Index Mairie Ternaard (Westdongeradeel) inv.nr. 281 (Register van verzonden stukken 1812-1814)
ToegangInv.nr.DatumNadere aanduidingAanduidingNaam of titel
328115-01-1812pagina1Bekendmaking van het besluit van de prefect van 6 januari 1812 tot het oproepen van alle jongelingen, geboren in 1790 en behorende tot de klasse van 1810, om zich binnen drie dagen bij de maire in te schrijven
328102-02-1812pagina2Terugzending aan de prefect van de lijst door deze toegezonden bij zijn brief van 22-01-1812, nr 24
328103-02-1812pagina2Maire antwoordt op brief van de prefect van 6-1-1812, nr. 13a dat in de gemeente Ternaard geen gestichten van liefdadigheid aanwezig zijn
328116-02-1812pagina2Maire antwoordt op brief van de prefect van 10-2-1812, nr. 16 dat hij de mandamenten van de aanslagen van de mairie in de directe belastingen over 1812 heeft ontvangen
328123-02-18121pagina2Maire stuurt naar de prefect de lijst van mannen tussen 20 en 60 jaar.
328125-02-1812pagina 3Maire verzoekt de prefect om het octrooi voor de uitgaven van zijn gemeente op te schorten in afwachting van een beslissing door de municipale raad over vrijwillige bijdragen
328126-02-1812pagina4Terugzending van de op 3 februari 1812 nr 5 toegezonden tableau.
328129-02-1812pagina4Bekendmaking van het verzoek van de prefect op 23-01-1812 nr 9 om een opgave van alle uitgaven in 1812 ten behoeve van de armen, turf, sterke drank en slachtvee en een vrijwillige bijdrage te vragen aan de ingezetenen voor het onderhoud van de armen in de gemeente.
328101-03-1812pagina6Terugzending aan de prefect van de op 11-02 1812 nr 1 toegezonden staten.
328102-03-1812pagina 6Maire bericht de prefect op de brief van 28-11-1811 nr 11 de ontvangst van de registers voor de aangaven van onderhoud, burgerlijke stand en Hollandsche omzettingen der modellen van akten.
328110-03-1812pagina6Maire antwoordt op de brief van 11-02-1812 nr 2 dat door de municipale raad vier veldwachters zijn aangesteld. Traktement 45 caroli. guldens per jaar.
328111-02-1811pagina7Terugzending aan de prefect van de lijst met vraagpunten van 02-03-1812. geen nr.
328112-03-1812pagina7Terugzending aan de prefect van de toegezonden lijst van 29-02-1812 nr 30.
328112-03-1812pagina7Bekendmaking op het verbod van opslaan van verboden goederen op de eilanden en plaatsen in en rond de Zuiderzee.
328115-03-1812pagina9Toezending aan de prefect van een opgaaf van de Doctoren in de medicijnen in de gemeente woonachtig.
328101-04-1812pagina9Maire bericht aan de Keizerlijke Procureur bij de Rechtbank dat in het eerste kwartaal geen vonnissen zijn gesteld.
328101-04-1812pagina9Terugzending van de op 27-03-1812 nr 104 met de daaronder nrs 1 en 2 bijgevoegde tableau.
328103-04-1812pagina10Maire antwoordt op de brief van 08-03-1812 nr 1 dat na nauwkeurig onderzoek gebleken is dat geen goederen zijn gevonden zoals gemeld in de dispositie.
328103-04-1812pagina10Maire antwoordt op de brief van 15-03-1812 nr 2 dat in zijn gemeente geen Prentendrukkers en Boekbinders zijn en Handelaars in boeken en prenten en geen houders van Bibliotheken
328103-04-1812pagina10Maire antwoordt op de brief van 22-03-1812 nr 2 dat in zijn gemeente geen Werk of Kooplieden worden gevonden als in gemelde dispositie bedoeld.
328103-04-1812pagina11Maire heeft bericht ontvangen van de Controleur der belastingen dat deze op 08-04-1812 de lijsten der Patenten zal opmaken en dat allen die enig beroep of nering uitoefenen op 6 en 7 april in de herberg worden verwacht om opgave te doen van naam, beroep en adres en gebouwen. Wie hieraan geen gehoor geeft zal als overtreder der wet worden gestraft.
328104-04-1812pagina12Maire bericht aan de Controleur der directe belastingen de ontvangst van de brief van 01-04-1812 benevens de Roles der direkte belastingen.
328106-04-1812pagina12Terugzending aan de prefect van de lijst van 01-04-1812 met de staat van vraagpunten.
328106-04-1812pagina12Maire bericht de prefect de executie van de maandelijkse gepasseerde en ontvangen stukken.
328111-04-1812pagina12Verzoek van de maire aan de Kerkvoogden, Diakenen en Armbezorgers om ter voldoening van een brief van den Heer Rijksbaron van 01-04-1812 nr 7 hem te doen toekomen een Staat van Vastigheden en de huurprijzen van ieder perceel afzonderlijk.
328119-04-1812pagina13Maire bericht aan de Keizerlijke procureur bij de Rechtbankt de ontvangst op 13-04-1812 van de exemplaren welke na ontvangst dadelijk zijn aangeplakt.
328119-04-1812pagina13Maire bericht de prefect op de brief van 09-04-1812 de ontvangst van 45 stuks Binnenlandse paspoorten. Hij denkt dit jaar niet meer nodig te zijn.
328120-04-1812pagina14Toezending aan de prefect op de brief van 01-04-1812 van de Staat van Vastigheden van verscheiden administratieŽn.
328122-04-1812 pagina14Maire bericht aan de prefect op de brief van 08-04-1812 dat de Landbouwers zijn aangemoedigd tot de cultuur van Hennip, maar dat de grond is niet geschikt voor de Hennipteelt. Daardoor zijn geen processen verbaal opgemaakt en gezonden naar Comissie van Landbouw.
328122-04-1812pagina14Maire antwoordt op de brief van 12-04-1812 nr 2 dat na nauwkeurig onderzoek is gebleken dat er geen bezittingen in de gemeente zijn die toebehoren aan Engelse onderdanen.
328123-04-1812pagina15Terugzending aan de prefect op de brief van 05-02-1812 nr 5 van een lijst omtrent de bevolking der gemeente van 1811.
328129-04-1812pagina15Terugzending van de op 17-04-1812 toegezondenTableau.
328112-05-1812pagina 15Maire bevestigt de ontvangst van de brief van 6-5-1812 van de controleur der bealstingen en stuurt terug de lijst van ongebouwde eigendommen
328119-05-1812pagina15Terugzending aan de prefect van de brief van 01-05-1812 nr 14 met de ingevulde staat van de aanwezige Bruggen.
328120-05-1812pagina16Maire bericht aan de prefect dat de tractementen van de schoolonderwijzers over 1811 betaald zijn en dat de tractementen voor 1812 zijn gebracht op het budget van de gemeente.
328123-05-1812pagina16Maire antwoordt de prefect op de brief van 06-05-1812 nr 6 dat aan de onderwijzers tot bevordering van onderwijs en opvoeding de som van 7-4 is geaccordeerd.
328123-05-1812pagina16Maire bericht aan de prefect op de brief van 06-05-1812 dat door de municipale raden der gemeente zijn benoemd tot Repatiteurs der directe belastingen over 1813; D.A. Stellema, P. Voorhoek de Boer en D.T. Damstra.
328129-05-1812pagina17Maire bericht aan de Controleur der directe belastingen de ontvangst van de Roles der Patenten en de daarbij horende Patent brieven.
328101-06-1812pagina17Maire stuurt aan de prefect de gewone maandelijkse brieven van de ontvangen stukken.
328102-06-1812pagina17Maire bericht de prefect de ontvangst van de brief van 22-05-1812 nr 51 met de last om deze twee Releves der Directe belastingen naar behoren te bezorgen en voor 10-06-1812 ondertekend terug te zenden.
328102-06-1812pagina18Maire heeft van de prefect een brief ontvangen op 28-05-1812 nr 277 inhoudende een prijsbepaling voor Rogge, Gerst en Boekweit. Het Tarwemeel overeenkomstig de Tarweprijs. De Maire dient dit bekend te maken aan de ingezetenen en toe te zien op naleving.
328103-06-1812pagina19Maire bericht aan de Kommissaris bij de werken aan den Helder dat hij hij een lijst bijvoegd van drie personen om aan de fortificatiŽn van den Helder te werken.
328103-06-1812pagina19Terugzending aan de prefect op de brief van 22-05-1812 nr 45 van een lijst van de naar den Helder vertrokken grondwerkers.
328105-0601812pagina20Maire bericht aan de prefect dat het hem onmogelijk lijkt wegens de uitgestrektheid van zijn gemeente om Soupes te bereiden en uit te delen en dat men op een andere wijze in de nooddruft van de behoeftigen zal moeten voorzien.
328117-06-1812pagina 20Maire antwoordt de prefect op de brief van 23-05-1812 nr 198 over de vlasbereiding, spinsters en weverijen in zijn gemeente. Een weverij te Ternaard en te Hantum. Dat er geen gehekeld vlas of hennip wordt ingevoerd en dat er geen touwslagerij in zijn gemeente gevonden wordt.
328117-06-1812pagina22Maire stuurt aan de prefect in antwoord op de brief van 01-06-1812 het getekend budget voor 1812 en de staat van schoolonderwijzerstractementen in zijn gemeente.
328122-06-1812pagina22Maire bericht aan de Controleur der directe belastingen de ontvangst van de Roles der Patenten en de vereiste Patentbrieven.
328122-06-1812pagina22Maire antwoordt op de brieven van 25-05-1812 en 17-06-1812 dat hij niet aan het verzoek van de controleur heeft kunnen voldoen omdat het niet in de Hollandse taal is geschreven.
328126-06-1812pagina23Maire maakt aan de ingezetenen bekend hoe men dient te handelen na een erfenis van roerende en onroerende goederen. Opdat niemand hiervan onkundig zal zijn wordt het aangeplakt.
328127-06-1812pagina23Terugzending van de op 04-06-1812 nr 324 toegezonden Tableau van de IndustrieŽle en Manufacturele statistiek over 1811.
328101-07-1812pagina23Maire stuurt aan de prefect de gewone maandelijkse brieven van de ontvangen stukken.
328102-07-1812pagina24Maire antwoordt de ontvanger der directe belastingen op de brief van 27-06-1812 dat het hem te veel moeite is om aan zijn verzoek, om de Tabellen in te vullen te voldoen en dat hij denkt dat het ook niet tot zijn taak behoort.
328104-07-1812pagina 24Maire antwoordt de prefect op de brief van 27-06-1812 nr 93 dat er in zijn gemeente 4 militaire bedden zijn, waarvan er nu 2 in gebruik zijn bij de Douane.
328107-07-1812pagina24Maire bericht de prefect op de brief van 30-06-1812 nr 490 dat er in zijn gemeente 4 veldwachters zijn benoemd. Klaas Wijbes Holwerda, Mient Klazes van der Schaaf, Sijbe Nammens de Vries en Jan Jans.
328115-07-1812pagina25Maire bericht aan de controleur der directe belastingen op de brief van 30-06-1812 dat hij de aanslagen van het recht op Patent voor verscheidene kleine middenstanders veel te hoog vindt. Hij verzoekt om vermindering van deze belasting.
328121-07-1812pagina26Terugzending aan de controleur der directe belastingen ven de ingevulde tabellen. Tableau nr 1 en 2.
328128-07-1812pagina27Maire bericht aan de prefect op de brief van 04-07-1812 nr 514 dat hij overleg heeft gehad met de Hoofden van de huisgezinnen te Foudgum en belanghebbenden over de afbetaling van de schuld. Besloten is om tot een Quotisatie over te gaan. Maire vraagt de mening van de prefect.
328101-08-1812 pagina28Maire stuurt aan de prefect de gewone maandelijkse brieven van de ontvangen stukken.
328103-08-1812pagina28Terugzending van de op 10-06-1812 nr 367a toegezonden Tableau. Verder de vermelding dat er in zijn gemeente geen Koets of Rijpaarden gevonden worden.
328104-08-1812pagina29Maire bericht de prefect in antwoordt op de brief van 27-07-1812 nr 642a dat er in zijn gemeente geen Sociteiten bestaan.
328118-08-1812 pagina 30Maire heeft een aanschrijven van de prefect ontvangen op 07-08-1812 nr 117 om een staat op te maken wegens de veranderingen der Verponding. Zitting wordt gehouden te Ternaard en te Hantum
328127-08-1812pagina31Terugzending van de op 18-07-1812 nr 594a toegezonden Tableau. Tevens een opgave van de voorraden die nog aanwezig zijn van de vorige oogst van verscheidene Landbouwgewassen.
328127-08-1812pagina32Maire bericht aan de Kommissis van Politie te Harlingen en Terschelling op de brief van 08-08-1812 nr 266 de hoeveelheid graan die er gedurende dit jaar in zijn gemeente zijn geteeld. En dat er geen Boekweit wordt geteelt.
328128-08-1812pagina 32Maire bericht op de brief van 22-07-1812 nr 86 de terugzending van de Burgerkaartjes.
328131-08-1812pagina33Maire bericht de prefect op de brief van 24-08-1812 nr 806 de namen van de Maire en de Adjunct Maire. W.J Idsardi en R. Posthumus.
328101-09-1812pagina 33Maire stuurt aan de prefect de gewone maandelijkse brieven van de ontvangen stukken.
328102-09-1812pagina 33Maire stelt de Herbergiers van zijn gemeente in kennis van de brief van de prefect van 31-08-1812 nr 861 en om onverwijld aan de inhoud te voldoen.
328114-09-1812pagina 33Maire stuurt de prefect in antwoord op de brief van 08-09-1812 nr 35 de lijst terug van de jongelieden die in het jaar 1791 geboren zijn.
328102-10-1812pagina 34Maire stuurt aan de prefect de gewone maandelijkse brieven van de ontvangen stukken.
328102-101-1812pagina 34Maire stuurt aan de prefect de gewone brieven betreffende het Proces Verbaal van de Verificatie der Gemeente ontvangers kas.
328103-10-1812pagina34Maire bericht aan de Procureur bij de Rechtbank te Heerenveen op de brief van 27-09-1812 nr 429 dat de verblijfplaats van Arend Tijsses Woudman hem niet bekend is.
328105-10-1812pagina 35Teugzending aan de prefect van de op 01-10-1812 nr 4 ontvangen Dispositie betreffende de Alphabetische lijst der conscrits van deze gemeente.
328111-10-1812pagina35Maire krijgt opdracht van de prefect middels een brief van 08-10-1812 nr 1093 om de ingezetenen te gelasten geen schurftige schapen met gezonde schapen te weiden of te vervoeren. Overtreders zullen gestraft worden.
328113-10-1812pagina36De Maire heeft van prefect ontvangen een aanschrijving op 08-10-1812 nr 1092a dat de predikanten door de Minister van Eredienst zijn aangeschreven om gepaste dankgezangen te laten zingen in de kerken wegens de overwinningen op de Russen behaald.
328113-10-1812pagina37De Maire bericht aan de prefect op de brief van 03-10-1812 nr 1052a dat er geen personen zoals in de brief bedoeld in zijn gemeente worden gevonden. Ook zijn er geen Liefdadigheidsgestichten aanwezig.
328115-10-1812pagina37De Maire stuurt aan de prefect op de brief van 02-10-1812 nr 1046 de Huwelijksakten en aanvragen van ondertrouw om vermeerderd te worden.
328122-10-1812pagina 37Terugzending aan de prefect van de op 09-10-1812 nr 1098 toegezonden vragenlijst.
328122-10-1812pagina38Terugzending aan de Controleur der belastingen te Dokkum van de op 10-10-1812 toegezonden staten van Patenten en dat er geen personen in deze gemeente zijn die op die lijsten behoren te worden gebracht.
328122-10-1812pagina38De Maire heeft van de prefect een aanschrijving ontvangen op 14-10-1812 nr 55 wanneer de zitingen zullen worden gehouden van de raad van Recrutering te Leeuwarden tot examinatie van de opgeschrevenen van de klasse van 1811. Bekendmaking door afkondiging in de kerk en aangeplakt aan het Gemeentehuis.
328125-10-1812pagina39Terugzending aan de prefect van de op 23-09-1812 nr 992 ontvangen brief betreffende het ingeleid Proces Verbaal van de verandering van het gezaai van de Mangelwortel en de verwachte hoeveelheid Lopens.
328126-10-1812pagina39Bekendmaking aan de ingezetenen door de Maire van de brief van de prefect van 17-10-1812 nr 66b. Het Kanton Holwerd in het leveren van de 396 opgeschreven waarop dit Departement is aangeslagen op 20.
328101-11-1812pagina40De Maire stuurt aan de prefect de gewone maandelijkse brieven van de ontvangen stukken.
328101-11-1812pagina 40De Maire stuurt aan de prefect de geleidende brief bij het Proces Verbaal van de Verificatie van de kas van de Gemeente ontvanger.
328102-11-1812pagina 40Bekendmaking door de Maire aan de ingezetenen dat het 1e Detachement opgeschrevenen van de klasse van 1811 bepaald is op 10-11-1812. De raad van Recrutering houdt zitting voor de examinatie van de plaatsvervangers. Voor het Kanton Holwerd is dit op 09-11-1812 te Leeuwarden.
328102-11-1812pagina 41De Maire bericht aan de prefect op de brief van 28-10-1812 nr 1197a dat men tot het formeren van het navolgend Register nodig heeft : Formulieren voor Ondertrouw, Huwelijksakten, Geboorte en Overlijden.
328107-11-1812pagina41De Maire bericht de prefect op de brief van 28-10-1812 nr 471 de ontvangst van de Roles van de belasting op de Runderbeesten voor dit jaar. Verder dat op 07-11-1812 de Roles door mij tegen Recipis is overgegeven aan de Percepteur.
328110-11-1812pagina42De Veldwachters krijgen de opdracht om bij de ingezetenen aan te zeggen dat de Paden en Steigers binnen 6 dagen Schouwbaar te hebben en het hele jaar goed te onderhouden. Bij hoge waterstand moeten bakens worden gezet. Nalatigen zullen worden gestraft.
328112-11-1812pagina43De Maire bericht aan de Keizerlijke Procureur bij de Rechtbank de ontvangst van de brief van 01-11-1812.
328125-11-1812pagina 45Alle Leeraren van onderscheidene gezindheden in deze gemeente hebben een brief ontvangen van de prefect dd. 17-11-1812 nr 1353a waarin de datum wordt bekendgemaakt van de viering van het Kroningsfeest van de Keizer en Keizerin. Op zondag 6 december 1812 dient door de Leeraren een redevoering te worden gehouden over de roem van het Fransche leger en de heldendaden van de Keizer. Tot slot moet het Te Deum worden gezongen of een ander toepasselijk gezang.
328101-12-1812pagina45De Maire stuurt aan de prefect de gewone maandelijkse brieven van de ontvangen stukken.
328101-12-1812pagina45De maire stuurt aan de prefect het Proces Verbaal van de Verificatie van de kas van de Gemeente ontvanger Zandbergen.
328111-12-1812pagina 46De Maire heeft van De prefect een brief ontvangen 01-12-1812 nr 1456 waarin wordt gevraagd hoeveel personen in 1811 en 1812 aan de Pokken zijn gestorven zijn of hiervan nadelige gevolgen indervinden. En hoeveel erin 1811 en 1812 door de Koepokstof zijn ingeŽnt. Wie het aangaat dient binnen vier dagen aangifte te doen bij de Veldwachter. Tot ieders informatie volgt afkondiging in de kerken.
328114-12-1812pagina 47De Maire antwoordt de Commissie belast met de vergelijking van de oude maten en gewichten, met nieuwe maten en gewichten van het Metrische stelsel op de brief van de prefect van 02-10-1812 nr 1044 en 30-11-1812 nr 1437 wat van ouds de lengtematen in zijn gemeente zijn.
328116-12-1812pagina 47De Maire antwoordt de prefect op de brief 09-12-1812 nr 35 dat er in deze gemeente een dokter is die verklaard heeft niet genegen te zijn om als Chirurgijn bij het leger geplaatst te worden.
328119-12-1812pagina 47Terugzending aan de prefect van de op 01-12-1812 nr 1456 ontvangen ingevulde ingeleide.
328119-12-1812pagina 48De Maire bericht aan de Keizerlijken Procureur bij de Rechtbank te Heerenveen op de brief van 11-12-1812 nr 515 dat Arend Tijssens Woudman met zijn schip in de Dokkumer Ee ligt bij Tamme Klazes Kloosterbrug behorende onder Rinsumageest.
328119-12-1812pagina 48De Maire bericht aan de prefect op de brief van 11-12-1812 nr 1531a dat er in zijn gemeente geen Chirurgijn noch Heelmeester is, maar een dokter die geen vast traktement geniet.
328122-12-1812pagina 48Terugzending aan de prefect van de lijsten opgemaakt ingevolge de brief van 14-12-1812 nr 1552a. Het 2e lid is in zijn gemeente niet van toepassing omdat er geen zodanige personen gevonden worden.
328122-12-1812pagina49Terugzending aan de prefect op de brief van 16-11-1812 nr 40 het Duplicaat van de voor deze gemeente gearresteerde Repartitie over 1812.
328129-12-1812pagina49De prefect stuurt per brief van 18-12-1812 nr 1583 aan de Maire het bericht dat alle Vracht en Postwagens die dit Departement passeren vanaf 01-01-1813 voorzien moeten zijn van wielen met brede Vellingen. Met uitzondering van de Post en Vrachtwagens uit de voormalige Hanze Steden gevormde Departementen.
328131-12-1812pagina50De Maire stuurt aan de Controleur der Directe belastingen in het Arrondissement van Dokkum, op de brief van 23-12-1812 de door hem opgemaakte staat van de aan het Patentrecht onderworpen personen in zijn gemeente voor 1813.
328101-01-1813pagina 51De Maire stuurt aan de prefect de gewone maandelijkse brieven van de ontvangen stukken.
328101-01-1813pagina51De Maire zendt aan de prefect het Proces Verbaal van de Verificatie der kas van de Gemeente Ontvanger Zanddbergen
328102-01-1813pagina51??
328102-01-1812 pagina 51De Maire bericht aan de Procureur bij de Rechtbank te Leeuwarden dat door hem in de vierde termijn geen vonnissen zijn geveld.
328104-01-1813pagina52De Maire stuurt op de brief van de prefect van 23-12-1812 nr 728 een petitie van het Proces Verbaal van de overgifte van de Roles voor 1813. En van de deswegens door hem gedane bekendmaking.
328107-01-1813pagina52De Maire stuurt aan de prefect op de brief van 30-11-1812 nr 1452a de jaarlijkse staat van het voorgevallene omtrent de bevolking van zijn gemeente over 1812.
328113-01-1813pagina52De Maire maakt aan de ingezetenen bekend dat de verkoop van zout bij de maat verboden is, maar voortaan bij het gewicht zal mogen geschieden.
328101-02-1813pagina53De Maire stuurt aan de prefect de de gewone maandelijkse brieven van de ontvangen stukken.
328101-02-1813pagina53De Maire stuurt aan de prefect ten geleide van het Proces Verbaal van de Verificatie van de kas der Gemeente ontvanger.
328107-02-1813pagina 53De Maire bericht aan de prefect op de brief van 01-02-1813 nr 3 dat hij het Journaal en de Alphabetische lijst voor de loting van 1812 heeft ontvangen.
328108-02-1813pagina54De prefect gelast de Maire per brief van 01-02-1813 nr 1 om alle jongelieden die geboren zijn in het jaar 1892 in te schrijven. Hij houdt zitiing te Ternaard en te Hantum. Die het aangaat wordt aangeraden die tijd te verschijnen om kwade gevolgen te voorkomen.
328110-02-1813pagina 56De prefect informeert de Maire per brief van 03-02-1813 nr 19a dat het Zijne Majesteit behaagd heeft de vergunning toe te staan voor alle ingeschrevenen van de klasse 1809 tot en met 1814 die nog niet in de actieve dienst zijn opgeroepen, zich vrijwillig aan te bieden voor het 2e Regiment van de Keizerlijke Garde. Mits van goed lichaamsgestel en de vereiste lengte.Aanmelding zo spoedig mogelijk aan het Hotel van de prefect.
328113-02-1813pagina56De Maire brengt ter kennis aan de ingezetenen dat tengevolge een brief van de prefect 09-02-1813 nr 65 de loting voor de ingeschrevenen van de klasse 1812 op zaterdag 20-02-1813 te Holwerd zal geschieden.
328114-02-1813pagina 57De Maire bericht aan de opgeschrevenen van de klasse 1812 dat hij van de prefect een brief ontvanden heeft van 09-02-1813 nr 65 dat de loting bepaald is op 20-02-1813 's morgens om 9.00 uur te Holwerd.
328114-02-1813pagina 57Terugzending aan de Controleur der Directe Belastingen te Dokkum de Staat van de Patenten van 1813.
328116-02-1813pagina57Terugzending aan de prefect op de brief van 01-02-1813 nr 3b de Alphabetische lijst van de opgeschrevenen van de klasse 1812.
328116-02-1812pagina 58Terugzending aan de prefect op de brief van 09-02-1813 nr 250a van het niet ingevulde Tableau.
328121-02-1813pagina 58De Maire brengt bij zijn onderhorigen ter kennis dat ingevolge een brief van de prefect van 17-02-1813 nr 116a dat het aantal opgeschrevenen van de klasse 1812 door het Canton Holwerd 19 is.
328126-02-1813pagina 59De Maire brengt ten gevolge van de brief van 24-02-1813 nr 165 ter kennis van de ingezetenen dat de loting van de opgeschrevenen van het Kanton Holwerd , van de klasse van 1812 bepaald is op zaterdag 6 maart aanstaande te Holwerd.
328126-02-1813pagina59De Maire maakt aan de opgeschrevenen van de Klasse van 1812 bekend dat de loting door de prefect bepaald is op zaterdag 6 maart te Holwerd in het lokaal door de Maire van Holwerd aan te wijzen.
328127-02-1813pagina60Terugzending aan de Controleur der Directe Belastingen in het Arrondissement van Dokkum van de getekende Roles der Patenten voor 1813 en de Maire meent aan het bevel van de prefect te hebben voldaan.
328101-03-1813pagina60De Maire stuurt aan de prefect de gewone maandelijkse brieven van de ontvangen stukken.
328101-03-1813pagina 60De Maire stuurt aan de prefect de geleidende brief bij het Proces Verbaal van de Verificatie van de kas van de Gemeente ontvanger Zandbergen.
328103-03-1813pagina61Terugzending aan de prefect op de brief van 30-01-1813 nr 186a van de in deze brief gemelde geformeerde Acten.
328114-03-1813pagina63De Maire heeft van de prefect een brief ontvangen van 08-03-1813 nr 416 waarin hij de ingezetenen op de hoogte dient te brengen van een Keizerlijk Decreet van 25-02-1813. Degene die de veiligheid van de staat in gevaar brengt of zich tegen de Wettige overheid keert zal aan een Militaire Commissie worden overgegeven. De Minister van Oorlog en van Justitie zijn belast met de Executie van het Decreet.
328106-03-1813pagina64De Maire maakt aan de belanghebbenden bekend dat de raad van Recrutering van het Canton Holwerd zitting tot examineren zal houden op dinsdag 16-03-1813 'morgens om negen uur op de Mairie te Leeuwarden. Een ieder die meent aanspraak te maken op een uitzondering wordt daar verwacht. Voor Plaatsvervangers en wisseling van nummers van de klasse van 1812 zal zitting worden gehouden op donderdag 25-03-1813 op het Hotel te Leeuwarden.
328118-03-1813pagina65De Maire deelt de prefect naar aanleiding van de brief van 04-03-1813 nr 156 mee dat er ten voordele van deze Gemeente geen effecten voor handen zijn, maar dat dezelve die er zijn aan het voormalig District behoren. Aan uw verzoek dient zijns oordeels vodlaan te worden door Mr. Joha als gelast te zijn met de Liquidatie van de Districtskas.
328128-03-1813pagina65Kennisgeving van de overgifte der Roles op de Patenten voor 1813.
328122-03-1813pagina66De Veldwachters van deze Gemeente worden verzocht en gelast om bij huiskonde bij diegenen die gehouden zijn hun wegen te onderhouden deze binne Acht dagen Schouwbaar te hebben en het hele jaar zo te houden. De gaten of laagten met droge aarde aan te vullen en de ingeschoten wallen behoorlijk op te zetten. Nalatigen krijgen een boete van 15 franken voor ieder Perceel.
328124-03-1813pagina66De Maire bericht aan de prefect op de brief van Maart 1813 nr 451 dat er tussen hem en de Griffier Antonie Joha nimmer een scheiding van werkzaamheden is gemaakt.Maar in het begin heeft hij de heer Joha wel gevraagd over hem te waken omdat hij zijns inziens niet voor zijn post was berekend.
328125-03-1813pagina 67??
328131-03-1813pagina67Terugzending van de brief van 01-12-1812 nr 1456a met de jaarlijkse staat van vaccine en het getal van de personen die door de natuurlijke Pokziekte zijn aangedaan in 1812.
328131-03-1813pagina68De Maire bericht aan de Keizerlijke Procureur bij de rechtbank te Leeuwarden op de brief van -16-03-1813 nr 206 dat er in de eerste termijn van het jaar 1813 door hem geen vonnissen zijn geveld.
328131-03-1813pagina68De Maire stuurt aan de prefect de geleidende brief van het Procesverbaal van de verificatie van de kas van den Heer Zandbergen. Municipaal ontvanger van deze Gemeente.
328101-04-1813pagina68De Maire stuurt aan de prefect de gewone maandelijkse brieven van de ontvangen stukken.
328101-04-1813pagina69De Maire brengt op verzoek van de Controleur van de Keizerlijke Douaniers n.a.v. de brief van 07-03-1813 de ingezetenen ter kennis dat zij om onaangenaamheden te voorkomen niet lenen of borgen aan Douaniers zonder schriftelijk bewijs van hun Luitenant die daarvoor aansprakelijk blijft.
328110-04-1813pagina 69De Maire bericht aan de prefect op de brief van 29-03-1813 nr 550a dat er in zijn gemeente geen Fabrieken zijn waar Koolzaad of Lijnzaad tot Olie wordt verwerkt.
328116-04-183pagina 70De Maire bericht aan de prefect dat er in zijn Gemeente geen Effecten zijn zoals bedoeld in de brief van 05-04-1813 nr 221. Wel in de voormalige gemeente Westdongeradeel, waar Mr. A. Joha belast is met de liquidatietie van dit District.
328117-04-1813pagina 70De Maire bericht aan de prefect op de brief van 07-04-1814 nr 424 dat door de Municipalen Raad van deze Gemeente zijn benoemd tot Comissarissen Repartiteurs: Hidde Taekes Koopmans, P. Voorhoek de Boer, Anne Andries Mokma, Rienk Sijmons Pijpstra en Gosse Thomas Hiemstra.
328120-04-1813pagina71De Maire maakt aan de prefect bekend dat het bericht op de brief van 29-03-1813 nr 550a door onachtzaamheid onjuist is. Op de brief van 13-04-1813 nr 650 bericht hij de prefect dat er tot het Fabriekwezen wordt verbruikt 64 mengelen olie van Koolzaad en 450 mengelen olie van Lijnzaad.
328120-04-1813pagina71??
328121-04-1813pagina72De Maire brengt ten gevolge van een door hem ontvangen brief van 16-04-1813 nr 101 ter kennis aan de ingezetenen dat het register waarop zij die in de termen vallen om als leden van de Garde d' Honneurs te worden aangenomen zich kunnen aanmelden. Zij die zich vrijwillig aanmelden kunnen rekenen op gunstige voorwaarden en met het vooruitzicht op bevordering in hun Militaire loopbaan.
328116-04-1813pagina72De Adjunct Maire maakt op den brief van de prefect van 12-04-1813 aan de ingezetenen bekend dat het zoeken , oprapen en verkopen van kievitseieren na de 1e mei van elk jaar verboden is.
328126-04-1813pagina73Ter voldoening aan de brief van de prefect van 5 en 19 april 1813 nrs 221 en 249 zendt de Maire de bij Art. 5 van het besluit van de Intendant van Binnenlandse zaken van 10 maart gerequireerde verklaring
328126-06-1813pagina 73De Maire stuurt aan de prefect op de brief van 12-04-1813 nr 65 de twee hem toegezonden Releves terug.
328128-04-1813pagina 73De Maire stuurt de prefect op de brief van 16-04-1813 nr 101 het register van de intekenaars die als leden van de Garde d' Honneurs wensen te worden aangenomen.
328130-04-1813pagina73De Maire stuurt aan de prefect de gewone maandelijkse brieven ven de Verificatie van de Gemeente Kas
328101-05-1813pagina74De Maire stuurt aan de prefect de gewone maandelijkse brieven van de ontvangen stukken.
328105-05-1813pagina74De Maire bericht aan de prefect op de brief van 30-04-1813 nr 229 dat uit de Provisioneel gedesigneerden niemand is die bij voorkeur wenst uit te trekken.
328117-05-1813pagina75De Maire antwoordt de prefect op de brief van 01-05-1813 nr 554. dat de landen in zijn gemeente voor de Grondbelasting verdeeld geweest zijn in drie klassen. De huurwaarde heeft gediend tot een grondslag om het land in klassen te verdelen.
328129-05-1813pagina75De Maire stuurt de prefect op de brieven van 04-06-1812 nr 324b en 21-05-1813 nr 83 een Tableau van IndustriŽle en ManufacturiŽle statistiek van deze gemeente voor 1812.
328129-05-1813pagina75De Maire bericht aan de prefect op de brief van 14-05-1813 nr 300 dat er in zijn gemeente geen Markten of Veilplaatsen gevonden worden.
328130-05-1813pagina75De Maire stuurt aan de prefect het Procesverbaal van de Verificatie van de Gemeente Kas.
328101-06-1813pagina76De Maire stuurt aan de prefect de gewone maandelijkse brieven van de ontvangen stukken.
328102-06-1813pagina 76??
328110-06-1813pagina77??
328119-06-1813pagina77De Maire stuurt aan de prefect de Roles van de Belasting op Runderbeesten van deze gemeente voor 1813.
328121-06-1813pagina77de Maire stuurt aan de Cotroleur der Directe belastingen te Dokkum op de brief van 10-06-1813 de Supplementaire Staat van de Patenten voor 1813 terug. Met verdere Invitatie dat deze personen bij het opmaken van de eerste Staat hun beroep uitoefenden.
328121-06-1813pagina78Ter voldoening aan de circulaire van 16-06-1813 stuurt de Maire aan de Controleur der Directe Belastingen te Dokkum het bewijs van ontvangst van de Roles van de Extra ordinaire belasting tot onderhoud van de Departementale Wegen.
328123-06-1813pagina78De Maire stuurt aan de prefect op de brief van 28-05-1813 nr 332 het voor deze gemeente geformeerde Budget voor 1813 met de daarop betrekking hebbende Stukken.
328125-06-1813pagina 78De Maire maakt aan de prefect bekend op de brief van 12-06-1813 nr 956a dat er in zijn Gemeente geen Veeartsenijkundige gevonden wordt.
328125-06-1813pagina79De Maire maakt aan de ingezetenen van zijn Gemeente bekend dat de Ambtenaars der Belasting van zijn Gemeente zitting houden voor het opgeven van veranderingen voor Grondbelasting, Personeel, Meubilair, deuren en vensters.Op maandag 28-06-1813 te Brantgum en Hantum en op 29-06-1813 te Ternaard.
328127-06-1813pagina80De Maire maakt aan de onderhorigen bekend dat door de prefect de Heer Zandbergen is aangesteld als ontvanger van de Extra Ordinaire belastingen van 25,000 franken voor 1813 voor het onderhoud van de Departementale wegen. Belastingplichtigen die in gebreke blijven kunnen rekenen op dwangmiddelen.
328127-06-1813pagina80De Maire verzoekt aan de Procureur van de Rechtbank te Leeuwarden hem te berichten hoe hij dient te handelen met het Procesverbaal van de veldwachter M.K . Van der Schaaf wegens een gepleegde misdaad ten huize van K. van Sloten, Landbouwer te Ternaard.
328128-06-1813pagina81De Maire stuurt aan de prefect op de brief van 08-06-1813 nr 693 een Expeditie van het Procesverbaal van overhandiging van de kohieren van de Extra Ordinaire belasting, met een door hem gedane afkondiging.
328129-06-1813pagina81De Maire stuurt aan de Controleur der Directe Belastingen te Dokkum ter voldoening op de circulaire van 16-06-1813 nr 11 de Staten van verandering der Directe Belastingen.
328101-07-1813pagina81De Maire bericht aan de Procuruer van de Rechtbank te Leeuwarden dat door hem in de laatste 3 maanden geen vonnissen zijn geveld.
328105-07-1813pagina 82De Maire bericht aan de prefect op de brief van 14-06-1813 dat de Percepteur der Directe belasting H. van Zandbergen als Municipaal ontvanger van deze Gemeente zijn Cautionnement van 560 franken heeft gestort.
328105-07-1813pagina82De Maire stuurt aan de prefect de gewone maandelijkse brieven van de ontvangen stukken.
328117-07-1813pagina83Terugzending aan de prefect op de brief van 12-07-1813 nr 969 het Tableau met de antwoorden op de vragen over het aantal runderen. 380 kalveren worden aangekweekt tot Stieren, Ossen , Koeien en Vaarsen. 41 Kalveren worden aangehouden om tot Stieren opgevoed te worden.113 Kalveren worden geslacht en 40 kalveren worden gesneden tot Ossen. 155 Vaarsen worden gehouden voor de voortteling en worden gewoonlijk op leeftijd van 2 of 3 jaar geslacht. Een vierde deel van het vee is van het mannelijk geslacht en 3/4 van het vrouwelijk geslacht. Het aantal volwassen koeien is 411.
328117-07-1813pagina84De Maire maakt aan de ingezetenen van zijn Gemeente bekend dat de Secretarie of Bureau van de Maire niet meer te Hantum, maar te Ternaard op het Gemeentehuis zal worden gehouden. Voor een Acte of Document dient men zich aldaar te vervoegen. De aangifte van Geboorte en Overlijden dient bij de Onderwijzer der Jeugd te Hantum te geschieden.
328117-07-1813pagina 84De Maire stuurt aan de Controleur der Directe Belastingen te Dokkum op de brief van 11-07-1813 nr 28 de hem andermaal toegestuurde Supplementaire Staat van Patenten terug.
328117-07-1813pagina 85De Maire bericht aan de prefect dat de Raad der Gemeente inplaats van de overleden Veldwachter Sijbe Nammens de Vries te Hantum heeft aangesteld Albert Sjerps Ferwerda, op het jaarlijks Traktement als door zijn voorganger is genoten. En dat tot Griffier bij de Mairie van Ternaard inplaats van de gedissolveerde Griffier A. Joha is benoemd de heer G. van Oudshoorn te Ternaard op een Traktement van jaarlijks 200 Karoliguldens.
328122-07-1813pagina85De Maire bericht aan de prefect op de brief van 15-07-1813 nr 471 dat de post van 20 franken voor buitengewone ontvangst op de Administratie Rekening van 1812 een boete is wegens overtreding van de wet op de jacht.
328124-07-1813pagina 86De Maire antwoordt de Controleur der Directe belastingen te Dokkum op de brief van 24-06-1813 nr 15 dat in zijn gemeente geen personen wonen zoals in de brief bedoeld.
328129-07-1813pagina 87Omdat de Hantumhuister Tille of Brug in een zeer slechte staat is heeft de Raad dezer Gemeente besloten om ongelukken te voorkomen deze te vernieuwen. De kosten zijn getaxeerd op 475 Karoligulden. De Maire doet een beroep op de prefect om hiermee in te stemmen en een fonds aan te geven waaruit de uitgaven kunnen worden bestreden.
328130-07-1813pagina87De Veldwachters worden verzocht en gelast om ambtshalve de ingezetene aan te zeggen dat gedurende de tijd van 3 weken de honden vast te leggen en alzo te houden. Loslopende honden worden doodgeschoten.
328103-08-1813pagina88De Maire stuurt aan de Controleur der Directe belastingen te Dokkum op de brief van 27-07-1813 nr 39 een bewijs van ontvangst der Supplementaire Role van de Patenten van deze gemeente van 1813 en de nodige gezegelde bladeren.
328105-08-1813pagina 88De Maire stuurt aan de prefect de gewone maandelijkse brieven van de ontvangen stukken.
328105-08-1813pagina88De Maire bericht aan de Onder prefect op de brief van 27-07-1813 nr 2 de ontvangst van de brief aangaande Militaire zaken.
328105-08-1813pagina89De Maire heeft van de Onder prefect een brief ontvangen van 27-07-1813 nr 2 om alle jongelingen die geboren zijn in 1793 op te roepen om zich te laten inschrijven op het journaal van deze gemeente. Nalatigen kunnen onaangename gevolgen verwachten. De Predikanten worden verzocht om dit op zondag aanstaande af te kondigen en de Veldwachters worden gelast dit aan te plakken.
328107-08-1813pagina90De Maire antwoordt de prefect op de brief van 31-07-1813 nr 1249 dat naar zijn oordeel art. 4 zo moet worden gewijzigd dat de schippers van 1 mei tot 1 oktober met de open snik en van 1 oktober tot 1 mei met een dicht schip naar Leeuwarden moeten varen.Vertrektijd donderdags om 4 uur met het open schip en 5 uur met dicht schip. Vertrektijd vrijdags uit Leeuwarden 12 uur met het open schip en 1 uur met het dicht schip. En art.9 dienen de woorden: " ten voordele van de armen van deze Gemeente" te worden gewijzigd in : "Ten voordele van de Diaconie Armen dezer Dorpe Ternaard.
328107-08-1813pagina91Terugzending aan de Onder prefect op de brief van 26-07-1813 nr 8a de door de Maire ingevulde lijst met vragen.
328107-08-1813pagina91De Maire bericht aan de Onder prefect op de brief van 21-07-1813 nr 6 het aantal pondematen van veldgewassen in 1813. Tarwe 1105 1/8, Rogge 259 1/4, Tarwe met Rogge vermengd 0, Boekweit 0, Gerst 654 1/2, Haver 549 1/2, Aardappelen 846, Koolzaad 614 1/2, Vlas 206, Hennip 0 en Mangelwortel 0.
328107-08-1813pagina91De Maire stuurt aan de Onder prefect op de brief van 15-07-1813 terug de naar beste vermogen ingevulde Tableaux wegens de consumptie van vlees in deze Gemeente over 1809-1810-1811 en 1812.
328108-08-1813pagina93De Maire maakt aan de ingezetenen bekend dat de eerste Supplementaire Role der Patenten van deze Gemeente over 1813 ter invordering is overgegeven aan de heer Zandbergen. Deze zal zitting houden te Ternaard. Een ieder die hiervoor in aanmerking komt zal binnen 14 dagen na dagtekening bericht ontvangen van het geschatte bedrag. Dit bedrag mag in 12 termijnen worden voldaan. Bezwaren kunnen binnen 3 maanden worden ingebracht. De ontvanger kan nalatigen middels de wet dwingen tot betaling.
328109-08-1813pagina93Terugzending van een Expeditie van het Proces Verbaal van de eerste Supplementaire Role der Patenten van deze gemeente over 1813, met een door de Maire gedane afkondiging.
328109-08-1813pagina93De Maire bericht aan de Onder prefect op de brief van 02-08-1813 nr 11 dat in 1813 451 1/4 pondemaat Bonen zijn verbouwd en 60 1/2 pondemaat Erwten.
328110-08-1813pagina 94De Maire heeft van de Onder prefect middels de brief van 02-08-1813 nr 12b opdracht gekregen om alle predikanten te verzoeken om in verband met de verjaardag van Keizer Koning Napoleon aanstaande zondag het Te Deum te laten zingen of een ander toepasselijk gezang.
328121-08-1813pagina95De Maire maakt aan de opgeschrevenen van de klasse van 1813 bekend dat de loting van de klasse zal plaatsvinden op 2 september te Holwerd. Een ieder dient daar aanwezig te zijn. Bij volsterkte verhindering moeten naastbestaanden of voogden u vertegenwoordigen.
328121-08-1813pagina95De Maire stuurt aan de Onder prefect op de brief van 27-07-1813 nr 2 de Alphabetische lijst van de opgeschrevenen van deze gemeente van de klasse van 1813.
328128-08-1813pagina98Beantwoording van de Maire op de brief van de Onder prefect van 02-08-1813 nr 11 betreffende een vragenlijst over de Landbouw.
328128-08-1813pagina99Terugzending aan de Ontvanger der Directe Belastingen te Dokkum op de brief van 19-08-1813 nr 60 de toegezonden lijsten.
328130-08-1813pagina100De Maire geeft aan de prefect uitleg over de onvoorziene uitgaven over 1812 en verzoekt hem een fonds aan te wijzen waaruit het resterend traktement voor de onderwijzers de jeugd kan worden betaald.
328104-09-1813pagina101De Maire stuurt aan de Onder prefect op de brief van 03-09-1813 opnieuw een Alphabetische lijst van de conscrits van 1813 van zijn Gemeente. De vorige is niet aangekomen.
328106-09-1813pagina 102De Maire maakt aan de ingezetenen bekend dat de Raad van Recrutering op 14-09-1813 zitting zal houden op het Stadhuis te Leeuwarden.De opgeschrevenen van 1813 die in aanmerking komen voor Vrijstelling, uitzondering of plaatsvervanging dienen daar te verschijnen.
328106-09-1813pagina 102De Maire maakt aan een ieder bekend dat de Raad van Recrutering zitting zal houden te Leeuwarden op 21-09-1813 tot het examineren van Plaatsvervangers en verwisseling van nummers.
328111-09-1813pagina 102Terugzending aan de prefect op de brief van 17-08-1813 nr 570 van de door de Municipale Raad geformeerde Repartitie voor 1813 van deze Gemeente.
328111-09-1813pagina 103De Maire stuurt aan de Ontvanger der Directe Belastingen te Dokkum op de brief van 04-09-1813 de getekende Matrices terug. Benevens gegevens aangaande het Personeel en het Meubilair.
328112-09-1813pagina 103De Maire brengt ter kennis aan zijn onderhorigen dat de invordering van de Belasting op Runderen, Paarden en Schapen is overgeven aan de Heer Zandbergen. De belastingplichtigen dienen de verschuldigde belasting over September bij hem te voldoen. Voor nalatigen worden dwangmiddelen gebruikt.
328114-09-1813pagina104De Maire stuurt aan de Onder prefect op de brief van 27-09-1813 nr 21 het Journaal voor de termijn van Juli 1813.
328115-09-1813pagina 104De Maire bericht aan Oebele Keimpes Sinnema dat hij van de Onderprefect een brief heeft ontvangen van 03-09-1813 met het verzoek om zo spoedig mogelijk aan de inhoud te voldoen.
328116-09-1813pagina105De Maire bericht aan de eigenaars van de geoctrooieerde beurt van Ternaard op de brief van de prefect van 03-09-1813 nr 1414 over het reglement dat voor hen van toepassing is.
328118-09-1813pagina105de Maire stuurt aan de Onder prefect op de brief van 28-07-1813 nr 1a een Procesverbaal van de Verificatie van de Kas der Gemeente.
328123-09-1813pagina 106De Maire geeft aan de Veldwachter Mient Klazes van der Schaaf opdracht de gerechtigden voor het onderhoud van het Hooghout aan het Zuideind van de Nieuweburen deze te herstellen. Bij nalatigheid zal het op hun kosten worden aanbesteed.
328123-09-1813pagina107De Maire verzoekt aan de prefect om de kosten te vergoeden die gemaakt zijn voor de aankoop van schrijfgereedschappen ten dienste van de Predikanten in deze Gemeente. Op de brief van 27-10-1812 nr 1193a vraagt hij de prefect om de kosten van de aangeschafte boeken te willen betalen.
328130-09-1813pagina107De Maire bericht aan de Controleur der Directe Belastingen te Dockum op de brief van 28-090-1813 nr 118 dat in deze Gemeente geen Patentplichtigen voor de 3e Trimester van dit jaar gevonden worden.
328130-09-1813pagina 107De Maire bericht aan de Onderprefect op de brief van 15-09-1813 nr 32 dat er in deze Gemeente geen hoegenaamde zinnelozen gevonden worden.
328108-10-1813pagina108De Maire laat de Herbergiers en Tappers in deze Gemeente weten dat na 10 uur 's avonds niet meer getapt mag worden en dat de aanwezige gasten het pand moeten verlaten. Reizigers uitgezonderd. Bij nalatigheid zal volgens de nu geldende wetten worden gestraft.
328118-10-1813pagina110De Maire maakt op de brief van de Onderprefect van 08-10-1813 nr 41 aan de Veldwachters van zijn gemeente bekend dat er een groep van ongeveer 50 Joden van goede paspoorten voorzien zich in deze buurt ophouden. De Veldwachters dienen bij het aantreffen van deze personen hun paspoorten te controleren en hun koopwaar te onderzoeken. Ze worden als een gevaarlijke bende beschouwd.
328118-10-1813pagina111De Veldwachter worden gelast om de onderhoudsplichtigen van paden en Steigers aan te zeggen dat zij die binnen 15 dagen schouwbaar moeten hebben en het gehele jaar door moeten onderhouden. Nalatigen krijgen een boete.
328105-11-1813pagina112De Maire stuurt aan de Controleur der Directe belastingen te Dockum vier Releves van gereformeerde Conscrits van de Klasse van 1813, met het verzoek deze zo spoedig mogelijk aan de prefect te zenden.
328111-11-1813pagina112De Maire bericht aan de Onder prefect op de brief van 30-10-1813 nr 60 dat de formaliteieten omtrent de beťdiging van de Veldwachters in deze Gemeente ingevolge de wet zijn verricht.
328125-11-1813pagina112De Maire stuurt aan de Procureur bij de Rechtbank te Leeuwarden 2 Pocessen Verbaal van het stelen van een partij aardappelen en het daarop gevolgde huisbezoek.
328129-11-1813pagina113De Veldwachters krijgen middels een brief van 23-11-1813 nr 81 de opdracht om van iedere Paardenhouder alle Paarden boven de 2 jaar in te vorderen. De namen en voornamen van iedere eigenaar en het aantal paarden van een ieder moet op een specifieke lijst worden bijgehouden.
328130-11-1813pagina114De Maire heeft van de Raad van prefecture uit naam van Van Sminia bericht ontvangen dat vanwege te tegenwoordige toedracht van zaken het raadzaam is voor de ingezeten om zich van een Oranje teken te voorzien. Dit voor de goede orde en rust en om blijk te geven van de verbondenheid met het Huis van Oranje.
328130-11-1813pagina116De Maire van de Gemeente Ternaard brengt ter kennis van zijn onderhorigen dat hij van de waarnemend prefect H. van Sminia een brief heeft ontvangen betreffende de Directe Belastingen. De invordering zal plaatsvinden op dezelfde wijze als voorheen. Voor nalatigen gelden dezelfde middelen die tot op heden gebruikelijk zijn geweest.
328107-12-1813pagina117De Maire verzoekt aan waarnemend prefect van Sminia om de voorgeschoten kosten van verschillende posten over 1813 te willen voldoen.
328113-12-1813pagina118De Maire stuurt op de brief van 08-12-1813 aan de Kontroleur der Directe belastingen te Dokkum een lijst van de ontvangsten der Roles van de Grondbelasting, het Personeel en Meubilair en van de Deuren en Vensters over het jaar 1814.
328117-12-1813pagina121De Maire maakt aan een ieder bekend dat Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Willem Frederik van Orange Nassau in het Vaderland is teruggekeerd. Hij roept de inwoners op om de Prins te steunen. Als militair of in de vorm van een geldelijke bijdrage. Bussen zullen worden geplaatst in de kerken van de onderhorige dorpen waarin een ieder zijn vrijwillige bijdrage kan storten.
328120-12-1813pagina121De Maire stuurt aan de Heren Commissarissen Generaal ven het Departement Vriesland op de brief van de voormalige prefect van Vriesland dd. 14-06-1813 nr 370b twee Processen Verbaal betreffende de Gemeente Kas van Ternaard.
328123-12-1813pagina 122Ingevolge een brief van de Ontvanger der Belastingen in Vriesland maakt de Maire aan de ingezetenen bekend op welke wijze tot invordering der Belastingen zal worden overgegaan.
328123-12-1813pagina123De Maire heeft van de Heren Kommmissarissen Generaal in Vriesland een brief ontvangen van 18-12-1813 nr 1839 waarin hij de Fransen die zich in zijn Gemeente ophouden verplicht zich binnen 3 dagen te melden. Ook zij die Fransen Huisvesten of Herbergen zijn gehouden hierven opgave te doen.
328123-12-1813pagina124Ingevolge de brief van 20-12-1813 wenst de Maire de Commissaris in het Arrondissement Leeuwarden geluk met zijn benoeming. Hopende dat het mag bijdragen tot Herstel en tot vermeerdering van Bloei en Voorspoed van ons Dierbaar Vaderland.
328124-12-1813pagina 125De Maire bericht aan de Commissarissen Generaal van Vriesland op de brief van 06-12-1813 nr 183 dat vanaf 20-12-1813 tot heden 775 Karolie giuldens, 10 stuivers en 14 penningen in de Kist of bus zijn gestort. Geen intekeningen dan alleen wekelijks te betalen 7 stuivers gedurendede tijd van 26 weken.
328126-12-1813pagina126De Maire stuurt op de brief van 11-12-1813 nr 11 aan de Kommissaris van FinanciŽn een copie van het opgemaakte Proces Verbaal vanwege de Verificatie van de in de kist gestorte vrijwillige bijdragen. Op de brief van 23-12-1813 nr 6 bericht hij dat er geen vrijwillige giften zijn ontvangen.
328131-12-1813pagina126De Maire maakt op de brief van 30-12-1813 nr 13 aan de ingezeten bekend dat in het Staatsblad zullen worden geplaatst alle Wetten en berichten en besluiten waarvan de Publiekatie nuttig of nodig wordt geoordeeld. De Gemeente besturen zijn verplicht zich op op hun kosten van deze informatie te voorzien.
328101-01-1814pagina 128De Maire maakt aan de ingezetenen bekend dat de invordering van de Grondbelasting, het Personeel en Meubilair, Deuren en Vensters is overgedragen aan de Heer Zandbergen. Hij zal zitting houden te Ternaard. Betaling kan in 12 termijnen. Bezwaren kunnen binnen 3 maanden worden ingebracht. Die in gebreke blijft kan door dwangmiddelen tot betaling worden genoodzaakt.
328101-01-1814pagina129De Maire roept ingevolge een brief van 29-12-1813 nr 754 van de Komissarissen Generaal alle manspersonen van 17 tot 45 jaar op om zich op voor hun bepaalde tijden en plaatsen aan te melden om op het Journaal van de gemeente te worden ingeschreven. Die nalatig blijven hebben de nadelige gevolgen aan zichzelf te wijten.
328101-01-1814pagina130De Maire stuurt aan de Kommissaris Generaal van FinancieŽn een Proces Verbaal wegens de Verificatie van de in de Kist gestorte vrijwillige giften.
328103-01-1814pagina130De Maire stuurt aan de Kommissaris in het Arrondissement van Leeuwarden een Expeditie van het Proces Verbaal van de overgifte der Roles van 1814 aan de Ontvanger.
328108-01-1814pagina130De Maire stuurt aan de Kommissaris Generaal van FinanciŽn een Proces Verbaal van de Verificatie van het geld dat na de vorige verificatie in de Kist is gestort.
328108-01-1814pagina131De Maire maakt aan de ingezetenen bekend dat hij een brief heeft ontvangen van de Kommissarissen Generaal van 02-01-1814 nr 1 waarin staat dat de loting van manspersonen niet meer per Gemeente maar Kantons gewijze zal geschieden. Dit Kanton is aangeslagen op 80 man. Vrijwilligers kunnen zich melden op het gemeentehuis te Ternaard.
328108-01-1814pagina132De Maire brengt ter kennis van zijn onderhorigen dat de loting voor de Landmilitie van dit Kanton te Holwerd zal plaatsvinden op maandag 10-01-1814. Om 11 uur zal de klok geklept worden en wordt bekend gemaakt op welke tijd de loting een aanvang zal nemen. Als de klok op die tijd niet wordt geklept zal de loting tot nader order worden uitgesteld.
328108-01-184pagina133De Maire stuurt aan de Leraars van alle kerken in zijn Gemeente twee Exemplaren van een besluit van Z.K.H. van 26-12-1813 middels een brief van de Kommissaris in het Arrondissement Leeuwarden van 06-01-1814 nr 19 . Hij verzoekt deze stukken af te lezen van de Predikstoel. Het betreft een algemene Dank, Vast en Bededag en een Biduur.
328110-01-1814pagina134De Maire maakt aan de ingezetenen bekend dat op 13-01-1814 een Algemene Dank, Vast en Bededag zal worden gehouden. Die dag dient met betamelijke eerbied te worden gehouden.
328110-01-1813pagina134De Maire maakt aan de ingezetenen bekend dat bij besluit van Z.K.H. de Prins van Oranje Nassau van 22-12-1813 nr 9 de koers van de Dollar is bepaald op Vijftig en een halve Stuivers Hollands per stuk.Gedurende het verblijf van de Geallieerden zal deze waarde voor de handel worden aangenomen.
328110-01-1814 pagina135De Maire bericht aan de Kommissaris Generaal van Politie te Rotterdam op de brief van de Kommissaris van het Arrondissement Leeuwarden van 13-01-1813 ?? Nr 15.16.17. dat er geen zodanige Ambtenaren en Particulieren in zijn gemeente zijn zoals bedoeld bij besluit van 20-12-1813 nr 5.
328111-01-1814pagina135De Maire verzoekt de Kommissaris in het Arrondissement van Leeuwarden hem te willen informeren hoe er gehandeld moet worden in het geval van Sieds Sakes Posthumus ten opzichte van zijn Dienstplicht.
328114-01-1814pagina136De Maire bericht aan de Kommissarissen Generaal in Vriesland op de brief van 08-01-1814 nr 23 dat geen Fransen zich hebben aangegeven en dat er geen Fransen zich in zijn Gemeente ophouden.
328118-01-1814pagina136De Maire bericht aan de Kommissaris in het Arrondissement Leeuwarden op de brief van 11-01-1814 nr 10 dat het door de Gemeente geleverd Paard van Jan Jans Boeles is getaxeerd op Tweehonderd en vier Karoliguldens.
328118-01-1814pagina137De Maire brengt ter kennis van een ieder dat bij besluit van Z.K.H. de Prins van Oranje van 26-12-1813 nr 4 dat de koers is van het Gouden Muntstuk van 1813 is bepaald op Negen Gulden Vijftien en een halve stuiver. Zolang de Geallieerden hier verblijven zal deze koers voor de Particuliere handel worden aangenomen.
328118-01-1814pagina137De Maire stuurt aan de Kommissarissen Generaal van Vriesland op de brief van 17-12-1813 nr 715 een verzoek om vergoeding van de kosten van de twee ingevolge Keizerlijk Decreet van 25--3-1813 geleverde Paarden.
328119-01-1814pagina 138De Maire stuurt op de brief van 11-12-1813 nr 889 aan de Kommissarissen Generaal van Vriesland een Specifieke opgave van de Administratiekosten over 1813 en bericht over de Post onvoorziene uitgaven.
328120-01-1814pagina138De Maire stuurt aan de Kommissarissen Generaal van Vriesland de Jaarlijkse staat van hetgeen is voorgevallen omtrent de bevolking van deze gemeente in 1813.
328124-01-1814pagina 138De Maire bericht aan de Kommissarissen Generaal van Vriesland op de brief van 16-01-1814 nr 3b de ontvangst van de Mandamenten van de aanslag van de Gemeente in het Paarden, Plaisier en Dienstbodengeld.
328124-01-1814pagina 139De Schout van Ternaard heeft van de Kommissaris van het Arrondissement Leeuwarden een brief ontvangen van 18-01-1814 nr 14. Alle personen van 46 tot 50 jaar worden opgeroepen om zich te laten inschrijven. In Ternaard, Hantum en Brantgum wordt zitting gehouden. De Veldwachters worden gelast vooraf de klok te kleppen.
328124-01-1814pagina140De Schout van Ternaard brengt ingevolge een brief van de Kommissaris van het Arrondissement Leeuwarden van 21-01-1814 nr 17 ter kennis van een ieder dat de Raad van Militie op vrijdag 28-01-1814 zitting zal houden op het Stadhuis te Leeuwarden. Degenen die een verzoek om vrijstelling hebben ingediend worden daar verwacht.
328124-01-1814pagina141De Veldwachters in deze Gemeente worden ingevolge een brief van de Kommissaris van het Arrondissement Leeuwarden van 21-01-1814 gelast om bij huiskondiging aan te zeggen om binnen twee dagen de wegen van Sneeuwbergen te zuiveren. Nalatigen krijgen een boete van zes Karoliguldens per Sneeuwberg.
328124-01-1814pagina141De Maire stuurt aan de Kommissaris van het Arrondissent Leeuwarden op de brief van 15-01-1814 nr 12 een lijst van de personen van 17 tot 45 jaar die nog niet op het Journaal zijn ingeschreven.
328124-01-1814pagina142De Maire bericht aan de Kommissarissen Generaal van Vriesland dat wij ons heden als Schout hebben geconstitueerd. Als plaatsvervanger voor te dragen Pieter Jans Bakker. En tot Secretaris Gijsbertus van Oudshoorn. Beiden woonachtig te Ternaard
328129-01-1814pagina142 De Maire stuurt op de brief van 18-01-1814 nr 14 aan de Kommissaris in het Arrondissement Leeuwarden een Alphabetische lijst van de personen van 46 tot 50 jaar. En dat er 11 personen zijn die over een Jachtgeweer beschikken.
328129-01-1814pagina143De Maire verzoekt aan de Veldwachters in zijn gemeente ingevolge een brief van de Kommissaris in het Arrondissement Leeuwarden van 22-01-1814 nr 16 een Specifieke staat op te maken van de voorraad van verschillende Landbouwgewassen en van Slachtvee.
328131-01-1814pagina143De Maire stuurt aan de Directeur der Directe Belastingen op de brief van 15-01-1814 nr 4 de ingevulde Declaratoiren van de Belastingschuldige ingezetenen van deze Gemeente.
328101-02-1814pagina144De Maire heeft van de Kommissaris in het Arrondissement Leeuwarden een brief ontvangen van 27-01-1814 nr 33 waarin hij de Leraars van de Godsdienstige gezindheden oproept om in hun openbare gebeden de Goddelijke zegen in te roepen over de Runderpest die in de Gemeente Utrecht heerst.
328101-02-1814pagina145De Maire stuurt aan de Kommissaris in het Arrondissement Leeuwarden een Certificaat van een enigste zoon van een weduwe en een Attest betreffende de zwakheid van Durk Mients Kamstra. Na bekendmaking van het besluit zal hij dat aan de belangstellenden meedelen
328101-02-1814pagina145De Schout van Ternaard wil het misbruiken zonder permissie om goederen in hun huizen te verloten of met dobbelstenenen werpen verbieden. Overtreders krijgen een boete van drie gulden. De Veldwachters dienen toezicht te houden.
328102-02-1814pagina146De Maire bericht aan de Kommissarissen Generaal van Vriesland dat er van tijd tot tijd bij hem klachten binnen komen wegens het plegen van geweld tegen personen en de Staat. De oorzaak is volgens hem het 's avonds laat in de herberg zitten. Hij vraagt goedkeuring over de maatregels die hij wenst te treffen.
328103-02-1814pagina 146De Maire stuurt aan de President bij de Rechtbank te Leeuwarden een duplicaat van het Register van de Burgerlijke Staat van zijn Gemeente over het jaar 1813.
328105-02-1814pagina147De Maire stuurt aan de Kommissaris in het Arrondissement Leeuwarden de Certificaten van vrijstelling van de manspersonen in zijn Gemeente betreffende de Landmilitie.
328108-02-1814pagina 147De Maire stuurt aan de Kommissaris in het Arrondissment Leeuwarden het door de leden van de Raad der Gemeente gedelibereerde Budget voor de dienst van 1814.
328108-02-1814pagina148De Schout van Ternaard heeft van de Kommissarissen Generaal van Vriesland een brief ontvangen dd. 31-01-1814 nr 74. Om de kosten van de Departementale oorlog te kunnen dekken komt er een verhoging van de belastingen. Bekendmaking door afkondiging van de Predikanten en aanplakking door de Veldwachters.
328109-02-1814pagina148De Schout van Ternaard brengt ter kennis van de belanghebbenden op de brief van 06-02-1814 nr 25 dat de Raad van Militie zitting zal houden op vrijdag 11-02-1814 te Leeuwarden. Plaatsvervangers voor de Landsmilitie dienen daar te verschijnen tot het goed of afkeuren. Het zal door de Veldwachters aan de betreffende personen worden bekend gemaakt.
328112-02-1814pagina149De Maire stuurt aan de Kommissaris in het Arrondissement Vriesland op de brief van 22-01-1814 nr 16 de bij gemelde brief gerequireerde opgave.
328114-02-1814pagina 149De Maire bericht aan de Kommissaris in het Arrondissement Leeuwarden ingevolge de teruggezonden lijst van 09-02-1814 nr 32, dat geen andere redenen van kwade trouw van de op de lijst staande persoon kan worden opgegeven dan dat hij zich willens en wetens van de verplichting zoekt te ontrekken.
328114-02-1814pagina 149Terugzending aan de Kommissaris in het Arrondissement Leeuwarden ingevolge de brief van 05-02-1814 nr 21 een Staat van onverbruikte Paspoorten, bij de ontvanger van deze gemeente voorhanden.
328116-02-1814pagina 150De Maire stuurt een brief aan de afgetreden Adjunkt Maire R. Posthumus. Ingevolge de brief dd. 30-01-1814 nr 34 van de Kommissaris in het Arrondissement Leeuwarden wordt hij verzocht om op donderdag 17-02-1814 op het gemeentehuis te verschijnen om dan als lid van de Raad der Gemeente te worden geinstalleerd. En met de Raad te te bespreken over het leveren van 10 dragonders Paarden.
328116-02-1814pagina 150De Maire bericht aan de Kommissaris in het Arrondissement Leeuwarden op de brief van 31-01-1814 nr 17 dat er in deze Gemeente geen Franse eigendommen gevonden worden.
328118-02-1814pagina 151De Maire bericht aan de Kommissaris in het Arrondissement Leeuwarden dat de afgetreden Adjunct Maire R. Posthumus voor zijn benoeming als lid van de Raad der Gemeente zonder aangevoerde redenen heeft bedankt.
328121-02-1814pagina152De Schout van Ternaard maakt aan de ingezetenen bekend dat het Tappen in Herbergen en Kroegen na 10 uur 's avonds verboden is. Dit om ongeregeldheden te voorkomen. Na 10 uur moeten de gasten na de eerste waarschuwing van de Kastelein of Tapper de zaak verlaten.Uitgezonderd zijn Vreemdelingen of Passanten. Bij overtreding geldt voor de Herbergier en Tapper een boete van 6 gulden. De gasten kunnen rekenen op een boete van 30 stuivers of opsluiting.
328123-02-1814pagina153De Maire stuurt aan de Kommissaris van het Arrondissement Leeuwarden op de brief van 17-02-1814 nr 52 de Acte van opdracht der Souvereiniteit van Z.D.H onze geliefde Vorst Willem Frederik, Prins van Oranje Nassau.
328126-02-1814pagina153De Maire stuurt aan de Controleur der Directe Belastingen van Dokkum de teruggezonden Declaratoiren welke naar waarheid zijn ingevuld. De aanmerkingen op sommige Billetten zijn geadresseerd zoals zij behoren.
328128-02-1814pagina153De Maire stuurt aan de Officier bij de Rechtbank te Leeuwarden op de circulaire van 02-02-1814 nr 598 de geredresseerde Registers van de Burgerlijke Staat van 1812 en 1813., benevens de geproduceerde bewijsstukken bij de Huwelijks Acten.
328107-03-1814pagina154De Maire verzoekt de Kommissarissen Generaal in Vriesland ingevolge de brief van 17-12-1813 nr 715 de som van 800 franken te voldoen wegens de bij Decreet van 25-03-1813 door de Gemeente geleverde Paarden.
328110-03-1814pagina155De Maire bericht aan de Kommissarissen Generaal in Vriesland op de brief van 11-02-1814 nr 150 dat de 225 Dragonders Paarden die de Gemeente moest leveren zijn aangekocht. Ze zijn gereed om door de eigenaars te worden afgeleverd te Leeuwarden. Nu de levering op zich laat wachten vraagt de Maire een vergoeding voor de verkopers omdat zij de Paarden zoveel langer moeten voeden en onderhouden.
328112-02-1814pagina155De Maire verzoekt en gelast de Veldwachters van Ternaard, Hantum en Hantumhuizen om de Eigenaars en Gebruikers van landerijen gelegen aan de Oude Hulp op te roepen om donderdag 24-03-1814 te verschijnen op het Gemeentehuis te Ternaard. Hier zal worden gesproken over de Slatkosten van de Oude Hulp en een gecommitteerde worden gekozen tot het dirigeren der Slatting.
328114-02-1814pagina156De Maire bericht aan de Kommissarissen Generaal in Vriesland op de brief van 10-03-1814 nr 283 dat in deze Gemeente geen op pensioen, retracte of gagement gestelde officieren, onder-officieren of soldaten aanwezig of woonachtig zijn.
328114-03-1814pagina156De Veldwachters worden verzocht om binnen 8 dagen na ontvangst op de Secretarie van de Gemeente in te leveren een Staat van alle Runderbeesten,Paarden en Schapen die op 01-01-1814 op uw bedrijven aanwezig waren.
328114-03-1814pagina157De Maire bericht aan de Kommissaris in het Arrondissement Vriesland naar aanleiding van artikel 11 van het besluit van Z.K.H. de Prins van Oranje op de brief van 20-12-1813 dat er in deze Gemeente geen op Pensioen, Retracte of Gagement gestelde Militairen aanwezig zijn .Voor het bestuur van de Landstorm verzoekt hij om in dit gemis te voorzien.
328117-03-1814pagina 157De Maire stuurt aan de Kommissarissen Generaal in Vriesland op de brief van 11-02-1814 nr 150 een lijst met het getal Paarden waarop deze gemeente is aangeslagen.
328122-03-1814pagina157Terugzending aan de Controleur der Directe Belastingen in Dokkum van de toegezonden Declaratoiren. De gevraagde inlichtingen zijn overeenkomstig de waarheid.
328128-03-1814pagina158De Maire bericht aan de Kommissaris in het Arrondissement Leeuwarden op de brief van 23-03-1814 nr 60 dat de in deze gemeente bijeen gebrachte gelden voor het Vaderland zijn gestort. Er lopen geen nieuwe termijnen.
328129-03-1814pagina158De Maire stuurt aan de Kommissaris in het Arrondissement Leeuwarden op de brief van 14-03-1814 nr 159a de Staat van begroting van deze Gemeente voor het dienstjaar 1814.Hij verzoekt om invloed te willen uitoefenen bij de Heren Kommissarissen Generaal voor een vlotte afhandeling.
328129-03-1814pagina 159De Maire bericht aan de Kommissaris in het Arrondissement Leeuwarden op de brief van 15-03-1814 nr 55 dat door de Gemeente voor het vervoer van 300 lasten Haver, twintig wagens zijn geleverd. Hij verzoekt namens de belanghebbenden om de invordering van de vergoedingskosten te bevorderen.
328129-03-1814pagina161De Maire brengt de Kommissaris in het Arrondissement Leeuwarden op de hoogte van de toestand van de Oude Hulp. De Eigenaars en Gebruikers hebben besloten dat deze zo spoedig mogelijk moet worden geslat. R. Posthumus, Tjerk Jacobs Kuipers, Jan Pieters Banga en Harke Pieters Banga zijn benoemd als gekommitteerden.
328101-04-1814pagina161De Maire bericht aan de Kommissaris in het Arrondissement Leeuwarden op de brief van 26-03-1814 nr 64, dat in deze Gemeente 180 wagens en 440 Paarden boven de 3 jaar aanwezig zijn. Het aantal Snikken is 6. 3 te Ternaard, 1 te Hantum, 1 te Hantumhuizen en 1 te Brantgum. Er zijn twee Pramen.
328101-04-1814pagina162De Maire bericht aan de Kommissaris in het Arrondissement Leeuwarden dat bij de Ontvanger van deze Gemeente geen Patentbladen voor het dienstjaar 1812 voor handen zijn.
328104-04-1814pagina 162De Maire stuurt aan de Kommisaris in het Arrondissement Leeuwarden op de brief van 23-03-1814 nr 60 de bij de brief behorende gerequireerde Staat.
328104-04-1814pagina162De Maire verzoekt de Controleur der Directe Belastingen te Dokkum ingevolge de brief van 25-03-1814 nr 43 hem tenminste nog vier gedrukte vellen papier te doen toekomen. Dan zal hij aan het verzoek betrefende het Cohier van de Landbouw kunnen voldoen.
328106-04-1814pagina163De Maire stuurt aan de onderscheidene Leeraars in de Gemeente een copie van de brief van 04-04-1814 nr 326a van de Kommissarissen Generaal in Vriesland, met het verzoek zich dien overeenkomstig te gedragen.
328115-04-1814pagina164Terugzending aan de Controleur der Directe belastingen te Dokkum op de brief van 06-04-1814 nr 42 van de getekende liggers der Kohieren en gevraagde Declaratoiren voor 1814. Voor Antje Klazes Plat en G. van Oudshoorn vraagt de Maire om een wijziging van Art. 40 van de Staat van het Patentrecht.
328115-04-1814pagina164De Maire vraagt aan de Kommissarissen Generaal van Vriesland hoe hij dient te handelen in het geval van Herbergier en Tapper Jan Kornelis Boersma. Deze weigert halstarrig de boete van 6 gulden te betalen wegens overtreding van Art. 1 van het Reglement betreffende de sluitingstijd.
328118-04-1814pagina165Ingevolge een brief van de Kommissaris in het Arrondissement Leeuwarden van 12-04-1814 nr 72 worden de Veldwachters verzocht om alle Manspersonen van 17 tot 50 jaar bij huiskondiging aan te zeggen om op zondag 24-04-1814 zich te melden voor het Gemeentehuis te Ternaard. Ze zullen aan de ExercitiŽn van de Landstorm worden onderworpen. Die menen zich hieraan te mogen onttrekken zijn verplicht om op zaterdag 23-4-1814 op het gemeentehuis te verschijnen.
328118-04-1814pagina166De Veldwachters worden verzocht en gelast om bij huiskondiging bij hen die hiervoor in aanmerking komen aan te zeggen dat zij hun wegen voor de 28e van deze maand Schouwbaar hebben en het gehele jaar goed onderhouden. Nalatigen worden beboet met zes guldens voor ieder Perceel.
328120-04-1814pagina 166Terugzending aan de Controleur der Belastingen op de brief van 25-03-184 nr 43 van het Kohier voor de Landbouw van dit jaar voor onze Gemeente.
328120-04-1814pagina167De Maire bericht aan de Kommissaris in het Arrondissement Leeuwarden op de brief 13-04-1814 nr 73 dat Bodes Bokkes Miedema en Oebele Pieters Walstra door Desertie van den Vijand bij de loting voor de Land Militie nog afwezig waren. Gisteren de 19-04-1814 zijn ze in Leeuwarden verschenen om na te loten. De Maire vraagt hoe hij deze zaak verder moet afhandelen.
328121-04-1814pagina168De Maire bericht aan de Kommissaris Generaal in Vriesland op de brief van 19-03-1814 nr 780 en volgende dat in deze Gemeente geen zoals in de brief bedoelde Ambtenaren gevonden worden.
3281pagina168Is gelijk aan nr 306.
328124-04-1814pagina169De Maire stuurt in gevolge de brief aan de Kommissaris Generaal in Vriesland van 19-04-1814 nr 402 een verzoek aan de Officier bij de Rechtbank te Leeuwarden, hoe hij moet handelen nu Herbergier en Tapper Jan Kornelis Boersma halstarrig blijft weigeren om de boete van 6 Karoli Guldens te betalen wegens overtreding van Art. 1 van het Reglement.
328125-04-1814pagina170De Maire bericht aan de Kommissaris in het Arrondissement Leeuwarden op de brief van 12-04-1814 nr 72 dat in deze Gemeente 358 geschikte personen zijn voor de Landstorm. 160 Pieken is dan ook veel te weinig nu er 358 nodig zijn.
328125-04-1814pagina171De Maire verzoekt en gelast de Veldwachters van Hantumhuizen, Brantgum en Hantum om de voormaals Hervormde Floreenplichtigen bij huiskondiging aan te zeggen om op nader te noemen datum in Mei 1814 te verschijnen om een nieuwe Kerkvoogd te stemmen, en de rekening van de afgaande mee op te nemen en na welbevinden te sluiten.
328130-04-1814pagina172De Maire bericht aan de Gouverneur van de Provincie Vriesland ter voldoening aan een brief van de Kommissaris in het Arrondissement Leeuwarden van 16-04-1814 nr 89 dat er besluiten zijn genomen om in de achterstallige Tractementen van de Leeraars van Hiaure en Bornwird en van Foudgum en Raard te voorzien. Die voor de Leraar van Hantum en Hantumhuizen is reeds gevonden in een gezamelijke bijeenbrengst.
328102-05-1814pagina173Ingevolge een brief van de voormalige Kommissarissen in Vriesland van 25-04-1814 nr 520 waarbij gelast werd om ten spoedigste van de Stallingen van de Kastelein Plekker een zwarte Merrie weer over te nemen. De persoon die hiermee was belast heeft het paard daar niet aangetroffen. De Maire verzoekt de Gouverneur van Vriesland om te zorgen dat deze zaak wordt opgelost.
328102-05-1814pagina173De Maire bericht aan de Kommissaris in het Arrondissement Leeuwarden op de brief van 26-04-1814 dat de wagens voor het vervoer van Haver vanuit deze Gemeente 5 dagen zijn uit geweest.
328109-05-1814pagina174De Maire stuurt aan de Gouverneur van Vriesland het van de voormalige Kommissaris in Vriesland toegezonden Request, van Armvoogden van Betterwird met het bericht van de Armvoogden van Hantum.. De Maire is van oordeel dat het dorp Hantum terecht gehouden is om in het onderhoud van Aukje Dirks te voorzien.
328110-05-1814pagina174Terugzending aan de Gouverneur van Vriesland van de gevraagde Staat ter voldoening aan de Dispositie van 04-05-1814 nr 576.
328120-05-1814pagina175De Schout van Ternaard gelast alle onderhorige ingezetenen om hun wegen en paden voor 01-07-1814 volkomen in orde te hebben. Nalatigen krijgen een boete van 6 gulden per perceel. Dit wordt bekend gemaakt door aflezing op de eerstkomende zondag van de Preekstoel en het zal door de Veldwachters worden aangeplakt op de gebruikelijke plaatsen.
328124-05-1814pagina176Terugzending door de Maire op de brief van 18-05-1814 nr 84 aan de Controleur der Directe Belastingen te Dokkum van de toegezonden lijst. Het verschil is waarschijnlijk ontstaan omdat de opschrijving van de Paarden , in het Paardengeld in de maand Januari en in het Veefonds in Maart en April is geschied. Jan Pieters Schoorstra te Ternaard is terecht op twee aangeslagen omdat hij nooit meer dan twee Paarden heeft gehad.
328101-06-1814pagina177De Maire stuurt aan de Kommissaris in het Arrondissement Leeuwarden de Rekening van ontvangsten en uitgaven over het dienstjaar 1813. Hij verzoekt hem door zijn invloed bij de Gouverneur te willen bewerkstelligen dat zij spoedig met de nodige Approbatie op de door hun ingezonden Staat van Begroting voor 1814 worden vereerd.
328112-06-1814pagina180De Maire stuurt aan de Ontvanger van de Gemeente Ternaard een brief van de Kommissaris in het Arrondissement Leeuwarden van 01-06-1814 nr 98. De inhoud van de brief is een Exemplaar van het besluit van Z.K H. van 10-05-1814 nr 155 en van 15-04-1814 nr 3. De Ontvanger dient conform deze besluiten te handelen.
328116-06-1814pagina180De Maire bericht aan de Kommissaris in het Arrondissement Leeuwarden op de brief van 13-06-1814 nr 142 dat de wagens voor het vervoer van Haver niet verder zijn geweest dan Noordwolde. Daar zijn ze door anderen afgelost.
328119-06-1814pagina 182Naar aanleiding van de brief van 13-06-1814 nr 140 bericht de Maire aan de Kommissaris in het Arrondissement Leeuwarden de namen van de personen die worden voorgedragen tot Kapiteins en Luitenants bij de Landstorm in deze Gemeente. Met zeer vriendelijk verzoek hun op deze voordracht zo spoedig mogelijk met de vereiste Approbatie te vereren.