Index Mairie Ternaard (Westdongeradeel) inv.nr. 280 (Agenda op de ingekomen stukken 1815-1816)
ToegangInv.nr.DatumNadere aanduidingAanduidingNaam of titel
328002-01-1815pagina1No 1. Ingekomen brief van J.M. van de Velde, med. Doc. te Ternaard met opgave van door hem gevaccineerde personen in 1814; v.k.a.
328003-01-1815pagina1No 2. Ingekomen brief van de gouverneur van 29-12-1814, nr. 953 als antwoord op de brief van de maire van 20-12-1814. nr. 31 betreffende de werkzaamheden van een nieuwe opneming van landerijen; v.k.a. en daarnaar te handelen
328003-01-1815pagina1No 3. Ingekomen besluit van Gedeputeerde Staten van 29-12-1814 betreffende het opmaken van de staten van begroting voor 1815. Z.s.m. aan de inhoud voldoen
328003-101815pagina1No 4. Ingekomen dispositie van de Heere Gouverneur van de Provincie Vriesland van 30-12-1814, nr 1285. Betreft de schadeloosstelling van heren zetters voor de nieuwe opneming der landerijen. Aan de inhoud te voldoen.
328016-01-1815pagina2No 5. Beschikking van de gouverneur, ontkent de vordering van de Franse Kroon betreffende 2 paarden van 07-01-1815.
328019-01-1815pagina2No 6. Verzoek van de officier van de rechtbank van 19-01-1815 om tijdig, voor de 21e dezer nadere indformatie over het verwonden van een persoon. De gevraagde berichten in te zenden.
328021-01-1815pagina2No 7. En samenvatting van een resolutie van geduputeerde over het gebruik van kunstcement van 11-01-1815. Bij gelegenheid aan de inhoud te voldoen.
328021-01-1815pagina2No 8. Brief over verordening dat militairen niet mogen huwen zonder toestemming van hun Commandant van 21-01-1815. Aan te nemen als kennisgeving
328021-01-1815pagina3No 9. Ingekomen brief van de Gouverneur van 21-01-1815. Betreft de registers v/d burgelijkestand van voor 1815 verzoek tot bevestiging van ontvangst. Conform te handelen.
328021-01-1815pagina3No 10. Brief van de Staten van 13-01-1815, nr 31. Betreft de begrotingen voor plaatselijke behoeften. Bij gelegenheid hieraan te voldoen.
328021-01-1815pagina3No 11. Ingekomen brief van 21-01-1815 en 14-01-1815, nr 20a. Betreft de afschrijving voor de Landstorm van personen boven de 50 jaar en inschrijving van personen boven de 17 jaar. Aan de inhoud te voldoen.
328021-01-1815pagina3No 12. Een brief van 21-01-1815 en 16-01-1815, nr 39. Betreft de vraag om antwoord op eerder verzoek tot benoeming van 3 personen in de Raad van de Gemeente
328021-01-1815pagina3No 13. Het verzoek van 17-01-1815, nr 4a van de hoge raad der Adel tot inlevering van wapens door Gemeenten, dorpen of corporatien. Berichten dat er in deze gemeente geen dorpen en corporatien met wapens zijn.
328021-01-1815pagina4No 14. Brief van de Gouverneur van 21-01-1815, nr 57a. Betreft het bekend maken via het aanplakken van een waarschuwing over het stromen met de sluizen. Conform te handelen
328028-01-1815pagina4No 15. Kennisgeving van 23-01-1815, nr 50. Betreft frauduleus handelen bij de reparatie van de Nieuwe Zijlen door H.D. Zijlstra, D. Kuipers en Klaas Nauta. Deze personen geen contract meer te geven voor verder werk. Bij voorkomende gelegenheid hieraan te voldoen.
328028-01-1815pagina4No 16. Verzoek Officier der Rechtbank Leeuwarden 1e van 21-01-1815, nr 1068. Betreft de contraventeurs der plaatselijke belasting. In deze gemeente van geen toepassing.
328030-01-1815pagina4No 17. Verzoek van gedeputeerde staten van 24-01-1815 omtrent de nieuwe staat der bevolking. Hieraan voldoen.
328025-01-1815pagina4No 18. Verzoek van de Gouverneur van 25-01-1815, nr 59. Tot betalen van 12 stuivers voor geleverde staatsbladen in het 4e kwartaal van 1814 en voldoen. Hieraan te voldoen.
328030-01-1815pagina5No 19. Verzoek van de Gouverneur van 26-01-1815, nr 23. Vraag om een overzicht van de betalingen over 1814. Hieraan te voldoen.
328030-01-1815pagina5No 20. Schrijven van 27-01-1815, nr 49a. Betreft de benoeming der officieren van de Landstorm. V.k.a.
328030-01-1815pagina5No 21. Kennisgeving van 27-01-1815, nr 65. Betreft maatregelen tot het verzenden van collectegelden voor ongelukkigen. Conform te handelen.
328006-02-1815pagina5No 22. Dispositie van de Gouverneur van 27-01-1815, nr 84. Betreft de betaling der zegels en kosten van drukken en inbinden der registers dezer gemeente voor 1815. Aan de inhoud te voldoen.
328010-02-1815pagina5No 23. Een missive van Med. Doct te Ternaard van J.K. van de Velde van. Houdende antwoord wegens de staat en toestand der ziekte die in de Visbuurt heerst.
328013-02-1815pagina6No 24. Dispositie van de Gouverneur van 04-02-1815, nr 87a. Kennisgeving van een besluit omtrent het aankondigen van de openbare Godsdienst door het luiden der klokken. V.k.a.
328013-02-1815pagina6No 25. Dispositie van de Gouverneur van 04-02-1815, nr 113. Betreft het invoderen van de repartitie van de achterstand. V.k.a.
328016-02-1815pagina6No 26. Dispositie van de Gouverneur van 09-02-1815, nr 104a. Betreft het vastleggen van de honden. De ingezetenen te gelasten de honden tot 9 maart eerst komende.
328016-02-1815pagina6No 27. Dispositie van de Gouverneur van 10-02-1815, nr 77a. Wegens de achterlijkheid in het wchthouden dezer gemeente met verzoek de redenen daar van op te geven. Aan de inhoud te voldoen.
328018-02-1815pagina6No 28. Circulaire van de officier bij de Rechtbank van eersten aanleg van 09-02-1815, no 1092. Wegens de werkeloosheid der Rechtbanken van enkele Politie. Conform te handelen.
328022-02-1815pagina7No 29. Extract van het College van Gedeputeerde Staten van 07-02-1815, nr 1. Houdende consent aan de Herv diakenen van Foudgum tot de verkoop van een diaconiehuis te Foudgum tot betaling van het achtertallige traktement van de leraar. V.k.a.
328013-02-1815pagina7No 30. Extract van Gedeputeerde Staten van 13-02-1815, nr .... Betreft de volkstelling en daarbij de dienstdoende militairen. Aan de inhoud te voldoen.
328024-02-1815pagina7No 31. Dispositie van de Gouverneur van 13-02-1815, nr 139. Betreft de bijlagen van de begrotingen en de Plaatselijke belastingen. V.k.a.
328024-02-1815pagina7No 32. Dispositie van de Gouverneur van 20-02-1815, nr 142. Betreft de aanvraag van Patent door alle vreemde Kramers, Kopplieden etc voor het jaar 1815 en hoe te handelen. Conform te handelen.
328024-02-1815pagina8No 33. Dispositie van de Gouverneur van 20-02-1815, nr 158. Goedkeuring voor de nog te betalen 176-18-0 over 1814 uit het batig saldo van 1814. Hierna te handelen.
328024-0201815pagina8No 34. Dispositie van de Gouverneur van 21-02-1815, nr 101. Hey eindigen van het wachthouden per 1 maart 1815. Aan de inhoud te voldoen.
328024-02-1815pagina8No 35. Extract van het College van Gedeputeerde Staten van 23-02-1815, nr 1 Verordening ter voorkoming van de verdere voortgang der besmettelijke ziekte in Ternaard. De verordeningen zijn door ons reeds in werking gebracht.
328003-03-1815pagina8No 36. Dispositie van de Gouverneur van 25-02-1815, nr 110. Betreft de drie maandelijkse opgaaf van terugkerende militairen die opgegeven waren als in Rusland krijgsgevangenen te zijn gemaakt. Aan de inhoud te voldoen.
328003-03-1815pagina9No 37. Dispositie van de Gouverneur van 25-02-1815, nr 111. Betreft de aanbesteding van vivres, fourages en legstro. De bijgevoegde advertentie op de gewone wijze af te kondigen.
328007-03-1815pagina9No 38. Een rekest van Anne Andries Mokma c.s. te Hantumeruitburen vanwege overlast in het Jaarlegat door een dam van Former Tomas Wiersma landbouwer uit Wetzens. Het Rekest te zende aan de Gouverneur.
328013-03-1815pagina10No 39. Dispositie van de Gouverneur van 01-03-1815, nr 162. Bepalingen op het statueren van gepaste boeten en straffen gearresteerd den 26 januari 1815 no 58 met aanschrijving op zich daar naar te gedragen. Conform te gedragen.
328013-03-1815pagina10No 40. Dispositie van de Gouverneur van 03-03-1815, nr 167. Betreft de belasting op de paarden en dienstboden vanaf 1 april dit jaar en bij onverschilligheid te straffen en te beboeten. De ingezetenn te informeren.
328013-03-1815pagina11No 41. Dispositie van de Gouverneur van 03-03-1815, nr 169. Betreft het combineren van twee verschillende posten door een en dezelfde persoon. V.k.a.
328013-03-1815pagina11No 42. Dispositie van de Gouverneur van 06-03-1815, nr 126. Maatregelen tegen desertie van Militairen. Overeenkomstig te gedragen.
328015-03-1815pagina11No 43. Dispositie van de Gouverneur van 10-03-1815, nr 232. Verzoek om enige elucidatien op de ingediende staat van begroting van 1815. zo spoedig mogelijk terugzending van de staten met daarbij een uitgebreide toelichting.
328018-03-1815pagina11No 44. Dispositie van de Gouverneur van 10-03-1815, nr 190. Bepalingen omtrent reclames van directe belastingen. V.k.a.
328018-03-1815pagina12No 45. Een secrete dispositie van de Gouverneur van 11-03-1815, nr 198. Betreft het ontheffen uit hun functie van ambtenaren bij de omwenteling van 1795. Met de meeste nauwkeurigheid hieraan te voldoen.
328025-03-1815pagina12No 46. Dispositie van de Gouverneur van 20-03-1815, nr 226. Beschrijving van de Patentplichtigen en de werkzaamheden der zetters. De inhoud dezes door te geven aan de zetters.
328025-03-1815pagina12No 47. Dispositie van de Gouverneur van 20-03-1815, nr 231. Informatie betreffende de Dank en Bedestond op woensdag de 29 aanstaande des middags van 12 tot 1 uur. De reeds ontvangen aanschrijvingen al aan de leraars
328025-03-1815pagina13No 48. Dispositie van de Gouverneur van 21-03-1815, nr 232. Proclamatie van de titels van de souverijne vorst en de erfprins met daarbij klokken, vlaggen etc .
328027-03-1815pagina14No 49. Een missive van de Commandant van de Povincie Vriesland van16-03-1815, nr 57. Dienende tot informatie van een statistieklijst. De lijst met de meeste nauwkeurigheid in te vullen en zsm te verzenden.
328029-03-1815pagina14No 50. Dispositie van de Gouverneur van 27-03-1815, nr 179. Aanschrijving om alle manspersonen van 18 tot 22 jaren oud in de Nationale Militie op te schrijven. Aan de inhoud te voldoen.
328031-03-1815pagina14No 51. Dispositie van de Gouverneur van 30-03-1815, nr 186. Wegens het betalen van premies aan de vrijwilligers van de Nationale Militie. Aan de inhoud te voldoen.
328031-03-1815pagina15No 52. Dispositie van de Gouverneur van 30-03-1815, nr 187. Vraag of er in deze gemeente belangstelling is voor de oprichting van een active schutterij. De ingezetenen in deze gemeente hebben geen belagstelling.
328031-03-1815pagina15No 53. Dispositie van de Gouverneur van 24-03-1815, nr 243. Wegens het wegnemen van onzekerheden met betrekking tot het gebruik van voornamen. V.k.a.
328031-03-1815pagina15No 54. Dispositie van de Gouverneur van 27-03-1815, nr 251. Opgaaf in te zenden van de geremoteerde ambtenaren door de revolutie van 1795. Bij ons van geen toepassing.
328031-03-1815pagina16No 55. Dispositie van de Gouverneur van 28-03-1815, nr 252. Betreft de liquidatie van de Patentzegels van 1814.
328001-04-1815pagina16No 56. Een missive van de Commandant van de Povincie Vriesland van 31-03-1815, nr 88. Vraag om het opsturen van de statistieklijst volgens de missive van 16 maart 1815. Zo spoedig mogelijk hieraan te voldoen.
328003-04-1815pagina16No 57. Dispositie van de Gouverneur van 31-03-1815, nr 197. Betreft de oprichting van vrijwillige korpsen en het oefenen met wapens door de schutterijen en de Landstorm. De ingezetenen te informeren en op gepaste wijze aantemoedigen.
328003-04-1815pagina17No 58. Dispositie van de Gouverneur van 01-04-1815, nr 199. Wegens het pressen van schepen. In deze gemeente geen andere vaartuigen dan gewone Landssnikken die niet meer dan 3 4 last kunnen voeren.
328005-04-1815pagina17No 59. Een missive van de militie kommissaris van het district Leeuwarden van 31-03-1815, nr 1. De door deze gemeente te leveren manschappen voor de Nationale Militie. In 1815 4, 1816 3, 1817 4, 18183 manschappen. Alsmede aanschrijving tot terugzending van de lijsten van vrijwilligers. E.e.a aan de ingezetenen bekend te maken.
328005-04-1815pagina18No 60. Dispositie van de Gouverneur van 31-03-1815, nr 198. In werking brengen van de wet op de schutterij. Te berichten dat dit in deze gemeente niet van toepasing is omdat de Landstorm in deze gemeente geheel is georganiseerd.
328005-04-1815pagina18No 61. Dispositie van de Gouverneur van 01-04-1815, nr 201. De oprichting van de vrijwillige eskadrons en kompagnieen cavalerie onder de aandacht van de ingezetenen brengen. Het bericht onder de aandacht van de ingezetenen brengen en hen aanmoedigen tot een vrijwillige deelname.
328005-04-1815pagina19No 62. Dispositie van de Gouverneur van 01-04-1815, nr 201. Informatie dat de gemeente Ternaard behoort onder het militaire district Leeuwarden en dat C. Scheltinga van Heemstra tot militie commissaris is benoemd. V.k.a.
328005-04-1815pagina19No 63. Een missive van de fungerend officier bij de Rechtbank van 02-04-1815, nr 1. Betreft de orde van toezicht van de Politie voor veiligheid en zekerheid. Aan de inhoud te voldoen.
328006-04-1815pagina19No 64. Een extract uit het register van overledenen van 's Gravenhage van het versterven van Sipke Wiegers Terpstra uit Hantum. Het extract in het register te verwerken en de ouders in te lichten.
328007-04-1815pagina19No 65. Een missive van de militie kommissaris van het district Leeuwarden van 06-04-1815, nr 3. Betreft de samenstelling van de militiecantons. V.k.a.
328010-04-1815pagina20No 66. Een missive van de militie kommissaris van het district Leeuwarden van 08-04-1815, nr 7. Betreft de loting voor de Nationale Militie in dit Canton op donderdag 27 dezer gemeente om 3 uur. De inhoud ter kennisbrengen van de opgeschreven ingezetenen.
328012-04-1815pagina20No 67. Een missive van de Gouverneur van 07-04-1815, nr 288. Bepalingen tot het verwisselen der Provisionele Patenten. De inhoud ter kennis brengen van een ieder die dit aangaat.
328012-04-1815pagina20No 68. Een missive van de Schout van Ee van 12-04-1815. Uitnodiging tot overleg over het slatten van de Oude Paezens. Aan het verzoek te voldoen.
328012-03-1815pagina21No 69. Een extract uit het register van overledenen van 's Gravenhage van het overlijden van Wijbren Johannes Vlaskamp geboren te Hiaure. Het extract in het Register van overledenen te verwerken.
328012-03-1815pagina21No 70. Een missive van de Ontvanger generaal te Leeuwarden van 08-04-1815. Ten spoedigste te voldoen aan de liquidatie van de blanco patentzegels. Hieraan al vodaan door toeznding van twee patentbladen.
328017-03-1815pagina21No 71. Een missive van de Gouverneur van 07-04-1815, nr 288. Benoeming P. Wierdsma tot waarnemend directeur van Politie en opdracht aan de veldwachters ten aanzien van vreemdelingen. De veldwachters opdracht gegeven om vreemdelingen op te brengen.
328017-03-1815pagina22No 72. Een missive van de Gouverneur van 11-04-1815, nr 240. Herinnering aan de formatie van de Schutterij. V.k.a.
328017-03-1815pagina22No 73. Een missive van de Gouverneur van 12-04-1815, nr 242. Verzoek om een opgave van de benodigde attesten en verklaringen enzv voor de Nationale Militie. Zo spoedig mogelijk aan te voldoen.
328019-04-1815pagina23No 74. Een missive van de Gouverneur van 17-04-1815, nr 268a. Vernietiging van het fonds tot vinding der premie van veertig gulden voor iedere vrijwilliger de Nationale Militie. In deze gemeente geen dergelijke fondsen.
328019-04-1815pagina23No 75. Een missive van de Gouverneur van 17-04-1815, nr 299. Verzoek om de commissie tot inzameling van fondsen voor de verdedigers van het vaderland te steunen. De inhoud aan de ingezetenen mede te delen.
328020-04-1815pagina24No 76. Een dispositie van de heer Controleur der Directe Belastingen te Dockum van 14-04-1815, nr 50. De opmaking der legger van de patenten en hoe te handelen door de zetters. V.k.a.
328020-04-1815pagina24No 77. Een missive van de militie kommissaris van het 1e district van 15-04-1815, nr 14. Instructie dat de boerenknechten in de plaats waar zij woonachtig zijn moeten worden ingeschreven. V.k.a.
328020-04-1815pagina25No 78. Een Despositie van de Commissaris tot aanmoediging van 's lands militaire dienst van 17-04-1815. Vraag om de hoeveelheid benodigde militaire inschrijf biljetten nodig zijn. Op te geven dat wij onzes bedenkens benodigd zullen zijn 300 inteken biljetten.
328022-04-1815pagina25No 79. Een missive van de militie kommissaris van het 1e district van 19-04-1815, nr 18. Nadere bepalingen ten aanzien van de inschrijving van boerenknechten. V.k.a.
328024-04-1815pagina26No 80. Een missive van de Gouverneur van 19-04-1815, nr 278. Vraag om het aantal de soort van Treinpaarden door de gemeente te leveren. Door deze gemeente 10 treinpaarden te leveren.
328026-04-1815pagina26No 81. Een missive van de Gouverneur van 20-04-1815, nr 294. Vraag om hoe de vergoeding gweest is voor de levering van russchische paarden volgens de dispositi van 20 december 1813 nr 726. V.k.a.
328026-04-1815pagina26No 82. Verzoek van de Officier van de Rechtbank van 25-04-1815. Wegens ontslag van Melis Sjoerds Braak. V.k.a.
328028-04-1815pagina27No 83. Een rekest van Eelke Wiggers Meindertsma c.s. ivm de herbouw van de Ternaarder toren. De commissie tot herbouw te informeren en aan ons de bevindingen te berichten.
328028-04-1815 pagina27No 84. Een missive van de Gouverneur van 22-04-1815, nr 337. Verwante bedrijven ten aanzien van het Patent. conform te gedragen.
328028-04-1815pagina28No 85. Een dispositie van de Gouverneur van 24-04-1815, nr 318a. Oproep om vrijwilligers voor de Pontontrein. De manschappen dezer gemeente uit te nodigen om zich als vrijwilliger op te geven.
328028-04-1815pagina28No 86 Een missive van de Gouverneur van 25-04-1815, nr 347. Verzoek om de ijkmeester F.A. Nagel te helpen en te faciliteren. De benodigde hulp en bijstand te verlenen.
328028-04-1815pagina28No 87. Een circulaire van de heer Directeur van Politie van 28-04-1815. Betreft de werking der politie. Aan de inhoud zo nauwkeurig mogelijk te voldoen.
328029-04-1815pagina29No 88. Een missive van de Gouverneur van 26-04-1815, nr 400. Verzoek tot betaling aan de boekdrukkersche te Leeuwarden de wed. C.L. van Altena 1-8-0 wegens 't inbinden de registers van de Burgerlijke Stand. Deze kosten zijn reed lang betaald.
328001-05-1815pagina29No 89. Een missive van de militieraad van het 1e district van 29-04-1815, nr 5. Verzoek aan de plaatselijk voorzitters van besturen om te assisteren bij de zittingen van de militieraad. De militieraad bij de zittingen voor deze gemeente te assisteren
328005-05-1815pagina29No 90. Een missive van de commissaris tot aanmoediging van de militaire dienst van 27-04-1815. Betreft de levering van 300 inschrijfbiljetten en de betaling ervan.
328005-05-1815pagina30No 91. Een missive van de commissaris tot aanmoediging van de militaire dienst van 05-05-1815. De wijze van betaling der ingeschrevene gelden. Tot invordering der gelden twee liden van de gemeenteraad te benoemen en verder conform te gedragen
328006-05-1815pagina30No 92. Een dispositie van de Gouverneur van 29-04-1815, nr 347. De vacatures van schoolonderwijzers aan de schoolopziener van het district door te geven.
328006-05-1815pagina31No 93. Een missive van de heer Procureur Crimineel en Directeur van Politie van 01-05-1815. Onderzoek naar jongelingen uit het Graafshap Lingen zonder geldig paspoort die proberen zich aan de krijgsdienst te onttrkken. Zo spoedig mogelijk een nauwkeurig onderzoek te verrichten.
328006-05-1815pagina32No 94. Een dispositie van de Gouverneur van 03-05-1815, nr 365. Aanschrijving om het eerste kwartaal van het Staatsblad te betalen Tataal 5-12-0. Hieraan voor het einde dezer maand te voldoen.
328010-05-1815pagina32No 95. Een ciculaire van de heer Ontvanger van de Registratie te Dockum van 06-05-1814, nr 72. Vraag om opgave van mogelijke bezittingen van Maria Wilhelmina Bogaart wed. Antonij Andreas de Loos laatst gewoond hebbende te 's Gravenhage en thans voortvluchtig. In deze gemeente geen bezittingen van gemelde persoon.
328012-05-1815pagina33No 96. Een dispositie van de Gouverneur van 08-05-1815, nr …. Betreft de verantwoording van de suppletoire patentzegels voor 1814. conform te handelen
328012-05-1815pagina33No 97. Een dispositie van de Gouverneur van 09-05-1815, nr .... De bij dezen geleverde gezegelde Patentbladen aan de ontvanger der gemeente te overhandigen. conform te handelen.
328012-05-1815pagina33No 98. Een missive van de commissaris tot aanmoediging van de militaire dienst van 12-04-1815. Betreft de toezending van 70 intekeningsbiljetten benevens 4 registerbladen.
328016-05-1815pagina34No 99. Een dispositie van de Gouverneur van 08-05-1815, nr 363. Nadere punten van de Politie ten aanzien van vreemdelingen. Aan de inhoud met de meeste nauwkeurigheit te voldoen.
328016-05-1815pagina34No 100. Een missive van de heer Procureur Crimineel en Directeur van Politie van 09-05-1815. Betreft nadere bepalingen omtrent het inzende van lijsten van vreemdelingen. conform te handelen.
328016-05-1815pagina34No 101. Een missive van de heer militie Kommissaris in het 1e district van 11-05-1815, nr 24. Wegens de naloting voor de Nationale Militie van de zodanigen die niet hebben geloot. Een nauwkeurig onderzoek doen of zich in deze gemeente zodanige peronen bevinden.
328018-05-1815pagina35No 102. Een missive van de leden van de militaireraad van het 1e district van 13-05-1815, nr 13. Oproep aan in deze missive vermelde personen om zich op zaterdag 20-05-1815 in Leeuwarden bij de stadsschutters te melden. De genoemde personen te gelasten zich te melden.
328019-05-1815pagina35No 103. Een missive van de heer fungerende officier bij de Rechbank van 17-05-1815, nr 1184. Een geweldadige doodslag dadelijk te melden. conform te handelen.
328020-05-1815pagina36No 104. Een ciculaire van de heer Directeur der indirecte Belastingen van 16-05-1814, nr 491. Verzoek om een lijst van armen in deze gemeente. Na ingewonnen inlichtingen bij de Armedirectie van deze gemeente hieraan te voldoen.
328022-05-1815pagina36No 105. Een dispositie van de Gouverneur van 13-05-1815, nr 390. Betreft de benoemingen van de onder inspecteuren voor Groningen, Vriesland en Drente. V.k.a.
328022-05-1815pagina36No 106. Een dispositie van de Gouverneur van 16-05-1815, nr 191. Betreft dispensatie der inzending van de opgaven der vreemdelingen. V.k.a
328024-05-1815pagina37No 107. Een extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 16-05-1815, nr 8. Betreft de staat van begroting voor 1815. conform te handelen en de gemeente raad te informeren.
328024-05-1815pagina37No 108. Een dispositie van de Gouverneur van 17-05-1815, nr 408. Betreft de transportkosten van zieke militairen. Bij gelegenheid conform te handelen.
328024-05-1815pagina37No 109. Een dispositie van de Gouverneur van 20-05-1815, nr 405. Wegens de nalatigheid in het voldoen van het tractement van F. Bavius. In overleg met de schout van Holwerd een schikking te treffen.
328029-05-1815pagina38No 110. Een extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 17-05-1815, nr 1. Overreding van het nut der koepokinenting door een boekje onder de titel: De ondervinding is de beste leermeesteresse. De boekwerkjes uittedelen aan de leraars met het verzoek om de minkundigen van het nut der vaccine te overtijgen.
328029-05-1815pagina39No 111. Een dispositie van de Gouverneur van 21-05-1815, nr 434. Nadere schikkingen ter bekoming van het vereiste aantal van 35 manschappen te leveren voor de pontontrein. Overleg met de andere schouten van het kanton Holwerd.
328029-05-1815pagina39No 112. Een dispositie van de Gouverneur van 22-05-1815, nr 424. Wegens het inwerking brengen van de kohieren van de belasting van het Paarden, dienstboden, plaisier en passagegeld. conform te handelen.
328029-05-1815pagina39No 113. Een dispositie van de Gouverneur van 23-05-1815, nr 446. Nadere bepalingen omtrent de afrekening van de geleverde paarden aan het Russische leger. conform te handelen en de reeds ingediende stukken te houden voor vernietigd.
328001-06-1815pagina40No 114. Een missive van de heer Schout van de gemeente Ee van 30-05-1815. Authorisatie tot het slatten van de oude Paesens. Overleg over de kosten in Dokkum en verder conform te handelen.
328005-06-1815pagina41No 115. Een dispositie van de Gouverneur van 23-05-1815, nr 447. Wegens de verrekening van de levering in 1814 van Dragonderpaarden voor het 2e en 3e regiment. V.k.a.
328005-06-1815pagina41No 116. Een missieve van de controleur der directe Belastingen in de controle Dokkum van 27-05-1815, nr 71. Explicatie van de wet op het patentrecht betreffende Huizen van Commercie, Klassifictie der Kooplieden, Grossiers, Tappers, Vlessiaan of Kleintappers, Kroeghouders. V.k.a.
328016-06-1815pagina42No 117. Een missieve van de controleur der directe Belastingen in de controle Dokkum van 27-05-1815, nr 72. Betreft de toezending van de kohieren voor de belastingen van Paarden en Dienstbodengeld voor 1815. conform te andelen.
328015-06-1815pagina42No 118. Een extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 07-06-1815, nr 1. Hoe de kosten van 36.3.8 van de loting voor de Nationale Militie te voldoen. Betreft de gemeenten Holwerd, Ternaard, Nes, Anjum en Ee. Voor de gemeente Ternaard zijn de kosten 7.4.10. conform te handelen.Ee
328015-06-1815pagina43No 119. Een dispositie van de Gouverneur van 23-05-1815, nr 447. Betreft 4 gezegelde patentbladen voor openbare vermakelijkheden voor 1815. De bij dezen gevoegde patentbladen aan de ontvanger dezer gemeente H. van Zandbergen te overhandigen.
328015-06-1815pagina43No 120. Een missieve van de controleur der directe Belastingen van 09-06-1815, nr 79. Vraag aan de gemeente over de toepassing van de legger voor het patent der slijters van sterke drank. De heer controleur te berichten dat de gemeente conform de circulaire van 27-05-1815 nr 71 handeld.
328015-06-1815pagina44No 121. Een dispositie van de Gouverneur van 10-06-1815, nr 606. Een requeste van Jan Taekes Miedema betrffende de terugbetaling van de voorgeschoten som van 450 gulden wegens slatting van de Brantgumer dorpsvaart. Zo spoedig mogelijk te berichten.
328015-06-1815pagina44No 122. Een missieve van de Directeur der directe Belastingen van 13-06-1815, nr 619. Nadere aanschrijving ter inzending van de staat der Armen. Zo spoedig mogelijk hieraan te voldoen.
328020-06-1815pagina45No 123. Een dispositie van de Gouverneur van 10-06-1815, nr 594. 't Certificaat aan de ontvanger tot remboursement van zijn borgtocht. Bij gelegenheid conform te handelen.
328026-06-1815pagina45No 124. Een missieve van de heer Griffier van de Staten van Vriesland van 17-06-1815, nr …… Het adres van Depeches aan zijne majesteit de Koning als volgt te schrijven: Aan den Koning. V.k.a.
328026-06-1815pagina45No 125. Een missieve van de heer Procureur Crimineel en Directur van Politie in Vriesland van 20-06-1815. Oproep tot arrestatie van drie personen. Alle nodige onderzoekingen naar genoemde personen te doen.
328028-06-1815pagina46No 126. Een dispositie van de Gouverneur van 21-06-1815, nr 675. Preetentie der Gemeenten van derzelve ontvangers en omtrent dezelve te suveilleren. Stiptelijk aan de inhoud dezers te voldoen.
328028-06-1815pagina46No 127. Een dispositie van de Gouverneur van 24-06-1815, nr 479. Oproep tot Godsdienstige viering van de overwinning op de algemene vijand door de Hertog van Wellington en Prins Blucher. De verschillende godsdienstleraars te berichten.
328028-06-1815pagina47No 128. Een dispositie van de Gouverneur van 24-06-1815, nr 567. Attesten van voldate aan de Nationale Militie. conform te handelen.
328028-06-1815pagina47No 129. Een dispositie van de Gouverneur van 24-06-1815, nr 568. Geleidene ene instructie voor de inspecteur der administratie bij de Armee. V.k.a
328001-07-1815pagina47No 130. Een dispositie van de Gouverneur van 26-06-1815, nr 483. Oproep voor een algemen dank en bededag op woensdag 5 juli 1815 en maandelijkse bedestonden. conform te handelen.
328003-07-1815pagina49No 131. Een missieve van de Commissie in Vriesland tot aanmoediging van 's lands militaire dienst van 28-06-1815. Verzoek om Pluksel, Compressen, Windsels en Scheurlinnen voor de gekwetsten. Onze ingezztenen te informeren.
328007-07-1815pagina49No 132. Een extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 26-06-1815. Het in rechten ageren van besturen tegen particulieren wegens geschillen de MEO en Tuo. Overeenkomstig te handelen.
328007-07-1815pagina50No 133. Een dispositie van de Gouverneur van 30-06-1815, nr 594. Betreft het transporteren van gekwetsten van de laatste veldslag. conform te handeln.
328007-07-1815pagina50No 134. Een dispositie van de Gouverneur van 30-06-1815, nr 595. Te letten op de lichtgewonde militairen die zonder verlof naar huis terugkeren. conform te handelen.
328007-07-1815pagina50No 135. Een dispositie van de Gouverneur van 01-07-1815, nr 721. De ontevredenheid betreffende de wed. Altena. V.k.a.
328014-07-1815pagina51No 136. Een dispositie van de Gouverneur van 06-07-1815, nr 549. In werking brengen van de patent kohieren voor 1815. Hieraan te voldoen.
328014-07-1815pagina51No 137. Een dispositie van de Gouverneur van 26-06-1815, nr 483. Het instellen van een commissie tot inzameling der Penningen. In te stellen commissie van R. Posthumus, D.A. Stellema, Pieter Jans Bakker, W. de Wendt, Gosse Joh. Hannema, R. S. Rijpstra. Een en ander door de leraars af tekondigen op de prekstoel.
328019-07-1815pagina52No 138. Een missieve van de controleur der directe Belastingen in de controle Dokkum van 04-07-1815, nr 97. Betreft het patent kohier over 1815. V.k.a.
328019-07-1815pagina52No 139. Een missieve van de controleur der directe Belastingen in de controle Dokkum van 04-07-1815, nr 98. Verzoek tot opmaking van een staat van veranderingen der gebouwde eigendommen en van deuren en vensters. Zo spoedig mogelijk de raad van zetters opdract te geven hiervoor te zorgen.
328019-07-1815pagina52No 140. Een missieve van de controleur der directe Belastingen in de controle Dokkum van 10-07-1815, nr 96. Betreft de inzending van een staat der Gods-, Diaconie-, Wees-, Arme- of Gasthuizen van de gemeente. Aan de inhoud zo spoedig mogelijk te voldoen.
328019-07-1815pagina53No 141. Een extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 12-06-1815, nr 2. Authorisatie tot inwerking brengen van de oude pondematen omslag tot herbouwing van de Ternaarder toren. V.k.a.
328022-07-1815pagina53No 142. Een dispositie van de Gouverneur van 17-07-1815, nr 626. De splitsing van het departement van oorlog in twee hoofdafdelingen. V.k.a.
328022-07-1815pagina53No 143. Een missive van de Schout van Ee van 21-04-1815, nr 16. Overleg over de verbetering van de waterstaat van Oost- en Westdongeradeel op 26 juli bij Pieter Keuning in Dokkum. Hieraan te voldoen.
328031-07-1815pagina54No 144. Een dispositie van de Gouverneur van 26-07-1815, nr 603. Verzoek aan de gemeenteraden tot het benoemen van 5 zetters voor 1816. Hieraan gevolg te geven.
328031-07-1815pagina54No 145. Een dispositie van de Gouverneur van 25-07-1815, nr 607. Verzoek om informatie omtrent het bebakenen der wadden en de kromme balg te Paesens. Zo spoedig mogelijk hierop te reageren.
328031-07-1815pagina54No 146. Een missieve van de controleur der directe Belastingen in de controle Dokkum van 26-07-1815, nr 110. De suppletoire legger der patenten 2e kwartjaar 1815. Hieraan zo spoedig mogelijk te voldoen.
328007-08-1815pagina55No 147. Een dispositie van de Gouverneur van 28-07-1815, nr 827. Geapprobeerde repartitie ter bestrijdoing van het te kort over 1815. Door te geven aan de ontvanger van deze gemeente.
328007-08-1815pagina55No 148. Een dispositie van de Gouverneur van 29-07-1815, nr 553a. Waar de ingezamelde gelden voor de verminkten en negalatenen vder gesneuvelden moeten worden gestort. Door te geven aan de betreffende commssie.
328007-08-1815pagina56No 149. Een dispositie van de Gouverneur van 31-07-1815, nr 835. Authorisatie tot het doen van betalingen uit de post van onvoorziene uitgaven. conform te handelen.
328007-08-1815pagina56No 150. Een dispositie van de Gouverneur van 31-07-1815, nr 619. Betreft het in werking brengen van de kohieren wegens de belasting op de runderbeesten, paarden en schapen t.b.v. het veefonds. conform te handelen.
328014-08-1815pagina57No 151. Een dispositie van de Gouverneur van 04-08-1815, nr 566. Ten geleide van een circulaire van de commissaris generaal van Oorlog. Aan de inhoud te voldoen.
328014-08-1815pagina57No 152. Een dispositie van de Gouverneur van 05-08-1815, nr 842. Betreft he gebruik van het formulier der quities door de ontvanger. De ontvanger te informeren.
328014-08-1815pagina58No 153. Een dispositie van de Gouverneur van 07-08-1815, nr 628. Te houden registers van eigendoms overgangen. conform te gedragen.
328014-08-1815pagina58No 154. Een circulaire van de heer procureur crimineel en directeur van Politie van 10-08-1815. Verzoek om onderzoek te doen naar Hendrik Beerends Brune of Harmen Davids Brune met bijgevoegd signalement. De veldwachters het signalement toe te zenden en opdracht te geven voor het onderzoek.
328014-08-1815pagina59No 155. Een dispositie van de Gouverneur van 10-08-1815, nr 636. Betreft het patent van molenaars als tappersmet verzoek daarop bij voorkomende gelegenheid acht te willen slaan. conform te hendelen.
328019-08-1815pagina59No 156. Een missieve van de Commissaris voor de militaire zaken aan het bureau van de Gouverneur van 14-07-1815. Reclamatie van de Franse kroon betreffende twee geleverde paarden. De bijgevoegde reclamatie te tekenen en te retourneren.
328023-08-1815pagina59No 157. Een dispositie van de Gouverneur van 17-08-1815, nr 877. Betreft de financiele afhandeling van het jaar 1814. De raad te informeren over het bedrag van 5544-6-6.
328023-08-1815pagina60No 158. Een missieve van de controleur der directe Belastingen in de controle Dokkum van 20-08-1815, nr 122. Betreft de patnten op de schippers en veerlieden. De zetters van de geeente te informeren en conform te handelen.
328023-08-1815pagina61No 159. Een missieve van de controleur der directe Belastingen in de controle Dokkum van 20-08-1815, nr 123. Betreft het patenteeren van veenbazen, opzichters, veekopers en grossiers van wijnen. conform te handelen.
328023-08-1815pagina61No 160. Een missieve van de controleur der directe Belastingen in de controle Dokkum van 20-08-1815, nr 124. Betreft de staat van veranderingen van ongebouwde eigendommen. Zo spoedig mogelijk hieraan te voldoen.
328029-08-1815pagina61No 161. Een dispositie van de Gouverneur van 18-08-1815, nr 658. In werking brengen van de suppletoire kohieren van 't dienstboden en paardengeld. conform te handelen.
328031-08-1815pagina62No 162. Een missieve van de controleur der directe Belastingen in de controle Dokkum van 27-08-1815, nr 128. Ten geleide van de suppletoire kohieren van de belasting op de dienstboden en paarden. De ontvanger te informeren.
328031-08-1815pagina62No 163. Een missieve van de controleur der directe Belastingen in de controle Dokkum van 28-08-1815, nr 129. Betreft de onderlinge verwantschap der molens naar aanleiding van een ordinatie op de patenten als mede het patenteeren van de ondernemers van publieke verkopingen. Bij voorkomene gelegenheid conform te handelen.
328004-09-1815pagina63No 164. Een dispositie van de Gouverneur van 25-08-1815, nr 678. Betreft de vraag om een lijst van personen waarvan verondersteld wordt dat ze niet teruggekomen zijn uit Rusland of berichten daarover. Hierop ten spoedigste te berichten.
328004-09-1815pagina63No 165. Een dispositie van de Gouverneur van 26-08-1815, nr 915. Betreft de betaling van de slattingskosten van 450-0-0 van de brantgumervaart. Aan de inhoud te voldoen.
328005-09-1815pagina63No 166. Een missive van de ontvanger der directe belastingen dezer gemeente van 04-09-1815. Aanvraag om 20 gezegelde en 4 ongezegelde patentbladen voor 1815. De Gouverneur om deze bladen te verzoeken.
328011-09-1815pagina64No 167. Een dispositie van de Gouverneur van 06-09-1815, nr 694. In werking brengen van het supplemnt patent kohier van het tweede trimester van het lopend jaar. De ontvanger te informeren.
328013-09-1815pagina65No 168. Een missive van de Ontvanger van het recht der registratie te Dokkum van 12-09-1815, nr 91. Verzoek om een lijst van plaatselijke ontvangers dezer gemeente. Plaatselijke ontvanger dezer gemeente is Hans van Zandbergen
328018-09-1815pagina65No 169. Extract uit het resolutieboek van Gedeputeerde Staten van 06-09-1815, nr 1. Betreft de liquidatie der gevestigde schulden ten laste van de gemeente. Aan de inhoud te voldoen.
328018-09-1815pagina65No 170. Extract uit het resolutieboek van Gedeputeerde Staten van 06-09-1815, nr 8. Authorisatie tot betaling uit de post van onvoorziene uitgaven. conform te handelen.
328018-09-1815pagina66No 171. Een missieve van de controleur der directe Belastingen in de controle Dokkum van 12-09-1815, nr 137. Geleide van het supplement patent kohier. De ontvanger te informeren.
328018-09-1815pagina66No 172. Een dispositie van de Gouverneur van 12-09-1815, nr 710. Van het overlijden van militairen kennis te geven aan de Regulateur der successie. Overeenkomstig te handelen.
328018-09-1815pagina67No 173. Een missieve van de controleur der directe Belastingen in de controle Dokkum van 13-09-1815. Betreft de staat der veranderingen der landerijen. V.k.a.
328025-09-1815pagina67No 174. Extract uit het resolutieboek van Gedeputeerde Staten van 11-09-1815, nr 3. Betreft de wering van de honsdolheid. Hier op zo spoedig mogelijk te reageren.
328025-09-1815pagina67No 175. Extract uit het resolutieboek van Gedeputeerde Staten van 11-09-1815, nr 5. Schorsing van de staat der begroting van 1816. V.k.a.
328025-09-1815pagina68No 176. Een missive van de Gouverneur van 11-09-1815, nr 960. Betreft de liquidatie van het voormalige district Westdongeradeel. Overeenkomstig te gedragen en de raad der gemeente te informeren i.v.m. de verkoop der goederen.
328002-10-1815pagina68No 177. Een missive van de Gouverneur van 22-09-1815, nr 1002. Beterft de inzending van de gemeente rekening van 1814. Sluiting van de gemeente rekening door de ontvanger.
328002-10-1815pagina68No 178. Een missieve van de controleur der directe Belastingen in de controle Dokkum van 26-09-1815, nr 147. Betreft het patentkohier voor het 3e kwartaal. Aan de inhoud te voldoen.
328003-10-1815pagina69No 179. Een circulaire van de controleur der directe Belastingen in de controle Dokkum van 22-09-1815, nr 146. Betreft de staat der veranderingen wegens het pensioneel en het mobilair voor het dienstjaar 1816. Aan de inhoud te voldoen.
328009-10-1815pagina69No 180. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 26-09-1815, nr 1. Te betalen aan D. v.d. Sluis voor het drukken van attesten der Nationale Militie. De gemeente ontvanger te informeren.
328009-10-1815pagina69No 181. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 26-09-1815, nr 3. Betreft de bevoegdheid der provincie op verzoeken van publieke administratien. De verschillende publieke administratien te informeren.
328009-10-1815pagina70No 182. Een dispositie van de Gouverneur van 27-09-1815, nr 747. Ter voldoening van de dispositie van 31 maart nr 198 ten aanzien van de rustende schutterijen. V.k.a
328009-10-1815pagina70No 183. Een dispositie van de Gouverneur van 30-09-1815, nr 679. Informatie van benoeming van keurmeesters der botervaten met derzelver instructien en de vraag om een opgaaf van waagmeesters. In deze gemeente geen waag of wagen.
328009-10-1815pagina71No 184. Een dispositie van de Gouverneur van 02-10-1815, nr 755. Betaling der gelden van het transport van Haver en het indienen der reςus. De veldwachters opdracht te geven de reςus te verzamelen.
328024-10-1815pagina71No 185. Een dispositie van de Gouverneur van 16-10-1815, nr 703. Vraag hoeveel er door de inwoners der gemeente voor de gekwetsten is ingetekend. De gelden zijn nog niet overgestort.
328024-10-1815pagina71No 186. Een dispositie van de Gouverneur van 16-10-1815, nr 1055. Betreft de inzending der rekening va 1814. V.k.a.
328028-10-1815pagina72No 187. Een dispositie van de Gouverneur van 18-10-1815, nr 1062. Betreft het verzoek tot betaling uit het fonds voor onvoorziene uitgaven. Aan de inhoud te voldoen.
328003-11-1815pagina72No 188. Een missieve van dhr Schultze Chef der militaire zaken aan het bureau van de Gouverneur van 10-10-1815, nr 23. Betreft de reclamatienop de Franse Kroon. V.k.a.
328003-11-1815pagina72No 189. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 14-10-1815, nr 1. Betreft het gebruik van kunstcement. V.k.a.
328003-11-1815pagina73No 190. Een dispositie van de Gouverneur van 28-10-1815, nr 733. Wegens het ophouden der maandelijkse bedestonden. De leraars der gemeente te informeren.
328006-11-1815pagina73No 191. Een dispositie van de Gouverneur van 30-10-1815, nr 734a. Aanschrijving om met alle omzichtigheid te werk te gaan bij het afgeven van certificaten van goed gedrag aan onderwijzers der jeugd. conform te handelen.
328014-11-1815pagina73No 192. Een missive van de majoor commanderende het depot van het Battaljon Inf. Nationale Militie van 05-10-1815, nr 210. Kennisgeving van het overlijden in het hospitaal van 's Gravenhage van Jan Scheltes Wiersma. Aan te tekenen in het register van overlijden en de moeder in te lichten.
328015-11-1815pagina74No 193. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 06-11-1815, nr 1. Betreft de huisvesting, voeding levering van wagens en karren voor de militaire troepen. Bij ons van geen explicatie.
328015-11-1815pagina74No 194. Een dispositie van de Gouverneur van 06-11-1815, nr 1120. De quotiatie der ingezetenen van Brantgum betreffende de slatting der Brantgumer vaart. Onze secretaris G. van Oudshoorn te belasten met de juiste invordering.
328017-11-1815pagina74No 195. Een dispositie van de Gouverneur van 08-11-1815, nr 821. Betreft de domeingoederen. V.k.a.
328020-11-1815pagina75No 196. Een dispositie van de Gouverneur van 11-11-1815, nr 810. Andere wijze van betaling voor huisvesting, voeding en transport van de Armee. V.k.a.
328020-11-1815pagina75No 197. Een dispositie van de Gouverneur van 14-11-1815, nr 813. Betreft de overname van overtollige trekpaarden ten dienste van de landbouw. Zo spoedig mogelijk hierop te reageren.
328023-11-1815pagina75No 198. Een resolutie Gedeputeerde Staten van 13-11-1815, nr 1. Betreft de huisvesting, voeding levering van wagens en karren voor de militaire troepen.
328023-11-1815pagina76No 199. Een dispositie van de Gouverneur van 17-11-1815, nr 771. Betreft de meest geschikte sollicitant als onderwijzer te Foudgum. De meest geschikte sollicitant te informeren dat hij benoemd is en de Schoolopziener te informeren.
328028-11-1815pagina76No 200. Een circulaire van de controleur der directe Belastingen in de controle Dokkum van 20-11-1815, nr 186. Omtrent het patenteren van ondernemers van publieke verkopingen van roerende goederen. Diegenen van de inhoud te informeren.
328028-11-1815pagina77No 201. Een dispositie van de Schoolopziener van het 3e district van 27-11-1815, nr 177. Betreft de sollicitatie van A.F. Bouwma als onderwijzer van de school van Foudgum. V.k.a.
328003-12-1815pagina77No 202. Een dispositie van de Gouverneur van 28-11-1815, nr 848. Betreft de oorlogsbelASTING 1815. Conform te gedragen.
328015-12-1815pagina77No 203. Een dispositie van de Gouverneur van 12-12-1815, nr 805. Betreft het Dankuur wegens de de gesloten vrede. De leraars der gemeente te informeren en conform te gedagen.
328015-12-1815pagina78No 204. Een dispositie van de Gouverneur van 12-12-1815, nr 806. Vraag om een lijst van de 12 meest aanzienlijke personen in de gemeente. Zo spoedig mogelijk te verzenden.
328016-12-1815pagina78No 205. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 11-12-1815, nr 3. Betreft de voeding en huisvesting van de troepen. V.k.a.
328027-12-1815pagina78No 206. Een missieve van de controleur der directe Belastingen in de controle Dokkum van 19-12-1815, nr 197. Betreft de suppletoire kohieren van het paarden en dienstboden geld. De bijgevoegde kohieren zo spoedig mogelijk aan de ontvanger te overhandigen.
328028-12-1815pagina79No 207. Een dispositie van de Gouverneur van 20-12-1815, nr 893. Informatie over de militaire justitiekosten. De ingezetenen te informeren.
328028-12-1815pagina79No 208. Een missieve van de controleur der directe Belastingen in de controle Dokkum van 21-12-1815, nr 200. Wegens het patenteren van Rectoren etc. V.k.a.
328028-12-1815pagina79No 209. Een missieve van de controleur van de Registratieen het zegel in de controle Dokkum van 26-12-1815, nr 108. Verzoek om opgaaf van alle door ons gepasseerde acten. Aan de inhoud te voldoen.
328030-12-1815pagina80No 210. Een missieve van de controleur der directe Belastingen in de controle Dokkum van 27-12-1815, nr 201. Geleidende de tweede suppletoire kohier voor 1815. Het bij dezen gevoegde kohier ten spodigsten aan de ontvanger deze gemeente te overhandigen.
328002-01-1816pagina80No 211. Een dispositie van de Gouverneur van 27-12-1815, nr 839. Betreft de schooldistricts verdeling van Friesland. Het besluit op de gewone wijze te publiceren.
328002-01-1816pagina80No 212. Een missieve van de controleur der directe Belastingen in de controle Dokkum van 31-12-1815, nr 204. Het sluiten van het register van Patentschuldigen van 1815. Na ontvangst van de legger dezelve op te maken en te versturen.
328003-01-1816pagina81No 213. Een missieve van de Kommissaris van het 1e District van 31-12-1815, nr 69. Beterft het designeren van de rustende schutterij. Aan de inhoud te voldoen.
328004-01-1816pagina81No 214. Een dispositie van de Gouverneur van 27-12-1815, nr 840. Ten geleide van de registers der Burgerlijke Stand van deze gemeente voor 1816. conform te gedragen.
328005-01-1816pagina82N0 215. Een missive van de Ontvanger Particulier van het Arrondissement Leeuwarden van 02-01-1816, nr 700. Recepissen der oorlogsbelasting 1815. ……...
328008-01-1816pagina82No 216. Een missive van de Gouverneur van 30-12-1815, nr 914. Verzoek om aan de ambtenaar met de formatie der grenslinien belast de te vragen bijstand te verlenen.
328015-01-1816pagina82No 217. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 23-12-1815, nr 6. Wegens het beheer van de penningen ten behoeve van de verminkte verdedigers des vaderlands. De in deze gemeente gevestigde conmmissie tot inzameling te informeren.
328016-01-1816pagina83No 218. Een dispositie van de Gouverneur van 06-01-1816, nr 12. Betreft bezwaar van Anne Marten Martens c.s. te Brantgum tegen de te hoge gemeentebelasting over 1814. Zo spoedig mogelijk aan de inhoud te voldoen.
328017-01-1816pagina83No 219. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 09-01-1816, nr 20. Betreft de klassificatie en aanslag van de landen der gemeente. Zo spoedig mogelijk aan de inhoud te voldoen.
328017-01-1816pagina84No 220. Een dispositie van de Gouverneur van 10-01-1816, nr 14. Verzoek om een lijst in te vullen met het aantal schoolhuizingen en schoolvertrekken. Zo spoedig mogelijk hieraan te voldoen.
328017-01-1816pagina84No 221. Een missieve van de directeur der indirecte Belastingen in deze provincie van 11-01-1816, nr 19. Betreft de remissen en restitutien door de Armedirectie dezer gemenete ingediend. Aan de inhoud te voldoen.
328020-01-1816pagina85No 222. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 09-01-1816, nr 5. Authorisatie tot betaling uit de post van onvoorziene uitgaven. V.k.a.
328022-01-1816pagina85No 223. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 13-01-1816, nr 4. Betreft de gegrondheid van de aantijging van E. Stant in dezelfs natuur en huishoudkundig handboek omtrent de vergiftiging met rottekruid door het gebruik van zoetemelkskaas. Te overleggen met dhr J. van der Velde en daarna te berichten.
328025-01-1816pagina85No 224. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 13-01-1816, nr 5. Betreft het te houden toezicht op zuigsters der vrouwenborsten. De inhoud door te geven aan J.K. van der Velde.
328025-01-1816pagina86No 225. Een dispositie van de Gouverneur van 18-01-1816, nr 20. Inschrijvings register voor de loting van de Nationale Militie van 1816. V.k.a.
328025-01-1816pagina86No 226. Een dispositie van de Gouverneur van 18-01-1816, nr 31. Verzoek om opgaaf van priesters in de gemeente. In deze gemeente geen priesters.
328025-01-1816pagina86No 227. Een dispositie van de Gouverneur van 20-01-1816, nr 27. Opschrijving van personen vallende in de termen der Nationale Militie. Hieraan te voldoen.
328025-01-1816pagina86No 228. Een missive van de militie kommissaris van het 1e district van 22-01-1816, nr 7. Betreft informatie over de veranderingen welke in de repartitie hebben plaats gehad en het verzoek om de lijst met vrijwilligers op te sturen. De informatie bekend te maken en verder comfom te handelen.
328027-01-1816pagina87No 229. Een dispositie van de Gouverneur van 25-01-1816, nr 43. Toezicht te houden op personen die uit Nes komen en dat er geen verhuizingen uit besmette huizen zijn. Met de meest mogelijke attentie aan de inhoud te voldoen.
328029-01-1816pagina87No 230. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 16-01-1816, nr 4. De kuipers opdracht te geven om zich voor 1 mei van voldoende hout te voorzien. V.k.a
328029-01-1816pagina88No 231. Een dispositie van de Gouverneur van 22-01-1816, nr 52. Reklamatien gestorte cautionnementen der gemeente ontvangers van de Franse Kroon. De gemeente ontvanger op de hoogte te brengen.
328029-01-1816pagina88No 232. Een circulaire van de ontvanger van de registratie en het zegel te Dokkum van 22-01-1816, nr 122. Te voldoen voor de zegels der registers van de burgerlijke stand 1816. Vraag aan gedeputeerde staten waaruit de gelden te voldoen.
328029-01-1816pagina89No 233. Een missive van de Gouverneur van 25-01-1816, nr 33. Inschrijving van de Nationale Militie zoals voorheen. V.k.a.
328031-01-1816pagina89No 234. Een missive van de Gouverneur van 24-01-1816, nr 32. Wegens reclamatien van Militairen en ambtenaren die in het Franse leger gediend hebben. De inhoud in de dorpen te te publiceren en in de hoofdplaats aan te plakken.
328031-01-1816pagina89No 235. Een missieve van de Chef der militaire zaken aan het bureau van de Gouverneur van 26-01-1816, nr 1. Het opmaken van reclames van militaire trectementen en soldijen op de Franse Kroon. V.k.a.
328003-02-1816pagina90No 236. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 29-01-1816, nr 2. 1e Geen verhuizing van het ene dorp naar het andere van aan besmettelijke ziekte lijdnde personen. 2e Besmettelijke ziekte en hogere sterfte dan normaal direct doorgeven aan de President der provinciale commissie van geneeskundig onderzoek. Overeenkomstig te handelen.
328007-02-1816pagina90No 237. Een dispositie van de Gouverneur van 31-01-1816, nr 39. In te vullen staat van lotelingen die wettelijke vrijstelling hebben. Aan de inhoud te voldoen.
328007-02-1816pagina91No 238. Een missive van de officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden van 06-02-1816, nr 94. verzoek om een extract uit het doopboek van Brabtgum van een zoon van Roelof Johannes. Doopcedeel toe te zenden.
328012-02-1816pagina91No 239. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 29-01-1816, nr 4. Kosten van Zegels en het drukken en inbinden van de registers van de burgerlijke Stand te voldoen. Aan de inhoud te voldoen.
328012-02-1816pagina91No 240. Een dispositie van de Gouverneur van 05-02-1816, nr 42. Aanschrijving om door te geven hoeveel oproepings certivicaten voor de Nationle Militie er nodig zijn. Er zijn 100 stuks benodigd.
328012-02-1816pagina92No 241. Een dispositie van de Gouverneur van 06-02-1816, nr 43. De trommen die bij de ontbonden Landstorm gebruikt werden op te sturen De trommen intezamelen en naar Leeuwarden te zenden.
328013-02-1816pagina92No 242. Een missive van de militie kommissaris van het 1e district van 10-02-1816, nr 22. De tijd van Loting voor de Nationale Militie op 28-02-1816 om twee uur te Holwerd. De ingeschrevenen vroegtijdig te informeren.
328023-02-1816pagina92No 243. Een dispositie van de heer Controleur der Directe Belastingen te Dockum van 15-02-1816, nr 19. Betreft het laatste suppletoir patent kohier van 1815.aan de inhoud te voldoen.
328023-02-1816pagina93No 244. Een dispositie van de Gouverneur van 15-02-1816, nr 68. Kennis te geven van alle aandacht verdienende gebeurtenissen. conform te handeln.
328023-02-1816pagina93N0 245. Een missive van de Ontvanger Particulier van het Arrondissement Leeuwarden van 19-02-1816, nr 82. Betreft het register der afgegeven recepissen der oorlogs belasting over 1815. het register te sluiten en met de gevraagde inlichtingen te retourneren.
328028-02-1816pagina93No 246. Een dispositie van de Gouverneur van 19-02-1816, nr 110. Aan het verzoek van A.K. Martens c.s. over bezwaar van hun dorp over de gemeente omslag 1814. V.k.a.
328002-03-1816pagina94No 247. Een dispositie van de Gouverneur van 21-02-1816, nr 137.Betreft vorderngen op de Franse Kroon. Met spoed af te handelen.
328004-03-1816pagina94No 248. Een dispositie van de Gouverneur van 26-02-1816, nr 79. Betreft de lotelingen van 1814 die vrijstelling kunnen verlangen. V.k.a.
328005-03-1816pagina94No 249. Een dispositie van de Gouverneur van 23-02-1816, nr 72. Betreft twee exemplaren van advertentie. Op de gebruikelijke manier te behandelen.
328005-03-1816pagina95No 250. Een dispositie van de Gouverneur van 27-02-1816, nr 78. Betreft toezicht houden op de schepen die uit de Middelandse zee komen. Bij voorkomende gelegenheid conform te gedragen
328005-03-1816pagina95No 251. Een circulaire van de rentmeester der domeinen in Vriesland, Groningen en Drente van 28-02-1816, nr 10. Verzoek om een lijst van alle Domeingoederen in de gemeente. Geen Domeingoederen in deze gemeente.
328007-03-1816pagina95No 252. Een dispositie van de Schout van Ee van 06-03-1816, nr 3. Verzoek om een vergadering in herberg de Altena in Dokkum ivm de verbetering der waterstaat. Hieraan te voldoen.
328012-03-1816pagina96No 253. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 27-02-1816, nr 4. Oorlogsbelasting te voldoen uit de 2e …… uit de post voor onvoorziene uitgaven. Van dit aanbod geen gebruik te maken.
328012-03-1816pagina96No 254. Een dispositie van de Gouverneur van 29-02-1816, nr 93. Inlichtingen ten aanzien van Hoofdlid of minister van een plaatselijk bestuur. conform te handelen.
328012-03-1816pagina97No 255. Een dispositie van de Gouverneur van 01-03-1816, nr 94. Betreft de reclamatien op de Franse Krron wegens militaire tractementen. Een der exemplaren aan te plakken daar het behoord.
328012-03-1816pagina97No 256. Een missive van de militieraad van het 1e district van 02-03-1816, nr 9. Uitnodiging aan het plaatselijk bestuur om bij de zitting der Militie Raad present te zijn. Aan de inhoud te voldoen.
328012-03-1816pagina97No 257. Een missive van de heer Procureur Crimineel en Directeur van Politie van 06-03-1816. Betreft de signalementen van vijf verdahte persoenen en wegens gouwdieven die vanuit de noordelijke naar de zuidelijke provincien komen. conform te handelen.
328012-03-1816pagina98No 258. Een dispositie van de Gouverneur van 06-03-1816, nr 97. Betreft een requeste van M.K. van der Schaaf. Hierop zo spoedig mogelijk te reageren.
328012-03-1816pagina98N0 259. Een missive van de Ontvanger Particulier te Leeuwarden van 06-03-1816, nr 127. Betreft het register der afgegeven recepissen af te halen. Bij de eerts gelegenheid hieraan te voldoen.
328013-03-1816pagina98No 260. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 04-03-1816, nr 6. Toestemming om het batig saldo van 1815 te gebruiken voor 1816. V.k.a.
328018-03-1816pagina99No 261. Een dispositie van de Gouverneur van 09-03-1816, nr 159. Betreft de oorlogsbelasting. V.k.a.
328018-03-1816pagina99No 262. Een missive van de heer Directeur der indirecte Belastingen van 13-05-1814, nr 235. Of de diaconie van de Hervormde gemeente van Hantumhuizen ook recht heeft op de declaratie van restitutie van 1814. Aan de inhoud te voldoen.
328018-03-1816pagina99No 263. Een dispositie van de Gouverneur van 13-03-1816, nr 166. Betreft de betaling van de Staatsbladen. Hieraan zo spoedig mogelijk te voldoen.
328021-03-1816pagina100No 264. Een dispositie van de Gouverneur van 13-03-1816, nr 195. Wegens de achterstallige betaling van de zegelgelden voor de registers van 1816. de gemeente ontvanger te informeren en de betaling te voldoen.
328021-03-1816pagina100No 265. Een dispositie van de Gouverneur van 14-03-1816, nr 199. Betreft het indienen van de gemeenterekening van 1814. Hierop te reageren.
328023-03-1816pagina100No 266. Een missive van de militieraad van het 1e district van 18-03-1816, nr 19. Oproep voor de Nationale Militie van 1816 om op 25 maart in Leeuwarden te vershijnen.
328025-03-1816pagina101No 267. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 04-03-1816, nr 2. Betreft bepalingen en gewone dorpsbehoeften voor 1816. Met de meeste spoed aan de inhoud te voldoen.
328030-03-1816pagina101No 268. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 15-12-1815 , nr 26. Bepalingen der wet op het zegel. V.k.a.
328030-03-1816pagina101No 269. Een dispositie van de Gouverneur van 28-03-1816, nr 134. Aangaande een staat van de opgezondene Trommen. Verwondering omdat zulks reeds is geschied.
328002-04-1816pagina102No 270. Een dispositie van de Gouverneur van 27-03-1816, nr 128. Welke afkondigingen van de kansel en in de R.K. moge geschieden. V.k.a.
328028-03-1816pagina102No 271. Een dispositie van de Gouverneur. Vraag om een staat der Armen van deze gemeente. Hieraan te voldoen.
328028-03-1816pagina102No 272. Een dispositie van de Gouverneur van 29-03-1816, nr 130. Antwoorde op de rekweste van M.K. van der Schaaf. V.k.a.
328008-04-1816pagina102No 273. Een dispositie van de Gouverneur van 29-03-1816, nr 142. Oproeping van de preetensien ten laste van het departement van oorlog van 1815. V.k.a.
328008-04-1816pagina103No 274. Een dispositie van de Gouverneur van 30-03-1816, nr 138. Betreft paspoorten of vrijbrieven voor reizen naar de Oost of West Indische gebieden of naar de kust van Guinia te willen begeven.conform te gedragen.
328008-04-1816pagina103No 275. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 01-04-1816, nr 5. Houdende bericht op de rekweste van de herbouw van de Ternaarder toren. V.k.a
328008-04-1816pagina103N0 276. Een missive van de Ontvanger Particulier te Leeuwarden van 05-04-1816, nr 187. Betreft de oorlogsbelasting van 1815.
328016-04-1816pagina103No 277. Een dispositie van de Gouverneur van 04-04-1816, nr 196. Betreft de oorlogsbelasting van 1815.
328016-04-1816pagina104No 278. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 06-04-1816, nr 4. Wegens het onderhoud der scholen en schoolhuizingen. conform te handelen.
328016-04-1816pagina104No 279. Een dispositie van de Gouverneur van 09-04-1816, nr 158. Opgaaf van samenscholingen etc. etc. In deze gemeente niet van toepassing.
328016-04-1816pagina104No 280. Een dispositie van de Gouverneur van 09-04-1816, nr 159. Het aangeven van aangespoelde bakens. conform te gedragen.
328016-04-1816pagina105No 281. Een dispositie van de Gouverneur van 10-04-1816, nr 225. Bechrijnving van patentschuldigen en het patenteisen van vreemde kooplieden en ondernemers van vermakelijkheden. Met de meeste nauwkeurigheid hieraan voldoen.
328020-04-1816pagina105No 282. Een dispositie van de Gouverneur van 12-04-1816, nr 299. Vezoek op inzending van de gemeente rekening van 1814. De gemeente ontvanger opdracht te geven hieraan te voldoen.
328020-04-1816pagina106No 283. Een missive van de kommissaris van het 1e district van 13-02-1816, nr 70. Betreft de terugzending van het extract uit het inschrijvingsregister van de schutterij met de daartoe gedesigneerde personen. Bezwaren kenbaar te maken op 24 april 's middags 4 uur te Hantum. De gemelde personen te informeren.
328022-04-1816pagina106No 284. Een dispositie van de Gouverneur van 12-04-1816, nr 301. Betreft de liquidatie van het voormalig district Wetsdongeradeel. V.k.a.
328024-04-1816pagina106No 285. Een dispositie van de Gouverneur van 19-04-1816, nr 315. Betreft de tractementen van de Executeur en de adsistenten. V.k.a.
328029-04-1816pagina107No 286. Een missive van de heer Controleur der Directe Belastingen te Dockum van 17-02-1816, nr 32. Betreft informatie voor de zetters omtrent het klassificeren van de patentschuldigen. conform te handelen.
328029-04-1816pagina107No 287. Een dispositie van de Gouverneur van 22-04-1816, nr 175. Betreft tabellen van het Armwezen. Conform te handelen.
328029-04-1816pagina107No 288. Een dispositie van de Gouverneur van 25-04-1816, nr 184. Omdat 12 mei op een zondag valt de verhuringen op de 13 mei te doen. De inhoud ter kennisgeving van de ingezetenen.
328030-04-1816pagina108No 289. Een dispositie van de Gouverneur van 19-04-1816, nr 247. Betreft de verleende vrijstelling van tolbetaling. V.k.a.
328030-04-1816pagina108No 290. Een dispositie van de Gouverneur van 24-04-1816, nr 255. aanslag van de directe belastingen van deze gemeente van 1816. V.k.a.
328006-05-1816pagina108No 291. Een dispositie van de Gouverneur van 29-04-1816, nr 263. Vraag over de strandvonderij rekening van 1815. In deze gemeente geen strandvonder en in deze gemeente hebben in 1815 geen stranderijen plaats gehad.
328007-05-1816pagina109No 292. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 29-04-1816, nr 2. Vraag om welke Dilegenses, Postwagens of andere rijtuigen tot gemak van reizigers er in deze gemeente zijn. In deze gemeente geen van dergelijke rijtuigen.
328013-05-1816pagina109No 293. Een missive van de commissaris H. Schultze van 03-05-1816, nr 282. Betreft de verrekening met de Franse Kroon. De betreffende personen in te lichten.
328013-05-1816pagina110No 294. Een missive van de militie kommissaris van het district Leeuwarden van 07-05-1816, nr 84. Betreft de registers op de Nationale Militie. Zp spoedig mogelijk hieraan te voldoen.
328020-05-1816pagina110No 295. Een dispositie van de Gouverneur van 11-05-1816, nr 218. Wegens de geconsigneerde gelden, effecten of andere zaken bij de in 1811 afgeschafte rechtbanken. V.k.a.
328020-05-1816pagina110No 296. Een dispositie van de heer Controleur der Directe Belastingen te Dockum van 16-05-1816, nr 43. Betreft de formatie van het prinitief patent kohier 1816. Conform te gedragen.
328027-05-1816pagina111No 297. Een dispositie van de Gouverneur van 20-05-1816, nr 409. Verzoek tot inzending van de Arme administratien van de dorpen over het jaar 1814. De leden van dearme administratien te informeren.
328028-05-1816pagina111No 298. Een missive van de heer Controleur der Directe Belastingen te Leeuwarden van 21-05-1816, nr A. Betreft de releves van de landerijen. Na behoren te handelen.
328030-05-1816pagina111No 299. Een missive van de heer Controleur van de controle Dockum van 18-05-1816, nr 44. Betreft de releves van de landerijen. Voor te leggen aan de eigenaren der landerijen.
328030-05-1816pagina111No 300. Een missive van de heer Controleur van de controle Dockum van 18-05-1816, nr 45. Betreft de releves van de landerijen. Zo spoedig mogelijk aan de inhoud te voldoen.
328001-06-1816pagina112No 301. Een dispositie van de Gouverneur van 11-05-1816, nr 286. Levering van 104 patentzegels met verzoek om bevestiging.
328001-06-1816pagina112No 302. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 21-05-1816, nr 6. Klacht van Jan Durks Gerritsen c.s. schippers varende van Brantgum naar Leeuwarden en Dokkum betreft de ondiepte van de Bornwerder vaart en de Zijlsried. Hierop te reageren.
328003-06-1816pagina112No 303. Een missive van de heer Controleur der Directe Belastingen in de controle te Dockum van 29-05-1816, nr .... Betreft de releves van de landerijen. V.k.a.
328003-06-1816pagina112No 304. Een missive van de heer Controleur der Directe Belastingen in de controle te Dockum van 30-05-1816, nr 50. Betreft het model van het te houden register van afgegeven patenten. V.k.a.
328011-06-1816pagina113No 305. Een dispositie van de Gouverneur van 31-05-1816, nr 310. Het in werking brengen van der executoir verklarende kohieren der directe belasting van 1816. Aan de inhoud te voldoen.
328013-06-1816pagina113No 306. Een dispositie van de Gouverneur van 30-05-1816, nr 218. Wat in acht te nemen bij voordrachten van officieren bij de schutterij. V.k.a.
328015-06-1816pagina113No 307. Een missive van de heer Controleur der Directe Belastingen in de controle te Dockum van 07-06-1816, nr 53. Betreft de landerijen bezwaar met dijksfloreenen en de daartoe behorende gebouwen. Aan de inhoud te voldoen.
328015-06-1816pagina113No 308. Een missive van de heer Controleur der Directe Belastingen in de controle te Dockum van 07-06-1816, nr 55. Betreft de executoir verklarende kohieren der directe belasting van 1816. V.k.a.
328015-06-1816pagina113No 309. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 05-06-1816, nr 1. Betreft het vervolgen der gemeenten en hunne borgen en rechten. V.k.a.
328015-06-1816pagina114No 310. Een dispositie van de Gouverneur van 07-06-1816, nr 221. Betalingen van genoten logies, kleding en transportmiddelen te doen op dubbele kwitanties. V.k.a.
328015-06-1816pagina114No 311. Een dispositie van de Gouverneur van 10-06-1816, nr 261b. Wegens de legalisatie van akten welke in deze provincieen zijn opgemaakt en in Frankrijk moeten worden geproduceerd. Hieraan de nodige publiciteit te geven.
328015-06-1816pagina114No 312. Een dispositie van de Gouverneur van 11-06-1816, nr 229. Prolongatie van ontracten. V.k.a.
328019-06-1816pagina114No 313. Een missive van de heer Controleur der Directe Belastingen in de devisie van controle te Franeker van 14-06-1815, nr 880. Extract uit de resleve der landerijen der gemeente Dronrijp. Aan de inhoud te voldoen.
328019-06-1816pagina115No 314. Een dispositie van de Gouverneur van 11-06-1816, nr 230. Betreft de Nationale Militie. Overeen komstig te handelen.
328026-06-1816pagina115No 315. Een dispositie van de Gouverneur van 20-06-1816, nr 511. Betreft de bezittingen van het voormalige district Westdongeradeel. V.k.a.
328026-06-1816pagina115No 316. Een missive van de heer Controleur der Directe Belastingen in de controle te Dockum van 22-06-1816, nr 50. Betreft een releve der landerijen. V.k.a.
328027-06-1816pagina115No 317. Een missive van de heer Controleur der Directe Belastingen in de controle te Dockum van 12-06-1816, nr 2. Het zegelrecht voor de plaatselijke belastingen. Conform te handelen.
328027-06-1816pagina116No 318. Een dispositie van de Gouverneur van 18-06-1816, nr 235. Inkwartiering van leden van de Nationale Militie. Comform te handelen.
328027-06-1816pagina116No 319. Een missive van de officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden van 20-06-1816, nr … Of Jan Johannes van der Ploeg na zijn mishandeling door K.J. Boersma in staat was om weer te werken. Aan de vraag zo spoedig mogelijk te voldoen.
328027-06-1816pagina116No 320. Een dispositie van de Gouverneur van 21-06-1816, nr 239. Betreft verlenging contract voor transport oorlogsgoederen. V.k.a.
328006-07-1816pagina117No 321. Een missive van de schout van Anjum van 04-07-1816, nr 6. Betreft een toe te zenden register ivm de slatkosten van de Paesens. Het bedoelde register toe te zenden.
328008-07-1816pagina117No 322. Een dispositie van de Gouverneur van 01-07-1816, nr 361. Aangaande de oorlogsbelasting. De gevraagde staat op te maken en toe te zenden.
328009-07-1816pagina117No 323. Een missive van de heer Controleur der Directe Belastingen in de controle te Dockum van 06-07-1816, nr 59. Betreft de opmaking van de patentlegger van het eerste kwartaal. Zo spoedig mogelijk hieraan te voldoen.
328009-07-1816pagina117No 324. Een missive van de heer Controleur der Directe Belastingen in de controle te Dockum van 08-07-1816, nr 75. Vernderingen in de gebouwde eigendommen. Deuren en vensters. De zetters te informeren en aan het verzoek te voldoen.
328019-07-1816pagina118No 325. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 01-07-1816, nr 1. Het aantal krankzinnigen op te geven. In deze gemeente geen krankzinnigen.
328019-07-1816pagina118No 326. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 01-07-1816, nr 2. Maatregelen bij het constateren van Snot of broes onder de paarden. Conform te gedragen.
328019-07-1816pagina118No 327. Een dispositie van de Gouverneur van 06-07-1816, nr 309g. Betreft de verkoop van het diaconiehuis te Foudgum. Met de meeste spoed aan de inhoud te voldoen.
328019-07-1816pagina119No 328. Een dispositie van de Gouverneur van 10-07-1816, nr 363/364. Betreft de liquidatie van het voormalige district westdongeradeel. V.k.a.
328019-07-1816pagina119No 329. Een dispositie van de Gouverneur van 12-07-1816, nr 321. Informatie waar de aangifte van geboorte, huwelijk en sterfgevallen moeten plaatsvinden. V.k.a.
328019-07-1816pagina119No 330. Een missive van de Procureur Generaal bij het Hooggerechtshof van 13-07-1816. Informatie dat Jan Sijbrens Braaksma in staat van beschuldiging is gesteld. V.k.a.
328025-07-1816pagina119No 331. Missive van de secretaris bij de Provincie als commissie van onderricht in Vriesland van 18-07-1816. Betreft het onderwijs aan arme kinderen. De onderwijzer te informeren.
328025-07-1816pagina120No 332. Een missive van de officier bij de rechtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden van 28-06-1816, nr 2031. verzoek om informatie omtrent de beledigingen den persoon van Durk Folkerts Damsma aangedaan en het geplaagde diefstal bij Wieger Jans Terpstra. Ten spoedigste hieraan te voldoen.
328001-08-1816pagina120No 333. Een dispositie van de Gouverneur van 20-07-1816, nr 430. Betreft de betaling van twee kwartalen van het Staatsblad. Hieraan te voldoen.
328001-08-1816pagina120No 334. Een dispositie van de Gouverneur van 24-07-1816, nr 266a. Betreft de vraag welke wapens in deze gemeente bij de Landstorm gebruikt zijn. In deze gemeente niet van toepassing.
328003-08-1816pagina121No 335. Een missive van de heer Controleur der Directe Belastingen in de controle te Dockum van 30-07-1816, nr 102. De schoolhouders te ontbieden ten kantore van de zetters om een Declaratoir te doen opmaken en deze binnen zes dagen te verzenden. Zo spoedig mogelijk hieraan te voldoen.
328005-08-1816pagina121No 336. Een dispositie van de Gouverneur van 24-07-1816, nr 268a. Bericht van de minister van binnenlandse zaken over de wet op de schutterijen, de formatie der battaillons, de samenstelling der krijgsraden en de diensdoende en rustende schutterijen. V.k.a.
328005-08-1816pagina121No 337. Een dispositie van de Gouverneur van 26-07-1816, nr 272. Wegens de gepensioneerden uit de kas der invaliden. In onze bedrijven geen zodanige gepensioneerden.
328005-08-1816pagina122No 338. Een dispositie van de Gouverneur van 31-07-1816, nr 455. Het in werking brengen van de kohieren van de belasting op de runderbeesten, paarden en schapen over 1816. V.k.a.
328005-08-1816pagina122No 339. Een missive van de Schoolopziener van het 3e schooldistrict in Vriesland van 01-08-1816, nr 169. Enige vragen omtrent de vaccerende school te Brantgum. Hierop zo spoedig mogelijk te reageren.
328007-08-1816pagina122No 340. Een dispositie van de Gouverneur van 30-07-1816, nr 276. Omtrent de opzending van de Trommen naar Delft. Deze Trommen zijn sedert lang al verzonden.
328012-08-1816pagina122No 341. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 29-07-1816, nr 1. Betreft dorpsbegrotingen en personele omslagen. De leden der raad te informeren en verder conform te handelen.
328012-08-1816pagina123No 342. Een dispositie van de Gouverneur van 05-08-1816, nr 281. Bericht over de te houden inspectie van de verlofgangers van de Nationale Militie met daarbij de instructie de veldwachters opdracht te geven de verlofgangers te waarschuwen. Hieraan te voldoen.
328012-08-1816pagina123No 343. Een dispositie van de Gouverneur van 06-08-1816, nr 283. Betreft het informeren van Zijne H.E. Gestr. Kennis te geven van het overlijden eener gepensioneerde militair. Comform te gedragn.
328012-08-1816pagina123No 344. Een dispositie van de Gouverneur van 06-08-1816, nr 466. Het in werking brengen van de executoir verklaarde primitives en eerste suppletoire patent kohieren van 1816. Overeenkomstig te gedragen.
328017-08-1816pagina123No 345. Een dispositie van de Gouverneur van 13-08-1816, nr 386. Betreft de inzending van een lijst omtrent het hooi. Te informeren dat de kwantiteit van het hooi zo klein is dat daarvan geen kan worden overgedaan.
328021-08-1816pagina124No 346. Een dispositie van de Gouverneur van 13-08-1816, nr 290b. Bericht om bij declaratien van Kasernering, transport, zieke enz. de naam der Provincie te vermelden. Overeenkomstig te handelen.
328021-08-1816pagina124No 347. Een missive van de heer Controleur der Directe Belastingen in de controle te Dockum van 17-08-1816, nr 112. Opmaking van een staat der veranderingen der ongebouwde eigendommen voor 1817. Zo spoedig mogelijk hieraan te voldoen.
328021-08-1816pagina124No 348. Een missive van de heer Controleur der Directe Belastingen in de controle te Dockum van 19-08-1816, nr 114. Betreft het suppletoire patentkohier van 1816. De ontvanger deze gemeente te informeren.
328027-08-1816pagina124No 349. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 12-08-1816, nr 9. Toestemming om de meest dringende uitgaven voor 1816 uit de batig saldo van 1815 en de gepercipieerde gelden te doen. V.k.a.
328027-08-1816pagina125No 350. Een dispositie van de Gouverneur van 16-08-1816, nr 193. Informatie dat J. Schalij gewezen aannemer fourages aan het Russische en Pruisische leger binnenkort deszelfs preetentien van het rijk zal ontvangen. V.k.a.
328027-08-1816pagina125No 351. Een dispositie van de Gouverneur van 16-08-1816, nr 488. Verzoek aan de raad der gemeente om 5 zetters voor 1817 te benoemen. Hieraan te voldoen.
328027-08-1816pagina125No 352. Een dispositie van de Gouverneur van 19-08-1816, nr 678. Aanmaning voor de gemeente ontvanger om de rekening van 1815 op te maken. Zo spoedig mogelijk aan de inhoud te voldoen.
328027-08-1816pagina125No 353. Een dispositie van de Gouverneur van 20-08-1816, nr 108. Een te retourneren tabel betreffende de Armewezen. Zo spoedig mogelijk te retourneren.
328029-08-1816pagina125No 354. Een missive van de heer Controleur der Directe Belastingen te Leeuwarden van 19-08-1816, nr 106. Betreft toezending van een extract uit het releve van de gemeente Stiens. Hier op te dienen van bericht.
328003-09-1816pagina126No 355. Een missive van de heer Controleur der Directe Belastingen in de controle te Dockum van 26-08-1816, nr 11. Betreft het kohier der belasting ten behoeve van het veefonds. Dit kohier te overhandigen aan de ontvanger deze gemeente.
328009-09-1816pagina126No 356. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 02-09-1816, nr 1. Betreft de advertentien van kermissen. In deze gemeente niet van toepassing.
328009-09-1816pagina126No 357. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 02-09-1816, nr 14. Toevoeging aan de raad der gemeente van twee personen uit elk dorp om de dorpsomslagen te helpen opmaken. De raad te informeren.
328009-09-1816pagina126No 358. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 02-09-1816, nr 21. Voorgedragen preetentien uit de post voor onvoorziene uitgaven dienst 1815 te voldoen. V.k.a.
328009-09-1816pagina127No 359. Een dispositie van de Gouverneur van 03-09-1816, nr 445. Aanschrijving om de gevraagd wordende adsistentie aan de beambten bij de convoijen en licenten te verlenen. Bij voorkemonde gelegenheden conform te gedragen.
328011-09-1816pagina127No 360. Een missive van de heer Controleur der Directe Belastingen in de controle te Dockum van 05-09-1816, nr 122. Vraag om het benodigde papier tot deformatie van 2 suppletoire patentkohieren voor 1816. Ons n vel te doen toekomen.
328011-09-1816pagina127No 361. Een missive van de heer militire kommissaris in het V district van 08-09-1816, nr 118. Beterft de registratie der leden van de Nationale Militie. Conform te handelen.
328016-09-1816pagina127No 362. Extract uit het resolutieboek van het college van Gedeputeerde Staten van 02-09-1816, nr 24. Betreft de ontbinding van de thans bestaande besturen en de benoeming van de leden der Grietenije Raden. Conform te handelen.
328021-09-1816pagina128No 363. Een missive van de heer militire kommissaris in het V district van 14-09-1816, nr 123. Betreft de organistie van de rustende schutterijen. Aan de aanvraag te voldoen.
328025-09-1816pagina128No 364. Een dispositie van de Gouverneur van 21-08-1816, nr 480. Beytreft registratie Burgerlijke Stand. Het gevraagde op te zenden.
328026-09-1816pagina128No 365. Een missive van de heer Controleur der Directe Belastingen in de controle te Dockum van 18-09-1816, nr 123. Opmaking der Staat van veranderingen in het personeel en mobilair voor 1817. De zetters te informeren.