Index Mairie Ee OostD Inv nr 237 (Dit boek bevat een index op een deel van de ingekomen stukken van inv 230 en 232)
ToegangInventarisDatumNadere aanduidingAanduidingNaam of titel
223720/08/1814pagina1Nr 1H. Ontvangen van het 2e bureau nr 795. Betreft een probleem bij de betaling van de personele repartitie. Aan verzoek voldaan.
223726/08/1814pagina1Nr 2H. Ontvangen van het 2e bureau nr 822. Behorende bij brief van 26-08-1814 no 822. VKA
223727/08/1814pagina1Nr 3H. Ontvangen van het 1e bureau nr 842. Uitgebreide verhandeling over de betaling van de traktementen der predikanten. VKA
223731/08/1814pagina1Nr 4H. Ontvangen van het 2e bureau nr 840a. In december had de gemeente een geleverd en terug ontvangen paard gestald bij kastelijn Plekker In Leeuwarden. VKA Verzoek tot betaling van de kosten. VKA
223703/09/1814pagina1Nr 1i. Ontvangen van het 1e bureau nr 863. Brief betreffende de berging en redding van in zee geviste en gestrande goederen [geen beschrijving van het besluit] VKA
223703/09/1814pagina1Nr 2i.Ontvangen van het 1e bureau nr 864. Het vanuit Smirna uitgevaren schip met mogelijk pest aan boord is in Den Helder aangekomen en ligt in quarantaine. VKA
223706/10/1814pagina1Nr 1J. Ontvangen van het 1e bureau nr 1018. Betreft traktementen naar aanleiding van een meningsverschil tussen de ingezetenen en de predikant van Oostrum en Jouwswier. VKA
223731/10/1814pagina3Nr 2J. Ontvangen van het 1e bureau nr 1106. Betreft een meningsverschil over het domicilie van onderstand van Siebe Hendriks Bottinga tussen Engwierum en Ferwerd. VKA
223731/10/1814pagina3Nr 3J. Ontvangen van het 1e bureau nr 1109a. Betreft het afschaffen van de arrondissementen en de functie van commissaris in een arrondissement. Deze commissaris kan voortaal lid der gedeputeerde staten zijn. VKA
223704/11/1814pagina3Nr 1K. Ontvangen van het 1e bureau nr.... Betreft de vereffening van de 10 pCts heffing op plaatselijke inkomsten. VKA
223704/11/1814pagina3Nr 2K. Ontvangen van het 1e bureau nr....Betreft de vereffening van de 10 pCts heffing op plaatselijke inkomsten. VKA
223707/11/1814pagina3Nr 3K. Ontvangen van het 1e bureau nr 1121a. Herroeping van enkele ingevoerde besluiten ten aanzien van de verhuur van vastigheden behorende aan gestichten van liefdadigheid en de inrichtingen van weldadigheid. VKA
223708/11/1814pagina3Nr 4K. Ontvangen van het 1e bureau nr 1130a. Betreft de nationale feestelijkheden op 18 november aanstaande. Dit naar aanleiding van de omwenteling van 18 november 1813 en de verjaardag van de princes van oranje op 17 november. VKA
223710/11/1814pagina5Nr 5K. Ontvangen van het 1e bureau nr 1138a. Dankstond in de kerken op de de nationale feestelijkheden op 18 november aanstaande. Dit naar aanleiding van de omwenteling van 18 november 1813 en de verjaardag van de prinses van oranje op 17 november. VKA
223711/11/1814pagina5Nr 6K. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 821: Opdracht tot contributiebetaling voor het Staatsblad. VKA
223711/11/1814pagina5Nr 7K. Ontvangen van het 2e bureau nr 1106. Betreft de kosten voor de Landmilitie. VKA
223711/11/1814pagina5Nr 8K. Ontvangen van het 2e bureau nr 1107a. Betreft de kosten van de Landmilitie. Kosten van vuur en licht. Wachtlokalen, verversingen etc. VKA
223712/11/1814pagina5Nr 9K. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 1244a: Verzoek om opgaven van militairen die in het Franse leger gediend hebben, in Rusland gevangen genomen en vermist worden. VKA
223715/11/1814pagina5Nr 10K. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 840: Betreft de problemen die ambtenaren ondervinden bij het vinden van een woning bij een nieuwe aanstelling. VKA
223715/11/1814pagina5Nr 11K. Ontvangen van het 1e bureau nr 1155. Betreft de problemen wegens het niet betalen van het predikantstraktement van Oostrum Jouwswier. VKA
223715/11/1814pagina7Nr 11Kb. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 1246: Betreft problemen over de kwaliteit van pieken voor de Landmilitie. VKA
223716/11/1814pagina7Nr 12K. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 844: Jan Taekes Zijlstra sluiswachter bij de Nieuwe Zijlen verzoekt om bevestiging van zijn recht op visserij in en bij de Nieuwe Zijlen. VKA
223717/11/1814pagina7Nr 13K. Ontvangen van het 2e bureau nr 1127. Betreft de verhogingen van diverse bij name genoemde belastingen. VKA
223721/11/1814pagina7Nr 14K. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 1264a: Betreft de manier van declareren bij het departement van oorlog. VKA
223723/11/1814pagina7Nr 15K. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 179a: Betreft de oefeningen van de Landstorm die vanwege de gesteldheid van de terreinen al of niet kunnen plaatsvinden. VKA
223724/11/1814pagina7Nr 16K. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 1280a: Vrijstelling van de Landstorm voor cipiers, gerechtsdienaren, veldwachters en nachtwachten. VKA
223724/11/1814pagina7Nr 17K. Ontvangen van het 1e bureau nr 1196a. Betreft de wijze waarop een verzoek tot aanleg van een nieuwe postwagen moet worden ingediend. VKA
223728/11/1814pagina7Nr 18K. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 874: Betreft de belasting op de eigendommen, personeel en mobilair. VKA
223703/12/1814pagina9Nr 1L. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 1303a: Bericht aangaande de wet betrekking hebbende op de begunstigers der desertie van het krijgsvolk van den staat gearresteerd den 19 oktober. VKA
223703/12/1814pagina9Nr 2L. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr …..: Betreft het vervoer van militairen door veerlieden, beurtschippers, trekschuiten, postwagens etc. VKA
223706/12/1814pagina9Nr 3L. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 1310: Betreft problemen omtrent de locaties van de nachtwachten. VKA
223706/12/1814pagina9Nr 4L. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 1312: Betreft problemen over de kwaliteit van pieken voor de Landmilitie. Kromgetrokken pieken zouden m b v heet water weer recht gemaakt kunnen worden. Ook verslag van overleg met de leverancier. VKA
223706/12/1814pagina9Nr 5L. Ontvangen van het 1e bureau nr 1129. Brief aan de schouten van Ee, Anjum en Metslawier over het instellen van register van landrijen ivm met de benodigde gelden voor het onderhoud van de Ezumazijl en vallaten. VKA
223710/12/1814pagina9Nr 6L. Ontvangen van het 2e bureau nr 1215a. Zeer uitgebreide verhandeling over de financiŽle afwikkeling betreffende de opheffing van het voormalige distric Oostdongeradeel. Aan de orde ook de Barak in Paesens en huisvesting van de Frans douaniers in de posten Nieuwe zijlen en Anjum. VKA
223712/12/1814pagina9Nr 7L. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 903. Enkele artikelen betreffende de patentregisters. VKA
223715/12/1814pagina11Nr 8L. Ontvangen van het 2e bureau nr 1231. Betreft een request van de wees en armvoogden van Dockum. Een en ander gaat over de belasting op de huurwaarde van vaste panden. VKA
223720/12/1814pagina11Nr 9L. Ontvangen van het 1e bureau nr 1284a. Betreft een aantal artikelen vanwege de landelijke collecte voor het door brand getroffen Den Ham, Wanneperveen en Vriesenveen. VKA
223723/12/1814pagina11Nr 10L. Ontvangen van het 1e bureau nr 1295. Betreft het verschil van mening over het domicilie van onderstand van Sijbe Hendriks Bottinga. Hierbij betrokken dorpen zijn Ee, Ternaard en Ferwerd. VKA
223724/12/1814pagina11Nr 11L. Ontvangen van het 1e bureau nr 1306. Order dat gedurende den tijd der Godsdienstoefening alle beroepen, bezigheden en openbare vermaken, die daar hinderlijk aan zijn, moeten worden tegengegaan en ophouden. VKA
223727/12/1814pagina11Nr 12L. Ontvangen van het 1e bureau nr 1307. Maatregelen om te voorkomen dat gewone schippers illegaal werk van de trekschippers overnemen. VKA
223729/12/1814pagina11Nr 13L. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 952: Voor het schieten op een doel door leden van de Landstorm onder toezicht van een officier behoefd geen patentrecht te worden betaald. VKA
223731/12/1814pagina11Nr 14L. Ontvangen van het 2e bureau nr 1307. Betreft een request van de wees en armvoogden van Dockum. Een en ander gaat over de belasting op de huurwaarde van vaste panden. Hier gaat het over een 103 pondematen groot stuk land gelegen in de gemeente Ee. VKA
223729/12/1814pagina11Nr 15L. Ontvangen van de divisie van administratie en plaatselijke belasting nr ...: Aantal beslissingen omtrent diverse belastingen zoals o.a. Op jenever en brandewijn. Deuren en vensters etc. VKA
223707/01/1815pagina13Nr 1A. Ontvangen van het 1e bureau nr 20. Betreft de vraag om de achterstallige betalingen van casernering van de douane en de achterstallige betaling van geleverde paarden door te geven. VKA
223711/01/1815pagina13Nr 2A. Ontvangen van het 1e bureau nr 28. Bericht van ontvangst van de registers van de burgerlijke stand voor 1815. VKA
223711/01/1815pagina13Nr 3A. Ontvangen nr 1. Verklaring betreffende het gebruik van Amsterdams kunstcement. VKA
223711/01/1815pagina13Nr 4A. Nr 3A. Ontvangen nr 2. Houdende enige bepalingen ter voorkoming dat geen militairen zonder verlof van hun commandanten zich in de huwelijkse staat begeven. VKA
223713/01/1815pagina13Nr 5A. Ontvangen van het 2e bureau nr 31. Bericht dat de formulieren voor de gemeentelijke in en uitgaven bij drukkerij Brouwer in Leeuwarden te koop zijn. VKA
223714/01/1815pagina13Nr 6A. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 20: Betreft opneming op 17 jarige leeftijd en afdanking op 50 jarige leeftijd van manschappen voor of van de Landstorm. VKA
223716/01/1815pagina15Nr 7A. Ontvangen van het 1e bureau nr 40. Betreft het meningsverschil tussen Engwierum en Ferwert over de alimentatie van Sijbe Hendriks Bottinga. VKA
223716/01/1815pagina15Nr 8A. Ontvangen van het 2e bureau nr 40. Betreft het in gebreke blijven van J.N. Talma en andere inwoners van Engwierum bij de betaling van het armegeld. VKA
223717/01/1815pagina15Nr 9A. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 4a: Verzoek van de Hoge Raad van de Adel om gegevens over wapens van dorpen, steden heerlijkheden etc. VKA
223721/01/1815pagina15Nr 10A. Ontvangen van het 1e bureau nr 57. Betreft bekendmaking van het stromen met de sluizen in de Leeuwarder Courant. VKA
223723/01/1815pagina15Nr 11A. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 50: Vanwege het slecht uitgevoerde metselwerk aan de zeesluizen van de Dokkumer nieuwe zijlen mogen de aannemer H.D. Zijlstra uit Franeker en de opzichters D. Kuipers en Klaas Nauta niet langer bij publieke werken betrokken zijn. VKA
223724/01/1815pagina15Nr 12A. Ontvangen. Verzoek om een tegenwoordige staat van de huidige bevolking aan te leggen. VKA
223725/01/1815pagina17Nr 13A. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 59: Verzoek tot betaling van de Staatsbladen. VKA
223727/01/1815pagina17Nr 14A. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 49a: In tegenstelling tot voorheen worden nieuwe officieren voor de landstorm voortaan voorgedragen door de lt. kolonel van de battaljon en niet door burgemeesters of schouten. VKA
223727/01/1815pagina17Nr 15A. Ontvangen van het 1e bureau nr 65. Aanschrijving dat de Postkantoren geen porto mogen rekenen bij algemenen collectes voor ingezetenen. VKA
223727/01/1815pagina17Nr 16A. Ontvangen van het 2e bureau nr 84b. Bericht om de rekening voor de zegels van de registers van de burgerlijke stand te voldoen. VKA
223731/12/1814pagina17Nr 17A. Ontvangen van het 2e bureau nr 1285. Autorisatie om de onkosten door de zetters gemaakt onder de post onvoorzien te brengen. VKA
223704/02/1815pagina19Nr 1B. Ontvangen van het 1e bureau nr 87a. Een besluit van zijne koninklijke hoogheid Willem van Oranje. Toestemming om net als vroeger de klokken te mogen luiden voor de aanvang van de openbare eredienst. VKA
223708/02/1815pagina19Nr 2B. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 72a: Bericht van toezending van een doodextract van een militair uit de gemeente afkomstig. Dodenstaat ter hand gesteld aan Alle Harmens van der Weide wonende te Oostrum zijnde de vader van de overledene. VKA
223709/02/1815pagina19Nr 3B. Ontvangen van het 1e bureau nr104a. Bericht dat ivm de hondsdolheid alle honden een maand lang vastgelegd moeten worden. VKA
223710/02/1815pagina19Nr 4B. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 77b: Betreft het niet vervullen van de nachtwacht door de Landstorm van Ternaard. VKA
223711/02/1815pagina19Nr 5B. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 104: Betreft de suppletoire kohieren van de belasting op het patent. VKA
223713/02/1815pagina19Nr 5bB. Ontvangen. Een schrijven over de opgaaf der bevolking met name over de vraag onder welke gemeente militairen, en eventueel hun gezin, vallen als de militair buiten de provincie in een garnizoen gelegen is. VKA
223720/02/1815pagina19Nr 6B. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 142: Nr 6B. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 142: VKA
223720/02/1815pagina19Nr 7B. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 143: Verzoek van een commissaris ontvanger der convoijen en licenten die in Nieuwe zijlen gestationeerd is om inwoning in een huis van landsdomeinen. VKA
223725/02/1815pagina21Nr 8B. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 106: Toestemming om de pieken van de manschappen der landstorm te verven en te nummeren. VKA
223725/02/1815pagina21Nr 9B. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 110a: Verzoek om alle drie maanden een lijst van militairen uit de gemeente die in Rusland krijgsgevangen of vermist zijn en die al teruggekeerd hadden moeten zijn. VKA
223725/02/1815pagina21Nr 10B. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 111a: Bericht van toezending van de advertentie over de aanbesteding van voedsel, huisvesting, vuur en licht vvoor het leger. De advertentie zoals voornoemd op blz 34. VKA
223701/03/1815pagina21Nr 1C. Ontvangen. Extract uit het resolutieboek van het college van gedeputeerde staten van Vriesland. Betreft het verzoek van Teede Teijes Borst veerschipper en vertegenwoordiger van de veerschippers van Wierum, Nes, Paesens, Nijkerk en Niawier om de rivier de Paesens weer bevaarbaar te maken. VKA
223701/03/1815pagina21Nr 2C. Ontvangen van het 1e bureau nr162a. Bericht van toezending van een exemplaar van de wet over boeten en straffen bij de keuren en ordonnatien van besturen. VKA
223703/03/1815pagina21Nr 3C. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 167: Betreft de belasting op de dienstboden en paarden waarmee op 1 april1815 begonnen moet worden. VKA
223703/03/1815pagina23Nr 4C. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 169: Betreft een zevental artikelen omtrent het verbod op meerdere functies door ťťn en dezelfde ambtenaar uitgeoefend. VKA
223706/03/1815pagina23Nr 5C. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 126: Betreft de beloning van 21 gulden voor het aanbrengen van een deserteur. VKA
223707/03/1815pagina23Nr 6C. Ontvangen van het 2e bureau nr 220. Betreft een post uit de staat van onvoorziene uitgaven. VKA.
223710/03/1815pagina23Nr 7C. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 190: Bericht van toezending van een resolutie die het doen van protesten tegen een belasting aanslag regelt. Op de blz 43, 44 en 45 de genoemde resolutie. VKA
223711/03/1815pagina23Nr 8C. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 198: Betreft de rehabilitatie van diegenen die bij de omwenteling van 1795 ontslagen zijn. VKA
223716/03/1815pagina23Nr 9C. Ontvangen van het 2e bureau nr 256. Betreft het autoriseren van diverse posten onvoorzien welke niet bij name genoemd worden. VKA
223716/03/1815pagina25Nr 10C. Ontvangen van het 2e bureau nr 258. Zeer uitgebreide verhandeling betreffende het request van Jacobus Nicolaas Talma houdende o.a. een verzoek tot schadeloosstelling en ongehouden te zijn tot betaling van diverse belastingen. Over het jaar 1811. VKA
223720/03/1815pagina25Nr 11C. Ontvangen van het 1e bureau nr 231. Aankondiging van een algemene dank en bede stond op woensdag 29 maart van 's morgens twaalf tot ťťn uur 's middags. VKA
223720/03/1815pagina25Nr 12C. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 226: Een aantal bepalingen betreffende de aanleg van het patentregister. VKA
223721/03/1815pagina25Nr 13C. Ontvangen van het 1e bureau nr 232. Bericht van toezending van de proclamatie waarbij de nieuwe titels van de nieuwe vorst bekend worden gemaakt (de proclamatie zelf is niet aanwezig) VKA
223724/03/1815pagina25Nr 14C. Ontvangen van het 1e bureau nr 243. Bericht dat de vanouds gebruikte voornamen nog steeds gebruikt mogen worden. VKA
223727/03/1815pagina25Nr 15C. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 179: Betreft de benoeming van drie bij name genoemde militie commissarissen voor de provincie Vriesland. Tevens vermelden van hun werkzaamheden zoals b.v het oproepen van manspersonen die op 1 januari 1815 hun negentiende jaar zullen zijn ingetreden en hun drieŽntwintigste noch niet hebben volbracht. VKA
223727/03/1815pagina27Nr 16C. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 251: Betreft de rehabilitatie van diegenen die bij de omwenteling van 1795 ontslagen zijn. De gegevens moeten niet naar het departement van binnenlandse zaken gestuurd worden maar naar de gouverneur van Vriesland. VKA
223728/03/1815pagina27Nr 17C. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 252: Aantal wijzigingen betreffende het zegelrecht der patenten. VKA
223730/03/1815pagina27Nr 18C. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 186: Informatie over de hoogte (30 of 40 gulden) van de premie voor een vrijwilliger voor de nationale militie. VKA
223730/03/1815pagina27Nr 19C. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 187: Betreft de wet op de schutterijen. VKA
223731/03/1815pagina27Nr 20C. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 197: Betreft een vijftien tal artikelen over de schutterij. Voornamelijk op landelijk niveau. VKA
223731/03/1815pagina27Nr 21C. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 198a: Verhandeling over het in werking stellen van de wet op de schutterijen van 27 februari 1815. VKA
223701/04/1815pagina29Nr 1D. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 199: Verzoek om een opgave van beschikbare binnenschepen van een 20 tot 30 last. Deze zouden voor het vervoer van levensmiddelen moeten zorgen voor de vloot van legerschepen te Dortrecht. VKA
223701/04/1815pagina29Nr 2D. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 201: Betreft de indeling van de schutterij. Voornamelijk op landelijk niveau. VKA
223701/04/1815pagina29Nr 3D. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 202: Bekendmaking dat de gemeente Ee voor de nationale militie onder het militie district Leeuwarden valt met als militie commissaris C. Scheltinga van Heemstra. VKA
223707/04/1815pagina29Nr 4D. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 288: Betreft een groot aantal artikelen aangaande verwisseling der patenten. Betreft o.a vreemde kooplieden, kramers etc etc. VKA
223710/04/1815pagina29Nr 5D. Ontvangen van het 1e bureau nr 287a. Bericht van de benoeming van Wierdsma tot waarnemend directeur der politie in Vriesland. Tevens het verzoek om door te geven of er zich vreemdelingen in de gemeente ophouden VKA
223712/04/1815pagina31Nr 6D. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 242: Bericht dat er voor gezorgd zal worden dat de gemeenten genoeg exemplaren zullen hebben van attesten, verklaringen enz. nodig voor de nationale militie. VKA
223715/04/1815pagina31Nr 6Da. Ontvangen. Extract uit het resolutieboek van het college van gedeputeerde staten. Betreft de begroting van de gemeente Ee voor 1815, begroot op F 5235-16-4. VKA
223717/04/1815pagina31Nr 7D. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 268a: Verzoek aan de gemeenten om een fonds te formeren waaruit de 40 gulden voor vrijwillige dienstneming in het leger betaald kunnen worden. VKA
223717/04/1815pagina31Nr 8D. Ontvangen van het 1e bureau nr 299. Verzoek om in Leeuwarden opgerichte commissie te steunen. Doelmerk van deze commissie is het steunen van de weduwen en wezen van gesneuvelde militairen. Eveneens het steunen van gewonde militairen. Uitreiken van beloningen wegens heldenmoed. Op de preekstoelen af te kondigen.
223719/04/1815pagina31Nr 9D. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 273: Verzoek om een opgave van beschikbare paarden voor het leger (treinpaarden). Paarden moeten zestig maanden oud en niet boven de negen jaren zijn. Hoog: onder de galg en op vlakke grond gemeten 4 voet 11 duim Rijnlandsche maat tot 5 voet 1 duim. Iets kleiner of groter maar sterk en zonder gebreken mag ook. VKA
223720/04/1815pagina31Nr 10D. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 294: Bericht dat de kosten van aankoop en levering van artillerie paarden aan het Russische leger naar evenredigheid over de ingezetenen van de gemeente omgeslagen kunnen worden. VKA
223722/04/1815pagina33Nr 11D. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 337: Bericht van verzending van de resolutie van 12 april 1815 no 2. De resolutie regelt het patent voor personen die niet aan elkaar verwante bedrijven mogen uitgeoefenen. Genoemd worden o.a Bakkers, Distelateurs, Grutters, Brandewijnkopers, Molenaars, Zeepzieders etc etc etc. Hierin diverse combinaties zoals: een bakker kan niet tevens gepatenteerd worden als grutter, molenaar of meelverkoper. VKA
223724/04/1815pagina33Nr 12D. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 318a: Verzoek om vrijwilligers voor de pontontrein. Vrijwilligers die buiten de Nationale militie vallen. Gewend met het omgaan met grote paarden. Vergoeding zeven stuivers per dag en een ducaat reisvergoeding als zij in Den Haag arriveren. VKA
223725/04/1815pagina33Nr 13D. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 347: Bericht dat de IJk- en Justeer meester der Trooische gewichten naar Vriesland komt om de examinatie der gewichten en balansen te verrichten. VKA
223725/04/1815pagina33Nr 14D. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 351: Bericht dat de ingediende rekening van 13-15-0 voor gedane leveranties aan het geallieerde leger goed gekeurd is. VKA
223728/04/1815pagina33Nr 15D. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr ….: Bericht van toezending van 18 gezegelde patentbladen voor de dienst van 1815. VKA
223729/04/1815pagina33Nr 16D. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 345: Bericht dat de door de veldwachter Blom aangebrachte deserteur geen echte deserteur bleek te zijn. VKA
223729/04/1815pagina33Nr 17D. Ontvangen nr 347. Verzoek om vacatures van schoolonderwijzers direct aan de schoolopziener van het district door te geven. VKA
223701/05/1815pagina35Nr 1E. Ontvangen. Extract uit het resolutieboek van het college van gedeputeerde staten van Vriesland. Betreft toestemming aan de schout van Ee om de kosten voor het verven en nummeren der pieken van de landstorm (45-7-8) aan de post onvoorziene uitgaven toe te schrijven. VKA
223703/05/1815pagina35Nr 2E. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 365: Verzoek om tot betaling van het Staatsblad de somma van 5-12-0 VKA
223708/05/1815pagina35Nr 3E. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr ….: Betreft bericht van toezending van een resolutie. VKA
223708/05/1815pagina35Nr 4E. Ontvangen van het 1e bureau nr 363. Betreft bericht van toezending van een resolutie. VKA
223713/05/1815pagina35Nr 5E. Ontvangen van het 2e bureau nr 390. Bericht van in functie treden van C. Schokker bij de administreerende zaken van de Armee. VKA
223716/05/1815pagina35Nr 6E. Ontvangen van het 1e bureau nr 191. Wijziging betreffende de toezending van de opgave der vreemdelingen. VKA
223717/05/1815pagina37Nr 7E. Ontvangen nr 3. Bericht naar aanleiding van de missive van 5 mei 1815 nr 49. Betreft de klacht van de veerschippers over de bevaarbaarheid van de Paesens. VKA
223717/05/1815pagina37Nr 8E. Ontvangen nr 1. Bericht van uitreiking van een boekje ivm de koepokinenting. VKA
223717/05/1815pagina37Nr 9E. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 408: Wijziging betreffende het vrije transport van zieke militairen. VKA
223721/05/1815pagina37Nr 10E. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 434: Bericht naar aanleiding van het verzoek van 24 april 1815 nr 318a. Er hebben zich geen vrijwilligers als rijders bij de pontontrein gemeld. Verzoek aan de gemeenten om zo gauw mogelijk te vergaderen en alnog te zorgen voor de benodigde rijders. VKA
223722/05/1815pagina37Nr 11E. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 424: Zestal artikelen betreffende het dienstboden, paarden-, plaisier- en passagegeld. VKA
223723/05/1815pagina37Nr 12E. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 446: Betreft de kosten van de levering van paarden ten behoeve van het Russische leger. VKA
223723/05/1815pagina39Nr 13E. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 447: Betreft de kosten in 1814 voor de levering van paarden voor het 2e en 3e regiment dragonders. VKA
223726/05/1815pagina39Nr 14E. Ontvangen van het 2e bureau nr 535. Bericht naar aanleiding van een dispositie van 16 maart 1815 nr 258. Betreft het verzoek van J.N. Talma tot vrijstelling van betaling van de quotisatie 1811 van het dorp Engwierum. VKA
223729/05/1815pagina39Nr 15E. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr ….: Bericht van toezending van vier patentbladen. VKA
223731/05/1815pagina39Nr 16E. Ontvangen nr 7. Toestemming aan de schout van Ee voor een extra belastingheffing van ľ stuiver per gulden. VKA
223731/05/1815pagina39Nr 17E. Ontvangen van het 2e bureau nr 550. Naar aanleiding van de missive van 10 december 1814 nr 1215b. Bericht dat het Dijksbestuur de schulden ten laste van het voormalige district Oostdongeradeel zal betalen. VKZ
223707/06/1815pagina41Nr 1F. Ontvangen nr 1. Beslissing dat de gemeenten Holwerd, Nes, Ternaard, Anjum en Ee gezamenlijk de kosten verbonden aan de loting van de landmilitie zullen dragen. VKA
223707/06/1815pagina41Nr 2F. Ontvangen nr 5. Beslissing dat de slatting van de Paesens uitgesteld mag worden tot 1816. VKA
223708/06/1815pagina41Nr 3F. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 490: Bericht van toezending van de advertenties voor de aanbesteding van havenwerken in Stavoren en de Nieuwe Zijlen. VKA
223710/06/1815pagina41Nr 4F. Ontvangen van het 2e bureau nr 594. Omschrijving van de wijze waarop een remboursement of gestorte borgtocht terug is te ontvangen. VKA
223710/06/1815pagina41Nr 5F. Ontvangen van het 2e bureau nr 608b. Naar aanleiding van de missive van 10 december 1814 nr 1215b. Bericht dat het Dijksbestuur de schulden ten laste van het voormalige district Oostdongeradeel zal betalen. VKA
223717/06/1815pagina41Nr 6F. Ontvangen nr ... Bericht dat de aanhef van brieven aan het departement van binnenlandse zaken beperkt kan worden tot 'Aan de Koning' met daarbij het desbetreffende departement. VKA
223721/06/1815pagina43Nr 7F. Ontvangen van het 2e bureau nr 675. Voorwaarden omtrent der gecombineerde functie ' Ontvanger der directe belastingen' en 'Gemeente Ontvanger'. VKA
223724/06/1815pagina43Nr 8F. Ontvangen van het 1e bureau nr 472. Bericht om op zondag 2 juli een dank-en bede dag te houden naar aanleiding van de overwinning in de slag bij Waterloo. VKA
223724/06/1815pagina43Nr 9F. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 567: Verzoek om nauwkeurig te werk te gaan bij het accepteren van voorlopige vrijstellingen van lotelingen. VKA
223724/06/1815pagina43Nr 10F. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 568: Bericht van toezending van een exemplaar van instructie voor de inspecteurs der administratie bij de Armťe. VKA
223726/06/1815pagina43Nr 11F. Ontvangen nr 1. Resoluties betreffende geschillen tussen plaatselijke besturen en particulieren. VKA
223726/06/1815pagina45Nr 12F. Ontvangen van het 1e bureau nr 483. Bericht om op woensdag 5 juli een dank-en bede dag te houden naar aanleiding van de overwinning op de vijand. Tevens aanzegging dat op elke eerste woensdag van de maand 's middags om twaalf uur een bid uur zal worden gehouden. Hierbij gevoegd een drie pagina groot epistel welke vanaf de kansel voorgelezen diende te worden. VKA
223730/06/1815pagina45Nr 13F. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 594: Oproep aan gemeenten en steden om doortrekkende gewonde miltairen goed op te vangen. VKA
223730/06/1815pagina45Nr 14F. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 595: Oproep aan gemeenten en steden om doortrekkende lichtgewonde miltairen goed op te vangen maar wel streng te controleren op desertie. VKA
223706/07/1815pagina45Nr 1G. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 549: Enkele instructies betreffende het patentrecht. VKA
223708/07/1815pagina45Nr 2G. Ontvangen van het 1e bureau nr 506. Bericht van toezending van een brief waarin opgeroepen wordt tot de oprichting van een fonds tot steun van de verminkte verdedigers van het vaderland. Genoemde oproep is hierbij gevoegd. VKA
223712/07/1815pagina47Nr 3G. Ontvangen nr 1. Betreft het protest van Anne Andries Mokma cum Soc allen landbouwers onder Hantumhuizen tegen de dam die door Former Thomas Wiersma landbouwer onder Wetzens in Jaarlagat gelegd is. VKA
223713/07/1815pagina47Nr 4G. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 621: Bericht van toezending van de contracten waarop aan de leveranciers J.A. Classen en L. Kupser in De Haag is uitbesteed de leverantie en distributie der vivres, fourages, brand de licht voor het leger in de noordelijke provincies. VKA
223717/07/1815pagina47Nr 5G. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 626: Bericht van splitsing van het departement van defensie in de twee hoofdafdelingen Personeel en Materiaal. VKA
223725/07/1815pagina47Nr 6G. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 603: Betreft de personele belasting, het mobilair, deuren en vensters. VKA
223729/07/1815pagina47Nr 7G. Ontvangen van het 1e bureau nr 553. Bericht waar het geld voor het fonds voor verminkte krijgslieden, weduwen en wezen van gesneuvelden gestort dient te worden. VKA
223731/07/1815pagina47Nr 8G. Ontvangen van het 2e bureau nr 835. Betreft enige voorwaarden voor het opvoeren van uitgaven onder de post 'onvoorziene uitgaven'. VKA
223731/07/1815pagina47Nr 9G. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 619: Betreft de enige artikelen omtrent de belasting op de runderbeesten, paarden en schapen. VKA
223704/08/1815pagina49Nr 1H. Ontvangen van het 1e bureau nr 566. Bericht van toezending van een circulaire van het departement van oorlog met vragen die beantwoord dienen te worden. VKA
223705/08/1815pagina49Nr 2H. Ontvangen van het 2e bureau nr 842. Bericht van toezending van het formulier van het quitus (een vijfde) te overhandigen aan de plaatselijke ontvanger. VKA
223707/08/1815pagina49Nr 3H. Ontvangen van het 2e bureau nr 850. Betreft de gang van zaken bij het autoriseren van uitgaven voor de post 'onvoorzienen uitgaven' VKA.
223707/08/1815pagina49Nr 4H. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 628: Bericht van toezending van een exemplaar van de resolutie van de secretaris van staat voor de financien van 28 juli 1815 nr 16. De bijgevoegde resolutie betreft een groot aantal punten voor de vaststelling van de grondbelasting. Met name op het gebied van eigendomsoverdracht. VKA
223710/08/1815pagina49Nr 5H. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 638: Betreft het patent van korenmolenaar. Tappenering, sterke drank en bieren worden hierin genoemd. VKA
223718/08/1815pagina51Nr 6H. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 658: Enkele artikelen betreffende het dienstboden en paarden kohier. VKA
223722/08/1815pagina51Nr 7H. Ontvangen nr 2. Betreft drie uitgaven voor de post onvoorzien waarvoor toestemming vereist is. 1) Een post van 6 gulden uit 1813 moet uit de gemeente kas omdat de toenmalige ontvanger Huber bij de omwenteling met het geld vertrokken is. 2) De veldwachter uit Engwierum krijgt geen premie voor het aanbrengen van een deserteur op 5 oktober 1814. 3) Betreft kosten van de nachtwacht en de landstorm. VKA
223725/08/1815pagina51Nr 8H. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 678: Verzoek om een lijst van personen uit de gemeente die uit krijgsgevangschap teruggekeerd zijn of waarvan bericht is ontvangen. VKA
223730/08/1815pagina51Nr 9H. Ontvangen van het 2e bureau nr 919. Verzoek om inlichtingen over Antje Christoffels Beugel, de weduwe van Jelle Baukes de Vries naar aanleiding van het request waarin het om betaling van 63-0-0 wegens kostpenningen van Volkert Willems. VKA
223705/09/1815pagina53Nr 1i. Ontvangen van het 1e bureau nr 620. Verzoek om advies aangaande het request van Jan Teekes Zijlstra sluiswachter op de nieuwe zijlen onder Engwierum. VKA
223705/09/1815pagina53Nr 2i. Ontvangen van het 2e bureau nr 950. Betreft een reactie op de brief van 21 augustus 1815 nr 60 aangaande de begroting. VKA
223706/09/1815pagina53Nr 3i. Ontvangen van het 2e bureau nr 955. Een zeer uitgebreide brief over het aanbod van het Dijksbestuur om de schulden van het voormalige district Oostdongeradeel te betalen. VKA
223706/09/1815pagina53Nr 4i. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 694: Betreft het invorderbaar stellen van het patentkohier. VKA
223706/09/1815pagina53Nr 5i. Ontvangen nr 1. Betreft de wijze van afhandeling van lopende en gevestigde schulden. VKA
223711/09/1815pagina53Nr 6i. Ontvangen nr 3. Waarschuwing om maatregelen te nemen ivm geconstateerde hondsdolheid. VKA
223711/09/1815pagina53Nr 7i. Ontvangen nr 5. Betreft de grensscheidingen van de gemeente. VKA
223711/09/1815pagina55Nr 8i. Ontvangen van het 1e bureau nr 632. Bericht van toezending van de benoeming van Jan Teekes Zijlstra als zijlwachter waarbij de conditiŽn van verpachting. Tevens de vermelding dat de registratie van de visserij bij de zijlwachter zal berusten. VKA
223712/09/1815pagina55Nr 9i. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 710: Bericht dat het overlijden van militairen ook doorgegeven moet worden aan de regulateur van de belasting op het recht van successie. VKA
223726/09/1815pagina55Nr 10i. Ontvangen nr 1. Betreft de verdeling van de kosten voor het drukken der attesten en verklaringen voor de nationale militie. VKA
223726/09/1815pagina55Nr 11i. Ontvangen nr 3. Betreft voorwaarden voor opneming van geld door administratien van arme-Gods of weeshuizen etc. VKA
223727/09/1815pagina55Nr 12i. Ontvangen nr 747. Betreft de organisatie der schutterijen. VKA
223730/09/1815pagina55Nr 13i. Ontvangen van het 1e bureau nr 679. Betreft de aanstelling tot keurmeesters der botervaten. Tevens achttien punten waaraan zij zich dienen te houden. VKA
223702/10/1815pagina57Nr 1J. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 755: Verzoek om de nodige reÁu's zodat de betaling van de haver transporten naar Zwolle van begin 1814 plaats kan vinden. VKA
223704/10/1815pagina57Nr 2J. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 740: Afspraak over het terrein waar de zijlwachter Jan Teekes Zijlstra het alleenrecht van visserij heeft. Ook het zogenaamde 'doodegat' komt ter sprake. VKA
223709/10/1815pagina57Nr 3J. Ontvangen van het 2e bureau nr 1029. Uitslag aangaande het request van Antje Christoffels Beugel, de weduwe van Jelle Baukes de Vries naar aanleiding over de betaling van 63-0-0 wegens kostpenningen van Volkert Willems. VKA
223714/10/1815pagina57Nr 4J. Ontvangen nr 1. Betreft het gebruik van Amsterdams kunstcement. VKA
223716/10/1815pagina57Nr 5J. Ontvangen van het 1e bureau nr 703. Verzoek om in kennis gesteld te worden over de bijeengebrachte som gelds voor het fonds van gekwetste verdedigers van het vaderland. VKA
223718/10/1815pagina57Nr 6J. Ontvangen van het bureau nr 1062. Bericht van toezending van een modelstaat betreffende de post onvoorziene uitgaven (modelstaat niet aanwezig) VKA
223728/10/1815pagina59Nr 7J. Ontvangen van het 1e bureau nr 733. Aanschrijving om de predikanten in kennis te stellen van het stopzetten van de maandelijke bede-uren. Met uitzondering van de Rooms-katholieken. VKA
223730/10/1815pagina59Nr 8J. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 734a: Verzoek om eerst inlichtingen in te winnen voordat er bewijzen van goed gedrag aan onderwijzers worden afgegeven. VKA
223706/11/1815pagina59Nr 1K. Ontvangen nr 1. Betreft een aantal besluiten en voorwaarden van huisvesting van militairen en levering van materiaal aan de troepen waarvoor vergoeding gevraagd kan worden. VKA
223708/11/1815pagina59Nr 2K. Ontvangen van het 1e bureau nr 750a. Verzoek om het kind van Joukje Willems en Jacob Tuinder, allen in het tuchthuis te Leeuwarden, op te halen en over te brengen naar de grootmoeder Antje Jacobs, wed Johannes Tuinder te Ee waar de overige kinderen ook gehuisvest zijn [Kind is waarschijnlijk Anne Thuinder geb 5 maart 1815 te Leeuwarden in het tuchthuis] VKA
223708/11/1815pagina59Nr 3K. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 821: Betreft een schrijven over de aanzuivering der aanslagen in de directe belastingen der domeingoederen. VKA
223710/11/1815pagina61Nr 4K. Ontvangen van het 1e bureau nr 754. Betreft de keurmeesters der botervaten. VKA
223711/11/1815pagina61Nr 5K. Ontvangen van het 1e bureau nr 810. Betreft de betaling voor huisvesting, voeding en transportmiddelen voor de militairen. VKA
223713/11/1815pagina61Nr 6K. Ontvangen nr 1. Betreft de betaling voor huisvesting, voeding en transportmiddelen voor de militairen. VKA
223714/11/1815pagina61Nr 7K. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 813: Betreft de over complete trekpaarden van het leger aan landbouwers uitgeleend zouden kunnen worden. Voor Friesland 250 paarden. VKA
223717/11/1815pagina61Nr 8K. Ontvangen van het 1e bureau nr 767b. Bericht dat het kind van Joukje Willems [zie blz 203] door de schout van Veenwouden afgehaald zal worden. VKA
223728/11/1815pagina63Nr 9K. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 848: Bericht van toezending van een extract van een koninklijk besluit over de oorlogsbelasting. VKA
223728/11/1815pagina63Nr 10K. Ontvangen van het 1e bureau nr 787. Brief over een request van de landeigenaren van Oostdongeradeel betreffende de dijkslasten. VKA
223711/12/1815pagina63Nr 1L. Ontvangen nr 3. Betreft de huisvesting, voeding en transportmiddelen voor de militairen. VKA
223712/12/1815pagina63Nr 2L. Ontvangen van het 1e bureau nr 805. Aanschrijving om de predikanten in kennis te stellen van het dank-uur op woensdag 30 november. Met uitzondering van de Rooms-katholieken. VKA
223712/12/1815pagina65Nr 3L. Ontvangen van het 1e bureau nr 806. Verzoek om een lijst van de twaalf meest aanzienlijke en gegoede personen. Waarbij de schout bovenaan en vervolgens de leden van de raad. Vermelding van voor- en achternaam en de woonplaats. Vermeld worden de namen van de Schout en al de leden van de gemeenteraad inclusief hun woonplaats.
223720/12/1815pagina65Nr 4L. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 893: Bericht dat per 1 januari 1816 de kosten van de militaire justitie door het ministerie van justitie zullen worden gedragen. VKA
223727/12/1815pagina65Nr 5L. Ontvangen van het 1e bureau nr 839. Bericht van toezending van het extract besluit van de commissaris generaal voor het onderwijs, voor kunsten en wetenschappen van 28 november 1815. Het extract bevat de indeling van schooldistricten in Vriesland. Per district vermelding van de schoolopziener en de dorpen van het district. VKA
223727/12/1815pagina65Nr 6L. Ontvangen van het 1e bureau nr 840. Bericht van toezending van de registers van geboorte, ondertrouw, huwelijk en overlijden. VKA
223723/12/1815pagina65Nr 7L. Ontvangen nr 6. Betreft het fonds voor verminkte krijgslieden, weduwen en wezen van gesneuvelden gestort dient te worden. VKA
223730/12/1815pagina65Nr 8L. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 914: Brief over de instelling van de landsgrenzen belangrijk oa ivm de wet op de inkomende en uitgaande rechten voor het gehele koninkrijk. VKA
223706/01/1816pagina67Nr 1A. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 17: Betreft de beloning voor de zetters. Over 1815 25.-.- VKA
223709/01/1816pagina67Nr 2A. Ontvangen nr 20. Aantal vragen zoals: In hoeveel klassen de landerijen en ongebouwde eigendommen verdeeld worden. In welke klasse de pondematen verdeeld worden. Hoeveel belasting er betaald moet worden. VKA
223710/01/1816pagina67Nr 3A. Ontvangen van het 1e bureau nr 14. Bericht van toezending van een tableau waarin het aantal scholen en schoolvertrekken ingevuld dient te worden. VKA
223713/01/1816pagina67Nr 4A. Ontvangen nr 4. Uitgebreid schrijven over het mogelijke gebruik van rotte (ratte) kruid bij het schoonmaken van de korst van zoetemelksekaas. Deze kaas zou vooral bij het leedmaal gebruikt worden. VKA
223713/01/1816pagina67Nr 5A. Ontvangen nr 5. Verbod op het zuigen van vrouwenborsten als beroep of kostwinning, Dit omdat de kans op besmetting met de venusziekte door de zuigster groot is. VKA
223716/01/1816pagina67Nr 6A. Ontvangen nr 4. Betreft de keuring van botervaten, met name het aanhouden van een voorraad houd. VKA
223717/01/1816pagina69Nr 7A. Ontvangen van het 1e bureau nr 25. Betreft autorisatie van de benoeming van de onderwijzer te Aalzum. VKA
223718/01/1816pagina69Nr 8A. Ontvangen van het 1e bureau nr 31. Verzoek om toezending van de staten van de burgerlijke stand. VKA
223718/01/1816pagina69Nr 9A. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 20: Bericht van toezending van de inschrijvingsvellen voor de nationale militie. Drie soorten militieregisters. VKA
223720/01/1816pagina69Nr 10A. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 27: Aantal artikelen betreffende de oproeping der nationale militie. VKA
223722/01/1816pagina69Nr 11A. Ontvangen van het 2e bureau nr 52. Uitgebreid schrijven over het vergoeden van de gemaakte kosten ten tijde van de franse overheersing op de Franse kroon. VKA
223724/01/1816pagina69Nr 12A. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 32: Betreft reclamatien van militairen en ambtenaren in dienst van het franse leger. VKA
223725/01/1816pagina71Nr 13A. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 33: Bericht dat in tegenstelling van de brief van 18-01-1816 de inschrijving voor de nationale militie in slechts ťťn register behoeft. VKA
223729/01/1816pagina71Nr 14A. Ontvangen nr 2. Betreft de nodige maatregelen ter bestrijding van de besmettelijke ziekte die in Nes geconstateerd is. VKA
223729/01/1816pagina71Nr 15A. Ontvangen nr 4. Betreft de betaling voor de zegels der registers der burgerlijke stand. VKA
223731/01/1816pagina71Nr 16A. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 39: Betreft ontslagenen en lotelingen van de nationale militie (geen persoons-namen) VKA
223705/02/1816pagina73Nr 1B. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 42: Verzoek om het aantal benodigde certificaten voor de militie door te geven. VKA
223706/02/1816pagina73Nr 2B. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 43: Betreft de in te leveren koperen trommen, slagbanden en stokken bij 's Rijks magazijn van kleding te Delft. VKA
223715/02/1816pagina73Nr 3B. Ontvangen van het 1e bureau nr 68. Verzoek om informatie over bijzondere gebeurtenissen zoals b.v. Blijken van moed, ongelukken etc. VKA
223719/02/1816pagina73Nr 4B. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 66b: Verzoek om gegevens over Tjeerd Pieters Gras: is hij enige zoon en zijn er zonen uit zijn moeder haar tweede huwelijk. VKA
223721/02/1816pagina73Nr 5B. Ontvangen van het 2e bureau nr 137. Uitgebreid schrijven met veel artikelen over het vergoeden van de gemaakte kosten ten tijde van de franse overheersing. VKA
223723/02/1816pagina73Nr 6B. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 72: Bericht van toezending van twee advertenties betreffende het vergoeden van de gemaakte kosten ten tijde van de franse overheersing. VKA
223726/02/1816pagina75Nr 7B. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 79: Betreft ingelijfde lotelingen van de lichting 1814 die menen aanspraak op ontslag te hebben (geen persoons-namen) VKA
223727/02/1816pagina75Nr 8B. Ontvangen van het 1e bureau nr 87. Waarschuwing voor schepen afkomstig uit de middellandse zee vanwege de besmettelijke ziekte in het koninkrijk Napels. VKA
223727/02/1816pagina75Nr 9B. Ontvangen nr 4. Betreft het voorschot op de oorlogsbelasting. VKA
223729/02/1816pagina75Nr 10B. Ontvangen van het 1e bureau nr 93. Betreft niet mogen bekleden van ambtelijke of rechterlijke dubbelfuncties. VKA
223701/03/1816pagina77Nr 1C. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 94: Bericht van toezending van twee brieven betreffende de vergoeding van de gemaakte kosten ten tijde van de franse overheersing wegens militaire tractementen etc. VKA
223702/03/1816pagina77Nr 1Ca. Ontvangen nr 9. Dispositie aan de burgemeesters en schouten bij de militieraad. VKA
223704/03/1816pagina77Nr 2C. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 98: Bericht dat het opzenden van de trommen van de landstorm ook betrekking heeft op de compagnien van de gemeente Ee. VKA
223704/03/1816pagina77Nr 3C. Ontvangen nr 2. Betreft een aantal reglementen over de wijze van handelen bij vele onduidelijke bestuurlijke zaken zoals bv: het onderhoud van de armenkassen, onderhoud van de dorpstorens, bruggen, vaarten, wallen etc. Eťn en ander naar aanleiding van de bestuurlijke veranderingen van voor, tijdens en na het franse tijdperk. VKA
223704/03/1816pagina77Nr 4C. Ontvangen nr 6. Toestemming voor de schouten op bij dringende zaken in 1816, alleen bij wijze van voorschot, gebruik te maken van batig saldo over 1815. VKA
223709/03/1816pagina77Nr 5C. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 159: Betreft een meningsverschil over de registers en onuitgegeven recepissen van de oorlogsbelasting. VKA
223713/03/1816pagina77Nr 6C. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 166: Verzoek tot betaling van 2-13-0 voor ontvangen staatsbladen. VKA
223715/03/1816pagina77Nr 7C. Ontvangen van het 1e bureau nr 104. Verzoek om een opgaven van Roomsche-Catholieke Priesters binnen de gemeente die een toelage uit 'lands kas ontvangen. VKA
223718/03/1816pagina77Nr 7Ca. Ontvangen nr 19. Oproep aan een aantal lotelingen om zich op 25 maart 1816 in Leeuwarden te melden. Nr 1 Sije van der Wal met daarbij de aantekening ǵaat na het hospitaal'. Nr 10 Haije Minnema. Nr 11 Hendrik Braaksma. Nr 15 Tjepke Havinga. VKA
223723/03/1816pagina79Nr 8C. Ontvangen nr ….. Aantal artikelen betreffende de praktische uitvoering van de 'Wet op het zegel' VKA
223727/03/1816pagina79Nr 9C. Ontvangen van het 1e bureau nr 128. Bericht dat besluiten op last van wereldlijke autoriteiten voortaan niet meer in de R.C. Kerk afgekondigd mogen worden tenzij er uitdrukkelijk opdracht toe gegeven is. VKA
223728/03/1816pagina79Nr 10C. Ontvangen van het 1e bureau nr 129. Ivm het onderzoek naar toestand van der armen het verzoek om een opgaven met twee tabellen. Een tabel met de godshuizen en gestichten en in de tweede tabel de gealimenteerden. VKA
223729/03/1816pagina79Nr 11C. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 142: Bericht dat aanspraken ten laste van het departement van oorlog uiterlijk op 15 april ingediend moeten worden. VKA
223730/03/1816pagina79Nr 12C. Ontvangen van het 1e bureau nr 138. Bericht dat zonder vertoon van een plaatselijk persoonscertificaat geen paspoorten zullen worden verstrekt. VKA
223704/04/1816pagina81Nr 1D. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 196: Aanscherping betreffende het formeren van de kohieren der oorlogsbelasting. VKA
223706/04/1816pagina81Nr 2D. Ontvangen nr 4. Aanscherping betreffende het formeren van de kohieren der oorlogsbelasting. VKA
223709/04/1816pagina81Nr 3D. Ontvangen van het 1e bureau nr 158. Verzoek om een lijst van verenigingen, kloosters etc van katholieke huize. VKA
223709/04/1816pagina81Nr 4D. Ontvangen van het 1e bureau nr 159. Verzoek om het aanspoelen van bakens aan de officieren van het loodswezen door te geven. VKA
223710/04/1816pagina81Nr 5D. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 225: Betreft enkele verduidelijkingen betreffende het patentplicht. VKA
223719/04/1816pagina81Nr 6D. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 247: Aantal artikelen betreffende de vrijstelling van tolgelden. Bv de brievepost, militairen etc etc. VKA
223722/04/1816pagina81Nr 7D. Ontvangen van het 1e bureau nr 175. Uitgebreid schrijven met een zevental aandachtspunten over de wijze van invullen van de Tabellen en nota's betreffende het armenwezen. VKA
223724/04/1816pagina83Nr 8D. Ontvangen nr 255. Officiele belastingaanslag voor de gemeente Ee over 1816. Grondbelasting op de ongebouwde eigendommen 20.373 . – . –. Grondbelasting op de gebouwde eigendommen 1.542 . – . – . Personele en mobilaire belating 1.066 . – . –. Recht op deuren en vensters 517 . – . – . Hierbij nog enkele aanvullingen. VKA
223725/04/1816pagina83Nr 9D. Ontvangen van het 1e bureau nr 184. Publicatie van 12 april 1782 van de Staten van Vriesland: Zo dikwijls de twaalfde mei op een zondag invalt, de verhuizingen op den 13 dier maand zullen moeten geschieden. Deze wet moet geacht worden in volle kracht in werking te zijn. VKA
223726/04/1816pagina83Nr 10D. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 260: Verzoek om de rekening van het staatsblad te betalen. VKA
223729/04/1816pagina83Nr 11D. Ontvangen nr 2. Voortwaarden voor de aanvraag van wagenveren. (Lijndiensten van potkoets of diligence) VKA
223729/04/1816pagina83Nr 12D. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 263: Bericht dat er geen strandvonderijrekening over het afgelopen jaar is binnen gekomen. Dringend verzoek om strandvonderijrekeningen wel op te sturen. VKA
23711/05/1816pagina83Nr 1E. Ontvangen van het 1e bureau nr 248. Betreft onderzoek door de officieren van de rechtbank in eerste instantie. VKA
223711/05/1816pagina83Nr 2E. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 286: Bericht van toezending van een aantal gezegelde patentbladen. VKA
223713/05/1816pagina83Nr 3E. Ontvangen van het 2e bureau nr 384. Bij de opgestuurde dorpsbegrotingen missen de gegevens van de armen administratien. Verzoek om deze alsnog op te sturen. VKA
223730/05/1816pagina85Nr 4E. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 218: Bericht van toezending van een aantal bepalingen die in acht genomen moeten worden bij de voordracht van officieren voor de schutterij. De artikelen in een apart blad toegevoegd. VKA
223731/05/1816pagina85Nr 5E. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 310: Bericht dat de kohieren van de belastingen goedgekeurd zijn. Afkondiging in de kerk dat de kohieren voor belanghebbenden ter inzage liggen dient na afloop van de dienst te geschieden. VKA
223705/06/1816pagina85Nr 1F. Ontvangen nr 1. Wijziging in het recht van attributie. Met name op het gebied van goederen en gelden van de kerken dienen aan justitie te worden overgelaten. (attributie = rechtstreekse toekenning van eigen bevoegdheden door de grondwet of formele wet. Bijv. de provincies en gemeenten bezitten regelgevende bevoegdheden die rechtstreeks op de grondwet zijn) VKA
223707/06/1816pagina85Nr 2F. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 224: Declaraties voor logies, voeding en transportmiddelen voor militairen dienen alleen na indiening van dubbele quitantien. VKA
223710/06/1816pagina85Nr 3F. Ontvangen van het 1e bureau nr 261b. Besluit betreffende de aanspraken op de franse kroon. VKA
223711/06/1816pagina85Nr 4F. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 230: Betreft het indienen van lijsten van manschappen voor de nationale militie. VKA
223711/06/1816pagina85Nr 5F. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 229: Betreft de prolongatie van lopende contracten voor de levering van voedsel, voer en legstro ten behoeve van de Nederlandse troepen. VKA
223712/06/1816pagina85Nr 6F. Ontvangen nr 2. Betreft het zegelrecht voor de registers van plaatselijke belastingen. VKA
223713/06/1816pagina87Nr 7F. Ontvangen van het 1e bureau nr 273. Bericht over een te houden dankdag wegens de overwinning bij Waterloo. Af te kondigen in de kerken behalve de kerk van de roomskatholieken. VKA
223713/06/1816pagina87Nr 8F. Ontvangen van het 2e bureau nr 489. Verzoek om een onderbouwing van de schoolhuizinge van Aalzum. VKA
223715/06/1816pagina87Nr 9F. Ontvangen van het 2e bureau nr 494. Betreft de openstaande rekeningen voor levering van paarden aan het russische leger. Omdat betaling nog lang kan duren autoriseert adviseert de goeveneur de schout om als voorschot een personele quotisatie voor de gegoede burgers in te stellen. VKA
223718/06/1816pagina87Nr 10F. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 235: Enkele voorwaarden voor onderofficieren en manschappen van de nationale militie waaraan voldaan moet worden bij het met verlof gaan. VKA
223721/06/1816pagina87Nr 11F. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 239: Schrijven dat alle transporten voor het leger over water alleen door de voor het leger werkende aannemers verzorgd dienen te worden. VKA
223724/06/1816pagina87Nr 12F. Ontvangen nr 12. Autorisatie van de opgevoerde uitgaven voor de post onvoorzien. Diverse kosten met omschrijving met daarbij vermeld de bedragen. Betreft reperatie van een brug in Metslawier. Zegelgeld. Kosten sollicitatie onderwijzer te Aalzum. Transport van de trommen van de landstorm naar Delft. Reparaties aan de dorpshuizen te Oostrum. VKA
223701/07/1816pagina89Nr 1G. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 364: Verzoek om enkele gegevens betreffende de oorlogsbelasting. VKA
223701/07/1816pagina89Nr 2G. Ontvangen nr 1. Verzoek om gegevens in de tabelvorm van het getal der krankzinnigen, waar ze verblijven en welke kosten hieraan zijn verbonden. VKA
223701/07/1816pagina89Nr 3G. Ontvangen nr 2. Waarschuwing dat de paardenziekte snot- of kwade droes zich geopenbaard heeft. Zieke paarden mogen niet naar de veemarkt of in openbare stallen gestald worden. VKA
223708/07/1816pagina89Nr 4G. Ontvangen van het 1e bureau nr 311. Benoeming van Jan Sakes Buwalda tot veldwachter in plaats van de overleden Johannes Pieters Kooistra. VKA
223711/07/1816pagina89Nr 5G. Ontvangen van het 2e bureau nr 571. Schrijven over de betaling van de leverantie van paarden aan het russische leger. VKA
223712/07/1816pagina89Nr 6G. Ontvangen van het 1e bureau nr 318. Schrijven over de slechte toestand van het voetpad lopende langs de oude dijk (van Ee ) naar Dokkum. VKA
223712/07/1816pagina89Nr 7G. Ontvangen van het 1e bureau nr 321. Betreft de woonplaats waartoe burgers behoren bij aangiften van de burgerlijke stand. VKA
223718/07/1816pagina91Nr 8G. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr …..: Bericht van toezending van een advertentie voor de aanbesteding van werken van de Waterstaat. VKA
223720/07/1816pagina91Nr 9G. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 430: Verzoek om de rekening van het staatsblad te betalen. VKA
223720/07/1816pagina91Nr 9aG. Ontvangen nr 22. Bericht dat naar aanleiding van de ingestuurde begrotingen de perSonele omslagen over 1816 geformeerd zullen worden. VKA
223724/07/1816pagina91Nr 10G. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 260a: Verzoek om een opgaven van alle wapenen welke bij de landstorm in gebruik geweest zijn. VKA
223724/07/1816pagina91Nr 11G. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 268a: Aantal ophelderingen betreffende de schutterijen zoals b.v de krijgsraad, indeling etc. VKA
223726/07/1816pagina91Nr 12G. Ontvangen nr 272. Schrijven over de afhandeling van burgerlijke en militaire pensioenen. VKA
223730/07/1816pagina91Nr 13G. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 276a: Betreft de opzending van de Trommen naar Delft. VKA
223731/07/1816pagina91Nr 14G. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 455: Een viertal artikelen betreffende de belasting op de runderbeesten ten behoeve van het veefonds. VKA
223705/08/1616pagina93Nr 1H. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 281: Bericht van de komende inspectie van de met verlof zijnde mannen van de nationale militie. VKA
223706/08/1616pagina93Nr 2H. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 466: Een viertal artikelen betreffende het patentrecht. VKA
223706/08/1616pagina93Nr 3H. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 283: Verzoek om het overlijden van een gepensioneerde of bezoldigde militair direct door te geven. VKA
223713/08/1616pagina93Nr 4H. Ontvangen van het 1e bureau nr 386. Verzoek om grootte van voorraad hooi. Of het ook alleen voor eigen gebruik IS. De prijs van het hooi als het verkocht wordt. VKA
223712/08/1616pagina93Nr 5H. Ontvangen nr 9. Schrijven over de wijze van betaling van dringende traktementen. VKA
223713/08/1616pagina93Nr 6H. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 290b: Verzoek om bij het indienen van declaraties van kazernering, transport van zieken etc. de gemeentenaam en provincie duidelijk te vermelden. VKA
223716/08/1616pagina93Nr 7H. Ontvangen nr 9. Schrijven over de slechte toestand van het voetpad lopende langs de oude dijk van het zogenaamde Wielhuis naar Dokkum. VKA
223716/08/1616pagina95Nr 8H. Ontvangen van de divisie van militaire zaken nr 293: Schrijven over de betaling van de leveranties aan het Russische leger. VKA
223716/08/1616pagina95Nr 9H. Ontvangen van de divisie van financiŽle zaken nr 488: Schrijven over de benoeming van zetters voor de directe belastingen. VKA
223719/08/1616pagina95Nr 10H. Ontvangen van het 2e bureau nr 678. Verzoek om de rekening van de plaatselijke ontvangers voor het jaar 1815 op te sturen. VKA
223719/08/1616pagina95Nr 11H. Ontvangen van het 2e bureau nr 679. Bericht van verzending van de personele repartitie. VKA
223702/09/1616pagina95Nr 12H. Ontvangen nr 1. Schrijven waarin duidelijk gesteld wordt dat in advertenties van plaatselijke besturen geen verwijzing naar de gezindheid mag staan. B.v. Geen vermelding van Joodse kramers. VKA
223702/09/1616pagina95Nr 13H. Ontvangen nr 2. Betreft de nieuwe wijze van benoeming van gemeenteraad en Assessoren. Voor Oostdongeradeel woorden hierin de namen van de gemeenteraadsleden en die van de Assessoren vermeld. VKA
223703/09/1616pagina95Nr 14H. Ontvangen van het 1e bureau nr 445. Aanmaning voor de plaatselijke besturen om medewerking te verlenen aan de beambten der convoijen en licenten. VKA
223711/09/1616pagina95Nr 15H. Ontvangen van het 1e bureau nr 455. Hernieuwd verzoek om een opgaven van de in de gemeente woonachtige krankzinnigen. VKA
223721/09/1616pagina95Nr 16H. Ontvangen van het 1e bureau nr 480. Verzoek om een opgaven van het benodigde aantal zegels voor de akten van de burgerlijke staand van 1814 en 1815. VKA