Index Mairie Ee OostD Inv nr 226 (Verzonden missiven buiten de gemeente Ee)
ToegangInventarisDatumNadere aanduidingAanduidingNaam of titel
222630/04/1814Pagina 2J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de commissaris generaal. Uitgebreid schrijven met berekeningen over de achterstallige traktementen van de verschillende predikanten.
222603/05/1814Pagina 3J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de commissaris in het arrondissement. Uitgebreid schrijven over stadsbode van Dokkum wegens gevorderde gelden voor 't aantekenen van huwlijks proclamatien.
222612/05/1814Pagina 5J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de controleur der belastingen in Dokkum. Schrijven over a) het aantal runderen van de voormalige maire Talsma. b) het al of niet gebruik van paarden voor bedrijf of privť c) het al of niet patentplichtig zijn van inwonende knechten of kinderen.
222614/05/1814Pagina 6J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gouverneur van de provincie Friesland. Betreft enkele belastingen als op deuren en vensters.
222616/05/1814Pagina 7J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de commissaris in het arrondissement. Een ten geleide van de administratieve rekening over 1813.
222627/05/1814Pagina 7J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de controleur der belastingen in Dokkum. Vraag aan de controleur of een zoon bij zijn vader werkende ook patentplichtig is.
222627/05/1814Pagina 7J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de controleur der belastingen in Dokkum. Betref de verschillen in de aangifte van het paarden geld.
222629/05/1814Pagina 8J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de commissaris in het arrondissement. Betreft het niet meer doodgaan van de maandelijkse bedestonden.
222603/06/1814Pagina 8J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de commissaris in het arrondissement. Betreft het te laat ontvangen besluit om de maandelijkse bedestonden af te schaffen.
222616/06/1814Pagina 9J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gouverneur van de provincie Friesland. Betreft het achterstallig traktement van de predikant van Ee en de inning van de z.g. Eeuwige renten van de pastorie.
222627/06/1814Pagina 10J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gouverneur van de provincie Friesland. Betreft de vermelding dat alleen de vroedvrouw Froukje Sjoerds Sjoerdsma in de gemeente werkzaam is. In de gemeente verder geen medici aanwezig.
222629/06/1814Pagina 10J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gouverneur van de provincie Friesland. Betreft de financiŽle staat van achterstand van de gemeente en de begrotingen van de armbesturen.
222607/07/1814Pagina 11J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gouverneur van de provincie Friesland. Verzoek dat het dijksbestuur mog worden gelast om de aannemer van de vallaten onder Aalzum en Oostrum te betalen.
222607/07/1814Pagina 12J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de commissaris in het arrondissement. Bevestiging dat er buiten het aangegeven budget geen inkomsten of uitgaven zijn.
222618/07/1814Pagina 12J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de commissaris in het arrondissement. Betreft het in de kerk bekend maken van het proces verbaal der patenten.
222619/07/1814Pagina 13J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gouverneur in Friesland. Betreft de achterstand in de betalingen van de gemeente Ee. Ook vermelding van de achterstallige betaling betreffende de kustkannonniers.
222610/08/1814Pagina 13J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de commissaris in het arrondissement Leeuwarden. Lijst van bij name en woonplaats genoemde zetters van de gemeente. Derk Jacobs Holdinga landbouwer te Ee, Auke Taekes Hofman te Engwierum, Minne Douwes Mellema te Oostrum, Jan Pieters Bousma te Ee, Wibe Wiberen Koning te Aalsum.
222612/08/1814Pagina 14J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de commissaris in het arrondissement Leeuwarden. Betreft Hans Blom uit Engwierum.
222629/08/1814Pagina 14J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de commissaris in het arrondissement Leeuwarden. Kennisgeving dat de bakkers in de gemeente de vereiste eed hebben afgelegd.
222620/09/1814Pagina 14J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de commissaris in het arrondissement Leeuwarden. Kennisgeving dat de overdracht van het cohier op de runderbeesten aan de ontvanger heeft plaats gehad.
222601/10/1814Pagina 14J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gouverneur in Friesland. Betreft de het achterstallige predikants- traktement.
222604/10/1814Pagina 15J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de commissaris in het arrondissement Leeuwarden. Betreft het bezoek van ZKH aan de provincie.
222610/10/1814Pagina 16J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de commissaris in het arrondissement Leeuwarden. Kennisgeving dat de overdracht van het cohier der patenten heeft plaats gehad.
222617/10/1814Pagina 16J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de commissaris in het arrondissement Leeuwarden. Betreft de nog niet gemaakte staat van begroting van 1815. Verzoek om de nodige instructies.
222628/10/1814Pagina 17J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gouverneur der provincie. Klachten over de armvoogden van Ferwerd aangaande de weigering van onderhoud aan Sibe Hendriks Bottinga.
222603/11/1814Pagina 18J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de commissaris in het arrondissement Leeuwarden. Kennisgeving van het feit dat er een dolle hond in de gemeente geweest is.
222603/11/1814Pagina 18J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gouverneur van Vriesland. Uitgebreid schrijven over de achterstallige traktementen van de predikanten.
222602/12/1814Pagina 20J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gouverneur. Ontvangst bevestiging van de mandementen op de belastingen op de gebouwde en ongebouwde eigendommen, de personele en mobilaire belastingen en het recht op deuren en vensters.
222613/12/1814Pagina 21J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gouverneur. Elf pagina's schrijven betreffende de pastoriegoederen van Jouswier en Oostrum.
222620/12/1814Pagina 32J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gouverneur van Vriesland. Betreft een request van de wees- en armvoogden van Dokkum over de taxatie van vaste panden.
222624/12/1814Pagina 33J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gouverneur. Rapport over de koepokinentingen in de gemeente Ee.
222624/12/1814Pagina 34J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gouverneur. Schrijven over de vergoeding voor de zetters.
222624/12/1814Pagina 34J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gouverneur. Enige leden van de Landstorm wilden schietwedstrijden houden met daaraan verbonden een ereprijs voor de beste schutters. Ze moeten hiervoor patentrecht betalen en vragen de schout om hiervan verschoond te blijven.
222601/01/1815Pagina 35J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gouverneur. Klachten van de armvoogden van Engwierum over de armvoogden van Ferwerd aangaande de weigering van onderhoud aan Sibe Hendriks Bottinga.
222607/01/1815Pagina 35J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gouverneur. Betreft de weigering van o.a oud-maire Talsma om het armgeld te betalen.
222630/01/1815Pagina 36J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gouverneur. Verontschuldiging over de late bevestiging van de te controleren acten van de burgerlijks stand.
222604/02/1815Pagina 36J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gouverneur. Verzending van enige bewijzen waardoor het duidelijk is dat Ferwerd de gealimenteerde Bottinga al eerder onderstand verleend had.
222609/02/1815Pagina 36J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gouverneur. Schrijven dat het lokaal van kastelein Klaas Nauta te Nieuwe Zijlen niet geschikt is als kantoor voor de commies Bakker. Het voormalige huis van de Franse douaniers zou hiervoor beter geschikt zijn.
222611/02/1815Pagina 38J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gouverneur aan de staten van Vriesland. Volkstelling 24 januari 1815 1694 zielen. Volkstelling 1811 1532 zielen.
222617/02/1815Pagina 38J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gouverneur aan de staten van Vriesland. Bericht van aanbieding van de staat van begroting over 1815.
222623/02/1815Pagina 38J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gouverneur aan de staten van Vriesland. Bericht van aanbieding van de staat van bevolking.
222603/03/1815Pagina 38J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gouverneur. Betreft het patent en het al of niet afkondigen daarvan in de hoofdkerk.
222606/03/1815Pagina 39J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gouverneur. Aanpassing van de begroting omdat de instelling van de nachtwacht ook enige kosten met zich heeft meegebracht.
222613/03/1815Pagina 39J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gouverneur. Bericht van verzending van de staat met daarop de posten van onvoorzien.
222613/03/1815Pagina 40J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gouverneur. Uitgebreid schrijven over de aanslag op het personeel van J.N. Talma.
222631/03/1815Pagina 41J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan het departement van binnenlandse zaken. Bericht dat in de gemeente geen ambtenaren zijn die bij de omwenteling van 1795 ontslagen zijn.
222622/04/1815Pagina 41J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gouverneur. Schrijven over het slatten van de Peasemer vaart.