Johannes wegens dat hij nog schuldig waar aan de boedel van Lieuwe Obbes.1 . 10 . 0
180717514150OntOntfangen in 't boelgoed van Trijntie Saakes wed. van Sake Ritskes na afbetalinge van de doodschulden volgens boele cedulle.236 . 19 . 4
071117574165OntOntfangen van uit het boelgoedt van Offke Pieters vrouw [Dieuke Haies] 15 . 11 . 0
271217574165OntOntfangen uijt het boelgoedt van Hendrik Liijbes wed.13 . 7 . 0
080517574165OntOntfangen uijt het boelgoedt van de wed. Reijmer Gelts.57 . 5 . 8
030817604174OntOntfangen in 't boelgoed van Metjes Reijners na afkortinge van doodschulden.67 . 8 . 0
01101732413BetAan Evert Theunes mr kuiper weegens IJsbrant Meiles doodvat. 6 . 0 . 0
08051733415BetAan Fooke Hijlkes huur van schamels en planken bij de dood van IJsbrant Meiles.0 . 6 . 0
06061733417BetAan Sierk Offes weegens geleverd bier den 2 juni 1731 en rinkelman op de diaconierekening den 8 juni 1732 bij de rekeninge den 9 julij 1732. Wip op de leed van Isbrant Meiles. 3 . 15 . 0
06061733417BetBetaalt wegens gekogte kindergoedt uit boelgoet van Janke Rinkes. 3 . 8 . 8
160617344112BetBetaald aan gekogte goetje in het boelgoed van Jacob Martens ende gegeven aan Bregtje Aukes.3 . 2 . 0
280417374125BetAan Evert Theunes weegens geleverd doodvatten te weten Wijbe Poulus een en voor Bauk Aukes.12 . 13 . 8
020417374128Betaan Claas Jansen het graff te maken voor Bauk Aukes.0 . 12 . 0
070617414155BetAan Evert Teunes mr cuiper tot Marrum weegens een geleeverde doodvat voor Tjetske Reiners sijn de vrou van Johannes Jacobs.6 . 0 . 0
070617414155BetAan Affke Pijters weegens het maken van Tjetske Reiners [gehuwd met Johannes Jakobs] graff.0 . 12 . 0
080617414156BetAan Hendrik Dirx weegens een hembt en laaken voor Been Doedes [gehuwd met Annaatje de Clerq] bij zijn versterven gebruikt.1 . 18 . 0
080617414156BetAan Folkert Hansen tot Hallum weegens 3 rinkelmanties bier gelevert tot de begraaffenisse van Been Doedes. Been Doedes [gehuwd met Annaatje de Clerq]3 . 0 . 0
220617414157BetAan Bauke Tietes tot Ferwert weegens een varndel bier op de begraffenisse van Been Doedes. Been Doedes [gehuwd met Annaatje de Clerq]2 . 0 . 0
190617414158BetAan Fooke Hijlkes voor huur van 2 planken en 6 schammels op de begraffenisse gehat van Been Doedes [gehuwd met Annaatje de Clerq]0 . 2 . 8
130817424168BetAan Affke Pijters weegens 't graff te maaken van Marten Gerlofs vrouw. 0 . 12 . 0
150817424168BetAan Hendrik Siokes voor schammels en planks huur in de begraffenisse van Marten Gerlofs vrouw.0 . 3 . 0
011217424168BetAan G. Rinkhoudt voor jenever op bekleeden en kist besteeden van Marten Gerlofs wijff.0 . 18 . 0
291217434170BetAan R. Sliepsma weegens een …. voor geleverd brandewijn voor Wikke Martens.5 . 18 . 0
311217434170BetAan Jan Pijtters smid tot Stiens weegens ijserwerk an het doodvatje van voorn[oemde] Wikke Martens.1 . 13 . 0
311217434170BetAan Tjepke Tjammes weegens het halen van Wikke Martens van Stiens.1 . 4 . 0
150417444170BetAan Folkert Hansen weegens geleverd bier op de leed van Wikke Martens.2 . 0 . 0
010117444175BetAan Affke Pijtters weegens graf maken van Wikke Martens. 0 . 14 . 0
010117444175BetAan Jacob Sjoerds voor een korf vol turff op de begraffenisse van Wikke Martens.0 . 3 . 0
130517464178BetAan Evert Teunis voor een doodvat gemaakt voor Reijner Johannes.4 . 12 . 0
210217464179BetAan Affke Pijtters voor 't graft te maken voor Reijnder Johannes. 0 . 10 . 0
120617464179BetAan Atte Feijkes voor een bierkleed gebruikt voor Reijner Johannes.1 . 0 . 0
260917494191BetAan J. Arints tot Leeuwarden voor een varndel bier op de begraffenisse van Johannes Wopkes [relatie met Antje Annes] voor de buren.1 . 17 . 0
260917494191BetEen laken met een sloop [tot het laatste kleed in het doodvat] gekogt voor Johannes Wopkes [relatie met Antje Annes] van Hiltie Willems.1 . 10 . 0
280917494191BetAan Hendrik Sipkes weegens Johannes Wopkes [relatie met Antje Annes] doodvat.6 . 0 . 0
0505175441110BetAan Falentijn Fookes wegens een doodvat gemaakt voor de dogter van Metje Reijners [gehuwd met Tomas Johannes]4 . 1 . 0
2409175641118BetAan Sijtse Pijbes weegens het doodvat van de huisvrou van Ofke Pijtters [Dieuwke Haies]6 . 4 . 0
2803175741118BetAan Bouke Tietes voor een varndel bier op de leed van Ofke Pijtters vrou [Dieuwke Haies]2 . 0 . 0
0506175741119BetAan Gerrijt Feekes weegens leedgoed gebruikt op de leed van Hendrik Sipkes [gehuwd met Rinske Botes] 30 bollen den 27 julij 1753. 3 . 0 . 0
0506175741119BetAan Sijtse Pijbes weegens het doodkist gemaakt voor Hendrik Sipkes [gehuwd met Rinske Botes] den 20 julius 1753.4 . 0 . 0
060317674220OntOntvangen in boelgoedt van Albert Gerrijts [gehuwd met Ytje Gerrits] 24 gulden en 11 stuivers.24 . 11 . 0
190517664225BetAan Jan Poulus van graffmaken van voor Gerrijt Gerbens dogter.0 . 4 . 8
240517714247BetAan Tiete Baukes voor een half tonne bier genoten op de leed van Hendrik Pijtters [gehuwd met Sjoeukej Valentijns]4 . 0 . 0
190517724253BetAan G. Rinkhoudt weegens verhaalde brandewijn bij het vallen van Albert Gerrijts [gehuwd met Ytje Gerrits] gebruikt.2 . 2 . 8
180118824261OntOntvangen van D. Reinders Kloosterman ter zake aan de buuren gedane diensten wegens het ter aarde besteeden het lijk van Beitske Pijtters waar af passeren dees voor kwijtancie [ Dit is een los blad dat in het verkeerde boek zit, zie datum] 2 . 0 . 0
140517744263BetAan Tiette Baukes ter zaak wegens gelevert bier op de leed van Willem Douwes vrou [Ytje Hanses]2 . 0 . 0
180517744263BetAan Teunis Everts van 't maken van den 27 8ber[oktober] 1773 een eeken duims doodvat voor des overleedene huisvrou van Willem Douwes [Ytje Hanses]. IJzerwerk, hansels schroeven en spijkers met en ander 6.17.0 Schammels en planken te huur 0.9.0 Betaalt aan Hillebrand Baukes voor het graf maken 0.12.0 Te zamen 8.8.08 . 8 . 0
100217754265OntOntfangen van 't boelgoed van Trijntje Freerks [gehuwd met Adam Martens]15 . 13 . 0
260417754265OntOntvangen bij versterven van Albert Gerrijts [gehuwd met Ytje Hendriks]69 . 11 . 8
140517754265OntOntvangen van 't boelgoed van Albert Gerrijts [gehuwd met Ytje Hendriks]27 . 19 . 0
250517754268BetAan Sijtse Pijbes wegens 't maken van Albert Gerrijts [gehuwd met Ytje Hendriks] doodvat en schroeven en spijkers.6 . 10 . 0
250517754268BetAan Teunis Eeverts wegens 't maken van Trijntje Freerks [gehuwd met Adam Martens] doodvat, schroeven, hansels enspijkers.6 . 16 . 8
260517754268BetAan bisitter G. Rinkhoudt wegens geleverd anijs bi de buuren verbruikt bi het inleggen in het doodvat van Willem Douwes vrouw [Ytje Hanses] en Trijntje Freerks [gehuwd met Adam Martens] en bi Albert Gerrijts [gehuwd met Ytje Hendriks] in leeven verbruikt.1 . 2 . 0
310317774275OntOntvangen van het boelgoed van Taetske Pijtters [gehuwd met Pieter Wiebrens]58 . 2 . 8
110517774275OntOntvangen van het boelgoed van aane Lieuwes [gehuwd met Grietje Klases]9 . 9 . 0
240317774277BetAan Hillebrant Baukes doodgraver wegens het maaken van het graf voor Taetske Pijtters [gehuwd met Pieter Wiebrens]0 . 14 . 0
240317774277BetAan Klaas Dirks wegens het kleed over de doodkist van Taetske Pijtters [gehuwd met Piet Wiebrens]0 . 6 . 0
250317774277BetAan de huisvrouw van Douwe Jans wegens gedane arbeid bi het versterven van Taetske Pijtters [gehuwd met Pieter Wiebrens]0 . 6 . 0
260317774277BetAan de bisitter G. Rinkhoud wegens drie half mingels anijs en drie half mingels jenever en een vandel brandewijn bi het versterven etc van Taetske Pijtters [gehuwd met Pieter Wiebrens]1 . 7 . 4
130517774278BetAan bisitter G. Rinkhoudt voor een half mingelen jenever bi het versterven van Aane Lieuwes [gehuwd met Grietje Klases]0 . 4 . 0
140517774278BetBetaalt bi het boelgoed van Aane Lieuwes [gehuwd met Grietje Klases] drie vandels jenever bi het het boelgoed verteert.0 . 3 . 0
140517774278BetAan Klaas Dirks wegens het kleed over de doodkiste van Aane Lieuwes [gehuwd met Grietje Klases]0 . 18 . 8
140517774278BetAan Meindert Tjeerds meester bakker wegens kleinbrood op de leed van Aane Lieuwes [gehuwd met Grietje Klases]1 . 2 . 0
150517774278BetAaan Hillebrand Baukes doodgraver wegens het maaken van een graf voor Aane Lieuwes [gehuwd met Grietje Klases]0 . 14 . 0
150517774278BetAan Govert Pijtters wegens huisvesting van de buuren tot het bier van Aane Lieuwes [gehuwd met Grietje Klases]0 . 6 . 0
260317774279BetAan Valentijn Fokkes meester timmerman te Marrum wegens een gelevert doodvat voor Taetske Pijtters [gehuwd met Pieter Wiebrens]6 . 11 . 0
230417774279BetAan Tiette Baukes meester brouwer te Ferwerd wegens drie rinkelmantjes bier geleverd op de leed van 't versterven van Taetske Pijtters [gehuwd met Pieter Wiebrens]3 . 0 . 0
190517774280BetAan Andries Hettema gez... clerq tot Ferwerd voor Tiete Baukes mr Brouwer te Ferwerd wegens 3/8 ton bier geleverd op de leed van Aane Lieuwes [gehuwd met Grietje Klases] bi het versterven.3 . 0 . 0
220517774280BetAan Teunis Eeverts mr cuiper tot Marrum wegens een eiken duims doodvat gedeeld voor F. Everts en Rienk Lieuwes voor Aane Lieuwes [gehuwd met Grietje Klases]6 . 0 . 0
080617774282OntOntvangen van het boelgoed van Pier Jans aan zilver geld 10.11.0 mits de doodschult en andere kosten er af.10 . 11 . 0
110117784284BetAan Klaas Dirks wegens huur van het kleed over Pier Jans doodvat gebruikt.0 . 6 . 0
010417784284BetAan Hillebrant Baukes doodgraver voor het graf maaken van Gerrijt Gerbens [gehuwd met Rinske Jans] graf.0 . 14 . 0
010417784284BetAan Klaas Dirks wegens huur van het kleed over Gerrijt Gerbens [gehuwd met Rinske Jans] doodvat gebruikt.0 . 6 . 0
120417784284BetAan Marten Jacobs wegens 't maken van het doodvat en verteringe van het kind van Sijds Freerks [gehuwd met Rikstje Joukes]7 . 4 . 4
010417784285BetAan Teunis Everts mr kuiper tot Marum wegens Gerrijt Gerbens [gehuwd met Rinke Jans] doodvat en het ijzerwerk en vertering.8 . 9 . 0
010417784285BetAan Tiette Baukes meester brouwer tot Ferwerd wegens geleverd bier op de leed van Gerrijt Gerbens [gehuwd met Rinke Jans] 3 . 0 . 0
171017784287OntOntvangen van mijn mede confrater Schelte Teunis in 't boedel van Doettje Harkes.7 . 7 . 4
251017784287BetNog ontvangen van het boelgeld van Doettje Harkes.69 . 6 . 0
271017784290Bet Aan Gerrijt Gerbens weduw [Rinke Jans] wegens door haar gedane diensten bi het versterven van Doettje Harkes.0 . 18 . 0
271017784290BetAan Klaas Dirks voor een kleed over Doettje Harkes doodvat.0 . 6 . 0
301017784290BetAan Hillebrand Baukes voor het maaken van Doettje Harkes graf.0 . 14 . 0
061217784290BetAan Wijtze Klaases wegens het haalen en te huis brengen van Doettje Harkes van de zeedijk doe zi overleeden was.0 . 10 . 0
170517804296BetAan Tiete Baukes meester brouwer tot Ferwert ter saake wegens geleverd bier op de leed van Fredderik Ruurds wed.3 . 5 . 0
170517804296BetAan de Bisitter en distelateur G. Rinkhoud tot Marrum wegens geleverde anijs en jenever bi het versterven van Doettje Harkes en Feddrik Ruurds wed.1 . 6 . 0
170517804296BetAan H. Jans en Jan Jansen wegens geleverd hout en arbeidsloon van het doodvat bi Fedrik Ruurds wed. gbruikt.6 . 2 . 0
180517804296BetAan Popke Sijbrens mr smid tot Marrum wegens geleverd ijserwerk aan een doodkiste.1 . 13 . 0
261217804298OntOntvangen uit het boelgoed van Johannes Ruurds wed. [Rinske Gerbens] van Hallum.50 . 4 . 0
0701178142100BetAan Beerent Abeles, Sijds Freerks, Frans Fransens en Pijtter Tijszens alle tot Marrum wegens het begraven van Johannes Pijtters wed. [Geeske Everts]1 . 4 . 0
0701178142100BetAan Beerent Abeles, Sijds Freerks, Frans Fransens en Pijtter Tijszens alle tot Marrum wegens het begraven van Johannes Pijtters wed. [Geeske Everts]1 . 4 . 0
0701178142100BetAan Hillebrand Baukes doodgraver tot Marrum wegens het grafmaken van gemelde wed. [Geeske Everts gehuwd met Johannes Pieters] 0 . 14 . 0
0701178142100BetAan Pijtter Tijszens wegens het haalen van Johannes Pijtters wed. [Geeske Everts] met de kar? Van Hallum na Marrum.0 . 12 . 0
0604178142101BetAan K.W. Meister gebruikt bi de overledene wed. van Johannes Pijtters [Geeske Everts] in haar begravinge.1 . 5 . 0
0904178142101BetAan Jan Pijters wed. tot Hallum voor de ongeleegenheid die ze gehad heeft van de begraffenisse van wijllen Johannes Pijtters [Geeske Everts] 0 . 12 . 0
2404178142101BetAan Tiette Baukes wegens drie rinkelmannen bier op de leet van Johannes Pijtters wed. [Geeske Everts] 3 . 0 . 0
2904178142101BetAan Jan Pijters mr Bakker tot Hallum wegens geleverd roggenbrood aan Johannes Pijtters wed. [Geeske Everts] en klein brood op de leed van dezelve. 3 . 15 . 2
0805178142101BetAan Johannes Keimpes mr Smid te Hallum wegens geleverd ijzerwerk aan Johannes Pijtters wed. [Geeske Everts] doodkist.2 . 0 . 0
0805178142102BetAan Johannes Jan mr timmerman te Hallum wegens een doodvat tot gebruik van Johannes Pijtters wed. [Geeske Everts] en meede van planken en schammels in de leed van de overledene wed. 7 . 6 . 8
1412178142104OntOntvangen aan zuver geld uit het boelgoed van Willem Douwes [gehuwd met Trijntje IJsbrands].87 . 2 . 0
2306178142106BetAan Hillebrand Baukes weegens het graf maaken van Berent Abeles huisvrouw [Jetske Johannes]0 . 14 . 0
2306178142106BetAan Ane Lieuwes wed. [Grietje Klases]9 stuivers, en nog aan Govert Pijtters 1 stuiver, en aan Teunis Everts wegens het kleed over de kiste 3 stuivers weegens gedaane diensten aan Berent Abeles [gehuwd met Jetske Johannes] huisgezin.0 . 19 . 0
1412178142107BetAan Klaas Dirks wegens het kleed over Willem Douwes [gehuwd met Trijntje IJsbrands] doodvat.0 . 6 . 0
1412178142107BetAan Hillebrand Baukes weegens 't maken van Willem Douwes [gehuwd met Trijntje IJsbrands] graf.0 . 16 . 0
1412178142107BetAan Jan Jansen wed. weegens tee en suiker en tabak en jenever gebruikt op de begraffenis van Willem Douwes [gehuwd met Trijntje IJsbrands] …......1 . 4 . 0
0905178242108BetAan M. Herpt mr brouwer tot Ferwerd voor ton bier neevens 12 guld. Op de begraffenisse van Willem Douwes [gehuwd met Trijntje IJsbrands] geconsumeert.3 . 0 . 0
2005178242108BetAan Meindert Tjeerds mr Bakker tpt Marrum weegens leedbollen op de begraffenis van Willem Douwes [gehuwd met Trijntje IJsbrands]1 . 10 . 0
2105178242108BetAan Bauke Tietes wed. [Grietje Johannes] voor 3/6 ton bier geconsumeert op de begraffenisse van Berent Abeles zijn vrouw [Jetske Johannes]3 . 0 . 0
1108178242111OntOntvangen van A. Hettema zuiver geld uit 't boelgoed van IJettje Aabes wed. van wijll. Sjouke Sijdses volgens geblijk daar van in het boelgoed zeedel.42 . 2 . 0
2604178342112OntOntvangen van Andries Hettema zuiver geld wegens de verkogte kleederen van de of. leedene Hillebrand Baukes [gehuwd met Hielkje Jakobs] bi boelgoed f. kogt.13 . 17 . 0
2606178242114BetBetaald zijnde onkosten op de begraffenisse aan de buuren te Hallum van het bekleeden en in de kist leggen leggen van de overleedene IJettje Abes wed. wl [wijlen] Sjouke Sijdses.1 . 7 . 0
2606178242114BetAan Antje Krijnes weegens den moeite en het staan van het lijk [van IJettje Abes wed. Sjouke Sijdses] en leed en goed.3 . 0 . 0
2706178242114BetAan Klaas Dirks weegens het gebruik van het kleed over de kiste [van IJettje Abes wed. Sjouke Sijdses] 0 . 8 . 0
2706178242114BetAan Hillebrand Baukes van 't graf maken [van IJettje Abes wed. Sjouke Sijdses] 0 . 14 . 0
2706178242114BetAan Pijtter Tijszens weegens het haalen van het lijk [van IJettje Abes wed. Sjouke Sijdses] van Hallum.0 . 10 . 0
1410178242115BetAan mijn moeder Maaike Hendriks voor een mingelen jenever door de buuren geconsummert bi het overlijden van Hillebrand Baukes [gehuwd met Hielkje Jakobs]0 . 8 . 0
2110178242115BetAan Pijtter Sijdzes tot het leed goed op de begraffenis van ziijn wl schoonvader Hillebrand Baukes [gehuwd met Hielkje Jakobs]1 . 10 . 0
2110178242115BetAan Klaas Dirks voor 't gebruik van het kleed over de kiste [van Hillebrand Baukes gehuwd met Hielkje Jakobs]0 . 6 . 0
2110178242115BetAan Sijds Freerks weegens huisvesting van de buuren [van Hillebrand Baukes gehuwd met Hielkje Jakobs] van het bier.0 . 8 . 0
2110178242115BetAan Jildert Taekes weegens het maaken van het graf van Hillebrand Baukes [gehuwd met Hielkje Jakobs]0 . 13 . 0
2412178242115BetAan mijn moeder Maaike Hendriks weegens mingelen jenever gebruikt door de buuren bi het versterven van Berend Abeles [gehuwd met Jetske Johannes] kind.0 . 6 . 0
2412178242115BetAan Jildert Taakes wegens het graf maken van het kind van Berend Abeles [gehuwd met Jetske Johannes] 0 . 7 . 8
2202178342115BetAan Pijter Westra voor ton bier op de leed van het kind van Berend Abeles [gehuwd met Jetske Johannes]1 . 16 . 0
0109178242116BetAan Volkert Pijtters mr timmerman te Hallum wegens het maken van 1 duims doodvat voor IJettje Abes [gehuwd met Sjouke Sijdses] met het ijzerwerk.6 . 16 . 0
1409178242116BetAan Pijtter Lijklema te Leeuwarden wegens 3/8 ton 8 gld bier geconsumeert op de leed van IJettje Abes [gehuwd met Sjouke Sijdses] 3 . 0 . 0
1805178342116BetAan M. Herpt mr brouwer tot Ferwerd voor 3/8 10 gld bier gebruikt op de begraffenisse van Hillebrand Baukes [gehuwd met Hielkje Jakobs] 3 . 15 . 0
2905178342117BetNog brengt de rendant [Hendrik Jans] voor uitgaaf wegens het maken van twee doodvatten voor Hillebrabd Baukes [gehuwd met Hielkje Jakobs] en Beerent Abeles [gehuwd met Jetske Johannes] zoon.11 . 6 . 0
1708178342119OntOntvangen wegens boelgoed penningen van van Ruurd Feijes wed [Lijsbet Pieters] en Hessel Douwes [gehuwd met Klaaske Tijses] goederen.10 . 5 . 0
1301178442119OntOntvangen van Valentijn Jans [gehuwd met Sijke Ruurds] 3 Car gld 10 stuv voor schuite baggelaar dewelke nog overig was na de dood van zijn wijll schoonmoeder Lijsbet Jans [Moet zijn Lijsbet Pieters gehuwd met Ruurd Feijes]3 . 10 . 0
1002178442119OntOntvangen van Balling Klaases [gehuwd met Antje Hendriks] 3 Car gld 10 stuv voor schuite baggelaar dewelke overgebleven was na de dood van zijn wijll schoonmoeder Grijttje Tomas [gehuwd met Hendrik Feijes ] en van ons heeft gekogt.3 . 10 . 0
1204178442119OntOntvangen van A. Hettema zijnde boelgoed penn van de verkogte goederen van Hindrik Feijes wed [Grietje Thomas] en Ruurd Feijes wed [Lijsbet Pieters] volgens geblijk van 't boelgoed ceedul.54 . 6 . 0
2405178442120OntOntvangen voor twee verkogte zilveren oorijzers van de twee overleedene weduwen als Hindrik Feijes wed [Grietje Thomas] en Ruurd Feijes wed [Lijsbet Pieters] volgens geblijk van 't ceedul.7 . 11 . 0
1806178542122BetAan wikke Jans weegens jenever en vragt van 3/8 ton bier en huisvestinge van de buuren van 't opdrinken van 't bier alles van 't sterfgeval van wijll Hessel Douwes [gehuwd met Klaaske Tijses]0 . 16 . 0
1806178542122BetAan Pijtter Tijssens voerman te Marrum weegens het wegbrengen van 't lijk van de overledene Hessel Douwes [gehuwd met Klaaske Tijses] van Finkum na Stiens met zijn paarden en wagen. 1 . 5 . 0
1101178442122BetAan Rienk Lieuwes wed. [Lutske Jans] wegens huur van 't lijk kleed gebruikt voor 't doodvat van Ruurd Feijes wed [Lijsbet Pieters]0 . 6 . 0
1301178442122BetAan Binnert Harmens wegens huisvesting van de buuren bi 't opdrinken van 't bier van de begraffenisse van Ruurd Feijes wed [Lijsbet Pieters]0 . 6 . 0
1301178442122BetAan Valentijn Jans [gehuwd met Sijke Ruurds] wegens huisvestinge van de vrienden op de begraffenisse van Ruurd Feijes wed [Lijsbet Pieters]1 . 10 . 0
2601178442122BetAan Jildert Taakes doodgraver te Marrum wegens het maken van een graf voor Ruurd Feijes wed. [Lijsbet Pieters] 't welk nu …..... …. was om dat de grond hard was gevrooren.0 . 17 . 0
1002178442122BetAan Balling Klaases wegens huisvestingvan de vrienden op de begrafenisse van Hendrik Feijes wed. [Grietje Thomas]1 . 10 . 0
1002178442122BetAan Rienk Lieuwes wed. [Lutske Jans] wegens huur van 't lijkkleed gebruikt over de doodkist van Hendrik Feijes wed. [Grietje Thomas]0 . 6 . 0
2002178442122BetAan de doodgraver Jildert Taakes doodgraver en aan Jan Pijtters wegens 't graf maken en van de huisvestinge van de buuren en 't bier op te drinken op de begrafenisse van Hendrik Feijes wed. [Grietje Thomas]1 . 3 . 0
1806178342123BetAan Willem Antoni de Jong meester timmerman te Finkum wegens het leeveren van hout en maaken van 't doodvat en ijzerwerk met een laken en een doekje te zamen gebruikt bij 't versterven van Hessel Douwes [gehuwd met Klaaske Tijses] 9 . 11 . 0
2106178342123BetAan Dirk Aants Tamminga doodgraver te Stiens weegens 't grafmaken voor Hessel Douwes [gehuwd met Klaaske Tijses] 1 . 10 . 0
3008178342123BetAan S.R. van der Bi [Bij] meester brouwer te Leeuwarden voor 3/8 ton bier gebruikt bi de buuren en op de leed van de begraffenisse van Hessel Douwes [gehuwd met Klaaske Tijses] 2 . 14 .0
0303178442123BetAan M. Herfst meester brouwer te Ferwerd [Johannes Herfst gehuwd met Margareta Trapman] voor 5/8 ton bier gebruikt op de begraffenisse van Ruurd Feijes wed [Lijsbet Pieters] en Hendrik Feijes wed [Grietje Thomas] 5 . 10 . 0
3005178442124BetAan Hendrik en Jan Jansens mr timmerlieden te Marrum wegens geleverde materialen en arbeidsloon aan de diaconiehuizen en het maaken van twee doodvatten voor Hendrik Feijes wed[ Grietje Thomas] en Ruurd Feijes wed [Lijsbet Pieters]27 . 12 . 0
0701178542126OntOntvangen bi het overlijden van IJbele Aelzes [gehuwd met Tetje Jurjens] boedel te Marrum. 14 . 16 . 0
2401178542126OntOntvangen aan zuiver geld uit het boelgoed van IJbele Aelzes [gehuwd met Tetje Jurjens] boedel te Marrum. 16 . 1 . 0
1301178542129BetAan Lieutske Jans wed wijllen Rienk Lieuwes weegens huur van 't lijkkleed gebruikt over de doodkist van IJebele Aelzes [gehuwd met Tetje Jurjens] 0 . 6 . 0
1801178542129BetAan de doodgraver Jildert Taakes weegens het maken van het graf voor IJebele Aelzes [gehuwd met Tetje Jurjens]0 . 16 . 0
1804178542130BetAan M. Herfst: Geb. Trapman meester brouwer tot Ferwerd [Johannes Herfst gehuwd met Margareta Trapman] weegens ton bier gebruikt op de leed van 't begraven van IJebele Aelzes [gehuwd met Tetje Jurjens]2 . 0 . 0
1406178442131BetDen 14 juni 1784 voor de eerste maal het weekgeld uit gegeven aan Eibert Tjeerds 's weeks 1 gulden ten dienste van IJebele Aelzes [gehuwd met Tetje Jurjens] en voor de laatste maal gegeven bij zijn overlijden den 10 januaris 1785 zijn 31 weken.31 . 0 . 0
1803178842144OntOntvangen van ont[vanger] Freerk Jans in de Qlt [qualiteit] als adm [administrerend] diaken in de dorpe Hallum voor een rotting: van een graf op ond kerkhof voor het lijk van Marten Poopes [hgehuwd met Antje Wietses]0 . 14 . 0
2101178942151OntOntvangenn van Douwe Sijbes van Ternaard en Jan Gerijts van Beetgum zijnde een zwager en zoon van de overledene Renske Jans [gehuwd met Gerrrits Gerbens] weegens uitgeschotene onkosten op de begraffenisse van haar wijll. moeder.4 . 0 . 0
1003178942151OntOntvangen van A. Hettema Gerw. Te Ferwerd aan zuiver geld weegens de verkogte huisgeraden en kleederen bi boelgoed van wl. Renske Jans [gehuwd met Gerrrits Gerbens]64 . 16 . 0
1310178842154BetAan Lolle Lous voerman te Marrum voor het weg brengen van Renske Jans [gehuwd met Gerrrits Gerbens] met haar goed na Ternaard.2 . 0 . 0
2103178942154BetBrengt de rendant [Dirk Pijtters] zelfs voor uitgaaf weegens 3/8 ton bier geleeverd aan de buuren en aan 't sterfhuis op de begraffenisse van wl. Renske Jans [gehuwd met Gerrrits Gerbens] 3 . 0 . 0
2103178942154BetAan Pijtter Andries wed. te Marrum wegens huisvesting voor de buuren met de turf die daar is verbrand van de begraffenis op de voor....de Renske Jans [gehuwd met Gerrrits Gerbens]0 . 10 . 0
2103178942154BetAan Jildert Taakes doodgraver te Marrum voor het maken van een graf daar de overledene Renske Jans [gehuwd met Gerrrits Gerbens] is ingekomen.0 . 16 . 0
2101178942155BetAan Douwe Jans van Ternaard voor het bekleeden en in de kist te leggen en aan de buurmannen met de verteeringe bi het overlijden van Renske Jans [gehuwd met Gerrrits Gerbens]2 . 18 . 0
2101178942155BetAan Douwe Jans van Ternaard wegens kostgeld van Renske Jans [gehuwd met Gerrrits Gerbens] veertien weeken ijder week is veertien stuivers is 9 . 16 . 0. Nog aan turf 2 . 0 . 011 . 16 . 0
1502178942155BetAan Lolle Lous voerman te Marrum voor het halen van de overleedene Renske Jans [gehuwd met Gerrrits Gerbens] met het doodvat en de overledene haar nagelatene goederen van Ternaard.4 . 0 . 0
2302178942155BetAan Jelle Freerks in die Qlt [qualiteit] als Administreerende kerk en Armvoogd te Marrum de somma van 16.0.0 voor de helft van de gekogte en overgenomen huisgeraden van wijll. Klaas Dirks [gehuwd met Trijntje Tjepkes] nagelaten.16 . . 0
1303178942155BetAan Hendrik Jans en Willem Jans timmerbaasen te Marrum voor een duims doodvat voor Renske Jans [gehuwd met Gerrrits Gerbens] met het ijzerwerk.8 . 3 . 0
2504178942155BetAan Hendrik Sjoukes mr bakker te Ternaard weegens 14 heele brooden ijder van 8 stuiv (na afytrek van impl) [belasting] ten dienste van Renske Jans wedu. van Gerrrits Gerbens.4 . 12 . 12
2405179042160BetAan Hendrik Jans in die Wli [qualiteit] als mede curator en armenadministateur van de nagelatene kinderen en goederen van wl. Tjipke Sijmens [gehuwd met Tjitske Tjepkes] zijnde een jaar huur van een bewoonde kamer door Klaas Dirks wed [Trijntje Tjepkes] verschenen op den 12e mei 1790.14 . 0 . 0
1306179142163OntOntvangen van A. Hettema Ger. Clerq te Ferwerd aan zuiver geld ge..... uit de inboel huisgeraden nagelaten door de wed. wijll. Hillebrand Baukes [Hielkje Jakobs]70 . 5 . 0
0306179142165BetAan Pieter Sijdzes tot de begraffenis van zijn schoonmoeder Hillebrand Baukes wed. [Hielkje Jakobs]2 . 0 . 0
0306179142165BetAan Jan Ates voor huisvesting van de buuren bi het opdrinken van 't bier bi 't begraven van Hillebrand Baukes wed. [Hielkje Jakobs]0 . 6 . 0
0606179142165BetAan Klaas Dirks wed. [Trijntje Tjepkes] voor huur van 't laken gebruikt over 't doodvat van Hillebrand Baukes wed. [Hielkje Jakobs]0 . 4 . 0
0606179142165BetAan Jildert Taakes voor 't grafmaken voor 't lijk van Hillebrand Baukes wed. [Hielkje Jakobs]0 . 13 . 0
0906179142167BetAan Sjoerd R. van der Bi mr brouwer te Leeuwarden weegens 3/8 ton bier geleverd op de leed van Hiltje Jacobs wed. wijll. Hillebrand Baukes te Marrum. 3 . 13 . 8
2102179242168OntOntvangen van de nagelatene goederen van wijllen Nieske Hindriks [gehuwd met Wobke Andries] bij boelgoed en gereeden gelde verkogt na aftrek der onkosch aan suiver geld.20 . 11 . 8
1005179242168OntOntvangen van Antje Hilbrands huisvrouw van Pijtter Sijdses voor twee graven gekogt voor haar ouders [Hillebrand Baukes en Hielkje Jakobs] die begraven liggen op ons kerkhof te Marrum.2 . 0 . 0
0306179242169OntOntvangen van Andries Wopkes voor de overgebleven turf bij 't overlijden van zijn moeder Nieske Hendriks [gehuwd met Wopke Andries] met malkanderen getauceert en geliguideert. 3 . 0 . 0
3112179142170BetAan Frans Fransens weegens het schoonmaken door zijn vrouw [Janke Jans] van de nagelatene kleederen van Wopke Andries we [Nieske Hendriks] 0 . 10 . 0
3112179142170BetAan Jan Piers voor huisvesting van de buurmannen weegens het drinken van 't bier bij 't begraven van Nieske Hendriks [gehuwd met Wopke Andries]0 . 6 . 0
1601179242170BetAan de doodgraver Jildert Taakes voor 't maken van een graf voor Wopke Andries wed. [Nieske Hendriks]0 . 13 . 0
2405179242171BetAan M. Herfst geb. Trapman huisvr. van J. Herfst mr brouwer te Ferwerd [Johannes Herfst gehuwd met Margareta Trapman] weegens 3/8 ton bier gebruikt op de leed en begraffenise van Wopke Andries wed. [Nieske Hendriks]3 . 0 . 0
2108179342178OntOntvangen van A. Hettema G... clerq te Ferwerd weegens het opgebragte boelgoeds geld van Bauk Pijtters [Pieters is doorgestreept] kleederen.4 . 14 . 0
2108179342180BetAan Lieuwe Arjens voor 't roepen van 't boelgoed van wl. Bauke Pijtters kleederen.0 . 2 . 0
2008179342180BetAan Sjoerd R. van der Bi mr brouwer te Leeuwarden weegens 3/8 ton bier op de leed van Bauke Pieters.3 . 2 . 0
2008179342180BetAan Maaike Meinerts te Hallum weegens verdiend arbeidsloon in 't sterfhuis van Bauke Pijtters.0 . 16 . 0
2008179342180BetAan Andries Jans mr smid te Hallum weegens geleverd ijzerwerk aan 't doodvat van wl. Bauke Pijtters.1 . 19 . 8
2008179342180BetAan Auke Jans mr. Bakker te Hallum weegens geleverd kleinbrood en huur van 't kleed over 't doodvat van Bauke Pijtters leed en doodvat.6 . 6 . 0
2008179342180BetAan Dirk Joukes doodgraver te Hallum weegens het maaken van een graf voor Bauke Pijtters.1 . 0 . 0
2008179342180BetAan Broer Pijtters mr timmerman te Hallum weegens een geleverd platduims doodvat en huur van planken en schammels en een grafe rotting alles tot gebruik van wl. Bauke Pijtters.7 . 10 . 0
2108179342180BetAan Wijtze Feikes coopman te Hallum weegens geleeverde winkelwaaren aan het sterfhuis van Bauke Pijtters. N.B. Deze somma was in 't geheel 4-14-0. Door de vrienden van Bauke Pijtters betaalt 3-18-0 Blijft voor de diaconi te betalen 0-16-0.0 . 16 . 0
2705179542183BetOntvangen van de nagelaten boedel van Reinder Berents [gehuwd met Doetje Andries] te Cornjum.9 . 4 . 0
1405179942202OntOntvangen van de secretaris W. Alberda zijnde het zuiver opbreng van de nagelatene goederen van wl. Trijntje Tjepkes [gehuwd met Klaas Dirks] bij gereeden gelden bij boelgoed verkogt.26 . 10 . 0
0106179942208OntOntvangen van Pijtter Jacobs voor een verkogte oorijzer van Trijntje Tjepkes [gehuwd met Klaas Dirks]4 . 13 . 0
2112180142220OntOntvangen van Jan Jansen van der ….. zijnde zuiver boelgelds geld van Sijds Freerks [gehuwd met Rikstje Joukes] verkogte goederen.11 . 2 . 0
0605180242220OntOntvangen van 't verkogte goed van Lucas Saakes [gehuwd met Baukje Pieters] aan zuiver geld bij boelgoed opgebragt.0 . 19 . 8
1508180242225OntOntvangen van Sake Lucas [gehuwd met Trijntje Gosses] voor een zilveren oorijzer afkomstig van zijn moeder Baukje Pieters [gehuwd met Lucas Sakes]4 . 10 . 0
2709180242226OntAan het sterfhuis van Douwe Hessels bevonden bij de ontzegeling: voor ons 1/6 de zomma van: 19-11-2 Op den 5e october nog ontvangen: 39-3-258 . 14 .1
0510180242226OntOntvangen van de secret. W. Alberda weegens verkogte kleederen van Wijbren Pieters overleedene huisvrouw [Beitske Johannes]18 . 15 . 0
1610180242226OntOntvangen van de zilversmid Smeeding te Leeuwarden voor een oorijzer afkomstig van Wijbren Pieters overleden vrouw [Beitske Johannes]4 . 0 . 0
1305180342227OntOntvangen van de verkogte kleeren van wl. Antje Simons [gehuwd met Pieter Tijses] aan suver geld.30 . 12 . 0
2201180342229BetAan Marten Dircks weegens gehaalde goederen gebruikt bij het overlijden van Antje Simons geweesen huisvrouw van Pieter Tijssens als mede bij het ter aarde bestellen.2 . 18 . 0
1805180342232BetAan Saapke Sjoerds zijnde de huis huur van Pijtter Tijsses vrouw [Antje Siemens] tot haar overlijden weede in gebruik gehad.4 . 0 . 0
1905180342232BetAan Hendrik Jans mr timmerman te Marrum voor geleverdr huis materialen en verdiende arbeidsloonen van de diaconiehuizen als mede van drie doodvatten voor Lucas Sakes vrouw [Baukje Pieters], Wijbren Pieters vrouw [Beitske Johannes], Pieter Tijsses vrouw [Antje Siemens] alle te Marrum overleeden.57 . 9 . 2
23111803436BetAan Pieter Lieuwes wed. voor de huisvesting van 't bier door de buuremanne opgedronken op de begraffenis van Wikke Hendriks.0 . 6 . 0
11021804436BetAan Pieter Tjeerds voor 't maken van een graf voor Wikke Hendriks.0 . 18 . 0
03121803437BetAan T. F. van der …. mr brouwer op de Weert te Leeuwarden voor 3/8 ton bier op de begraffenis en de buuren geconsummert van Wikke Hendriks.3 . 15 . 0
22051804439BetAan Willem Jans timmerman te Marrum voor een gemaakt doodvat voor Wikke Hendriks.8 . 0 . 0
22051804439BetAan Joghum Simons Hoekstra [gehuwd met Jetske Douwes] te Marrum weegens gemaakt ijzerwerk aan het doodvat van Wikke Hendriks.2 . 15 . 0
151218044313OntOntvangen van den W.H.Geb. Heer Mr. W. Alberda secretaris en boelgoeds ontvanger van Ferwerderadeel wegens boelgoedpenningen van 't boelgoed van Sieds Freerks zijne vruw [Rikstje Joukes]35 . 19 . 8
071218044316BetBetaald bij 't overlijden van Sieds Freerks vrouw [Rikstje Joukes] aan de buuren.2 . 0 . 0
071218044317BetAan Gerrit Pieters doodgraver te Marrum voor het maken van een graf voor de overledene huisvrouw van Sieds Freerks [Rikstje Joukes]0 . 15 . 0
160318064327BetAan Govert Pieters doodgraver te Marrum voor het graven van een graf voor Berent Abeles [gehuwd met Grietje Klases]0 . 14 . 0
220918064339BetAan Gerend Pieters voor doodgraven van Sieds Freerks [gehuwd met Rikstje Joukes]0 . 13 . 0
141018064339BetAan voornoemde [Gerend Pieters] voor doodgraven van Dirk Bouwens [gehuwd met Tjitske Jobs]0 . 13 . 0
200318074340BetAan Gerent Pieters voor doodgraven van de wed. Berent Abeles [Grietje Klases]0 . 13 . 0
031018064342BetAan IJde Dirks te Stiens van geleverde goederen op de leed van Trijntje Hessels.1 . 9 . 8
031218064342BetAan IJde Dirks voor het begraven en verder onkosten van van Trijntje Hessels.1 . 10 . 0
311218064342BetAan Hans Klazes voor een doodvat voor Trijntje Hessels.11 . 0 . 0
141118084358OntOntvangen van Gelt Bouwes voor twee baatjes in het boelgoed van Obbe Lieuwes.2 . 8 . 0
240518094359OntOntvangen van het boelgoed van Frans Fransens [gehuwd met Janke Jans]73 . 12 . 0
011218084362BetAan Gerrit [Pieters] voor een graf van een kind van de wed. Luitzen Annes.[Trijntje Siebrens]0 . 13 . 0
200118094363BetAan Gerrit [Pieters] voor het maken van 2 kindergraven.1 . 0 . 0
060418094364BetAan Gerrit [Pieters] voor het maken van het graf voor Frans Fransens [gehuwd met Janke Jans]0 . 13 . 0
060418094364BetAan D. Velthuis voor het hebben van het bier bij de begraffenis van Frans om [Frans Fransens gehuwd met Janke Jans]0 . 6 . 0
160518094365BetAan Riender Alberts voor twee doodvatenten behoeve der diaconie.20 . 5 . 0
190518094365BetAan de wed. Luitzen Annes [Trijntje Siebrens] voor het hebben van het bier bij de begraffenisse van Janke moeij [Janke Jans gehuwd met Frans Fransens]0 . 6 . 0
190518094365BetAan gerrit Pieters voor het graf maken voor Janke moeij [Janke Jans gehuwd met Frans Fransens]0 .13 . 0
160318104370OntOntvangen van een zilveren oorijzer van Janke huisvrouw van Frans Franses. 4 . 1 . 0
030518104370OntOntvange de boelgoederen van de huisgeraden van Popke Sijbrens de som:9 . 3 . 0
280318104374BetAan onkosten gevallen op de begraffenis van P. Sijbrens.5 . 18 . 0
170518104378BetAan Reinder Alberts voor het maken van 2 doodvaten ten dienste van Janke wed. Frans Franses en Popke Sijbrens.20 . 0 . 0
200518124393BetAan R. Alberts Wielinga wegens een doodvat ten behoeve van het ontzielde lighaam van de wed. Jildert Teekes [Ietje Jentjes]10 . 0 . 0
070118124395BetAan Douwe Pieters voor het maken van een graf ten behoeve van het lijk van Jildert Teekes wed. [Ietje Jentjes]0 . 13 . 0
0504181343100BetAan Jan Joh. de Jong wegens een vat met verder onkosten ten behoeve van het lijk van de wed. Bauke Pieters [Antje Ekkes]13 . 19 . 1
1604181343101BetAan Anje Brouwer wegens geleverd brood en huur van een kist kleed ten behoeve van Bauke Pieters wed. [Antje Ekkes]13 .12 . 8
1306181343102BetAan Trijntje Hessels voor winkelwaren gebruikt bij het overlijden van de vrouw van Brant Oebeles [Trijntje Tjerks]3 . 6 . 0
0701181343103BetBetaald wegens het grafmaken en nog een en ander onkosten ten behoeve van de wed. Bauke Pieters [Antje Ekkes]2 . 9 . 0
2205181343103BetBetaald wegens het begraven van de vrouw van Brant Oebeles [Trijntje Tjerks]2 . 10 . 0
0106181443109BetAan B. Harmens Kuiphof voor geleverd doodgoed ten behoeve van Harmen Pieters.2 . 0 . 0
1606181443109BetAan D. IJ. Bijlsma voor doodkist en verdere onkosten ten behoeve van Evert Johannes.25 . 1 . 0
2105181443109BetAan onkosten voorgevallen bij de begraffenis van Harmen Pieters.0 . 4 . 0
2105181443109BetAan Douwe Pieters doodgraver wegens de begraving van Harmen Pieters.0 . 13 . 0
2105181443109BetAan onkosten voorgevallen bij de begraffenis van Evert Johannes Woudman aan Jakobus Johans.4 . 18 . 0
0111181443113BetAan .. Jans de Boer wegens het halen van Harmen Pieters van de Hallumerhoek naar Marrum en 3 nachten logement gegeven.2 . 18 . 0
1205181643118OntOntvangen van Arjen Tjerks uit de boedel van de wed. Luitzen Sijbrens.2 . 12 . 0
0201181643121BetBetaald wegens onkosten bij het overlijden van Bouwe Siedses ware gevallen [Overlijdens akte 12-01-1816]0 . 11 . 0
0201181643121BetAan Trijntje van Huis voor het omseggen van de buren [overlijden Bouwe Siedses] 0 . 10 . 0
0401181643121BetAan Sijbe Sipkes wegens het bier voor de buren gehadt hebbende als ook de vracht.0 . 8 . 0
0401181643121BetVoor het maken van het graf [voor Bouwe Siedses] aan Douwe Pieters.0 . 13 . 0
1902181643121BetAan Albert Tjeerds voor een doodbrief [voor Bouwe Siedses] 0 . 2 . 0