Index Mairie Ternaard (Westdongeradeel) inv.nr. 282 (Register van verzonden stukken 1814-1816)
ToegangInv.nr.DatumNadere aanduidingAanduidingNaam of titel
328221-06-1814blz.1Antwoord aan de gouverneur op een brief over verschillende posten van de dorpsbegroting
328223-6-1814blz.2Aan J.M. van de Velde, dokter, doorgestuurd verzoek van de commissaris met het verzoek een antwoord te geven
328230-6-1814blz.2Brief aan de commissaris over de kwalificaties van de geneesheer Johannes Martinus v.d. Velde. Omdat hij in de gemeente is, is een vroedvrouw uit gemeenschapsgeld niet nodig
328230-6-1814blz.3Aan de regulateur van de successie in Dokkum het bericht dat Willem Johannes Hannema onder Brantgum en Jenze Klazes Plat uit Hiaure zijn benoemd als taxateur onroerend goed
328201-07-1814blz.4Aan de commissaris toegestuurd procesverbaal van de kasverificatie
328204-07-1814blz.4Bericht aan de gouverneur over een bezwaar van F.Bavius, dominee te Foudgum, dat gedeeltelijk gegrond verklaard wordt
328204-07-1814blz.4Antwoord aan de gouverneur over gegronde bezwaren van Luitjen Gerbens Elsinga en Jan Gerbens Feima en het verzoek om een verordening te geven, dat Tjeerd Rienks Koopmans hen de kosten moet vergoeden
328205-07-1814blz.5Oproep aan de inwoners om namen en gegevens van deserteurs en vreemdelingen door te geven, zodat die geregistreerd kunnen worden
328205-07-1814blz.6Oproep aan de inwoners om geen mensen uit Hanover aan te nemen als arbeider, tenzij ze beschikken over een paspoort van de rechter
328211-07-1814blz.7Verzoek aan de veldwachter van Ternaard om floreenplichtigen op te roepen bij de stemming voor een nieuwe kerkvoogd te komen
328211-07-1814blz.7Bericht aan de inwoners, dat het cordon om de gemeente is opgeheven, omdat de runderpest in utrecht voorbij is
328211-07-1814blz.7Bericht aan de commissaris, dat in de missive van 2 juli genoemde misbruiken hier niet voorkomen
328211-07-1814blz.8Bericht aan de leraar om zondag vanaf de kansel te berichten over een dankdag en het instellen van een inzameling voor de oorlogslachtoffers
328212-07-1814blz.8Kennisgeving aan de inwoners over een dankdag en dat de predikant wordt verzocht hier vanaf de kansel aandacht aan te besteden
328214-07-1814blz.9Aan de commissaris toegestuurd overzicht van de vreemdelingen
328214-07-1814blz.9Aan de commissaris toegestuurd overzicht van degenen die niet ingeloot zijn voor de landmilitie
328223-07-1814blz.10Aan de gouverneur gestuurd overzicht van de ingezetenen voor de bepaling van de begroting
328223-07-1814blz.10Ontvangstbevestiging aan de ontvanger en reÁu voor de ontvangen patentcohieren
328223-07-1814blz.10Aan de gouverneur het verzoek om in te stemmen met het verzoek van predikant J. Mangel om iets te morgen verkopen, omdat dit niet ingaat tegen het gemeenschapsbelang
328223-07-1814blz.11Kennisgeving aan de inwoners, dat alleen via drie bepaalde schepen goederen vervoerd mogen worden van en naar Dokkum, Leeuwarden en Ternaard
328223-07-1814blz.12Ontvangstbevestiging aan de commissaris van een stuk over militaire zaken
328224-07-1814blz.12Kennisgeving aan de inwoners dat de ontvanger Zandbergen op basis van de cohieren zal starten met het ontvangen van belastingen
328225-07-1814blz.13Bericht aan de commissaris over de belastingen
328229-07-1814blz.13Kennisgeving aan de inwoners over patentplicht op de verkoop van diverse goederen
328201-08-1814blz.15Aan de commissaris toegestuurd procesverbaal van de kasverificatie
328201-08-1814blz.15Bericht aan de commissaris, dat in de missive van 23 juli genoemde leveringen hier niet voorkomen
328201-08-1814blz.15Bericht aan de commissaris, dat in de missive van 25 juli genoemde personen hier niet voorkomen
328202-08-1814blz.16Verzoek om goedkeuring aan de gouverneur over het betalen van de bestuurder van de landstorm, dhr. Johannes Zeekats
328203-08-1814blz.16Aan de inzamelingscommissie voor slachtoffers van oorlog en overstroming toegestuurd geldbedrag
328206-08-1814blz.16Kennisgeving aan de inwoners over de verplichting om honden vast te leggen
328225-07-1814blz.17Kennisgeving aan de inwoners over regelgeving aangaande strandvonderij
328208-08-1814blz.18Bericht aan de commissaris over de benoeming van raadsleden: Rinze Posthumus te Ternaard, Anne Andries Mokma, Hantumeruitburen, Harmen Jacobs Mokma en Rienk Simons Pijpstra te Hiaure en Anne Martens Martens te Brantgum
328212-08-1814blz.18Aan de ontvanger gestuurd reÁu van het dienstboden en paardengeld
328214-08-1814blz.19Kennisgeving aan de inwoners dat de ontvanger Zandbergen op basis van de cohieren zal starten met het ontvangen van belastingen op dienstboden, paarden, plaizier en passagegeld
328214-08-1814blz.21Kennisgeving aan de inwoners dat ze verandering in onroerend goed moeten melden en daarnaast het dienstboden- en paardengeld moeten voldoen
328215-08-1814blz.21Bericht aan de commissaris over de belastingen voor dienstboden en paardengeld
328215-08-1814blz.22Aan de ontvanger toegestuurde kopie van een ingezonden stuk van de gouverneur
328216-08-1814blz.22Aan de controleur der belastingen toegestuurde informatie over gebouwen en deur en venstergeld
328220-08-1814blz.22Beschrijving aan de gouverneur over de situatie rond de armvoogdij. Genoemd worden: R.T.Koopmans, R. Posthumus, D.A.Stellema, I.J. Hesseling,
328220-08-1814blz.28Brief aan de gouverneur over de aanstelling van tamboers en mogelijk een pieper in de landstorm
328223-08-1814blz.28Antwoord aan de commissaris, dat de gevraagde personen niet in de gemeente voorkomen
328223-08-1814blz.28Antwoord aan de commissaris, dat de gevraagde edellieden niet in de gemeente voorkomen
328224-08-1814blz.28Vragen aan de controleur over de inschaling van landerijen voor de belastingen, o.a. van Rinia van Nauta en tevens een vraag over hoe e.e.a. over dienstboden en paarden beschreven moeten worden
328224-08-1814blz.29Kennisgeving aan de bevolking dat de wijzigingen in de landerijen en ander onroerend goed aangegeven moet worden op het gemeentehuis, zodat de controleur geÔnformeerd kan worden
328229-08-1814blz.30Kennisgeven aan de bevolking over het niet mogen stoken op publieke wegen op last van een boete
328201-09-1814blz.31Antwoord aan de commissaris op vragen omtrent draagbare wapens
328201-09-1814blz.31Verzoek aan de administrerend armvoogd om opgave te doen van de lopende schulden
328212-09-1814blz.32Aan de controleur der belastingen toegestuurde informatie over belasting op onroerende goederen
328217-09-1814blz.32Oproep aan de mannen van de landstorm om de benoemde officieren te benoemen
328219-09-1814blz.33Brief aan de gouverneur over het bedanken van Gijsbertus van Oudshoorn als kapitein en het in plaats daarvan benoemen Worp van Peijma. Daarnaast werden ook als officier benoemd: Ids Jans Hesseling en Johannes Martens v.d. Velde.
328220-09-1814blz.35Aan de commissaris van de rechtbank toegestuurde handtekening van maire en adjunct-maire
328220-09-1814blz.35Bevestiging aan de commissaris dat het belastingcohier op de runderen, paarden en schapen van Ternaard aan de ontvanger zijn doorgegeven.
328220-09-1814blz.36Aan de controleur gestuurde staat van veranderingen in onroerend goed
328223-09-1814blz.36Antwoord op een stuk van de gouverneur over de belastingen en begroting van het armbestuur
328226-09-1814blz.37Brief aan de gouverneur dat de kerkeraden en kerkvoogden van Hiaure, Bornwird, Foudgum en Raard zijn aangesproken op het achterstallig traktement van de predikanten
328226-09-1814blz.38Aan de armvoogden in de gemeente toegestuurde kopie missieve van het arrondisement Leeuwarden
328228-09-1814blz.38Bericht aan de heer commissaris dat deze gemeente geen leveranties aan de Russen heeft gedaan
328230-09-1814blz.39Aan de controleur gestuurde staat van dienstboden en paarden
328203-10-1814blz.39Aan de commissaris gestuurde lijst van personen die nog niet aan de dienstplicht hebben voldaan
328218-10-1814blz.40Aan de gouverneur gestuurde gedetailleerde opgave
328222-10-1814blz.40Brief aan de gouverneur dat de kerkeraden en kerkvoogden van Hiaure, Bornwird, Foudgum en Raard zijn aangesproken op het achterstallig traktement van de predikanten
328230-10-1814blz.40Aan de gouverneur teruggestuurde staat
328203-11-1814blz.41Aan de commissaris gestuurde lijst van personen die nog niet aan de dienstplicht hebben voldaan
328203-11-1814blz.41Ontvangstbevestiging aan de gouverneur van de wijzigingen op de belastingen op onroerend goed, personeel en deuren en vensters
328210-11-1814blz.41Bericht aan de veldwachter om aan de eigenaren van houten paden en steigers om aan de gestelde eisen hiervan te voldoen
328212-11-1814blz.42Bericht aan de armbestuurders, dat de kinderen van bedeelden uit de armvoogdij verplicht zijn zich te laten vaccineren
328214-11-1814blz.43Bericht aan de predikanten dat het bevrijdingsfeest ook vergezeld moet gaan van een godsdienstige hulde aan de almachtige
328214-11-1814blz.44Kennisgeving aan de inwoners dat er feest moet worden gevierd ter herdenking van 17 november 1813 en de verjaardag van de prinses
328215-11-1814blz.44Brief aan dokter J.M. van der Velde over administratie van de vaccinaties voor de koepokken.
328215-11-1814blz.46Kennisgeving aan de bevolking, dat verdenkingen van de kinderziekte koepokken direct aan dokter v.d. Velde gemeld moet worden
328218-11-1814blz.47Kennisgeving aan de bevolking dat men op moet geven of men militairen kent die in het Franse leger hebben gevochten en mogelijk krijgsgevange zijn gemaakt in Rusland
328222-11-1814blz.48Aan de gouverneur teruggestuurde staat
328229-11-1814blz.48Brief aan de gouverneur over de gemeenteraad met het verzoek snel te antwoorden
328218-12-1814blz.49Kennisgeving aan de bevolking over het opleggen van de belastingen en het invorderen daarvan door de ontvanger Zandbergen
328219-12-1814blz.50Aan de gouverneur gestuurd afschrift van het proces verbaal van de belastingaangifte
328220-12-1814blz.50Bericht aan de gouverneur over het vaccineren van mensen
328220-12-1814blz.51Aan de gouverneur gestuurd afschrift van de staat van achterstallige schulden
328220-12-1814blz.52Vraag aan de gouverneur of de huidige schatters van de onroerende goederen dit ook volgend jaar weer moeten doen, want dit kost hen veel tijd en werk
328220-12-1814blz.52Bericht aan de inwoners dat zij op nieuwjaarsdag geen vuurwerk mogen afsteken
328230-12-1814blz.53Verzoek aan de predikanten om een inzameling af te kondigen voor de slachtoffers van de brand in Vriezenveen, Wanneperveen en Den Ham.
328230-12-1814blz.54Aan de controleur verstuurd reÁu van de ontvangen belastingcohieren
328201-01-1815blz.55Kennisgeving aan de bevolking over het opleggen van de belastingen en het invorderen daarvan door de ontvanger Zandbergen
328202-01-1815blz.56Bericht aan de gouverneur, dat de invordering van de belasting 1815 in werking is gezet
328204-01-1815blz.57Bericht aan de controleur dat er in de gemeente geen mensen zijn die voor het laatste kwartaal van 1814 kunnen worden aangeslagen
328207-01-1815blz.57Bericht aan de controleur, dat de zetters aan de slag gaan om de onroerende goederen in kaart te brengen
328207-01-1815blz.57Aan de gouverneur toegestuurde staat van de wijzigingen in de bevolking
328207-01-1815blz.59Bericht aan de gouverneur, dat dr. V.d. Velde in 1814 wel 144 personen heeft gevaccineerd.
328210-01-1815blz.59Bericht aan de gouverneur, dat de diacony van Foudgum bezittingen zal verkopen om het achterstallig tractement van de predikant te kunnen voldoen
328211-01-1815blz.60Aan de officier van de rechtbank toegestuurde registers van de burgerlijke stand
328212-01-1815blz.60Verzoek aan de gouverneur om de verhuisde gemeenteraadsleden Ids Hessels Hesseling en Petrus Voorhoek de Boer en het afgetreden lid Rense Posthumus te vervangen door DaniŽl Abraham Stellema, Jan Pieters Banga en Anne Andries Mokma
328216-01-1815blz.61Aan de gouverneur gestuurde declaratie voor twee aan de Franse kroon geleverde paarden
328216-01-1815blz.62Aan de ontvanger gestuurde staten van onbebouwde eigendommen
328223-01-1815blz.62Brief aan de gouverneur over de kosten van de aangekochte trommen en lessen voor de tambours
328223-01-1815blz.63Brief aan DaniŽl Abraham Stellema, Jan Pieters Banga en Anne Andries Mokma, dat zij worden benoemd als gemeenteraadslid
328223-01-1815blz.63Verzoek aan de veldwachter om gegevens in te winnen over personen van 17 tot 50 jaar oud
328231-01-1815blz.64Verzoek aan de gouverneur om raad te geven hoe omgaan moet worden met belasting die niet kan worden ingevorderd
328231-01-1815blz.65Ontvangstbevestiging van de registers van de burgerlijke stand voor 1815
328231-01-1815blz.65Antwoord op een verzoek van de gouverneur, dat er in de gemeente geen dorpen of coŲperaties zijn, die wapens hebben
328208-02-1815blz.65Bericht aan dr J.M. van der Velde over een besmettelijke ziekte op de Visbuurt
328210-02-1815blz.66Aan de gedeputeerde staten toegestuurde gegevens over de bevolking
328210-02-1815blz.66Bericht aan de gouverneur over een besmettelijke ziekte met zenuwkoorts op de Visbuurt
328215-02-1815blz.66Kennisgeving aan de bevolking, dat de zondagsrust niet verstoord mag worden door het uitvoeren van beroepsmatige activiteiten
328215-02-1815blz.67Brief aan de gouverneur over de afrekening op de begroting 1814
328217-02-1815blz.68Kennisgeving aan de bevolking dat de gouverneur heeft bevolen, dat honden moeten worden aangelegd
328220-02-1815blz.69Bericht aan de ontvanger over het innen van achterstallige belastingen
328223-02-1815blz.69Kennisgeving aan de bevolking over hoe te handelen in het geval van (overlijden na) de besmettelijke ziekte
328224-02-1815blz.71Bericht aan de gemeente-ontvanger met een kopie stuk van de gouverneur over hoe verantwoord moet worden
328228-02-1815blz.71Aan de gedeputeerde staten toegestuurde gegevens over de bevolking
328204-03-1815blz.71Aan de gouverneur toegestuurde staat van de begroting voor het jaar 1815
328207-03-1815blz.72Aan de gouverneur toegestuurd bezwaar van Anne Andries Mokma van Hantumeruitburen over het opstoppen van de watergang in het Jarlegat en het verwijderen van een dam in de Jarlesloot
328213-03-1815blz.72Kennisgeving aan de gedeputeerde staten van een plaatselijke verordening over het spelen op de openbare weg
328215-03-1815blz.73Kennisgeving aan de bevolking dat de invordering van de belasting op paarden en dienstboden weldra zal starten
328225-03-1815blz.74Aan de leraren van de gemeente gestuurd besluit van de staatsecretaris
328230-03-1815blz.74Bericht aan de staatssecretaris dat er in de gemeente geen ambtenaren zijn, die nadeel hebben gehad van de omwenteling in 1795
328231-03-1815blz.75Kennisgeving aan de bevolking dat mannen tussen de 19 en 23 jaar zich moeten melden voor de nationale militie
328231-03-1815blz.76Ontvangstbevestiging aan de gouverneur van een ontvangen stuk
328201-04-1815blz.76Kennisgeving aan de bevolking over de door de Koning vastgestelde richtbedragen die voor remplacanten van de dienstplicht kunnen worden gehanteerd
328201-04-1815blz.77Bericht aan de gouverneur over het oprichten van een actieve schutterij in de gemeente
328201-04-1815blz.78Bericht aan de gouverneur dat er bericht is gedaan aan de staatssecretaris dat er in de gemeente geen ambtenaren zijn, die nadeel hebben gehad van de omwenteling in 1795
328201-04-1815blz.78Aan de provinciale commandant gestuurde statistiek
328204-04-1815blz.79Antwoord aan de gouverneur op een inventarisatie over schepen. De gevraagde schepen zijn er niet, alleen landsnikken, die 3 of 4 lasten kunnen dragen
328207-04-1815blz.79Aan de militiecommissaris gestuurde lijst van ingeschrevenen voor de nationale militie
328207-04-1815blz.79Antwoord op een inventarisatie van de gouverneur. Deel ťťn is niet van toepassing, de landstorm is geheel georganiseerd
328207-04-1815blz.80Bericht aan de ontvanger particulier van Friesland over onduidelijkheden met patentbladen
328208-04-1815blz.80Bericht aan de officier van de rechtbank dat er geen onregelmatigheden plaatsvinden
328210-04-1815blz.81Aan de gouverneur teruggestuurde informatie over de begroting van 1815
328211-04-1815blz.81Bericht aan de militiecommissaris dat er niemand in de gemeente zich vrijwillig heeft ingeschreven voor de nationale militie
328212-04-1815blz.81Kennisgeving aan de bevolking over de loting voor de nationale militie
328213-04-1815blz.82Kennisgeving aan de bevolking over de procedure van het verstrekken van vergunningen aan kramers en vreemde kooplieden
328215-04-1815blz.83Bericht aan de officier van de rechtbank dat er deze week geen onregelmatigheden zijn geweest
328217-04-1815blz.84Bericht aan de gouverneur over de voortgang van de loting voor de nationale militie
328222-04-1815blz.85Bericht aan de officier van de rechtbank dat er deze week geen onregelmatigheden zijn geweest
328222-04-1815blz.85Ontvangsbevestiging aan de militiecommissaris
328222-04-1815blz.85Bericht aan de commissie tot aanmoediging van 's lands militaire dienst dat er 300 intekeningsbiljetten nodig zijn
328224-04-1815blz.86Bericht aan de gouverneur, dat er 10 paarden zonder probleem geleverd kunnen worden
328229-04-1815blz.86Wekelijks rapport aan de heer officier van de rechtbank
328229-04-1815blz.86Kennisgeving aan de bevolking dat er een ploeg pontonniers gevormd moet worden en waaraan deze ploeg moet voldoen
328201-05-1815blz.88Aan de militiecommissaris gestuurde bewijsstukken van vrijstellingen
328203-05-1815blz.88Bericht aan de gouverneur dat het niet lukt een ploeg pontonniers samen te stellen
328203-05-1815blz.89Bericht aan de gouverneur over het invullen van ambtelijke posten
328207-05-1815blz.89Wekelijks rapport aan de heer officier van de rechtbank
328211-05-1815blz.89Bericht aan de ontvanger in Dockum, dat er in de gemeente geen goederen zijn op naam van mevrouw Loos
328212-05-1815blz.90Bericht aan de burgemeesters van Dockum en de schout van Ee dat Pieter Boomsma van Ee en Geert Andries Brouwer van Dokkum de zondagsrust ontheiligd hebben door de werken op de plaats van Pieter Douwes Idsinga onder Hiaure
328213-05-1815blz.91Wekelijks rapport aan de heer officier van de rechtbank
328213-05-1815blz.91Bericht aan de gouverneur over een reÁu voor ontvangen patentbladen
328218-05-1815blz.92Bericht aan de militiecommissaris dat er niemand in de gemeente voor de naloting in aanmerking komt
328220-05-1815blz.92Wekelijks rapport aan de heer officier van de rechtbank
328223-05-1815blz.92Brief aan de gouverneur over een aan het russische leger geleverd paard.
328225-05-1815blz.93Aan de ontvanger gestuurde cohier van de patentschuldigen
328227-05-1815blz.93Wekelijks rapport aan de heer officier van de rechtbank
328201-06-1815blz.93Aan de commissie tot aanmoediging van 's lands militaire dienst gestuurde kopie van het register van opgehaalde biljetten
328201-06-1815blz.94Bericht aan de gedeputeerde staten over het bezwaar van E.W. Meindersma met betrekking tot de herbouw van de Ternaarder toren
328203-06-1815blz.95Wekelijks rapport aan de heer officier van de rechtbank
328203-06-1815blz.95Aan gedeputeerde staten toe gezonden door de gemeente verspreide repartitie 1815
328210-06-1815blz.95Wekelijks rapport aan de heer officier van de rechtbank
328211-06-1815blz.95Kennisgeving aan de inwoners dat de ontvanger Zandbergen op basis van de cohieren zal starten met het ontvangen van belastingen op dienstboden, paarden, plaizier en passagegeld
328212-06-1815blz.97Aan de gouverneur toegestuurd afschrift van het procesverbaal van de ontvanger
328215-06-1815blz.97Aan de ontvanger gestuurde kopie van een resolutie aan de gedeputeerde staten over de verantwoording
328215-06-1815blz.98Aan de controleur der belastingen over het controleren van de patenten op sterke dranken
328215-06-1815blz.98Aan de directeur van de directe belastingen gestuurde staat van de bevolking
328217-06-1815blz.99Wekelijks rapport aan de heer officier van de rechtbank
328228-06-1815blz.99Aan de leraren van de gemeente gestuurde mededeling over een dank en biddag over de oorlogsoverwinning van de Hertog van Wellington
328229-06-1815blz.100Brief aan de directeur der posterijen in Dokkum over het herhaaldelijk niet ontvangen van de staatscourant
328201-07-1815blz.101Wekelijks rapport aan de heer officier van de rechtbank
328201-07-1815blz.101Aan de leraren van de gemeente gestuurde mededeling over een dank en biddag over de oorlogsoverwinning
328201-07-1815blz.103Kennisgeving aan de bevolking met instructies over de dank en biddag
328204-07-1815blz.104Kennisgeving aan de bevolking dat er een inzameling van verpleegmiddelen komt ten behoeve van oorlogsgewonden
328204-07-1815blz.107Kennisgeving aan de bevolking over de aanstaande inzameling voor de aanmoediging voor de landsmilitaire dienst
328204-07-1815blz.107Procesverbaal van de geverifieerde kas aan de gouverneur
328208-07-1815blz.108Wekelijks rapport aan de heer officier van de rechtbank
328208-07-1815blz.108Bericht aan de gouverneur dat er deze week geen transporten van gewonde krijgshelden zijn geweest
328208-07-1815blz.109Verzoek aan de veldwachter van Ternaard om de erfgenamen van Jan Beerends Gulmans te gelast zonder toestemming van dokter J.H. van der Velde geen linnen of wol uit het sterfhuis te vervoeren.
328212-07-1815blz.109Brief aan de commissie Friesland tot aanmoediging van lands militairen dienst over de aanstaande inzameling voor de aanmoediging voor de landsmilitaire dienst
328215-07-1815blz.111Bericht aan de gouverneur dat er deze week geen transporten van gewonde krijgshelden zijn geweest
328215-07-1815blz.111Wekelijks rapport aan de heer officier van de rechtbank
328215-07-1815blz.111Oproep aan R.Posthumus, D.A. Stellema, P.J. Bakker, W. De Wendt, G.J. Hannema en A. Pijpstra om zitting te nemen in een inzamelingscommissie van oorlogsgewonden
328215-07-1815blz.112Verzoek aan de predikanten om een resolutie af te lezen van de kansel
328218-07-1815blz.112Bericht aan de gouverneur dat in de inzamelingscommissie van oorlogsgewonden deelnemen: DaniŽl Abrahams Stellema, Pieter Jans Bakker, Willem De Wendt, Gosse Johannes Hanneman, Anne Andries Mokma en Rienk Simons Pijpstra
328222-07-1815blz.113Wekelijks rapport aan de heer officier van de rechtbank
328222-07-1815blz.113Bericht aan de gouverneur dat er deze week geen transporten van gewonde krijgshelden zijn geweest
328222-07-1815blz.114Aan de controleur van de directe belastingen in Dokkum toegestuurde staat van godsdiaconie, wees- arm of gasthuizen in de gemeente
328223-07-1815blz.114Afkondiging aan de inwoners dat op korte termijn de invordering van belasting zal starten
328224-07-1815blz.115Aan de controleur gestuurde wijzigingsstaten voor de belasting op gebouwde eigendommen, deuren en vensters
328224-07-1815blz.116Aan de gouverneur gestuurd procesverbaal van de overdracht van het patentregister
328229-07-1815blz.116Wekelijks rapport aan de heer officier van de rechtbank
328229-07-1815blz.116Bericht aan de gouverneur dat er deze week geen transporten van gewonde krijgshelden zijn geweest
328201-08-1815blz.117Aan de gouverneur gestuurd kwartaaloverzicht van het aanvullende patentenregister
328201-08-1815blz.118Brief aan de gouverneur met wetenswaardigheden over de bakens op de Wadden en het bakengeld
328203-08-1815blz.119Aan de gouverneur gestuurd procesverbaal van de verificatie van de kas door de ontvanger
328205-08-1815blz.119Bericht aan de gouverneur dat er deze week geen transporten van gewonde krijgshelden zijn geweest
328205-08-1815blz.119Wekelijks rapport aan de heer officier van de rechtbank
328205-08-1815blz.120Kennisgeving aan de gouverneur dat de volgende personen als zetter zijn benoemd: Rinse Posthumus te Ternaard, Gosse Johannes Hannema te Hantum, Harke Pieters Banga te Hantumhuizen, Jenze Klazes Glas te Hiaure en Anne Martens Martens te Brantgum
328207-08-1815blz.120Bevel aan de veldwachter om in dorpen aan te kondigen, dat ieder dorp twee afgevaardigden moet sturen over de verbetering van de waterstaat
328210-08-1815blz.121Bericht aan de gedeputeerde staten van Friesland over de achterstallige schulden en niet ingevorderde inkomsten
328212-08-1815blz.122Wekelijks rapport aan de heer officier van de rechtbank
328212-08-1815blz.123Bericht aan de gouverneur dat er deze week geen transporten van gewonde krijgshelden zijn geweest
328218-08-1815blz.123Aan de ontvanger van Ternaard toegestuurd kopie van een ingekomen stuk van de gouverneur
328218-08-1815blz.124Reactie aan de gouverneur over een verzoek van Jan Teakes Miedema om uitsluitsel te geven over een uitstaand kapitaal van Teake Jans
328219-08-1815blz.125Wekelijks rapport aan de heer officier van de rechtbank
328219-08-1815blz.125Bericht aan de gouverneur dat er deze week geen transporten van gewonde krijgshelden zijn geweest
328221-08-1815blz.126Antwoord aan de gouverneur op grond van een eerder verzoek
328222-08-1815blz.126Bericht aan de schoolopziener, dat er vacature is voor schoolmeester in Foudgum omdat Tjitze Paulus v.d. Ploeg naar Hegebeintum vertrekt
328226-08-1815blz.127Wekelijks rapport aan de heer officier van de rechtbank
328226-08-1815blz.127Bericht aan de gouverneur dat er deze week geen transporten van gewonde krijgshelden zijn geweest
328226-08-1815blz.128Bericht aan de controleur van de directe belastingen, dat de inventarisatie voor de belasting van 1816 is opgestart
328229-08-1815blz.130Verzoek om autorisatie aan de gedeputeerde staten voor de begroting 1815
328230-08-1815blz.130Op verzoek aan de gouverneur toegestuurde staat
328230-08-1815blz.131Bericht aan de controleur der directe belastingen, dat de staten voor de patenten zijn opgemaakt
328201-09-1815blz.131Kennisgeving aan de burgers dat zij indien van toepassing hun patenten voor 1815 op kunnen halen
328202-09-1815blz.132Wekelijks rapport aan de heer officier van de rechtbank
328202-09-1815blz.132Bericht aan de gouverneur dat er deze week geen transporten van gewonde krijgshelden zijn geweest
328203-09-1815blz.133Bericht aan de inwoners, dat de informatie over de dienstboden- en paardenbelasting is ingediend bij de ontvanger Zandbergen
328204-09-1815blz.134Aan de gouverneur gestuurd afschrift van de informatie over de dienstboden- en paardenbelasting
328204-09-1815blz.135Aan de gouverneur gestuurd afschrift van het procesverbaal van de kasverificatie
328206-09-1815blz.135Verzoek aan de gouverneur om meer patentbladen, omdat er te weinig zijn
328206-09-1815blz.136Verzoek aan de veldwachter van Brantgum om huis aan huis aan te kondigen, dat er bijdragen ingezameld moeten worden voor het slatten van de Brantgumer vaart
328209-09-1815blz.136Wekelijks rapport aan de heer officier van de rechtbank
328209-09-1815blz.136Bericht aan de gouverneur dat er deze week geen transporten van gewonde krijgshelden zijn geweest
328211-09-1815blz.137Ontvangstbevestiging aan de gouverneur voor de ingestuurde patentbladen
328215-09-1815blz.137Kennisgeving aan de heer ontvanger van het regt in Dokkum, dat Hans van Zandbergen is benoemd tot ontvanger
328216-09-1815blz.137Wekelijks rapport aan de heer officier van de rechtbank en tevens het verzoek dit niet meer te hoeven doen
328216-09-1815blz.138Bericht aan de gouverneur dat er deze week geen transporten van gewonde krijgshelden zijn geweest en tevens het verzoek dit niet meer hoeven te melden
328224-09-1815blz.139Bericht aan de inwoners dat de ontvanger van Zandbergen zitting zal houden voor de vordering van de belasting
328225-09-1815blz.140Bericht aan de gouverneur, dat de ontvanger van Zandbergen is gestart met de invordering van de belasting
328226-09-1815blz.141Aan de controleur van de belastingen gestuurde staat van de onroerende goederen
328203-10-1815blz.141Aan de gouverneur gestuurd afschrift van de kasverificatie van de ontvanger
328204-10-1815blz.142Aan de gouverneur gestuurde finale afrekening over het jaar 1814
328204-10-1815blz.142Kennelijk niet aan de gouverneur verzonden verzoek over uitstel voor het inzenden van de afrekening
328204-10-1815blz.143Aan de controleur toegestuurde patentlegger over het derde kwartaal
328204-10-1815blz.143Bericht aan de gouverneur, dat er geen vermisten meer uit Rusland zijn gekomen
328207-10-1815blz.143Bericht aan de gouverneur, dat er veel onroerende goederen van het oude district West-Dongeradeel zijn verkocht, maar dat het pakhuis in Moddergat onder Nes is gebleven voor de strandvonderij
328207-10-1815blz.144Aan de controleur toegestuurde staten over personen en roerend goed voor het belastingjaar 1816
328209-10-1815blz.144Bericht aan de gedeputeerde staten, dat er geen informatie is te verstrekken over de hondsdolheid
328210-10-1815blz.145Antwoord aan de gouverneur, dat er zich in de gemeente geen waag bevindt
328210-10-1815blz.145Antwoord aan de gouverneur over het vervoer van haver naar Noordwolde
328230-10-1815blz.146Bericht aan de gouverneur over de financiŽle afhandeling van de slatting van de Brantgumer vaart, waarbij tot hoofden der huisgezinnen zijn aangewezen: Willem Johannes Hannema, Boele Sybes Mellema, Wytze Broers Terpstra, Durk Folkerts Damsma, die samen met Jan Teakes Miedema moeten zorgdragen voor het regelen daarvan
328202-11-1815blz.147Kennisgeving aan de inwoners dat op diverse plaatsen in de gemeente een regelement ter inzage ligt van een onderlinge brandverzekering. De exemplaren zijn ook verkrijgbaar bij R.Posthumus, W. Peima en W.J. Idsardi
328203-11-1815blz.148Bericht aan de veldwachter om aan de eigenaren van houten paden en steigers om aan de gestelde eisen hiervan te voldoen
328204-11-1815blz.149Aan de gouverneur gestuurd afschrift van de kasverificatie van de ontvanger
328206-11-1815blz.149Antwoord op een verzoek van de gouverneur over het instellen van een inzameling voor oorlogsgewonden
328207-11-1815blz.150Bericht aan de leraren dat besloten is de maandelijkse beden te stoppen
328221-11-1815blz.151Bericht aan de gouverneur dat het de landbouwers niet past om paarden te leveren, omkleed met diverse redenen
328224-11-1815blz.151Bericht aan schoolopziener over het informeren van de kandidaat op de vacature voor schoolmeester in Foudgum
328229-11-1815blz.152Brief aan de gedeputeerde staten over de vergoeding voor huisvesting van troepen
328229-11-1815blz.153Aan A.F. Bouwma, dat hij is benoemd tot onderwijzer in Foudgum
328210-12-1815blz.154Aan de gouverneur gestuurd afschrift van de kasverificatie van de ontvanger
328213-12-1815blz.154Aan de gouverneur gestuurde resultaten van de inzameling van oorlogsgewonden: 287 gulden
328215-12-1815blz.155Afkondiging aan de leraren der gemeentes over een te houden dankuur
328219-12-1815blz.155Aan de gouverneur teruggestuurde opgave
328219-12-1815blz.156Verzoek om autorisatie aan de gedeputeerde staten voor de begroting 1815
328220-12-1815blz.156Kennisgeving aan de gouverneur dat A.F. Bouwma de functie van schoolmeester in Foudgum heeft aanvaart
328221-12-1815blz.157Verzoek aan de president van de rechtbank om de geboorteakten te parafreren
328227-12-1815blz.157Afkondiging van verboden op nieuwjaarsdag
328227-12-1815blz.158Antwoord aan de ontvanger van de registratie en zegel te Dokkum over beambten en andere zaken
328230-12-1815blz.160Brief aan de ontvanger van de registratie en zegel te Dokkum met het verzoek enkele stukken administratief te verwerken
328230-12-1815blz.160Aan de gedeputeerde staten toegestuurde gegevens over het kapitaal der dorpen in de gemeente
328205-01-1816blz.161Aan de gouverneur gestuurd afschrift van de kasverificatie van de ontvanger
328205-01-1816blz.161Aan de gouverneur gestuurde ontvangstbevestiging van de registers van de burgerlijke stand voor 1816
328206-01-1816blz.161Kennisgeving aan de bevolking over de zitting van de oorlogsbelasting
328206-01-1816blz.162Ontvangstbevestiging aan de ontvanger particulier te Leeuwarden
328215-01-1816blz.163Brief aan de directeur der directe belasting van de provincie Friesland over armenzorg
328215-01-1816blz.164Aan de belastingcontroleur in Dokkum gestuurde staten en het bericht dat er geen publieke verkopers in de gemeente zijn
328217-01-1816blz.164Aan de militiecommissaris gestuurde afschrift van het inschrijvingsregister van de schutterij
328222-01-1816blz.165Aan de gouverneur teruggestuurde staat met schoolwoningen en schoolvertrekken
328222-01-1816blz.165Aan de officier van de rechtbank toegestuurde registers van de burgerlijke stand
328222-01-1816blz.165Aan de gedeputeerde staten teruggestuurde staten
328225-01-1816blz.166Aankondiging aan de bevolking over het opstarten van het lotingsproces voor de nationale militie 1816
328225-01-1816blz.167Ontvangst aan de gouverneur van ontvangen stukken over de militie
328225-01-1816blz.168Antwoord aan de gouverneur, dat zich in de gemeente geen priesters bevinden
328226-01-1816blz.168Kennisgeving aan de bevolking, dat zij hun hond vast moeten leggen, omdat een dolle hond is gesignaleerd
328226-01-1816blz.168Bericht aan de gedeputeerde staten dat geneesheer v.d. Velde heeft verklaard dat er geen gevallen bekend zijn van vergiftiging met rottenkruid door het gebruik van zoetemelkse kaas
328226-01-1816blz.169Afkondiging aan de inwoners dat het beroepsmatig zogen van vrouwenborsten niet is toegestaan zonder toestemming van een geneesheer
328226-01-1816blz.170Brief aan de geneesheer, dat de gemeente zal zorgdragen voor het betalen van bepaalde huisbezoeken
328230-01-1816blz.171Verzoek aan de gemeenteontvanger van Ternaard om de rekening voor 1814 op te maken
328207-02-1816blz.172Aan de militiecommissaris gestuurde lijst van ingeschrevenen voor de nationale militie
328208-02-1816blz.172Antwoord op een stuk van de gouverneur
328208-02-1816blz.173Bericht aan de militiecommissaris over een circulaire van de luitenant-generaal kanselier over de bij de veldslag van 1815 gesneuvelde P.T. Westra, die uit deze gemeente zou komen, maar hier niet bekend is.
328208-02-1816blz.174Bericht aan de gouverneur over het bezwaar van A.M. Martens uit Brantgum op de aanslag voor het onderhoud van de dorpstoren. Er worden diverse argumenten aangedragen, waarom de belasting niet zou hoeven worden betaald
32828-2-1816blz.176Aan de gouverneur gestuurd afschrift van de kasverificatie van de ontvanger
328212-02-1816blz.177Aan de gouverneur gestuurd overzicht met de mededeling dat er voor de lichting 1814 geen dienstplichtigen in dienst zijn geweest
328212-02-1816blz.177Antwoord aan de gouverneur dat er 100 oproepingsbiljetten voor de nationale militie nodig zijn
328213-02-1816blz.177Aan de particuliere ontvanger gestuurd register wat is bijgehouden
328220-02-1816blz.178Aan geneesheer v.d. Velde gestuurd afschrift van het resolutieboek van gedeputeerde staten
328223-02-1816blz.179Aan de particuliere ontvanger gestuurd register over de oorlogsbelasting met een toelichting op de gebreken hierin
328207-03-1816blz.179Aan de gouverneur toegestuurd overzicht van uitgegeven patenten en informatie over vorderingen op de Franse kroon
328207-03-1816blz.180Antwoord aan de rentmeester der domeinen in Drente, Groningen en Friesland dat de gevraagde domeingoederen er niet zijn in de gemeente
328207-03-1816blz.181Aan de gouverneur gestuurd afschrift van de kasverificatie van de ontvanger
328220-03-1816blz.181Aan de gouverneur gestuurde onderbouwing van het ontslag van veldwachter Mient Klazes v.d. Schaaf
328220-03-1816blz.183Bericht aan de gouverneur met een uitleg over de achterstallige belastingen die nog ingevorderd moeten worden
328225-03-1816blz.184Brief aan de belastingontvanger over een inzendingsverplichting voor Hantumhuizen
328201-04-1816blz.184Brief aan de gouverneur over de naar Delft toegestuurde trommen
328206-04-1816blz.185Aan de gouverneur gestuurd afschrift van de kasverificatie van de ontvanger
328208-04-1816blz.185Ontslagbrief aan de veldwachter Mient Klazes v.d. Schaaf
328213-04-1816blz.186Aan de gouverneur terug gestuurde vragenlijst
328227-04-1816blz.186Aan de gouverneur gestuurde verantwoording van de ontvanger over het jaar 1814
328227-04-1816blz.186Aan de gedeputeerde staten gestuurde dorpsbegrotingen van de gemeente
328229-04-1816blz.187Brief aan de gouverneur over het instandhouden van het pakhuis der strandvonderij in Moddergat onder Nes
328201-05-1816blz.187Bericht aan de bevolking dat 12 mei op zondag valt en de verhuizingen daarom op 13 mei plaats moeten vinden
328201-05-1816blz.188Antwoord aan de gouverneur op een inventarisatie.
328204-05-1816blz.189Aan de gouverneur terug gestuurde vragenlijst
328204-05-1816blz.189Kennisgeving aan de bevolking over de patentplicht voor handel, beroep en bedrijf
328205-05-1816blz.190Ontvangsbevestiging aan de gouverneur over het mandaat voor de aanslag op de directe belastingen
328206-05-1816blz.190Antwoord aan de gouverneur, dat de gemeente geen strandvonder heeft en dus ook geen strandvondsten op kan geven
328207-05-1816blz.190Aan de gouverneur gestuurd afschrift van de kasverificatie van de ontvanger
328208-05-1816blz.191Antwoord aan de gedeputeerde staten, dat in de gemeente geen diligences of postwagens zijn
328220-05-1816blz.191Aan de militiecommissaris gestuurd extract van het register van dienstplichtige personen
328203-06-1816blz.191Antwoord aan de gouverneur over gezegelde patentbladen
328203-06-1816blz.192Aan de controleur der belastingen toegestuurde reÁu's
328207-06-1816blz.192Aan de gouverneur gestuurd afschrift van de kasverificatie van de ontvanger
328210-06-1816blz.192Aan de officier van de rechtbank gestuurde processen-verbaal over een diefstal bij Frans Ybes Poortinga in Waaxens en over gepleegde brutaliteiten door J.K. Boersma bij J.K. Helbada te Ternaard
328213-06-1816blz.192Aan de officier van de rechtbank gestuurde processen-verbaal over twee diefstallen in de nacht van 12 op 13 juni 1816
328211-06-1816blz.193Kennisgeving aan de bevolking dat ontvanger van Zandbergen gaat starten met de invordering van de grondbelasting
328217-06-1816blz.194Bericht aan de gouverneur dat de bevolking in kennis is gesteld van de start van de invordering van de grondbelasting
328221-06-1816blz.194Aan de controleur van de belastingen toegestuurd reÁu aangaande de controle te Franeker en Harlingen
328227-06-1816blz.194Ontvangsbevestiging aan de controleur der directe belastingen in Dokkum
328228-06-1816blz.194Brief aan de officier van de rechtbank over de mishandeling van Jan Johannes van der Ploeg door J.K. Boersma. Van der Ploeg kon hierdoor eerst niet meer werken, maar na consultatie van dokter v.d. Velde is hij hier nu wel weer toe in staat
328201-07-1816blz.195Stukken 235, 236, 237 en 238 over het voormalig district West-Dongeradeel zijn aan de gouverneur gezonden
328205-07-1816blz.196Ontvangstbevestiging aan de controleur van Franeker en Harlingen over een bezwaar van de gemeente Dronrijp
328206-07-1816blz.196Aan de militiecommissaris toegestuurd maandelijks overzicht over de nationale militie
328208-07-1816blz.197Aan de gouverneur toegestuurde informatie over de oorlogsbelasting
328210-07-1816blz.197Aan de controleur van de belasting in Dokkum toegestuurde patentleggers
328214-07-1816blz.197Aan de gouverneur toegestuurde informatie over de opbrengst van verkocht onroerend goed van de diakonie in Foudgum
328219-07-1816blz.197Bericht aan de gedeputeerde staten dat in de gemeente geen krankzinnigen zijn
328229-07-1816blz.198Kennisgeving aan de onderwijzers over een bericht van de commissie onderwijs over arme kinderen
328201-08-1816blz.198Antwoord aan de gouverneur over de wapens die zijn gebruikt door de landstorm
328203-08-1816blz.199Aan de controleur gestuurde informatie over (de veranderingen in) het onroerend goed
328205-08-1816blz.199Aan de gouverneur gestuurd afschrift van de kasverificatie van de ontvanger
328205-08-1816blz.199Aan de militiecommissaris toegestuurd maandelijks overzicht over de nationale militie
328206-08-1816blz.199Aan de onderwijscommissie teruggestuurd inventarisatieformulier
328206-08-1816blz.200Antwoord aan de gouverneur op een inventarisatie met de mededeling dat de gevraagde personen hier niet van toepassing zijn
328206-08-1816blz.200Gedetailleerde Informatie aan de schoolopziener over de school in Brantgum, waar de schoolmeester nu vacant is
328210-08-1816blz.201Kennisgeving aan de veldwachters dat op 15 augustus een algehele controle plaatsvindt op de verlofgangers uit de nationale militie
328217-08-1816blz.201Bericht aan de gedeputeerde staten over het instellen van een commissie over de personele omslagen, bestaande uit: R. Posthumus en W. de Wendt uit Ternaard, D.H. Westra en W.I. Idsardi te Hantum, H.W. Minnega en H.M.Wynia te Hantumhuizen, P.W. Feddema en J.D. Havinga te Hantumeruitburen, J. Kiers en R.L. Pijpstra te Hiaure, T. Stinstra en Joh. Beernts de Jong te Foudgum, A.M. Martens en J.Boelens te Brantgum en J.Y. Poortinga en J. De Boer te Waaxens
328217-08-1816blz.202Bericht aan de gouverneur over de hoeveelheid hooi in de gemeente
328225-08-1816blz.203Kennisgeving aan de bevolking dat ontvanger van Zandbergen gaat starten met de invordering van de belasting
328227-08-1816blz.203Aan de controleur in Dokkum toegestuurde wijzigingsstaten
328227-08-1816blz.204Brief aan de gedeputeerde staten over het wijzigen van de begroting
328231-08-1816blz.204Bericht aan de controleur der belastingen in Leeuwarden over het sturen van bericht van Gerben Ruurds van der Woude aan de schout van Stiens
328231-08-1816blz.204Aan de gouverneur terugstuurde inventarisatieformulier over het armwezen
328231-08-1816blz.205Bericht aan de gouverneur dat Worp van Peijma, Gosse Johannes Hannema, Harke Pieters Banga, Jenze Klazes Plat, Willem Johannes Hannema ls zetters benoemd zijn
328231-08-1816blz.205Aan de gouverneur gestuurde rekening van de gemeente ontvanger over 1814
328204-09-1816blz.205Aan de gouverneur gestuurd afschrift van de kasverificatie van de ontvanger
328206-09-1816blz.205Aan de militiecommissaris toegestuurd maandelijks overzicht over de nationale militie
328208-09-1816blz.206Verzoek aan de gemeenteontvanger om zo snel mogelijk informatie te leveren over de rekening van het jaar 1815
328212-09-1816blz.206Verzoek aan de controleur van Friesland om zo snel mogelijk het tweede aanvullend patentcohier op te maken
328213-09-1816blz.206Brief aan de gedeputeerde staten over de lopende begroting in 1816
328228-09-1816blz.206Aan de gouverneur gestuurde opgaaf zoals verzocht
328230-09-1816blz.207Aan de controleur in Dokkum toegestuurde wijzigingsstaten
328230-09-1816blz.207Aan de gouverneur gestuurde rekening van de gemeente ontvanger over 1815
328226-02-1811blz.208Ingekomen stuk van prefect over de directeur der staatsdomeinen en benoemingen: v.k.a.
328203-03-1811blz.208Ingekomen stuk van de divisie financiŽn van de prefect over de uitgifte van paspoorten: v.k.a. en overeenkomstig handelen
328208-03-1811blz.208Ingekomen stuk van de divisie financiŽn van de prefect in reactie op de staatsraad voor financiŽn met het verzoek namen van de notarissen door te geven: v.k.a. en doorgegeven dat er in de gemeente geen notarissen zijn
328210-03-1811blz.210Ingekomen stuk van de divisie financiŽn van de prefect over de uitgifte van paspoorten: v.k.a. en overeenkomstig handelen
328216-03-1811blz.210Ingekomen stuk van de divisie financiŽn van de prefect over de uitgifte van paspoorten: v.k.a. en overeenkomstig handelen
328229-03-1811blz.210Ingekomen stuk van de divisie financiŽn van de prefect over geestelijke goederen en predikanten: v.k.a. en kopieŽn verstrekt aan betrokkenen
328201-05-1811blz.212Ingekomen stuk van de divisie financiŽn van de prefect met verzoek om zo snel mogelijk de patenten op te maken, als dit nog niet is gebeurd: v.k.a.
328214-05-1811blz.212Ingekomen stuk van de divisie financiŽn van de prefect over het paspoortgebruik van Fransen en binnenlands gebruik: v.k.a.
328221-05-1811blz.212Ingekomen stuk van de divisie financiŽn van de prefect over 20 via de baljouw van West-Dongeradeel binnengekomen paspoorten: ontvangstbevestging gestuurd
328228-05-1811blz.212Ingekomen stuk van de divisie financiŽn van de prefect met een inventarisatieverzoek over horlogiers, messenmakers, zwaardvegers, etc.: teruggemeld dat dit hier niet van toepassing is
328201-06-1811blz.214Ingekomen stuk van de divisie financiŽn van de prefect verzoek om te handhaven op hetgeen op 18 april 1811 is verstuurd
328220-07-1811blz.214Ingekomen stuk van de prefecture, divisie financiŽle zaken en ordonn. Met een kennisgeving van een stuk van de requestmeester bruggen en gebouwen
328202-08-1811blz.214Ingekomen stuk van de prefecture, divisie financiŽle zaken en ordonn. met een kennisgeving van een stuk over het transport van gelden en over binnenlandse paspoorten
328206-08-1811blz.214Ingekomen stuk van de divisie financiŽn van de prefect over 20 via de baljouw van West-Dongeradeel binnengekomen paspoorten: ontvangstbevestging gestuurd
328208-08-1811blz.214Ingekomen stuk van de prefect over het wekelijks bezorgen van een lijst van de doodgravers
328209-08-1811blz.214Ingekomen stuk van de prefect over de soldij van gepensioneerde soldaten: op normale wijze afgehandeld
328212-09-1811blz.216Ingekomen stuk van de prefecture, divisie financiŽle zaken en ordonn. Met een kennisgeving van een stuk van de requestmeester bruggen en gebouwen over het onderhoud van wegen en bruggen: v.ka., overeenkomstig handelen
328223-09-1811blz.216Ingekomen stuk van de prefecture, divisie financiŽle zaken en ordonn. Over bepalingen van de administratie van vuurtoren, lantaarns, vuren, zeetonnen, bakken, enz.
328205-10-1811blz.216Ingekomen stuk van de prefecture, divisie financiŽle zaken en ordonn over de herinrichting van landen en gronden: vka en overeenkomstig handelen
328215-10-1811blz.216Ingekomen stuk van de prefecture, divisie financiŽle zaken en ordonn met een in het frans geschreven stuk van de staatsraad intendant; v.k.a.
328226-10-1811blz.216Ingekomen stuk van de prefecture, divisie financiŽle zaken en ordonn met verzoek om inventarisatie van watermolens: prefect berichten dat er 3 watermolens zijn, die van particulieren zijn en allen dezelfde schroefconstructie hebben
328207-11-1811blz.218Ingekomen stuk van de prefecture, divisie financiŽle zaken en ordonn over poort-, weg-, brug-, tol of barniergelden: v.k.a., want hier niet van toepasssing
328208-11-1811blz.218Verzoek van de prefect om namen door te geven van de zetters van de verponding; de volgende namen doorgegeven: Hessel Idses, huisman te Holwerd, Nicolaas van Kleffens en Reinder Freerks, beiden huisman te Raard, D.A. Stellema,rentmeester te Ternaard, P. de Boer, huisman te Hantumhuizen, D.F.Damsma, koopman te Brantgum en van Nes H.Durks, huisman en Thomas Fockes, huisman te Wierum
328214-11-1811blz.218Ingekomen stuk van de prefecture, divisie financiŽle zaken en ordonn met mededeling dat de benoeming tot zetter niet geweigerd kan worden; v.k.a.
328216-11-1811blz.220Ingekomen stuk van de prefecture, divisie financiŽle zaken en ordonn over de taxatie van fabrieken, trafijken en molens; v.k.a. en dien overeenkomstig handelen
328220-11-1811blz.220Kennisgeving van de prefecture, divisie financiŽle zaken en ordonn over een keizerlijk decreet waarin de bekostiging van vlees voor de troepen wordt geregeld: v.k.a.
328220-11-1811blz.222Vraag van de controleur van de directe belastingen in Friesland, S. Lambsma of de zetters daadwerkelijk zijn aangesteld en geÔnstrueerd: teruggemeld dat zetter voor zover ons bekend nog niet formeel door de prefect zijn benoemd
328229-11-1811blz.222Kennisgeving van de prefecture, divisie financiŽle zaken en ordonn over een stuk van de staatsraad van financiŽn over de directe belastingen: v.k.a., voor ons niet van toepassing
328229-11-1811blz.222Ingekomen stuk van de prefecture, divisie financiŽle zaken en ordonn met mededeling dat procedures rond de afgifte van paspoorten na 1 januari zullen wijzigen: hieraan na 1 januari voldoen
328229-11-1811blz.224Verzoek van de prefecture, divisie financiŽle zaken en ordonn om zo spoedig mogelijk inzicht te geven in de uitgegeven patenten: zo spoedig mogelijk aan voldoen
328229-11-1811blz.224Verzoek van de prefecture, divisie financiŽle zaken en ordonn om inzicht te geven in de instellingen van wagen en korenmeters: v.k.a.
328229-11-1811blz.224Verzoek van de prefecture, divisie financiŽle zaken en ordonn om de inhoud van een stuk aan de bakkers te communiceren: aan de ingezetenen gecommuniceerd
328229-11-1811blz.226Verzoek van de prefecture, divisie financiŽle zaken en ordonn om de ambtenaren te vragen informatie te verstrekken over traktement wat zij nog moeten ontvangen: zo spoedig mogelijk aan voldoen