Index Mairie Ee OostD Inv nr 227 (Voor_ Aanschrijvingen binnen de gemeente. Achter_ Notificaties en bekendmakingen binnen de gemeente Ee)
ToegangInventarisDatumNadere aanduidingAanduidingNaam of titel
222720/03/1815Pagina A- 2Notificatie van de schout J. van Assen. Oproep aan de 17 jarigen om zich te melden voor de Landstorm. Aan de 50 jarigen om zich te laten uitschrijven uit de Landstorm.
222720/03/1815Pagina A- 2Notificatie van de schout J. van Assen. Aanmaning betreffende aangifte voor de dienstboden en paarden belasting.
222730/03/1815Pagina A- 3Bekendmaking door de schout J. van Assen. Oproep aan de mannen tussen de 19 en 24 om zich op te geven voor de Nationale militie. Plaats en tijd hierbij aangegeven.
222704/04/1815Pagina A- 4Notificatie van de schout J. van Assen. Melding dat een ieder zich in het register voor de nationale militie heeft ingeschreven.
222706/04/1815Pagina A- 4Bekendmaking door de schout J. van Assen. Oproep van de nationale militie om vrijwilligers te paard.
222706/04/1815Pagina A- 4Bekendmaking door de schout J. van Assen. Oproep van de nationale militie om vrijwilligers te paard.
222713/04/1815Pagina A- 5Notificatie van de schout J. van Assen. Drietal voorschriften omtrent provisionele patenten aan vreemde kooplieden, kramers etc.
222714/04/1815Pagina A- 6Notificatie van de schout J. van Assen. Huisvesting aan in de gemeente verblijvende vreemdelingen moet binnen twaalf uren doorgegeven worden.
222728/04/1815Pagina A- 7Bekendmaking door de schout J. van Assen. Oproep om vrijwilligers voor de te vormen pontontrein voor ondersteuning van de nationale militie. Tevens vermelding van de vergoeding.
222705/05/1815Pagina A- 8Bekendmaking door de schout J. van Assen. Betreft het laten lopen van schapen langs de publieke weg. Zonder toestemming van de armvoogden niet toegestaan.
222716/05/1815Pagina A- 8Waarschuwing van de schout J. van Assen. Waarschuwing aan de ingezetenen om de wegen in goede staat te brengen en het nodige onderhoud te plegen.
222726/05/1815Pagina A- 9Bekendmaking door de schout J. van Assen. Oproep om rijders voor de pontontrein van de Nationale militie.
222703/06/1815Pagina A- 9Bekendmaking door de schout J. van Assen. Bekendmaking dat de vrijwillige bijdragen voor de Nationale militie op zaterdag 10 juni om 2 uur in het huis der gemeente te Oostrum afgedragen kunnen worden aan de commissieleden Bote Tjeerd Obma en Siebren D. Mellema.
222705/06/1815Pagina A- 10Bekendmaking door de schout J. van Assen. Betreft het verbod op het vrij in het veld laten loslopen van springbullen.
222725/06/1815Pagina A- 10Bekendmaking door de schout J. van Assen. Bekendmaking dat gemeente ontvanger Gerben Rienks Kooistra belast is met alle nodige werkzaamheden.
222703/07/1815Pagina A- 11Bekendmaking door de schout J. van Assen. Uitvoerige oproep tot steun aan de gewonde militairen in de vorm van geld en middelen.
222708/07/1815Pagina A- 12Bekendmaking door de schout J. van Assen. Verzoek om lakens, verbandmiddelen etc voor de gewonde militairen.
222725/07/1815Pagina A- 13Bekendmaking door de schout J. van Assen. Uitvoerig schrijven over de oprichting van een fonds ter ondersteuning van de dappere maar gewonde soldaten. Hier in met name genoemd de acht leden van de commissie.
222709/08/1815Pagina A- 15Bekendmaking door de schout J. van Assen. Oproep tot de vorming van een commissie ter bevordering van de waterstaat in het voormalige west en Oostdongeradeel.
222705/10/1815Pagina A- 16Notificatie van de schout J. van Assen. Toekenning van het z.g. doodegat bij de Nieuwe Zijlen komt onder toezicht van de zijlwachter.
222706/11/1815Pagina A- 16Notificatie van de schout J. van Assen. Betreft enige verordeningen omtrent de schurft bij schapen.
222730/11/1815Pagina A- 17Notificatie van de schout J. van Assen. Bepalingen omtrent huisvesting, voeding etc van officieren en soldaten. Hierin genoemd o.a. Hoeveelheden en vergoedingen.
222727/12/1815Pagina A- 18Notificatie van de schout J. van Assen. Betreft de belasting op het dienstboden en paardengeld.
222723/12/1815Pagina A- 18Bekendmaking door de schout J. van Assen. Doortrekkende vreemde troepen op dezelfde wijze als de nederlandse militaire van huisvesting en voedsel te voorzien maar wel tegen contante betaling.
222707/01/1816Pagina A- 19Notificatie van de schout J. van Assen. Oproep aan alle jongelingen die het afgelopen jaar 18 geworden zijn om zich aan te geven bij de veldwachters aan te even.
222706/01/1816Pagina A- 19Notificatie van de schout J. van Assen. Bekendmaking van de zittingsdag van de schout vanwege de aangifte van de recipissen voor de oorlogsbelasting.
222723/01/1816Pagina A- 20Bekendmaking door de schout J. van Assen. Oproep aan de mannen van negentien jaar om zich op de aangegeven plaats en datum te melden voor de loting voor de nationale milite.
222720/01/1816Pagina A- 21Bekendmaking door de schout J. van Assen. Bekendmaking van de zittingsdag van de ontvanger der directe belasting vanwege de aangifte van de recipissen voor de oorlogsbelasting.
222725/01/1816Pagina A- 21Notificatie van de schout J. van Assen. Bekendmaking van de aanmeldings dag voor de vrijwilligers van 23 tot 35 jaar voor de Nationale militie.
222720/02/1816Pagina A- 22Bekendmaking door de schout J. van Assen. Betreft de achterstallige soldij van militairen en soldaten die in de franse legers gediend hebben.
222720/02/1816Pagina A- 22Bekendmaking door de schout J. van Assen. Oproep met plaats en datum voor de floreenplichtigen.
222710/04/1816Pagina A- 23Bekendmaking door de schout J. van Assen. Oproep aan de grondeigenaren om zich per dorp te melden op de aangegeven plaats en datum ten einde een vertegenwoordiger te kiezen om de gemeente belangen vanwege de slatting van de Peasens te dienen.
222729/04/1816Pagina A- 23Notificatie van de schout J. van Assen. Betreft de verhuizingen op 12 mei. Als 12 mei op een zondag valt zullen de verhuizingen op 13 mei plaats moeten vinden.
222731-04-1816Pagina A- 23Notificatie van de schout J. van Assen. Betreft een oproep voor het aanvragen van de patenten. Kooplieden, kramers etc worden hierin genoemd.
222715/06/1816Pagina A- 24Bekendmaking door de schout J. van Assen. Betreft de te houden dankstond voor de overwinning in Waterloo.
222728/07/1816Pagina A- 24Bekendmaking door de schout J. van Assen. Militairen met verlof moeten zich bij de schout melden.
222709/08/1816Pagina A- 25Bekendmaking door de schout J. van Assen. Bekendmaking van de benoeming van Jan Sakes Buwalda tot veldwachter in plaats van de overleden Johannes Pieters Kooistra.
222709/08/1816Pagina A- 25Bekendmaking door de schout J. van Assen. Oproep met plaats en datum aan alle met verlof zijn de militairen. Zij dienen zich te melden voor de algemen controle.
222727/08/1816Pagina A- 26Bekendmaking door de schout J. van Assen. Oproep betreffende de repertitie over de In- en Opgezetenen van Aalzum ter bestrijding van het tekort op de dorpsinkomsten.
222723/12/1814Pagina V- 2De schout J. van Assen aan de Armvoogden. Verzoek aan de armvoogden om de benodigde stukken per direct aan de directeur der indirecte belastingen op te sturen.
222723/12/1814Pagina V- 2De schout J. van Assen aan de Kerkvoogden. Bekendmaking van de zittings-plaats en datum voor het opnemen van de kerkvoogdij rekeningen.
222723/12/1814Pagina V- 2De schout J. van Assen aan de Armvoogden. Bekendmaking van de zittings-plaats en datum voor het opnemen van de Armvoogdij rekeningen.
222716/01/1815Pagina V- 3De schout J. van Assen aan de Leden van de Raad der Gemeente. Oproep voor de gemeenteraads vergadering betreffende de komende begroting.
222718/01/1815Pagina V- 3De schout J. van Assen aan de Armvoogden. Bekendmaking van de zittings-plaats en datum voor het opnemen van de kerkvoogdij en Armvoogdij rekeningen. Tevens vermelding van de zitting houdende raadsleden.
222720/01/1815Pagina V- 3De schout J. van Assen aan de Gemeente Ontvanger. Betreft het overschot op de armvoogdijrekeningen van aalzum en Oostrum. De overschotten dienen in de gemeente kas gestort te worden.
222715/02/1815Pagina V- 4De schout J. van Assen aan de Kerkvoogden te Aalzum. Uitgebreid schrijven over de slordige staat waarin het kerkhof van Aalzum verkeerd. Ook zou de doodgraven slordig te werk gaan.
222711/04/1815Pagina V- 5De schout J. van Assen aan de veldwachters. Opdracht om de ingezetene te gelasten de wegen in goede staat van onderhoud te brengen.
222712/04/1815Pagina V- 5De schout J. van Assen aan de zetters. Betreft enkele bezwaarschriften op de belasting aanslagen.
222725/04/1815Pagina V- 6De schout J. van Assen aan de predikanten. Opdracht aan de predikanten om de oproep tot steun aan de gewonde militairen in de vorm van geld en middelen na de kerkdienst voor te lezen.
222726/04/1815Pagina V- 6De schout J. van Assen aan de zetters. Oproep voor een vergadering.
222703/05/1815Pagina V- 7De schout J. van Assen aan de Leden van de Raad der Gemeente. Betreft de gemeente begroting.
222703/05/1815Pagina V- 7De schout J. van Assen aan de herbergiers. Reizigers die overnachten dienen in een register aangetekend te worden.
222703/05/1815Pagina V- 7De schout J. van Assen aan de veldwachters te Ee en Aalzum. Opdracht om na te gaan of er ook jongelingen uit het Graafschap in de gemeente werkzaam zijn.
222705/05/1815Pagina V- 8De schout J. van Assen aan de Armvoogden van Engwierum. Betreft de afwijzing van de gevraagde belasting vrijstelling van de voormalige maire Talsma uit Engwierum.
222705/05/1815Pagina V- 8De schout J. van Assen aan de Armvoogden van de dorpen. Betreft het aanvragen van permissiebiljetten voor het weiden van schapen langs de openbare wegen.
222705/05/1815Pagina V- 8De schout J. van Assen aan de Turftonder te Oostrum. Omdat de turftonder van Oostrum zijn werkzaamheden niet naar behoren kan verrichten wordt er een extra turftonder aangesteld.
222705/05/1815Pagina V- 9De schout J. van Assen aan Saapke Pieters van der Hek te Oostrum. Aanstelling van Saapke Pieters van der Hek als tweede turftonder naast Sijbren Jans van Hoog.
222720/05/1815Pagina V- 9De schout J. van Assen aan de Diaconen van de hervormde gemeente. Verzoek om lijst van hoofden van huigezinnen die uit de Aremekassen bedeeld worden.
222728/06/1815Pagina V- 9De schout J. van Assen aan de Predikanten. Oproep aan de predikanten om op de a.s. zondag een dankdienst te houden vanwege de overwinning op de vijand.
222703/07/1815Pagina V- 10De schout J. van Assen aan de predikanten. Opdracht aan de predikanten om de oproep tot steun aan de gewonde militairen in de vorm van geld en middelen na de kerkdienst voor te lezen.
222703/07/1815Pagina V- 10De schout J. van Assen aan de Predikanten. Oproep aan de predikanten om vanaf a.s. zondag regelmatig een dankdienst te houden vanwege de overwinning op de vijand.
222718/07/1815Pagina V- 11De schout J. van Assen aan de Armvoogden van Oostrum, Ee en Engwierum. Betreft een inzameling in de dorpen voor de gewonde militairen.
222703/07/1815Pagina V- 11De schout J. van Assen aan de commissie ter oprichting van een fonds voor gewonde militairen. Instructies voor de commissie.
222718/07/1815Pagina V- 12De schout J. van Assen aan de zetters. Op roep aan de zetter voor een vergadering om de kohieren van de belasting der gebouwde eigendommen op te stellen.
222726/07/1815Pagina V- 13De schout J. van Assen aan de Predikanten. Betreft een inzameling in de dorpen voor de gewonde militairen.
222728/07/1815Pagina V- 13De schout J. van Assen aan de commissie ter oprichting van een fonds voor gewonde militairen. Instructies voor de commissie.
222700-08-1815Pagina V- 14De schout J. van Assen aan de Leden van de Raad der Gemeente. Oproep ter benoeming van vijf zetters.
222712/08/1815Pagina V- 14De schout J. van Assen aan de veldwachters. Opdracht om te controleren of de tochtsloten geslat zijn en indien nodig de aanligenden aan te spreken.
222722/08/1815Pagina V- 14De schout J. van Assen aan de Kerkvoogden. Opdracht om bij de verjaardag van de koning de vlag op de toren te plaatsen.
222730/08/1815Pagina V- 15De schout J. van Assen aan de zetters. Oproep voor een vergadering.
222701/09/1815Pagina V- 15De schout J. van Assen aan de veldwachters. Betreft het patentrecht van schippers. Zonder patent mogen schippers geen vracht vervoeren.
222708/09/1815Pagina V- 15De schout J. van Assen aan de Leden van de Raad der Gemeente. Oproep voor een vergadering.
222716/09/1815Pagina V- 16De schout J. van Assen aan de Armvoogden. Verzoek tot opgave van het bedrag dat de armvoogden voor het jaar 1816 denken nodig te hebben.
222730/09/1815Pagina V- 16De schout J. van Assen aan de gecommitteerden tot de slatting van de Engwierumer vaart. Betreft de slatting van de Engwierumer vaart.
222700-10-1815Pagina V- 16De schout J. van Assen aan de zetters. Oproep voor een vergadering.
222713/10/1815Pagina V- 16De schout J. van Assen aan de Armvoogden van Engwierum. Betreft honderd penningen die nog aan diverse personen verschuldigd zijn. Diverse personen bij name genopemd.
222718/10/1815Pagina V- 17De schout J. van Assen aan de veldwachters. Betreft de visserij van Jan Jans uit Kollum in verboden gebied bij de Nieuwe zijlen.
222730/10/1815Pagina V- 17De schout J. van Assen aan de Predikanten. Verklaring dat de maandelijkse bedestonden niet meer verplicht zijn.
222716/12/1815Pagina V- 17De schout J. van Assen aan de Predikanten. Betreft een te houden dankuur voor de gesloten vrede.
222724/12/1815Pagina V- 18De schout J. van Assen aan de veldwachters. Verbod voor boden en veldwachters om opzeggingen van vastigheden voor particulieren uit te voeren.
222730/12/1815Pagina V- 18De schout J. van Assen aan de kapitein van de Landstorm. Verzoek om ten spoedigste de naam van de Pijper van de compagnie door te geven.
222730/12/1815Pagina V- 18De schout J. van Assen aan de onderwijzer, organist, klokkenist te Ee. Brief aan de organist etc waarin erop gewezen wordt dat hij zijn werk slecht verricht.
222706/01/1816Pagina V- 19De schout J. van Assen aan de veldwachters. Oproep om door middel van klokklipping de jongeren die de leeftijd van 18 jaren bereikt hebben op te roepen.
222710/02/1816Pagina V- 19De schout J. van Assen aan de kuipers. Opdracht om zich voor 1 mei te voorzien van het benodigde hout. Na 1 mei gaan de keurmeester der botervaten het hout controleren.
222710/02/1816Pagina V- 19De schout J. van Assen aan de Armvoogden. Schrijven over wat extra geld dat voor hulp beschikbaar is dit ivm de strenge winter.
222712/02/1816Pagina V- 21De schout J. van Assen aan de kapitein van de Landstorm. Invordering van alle trommen van de Landstorm.
222720/02/1816Pagina V- 21De schout J. van Assen aan de Kerkvoogden. Plaats en datums waarop de kerkeraden de kerkerekeningen aan de schout kunnen aanbieden.
222720/02/1816Pagina V- 22De schout J. van Assen aan de Armvoogden. Plaats en datum voor het opnemen van de Armvoogden rekeningen.
222720/02/1816Pagina V- 22De schout J. van Assen. Invitatie aan diverse bij naam genoemde leden van de raad om de dorpsrekeningen mee op te stellen.
222727/02/1816Pagina V- 22De schout J. van Assen Aanschrijven van de lotelingen die de eerste 30 nummers getrokken hebben om zich in Leeuwarden te melden.
222707/03/1816Pagina V- 22De schout J. van Assen. Invitatie aan enkele bij name genoemde personen om hun rekeningen voor de Franse kroon aan de schout door te geven.
222708/03/1816Pagina V- 23De schout J. van Assen aan de veldwachters. Betreft het vastleggen van de honden vanwege hondsdolheid.
222712/03/1816Pagina V- 23De schout J. van Assen aan de veldwachters en de bij name genoemde kasteleins. Betreft de opsporing en melding van verdachte personen.
222723/03/1816Pagina V- 23De schout J. van Assen aan diverse bij name genoemde lotelingen op zich in Leeuwarden te melden.
222723/03/1816Pagina V- 24De schout J. van Assen aan de Leden van de Raad der Gemeente. Oproep ter vergadering.
222702/04/1816Pagina V- 24De schout J. van Assen aan de veldwachters. Opdracht aan de veldwachters om ervoor te zorgen dat de rijdwegen in schouwbare staat zijn.
222703/04/1816Pagina V- 24De schout J. van Assen aan de Leden van de Raad der Gemeente. Oproep ter vergadering.
222717/04/1816Pagina V- 25De schout J. van Assen aan de Kerkvoogden te Aalzum. Betreft de slechte staat van onderhoud waarin de begraafplaats van Aalzum zich bevind.
222719/04/1816Pagina V- 25De schout J. van Assen aan een aantal personen die aangewezen zijn tot de rustende schutterij. Zij kunnen hiertegen protest aantekenen.
222719/04/1816Pagina V- 26De schout J. van Assen aan de veldwachter te Aalzum. Opdracht om ervoor te zorgen dat de oude slatswallen opgeruimd worden.
222726/04/1816Pagina V- 26De schout J. van Assen aan de Gemeente Ontvanger. Betreft de patenten voor o.a vreemde kooplieden en kramers.
222708/05/1816Pagina V- 27De schout J. van Assen aan de Armvoogden. Betreft het aanvragen van permissiebiljetten bij Hans Blom te Engwierum voor het weiden van schapen langs de openbare wegen.
222717/05/1816Pagina V- 27De schout J. van Assen aan de veldwachters. Opdracht aan de veldwachters om een volkstellingslijst in te vullen. Genoemd worden o.a. Weduwe, weduwnaars leden van de Nationale militie etc. Tevens opdacht om ervoor te zoregen dat de huisnummers duidelijkzichtbaar zijn, zonodig met olieverf te schilderen.
222721/05/1816Pagina V- 27De schout J. van Assen aan de zetters. Oproep ter vergadering.
222728/06/1816Pagina V- 28De schout J. van Assen aan Willem Alberts Tibma te Oostrum. Oproep om voor de schout verschijnen.
222725/06/1816Pagina V- 28De schout J. van Assen aan de Leden van de Raad der Gemeente. Oproep ter vergadering om de betaling van aan het Russische leger geleverde paarde te bespreken. Voorstel is een personele omslag voor de meest gegoede burgers.
222703/07/1816Pagina V- 28De schout J. van Assen aan de zetters. Oproep ter vergadering.
222712/07/1816Pagina V- 29De schout J. van Assen aan veldwachter Jan Sakes Buwalda. Benoeming in de plaats van de overleden Johannes Pieters Kooistra.
222717/07/1816Pagina V- 29De schout J. van Assen aan de zetters. Oproep ter vergadering.
222717/07/1816Pagina V- 29De schout J. van Assen aan de Gemeente Ontvanger. Oproep ter vergadering samen met de zetter vanwege de belasting op deuren en ramen etc.
222730/07/1816Pagina V- 30De schout J. van Assen aan de Leden van de Raad der Gemeente. Schrijven over de begrotingen van de diverse dorpen. Vermelding van dorpen met bedragen.
222716/08/1816Pagina V- 31De schout J. van Assen aan de veldwachters. Opdracht aan de veldwachter om een aantal bij name genoemde personen met percelen aan de oude Rijd te gelasten hun deel te slatten.
222717/08/1816Pagina V- 31De schout J. van Assen aan de schoolhouder te Ee. Doorgestuurde brief. Geen vermelding van de inhoud.
222721/08/1816Pagina V- 31De schout J. van Assen aan de Kerkvoogden. Betreft het plaatsen van de vlag op de kerktorens op de verjaardag van de koning op 24 augustus.
222721/08/1816Pagina V- 32De schout J. van Assen aan de Leden van de Raad der Gemeente. Oproep ter vergadering.
222723/08/1816Pagina V- 32De schout J. van Assen aan de Gemeente Ontvanger. Bericht van toezending van het primitive suppletoire kohier der patenten.
222726/08/1816Pagina V- 32De schout J. van Assen aan de Gemeente Ontvanger. Betreft het te kort op de dorpsinkomsten.
222730/08/1816Pagina V- 33De schout J. van Assen aan diverse bij name genoemde personen die hierbij benoemd worden als zetters.
222707/09/1816Pagina V- 33De schout J. van Assen aan de diaconen en armvoogden. Verzoek om op bijgevoegde tabel in te vullen hoeveel en welke kinderen er bedeeld worden.
222724/09/1816Pagina V- 33De schout J. van Assen aan de Leden van de Raad der Gemeente. Betreft het plaatselijk bestuur.
222724/09/1816Pagina V- 34De schout J. van Assen aan de veldwachters. Opdracht om ervoor te zorgen dat de honden direct vastgelegd worden.