Index Mairie Ee OostD Inv nr 235 (Dit boek bevat aanschrijvingen met daarbij de beantwoordingen)
ToegangInventarisDatumNadere aanduidingAanduidingNaam of titel
223506/01/1812pagina1Nr 1. Missive van controleur der belasting P. Sturler. Brieven aan het bureau voortaan te adresseren aan A. Coursanne controleur des contributions Š Leeuwarden. Beantwoording: VKA
223511/01/1812pagina1Nr 2. Missive van A. Coursanne controleur der belasting. Verzoek om een opgave van fabrieken en de opgaven van het personeel, mobilair, deur en venstergeld. Beantwoording: De tabel voor de fabrieken verzonden maar de opgaven voor de deur en venstergelden niet. Wat problemen met taxatie etc.
223517/01/1812pagina1Nr 3. Missive van de commissaris van den zeedienst. Verzoek om opgaven van zeelieden die onder de conscriptie van 1790 vallen. Beantwoording: VKA.
223522/01/1812pagina2Nr 4. Missive aan secretaris J. Witteveen. Betreft de taxatie en het overbrengen van de goederen in de caserne van de Nieuwe Zijlen.
223520/01/1812pagina3Nr 5. Missive van A. Coursanne controleur der belasting. Misverstand over de bezorging van brieven voor de maire van Ee, J. Talma die in Dokkum woond. De brieven komen nu bij de Schonegevel de maire van Dokkum. Tevens het verzoek om brieven niet in het frans te stellen aangezien niemand in Ee de franse taal beheerst.
223515/02/1812pagina3Nr 6. Schrijven van de maire Talma aan A. Coursanne dat er geen post ontvangen is. Aanvullende brief blz 4: Brief voor de verponding persoonlijk bij Talma thuis bezorgd. De lijsten voor de verponding zijn op febr. Met de post verzonden.
223519/02/1812pagina5Nr 7. Schrijven van de maire aan schoolopziener M. Martens. Verzoek om een afspraak in Dokkum wegens klachten over de schoolonderwijzer.
223519/02/1812pagina5Nr 8. Schrijven van de maire aan A. Coursanne controleur der belasting. Betreft verbeteringen van de verponding der landerijen.
223507/03/1812pagina7Nr 9. Schrijven van de maire aan Swinne commandant der gendarmerie te Dokkum. Verzoek aan de commandant om na zonsondergang te surveilleren in het huis van de wed. Jan Popes te Ee. Ook de herbergier van Ee wordt in het schrijven genoemd. Beantwoording: op 9 maart van wachtmeester Swinne het bericht ontvangen dat alles in orde was.
223514/03/1812pagina7Nr 10. Schrijven van de maire aan de maires van Metslawier en Anjum. Verzoek om overleg ivm de grenzen van de mairien. Op 14 maart overleg gepleegd met de maire van Anjum en besloten om een ontwerp voor de juiste grenzen te maken.
223514/03/1812pagina9Nr 11. Ontvangen een notificatie van de ontvanger der domeinen. Betreft de verdeling van Engelse roerende en onroerende goederen. Beantwoording: Op 15 maart aan 't gemeentehuis te Oostrum opgehangen en te Ee laten omroepen.
223514/03/1812pagina9Nr 12. Notificatie van de ontvanger der registratie in Dokkum. Alle akten zoals, verkoop, huur, vruchtgebruik etc die niet voor de notaris gepasseerd zijn te registreren. Beantwoording: Op 15 maart aan 't gemeentehuis te Oostrum opgehangen en te Ee laten omroepen.
223524/03/1812pagina9Nr 13. Circulaire van de keizerlijke procureur Eekma te Leeuwarden. Alle drie maanden dienen politie vonnissen opgezonden te worden. Beantwoording: Vele data met geen vonnissen. Waarschijnlijk later nog ingevuld: Op 1 oktober 1813 bericht dat er zes gulden boete bij vonnis was geveld over Gerben J. Obma te Ee.
223516/03/1812pagina11Nr 14. Brief van de receveur (conducteur = toezichthouder) en registratie te Dokkum. Verzoek om voor 20 maart de inkomsten van de dieverste godsdiensten op te zenden. Beantwoording: De bijgevoegde lijst ingevuld door depredikanten en kerkvoogden.
223525/03/1812pagina11Nr 15. Een missive van de ontvanger der registratie in Dokkum. Vraag of de gedetineerde Thijs Klases in staat is tot betaling van 23 franc en 43 cent. Na informatie door Jan van Assen en S.P. Prins ontkennend beantwoord.
223501/04/1812pagina11Nr 16. Missive van A. Coursanne controleur der belasting. Verzoek om de ingezetenen op te roepen om voor 7 april hun declaratien tot de patenten in te leveren. Beantwoording: Hieraan voldaan en per 11 april naar Leeuwarden verzonden.
223501/04/1812pagina11Nr 17. Missive van A. Coursanne controleur der belasting. …............ Beantwoording: VKA
223515/04/1812pagina13Nr 18. Missive van de keizerlijke procureur. Bevattende 2 exemplaren van 't strafrecht (niet aanwezig) betrekkelijk de knevelarie. Beantwoording: 1 exemplaar opgehangen en 1 in het archief.
223525/04/1812pagina13Nr 19. Ontvangen van IJpei, secretaris generaal ontvanger. Bevat de benoeming van J.N. Talsma in het Cour d'Assise. Beantwoording: De inhoud direct beantwoord.
223520/05/1812pagina13Nr 20. Ontvangen een model attest van de ontvanger Beekkerk. Betreft de indiganse van Thijs Klases. Beantwoording: Op 20 mei het attest teruggezonden.
223529/05/1812pagina13Nr 21. Missive van de directeur der vaste belastingen. Verzoek om een lijst de huurwaarde van bouwlanden en greiden. Beantwoording: Ingevuld en opgestuurd [klein overzicht van de prijzen aanwezig]
223528/05/1812pagina15Nr 22. Missive van controleur der belasting. De roles der patenten. Beantwoording: Aan de adjunct-maire E.W. Meindertsma overhandigd.
223518/06/1812pagina15Nr 23. Missive van de raden van de gevangenis van Leeuwarden. Verzoek om ervoor te zorgen dat de vaders de kinderen van Joukje Willems en Rinske Sijtses op halen. Beantwoording: Orders gegeven om hiervoor te zorgen.
223527/05/1812pagina15Nr 24. Missive van de schoolopziener M. Martens. Verzoek om de vacante onderwijzerspost te Ee zo spoedig mogelijk op te vullen. Beantwoording: Advertentie geplaatst 22 juni 1812.
223501/06/1812pagina15Nr 25. Ontvangen missive. Advertenties van verkoop op 't Ameland. Beantwoording: Hieraan voldaan.
223516/08/1812pagina17Nr 26. Ontvangen een akte uit Rotterdam wegens het overlijden van Jan Jansen Loot woonplaats Ternaard op 9 april 1812. Beantwoording: Naar de maire van Ternaard gestuurd.
223525/10/1812pagina17Nr 27. Ontvangen van de maire van Anjum. Betreft een schrijven over de schurftige schapen van Atse Leuwis Bosch te Niawier. Uitgebreide uitwerking waarin diverse personen worden genoemd.
223530/06/1812pagina19Nr 28. Missive van controleur Rengers. Verzoek om de diegenen die op de eerste lijst van patenten vergeten zijn alsnog te noteren. Beantwoording: Hierop aktie ondernomen.
223503/09/1812pagina19Nr 29. Betreft de aanstelling van een nieuwe controleur der belasting. Beantwoording: VKA
223523/09/1812pagina21Nr 30. Ontvangen missive van de percepteur te Ee. Betreft de verponding der greiden. Beantwoording: Hieraan voldaan.
223501/10/1812pagina21Nr 31. Ontvangen missive van van den Bosch. Beantwoording: Betreft de grensscheiding van de mairien met 't Groot Diep als grensscheiding.
223524/10/1812pagina21Nr 32. Ontvangen missive van van de controleur te Leeuwarden. Betreft een arrestatie te Leeuwarden. Beantwoording: Hierop gereageerd.
223507/11/1812pagina23Nr 33. Ontvangen een missive van het Dijksbestuur van Oostdongeradeel. Betreft het onderhoud van het dijkspad van de Halvemaans poort te Dokkum tot Oostrum en Ee. Beantwoording: Hierop een uitgebreide beantwoordding.
223520/10/1812pagina26Missive van de maire van Ee aan J. Witteveen. Betreft de Nieuwe Zijlen.nnn
223528/10/1182pagina26Missive van de maire van Ee aan de vrederechter van het canton Dokkum. Betreft de besmetting van schurft.
223526/10/1812pagina28Missive van de maire van Ee aan de keizerlijke procureur. Uitgebreid schrijven over de besmetting door schurft.
223526/10/1812pagina28Missive van de maire van Ee aan de maire van Dokkum. Betreft de besmetting van schurft bij schapen.
223507/11/1812pagina31Nr 32. Ontvangen een missive van het dijksbestuur. Betreft het onderhoud van het dijkspad van de Halvemaans poort te Dokkum tot Oostrum en Ee. Beantwoording: Uitgebreide beantwoordiging.
223521/10/1812pagina31Nr 33. Ontvangen een missive van de ontvanger te Dokkum. Verzoek te verzending van de roles der landerijen. Beantwoording: Hierop aktie te ondernemen.
223510/11/1812pagina33Nr 34. Ontvangen een releve. Beantwoording: Reaktie waarin de conscrit Klaas Douwes Wierstra genoemd word.
223518/11/1812pagina33Nr 35. Ontvangen een missive van de keizerlijke procureur. Korte schriftelijk reactie.
223501/11/1812pagina35Nr 36. Ontvangen een missive van de keizerlijke procureur. Korte schriftelijk reactie.
223501/12/1812pagina35Nr 37. Ontvangen een missive. Beantwoording: Schrijven van de maire waarin de quotisatie 1811 van Aalzum, Ee, Engwierum en Oostrum genoemd worden.
223501/12/1812pagina37Nr 38. Schrijven over de arrestatie van Hendrik ….... van Akkerwoude.
223501/12/1812pagina37Nr 39. Schrijven aan de wachtmeester der gendarmerie te Dokkum. Betreft Jacob Joh. Tuinder en vrouw.
223508/12/1812pagina39Nr 40. Ontvangen een missive van de keizerlijke procureur. Betreft het arresteren van Jacob Joh. Tuinder en vrouw. Onderzoek te doen naar het diefstal van Romke Hendrikes Kammeling te Akkerwoude. Beantwoording: Op 9 dec de fam Tuinder gearresteerd en naar Leeuwarden laten brengen.
223511/12/1812pagina39Nr 41. Op verzoek van de maire van Dokkum het huis van Arjen Ronner doorzocht op de gestolen goederen van Romke Hendriks Kammeling van Akkerwoude.
223511/12/1812pagina39Nr 42. Brief aan de maire van Anjum. Verzoek om het huis van Pieter Martens Bouma, zwager van Jacob Joh. Tuinder onder Anjum te doorzoeken op de gestolen goederen van Romke Hendriks Kammerling.
223512/12/1812pagina42Missive van de maire van Ee aan de procureur der rechtbank te Leeuwarden. Betreft de inbraak bij Kammeling van Akkerwoude en dat er waarschijnlijk naast Tuinder nog twee daders zijn.
223512/12/1812pagina42Missive van de maire van Ee aan de maire van Hantum. Betreft het verzoek om samen een huis te doorzoeken waar mogelijk gestolen goederen liggen.
223512/12/1812pagina44Missive van de maire van Ee aan de wachtmeester der gendarmerie te Dokkum. Betreft verzoek om 's avonds om 5 uur bij de maire te komen om daarna enkele personen re arresteren.
223512/12/1812pagina44Missive van de maire van Ee aan de maire van Hantum (commune Ternaard). Betreft hernieuwd verzoek om samen te komen nu op Roodwerterp bij Hotze IJdes om daarna gezamenlijk een huis te doorzoeken waar mogelijk gestolen goederen liggen.
223512/12/1812pagina46Missive van de maire van Ee aan de wachtmeester der gendarmerie te Dokkum. Verzoek om Jan Sjoerds bijgenaamd Jan Poikes en zijn huisvrouw te Aalzum verdacht van diefstal in Akkerwoude.
223513/12/1812pagina46Missive van de maire van Ee aan de procureur der rechtbank te Leeuwarden. Bericht van de arrestatie van Jan Sjoerds en vrouw en opsluiting in het gemeentehuis verdacht van diefstaal in Akkerwoude. Tevens vermelding van de voorgenomen arrestatie van Jacob Johannes en vrouw.
223513/12/1812pagina48Missive van de maire van Ee aan de wachtmeester der gendarmerie te Dokkum. De op 13 december gearresteerden dienen op 14 december 1811 in Leeuwarden voorgeleid te worden.
223515/12/1812pagina50Missive van de maire van Ee aan de procureur der rechtbank te Leeuwarden. Betreft de diefstal in Akkerwoude en dat er nog een verdachte is. Het betreft Jan Sakes wonende onder Aalzum die als een slechte man bekend staat.
223518/12/1812pagina52Missive van de maire van Ee aan de procureur der rechtbank te Leeuwarden. Betreft de diefstal ten huize van Romke Hendriks Kammeling te Akkerwoude. Kort overzicht van de diefstal dat gepleegd is met een scheepje. Vermelde personen: Jan Sjoerds bijgenaamd Jan Poikes, Wilhelmina, Jacob Joh. Tuinder, Antje Johannes.
223503/01/1813pagina53Nr 43. Betreft het onderhoud van de kinderen van Joukje Willems.
223518/12/1812pagina54Missive van de maire van Ee aan de controleur der belasting. Betreft de lijst van de conscrits van de lichting 1811.
223525/12/1812pagina54Missive van de maire van Ee aan de maire van Veenwouden. Betreft het onderhoud van de drie, op het Schapedijkje onder Dokkum, achtergelaten kinderen van Joukje Willems dochter van Willem Hendriks geboren in Veenwouden. Joukje Willems en haar man Jacob Joh. Tuinder waren niet getrouwd.
223518/01/1813pagina56Missive van de maire van Ee aan de percepteur (ontvanger) van de gemeente Ee. Betreft de grondbelasting op predikantswoningen, schoolhuizen en huizen van weldadigheid.
223519/01/1813pagina58Missive van de maire van Ee aan de procureur der rechtbank te Leeuwarden. Betreft de diefstal ten huize van Romke Hendriks Kammeling te Akkerwoude. Als daders genoemd: Romke Hendriks Pijpke mr Timmerman te Hantumeruitburen en Jan Sjoerds bijgenaamd Jan Poikes.
223522/12/1812pagina59Nr 44. Missive van de maire van de gemeente Kollum. Verzoek om de door de gemeente Ee geleverde kustbewaarder van mondvoorraad te voorzien of anders daarvoor 75 car guldens te betalen. Beantwoording: aanbod afgeslagen.
223529/12/1812pagina59Nr 45. Missive in het Frans over de belasting op mobilair, grond, deuren en vensters. Beantwoording: VKA en aan de ontvanger ter hand gesteld.
223515/01/1813pagina59Nr 46. Missive van de commissaris maritime inscriptie. Bericht dat de scheepstimmerlieden zich op 23 december in Leeuwarden moeten melden. Beantwoording: Aan de inhoud voldaan.
223506/02/1813pagina61Nr 47. Missive van de schoolopziener waarin hij verklaard dat hij geen opdracht heeft om de schoolmeesters lijsten eerst ter controle naar de maires te sturen. Dit na aanleiding van de brief van 3 febr 2013. Zie blz 62.
223503/02/1813pagina62Missive van de maire van Ee aan de schoolopziener. Klaagzang van de maire dat de lijsten van de onderwijzers opgemaakt en verzonden zijn zonder dat de maire zijn visie hierop heeft kunnen geven.
223513/02/1813pagina61Nr 48. Missive van de controleur der belasting. Betref de toezending van de lijsten van patentplichtigen om ze na controle terug te zenden. Beantwoording: Lijsten gecontroleerd en teruggezonden.
223507/02/1813pagina61Nr 49. Missive van de procureur. Toegezonden lijsten in te vullen met de gegevens van de maire, adjunct maire, leden van de municipale raad en de griffier van de rechtbank. Lijsten ingevuld en verstuurd waarbij nog de namen van Jan van Assen uit Aalzum en Jan Minnes Donga van Engwierum.
223516/03/1813pagina63Nr 50. Missive van de procureur. Herinnering om de drie maandelijkse staat van wetsovertredingen tijdig in te leveren. Beantwoording: VKA.
223520/03/1813pagina63Nr 51. Circulaire van de controleur der belasting. Betreft de roles der patenten. Beantwoording: Het ontvangen van de patenten aan de ingezetenen bekend gemaakt.
223519/04/1813pagina64Missive van de maire van Ee aan de controleur de belastingen te Dockum. Toezending van de extracten van Frans Jans Ozinga, Frans Jakobs Schreiber en Klaas Gerrits Buwalda en het verzoek om ze te kontroleren..
223530/04/1813pagina65Nr 52. Missive in het Frans van de controleur der belasting. Betreft het verzenden van de lijsten van de patentplichtigen. Beantwoording:zie blz 66.
223513/05/1813pagina66Missive van de maire van Ee aan de controleur de belastingen te Dockum. Uitgebreide beantwoording over de patenten van tapperijen, barbier, pannenbakker, houtkopers, hoefsmid etc etc. De vraag is in welke klassen de diverse beroepen vallen. Slechts enkele namen zoals Helder en Minnema.
223526/05/1813pagina67Nr 53. Missive van de procureur. Verzoek om Jan Annes van de Nieuwe Zijlen aan te houden. Hij wordt verdacht van schapendiefstal In de grond bij zijn huis zijn schapenvellen gevonden. Beantwoording: VKA
223501/06/1813pagina67Nr 54. Missive van de ontvanger van de douane op de Nieuwe Zijlen. Voor het opmaken van een dedogement van in en uitgaande schepen een vergoeding van 100 franc in het jaar. Beantwoording: Doorgegeven aan de prefect.
223516/06/1813pagina67Nr 55. Missive van de controleur der belasting. Verzoek om de wijzigingen in de staten voor de grondbelasting door te geven. Beantwoording: Uitgevoerd en opgezonden.
223524/06/1813pagina69Nr 56a. Missive van de controleur der belasting. Herinnering om de drie maandelijkse staat van patentplichtigen tijdig in te leveren. Beantwoording: VKA
223501/07/1813pagina70Missive van de maire van Ee aan de controleur de belastingen te Dockum. Aanvulling op de patentplichtigen. Sjolle Jacobs Sinia wonende te Ee in nr 13 heeft zich aangemeld als vogelvanger – polier.
223502/07/1813pagina70Missive van de maire van Ee aan de maire van Veenwouden. Betreft het onderhoud van de drie achtergelaten kinderen van Joukje Willems geboren in Nr 56bVeenwouden.
223523/07/1813pagina71Nr 56b. Missive van de controleur der belasting. Enige punten voor de waardering voor de grondbelasting. Beantwoording:zie blz 72.
223523/07/1813pagina72Missive van de maire van Ee aan de controleur de belastingen te Dockum. Zeer uitgebreide reactie over de waardering van gronden voor de grondbelasting.
223516/07/1813pagina75Nr 57. Missive van de ontvanger der domeinen Hķber. Verzoek om een lijst van goederen in de gemeente Ee behorende aan de Graaf van Bentink. Beantwoording: In deze gemeente geen bezittingen.
223521/07/1813pagina75Nr 58. Missive van de procureur. Bericht van proces van aanzegging van Arent Jans Ploegsma contra Trijntje Eelkes Hofman. Beantwoording: VKA
223505/08/1813pagina75Nr 59. Missive van de controleur der belasting. Toezending van de lijsten van de personele en mobilaire belasting met het verzoek om de huisnummers er aan toe te voegen. Beantwoording: Enige aanpassingen met daar in de volgend genoemde personen: Pieter Douwes te Ee en de erven Jeltema.
223526/08/1813pagina77Nr 60. Missive van de controleur der belasting. Betreft de matrices der grondbelasting en van deuren en vensters die getekend teruggezonden moeten worden. Verder een vraag over het nieuwe gebouw in Ee naast nr 39. Beantwoording: Alles getekend. Het nieuwe gebouw betreft een stalling voor dieren zonder haardstede en vensters.
223519/08/1813pagina78Missive van de maire van Ee aan de controleur de belastingen te Dockum. De landen van de erven van Bauwe Jeltema te Dokkum bekend op nr 277 onder Aalzum moeten gebracht worden op naam van Anne Beintema koopman te Dokkum.
223510/09/1813pagina79Nr 61. Missive van de controleur der belasting. Betreft de personele en mobilaire belasting. Beantwoording: Betreft eenige aanpassingen waarin voorkomen, boerestookhuizen en stenen varkenshokken. Voorkomende personen: Dirk Jacobs Holdinga, Botzen Braaksma, Ruurds (zijn vrouw) Froukje, Sieger Freerks Dijkstra.
223527/09/1813pagina80Missive van de maire aan de wachtmeester der Gendarmerie te Dokkum. Betreft diefstal van kledingstukken uit het huis van Jan Hijlkes Kinnema, timmerman te Ee. Verdachte is Reinder Kornelis van der Wal uit veenwouden. Verzoek tot aanhouding. Tevens omschrijving gestolen kledingstukken en signalement verdachte.
223501/10/1813pagina81Nr 62. Missive van de controleur der belasting. Betreft de role der patenten. Beantwoording: VKA
223525/10/1813pagina81Nr 63. Missive van de luitenant kolonel Beekkerk van de nationale garde. Bericht van verzending van de lijst van aangeschrevenen voor de nationale garde welke zich op 25 november te Dokkum dienen te melden (Lijst met namen niet aanwezig) Beantwoording: VKA
223501/11/1813pagina81Nr 64. Missive van de luitenant kolonel Beekkerk van de nationale garde. Bericht van verzending van de lijst van manschappen onder het bevel van kapitein Cats welke zich op 26 november te Rinsumageest dienen te melden (Lijst met namen niet aanwezig) Beantwoording: VKA
223501/11/1813pagina81Nr 65. Missive van de ontvanger der Douane op de Nieuwe zijlen van der Steen. Bericht van de ontvanger dat hij en z'n bureau naar Leeuwarden zijn gegaan. Meubels etc in handen gegeven van Jan Taekes en Klaas Nauta. Tevens verzoek om een mandaat voor het opmaken van de lijsten van de inkomende en uitgaande schepen. Beantwoording: Sluiswachter Jan Taekes mandaat gegeven voor het optekenen van het in en uitgaande verkeer.
223522/11/1813pagina83Nr 66. Missive van de commandant van Friesland. Bericht dat hij geen betaling voor het transporteren der schepen kan doen maar dat de maire dat provisioneel kan doen. Dit naar aanleiding van de brief van de maire van Ee van 19 november 1813. zie blz
223519/11/1813pagina84Missive van de maire aan de commandant van Friesland. Kozakken hebben de goederen van drie schepen in beslag genomen. Verzoek om betaling van het transport. Vermelding van de namen der schippers en plaats van herkomst.
223523/11/1813pagina85Nr 67. Missive van de commandant van Friesland G.F. van Asbeck. Bericht van toezending van twee proclamatien van de Russische bevelhebber Rosen. Beantwoording: Hieraan voldaan.
223507/11/1813pagina85Nr 68. Missive van sergeant majoor Feenstra. Verzoek om de kaarten van de leden van de nationale garde. Beantwoording: VKA
223507/11/1831pagina85Nr 69. Missive van luitenant IJ. Fockema van de compagnie jagers van de nationale garde. Bevel aan de leden om zich voor het stadhuis te Dokkum te melden. Beantwoording: VKA
223507/11/1813pagina85Nr 70. Missive van de maire van Kollum. Betreft de kosten van de kustkannonniers. Beantwoording: VKA
223507/12/1813pagina87Nr 71. Missive van de directeur der verenigde rechten in Friesland. Verzoek om divers gegevens zoals: zijn er Franse ambtenaren achtergebleven of derzelfs boekhouding. Hoeveel brouwerijen en branderijen in d egemeente. Beantwoording: Slechts ťťn brouwerij geschikt voor de hooi en koolzaad. Geen franse beambtenen of documenten.
223508/12/1813pagina87Nr 72. Missive van de controleur der belasting. Betreft de roles der grondbelasting, mobilair, deuren en vensters. Beantwoording: Hieraan voldaan.
223508/12/1813pagina88Missive van de maire aan de maire van Anjum. Betreft een achterstallige rekening door de vorige maire Talma ingediend
223505/12/1813pagina89Nr 73. Missive van de commandant van Friesland. De volgende personen worden gelast zich te melden voor de nationale garde. Douwe Ruurds de Vries, IJnze Gerbens Tuinstra vervangen door Jan willems visser, Douwe Harkes van der Ploeg, Jan Hendriks Hendriksma, Douwe Jelmers Boersma en Hendrik Pieters Rieswijk. Beantwoording: Hieraan voldaan.
223508/12/1813pagina90Missive van de maire van Ee aan de armvoogden van Veenwouden. Betreft de betaling voor het onderhoud van de kinderen van Joukje Willems.
223501/01/1814pagina92Missive van de maire van Ee aan de commissaris der financien. Betreft de inzamelingsactie ter verdediging van het vaderland.
223507/01/1814pagina93Nr 1. Missive van de fungerende officier bij de rechtbank. Betreft de weigering van Hendrik Roelofs Hoogstra om zijn kind aan te geven. Beantwoording: Verzoek om informatie hoe hierop te handelen.
223510/01/1814pagina93Nr 2. Missive van de commandant van Friesland. Oproeping van de volgende leden van de Nationale Garde: Douwe A. van der Ploeg, Jan H. Hendriksma, Douwe Jelmers Boersma, Hendrik P. Rieswijk, Douwe Ruurds de Vries. Beantwoording: VKA
223514/01/1814pagina94Missive aan de fungerende officier bij de rechtbank. Betreft een niet nader omschreven proces-verbaal door de veldwachter van Engwierum.
223520/12/1813pagina95Nr 3. Missive van Rotterdam. Betreft de opsporing van schipper Eise Jans Karst. Zie blz 96.
223504/01/1814pagina95Nr 4. Missive van de admiraal commandant der Hollandse marine departement Rotterdam. Betreft de opsporing van schipper Eise Jans Karst. Zie blz 96.
223505/02/1814pagina96Missive aan de schout van Schiermonnikoog. Betreft de opsporing van Eize Jans Karst schipper van het schip 'de jonge Dirk' die zich ten spoedigste bij de schout van Ee moet melden.
223507/02/1814pagina96Missive aan de controleur der belasting te Dokkum. Voormalige maire Jacobus Nicolaas Talma geeft aan dat zijn paarden in verschillende gemeenten werken. Dit geeft problemen bij de belasting op de paarden. Het zou gaan om 18 paarden boven de 5 jaar..
223505/01/1814pagina98Missive aan de commissaris der financiŽn. Betreft de inzamelingsactie ter verdediging van het vaderland.
223515/01/1814pagina99Nr 5. Missive van de controleur der directe belastingen te Dokkum. Betreft de grond, paarden, dienstboden en de belasting op deuren en ramen. Beantwoording: VKA.
223520/01/1814pagina99Nr 6. Missive van de commandant ad interim van Friesland H. Beekkerk. Oproep voor Hendrik Pieters Rieswijk en Douwe Ruurds de Vries als leden van de Nationale Garde voor de belegering van Delfzijl. Beantwoording: VKA
223502/02/1814pagina99Nr 7. Instructie missive van de fungerende officier van de rechtbank. Betreft het overzenden van de register van de burgerlijke stand. Beantwoording: VKA
223501/02/1814pagina99Nr 8. Missive van de boekhouder en kassier van de nederlandsche staatscourant. Betreft de verzending van de staatscourant. Beantwoording: VKA
223510/02/1814pagina101Nr 9. Missive van de controleur der belastingen te Dokkum. Betreft de belasting op paarden, dienstboden en patenten. Beantwoording: VKA
223528/02/1814pagina101Nr 10. Missive van de controleur der belastingen te Dokkum. Betreft nadere verklaring van enige aandachtspunten. Beantwoording: VKA
223502/03/1814pagina101Nr 11. Missive van de fungerende officier bij de rechtbank. Betreft de teruggezonden registers van de burgerlijke stand. Beantwoording: VKA
223510/03/1814pagina101Nr 12. Missive van de directeur van het postkantoor te Dokkum. Verklaring dat hij voor de verzending van de staatscourant zorgt Beantwoording: VKA
223515/03/1814pagina101Nr 13. Missive van dhr Alberda dat hij benoemd is tot controleur der belasting controle Dokkum. Beantwoording: VKA
223517/03/1814pagina101Nr 14. Missive van de ontvanger der registratie het zegel en domein te Dokkum. Verzoek om extracten van alle sterfgevallen van de eerste negen maanden van 1813. Beantwoording: VKA
223524/03/1814pagina103Nr 15. Missive van de commissaris generaal der financiŽn. Vraag of er bezwaren zijn tegen de opgelegde directe belasting. Beantwoording: VKA
223525/03/1814pagina103Nr 16. Missive van de controleur der directe belastingen te Dokkum. Ten geleide van het kohier der belastingen voor de landbouw. Beantwoording: Vka
223529/03/1814pagina103Nr 17. Missive van de controleur der directe belastingen te Dokkum. Ten geleide van de leggers voor het dienstbodegeld, paarden, plaizier, passagegeld en het patent. Beantwoording: VKA
223514/03/1814pagina104Missive van de schout van Ee aan de controleur der belastingen. Betreft de bezwaren op de belasting op het aantal paarden van Sipke Pieters Prins in vergelijiking met het aantal van Joh. Roelofs Dantuma beiden te Aalzum. Het betreft al of niet paarden voor de landbouw of voor een rijtuig
223502/04/1814pagina105Nr 18. Missive van dhr E. Leensma te Leeuwarden betreffende E.J. Karst schipper op het tjalkschip de 'vrouwe Bernadena' Beantwoording:zie brief blz 106.
223503/04/1814pagina106Missive van de schout van Ee aan de dhr Leensma. Mededeling dat het schip van E.J. Karst in Leeuwarden ontdekt is er nu gewacht wordt op de nodige orders.
223504/04/1814pagina106Missive van de schout van Ee aan de admiraal. Mededeling dat het schip van E.J. Karst in Leeuwarden ontdekt is er nu gewacht wordt op de nodige orders.
223505/04/1814pagina107Nr 19. Missive van de schout van Nes. Betreft de kosten van 4 kozakken gemaakt bij R.O. Van der Heide in de Altena. Beantwoording: VKA
223509/04/1814pagina107Nr 20. Missive van de commandant van de nationale garde. De volgende leden van de nationale garde dienen zich te melden: G.F. Obma, Tabe W. Sytsma, D.K. Landstra, P.S. Kolmer. Beantwoording: P.S. Kolmer is waarschijnlijk als vrijwilliger in Coevorden of Delfzijl geweest.
223515/04/1814pagina107Nr 21. Missive van de controleur der directe belastingen te Dokkum. Betreft de teruggezonden legger van de diverse belastingen. Beantwoording: VKA
223522/04/1814pagina107Nr 22. Missive van dhr de Boer te Leeuwarden. Betreft de pieken voor de landstorm. Beantwoording: VKA
223526/04/1814pagina107Nr 23. Missive van de admiraal. Betreft het schip van E. J. Karst. Beantwoording: VKA
223509/05/1814pagina109Nr 24. Missive van de schout van Kollum. Betreft de betaling voor de kustkannonniers. Beantwoording: VKA.
223517/05/1814pagina109Nr 25. Missive van de controleur der directe belastingen te Dokkum. Betreft de aangifte voor het veefonds, en vrijstelling van patent. Beantwoording: VKA
223518/05/1814pagina109Nr 26. Missive van de controleur der directe belastingen te Dokkum. Betreft het verschil der paarden in het veefonds. Beantwoording: VKA
223501/06/1814pagina110Missive van de schout van Ee aan de fungerende officier bij de rechtbank. Betreft de beschuldiging dat kastelein Luitjen Eelkes Dantuma een grove kaas gestolen zou hebben van de meid Hijlkjen Harma Coree.
223507/06/1814pagina112Missive van de schout van Ee aan de schout van Metslawier. Betreft overleg over de kerkelijke goederen van de gecombineerde kerken die in twee gemeenten liggen.
223525/06/1814pagina112Missive van de schout van Ee aan de scheepsmeter J. de Pied te Leeuwarden. Verzoek aan de scheepsmeter om woensdag 29 juni te Dokkum aan de streek onder Aalzum de daar liggende schepen te meten.
223502/06/1814pagina113Nr 27. Missive van de controleur der directe belastingen te Dokkum. Paar vragen over vrijstelling van patent. Beantwoording: VKA
223513/06/1814pagina113Nr 28. Missive van de fungerende officier bij de rechtbank. Verzoek om inlichtingen in te winnen bij de pelmolenaarsknecht M.N. Van der Werf betreffende de beschuldiging van Hijlkjen Harings Coree aan Luitjen Eelzes Dantuma. Beantwoording: Hieraan voldaan.
223520/06/1814pagina113Nr 29. Missive van de controleur der directe belastingen te Dokkum. Betreft aanwijzingen voor het gebruik van de leggers bij de patenten en de belasting op de paarden. Beantwoording: VKA
223501/07/1814pagina114Missive van de schout van Ee aan de controleur der directe belastingen te Dokkum. Betreft het aantal biljetten voor het verkrijgen van patenten.
223529/06/1814pagina115Nr 30. Missive van de fungerende officier bij de rechtbank. Vraag of er onder Oostrum een Gerrit Jans woont die wol heeft gekocht van Beerend Hendriks. Beantwoording: In Oostrum geen Gerrit Jans woonachtig.
223501/07/1814pagina115Nr 31a. Een extract uit het verbaal der handelingen [geen bijschrijving van het extract] Beantwoording: VKA
223528/07/1814pagina115Nr 32a. Missive van de regulateur der successie. Sterfgevallen moeten doorgegeven worden. Beantwoording: VKA
223526/07/1814pagina115Nr 33. Missive van de controleur der directe belastingen te Dokkum. Kennisgeving dat Sjouke Klazes Nauta in de in de lijst van patenten is geroijeerd en dat Willen Andries Jongsma moet betalen. Beantwoording: VKA
223504/08/1814pagina115Nr 34. Brief ten geleide van de kohieren van dienstboden, paarden etc. Beantwoording: VKA
223505/08/1814pagina115Nr 35. Brief ten geleide van de leggers der patenten met verzoek deze aan de zetters te overhandigen [brief niet aanwezig] Beantwoording: VKA
223514/07/1814pagina116Missive van de schout aan de controleur der directe belastingen te Dokkum. Bevestiging van de ontvangst van het cohier der patenten over 1814.
223525/07/1814pagina116Missive van de schout aan de controleur der directe belastingen te Dokkum. Aantal opmerkingen betreffende de verponding op de gebouwen en van het deuren en venstergeld. Genoemd worden Sjouke Klazes Nauta op nr 24 te Engwierum, Willem Alberts Jongsma bakker winkelier te nr 44 te Engwierum nu graankoopman op nr 24 te Aalzum.
223511/07/1814pagina117Nr 31. Missive van de controleur der belastingen. Betreft het kohier der patenten. VKA
223500-07-1814pagina117Nr 32. Missive van de controleur der belastingen. Betreft de verponding en het deuren en venstergeld. VKA
223514/08/1814pagina117Nr 36. Missive van de controleur der belastingen. Betreft de verponding op de landerijen. VKA
223504/09/1814pagina117Nr 37. Missive van de controleur der belastingen. Betreft patenten en zetters. VKA
223505/09/1814pagina117Nr 38. Missive van de controleur der belastingen. Betreft de leggers van mobilair en van personeel. VKA
223528/07/1814pagina118Missive van de schout aan de schout van Ternaard. Betreft het misverstand aangaande het overlijden van Jan Jansen Loot te Rotterdam [zie blz 17]
223510/08/1814pagina118Missive van de schout aan de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum te Leeuwarden. Bericht van terugzending van de leggers der patenten.
223512/08/1814pagina118Missive van de schout aan de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum te Leeuwarden. Bericht van terugzending van een aangevingsbiljet ter bekoming van een patent.
223511/09/1814pagina119Nr 39. Missive van de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum te Leeuwarden. Betreft het kohier van het veefonds. Beantwoording: VKA
223514/09/1814pagina119Nr 40. Missive van de burgemeester van de stad Dokkum. Betreft de goedkeuring van de voorgestelde stafleden voor de Landstorm door de manschappen. Beantwoording: VKA
223506/09/1814pagina120Missive van de schout aan de schout van Metslawier. Schrijven over de staat van eigendommen van de pastorie van Oostrum en Jouswier.
223507/09/1814pagina120Missive van de schout van Ee aan de schouten van het voormalige district Oostdongeradeel. Verzoek om zamen te komen ivm het onderhoud van de steenweg naar Aalzum.
223520/09/1814pagina121Missive van de schout van Ee aan de luitenant van de Landstorm. Betreft de stafleden bij naam, rang en woonplaats van de 1e comp. Landstorm geformeerd uit de dorpen Aalzum en Oostrum.
223519/09/1814pagina122Nr 41. Missive van de controleur der directe belastingen. Verzoek om de lijst van personen die de paarden en dienstboden belasting probeerden te ontduiken. Hier aan voldaan.
223524/09/1814pagina122Nr 42. Missive van de controleur der directe belastingen. Verzoek om de patentregisters tijdig in te zenden. VKA
223502/10/1814pagina122Nr 43. Missive van de commandant van Friesland. Bericht dat Geert Klazes Bos gedeserteerd is. Genoemde persoon in Engwierum ontdekt en onder escorte naar Leeuwarden gezonden.
223506/10/1814pagina122Nr 44. Missive van de controleur der directe belastingen. Betreft de suppl. Legger der patenten. VKA
223516/09/1814pagina123Missive van de schout van Ee aan de burgemeester van de stad Dokkum. Betreft de goedkeuring van de voorgestelde stafleden voor de Landstorm door de manschappen.
223506/10/1814pagina124Nr 45. Missive van de controleur der directe belastingen. Verzoek om de lijst van gebouwen behorende tot godsdiaconie en gasthuizen. Hieraan voldaan.
223529/10/1814pagina124Nr 46a. Een extract uit het register der resoluties Betreft patentplichtigen. Beantwoording: VKA
223511/11/1814pagina125Missive van de schout van Ee aan de colonel van het 10e batt. Landstorm. Klacht over de nachtwakers. Deze zouden om drank vragen en de officieren zouden onbevoegden toelaten.
223530/11/1814pagina126Nr 48. Missive van de fungerende officier bij de rechtbank. Verzoek om er voor te zorgen dat de patentplichtigen zich wel aan de wet houden. Beantwoording:VKA
223514/12/1814pagina126Nr 49. Missive van de controleur der directe belastingen. Betreft een nieuwe opneming en taxatie van de landerijen in de provincie [zie blz 129]
223528/11/1814pagina127Missieve aan de houtvester in het 7e jachtdistrict van Friesland. Schrijven over het bekomen van een visakte.
223519/12/1814pagina128Nr 50. Missive van de controleur der directe belastingen. Betreft akten van admissien voor schippers van schepen en vaartuigen. Beantwoording:VKA
223517/01/1815pagina129Missive van de schout van Ee aan de controleur der directe belastingen. Overzicht vn bouw- en greidlanden in de gemmente Ee.
223521/01/1815pagina130Nr 51. Missive van de fungerende officier bij de rechtbank. Betreft de belasting op het beestiaal, jenever, brandewijn, bieren, kolen. Beantwoording: Hieraan wordt voldaan.
223526/01/1815pagina130Nr 52. Missive van de commies van convoijen en licenten op de Nieuwe zijlen. Betreft de verhuur van landswoning. Beantwoording:VKA
223509/02/1815pagina130Nr 53. Missive van de fungerende officier bij de rechtbank. Verzoek om bij overtredingen de politierechtbank in te schakelen. Beantwoording: VKA
223516/03/1815pagina130Nr 54. Missive van de commandant van Friesland. Verzoek om een statistieklijst volgens bijgevoegd model. Beantwoording:VKA
223502/04/1815pagina132Nr 55. Missive van de fungerende officier bij de rechtbank. Verzoek om na te gaan of er inwoners zijn die door handelingen of gesprekken onsympathiek staan tegenover de huidege regering. Tevens een wakend oog houden op de gangen der vreemdelingen. Hiervan wekelijks verslag te doen. Beantwoording: Het eerste bericht is al op 8 april verzonden.
223508/04/1814pagina132Nr 56. Missive van de ontvanger generaal te Leeuwarden. Bericht dat er nog drie blanke zegels ontbreken. Beantwoording: Hierop al geantwoord.
223504/04/1815pagina133Missieve van de schout van Ee aan de ontvanger particulier te Leeuwarden. Betreft een nog niet ontvangen besluit en de patentzegels.
223515/04/1815pagina133Missieve van de schout van Ee aan de militaire commissaris van het 1e district te Leeuwarden. Betreft de ingeschrevenen voor de nationale militie. Weit Hamersma uit Akkrum wordt hierin genoemd.
223531/03/1815pagina134Nr 57. Missive van de militie commissaris. Betreft het contingent dat de gemeente per jaar moet leveren. 3 man voor de nationale militie. Beantwoording: VKA
223506/04/1815pagina134Nr 58. Missive van de militie commissaris. Bericht dat de gemeente Ee behoort tot het militie canton Holwerd met als hoofdplaats Holwerd. VKA
223508/04/1815pagina134Nr 59. Missive van de militie commissaris. Tijd van loting voor het canton Holwerd is donderdag 27 april 1815. VKA
223509/03/1815pagina134Nr 60. Missive van de controleur. Betreffende het patent. VKA
223515/04/1815pagina134Nr 61. Missive van de fungerende militie commissaris. Boerenknechten moeten als zelfstandigen aangemerkt worden en en moeten voor de nationale militie ingeschreven worden op de plaats waar zij dienen. Beantwoording: Antwoord dat men plaatselijk van mening was dat boerenknechten ingeschreven moesten worden in de plaats waar hun ouders of voogden woonden.
223517/04/1815pagina136Nr 62. Missive van de commissie in Friesland tot aanneming van militairen. Bericht dat de commissie zich zal bezig houden met het inzamelen van penningen ter bevordering van de gewapende dienst. Beantwoording: VKA
223519/04/1815pagina136Nr 63. Missive van de militie commissaris. Betreft de melding van een vervallen aanschrijving betreffen de de lotelingen. Beantwoording: VKA
223528/04/1815pagina136Nr 64. Missive van de procureur crimineel en directeur der politie. Bericht van toezending van enige modellen om de orde en de rust te bewaren. Beantwoording: VKA
223529/04/1815pagina136Nr 65. Missive van de president van de militie raad. Uitnodiging aan de burgemeesters en schouten om bij de zittingen van de raad aanwezig te zijn. Beantwoording: VKA
223501/05/1815pagina136Nr 66. Aanschrijving van de directeur der politie. Verzoek om te onderzoeken of er ook jongelingen uit het graafschap Lingen in de gemeente zijn. Mogeijk proberen zij zich aan de krijgsdienst te onttrekken. Beantwoording: VKA
223520/05/1815pagina138Nr 67. Missive van de schout van de gemeente Augustinusga. Betreft antwoord op de brief van 11-05-1815 [zie blz 139]
223512/04/1815pagina138Nr 68. Missive van de schout van de gemeente Metslawier. Betref de financiŽn van de predikant van Metslawier. Beantwoording: VKA
223512/05/1815pagina138Nr 69. Missive van de schout van de gemeente Ternaard. Klacht dat Pieter Boomsma junior van Oostrum zich schuldig heeft gemaakt aan arbeid op zondag. Beantwoording: VKA
223512/05/1815pagina138Nr 70. Missive van de ontvanger der registratie te Dokkum. Verzoek om na te gaan of er in de gemeente goederen zijn van de gevluchte Marie Wilhelmina Boijat ui Den Haag. Beantwoording: In deze gemeente geen dergelijke goederen aanwezig.
223511/05/1815pagina139Missive van de schout van Ee aan de schout van Augustinusga. Betreft het overlijden van Harmen Kornelis geb 6 sept 1788 te Engwierum. Zijn ouders de timmerman Kornelis en Janke Harmens wonen thans in Augustinusga.
223527/04/1815pagina140Nr 71. Missive van de commissie tot aanmoediging van 's lands militairen dienst. Bericht van verzending van 330 intekeningsbiljetten en een register. Beantwoording: VKA
223503/05/1815pagina140Nr 72. Missive van de commissie tot aanmoediging van 's lands militairen dienst. Betreft tijd en wijze van betaling. Beantwoording:Voldaan op 18 mei 1815.
223509/05/1815pagina140Nr 73. Missive van de procureur crimineel en directeur der politie. Als er geen vreemdelingen zijn dan hoeft er maandelijks geen bericht hiervan verzonden worden. Beantwoording: VKA
223519/04/1815pagina140Nr 74. Missive van de militie commissaris. Verzoek om opgave van de boeren en schippersknechten die buiten de loting zijn gebleven. Beantwoording: In deze gemeente niet aanwezig.
223512/05/1815pagina140Nr 75. Missive van de commissaris generaal der convoijen en licenten. Enkele vragen over de afstanden van steden en dorpen. Beantwoording: zie blz 141.
223523/05/1815pagina141Missive van de schout van Ee. In de gemeente twee dorpen die op 1 uur van de vaste kust van Friesland liggen. Engwierum bij de grote zeesluizen en Ee met veehandel en landbouw. Wonende een linnenwever en drie grofsmeden.
223513/05/1815pagina142Nr 76. Missive van de militaire raad. Bekendmaking dat Jan Boomsma, Albert Ploegsma en Feike Boomsma deel uitmaken van het actieve contignent en zich dienen te melden. Beantwoording: VKA
223516/05/1815pagina142Nr 77. Missive van de directeur der indirecte belastingen. Verzoek om een lijst van hoofden van huishoudingen die door de gemeente bedeeld worden. Beantwoording: In de gemeente 29 hoofde uit de algemen armkas en 4 uit de kerkekas.
223517/05/1815pagina142Nr 78. Missive van de fungerende officier. Verzoek om melding te maken van doodslag en zelf geen inwendig onderzoek van het lichaam te verrichte. Beantwoording: VKA
223525/05/1815pagina142Nr 79. Missive van de fungerende officier. Inlichtingen inwinnen over Marten Jans te Oostrum die voor zieken uit Oostrum medicijnen zou hebben gehaald bij Jakob van der Wagt uit Veenwouden zich chirurgijn noemende. Beantwoording: VKA
223526/05/1815pagina142Nr 80. Missive van de burgemeester van Dokkum. Verzoek tot vergadering op het gemeentehuis van Dokkum om zich te beraden op de levering van 2 ruiters voor de pontontrein.
223527/05/1815pagina144Nr 81. Missive van de militie commissaris. Betreft naloting omdat er verwarring is ontstaan over de boerenknechten. Beantwoording: VKA
223527/05/1815pagina144Nr 82. Een rekwest van de gecommitteerden Betreft het slatten van de Oostrumervaart. Beantwoording: Hieraan voldaan.
223527/05/1815pagina144Nr 83. Missive van de controleur der directe belastingen. Ten geleid van de kohieren voor de belasting op paarden en dienstboden. Beantwoording: VKA
223527/05/1815pagina144Nr 84. Missive van de controleur der directe belastingen. Betreft enige resoluties die niet nader worden omschreven. Beantwoording: VKA
223528/05/1815pagina144Nr 85. Missive van de controleur der belastingen. Betreft de teruggezonden legger der patenten. Beantwoording: VKA [zie blz 145]
223505/06/1815pagina145Missive van de schout van Ee aan de controleur. Betreft de legger der patenten.
223531/05/1815pagina146Nr 86. Missive van de militieraad. Aanschrijving dat Feike Pieters Boomsma zich in Leeuwarden moet melden. Beantwoording: Bedoelde persoon aangeschreven.
223529/05/1815pagina147Missive van de schout van Ee aan de fungerende officier. Toezending van twee proces verbalen. Marten Jans Faber en Jan Harmens Dijkstra beiden uit Oostrum.
223529/05/1815pagina147Missive van de schout van Ee aan de schouten van Ee en Metslawier. Betreft het gezamenlijke overleg van de schouten van west en Oostdongeradeel over de slatting van de Paesens.
223505/06/1815pagina147Missive van de schout van Ee aan de schouten van Ee en Metslawier. Klacht over het loslopen van de stieren in de kolken.
223509/06/1815pagina148Nr 87. Missive van de controles der directe belastingen. Betreft het classificeren van slijters van sterke dranken. Beantwoording: Bij het opmaken van de lijsten door de zetters zijn de bepalingen gevold.
223509/06/1815pagina148Nr 88. Missive van de militaire raad. Aanschrijving dat Arjen Kingma en Folkert Kooistra zich binnen drie dagen in Leeuwarden moeten melden. Beantwoording: Hieraan voldaan.
223521/06/1815pagina148Nr 89. Missive van de controles der directe belastingen. Verzoek om samen met enkele zetter op de Nieuwe zijlen bijeen te komen om te beslissen over de kwelders van Haarsma van Buitenpost. Beantwoording: Hieraan voldaan.
223522/06/1815pagina148Nr 90. Extract uit het Dijksresolutieboek van Oostdongeradeel. Betreft de schuldvordering van het voormalige district Oostdongeradeel.
223528/06/1815pagina148Nr 91. Missive van de commissie in Friesland tot aanneming van militairen. Verzoek aan de plaatselijke besturen om de collecte voor de gekwetste militairen aan te moedigen. Beantwoording:z ie blz 150.
223504/07/1815pagina148Nr 92. Missive van de controles der directe belastingen. Ten geleide van het kohier der patenten. Beantwoording: VKA
223518/06/1815pagina150Missive van de schout van Ee. Voor de gekwetste militairen: 92 lakens, 36 hemden, 21 slopen, 4 peulzakken. Verder scheurlinnen, windsels, pluksel. Tevens vermelding van het totaal bedrag aan uitgaven.
223518/07/1815pagina151Nr 93. Missive van de controleur der belastingen. Verzoek om de staat der veranderingen op de gebouwde eigendommen, deueren en vensters. Tevens een staat van godsdiaconie wees en armhuizen of godshuizen. Beantwoording: VKA
223512/07/1815pagina151Nr 94. Missive van de fungerende onder inspecteur bij de administratie der armee. Ten geleide van een doodsacte van Geert Klazes Bosch overleden in het hospitaal in Groningen. Beantwoording: VKA
223521/07/1815pagina152Missive van de schout van Ee aan de schouten van Oost- en Westdongeradeel. Betreft de uitnodiging voor een vergadering ten huize van kastelein Pieter Keuning bij de Aalzumer poort te Dokkum. Betreft de afwatering van Oost- en Westdongeradeel.
223521/07/1815pagina154Missive van de schout van Ee aan de schoolopziener van het 3e district. Uitvoerig schrijven over de schoolonderwijzer van Aalzum. Met name over het tractement.
223528/07/1815pagina155Nr 95. Missive van de controleur der belastingen. Betreft de patentbladen. Beantwoording: zie blz 156. nr 18.
223530/07/1815pagina155Nr 96. Missive van de schout van Holwerd. Zie blz 156 nr 19.
223503/08/1815pagina156Brief 18. Missive van de schout van Ee aan de controleur der directe belastingen. Betreft de legger der patenten.
223528/07/1815pagina156Brief 19. Missive van de schout van Ee aan de schout van Holwerd. Betreft de afwatering van Oost- en Westdongeradeel.
223531/07/1815pagina158Brief 20. Missive van de schout van Ee aan de fungerende officier bij de rechtbank. Verzoek om verschoond te blijven van de wekelijkse rapportage betreffende vreemdelingen en regering ondermijnende activiteiten.
223525/08/1815pagina160Brief 21. Missive van de schout van Ee aan de controleur der directe belastingen. Uitgebreid schrijven over de legger der ongebouwde eigendommen.
223514/08/1815pagina161Nr 97. Missive van de commies voor de militaire zaken. Betreft reclamatie op de Franse kroon. Beantwoording: Brief 22. De getekende reclamaties teruggezonden.
223511/08/1815pagina161Nr 98. Kopie van een circulaire van de directeur der directe belastingen. Betreft het patenteren van schippers en veerlieden. Beantwoording: VKA.
223520/08/1815pagina161Nr 99. Missive van de controleur der directe belastingen. Betreft de patentering van veenbazen. Beantwoording: VKA.
223520/08/1815pagina161Nr 100. Missive van de controleur der belastingen. Betreft het opmaken van de staat der veranderingen van de legger der ongebouwde eigendommen. Beantwoording: VKA.
223527/08/1815pagina161Nr 101. Missive van de controleur der belastingen. Betreft de belastingen op dienstboden en paarden. Beantwoording: VKA.
223503/07/1815pagina161Nr 102. Een extract uit het register der resolutien. Betreft de onderlinge verwantschap van molens en het patenteren van ondernemers van publieke verkopingen. Beantwoording: VKA.
223529/08/1815pagina163Nr 103. Missive van de controleur der directe belastingen. Beantwoording:Zie brief blz 160.
223529/08/1815pagina164Brief 23. Missive van de schout van Ee aan de fungerende officier bij de rechtbank. Betreft diefstal uit het schuiteschip van Klaas Rinderts Visser. Hette Tjeerds Schuitevoerder uit Veenwouden was aan boord geweest.
223508/09/1815pagina164Brief 24. Missive van de schout van Ee aan de controleur der directe belastingen. Uitgebreid schrijven over de legger der ongebouwde eigendommen.
223512/09/1815pagina165Nr 104. Circulaire van de ontvanger der registratie te Dokkum. Verzoek om de naam van de plaatselijke ontvanger der belastingen door te geven. Beantwoording: Hieraan voldaan.
223522/09/1815pagina165Nr 105. Missive van de controles der directe belastingen. Betreft de personele en mobilaire belastingen. Beantwoording: Hieraan voldaan.
223523/09/1815pagina165Nr 106. Missive van de controles der directe belastingen. Betreft verzending van de bladen voor het opmaken der patenten. Beantwoording: Hieraan voldaan.
223505/10/1815pagina167Nr 107. Kennisgeving van de onder inspecteur bij de administratie. Bericht dat Sietze Gosses Dijkstra, geboren in de gemeente Ee, soldaat bij de nat landsmilitie in het hospitaal in Groningen is overleden. Beantwoording: VKA.
223510/10/1815pagina167Nr 108. Missive van de commies van de militaire zaken. Bied zich aan om alle reklamatien op de franse kroon voor de belanghebbenden op te maken en te bevorderen. Beantwoording: V KA.
223519/10/1815pagina168Brief 24. Missive van de schout van Ee aan de fungerende officier bij de rechtbank. Betreft diefstal bij de zaagmolen van Gosse H. van der Meulen onder Aalzum en hoogst waarschijnlijk gepleegd door Hendrik Gerrits, bijgenaamd Pantje Visch. Hendriks Gerrits is ontsnapt uit het stadhuis en weer gearresteerd door kapitein Frans Willems Weidema en de poortwachter van de Aalzumerpoort Tjisse Hendriks Kooistra.
223523/10/1815pagina168Brief 26. Missive van de schout van Ee aan de fungerende officier bij de rechtbank. Betreft diefstal van een zilveren zakhorloge uit het schuiteschip van Klaas Rinderts Visser wonende te Aalzum. Hette Tjeerds Schuitevoerder uit Veenwouden, thans gevangen in het Blokhuis had voor een gering bedrag een zilveren zakhorloge aangeboden aan Kornelis Davids vischjager uit Wierum.
223504/11/1815pagina169Nr 109. Brief 26. Missive van de schoolopziener. Betreft de advertentie voor de vacature van onderwijzer te Aalzum. Beantwoording: Brief 27. Aanstaande vrijdag in de Leeuwarder courant.
223506/11/1815pagina169Nr 110. Missive van de majoor commanderende het depot van de infanterie van de landsmilitie. Kennisgeving dat Geert Klazes Bosch op 9 juli in Groningen is overleden. Beantwoording: VKA.
223506/11/1815pagina169Nr 111. Missive van de majoor commanderende het depot van de infanterie van de landsmilitie. Kennisgeving dat Sietze Gosses Dijkstra, geboren te Ee, op 3 oktober 1815 in het hospitaal in Groningen is overleden. Beantwoording: VKA.
223508/11/1815pagina169Nr 112. Missive van de controleur Albeda. Verzoek om gegevens over de landerijen die R. Minnema aan P.A. Bergsma heeft verkocht. Beantwoording: Hieraan voldaan.
223520/11/1815pagina169Nr 113. Circulaire van de controleur Albeda. Bericht dat ondernemers van publieke verkopingen aan het patentrecht onderhevig zijn. Beantwoording: Hieraan voldaan.
223520/11/1815pagina169Nr 114. Missive van de directeur der indirecte belastingen. Betreft de restitutie van de import op het gemaal, turf enzv. Beantwoording: Verklaringen van bakker en turfondernemers opgezonden.
223502/12/1815pagina172Brief 28. Missive van de schout van Ee aan de schouten van Anjum en Metslawier. Betreft de landeigenaren en het Dijksbestuur van voormalig Oostdongeradeel.
223504/12/1815pagina172Brief 29. Missive van de schout van Ee aan de majoor commanderende het depot van de infanterie. Bericht dat Sitze Sjoerds Loonstra niet bij de schout bekend is.
223502/12/1815pagina173Nr 115. Antwoord van de schout van Anjum op de missive van 2 dec. 1815. Beantwoording: VKA.
223509/12/1815pagina173Nr 116. Missive van de controleur der belastingen. Beantwoording: Brief 30. Betreft een verklaring met als getuigen: Lieuwe Pieters Banga, Klaas Daniels Scheepstra, Pieter Folkerts Venekamp. Zij verklaren dat de zoon van Douwe Klazes Veenstra was bij het gezin toen het gezin nog gezond was. Tijdens de ziekte was hij bij Afke Banga.
223511/12/1815pagina173Nr 117. Missive van de schoolopziener. Ten geleide van de acten en getuigschriften van de sollicitanten [akten etc niet aanwezig] Beantwoording: VKA.
223521/12/1815pagina173Nr 118. Missive van de schoolopziener. Betreft de voordracht van Pieter H. de Vries. Beantwoording: Hieraan voldaan.
223519/12/1815pagina173Nr 119. Missive van de controleur der belastingen. Betreft het kohier van het paarden en dienstbodengeld. Beantwoording: Hieraan voldaan.
223521/12/1815pagina173Nr 120. Missive van de controleur der belastingen. Betreft het patentrecht van professoren, rectoren etc. Beantwoording: VKA.
223502/12/1815pagina173Nr 121. Missive van de schout van Metslawier. Betreft het antwoord op de missive van 2 dec 1815 nr 28. Beantwoording: VKA.
223522/12/1815pagina173Nr 122. Missive van de vrederechter in het canton Dokkum. Veldwachters of boden van het gemeentebestuur vallen niet onder het gerecht maar alleen de bodes van het gerecht. Beantwoording: VKA.
223500-12-1815pagina173Nr 123. Kennisgeving van de ontvanger Kooistra. De kennisgevingen van oorlogsbelastingen zijn uitgedeeld. Beantwoording: VKA.
223500-12-1815pagina173Nr 124. Missive van de controleur der belastingen. Ten geleide van het kohier voor het patentrecht. Beantwoording: Hieraan voldaan.
223531/12/1815pagina173Nr 125. Missive van de militie commissaris. Het getal der rustende schutters der gemeente is bepaald op 50 met het verzoek binnen 14 dagen een dubbelgetal op te geven. Beantwoording: Op 16 januari 1816 hieraan voldaan.
223531/12/1815pagina173Nr 126. Missive van de controleur der belastingen. Betreft het sluiten van het register der patentschuldigen. Beantwoording: VKA.