Index Mairie Ee OostD Inv nr 233 (Dit boek bevat een index op een deel van de ingekomen stukken en beantwoording daarop van inv. 228. Tevens een aantal uitga
ToegangInventarisDatumNadere aanduidingAanduidingNaam of titel
223318/12/1811pagina1Nr 1. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 19. Bevestiging van de benoeming van J. Nicolaas Talma als maire van Ee. Beantwoording: Op 31 december 1811 in Leeuwarden de eed afgelegd en geinstalleerd.
223318/12/1811pagina1Nr 2. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 19. Benoemingen en daaraan verbonden bepalingen. Jacob Nicolaas Talma als Maire. Adjunct maire Eelke Wiggers. Leden van de municipalen raad zijn Jan Minnes, Rienk Minnes, Pieter Jans Sjuk, Bote Tjeerds, Arjen Eelzes, Willem Johannis, Minne Douwes, Sijbren Douwes, Jan van Assen en Sipke Pieters. Beantwoording: Op 2 januari 1812 hebben de leden van de municipale raad de eed afgelegd.
223329/12/1811pagina3Nr 3. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr.... Verzoek aan de maire om zo snel mogelijk een secretaris te benoemen. Een gezamenlijke secretaris voor enkele gemeenten is ook toegestaan. Verder het verzoek om de voormalige dorpsrechters te benoemen tot veldwachters. Aantal punten inzake het functioneren van Maire en adjunct-maire. Beantwoording: Niet aanwezig.
223323/12/1811pagina7Nr 4. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 3. Besluit dat er zolang er geen reglementen zijn bepaald geen boekdrukkerijen of boekwinkels mogen worden opgericht. Beantwoording: Niet aanwezig.
223324/12/1811pagina7Nr 5. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Betreft de wijze van rechtspleging en liquidatie van in Spaanse havens opgebrachte prijsschepen. Beantwoording: Niet aanwezig.
223325/12/1811pagina7Nr 6. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 9. Verzoek om persoonsgegevens van eigenaren en vruchtgebruikers van landerijen in de gemeente. Beantwoording: Opgeroepen Jan Minnes, Sipke Pijters en Sijbren Douwes als zetters.. Tevens een lijst van te beantwoorden eisen.
223329/12/1811pagina9Nr 7. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 4. Vrijstelling van belastingcontroleurs in functie van poort-weg-brug-tol of barriere gelden. Beantwoording: Op 6 januari doorgeven aan de enigste belanghebbende van de gemeente zijnde Jan Taekes op de Nieuwe Zijlen.
223328/12/1811pagina11Nr 8. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 6. Betreft het casernement en fournitures van douaniers. Beantwoording: Niet aanwezig.
223331/12/1811pagina11Nr 9. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 80a. Lotelingen voor de marine. Tot de reserve: no 24 Benjamin Johannes, no 27 Age Wijtzes, no 29 Sijtze Daniels, no 30 Pieter Jans. Tot het depot: no 31 Teede Jans Kok, no 32 Monte Sietzes, no 38 Thomas Renderts, no 41 Bernardus Zijtsma, no 49 Pieter Nuttes, no 51 Haije Kornelis, no 52 Cornelis Montes, no 54 Auke Aukes, no 57 Sjoerd Johannes, no 71 Pieter Willems, no 75 Hans Cornelis, no 76 Jan Sietzes, no 84 Jemke Lieuwes, no 94 Marten Sietzes, no 95 Wieger Durks, no 96 Albert Liebbes.
223331/12/1811pagina11Nr 10. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 4. Kosten van huisvesting van de douane. Beantwoording: Niet aanwezig.
223304/01/1812pagina11Nr 11. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 4. Voor het oprichten van fabrieken of hanteringen eerst de prefect inlichten. Beantwoording: Niet aanwezig.
223304/01/1812pagina11Nr 12. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 7a. Gepensioneerde Hollandsche militairen moeten zich met alle acten etc melden om voor pensioen in aanmerking te kunnen komen. Beantwoording: In deze gemeente niet van toep[assing.
223331/12/1812pagina13Nr 13. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 6. Betreft eenige besluiten ten aanzien van het vervoer van goederen over zee en het opslaan van goederen in plaatsen langs de kust. Beantwoording: Doorgegeven aan de officier van de douane op de Nieuwe Zijlen.
223331/12/1812pagina13Nr 14. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 3. Uitgebreide tabel met gewichten en prijzen van diverse soorten brood. Beantwoording: Vermelding van de prijzen per gewicht van Grouwe, Duitsche en Fransche bolle.
223304/01/1812pagina13Nr 15. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 18. Vaststelling van de prijs van roggebrood. Beantwoording: De broodbakkers geïnformeerd
223304/01/1812pagina13Nr 16. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 8. Verklaring dat de gezegelde papieren nodig voor de burgerlijke stand enige dagen later komen. Beantwoording: Akten zolang zo gehouden.
223304/01/1812pagina15Nr 17. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 7. Betreft de formatie of de registers van familienamen al klaar zijn . Beantwoording: Na informatie bij de secretaris, zo goed als klaar.
223306/01/1812pagina15Nr 18. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 12a. Pagina lange verhandeling over de manier van inschrijving voor de conscriptie. Beantwoording: Direct bekend gemaakt.
223309/01/1812pagina17Nr 19. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 10. Naar aanleiding van een missieve van de maire van Ee van 02-01-1812. Het bezwaar van Eelke Wiggers Meinders over zijn benoeming als adjunct-maire van Ee wordt niet geaccepteerd. Beantwoording: Meindertsma geinformeerd en opdracht gegeven zich bij de maire te vervoegen.
223317/01/1812pagina17Nr 20. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr ….. Betreft de belasting en de zetters. Beantwoording: Twee pagina's grote verhandeling van de zetters en de indeling van de noeiwe gemeente.
223314/01/1812pagina21Nr 21. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 42. Verhandeling over plaatsvervangers bij de conscriptie. Beantwoording: Niet aanwezig.
223314/01/1812pagina21Nr 22. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 3. Betreft informatie over het afgeven van binnenlandse paspoorten. Beantwoording: Bedoelde paspoorten nog niet voorhanden.
223315/01/1812pagina21Nr 23. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 13. Betreft de verponding op gebouwen en landerijen, personeel en mobilair en op deuren en vensters over 1812. Beantwoording: De goede ontvangst aan de prefect doorgegeven.
223316/01/1812pagina21Nr 24. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 45. Pagina's lange verhandeling over de plaats, tijd, voorwaarden etc van de loting voor de conscriptie. Beantwoording: Niet aanwezig.
223318/01/1812pagina23Nr 26. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 56. Betreft de ongeschikt verklaring van lotelingen van de klasse 1808. Jan Siedzes no 9 Canton Dokkum. Jan Pieters no 24 Canton Bergum. Hiervoor in de plaats opgeroepen: Andries Klazes no 24 Canton Dokkum en Freerk Jitzes no 28 Canton Bergum. Beantwoording: Andries Klaazes uit het Canton Dokkum opgeroepen.
223317/01/1812pagina23Nr 27. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr .... Instructie over de aanstelling van een gemeentesecretaris en de manier van corresponderen tussen de gemeenten en de provincie. Beantwoording: Niet aanwezig.
223320/01/1812pagina25Nr 28. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 19. Betreft de afhandeling van een verzoek van de secretaris van van het voormalige district Oostdongeradeel.
223323/01/1812pagina25Nr 29. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 19. Betreft een uitgebreide uiteenzetting over de belasting technische inrichting der Mairien. Aan de orde komen o.a ook brandstof, drank en de veestapel. Ter zake doende beantwoording.
223322/01/1812pagina29Nr 30. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 71. Betreft de vorming van een bezoldigde Cohorte nationale Garde voor de verdediging Terschelling en Ameland. Betreft de mannen tussen 20 en 60 jaar. Beantwoording: Verzoek aan vier voormalige dorpsrechters om bij de loting aanwezig te zijn.
223306/01/1812pagina31Nr 31. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 13. Betreft de vorming van een regiment 'Pupillen van de Garde' waarvoor vondelingen, verlatene kinderen en arme wezen voor in aanmerking komen. Tevens uitleg wanneer een kind tot die categorie behoord. Beantwoording: Enkele aantekeningen.
223322/01/1812pagina31Nr 32. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 24. Betreft de decreten op de familienamen en het Registre Civique beiden uit 1811. Beantwoording: VKA
223325/01/1812pagina31Nr 33. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 4. Betreft de opdracht tot medewerking aan de belasting controleurs. Beantwoording: VKA
223325/01/1812pagina33Nr 34. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 12. Prijs van een roggebrood van 11 pond te bepalen op 13 stuivers. Beantwoording: VKA
223325/01/1812pagina33Nr 35. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 83a. Uitvoerig reglement over transport en verzorging van een of meer militairen al of niet i.o.v. de Maire. Beantwoording: VKA
223322/01/1812pagina33Nr 36. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 12. Bepaling van de prijs van tarwe brood en de middelprijs van een lopen weit. Beantwoording: VKA
223325/01/1812pagina33Nr 37. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 79b. Betreft de vorming van een regiment 'Pupillen van de Garde' Minimaal 16 jaar oud en 1,54 lang (vier voet negen duim) Beantwoording: VKA
223327/01/1812pagina33Nr 38. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 21. Besluiten nodig voor de prijsbepaling van tarwebrood. Beantwoording: VKA
223320/01/1812pagina35Nr 39. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 17. Betreft de grenzen van de marien en de dorpen. Beantwoording: VKA
223327/01/1812pagina35Nr 40. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 17. Behandeling van het bezwaar van de Maire van Ee betreffende de verponding der landerijen. Beantwoording: VKA
223320/01/1812pagina35Nr 41. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 21. Artikelen betreffende de inrichting, inspectie, tractementen en de onderwijzers van lagere scholen. VKA
223327/01/1812pagina37Nr 42. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Betreft de verschillen in maten en gewichten waardoor er veel misbruik is. Bij gevoegd een voorbeeld van misbruik. Beantwoording: VKA
223329/01/1812pagina37Nr 43. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 93b. Pagina's lange verhandeling over voorschriften betreffende de conscriptie. Tevens plaats en data van de lotingen. Beantwoording: VKA
223331/01/1812pagina37Nr 1. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 7. Voorwaarden voor het afhalen van de binnenlandse paspoorten. Beantwoording: VKA
223331/01/1812pagina39Nr 2. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 5. Betreft de voorwaarden aangaande de armvoogdij en de kerk armvoogdij rekeningen. Beantwoording: VKA
223303/02/1812pagina39Nr 3. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 5. Verhandeling en voorwaarden voor een te houden volkstelling. Beantwoording: Enkele opmerkingen.
223331/01/1812pagina41Nr 4. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Betreft de invoering van het Bureaux van Garantie. Hier onder vallen onder meer: werkmeesters in goud en zilverwerken, fineerders, kooplieden, horlogemakers etc. Beantwoording: VKA
223327/01/1812pagina41Nr 5. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 26. Lange inventarislijst van alle besluiten met daarbij de data. Beantwoording: VKA
223306/02/1812pagina41Nr 6. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 7a. Betreft het veelvuldig voorkomen van schurft bij de Armée. Beantwoording: VKA
223307/02/1812pagina41Nr 7. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 21b. Betreft een extract uit de generale instructie op de conscriptie. Beantwoording: VKA
223312/02/1812pagina43Nr 8. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr .... Bekendmaking houdende de opgeschrevenen van de klasse 1810. Beantwoording: VKA
223311/02/1812pagina43Nr 9. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr .... ….......
223311/02/1812pagina45Nr 10. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 3. Betreft de functie van Mr. D.H. Andrea als notaris.
223306/01/1812pagina45Nr 11. Uitgebreide brief van de maire van Ee betreffende de missive van 27 febr 1812.
223305/02/1812pagina47Nr 11B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Verzoek om een tableau met gegevens uit de burgerlijke stand. Omschrijving van de benodigde gegevens. Beantwoording: De nodige opmerkingen van de maire.
223309/02/1812pagina47Nr 12B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 5. Pagina's lange verhandeling over teelt en prijzen van tabak. Beantwoording: VKA
223311/02/1812pagina49Nr 13B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Betreft de traktementen der leraren van de diverse gezindten. Beantwoording: De leraren geïnformeerd.
223311/02/1812pagina49Nr 14B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Omschrijving van werkzaamheden en traktement van de veldwachters. Beantwoording: Brief met verzoek tot benoeming. Kandidaten voor Aalzum Gerke Jietses Joustra en Marten Jietses de Boer. Voor Oostrum Johannes Sjoerds de Vries en Sijbren Jans Riemersma. Voor Ee Johannes Pijters Kooiker en Jan Sakes Buwalda. Voor Engwierum Marten Jans Noordhuis en Ale Cornelis Smedema. Verzoek tot benoeming van: Johannes Sjoerds de Vries, Johannes Pijters Kooiker, Ale Johannes/Cornelis Smedema en Gerke Jietses Joustra.
223313/02/1812pagina49Nr 15B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr … Volledig in het Frans gestelde voorwaarden omtrent de vergoeding aan logementhouders na overnachting door militairen. Beantwoording: VKA
223314/02/1812pagina51Nr 16B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Betreft de veiligheid der kusten en eilanden. Beantwoording: VKA
223317/02/1812pagina51Nr 17B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 3. Betreft de uitdeling van premies ter aanmoediging van de hennepteelt. Beantwoording: VKA
223308/02/1812pagina51Nr 18B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Betreft het Keizerlijke decreet over de verbouw van de mangelwortel. Tabel met daarin de namen van de gemeenten en de te verbouwen oppervlaktes. Beantwoording: VKA
223318/02/1812pagina53Nr 19B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 8. Besluit om toezicht te houden op teruggekeerde gevangenen. Beantwoording: VKA
223318/02/1812pagina53Nr 20B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 13. Besluiten betreffende de diverse broden. Beantwoording: VKA
223319/02/1812pagina53Nr 21B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Besluit betreffende de passagiersgelden aan de schippers volgens het franse belastingstelsel. Beantwoording: VKA
223320/02/1812pagina53Nr 22B. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 5. Besluiten omtrent de hennep teelt. Beantwoording: VKA
223301/03/1812pagina55Nr 1C.Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Naar aanleiding van een missive van de maire van Ee van 21-02-2013. Schrijven betreft de uitgaven van de gemeente Ee ten aanzien van het armwezen. Beantwoording: Een brief van de maire van Ee aan de Prefect.
223321/02/1812pagina55Nr 2C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr ….. Betreft de verzorging van de militairen die door de Gendarmerie gearresteerd zijn. Gites d'Etape zijn Leeuwarden, Harlingen, Dokkum, Strobos, Surhuisum en Heerenveen. Beantwoording: VKA
223328/12/1811pagina57Nr 3C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 14. Lijst van besluiten ten aanzien van het inrichten der burgerlijke stand. Beantwoording: VKA
223329/02/1812pagina59Nr 4C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 65a. Uitgebreide verhandeling over de contingenten varensgezellen waaronder tijd en plaats van melding. Beantwoording: Een uitgebreide brief van de maire van Ee aan de Prefect.
223324/02/1812pagina59Nr 5C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 18. Besluit dat secretarissen in meerdere gemeenten werkzaam, alles per gemeente gescheiden houden. Beantwoording: VKA
223318/02/1812pagina61Nr 6C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 4. Besluit betreffende wegen, meten, peilen en roeijing der goederen. Beantwoording: VKA
223301/03/1812pagina61Nr 7C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Betreft opmerkingen van de prefect ten aanzien van het op orde brengen van de gemeentelijke begroting. Beantwoording: VKA
223301/03/1812pagina61Nr 8C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Besluit om het opsturen van een lijst van goud en zilver werkers en kooplieden in de gemeente door de maires. Beantwoording: VKA
223329/02/1812pagina61Nr 9C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 5. Besluiten betreffende de huurcontracten van gestichten van liefdadigheid. Beantwoording: VKA
223302/03/1812pagina63Nr 10C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr ….. Betreft de benoeming van een aantal maires. Beantwoording: Uitgebreid schrijven van de maire aan de prefect.
223304/03/1812pagina63Nr 11C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Betreft enige restricties ten aanzien van het afgeven van paspoorten. Beantwoording: VKA
223324/02/1812pagina63Nr 12C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 4. Uitgebreide verhandeling over de voordelen van de mangelwortel. Beantwoording: Zeer uitgebreid schrijven van de maire aan de prefect.
223329/02/1812pagina65Nr 13C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 10. Uitgebreide verhandeling over de handel en de douane langs de kusten. Beantwoording: Zeer uitgebreid schrijven van de maire aan de prefect.
223304/03/1812pagina65Nr 14C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr ...... Vraag om een lijst van zich te melden varensgasten. Beantwoording: VKA
223329/02/1812pagina67Nr 15C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 64a. Uitgebreide verhandeling over de vorming van een compagnie kustbewaking met daarbij plaatsnamen en bevolkingsomvang. Beantwoording: VKA
223309/03/1812pagina67Nr 16C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 37b. Betreft een verduidelijking van de oproep van de varensgezellen voor de militaire dienst. Beantwoording: VKA
223306/03/1812pagina67Nr 17C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 16. Verzoek om een lijst van doctoren in de rechten, in de medicijnen en in de philosophie en de notarissen in de gemeente. Beantwoording: VKA
223306/03/1812pagina67Nr 18C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 6. Betreft de inning van het passagiersgeld door de schippers. Tevens vermelding van tol, brug en sluisgelden. Beantwoording: VKA
223313/03/1813pagina67Nr 19C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Richtlijnen voor de uitgifte van binnenlandse paspoorten. Beantwoording: VKA
223329/02/1812pagina67Nr 20C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 24. Besluit ten aanzien van boelgoeden en de rol van notarissen daarbij. Beantwoording: VKA
223312/02/1812pagina69Nr 21C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr ...... Naar aanleiding van een missive van 17-02-1812. Voorstel tot het inrichten van de begroting. Beantwoording: Uitgebreid schrijven van de maire aan de prefect.
223301/03/1812pagina69Nr 22C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr …... Diverse aanpassingen op de begroting van de gemeente Ee. Beantwoording: Schrijven van de maire aan de prefect.
223308/03/1812pagina69Nr 23C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Betreft de inbeslagneming van de Spaanse goederen als onderpand voor de franse goederen in Spanje. Beantwoording: VKA
223308/03/1812pagina71Nr 24C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 9. Verklaring ten aanzien van het houden van repertoires. Beantwoording: VKA
223311/03/1812pagina71Nr 25C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 4. Betreft de overhandiging van de doop en trouwboeken aan de maires. Beantwoording: Op 24 maart de doop- en trouwboeken van aalzum en Wetzes van de predikanten ontvangen.
223313/03/1812pagina71Nr 26C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr... Besluit dat alleen de maires of adjunct maires acte, besluiten etc mogen tekenen en geenszins de secraterissen of griffiers van de gemeenten. Beantwoording: VKA
223315/03/1812pagina71Nr 27C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Verzoek om een lijst van prentedrukkers, boekbinders etc. Beantwoording: VKA
223316/03/1812pagina71Nr 28C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Benoeming van G.H. Kooistra bij de belastingen. Beantwoording: VKA
223316/03/1812pagina73Nr 29C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Betreft de tijden van de roles der belastingen. Beantwoording: Schrijven van de maire aan de prefect.
223317/03/1812pagina73Nr 30C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 3. Betreft de opslag van producten aan de kust. Beantwoording: VKA
223319/03/1812pagina73Nr 31C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 85. Oproep aan officieren van gezondheid en aan chirurgijns om bij de marine te dienen. Beantwoording: VKA
223321/03/1812pagina73Nr 32C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 16. Betreft het vervoer van graan naar de over de Zuiderzee gelegen plaatsen. Beantwoording: VKA
223322/03/1812pagina75Nr 33C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 4. Verzoek om een staat van Inrichtingen van weldadigheid die eigenaren zijn van 5 procents geconsolideerde fondsen. Beantwoording: VKA
223322/03/1812pagina75Nr 34C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Verzoek om de bij kooplieden en smeden aanwezige Arenden te zenden naar het Depot Central der Artillerie te Parijs. Beantwoording: VKA
223327/03/1812pagina75Nr 35C. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 4. Verzoek te alle mogelijke hulp aan de heer Le compasseur Courtivron te Dokkum. Beantwoording: VKA
223327/03/1812pagina75Nr 1D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 104c. Pagina's lange verhandeling over de oprichting van de Cohorten van de Garde Nationale. Beantwoording: Schrijven van de maire aan de prefect.
223327/03/1812pagina77Nr 2D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 19. Benoeming van G.H. Kooistra als ontvanger der directe belastingen. Beantwoording: VKA
223327/03/1812pagina77Nr 3D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 16. Enige bepalingen omtrent de burgerlijke stand. Beantwoording: VKA
223301/04/2013pagina77Nr 4D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Verzoek om een vragenlijst in te vullen en te retourneren. Beantwoording: VKA
223301/04/2013pagina77Nr 5D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 7. Besluiten omtrent het verhuren van vastigheden der gestichten van liefdadigheid. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223329/03/1812pagina79Nr 6D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 6. Betreft het plaatsen van een advertentie wegens achterstallige betalingen. Beantwoording: VKA
223308/04/2013pagina79Nr 7D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 29a. Vraag om vrijwilligers voor de werken aan de fortificaties in Den Helder. Beantwoording: VKA
223309/04/2013pagina79Nr 8D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr .... Verbod op sociëteiten welke ten oogmerk hebben om plaatsvervangers aan de opgeschrevenen te bezorgen. Beantwoording: VKA
223308/04/2013pagina79Nr 9D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Betreft een aanmoediging tot de teelt van hennep. Beantwoording: Korte reactie.
223308/04/2013pagina79Nr 10D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 14. Betreft de zegels van de burgerlijke stand. Beantwoording: VKA
223309/04/2013pagina79Nr 11D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 19. Verzoek om opgaven van de aantallen binnenlandse paspoorten. Beantwoording: Korte reactie.
223310/04/2013pagina81Nr 12D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 37. Betreft de vermindering of kwijtschelding der indemniteit van reforme. Genoemde persoon is Sipke Harmens, canton Dokkum no 13. Beantwoording: Sipke Harmens te verwittegen.
223308/04/2013pagina81Nr 13D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Uitgebreide verhandeling over de opslag van verbodene goederen met name op de eilanden en in de plaatsen langs de kust. Beantwoording: VKA
223312/04/2013pagina81Nr 14D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Betreft de blokkade der Engelse eilanden. Beantwoording: VKA
223313/04/2013pagina81Nr 15D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 13. Betreft de justitiële ambtenaren bij de verkoop van roerende goederen. Beantwoording: VKA
223317/04/2013pagina83Nr 16D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr …. Betreft de opgeschrevenen van 1808, 1809 en 1810 die later afgekeurd werden en vervangen dienen te worden. Beantwoording: Thijs Klaazes is te Leeuwarden gedetaceerd.
223317/04/2013pagina83Nr 17D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Invorderingen volgens de oude Hollandse wetten zijn volgens de Franse wetten nu verboden. Beantwoording: VKA
223317/04/2013pagina83Nr 18D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 10. Verzoek om een staat van brandspuiten en lantaarns. Door gegeven aan de prefect dat er in de gemeente geen lantaarns of brandspuiten aanwezig zijn.
223320/04/2013pagina83Nr 19D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Betreft de overhandiging van de rôles der patenten voor het jaar 1812. Beantwoording: VKA
223319/04/2013pagina83Nr 20D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Betreft de kosten van de zegels op de huwelijks proclamatien. Beantwoording: VKA
223321/04/2013pagina85Nr 21D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr ... Betreft de op geschrevenen van 1810 en 1811 met vermelding van plaatsen en aantallen. Teven aantallen inwoners per plaats. Beantwoording: VKA
223323/04/2013pagina85Nr 22D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 24. Uitgebreide verhandeling over de teelt van de mangelwortel. Wijze waarop, plaatsnamen, zaaihoeveelheden etc worden hierin genoemd. Beantwoording: Vermelding van datums ontvangst van het zaad.
223323/04/2013pagina85Nr 23D. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Betreft de traktementen van de schoolonderwijzers. Beantwoording: Reactie van de maire aan de prefect.
223323/04/2013pagina85aLos blad met daarop de hoeveelheid mangelwortelzaad.
223323/04/2013pagina85bLos blad met daarop de hoeveelheid mangelwortelzaad en de prijzen per dorp aangegeven.
223325/04/2013pagina87Nr 1E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 10. Betreft richtlijnen voor het gebruik van de gewichten voor de bakkers. E.e.a. Omdat er misbruik wordt gemaakt van de oude en nieuwe wetgeving. Beantwoording: VKA
223326/04/2013pagina87Nr 2E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Uitgebreide verhandeling over de bedelarij en de werkhuizen. Beantwoording: Uitgebreid schrijven over twee pagina's van de maire aan de prefect.
223328/04/2013pagina89Nr 3E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 5. Betreft de gepensioneerden. Beantwoording: VKA
223301/05/1812pagina89Nr 4E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 14. Betreft het aantal bruggen en de staat van onderhoud. Beantwoording: korte reactie.
223301/05/1812pagina89Nr 5E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 11. Betreft de kosten van het abonnement van het departementaal dagblad. Beantwoording: Korte reactie.
223301/05/1812pagina91Nr 6E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Betreft de opgeschrevenen van 1808, 1809 en 1810 en de Cohorte der Nationale Garde. Beantwoording: Feike Durks en Tjepke Johannes te Ee te verwittigen.
223302/05/1812pagina91Nr 7E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Besluiten omtrent de in- en uitvoer met schepen naar het buitenland. Beantwoording: Schrijven van de maire aan de prefect.
223324/09/1812pagina91Nr 8E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Betreft de aanvraag om de oude (adellijke) weer te mogen voeren. Beantwoording: Reactie van de maire aan de prefect.
223302/05/1812pagina91Nr 9E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 7. Betreft de aanvraag om de oude (adellijke) weer te mogen voeren. Beantwoording: Reactie van de maire aan de prefect.
223303/05/1812pagina91Nr 10E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 6. Besluiten omtrent de schoolfondsen. Beantwoording: VKA
223304/05/1812pagina93Nr 11E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 4a. Voorschriften betreffende het overlijden van militaire inwoners in hospitalen etc. of overlijden buiten de gemeente. Beantwoording: VKA
223306/05/1812pagina93Nr 12E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 3. Voornemen te het benoemen van drie commissarissen repartiteurs (zetters) met daarbij eenige voorwaarden. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223307/05/1812pagina93Nr 13E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 13. Diverse richtlijnen voor de begroting van 1812. Beantwoording: VKA
223304/05/1812pagina93Nr 14E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 5. Vele pagina's met artikelen hoe men bezwaar kan en moet aantekenen tegen de belastingaanslag. Beantwoording: VKA
223305/05/1812pagina93Nr 15E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 6. Betreft een in te zenden lijst van aantal personen betreffende de koepokinentingen. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223311/05/1812pagina93Nr 16E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 51. Betreft de paspoorten en de verdeling hiervan over diverse genoemde plaatsen. Beantwoording: VKA
223311/05/1812pagina95Nr 17E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 4. Uitgebreide verhandeling over de belasting op runderbeesten, paarden en schapen. Beantwoording: Schrijven van de maire aan de prefect.
223318/05/1812pagina95Nr 18E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr …... Aantallen kanonniers kustbewaarders over bij name genoemde plaatsen. Beantwoording: VKA
223316/05/1812pagina95Nr 19E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 118. Uitgebreide verhandeling over de verbouw, verkoop en vervoer van granen. Beantwoording: VKA
223316/05/1812pagina97Nr 20E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr .... Betreft het aantal gezegelde vellen papier voor de burgerlijke stand. Beantwoording: VKA
223319/05/1812pagina97Nr 21E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 151. Toesturing van een lijst waarop het aantal molens ingevuld moeten worden. Beantwoording: VKA
223322/05/1812pagina97Nr 22E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 45a. Lijst van alle dorpen en steden met de inwoners aantallen en het aantal te leveren aardewerkers voor de fortificaties van Den Helder.
223322/05/1812pagina97Nr 23E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 45b. Vermelding van de benoeming van een commissaris voor de werving van de aardewerkers. Tevens de verzekering dat de huisvesting in Den Helder goed geregeld is. Beantwoording: VKA
223323/05/1812pagina97Nr 24E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 194. Enige besluiten betreffende de verhandeling van het graan. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223321/05/1812pagina97Nr 25E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 169. Besluiten omtrent de Rumfortsoep. Tevens word en de ingrediënten en de daaraan verbonden kosten genoemd. Beantwoording: VKA
223308/05/1812pagina99Nr 26E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 7. Vele pagina's met artikelen betreffende de ontvangst of betaling van de belastingen. Tevens vermelding van allerlei aanvullende artikelen. Beantwoording: VKA
223322/05/1812pagina99Nr 27E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 51. Betreft vier rélevés der directe belastingen. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223323/05/1812pagina99Nr 28E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 198. Betreft een aantal vragen op het gebied van de teelt van vlas en hennep. Gevraagd naar de aantallen spinners, linnenwevers, touwslagerijen. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223328/05/1812pagina99Nr 29E. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 277. Betreft de prijzen van Tarwe, rogge, gerst en masteluin ( = een mengsel van half tarwe-, half roggemeel) Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223329/05/1812pagina101Nr 1F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 281. Vraag om publiciteit te geven aan een advertentie betreffende de interest betalingen. Beantwoording: VKA
223301/06/1812pagina101Nr 2F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 304. Betreft gratificatiën aan veldwachters, politiebedienden, gendarmes of particulieren voor de aanhouding van personen die couriers, postwagens of reizigers overvallen. Beantwoording: VKA
223301/06/1812pagina101Nr 3F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 3. Beslissing over de belasting op deuren en vensters. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223301/06/1812pagina101Nr 4F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 12. Betreft de administraties van instellingen van weldadigheid. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223304/06/1812pagina101Nr 5F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 11. Voor Delfzijl genoeg aardewerkers maar een verhoging van het continent aardewerkers voor Den Helder. Vele plaatsen hierin genoemd met daarbij het aantal te leveren personen. Beantwoording: Korte reactie van de maire waarin aangegeven wordt dat Gosse Oenses van der Tuin, woonachtig te Dokkum, oud 26 jaar op 14 juni naar Den Helder vertrokken is.
223304/06/1812pagina103Nr 6F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 326. Verzoek om inlevering van het tableau der aanwezige bruggen. Beantwoording: Niet aanwezig.
223304/06/1812pagina103Nr 7F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 13. Toestemming dat Egbert van Hoek als kanonnier kustbewaarder Jan Gerrits Koster vervangt. Beantwoording: Niet aanwezig.
223304/06/1812pagina103Nr 8F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 325b. Verzoek om inlevering van het tableau wegens het aantal gevaccineerde personen. Beantwoording: Niet aanwezig.
223305/06/1812pagina103Nr 9F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 86. Bepalingen omtrent het reizen en de aanvraag van een burgerkaart. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223301/06/1812pagina105Nr 10F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 13. Benoeming van belastingdeurwaarders. Klaas Sijbrens te Leeuwarden, Rindert Huizinga te Leeuwarden, IJme Rosema te Leeuwarden, Jacobus Du Pied te Leeuwarden, Harmanus Tamboezer te Harlingen, Dirk Brevo Heslinga te Harlingen, Hendrik Hollander te Franeker, J. Gros te Kollum, Eildert Duiff te Ferwerd, Hendrik Munting te Marrum, Marten Haijema te Ternaard, Roelof Steringa te Rinsumageest, Fredrik Zweitzer te Rinsumageest en Hendrik Koning te Dokkum. Teven bij alle genoemde personen vermelding van het vorige beroep. Beantwoording: VKA
223308/06/1812pagina105Nr 11F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 341. Bepalingen omtrent het houden van Repertoires van acten.
223304/06/1812pagina105Nr 12F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 324b. Bericht van in te vullen tableaus betreffende alle takken van industrie. Tevens verzoek om vermelding van de belangrijkste fabrikanten. Beantwoording: VKA
223309/06/1812pagina105Nr 13F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 11. Bericht van geen verandering in de bestemming van de arme, kerke en diaconie fondsen. Ook bij de betaling van de traktementen van de schoolonderwijzers geen verandering. Beantwoording: VKA
223308/06/1812pagina105Nr 14F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 340. Betreft een abonnement op de berichtgeving uit Parijs betreffende kunst en wetenschap. Beantwoording: VKA
223306/06/1812pagina107Nr 15F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 338. Betreft het invullen van tableaus van manufacturen en koophandel. Hierin worden diverse dorpen en steden genoemd. Tevens vermelding van vele fabrieken zoals Zoutziederijen, tichelwerken, wolkammerijen etc etc. Beantwoording: VKA
223313/06/1812pagina107Nr 16F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 400. Betreft de overhandiging van de doop en trouwboeken aan de Maires. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223315/06/1812pagina107Nr 17F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 8. Besluiten betreffende het geven van toestemming aan eigenaren van gebouwen wanneer zij iets willen afbreken. Beantwoording: VKA
223316/06/1812pagina107Nr 18F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 418. Mandaat aan de ontvanger tot betaling wegens het inbinden der registers, drukken der akten en de suppletoire zegels. Beantwoording: VKA
223316/06/1812pagina109Nr 19F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 57. Verzoek om renseignementen (inlichtingen) over de opgeschrevenen van de klasse 1810. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223321/02/1812pagina109Nr 20F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 34d. De vaststelling van de prijs van geleverd brood aan gearresteerde militairen. Beantwoording: VKA
223310/06/1812pagina109Nr 21F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 367a. Pagina lange verhandeling over de paarden in de gemeente. Hoe de trekpaarden, koetspaarden en rijpaarden te tellen en in te delen. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223315/06/1812pagina109Nr 22F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 415. Betreft het gebruik van de landerijen waar na het inzaaien van de mangelwortel weinig tot niets is opgekomen. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223317/06/1812pagina109Nr 23F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 11. Betreft de verdeling van 2000 binnenlandse paspoorten over de diverse gemeentes. Beantwoording: VKA
223322/06/1812pagina109Nr 24F. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 76b. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 34d. De vaststelling van de prijs van geleverd brood aan gearresteerde militairen. Beantwoording: VKA
223326/06/1812pagina111Nr 25. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 44. Betreft het opmaken van een proces verbaal betreffende de gemeentekas. Een voorbeeld procesverbaal erbij ingesloten. Beantwoording: VKA
223327/06/1812pagina113Nr 1G. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 93. Verzoek om opgave van het aantal in de gemeente Ee aanwezige militaire bedden. Beantwoording: In de gemeente geen militaire bedden maar in of bij de caserne op de Nieuwe Zijlen thans nog 12 bedden gebruikt door de douane.
223326/06/1812pagina113Nr 2G. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 86b. Besluit dat vrijwillige dienstneming bij de cohortes van de Nationale Garde verboden is. Beantwoording: Niet aanwezig.
223330/06/1812pagina113Nr 3G. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 490. Verzoek om een lijst van de veldwachters die daarna bij de Vrederechter de eed moeten afleggen. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223303/07/1812pagina113Nr 4G. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 506. Betreft de diplomering van dokters, heelmeester, vroedmeesters, apothekers, ledezetters etc etc. Beantwoording: Niet aanwezig.
223308/07/1812pagina113Nr 5G. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 529. Verbod aan een ieder die geen openbaar ambt bekleed om openbare verkopen te houden. Beantwoording: Niet aanwezig.
223308/07/1812pagina115Nr 6G. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 19e. Betreft de lijst van concrits van de klasse 1810 die ongeschikt zijn verklaard. Dit ivm de aansprakelijkheid (Hierin geen namen genoemd) Beantwoording: VKA
223313/07/1812pagina115Nr 7G. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 553. Betreft het beroepen van een schoolonderwijzer. Beantwoording: VKA
223317/07/1812pagina115Nr 8G. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 50b. Verzoek om opgave van het aantal vrijwillige dienstnemingen van 01-01-1811 tot 01-07-1812. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223320/07/1812pagina115Nr 9G. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 597a. Betreft enige voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij het geven van een voor en familie naam aan een vondeling. De naam mag geen aanleiding geven tot de herinnering dat de persoon waaraan die gegeven wordt een vondeling is. Beantwoording: VKA
223321/07/1812pagina115Nr 10G. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 605. Verzoek om voor een betaling een mandaat aan de gemeenteontvanger te geven. Beantwoording: VKA
223323/07/1812pagina117Nr 11G. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 622. Betreft de prijs vaststelling van tarwe. Beantwoording: VKA
223318/07/1812pagina117Nr 12G. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 594a. Ter invulling een tableau betrekkelijk de oogst met omschrijving hoe het tableau in te vullen. Beantwoording: VKA
223321/07/1812pagina119Nr 1H. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 611a. Bepaling van wanneer gezegelde of ongezegelde papieren te gebruiken. Beantwoording: VKA
223322/07/1812pagina119Nr 2H. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 620b. Verhandeling over de koepok inentingen. Beantwoording: VKA
223327/07/1812pagina119Nr 3H. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 642a. Bepalingen omtrent het bijeenkomen van meer dan 20 personen. Beantwoording: VKA
223329/07/1812pagina119Nr 4H. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 666. Betreft de prijs van het boekweit. Beantwoording: VKA
223308/08/1812pagina121Zeer uitgebreide brief van de Maire Talma aan de prefect. Klacht dat de secretaris van voormalig Oostdongeradeel het archief met betrekking op de mairie Ee nog niet heeft overgedragen. Armbesturen kunnen daardoor de winkeliers niet betalen, De douane op de Nieuwe Zijlen klachen over betalingen etc etc.
223330/07/1812pagina123Nr 5H. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 99b. Betreft de voorwaarden voor betaling van militaire transporten en convooien. Beantwoording: VKA
223303/08/1812pagina123Nr 6H. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 687a. Betreft vernielingen door schippers en jagers aan de vallaten en bruggen van de strobossertrekvaart. Beantwoording: VKA
223304/08/1812pagina123Nr 7H. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 699a. Betreft de kwaliteit van de mangelwortel en het koolzaad. Beantwoording: VKA
223304/08/1812pagina125Nr 8H. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 8. Betreft de verplichting om maandelijks de perfect te informeren over de gemeentefinanciën.
223306/08/1812pagina125Nr 9H. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 709. Verzoek om toezending van het tableau wegens industriële en manufacturiele activiteiten. Beantwoording: VKA
223307/08/1812pagina125Nr 10H. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 117. Betreft de rôles voor de belastingen. Met name de verponding, belasting op deuren en vensters en die van het personeel en het mobilair. Beantwoording: VKA
223311/08/1812pagina125Nr 11H. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 746. Verzoek om toezending van de gevraagde inlichtingen nopens de paarden. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223309/08/1212pagina126 Uitgebreide brief van de Maire Talma aan de prefect.
223310/08/1812pagina127Nr 12H. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 734a. Betreft een bulletin van het Groot Leger. Beantwoording: VKA
223313/08/1812pagina127Nr 13H. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 754. Besluit het buiten werking stellen van een decreet betreffende de oogst. Beantwoording: VKA
223320/08/1812pagina127Nr 14H. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 787a. Uitgebreide verhandeling hoe dmv beroking vertrekken, zalen, ziekenkamers etc te zuiveren van besmetting. Beantwoording: Direct aan de bewoners van de mairie Ee door gegeven.
223321/08/1812pagina129Nr 15H. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 41. Betreft de betaling van de reserve compagnie van het departement. Beantwoording: VKA
223329/08/1812pagina129Nr 16H. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 850. Verzoek om toezending van het tableau wegens de staat der fabrieken. Beantwoording: VKA
223329/08/1812pagina129Nr 17H. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 852. Toezending van het register van ondertrouw en huwelijksakte (Hierin gen namen genoemd) Beantwoording: VKA
223328/08/1812pagina131Nr 1J. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 837a. Betreft de finale liquidatie van de districtskras van Oostdongeradeel. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223331/08/1812pagina131Nr 2J. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 861. Betreft de verplichting van herbergiers en logementhouders om namen etc van een ieder die overnacht te noteren. Beantwoording: Aan de herbergiers Klaas Nouta , P. Boonstra, Jelle Sjoerds, de weduwe Plantinga, Oebele Rinses van der Heide, Sjoerd Sijtses, doorgegeven.
223305/09/1812pagina131Nr 3J. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 880. Verzoek om gegevens betreffende de visvangst, soorten vis, aantal vissers etc. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223307/09/1812pagina133Nr 4J. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 231. Betreft het opsturen van de paspoorten. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223308/09/1812pagina133Nr 5J. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 35a. Aantal artikelen betreffende de loting van de klasse van 1811. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223310/09/1812pagina135Nr 6J. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 45a. Betreft de prijs van brood voor gearresteerde militairen in Gite détapes. Beantwoording: VKA
223316/09/1812pagina135Nr 7J. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 26a. Benoeming van Gerhardus Wijbes Posthuma als notaris te Dokkum. Beantwoording: VKA
223309/09/1812pagina135Nr 8J. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 932. Betreft de ontvangst van timbres en cachetten. Beantwoording: VKA
223323/09/1812pagina135Nr 9J. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 981. Betreft de finale liquidatie van de districtskas van Oostdongeradeel. Beantwoording: VKA
223323/09/1812pagina137Nr 1K. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 992a. Verhandeling over het inzaaien van de mangelwortel. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223325/09/1812pagina137Nr 2K. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1002a. Betreft het afgeven van paspoorten. Beantwoording: VKA
223301/10/1812pagina137Nr 3K. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 4. Plaats en data voor de loting van de klasse van 1811. Beantwoording: Korte reactie van de maire. Beantwoording: VKA
223302/10/1812pagina137Nr 4K. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1044. Verzoek tot het opsturen van de plaatselijke maten en gewichten ivm de invoering van het metrisch stelsel. Beantwoording: Reactie van de maire.
223302/10/1812pagina137Nr 5K. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1050a. Toestemming aan de landbouwers om vrij om te gaan met de opbrengst van de mangelwortel. Beantwoording: VKA
223301/10/1812pagina137Nr 6K. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1a. Voorwaarden voor jongelingen die willen toetreden tot het regiment Pupillen van de Keizerlijke Garde. Beantwoording: VKA
223303/10/1812pagina139Nr 7K. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1052a. Betreft het behandelen van personen die lijden aan hoofdzeer. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223305/10/1812pagina139Nr 8K. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 21a. Betreft de prijs van brood voor gearresteerde militairen in Gite détapes. Beantwoording: VKA
223305/10/1812pagina139Nr 9K. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 18b. Betreft de persoonlijke gegevens van de concrits van de klasse 1810. Beantwoording: VKA
223309/10/1812pagina139Nr 10K. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1098. Verzoek om gegevens over hoeveelheid, prijs en kwaliteit van het wol. Beantwoording: VKA
223308/10/1812pagina139Nr 11K. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1093a. Enige verboden betreffende schurftige schapen. Beantwoording: VKA
223308/10/1812pagina141Nr 12K. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1092a. Verzoek tot dank-gezangen binnen de kerken voor de luisterrijke overwinning door zijne majesteits legers op de Russen behaald. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223322/10/1812pagina141Nr ….. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1169. Betreft de grenzen tussen de gemeenten Ee, Anjum en Metslawier. Beantwoording: Uitgebreid schrijven van de maire aan de prefect.
223311/10/1812pagina145Nr 13K. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 23. Betreft de effecten van gemeenten en kerken. Beantwoording: VKA
223312/10/1812pagina147Nr 14K. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 25. Uitgebreid belasting decreet van Napoleon getekend tijdens zijn verblijf in Wilna. Beantwoording: Schrijven van de maire aan de prefect.
223314/10/1812pagina147Nr 15K. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 55a. Plaats en data van zitting van de raad van recrutering van de klasse van 1811. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223315/10/1812pagina147Nr 16K. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 38. Opdracht dat de maires hun correspondentie over belasting vraagstukken aan de prefect moeten richten en niet aan de minister van de schatkist. Beantwoording: VKA
223317/10/1812pagina147Nr 17K. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 66b. Bevolkingsaantallen per arrondissement en kanton en de aantallen te leveren conscrits. Beantwoording: VKA
223319/10/1812pagina147Nr 18K. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 44. Betreft de effecten van gemeenten en kerken. Beantwoording: VKA
223328/10/1812pagina149Nr 19K. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr .... Bekendmaking van de lijst van opgeschrevenen van de klasse van 1811 van het canton Dokkum (geen vermelding van namen) Beantwoording: VKA
223325/10/1812pagina149Nr 20K. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 92. Plaats en data van zitting van de raad van recrutering van de klasse van 1811. Beantwoording: VKA
223323/10/1812pagina149Nr 21K. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 456. Mededeling van de inspecteur der vereenigde rechten. Beantwoording: VKA
223322/10/1812pagina149Nr 22K. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1169. Betreft de grenzen tussen de gemeenten Ee, Anjum en Metslawier [zie index 233 blz 142] Beantwoording: VKA
223321/10/1812pagina149Nr 23K. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 75. Betreft de releves der directe belastingen voor de opgeschrevenen. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223321/10/1812pagina149Nr 24K. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 444. Betreft een reserve fonds ter verlening van bijstand aan ingezetenen na brand, overstroming aardbevingen etc. Beantwoording: VKA
223328/10/1812pagina151Nr 1L. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1197a. Betreft het aantal benodigde gezegelde vellen voor huwelijks-, geboorte en overlijdensakten. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223327/10/1812pagina151Nr 2L. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1193a. Betreft kleine overtredingen en de straffen hiervoor. Beantwoording: VKA
223328/10/1812pagina151Nr 3L. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 471a. Betreft de role op de belastingen van runderen en schapen etc. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223330/10/1812pagina153Nr 4L. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1215. Betreft ongeregeldheden in Parijs en de gezondheid van de Keizer. Beantwoording: VKA
223328/10/1812pagina152Nr 5L. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1198. Verzoek tot dank-gezangen binnen de kerken voor de luisterrijke overwinning door zijne majesteits legers op de Russen behaald. Bericht dat de dankdag versteld was van donderdag 15 oktober naar zondag 18 oktober. Beantwoording: Zeer uitgebreid schrijven van de maire aan de prefect.
223305/11/1812pagina161Nr 6L.Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1257a. Verzoek tot dank-gezangen binnen de kerken voor de luisterrijke overwinning door zijne majesteits legers op de Russen behaald. Bericht dat de dankdag versteld was van donderdag 15 oktober naar zondag 18 oktober. Hierop weer een reactie van de perfect. Beantwoording: VKA
223306/11/1812pagina161Nr 7L.Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 520. Betreft de pensioenaanvraag van ambtenaren met een tienjarig dienstverband. Beantwoording: VKA
223309/11/1812pagina161Nr 8L.Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 25a. Een en twintig artikelen groot reglement voor het vervoer van buskruit. Beantwoording: VKA
223312/11/1812pagina161Nr 9L.Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 40. Wederom verzoek om de releves van directe belastingen op te sturen.
223316/11/1812pagina163Nr 10L. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 29. Verzoek om de repartitie of personele omslag aan de gemeente ontvanger te overhandigen en tevens de bevolking hiervan in kennis te stellen. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223322/11/1812pagina164Zeer uitgebreid schrijven van de maire aan de prefect. Betreft het onderhoud van het pad vanaf de Halvemaanspoort langs het grootdiep richting Oostrum.
223317/11/1812pagina166Nr 11L. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1353a. Bloemlezing over het te houden kroningsfeest en vaststelling van de datum. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223327/11/1218pagina166Nr 12L. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1367a. Uitgebreide verhandeling over de handhaving van rust en goede orde in de gemeente. Beantwoording: Zeer uitgebreide reactie van de maire.
223327/11/1218pagina167Nr 13L. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1365. Verzoek om persoonsgegevens betreffende blindheid, doofheid, krankzinnigheid etc. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223327/11/1218pagina167Nr 14L. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 88a. Betreft de diensttijden van de kustkanoniers en de kans tot desertie. Beantwoording: VKA
223328/11/1218pagina167Nr 15L. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 95. Betreft concrits die als remplacanten in Wester-Eems optreden. Tevens verzoek om de namen door te geven. Beantwoording: Uitgebreid schrijven van de maire aan de prefect.
223328/11/1218pagina169Nr 16L. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1378. Betreft de verantwoording van de rekeningen van de armvoogden. Beantwoording: VKA
223328/11/1218pagina169Nr 17L. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1379. Betreft de manier van verhuring van de gemeentelijke woningen en kamers voor behoeftigen. Beantwoording: VKA
223302/12/1218pagina169Nr 18L. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 102. Toezending van releves der directe belastingen voor de opgeschrevenen van de klasse 1811 welke tot de dienst ongeschikt zijn verklaard. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223303/12/1218pagina169Nr 19L. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1402. Vraag of er in de gemeente ook gendarmes zijn die met schietgeweer en windhonden jagen zonder de toestemming van de grondeigenaar. Ook de veldwachter van Oostrum schijnt zich hieraan schuldig te maken. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223305/12/1812pagina172Nr ...L. Zeer uitgebreid schrijven van de maire aan de prefect. Betreft de conscrit Willem Alberts Tibma. [zie blz 175]
223301/12/1812pagina174Nr 1M. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1456a. Verzoek om gegevens betreffende de pokziekte. Beantwoording: VKA
223305/12/1218pagina174Nr 2M. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 114a. Betreft de aanschaf het boek 'De generale instructie op de conscriptie' Beantwoording: VKA
223330/11/1812pagina174Nr 3M. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1452a. Betreft het opmaken van de jaarlijkse op te sturen staat van het voor gevallene omtrent de bevolking in elk departement. Beantwoording: VKA
223307/12/1812pagina174Nr 4M. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1506a. Betreft instructies aan de schoolonderwijzers.
223309/12/1812pagina174Nr 5M. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 30. Betreft het overlijden van Arent Jans Blom opgeschrevene van de klasse 1811 met lot nr 39. In zijn plaats wordt voor actieve dienst opgeroepen Hendrik Pieters Dijker met lot nummer 42. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223309/12/1812pagina175Nr 6M. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 35a. Verzoek aan plaatselijke geneesheren om vrijwillige toetreding tot het leger. Beantwoording: VKA
223310/12/1812pagina175Nr 7M. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 40. Betreft de belasting van Willem Alberts Tibma van de klasse 1811. Hierover onduidelijkheid omdat zijn moeder na twee huwelijken goederen op naam van haar man K. Sijtsma had gebracht. Beantwoording: VKA
223310/12/1812pagina175Nr 8M. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1525. Betreft de plaatselijke reglementen van politie. Beantwoording: VKA
223311/12/1812pagina175Nr 9M. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1531a. Verzoek om de gegevens van de plaatselijke geneesheren. Beantwoording: VKA
223314/12/1812pagina175Nr 10M. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1552a. Verzoek om de gegevens van de plaatselijke schoolonderwijzers. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223318/12/1812pagina178Nr …. Uitgebreid schrijven van de maire aan de prefect. Betreft twee dienstmeiden die op het punt staan te bevallen en die in andere gemeenten geboren zijn. Geen mogelijke vader bekend. Verzoek van de maire aan de prefect om toestemming tot het over brengen van de vrouwen naar de plaats van hunne geboorte om zo mogeijke onderhoudskosten te ontlopen [zie blz 181]
223318/12/1812pagina180Nr …. Uitgebreid schrijven van de maire aan de prefect. Naar aanleiding van het oppakken en het verblijf in het tuchthuis in Leeuwarden van J.J. Tuinder en zijn vrouw. Betreft de vraag wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de drie kinderen van Jacob Johannes Tuinder. Volgens de maire: J. J. Tuinder en Joukje Willems laatst gewoond hebbende aan het schapedijkje onder Oostrum. Volgens verklaring van de moeder van Tuinder gehuwd op de Pruischische Polder [al of niet in Groningerland] Tuinder is geboren in Metslawier maar deze gemeente weigert om mee te betalen [zie blz 181]
223322/12/1812pagina181Nr 11M. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1665. Uitgebreide verhandeling over de alimentatie van de kinderen van Jacob Johannes Tuinder in echte verwekt bij Joukje Willems. [zie blz 180] Beantwoording: VKA
223321/12/1812pagina181Nr 12M. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1601. Op de vraag van de maire om twee bezwangerde dienstboden voor de bevalling terug te sturen naar hun geboorteplaats of de plaats waar hun ouders wonen komt geen toestemming. [zie blz 178] Beantwoording: VKA
223323/12/1812pagina181Nr 13M. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 728. Belastingartikelen over de belasting op het mobilair, personeel, deuren en vensters. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223314/12/1812pagina181Nr 14M. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1549. Decreten betreffende de verhuring van gemeentelijke vastigheden. Beantwoording: Op blz 184 een uitgebreid schrijven van de maire aan de prefect.
223318/12/1812pagina185Nr 15M.Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1583. Betreft het reglement voor post en vrachtwagens dat ze voorzien moeten zijn van wielen met brede vellingen. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223318/12/1812pagina185Nr 16M.Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1582a. Bepaling dat het benoemen van onderwijzers zonder acte niet toegestaan is. Beantwoording: Korte reactie van de maire.
223321/12/1812pagina185Nr 17M.Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1597. Betreft de Hollandsche loterij. Beantwoording: VKA
223321/12/1812pagina185Nr 18M.Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1604a. Het onder de aandacht brengen van de strenge winter en de armoede. Beantwoording: VKA