Index Marie Anjum (Oostdongeradeel) inv.nr. 204 (Register met afschriften van verzonden stukken 1812-1816)
ToegangInv.nr.DatumNadere aanduidingAanduidingNaam of titel
22042-1-1812pagina3Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: heden hebben de adjunct maire en de acht gemeenteraadsleden in mijn handen de eed afgelegd zoals door u opgedragen bij missive van 18-12-1811, echter zijn vóór de eedsaflegging reeds Gerrit Rinses Sinia en Ype Lieuwes overleden
220420-1-1812pagina4Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 9-1-1812 heb ik vier personen uitgenodigd om de plaats in te nemen van de overleden leden, alle vier even geschikt: Nanne Pieters Benthem, Douwe Kornelis Dijkstra, Jan Minnes Jennema en Jelle Ypes Douma
220420-1-1812pagina5Brief aan de commissaris van Oorlog te Leeuwarden: ter voldoening aan de missive dd 6-1-1812 van de Prefekt heb ik onderzoek gedaan naar het voorkomen van gardemagazijnen, of aannemers van brood en vlees leverantie die zich bedienen van de nieuwe Fanse maten en gewichten of van de Hollandse. Geen enkele aannemer daarvan woont in mijn gemeente, doch de broodleverancier en die van de fourages woont te Dokkum, die van de dranken heb ik niet kunnen achterhalen, maar Wigger Meindertsma gebruikt daarvoor "een goede Fransche pint", gaarne toezending van uw kant van de namen en woonplaatsen van de leveranciers zodat ik daarvan ter gelegener tijd gebruik kan maken
220422-1-1812pagina7Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 15-1-1812 meld ik de ontvangst van de mandamenten van het aandeel in de belasting (op deuren en vensters, mobilair, personen, verponding op de guwen en landerijen) over 1812 is aangeslagen.
220423-1-1812pagina7Brief aan de commissaris der Marine Inscriptie voor het 1e kwartier van Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 17-1-1812 meld in u dat er bij deze conscripte geen jongeren uit mijn gemeente behoren
220423-1-1812pagina8Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 18-1812 meld ik u dat de volgende personen zeevarenden of binnenvarenden zijn: Jan Harrits vaart op een schelpenvisser over Wadden tot aan de Eems, Renze Boeles voer een jaar of zes op een schelpenvisser, daarna beurtdienst Leeuwarden naar Deventer, nu boerenwerk, Jan Klazes voer op een schelpenvisser, is gevangen genomen door de Engelsen op de Eems en later teruggekomen, nadien boerenwerk, Johannes Sjoukes vaart met een praam de slinken op om bot te vangen, hooguit naar Zoutkamp, is verder beurtschipper van Ezumazijl op Dokkum, één keer in de week, vist op aal in de binnenwateren tot aan Dokkum
220425-1-1812pagina10Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u de alfabetische lijst van ingeschrevenen voor de klasse 1810 van de gemeente Anjum
220425-1-1812pagina11Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 29-12-1811 meld ik u dat Johannes Rosier, voorheen gezworen klerk van Oostdongeradeel, is benoemd tot secretaris van Anjum en Metslawier, iedere gemeente f 200,- per jaar
220425-1-1812pagina12Brief aan de controleur der directe belastingen van het arrondisement Leeuwarden: ik stuur u de staat van landerijen door de repartiteurs zo goed mogelijk opgemaakt maar omdat er geen grondscheidingen gemaakt zijn tussen de gemeenten kan en wil ik niet voor elke pm instaan.Tevens stuur ik het model van de Molens en Helling, niet geheel zeker omdat ik "geen Fransch kan" en de missive ook niet vertaald kan krijgen, graag in Hollands antwoord
220426-1-1812pagina13Brief aan de commissaris der Marine Inscriptie voor het 1e kwartier van Leeuwarden: ik kreeg opdracht om op 23 jan. De volgende personen naar uw bureau te verwijzen: Sipke Meinderts, 49 jr, Sikke Martens, 40 jr, Hendrik de Haan, 36 jr allen werkzaam bij Sake Jans. Echter deze personen wonen niet in mijn gemeente maar in de gemeente Ee, Aalzum op de Streek
220431-1-1812pagina14Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 23-1-1812 betreffende de begroting van mijn gemeente heb ik de volgende vragen: 1. de voormalige gemeente Oostdongeradeel voorzag in de voeding en kazernering van van de militairen en het wassen en schoonhouden van lakens en andere bedgoederen, moet daarmee worden doorgegaan? 2. Zo ja waar moeten die kosten op de gemeentebegroting worden opgevoerd?
22044-2-1812pagina15Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in december 1811 en januari 1812
22049-2-1812pagina17Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 22-2-1812 stuur ik u de lijst van stemgerechtigden in de gemeente, daarbij de familienamen geschreven die tijdens het opstellen van de lijst nog niet door die personen waren aangenomen
220422-2-1812pagina18Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd stuur ik u het ingevulde tableau van de volkstelling van deze gemeente op, "ten nauwkeurigsten ingevuld"
220422-2-1812pagina19Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 6-1-1812 meld ik dat er in deze gemeente geen gesticht of gestichten van liefdadigheid gevonden worden, dus ook geen vondelingen, verlatene kinderen of arme wezen
220422-2-1812pagina20Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 22-1-1812 stuur ik u de lijst van manspersonen tussen de 20 en 60 jaar op
220422-2-1812pagina21Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 23-1-1812 stuur ik u een korte informatie over de inkomsten en uitgaven van de gemeente over 1812
22042-3-1812pagina22Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in februari 1812
22044-3-1812pagina24Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 11-2-1812 stuur ik de door de predikanten van deze gemeente in gevulde en door mij gecertificeerde staat toe
22047-3-1812pagina25Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: de te Oostmahorn gelegerde militairen zijn bij mij gekomen met een klacht over het niet ontvangen van de voorraad vlees. Ik heb de slager opdracht gegeven om ze van vlees te voorzien op vertoon van bonnen, maar vraag inlichtingen om he mij te gedragen in voorkomende gevallen
22047-3-1812pagina26Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 18-11-1811 bericht ik u de ontvangst van de registers van geboorten, huwelijksaankondigingen, huwelijken en overlijden
22049-3-1812pagina27Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: hiermee bevestig ik de ontvangst van uw missive dd 29-2-1812
22049-3-1812pagina27Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 11-2-1812 bericht ik u dat de municipale raad heeft besloten om één veldwachter te benoemen tegen een jaarlijks traktement van f 75,-
220411-3-1812pagina28Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 2-3-1812 stuur ik u de lijst met beantwoorde vragen weer terug
220414-3-1812pagina29Brief aan de controleur van het bureau van garantie te Leeuwarden: ter voldoening de missive dd 1-3-1812 van de prefekt bericht ik u dat er in deze gemeente geen kooplieden en werkmeesters van gouden en zilveren werken zijn
220418-3-1812pagina29Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 4-3-1812 stuur ik u de lijst van personen die ik bevolen heb om op 29-2-1812 's morgens 9 uur op de Stads Doelen te Leeuwarden moeten zijn
220415-3-1812pagina30Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 24-2-1812 bericht ik u dat ik de ingezetenen bekend heb gemaakt met de inhoud daarvan en zoveel mogelijk heb aangespoord om fabrieken op te richten tot het maken van inlandse suiker uit Beet- of Mangelwortel, echter niemand wil dat, er zijn ook geen rafinadeurs in deze gemeente
220420-3-1812pagina31Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 6-3-1812 bericht ik u dat er in deze gemeente geen doctors in de rechten en medicijnen, noch in de filosofie, noch in dienst zijnde notarissen zijn
220421-3-1812pagina32Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 20-2-1812 bericht ik u waarom wij de geloofwaardigheid der getuigen van de verklaring van Thomas Renderts niet hebben gecertificeerd: zij zijn ongeloofwaardig en anderen hebben dat uit eigen voordeel of haat tegen Johannes Sjoukes gedaan, maar wij weten dat Johannes Sjoukes een klein gedeelte van het jaar buitengaats op bot vist met zijn praam maar zijn meeste verdienste haalt uit de beurtdienst op Dokkum, nu elke woensdag, en de binnenvisserij. Dat Thomas Rinderts een half jaar buitengaats op bot vist en de rest op aal in de binnenwateren en een daghuur bij anderen
22041-4-1812pagina34Brief aan de keizerlijke procureur bij de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: ik bericht u dat er in het trimester van de maand januari geen vonnissen van politie zijn geveld
22041-4-1812pagina34Brief aan de keizerlijke procureur bij de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 15-3-1812 bericht ik u dat in dee gemeente geen boekdrukkers, -handelaren, omlopers met boeken of prenten, houders van leesbibliotheken zijn, nog hun weduwen
22043-4-1812pagina35Brief aan de keizerlijke procureur bij de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 22-3-1812 bericht ik u dat er in deze gemeente geen bedoelde kooplieden en werkmeesters aanwezig zijn en dus ook geen arenden zoals in ZM legerkorpsen in ebruik zijn
22043-4-1812pagina35Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 8-3-1812 bericht ik u dat na gedaan onderzoek geen goederen in deze gemeente zij die aan Spanjaarden behoren, zie decreten 24-9-1808 en 23-11-1811
22043-4-1812pagina37Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in december 1811 tot en met maart 1812
22043-4-1812pagina38Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ontvangstbevestiging van de brief dd 27-3-1812 militaire zaken
22043-4-1812pagina39Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 27-3-1812 waarbij Paulus Willems Jaarsma, die nr 35 van het jaar 1810 getrokken heeft bij de conscriptie en door het nummer 70 Dokkum, getrokken door Jacob Jans Ytsma, te verwisselen niet is opgeroepen in actieve dienst, maar die dienst door Ytsma is overgenomen, deze Jaarsma is door mij nu op de lijst voor de cohorten van de Nationale Garde geplaatst (als nummer 70 van de klasse 1810)
22043-4-1812pagina40Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 22-3-1812 bericht ik u dat er in deze gemeente geen liefdadigheidsinstellingen zijn die 5% renten hebben op Frankrijk
22043-4-1812pagina41Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 28-12-1811bericht k u at voor de registers van ondertrouw tekort aan bladen is: ondertrouw 4, huwelijk 12, gaarne toezending
22048-4-1812pagina42Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 1-4-1812 stuur ik u de ingevulde vragenlijst betreffende de adjunct-maire
220412-4-1812pagina43Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 16-3-1812 bericht ik u dat de rôles aan de ontvanger F.N. Posthumus zijn overhandigd
220421-4-1812pagina43Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 9-4-1812 bericht ik u dat ik 40 binnenlandse paspoorten heb ontvangen, er waren er nog 33 dus voorlopig voldoende
220424-4-1812pagina44Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 5-2-1812 stuur ik u de staat van geboorten, huwelijken en sterfgevallen in deze gemeente
220429-4-1812pagina45Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 1-4-1812 stuur ik u de opgaven der respectieve armvoogdijen, diaconieën en kerkvoogdijgoederen behorende bij dezelve
220429-4-1814pagina46Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 17-4-1812 stuur ik u het tableau van lantaarns en brandspuiten
22042-5-1812pagina47Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in april 1812
22042-5-1812pagina48Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 12-4-1812 bericht ik u dat in deze gemeente geen eigendomen van Engelse onderdanen zijn aangetroffen
22042-5-1812pagina49Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 8-4-1812 bericht ik u dat in deze gemeente geen landbouwers de hennepcultuur hebben opgenomen
220412-5-1812pagina50Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: gaarne toezending van 4 gezegelde bladen voor het ondertrouwregister
220412-5-1812pagina50Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 23-4-1812 bericht ik u dat alle onderwijzerstraktementen over 1811 betaald zijn en dat die voor 1812 van de dorpskassen zijn afgehaald en op de "Korte Staat der Behoeften over 1812" zijn geplaatst
220416-5-1812pagina51Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 1-5-1812 stuur ik u het daarbij gekomen tableau dat hopende naar uw intentie is ingevuld
220420-5-1812pagina52Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 14-5-1812 bericht ik u dat ik met verwondering de inhoud heb gelezen waarin staat dat ik op 13 maart ll drie formulieren van de begroting zou hebben ontvangen. Daar deze echter nooit bij mij zijn ontvangen, kan ik ze ook niet,voldoende beantwoord, terugsturen
220421-5-1812pagina53Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 6-5-1812 bericht ik dat de volgende drie personen zijn aangewezen als repartiteurs: Nanne Pieters Benthem, Willem Lieuwes Jaarsma, Jacob Reitzes Reitsma
220421-5-1812pagina54Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 5-5-1812 bericht ik u dat de heelmeesters in deze gemeente in 1811 niemand hebben gevaccineerd
220422-5-1812pagina55Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 16-5-1812 stuur ik u de vier extra bladzijden ondertrouw en samengevoegd en ondertekend te worden
220428-5-1812pagina56Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 19-5-1812 stuur ik u het ingevulde tableau
220428-5-1812pagina56Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 23-5-1812 geef ik u het aantal granen op dat behoort aan graanhandelaars, landbouwers of grondeigenaars: 113 lopens weit, 167 lopens rogge, terwijl Klaas Justus Crans, graanhandelaar in deze gemeente, 180 lopens rogge in een pakhuis te Leeuwarden heeft
220430-5-1812pagina57Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 23-5-1812 stuur ik de getekende en door de raad goedgekeurde begroting in drievoud toe
22042-6-1812pagina58Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 22-5-1812 stuur ik u de lijst met aardwerkers voor de werken in Den Helder voor mijn gemeente
22042-6-1812pagina58Brief aan de commissaris bij de werken aan Den Helder: hierbij stuur ik u twee manschapen die als aardewerkers bij u komen werken "Ik beveel dezelve aan Uwe bijzondere Zorge en oplettendheid"
22043-6-1812pagina59Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in mei 1812
22043-6-1812pagina61Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 16-5-1812 bericht ik u dat het register van huwelijk vol is en nog vier vellen nodig zijn
220414-6-1812pagina61Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd4-6-1812 stuur ik u de nominative lijst van aardewerkers voor Friesland in Den Helder
220420-6-1812pagina62Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 18-2-1812 bericht ik u dat de landbouwers wel de 29 morgen 315 roeden mangelwortelhebben geplant die onze gemeente was toegewezen, dat op de manier hebben gedaan zoals in missive 23-4-1812 stond beschreven, zijnde 1 1/2 voet afstand, echter er is bijna de helft van het mangelwortelzaad niet opgekomen. Mogen de landbouwers al de plantjes concentreren op 1 1/2 voet zodat het vrijgekomene klaargemaakt kan worden voor wintervrucht, zodat ze voor teveel schade behoed worden
220420-6-1812pagina63Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: naar ons insziens is deze gemeente te hoog ingeschat in de verponding in vergelijking met onze buurgemeente Metslawier bijv., terwijl deze gemeente meerdere extra belastingen moet opbrengen: de gehele contributie aan de zeedijken was 15.000 voor OOD, terwijl onze gemeente nu alleen 9000 moet bijdragen, de kosten van de Anjumer en Lioessenser polderdijken komen daar nog overheen, het 1/3 van de kosten van Ezumazjl en twee vallaten, de "gedurige verwisseling en inkwartiering" bij inwoners minder geschikt en daardoor een kazerne gebouwd/gebruikt wordt op Oostmahorn omdat daar de Batterij steeds bezet moet zijn, dit is een grote last die andere gemeenten in dit departement niet hebben "een garnisoen van onderscheidene Militairen zoo van Infanterij als Artillerij". Als evolg daarvan hebben al enkele inwoners de gemeente verlaten, daardoor dalen de huurprijzen van het land weer. Gaarne overleg en een volgen jaar een mindere aanslag
220420-6-1812pagina66Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: deze gemeente schijn t een brigade gendarmen te moeten vestigen, zouden die lasten over de gehele departement kunnen worden verdeeld? Dan doet zich de gelegenhed voor om in drie maanden tijd een particulier huis te kunnen vertimmren tot een kazerne voor een brigade te voet, als die eigenaars 's jaars 16 of 18 gulden per kamer als huur kunnen genieten. Gaarne uw reactie
220427-6-1812pagina68Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 23-5-1812 stuur ik u hierbij de antwoorden op uw vragen over de vlasteelt in deze gemeente: 1. hoe de bewerking is van de 61/62 morgens vlas, 2. aantal spinsters onbekend, omdat voor eigen gebruik wordt gesponnen en niet het gehele jaar, de daghuur zou 5 strs bedragen, 3. ongeveer 8 personen houden zich 2/3 deel van het jaar met weven bezig, dagloon 12 à 14 strs, 4. antwoord schuldig hoeveel linnen er uit het vlas gehaald kan worden, 5. onbekend, alleen voor de eigen inwoners, namen zijn linnen en hiedendoek, 6. er wordt niets ingevoerd, 7. twee weverijen te Anjum met ieder drie werknemers in dezelfde huizen als waarin de wevers wonen, dus niet aparte weverij, in Morra één weverij met twee personen. Verder stuur ik u drie staaltjes stof: fijn vlasdoek, grof vlasdoek en hiedendoek
220429-6-1812pagina70Brief aan de keizerlijke procureur bij de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: ik bericht u dat er in het trimester van april door mij geen vonnissen van politie zijn geveld
2204??pagina71Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 26-6-1812 bericht ik u dat ik naar de gemeenteontvanger Frans Nicolaas Posthumus ben gegaan en in kas heb bevonden 240 g of 504 FF, verder nog niets ontvangen, dus geen pv gemaakt
22043-7-1812pagina72Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 8-5-1812 stuur ik u een pv van het arresteren van ontvangsten en uitgaven van de ontvanger over april, mei juni 1812
22044-7-1812pagina72Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in juni 1812
22044-7-1812pagina73Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 5-6-1812 stuur ik u de lijst van 23 uit deze gemeente vertrokken personen (volgt de hele lijst waaronder Johannes Sjoukes Visser, Sijtse Daniëls en Pieter Jans Douwes tot de zee-conscriptie, Douwe Gerbens als kustkannonnier, Geert Cornelis Posthumus conscriptie in werkelijke dienst, Renze Boeles Kooistra, Anne Harrits van Dijk en Fedde Brandts van der Helm als plaatsvervangers in dienst
22046-7-1812pagina75Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 27-6-1812 bericht ik u dat er in deze gemeente 70 bedden zijn, behorende aan de gemeente en gebruikt door de hier 'gecantonneerde militairen als: infanterij, kustkannoniers, douaniers en gendarmie'
22047-7-1812pagina75Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 4-6-1812 stuur ik u het ingevulde tableau als bedoeld in die missive
220410-7-1812pagina76Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 30-6-1812 bericht ik u dat er in deze gemeente één veldwachter is: Jakob Heins van der Velde
220417-7-1812pagina77Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 11-5-1812 stuur ik u de rolles van de runderen, paarden en schapen
220418-7-1812pagina77Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: de vleesleverancier, de heer J.S. Markus, stuurde de militairen te Oostmahorn dergelijk mager vlees dat de officieren van de beide detachementen de ontvangst geweigerd hebben. Ik moet nu weer voor nieuw vlees zorgen. Ik heb drie slagers geroepen om het vlees te keuren en zij vonden het ongeschikt vlees "als zijnde het vleesch naar hun inzien van een jong, mager en uitleefd beest". Markus komt nog eens met hetzelfde vlees (en nog enige gemeene stukken van een kop van een koe), weer geweigerd, hevige woordenwisselingen tussen militairen en Markus, ergo de maire wil weten hoe de kwaliteit moet zijn volgens het contract dat Markus over deze leverantie heeft.
220421-7-1812pagina79Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 13-6-1812 stuur ik u de handtekeningen van de maire en de adjunct-maire
220428-7-1812pagina80Brief aan de commissaris van Oorlog te Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 17-7-1812 bericht ik u de tijden van de vleesleverantie aan de militairen te Oostmahorn, een dag eerder zal het vlees in Dokkum te zien zijn. Tevens wacht ik op betaling van de slagers te Anjum door Markus, zo niet dan stuur ik u de rekeningen en kunt u het geld op Markus inhouden
220430-7-1812pagina81Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 17-7-1812 bericht ik u dat in deze gemeente tussen 17-1-1811 en 1-7-1812, voor zover mij bekend, geen vrijwillige dienstneming is geweest
220431-7-1812pagina81Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv van de verificatie van de kas van de gemeente
22041-8-1812pagina82Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv van het vaststellen van de journalen van ontvangst van de ontvanger van deze gemeente
22042-8-1812pagina82Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in juli 1812
22044-8-1812pagina83Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 10-6-1812 stuur ik u het ingevuld tableau betreffende in deze gemeente aanwezige paarden, te weten 271. Antwoorden op de vragen: algemeen, in-en uitvoer (geen of weinig behalve buurgemeenten, vooral oude paarden naar Kollumerzwaag en jonge paarden invoer), trekpaarden (van het Friese ras, vanaf drie jaar worden merriepaarden tot telen gebruikt, geen hengsten alhier), koets- en rijpaarden (niet aanwezig)
22044-8-1812los vel85Het ingevulde tableau, behorende bij de brief van 4-8-1812
22048-8-1812pagina86Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 3-8-1812 stuur ik u het pv opgemaakt van de slechte kwaliteit van het vlees door J.S. Marcus geleverd aan de troepen te Oostmahorn
220419-8-1812pagina87Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 25-1-1812 meld ik u dat het reglement van op reis zijnde zieke militairen volgens mij ook geldig is voor in hun garnizoen ziek geworden militairen. Daarom stuur ik u een mandaat van het vervoeren van 5 zieke militairen van Oostmahorn naar Leeuwarden
220424-8-1812pagina88Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: Er bevindt zich onder de Toren te Anjum een Prison of Provoost voor de militairen, welke aan reparatie onderhevig is, deze schade is veroorzaakt door militairen zoals er thans een aldaar geplaatste kustkannonnier volgens taxatie 15 franken schade heeft veroorzaakt, zou het voldoende worden opgeknapt zal het nog 50 franken extra kosten, dus 65: hoe dit te betalen?
220425-8-1812pagina89Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een staat van mandaten tot het transporteren van twee zieke soldaten van Oostmahorn naar Leeuwarden, echter vanwege de verre afstand niet met één paard maar met twee paarden voor de wagen. Beter zoude het zijn om dat vervoer per schip op vastgestelde dagen te doen, goedkoper en gerieflijker. Hoe te handelen met teruggekomen mandaten en hoe te betalen
220431-8-1812pagina90Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv van de verificatie van de gemeentekas
220431-8-1812pagina91Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv van het opmaken van de journalen van ontvangst van de ontvanger
22041-9-1812pagina92Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u de mandaten van het vervoer van zes zieke militairen van Oostmahorn naar Leeuwarden
22042-9-1812pagina92Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in augustus 1812
22044-9-1812pagina94Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u de mandaten voor het vervoer van 5 zieke militairen van Oostmahorn naar Leeuwarden
22044-9-1812pagina94Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 18-7-1812 stuur ik u de lijst met de behaalde oogst 1812 in deze gemeente: de benodigde hoeveelheid eten, de aanwezige hoeveelheid, wat voor de dieren nodig is aan tarwe, haver, rogge, gerst, aardappelen, erwten, bonen. Koolzaad dit jaar 4548 lopens, er is 12 pm bezaaid met mangelwortel
220414-9-1812pagina96Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 8-9-1812 meld ik u de ontvangst van genoemd besluit, afdeling militaire zaken
220416-9-1812pagina96Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: enige ingezetenen hebben mij hun competentie aan het voormalig district Oostdongeradeel schriftelijk voorgelegd. Ik ben overtuigd van de redelijkheid van hun verzoek om nu eindelijk eens betaald te krijgen, ze hebben hun geld nu al zo lang moeten missen. Kunt u middelen vinden om hen hetgeen hun toekomt te betalen?
220416-9-1812pagina97Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u de memorie die kastelein Jan Bakker te Oostmahorn mij deed toekomen, gaarne instructie hoe hiernaar te handelen
220417-9-1812pagina98Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 5-9-1812 stuur ik u antwoorden op vragen over de visserij: 2 schepen buitengaats, meest op bot en spiering (lang 18-20 voet, breed 5 voet), jaarlijkse inkomsten ongeveer 150 franken, vooral tussen maart en juni vangst, elk schip met één persoon werkzaam, alleen eigen gezin onderhoud, geen verdere bijzonderheden en misbruiken
220417-9-1812pagina99Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u de mandaten voor het vervoer van 9 zieke militairen van Oostmahorn naar Leeuwarden
220430-9-1812pagina100Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv van de verificatie van de gemeentekas
220430-9-1812pagina100Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv van het opmaken van de journalen van ontvangst van de ontvanger
220430-9-1812pagina101Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: aangezien de oogst van mangelwortels aanstaande is verzoek ik gaarne verdere instructies voor de landbouwers
220430-9-1812pagina102Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: aangezien de begroting van 1812 niet kon worden opgemaakt zonder bestek en voorwaarden van het opmaken en onderhoud der Ezumazijl stuur ik het door deskundigen opgemaakte bestek ter grootte van 325 cg en nog eens 100 cg als jaarlijks traktement der zijlwachter. Een en ander te verdelen onder de drie mairieën van het voormalige district OOD
22042-10-1812pagina103Brief aan de keizerlijke procureur bij de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: ik bericht u dat er in het trimester van juli, augustus en september door mij geen vonnissen van politie zijn geveld
22043-10-1812pagina103Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in september 1812
22043-10-1812pagina104Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u het door de chirurgijn van Anjum, D.W.Schultze, ingevulde rapport van door hem in het derde trimester gevaccineerde personen
22043-10-1812pagina105Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 1-10-1812 stuur ik u de alfabetische gemeentelijst van deze gemeente
22047-10-1812pagina105Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 23-9-1812 bericht ik u dat er in deze gemeente 12 pm met mangelwortel is verbouwd, er kan een behoorlijke oogst verwacht worden
22049-10-1812pagina106Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: in Oostmahorn is nu een detachement van de 51e Nationale Cohorte gelegerd, die zich goed gedragen doch enige ingezetenen hebben zij aardappelen afgeperst. Na klachten ben ik naar de commandant gegaan die zeide dat het was gebeurd uit honger en omdat zij hun traktement niet tijdig hadden gekregen, hij was erg ontstemd ove zijn manschappen, het zal niet weer gebeuren: hoe te handelen indien zij weer geen traktement krijgen?
220417-10-1812pagina107Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u 5 certificaten van conscrits die aanspraak maken op vrijstelling en plaatsing aan het einde an het depôt, twee hebben broeders in dienst, de commandanten heb ik tevens aangeschreven
220418-10-1812pagina108Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u het mandaatn voor het vervoer van een zieke militair van Oostmahorn naar Leeuwarde
220420-10-1812pagina109Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 3-10-1812 stuur ik u de nominatieve lijst van behoeftige personen die door het hoofd-zeer zijn aangedaan; er zijn hier geen gestichten van liefdadigheid
220420-10-1812los vel109Behorende bij de brief van 20-10-1812: de namen van de personen uit Morra
220422-10-1812pagina110Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 11-10-1812 stuur ik u een door de ontvanger getekende verklaring dat er vóór 1-1-1811 geen Holland Cours gehad hebbende effecten in de gemeentekas aanwezig waren
220428-10-1812pagina111Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 21-10-1812 stuur ik u de relevés der directe belastingen toe waarop de namen van ingezetenen van deze gemeente voorkomen weer terug
220430-10-1812pagina111Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 9-10-1812 stuur ik u de lijst met vragen terug die ik zo nauwkeurig mogelijk heb beantwoord
220431-10-1812pagina112Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv van het opmaken van de journalen van ontvangst van de ontvanger
220431-10-1812pagina112Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv van de verificatie van de gemeentekas
22042-11-1812pagina113Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in oktober 1812
22042-11-1812pagina114Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: kooikers klagen over het schieten van geweren in de nabijheid van hun kooien: wat daaraan te doen?
22044-11-1812pagina115Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 27-6-1812 vraag ik u welke besluiten zijn genomen omtrent de definitieve kazernering van de gendarmes en of het door mij op 20-6-1812 voorgestelde huis nog steeds beschikbaar met blijven
22047-11-1812pagina117Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 18-10-1812 bericht ik u de ontvangst van de rôles van de belasting op runderbeesten, paarden en schapen voor 1812, doorgegeven aan de ontvanger
220411-11-1812pagina118Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 12-10-1812 stuur ik u de door de raad ontworpen omslag om 1498 frank te verkrijgen waarop de Prins Gouverneur deze gemeente heeft bepaald
22048-11-1812pagina118Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv van gestrande goederen door ingezetenen aan de dijken gevonden, schip onbekend, veilig opgeborgen en nu de vraag wat hiermede te doen
220411-11-1812pagina119Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 28-10-1812 bericht ik u dat voor 1813 de volgende aantallen gezegelde vellen nodig zijn voor de registers van de Burgerljk Stand (8 ondertrouw, 9 huwelijk, 14 geboorten en 7overlijden)
220411-11-1812pagina120Brief aan de commissie ter opmaking van oude en nieuwe maten en gewichten: ter voldoening aan uw missive dd 2-10-1812 bericht ik u dat in deze gemeente geen bijzondere maten in gebruik zijn, dus het lopen en het half lopen, de elle en de Vriesche timmermansmaat gelijk zoals elders in dit departement, maar dat de roeden die gebruikt worden bij het opmeten van land verschillend zijn en wel 12, 13 of 14 voeten
220414-11-1812pagina121Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 27-10-1812 bericht ik u dat eerst bij huiskondiging en vervolgens bij aflezing over de kerken aan de ingezetenen is opgedragen om de tochtsloten en pompen die dienen voor de waterlozing in goede staat en schouwbaar te houden, zoniet 6 cg boete. Zo ook degenen die volgens oude registers verplicht zijn houten en steigers te onderhouden tegen 6 cg boete, door een vorig bestuur ingesteld en gevorderd. Heb met twee volmachten uit elk dorp de houten, steigers, pompen en tochtsloten bezocht en bevonden: houten en steigers OK, maar van de pompen en tochtsloten zijn er vele in slechte staat, soms zelfs verstopt! Gaarne authorisatie om boeten op te leggen of andere middelen aan te reiken ter verbetering (ter handhaving is een goede Politie vereischt). Graag ook bericht aan de maires van Metslawier en Ee, gezien gezamenlijk belang bij goede waterlossing
220414-11-1812pagina123Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: er zijn bij mij klachten binnengekomen over vermissing van aardappelen in de nacht van 10 en 11 november. Bij onderzoek bij de kustkannonniers, 137 cohorte Nationale Garde te Oostmahorn, is gebleken "dat zommige eenige Aardappelen onder het stroo op hunne bedsteden verborgen hadden", echter geen afdoende bewijs, toch meld ik dit zodat u misschien kunt voorkomen dat zoiets weer gebeurt
220414-11-1812pagina124Brief aan de keizerlijke procureur bij de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: ik meld u de ontvangst van uw missive dd 1-11-1812
220421-11-1812pagina125Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: volgens het manuel des contribuables, tweede afdeling, moet er een register van veranderingen in eigendommen worden aangelegd: moet dat op gezegeld papier, moet ik dat tekenen, per jaar of doorlopend, graag inlichtingen daar omtrent
220425-11-1812pagina126Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 16-11-1812 stuur ik u een kopie van de door u goedgekeurde omslag tot vinding van het tekort over 1812 van deze gemeente
220430-11-1812pagina127Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv van het vaststellen van de journalen van ontvangst van de gemeente-ontvanger
220430-11-1812pagina127Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv wegens de verificatie van de kas van de gemeenteontvanger
22042-12-1812pagina128Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in november 1812
22047-12-1812pagina129Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 25-11-1812 stuur ik u het ingevulde relevé der directe belasting terug van de ingeschrevenen van de klasse 1811, die tot de dienst ongeschikt verklaard zijn in mijn gemeente
22048-12-1812pagina130Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 20-11-1812 bericht ik u dat er in deze gemeente geen krankzinnigen zijn, doch dat er 5 (3 man en 2 vrouw) zogenaamde onnozelen of innocenten vanaf hun geboorte zijn, dat er één doofstomme (man) is, geen huwelijk tussen doofstommen of doofstommen met goed horenden zijn geweest
220415-12-1812pagina131Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u het volgeschreven boek van overlijden, gaarne aanvullen met één vel
220416-12-1812pagina131Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 9-12-1812 bericht ik u het overlijden van Arent Jans Blom, van de klasse 1811, met getrokken nummer 39
220419-12-1812pagina132Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik bericht u dat 17-12-1812 is overleden Lieuwe Ypes Jousma, raadslid, gaarne maatregelen ter vervulling van de ontstane vacature
220419-12-1812pagina133Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u het certificaat d'activité de service van Jacob Aukes Poutsma, klasse 1809, broer van Jan Aukes Poutsma, opgeschrevene van de klasse 1811
220419-12-1812pagina133Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 1-12-1812 stuur ik u een lijst met gevaccineerde personen, de door de pokken getroffenen, daaraan gestorven of gebrekkig door geworden ingezetenen
220419-12-1812pagina134Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 9-12-1812 bericht ik u dat de door mij verwittigde chirurgijn zich niet als vrijwilliger heeft aangemeld als legerarts
220419-12-1812pagina135Brief aan de commissie ter opmaking van oude en nieuwe maten en gewichten: ter voldoening aan uw missive dd 30-11-1812 ben ik zeer verwonderd dat u zegt dat ik niet heb voldaan aan de missive dd 2-10-1812, terwijl ik die missive beantwoord heb dd 30-11-1812 (zie aldaar)
220423-12-1812pagina136Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 11-12-1812 bericht ik u dat in deze gemeente geen geneesheren zijn met een vaste aanstelling aan een gesticht of instelling van weldadigheid
220428-12-1812pagina137Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 14-12-1812 stuur ik u een nauwkeurige lijst van onderwijzers aan scholen in deze gemeente (enige andere zijn er niet)
220431-12-1812pagina138Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv van het vaststellen van de journalen van ontvangst van de gemeente-ontvanger
220431-12-1812pagina138Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv wegens de verificatie van de kas van de gemeenteontvanger
22044-1-1813pagina139Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 23-12-1812 stuur ik u een pv van het overhandigen van de rôles voor 1813 aan de gemeenteontvanger
22044-1-1813pagina139Brief aan de keizerlijke procureur bij de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: ik bericht u dat er in het laatste trimester 1812 door mij geen vonnissen van politie zijn geveld
22044-1-1813pagina140Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een certificaat waaruit blijkt dat er bij de ontvanger geen paspoorten meer aanwezig zijn en dat afgegeven paspoorten goed verantwoord zijn
22044-1-1813pagina141Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 23-12-1813 bericht ik dat ik voordraag voor de vacature raadslid Jousma de heren Jelle Ypes Douma en Jacob Sjolles Sinia, beiden te Morra huislieden
22044-1-1813pagina142Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in december 1812
22048-1-1813pagina143Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u de jaarstaat omtrent de bevolking over 1812
22049-1-1813pagina143Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u in duplo de voorwaarden voor de verpachting van de dorpswal van Anjum voor drie jaar
22049-1-1813pagina144Brief aan de heer President bij de rechtbank ter eerster instantie zitting houdende te Leeuwarden: ik stuur u de dubbelen van de registers van de burgerljke stand over 1812 en bijbehorende stukken
220412-1-1813pagina145Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: gaarne toezending 40 binnenlandse paspoorten aangezien er geen meer voorradig zijn bij de ontvanger
220412-1-1813pagina145Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: geregeld komen behoeftige personen van elders zch hier vestigen. Als zij onderstand nodig hebben draaien de ingezetenen voor die kosten op, terwijl zij daar niet toe kunnen worden verplicht, hoe te handelen met dergelijke mensen?
220412-1-1813pagina146Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een lijst met gevaccineerde personen, de door de pokken getroffenen, daaraan gestorven of gebrekkig door geworden ingezetenen over 1812
220412-1-1813pagina147Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u het rapport van de chirurgijn waaruit blijkt dat zich in het laatste trimester van 1812 niemand heeft laten vaccineren
220420-1-1813pagina148Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 19-12-1812 bericht ik u de ontvangst van de registers voor de civiele staat over 1813
220423-1-1813pagina148Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u het reglement en de instructie voor de sluiswachter van de Ezumazijl opgemaakt door Drost en Gemeentebestuur van Oostdongeradeel en door mij van enige wijzigingen voorzien, waardoor de inwoners van Ezumazijl verplicht worden om in geval van nood de sluiswachter te helpen, graag goedkeuring. Tevens wijs ik u er op dat de douaniers bij de Ezumazijl (de plaats die volgens missive dd 6-7-1811 door u is aangewezen als plaats van uitvaren en binnenkomen van schepen) schippers bevelen om hun schip aan de vleugels van de sluis vast te maken, door het vorige bestuur en strengste verboden, die daardoor beschadigd worden, terwijl er genoeg andere beschutte ruimte is om de schepen vast te maken: dit verbod moet gehandhaafd worden!
220425-1-1813pagina150Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 29-12-1812 stuur ik u een pv van de overhandiging van de suppletoire rol der patenten over het laatste trimester van 1812
220425-1-1813pagina150Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 17-1-1813 bericht ik u dat ik order heb gegeven om één kurassierspaard en één dragonderpaard op 27 januari naar Leeuwarden te zenden
220431-1-1813pagina151Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv wegens de verificatie van de kas van de gemeenteontvanger
220431-1-1813pagina152Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv van het vaststellen van de journalen van ontvangst over 1812 en 1813 van de gemeente-ontvanger
22044-2-1813pagina153Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in januari 1813
22047-2-1813pagina154Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 1-2-1813 bericht ik u de ontvangst van de alfabetische lijst
220415-2-1813pagina154Brief aan de Keizerlijke Procureur bij de rechtbank ter eerster instantie zitting houdende te Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 7-2-1813 stuur ik u het ingevuld model terug en geef tevens Johannes Rosier op om te beëdigen als ontvanger der directe belastingen van deze gemeente
220416-2-1813pagina155Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 1-2-1813 stuur ik u de alfabetische lijst van conscrits over 1812 in
220420-2-1813pagina156Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 9-2-1813 stuur ik u de ingevulde lijst van doofstommen in deze gemeente
220420-2-1813pagina156Brief aan de Keizerlijke Procureur bij de rechtbank ter eerster instantie zitting houdende te Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 18-2-1813 bericht ik u dat in plaats van Johannes Rosier nu de heer Taeke Pieters van der Herberg te Anjum wordt voorgedragen
220428-2-1813pagina157Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv wegens de verificatie van de kas van de gemeenteontvanger
220428-2-1813pagina158Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv van het vaststellen van de journalen van ontvangst van de gemeente-ontvanger
22041-3-1813pagina159Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in februari 1813
22041-3-1813pagina160Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: in het afgelopen jaar zijn bij openbare feesten 46 fr en 20 centimes aan onkosten gemaakt. Kan ik toestemmng krijgen om die uit de post onvoorzien te betalen? Ze zijn op geen enkele andere post begroot
22041-3-1813pagina161Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: op de post bestuurskosten is in 1812 141 fr en 55 centimes ongedekt gebleven, kunnen deze uit de post onvoorzien worden gehaald?
22043-3-1813pagina162Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 23-2-1813 stuur ik u de certificaten van de conscrits die achter aan het depot geplaatst moeten worden
22044-3-1813pagina162Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: aangezien de gemeenteontvanger de landhuren over 1812 van de dorpslanden te Morra niet kan ontvangen, heb ik de heer Pieter Andreae, keizerlijk notaris te Leeuwarden gelast om deze landhuren te verantwoorden. Dat is ook niet gelukt, daarom mijn vraag of die persoon niet kunt gelasten om die landhuur te verantwoorden
220412-3-1813pagina163Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 7-3-1813 bericht ik u dat ik in de verklaringen van Klaas Harmens Smidt en Rendert Klazes Wiersma, klasse 1812, heb ingevoegd de woorden "et qu'il lui ou leur est absolument nécessaire".
220412-3-1813pagina164Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 30-1-1813 stuur ik u de lijst met personen die geen familienaam hebben aangenomen terwijl zij daartoe verplicht waren, met opgave van redenen
220412-3-1813pagina165Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 1-3-1813 waarbij mij om advies aangaande een verzoek van de beurtschippers van Anjum gevraagd wordt, acht ik dat verzoek billijk behalve de verhoging van de vrachtlonen. Op bijgevoegde lijst vermeld ik de door mij billijk geachte vrachtprijzen
220414-3-1813pagina166Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: Taede Jans Douwes, schipper te Ezumazijl heeft 9-2-1813 een roodgeverfde ton met een witte F op het Groninger Wad gevonden en bij de magazijnmeester te Moddergat gebracht. Echter die mist geen ton en weet ook geen eigenaar, Taede Jans is bij mij gekomen met de vraag wat hiermee te doen, graag uw advies
220417-3-1813pagina167Brief aan de Keizerlijke Procureur bij de rechtbank ter eerster instantie zitting houdende te Leeuwarden: ik stuur u een pv omtrent een gepleegde diefstal
220429-3-1813pagina167Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 11-3-1813 stuur ik u een pv van de overhandiging van de rol der patenten over 1813 aan de gemeenteonvanger
220431-3-1813pagina168Brief aan de keizerlijke procureur bij de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: ik bericht u dat er in het eerste trimester 1813 door mij geen vonnissen van politie zijn geveld
220431-3-1813pagina169Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv wegens de verificatie van de kas van de gemeenteontvanger
220431-3-1813pagina169Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv van het vaststellen van de journalen van ontvangst van de gemeente-ontvanger
220431-3-1813pagina170Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 15-2-1813 bericht ik u dat door de ontvanger van het voormalige district Oostdongeradeel de volgende gelden over 1811 zijn verantwoord (volgen verschillende bedragen), maar dat niet alles is geïnd
22042-4-1813pagina171Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in februari 1813
22042-4-1813pagina172Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: de vrouw van Minne Louws Zijlstra (thans in het blokhuis te Leeuwarden) wonende te Aalzum in de gemeente Ee heeft mij verzocht om onderstand door Anjum, aangezien haar man daar geboren is. Welk dorp is nu verplicht tot onderstand: Anjum, waar haar man is geboren, of het dorp waar zij zelf is geboren of de plaats waar zij het laatst heeft gewoond?
220413-4-1813pagina173Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 29-3-1813 bericht ik u dat er in deze gemeente geen olie geslagen wordt en er geen olieslagers zijn; dat er voor het verven 2 1/2 aam olie uit lijnzaad wordt gebruikt, olie uit koolzaad wordt hier niet gebruikt
220414-4-1813pagina174Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 8-3-1813 bericht ik dat er door mij order is gegeven om 4 paarden (2 ruinen en 2 merries) naar Leeuwarden te sturen welke op 15-4-1813 daar zullen aankomen zodat ze kunnen worden gekeurd om daaruit twee te kiezen (het aangeslagen getal voor deze gemeente)
220414-4-1813pagina175Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 30-3-1813 stuur ik u een opgave van de tijd welke de gendarmes in deze gemeente zijn geweest, hoe hun opvang is geregeld en welke kosten daarvoor zijn gemaakt, over 1811 en 1812
220416-4-1813pagina176Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 5-4-1813 bericht ik u dat deze gemeente geen effecten bezit die koers in Holland hebben gehad
220416-4-1813pagina176Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 8-6-1812 stuur ik u twee kopieën van de Acte van Opdracht aan de secretaris van de gemeente om een repertoire bij te houden volgens de wet van 22 Frimaire 7e jaar alsnog op voor de onderprefekt van het arrondisement
220416-4-1813pagina177Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 15-3-1813 heb ik de ontvanger opdracht gegeven om de huurpenningen van de landerijen in te vorderen, echter om dat te kunnen heeft hij de voorwaarden enz. nodig die daarvoor gelden, dus gaarne Pieter Andreae gelasten om deze of extracten daarvan op te sturen
220416-4-1813pagina178Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 7-4-1813 heb ik de raad opdracht gegeven om 5 repartiteurs te benoemen, zijnde grondeigenaren geschikt vanwege hun kunde en bekende grondbeginselen, die de verdeling van hetgeen de gemeente over 1814 moet opbrengen zullen op zich nemen: Willem Lieuwes Jaarsma, Jacob Reitzes Reitsma en Ype Engberts Botma te Anjum en Nanne Pieters Benthem en Jelle Ypes Douma te Morra
220420-4-1813pagina179Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 3-10-1812 bericht ik u dat ik op 17-4-1813 naar Oostmahorn ben gegaan en heb geconstateerd dat twee roeden buitenpaal is verdwenen en zes roeden gordiaan en nog enkele roeden kist en buitenpaal. Dat wij gegaan zijn naar de barakken der kustkannonniers waar dergelijk hout als brandhout wordt gebruikt, waardoor zij waarschijnlijk de daders zijn. Een dergelijke wandaad dient volgens wet te worden bestrarft. Verder is het handig om de gardiaan van de batterij te verzoeken toezicht te houden.
220420-4-1813pagina181Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 12-4-1813 stuur ik u de ingevulde lijst van opgeschrevenen van de klasse 1812 die voor de dienst ongeschikt verklaard zijn
220423-4-1813pagina182Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 18-4-1813 stuur ik u een ingevuld tableau dat hoort bij het keizerlijk decreet van 5-4-1813 waarop personen die tot deze gemeente behoren, hun zonen, kleinzonen en neven, 19 tot 30 jaar ingesloten, die in aanmerking komen om onder de gardes d'honneur te vallen of daartoe bij moeten dragen. Militairen die onder bedoeld decreet vallen zijn hier niet.
220423-4-1813pagina183Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 16-4-1813 stuur ik u het register dat tussen 17 en 23 april openstond voor personen die zich vrijwillig voor het corps garde d'honneurs wilden melden. Geen vrijwilligers hebben zich opgegeven. Daarna heeft Jacobs Lieuwes Bewi, grofsmidsknecht te Anjum, zich opgegeven om als hoefsmid bij de gardes d'honneurs op te treden.
220424-4-1813pagina184Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 15-4-1813 stuur ik u een lijst van manspersonen in deze gemeente, tussen de 20 en 40 jaar oud, geschikt om bij de Nationale Garde te gaan horen.
220430-4-1814pagina185Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv wegens de verificatie van de kas van de gemeenteontvanger
220430-4-1813pagina185Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv van het vaststellen van de journalen van ontvangst van de gemeente-ontvanger
22044-5-1813pagina186Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in april 1813
22046-5-1813pagina187Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 30-4-1813 stuur ik u bijgaande lijst met personen in deze gemeente die voor de nationale garde in aanmerking komen; niemand wil als het eerst als zodanig naar Texel worden gezonden
220411-5-1813pagina188Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 5-5-1813 bericht ik u dat ik mij niet op 10 mei heb vervoegd bij de maire van Leeuwarden omdat die missive mij pas na zeven uur 's avonds heeft bereikt, waarschijnlijk opgehouden te Dokkum, wat al eerder is gebeurd. Daarom verzoek om missives die haast hebben te bezorgen bij Petrus Suurmans te Dokkum die door mij is benoemd om brieven te bezorgen
220418-5-1813pagina189Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 1-5-1813 bericht ik u dat de grondbelasting is verdeeld in drie klassen, met vermelding van de bouwlanden en greidlanden in de verschillende klassen
220422-5-1813pagina191Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 14-5-1813 bericht ik u dat er hier geen rechten op het opslaan en uitstallen van waren op markten enz. Zijn omdat die niet voorkomen in deze gemeente
220431-5-1813pagina191Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv van het vaststellen van de journalen van ontvangst van de gemeente-ontvanger
220431-5-1813pagina192Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv wegens de verificatie van de kas van de gemeenteontvanger
220431-5-1813pagina193Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 21-5-1813 stuur ik u de tabel van de industriële en manufacturiële statistiek over 1812
22041-6-1813pagina194Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in mei 1813
22045-6-1813pagina195Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 5-4-1813 stuur ik u de rol wegens belasting op runderen, paarden en schapen over 1813
220415-6-1813pagina195Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 28-5-1813 stuur ik u in triplo de door de raad opgemaakte begroting over 1813
220415-6-1813pagina196Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: wegens kazernerings- en meublementskosten voor douanes heeft deze gemeente 6 preposés van 330 franken en nog eens 8 preposés van 440 franken tegoed, bedragen die nog niet zijn betaald terwijl andere gemeenten die wel hebben ontvangen, gaarne maatregelen nemen om ons deze posten te doen toekomen volgens uw missive dd 31-12-1811
220415-6-1813pagina197Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: de reizigers Oostmahorn naar Schiermonnikoog ondervinden veel moeilijkheden van de douanes die "striktelijk vorderen dat de paspoorten dezer Reizigers afgegeven door den Maire en den Commissaris Speciaal moeten zijn geviseerd" anders geen overtocht mogelijk. Veel extra kosten en onaangenaamheden, vervoegen zich bij mij, hoe mij daarin te gedragen?
220421-6-1813pagina198Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 8-6-1813 stuur ik u een pv van de ontvangst en afkondiging van een extra belasting van 26.500 franken voor deze gemeente vanwege de departementale wegen, volgens keizerlijk besluit dd 7-1-1813
220430-6-1813pagina199Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv wegens de verificatie van de kas van de gemeenteontvanger
220430-6-1813pagina199Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv van het vaststellen van de journalen van ontvangst van de gemeente-ontvanger
220430-6-1813pagina200Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 12-6-1813 bericht ik u dat er in deze gemeente geen veeartsen zich bevinden
22041-7-1813pagina201Brief aan de keizerlijke procureur bij de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: ik bericht u dat er in het tweede trimester 1813 door mij geen vonnissen van politie zijn geveld
22043-7-1813pagina201Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in juni 1813
22043-7-1813pagina202Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 14-6-1813 bericht ik u dat de ontvanger en percepteur der directe belastingen in deze gemeente zijn cautionnement in beide kwaliteiten heeft gestort en ik geef u volkomen zekerheid omtrent de "moraliteit als omtrent de solvabiliteit van de gemelden komptabele".
22046-7-1813pagina203Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: hiermee bericht ik de ontvangst van drie mandamenten der belastingen over 1814
220428-7-1813pagina204Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 12-6-1813 stuur ik u het ingevulde tableau aangaande de hoornbeesten in deze gemeente. 1. levenstijd niet bekend (eerder geslacht of weggevoerd). 2. 1/4 deel jaarlijks vernieuwd. 3. jaarlijks 19 kalveren tot stier, 100 kalveren geslacht en 60 gesneden om tot ossen op te kweken. 4. Vaarsen niet geslacht voor ze gedekt kunnen worden, 173 om te fokken en na 5 of 6 jaar geslacht. 5. 180 stieren tegen 887 koeien, waarvan 595 volwassen koeien.
220431-7-1813pagina205Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv van het vaststellen van de journalen van ontvangst van de gemeente-ontvanger
22042-8-1813pagina206Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in juli 1813
22045-8-1813pagina207Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 21-7-1813 stuur ik u de opgave van gemaakte kosten vanwege vallaten, bruggen, Ezumazijl enz. over 1812, tevens de begroting over 1813
22047-8-1813pagina208Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 5-7-1813 stuur ik u de door de raad vastgestelde omslag om het tekort op de begroting te dekken
22049-8-1813pagina209Brief aan de auditeur bij de Staatsraad, onderprefekt van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 21-7-1813 stuur ik u de opgave van pondematen met ingezaaide veldvruchten
22049-8-1813pagina210Brief aan de auditeur bij de Staatsraad, onderprefekt van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 15-7-1813 stuur ik u de opgave van de vleesconsumptie over 1809, 1810, 1811 en 1812
22049-8-1813pagina211Brief aan de auditeur bij de Staatsraad, onderprefekt van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 26-7-1813 stuur ik u de beantwoorde vragen, verder zijn er in deze gemeente geen wolfabrieken en vellebloterijen
220417-8-1813pagina212Brief aan de auditeur bij de Staatsraad, onderprefekt van het arrondisement Leeuwarden: ontvangstbevestiging van diverse stukken in juli 1813
220421-8-1813pagina213Brief aan de auditeur bij de Staatsraad, onderprefekt van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 27-7-1813 stuur ik u de alfabetische lijst van conscrits van de klasse 1813
220431-8-1813pagina214Brief aan de auditeur bij de Staatsraad, onderprefekt van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 31-8-1813 stuur ik u de beantwoording van de vragen over de fourage van de gemeente en de consumptie daarvan
220431-8-1813pagina215Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv van het vaststellen van de journalen van ontvangst van de gemeente-ontvanger
220431-8-1813pagina216Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in augustus1813
22041-9-1813pagina217Brief aan de auditeur bij de Staatsraad, onderprefekt van het arrondisement Leeuwarden: ontvangstbevestiging van diverse stukken in augustus 1813
22041-9-1813pagina218Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 22-6-1813 bericht ik u dat de vorige administratie de aanneming van familienamen op ongezegeld papier heeft gedaan. Hoe nu te handelen bij het suppletoire deel? Ongezegeld of gezegeld, zo ja hoe dan te betalen?
220410-9-1813pagina219Brief aan de auditeur bij de Staatsraad, onderprefekt van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 27-8-1813 stuur ik u het journaal van personen die niet aan hun verplichtingen als ingeschrevenen hebben voldaan
220417-9-1813pagina220Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ter voldoening aan uw missive dd 31-7-1813 bericht ik dat de opbrengst van de veldvruchten dit jaar alsvolgt zal zijn: tarwe 10 lopen per pondemate, rogge 11 lopens pp (enz. gerst, haver, erwten, bonen, aardappelen, koolzaad) en Boekweit en mangelwortel niets
220417-9-1813pagina221Brief aan de auditeur bij de Staatsraad, onderprefekt van het arrondisement Leeuwarden: ik stuur u een pv van de verificatie van de kas van de ontvanger van de gemeente
220421-9-1813pagina222Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: de dijkgraaf zegt mij dat er vacatures zijn in het dijksbestuur van de Oostdongeradeelster zeedijken: moeten die zoals van ouds door de dijksfloreenplichtigen worden vervuld of is daar verandering in gekomen, zo ja, welke?
220430-9-1813pagina223Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv van het vaststellen van de journalen van ontvangst van de gemeente-ontvanger
22041-10-1813pagina224Brief aan de keizerlijke procureur bij de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: ik bericht u dat er in het derde trimester 1813 door mij geen vonnissen van politie zijn geveld
22041-10-1813pagina225Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in september 1813
22041-10-1813pagina226Brief aan de auditeur bij de Staatsraad, onderprefekt van het arrondisement Leeuwarden: ontvangstbevestiging van diverse stukken in september 1813
22044-10-1813pagina227Brief aan de auditeur bij de Staatsraad, onderprefekt van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 27-9-1813 stuur ik u een certificaat vanwege de publicatie der staten van distributie van het fonds non-valeurs
22044-10-1813pagina228Brief aan de auditeur bij de Staatsraad, onderprefekt van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 15-9-1813 bericht ik u dat er in deze gemeente twee vrouwspersonen als onnozelen of zwakke verstanden worden gezien. Dat zij zoals andere behoeftigen door de armverzorgers worden geholpen. De kosten worden door vrijwillige bijdagen of door de ingezetenen opgebracht. Over 1810 was dat 178 cg en 16 strs. In deze gemeente geen gestichten
22049-10-1813pagina229Brief aan de auditeur bij de Staatsraad, onderprefekt van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 18-9-1813 bericht ik u dat de door deze gemeente geleverde trein-paarden (KB 25-3-1813) nog niet zijn betaald, gaarne voldoen daarna zullen de ontbrekende delen, zoals halsters en ijzers, worden opgestuurd
220415-10-1813pagina230Brief aan de auditeur bij de Staatsraad, onderprefekt van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 2-8-1813 stuur ik u een pv van de overhandiging van de roles der patenten aan de ontvanger
220423-10-1813pagina231Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u de lijst van personen uitmakende het detachement kustkannonniers op Oostmahorn, daarvan diegenen die met verlof vertrokken zijn en welke gedetacheerd moeten blijven + van welke ring of gemeente zij in dienst getreden zijn. De sergeant diende klachten in: er is een leverantie van voedsel en brandstof meer, we moeten alles van onze soldij (16 strs in 5 dagen) betalen en dat kan niet. Hij heeft gelijk, er zijn al veel moeilijkheden door ontstaan, dus hoe dit op te lossen?
220431-10-1813pagina232Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ik stuur u een pv van het vaststellen van de journalen van ontvangst van de gemeente-ontvanger
22044-11-1813pagina233Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in oktober 1813
22044-11-1813pagina234Brief aan de auditeur bij de Staatsraad, onderprefekt van het arrondisement Leeuwarden: ontvangstbevestiging van diverse stukken in oktober 1813
220412-11-1813pagina235Brief aan de auditeur bij de Staatsraad, onderprefekt van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 30-10-1813 bericht ik u dat de veldwachter van deze gemeente, Jacob Heins van der Velde, door de kantonrechter van Dokkum is beëdigd
220412-11-1813pagina236Brief aan de Keizerlijke Procureur bij de rechtbank ter eerster instantie zitting houdende te Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 27-10-1813 betreffende het openstaan van de renquets van het verlaat onder Oostrum bij Melis Walles van der Werff, stuur ik u de instructie van gemeld verlaat waaruit u zal geblijken, hoe hij als eigenaar van het verlaatshuis moet administreren. Er is nog niet veel schade, maar als het openstaan langer duurt, zal dat wel gebeuren
220419-11-1813pagina237Brief aan de prefekt van het departement van Vriesland: ik bericht u dat direct na het vertrekken van de douanes alhier door mij de nagelaten goederen in beslag zijn genomen en geïnventariseerd, tesamen met de twee visaken die werden gebruikt om over het wad te kruisen. Deze twee schepen zijn afkomstig van Urk (Durk Pieters Romkes) en van Ameland (Douwe Jacobs de Vries), de roeren zijn door mij in bewaring genomen. De kustkannonniers wilden hun wapenen neerleggen om naar huis te gaan omdat ze geen soldij meer kregen. Ik heb de sergeant en de korporaal en 4 of 5 man op kosten van de gemeente aangenomen om de batterij te bewaken tot ik nader order van u ontvang
220420-11-1813pagina238Brief aan de commissaris van politie te Harlingen: Op Ezumazijl is een visaak achtergelaten die door de douanes werd gebruikt, de douanes zijn vertrokken en hebben slechts één persoon van Urk daarop achtergelaten. Op 16-11-1813 kwam Douwe Jacobs de Vries die zei van u mondeling toestemming te hebben om dat schip mee te nemen. Ik weigerde, maar stond hem toe op het schip te verblijven met zijn broer Marten Jacobs, hij heeft eigendomsbewijzen maar omdat de visaak werd gebruikt door de douanes heb ik uw toestemming nodig en vraag u nadere instructie
220424-11-1813pagina239Brief aan de commandant van het departement van Friesland: ter voldoening aan uw brief dd 24-11-1813 bericht ik u dat vandaag om 2 uur de 5 kannonnen van 24 d 3 ponden met munitie, kruit en kannonniers met twee schepen zijn vertrokken naar Groningen op order van de Russische Commandant Garaneij Prufacon. Deze is de morgen van 22 hier gekomen met een detachement kozakken en de morgen van 23 is vertrokken naar Zwolle
220429-11-1813pagina240Brief aan H. van Sminia, waarnemend prefect van Friesland: ten gevolge van de proclamatie van Russisch Keizerlijke overste Rosen dd 22-11-1813 stuur ik u de opgave van goederen welke door de douanes in deze gemeente zijn achtergelaten en door mij in bewaring genomen, ook een opgave van Jan Engberts Botma op Ezumazijl van de goederen die bij hem in bewaring zijn genomen en eigendom van de weduwe van Vlieme Crepin te Duinkerken, verder vraag ik mij af of de goederen misschien publiek verkocht moeten worden of opgezonden naar een adres waardoor transportkosten nodig zijn: hoe te handelen? (afschrift gestuurd naar de commandant van het departement Friesland)
220429-11-1813pagina241Brief aan H. van Sminia, waarnemend prefect van Friesland: door het vertrek van de kustkannonniers van Oostmahorn is de vrouw van sergeant Geerts met drie kinderen achtergebleven, behorende tot Leeuwarden, kan echter in dit seizoen niet daarheen vertrekken daarom heeft deze gemeente haar in onderstand genomen. Hoe nu te handelen? De stad Leeuwarden moet de gemaakte kosten vergoeden of er moet anderszins een regeling worden getroffen.
220430-11-1813pagina243Brief aan H. van Sminia, waarnemend prefect van Friesland: bij deze stuur ik u een afschrift van het pv opgemaakt wegens het vaststellen van de journalen van ontvangst van de ontvanger van deze gemeente
22044-12-1813pagina243Brief aan H. van Sminia, waarnemend prefect van Friesland: ontvangstbevestiging van diverse stukken in november 1813
22049-12-1813pagina245Brief aan H. van Sminia, waarnemend prefect van Friesland: in opdracht van de Russische kapitein Garoncy Prusakov heb ik kosten moeten maken om de stukken geschut en ammunitie op te zenden met twee schepen van Oostmahorn naar Groningen, aan arbeidslonen enz. f 340,-, daarnaast aan huishuren door de douanes f 115,- verschuldigd aan particulieren. Hoe te betalen? Van Landswege of over de personele omslag van deze gemeente?
220414-12-1813pagina246Brief aan de Commissarissen Generaal departement Friesland: bij mij hebben zich gemeld: Pieter Jan Douwes en Sijtze Daniëls Sijtsma, matrozen bij het 64e equipage; Durk Douwes Bedaard en Cornelis Jacobs, matrozen bij de 71e equipage; Johannes Sjoukes Visser, matroos 79e equipage; Douwe Gerbens Elzinga, kustkannonnier van de 2e Compagnie. Zij zijn in Franse dienst geweest en willen nu buiten dienst gesteld worden. Zij moeten daarvoor paspoorten hebben volgens order van Overste Rosen missive 21-11-1813 hoofdkwartier te Groningen: hoe te handelen?
220420-12-1813pagina247Brief aan de Commissarissen Generaal departement Friesland: in antwoord op uw missive dd 6-12-1813 bericht ik dat zich in de bus voor de gaven voor de bescherming van het Lieve Vaderland alhier 8 gl en 19 strs bevinden, geen intekenaren
220421-12-1813pagina247Brief aan de Commissarissen Generaal departement Friesland: in antwoord op uw missive dd 14-12-1813 stuur ik u de bewijsstukken voor transport van munitie en stukken naar Groningen en logement der Franse douanes met verzoeke mij authorisatie te verlenen om dat verder te regelen
220422-12-1813pagina248Brief aan de Commissarissen Generaal departement Friesland: in antwoord op uw missive dd 20-12-1813 stuur ik u vier paarden, het dubbeltal van de vereiste twee artilleriepaarden: Jan Ypes Jousma te Anjum, Jacob Jacobs Vos te Lioessens, Harmen Mennes Rypersma te Anjum en Uilke Stiemsma te Anjum zijn de leveranciers (prijzen genoemd)
220423-12-1813pagina249Brief aan de Commissarissen Generaal departement Friesland: in de bus van gestorte gelden tbv hun die zich ter bescherming van het lieve Vaderland aanbieden, is 38 gls en 16 strs en 2 penn. bevonden, tesamen met eerder bedrag bieden wij aan 50 gls te sturen
220424-12-1813pagina250Brief aan de Commandant departement Friesland: in antwoord op uw schrijven dd 18-12-1813 meld ik u dat uit deze gemeente drie personen, gewapend met een ganzenroer, bereid zijn om de Fransen die zich nog in Delfzijl bevinden, de pas af te snijden: Durk Siebrens van der Scheep, Jacob Klazes Bouma en Albert Reinders Stienstra. Ik twijffel geenzins of dezelve zullen het hunne toebrengen om de ongelukkige inwoners van Delfzijl en ommestreken van de zoo gruwelijke en van alle menschelijkheid ontblote mishandelingen dier Tijgers te ontheffen; en tevens aanspraak kunnen maken op de gunst van ZKH den Heere Prinse van Oranje onzen geliefden Souverein
220425-12-1813pagina251Brief aan de Commissaris Generaal tot de zaken van Financiën vd verenigde Nederlanden: in antwoord op uw missive dd 11-12-1813 stuur ik u een pv van de opening van de bus voor vrijwillige giften: tot de elfde van deze maand gene giften
22041-1-1814pagina252Brief aan de Commissaris Generaal tot de zaken van Financiën vd verenigde Nederlanden: in antwoord op uw missive dd 11-12-1813 stuur ik u een pv van de opening van de bus voor vrijwillige giften voor de algehele bewapening
220417-1-1814pagina252Brief aan de Commissarissen Generaal departement Friesland: in antwoord op uw missive dd 8-1-1814 bericht ik u dat direct op uw missive dd 18-12-1813 door mij notificatie is gedaan en dat er in deze gemeente geen Fransen meer aanwezig zijn.
220417-1-1814pagina253Brief aan de Commissaris Generaal van Politie in de verenigde Nederlanden: in antwoord op uw missive dd 20-12-1813 bericht ik u dat in deze gemeente geen ambtenaren werkzaam zijn die vanbuiten de Nederlanden afkomstig zijn
220418-1-1814pagina254Brief aan de Commissaris van het Arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 11-1-1814 bericht ik u dat in opdracht bij missive van 20-12-1813 door deze gemeente één artilleriepaard is opgezonden, getauxeerd op 225 gl, waarvan akte is opgestuurd dd 22-12-1813
220425-1-1814pagina255Brief aan de Commissaris van het Arrondisement Leeuwarden: ik bericht u de ontvangst van de mandamenten der belastingen op paarden, plezier- en passagegeld en van dienstboden over 1814
220422-1-1814pagina255Brief aan de Commissaris Generaal tot de zaken van Financiën vd verenigde Nederlanden: in antwoord op uw missive dd 11-12-1813 stuur ik u een pv van de opening van de bus voor vrijwillige bijdragen algemene bewapening ter verdediging van het Vaderland
220425-1-1814pagina256Brief aan de Commissarissen Generaal departement Friesland: in antwoord op uw missive dd 18-1-1814 bericht ik u dat ik Nanne Pieters Benthem te Morra voordraag als adjunct-maire en Johannes Rosier, ontvanger der directe belastingen alhier tot secretaris, hij nam die functie tot nu toe ook waar
220431-1-1814pagina257Brief aan de Commissaris van het Arrondisement Leeuwarden: ik stuur u een opgave van de nog over 1813 te doene uitgaven, te weten 107 franken en 10 centimes, graag authorisatie om deze gelden uit de post onvoorzien te mogen halen
220429-1-1814pagina257Brief aan de Commissaris van het Arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 18-1-1814 stuur ik u de lijst van manspersonen tussen de 46 en 50 jaar die tot de Landstorm behoren, tevens geef ik door dat er in deze gemeente een 70 manschappen zijn die van een geweer voorzien zijn
22047-2-1814pagina258Brief aan de Commissarissen Generaal departement Friesland: ik stuur u een pv van het vaststellen van het journaal van ontvangst van de directe belastingen over januari 1814
22048-2-1814pagina259Brief aan de Commissaris van het Arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 22-1-1814 stuur ik u een lijst met de voorraad tarwe, rogge, hooi, stro, haver, bonen, gerst, slachtvee, erwten in deze gemeente, verdere voorraden zijn er niet en het hooi en de stro zijn voor voeding van het vee uit eigen gemeente nodig
22048-2-1814pagina260Brief aan de Commissarissen Generaal departement Friesland: in antwoord op uw missive dd 2-2-1814 bericht ik u dat ik de personen daarin vermeld ogenblikkelijk opdracht gegeven om zich bij u in Leeuwarden te melden, verder dat de eerste drie personen bij oproepingen van 5-12-1813 en 10-1-1814 geantwoord hebben doch van de hand zijn gewezen, dat Jan Gerrits van der Kooi door ziekte afwezig was en dat Durk Sybrens van der Scheep reeds op 24-12-1813 vrijwillig met zijn ganzenroer naar Delfzijl is vertrokken
220418-2-1814pagina261Brief aan de Commissaris van het Arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 5-2-1814 stuur ik u een nauwkeurige opgave van de paspoorten die nog in de gemeente aanwezig zijn
220422-2-1814pagina261Brief aan de Commissarissen Generaal departement Friesland: in antwoord op uw missive dd 12-2-1814 en het rekwest van Pieter Alberts Ferwerda bericht ik u dat om in de behoefte van armen in deze gemeene te voorzien een intekening heeft plaatsgehad, dat Ferwerda daarop voor 9 gulden heeft ingetekend, dat een attest is toegevoegd om te bewijzen dat hij niet meer kan betalen, ondertekend door eveneens te laag ingetekenden, die later hun bijdrage hebben vermeerderd. Ferwerda weigert verhoging van zijn bijdrage, terwijl anderen die evengegoed zijn meer geven. Ik heb hem verteld dat hij naar vermogen ipv 9 wel 14 moet intekenen. Daarom heb ik hem het onderhoud van een arme vrouw met drie kinderen opgedragen. Gaarne bevestiging tegenover Ferwerda
220428-2-1814pagina264Brief aan de Commissarissen Generaal departement Friesland: ik stuur u een pv van het vaststellen van het journaal van ontvangst van de directe belastingen in deze gemeente
220428-2-1814pagina264Brief aan de Commissaris van het Arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 9-2-1814 stuur ik u een lijst met personen die zich hebben aangeboden
220411-3-1814pagina265Brief aan de Commissaris van het Arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 17-2-1814 stuur ik u de acte waarbij de Souvereiniteit aan Neerlands wettigen vorst door de vertegenwoordigers dezer gemeente wordt opgedragen
220412-3-1814pagina266Brief aan de Commissarissen Generaal departement Friesland: in antwoord op uw missive dd 10-3-1814 stuur ik u de generale staat van op pensioen, retraite of gagement gestelde officieren, onderofficieren en soldaten wegens deze gemeente
220412-3-1814pagina266Brief aan de Commissaris van het Arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 20-12-1813 waarbij ZKH aan gepensioneerde officieren opdraagt om de manschappen van de landstorm te oefenen bericht ik u dat er zich in deze gemeente maar één gepensioneerde soldaat bevindt, hoe nu te handelen
220415-3-1814pagina267Brief aan de Commissaris van het Arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 24-2-1814 stuur ik u een pv van de controle van de gemeentekas van de gemeenteonvanger
220417-3-1814pagina268Brief aan de Commissarissen Generaal departement Friesland: in antwoord op uw missive dd 14-3-1814 stuur ik u de opgelegde paarden bij missive dd 11-2-1814 en een lijst van de prijzen van de gekochte paarden
220417-3-1814pagina268Brief aan de Commissarissen Generaal departement Friesland: in antwoord op uw missive dd 14-3-1814 omtrent de persoon van S.P. Wierdsma, gedeserteerd uit de Nationale Garde te Appingedam, bericht ik u dat deze persoon zich niet in onze gemeente bevindt maar in het hospitaal te groningen al enige tijd zou liggen, volgens ingewonnen informatie
220422-3-1814pagina269Brief aan de Commissaris van het Arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 15-3-1814 stuur ik u de opgave vanwege deze gemeente voor het leveren van paarde en wagens voor het vervoer van 300 lasten haver voor het Russische leger naar Zwolle
220425-3-1814pagina270Brief aan de Commissarissen Generaal departement Friesland: in antwoord op uw missive dd 19-3-1814 stuur ik u de lijst met financiële ambtenaren die in 1795 van hun post zijn ontheven en tot nu toe zonder werk zijn gebleven
220428-3-1814pagina271Brief aan de Commissaris van het Arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 14-3-1814 stuur ik u de begroting van deze gemeente over 1814, rekeningen van de armvoogdijen over 1812 en de schulden van de gemeente over 1813
220428-3-1814pagina272Brief aan de Commissaris in het arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 23-3-1814 stuur ik u het tableau van vrijwillige bijdragen voor de zaak des vaderlands
22041-4-1814pagina273Brief aan de Commissaris in het arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 26-3-1814 stuur ik u een opgave van het aantal wagens en paarden, het getal der schepen, terwijl er hier geen ponten aanwezig zijn
22041-4-1814pagina273Brief aan de Commissaris in het arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 23-2-1814 waarbij ZKH attestaties de vita noemt, hebben zich bij mij verscheidene personen gemeld die zo'n attestatie willen hebben, hoe nu te handelen
22041-4-1814pagina274Brief aan de Commissaris in het arrondisement Leeuwarden: ik stuur u een lijst van personen die zich niet hebben laten inschrijven voor de landmilitie, maart 1814
22047-4-1814pagina274Brief aan de Commissaris in het arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 31-3-1814 bericht ik u dat er in de bus vrijwillige bijdragen in totaal 398 gls , 7 strs en 14 penn zijn gestort
220415-4-1814pagina275Brief aan de Commissaris in het arrondisement Leeuwarden: bij dezen stuur ik u 1 gls 4 strs wegens ontvangen staatsbladen
220423-4-1814pagina276Brief aan de Commissaris Generaal departement Friesland: in antwoord op uw missive dd 19-4-1814 meld ik u dat Fetze Jacobs Elzinga voor de datum van het besluit is getrouwd en daarom niet opkomt, Jan Gerrits de Vries: idem; Jacob Johannes Werker is vrijwillig dragonder onder Sijtzama
220425-4-1814pagina277Brief aan de Commissaris in het arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 12-4-1814 meld ik u dat er 340 geschikte manspersonen zijn voor de Landstorm in deze gemeente
220430-4-1814pagina277Brief aan de Commissaris in het arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 25-4-1814 stuur ik u 2 gls en 4 strs voor de staatsbladen
220430-4-1814pagina278Brief aan de Commissaris Generaal departement Friesland: in antwoord op uw missive dd 16-3-1814 bericht ik u dat de leden der herv. Gemeente te Anjum door vrijwillige bijdragen het achterstallig traktemen van hun predikant zal betalen; de dorpen Morra en Lioessens zullen daartoe drie huizen moeten verkopen; daarnaast gaarne toestemming om mij daarmee te laten bemoeien om moeilijkheden voor te komen omdat sommige ledematen niet akkoord zijn met de benoeming hunner predikant, het gaat om de personele omslag
22046-5-1814pagina280Brief aan de Commissaris in het arrondisement Leeuwarden: de door de commissaris generaal benoemde Geert Jacobs Boorsma van Kollum is tot de exercitie van de manschappen van de landstorm niet geschikt, ik beveel ….Stieltjes aan omdat hij als gewezen guardiaan van de baterij op Oostmahorn daartoe zeer geschkt is, in deze gemeene woont en daardoor goedkoper is, tevens is hij nu buiten dienst
220410-5-1814pagina281Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 2-5-1814 vraag ik u of de daarin genoemde boerenmeiden en - knechten ook het patentrecht moeten betalen, omdat zij ook al in het dienstbodenregister zijn genoteerd en daarvoor betalen
220410-5-1814pagina282Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 4-5-1814 stuur ik u een getekende staat van een geleverd en niet teruggekomen paard tgv besluit 20-12-1813 aan de Russische troepen
220416-5-1814pagina282Brief aan de Commissaris in het arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 11-5-1814 bericht ik u dat in deze gemeente geen Pruisische militairen overleden zijn
220416-5-1814pagina283Brief aan de Commissaris in het arrondisement Leeuwarden: ik stuur u een kopij van een missive dd 12-11-1812 over de handelwijze bij gestrande goederen, daar ik niet weet of de handelwijze intussen veranderd is. Gaarne bevestiging (er is een mast aangespoeld en weer aan de eigenaar teruggegeven).
22043-6-1814pagina284Brief aan de Commissaris in het arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 29-4-1814 meld ik u dat de persoon van Nanne Bokkes Miedema bij de exercitie het gelid heeft verlaten en niet weer terug wilde treden ondanks vermaningen mijnerzijds. De anderen wilden door, ook met hem, maar hij weigerde. Hoe nu te handelen met hem en om verdere verwarring in dezen voor te komen
220415-6-1814pagina285Brief aan de Commissaris in het arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 13-6-1814 stuur ik u de lijst terug van de te leveren wagens en conducteurs ter levering van 300 last haver voor het Russische leger naar Zwolle, waarbij door mij is aangegegeven tot hoever zij hebben gereisd
220416-6-1814pagina286Brief aan de Commissaris in het arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 13-6-1814 stuur ik u de lijst met officieren van de gecombineerde Landstorm Metslawier-Anjum: Luitenant-kolonel J.C. Bergsma, Metslawier, majoor IJ.U. Stiemsma, Anjum, adjudant J.P. Reiding, Metslawier, luitenant-kwartiermeester J.R.Reitsma, Anjum. Voor de gemeente Anjum: kapiteinen: Gerrit van Eizenga en Menne Sijtsma te Anjum en Renze Sinia te Lioessens; eerste luitenant: Jan van Eizenga en Pieter Wobma van Anjum en Jelle Douma van Morra; tweede luitenant: Wijtze Haaksma en Jacob van Eizenga van Anjum en Lieuwe Sijtsma van Morra
220421-6-1814pagina287Brief aan de Commissaris in het arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 18-6-1814 stuur ik u een opgave van nog te ontvangen kazerneringskosten van Franse douaniers, er is nog geen reclamatie bij de commissie tot liquidatie van achterstand gedaan
220421-6-1814pagina287Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 18-6-1814 heb ik de eer u te melden dat er zich in deze gemeente één heelmeester bevindt, Daniel Weerman Schultze, diploma getekend 18-12-1801, opleiding Amsterdam; twee vroedvrouwen, Antje Baukes examen op 4-4-1803 te Leeuwarden en Maaike Jurjens, examen 10-7-1804 te Leeuwarden, beiden te Anjum. Geen niet-geëxamineerden aanwezig, overkomst van een kundig medicinae doctor of vroedmeester is niet nodig
220424-6-1814pagina288Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 17-6-1814 stuur ik u een opgave van de kosten van kazernering van gendarmerie over 1813
22049-7-1814pagina289Brief aan de Commissaris in het arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 1-7-1814 stuur ik u de administratieve rekening over 1813
22049-7-1814pagina289Brief aan de Commissaris in het arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 2-7-1814 meld ik u dat er in deze gemeente geen ontvangsten gebruikt worden voor bijzondere uitgaven, alle plaatselijke uitgaven staan op de staat van begroting
220419-7-1814pagina290Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 15-7-1814 waarin staat dat ik niet heb geantwoord op uw missive dd 24-6-1814 (die ik nooit heb ontvangen) zie ik dat die missive betrekking heeft op de Aalzumer Steenweg. De prefekt heeft de Aalzumer Steenweg dd 3-9-1813 de directie der Ezumazijl en de vallaten onder Oostrum en Aalzum aan de Dijkscontributie toegewezen, dus daar moet ook voor onderhoud worden gezorgd, zoniet dan door het voormalige district Oostdongeradeel, dus nu mairieën Anjum, Ee en Nijkerk
220422-7-1814pagina291Brief aan de Commissaris in het arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 5-7-1814 stuur ik u een pv van de overgifte van het register van patentplichtigen 1814 en overhandiging aan de ontvanger
220422-7-1814pagina291Brief aan de Commissaris in het arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 19-7-1814 bevestig ik de ontvangst en bericht dat er in deze gemeente geen vorderingen op de het Franse Bestuur zijn inzake levensmiddelenvoorziening
220226-7-1814pagina292Brief aan de Commissaris in het arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 23-7-1814 stuur ik u de rekening van de gemaakte kosten tijdens het verblijf van de kozakken en voor het versturen van het geschut
220429-7-1814pagina292Brief aan de Commissaris in het arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 25-7-1814 bericht ik u dat er in deze gemeente geen gesneuvelde personen zijn die bij het belegeren van door Franse bezette vestingen betrokken waren
22045-8-1814pagina293Brief aan de Commissaris in het arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 25-6-1814 en van 3-8-1814 stuur ik u de opgave van personen die zich in deze gemeente op 1 dec. Ophielden
220413-8-1814pagina293Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 26-7-1814 stuur ik u de door de raad vastgestelde contributieve repartitie over 1814
220413-8-1814pagina294Brief aan de Commissaris in het arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 2-8-1814 bericht ik u dat tot zetters over 1815 zijn benoemd: Willem Lieuwes Jaarsma, Jacob Reitzes Reitsma, Ype Engberts Botma, Cornelis Reitzes Wobma allen te Anjum en Jelle Ypes Douma te Morra
220415-8-1814pagina294Brief aan de Commissaris in het arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 3-8-1814 meld ik u de overgave aan de ontvanger van de cohieren van het dienstbodengeld, het paarden-, plaisier- en passagegeld en dat dat bekendgemaakt is
220423-8-1814pagina295Brief aan de Commissaris in het arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 15-8-1814 stuur ik u een ontkennend antwoord op die staat en meld tevens dat in deze gemeente door de revolutie in 1795 twee personen hun ambt zijn kwijtgeraakt en nog niet in hun ambt hersteld zijn: te weten Durk Jelles Jelsma, molencherger, 48 jaar, voor dat beroep zeer geschikt en Meindert Jacobs Posthumus, gewezen havencherger, oud en met lichaamsgebreken, zou graag in aanmerking komen voor een weinig pensioen wegens jarenlange dienst en huidige armoede
220430-8-1814pagina296Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 24-8-1814 bericht ik u dat de kerkenraad van Morra en Lioessens effecten willen verkopen om het achterstallige traktement van de predikant te kunnen betalen; lijkt mij een goede zaak, beter dan hoofdelijke mslag
220430-8-1814pagina297Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 27-8-1814 en een request van P.A.Ferwerda e Morra waarin hij schrijft dat hij zich door de schout slecht behandeld voelt aangaande huisvesting van een armoedig gezin omdat hij te weinig had ingetekend: dit is onwaar, zie uw missive dd 24-2-1814 waarin hij daarvan wordt ontheven. Komt uitleg van de zaak: hij kan meer bijdragen dan de 9 die hij wil (belasting was zelfs 25 gulden) ik heb hem daar inderdaad op gewezen, hem vergelijkende met anderen in dezelfde financiële situatie: verzoek iraag van de hand wijzen en mij daarvan in kennis stellen
22046-9-1814pagina300Brief aan de Commissaris in het arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 27-8-1814 stuur ik u de ingevulde staat terug. Tevens vraag ik hoe te handelen bij de aanstaande excercitiën van de Landstorm: moeten de nog niet in hun rangen vastgestelde officieren al onder-officieren aanstellen, zodat een goede orde kan worden behaald of eerst afwachten tot de finale aanstelling
220413-9-1814pagina301Brief aan de officier bij de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: nav uw schrijven dd 2-9-1814 stuur ik u de handtekening van de adjunct-schout, mijn eigen handtekening is reeds bij de rechtbank aanwezig
220415-9-1814pagina301Brief aan de Commissaris in het arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 10-9-1814 bericht ik dat ik heden het cohier van de belasting op Runderbeesten, Paarden en Schapen over 1814 aan de ontvanger heb overhandigd
220415-9-1814pagina302Brief aan de Commissaris in het arrondisement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 10-9-1814 bericht ik u dat ik heden de manschappen van de Landstorm heb verteld welke officieren over hen zijn aangesteld: goedgekeurd, daarna de officieren verwittigd. Tevens zijn de pieken aan de manschappen van de Landstorm uitgedeeld
220427-9-1814pagina303Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 27-8-1814 bericht ik u dat een groot deel van het traktement van de predikant van Morra en Lioessens is betaald uit de verkoop van drie diaconiehuizen en de verkoop van effecten zoals eerder aan u is voorgelegd. Hetzelfde kan gezegd worden van het achterstallige traktement van de predikant van Anjum: daar is aan vrijwillige bijdragen al f 500, opgehaald, het eerste gedeelte is betaald, per mei de rest
22044-11-1814pagina304Brief aan de gouverneur van Friesland: hiermede bevestig ik de ontvangst van de mandamenten van de aanslag over 1815 van de grondbelasting, gebouwd en onbebouwd, personeel en mobilaire belasting
22044-11-1814pagina304Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 25-10-1814 bericht ik u dat er twee wachten zjn gevormd uit de manschappen van de Landstorm om 's nachts zo nu en dan te patrouilleren, één van 15 en één van 9 personen en het lijkt me billijk deze mannen vuur en licht en enige verversingen te doen toekomen. Hoe te betalen? Voorstel om omslag over vrijgestelde personen voor de Landstorm of anders over alle bewoners
22048-11-1814pagina305Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 25-10-1814 stuur ik u de geredresseerde rekening wegens pretensien tlv de geallieerde legers
220422-11-1814pagina305Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 12-11-1814 stuur ik u een staat van bij de Franse legers gediend hebbende soldaten die verondersteld worden krijgsgevangen genomen te zijn in Rusland en daarvan nog niet zijn teruggekeerd
220425-11-1814pagina306Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 5-11-1814 stuur ik u het rekest van de wees- en armvoogden van Dokkum en het bericht van de armvoogden van Anjum; de laatsten schrijven overeenkomstig de waarheid
220418-1-1815pagina307Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 7-1-1815 stuur ik u twee reclamatiën; één wegens kazerneringskosten en één wegens geleverd artilleriepaard
220424-1-1815pagina307Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 11-1-1815 bericht ik u de ontvangst van de registers der Burgerlijke Stand voor 1815
220416-2-1815pagina308Brief aan de Ed. Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 29-12-1814 stuur ik u 4 exemplaren der begroting voor 1815, armenrekeningen 1813, begroting 1815, armensteun, extra reparatiën
220425-2-1815pagina309Brief aan de Ed. Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 24-1-1815 stuur ik u de dorpsgewijze staten van de bevolking dezer gemeente
220417-3-1815pagina310Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 3-3-1815 betreffende ambtenaren die vallen in de termen van het KB van 15-2-1815 dat er daarvan geen ambtenaren zijn behalve de ontvanger der directe en indirecte belastingen, de eerste post verdient wel meer dan 300 gulden, de tweede niet. Mocht hij daar toch onder vallen dan bedankt hij voor de indirecte belastingen
220422-3-1815pagina311Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 3-3-1815 betreffende ambtenaren die vallen in de termen van het KB van 15-2-1815 bericht ik u dat de zelfde persoon ook secretaris en plaatselijk ontvanger van de gemeente is; mocht hij onder de termen van de wet vallen dan bedankt hij ook voor deze beide posten. Hoe dan te handelen?
220427-3-1815pagina312Brief aan Zijne Excellentie den Heere Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken: op aanschriving van de gouverneur van Friesland aangaande ambenaren die bij de revolutie van 1795 hun ambt zijn kwijtgeraakt en nog niet daarin zijn hersteld, meld ik u dat er geen oningevulde ambten in deze gemeente zijn, dat er geen nieuwe aanstellingen zijn geweest, bijgaande staat met verwijderde ambtenaren geeft de reden waarom zij niet weer opnieuw geplaatst zouden moeten worden
220429-3-1815pagina313Brief aan de gouverneur van Friesland: ten aanzien van krijgsgevangen en nog niet uit Rusland teruggekeerde militairen zijn er in deze maand geen wijzigingen gekomen
220431-3-1815pagina313Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 27-3-1815 bericht ik u de ontvangst daarvan
22043-4-1815pagina314Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 30-3-1815 bericht ik u dat mijns insziens geen actieve schutterij in deze gemeente verlangd wordt
22048-4-1815pagina314Brief aan de militie commissaris van het 1e district: hierbij doe ik u toekomen de alfabetische lijst der opgeschrevenen voor de landelijke militie
220431-3-1815los vel317Brief van de commandant van de provincie Friesland: verzoeke zo spoedig mogelijk de vereiste lijst in te sturen zoals gevraagd dd 16-3-1815
22048-4-1815pagina318Brief aan de officier bij de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: nav uw schrijven dd 2-4-1815 bericht ik dat er deze week niets is voorgevallen strijdig met een nauwkeurige politie
220410-4-1815pagina318Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 1-4-1815 bericht ik dat deze missive niet in onze gemeente van toepassing is omdat er niet dergelijke schepen hier zijn
220415-4-1815pagina318Brief aan de officier bij de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: nav uw schrijven dd 2-4-1815 bericht ik dat er deze week niets is voorgevallen strijdig met een nauwkeurige politie
220417-4-1815pagina319Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 12-4-1815 stuur ik u de volgende bestelling van lijsten vor de Nationale Militie (volgens de aantallen van 8 mdellen)
220413-4-1815pagina320Brief aan de gouverneur van de provincie Friesland, in antwoord op uw missive dd 31-3-1815 deel ik u mede dat ik reeds begonnen ben om lijsten aan te leggen van burgers in deze gemeente die vallen onder de dienst avn de rustende schutterij, binnenkort voltooid
220421-4-1815pagina321Brief aan de militiecommissaris van het 1e district Leeuwarden, in antwoord op uw missive dd 15-4-1815 stuur ik u een lijst met personen die alsnog op de alfabetische lijst thuishoren en een lijst met personen die daar foutief op zijn geplaatst. Tevens vraag ik u wat te doen met een smidsknecht en een bakkersknecht die in de woonplaats van hn ouders opgeschreven zijn: hoe daarmee te handelen
220422-4-1815pagina322Brief aan de officier bij de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden, in antwoord op uw missive dd 2-4-1815 deel ik u mede dat er in de loop van de week niets is gebeurd strijdig met de inhoud daarvan
220422-4-1815pagina322Brief aan de commissie ter aanmoediging van 's Lands militaire dienst, in antwoord op uw missive dd 17-4-1815 deel ik u mede dat in deze gemeente 300 inschrijfbiljetten nodig zijn
220429-4-1815pagina323Brief aan de officier bij de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden, in antwoord op uw missive dd 2-4-1815 deel ik u mede dat alleen de persoon in het proces verbaal genoemd strijdig is geweest gezien uw missive
220429-4-1815pagina323Brief aan de militiecommissaris van het 1e district Leeuwarden, volgens de militiewet stuur ik u vier bewijsstukken tot vrijstelling
22043-5-1815pagina324Brief aan de directeur van politie in Friesland, in antwoord op uw missive dd 3-4-1815 meld ik u dat er zich in april geen vreemdelingen hebben vertoond, evenwel woont in Anjum enen Steven Laagbos, 30 jaar, geboren te Moriaal in het departement van Lardis, hij is getrouwd en gedraagt zich stil en rustig
22043-5-1824pagina324Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 24-4-1815 bericht ik u dat ondanks allerlei pogingen zich niemand heeft aangemeld voor de pontontrein
22043-5-1815pagina325Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 19-4-1815 bericht ik u dat deze gemeente 12 paarden moet leveren voor de pontontrein, maar dat deze niet geleverd kunnen worden zonder schade voor de landlieden
22043-5-1815pagina325Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 28-4-1815 doe ik u toekomen een reçu voor 178 gezegelde patentbladen
220412-5-1815pagina326Brief aan de gouverneur van Friesland: ik doe u een opgave van gemaakte kosten, vuur licht en verversingen, ad f 89-16-2 ( van 2-11-1814 tot 31-12-1814) voor nachtwachten door de manschappen van de landstorm, gaarne autorisatie om te betalen uit onvoorzien 1814
220412-5-1815pagina326Brief aan de Ed. Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 4-11-1814 stuur ik u een gedetailleerde opgave van de schulden dezer gemeente met verzoek autorisatie om deze kosten uit de 10% heffing op de plaatselijke inkomsten over 1814 te mogen halen
220412-5-1815pagina327Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd stuur k u een opgave van gemaakte kosten voor de Landstorm ad f 200,- over 1814, gaarne authorisatie om die te betalen uit onvoorzien 1814
220412-5-1815pagina327Brief aan de gouverneur van Friesland: ik doe u een opgave van gemaakte kosten, vuur licht en verversingen, ad f 132-13-14 ( van 1-1-1815 tot 1-3-1815) voor nachtwachten door de manschappen van de landstorm, gaarne autorisatie om te betalen uit onvoorzien 1815
220423-5-1815pagina328Brief aan de Ed. Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland: ter voldoening aan uw resolutie dd 13-4-1815 stuur ik u de repartitie ver de ingezetenen voor 1815
220423-5-1815pagina328Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 20-4-1815 stuur ik u de opgave van het geleverde artilleriepaard en de verdere kosten tbv het Russisch leger an overste Baron Rosen, reeds ingezonden 10-5-1814. Verder wegens tekort van wee geleverde dragonderpaarden 5-8-1814, tesamen groot f 355-7-;
220426-5-1815pagina329Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 17-5-1815 stuur ik u een opgave van gedane verstrekkingen uit de post onvoorzien 1814
220426-5-1815pagina329Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 17-5-1815 stuur ik u een opgave van gemaakte kosten voor transport van geschut van Oostmahorn naar Groningen en en een onderofficier van de kozakken november 1813 ad f 276,-, verzoek gaarne snelle betaling
220427-5-1815pagina330Brief aan de leden van de militieraad van het 1e district; ter voldoening aan uw schrijven dd 25-5-1815 heb ik Wyberen Jans Zijlstra gelast om 29-5-1815 op het stadhuis te Leeuwarden de uitspraak van zijn reclame aangaande Nationale Militie aan te horen.De ook genoteerde persoon Jacob Annes Kloosterman heeft niet in deze gemeente geloot
220431-5-1815pagina330Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 11-3-1815 bericht ik u dat er in deze gemeente geen onvervulde posten of bedieningen aanwezig zijn, nog in deze maand vervuld werden
220412-6-1815pagina331Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 2-6-1815 bericht ik u dat ik de kosten over het transport van geschut naar Groningen door mij mandaat is ontvangen echter nog niet van de onksten van de tamboers bij de Landstorm, tevens is er een rekening groot 5-17-; voor het arbeidsloon plaatsing en leverantie van de sluitboom en het verven der letteren op de borden aan de Aalzumer steenweg. Gaarne gezamenlijk mandaat over de 10 % heffing op de plaatselijke inkomsten aangezien de post onvoorzien niet toereikend meer is.
220413-6-1815pagina332Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 22-5-1815 stuur ik u een pv van de ontvangst en bekendmaking van de kohieren van dienstboden en paarden aan de ontvanger
220424-6-1815pagina332Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 31-5-1815 bericht ik u dat de raad van mening is dat het Dijksbestuur "destijds meer zoude hebben gedaan als zij aan het District OD verschuldigt waren"
220430-6-1815pagina333Brief aan de gouverneur van Friesland: op de heugelijke tijding van de overwinning op de algemene vijand hebben enkele personen uit Anjum met mij f 500,- beschikbaar gesteld aan de gekwetste militairen. Gaarne onder de aandacht van ZKH te brengen en waarheen dat bedrag te zenden
22043-7-1815pagina334Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 11-3-1815 bericht ik u dat er in deze gemeente geen onvervulde posten of bedieningen aanwezig zijn, nog in deze maand vervuld werden
22043-7-1815pagina334Brief aan de gouverneur van Friesland: er zijn de laatste tijd geen personen die verondersteld zijn als krijgsgevangen in Rusland te zijn teruggekeerd, ook geen berichten daarover ontvangen
220419-7-1815pagina335Brief aan de leden van de commissie in Friesland tot aanmoediging van 's Lands militaire dienst: ter voldoening aan uw missive dd 28-6-1815 bericht ik u dat voor de gewonde militairen zijn opogebracht: 48 hemden, 113 bedlakens, 21 pond pluksel en nog wat wndsels, pluksels en compressen tesamen 484 ponden en aan contanten f 9-18-8, die ik u heden stuur. Verder stuur ik u f 500,- opgebracht door een vrijwillige associatie (zie 30-6-1815)
220423-7-1815pagina336Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 20-7-1815 bericht ik u dat ik de vrouw van Eelze Herkes Zijlstra te Lioessens heb laten komen om afspraken te maken omtrent het zenden van haar man naar het pest- of dolhuis te Den Haag. Zij is niet in staat haar man verder te onderhouden, misschien dat andere nabestaanden, zijnde de broers Jacob Herkes Heerkens , bakker te Uithuizen, Reinder Herkes Heerkens, ontvanger te Woudsend, dat wel kunnen? Gaarne uw aanbeveling hoe hiermee te handelen
220429-7-1815pagina337Brief aan de gouverneur van Friesland: aangezien Johannes Rosier, secretaris bij mij schout, heeft bedankt omdat zijn verzoek om deze post te mogen behouden naast die van ontvanger, is afgewezen. Een geschikte opvolger voor de post als secretaris zou Feije Jans Buma kunnen zijn, schoolonderwijzer te Anjum.
22042-8-1815pagina338Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 29-7-1815 bericht ik u dat de commissie ter inzameling van gelden voor gewonde miltairen of nabestaanden van gesneuvelden bestaat uit: Y.U. Stiemsma, J.E. Botma, J.R. Reitsma, N.P. Benthem, J.Y. Douma, S.K. de Boer en D.K. Dijkstra
220411-8-1815pagina339Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 25-7-1815 bericht ik dat tot zetters voor 1816 zijn benoemd: Willem Lieuwes Jaarsma, Jakob Reitzes Reitsma, Ype Engberts Botma, Kornelis Reitzes Wobma te Anjum en Jelle Ypes Douma te Morra
220411-8-1815pagina340Brief aan de gouverneur van Friesland: hierbij stuur ik u de rekening en verantwoording van de ontvanger van deze gemeente over 1814 ter approbatie
220424-8-1815pagina340Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 17-8-1815 heb ik de schippers van Anjum en de kastelein van Oostmahorn gevraagd waarom zij 4 duiten vragen voor post onder kruisband van Anjum naar Oostmahorn. Zij doen dit vanouds, maar zijn het volgens octrooi niet verplicht, maar hebben liever een huis in Anjum aangewezen waar de post van en naar Schiermonnikoog kan worden gebracht. De kastelein zegt dat er geen geregelde postdienst is waaraan hij de brieven kan overbrengen, dus moet hij elke gelegenheid te baat nemen om post naar het eiland te zenden of van het eiland te ontvangen, waarvoor hij vanouds 4 duiten vraagt. Hij zou liever zien dat er een huis in Anjum wordt aangewezen om post van en naar Schiermonnikoog te zenden of te ontvangen. Gaarne dit doorgeven aan de schout avn Schiermonnikoog.
220424-8-1815pagina342Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 31-7-1815 waarbij nader wordt gevraagd naar de door dorpsvolmachten in het Dijksbestuur op 24-12-1815 genomen besluit met meerderheid van stemmen om de schulden van het distrct Oostdongeradeel niet over te nemen, bericht ik u dat de gemaakte kosten vooral liggen in het "leggen van een balsteenen hoofd of dijk voor het behoud der zogenaamde Paesumer uijtterlanden". De dijkgraaf deed dat op grond an de dijksinstructie van 27-9-1718 waarbij gemaakte kosten pondemaatsgewijze moesten worden omgeslagen. Deze pondsgewijze omslag is door de revolutie van 1796 of vlak daarna naar het district overgeheveld welke daarvan aanzienlijke sommen tot minstens 1806 heeft opgestreken. Daarom willen de dorpsvolmachten het door u dd 10-12-1814 gedane aanschrijving van f 28310 welke het dijsbestuur nog verschuldigd zou zijn aan het district, niet voldoen.
22045-9-1815pagina344Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 11-3-1815 bericht ik u dat er in deze gemeente geen onvervulde posten of bedieningen aanwezig zijn, maar dat de heer Johannes Rosier heeft bedankt voor zijn functie als secretaris en dat de heer Feije Jans Buma daarvoor in de plaats is aangesteld volgens missive dd 31-7-1815
220411-9-1815pagina345Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 4-8-1815 stuur ik u hierbij de antwoorden op de daarin gestelde vagen
220430-9-1815pagina345Brief aan de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum: hierbij stuur ik u de aangiften voor patent derde kwartaal 1815
22043-10-1815pagina346Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 11-3-1815 bericht ik u dat er in deze gemeente geen onvervulde posten of bedieningen aanwezig zijn, nog in deze maand vervuld werden
22043-10-1815pagina346Brief aan de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum: hierbij stuur ik u de suppletoire aangiften voor het patentrecht voor het vierde kwartaal en de staten van verandering in personeel en mobilair over 1816
22043-10-1815pagina347Brief aan de gouverneur van Friesland: er zijn de laatste tijd geen personen die verondersteld zijn als krijgsgevangen in Rusland te zijn teruggekeerd, ook geen berichten daarover ontvangen, uw missive dd 25-8-1815
22046-10-1815pagina347Brief aan de Ed. Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 11-9-1815 stuur ik u een ontworpen maatregel van politie om hondsdolheid te voorkomen
220410-10-1815pagina348Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 2-10-1815 stuur ik u het reçu van de voerlieden van het transport van haver
22043-11-1815pagina348Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 11-3-1815 bericht ik u dat er in deze gemeente geen onvervulde posten of bedieningen aanwezig zijn, nog in deze maand vervuld werden
220413-11-1815pagina349Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 10-11-1815 bericht ik u dat er gezien uw missive dd 30-9-1815 zich in deze gemeente geen wagen bevindt nog dat er botervaten worden vervaardigd, dus daarom niet van toepassing
220413-11-1815pagina349Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 10-11-1815 bericht ik u dat een bedrag van f 500,- is overgemaakt aan het kantoor van Teitsma en dat de collecte voor de gekwetste verdedigers des Vaderlands en voor de nabestaanden van de gesneuvelden eerstdaags zal geschieden omdat het landwerk eiste dat de huismannen op het veld waren en niet thuis vanwege de collecte.
220413-11-1815pagina350Brief aan den heer Schutze, commis voor de militaire zaken: ter voldoening aan uw mssive dd 10-10-1815 bericht ik u dat de daarin genoemde personen niet in mijn gemeente wonen maar waarschijnlijk op Schiermonnikoog, die schout is door mij daarvan op de hoogte gesteld maar heb nog geen antwoord daarover ontvangen
220421-11-1815pagina350Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 14-11-1815 meen ik te moeten opmerken dat de door de overheid aan de landbouwers gelaten paarden onder voldoende borgstelling door de gemeente kunnen worden overgenomen en over de paardenhouders worden overgeslagen enz.
220428-11-1815pagina351Brief aan de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum: gaarne toezending suppletoire registers voor de patenten (slecht leesbaar
22041-12-1815pagina352Brief aan de president van de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: hierbij stuur ik u de registers van geboorte, aangevuld met 6 bladen
22041-12-1815pagina352Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 11-3-1815 bericht ik u dat er in deze gemeente geen onvervulde posten of bedieningen aanwezig zijn, nog in deze maand vervuld werden
22045-12-1815pagina353Brief aan de Ed. Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 13-11-1815 bericht ik dat de inhoud van ZMBesluit aan de ingezetenen is bekendgemaakt. Verder ben ik van mening dat de overgebleven gelden voor voeding en huisvesting der militairen gebruikt kan worden voor het fonds van de gekwetste en gesneuvelde militairen.
220418-12-1815pagina354Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 12-12-1815 stuur ik u een lijst van een twaalftal der meest gegoede en aanzienlijkste personen in deze gemeente: Yme Ulkes Stiemsma, Kornelis Reitzes Wobma, Lieuwe Idses Sijtsma, Jacob Reitzes Reitsma, Ids Jacbs van Eizinga, Ype Engberts Botma, Willem Lieuwes Jaarsma en Kornelis Idses Sijtsma te Anjum, Nanne Pieters Benthem en Jelle Ypes Douma van Morra en Sijbe Kornelis de Boer en Douwe Kornelis Dijkstra van Lioessens
220429-12-1815pagina355Brief aan de gouverneur van Friesland: dagelijks krijg ik klachten over het uitblijven der betaling van de geleverde paarden, gaarne machtiging om dat bedrag over te slaan op de meest gegoede inwoners tot de finale betaling geschiedt
22042-1-1816pagina356Brief aan de gouverneur van Friesland: sinds 12-5-1813 woont te Ezumazijl de persoon van Bruin Oenzes Tunstra, volgens eigen zeggen geboren te Oudebildtzjl, is op belijdenis des geloofs aangenomen te Ee, kan zijn attestatie niet tonen aan de kerkenraad van Anjum, heeft steun aangevraagd, maar dat is om die reden geeigerd door de diakenen van Anjum. Hoe nu te handelen bij een dergelijk behoeftig persoon.
22048-1-1816pagina356Brief aan de fungerend officier van de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: hierbij stuur ik u de registers van geboorte ondertrouw en huwelijk en overlijdensregisters van mijn gemeente over 1815
22049-1-1816pagina357Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 27-12-1815 bericht ik u de ontvangst van de registers van geboorte, ondertrouw, huwelijk en overlijden voor 1816
220411-1-1816pagina357Brief aan de militaire commissaris te Leeuwarden de heer C Scheltinga: ter voldoening aan uw missive dd 31-12-1815 stuur ik u de inschrijvingslijst met het vereiste aantal voor de militie + nog de helft meer
220411-1-1816pagina358Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 11-3-1815 bericht ik u dat er in deze gemeente geen onvervulde posten of bedieningen aanwezig zijn, nog in deze maand vervuld werden
220416-1-1816pagina358Brief aan de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum: ik stuur u het suppletoire cohier van de patenten over 1815. Er zijn in deze gemeente geen ondernemers die publieke verkopingen houden; dat doet notaris, de griffier of de deurwaarder
220426-1-1816pagina359Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 10-1-1816 stuur ik u het ingevulde tableau terug
220426-1-1816pagina359Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 20-1-1816 meld ik u de ontvangst van de lijsten der vrijwlligers en de inschrijvingslijsten voor de Nationale Militie
220430-1-1816pagina360Brief aan de Ed. Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 13-1-1816 bericht ik dat er geen gevallen bekend zijn van zoetemelkse kaas (op begrfenissen e.d.) die vergiftigd is met rattenkruid, aangezien het in deze gemeente sinds jaar en dag de gewoonte is om zoetemelkse kaas te reinigen met water gemengd met kalk.
220430-1-1816pagina360Brief aan de Ed. Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 9-1-1816 stuur ik u het daarbij gevoegde tableau ingevuld terug
22046-2-1816pagina361Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 11-3-1815 bericht ik u dat er in deze gemeente geen onvervulde posten of bedieningen aanwezig zijn, behalve door het overlijden an Kornelis Idses Sijtsma de post van raadslid, nogdat er in deze maand vdergelijke plaatsen vervuld werden
22046-2-1816pagina361Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 22-1-1816 bericht ik u de ontvanst van bedoelde missve en tevens heb ik een afschrift ter hand gesteld aan de ontvanger dezer gemeente
22048-2-1816pagina362Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd stuur ik u het ingevulde model terug, tevens bericht ik u dat er in deze gemeente zich geen vrijwilligers voor de dienst 1814 der Nationale Militie hebben opgegeven
22048-2-1816pagina362Brief aan de militaire commissaris te Leeuwarden: hierbij stuur ik u de alfabetische lijst voor de Nationale Militie voor 1816 toe
220412-2-1816pagina363Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 5-2-1816 bericht ik dat de volgende certificaten nodig zijn: letter G-3, letter H-16, letter I-3
220412-2-1816pagina363Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 31-1-1816 meld ik u dat bij zich heeft vervoegd Trijntje Jacobs van Anjum zeggende dat haar zoon Jacob Johannes Werker zich vrijwillig had aangeboden voor het corps opgericht door Van Sijtzema en is alsnog dienende. Krijgt hij daardoor vrijstelling voor Nationale Militie 1815? Zijnde haar enige zoon.
220429-2-1816pagina364Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 6-2-1816 stuur ik u een opgave van trommen, slagbanden en stokken en bewijs van eigendom van dezelfde opgestuurd naar magazijnen van kleding te Delft
22042-3-1816pagina365Brief aan de militaire commissaris te Leeuwarden: ik stuur u 13 certificaten van personen die in de laatste maand geloot hebben
22044-3-1816pagina365Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 26-2-1816 stuur ik u het ingevulde certificaat terug
220416-3-1816pagina366Brief aan de militie commissaris van het 1e district: de persoon van Douwe Freriks de Bruin te Westerend heeft zich als plaatsvervanger aangeboden voor Jan Klazes Wiersma uit deze gemeente en op 6-3-1816 heeft hij reeds 10 gulden ontvangen om zijn dienst waar te nemen. Nu heeft hij zich echter ook aangeboden aan iemand uit het kanton Dokkum om diens dienst waar te nemen. Gelieve deze persoon te wijzen op zijn plicht om zijn eerste aanbod gestand te doen en daardoor aan iedereen duidelijk maken dat zulk gedrag niet getolereerd wordt
220419-3-1816pagina366Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 15-3-1816 meld ik u dat er in deze gemeente geen RK-priesters zijn die een toelage uit de staatskas krijgen, waarom ik uw aanvraag niet heb geretourneerd
220422-3-1816pagina367Brief aan de procureur Generaal in Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 7-3-1816 stuur ik een certificaat van twee getuigen welke op 25-3-1816 op het Landshuis te Leeuwarden om 10 uur zullen verschijnen om op te treden als getuigen in de zaak van gevangene Auke Brants van der Helm cs
220423-3-1816pagina367Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 3-9-1814 betreffende schipbreuk bericht ik u dat op 22-3-1816 op het Steenen Hoofd voor Oostmahorn is geraakt het tjalkschip Vrouw Elisabeth, met schipper Kornelis Holen van Oostende, doch laatst van Harlingen en op weg naar Rouaan met een lading kolen. Voor ik dat wist was men al begonnen met de zeilen enz. te bergen en het schip te onttakelen, nadat ik ter plaatse was gekomen heeft de schipper afstand gedaan van schip en lading en mij schip en lading ter berging ovegegeven. Als een en ander voltooid si stuur ik u een kopie van hetgeen geborgen is.
220425-3-1816pagina368Brief aan de officier bij de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: ik stuur u hierbij een pv van het gedrag van de persoon die met brenger dezes naar u wordt getransporteerd
220425-3-1816pagina368Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 21-2-1816 meld ik u de bekendmaking van uw missive op de gebruikelijke wijze en de reclames zijn onder hoofdsoorten in vermelde missive ingediend
220429-3-1816pagina368Brief aan de officier bij de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: nav uw schrijven dd 25-3-1816 bericht ik u dat de persoon is gearresteerd omdat hij, naar het mij scheen, voorkwam op de lijst van gesignaleerde personen en door zijn gedrag, zie ook het betreffende pv
22042-4-1816pagina369Brief aan de gouverneur van Friesland: op 28-3-1816 kwamen twee personen bij mij die wilden collecteren voor een door een huisbrand getroffen ongelukkige. Ik heb deze personen naar u gestuurd om een bewijs van goedkeuring. Op 30-3-1816 waren ze weer terug zonder goedkeuring. Ik heb de schout van Marum om inlichtingen gevraagd en weet dat het huis nog niet is opgebouwd, dat de ongelukkige nog in leven is en in armoede vervallen, maar of deze twee personen familie zijn en in opdracht van de ongelukkige deze collecte doen, is net ingevuld. Daarom denk ik dat ze voor eigen gelegenheid deze collecte wilden doen, zonder toestemming van de ongelukkige
22042-4-1816pagina370Brief aan de gouverneur van Friesland: zoals gemeld in mijn missive dd 23-3-1816 zend ik u een kopie van de geborgen goederen van het bij Oostmahorn gezonken schip
22045-4-1816pagina370Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 11-3-1815 bericht ik u dat er in deze gemeente geen onvervulde posten of bedieningen aanwezig zijn, nog in deze maand vervuld werden
22046-4-1816pagina371Brief aan de officier bij de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: nav uw schrijven dd 4-4-1816 stuur ik u kopieën van pv van de betreffende personen alsvan de getuigen, omdat de originelen naar de vrederechter in Dokkum zijn gestuurd. Verder was de persoon die ik u laatst heb gestuurd hier al weer en uitte brutaliteiten en bedreigingen. Wat te doen als dit weer gebeurd want "er is om deze persoon veel sensatie".
220413-4-1816pagina372Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 28-3-1816 stuur ik u de ingevulde tabellen terug. Tevens bericht ik u dat naast de daarin vermelde personen er nog 23 personen geheel door liefdegaven door de diaconieën van de dorpen worden onderhouden, maar omdat de diaconie van Morra-Lioessens toezending van gegevens geweigerd heeft, weet ik het exacte aantal niet
220417-4-1816pagina372Brief aan de gouverneur van Friesland: gaarne alsnog toezending van 6 gezegelde patentbladen 1815
220419-4-1816pagina373Brief aan C.S. van Heemstra militaire commissaris te Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 15-4-1816 bericht ik u dat onderstaande personen van de bedoelde lijst voor de Rustende Schutterij moeten worden afgehaald om vermelde redenen: Wybenga, Egbert Jelles (overleden), Jansma, Paulus Willems (gehuwd en woont in andere gemeente), Ganzinga, Gerke Jitzes (gehuwd), Smits, Jacob Jans (een broer op 47). In plaats van bovenvermelde personen draag ik de volgende personen voor: Wuffel, Pieter Reinders, Van der Dijk, Johannes Haaijes, De Vries, AEde Jacobs, Bok, Klaas Jans (boven het contingent)
220422-4-1816pagina374Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 9-4-1816 meld ik dat deze missive voor deze gemeente van geen belang is daar er van dien aard hier niets bestaat
220427-4-1816pagina374Brief aan de Ed. Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 4-3-1816 stuur ik u hier de dorpsbegrotingen en de daarbij horende stukken ter goedkeuring
220430-4-1816pagina375Brief aan de Ed. Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland: vraag toestemming om de ten achter zijnde paardengelden, dd 22-12-1823 en 17-3-1814 ter somma van 281 guldens, te betalen uit het overschot op de begroting van 1814, zijnde 314-9-14
220430-4-1816pagina375Brief aan de Ed. Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland: hierbij de staat van verschillende posten die tekortkomen over 1815 en vraag toestemming om die uit de post onvoorzien te mogen betalen
220430-4-1816pagina375Brief aan de gouverneur van Friesland: hierbij bevestig ik de ontvangst van het mandement over 1816
22043-5-1816pagina376Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 2-4-1816 nr. 175 stuur ik u de ingevulde tabel en nota's terug
22046-5-1816pagina376Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 11-3-1815 bericht ik u dat er in deze gemeente geen onvervulde posten of bedieningen aanwezig zijn, nog in deze maand vervuld werden
220414-5-1816pagina377Brief aan de Ed. Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 29-4-1816 bericht ik u dat er in deze gemeente geen diligences, postwagens of andere op bepaalde uren of bij het aankomen van veerschepen tot gemak van reizigers afgaande rijtuigen bestaan
220414-5-1816pagina377Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 11-3-1815 stuur ik u hier de verkaring betrekkelijk de strandvonderij
220417-5-1816pagina378Brief aan C.S. van Heemstra militaire commissaris te Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 7-5-1816 stuur ik u de lijst van alle leden van de Nationale Militie uit deze gemeente uit de jaren 1814, 1815 en 1816 alsook de plaatsvervangers en verlofgangers (welke zich naar mijn weten goed gedragen, vandaar de niet ingevulde kolom: aanmerkingen)
220421-5-1816pagina378Brief aan de Ed. Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 11-5-1816 stuur ik u de memries van bservatien van de begrotingen van alle dorpen over 1816
220428-5-1816pagina379Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 11-5-1816 meld ik u de ontvangst van 140 stuks patentbladen voor beroepen en 4 voor openbare vermakelijkheden
220428-5-1816pagina379Brief aan de controleur der directe belastingen in de controle Leeuwarden: hierbij stuur ik u een reçu van de ontvangst van 180 nummers
220428-5-1816pagina379Brief aan de controleur der directe belastingen in de controle Leeuwarden:ik stuur u een reçu van de nummers uit de nieuwe relèves der landerijen van Jelsum en Hardegarijp die ik (per abuis?) ontvangen heb
22044-6-1816pagina380Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 11-3-1815 bericht ik u dat er in deze gemeente geen onvervulde posten of bedieningen aanwezig zijn, nog in deze maand vervuld werden
22047-6-1816pagina380Brief aan de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum: ter voldoening aan uw missive dd 29-5-1816 stuur ik u het reçu der extracten voor landeigenaars
22048-6-1816pagina380Brief aan C.S. van Heemstra militaire commissaris te Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 7-5-1816 meld ik u dat er op de verlofgangers niets aan te merken is
220418-6-1816pagina381Brief aan den heer Alberda, controleur der directe belastingen in de controle Dokkum: hierbij zend ik u het kohier der patenten benevens het reçu der extracten voor landerijen
220418-6-1816pagina381Brief aan S Spree, de controleur der directe belastingen in de controle Leeuwarden: ik stuur u een reçu van de ontvangst van het extract der relèves
220421-6-1816pagina381Brief aan de Ed. Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 29-5-1816 stuur ik u de dorpsomslagen ter goedkeuring
220421-6-1816pagina382Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 31-5-1816 (geadresseerde niet genoemd) stuur ik u een pv van de ontvangst, bekendmaking en overhandiging aan de controleur van kohieren op gebouwde en ongebouwde eigendommen, personeel en mobilair, der deuren en vensters
22046-7-1816pagina383Brief aan de schouten van Ee en Metslawier: hierbij een extract uit het register van ongebouwde eigendommen in uw gemeente, door GS goedgekeurd, om te gebruiken om de kosten van de slatting van de paesens over de contribuabelen om te slaan en bij onwilligheid parate executie te vorderen
22046-7-1816pagina383Brief aan de schout van Ternaard: hierbij ontvangt u een extract uit het resolutieboek van GS waarbij is bepaald dat de eigenaars van ongebouwde eigendommen de slatting der Paesens moeten betalen
22046-7-1816pagina384Brief aan C.S. van Heemstra militaire commissaris te Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 7-5-1816 meld ik u dat er op de verlofgangers niets aan te merken is
22048-7-1816pagina384Brief aan de Dijkgraaf avnde Anjumer en Lioessemer Polder: gezien een missive dd 7-6-1816 van de controleur der directe belastingen te Dokkum om de dijkslasten in deze gemeente op te geven vraag ik u mij een extract uit het register van de landen in de Anjumer en Lioessemer polder op te geven
22049-7-1816pagina385Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 1-7-1816 bericht ik u dat er bij mij geen onafgehaalde recipissen, afkomstig uit de oorlogsbelasting bij de wet van 11-11-1815, achtergebleven zijn
22049-7-1816pagina385Brief aan den heer Alberda, controleur der directe belastingen in de controle Dokkum: hierbij zend ik u een lijst van patenten uit het eerste kwartaal
220416-7-1816pagina385Brief aan de fungerend officier van de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden, ik stuur u een pv
22042-8-1816pagina386Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 24-7-1816 stuur ik u de daarbij gevoegde tabel oningevuld terug daar die op deze gemeente niet van toepassing is
22042-8-1816pagina386Brief aan C.S. van Heemstra militaire commissaris te Leeuwarden: ik stuur u een lijst van alle personen welke tot de Nationale Militie uit deze gemeente behoren; over de verlofgangers geen bijzonderheden
22042-8-1816pagina386Brief aan den heer Alberda, controleur der directe belastingen in de controle Dokkum: hierbij twee declaraties van schoolhouders tengevolge uw missive dd 30-7-1816
22049-8-1816pagina387Brief aan de secretaris van de provinciale commissie van onderwijs in Friesland: in antwoord op uw missive dd 18-7-1816 stuur ik u het ingevulde tableau terug
220415-8-1816pagina387Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 26-7-1816 bericht ik u dat het daarin meegestuurde tableau op deze gemeente niet van toepassing is
220419-8-1816pagina387Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 13-8-1816 bericht ik u dat het in de gemeente gewonnen hooi van slechte kwaliteit is vanwege overvloedige regen. De voorraad is slechts toereikend voor eigen gebruik
220424-3-1816pagina388Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 16-8-1816 bericht ik u dat tot zetters in deze gemeente voor 1817 zijn benoemd: Kornelis Reitses Reitsma, Jacob Reitzes Reitsma, Willem Lieuwes Jaarsma en Ype Engberts Botma van Anjum, Jelle Ypes Douma van Morra
22043-8-1816pagina388Brief aan de 1e commies bij de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 2-8-1816 stuur ik u de getekende stukken terug
220427-8-1816pagina389Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 6-8-1816 stuur ik u een pv van de bekendmaking van het kohier van de belasting op het patentrecht en de overhandiging daarvan aan de ontvanger over 1816
220428-8-1816pagina389Brief aan de fungerend officier van de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden,: hierbij stuur ik u drie pv op van het gebeurde. Een pv van Tjipke Geerts Bijlsma heb ik niet opgemaakt omdat hij doof is en ik betwijfel of hij naar waarheid kan getuigen (dat kan alsnog als u dat verkiest)
22046-9-1816pagina390Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 31-7-1816 stuur ik u een afschrift van het pv van de ontvangst en bekendmaking van het kohier op de runderbeesten, paarden en schapen over 1816 tbv het veefonds
22049-9-1816pagina390Brief aan de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum: ter voldoening aan uw missive dd 8-7-1816 stuur ik u de leggers der gebouwde en ongebouwde eigendommen alsmede de staten van veranderingen
220411-9-1816pagina391Brief aan de Ed. Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland: hierbij stuur ik u ter goedkeuring de door de ontvanger opgemaakte rekening en verantwoording over 1815
220413-9-1816pagina391Brief aan de fungerend officier van de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: hierbij stuur ik u drie pv en de beschuldigde zelf die het hemd aan heeft en de doek om de hals draagt zoals vermeld in één pv, er is feitelijk bekend
220416-9-1816pagina392Brief aan de Ed. Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 11-9-1816 stuur ik u de tableau daarin vermeld, volgens resolutiebek dd 1-7-1816
220420-9-1816pagina392Brief aan de militie commissaris van het 1e district in Friesland: hierbij de maandelijkse staat van verlofgangers van deze gemeente
220420-9-1816pagina392Brief aan de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum: gaarne zsm toezending van één vel voor de suppletoire legger van de patenten
220425-9-1816pagina393Brief aan de fungerend officier van de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: hierbij stuur ik u drie pv waarin u ook de onnauwkeurigheid van de getuigen zal opvallen aangezien de genoemde plaatsen wel 25 meter van elkaar verwijderd zijn
220428-9-1816pagina393Brief aan de Ed. Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland: ter voldoening aan de missive dd 23-8-1816 van de gouverneur stuur ik u het rekest terug van de armvoogden van Ee en de daarbij gemaakte opmerkingen
220428-9-1816pagina393Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 21-9-1816 bericht ik u dat er in de registers van 1814 van de BS 13 geboorte-akten, 13 huwelijksakten en 10 overlijdensakten met zegels zijn gebruikt buiten het register zelf en over 1815 waren dat: 10, 8 en 3
220430-9-1816pagina394Brief aan de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum: hierbij stuur ik u de staat van veranderingen over 1817 van het personeel en mobilair en voor 1816 het patentrecht en het suppletoir over 1816 van het patentrecht
220430-9-1816pagina394Brief aan de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum: hierbij stuur ik u de extracten uit de Relevés der landerijen, er mist er hier en daar iets die zijn aangevuld met andere uit (Ee en Metslawier). Tevens een lijst van gebouwen bij iedere zate lands, tevens met polderlasten bezwaarde landen, die een klasse lager gesteld zijn