Index mairie Metslawier (Oostdongeradeel) inv.nr. 241 (Agenda van ingekomen stukken 1811-1816)
ToegangInv.nr.DatumNadere aanduidingAanduidingNaam of titel
224123-12-1811pagina1Ingekomen besluit prefect: voorschrift dat drukkerijen of boekwinkels niet mogen worden opgericht of overgedragen zonder toestemming van de directeur-generaal van de drukkerij en boekhandel: v.k.a. met opmerking dat er geen drukkerijen of boekwink
224124-12-1811pagina1Ingekomen besluit prefect: verbod aan consuls, generaals, chefs en andere hierop invloed uitoefende personen om deel te nemen in de uitrusting van prijsschepen: v.k.a.
224125-12-1811pagina1Ingekomen van prefekt: oproeping eigenaren en vruchtgebruikers om de nodige opgave te doen omtrent verponding (door maire en repartiteurs der verponding) te beginnen op 6-1-1812
224128-12-1811pagina2Ingekomen van prefekt: besluit om zonder verdere autorisatie verder te gaan met wijze van kazernering van douanes: vka
224129-12-1811pagina2Ingekomen van prefekt: benoeming van secretaris, bode en veldwachters opgeven en tegen welk tractement: er is een secretaris benoemd tegen f 200,- (op 25-1-1812 doorgegeven)
224129-12-1811pagina2Ingekomen van prefekt: belastingcontroleurs hoeven geen poort-, weg-, brug-, en tolgelden te betalen (op vertoon van hun commissie): er worden in deze gemeente niet dergelijke betalingen gedaan
224131-12-1811pagina2Ingekomen van prefekt: tarief van tarwebrood en per 8-1-1812 de zetting van tarwebrood te regelen en daar toezicht op houden bij bakkers: vka en daarna handelen
224131-12-1811pagina3Ingekomen van prefekt: kennisgeving bepaling kazernekosten douane per 1-1-1812
224131-12-1811pagina3Ingekomen van prefect: maatregelen stellen om vervoer en opslag van verboden koopmanschappen te voorkomen, nadere orders volgen: vka
224131-12-1811pagina3Ingekomen van prefect: reserve der zeelieden worden in actieve dienst gesteld: opgeven aan betreffende personen: is doorgegeven
224131-12-1811pagina3Ingekomen van Commandant 137e compagnie Kanonniers Kustbewaking dat kanonnier Foeke Johannes is overleden en dat een remplecant ter examinatie moet worden opgezonden naar Groningen
22414-1-1812pagina4Ingekomen van prefect: voorkom oprichten van voor de gezondheid nadelige fabrieken en handteeringen: vka en ernaar handelen
22414-1-1812pagina4Ingekomen van prefect: zorgen voor instellen registers familienamen, voor zover niet gebeurd: vka want is reeds gebeurd door vorig bestuur
22414-1-1812pagina4Ingekomen van prefect: berichtgeven aan gepensioneerde militairen hoe te handelen om zich in te schrijven in het register der Franse Soldijen van Retraite: vka want dergelijke militairen wonen niet in deze gemeente
22414-1-1812pagina4Ingekomen van prefect: ongezegelde akten van de burgerlijke stand in een klein aan te leggen register bewaren tot ze in gezegelde registers kunnen worden ondergebracht: vka en er naar handelen
22414-1-1812pagina4Ingekomen van prefect: roggebrood op 11 stuivers en 8 penningen gesteld, bakkers verwittigen en in de gaten houden: aan bakkers opgedragen
22416-1-1812pagina5Ingekomen van prefect: alle jongelieden oproepen geboren in 1790 welke tot de conscriptie 1810 behoren, journaal daarvan opmaken en alfabetische lijst opstellen en op 21-1-1812 inzenden: alles aldus gedaan en opgestuurd 26-1-1812
22416-1-1812pagina5Ingekomen van prefect: opmaken van lijst van vondelingen, verlaten kinderen en arme wezen van 11 tot 24 jaar die zich in liefdadigheidsgestichten bevinden: gedaan op 25-2-1812
224114-1-1812pagina5Ingekomen van prefect: hoe te handelen met paspoorten en paspoorten voor arme personen en hoe ze te verkrijgen zijn: vka en ernaar handelen
224114-1-1812pagina5Ingekomen van prefect: hoe te handelen met plaatsvervangers door de maires: vka en plaatsvervangers bij het uitgeven van certificaten hierop wijzen
224115-1-1812pagina6Ingekomen van prefect: toezending mandaten aanslag directe belastingen: ontvangst bevestigd op 26-1-1812
224116-1-1812pagina6Ingekomen van prefect: opgave plaats en datum loting klasse 1810 aan betrokkenen toe te zenden en enkele formulieren ter verkrijging van vrijstelling: op 28-1-1812 elke betrokkene geÔnformeerd
224117-1-1812pagina6Ingekomen van prefect: enige punten betrekkelijk de correspondentie en inrichting der secretarie der maires en het inzenden van maandelijkse berichten van ontvangen stukken: vka en ernaar handelen
224117-1-1812pagina6Ingekomen van Commissaris der Maritieme Inscriptie quartier Leeuwarden: verzoek opgave zeelieden die in 1790 geboren zijn en deze personmen op te zenden om te worden vrijgesteld van de conscriptie: antwoord op 20-1-1812
224120-1-1812pagina7Ingekomen van prefect: De secretaris van Oostdongeradeel wordt van de provisionele continuatie ontslagen: vka
224122-1-1812pagina7Ingekomen van prefect: stemregisters, door vorig bestuur opgemaakt, worden toegezonden met opdracht om de familienamen daarachter in te vullen: voldaan op 7-2-1812
224122-1-1812pagina7Ingekomen van prefect: lijst opmaken van alle manspersonen van 20 tot 60 jaar om daaruit samen te stellen een bezoldigde Cohort Nationale Garde van dit Departement: voldaan bij missive 21-2-1812
224123-1-1812pagina7Ingekomen van prefect: enige bijzonderheden tot de regeling der financiŽn der nieuwe gemeenten met opdracht korte informatie in te zenden ter opmaking budgetten: voldaan per 21-2-1812
224122-1-1812pagina8Ingekomen van prefect: zetting van het brood dient vrijdags te gebeuren naar middelprijs van maandag in Blad van aankondiging: vka en zetting aldus regelen
224125-1-1812pagina8Ingekomen van prefect: bij het langskomen der heren controleurs met het maken van matrices voor de belasting op de patenten medewerking verlenen: vka en daaraan bij voorkoming voldoen
224125-1-1812pagina8Ingekomen van prefect: opgave van vereisten der jongelieden die in het regiment pupillen van den Garde worden aangenomen: vka
224125-1-1812pagina8Ingekomen van prefect: enige artikel betreffende militaire transporten: vka
224127-1-1812pagina8Ingekomen van prefect: prefect maakt voorlopig bezwaar tegen wering bollelopers uit andere mairies: vka
224125-1-1812pagina9Ingekomen van prefect: prijs van roggenbrood van 11 pond wordt gesteld op 13 stuivers: direct bakkers geÔnformeerd
224120-1-1812pagina9Ingekomen van prefect: hoe te handelen bij onzekere limietscheiding der gemeenten: vka
224120-1-1812pagina9Ingekomen van prefect: enige artikelen betreffende het Lager School Wezen en daar met schoolopziener uitvoer aan te geven: vka
224127-1-1812pagina9Ingekomen van prefect: bij verschillen in maten gewichten, die aanleiding geven tot verkeerde gebruiken, dient te worden opgetreden gezien de introductie van het nieuwe metrieke stelsel: vka
224127-1-1812pagina10Ingekomen van prefect: tarief waarnaar in het vervolg de prijs van een roggenbrood zal worden berekend (middelprijs van rogge in het aankondigingenblad): vka en daarnaar handelen, bakkers verwittigd
224129-1-1812pagina10Ingekomen van prefect: verdeling der arrondisementen en cantons der te leveren conscrits 1810 en bepaling der zitting van de Raad van Recrutering en plaatsvervangers: vka en bekend gemaakt 7-2-1812
224131-1-1812pagina10Ingekomen van prefect: binnenlandse paspoorten kunnen tegen geregistreerd reÁu opgehaald worden bij Richond (ontvanger registraties) te Leeuwarden: vka
224127-1-1812pagina11Ingekomen van prefect: kennisgeving van de stukken die aan de secretarissen van de oude districten overhandigd zijn en de opdracht om ze ter secretarie van de mairie te bewaren: vka
224131-1-1812pagina11Ingekomen van prefect: er moet een register worden aangelegd van kooplieden en werkmeesters in goud en zilver, horlogemakers en fineerders: vka en niets mee gedaan aangezien er niet dergelijke kooplieden en werkmeesters in de mairie zijn
224131-1-1812pagina11Ingekomen van prefect: municipale raad opdracht geven om de armvoogdij- en kerkrekeningen op te nemen en af te sluiten van het jaar 1811: niets genoteerd
22413-2-1812pagina11ingekomen van prefect: opdracht om nauwkeurige opgave te doen van de bevolking van de gemeente, voor 1 maart 1812 insturen, is 22-2-1812 gedaan
22416-2-1812pagina12Ingekomen van prefect: fournitures aan de militairen geven, goed gelucht en gewassen en een vaste tijd van verversing daarvan instellen: vka en in de toekomst daarnaar handelen
22417-2-1812pagina12Ingekomen van prefect: extraxt instructie op de conscriptie, 1 gulden overmaken: vka
224112-2-1812pagina12Ingekomen van prefect: lijst met opgeschrevenen van de lichting 1810 welke in dienst gesteld zijn: aanplakken, aangeplakt aan het gemeentehuis
224111-2-1812pagina12Ingekomen van prefect: de op 23-1-1812 geordonneerde korte informatie tot samenstelling van het budget der gemeente moet voor 25-2-1812 zijn ingeleverd: is gebeurd per 21-2-1812
224114-2-1812pagina13Ingekomen van prefect: de heer Le Compasseur-Courtivron is benoemd tot commissaris speciaal der Politie te Dokkum: erkennen en behulpzaam zijn, vka en ernaar handelen
22419-2-1812pagina13Ingekomen van prefect: de insertie van een Keizerlijk Decreet dd 29-12-1810 over de Cultuur van Tabak met de opdracht: bekendmaken aan de bevolking: geen reactie
224111-2-1812pagina13Ingekomen van prefect: de municipale raad dient het aantal veldwachters exact te bepalen en hun tractement, daarna opgeven bij prefect: per 27-2-1812 opgegeven
224113-2-1812pagina13Ingekomen van prefect: extract keizerlijk Decreet dd 23-5-1792 aangaande logementen en kazernering van de troepen en militaire beambten etc. ten einde hetzelve stiptelijk in het Oog te houden: geen actie vermeld
224117-2-1812pagina14Ingekomen van prefect: twee exemplaren van besluit van de rekwestmeester ter aanmoediging van de hennepteelt, bekendmaken: ontvangen en aangeplakt aan het Huis der Gemeente
224119-2-1812pagina14Ingekomen van prefect: orders om aan schippers van passagiers opdracht te geven om geen passagegelden te innen: vka daar in deze gemeente geen passagegelden worden ingevorderd
22416-1-1812pagina14Ingekomen van prefect: informatie dat de Heer Pieter Andrea, notaris te Leeuwarden, is benoemd tot notaris ter verhuring van vastigheden aan hospices e.d. toebehorenden: vka
22415-2-1812pagina15Ingekomen van prefect: opdracht om modelstaten van geboorten, huwelijken en sterfgevallen jaarlijks voor 10 januari op te sturen, dit jaar voor 1-5-1812: op 26-4-1812 deze ingevulde lijsen opgestuurd
224111-2-1812pagina15Ingekomen van prefect: staten om de betalingen aan predikanten te noteren, doorgeven aan belanghebben en zsm ingevuld terugsturen: op 28-2-1812 ingestuurd
224118-2-1812pagina15Ingekomen van prefect: opdracht om resolutie van30-10-1811 uit te voeren waarbij is bepaald dat voor de mairie Metslawier 27 morgen en 330 vierkante roeden bouwland met magelwortel dient te worden ingezaaid met betreffende bepalingen: geen actie vermeld
224118-2-1812pagina16Ingekomen van prefect: opdracht om op personen die na hun straf naar huis zijn weergekeerd en onder toezicht hoge politie zijn gesteld, nauwkeurig toezicht te houden: vka en in voorkomende gevallen zo te handelen
224118-2-1812pagina16Ingekomen van prefect: bij niet in het tarief opgenomen broden en broodmengsels een prijs te stellen die nodig is om misbruik te voorkomen en daar met naburige gemeenten over te overleggen: vka
224120-2-1812pagina16Ingekomen van prefect: twee exemplaren van een handleiding tot verbouw hennep, aan belangrijkste landbouwers laten lezen en in archief bewaren: vka en aan inhoud voldaan
224128-12-1811pagina17Ingekomen van prefect: brief ter begeleiding van de Registers van den Civielen Staat voor het jaar 1812, ontvangst bevestigen: vka en ontvangst bevestigd 3-3-1812
224118-2-1812pagina17Ingekomen van prefect: kennisgeving op welke wijze de weging, meting, rooiing enz van goederen is geregeld en dat de prefect personen daartoe beŽdigd: vka
224124-2-1812pagina17ingekomen van prefect: opdracht om nimmer gezamenlijk met andere maires lijsten in te sturen maar de secretarieŽn strikt gescheiden te houden: vka
224121-2-1812pagina17ingekomen van prefect: Ministerie van Oorlog vertelt wat te doen met verzorging militairen die door de gendarmerie zijn gearresteerd in een gemeente die niet Gite d'Etape is: vka
224129-2-1812pagina18Ingekomen van prefect: opgave van de varensgezellen die dit departement moet leveren: Oostdongeradeel 6 man welke zich op 19-3-1812 in Leeuwarden moeten melden. Bedoelde personen informeren en bericht van ontvangst sturen: gedaan 10-3-1812
22411-3-1812pagina18Ingekomen van prefect: bepalingen voor het opmaken van de budgetten der gemeenten, wel alles dit betreffende opgeven: vka
224124-2-1812pagina18Ingekomen van prefect: aan inwoners bekendmaken en geÔnteresseerden vooral welke een vergunning tot het oprichten van een fabriek van 'Beetwortelzuiker' willen bekomen: bekendgemaakt 10-3-1812, uitslag aan prefect 15-3-1812
224129-2-1812pagina19Ingekomen van prefect: verlenging termijn registratie verhuur eigendommen liefdadigheidsinstellingen, mits aantekening maire: vka want dergelijke stichtingen zijn hier niet
224129-2-1812pagina19Ingekomen van prefect: bekendmaking van art 15 en 16 van Keizerlijk Decreet dd 4-12-1811 betreffende het opslaan van verboden goederen in de plaatsen aan de zeekust, dit bekendmaken aan bevolking: gedaan 10-3-1812
22411-3-1812pagina19Ingekomen van prefect: ten spoedigsten lijst opsturen met kooplieden en werkmeesters van goud en zilver, enz.: gedaan 10-3-1812
22412-3-1812pagina20Ingekomen van prefect: lijst van vragen betrekkelijk de maire: ingestuurd 10-3-1812
22414-3-1812pagina20Ingekomen van prefect: alleen paspoorten aan eigen ingezetenen verstrekken uitsluitend voor reizen binnen het departement, vreemdelingen te verwijzen naar speciale commissaris der politie: vka en ernaar handelen
224129-2-1812pagina20Ingekomen van prefect: verdeling departement Friesland in ringen tav kannonniers kustbewaking 137e compagnie: vka
22414-3-1812pagina20Ingekomen van prefect: als varensgezellen moeten opkomen te Leeuwarden aan een van hen een 'geheime' lijst met de namen der personen meegeven: lijst meegegeven 18-3-1812
22416-31812pagina21Ingekomen van prefect: bepalingen bij het sluiten van abonnementen met eigenaars, schippers of bazen van schepen enz. wegens de belasting die daar op moet worden betaald : geen actie
22416-3-1812pagina21Ingekomen van prefect: opgeven van doctoren in de rechten en in de medicijnen en notarissen: gedaan 21-3-1812
22419-3-1812pagina21Ingekomen van Prefect: toelichting bij missive van 29-2-1812 betreffende varensgezellen: vka
224129-2-1812pagina21Ingekomen van prefect: kennisgeving dat openbare boelgoeden aan notarissen zijn voorbehouden: vka
224113-3-1812pagina22Ingekomen van prefect: ingetrokken het besluit dd 4-3-1812 betreffende uitgifte van paspoorten "dog met de meest mogelijke omsigtigheid" :vka en aldus handelen
224112-3-1812pagina22Ingekomen van prefect: exemplaar van het budget dezer gemeente met verzoek om twee blanco exemplaren alsdien in te vullen en door municipale raad te laten goedkeuren: goedgekeurd en opgestuurd 31-3-1812
22418-3-1812pagina22Ingekomen van prefect: bepalingen omtrent het in beslag nemen van goederen aan Spanjaarden behorende en daarnaar onderzoek te doen: onderzoek verricht: geen zodanige goederen 31-3-1812
22418-3-1812pagina23Ingekomen van prefect: maires mogen iemand benoemen die een repertoire bijhoudt van alle acten die onder het registratierecht op de minute vallen: geen actie genoemd
224111-3-1812pagina23Ingekomen van prefect: maires moeten doop- en trouwregisters ineisen en overnemen van de predikanten en kosters en in het archief opbergen nav besluit prefect dd 7-7-1811 nr. 11 : geen actie vermeld
224113-3-1812pagina23Ingekomen van prefect: opdracht dat alle officiŽle stukken alleen door maires mogen worden ondertekend, eventueel door adjunct-mares, maar nimmer door anderen: vka
224116-3-1812pagina24Ingekomen van prefect: bekendmaking benoeming P. van Thielen tot percepteur der directe belastingen in de gemeente Metslawier : vka
224115-3-1812pagina24Ingekomen van prefect: lijst van prentendrukkers, prenverkopers, omlopers met boeken en boekhandelaren opgeven aan prefect: bericht gegeven dan hier geen dergelijke mensen wonen dd 31-3-1812
224116-3-1812pagina24Ingekomen van prefect: bepalingen waaraan maire zich moet houden tegenover de recepteur der belastingen, o.a. opmaken roles, en de bekendmaking daarvan : 4-4-1812 de rŰles overhandigd, 5-4-1812 bekendgemaakt, 6-4-1812 bericht aan prefect
224114-3-1812pagina24Ingekomen van prefect: onder het opslaan van verboden goederen behoren niet de producten der oogst van particulieren, dus geen douane-formaliteiten: bekendgemaakt 25-3-1812
224119-3-1812pagina25Ingekomen van prefect: oproep aan officieren van gezondheid en heelmeesters om dienst e nemen op Z.M. schepen, dit bekendmaken aan belanghebbenden: alleen Johannes Ulbes Noordenbos te Nijkerk bekendgemaakt
224121-3-1812pagina25Ingekomen van prefect: er mag weer graan worden vervoerd over de zuiderzee onder acquit de caution: bekendmaken aan kooplieden: aldus bekendgemaakt
224124-3-1812pagina25Ingekomen van de Keizerlijke Procureur bij de Rechtbank: maires moeten elk kwartaal melden welke vonnissen zij in de voorbije drie maanden hebben geveld: aldus handelen
224122-3-1812pagina26Ingekomen van prefect: kooplieden en werklieden welke arenden maken volgens model ZM leger moeten alle voor anden zijnde arenden naar Parijs opsturen: geen dergelijke kooplieden in deze gemeente aanwezig, bericht dd 2-4-1812
224122-3-1812pagina26Ingekomen van prefect: directeuren van etablisemenen van liefdadigheid die 5% renten hebben van Frankrijk moeten daarvan rekesten opzenden naar directeur centrale kas in Holland en maire bericht geven: geen dergelijke instellingen hier aanwezig, bericht dd 4-4-1812
224127-3-1812pagina26Ingekomen van prefect: de heer Lecompasseur Courtivron commissaris speciaal der Politie te Dokkum is daar aangekomen, hem waar mogelijk behulpzaam zijn: vka en ernaar handelen
224127-3-1812pagina27Ingekomen van prefect: personen schriftelijk oproepen die in aanmerking komen voor de cohorten van de Nationale Garde: aangeplakt dd 4-4-1812, personen 'die in de termen vallen' mondeling bericht van dag, uur en plaats van hun vertrek
224127-3-1812pagina27Ingekomen van prefect: inschrijving in burgerlijke stand is gratis, extracten moeten rechten voor betaald worden: vka
224127-3-1812pagina27Ingekomen van prefect: er zijn percepteurs van belasting beŽdigd: vka
224129-3-1812pagina27Ingekomen van prefect: overleggen met officier der douanes om gebouwen op te nemen die geschikt zijn voor de vestiging van 8 preposes in Metslawier: hieraan voldaan dd 8-4-1812
22411-4-1812pagina28Ingekomen van prefect: lijst van vraagpunten der adjUnct maires; voldaan dd 8-3-1812 (SIC!)
224129-3-1812pagina28Ingekomen van prefect: bij aanwezige achterstanden van betalingen door voormalig ministerie over 1810, dat opgeven: vka, geen achterstanden in deze gemeente over 1810
22411-4-1812pagina28Ingekomen van prefect: aanschrijving om voor 1 mei een nauwkeurige opgave te doen van alle kerke-, diaconie- en armvoogdijgoederen, de huurprijs en de tijd van verloop der huurtijd: alleen de notaris van het arrondisement mag ze verhuren: lijsten opgemaakt en 25-4-1812 verzonden aan prefect
22418-4-1812pagina29Ingekomen van prefect: maire moet trachten alle geschikte personen/arbeiders over te halen om te komen werken te Texel en Den Helder: geen reactie vermeld
22419-4-1812pagina29Ingekomen van prefect: sociŽteiten die plaatsvervangers leveren aan concrits moet verboden worden om daarin te handelen: vka want er zijn in deze gemeente geen dergelijke sociŽteiten
22418-4-1812pagina29Ingekomen van prefect: landbouwers aanmoedigen om hennep te verbouwen: geantwoord op 18-3-1812 (sic!)
22418-4-1812pagina29Ingekomen van prefect: zegelrecht extracten burgerlijke stand wordt van 83 verhoogd naar 95 centimes of 9 Hollandse stuivers: vka
22419-4-1812pagina30Ingekomen van prefect: aantal uitgegeven paspoorten opgeven, aanwezige paspoorten opgeven en waarschijnlijk aantal benodigde voor dit jaar: vka en verzonden 18-4-1812
224113-4-1812pagina30Ingekomen van de keizerlijke Procureur bij de rechtbank ter eerster aanleg te Leeuwarden: twee exemplaren van een bevel binnen twee dagen aanplakken: gedaan 16-4-1812
22418-4-1812pagina30Ingekomen van prefect: opgave van goederen welke onder de opslag van verboden goederen vallen en wijze van executie: geen actie vermeld
224112-4-1812pagina30Ingekomen van prefect: bepalingen betreffende het inbeslag nemen van goederen e.d. van Engelse onderdanen: geen reactie vermeld
224113-4-1812pagina31Ingekomen van prefect: kennisgeving justituŽle ambtenaren die gerechtigd zijn om in het openbaar roerende goederen te verkopen: vka
224117-4-1812pagina31Ingekomen van prefect: lijst met conscrits welke opgeroepen tot het contingent Nationale Garde met last om de betreffende personen te informeren: geen actie vermeld
224117-4-1812pagina31Ingekomen van prefect: als administratieve functionarissen ontvangen gelden ophouden zullen ze volgens 'gestrengheid der wet' gestraft worden: vka
224117-4-1812pagina31Ingekomen van prefect: binnen 14 dagen een lijst met aanwezige lantaarns tot verlichting der straten en opgave van kosten van onderhoud opsturen: gedaan 1-5-1812
224120-4-1812pagina32Ingekomen van prefect: patentregisters (roles van patenten) opmaken en aan de ingezetenen bekendmaken dat aangifte gedaan moet worden: roles overhandigd aan percepteur 7-6-1812
224121-4-1812pagina32Ingekomen van prefect: opgave contingent dat elk kanton moet leveren tot de conscriptie van 1810: vka
224119-4-1812pagina32Ingekomen van prefect: bepaling betreffende zegels van huwelijksproclamaties, ter affiche en betaling: vka
224123-4-1812pagina32Ingekomen van prefect: verdeling van het mangelwortelzaad door leveranciers aan maires (die de verdeling aan belanghebbenden moeten doen) en de betaling vandien: geen actie vermeld
224123-4-1812pagina33Ingekomen van prefect: opgeven van traktementen van schoolmeesters over 1811 en of er ook voor 1812 op de budgets gelaatst zijn: antwoord op 22-5-1812
224123-4-1812pagina33Ingekomen van prefect: bepalingen der grootte der distilleervaten en de inhoud, de hoeveelheid graan die maandelijks verbruikt mag worden en daarvan de branders te informeren, bij niet gehoorzamen doorgeven aan prefect: vka en de branders geÔnformeerd
224125-4-1812pagina33Ingekomen van prefect: instructie hoe te handelen met gevangen genomen bedelaars, overbrengen naar werkhuizen, het tegengaan van bedelarij: vka
22411-5-1812pagina34Ingekomen van prefect: na toestemming van de municipale raad kan het departementaal dagblad en dat van de aankondigingen aangeschaft worden voor de administratie: municipale raad heeft authorisate verleend
22411-5-1812pagina34Ingekomen van prefect: een tableau van aanwezige bruggen met opdracht om de jaarlijkse onkosten van onderhoud op te geven: per 19-5-1812 voldaan
22411-5-1812pagina34Ingekomen van prefect: lijst van opgeschrevenen der klasse 1808 en 1809 welke tot de dienst der nationale garde moeten worden opgeroepen en de betreffenden schriftelijk bericht doen: geen actie vermeld
224128-4-1812pagina34Ingekomen van prefect: adviesbrief voor gepensioneerdeJantje Tjeerds aan hem uit te reiken: direct aan Jantje Tjeerds afgegeven
22417-5-1812pagina35Ingekomen van prefect: toezending exemplaar van het budget over 1812 met opdracht om bepaalde punten goed te bestuderen: vka
22412-5-1812pagina35Ingekomen van prefect: de inwoners eraan herinneren dat geen titels mogen worden gedragen dan die welke door de Koning zijn verordend, idem livreien en wapens: vka
22413-5-1812pagina35Ingekomen van prefect: de wettig ingevoerde schoolfondsen blijven in werking, deze uitgaven moeten uit de onvoorziene uitgaven worden voldaan: vka
22414-5-1812pagina35Ingekomen van prefect: hoe te handelen bij overlijden in deze mairie van ergens anders woonachtige militairen, bericht aan prefect of aan betreffende maire: vka
22416-5-1812pagina36Ingekomen van prefect: de municipale raad zsm bijeenroepen om drie commissarissen repartiteurs der belastingen over 1813 te benoemen: gedaan en missive gestuurd 21-5-1812
22414-5-1812pagina36Ingekomen van prefect: hoe door maire en ambtenaren te handelen met bezwaren de belasting betreffende: vka
22415-5-1812pagina36Ingekomen van prefect: toezending van een tableau waarop de geneesheer de koepokinentingen driemaandelijks moet opgeven met opdracht die over 1811 zsm op te sturen: op 22-5-1812 ingestuurd
224111-5-1812pagina36Ingekomen van prefect: informatie over waar paspoorten van armoede te bekomen zijn en daarna de percepteur te informeren: vka en de percepteur op de hoogte van de inhoud gebracht
224111-5-1812pagina37Ingekomen van prefect: informatie over de belasting op paarden, runderen en schapen en het aanleggen van een register, op te sturen voor 20 juli
224118-5-1812pagina37Ingekomen van prefect: de repartitie van de kustkannonniers, waarvoor de ring Nes 4 man moet leveren, dezen moeten op maandag 1 juli op de Stads Doele te Leeuwarden aanwezig zijn: in overleg met de andere maires van de ring deze 4 man geleverd op1-6-1812
224116-5-1812pagina37Ingekomen van prefect: decreet van de keizer aangaande opkopen van en graan en gratis vervoer daarvan: strikt navolgen: vka
224119-5-1812pagina37Ingekomen van prefect: over de wijze van kazernering van de douanes te Metslawier: vka
224116-5-1812pagina38Ingekomen van prefect: hoe te handelen bij supplering der registers van de burgerlijke stand, indien meerdere zegels nodig zijn: vka
224119-5-1812pagina38Ingekomen van prefect: tableau om de aanwezige molens op te geven voor 15 juni: gedaan op 30-5-1812
224122-5-1812pagina38Ingekomen van prefect: repartitie van te leveren aardwerkers aan de werken te Den Helder waartoe Metslawier drie man moet leveren, lijst opstellen en opsturen aan prefect en commissaris te Den Helder: de gerequireerde aardwerkers op 2-6-1812 opgestuurd en bericht gegeven
224122-5-1812pagina38Ingekomen van prefect: zie hierboven, ter begeleiding van de te leveren aardwerkers: vka
224123-5-1812pagina39Ingekomen van prefect: opdracht om zsm op te geven de granen die graanhandelaren, landbouwers en grondeigenaars en grondeigenaren bezitten: beantwoord 30-5-1812
22418-5-1812pagina39Ingekomen van prefect: wat zijn de mogelijkheden en dwangmiddelen die de wet geeft om de belasting te kunnen invorderen: vka
224121-5-1812pagina39Ingekomen van prefect: zijn er in deze gemeente voldoende huiszittende armen om over te kunnen gaan tot soepuitdeling, opgave aan prefect: geen actie vermeld
224122-5-1812pagina39Ingekomen van prefect: rťlevť der directe belastingen voor de conscrit Wijtze Sipkes van der Weide, deze zsm ingevuld aan controleur der belastingen sturen: gedaan 30-5-1812
224123-5-1812pagina40Ingekomen van prefect: enige vragen beantwoorden over het bewerken van vlas, het weven van linnen en van touwslagerijen: een actie vemeld
224128-5-1812pagina40Ingekomen van prefect: bepaling der prijs van rogge, gerst en boekweit waarboven deze niet mag worden verkocht wanneer de tarwe per HL 33 franken kost of het lopen 12-17-0
224129-5-1812pagina41Ingekomen van prefect: opdracht om veel aandacht te geven aan de advertentie van de prefect aangaande betaling van rente
22411-6-1812pagina41Ingekomen van prefect: administratoren van inrichtingen van weldadigheid moeten op aanvraag huurcontracten en registers aan controleurs der belasting beschikbaar stellen: geen reactie vermeld
22411-6-1812pagina41Ingekomen van prefect: veldwachters die overvallers van koeriers, postwagens en reizigers arresteren zullen gratificaties krijgen: vka
22411-6-1812pagina41Ingekomen van prefect: bepaling betreffende betaling belasting op deuren en vensters, eigenaars en huurders: vka en er aan voldaan
22411-6-1812pagina42Ingekomen van prefect: bericht van benoeming van deurwaarders en executeurs bij de belasting in arrondisement Leeuwarden: vka
22414-6-1812pagina42Ingekomen van prefect: toezending tableau van industriŽle en manufacturele statistiek met order die voor 15 juli ingevuld in te zenden en daarna jaarlijks voor 15 januari: geen actie vermeld
22418-6-1812pagina42Ingekomen van prefect: belanghebbende personen kunnen lid worden van de SociŽteit der Nationale Industrie te Parijs, opgeven bij maire: geen actie vermeld
22418-6-1812pagina42Ingekomen van prefect: over het door een ambtenaar bijhouden van repertoires van verplicht te registreren akten
22419-6-1812pagina43Ingekomen van prefect: uitgaven van kerken en diaconie kunnen continueren als voorheen: vka
22415-6-1812pagina43Ingekomen van prefect: kaarten civique moeten ingevuld worden en opgestuurd: geen actie vermeld
224110-6-1812pagina43Ingekomen van prefect: tableau van opvoeding en fokkerij van paarden invullen en opzenden met separate memorie: geen actie vermeld
224113-6-1812pagina44Ingekomen van prefect: de originele Doop en Trouwboeken moeten door de predikanten aan de maire worden verhandigd, de dubbelen kunnen zij behouden, verder moeten maires en adjunct maires hun gewone handtekening aan de president van het tribunaal toezenden: vka
224116-6-1812pagina44Ingekomen van prefect: ontvanger der gemeente moet een mandaat depecheren op ontvanger van het registreren twv 67 francs 10 cent wegens ontvangen zegels burgerlijke stand: gedaan 29-6-1812
224115-6-1812pagina44Ingekomen van prefect: hoe te handelen bij afbreken van gebouwen, de opene plaatsen en de daarop vallende belasting, kennisgeving daarvan aan controleurs der directe belastingen: vka
224115-6-1812pagina45Ingekomen van prefect: eigenaren van landerijen welke een mislukte mangelworteloogst hebben, kunnen zich melden bij maire die zulks moet bezichtigen en beslissingen nemen voer ander gebruik: geen actie vermeld
224117-6-1812pagina45Ingekomen van prefect: verdeling der binnenlandse paspoorten, ontvangst daarvan en elk kwartaal doorgeven van de hoeveelheid aanwezige paspoorten aan de percepteur: geen actie vermeld
224121-2-1812pagina46Ingekomen van prefect: bepaling van de broodrantsoenen van iedere Gite d'etape van het departement: vka
224122-6-1812pagina46Ingekomen van prefect: bepaling van de broodrantsoenen tweede trimester van iedere Gite d'etape van het departement: vka
224126-6-1812pagina46Ingekomen van prefect: op het eind van de maand de kas van de gemeente opmaken en procesverbaal op te sturen naar prefect, voortaan elke 4e van de maand: voldaan
224127-6-1812pagina46Ingekomen van prefect: hoeveel militaire bedden bevinden zich in deze gemeente: voldaan
224126-6-1812pagina47Ingekomen van prefect: vrijwillige dienstneming bij de cohorten van de Nationale Garde wordt verboden: vka
224129-6-1812pagina47Ingekomen van prefect: akte van overlijden van Sophia ten Brink, geboren te Njjkerk, te plaatsen op register Burgerlijke stand: Sophia ten Brink is nog te Nijkerk nog in deze gemeente bekend
224130-6-1812pagina47Ingekomen van prefect: lijst met namen veldwachters inleveren met de voornaam voluit geschreven: voldaan
224130-6-1812pagina48Ingekomen van prefect: veldwachters die benoemd worden eerst door maire visiteren, op secretarie registeren en doorgeven aan vrederechter in wiens handen de veldwachter de eed moet afleggen: geen actie vermeld
22412-7-1812pagina48Ingekomen van prefect: het tekenen van attestaties de vita van gepensioneerden in deze gemeene vka
22413-7-1812pagina48Ingekomen van prefect: personen die het examen genees- heel- en vroedmeester willen afleggen moeten zich voor 1 sept. melden bij onderprefect van het tribunaal: geen actie vermeld
22418-7-1812pagina49Ingekomen van prefect: niet gekwalificeerde personen (met geen openbaar karakter bekleed) mogen geen roerende of onroerende goederen meer verkopen: genotificeerd
224115-7-1812pagina49Ingekomen van prefect: het lopen rogge wegende 120 ponden zal van f 9-15 voortaan 10 gulden kosten of een last f 270 goudgulden, mindere kwaliteit in evenredigheid: genotificeerd
224118-7-1812pagina49Ingekomen van prefect: tableau waarop ingevuld moet worden de aantallen verbouwde pondematen rogge, tarwe enz.voor 10-9-1812 inleveren: voldaan
224117-7-1812pagina50Ingekomen van prefect: opgave van aantal vrijwillige dienstnemingen van militairen in deze gemeente over 1811 en over 1812 tot 1 juli, cavallerie en infanterie afzonderlijk te vermelden: voldaan
224120-7-1812pagina50Ingekomen van prefect: hoe te handelen met vondelingen: vka
224121-7-1812pagina50Ingekomen van prefect: mandaat, groot 12 franken, afgeven aan ontvanger der gemeente J.K. Teitsma vanwege het Bulletin der wetten over 1812
224123-7-1812pagina50Ingekomen van prefect: prijs van beste rode tarwe wordt het lopen f 14-10 of 30 fr. 45 cent, witte tarwe 123 pond f 14-;-; van een lopen rogge wordt van 10-10 nu f 11,-: voldaan
224121-7-1812pagina51Ingekomen van prefect: geleide bij missive van de onderprefect van Heerenveen 21-7-1812 aangaande het zegelen der mandaten:vka
224122-7-1812pagina51Ingekomen van prefect: over de inenting der pokken, waarbij een decreet van de Koning van Holland: alle doktoren en chirurgijns moeten driemaandelijks opgeven hoeveel personen zij hebben gevaccineerd: vka
224127-7-1812pagina52Ingekomen van prefect: gezelschappen van meer den 20 personen die zich op vastgestelde tijden onledig houden met religieuze, letterkundige, politieke of andere zaken mogen niet meer bestaan of opgericht worden zonder goedkeuring van gouvernement: maire moet opgave doen van aanwezige sociŽteiten: voldaan
224129-7-1812pagina52Ingekomen van prefect: prijs van boekweit van 120 pond wordt gezet op f 9-10, het maximum van gerst wordt ingetrokken en aan de handel overgelaten: genotificeerd
224122-7-1812pagina53Ingekomen van prefect: toezending van de alfabetische lijsten van ingeschrevenen van 1809 en 1810 om in archief op te bergen: geen actie vermeld
224122-7-1812pagina53Ingekomen van prefect: toezending lijsten van de conscrits van 1808 en 1809 en hun toestand op 20 maart 1812: geen actie vermeld
224130-7-1812pagina53Ingekomen van prefect: commissaris van oorlog zal geen uitbetaling van militaire transporten doen als er geen geldig mandaat van de maire bij is: vka
22413-8-1812pagina54Ingekomen van prefect: veldwachters dienen scherp toe te zien op schippers dÔe langs de Stroobosservaart zijn gekomen, dat zij niet de daar overliggende bruggen beschadigen: vka
22414-8-1812pagina54Ingekomen van prefect: opgave doen van hoeveelheden mangelwortel en koolzaad naast de in 18-7-1812 genoemde granen: geen reactie vermeld
22414-8-1812pagina54Ingekomen van prefect: maires dienen zich strikt te houden aan orders volgens missive 25-6-1812 inzake gemeentekas: een reactie vermeld
22417-8-1812pagina55Ingekomen van prefect: opzending van fouten en veranderingen in de rŰles van deuren en vensters voor 30-8-1812 en van personeel en meubilair voor 15-9-1812: geen reactie vermeld
22416-8-1812pagina55Ingekomen van prefect: opdracht om het bij besluit van 24 juni geŽiste tableau in te zenden binnen drie dagen na onvangst van deze missive: voldaan
224113-8-1812pagina55Ingekomen van prefect: een aantal besluiten inzake de hoogte van de graanprijs wordt buiten werking gesteld: vka
224110-8-1812pagina56Ingekomen van prefect: achtste bulletin van het groot leger moet direct door aanplakken aan ingezetenen bekend gemaakt worden: voldaan
224120-8-1812pagina56Ingekomen van prefect: informatie te verstrekken aan de geneesheren over de wijze van ontsmetting van vertrekken (door beroking): voldaan
224124-8-1812pagina56Ingekomen van prefect: handtekeningen van maire en adjunctmaire zijn nog niet bij president van de rechtbank, zoals bevolen op 13 juni 1812: direct doen!: voldaan
224121-8-1812pagina57Ingekomen van prefect: Voor 15 november het 1/20 der gemeente-inkomsten tot onderhoud van de reservecompagnie opsturen naar J.K. Teitsma, ontvanger generaal te Leeuwarden: voldaan door afgeven mandaatr
22415-9-1812pagina58Ingekomen van prefect: betreffende het oplossen en beantwoorden van vragen over de visvangst: aan dezen voldaan
22417-9-1812pagina58Ingekomen van prefect: aanschrijving om zich te houden aan besluit van 17 juni om elk kwartaal lijste met afgegeven paspoorten op te zenden: vka
224110-9-1812pagina59Ingekomen van prefect: leverantie van brood aan gearresteerde militairen is vastgesteld op 36 centimes of 3 st 7 penn (voor steden welke geen cites d'etapes zijn): geen reactie vermeld
22418-9-1812pagina59Ingekomen van prefect: alle jongemannen opschrijven geboren in 1791: geen reactie vermeld
22419-9-1812pagina60Ingekomen van prefect: alle op de bijgaande lijst voorkomende personen aanschrijven om voor 1 oktober de gemelde wapenen in te leveren: voldaan
224115-9-1812pagina60Ingekomen van prefect: mandaat om de in deze gemeente wonende militairen te betalen, daarvan bewijs opsturen: voldaan
224116-9-1812pagina60Ingekomen van prefect: kennisgeving dat ipv overleden notaris certificateur B.M. Schik is benoemd Gerhardus Wijbes Posthuma te Dokkum
224119-9-1812pagina61Ingekomen van prefect: te betalen 14 franken voor de toegezonden timbres voor de maire: voldaan door mandaat op en gemeente ontvanger P. van Thielen
224123-9-1812pagina61Ingekomen van prefect: het is de prefect gebleken dat nog niet alle dorpsquota over 1811 zijn betaald: actie ondernemen: geen reactie vermeld
224131-8-1812pagina62Ingekomen van prefect: er moeten registers door de kasteleins, herbergiers en logementhouders worden aangelegd en om de 15 dagen aan de maire worden getoond: geen reactie vermeld
224123-9-1812pagina63Ingekomen van prefect: alleen paspoorten afgeven op vertoning van verlof door de staatsraad directeur: vka
224123-9-1812pagina63Ingekomen van prefect: voor 10 oktober het aantal pondematen mangelwortels opgeven: voldaan
22411-10-1812pagina63Ingekomen van prefect: op maandag 12 okt. 1812 zal de loting der opgeschrevenen van 1811 plaatsvinden
22411-10-1812pagina64Ingekomen van prefect: jongelingen die zich met toestemming ouders vrijwillig voor de dienst melden meten minimaal 1 meter 544 mm zijn (4 voet 9 duim): vka
22412-10-1812pagina64Ingekomen van prefect: landbouwers mogen vrijelijk handelen met de oogst aan mangelwortels: aan inwoners bekendgemaakt
22412-10-1812pagina64Ingekomen van prefect: opsturen aan ingenieur Peereboom de in deze gemeente gebruikelijke maten en gewichten en eventueel inlichtingen daarover verstrekken: geen actie vermeld
22413-10-1812pagina65Ingekomen van prefect: opgeven personen uit de armoedige klasse welke door het hoofdzeer zijn aangedaan: geen dergelijke personen in deze gemeente aanwezig
22415-10-1812pagina65Ingekomen van prefect: leverantie van brood aan gearresteerde militairen is vastgesteld op 3 st 7 penn (voor steden welke geen cites d'etapes zijn): vka
22418-10-1812pagina65Ingekomen van prefect: het zingen van dankliederen in de kerken vanwege de overwinning van de keizerlijke legers op de Russen "op de meest statelijke wijze worde volbragt": vka
22415-10-1812pagina66Ingekomen van prefect: lijsten der conscrits der klasse 1810 en waar deze zich bevinden: geen actie vermeld
22418-10-1812pagina66Ingekomen van prefect: aan bevolking bekend maken dat er geen schurftige schapen in de weide tussen gezonde schapen gebracht mogen worden, noch vervoerd noch naar de markt gebracht: voldaan en "daarbij de ingezetenen gelast de schurftige schapen van kant te helpen"
22419-10-1812pagina66Ingekomen van prefect: opgave doen van de hoeveelheid wol die in deze gemeente is gewonnen: voldaan 29-10-1812
224114-10-1812pagina67Ingekomen van prefect: jongelieden van de klasse 1811worden opgeroepen voor de raad van recrutering te Leeuwarden op 28-10-1812: voldaan door aanzegging
224111-10-1812pagina67Ingekomen van prefect: alle effecten in Holland cours, door gemeentelijke ontvangers geÔnd, moeten naar prefect worden opgestuurd: geen dergelijke effecten aanwezig
224111-10-1812pagina67Ingekomen van prefect: contingent manschappen der klasse 1811 wegens kanton Dokkum is gerepartitieerd op 19 waaronder begrepen die tot de 87 cohorte geleverd moeten worden: door aanplakking bekend gemaakt
224119-10-1812pagina68Ingekomen van prefect: effecten in voorgaande brief bedoeld moeten worden gestuurd naar J.K. Teitsma, ontvanger generaal
224120-10-1812pagina68Ingekomen van prefect: armvoogdij van Metslawier gelasten om direct het kind van Janke Jans (zit bij haar in detentie) in voorlopige alimentatie te nemen: voldaan
224121-10-1812pagina68Ingekomen van prefect: volgens decreet van 11 mei 1808 moet van een gedeelte der opkomsten van de twee centimes een reservefonds gemaakt worden om slachtoffers van brand en overstroming te helpen: vka
224115-10-1812pagina69Ingekomen van prefect: informatie om beambten duidelijk te maken dat zij niet rechtstreeks brieven moeten schrijven aan ministers e.d., maar alles via de prefect moeten regelen: vka
224112-10-1812pagina69Ingekomen van prefect: direct na ontvangst de municipale raad bijeenroepen om over de ingezetenen te repartitieren (omslag) f 2480 franken, het defecit (=tekort)over 1812 ipv 3488,53 die anders uit het octrooi zouden komen: geen reactie vermeld
224125-10-1812pagina70Ingekomen van prefect: de raad van de recrutering zal zitting houden voor plaatsvervangers en nummerwisselaars in Hotel van prefecteur op 9 nov. 1812: door aanplakken voldaan
224123-10-1812pagina70Ingekomen van prefect: in afwezigheid van de directeur der Verenigde Rechten is de heer Mazancourt aangewezen als plaatsvervanger, gelieve getrouwe te helpen: vka
224228-10-1812pagina71Ingekomen van prefect: lijst met opgeschrevenen van de klasse 1811 behorende tot de in actieve dienst gestelden conscrits in kanton Dokkum: aangeplakt
224127-10-1812pagina71Ingekomen van prefect: maires kunnen niet lagere boeten opleggen dan 1 frank en niet hoger dan 15 franken, gevangenis niet lager dan 1 en niet hoger dan 5 dagen volgens 4e boek der Code Penal: vka
224128-10-1812pagina72Ingekomen van prefect: opgeven hoeveel vellen gezegeld papier er nodig is voor burgerlijke stand in 1813: voldaan
224130-10-1812pagina72Ingekomen van prefect: op 23 okt. Zijn er ongeregeldheden te Parijs geweest, schuldigen gearresteerd, nu 'diepste rust': geen reactie gemeld
224128-10-1812pagina73Ingekomen van prefect: belasting op de runderbeesten moet voor het eind van november aan de ontvanger betaald zijn: voldaan
224130-10-1812pagina73Ingekomen van prefect: terugzending register huwelijksakten met zes bladen toevoeging: vka
224130-10-1812pagina73Ingekomen van prefect: hoe zich te gedragen als een wanbedrijf bij de maire wordt aangegeven: vka
22416-11-1812pagina74Ingekomen van prefect: gepensioneerden moeten een certificaat invullen door twee vertrouwde personen getekend: vka
22419-11-1812pagina74Ingekomen van prefect: reglement hoe buskruit te vervoeren: vka
224116-11-1812pagina74Ingekomen van prefect: goedgekeurde omslag over 1812 aan ontvanger ter inkassering aanbieen: voldaan
224117-11-1812pagina75Ingekomen van prefect: volgens keizerlijk decreet zal de viering van het kroningsfeest vd keizer en koning op 6 december 1812 plaatsvinden, opdracht aan leraren om daar iets mee te doen: aan leraren bekendgemaakt
224112-11-1812pagina75Ingekomen van prefect: nadere inlichtingen nav brief maire dd 7 nov. Over betaling rekening wegens de barak te Paesens: geen reactie vermeld
224120-11-1812pagina75Ingekomen van prefect: opgave doen van alle krankzinnigen, onnozelen en doofstom geboren in de gemeente: voldaan op 7 dec. 1812
224120-11-1812pagina76Ingekomen van prefect: hoe de bevelen van het gouvernement en de rust en goede orde te bewaren: vka en ernaar handelen
224120-11-1812pagina76Ingekomen van prefect: kustkanonnniers worden om de 14 dagen afgelost, kunnen huiswaarts keren en moeten na 14 dagen weer naar hun post vertrekken: vka
224125-11-1812pagina77Ingekomen van prefect: de voor de dienst ongeschikt verklaarden Renze Takes Aalsma en Pieter Durks Zwart moeten relevťs der directe belastingen binen 14 dagen opzenden: voldaan op 7 dec. 1812
224128-11-1812pagina78Ingekomen van de prefect: bij boekverkoper D. v.d. Sluis is een generale instructie op de conscriptie te koop, kan op 'post onvoorzien' door maire worden aangeschaft: voldaan en mandaat afgegeven
224130-11-1812pagina78Ingekomen van prefect: voor 10 jan. 1813 inleveren de jaarlijkse staat der bevolking over 1812: voldaan
22411-12-1812pagina78Ingekomen van prefect: staat van gevaccineerden in 1811 invullen en vervolgens voor 15 feb van het volgende jaar opsturen
224130-11-1812pagina79Ingekomen van prefect: zie missive 1 okt.: opgave aan de commissie van de vergelijking der oude voormaals in dit departement gebruikelijke maten en gewichten, doen toekomen: voldaan
22417-12-1812pagina79Ingekomen van prefect: Jaconb J. de Braak met in actieve dienst 87 cohorte, even doorgeven: voldaan
22417-12-1812pagina79Ingekomen van prefect: schoolonderwijzers en hun leerlingen moeten voor 1812 en vervolgens enige rechten voldoen aan de keizerlijke universiteit, volgens staten door de onderwijzers op te maken en door maire te visiteren: vka
224110-12-1812pagina80Ingekomen van prefect: gemeente-ontvanger dient tot aanzuivering van het prelevement het 21ste deel van de gewone inkomsten over 1812, zijnde 100 fr.: voldaan door afgeven mandaat
224111-12-1812pagina81Ingekomen van prefect: voor 26-12-1812 de namen opgeven van geneesheren die tegen een vast traktement fungeren in inrichting van weldadigheid: er zijn geen dergelijke instellingen in deze gemeente
22419-12-1812pagina80Ingekomen van prefect: Ate Jans van Paezens wordt opgeroepen in actieve dienst als varensgezel ipv Gerrijt Dirks van Dokkum
224114-12-1812pagina81Ingekomen van prefect: voor 1 jan. 1813 drie afzonderlijke lijsten opsturen met namen van onderwijzers der jeugd (zoals gemeld in missive)
224118-12-1812pagina81Ingekomen van prefect: mandaat om in deze gemeente wonende gepensioneerde militair (zijnde Quetelard)
224114-12-1812pagina81Ingekomen van prefect: benoemd tot keizerlijk notaris voor verhuringen van instellingen van liefdadigheid: Jan Klazesz, dit bekend maken: voldaan
224118-12-1812pagina82Ingekomen van prefect: onderwijzers mogen niet aan een school werken als zij niet op een lijst staan geregistreerd van het secretariaat en daartoe een bewijs van toelating moeten vertonen door directie der academie ondertekend, reeds in scholen staande onderwijzers moeten hieraan dadelijk voldoen: vka
224118-12-1812pagina82Ingekomen van prefect: alle vracht- en postwagens moeten na 1 jan. 1813 wielen met brede velgen gebruiken, door aanplakken bekendmaken: voldaan
224121-12-1812pagina83Ingekomen van prefect: personen welke als 'splitsers van loten' willen worden toegelaten moeten aan prefect worden voorgedragen: vka
224121-12-1812pagina83Ingekomen van prefect: in de huidige strenge winter de 'nooddruftigen' bijstaan, maire daarover in overleg met aanzienlijkste inwoners: vka
224121-12-1812pagina83Ingekomen van prefect: register van ondertrouw met geleide missive
224123-12-1812pagina84Ingekomen van prefect: roles der directe belastingen aan de ontvangen overhandigen en de ingezetenenbij aanplakking bekendmaken: voldaan
22419-12-1812pagina84Ingekomen van prefect: verzoeke in te zenden een staat van personen die bereid zijn om als officier van gezondheid in het leger te gaan: geen dergelijke personen alhier gevonden
224129-12-1812pagina85Ingekomen van prefect: als de roles der patenten aan de maire zijn aangeboden deze bekendmaken aan de ontvangers op de eerstvolgende zondag: vka en ernaar handelen
224130-12-1812pagina85Ingekomen van prefect: de ontvanger dient op vier data het 1/4 deel van het bedrag dat 1/20 deel uitmaakt van de gemeentelijke inkomsten over 1813 te betalen aan Teitsma te Leeuwarden: voldaan
22418-1-1813pagina86Ingekomen van prefect: inlichtingen nodig van Pieter Dirks Zwart, afgekeurd voor de dienst: woonde hij nog bij zijn ouders of was hij getrouwd aangezien hij een ander adres dan dat van ouders had opgegeven: hij is sinds mei 1812 dienstbaar
22418-1-1813pagina86Ingekomen van prefect: bekendmaken dat het zout niet bij de maat mag worden verkocht
22419-1-1813pagina86Ingekomen van prefect: zolang het budget over 1813 niet bekend is, mag elke maand het 1/12 deel van het bedrag over 1812 tot mandaat worden gegeven: vka en ernaar handelen
224119-12-1812pagina87Ingekomen van prefect: toezending van BS registers 1813, eventuele supplementen moeten door maire worden verzegeld en door prefect worden getekend: vka en ernaar handelen
22418-1-1813pagina87Ingekomen van prefect: gemeente dient 21 fr. 60 cent beschikbaar te stellen als drukkosten voor burgerkaarten, releves ongebouwde eigendommen enz.: voldaan door mandaat aan percepteur
224111-1-1813pagina88Ingekomen van prefect: iemand die een wanbedrijf of misdaad opgeeft en daarvoor onkosten maakt en zich daartoe richt tot partie civile, zal (alleen) in dat geval zelf de onkosten van de rechtsgang moeten betalen: door afkondiging en aanplakkng bekendgemaakt
224117-1-1813pagina88Ingekomen van prefect: er moeten drie paarden worden geleverd: 2 kurassiers- en een dragonderpaard tegen bij besluit vastgestelde prijs: drie paarden naar Zwolle gezonden, waarvan 2 zijn terugkwamen
224119-1-1813pagina89Ingekomen van prefect: De bedoelde drie paarden moeten op 27-1-1813 te Leeuwarden worden gebracht: zie vorige missive
224118-1-1813pagina89Ingekomen van prefect: aan Dirk Pieters Zwart opdragen dat hij f 73 fr 37c moet betalen voor indemniteit voor zijn zoon Pieter D. Zwart: D.P. Zwart schriftelijk verwittigd
224118-1-1813pagina89Ingekomen van prefect: in gemeente met verlof verkerende kustkannonniers moeten zich uiterlijk 1-2-1813 te Delfzijl melden: worden in deze gemeente niet gevonden
224116-1-1813pagina89Ingekomen van prefect: voor 1 april het 1/12 deel van gemeente-opkomsten naar generale ontvanger opsturen: vka want percepteur had er zelf ook ťťn ontvangen
224125-1-1813pagina90Ingekomen van prefect: er mogen geen bossen toebehorende aan liefdadigheidsinstellingen dan na aangave directeur staatsraad: vka
224127-1-1813pagina90Ingekomen van prefect: aanbeveling om aan de keizer en koning enige manschappen en paarden en uitrusting aan te bieden ter versterking van het leger
224127-1-1813pagina91Ingekomen van prefect: de centimes voor de veldwachters over 1812 tot 286fr 30cent moeten volgens de roles van 1813 worden bepaald door ontvanger: vka
224130-1-1813pagina91Ingekomen van prefect: familienamen van ingezetenen die zich nog niet hebben laten registreren oproepen en voor 15 maart op een lijst naar prefect sturen: vka, er is niemand gekomen om aangifte te doen
22411-2-1813pagina91Ingekomen van prefect: er moet een lijst worden opgemaakt van opgeschreven jongelieden van de klasse 1812
224129-1-1813pagina92Ingekomen van prefect: voor 15-2-1812 moet 5 % van de gemeentelijke inkomsten aan de generale ontvanger overmaken tbv 281 fr 53 cent: voldaan door mandaat
22411-2-1813pagina92Ingekomen van prefect: te betalen voor de zegels burgerlijke stand aan domeinen, de drukker en de inbinder: mandaat voor 34-4 afgegeven
22412-2-1813pagina92Ingekomen van prefect: betreffende de kosten van montering (monstering?) van de ruiters welke de Majesteit vrijwillig worden aangeboden: vka
22413-2-1813pagina93Ingekomen van prefect: de Majesteit geeft vergunning aan opgeschrevenen in de klassen van 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814 om in de keizerlijke garde te worden geplaatst in het 2e regiment paarden (onder bepaalde voorwaarden): aan ingezetenen bekendgemaakt
22416-2-1813pagina93Ingekomen van prefect: maire moet zich op 10-2-1813 om half 1 bij de prefect melden: voldaan
22414-2-1813pagina93Ingekomen van prefect: de ontvanger kan 30 paspoorten ophalen bij de Hre Ontvanger Registers: voldaan
22418-2-1813pagina94Ingekomen van prefect: naar Leeuwarden opzenden van een kurassier en een dragonderpaard (besluit van 17 jan. ll) en een dub eltal op 13 of 14 feb.: aan dezen voldaan
22413-2-1813pagina94Ingekomen van prefect: tarief voor notarissen die de verhuur regelen van vastigheden van kerkvoogdijen, diaconijen, weeshuizen etc. bekendmaken aan administratoren: geen reactie vermeld
22419-2-1813pagina94Ingekomen van prefect: loting van opgeschrevenen klasse 1813 zal op 22 feb. Op het stadhuis van Dokkum plaatsvinden, aan betrokkenen bekendmaken
22416-2-1813pagina95Ingekomen van prefect: heelmeesters ten plattenlande die ook het beroep van apotheker uitoefenen mogen daarmee doorgaan: vka
22419-2-1813pagina95Ingekomen van prefect: uiterlijk op 24 feb. Inzenden van een tableau van doofstommen in de gemeente: voldaan
224110-2-1813pagina95Ingekomen van prefect: paspoorten voor reizende bedelaars: vka
224113-2-1813pagina95Ingekomen van prefect: controle op paspoorten van vreemdelingen: vka
224110-2-1813pagina95Ingekomen van prefect: de prijs van een ration brood van 1 1/2 pond bij leverantie aan de gendarmes bij het transporteren van militairen zal 35 frank of 3 strs 6 penn.: vka
224115-2-1813pagina96Ingekomen van prefect: regeling prijs van het brood door bakkers te berekenen bij doormars van de troepen: vka
224116-2-1813pagina96Ingekomen van prefect: manschappen van het 87 cohort der 1e ban die gedeserteerd zijn en zich in deze gemeente ophouden moeten gearresteerd worden: vka
224117-2-1813pagina96Ingekomen van prefect: de repartitie waarop het kanton Dokkum voor de conscriptie 1812 is aangeslagen, zijnde 19 man, dadelijk aan de ingezetenen bekendmaken: voldaan
224115-2-1813pagina96Ingekomen van prefect: reglement op de binnenvisserij, aan ingezetenen bekendmaken: voldaan
224115-2-1813pagina97Ingekomen van prefect: staat van penningen alsnog wegens 1811 van dorpsquoto, berustende onder de Rentmeester en restanten, moeten geÔnd worden en voor 1 april opgestuurd: voldaan
224120-2-1813pagina97Ingekomen van prefect: weduwen van apothekers mogen een knecht, mits behoorlijk geŽxamineerd, dat beroep wel laten uitoefenen maar de heelkunst niet: vka
224123-2-1813pagina97Ingekomen van prefect: voor 7 maart geschreven certificaten insturen aan prefect van conscrits die aanspraak maken op vrijstelling: voldaan
224126-2-1813pagina97Ingekomen van prefect: ipv het te Zwolle afgekeurde kurassierspaard een dubbeltal paarden naar Leeuwarden opsturen voor 29 (sic!) feb.: voldaan
224126-2-1813pagina98Ingekomen van prefect: zetting raad van recrutering tot de examinatie der opgeschrevenen klasse 1812: voldaan
224126-2-1813pagina98Ingekomen van prefect: opgeschrevenen welke geen aanspraak maken op uitzondering hoeven niet voor recruteringsraad te verschijnen: aan belanghebbenden bekendgemaakt
224125-2-1813pagina98Ingekomen van prefect: Jan Janzen Donga heeft op eigen verzoek honorable bedankt als lid municipale raad en Jan Dirks Wybalda is in zijn plaats benoemd: geen reactie
22418-3-1813pagina98Ingekomen van prefect: certificaat van Jan Herkes de Vries moet binnen twee dagen worden teruggestuurd na aanbrengen enige wijzigingen: voldaan
22416-3-1813pagina99Ingekomen van prefect: aangespoelde goederen mogen niet vervoerd worden voor ze ontsmet zijn, schotschriften, balen en pakken moeten verbrand worden: vka
22418-3-1813pagina99Ingekomen van prefect: wet tegen het doen van misdaden tegen de inwendige of uitwendige veiligheid van de staat of tegen de autoriteiten: geen reactie vermeld
224111-3-1813pagina100Ingekomen van prefect: rŰles van patenten en verponding moeten worden behandeld tov reclames en afkondigingen: vka
224110-3-1813pagina100Ingekomen van prefect: verificatie van de kas van de onvtanger over 1812 en 1813: vka
224116-3-1813pagina100Ingekomen van prefect: wegen moeten in een goede staat gebracht worden aangezien zijne Majesteit bij zijn bezoek aan Holland daar misschien zal passeren: aan dezen voldaan
224116-3-1813pagina100Ingekomen van prefect: bekendmaking van de lijst van over 1812 in actieve dienst gestelde conscrits in het kanton Dokkum: aanplakken: voldaan
224117-3-1813pagina101Ingekomen van prefect: eigenaren van de geleverde paarden kunnen de mandaten tot betaling ophalen: aan eigenaren bekendgemaakt
224119-3-1813pagina101Ingekomen van prefect: spoedige aankomst van 14 prťposťs, 8 te Metslawier en 6 te Peazens
22417-4-1813pagina102Ingekomen van prefect: er moeten 5 commissarissen repartiteurs benoemd worden die met maire en zijn adjunct de verdeling van de aanslag over 1814 onder belanghebbenden moeten verdelen: vijf personen genoemd: uitslag opgestuurd
22415-4-1813pagina102Ingekomen van prefect: effecten in Hollandse Course te Amsterdam opzenden of bij gebreke daarvan een verklaring opsturen: verklaring opgestuurd 8-5-1813
22415-4-1813pagina102Ingekomen van prefect: voor 10 mei 1813 een lijst opmaken van runderen, paarden en schapen: een reactie vermeld
224125-3-1813pagina103Ingekomen van prefect: mandaat ten voordele van prťposes quetelard: voldaan
22418-4-1813pagina103Ingekomen van prefect: voor 15 april 2 paarden naar Leeuwarden zenden te gebruiken bij de artillerietrein: voldaan
224112-4-1813pagina103Ingekomen van prefect: nog een paard in reserve boven de 2 eerder genoemde naar Leeuwarden sturen: voldaan
22417-4-1813pagina103Ingekomen van prefect: consideratie en advies op een brief van de controleur der Brigades Douanes te Metslawier gestationeerd: voldaan
22416-4-1813pagina103Ingekomen van prefect: de maire is geauthoriseerd om een gequoteerd en geparafreerd repertoire van de prefect te tekenen: geen reactie vermeld
224112-4-1813pagina104Ingekomen van prefect: relevť der directe belastingen voor de opgeschrevenen van de klasse 1812 welke ongeschik tot de dienst zijn verklaard, binnen 8 dagen terugzenden: aan dezen voldaan
224112-4-1813pagina104Ingekomen van prefect: reglement op de kosten voor gearresteerde personen door politie of gendarmerie: vka
224112-4-1813pagina104Ingekomen van prefect: verbod verkoop kievitseieren naar 1 mei: geen reactie vermeld
224115-4-1813pagina104Ingekomen van prefect: dadelijk opmaken een lijst van manspersonen van 20 tot 40 jaar in de gemeente: voldaan
224116-4-1813pagina105Ingekomen van prefect: dadelijk een register aanleggen van personen die volgens decreet van 5-4-1813 zich aanmelden als garde d'honneur worden vastgelegd: aan deezen voldaan dog heeft zig niemand aangegeven
224118-41813pagina105Ingekomen van prefect: opgave renseignementen van personen die zich hebben opggeven als garde d'honneur: voldaan
224121-4-1813pagina105Ingekomen van prefect: Maire wordt uitgenodigd om zondag 25-4-1813 op het hotel van prefectuur te Leeuwarden te komen: voldaan
224121-4-1813pagina105Ingekomen van prefect: vissers bekendmaken dat ze de vismarkt voortaan van een behoorlijke voorraad kabeljauw moeten voorzien: met de vissers gecommniceerd
224121-4-1813pagina106Ingekomen van prefect: antwoord op een verzoek van de maire om een barak aan te kopen voor de douanes te Metslawier: vka
224127-4-1813pagina106Ingekomen van prefect: kanton Dokkum moet 1 aardkar en 1 paard , 2 metselaars en 3 aardwerkers leveren op 2 mei te Harlingen
224127-4-1813pagina107Ingekomen van prefect: er wordt bepaald dat bij employťes van de verenigde rechten die slechts 1 kamer bewonen geen inkwartiering van militairen mag voorkomen: vka
224130-4-1813pagina107Ingekomen van prefect: wie van de 17 aangewezen personen voor de nationale garde zich vanwege lichaamsgebreken wil afmelden moet zich op 7-5-1813 melden bij de mairie te Leeuwarden: voldaan
22411-5-1813pagina107Ingekomen van prefect: Er moet gelet worden op schotschriften, verspreid in de noordelijke departementen van het Rijk, afkomstig van de keizer van Rusland en de Koning van Pruisen: vka
22411-5-1813pagina108Ingekomen van prefect: voor 20-5-1813 inzenden: 1. de klasse der landen in deze gemeente, 2. hoeveel pm in elke klasse behoort, 3. het bedrag der belastingen per klasse, 4. de huurwaarde, 5. welke huurwaarde was de grondslag om de klassen in te delen: voldaan
22415-5-1813pagina108Ingekomen van prefect: maire moet op de loting der nationale garde op 10-5-1813 aanwezig zijn
22411-5-1813pagina108Ingekomen van prefect: leveranciers van paarden moeten vanwege halsters of halsterriemen of longes betalen en wel H. Heep 2 ijzers ŗ fr.-13- en aan bureau prefectuur inzenden: voldaan
224111-5-1813pagina109Ingekomen van prefect: de persoon Limme Douwes de Boer, nationale garde, moet zich op 20-5-1813 om 10.00 melden aan het gemeentehuis te leeuwarden: aan dezen voldaan door het opzenden van Dirk Johannes Voogd van Nijkerk
224115-5-1813pagina109Ingekomen van prefect: de voor Texel bestemde manschappen moeten zijn voorzien van een paar schoenen, een hemd, een paar slapkousen, een muts, een linnen pantalon, een distributiezak: voldaan
224114-5-1813pagina109Ingekomen van prefect: het opslaan en uitstallen van waren op markten, vulplaatsen enz. komen ten voordele van de gemeente, wel berichten aan prefect voor 31 mei: voldaan
224114-5-1813pagina110Ingekomen van prefect: het inkasseren van de gemeente-inkomsten door de ontvangers, in overleg met de maires: vka
224115-5-1813pagina110Ingekomen van prefect: het blad "Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding" is door de Majesteit toegelaten en kan door maires tot 10 of 11 franken uit gemeentebudget worden aangeschaft: vka
224120-5-1813pagina110Ingekomen van prefect: aanschrijving aan de leraren der onderscheidene gezindheden tot het doen van dankzegging aan de God der Heerscharen voor de overwinningen in de velden van Lutzen behaald: vka
224121-5-1813pagina111Ingekomen van prefect: de nog niet ingezonden tabel der industriŽle en manufacturele statistiek over 1812 direct inzenden: geen reactie vermeld
224123-5-1813pagina111Ingekomen van prefect: opgeven van gefabriceerde en verbruikte olie: voldaan
224131-5-1813pagina112Ingekomen van prefect: Dirk Johannes Voogd, suppleant van Limme Douwes de Boer, moet zich 2-6-1813 melden te Leeuwarden
224128-5-1813pagina112Ingekomen van prefect: opmaken en voor 25-6-1813 opzenden van het budget van de gemeente over 1813: voldaan
224110-6-1813pagina112Ingekomen van prefect: binnen de kerkgebouwen op zondag 13-6-1813 de God der Heerscharen danken wegens overwinningen te Wuschen in de Lausutz(Austerlitz??) behaald en om deze plechtigheid alle luister bij te zetten: voldaan
22417-6-1813pagina113Ingekomen van prefect: ogenblikkelijk inzenden het tableau der manufacturele en inustriŽle statistiek over 1812 (zie 21-5-1813): voldaan
22418-6-1813pagina113Ingekomen van prefect: bericht: er komt een extra ordinaire belasting van 25.000 fr. Tot onderhoud der departementale wegen en overhandigen en bekendmaken van de roles aan de ontvanger: voldaan
224116-6-1813pagina113Ingekomen van prefect: melding van veraneringen in de rollen der directe belastingen: voldaan
224112-6-1813pagina113Ingekomen van prefect: voor 1 juli inzenden de namen van veeartsenijkundigen in deze gemeente: voldaan door aan de prefect te berichten dat in deze gemeente gene zodanigen bestaan
224112-6-1813pagina114Ingekomen van prefect: tableau waarop het hoornvee moet worden ingevuld en toezending daarvan aan prefect: voldaan
224114-6-1813pagina114Ingekomen van prefect: het prelevement van het 100ste der gewone gemeente inkomsten over 1812 moet aan de ontvanger particulier worden opgezonden, ter grootte van 50 fr. 31 cent
22419-6-1813pagina114Ingekomen van prefect: een rantsoen brood van 1 1/2 pond wordt bepaald op 32 cent of 3 strs: vka
224124-6-1813pagina115Ingekomen van prefect: patenten van personen die na 1-1-1813 enig beroep zijn begonnen moeten voor 1-7-1813 worden opgestuurd: voldaan
224114-6-1813pagina115Ingekomen van prefect: de gemeente-ontvanger moet minstens elk half jaar de gemeentekas controleren vanaf 1-7-1813: vka
224124-6-1813pagina115Ingekomen van prefect: mandaat voor de gepensioneerde Quetelard en over ontvangst te berichten: voldaan
224122-6-1813pagina116Ingekomen van prefect: ogenblikkelijk per reÁu insturen het 1/10 van de vaste goederen voor den eredienst, aan dichtstbijzijnde ontvanger der verenigde rechten, tbv 54,90
224122-6-1813pagina116Ingekomen van prefect: de termijn om familienamen op te geven wordt verlengd tot 1-1-1814, daarna een staat naar de prefect opsturen van mensen die geen familienam hebben opgegeven, diegene moeten een verklaring tekenen: vka
224130-6-1813pagina117Ingekomen van prefect: over het verkiezen van kiezers voor de kiescolleges om tot departementale en arrondisementsraden te komen en condities voor vrederechters: voldaan
22413-7-1813pagina117Ingekomen van prefect: aanmoedigingspremie landbouw zoals gepubliceerd in Departementaal blad aan inwoners bekendmaken: voldaan
22415-7-1813pagina117Ingekomen van prefect: aanstelling Jilles Simons tot veldwachter dezer gemeente
22416-7-1813pagina118Ingekomen van prefect: de heer van der Haegen van Mussaen tot onderprefect: vka
22416-7-1813pagina118Ingekomen van onderprefect: bericht van onderprefect dat hij benoemd is: vka
22417-7-1841pagina118Ingekomen van onderprefect: toegezonden burgerkaarten onmiddellijk aan bedoelde personen overhandigen: voldaan
11-7-1813los vel118Ingekomen van de vrederechter van Dkkum, J. Witteveen: hoe te handelen bij gevangenen, welke stukken moeten waarheen worden opgestuurd, diefstal met of zonder braak en het opmaken van een proces verbaal daarvan
224113-7-1813pagina118Ingekomen van prefect: ontslag van Jan Pieters Visser en aanstelling van Jan Foppes Dijkstra in diens plaats in de municipale raad en van wijlen Symon Douwes vervangen door Pier E. Rijpma
224115-7-1813pagina119Ingekomen van onderprefect: in te vullen lijsten van het geconsumeerde vlees in deze gemeente over de jaren 1809, 1810, 1811 en 1812: geen reactie gemeld
224117-7-1813pagina119Ingekomen van onderprefect: uitnodiging om met de commissaris speciaal correspondentie te onderhouden over goede politie en aanhouding van verdachte personen en geen paspoorten afgeven aan personen die niet bij de maire bekend zjn
224121-7-1813pagina119Ingekomen van prefect: specificatie gemaakte kosten Ezumazijl over 1812 opgeven en de verwachte kosten over 1813 eveneens: geen reactie vermeld
224121-7-1813pagina120Ingekomen van onderprefect: lijsten om te velde staande granen op te geven
224127-7-1813pagina121Ingekomen van onderprefect: opschrijving jongelingen voor de klasse 1813: voldaan
224128-7-1813pagina121Ingekomen van onderprefect: voortaan de processen verbaal omtrent de gemeentekas opzenden aan onderprefect: vka
224126-7-1813pagina121Ingekomen van onderprefect: lijst om verschillende soorten wol op in te vullen: voldaan
224126-7-1813pagina121Ingekomen van onderprefect: maire wordt uitgenodigd om op 3 aug. Op de mairie te Leeuwarden te assisteren bij de trekking van de nationale garde: niet gecompareerd
22412-8-1813pagina122Ingekomen van onderprefect: toezending supplementaire rŰles van patenten: voldaan
22412-8-1813pagina122Ingekomen van onderprefect: voor 1 sept. Enige vragen over gewonnen hooi en stro beantwoorden: voldaan
22412-8-1813pagina122Ingekomen van onderprefect: over het vieren van de verjaardag van Zijne Majesteit op 15 aug. 1813: voldaan
22413-8-1813pagina122Ingekomen van onderprefect: wanneer er door besmettelijke ziekte in de gemeente meer personen sterven dan gewoonlijk direct opgeven bij prefect: vka
22416-8-1813pagina123Ingekomen van prefect: zowel profect als onderprefect dienen bericht te hebben van maandelijkse ontvangen missives: vka
22416-8-1813pagina123Ingekomen van onderprefect: betreffende nationale garde: vka
22416-8-1813pagina123Ingekomen van onderprefect: opgave welke kosten aan openbare feesten zijn uitgegeven: vka
224112-8-1813pagina123Ingekomen van onderprefect: lotingsdag opgeschrevenen 1813 is op 1-9-1813: voldaan
224116-8-1813pagina124Ingekomen van prefect: nogmaals de vraag om missive van 21 juli te beantwoorden (kosten Ezumazijl): voldaan
22417-8-1813pagina124Ingekomen van onderprefect: om desertie van krijgsgevangen te voorkomen moeten de veldwachters alle personen die geen voldoende paspoort hebben naar het Blokhuis opsturen: voldaan
224121-8-1813pagina124Ingekomen van onderprefect: opheldering missive van 7 augustus (desertie krijgsgevangenen)
224123-8-1813pagina124Ingekomen van prefect: Binnen 8 dagen specificatie kosten Ezumazijl opsturen: voldaan
224123-8-1813pagina125Ingekomen van onderprefect: raad van recrutering heeft op 14 en 21 sept. 1813 zitting om reclames der opgeschrevenen en nummerverwisseling te beoordelen: genoteerd
224127-8-1813pagina126Ingekomen van onderprefect: bijhouden van opgeschreven conscrits die zoek zijn en niet aaan hun verplichting voldaan hebben dienen voor de 15e van de laatste maand van elk trimester opgestuurd te worden: vka en ernaar handelen
224128-8-1813pagina126Ingekomen van onderprefect: rŰles van belasting op de runderbeesten overhandigen aan de gemeente-ontvangert en aan ingezetenen bekendmaken: voldaan
22413-9-1813pagina127Ingekomen van prefect: besluit waarbij de Ezumazijl voortaan wordt gesteld onder de directie van 't dijksbestuur van Oostdongeradeel en het onderhoud dees (als van ouds) moet worden gevonden uit de pondematen: notificatie
22413-9-1813pagina127Ingekomen van onderprefect: aanschrijving om voor Lumme Douwes de Boer die zich heeft laten vervangen in de nationale garde, alsnog boven de 120 en 100 fr. Binnen 8 dagen na ontvangst 24 fr 37 cent te betalen: dezen aan R. Kooistra mede gecom. gecommuniceerd
22418-9-1813pagina127Ingekomen van onderprefect: besluit betreffende de nationale garde: vka
22418-9-1813pagina128Ingekomen van onderprefect: bericht over de veepest en hoe dat verstaan moet worden: vka
224112-9-1813pagina128Ingekomen van onderprefect: bericht dat de conscrits van 1813 suppleanten kunnen zoeken uit alle departementen van het keizerrijk tot 35 jaar oud: vka
224113-9-1813pagina128Ingekomen van onderprefect: geleide bij een bericht betreffende de directeur generaal van de conscriptie dd 10-8-1813: geen reactie vermeld
224113-9-1813pagina128Ingekomen van prefect: bericht over het door prefect vastgestelde budget over 1813: geen reactie vermeld
224118-9-1813pagina129Ingekomen van onderprefect: voor 25-9-1813 ten kantoor van de ontvanger generaal betalen 1 gulden wegens ontbrekende halsters en ijzers van geleverde paarden in het voorjaar van 1813: voldaan door maire
224115-9-1813pagina129Ingekomen van onderprefect: voor 1 okt. Opgave doen van zinnelozen, krankzinnigen, onnozelen en zwakverstaanden: voldaan
224115-9-1813pagina129Ingekomen van prefect: lijst van conscrits van 1813 behorende tot de actieve dienst op de meest geschikte wijze doen aanplakken: voldaan
224125-9-1813pagina129Ingekomen van de onderprefect: zorgen dat op zondag 3 okt. 1813 om 9 uur 's ochtends een Te Deum in de kerken wordt gezongen ter viering van de luisterrijke overwinningen op de 26 en 27 aug. Ll behaalde onder de muren van Dresden behaald: dezen den predikanten aangeschreven
224127-9-1813pagina130Ingekomen van de onderprefect: extracten van het fonds Non valeurs moeten op de 1e zondag na ontvangst in de kerken van de hoofdplaats worden afgekondigd, daarvan bericht sturen aan onderprefect: voldaan
224129-9-1813pagina131Ingekomen van de prefect: mandaat voor Quetelard (gepensioneerde soldaat): voldaan
22418-10-1813pagina131Ingekomen van de onderprefect: in het departement van de Lippe houdt zich een groep van 50 Joodse gauwdieven op, de verdacht voorkomende Joden alhier ient proces verbaal van te worden opgemaakt: vka
224113-10-1813pagina131Ingekomen van de prefect: Bernardus Zijtsema wordt in acieve dienst opgeroepen: B. Sijsma hiervan geinformeerd
224128-9-1813pagina131Ingekomen van de controleur: voor 9 okt. De lijst van patentplichtigen opsturen: voldaan
224112-10-1813pagina132Ingekomen van de onderprefect: aanzeggingen door officieren van de nationale garde aan manschappen ten platten om te oefenen moeten door de veldwachters gedaan worden: vka
224113-10-1813pagina132Ingekomen van de onderprefect: op 22 kt dient het laatste kwart termijn over 1813 worden betaald voor de reserve compagnie ter grootte van 50 fr. 84 cts: mandaat aan ontvanger gegeven
224111-10-1813pagina132Ingekomen van de onderprefect: bericht omtrent de voornamen die IsraŽlieten aan hun kinderen mogen geven: vka
224116-10-1813pagina133Ingekomen van de prefect: Sape J. Bandstra dient binnen twee dagen voor de raad van recrutering te verschijnen om een beslissing over hem te kunnen nemen: aan Sape J. Bandstra bericht gegeven
224118-10-1813pagina133Ingekomen van de onderprefect: de order om geen paspoorten te verstrekken aan werklieden naar Parijs is opgeheven: vka
224118-10-1813pagina133Ingekomen van de prefect: Tot aflossing van het contingent Nationale Gardes van Vriesland oproepen Gerrit Jarigs de Braak om op 25 0kt. Zich te melden bij de mairie te Leeuwarden: G.J. de Braak hiervan verwittigd
224116-10-1813pagina133Ingekomen van de prefect: toezending gesupplieerde geboorteregisters: geen reactie vermeld
224123-10-1813pagina134Ingekomen van de prefect: antwoord op vraag van de maire betreffende de betaling van geleverde paarden door deze gemeente: vka
224123-10-1813pagina134Ingekomen van de prefect: Marten K. Groen CS te Paesens moeten op maandag 1 nov. Op het hotel van de prefect te Leeuwarden komen om met de prefect te spreken over hun situatie als varensgezellen in feb. 1811: voldaan
224118-10-1813pagina134Ingekomen van de onderprefect: bericht welke wegen als departementale wegen zijn aangewezen , eigenaars moeten hun eigendomsbewijzen tonen: in deze gemeente zijn geen departementale wegen
224125-10-1813pagina135Ingekomen van de onderprefect: indien officieren van de Nationale Garde op inspectie komen in de gemeente hen logement bij de ingezetenen verschaffen: vka
224126-10-1813pagina135Ingekomen van de onderprefect: maires welke hun gemeentekamer houden in logementen mogen geen sterke drank en wijnen opslaan, omdat zulke logementen onderhevig zijn aan visitatie der verenigde rechten: vka
224125-10-1813pagina135Ingekomen van de prefect: Atze Lieuwes Bosch is ontslagen en Jan Jeltes Bouma is benoemd in de municipale raad: vka
224128-10-1813pagina135Ingekomen van de prefect: relÍves voor ingeschrevenen 1813 invullen en opsturen: voldaan
224129-10-1813pagina136Ingekomen van onderprefect: aan de preposťs der douanes geen binnenlandse paspoorten verstrekken dan op speciaal verzoek van de controleurs der brigaden: vka
224130-10-1813pagina136Ingekomen van onderprefect: over het beŽdigen van veldwachters: voldaan
22412-11-1813pagina136Ingekomen van prefect: ten opzichte van de varensgezellen Auke Joekes Dijkstra CS de verlangde renseignementen op te geven: vka
22414-11-1813pagina136Ingekomen van prefect: met verlof zijnde kustkanonniers moeten zich zsm bij hun compagnieŽn voegen: voldaan
22415-11-1813pagina137Ingekomen van onderprefect: prijs van het brood dat aan gearresteerde miltairen wordt gegeven: vka
22419-11-1813pagina137Ingekomen van prefect: de personen van Auke Joekes Dijkstra CS vallen niet onder de termen der zeelichting: vka
22419-11-1813pagina137Ingekomen van prefect: B. Zijtzema gelasten om dadelijk naar Leeuwarden te gaan:voldaan
224110-11-1813pagina137Ingekomen van onderprefect: aan de secretaris van de prefectuur 6 franken betalen wegens platen voor de veldwachter
224115-11-1813pagina137Ingekomen van de secretaris generaal bij de prefectuur: (niet ingevuld)
224115-11-1813pagina138Ingekomen van prefect: wegens de nadering van de vijand zullen de troepen en de functionarissen de stad Leeuwarden verlaten, met de opdracht aan de maires om de rust en goede orde bij de ingezetenen te handhaven: vka
224123-11-1813pagina138Ingekomen van de Commandant van het departement Friesland: twee exemplaren van de proclamatie van de Russische Keizerlijke Overste Rosen, van de preekstoel laten aflezen: voldaan
224125-11-1813pagina138Ingekomen van de Raad van prefectuur H. van Sminia: bekendmaking
224127-11-1813pagina138Ingekomen van de Raad van prefectuur H. van Sminia: het dragen van een oranjeteken wordt raadzaam geoordeeld: de inhoud aan de ingezetenen bekendgemaakt
224126-11-1813pagina139Ingekomen van de Raad van prefectuur H. van Sminia: de ontvangers melden dat door moet worden gegaan met het ontvangen van de directe belastingen, dit aan ingezetenen bekendmaken: voldaan
224128-11-1813pagina139Ingekomen van de Raad van prefectuur H. van Sminia: dagorder van de Overste Rosen aan ingezetenen bekendmaken: voldaan
22411-12-1813pagina139Ingekomen van de Raad van prefectuur H. van Sminia: enkele exemplaren van een proclamatie aan de Friezen: voldaan
22413-12-1813pagina139Ingekomen van de Raad van prefectuur H. van Sminia: bekendmaking aan de Nederlanders: voldaan
22415-12-1813pagina139Ingekomen van de Commandant van Friesland de heer G.F. van Asbeck: de manspersonen van de nationale garde op meegestuurde lijst moeten naar Leeuwarden gaan om vandaar naar Appingedam te vertrekken: voldaan
22416-12-1813pagina140Ingekomen van de Raad van prefectuur H. van Sminia: het plaatsen van een bus tot inzameling van vrijwillige giften: voldaan
22417-12-1813pagina140Ingekomen van de Commissarissen generaal: besluit van Zijne Hoogheid dat de administratie der justitie weer geregeld is, ingezetenen informeren: voldaan
22417-12-1813pagina140Ingekomen van de Commissarissen generaal: ten geleide van een publicatie: voldaan
22419-12-1813pagina140Ingekomen van de Commissarissen generaal: enige exemplaren van een proclamatie van Zijn Du.H. Willem Fredrik prince van Orange en Nassau waarbij hoogst dezelve ten gevolge van de algemene wensch der Natie de Souvereiniteit van het volk van Nederland aanvaart: voldaan
22417-12-1813pagina141Ingekomen van de directeur der verenigde rechten: branderijen en grootte der ketels opgeven: voldaan
22419-12-1813pagina141Ingekomen van de Commissarissen generaal: besluit van Z.K.H. ten opzichte van het openbaar onderwijs: vka
224114-12-1813pagina141Ingekomen van de Commissarissen generaal: de heer Peters van Cattenburg is tot commissaris generaal bij de Russische en Pruisische legers aangesteld, daaraan is toegevoegd de heer kolonel Matthias: vka
224115-12-1813pagina141Ingekomen van ontvanger Teitsma tov enige regels voor de plaatselijk ontvanger: vka
224120-12-1813pagina141Ingekomen van de Commissarissen generaal: bevel om 4 paarden naar Leeuwarden op te sturen voor de artillerie voor de heer Overste Rosen: voldaan
224120-12-1813pagina142Van den heer B. van der Haar dat hij is benoemd tot commissaris van het arrondisement Leeuwarden: vka
224121-12-1813pagina142Van den heer B. van der Haar: kopie van een inschrijving van comm. Generaal van 30-11-1813 van de heer kolonel BouchenroŽder, wat is er nodig voor volksbewapening?: de missive van 30 nov. Is echter niet ontvangen
224121-12-1813pagina142Van den heer B. van der Haar: de posterijen zullen op dezelfde voet worden voortgezet en poststukken dienen met kruisband te worden verzonden: vka
224118-12-1813pagina143Commissarissen Generaal: Fransen die zich nog in de gemeente bevinden moeten zich binnen drie dagen aangeven: voldaan
224121-12-1813pagina143Commissaris van het arrondisement: 1e publicatie van het tabak, 2e dito van konvooien en licentien, 3e dito van de verenigde rechten: aanplakken, voldaan
224121-12-1813pagina143Commissarissen Generaal: proclamatie van ZH de Koning waarin de mensen worden opgeroepen om de wapenen op te nemen: voldaan
224121-12-1813pagina143Commissarissen Generaal: de partijen tabak die in de gemeente aanwezig zijn moeten in sequestraten (?) sequestratie (?) worden genomen (in beslag?)
224121-12-1813pagina144Ingekomen van den commissaris: besluit van rijkswege om de 2 gevorderde paarden (op 25 maart 1813 ) te betalen door repartitie over de ingezetenen, eerst goedkeuring voor deze omslag vragen: voldaan
224122-12-1813pagina144Ingekomen van den commissaris speciaal der politie: als er oproerige bewegingen of voorvallen van bedenkelijke aard plaatsvinden in de gemeente, direct bericht aan hem doen: vka
224121-12-1813pagina144Ingekomen van den arrondisementscommissaris: de heer W.H. van Heemstra helpen om vrijwilligers te verwerven: vka
224122-12-1813pagina145Ingekomen van den arrondisementscommissaris: op eerste aanvraag van de commanderende generaals hen voedsel, onderdak (?) en transport voor de troepen bezorgen: vka
224123-12-1813pagina145Ingekomen van den arrondisementscommissaris: mensen die vrijwillig geld willen storten voor manschappen kunnen volstaan met f 500,- voor een cavallerist met paard en f 175,- voor een infanterist
224123-12-1813pagina145Ingekomen van den arrondisementscommissaris: besluit van ZKH over vrijwillige giften in een offerkist: voldaan
224124-12-1813pagina146Ingekomen van den arrondisementscommissaris: besluit van ZKH: iedere ingezetene mag zonder paspoort reizen: vka
224123-12-1813pagina146Ingekomen van den arrondisementscommissaris: het budget voor 1814 moet op 14 jan. 1814 binnen zijn: voldaan
224127-12-1813pagina146Ingekomen van den arrondisementscommissaris: het tijdstip van de openbare eredienst mag weer door klokken worden aangekondigd: vka
224127-12-1813pagina146Ingekomen van den arrondisementscommissaris: instructie van de commissaris generaal van politie: vka
224128-12-1813pagina147Ingekomen van den arrondisementscommissaris: het register van de Burgerlijke Stand moet vooreerst op ongezegeld papier geschreven: vka
224129-12-1813pagina147Ingekomen van den arrondisementscommissaris: een aantal exemplaren van een missive over de biddag die op 2 jan.14 van de kansel moeten worden gelezen: voldaan
224128-12-1813pagina148Ingekomen van de commissarissen generaal: er moet een lijst worden opgemaakt van alle manspersonen tussen de 17 en 45 jaar: voldaan
224128-12-1813pagina148Ingekomen van de controleur: toezending laatste supplement van de patenten over 113: geen reactie vermeld
224128-12-1813pagina148Ingekomen van de controleur: ontvangst van de rollen over 1814 dient te worden bevestigd: voldaan
224130-12-1813pagina148Ingekomen van den arrondisementscommissaris: Prins van Oranje meldt dat er per 1 jan. 1814 een Staatsblad zal verschijnen en dat van de artikelen 2 en 3 daarvan aan de ingezetenen bekendheid moet worden gegeven: voldaan
224130-12-1813pagina149Ingekomen van den arrondisementscommissaris: heren commssarissen generaal maken bekn dat het aan ieder vrijstaat om de doden als vanouds in de kerken te begraven: vka
22412-1-1814pagina149Besluit van de heren commissarissen generaal: de schout moet direct een lijst aanleggen van personen die zich vrijwillig aanbieden voor de landmilitie: voldaan
22413-1-1814pagina149Ingekomen van den arrondisementscommissaris: 1e, opgave doen van ambtenaren die niet in de Nederlanden geboren zijn, 2e de koers van de dollars s bepaald op 50 1/2 cent , 3e, extract betreffende de paspoorten: voldaan en vka
22416-1-1814pagina150Ingekomen van den arrondisementscommissaris: er zal een algemene Dank-, Vast- en Bededag gehouden worden op 13 jan. 1814 en elke eerste woensdag an de maand een biduur: voldaan
22414-1-1814pagina150Ingekomen van den arrondisementscommissaris: aan behoeftige vrouwen en kinderen waarvan de man en vaders bij de Nationale Garde te Appingedam verblijven, dienen de nodige hulp te krijgen: vka
22416-1-1814pagina150Ingekomen van den arrondisementscommissaris: 1e, omzichtig zijn met het afgeven van buitenlandse paspoorten, 2e, tijdens godsdienst dienen alle beroepen en bezigheden gestaakt te zijn, 3e, de koers van het gouden muntstuk van 1813 is bepaald op f 9-15-8, 4e, officieren in nederandse dienst of in dienst der bondgenoten helpen om snel te kunnen reizen: vka
22416-1-1814pagina151Ingekomen van den arrondisementscommissaris: tot nader orde de prijs van een tarwebrood overeenkomstig de belasting verhogen: vka
22418-1-1814pagina151Missive van de commissarissen generaal: binnen drie dagen opgeven of er ook nog Fransen in de gemeente verblijven: voldaan
22418-1-1814pagina151Ingekomen van den arrondisementscommissaris: de zetting van het brood
22418-1-1814pagina152Missive van de commissarissen generaal: rakende de landmilitie: voldaan
224110-1-1814pagina152Missive van de commandant van Friesland: er worden 3 manschappen tot de Nationale Garde gerequireerd: voldaan
224111-1-1814pagina152Missive van de commissarissen generaal: 1e, zsm een taxatie insturen betreffende de op 20 dec. 1813 geleverde paarden, 2e, prijzen opgeven van turf en kaarsen voor de wachten en hospitalen: voldaan
22418-1-1814pagina152Besluit van de heren commissarissen generaal: het tarief voor het brood is vastgesteld: vka
224114-1-1814pagina152Missive van de commandant van Friesland der Nationale Garde: geen reactie vermeld
224115-1-1814pagina153Ingekomen van de commissaris: wanneer er in de gemeente masten, teer enz. tot de maritieme behorende wordt aangetroffen, in besag nemen en inventaris opmaken: vka
224116-1-1814pagina153Ingekomen van de commissaris: aanslag van paarden- en dienstbodengeld en de leggers daarvan zsm aan hem opsturen: voldaan
224117-1-1814pagina153Ingekomen van de commissaris: oproeping jongelieden tot de militaire dienst en dat laten aflezen en opplakken: voldaan
224118-1-1814pagina153Ingekomen van de commissaris: ZKH maakt bekend dat de belastingen per 1 jan. 1814 bekend staat onder de naam directe contributien van registratiezegel: vka
224118-1-1814pagina154Ingekomen van den arrondisementscommissaris: toezending Staatsblad der Verenigde Nederlanden, f 24 per jaar boven de port: vka
224118-1-1814pagina154Missive van de commissarissen generaal: alfabetische lijst opmaken ten opzichte van de landstorm: voldaan
224121-1-1814pagina154Missive van de commissarissen generaal: zitting der militieraad ter beoordeling der reclames van de in de landmilitie delende, bekendmaken aan belanghebbenden: voldaan
224118-1-1814pagina154Missive van de commissarissen generaal: 1e, hoe te handelen met eigendommen van Fransen die door militaire macht zijn verworven, 2e, ZKH besluit dat de offerkisten op 15 jan. Gesloten moeten worden en de pv moeten worden opgestuurd: voldaan
224121-1-1814pagina155Ingekomen van den arrondisementscommissaris: de sneeuwbergen moeten van de publieke wegen worden opgeruimd: voldaan
224122-1-1814pagina155Ingekomen van den arrondisementscommissaris: zsm opgeven van de hoeveelheid graan in de gemeente en een tableau waar in geval van requisitie gebruik kan worden gemaakt: voldaan
224127-1-1814pagina155Ingekomen van den arrondisementscommissaris: besmettelijke ziekte onder het vee in de gemeente Utrecht, de predikanten dienen deze ramp in hun gebeden te gedenken: voldaan
224130-1-1814pagina156Ingekomen van den arrondisementscommissaris: De Pruisische Generaal Von Bulou meldt dat er zich in Nederland jongelieden bevinden van de landweer uit Wezer en Rijn, deze moeten worden opgespoord en gearresteerd, alleen in natura onderhouden: vka
224130-1-1814pagina156Ingekomen van den arrondisementscommissaris: De ontslagen adjunct maire wordt benoemd tot lid van de Raad der Gemeente: vka
224131-1-1814pagina156Ingekomen van den arrondisementscommissaris: onderzoeken of er onder de ingezetenen nog goederen van Fransen zijn die niet aangegeven zijn, dan direct melden: vka
22411-2-1814pagina157Ingekomen van den arrondisementscommissaris: de bijeengebrachte penningen voor de Woerdenaars zsm overmaken: geld ligt gereed
224131-1-1814pagina157Besluit van de heren commissarissen generaal: omslag over gebouwde eigendommen, personeel en meubilair deze gemeente bedraagt f 1059,63 voor de oorlogskosten, te betalen in feb. 1814, bekendmaken aan ingezetenen: voldaan
22413-2-1814pagina157Besluit van de heren commissarissen generaal: Het kanton Dokkum (gemeenten Anjum, Ee en Metslawier) moeten 52 wagen compleet te Dokkum leveren om haver naar Zwolle te vervoeren: voldaan door 17 (15 doorgehaald) wagens te leveren
22413-2-1814pagina158Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: J.A. Klassen is aannemer geworden per 1 dezer van vivres enfouragees voor het leger en om mee te werken tot het oprichten van een jagercorps voor den Heer Baron W.H. van Heerdt, voorts tot het opsporen van deserteurs, teruggekeerd maar zich niet gemeld hebbende: vka
22414-2-1814pagina158Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: de opgezonden repartitie van paarden ter fine van Executeur verklaring is bij hem niet aangekomen: een tweede repartitie opgestuurd
22414-2-1814pagina158Ingekomen van de commissarissen generaal: ten geleide van een bekendmaking aan de manschappen van de landsmilitie kanton Dokkum: vka
22413-2-1814pagina159Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: de staatscourant zal door de uitgever aan de maire worden toegezonden en kan uit het fonds administratiekosten worden betaald: vka
22412-2-1814pagina159Ingekomen van de commandant van Friesland: opzending van manschappen naar Appingedam: op gerescribeert den ? (niet ingevuld) feb. 1814
22415-2-1814pagina159Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: opsturen van 4 exemplaren van het budget over 1814 en 1 exemplaar over 1813: voldaan
22415-2-1814pagina159Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: opgave nog voorhanden paspoorten: voldaan
22416-2-1814pagina160Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: kennisgeving zitting militieraad van goed- of afkeuring plaatsvervangers van de landsmilitie, aan belanghebbenden bekendmaken: voldaan
22417-2-1814pagina160Ingekomen van de commissaris generaal van oorlog: betreft exercitie van de landstorm: vka
22416-2-1814pagina160Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: wagens in dienst van het leger en landlieden met opgeroepen wagens zijn vrijgesteld van tollen enz.: vka
22419-2-1814pagina160Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: aan het eind van iedere maand het aantal ontdekte personen die zich niet hebben opgegeven, doorgeven: voor februari voldaan
224111-2-1814pagina161Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: schuitvoerders mogen geen enkel rund uit Utrecht en omgeving vervoeren: vka
22419-2-1814pagina161Ingekomen van de heren commissarissen generaal: antwoord op het bericht van de schout van 24 januari waarbij wordt goedgekeurd de voordracht van Jan Pieters Reiding tot schout bij absentie en van Jan Janzen Donga tot secretaris: vka
224112-2-1814pagina161Ingekomen van de heren commissarissen generaal: opdracht om de landsambtenaren van financiŽn bij te staan: vka
224111-2-1814pagina161Ingekomen van de heren commissarissen generaal: het leveren van 5 dragonderpaarden: voldaan door 3 te leveren
224113-2-1814pagina162Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: op het deficit der administratiekosten over 1813 is 167 fr. Toegestaan uit fonds onvoerziene uitgaven: is reeds ontvangen
224115-2-1814pagina162Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: bepalingen omtrent wagens, paarden etc. ter bespoediging van reizende officieren van 's Lands leger: vka
224115-2-1814pagina162Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: bepalingen omtrent voeding van krijgsgevangenen en deserteurs en nachtverblijf die de gemeente passeren: vka
224117-2-1814pagina162Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: over de akte van souvereiniteit van onze geŽerbiedigde souverein: voldaan
224124-2-1814pagina163Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: ZKH bepaalt dat 1/12 van het in gemeente voorhanden zijnde in de centrale kas gestort moet worden en gemeentekassen moeten worden opgemaakt met proces verbaal: nits vermeld
224121-2-1814pagina163Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: reglement op reis- en verblijfkosten van militaire en civiele ambtenaren: vka
224124-2-1814pagina163Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: oproep aan de ingeloten in de landsmilitie op 3 maart 1814: voldaan
224121-2-1814pagina164Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: bij correspondentie aan het hoog gerechtshof vermelden of het justitie of politie betreft: vka
224122-2-1814pagina164Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: boek-, plaat- en kaartdrukkers dienen drie exemplaren van hun uitgaven aan het commissariaat van binnenlandse zaken worden gestuurd: vka
22412-2-1814pagina164Ingekomen van de officier van de rechtbank ter eerster instantie over de akten van de burgerlijke stand in 1812 en 1813: voldaan
224128-2-1814pagina165Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: zetters of repartiteurs moeten opmaken: 1, patenten, 2, paarden, plezier en passagegeld, 3, dienstbodengeld: vka
224128-2-1814pagina165Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: gepensioneerden kunnen certificaten gratis ophalen maar wel zegelgeld betalen: vka
224128-2-1814pagina165Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: de inzameling van vrijwillige giften voor de algemene bewapening te supercederen en de ontbrekende processen verbaal inzenden: reeds aan dezen voldaan
22412-3-1814pagina165Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: aanschaffen "bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding" om te gebruiken oor onderwijzers: geen reactie vermeld
22414-3-1814pagina166Ingekomen van de heeren commissarissen generaal: Theunis Lolkes Hoekstra, Wiltje Sjoerds Verwerda en Hessel Tjibbes Westra moeten zich maandag 14 dezer om 9 uur te Leeuwarden melden om zich te verantwoorden omtrent hun achterblijven als nationale gardes naar Delfzijl: voldaan door hen te verwittigen
22417-3-1814pagina166Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: de rŰle van omslag omtrent geleverde trekpaarden in maart 1813: aan de veldwachter ter invordering overhandigd
22417-3-1814pagina166Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: het bij particulieren aanwezige buskruit moet worden ingeleverd om gebruikt te worden door de militairen te Delfzijl en Coevorden: ingezetenen bekendgemaakt
22418-3-1814pagina167Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: de veldwachter moet toezicht houden over de jacht en visserijen: vka
22419-3-1814pagina167Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: officieren moeten zich in garnizoen zelf van logement en tafel voorzien en ingezetenen hoeven net langer dan drie nachten logies te geven: vka
22419-3-1814pagina167Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: de Heer Kolonel en Kapitein ter Zee Contzlaer zal, tot oprichting van een bataljon mariners wervers naar Groningen en Leeuwarden zenden, dit bevorderen: vka
22419-3-1814pagina167Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: omtrent het vervoer en paarden en post??: vka
22419-3-1814pagina168Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: bericht dat benoemd zijn tot controleur der directe belastingen: Jacob Jorissen, ? Alberda, Hendrik de Carpentier; tot controleur surnumerair Livius van Viersen; Sjoerd Spree provisioneel tot controleur directe belastingen van het departement: vka
22419-3-1814pagina168Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: het opmaken van leggers voor de belastingen van dienstboden, paarden, pl(aisier). en passagegeld: aan de controleur ingevulde biljetten toegezonden
224110-3-1814pagina168Ingekomen van de heeren commissarissen generaal: binnen drie dagen opgeven de gepensioneerde officieren, onderofficieren en manschappen in de gemeente aanwezig die voor de Landstorm in aanmerking komen, voorts of er andere ervaren en moedige mannen zijn welke die taak op zich willen nemen: gerapporteerd dat zodanige personen niet in de gemeente zijn
los vel168Los vel met opgave van geleverde paarden (aanhef moeilijk leesbaar)
22-3-1814los vel168Los vel betreffende de belasting op dienstboden, plaisir en passagegelden
224111-3-1814pagina169Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: er zal ten behoeve van de landbouw een belasting op runderen, paarden en schapen worden geheven, nadat het cohier is ontvangen, direct daaraan beginnen: voldaan
224111-3-1814pagina169Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: het bericht over de runderpest dat in de Leeuwarder Courant zal verschijnen aan de ingezetenen bekendmaken en aflezen: voldaan
224115-3-1814pagina169Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: opgave gevraagd van conducteurs van de 300 lasten haver voor de Russische legers naar Zwolle getransporteerd in deze gemeente behorende en Alberda die zijn aanstelling bekendmaakt: voldaan
224114-3-1814pagina170Ingekomen van de heeren commissarissen generaal: tegen vrijdagavond 18 maart moeten de paarden die volgens besluit nr. 150 worden geleverd in Leeuwarden zijn: voldaan
224114-3-1814pagina170Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: de kosten voor de Landstorm moeten uit de post onvoorzien worden betaald, deze gemeente moet voor de Land Militie f 800,- opbrengen, de helft voor 1 april en de andere helft voor 1 juni 1814 te betalen: 1e termijn voldaan
224114-3-1814pagina170Ingekomen van de heeren commissarissen generaal: regels waarna de staat van de begroting voor 1814 moet worden opgemaakt: voldaan
224118-3-1814pagina171Ingekomen van de heeren commissarissen generaal: toezending van een request van de armvoogden van Paesens, om consideratie en bericht: voldaan
224119-3-1814pagina171Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: toezending van het opgemaakte budget van 1814 (moest opnieuw worden gemaakt) en van de controleur regelen van het invullen van patenten enz.: toezending
224119-3-1814pagina171Ingekomen van de heeren commissarissen generaal: financiŽle ambtenaren die in 1795 of kort daarna van hun post zijn ontzet om politieke redenen en niet weer opnieuw zijn geÔnstalleerd: voldaan door te berichten dat zodanigen in deze gemeente niet worden gevonden
224123-3-1814pagina171Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: invullen van een tabel met vrijwillige bijdragen die reeds zijn gedaan: voldaan
224124-3-1814pagina172Ingekomen van de heeren commissarissen generaal: staat van personen tot completering der militie, voor 31 maart opgeroepen, zijnde Teen Feijes Borst, Haije G. Dijkstra, Ruurd J. Vlietstra: voldaan
224125-3-1814pagina172Ingekomen van de heeren commissarissen generaal: teruggave van patentbladen van 1812 bij de ontvanger voor handen: bericht dat dergelijke bladen niet bij de ontvanger voor handen waren
224126-3-1814pagina172Ingekomen van de heeren commissarissen generaal: opgave van wagens, paarden en schapen in de gemeente Metslawier voor handen: voldaan
224126-3-1814pagina172Ingekomen van de heeren commissarissen generaal: aanslag voor de Land militie worden met f 160,- verhoogd: vka
2241?-3-1814pagina173Ingekomen van de controleur: toezending van het cohier van belastingen voor de landbouw, voor 1 meio pzenden: voldaan
224129-3-1814pagina173Ingekomen van de commissaris: nadere bepalingen omtrent invulling van de tabel vrijwillige bijdragen: voldaan
224130-3-1814pagina174Ingekomen van de heeren commissarissen generaal: inzenden staat van behoeften en schulden van Paesens over 1812 en 1813: voldaan door opsturen van die staten
22411-4-1814pagina174Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: instructie van ZKH voor de ambtenaar van de indirecte belastingen, o.a. dat de directeuren bevoegd zijn om alle nodige informatie op te vragen: vka
22414-4-1814pagina174Ingekomen van de heeren commissarissen generaal: bekendmaking van de grondwet en dat de Souvereine Vorst de eed op de grondwet heeft afgelegd: vka
224124-3-1814pagina175Ingekomen van de heeren commissarissen generaal: hoe om te gaan met reclames vanwege verkeerde aanslag directe belastingen: vka
22418-4-1814pagina175Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: aan de ontvanger van de registratie te betalen 38-24-; wegens zegels Burgerlijke Staat van 1814 en f-;16;6 aan D. van der Sluis en aan de weduwe C.L. van Altena f 1-8; voor het innaaien: voldaan
22419-4-1814pagina175Ingekomen van de heeren commissarissen generaal: als ene E.J. Wybenga zich in deze gemeente ophoudt (volgens bericht van de bgm van Dokkum), dan aanhouden en opbrengen: vka
22419-4-1814pagina175Ingekomen van de commandant der nationale garde in Friesland: voor de dienst voor Delfzijl moet Brand Botes Kok worden opgezonden: voor hem een persoon tijdig afgezonden
224112-4-1814pagina176Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: betreffende de exercitie/executie? van de Landstorm en verder opgeven het aantal manschappen dat tot de Landstorm behoort: voldaan
224113-4-1814pagina176Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: oproepen tot naloting Land Militie, Betz, J.C. en Buwalda, Ids Jans: beide heren aangeschreven om te Leeuwarden te verschijnen
224114-4-1814pagina176Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: ten spoedigste de wegen slechten: voldaan door aanzegging
224116-4-1814pagina176Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: betreft achterstallige betaling der tractementen van predikanten door hun gemeente: reeds in werking gebracht, exempt Paesens
224118-4-1814pagina176Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: het corps der recherge is weer in werking gesteld en orders stellen dat aan inspecteurs, controleurs en verdere commiezen geen poortgeld hoeft te worden betaald: vka
224118-4-1814pagina177Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: de heer G.A. de Beijer Ten Bergen benoemd to 1e luitenant bij de algemene werving: vka
224122-4-1814pagina177Besluit KH hoe voortaan rapporten, voordrachten en missives moeten worden ingericht; onderlingen correspondentie tussen hoofden en andere daar bij geconsereerde personen en autoriteiten enz. bevoegd om zich anders dan bij requeste te mogen adresseren: vka en ernaar te handelen
224122-4-1814pagina177Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: gemeente mag alleen cement voor gemeentelijke werken gebruiken van de Amsterdamse Kunstcementfabriek: vka
224122-4-1814pagina178Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: op verzoek van de Koninglijke Pruisische Majoor Du Molin medewerking verlenen aan eenen Michelman, voormalig ritmeester in westfaalse en later Pruisische dienst: vka
224123-4-1814pagina178Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: uiterlijk 4 mei f 3-8;- betalen wegens Staatsblad 1e kwartaal 1814
224123-4-1814pagina178Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: de schout wordt toegestaan om fournituren van de (voormalige) douanes te verkopen: voldaan
224120-4-1814pagina178Ingekomen van de Commissaris generaal: omtrent de exercitie van de Landstorm: vka
224125-4-1814pagina179Ingekomen van de Commissaris Generaal Sminia: bericht omtrent verzoeken en proceduren van de armvoogden van Niawier over Jan Eeltjes cu ux; binnen 30 dagen anwoorden: voldaan op 21 mei
22414-5-1814pagina179Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: rijtuigen van reizende officieren dmv ontvangen bonnen verwerken: vka
22412-5-1814pagina179Ingekomen van de Commissaris Generaal Sminia: betreffende patenten van knechen, meiden, arbeiders enz.
22414-5-1814pagina179Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: door ZKH tot regulateurs van het successierecht benoemd: Ernestus Jongsma, Fredrik de With, Sijbrand Wybenga: vka
22413-5-1814pagina180Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: zsm insturen de administratieve rekeningen der plaatselijke besturen over 1813: voldaan
22414-5-1814pagina180Ingekomen van de Heere Gouverneur: binnen 8 dagen een staat opsturen van geleverde paarden dec. 1813 nr. 26: voldaan
22414-5-1814pagina180Ingekomen van de Heere Gouverneur: door gouverneur goedgekeurde quotisatie van de predikantstraktementen van Nijkerk, Metslawier en Nawier: vka
22414-5-1814pagina180Ingekomen van de Heere Gouverneur: terugzending dorpsquotisatien over 1812 en 1813, niet goed vertekend, direct weer opsturen: voldaan
22417-5-1814pagina180Ingekomen van de Heere Gouverneur: opmaken reglement tot heffing gemeentens inkomsten: voldaan
22417-5-1814pagina181Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: verbod op de visserij tot 1 juni en op de jacht tot nadere orde: vka
22419-5-1814pagina181Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: over de hondsdolheid en om de honden zes weken vast te zetten: voldaan
224111-5-1814pagina181Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: wanneer Pruisische soldaten in ziekenhuizen of ergens anders zijn overleden, daarvan kennis geven: vka
224112-5-1814pagina181Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: opheffing van het verbod om paarden de staarten af te slaan (dd 11 feb. Nr. 150): vka
224113-5-1814pagina181Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: omtrent patenten voor koek- en broodbakkers in de steden : vka
224113-5-1814pagina181Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: beurtschippers en voerlieden zullen worden onderworpen aan het recht van registratie: vka
224114-5-1814pagina182Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: aanbestedingen en verhuringen moeten in het openbaar worden gedaan maar de voorwaarden hoeven niet naar de gouverneur ter goedkeuring te worden opgezonden: vka
224117-5-1814pagina182Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: koeriers en postiljons van de staat zijn vrijgesteld van tollen enz.
224116-5-1814pagina182Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: personen van de landstorm die 50 zijn geworden moeten nog dienen tot 1 januari daarna: vka
224124-5-1814pagina182Ingekomen besluit van de Heer Gouverneur: uit de post onvoorzien moet aan de schout dezer gemeente betaald worden 24 fr. 83 cent vanwege de onkosten bij de loting der landmilitie: voldaan
224125-5-1814pagina183Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: exercities van de landstorm moeten in de lange zomerdagen op een avond in de week worden gehouden en niet op de zondag: als gevolg hiervan worden de exercities voortaan op de zaterdagavond gehouden vanaf 7 uur
224123-5-1814pagina183Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: visserij blijft gesloten tot 1 juni en niet tot 1 juli: vka
224123-5-1814pagina183Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: rekening over 1813 dient conform model 1 van datum 28-5-1813 te worden opgemaakt: vka
224126-5-1814pagina183Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: maandelijkse bedestonden worden afgeschaft: vka
224128-4-1814pagina183 Besluit van den hre commissaris generaal omtrent nagekomen patenten: niets vermeld
224127-5-1814pagina184Ingekomen van de Heere Gouverneur: goedgekeurde dorpsquotisatie van Paesens 1812 en 1813, kopieŽn opsturen naar de gouverneur: voldaan
224128-5-1814pagina184Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: het ontslaan van exercitiemeester G. Boorsma (?) zal geen zwarigheid geven en de exercitielonen moeten uit de poast onvoorzien worden betaald: vka
22411-6-1814pagina184Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: omtrent het storten van de borgtocht van de ontvanger: aan de ontvanger bekengemaakt
22411-6-1814pagina185Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: antwoord op de vraag van de schout wegens betaling van geleverde paarden; zal waarschijnlijk binnen 8 dagen geschieden: vka
22411-6-1814pagina185Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: omtrent het ontbinden van de nationale garde; aan ingezetenen bekendmaken: voldaan
22412-6-1814pagina185Missive van den controleur: niets vermeld
22413-6-1814pagina185Ingekomen van de Heere Gouverneur: toezending 120 patentvellen, waarvan er maar 119 zijn bevonden, door te geven aan de ontvanger: voldaan
22414-6-1814pagina185Ingekomen van de Heere Gouverneur: over het inzenden van een request van armvoogden van Niawier over Jan Eeltjes: verstuurd naar advocaat Fokkema die de rest zal regelen
22416-6-1814pagina186Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: gedeserteerde militairen van de landmilitie in deze gemeente moeten worden opgepakt en opgestuurd naar de provoost te Leeuwarden: vka
22417-6-1814pagina186Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: voorlopig reglement van de landstorm aan de leden bekendmaken: voldaan
22418-6-1814pagina186Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: omtrent maandelijkse inzending certificaat van de kas van de ontvanger: vka
22418-6-1814pagina186Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: afgeven van certificaten aan gepensioneerden omtrent hun pensioen: vka
224110-6-1814pagina186Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: de op 31 mei ll gesloten vrede moet aan het volk door klokklippinge bekendgemaakt worden : voldaan
224111-6-1814pagina187Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: op woensdag 15 juni moet de vrede door kloklippinge aan den volke bekendgemaakt worden: voldaan
224113-6-1814pagina187Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: de verdeling van de landstorm in het bataljon van het kanton Dokkum: vka
224113-6-1814pagina187Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: binnen drie dagen opgeven in hoeverre de conducteurs de haver naar Zwolle hebben vervoerd, volgens besluit ?? (niet ingevuld): voldaan
224114-6-1814pagina187Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: vernieuwing op de vrijdommen en remissen van indirecte belastingen voor de armenzorg: vka
224115-6-1814pagina187Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: tov den vijand teruggekeerde militairen: moeten zich melden bij hun aankomst: vka
224116-6-1814pagina188Ingekomen van de Heere Gouverneur: goedkeuring van de gemeentebegroting over 1814 en de rekening over 1813: vka
224116-6-1814pagina188Ingekomen van de Heere Gouverneur: reglement van de belasting op de invordering der gemeentens inkomsten: vka
224117-6-1814pagina188Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: vanwege de exercitie van de weversknechten tot de landstorm
224118-6-1814pagina188Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: in te zenden een nauwkeurige en gespecificeerde opgave van kazerneringskosten van Franse douanes die tot nog toe niet betaald zijn: voldaan
224118-6-1814pagina189Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: medisch doktoren, heel- en vroedmeesters, vroedvrouwen en apothekers in deze gemeente wiens diploma's niet door het vorig geneeskundig bestuur zijn gevisiteerd (?) dat voor 1 juli te laten doen: de heel- en vroedmeesters hiervan geinformeerd en aan dezen voldaan
224120-6-1814pagina189Ingekomen van de ontvanger over nadere aangeven van patenten: geen reactie vermeld
224118-6-1814pagina189Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: het herstel der nationale schuld, zie staatsblad nr. 61: vka
224122-6-1814pagina189Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: betrekkelijk het opheffen van de convooien en licenties en om de 'geŽmplooieerden' de helpende hand te bieden: vka
224123-6-1814pagina189Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: toezending kopie van besluit 16 jan 1814 wegens het converseren van schuld aan de Rentheffers van Nationale Schuld: vka
224125-6-1814pagina190Ingekomen van de Heere Gouverneur: ontvangers der directe belastingen die ook plaatselijke ontvangers zijn, hoeven niet dubbele borgtocht te regelen: vka
224125-6-1814pagina190Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: vreemdelingen die zich in de gemeente vestigen moeten nadrukkelijk gevraagd worden naar hun deelname in de landmilitie: vka
224128-6-1814pagina190Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: geen Hannoveranen tot werkzaamheden toelaten dan na behoorlijke passen van hun magistraat te hebben ontvangen: vka
224129-6-1814pagina190Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: ophalen bij A.H. de Boer te Leeuwarden 130 stuks pieken: voldaan
224129-6-1814pagina191Ingekomen van de Heere Gouverneur: goedgekeurd reglement van belasting van de gemeente: vka
224129-6-1814pagina191Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: benoemd tot regulateur der successie in de kantons Bergum, Buitenpost, Holwerd en okkum, de heer J. Wtteveen te Dokkum, in de plaats van F. de With: vka
224130-6-1814pagina192Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: liefdadigheidscmmissie te Leeuwarden tot inzameling van giften voor ongelukkige landgenoten zo door oorlog als overstromingen: geen reactie vermeld
22411-7-1814pagina192Ingekomen van de Heere Gouverneur: de stukken van de armvoogdij te Niawier betreffende Jan Eeltjes moeten onverwijld worden opgezonden: geantwoord dat de stukken tijdig aan de advocaat zijn toegezonden
22412-7-1814pagina192Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: voortaan zullen de plaatselijke belastingen de enige maatstaf van alle ontvang en uitgaaf uitmaken (besluit dd 18-2-1814 nr.5)
22411-7-1814pagina192Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: het cordon wegens de runderpest in Utrecht is opgeheven: vka
22414-7-1814pagina193Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: wegens de algemene dankdag op 20 juli 1814: vka
22415-7-1814pagina193Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: officieren van de landmilitie mogen geen huwelijk aangaan zonder toestemming van de Soeverein: vka
22416-7-1814pagina193Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: terugkerende soldaten die voor de vereniging van Holland met Frankrijk dit land dienden en wiens dienst er nog niet op zit, hun dienst moeten uitzitten: vka
22415-7-1814pagina193Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: bepalingen omtrent de overgave van het cohier van patenten van de ontvanger: vka en reÁu overgezonden
224111-7-1814pagina193Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: ambtenaren van directe en indirecte belastingen hoeven geen poortgeld e.d. te betalen: vka
224112-7-1814pagina194Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: handhaving van de wet van 25 juni 1814 omtrent het slopen van gebouwen
224113-7-1814pagina194Ingekomen van de Heere Gouverneur: rekesten omtrent Jan Eeltjes overhandigen aan de armenzorgers van Niawier: voldaan
224113-7-1814pagina194Missive van controleur aangaande rol van patenten voor 1814: reÁu teruggezonden
224116-7-1814pagina194Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: voor een uittreksel van een geboorteakte en van een huwelijksproclamatie zal 4 strs moeten worden betaald; voor huwelijks - adoptie- en echtscheidingsakten moet 8 strs worden betaald: vka
224114-7-1814pagina195Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: de wekelijkse exercitie van de Landstorm wordt tot 15 september 1814 uitgesteld: vka
224119-7-1814pagina195Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: indien door de gemeente aan militairen fournituren zijn geleverd daarvan opgave doen: er zijn geen fournitures geleverd
224121-7-1814pagina195Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: van alle gepleegde diefstallen moet aan de commissaris van politie of de vrederechter aangifte worden gedaan, ingezetenen bekendmaken
224122-7-1814pagina195Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: inzenden het proces verbaal der overgifte van het patentencohier en bewijs dat dat aan de ontvanger ter invordering is overhandigd: voldaan
224116-7-1814pagina195Ingekomen van de Heere Gouverneur: de door deze gemeente geleverde dragonderpaarden kunnen worden betaald: reeds ontvangen
224123-7-1814pagina196Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: indien er leveranties zijn gedaan aan de geallieerde legers dan daarvan bonnen inzenden: zijn door deze gemeente geen dergelijke leveranties gedaan
224126-7-1814pagina196Ingekomen van de Heere Gouverneur: onderhoud van de Aalzumerweg komt voor 1/3 voor de gemeente, over 1813 was dat f 149-6-6, te heffen via repartitie, voorts jaarlijks te bepalen op f 30,- te betalen uit de post onvoorzien: vka en repartitie opgemaakt
224125-7-1814pagina196Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: opgave doen van personen die gesneuveld zijn bij franse blokkades, tevens van hun achtergebleven vrouwen en kinderen: zie nummer 24 in augustus =18 augustus)
224129-7-1814pagina197Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: ambtenaren van belasting zijn vrijgesteld van poortgelden: vka
224127-7-1814pagina197Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: over de jacht en de visserij waarbij de schout wordt gerenvoyeerd naar 't staatsblad 79: vka
224114-7-1814pagina197missive van de controleur tov veranderingen aan gebouwen, deuren en vensters: voldaan
224130-7-1814pagina198Ingekomen van de Heere Gouverneur: Van Sminia is met een schip naar Amsterdam vertrokken en omdat de pest woedt te Smirna ??, voorzichtig zijn met schepelingen, doden en goederen: de inhoud te Paesens bekendgemaakt
22411-8-1814pagina198Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: vanwege hondsdolheid in het arrondisement de honden vastleggen tot 1 sept. 1814: vka
22411-8-1814pagina198Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: volgens wet 22 juli 1814 in staatsblad nr. 861 zijn vreemde en particuliere loterijen verboden: vka
22413-8-1814pagina198Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: tabel van de geleverde dragonderpaarden: voldaan
22412-8-1814pagina199Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: voor 15 aug. Dient de gemeenteraad 5 zetters te benoemen: voldaan door te benoemen
22413-8-1814pagina199Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: bekendmaking van president, raden en rekenmeesters van domeinen aangaande aangespoelde goederen uit zee: te Paesens bekendgemaakt
22413-8-1814pagina199Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: verordeningen bij de ontvangst van de kohieren van dienstboden, paarden, plezier en passagegeld voor 1814
22413-8-1814pagina199Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: betaling van het tweede kwartaal staatsblad f 1-12-0: voldaan 23 aug.
22415-8-1814pagina200Ingekomen van de Heere Gouverneur: de betaling der aan de Russische troepen in dec. 1813 geleverde paarden zal nog enige tijd in beslag nemen, mogelijk provisioneel: vka
22418-8-1814pagina200Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: de schout wordt geauthoriseerd om voor notoire weigeraars om de patenten aan te geven, zelf de tabel in te vullen: vka
224110-8-1814pagina200Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: de trommels en fluiten voor tamboers en pijpers van de landstorm kunnen uit de post onvoorzien worden betaald: vka
22419-8-1814pagina201Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: bij besluit van zkh zijn benoemd: Van Heeckeren van den Cloese tot opperhoutvester, tot houtvesters W.L. van Sminia voor Oostergo, J.S.T. Camstra thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg voor Westergo en B.P. van Eizenga voor Zevenwouden: vka
224111-8-1814pagina201Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: veldwachters worden toegevoegd aan de vrederechters ipv voorheen de gendarmerie: vka
2241juli 1814pagina201Ingekomen van de Heere Procureur Generaal bij 't Hoog Gerechtshof: tov bedelaars, vreemdelingen en landlopers moet artikel 6 aan de ingezetenen worden bekendgemaakt: voldaan door op 21 aug. 1814 af te lezen
224112-8-1814pagina202Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: notarissen moeten worden gepatenteerd: vka
224110-8-1814pagina202Ingekomen van de Heere Gouverneur: terugzending van de ongeapprobeerde repartitie van de landmilitie: vka
224114-8-1814pagina202Ingekomen van de controleur: toezending van de relŤves van ongebouwde eigendommen om de veranderingen voor 1815 in aan te brengen: vka
224115-8-1814pagina202Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: op te geven: personen die na de revolutie van 1795 uit hun ambt zijn ontzet en nu weer zijn hersteld: voldaan 23 aug. 1814
224113-8-1814pagina202Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: bij besluit van KH is tot commandant van Friesland benoemd de kolonet Gueren: vka
224115-8-1814pagina203Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: tgv besluit ZKH op 28 jli nr. 38, art. 9 enkele personen daar in vernoemd in eed nemen: geen reactie vermeld
224117-8-1814pagina203Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: opgeven van Friese edellieden: voldaan op 23 aug. 1814
224118-8-1814pagina203Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: de missive van 2 juli 1814 nr. 105 moet nog beantwoord worden: voldaan op 23 aug. 1814
224118-8-1814pagina203Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: de missive van 23 juli 1814 nr. 181 moet nog beantwoord worden: voldaan op 23 aug. 1814
224118-8-1814pagina203Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: de missive van 25 juli 1814 nr. 183 moet nog worden ingevuld: voldaan op 23 aug. 1814
224123-8-1814pagina203Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: niemand mag aan wegen of gebouwen hooi en stro enz. branden en vooral niet bij nacht: voldaan
224123-8-1814pagina203Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: enige bepalingen omtrent deserteurs: voldaan
224125-8-1814pagina204Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: verlening van permissie aan noodljdenden om vrijwillige giften in de gemeente: vka
224126-8-1814pagina204Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: aanstelling van commissarissen tot onderzoek van meel, deeg en brood enz. en het geregeld wegen van het brood van de bakkers: geen reactie vermeld
224126-8-1814pagina204Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: naleving bevolen van in staatsblad 94 gepubliceerde regel om doopattesten en certificaten af te geven aan personen die moeten bewijzen dat ze aan loting voor de landsmilitie hebben voldaan en wel gratis: vka
224126-8-1814pagina204Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: hoe te handelen bij doortrekkende troepen: vka
224127-8-1814pagina204Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: opgave doen van draagbare wapens bij de landstorm aanwezig: voldaan
224127-8-1814pagina205Ingekomen van den Heere Gouverneur: omtrent de bekoming van achterstallige predikantstraktementen, opgave voor 10-10-1814: geen reactie vermeld
22412-9-1814pagina205Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: handtekeningen van schout en adjunctschout moeten worden ingeleverd bij de rechtbank ter eerster instantie: voldaan
22413-9-1814pagina205Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: over het onderhoud aan armen, wanneer zij minder dan een jaar in de gemeente hebben gewoond, kan de vorige gemeente verplicht worden om onderstand te bieden: vka
22415-9-1814pagina205Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: direct voldoen aan de missive van 3 aug, nr. 193b (=geld tweeede kwartaal betalen): voldaan
22411-4-1815los vel206Verzoek van de rechtbank ter eerster aanleg te Leeuwarden om inlichtingen omtrent diefstal van vlas door Trijntje en Gertje Hoites van Blija bij Klaas Jacobs Bosch
22413-9-1814pagina206Ingekomen van den Heere Gouverneur: het schip, gemeld in nr. 1 juli, is aangekomen te Den Helder en daar in quarantaine gesteld: geen reactie vermeld
22413-9-1814pagina206Ingekomen van den Heere Gouverneur: besluit van ZKH over gestrande en opgebrachte goederen afkondigen: voldaan door een exemplaar te sturen naar E.B. Tuinstra te Paesens
22415-9-1814pagina206Ingekomen van den Heere Gouverneur: toezending goedgekeurde repartitie wegens equipment van de landsmilitie
22414-9-1814pagina206Ingekomen van de controleur omtrent nalatige patentplichtigen en van paarden dienstboden, laatstgemelde moeten voor 1 nov. 1814 binnen zijn: geen reactie vermeld
22415-9-1814pagina207Ingekomen van de controleur om de veranderingen in de role van personen et mobil:voldaan
224110-9-1814pagina207Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: regels bij de invordering van de belasting op runderen, paarden en schapen en om de commissaris de precieze datum te vermelden wanneer de rol aan de ontvanger is overhandigd: voldaan
224110-9-1814pagina207Ingekomen van de commissaris van het arrondissement: de opgegeven officieren moeten aan de manschapen van de Landstorm bekend worden gemaaakt, daarvan bericht geven aan de commissaris: voldaan
224112-9-1814pagina207Ingekomen van de commissaris van het arrondissement: commissaris van politie moet de toestemming voor de loterijen onderzoeken:vka
224113-9-1814pagina208Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: bepalingen omtrent transportkosten voor agenten of veldwachters bij transport van nalatigen in de landmilitie: vka
224114-9-1814pagina208Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: bepalingen omtrent de paarden posterij: vka
224115-9-1814pagina208Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: bepalingen omtrent het vervoer van buskruit
224119-9-1814pagina208Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: militaire inkwartiering in huizen waarin gemeenteontvangsten worden gedaan, is verboden: vka
224123-9-1814pagina208Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: Ernst W. Meindertsma neemt ontslag als kapitein bij de landstorm, geschikt persoon doorgeven als vervanger, verder over de uniformen en destinatieve tekenen voor de Hoofd en verdere officieren: Ernst W. Meindertsma heeft op verzoek van de schout deze post op zich genomen, bericht daarvan doorgegeven aan de commissaris (NB: is dit dezelfde persoon??)
224127-9-1814pagina209Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: als aan de Russische soldaten contant geld is voorgeschoten dan daarvan opgave doen: zulks heeft alhier geen plaats
224128-9-1814pagina209Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: de suppletoire kohieren voor de patenten voor het tweede kwartaal zijn gearresteerd en enkele regels die daarbij in acht moeten worden genomen: voldaan
224129-9-1814pagina210Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: ZKH zal op 11 oktober in Leeuwarden aankomen en op 12 oktober naar Harlingen vertrekken: vka
22413-10-1814pagina210Ingekomen van den Heere Gouverneur: het goedgekeurde contract van het predikantstraktement te Paesens: contract is op 28-10-1814 aan mij overhandigd = T.C.W. Beilanus, predikant te Paesens
22412-10-1814pagina210Missive van de commissaris van de provincie Vriesland: Binse Hendriks Oosterhof, conscrit bij het 1e bataljon landsmilitie, moet worden opgespoord en overhandigd aan de geweldiger provoost: vka
224129-9-1814pagina210Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: teruggekomen conscrits uit Frankrijk in de landmilitie moeten naloten, daarvan in de eerste vijf dagen van iedere maand lijsten opsturen: vka, een lijst opgezonden op 5-11-1814
22416-10-1814pagina211Missive van de controleur: om de gebouwen op te geven die door armen gratis worden bewoond: voldaan
224110-10-1814pagina211Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: verklaringen van het beŽdigen van bakkers enz. moeten op zegel van 9 1/2 stuiver geschieden: vka
224117-10-1814pagina211Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: degenen die uit nalatigheid of onwil de bewijzen van goed gedrag van voldoening aan de landmilitie niet hebben afgegeven, moeten dat binnen drie weken vanaf 20 oktober alsnog doen: vka
224119-10-1814pagina211Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: veldwachters moeten zaken van politie bezigen en toezien op deserteurs, landlopers en ander geboefte: vka
224117-10-1814pagina212Ingekomen van den Heere Gouverneur: rekest van de kerkvoogden van Nijkerk omtrent de verhuur van een zathe aldaar, om consideratie en advies: voldaan
224117-10-1814pagina212Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: antwoord op de vraag van de schout (Landstorm nr. 3) omtrent enige mannen van de landstorm te Nijkerk
224119-10-1814pagina212Missive van de controleur: verder niets vermeld
224120-10-1814pagina212Ingekomen van den Heere Gouverneur: goedgekeurde repartite aangaande de Aalsumer Steenweg van f 149-6-6: vka
224122-10-1814pagina212Ingekomen van den Heere Gouverneur: bericht en consideratie op een rekest van de armvoogden van Niawier omtrent Doedje Gerbens: voldaan
224122-10-1814pagina213Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: mannen van de landstorm die op exercitie gaan moeten tolhekken vrij kunnen passeren: vka
224125-10-1814pagina213Ingekomen van de commissaris van het arrondisement: mannen van de landstorm