Index Mairie Ee OostD Inv nr 232 (Ingekomen stukken)
ToegangInventarisDatumNadere aanduidingAanduidingNaam of titel
223207/01/1815pagina1Ontvangen van de gouverneur brief nr 20. Betreft de vraag om de achterstallige betalingen van casernering van de douane en de achterstallige betaling van geleverde paarden door te geven.
223207/01/1815pagina2Ontvangen van de gouverneur van de provincie Vriesland. Betreft de vraag om de achterstallige betalingen van casernering van de douane en de achterstallige betaling van geleverde paarden door te geven.
223211/01/1815pagina3Ontvangen van de gouverneur brief nr 28a. Bericht van ontvangst van de registers van de burgerlijke stand voor 1815.
223211/01/1815pagina4Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 1. Verklaring betreffende het gebruik van Amsterdams kunstcement.
223211/01/1815pagina6Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 2. Houdende enige bepalingen ter voorkoming dat geen militairen zonder verlof van hun commandanten zich in de huwelijkse staat begeven.
223213/01/1815pagina7Ontvangen van de gouverneur brief nr 31. Bericht dat de formulieren voor de gemeentelijke in en uitgaven bij drukkerij Brouwer in Leeuwarden te koop zijn.
223214/01/1815pagina9Ontvangen van de gouverneur brief nr 20a. Betreft opneming op 17 jarige leeftijd en afdanking op 50 jarige leeftijd van manschappen voor of van de Landstorm.
223216/01/1814pagina10Ontvangen van de gouverneur brief nr 40. Betreft het meningsverschil tussen Engwierum en Ferwert over de alimentatie van Sijbe Hendriks Bottinga.
223216/01/1815pagina11Ontvangen van de gouverneur brief nr 40. Betreft het in gebreke blijven van J.N. Talma en andere inwoners van Engwierum bij de betaling van het armegeld.
223217/01/1815pagina12Ontvangen van de gouverneur brief nr 4a. Verzoek van de Hoge Raad van de Adel om gegevens over wapens van dorpen, steden heerlijkheden etc.
223221/01/1815pagina13Ontvangen van de gouverneur brief nr 57. Betreft bekendmaking van het stromen met de sluizen in de Leeuwarder Courant.
223223/01/1815pagina14Ontvangen van de gouverneur brief nr 50. Vanwege het slecht uitgevoerde metselwerk aan de zeesluizen van de Dokkumer nieuwe zijlen mogen de aannemer H.D. Zijlstra uit Franeker en de opzichters D. Kuipers en Klaas Nauta niet langer bij publieke werken betrokken zijn.
223224/01/1815pagina15Ontvangen van de gedeputeerde staten van Vriesland. Verzoek om een tegenwoordige staat van de huidige bevolking aan te leggen.
223225/01/1815pagina16Ontvangen van de gouverneur brief nr 59. Verzoek tot betaling van de Staatsbladen.
223227/01/1815pagina17Ontvangen van de gouverneur brief nr 49a. In tegenstelling tot voorheen worden nieuwe officieren voor de landstorm voortaan voorgedragen door de lt. kolonel van de battaljon en niet door burgemeesters of schouten.
223227/01/1815pagina18Ontvangen van de gouverneur brief nr 65. Aanschrijving dat de Postkantoren geen porto mogen rekenen bij algemenen collectes voor ingezetenen.
223227/01/1815pagina19Ontvangen van de gouverneur brief nr 84a. Bericht om de rekening voor de zegels van de registers van de burgerlijke stand te voldoen.
223230/12/1814pagina20Ontvangen van de gouverneur brief nr 1285. Autorisatie om de onkosten door de zetters gemaakt onder de post onvoorzien te brengen.
223204/02/1815pagina21Ontvangen van de gouverneur brief nr 87a. Een besluit van zijne koninklijke hoogheid Willem van Oranje. Toestemming om net als vroeger de klokken te mogen luiden voor de aanvang van de openbare eredienst.
223208/02/1815pagina22Ontvangen van de gouverneur brief nr 72a. Bericht van toezending van een doodextract van een militair uit de gemeente afkomstig (Hierin geen naam genoemd maar in In Index 237 wordt vermeld dat de dodenstaat ter hand gesteld is aan de vader Alle Harmens van der Weide te Oostrum.
223209/02/1815pagina23Ontvangen van de gouverneur brief nr 104a. Bericht dat ivm de hondsdolheid alle honden een maand lang vastgelegd moeten worden.
223210/02/1815pagina24Ontvangen van de gouverneur brief nr 77b. Betreft het niet vervullen van de nachtwacht door de Landstorm van Ternaard.
223211/02/1815pagina25Ontvangen van de gouverneur brief nr 104. Betreft de suppletoire kohieren van de belasting op het patent.
223213/02/1815pagina26Ontvangen van de gouverneur van de gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 5a. Een schrijven over de opgaaf der bevolking met name over de vraag onder welke gemeente militairen, en eventueel hun gezin, vallen als de militair buiten de provincie in een garnizoen gelegen is.
223213/02/1815pagina27Ontvangen van de gouverneur brief nr 139. Betreft het maximum aan plaatselijke belastingen dat door de gemeenten geheven mag worden.
223220/02/1815pagina28Ontvangen van de gouverneur brief nr 142. Betreft het verkrijgen van patent door vreemde kooplieden, schareslijpers, marskramers etc etc. Tevens een zevental artikelen betreffende het patent van voorgenoemde personen.
223220/02/1815pagina30Ontvangen van de gouverneur brief nr 143. Verzoek van een commissaris ontvanger der convoijen en licenten die in Nieuwe zijlen gestationeerd is om inwoning in een huis van landsdomeinen.
223225/02/1815pagina31Ontvangen van de gouverneur brief nr 106. Toestemming om de pieken van de manschappen der landstorm te verven en te nummeren.
223225/02/1815pagina32Ontvangen van de gouverneur brief nr 110a. Verzoek om alle drie maanden een lijst van militairen uit de gemeente die in Rusland krijgsgevangen of vermist zijn en die al teruggekeerd hadden moeten zijn.
223225/02/1815pagina33Ontvangen van de gouverneur brief nr 111a. Bericht van toezending van de advertentie over de aanbesteding van voedsel, huisvesting, vuur en licht vvoor het leger. De advertentie zoals voornoemd op blz 34.
223201/03/1815pagina35Ontvangen van de griffier der staten brief nr 2. Extract uit het resolutieboek van het college van gedeputeerde staten van Vriesland. Betreft het verzoek van Teede Teijes Borst veerschipper en vertegenwoordiger van de veerschippers van Wierum, Nes, Paesens, Nijkerk en Niawier om de rivier de Paesens weer bevaarbaar te maken.
223201/03/1815pagina36Ontvangen van de gouverneur brief nr 162a. Bericht van toezending van een exemplaar van de wet over boeten en straffen bij de keuren en ordonnatien van besturen.
223203/03/1815pagina37Ontvangen van de gouverneur brief nr 167. Betreft de belasting op de dienstboden en paarden waarmee op 1 april1815 begonnen moet worden.
223203/03/1815pagina38Ontvangen van de gouverneur brief nr 169. Betreft een zevental artikelen omtrent het verbod op meerdere functies door één en dezelfde ambtenaar uitgeoefend.
223206/03/1815pagina40Ontvangen van de gouverneur brief nr 126. Betreft de beloning van 21 gulden voor het aanbrengen van een deserteur.
223207/03/1815pagina41Ontvangen van de gouverneur brief nr 220. Betreft een post uit de staat van onvoorziene uitgaven.
223210/03/1815pagina42Ontvangen van de gouverneur brief nr 190. Bericht van toezending van een resolutie die het doen van protesten tegen een belasting aanslag regelt. Op de blz 43, 44 en 45 de genoemde resolutie.
223211/03/1815pagina46Ontvangen van de gouverneur brief nr 198. Betreft de rehabilitatie van diegenen die bij de omwenteling van 1795 ontslagen zijn.
223216/03/1815pagina48Ontvangen van de gouverneur brief nr 256. Betreft het autoriseren van diverse posten onvoorzien welke niet bij name genoemd worden.
223216/03/1815pagina49Ontvangen van de gouverneur brief nr 258. Zeer uitgebreide verhandeling betreffende het request van Jacobus Nicolaas Talma houdende o.a. een verzoek tot schadeloosstelling en ongehouden te zijn tot betaling van diverse belastingen. Over het jaar 1811.
223220/03/1815pagina54Ontvangen van de gouverneur brief nr 231. Aankondiging van een algemene dank en bede stond op woensdag 29 maart van 's morgens twaalf tot één uur 's middags.
223220/03/1815pagina55Ontvangen van de gouverneur brief nr 226. Een aantal bepalingen betreffende de aanleg van het patentregister.
223221/03/1815pagina57Ontvangen van de gouverneur brief nr 232. Bericht van toezending van de proclamatie waarbij de nieuwe titels van de nieuwe vorst bekend worden gemaakt (de proclamatie zelf is niet aanwezig)
223224/03/1815pagina58Ontvangen van de gouverneur brief nr 243. Bericht dat de vanouds gebruikte voornamen nog steeds gebruikt mogen worden.
223227/03/1815pagina59Ontvangen van de gouverneur brief nr 179. Betreft de benoeming van drie bij name genoemde militie commissarissen voor de provincie Vriesland. Tevens vermelden van hun werkzaamheden zoals b.v het oproepen van manspersonen die op 1 januari 1815 hun negentiende jaar zullen zijn ingetreden en hun drieentwintigste noch niet hebben volbracht.
223227/03/1815pagina60Ontvangen van de gouverneur brief nr 251. Betreft de rehabilitatie van diegenen die bij de omwenteling van 1795 ontslagen zijn. De gegevens moeten niet naar het departement van binnenlandse zaken gestuurd worden maar naar de gouverneur van Vriesland.
223228/03/1815pagina62Ontvangen van de gouverneur brief nr 252. Aantal wijzigingen betreffende het zegelrecht der patenten.
223230/03/1815pagina63Ontvangen van de gouverneur brief nr 186. Informatie over de hoogte (30 of 40 gulden) van de premie voor een vrijwilliger voor de nationale militie.
223230/03/1815pagina64Ontvangen van de gouverneur brief nr 187. Betreft de wet op de schutterijen.
223231/03/1815pagina65Ontvangen van de gouverneur brief nr 197. Betreft een vijftien tal artikelen over de schutterij. Voornamelijk op landelijk niveau.
223231/03/1815pagina69Ontvangen van de gouverneur brief nr 198a. Verhandeling over het in werking stellen van de wet op de schutterijen van 27 februari 1815.
223201/04/1815pagina72Ontvangen van de gouverneur brief nr 199. Verzoek om een opgave van beschikbare binnenschepen van een 20 tot 30 last. Deze zouden voor het vervoer van levensmiddelen moeten zorgen voor de vloot van legerschepen te Dortrecht.
223201/04/1815pagina73Ontvangen van de gouverneur brief nr 201. Betreft de indeling van de schutterij. Voornamelijk op landelijk niveau.
223201/04/1815pagina75Ontvangen van de gouverneur brief nr 202. Bekendmaking dat de gemeente Ee voor de nationale militie onder het militie district Leeuwarden valt met als militie commissaris C. Scheltinga van Heemstra.
223207/04/1815pagina76Ontvangen van de gouverneur brief nr 288. Betreft een groot aantal artikelen aangaande verwisseling der patenten. Betreft o.a vreemde kooplieden, kramers etc etc.
223230/03/1815pagina78Ontvangen van de secretaris bij het departement van financiën. Een extract uit het register der resolutien van de secretaris van staat voor de financien der verenigde nederlanden nr 17. Betreft een negental artikelen over de patentbladen.
223210/04/1815pagina81Ontvangen van de gouverneur brief nr 287a. Bericht van de benoeming van Wierdsma tot waarnemend directeur der politie in Vriesland. Tevens het verzoek om door te geven of er zich vreemdelingen in de gemeente ophouden.
223229/03/1815pagina82Ontvangen van de griffier der staten van Vriesland nr 29. Extract uit het verbaal der handelingen van den prokureur generaal bij het hooggeregtshof. Betreft een groot aantal artikelen aangaande paspoorten en vreemdelingen.
223212/04/1815pagina88Ontvangen van de gouverneur brief nr 242. Bericht dat er voor gezorgd zal worden dat de gemeenten genoeg exemplaren zullen hebben van attesten, verklaringen enz. nodig voor de nationale militie.
223215/04/1815pagina89Ontvangen van de griffier der staten van Vriesland nr 16. Extract uit het resolutieboek van het college van gedeputeerde staten. Betreft de begroting van de gemeente Ee voor 1815, begroot op F 5235-16-4.
223217/04/1815pagina91Ontvangen van de gouverneur brief nr 268a. Verzoek aan de gemeenten om een fonds te formeren waaruit de 40 gulden voor vrijwillige dienstneming in het leger betaald kunnen worden.
223217/04/1815pagina92Ontvangen van de gouverneur brief nr 299. Verzoek om in Leeuwarden opgerichte commissie te steunen. Doelmerk van deze commissie is het steunen van de weduwen en wezen van gesneuvelde militairen. Eveneens het steunen van gewonde militairen. Uitreiken van beloningen wegens heldenmoed.
223219/04/1815pagina93Ontvangen van de gouverneur brief nr 273. Verzoek om een opgave van beschikbare paarden voor het leger (treinpaarden). Paarden moeten zestig maanden oud en niet boven de negen jaren zijn. Hoog: onder de galg en op vlakke grond gemeten 4 voet 11 duim Rijnlandsche maat tot 5 voet 1 duim. Iets kleiner of groter maar sterk en zonder gebreken mag ook.
223220/04/1815pagina94Ontvangen van de gouverneur brief nr 294. Bericht dat de kosten van aankoop en levering van artillerie paarden aan het Russische leger naar evenredigheid over de ingezetenen van de gemeente omgeslagen kunnen worden.
223222/04/1815pagina95Ontvangen van de gouverneur brief nr 337. Bericht van verzending van de resolutie van 12 april 1815 no 2. De resolutie regelt het patent voor personen die niet aan elkaar verwante bedrijven mogen uitgeoefenen. Genoemd worden o.a Bakkers, Distelateurs, Grutters, Brandewijnkopers, Molenaars, Zeepzieders etc etc etc. Hierin diverse combinaties zoals: een bakker kan niet tevens gepatenteerd worden als grutter, molenaar of meelverkoper.
223224/04/1815pagina98Ontvangen van de gouverneur brief nr 318a. Verzoek om vrijwilligers voor de pontontrein. Vrijwilligers die buiten de Nationale militie vallen. Gewend met het omgaan met grote paarden. Vergoeding zeven stuivers per dag en een ducaat reisvergoeding als zij in Den Haag arriveren.
223225/04/1815pagina99Ontvangen van de gouverneur brief nr 347. Bericht dat de IJk- en Justeer meester der Trooische gewichten naar Vriesland komt om de examinatie der gewichten en balansen te verrichten.
223225/04/1815pagina100Ontvangen van de gouverneur brief nr 351. Bericht dat de ingediende rekening van 13-15-0 voor gedane leveranties aan het geallieerde leger goed gekeurd is.
223228/04/1815pagina101Ontvangen van de gouverneur brief. Bericht van toezending van 18 gezegelde patentbladen voor de dienst van 1815.
223229/04/1815pagina102Ontvangen van de gouverneur brief nr 345. Bericht dat de door de veldwachter Blom aangebrachte deserteur geen echte deserteur bleek te zijn.
223229/04/1815pagina103Ontvangen van de gouverneur brief nr 347. Verzoek om vacatures van schoolonderwijzers direct aan de schoolopziener van het district door te geven.
223201/05/1815pagina104Ontvangen van de griffier der staten brief nr 6. Extract uit het resolutieboek van het college van gedeputeerde staten van Vriesland. Betreft toestemming aan de schout van Ee om de kosten voor het verven en nummeren der pieken van de landstorm (45-7-8) aan de post onvoorziene uitgaven toe te schrijven.
223203/05/1815pagina105Ontvangen van de gouverneur brief nr 365. Verzoek om tot betaling van het Staatsblad de somma van 5-12-0
223208/12/1815pagina106Ontvangen van de gouverneur brief nr .... Betreft bericht van toezending van een resolutie (zie blz 107)
223226/04/1815pagina107Ontvangen een Extract uit het register der resolutien van den secretaris van staat voor de financiën der vereenigde Nederlanden. Betreft een zevental artikelen omtrent de gezegelde patentbladen.
223208/05/1815pagina108Ontvangen van de gouverneur brief nr 363. Betreft bericht van toezending van een resolutie (zie blz 109)
223229/04/1815pagina109Ontvangen een Extract uit het verbaal der handelingen van den procureur-generaal bij het hoog geregtshof, als belast met het algemeen toezig en het opperbestuur der politie brief nr 4. Strenge regels omtrent het afgeven van paspoorten aan de zeevarenden.
223213/05/1815pagina112Ontvangen van de gouverneur brief nr 390. Bericht van in functie treden van C. Schokker bij de administreerende zaken van de Armee.
223216/05/1815pagina113Ontvangen van de gouverneur brief nr 191. Wijziging betreffende de toezending van de opgave der vreemdelingen.
223217/05/1815pagina114Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 3. Bericht naar aanleiding van de missive van 5 mei 1815 nr 49. Betreft de klacht van de veerschippers over de bevaarbaarheid van de Paesens.
223217/05/1815pagina117Ontvangen van de gouverneur brief nr 408. Wijziging betreffende het vrije transport van zieke militairen.
223221/05/1815pagina118Ontvangen van de gouverneur brief nr 434. Bericht naar aanleiding van het verzoek van 24 april 1815 nr 318a. Er hebben zich geen vrijwilligers als rijders bij de pontontrein gemeld. Verzoek aan de gemeenten om zo gauw mogelijk te vergaderen en alnog te zorgen voor de benodigde rijders.
223222/05/1815pagina119Ontvangen van de gouverneur brief nr 424. Zestal artikelen betreffende het dienstboden, paarden-, plaisier- en passagegeld.
223223/05/1815pagina121Ontvangen van de gouverneur brief nr 446. Betreft de kosten van de levering van paarden ten behoeve van het Russische leger.
223223/05/1815pagina122Ontvangen van de gouverneur brief nr 447. Betreft de kosten in 1814 voor de levering van paarden voor het 2e en 3e regiment dragonders.
223226/05/1815pagina123Ontvangen van de gouverneur brief nr 535. Bericht naar aanleiding van een dispositie van 16 maart 1815 nr 258. Betreft het verzoek van J.N. Talma tot vrijstelling van betaling van de quotisatie 1811 van het dorp Engwierum.
223229/05/1815pagina124Ontvangen van de gouverneur brief nr .... Bericht van toezending van vier patentbladen.
223231/05/1815pagina125Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 7. Toestemming aan de schout van Ee voor een extra belastingheffing van ¼ stuiver per gulden.
223231/05/1815pagina127Ontvangen van de gouverneur brief nr 550. Naar aanleiding van de missive van 10 december 1814 nr 1215b. Bericht dat het Dijksbestuur de schulden ten laste van het voormalige district Oostdongeradeel zal betalen.
223207/06/1815pagina129Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 1. Beslissing dat de gemeenten Holwerd, Nes, Ternaard, Anjum en Ee gezamenlijk de kosten verbonden aan de loting van de landmilitie zullen dragen.
223207/06/1815pagina131Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 5. Beslissing dat de slatting van de Paesens uitgesteld mag worden tot 1816.
223208/06/1815pagina132Ontvangen van de gouverneur brief nr 490. Bericht van toezending van de advertenties voor de aanbesteding van havenwerken in Stavoren en de Nieuwe Zijlen.
223210/06/1815pagina133Ontvangen van de gouverneur brief nr 594. Omschrijving van de wijze waarop een remboursement of gestorte borgtocht terug is te ontvangen.
223210/06/1815pagina134Ontvangen van de gouverneur brief nr 608b. Naar aanleiding van de missive van 10 december 1814 nr 1215b. Bericht dat het Dijksbestuur de schulden ten laste van het voormalige district Oostdongeradeel zal betalen.
223217/06/1815pagina135Ontvangen van de griffier der staten van Vriesland. Bericht dat de aanhef van brieven aan het departement van binnenlandse zaken beperkt kan worden tot 'Aan de Koning' met daarbij het desbetreffende departement.
223221/06/1815pagina136Ontvangen van de gouverneur brief nr 675. Voorwaarden omtrent der gecombineerde functie ' Ontvanger der directe belastingen' en 'Gemeente Ontvanger'
223224/06/1815pagina137Ontvangen van de gouverneur brief nr 479. Bericht om op zondag 2 juli een dank-en bede dag te houden naar aanleiding van de overwinning in de slag bij Waterloo.
223224/06/1815pagina138Ontvangen van de gouverneur brief nr 567. Verzoek om nauwkeurig te werk te gaan bij het accepteren van voorlopige vrijstellingen van lotelingen..
223224/06/1815pagina139Ontvangen van de gouverneur brief nr 568. Bericht van toezending van een exemplaar van instructie voor de inspecteurs der administratie bij de Armée.
223226/06/1815pagina140Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 1. Resoluties betreffende geschillen tussen plaatselijke besturen en particulieren.
223226/06/1815pagina141Ontvangen van de gouverneur brief nr 483. Bericht om op woensdag 5 juli een dank-en bede dag te houden naar aanleiding van de overwinning op de vijand. Tevens aanzegging dat op elke eerste woensdag van de maand 's middags om twaalf uur een bid uur zal worden gehouden. Hierbij gevoegd een drie pagina groot epistel welke vanaf de kansel voorgelezen diende te worden.
223230/06/1815pagina145Ontvangen van de gouverneur brief nr 594. Oproep aan gemeenten en steden om doortrekkende gewonde miltairen goed op te vangen.
223230/06/1815pagina146Ontvangen van de gouverneur brief nr 595. Oproep aan gemeenten en steden om doortrekkende lichtgewonde miltairen goed op te vangen maar wel streng te controleren op desertie.
223206/07/1815pagina147Ontvangen van de gouverneur brief nr 549. Enkele instructies betreffende het patentrecht.
223208/07/1815pagina148Ontvangen van de gouverneur brief nr 506. Bericht van toezending van een brief waarin opgeroepen wordt tot de oprichting van een fonds tot steun van de verminkte verdedigers van het vaderland. Genoemde oproep is hierbij gevoegd.
223212/07/1815pagina151Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 4. Betreft het protest van Anne Andries Mokma cum Soc allen landbouwers onder Hantumhuizen tegen de dam die door Former Thomas Wiersma landbouwer onder Wetzens in Jaarlagat gelegd is.
223213/07/1815pagina154Ontvangen van de gouverneur brief nr 621. Bericht van toezending van de contracten waarop aan de leveranciers J.A. Classen en L. Kupser in De Haag is uitbesteed de leverantie en distributie der vivres, fourages, brand de licht voor het leger in de noordelijke provincies.
223217/07/1815pagina155Ontvangen van de gouverneur brief nr 626. Bericht van splitsing van het departement van defensie in de twee hoofdafdelingen Personeel en Materiaal.
223225/07/1815pagina156Ontvangen van de gouverneur brief nr 603. Betreft de personele belasting, het mobilair, deuren en vensters.
223229/07/1815pagina157Ontvangen van de gouverneur brief nr 553. Bericht waar het geld voor het fonds voor verminkte krijgslieden, weduwen en wezen van gesneuvelden gestort dient te worden ( zie brief blz 148)
223231/07/1815pagina158Ontvangen van de gouverneur brief nr 835. Betreft enige voorwaarden voor het opvoeren van uitgaven onder de post 'onvoorziene uitgaven'.
223231/07/1815pagina159Ontvangen van de gouverneur brief nr 619. Betreft de enige artikelen omtrent de belasting op de runderbeesten, paarden en schapen.
223204/08/1815pagina160Ontvangen van de gouverneur brief nr 566. Bericht van toezending van een circulaire van het departement van oorlog met vragen die beantwoord dienen te worden.
223205/08/1815pagina161Ontvangen van de gouverneur brief nr 842. Bericht van toezending van het formulier van het quitus (een vijfde) te overhandigen aan de plaatselijke ontvanger.
223207/08/1815pagina162Ontvangen van de gouverneur brief nr 850. Betreft de gang van zaken bij het autoriseren van uitgaven voor de post 'onvoorzienen uitgaven'
223207/08/1815pagina163Ontvangen van de gouverneur brief nr 628. Bericht van toezending van een exemplaar van de resolutie van de secretaris van staat voor de financien van 28 juli 1815 nr 16. De bijgevoegde resolutie betreft een groot aantal punten voor de vaststelling van de grondbelasting. Met name op het gebied van eigendomsoverdracht.
223210/08/1815pagina167Ontvangen van de gouverneur brief nr 636. Betreft het patent van korenmolenaar. Tappenering, sterke drank en bieren worden hierin genoemd.
223218/08/1815pagina168Ontvangen van de gouverneur brief nr 658. Enkele artikelen betreffende het dienstboden en paarden kohier.
223222/08/1815pagina169Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 2. Betreft drie uitgaven voor de post onvoorzien waarvoor toestemming vereist is. 1) Een post van 6 gulden uit 1813 moet uit de gemeente kas omdat de toenmalige ontvanger Huber bij de omwenteling met het geld vertrokken is. 2) De veldwachter uit Engwierum krijgt geen premie voor het aanbrengen van een deserteur op 5 oktober 1814. 3) Betreft kosten van de nachtwacht en de landstorm.
223225/08/1815pagina172Ontvangen van de gouverneur brief nr 678. Verzoek om een lijst van personen uit de gemeente die uit krijgsgevangschap teruggekeerd zijn of waarvan bericht is ontvangen.
223230/08/1815pagina173Ontvangen van de gouverneur brief nr 919. Verzoek om inlichtingen over Antje Christoffels Beugel, de weduwe van Jelle Baukes de Vries naar aanleiding van het request waarin het om betaling van 63-0-0 wegens kostpenningen van Volkert Willems.
223205/09/1815pagina174Ontvangen van de gouverneur brief nr 620. Verzoek om advies aangaande het request van Jan Teekes Zijlstra sluiswachter op de nieuwe zijlen onder Engwierum
223205/09/1815pagina175Ontvangen van de gouverneur brief nr 950. Betreft een reactie op de brief van 21 augustus 1815 nr 60 aangaande de begroting.
223206/09/1815pagina176Ontvangen van de gouverneur brief nr 955. Een zeer uitgebreide brief over het aanbod van het Dijksbestuur om de schulden van het voormalige district Oostdongeradeel te betalen.
223206/09/1815pagina178Ontvangen van de gouverneur brief nr 694. Betreft het invorderbaar stellen van het patentkohier.
223206/09/1815pagina179Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 1. Betreft de wijze van afhandeling van lopende en gevestigde schulden.
223211/09/1815pagina181Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 3. Waarschuwing om maatregelen te nemen ivm geconstateerde hondsdolheid.
223211/09/1815pagina183Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 5. Betreft de tijd van indiening van de begrotingen.
223211/09/1815pagina184Ontvangen van de gouverneur brief nr 632. Bericht van toezending van de benoeming van Jan Teekes Zijlstra als zijlwachter waarbij de conditiën van verpachting. Tevens de vermelding dat de registratie van de visserij bij de zijlwachter zal berusten.
223212/09/1815pagina185Ontvangen van de gouverneur brief nr 710. Bericht dat het overlijden van militairen ook doorgegeven moet worden aan de regulateur van de belasting op het recht van successie.
223226/09/1815pagina186Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 1. Betreft de verdeling van de kosten voor het drukken der attesten en verklaringen voor de nationale militie.
223226/09/1815pagina187Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 3. Betreft voorwaarden voor opneming van geld door administratien van arme-Gods of weeshuizen etc.
223227/09/1815pagina189Ontvangen van de gouverneur brief nr 747. Betreft de organisatie der schutterijen.
223230/09/1815pagina190Ontvangen van de gouverneur brief nr 679. Betreft de aanstelling tot keurmeesters der botervaten. Tevens achttien punten waaraan zij zich dienen te houden.
223202/10/1815pagina192Ontvangen van de gouverneur brief nr 755. Verzoek om de nodige reçu's zodat de betaling van de haver transporten naar Zwolle van begin 1814 plaats kan vinden.
223204/10/1815pagina193Ontvangen van de gouverneur brief nr 740. Afspraak over het terrein waar de zijlwachter Jan Teekes Zijlstra het alleenrecht van visserij heeft. Ook het zogenaamde 'doodegat' komt ter sprake.
223209/10/1815pagina194Ontvangen van de gouverneur brief nr 1029. Uitslag aangaande het request van Antje Christoffels Beugel, de weduwe van Jelle Baukes de Vries naar aanleiding over de betaling van 63-0-0 wegens kostpenningen van Volkert Willems.
223214/10/1815pagina195Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 1. Betreft het gebruik van Amsterdams kunstcement.
223216/10/1915pagina196Ontvangen van de gouverneur brief nr 703. Verzoek om in kennis gesteld te worden over de bijeengebrachte som gelds voor het fonds van gekwetste verdedigers van het vaderland.
223218/10/1815pagina197Ontvangen van de gouverneur brief nr 1062. Bericht van toezending van een modelstaat betreffende de post onvoorziene uitgaven (modelstaat niet aanwezig)
223228/10/1815pagina198Ontvangen van de gouverneur brief nr 733. Aanschrijving om de predikanten in kennis te stellen van het stopzetten van de maandelijke bede-uren. Met uitzondering van de Rooms-katholieken.
223230/10/1815pagina199Ontvangen van de gouverneur brief nr 734a. Verzoek om eerst inlichtingen in te winnen voordat er bewijzen van goed gedrag aan onderwijzers worden afgegeven.
223206/11/1815pagina200Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 1. Betreft een aantal besluiten en voorwaarden van huisvesting van militairen en levering van materiaal aan de troepen waarvoor vergoeding gevraagd kan worden.
223208/11/1815pagina203Ontvangen van de gouverneur brief nr 750a. Verzoek om het kind van Joukje Willems en Jacob Tuinder, allen in het tuchthuis te Leeuwarden, op te halen en over te brengen naar de grootmoeder Antje Jacobs, wed Johannes Tuinder te Ee waar de overige kinderen ook gehuisvest zijn [Kind is waarschijnlijk Anne Thuinder geb 5 maart 1815 te Leeuwarden in het tuchthuis, zie blz 209]
223208/11/1815pagina204Ontvangen van de gouverneur brief nr 821. Betreft een schrijven over de aanzuivering der aanslagen in de directe belastingen der domeingoederen.
223210/10/1815pagina205Ontvangen van de gouverneur brief nr 754. Betreft de keurmeesters der botervaten.
223211/11/1815pagina206Ontvangen van de gouverneur brief nr 810. Betreft de betaling voor huisvesting, voeding en transportmiddelen voor de militairen.
223213/11/1815pagina207Ontvangen van de gouverneur brief nr 1. Betreft de betaling voor huisvesting, voeding en transportmiddelen voor de militairen.
223214/11/1815pagina208Ontvangen van de gouverneur brief nr 813. Betreft de over complete trekpaarden van het leger aan landbouwers uitgeleend zouden kunnen worden. Voor Friesland 250 paarden.
223217/11/1815pagina209Ontvangen van de gouverneur brief nr 767b. Bericht dat het kind van Joukje Willems [zie blz 203] door de schout van Veenwouden afgehaald zal worden.
223228/11/1815pagina210Ontvangen van de gouverneur brief nr 848. Bericht van toezending van een extract van een koninklijk besluit over de oorlogsbelasting.
223228/11/1815pagina211Ontvangen van de gouverneur brief nr 787. Brief over een request van de landeigenaren van Oostdongeradeel betreffende de dijkslasten.
223211/12/1815pagina212Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 3. Betreft de huisvesting, voeding en transportmiddelen voor de militairen.
223212/12/1815pagina214Ontvangen van de gouverneur brief nr 805. Aanschrijving om de predikanten in kennis te stellen van het dank-uur op woensdag 30 november. Met uitzondering van de Rooms-katholieken.
223212/12/1815pagina215Ontvangen van de gouverneur brief nr 806. Verzoek om een lijst van de twaalf meest aanzienlijke en gegoede personen. Waarbij de schout bovenaan en vervolgens de leden van de raad. Vermelding van voor- en achternaam en de woonplaats.
223220/12/1815pagina216Ontvangen van de gouverneur brief nr 893. Bericht dat per 1 januari 1816 de kosten van de militaire justitie door het ministerie van justitie zullen worden gedragen.
223227/12/1815pagina217Ontvangen van de gouverneur brief nr 839. Bericht van toezending van het extract besluit van de commissaris generaal voor het onderwijs, voor kunsten en wetenschappen van 28 november 1815. Het extract bevat de indeling van schooldistricten in Vriesland. Per district vermelding van de schoolopziener en de dorpen van het district.
223227/12/1815pagina221Ontvangen van de gouverneur brief nr 840. Bericht van toezending van de registers van geboorte, ondertrouw, huwelijk en overlijden.
223223/12/1815pagina222Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 6. Betreft het fonds voor verminkte krijgslieden, weduwen en wezen van gesneuvelden gestort dient te worden (zie brief blz 148)
223230/12/1815pagina224Ontvangen van de gouverneur brief nr 914. Brief over de instelling van de landsgrenzen belangrijk oa ivm de wet op de inkomende en uitgaande rechten voor het gehele koninkrijk.
223206/01/1816pagina225Ontvangen van de gouverneur brief nr 17. Betreft de beloning voor de zetters. Over 1815 25.-.-
223209/01/1816pagina226Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 20. Aantal vragen zoals: In hoeveel klassen de landerijen en ongebouwde eigendommen verdeeld worden. In welke klasse de pondematen verdeeld worden. Hoeveel belasting er betaald moet worden.
223210/01/1816pagina227Ontvangen van de gouverneur brief nr 14. Bericht van toezending van een tableau waarin het aantal scholen en schoolvertrekken ingevuld dient te worden.
223213/01/1816pagina228Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 4. Uitgebreid schrijven over het mogelijke gebruik van rotte (ratte) kruid bij het schoonmaken van de korst van zoetemelksekaas. Deze kaas zou vooral bij het leedmaal gebruikt worden.
223213/01/1816pagina230Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 5. Verbod op het zuigen van vrouwenborsten als beroep of kostwinning, Dit omdat de kans op besmetting met de venusziekte door de zuigster groot is.
223216/01/1816pagina231Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 4. Betreft de keuring van botervaten, met name het aanhouden van een voorraad houd.
223217/01/1816pagina232Ontvangen van de gouverneur brief nr 25. Betreft autorisatie van de benoeming van de onderwijzer te Aalzum.
223218/01/1816pagina234Ontvangen van de gouverneur brief nr 20. Bericht van toezending van de inschrijvingsvellen voor de nationale militie. Drie soorten militieregisters.
223220/01/1816pagina235Ontvangen van de gouverneur brief nr 27. Aantal artikelen betreffende de oproeping der nationale militie.
223222/01/1816pagina236Ontvangen van de gouverneur brief nr 52. Uitgebreid schrijven over het vergoeden van de gemaakte kosten ten tijde van de franse overheersing op de Franse kroon.
223224/01/1816pagina239Ontvangen van de gouverneur brief nr 32. Betreft reclamatien van militairen en ambtenaren in dienst van het franse leger.
223225/01/1816pagina240Ontvangen van de gouverneur brief nr 33. Bericht dat in tegenstelling van de brief van 18-01-1816 de inschrijving voor de nationale militie in slechts één register behoeft.
223229/01/1816pagina241Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 2. Betreft de nodige maatregelen ter bestrijding van de besmettelijke ziekte die in Nes geconstateerd is.
223229/01/1816pagina241aOntvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 4. Betreft de betaling voor de zegels der registers der burgerlijke stand.
223231/01/1816pagina242Ontvangen van de gouverneur brief nr 39. Betreft ontslagenen en lotelingen van de nationale militie (geen persoons-namen)
223205/02/1816pagina243Ontvangen van de gouverneur brief nr 42. Verzoek om het aantal benodigde certificaten voor de militie door te geven.
223206/02/1816pagina244a Ontvangen van de gouverneur brief nr 43. Betreft de in te leveren koperen trommen, slagbanden en stokken bij 's Rijks magazijn van kleding te Delft.
223206/02/1816pagina244a Volledige tekst van een klein los blad: 6 koperen trommen waaronder een zonder snaarschroef. 6 slagbanden. 10 stokken waaronder een defect.
223215/02/1816pagina245Ontvangen van de gouverneur brief nr 68. Verzoek om informatie over bijzondere gebeurtenissen zoals b.v. Blijken van moed, ongelukken etc.
223219/02/1816pagina246Ontvangen van de gouverneur brief nr 66b. Verzoek om gegevens over Tjeerd Pieters Gras: is hij enige zoon en zijn er zonen uit zijn moeder haar tweede huwelijk.
223221/02/1816pagina247Ontvangen van de gouverneur brief nr 137. Uitgebreid schrijven met veel artikelen over het vergoeden van de gemaakte kosten ten tijde van de franse overheersing.
223223/02/1816pagina250Ontvangen van de gouverneur brief nr 72. Bericht van toezending van twee advertenties betreffende het vergoeden van de gemaakte kosten ten tijde van de franse overheersing.
223226/02/1816pagina251Ontvangen van de gouverneur brief nr 79. Betreft ingelijfde lotelingen van de lichting 1814 die menen aanspraak op ontslag te hebben (geen persoons-namen)
223227/02/1816pagina252Ontvangen van de gouverneur brief nr 87. Waarschuwing voor schepen afkomstig uit de middellandse zee vanwege de besmettelijke ziekte in het koninkrijk Napels.
223227/02/1816pagina253Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 4. Betreft het voorschot op de oorlogsbelasting.
223229/02/1816pagina255Ontvangen van de gouverneur brief nr 93. Betreft niet mogen bekleden van ambtelijke of rechterlijke dubbelfuncties.
223202/03/1816pagina256Ontvangen van de militie-raad van het 1e district van Vriesland brief nr 9. Verzoek aan de burgemeesters en schouten om bij de zitting van de militieraad aanwezig te zijn.
223201/03/1816pagina257Ontvangen van de gouverneur brief nr 94. Bericht van toezending van twee brieven betreffende de vergoeding van de gemaakte kosten ten tijde van de franse overheersing wegens militaire tractementen etc.
223204/03/1816pagina258Ontvangen van de gouverneur brief nr 98. Bericht dat het opzenden van de trommen van de landstorm ook betrekking heeft op de compagnien van de gemeente Ee.
223204/03/1816pagina259Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 2. Betreft een aantal reglementen over de wijze van handelen bij vele onduidelijke bestuurlijke zaken zoals bv: het onderhoud van de armenkassen, onderhoud van de dorpstorens, bruggen, vaarten, wallen etc. Eén en ander naar aanleiding van de bestuurlijke veranderingen van voor, tijdens en na het franse tijdperk.
223204/03/1816pagina261Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 6. Toestemming voor de schouten op bij dringende zaken in 1816, alleen bij wijze van voorschot, gebruik te maken van batig saldo over 1815.
223209/03/1816pagina262Ontvangen van de gouverneur brief nr 159. Betreft een meningsverschil over de registers en onuitgegeven recepissen van de oorlogsbelasting.
223213/03/1816pagina263Ontvangen van de gouverneur brief nr 166. Verzoek tot betaling van 2-13-0 voor ontvangen staatsbladen.
223215/03/1816pagina264Ontvangen van de gouverneur brief nr 104. Verzoek om een opgaven van Roomsche-Catholieke Priesters binnen de gemeente die een toelage uit 'lands kas ontvangen.
223218/03/1816pagina265Ontvangen van de militie-raad van het 1e district brief nr 19. Oproep aan een aantal lotelingen om zich op 25 maart 1816 in Leeuwarden te melden. Nr 1 Sije van der Wal met daarbij de aantekening ǵaat na het hospitaal'. Nr 10 Haije Minnema. Nr 11 Hendrik Braaksma. Nr 15 Tjepke Havinga.
223223/03/1816pagina266Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland. Aantal artikelen betreffende de praktische uitvoering van de 'Wet op het zegel'
223227/03/1816pagina269Ontvangen van de gouverneur brief nr 128. Bericht dat besluiten op last van wereldlijke autoriteiten voortaan niet meer in de R.C. Kerk afgekondigd mogen worden tenzij er uitdrukkelijk opdracht toe gegeven is.
223228/03/1816pagina270Ontvangen van de gouverneur brief nr 129. Ivm het onderzoek naar toestand van der armen het verzoek om een opgaven met twee tabellen. Een tabel met de godshuizen en gestichten en in de tweede tabel de gealimenteerden.
223229/03/1816pagina271Ontvangen van de gouverneur brief nr 142. Bericht dat aanspraken ten laste van het departement van oorlog uiterlijk op 15 april ingediend moeten worden.
223230/03/1816pagina272Ontvangen van de gouverneur brief nr 138. Bericht dat zonder vertoon van een plaatselijk persoonscertificaat geen paspoorten zullen worden verstrekt.
223204/04/1816pagina273Ontvangen van de gouverneur brief nr 196. Aanscherping betreffende het formeren van de kohieren der oorlogsbelasting.
223206/04/1816pagina275Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 4. Duidelijkheid over wie het onderhoud van scholen en de jaarwedde van de onderwijzers betalen moet en onder welke post in de begroting e.e.a. Geplaatst dient te worden.
223209/04/1816pagina276Ontvangen van de gouverneur brief nr 158. Verzoek om een lijst van verenigingen, kloosters etc van katholieke huize.
223209/04/1816pagina277Ontvangen van de gouverneur brief nr 159. Verzoek om het aanspoelen van bakens aan de officieren van het loodswezen door te geven.
223210/04/1816pagina278Ontvangen van de gouverneur brief nr 225. Betreft enkele verduidelijkingen betreffende het patentplicht.
223219/04/1816pagina279Ontvangen van de gouverneur brief nr 247. Aantal artikelen betreffende de vrijstelling van tolgelden. Bv de brievepost, militairen etc etc.
223222/04/1816pagina280Ontvangen van de gouverneur brief nr 175. Uitgebreid schrijven met een zevental aandachtspunten over de wijze van invullen van de Tabellen en nota's betreffende het armenwezen.
223224/04/1816pagina282Ontvangen van de gouverneur brief nr 255. Officiele belastingaanslag voor de gemeente Ee over 1816. Grondbelasting op de ongebouwde eigendommen 20.373 . – . –. Grondbelasting op de gebouwde eigendommen 1.542 . – . – . Personele en mobilaire belating 1.066 . – . –. Recht op deuren en vensters 517 . – . – . Hierbij nog enkele aanvullingen.
223225/04/1816pagina283Ontvangen van de gouverneur brief nr 184. Publicatie van 12 april 1782 van de Staten van Vriesland: Zo dikwijls de twaalfde mei op een zondag invalt, de verhuizingen op den 13 dier maand zullen moeten geschieden. Deze wet moet geacht worden in volle kracht in werking te zijn.
223226/04/1816pagina284Ontvangen van de gouverneur brief nr 260. Verzoek om de rekening van het staatsblad te betalen.
223229/04/1816pagina285Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 2. Voortwaarden voor de aanvraag van wagenveren. (Lijndiensten van potkoets of diligence)
223229/04/1816pagina287Ontvangen van de gouverneur brief nr 263. Bericht dat er geen strandvonderijrekening over het afgelopen jaar is binnen gekomen. Dringend verzoek om strandvonderijrekeningen wel op te sturen.
223211/05/1816pagina288Ontvangen van de gouverneur brief nr 218. Betreft gelden, effecten of andere zaken die volgens het decreet van 8 november 1810 executeert
223211/05/1816pagina289Ontvangen van de gouverneur brief nr 286. Bericht van toezending van een aantal gezegelde patentbladen.
223213/05/1816pagina290Ontvangen van de gouverneur brief nr 384. Bij de opgestuurde dorpsbegrotingen missen de gegevens van de armen administratien. Verzoek om deze alsnog op te sturen.
223230/05/1816pagina291Ontvangen van de gouverneur brief nr 218. Bericht van toezending van een aantal bepalingen die in acht genomen moeten worden bij de voordracht van officieren voor de schutterij. De artikelen in een apart blad toegevoegd.
223231/05/1816pagina294Ontvangen van de gouverneur brief nr 310. Bericht dat de kohieren van de belastingen goedgekeurd zijn. Afkondiging in de kerk dat de kohieren voor belanghebbenden ter inzage liggen dient na afloop van de dienst te geschieden.
223205/06/1816pagina296Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 1. Wijziging in het recht van attributie. Met name op het gebied van goederen en gelden van de kerken dienen aan justitie te worden overgelaten. (attributie = rechtstreekse toekenning van eigen bevoegdheden door de grondwet of formele wet. Bijv. de provincies en gemeenten bezitten regelgevende bevoegdheden die rechtstreeks op de grondwet zijn)
223207/06/1816pagina298Ontvangen van de gouverneur brief nr 224. Declaraties voor logies, voeding en transportmiddelen voor militairen dienen alleen na indiening van dubbele quitantien.
223210/06/1816pagina299Ontvangen van de gouverneur brief nr 261b. Besluit betreffende de aanspraken op de franse kroon.
223211/06/1816pagina300Ontvangen van de gouverneur brief nr 230. Betreft het indienen van lijsten van manschappen voor de nationale militie.
223211/06/1816pagina301Ontvangen van de gouverneur brief nr 229. Betreft de prolongatie van lopende contracten voor de levering van voedsel, voer en legstro ten behoeve van de Nederlandse troepen.
223212/06/1816pagina302Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 2. Betreft het zegelrecht voor de registers van plaatselijke belastingen.
223213/06/1816pagina304Ontvangen van de gouverneur brief nr 273. Bericht over een te houden dankdag wegens de overwinning bij Waterloo. Af te kondigen in de kerken behalve de kerk van de roomskatholieken.
223213/06/1816pagina305Ontvangen van de gouverneur brief nr 489. Verzoek om een onderbouwing van de schoolhuizinge van Aalzum.
223215/06/1815pagina306Ontvangen van de gouverneur brief nr 494. Betreft de openstaande rekeningen voor levering van paarden aan het russische leger. Omdat betaling nog lang kan duren autoriseert adviseert de goeveneur de schout om als voorschot een personele quotisatie voor de gegoede burgers in te stellen.
223218/06/1816pagina307Ontvangen van de gouverneur brief nr 235. Enkele voorwaarden voor onderofficieren en manschappen van de nationale militie waaraan voldaan moet worden bij het met verlof gaan.
223221/06/1816pagina308Ontvangen van de gouverneur brief nr 239. Schrijven dat alle transporten voor het leger over water alleen door de voor het leger werkende aannemers verzorgd dienen te worden.
223229/06/1816pagina309Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 12. Autorisatie van de opgevoerde uitgaven voor de post onvoorzien. Diverse kosten met omschrijving met daarbij vermeld de bedragen. Betreft reperatie van een brug in Metslawier. Zegelgeld. Kosten sollicitatie onderwijzer te Aalzum. Transport van de trommen van de landstorm naar Delft. Reparaties aan de dorpshuizen te Oostrum.
223201/07/1816pagina311Ontvangen van de gouverneur brief nr 364. Verzoek om enkele gegevens betreffende de oorlogsbelasting.
223201/07/1816pagina312Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 1. Verzoek om gegevens in de tabelvorm van het getal der krankzinnigen, waar ze verblijven en welke kosten hieraan zijn verbonden.
223201/07/1816pagina313Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 2. Waarschuwing dat de paardenziekte snot- of kwade droes zich geopenbaard heeft. Zieke paarden mogen niet naar de veemarkt of in openbare stallen gestald worden.
223208/07/1816pagina314Ontvangen van de gouverneur brief nr. 311. Benoeming van Jan Sakes Buwalda tot veldwachter in plaats van de overleden Johannes Pieters Kooistra.
223211/07/1816pagina315Ontvangen van de gouverneur brief nr. 571. Schrijven over de betaling van de leverantie van paarden aan het russische leger.
223212/07/1816pagina316Ontvangen van de gouverneur brief nr 318. Schrijven over de slechte toestand van het voetpad lopende langs de oude dijk (van Ee ) naar Dokkum.
223212/07/1816pagina317Ontvangen van de gouverneur brief nr 321. Betreft de woonplaats waartoe burgers behoren bij aangiften van de burgerlijke stand.
223218/07/1816pagina318Ontvangen van de gouverneur brief nr … Bericht van toezending van een advertentie voor de aanbesteding van werken van de Waterstaat.
223220/07/1816pagina319Ontvangen van de gouverneur brief nr 430. Verzoek om de rekening van het staatsblad te betalen.
223220/07/1816pagina320Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 22. Bericht dat naar aanleiding van de ingestuurde begrotingen de perSonele omslagen over 1816 geformeerd zullen worden.
223224/07/1816pagina321Ontvangen van de gouverneur brief nr260a. Verzoek om een opgaven van alle wapenen welke bij de landstorm in gebruik geweest zijn.
223224/07/1816pagina322Ontvangen van de gouverneur brief nr 268a. Aantal ophelderingen betreffende de schutterijen zoals b.v de krijgsraad, indeling etc. (zie blz 323)
223226/07/1816pagina326Stukje van een niet ingevuld Franstalige tabel.
223226/07/1816pagina327Ontvangen van de gouverneur brief nr 272. Schrijven over de afhandeling van burgerlijke en militaire pensioenen.
223230/07/1816pagina328Ontvangen van de gouverneur brief nr 276a. Betreft de opzending van de Trommen naar Delft.
223231/07/1816pagina329Ontvangen van de gouverneur brief nr 455. Een viertal artikelen betreffende de belasting op de runderbeesten ten behoeve van het veefonds.
223205/08/1816pagina330Ontvangen van de gouverneur brief nr 281. Bericht van de komende inspectie van de met verlof zijnde mannen van de nationale militie.
223206/08/1816pagina331Ontvangen van de gouverneur brief nr 466. Een viertal artikelen betreffende het patentrecht.
223206/08/1816pagina332Ontvangen van de gouverneur brief nr 283. Verzoek om het overlijden van een gepensioneerde of bezoldigde militair direct door te geven.
223213/08/1816pagina333Ontvangen van de gouverneur brief nr 386. Verzoek om grootte van voorraad hooi. Of het ook alleen voor eigen gebruik IS. De prijs van het hooi als het verkocht wordt.
223212/08/1816pagina334Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 9. Schrijven over de wijze van betaling van dringende traktementen.
223213/08/1816pagina335Ontvangen van de gouverneur brief nr 290b. Verzoek om bij het indienen van declaraties van kazernering, transport van zieken etc. de gemeentenaam en provincie duidelijk te vermelden.
223216/08/1816pagina336Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 9. Schrijven over de slechte toestand van het voetpad lopende langs de oude dijk van het zogenaamde Wielhuis naar Dokkum.
223216/08/1816pagina337Ontvangen van de gouverneur brief nr 293. Schrijven over de betaling van de leveranties aan het Russische leger.
223216/08/1816pagina338Ontvangen van de gouverneur brief nr 488. Schrijven over de benoeming van zetters voor de directe belastingen.
223219/08/1816pagina339Ontvangen van de gouverneur brief nr 678. Verzoek om de rekening van de plaatselijke ontvangers voor het jaar 1815 op te sturen.
223219/08/1816pagina340Ontvangen van de gouverneur brief nr 679. Bericht van verzending van de personele repartitie.
223202/09/1816pagina341Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 1. Schrijven waarin duidelijk gesteld wordt dat in advertenties van plaatselijke besturen geen verwijzing naar de gezindheid mag staan. B.v. Geen vermelding van Joodse kramers.
223202/09/1816pagina342Ontvangen een extract uit het resolutieboek van gedeputeerde staten van Vriesland brief nr 24. Betreft de nieuwe wijze van benoeming van gemeenteraad en Assessoren. Voor Oostdongeradeel woorden hierin de namen van de gemeenteraadsleden en die van de Assessoren vermeld.
223203/09/1816pagina345Ontvangen van de gouverneur brief nr 445. Aanmaning voor de plaatselijke besturen om medewerking te verlenen aan de beambten der convoijen en licenten.
223211/09/1816pagina346Ontvangen van de gouverneur brief nr 455. Hernieuwd verzoek om een opgaven van de in de gemeente woonachtige krankzinnigen.
223221/09/1816pagina347Ontvangen van de gouverneur brief nr 480. Verzoek om een opgaven van het benodigde aantal zegels voor de akten van de burgerlijke staand van 1814 en 1815.