Index Mairie Ternaard (Westdongeradeel) inv.nr. 279 (Agenda op de ingekomen stukken 1812-1814)
ToegangInv.nr.DatumNadere aanduidingAanduidingNaam of titel
327904-01-1812pagina1Ingekomen brief van de prefect betreffende zijn besluit van 18-11-1811, nr. 19; v.k.a.
327904-01-1812pagina1Ingekomen brief van de prefect van 18-12-1811, nr. 19 betreffende de aanstelling van maire, adjunct-maire en leden van de muncipale raad; over bedenkingen terug te schrijven, met voorstellen inzake de post van maire
327904-01-1812pagina1Ingekomen brief van de prefect van 23-12-1811, nr. 3 betreffende het oprichten van drukkerijen en boekwinkels; 5-1-1812 v.k.a.
327904-01-1812pagina1Ingekomen brief van de prefect van 24-12-1811, nr. 2 betreffende de wijze van rechtspleging en liquidatie van in de Spaanse havens opgebrachte prijsschepen; 5-1-1812 v.k.a.
327904-01-1812pagina1Ingekomen brief van de prefect van 25-12-1811, nr. 9 betreffende te formeren lijsten van de in ieder gemeente gelegen landerijen. Hieraan spoedig te voldoen.
327904-01-1812pagina1Ingekomen brief van de prefect van 29-12-1811. …… betreffende welke voor de post van Maire het eerst in aanmerking komen. v.k.a.
327906-01-1812pagina3Ingekomen brief van de prefect van 29-12-1811, nr. 4 betreffende vrijstelling van de betaling van poort, weg en brugtol of barrieregelden door de emploijeerden en bedienden bij de belastingen. v.k.a.
327906-01-1812pagina3Ingekomen brief van de prefect van 31-12-1811, nr. 3 betreffende een tarief voor verschillende soorten tarwe broden. v.k.a.
327906-01-1812pagina3Ingekomen brief van de prefect van 31-12-1811, nr. 6 betreffende opslaan en verzenden van verbodene goederen op en naar de eilanden aan de Zuiderzee. v.k.a.
327906-01-1812pagina3Ingekomen brief van de prefect van 31-12-1811, nr.10 betreffende de oproeping der reserve van de opgeroepene zeelieden van 24 tot 49 jaar. v.k.a.
327906-01-1812pagina3Ingekomen brief van de prefect van 04-01-1812, nr. 1 betreffende de oprichting van fabrieken en handteeringen waarvan de uitoefening aanleiding geeft tot ongezonde onaangename luchtademingen, dampen en reuk. v.k.a.
327906-01-1812pagina3Ingekomen brief van de prefect van 04-01-1812, nr. 7 betreffende sommatie der registers der familienamen. Te voldoen door het nodige onderzoek.
327911-01-1812pagina5Ingekomen brief van de prefect van 04-01-1812, nr. 7a houdende oproeping van de Hollandse gepensioneerde militairen om te worden ingeschreven op het register der Fransche soldijen van retraite. v.k.a.
327911-01-1812pagina5Ingekomen brief van de prefect van 04-01-1812, nr. 8 wegens aanleg van een kleinregister ter inschrijving van de acten der burgerlijke staat. v.k.a.
327911-01-1812pagina5Ingekomen brief van de prefect van 04-01-1812, nr. 18 betreffende de prijs van het roggebrood wegende elf ponden, elf stuivers en acht penningen. Ter kennis geving van de bakkers brengen.
327911-01-1812pagina5Ingekomen brief van de prefect van 06-01-1812, nr. 12 oproeping opgeschrevene van de klasse 1810. In alle opzichten hieraan te voldoen.
327911-01-1812pagina5Ingekomen brief van de Auvraij de Coursamme van 11-01-1812, kennisgeving dezelfs benoeming als controleur der directe belastingen. v.k.a.
327911-01-1812pagina5Ingekomen brief van de prefect van 14-01-1812, nr. 3 betreffende het verkrijgen van binnenlandse paspoorten tegen betaling van twee franken bij de ontvangers van het Regt van Registratie. v.k.a.
327920-01-1812pagina7Ingekomen brief van de prefect van 14-01-1812, nr. 42 betreffende afgifte certificaten van goed gedrag aan de zodanigen welke als plaatsvervangers voor een opgeschrevene uit een ander departement willen gageren. v.k.a.
327920-01-1812pagina7Ingekomen brief van de prefect van 16-01-1812, nr. 45 kennisgeving op welke dagen de loting der opgeschrevenen van 1810 zullen plaats hebben. Aan de inhoud met de meeste spoed te voldoen. v.k.a.
327920-01-1812pagina7Ingekomen brief van de prefect van 17-01-1812, nr…. eenige punten over de wijze van correspondentie door de heren Maires en tot de …………… van derselve secretaren. v.k.a.
327920-01-1812pagina7Ingekomen brief van de prefect van 22-01-1812, nr. 24 betref de terugzending van het Registre Civicque deze gemeente ten einde in de openstaande kolom mutations de voornamen en familienaam van de stemgeregtigden voluit geschreven noteren. Aan inhoud te voldoen. Het redister verzonden.
327920-01-1812pagina7Ingekomen brief van de prefect van 06-01-1812, nr. 13 houdende oproeping van de vondelingen, verlatene kinderen en arme wezen welke in gestichten van liefdadigheid zijn opgenomen. De Prefekt te berichten dat gemelde dispositie bij mij van geen applicatie is.
327929-01-1812pagina9Ingekomen brief van de prefect van 22-01-1812, nr. 71 wegens de oprchting in dit Departement van een besoldigde Cohorte Nationale Garde. Aan de inhoud met de meeste spoed te voldoen.
327929-01-1812pagina9Ingekomen brief van de prefect van 23-01-1812, nr. 19 wegens eenige korte informatien nodig voor de zamenstelling van het budget. Hieraan te voldoen.
327904-02-1812pagina11Ingekomen brief van de prefect van 22-01-1812, nr. 12 prijszetting van het tarwebrood. v.k.a.
327904-02-1812pagina11Ingekomen brief van de prefect van 25-01-1812, nr. 79 wegens aanneming van jonge lieden in het regiment …………. van de garde. v.k.a.
327904-02-1812pagina11Ingekomen brief van de prefect van 25-01-1812, nr. 83a wegens transporteren van militairen. v.k.a.
327904-02-1812pagina11Ingekomen brief van de prefect van 20-01-1812, nr. 17 wegens de limietscheiding van de nieuwe gemeente. v.k.a. en comform te handelen.
327904-02-1812pagina11Ingekomen brief van de prefect van 20-01-1812, nr. 21 houdende eenige bepalingen betreffende de lagere scholen. v.k.a.
327905-02-1812pagina13Ingekomen brief van de prefect van 27-01-1812, nr. 1 onderzoek naar het gebruik van verschillende maten en gewichten. v.k.a
327905-02-1812pagina13Ingekomen brief van de prefect van 27-01-1812, nr. 21 wegens de wijze van zetting van het roggebrood. v.k.a.
327905-02-1812pagina13Ingekomen brief van de prefect van 29-01-1812, nr. 83b kennisgeving van tijden waarop de Raad van ……….... deszelfs zittinge zullen houwen van opgeschrevnen van 1810. aan de inhoud nauwkeurig te voldoen.
327905-02-1812pagina13Ingekomen brief van de prefect van 25-01-1812, nr. 12 houdende zetting van de prijs van het roggebrood wegende elf ponden op dertien stuivers ter kennisgeving van de bakkers gebracht.
327905-02-1812pagina13Ingekomen brief van de prefect van 27-01-1812, nr. 26 betreft informatie ………………………………. v.k.a.
327912-02-1812pagina15Ingekomen brief van de prefect van 31-01-1812, nr. 1 wegens inwerking brengen der wetten en reglementen op de garantie. v.k.a.
327912-02-1812pagina15Ingekomen brief van de prefect van 31-01-1812, nr. 5 wegens de opneming van Armvoogdije en gecombineerde kerke en armevoogdije rekeningen van 1811. v.k.a.
327912-02-1812pagina15Ingekomen brief van de prefect van 31-01-1812, nr. 7 kennisgeving dat buitenlandse paspoorten in blanco provisioneel in de gemeenten zullen zijn saamgesteld tegen reçu kunnen worden afgehaald bij de ontvanger van het ………………………………. te Leeuwarden in de Doelen. v.k.a.
327912-02-1812pagina15Ingekomen brief van de prefect van 03-02-1812, nr. 5 betreft toezending ten fine van invulling een tableau wegens de tegenwoordige bevolking in onderscheidene betrekkingen beschouwd. In te vullen en terug te zenden.
327912-02-1812pagina15Ingekomen brief van de prefect van 05-02-1812, nr. 7a wegens de verversing en reiniging der fournituren aan de ………. uitgereikt wordende. v.k.a.
327915-02-1812pagina17Ingekomen brief van de prefect van 07-02-1812, nr 21b wegens toezending van een extract uit de generale instructie op de conscriptie. v.k.a.
327915-02-1812pagina17Ingekomen brief van de prefect van 10-02-1812, nr. 16 aanschrijving vanwege de bevestiging van de amendemanten op de sommatie van de aanslagen van de balastingen. v.k.a.
327915-02-1812pagina17Ingekomen brief van de prefect van 13-02-1812, nr. …. betreft de toezending van een bekendmaking wegens ……………………………….v.k.a.
327915-02-1812pagina17Ingekomen brief van de prefect van 14-02-1812, nr. 2 kennisgeving van de benoeming van de heer …… Compasseur Courtirzon Auditeur bij de staatsraad tot Commissaris Speciaal der Politie te Dockum. v.k.a.
327915-02-1812pagina17Ingekomen brief van de prefect van 06-02-1812, nr. 3 kennisgeving ontslag van de N.N. Andrea ten benoeming van Pieter Andree als notaris ter ……….. van vastigheden aan …… behorende.v.k.a.
327926-02-1812pagina19Ingekomen brief van de prefect van 05-02-1812, nr… wegens de jaarlijkse staat van het voorgevallene omtrent de bevolking van elk departement.v.k.a.
327926-02-1812pagina19Ingekomen brief van de prefect van 13-02-1812, nr... wegens debetaling traktementen suppletien en kindergelden aan de leraars verschuldigd. v.k.a.
327926-02-1812pagina19Ingekomen brief van de prefect van 16-02-1812, nr. 2 kennisgeving Keizerlijk decreet van 15 jan. L.l. waarbij geordonneerd dat in het jaar 1812 honderduizend hektares land in dit …… met mangelwortel [betterates] zullen worden ingezaaid en waarbij dit departemant is aangeslagen op 1000 hectares od 1110 Morgens allemede de verdeling daarvan. v.k.a.
327926-02-1812pagina19Ingekomen brief van de prefect van 18-02-1812, nr 6. wegens zodanige personen die na hun straf naar hun woning zijn terruggekeerd om daar een nauwkeurig toezicht op te houden. v.k.a.
327926-02-1812pagina21Ingekomen brief van de prefect van 18-02-1812, nr. 13 wegens orders ter voorkoming van misbruik van gewicht, prijs en melangsten van gemengden broden en andere soorten. v.k.a.
327926-02-1802pagina21Ingekomen brief van de prefect van 19-02-1812, nr. 5 wegens de culture van tabak.
327926-02-1812pagina21Ingekomen brief van de prefect van 11-02-1812, nr. 2 aanstelling van veldwachtersen bepalingen van de tractementen. Met spoed te voldoen.
327926-02-1812pagina21Ingekomen brief van de prefect van 13-02-1812, nr. .. betreft logeren van alleen reizende officieren en militairen.
327926-02-1812pagina21Ingekomen brief van de prefect van 17-02-1812, nr. 3 toezending twee exemplaren eener bekendmaking wegens uitdeling der premien tot aanmoediging van de hennepteelt. v.k.a.
327926-02-1812pagina21Ingekomen brief van de prefect van 19-02-1812, nr. 1 wegens de nodige orders dat er geen passagiersgeld door de schippers van passagiersschepen wordt ingevorderd. v.k.a.
327926-02-1812pagina23Ingekomen brief van de prefect van 14-02-1812, nr. 13 aanschrijving tot inzending van gevraagde opgaven. v.k.a.
327901-03-1812pagina23Ingekomen brief van de prefect van 20-02-1812, nr. 5 toezending twee exemplaren van richtlijnen over de hennipteelt in Holland. v.k.a.
327901-03-1812pagina23Ingekomen brief van de prefect van 28-02-1812, nr. 14 toezending van het register van de ceviele staat dezer gemeente. v.k.a.
327901-03-1812pagina23Ingekomen brief van de prefect van 18-02-1812, nr. 4 wegens in sommige steden en plaatsen bestaande waagrecht en de rechten van roeijng of peiling. v.k.a.
327901-03-1812pagina23Ingekomen brief van de prefect van 24-02-1812, nr 8 betreffende het afzonderlijk houden van stukken. Documenten en registers van iedere gemeente. v.k.a.
327908-03-1812pagina25Ingekomen brief van de prefect van 21-02-1812, nr… toezending van een circulaire van het ministerie van oorlog wegens de verzorgeing der militairendoor de gendarmerie gearresteerd. v.k.a.
327908-03-1812pagina25Ingekomen brief van de prefect van 29-02-1812, nr. 30 betreft de verdeling van de gemeente in secties. v.k.a.
327908-03-1812pagina25Ingekomen brief van de prefect van 29-02-1812, nr. 5 betreft de lichting der zeelieden. v.k.a.
327908-03-1812pagina25Ingekomen brief van de prefect van 01-03-1812, nr. 2 betreffende de voornaamste bijzonderheden van het financiele stelsel der gemeenten. v.k.a.
327908-03-1812pagina25Ingekomen brief van de prefect van 24-02-1812, nr. 4 betreft het oprichten van fabrieken ter bereiding van inlandsche zuiker tot de beet of mangelwortel. v.k.a.
327911-03-1812pagina27Ingekomen brief van de prefect van 29-02-1812, nr. 5 de registratie van huurcontracten van vastigheden aangestichten van vastigheden behorenden.v.k.a.
327911-03-1812pagina27Ingekomen brief van de prefect van 29-02-1812, nr. 10 oprichten of aanhouden van stapelplaatsen van verbodene goederen. v.k.a.
327911-03-1812pagina27Ingekomen brief van de prefect van 29-02-1812, nr. 4 wegens verdeling van dit departement in 34 ringen tot het leveren der benodigde kannonniers kustbewaarders. v.k.a.
327911-03-1812pagina27Ingekomen brief van de prefect van 01-03-1812, nr. 1 wegens inzending naamlijst van in iedere gemeente woonachtig zijnde kooplieden en werkmeesters van gouden en zilveren werken. v.k.a.
327911-03-1812pagina27Ingekomen brief van de prefect van 02-03-1812, nr… toezending lijst met vragen met verzoek de vragen te beantwoorden. Hieraan te voldoen.
327911-03-1812pagina27Ingekomen brief van de prefect van 04-03-182, nr. aanschrijving voor de varensgezellen die zich in Leeuwarden moeten melden. v.k.a.
327911-03-1812pagina29Ingekomen brief van de prefect van 14-03-1812 nr. 1 aanschrijving om aan de ingezetenen geen andere paspoorten aftegeven dan alleen om binnen het departement te reizen. v.k.a.
327911-03-1812pagina29Ingekomen brief van de ontvanger van het recht van registratie te Dockum van 29-01-1812, nr. 7 betreffende eenige bepalingen. v.k.a.
327911-03-1812pagina29Ingekomen brief van de prefect van 29-02-1812, nr. 24 kennisgeving dat de notarissen allen bevoegd zijn om boelgoeden te houden. v.k.a.
327911-03-1812pagina29Ingekomen brief van de prefect van 06-03-1812, nr. 6 omtrent het verbieden der invordering van het vervallen paspoort. v.k.a.
327911-03-1812pagina31Ingekomen brief van de prefect van 06-03-1812, nr. 16 wegens opgaven van de in deze gemeente woonachtige Doctoren in de rechten, in de medicijnen, in de filosofie en van de notarissen. Nominatie aan de prefect van J van der Velde wonende te Ternaard, Doctor in de medicijnen en heelmeester geboren op 30 november 1780 .
327914-03-1812pagina31Ingekomen brief van de prefect van 09-03-1812, nr. 39b betref het wegnemen van alle twijfel omtrent de oproep van alle varensgezellen. v.k.a.
327914-03-1812pagina31Ingekomen brief van de prefect van 13-03-1812, nr. 2 besluit binnenlandsche paspoorten hierbij vervallen. v.k.a.
327914-03-1812pagina31Ingekomen brief van de prefect van 08-03-1812, nr 1 betreft het in beslagnemen van goederen van de Spanjaarden. v.k.a.
327914-03-1812pagina31Ingekomen brief van de prefect van 08-03-1812, nr. 9 betreft het houden van een repartoire van alle Acten der order Prefekture en Maire. v.k.a.
327921-03-1812pagina33Ingekomen brief van de prefect van 11-03-1802, nr. 4 betreft de vermissing en extremen van doop-, trouwregisters wegens de contra boeken. v.k.a.
327921-03-1812pagina33Ingekomen brief van de prefect van 13-03-1802, nr. 9 …………………………………………….. V.k.a.
327921-03-1812pagina33Ingekomen brief van de prefect van 16-03-1802, nr… betreft een gesomeert blad dezer gemeente. v.k.a.
327921-03-1812pagina33Ingekomen brief van de prefect van 17-02-1802, nr. betreft opslag op een punt van de douane van verbodene waren en koopmanschap. v.k.a.
327921-03-1812pagina33Ingekomen brief van de prefect van 21-03-1802, nr. 16 betreft toestemming voor het vervoer van graan over de Zuiderzee. v.k.a.
327923-03-1802pagina35Ingekomen brief van de prefect van ……… wegens in de gemeente gevangen genomen prentedrukkers, prentverkopers, omlopers met boeken, boekbinders, boekhandelaars en hoeders van leesbibliotheken. v.k.a.
327923-03-1802pagina35Ingekomen brief van de prefect van 16-03-1802, nr. benoeming Hans van Zandbergen als Percepteur der directe belastingen dezes gemeente. v.k.a.
327923-03-1802pagina35Ingekomen brief van de prefect van ……… betreft in werking brengen van de belasting. v.k.a.
327923-03-1802pagina35Ingekomen brief van de prefect van 19-03-1802, nr. 15 betreft wederdienstneming van officieren van gezondheid. v.k.a.
327923-03-1802pagina35Ingekomen brief van de prefect van 22-03-1802, nr. 2 betreft onderzoek naar kooplieden, wapensmeden, soldeerders, ……….vegers, …….werkers elk omtrent het vervaardigen ……….. v.k.a.
327930-03-1802pagina37Ingekomen brief van de prefect van 22-03-1802, nr. 2 betreft in te zenden certificaten van eigenaars van gestichten van liefdadigheid. v.k.a.
327930-03-1802pagina37Ingekomen brief van de prefect van 24-03-1802, nr…. betreft inzenden van de driemaandelijkse staat van vonnissen. v.k.a.
327930-03-1802pagina37Ingekomen brief van de prefect van 27-03-1802, nr. kennigeving van de politie van Dokkum. v.k.a.
327901-04-1802pagina39Ingekomen brief van de prefect van 27-03-1802, nr. 10 oproeping van ingeschrevenen van de lichting 1808, 1809, 1810 tot de Garde Nationale. v.k.a.
327901-04-1802pagina39Ingekomen brief van de prefect van 01-04-1802, nr… betreft toezending belasting. Bevestigd.
327901-04-1802pagina39Ingekomen brief van de prefect van 01-04-1802, nr …. wanneer de lijsten van der patenten op te maken. v.k.a.
327901-04-1802pagina39Ingekomen brief van de prefect van 07-03-1802, nr. 16 de kennisgeving aan de maires dat de inschrijvingen in de registers van de Burgerlijke Staat gratis moet geschieden. v.k.a
327901-04-1802pagina39Ingekomen brief van de prefect van 27-03-1802, nr.. beediging benoemde H. van Zandbergen. v.k.a.
327904-04-1802pagina41Ingekomen brief van de prefect van 01-04-1802, nr 2 betreft lijst van vraagpunten. Vraagpunten door R. Posthumus te beantwoorden.
327904-04-1802pagina41Ingekomen brief van de prefect van 09-03-1802, nr 6 Omtrent de achterstallige betalingen over 1810 door de voormalige Hollandsche ministrerien. V.k.a
327904-04-1802pagina41Ingekomen brief van de prefect van 01-04-1802, nr 12 opgave van in te zenden kerkelijke goederen van iedere gemeente. Met de meeste spoed te voldoen.
327904-04-1802pagina41Ingekomen brief van de prefect van 08-01-1802, nr.1 betreft de aanmoediging van de landbouwers om hennep te verbouwen. Aan de inhoud te voldoen.
327904-04-1802pagina41Ingekomen brief van de prefect van 08-04-1812, nr. …betreft betaling van het zegel op de extracten van de registers van de Burgerlijhke Staat. V.k.a.
327914-04-1802pagina43Ingekomen brief van de prefect van 08-04-1812, nr 19 omtrent de oproeping van aardewerkers om aan de sterken der forteficatien aan de Helder en Texel te werken. De ingezetenen van de gemeente te informeren.
327914-04-1802pagina43Ingekomen brief van de prefect van 09-04-1812, nr …… kennisgeving dat societeiten die van doel hebben om plaatsvervangers regelen verboden zijn. In deze gemeente geen societeiten.
327914-04-1802pagina43Ingekomen brief van de prefect van 08-12-1812, nr 2. betreft een nadere consederatie van een Keizerlijk decreet. V.k.a.
327914-04-1802pagina4309-04-1812, nr 19 aanscherping omtrent de opgave van afgegeven binnenlandse paspoorten in te zenden Te berichten dat 40 paspoorten zijn ontvangen waarvan nog 38 voorhanden zijn.
327914-04-1802pagina43Ingekomen brief van de prefect van 12-04-1812, nr 2 betreft een te doen onderzoek naar eigendommen in Frankrijk van Engelse onderdanen. In deze gemeente niet aanwezig.
327918-04-1802pagina45Ingekomen brief van de prefect van 13-04-1812, nr……………………………………………..
327918-04-1812pagina45Ingekomen brief van de prefect van 13-04-1812, nr ………………………………….
327918-04-1802pagina45Ingekomen brief van de prefect van 21-04-1812, nr 71 betreft buiten werking stellen van het besluit van den 29 januari L.L. v.k.a.
327918-04-1812pagina45Ingekomen brief van de prefect van 17-04-1812, nr 2 wegens inforderen van gelden. V.k.a.
327927-04-1812pagina47Ingekomen brief van de prefect van 17-04-1812, nr 10 betreft een in te zenden staat van brandspuiten en lantaarns ter verlichting van de straten, Te berichten dat in deze gemeente 1 lantaarn aanwezig is.
327927-04-1812pagina47Ingekomen brief van de prefect van 19-04-1812, nr 2 betreft betaling van zegels op de huwelijksproclamatien. V.k.a.
327927-04-1812pagina47Ingekomen brief van de prefect van betreft de patenten voor het jaar 1812. v.k.a.
327927-04-1812pagina47Ingekomen brief van de prefect van 23-04-1812, nr 24 wegens aankoop en distributie van mangelwortel broden. V.k.a.
327906-05-1812pagina49Ingekomen brief van de prefect van 25-04-1812, nr 10 betreft wegen en keuren van brood. V.k.a.
327906-05-1812pagina49Ingekomen brief van de prefect van 26-04-1812, nr 1 instructie betref arresteren van bedelaars. V.k.a.
327906-05-1812pagina49Ingekomen brief van de prefect van 01-05-1812, nr 11 betaling abonnement Departementaal Dagblad. V.k.a.
327906-05-1812pagina49Ingekomen brief van de prefect van 01-05-1812, nr 14 wegens te doen opgave van de aanwezige bruggen. V.k.a.
327906-05-1812pagina49Ingekomen brief van de prefect van 01-05-1812, nr 1 toezending lijst van op te roepen conscrits ter aanvulling van de ontbrekende nummers aan het contigent der nationale Garde. V.k.a.
327906-05-1812pagina49Ingekomen brief van de controleur der directe belastingen van 06-05-1812. terug zenden van de relevé van de landerijen dezer gemeente. Aan de inhoud te voldoen.
327914-05-1812pagina51Ingekomen brief van de prefect van 23-04-1812, nr 1 het bevorderen van een regelmatige betaling van de tractementen van de schoolonderwijzers. Te berichten dat de tractementen over 1811 betaald zijn en dat de tractementen van Ternaard, Hantum, Hantumhuizen op het budget voor 1812 zijn gebracht.
327914-05-1812pagina51Ingekomen brief van de prefect van 06-05-1812, nr 3 benoeming van commissarissen repartiteur over het jaar 1813. Na overleg met de Municipatieraden der Gemeente om daarna de Repartiteur deze gemeente te benoemen.
327914-05-1812pagina51Ingekomen brief van de controleur der directe belasting 14-04-1812, verzoek om een opgaaf van de hoeveelheid pondematen bouw, greidland en bossen ieder in zijn bijzondere klasse. V.k.a.
327914-05-1812pagina51Ingekomen brief van de prefect van 03-05-1812, nr 6 betreft de bijdrage der bevordering van onderwijs en opvoeding. De municipatie raden te informeren.
327914-05-1812pagina51Ingekomen brief van de prefect van 04-05-1812, nr 4 wegens het overlijden van enige personen in militaire of burgerlijke hospitalen. V.k.a.
327914-05-1812pagina51Ingekomen brief van de prefect van 04-05-1812, nr 5 betreft informatie aan de kwalijk aangeslagen contribualden. V.k.a.
327920-05-1812pagina53Ingekomen brief van de prefect van 11-05-1812, nr 4 belasting op de runderbeesten voor het fonds der landbouw. Zo spoedig mogelijk op te maken.
327920-05-1812pagina53Ingekomen brief van de prefect van 11-05-1812, nr 5 paspoorten voor werkelijke behoeftige personen. V.k.a.
327920-05-1812pagina53Ingekomen brief van de prefect van 15-05-1812, nr 5 toezending exmplar van het vonnis van enkele conscripts. V.k.a.
327920-05-1812pagina53Ingekomen brief van de prefect van …… betreft de levering der compagmen kannoniers kust bewaarders. V.k.a.
327920-05-1812pagina53Ingekomen brief van de prefect van 16-05-1812, nr 118 Keizerlijk decreet wegens opkopen van granen. V.k.a.
327925-05-1812pagina55Ingekomen brief van de prefect van 11-05-1812, nr 114 betreft gezegeld papier voor de registers van de Burgerlijke Stand. V.k.a.
327925-05-1812pagina55Ingekomen brief van de prefect van 19-05-182, nr 151 betreft informatie over de aanwezige molens van allerlei soort die bij de fabrieken horen. V.k.a.
327925-05-1812pagina55Ingekomen brief van de prefect van 05-05-1812, nr 6 aanschrijving om alle drie maanden een staat van gevaccineerde personen in te zenden. V.k.a.
327925-05-1812pagina55Ingekomen brief van de prefect van 14-12-1812, nr 35 informatie omtrent de posten ingevuld op het budget. V.k.a.
327925-05-1812pagina55Ingekomen brief van de prefect van 22-05-1812, nr 45 betreft door deze gemeente te leveren contingent aardewerkers. V.k.a.
327927-05-1812pagina57Ingekomen brief van de prefect van 23-05-1812, nr 194 aanvraag voor de opgave van graan . V.k.a.
327927-05-1812pagina57Ingekomen brief van de controleur belastingen van 25-05-1812, toegezonden tabellen in te vullen. V.k.a.
327927-05-1812pagina57Ingekomen brief van de controleur belastingen van 28-05-1812, toeznding van de roles der patenten. V.k.a.
327927-05-1812pagina57Ingekomen brief van de prefect van 08-05-1812, nr 7 informatie betreffende vervolg en dwangmiddelen om de invordering van de belasting te verzekeren. V.k.a.
327927-05-1812pagina57Ingekomen brief van de prefect van 21-05-1812, nr 169 betrefende de economische zaken. V.k.a.
327927-05-1812pagina57Ingekomen brief van de prefect van 22-05-1812, nr 51 toezending twee rélévés van tot de dienst ongeschikte ouders. V.k.a.
327901-06-1812pagina59Ingekomen brief van de prefect van 23-05-1812, nr 198 vragen betreffende de bewerking van vlas, het weven van linnen en touwslagen.
327901-06-1812pagina59Ingekomen brief van de prefect van 28-05-1812, nr 277 uitleg van de keizerlijke decreten omtrent de prijs van granen. V.k.a.
327901-06-1812pagina59Ingekomen brief van de prefect van 11-06-1812, nr 4 betreft terugzending van het budget om het te ondertekenen. V.k.a.
327901-06-1812pagina59Ingekomen brief van de prefect van 29-05-1812, nr 281 betreft het publiceren van een advertentie in het journaal van het departement van vrijdag 22 mei. V.k.a.
327901-06-1812pagina59Ingekomen brief van de prefect van 01-06-1812, nr 3 betreft de invordering van de belasting op deuren en vensters. V.k.a.
327908-06-1812pagina61Ingekomen brief van de prefect van 01-06-1812, nr 12 betreft de huurcontracten van hospitalen en liefdadiggestichten. V.k.a.
327908-06-1812pagina61Ingekomen brief van de prefect van 01-06-1812, nr 304 betreft gratificatie van Gendarmen, politiebedienden, veldwachters en particulieren die personen arresteren die Koetsiers of postwagen reizigers aanranden. De veldwachters van deze gemeente er van in kennis te stellen.
327908-06-1812pagina61Ingekomen brief van de prefect van 18-06-1812, nr 840 bepalingen omtrent lidmaatschap van de sociteit van de nationale industrie te Parijs. V.k.a.
327908-06-1812pagina61Ingekomen brief van de prefect van 18-06-1812, nr 340 betreft repertoire van acten door de Maires. V.k.a.
327908-06-1812pagina61Ingekomen brief van de prefect van 09-06-1812, nr 11 betreft de administratie van diaconie en armen fondsen. V.k.a.
327913-06-1812pagina63Ingekomen brief van de prefect van 01-06-1812, nr 13 wegens de aangestede deurwaarders van het arrondisement Leeuwarden. V.k.a.
327913-06-1812pagina63Ingekomen brief van de prefect van 17-06-1812, nr …. betreft toezending der role van patenten en de benodigde patentbrieven. V.k.a.
327913-06-1812pagina63Ingekomen brief van de prefect van 15-06-1812, nr 8 betreft het afbraak van gebouwen. V.k.a.
327913-06-1812pagina63Ingekomen brief van de prefect van 04-06-1812, nr 324 omtrent de jaarlijkse in te zenden staat van industrie. V.k.a.
327913-06-1812pagina63Ingekomen brief van de prefect van 15-06-1812, nr 415 betreft het geheel og gedeeltelijk mislukte inzaaien van Mangelwortel. V.k.a.
327925-06-1812pagina65Ingekomen brief van de prefect van 13-06-1812, nr 400 betreft de doop en trouwboeken van vorig jaar. V.k.a
327925-06-1812pagina65Ingekomen brief van de prefect van 16-06-1812, nr 418 betreft betalingen wegens de burgerlijke stand
327925-06-1812pagina65Ingekomen brief van de prefect van 10-06-1812, nr 367a betreft de voeding, gezondheid en fokkerij van paarden. V.k.a.
327925-06-1812pagina65Ingekomen brief van de prefect van 17-06-1812, nr 11 wegens binnenlandse paspoorten. V.k.a.
327925-06-1812pagina65Ingekomen brief van de secretaris generaal van 25-06-19812, nr…. betreft de belasting op rundvee op de roles in Frans geld. V.k.a.
327930-06-1812pagina67Ingekomen brief van de prefect van 25-02-1812, nr 34a omtrent de prijs van ratioon broden in ieder Gite d' etape voor het eerste tremester. V.k.a.
327930-06-1812pagina67Ingekomen brief van de prefect van 22-06-1812, nr 76b als boven voor het tweede tremester. V.k.a.
327930-06-1812pagina67Ingekomen brief van de prefect van 26-06-1812, nr 44 betreft eenige maatregelen voor de juiste gemeentelijke administratie. V.k.a.
327901-07-1812pagina69Ingekomen brief van controleur Rengers van 27-06-1812, nr ….. invullen van tabellen. V.k.a.
327901-07-1812pagina69Ingekomen brief van controleur Rengers van 30-06-1812, nr …. Informatie aan de matrices betreft patenten. De consemeerde personen geinformeerd.
327901-07-1812pagina69Ingekomen brief van de prefect van 26-06-1812, nr 86b verbod op vrijwilligedienstneming in de Nationale Garde. V.k.a.
327901-07-1812pagina69Ingekomen brief van de prefect van 27-06-1812, nr 93 opgaaf van de aanwezige militaire bedden. In deze gemeente 4 militaire bedden.
327901-07-1812pagina69Ingekomen brief van de prefect van 30-06-1812, nr 490 in te dienen lijst van veldwachters. Aanwezige veldwachters, M.K. van der Schaaf, Sijbren Nammens de Vries, J.Jans en K. W. Holwerda.
327901-07-1812pagina69Ingekomen brief van de prefect van 03-07-1812, nr 12 betreft voor de gemeente gereserveerde budget voor 1812. V.k.a.
327904-07-1812pagina71Ingekomen brief van de prefect van 03-07-1812, nr 506 om de advertentie van 2 juli onder de aandacht te brengen v.k.a.
327904-07-1812pagina71Ingekomen brief van de prefect van 04-07-1812, nr 514 conlict tussen de gecommiteerden van Foudgum en A. Joha. Oproep om een schikking te treffen.
327904-07-1812pagina71ekomen brief van controleur Rengers van 16-07-1812, aanvraag om accoord te gaan met de verzoeken van 25 mei. Het bedoelde toe te zenden.
327904-07-1812pagina71Ingekomen brief van de prefect van 08-07-1812, nr 19 lijst van de te betalen ongeschikte conscrits van de lichting 1810. v.k.a.
327904-07-1812pagina71Ingekomen brief van de prefect van 08-07-1812, nr 529 wegens de openbare verkopingen van roerende en onroerende goederen. V .k.a.
327904-07-1812pagina71Ingekomen brief van de prefect van 15-07-1812, nr 578 wijziging van de prijs van het rogge. V.k.a.
327922-07-1812pagina73Ingekomen brief van de prefect van 17-07-1812, nr 50 op te geven lijst van vrijwillige militairen van 1 januari 1811 tot 1 juli 1812. V.k.a.
327922-07-1812pagina73Ingekomen brief van controleur Rengers van 20-07-1812, houdende toezending lijst van patenten. V.k.a.
327922-07-1812pagina73Ingekomen brief van de prefect van 18-07-1812, nr 594a betreft de oogst van 1812. V.k.a.
327922-07-1812pagina73Ingekomen brief van de prefect van 20-07-1812, nr 597a betreft de namen voor de vondelingen. V.k.a.
327922-07-1812pagina73Ingekomen brief van de prefect van 22-07-1812, nr 86 toezending burgerkaartjes. V.k.a.
327925-07-1812pagina75Ingekomen brief van de prefect van 23-07-1812, nr 622 prijzen der granen vaststellend. De ingezetenen te informeren.
327925-07-1812pagina75Ingekomen brief van de prefect van 21-07-1812, nr 605 afgifte van een mandaat van de ontvanger generaal ter zomma van 12 Franken. Voor spoedige betaling te zorgen.
327925-07-1812pagina75Ingekomen brief van de prefect van 24-07-1812, nr 51 betreft betaling van de leraren tractementen. V.k.a.
327925-07-1812pagina75Ingekomen brief van de keizerlijke procureur van 23-07-1812, betreft een drie maandelijkse lijst van vonnissen. V.k.a.
327925-07-1812pagina75Ingekomen brief van controleur Rengers van 23-07-1812, terug zending advies omtrent A.J. Looyman. V.k.a.
327901-08-1812pagina77Ingekomen brief van de prefect van 22-07-1812, nr 620b betreft eenige bepalingen omtrent vaciene. De ingezetenen over te halen om er gebruik van te maken.
327901-08-1812pagina77Ingekomen brief van de prefect van 21-07-1812, nr 611 betreft een richtsnoer voor het zegelen van mandaten. V.k.a.
327901-08-1812pagina77Ingekomen brief van de prefect van 22-07-1812, nr 66 betreft de lijsten van de klasse 1809 en 10 van deze gemeente. V.k.a.
327901-08-1812pagina77Ingekomen brief van de prefect van 22-07-1812, nr 67b betreft de lijsten van de klasse 1808 en 9 van deze gemeente. V.k.a.
327901-08-1812pagina77Ingekomen brief van de prefect van 27-07-1812, nr 642a betreft oprichting van sociteit of gezelschap met meer dan 20 personen. V.k.a.
327903-08-1812pagina79Ingekomen brief van de prefect van 29-07-1812, nr 97a bericht vanwege een vonnis tegen enige coscribs. V.k.a.
327903-08-1812pagina79Ingekomen brief van de prefect van 29-07-1812, nr 666 betreft de prijs van graan. V.k.a.
327903-08-1812pagina79Ingekomen brief van de prefect van 30-07-1812, nr 99b betreft militaire transporten. V.k.a.
327903-08-1812pagina79Ingekomen brief van de prefect van 01-08-1812, nr 684 betreft een obligatie ten laste van Foudgum. V.k.a.
327903-08-1812pagina79Ingekomen brief van controleur Rengers van 04-08-1812, betreft toezending van matrices. V.k.a.
327908-08-1812pagina81Ingekomen brief van de prefect van 03-08-1812, nr 687a betreft beschadiging bruggen, vallaten in deze gemeente. V.k.a.
327908-08-1812pagina81Ingekomen brief van de prefect van 14-08-1812, nr 8 betreft controle op de kas van de gemeente ontvangers. V.k.a.
327908-08-1812pagina81Ingekomen brief van de prefect van 04-08-1812, nr 699a betreft de oogst van mangelwortel en koolzaad. V.k.a.
327908-08-1812pagina81Ingekomen brief van de prefect van 07-08-1812, nr 117 betreft de veranderingen in de matrices de roles dezer Gemeente. V.k.a.
327908-08-1812pagina81Ingekomen brief van de commissaris der politie 08-08-1812, 266 verzoek om opgave van speculanten koornmarkten en hoeveelheid rogge. V.k.a.
327911-08-1812pagina83Ingekomen brief van controleur Rengers van 08-08-1812 betreft advies Upt Reinders. V.k.a.
327911-08-1812pagina83Ingekomen brief van de Procureur Generaal van 08-08-1812, betreft Trijntje Hanzes huisvrouw van Pietre Johannes Visser. V.k.a.
327911-08-1812pagina83Ingekomen brief van de prefect van 10-08-1812, nr 34a betreft een aanplak biljet. V.k.a.
327911-08-1812pagina83Ingekomen brief van de prefect van 13-08-1812, nr 754 betreft de prijzen van graan. v.k.a.
327911-08-1812pagina83Ingekomen brief van de prefect van 20-08-1812, nr 787a betreft het zuiveren met rook van ziekenkamers. Bericht te doen aan de heelmeester J. van der Velde.
327929-08-1812pagina85Ingekomen brief van de prefect van 24-08-1812, nr 806 betreft de hantekening van de Maire en de adjunct Maire. V.k.a.
327929-08-1812pagina85Ingekomen brief van de prefect van 24-08-1812, nr 43 betreft Ontvanger Generaal J.K. Teitsma. V.k.a.
327929-08-1812pagina85Ingekomen brief van de prefect van 20-08-1812, nr 41 betreft gemeente inkomsten voor de reserve compagnie. V.k.a.
327905-09-1812pagina87Ingekomen brief van de prefect van 31-08-1812, nr 861 aanschrijving aan herbergiers en logementhouders om een register bij te houden van personen die zij huisvesting verlenen. Zo spoedig de herbergiers en logementhouders te informeren.
327905-09-1812pagina87Ingekomen brief van controleur Pencau 03-09-1812, nr 3 benoeming tot controleur der belasting. V.k.a.
327905-09-1812pagina87Ingekomen brief van de prefect van 07-09-1812, nr 10 betreft de kosten van couranten v.k.a.
327905-09-1812pagina87Ingekomen brief van de prefect van 08-09-1812, nr 35a betreft de oproeping der concrits van de klasse van 1811. V.k.a.
327905-09-1812pagina87Ingekomen brief van de prefect van 09-09-1812, nr 932 toezending aan de Maire. V.k.a.
327905-09-1812pagina87Ingekomen brief van de prefect van 07-09-1812, nr 231 betreft in te zenden certificaten. V.k.a.
327905-09-1812pagina87Ingekomen brief van de prefect van 10-09-1812, nr 45a betreft de prijs van brood. V.k.a.
327901-10-1812pagina89Ingekomen brief van de Keizerlijke Procureur van 27-09-1812, nr 429 onderzoek naar de verblijfplaats van de scipper Arend Tijsses Woudman. Heeft zich voor eenige dagen buiten de gemeente begeven.
327901-10-1812pagina89Ingekomen brief van de prefect van 25-09-1812, nr 1002a houdende omschrijving geen afgifte van paspoorten. V.k.a.
327901-10-1812pagina89Ingekomen brief van de prefect van 10-10-1812, nr 104 betreft lotingen in de kantons. V.k.a.
327901-10-1812pagina89Ingekomen brief van de prefect van 02-10-1812, nr 1046 0verzoek om toezending burgerlijke registers. De registers zo spoedig mogelijk toe te komen.
327901-10-1812pagina89Ingekomen brief van de prefect van 03-10-1812, nr 1052 De telling van behoeftigen lijdende aan hoofdzeer. Bericht terug dat er gene lijders van hoofdzeer in de gemeente zijn.
327901-10-1812pagina89Ingekomen brief van de prefect van 01-10-1812, nr 1 Houdende enkele herinneringen aan bepalingen. V.k.a.
327908-10-1812pagina91Ingekomen brief van de prefect van 20-10-1812, nr 1044 Betreft maten en geichten. V.k.a.
327908-10-1812pagina91Ingekomen brief van de prefect van 20-10-1812, nr 1050 Betreffende de landbouw. V.k.a.
327908-10-1812pagina91Ingekomen brief van de prefect van 05-10-1812, nr 21a Prijs van het brood. V.k.a.
327908-10-1812pagina91Ingekomen brief van de prefect van 05-10-1812, nr 18b Toesturing lijsten. V.k.a.
327908-10-1812pagina91Ingekomen brief van de prefect van 08-10-1812, nr 1092a Te houden dankuur ivm de overwinning op de Russen. Gehouden op 15 okt .
327908-10-1812pagina91Ingekomen brief van de prefect van 12-10-1812, nr … Toezending extracten ivm viering overwinning op de Russen. Worden aangeplakt.
327908-10-1812pagina91Ingekomen brief van de prefect van 08-10-1812, nr 1093 Gelasting om geen schurftige bij gezonde schapen te houden. De ingezetenden te gelasten om aan de inhoud te voldoen.
327916-10-1812pagina93Ingekomen brief van de prefect van 16-10-1812, nr 1098a Betreft beantwoording ivm vragen betreffende de wol. Zo spoedig mogelijk te beantwoorden,
327916-10-1812pagina93Ingekomen brief van de controleur van 10-10-1812, nr 51 Toezending benodigde patenten. Dadelijk de ingezetenen te informeren.
327916-10-1812pagina93Ingekomen brief van de prefect van 11-10-1812, nr 23 Besluit van de minister van Binnenlandse zaken. V.k.a.
327916-10-1812pagina93Ingekomen brief van de prefect van 14-10-1812, nr 55a Aanschrijving ivm houden van zittingen. V.k.a.
327916-10-1812pagina93Ingekomen brief van de prefect van Toezending akte van overlijden van Jan Jans Loot. Bijvoegen in register van overlijden.
327916-10-1812pagina93Ingekomen brief van de prefect van 23-09-1812, nr 992a De mangelwortel. Zo spoedig aan de inhoud te voldoen.
327916-10-1812pagina93Ingekomen brief van de prefect van 14-….-1812, nr 66b Betreft de verdeling van de te leveren 396 opgeschrevenen van de loting 1810. De opgeschrevenen te informeren.
327921-10-1812pagina95Ingekomen brief van de prefect van 07-11-1812, nr 11 Betreft mandaten over 1811. Mandaten zo spoedig mogelijk aftegeven.
327921-10-1812pagina95Ingekomen brief van de prefect van 21-10-1812, nr 1152 Betreft terugzending huwelijksakten en en ondertrouw. V.k.a.
327921-10-1812pagina95Ingekomen brief van de prefect van 15-10-1812, nr 38 Betreft autorisatie maatregelen voor betalingen buiten het budget. V.k.a
327921-10-1812pagina95Ingekomen brief van de prefect van 19-10-1812, nr Oproeping van loteling no 24 Sjoerd Idses Kanton Holwerd en no 40 Gosse Jans. De bedoelden te informeren.
327921-10-1812pagina95Ingekomen brief van de prefect van 21-10-1812, nr 444 Aanschrijving om ongelukken wegens brand door tegeven. V.k.a
327926-10-1812pagina97Ingekomen brief van de prefect van 19-10-1812, nr 44 Betreft besluit om bedoelde effecten te versturen. V.k.a.
327926-10-1812pagina97Ingekomen brief van de prefect van 26-10-1812, nr … Wegens schurft der schapen. V.k.a.
327926-10-1812pagina97Ingekomen brief van de prefect van 12-10-1812, nr 25 De wijze waarop in het budget zal worden voorzien. V.k.a.
327926-10-1812pagina97Ingekomen brief van de prefect van 30-10-1812, nr 1215 Wegens te Parijs gepleegde ongeregeldheden en het welzijn van Z.K. den Keizer. V.k.a
327901-11-1812pagina99Ingekomen brief van de prefect van 23-10-1812, nr 456 Aanschrijving om te willen doorgaan met de admistratie der verenigde rechten. V.k.a.
327901-11-1812pagina99Ingekomen brief van de prefect van 25-10-1812, nr 92 Kennisgeving van het vertrek van het eerste detachement opgeschrevenen van 1811 op 10 november.
327901-11-1812pagina99Ingekomen brief van de prefect van 27-10-1812, nr 119b Enige punten betreffende de policie. V.k.a.
327901-11-1812pagina99Ingekomen brief van de prefect van 28-10-1812, nr 1197a Verzoek om door tegeven hoe groot het register der burgerlijke stand van 1813 moet zijn. Zo spoedig mogelijk aan de inhoud te voldoen.
327901-11-1812pagina99Ingekomen brief van de prefect van 28-10-1812, nr 471a Verklaring van de role der belastingen. Door te geven.
327909-11-1812pagina101Ingekomen brief van de prefect van 06-11-1812, nr 520 Betreft de afgifte van certificaten van inwoning van de ambtenaren met meer dan een tienjarige dienst. V.k.a.
327909-11-1812pagina101Ingekomen brief van de prefect van 05-11-1812, nr ….. Bekendmaking van de conscrits van de klasse 1811. Op de gewone wijze hieraan te voldoen.
327909-11-1812pagina101Ingekomen brief van de Keizerlijken Procureur van 01-11-1812 Houdende enkele bepalingen omtrent de politie. V.k.a.
327909-11-1812pagina101Ingekomen brief van de prefect van Omtrent de viering van het Kroningsfeest op 6 december 1812. De inhoud ter kennis te brengen.
327909-11-1812pagina101Ingekomen brief van de prefect van 16-11-1812, nr 40 Terugzending enige stukken. V.k.a.
327921-11-1812pagina103Ingekomen brief van de prefect van 20-11-1812, nr 88 Omtrent de waar te nemen dienst der Kustkanoniers van de 35 devisie. V.k.a.
327921-11-1812pagina103Ingekomen brief van de prefect van 20-11-1812, nr 1365 Vraag om opgaaf van Blinde, dove, sto en zinnelozen. In deze gemeente niet woonachtig.
327921-11-1812pagina103Ingekomen brief van de prefect van 20-11-1812, nr 1367a Kennisgeving betreffende uitvoerings bevelen. V.k.a.
327921-11-1812pagina103Ingekomen brief van de prefect van 25-10-1812, nr 102 Opgeschrevenen ongeschikten voor de dienst van 1811. V.k.a.
327921-11-1812pagina103Ingekomen brief van de prefect van 09-11-1812, nr 25 Betreft vervoering van buskruit. In deze gemeente geen vervoer van buskruit plaatsgevonden.
327902-12-1812pagina105Ingekomen brief van de prefect van 21-11-1812, nr 515 Verzoek om te berichten als Arent Tijssen Woudman in de gemeente is. Bedoelde persoon ligt met zijn schip in de Dockumer Ee bij Tamme Klazes Kloosterbrug.
327902-12-1812pagina105Ingekomen brief van de prefect van 28-11-1812, nr 114 Betreft beriht van de minister van binnenlandse zaken dat gemeenten van 1500 zielen en groter ivm bericht van conscriptie. V.k.a.
327902-12-1812pagina105Ingekomen brief van de prefect van 30-11-1812, nr 37a Beschrijving om alsnog te voldoen aan de maten en gewichten. Te berichten dat daar aan wordt voldaan.
327902-12-1812pagina105Ingekomen brief van de prefect van 30-11-1812, nr 1452 Betreft de inzending van een jaarlijkse staat van het voorgevallene omtrent de bevolking. V.k.a.
327908-12-1812pagina107Ingekomen brief van de prefect van 01-12-1812, nr 1156 Betreft de natuurlijke pokziekte. V.k.a
327908-12-1812pagina107Ingekomen brief van de prefect van 07-12-1812, nr 25 De voor de Armee voor active dienst opgeroepenen. Te informeren Sijmon Joukes Hoekstra en Fokke Pieters Heeringa.
327908-12-1812pagina107Ingekomen brief van de prefect van 07-12-1812, nr 1506 Verzoek om omzichtigheid te betrachten bij het opmaken van staten voor de uinversiteit. V.k.a
327908-12-1812pagina107Ingekomen brief van de prefect van 09-12-182, nr 35 Vraag om geneeskundigen voor de Armee. In deze gemeente één geneeskundige die verklaarde niet beschikbaar te zijn.
327908-12-1812pagina107Ingekomen brief van de prefect van 10-12-1812, nr 16 Aanschrijving tot betaling over 1812 van het resterende voor de reserve compagnie. Een mandaat aan de gemeente ontvanger af te geven.
327912-12-1812pagina109Ingekomen brief van de Controleur directe belasting van nr 15 Betreft Gereformeerde conscrist. V.k.a
327912-12-1812pagina109Ingekomen brief van de Maire van Betreft onderdak te Aalzum. V.k.a
327912-12-1812pagina109Ingekomen brief van de Maire van Betreft onderdak te Hantumeruitburen. V.k.a
327912-12-1812pagina109Ingekomen brief van de prefect van 11-12-1812, nr 1531 verzoek om staat van geneesheren, heelmeesters. V.k.a.
327912-12-1812pagina109Ingekomen brief van de prefect van 14-12-1812, nr 1452 Verzoek om opgaven betreffende het onderricht. Hieraan te voldoen.
327912-12-1812pagina109Ingekomen brief van de prefect van 16-12-1812, nr .. Aanschrijving om een duplicaat op te sturen. V.k.a.
327921-12-1812pagina111Ingekomen brief van de prefect nr 1549 Betreft de benoeming van de notaris belast met de verhuring van het onroerend goed van de Gestichten van Liefdadigheid. V.k.a
327921-12-1812pagina111Ingekomen brief van de prefect van 18-12-1812, nr 1582 Betreft de vermelding van onderwijzers in een daarvoor aan te leggen register. V.k.a.
327921-12-1812pagina111Ingekomen brief van de prefect van 18-12-1812, nr 1583 Omtrent het rijden van de Poste en vrachtwagens met 1 januari 1813. De inhoud te brengen aan de ingezetenen.
327921-12-1812pagina111Ingekomen brief van de prefect van 21-12-1812, nr 1597 Benoemingen. V.k.a
327921-12-1812pagina111Ingekomen brief van de prefect van 21-12-1812, nr 1604 Kennisgeving van enige middelen voor de noodlijdenden. V.k.a.
327928-12-1812pagina113Ingekomen brief van de prefect van 23-12-1812, nr ...Wegens het opmaken van een staat van voor 1813 aan het patent onderworpen personen. Zo spoedig mogelijk hieraan te voldoen.
327928-12-1812pagina113Ingekomen brief van de prefect van 23-12-1812, nr 27a Betreft de directe belasting voor 1813. V.k.a.
327928-12-1812pagina113Ingekomen brief van de Controleur van de belasting van 29-12-1812, nr .. Toezending van de roles en ontvangst te bevestigen. Hieraan te voldoen.
327904-01-1813pagina115Ingekomen brief van de prefect van 28-12-1812, nr 87 Biljet met vonnis betreffende de conscrits van de klasse van 1811 aan te plakken. Aan het huis der gemeente aan te plakken.
327904-01-1813pagina115Ingekomen brief van de prefect van 29-12-1812, nr 750a Betreft de wijze waarop de roles der patenten bekend gemaakt moet worden. Aan het huis der gemeente aan te plakken.
327904-01-1813pagina115Ingekomen brief van de prefect van 30-12-1812, nr 54 Betreft bericht omtrent storting door de ontvanger. Een mandaat hierover af te geven.
327904-01-1813pagina115Ingekomen brief van de prefect van 08-01-1813, nr 32 Verbod op verkoop van het hout. De ingezetenen te informeren.
327904-01-1813pagina115Ingekomen brief van de prefect van 09-01-1813, nr 7 Hoe te handelen met het de te parciperen gelden van 1812. V.k.a.
327916-01-1813pagina117Ingekomen brief van de prefect van 08-01-1813, nr 3 Wegens betaling van eenige druklonen. Zo spoedig mogelijk een mandaat ter betaling af te geven.
327916-01-1813pagina117Ingekomen brief van de prefect van 11-01-1813, nr 52a Bericht omtrent de verkeerde meninge over de handhaving van de juiste justitie weg te nemen. De inhoud ter kennisgeving van de ingezetenen.
327916-01-1813pagina117Ingekomen brief van de prefect van 17-01-1813, nr 57 Keizerlijk decreet om 15000 paarden waarvan voor deze gemeente 8. Hieraan zo spoedig mogelijk te voldoen.
327916-01-1813pagina117Ingekomen brief van de prefect van 19-01-1813, nr 66b De paarden volgens brief van 17 januari 1813 niet naar Groningen maar naar Zwolle te zenden. V.k.a
327927-01-1813pagina119Ingekomen brief van de prefect van 16-01-1813, nr 32 Opdracht voor de gemeente ontvanger van Ternaard om 560 franken te storten. V.k.a.
327927-01-1813pagina119Ingekomen brief van de prefect van 24-01-1813, nr 86a Bevel om de kustkanonniers met verlof te gelasten zich op 31 januari 1813 in Delfzijl te melden. V.k.a.
327927-01-1813pagina119Ingekomen brief van de prefect van 25-01-1813, nr 144 Betreft het kappen van bossen eigendom van gemeenten en Instellingen van liefdadigheid. V.k.a
327901-02-1813pagina121Ingekomen brief van de prefect van 27-01-1813, nr 104 Betref het tractement van de Veldwachters. V.k.a.
327901-02-1813pagina121Ingekomen brief van de Keizerlijke Procureur van van 29-01-1813, nr 67 Verzoek om huisvisitatie te doen bij R.H. Pijpke mr timmerman te Hantumeruitburen. Zo spoedig mogelijk hieraan te voldoen.
327901-02-1813pagina121Ingekomen brief van de prefect van 30-01-1813, nr 186a Houdende bericht om aan de familie naam te voldoen. De ingezetenen hierover in te lichten.
327901-02-1813pagina121Ingekomen brief van de prefect van 01-02-1813, nr 3 Betreffende een alfabetische lijst van de opgeroepenen van de klasse 1812. Aan de inhoud hiervan te voldoen.
327908-02-1813pagina123Ingekomen brief van de prefect van 29-01-1813, nr 67 Betreft regelng i.v.m. de belasting overdracht. V.k.a
327908-02-1813pagina123Ingekomen brief van de prefect van 01-02-1813, nr 200 Aanschrijving om voor de betaling van het papier te zorgen. V.k.a.
327908-02-1813pagina123Ingekomen brief van de prefect van 02-02-1813, nr 2018a Betreft betaling voor kleding en bewapening.V.k.a.
327908-02-1813pagina123Ingekomen brief van de prefect van 03-02-1813, nr 1019a Oproep van de Keizer aan alle vrijgestelden van de lichtingen 1809,1810, 1811, 1812, 1813 en 1814 om in dienst te komen. De ingezetenen hierover te informeren.
327908-02-1813pagina123Ingekomen brief van de prefect van 04-02-1813, nr 109 Toezending matrice dezer gemeente. Terug te zenden.
327909-02-1813pagina125Ingekomen brief van de prefect van 06-02-1813, nr …. Uitnodiging voor een vergadering. Aan de inhoud hiervan te voldoen.
327909-02-1813pagina125Ingekomen brief van de prefect van 04-02-1813, nr 143 Betreft 30 paspoorten die kunnen worden ontvangen. V.k.a.
327909-02-1813pagina125Ingekomen brief van de prefect van 08-02-1813, nr 55 Betreft nog toetezenden paarden voor de afgekeurden. Aan de inhoud hiervan te voldoen.
327909-02-1813pagina125Ingekomen brief van de prefect van 03-02-1813, nr 209 Betreft het salaris van de notarisen voor de verhuring van de gebouwen aan de Gestichten van Liefdadigheid. V.k.a
327909-02-1813pagina125Ingekomen brief van de prefect van 04-02-1813, nr 222 Betreft de terugzending van de rapporten over de ingezetenen van de dorpen. V.k.a
327912-02-1813pagina127Ingekomen brief van de prefect van 09-02-1831, nr 65 Informatie over de loting van de lichting 1812. V.k.a.
327912-02-1813pagina127Ingekomen brief van de prefect van 10-02-1813, nr Zorgen voor betaling van de Registers van de Burgerlijke Stand. V.k.a
327912-02-1813pagina127Ingekomen brief van de prefect van 06-02-1813, nr 224a Informatie dat de Heelmeesters tevens als Apothekers kunnen fungeren. V.k.a
327912-02-1813pagina127Ingekomen brief van de prefect van 09-02-1813, nr 250 Ter invulling een lijst van doofstommen in de gemeente. In deze gemeente geen doofstommen.
327912-02-1813pagina127Ingekomen brief van de prefect van 10-02-1813, nr 254 Bepaling omtrent de reizende bedelaars. V.k.a.
327912-02-1813pagina127Ingekomen brief van de prefect van 13-02-1813, nr 262 Te vestigen aandacht op de landlopers. V.k.a
327920-02-1813pagina129Ingekomen brief van de prefect van 10-02-1813, nr 66a Prijs brood. V.k.a.
327920-02-1813pagina129Ingekomen brief van de prefect van 15-02-1813, nr 96 Betreft overeenkomst met de bakkers. V.k.a.
327920-02-1813pagina129Ingekomen brief van de prefect van 16-02-1813, nr 108 Betreft een te maken lijst van de opgeschrevenen en hun detachement. V.k.a.
327920-02-1813pagina129Ingekomen brief van de prefect van 17-02-1813, nr 116a Betreft negentien te leveren opgeschrevenen van 1812. V.k.a.
327920-02-1813pagina129Ingekomen brief van de prefect van 16-02-1813, nr 109b Betreft de terugzending van de alfabetische lijst van opgeschrevenen van 1812.
327926-02-1813pagina131Ingekomen brief van de prefect van 15-02-1813, nr 292 Betref toezicht van de politie op het vissen. De ingezetenen te informeren.
327926-02-1813pagina131Ingekomen brief van de prefect van 20-02-1813, nr 213 Betreft het tekenen van de patenten van 1812. De gemelde staat te tekenen.
327926-02-1813pagina131Ingekomen brief van de prefect van 20-02-1813, nr 315 Betreft het uitoefenen van het beroep door weduwen van Heelmeesters en apothekers. V.k.a.
327926-02-1813pagina131Ingekomen brief van de prefect van 23-02-1813, nr 161 Omtrent afgifte van certificaten aan de conscrits van 1812. V.k.a.
327926-02-1813pagina131Ingekomen brief van de prefect van 24-02-1813, nr 165 Dag der loting van de klaase van 1812 op 6 maart 1813 in Holwerd. Aan de inhoud te voldoen.
327901-03-1813pagina133Ingekomen brief van de prefect van 26-02-1813, nr 176a Kennisgeving in welke tijden en in welke plaats de Raad der Recrutering voor de ingeschrevenen van 1812 zitting zal houden. De ingezetenen hiervan in kennis te stellen.
327901-03-1813pagina133Ingekomen brief van de prefect van 26-02-1813, nr 176b Betreft de opgeschrevenen die niet voor de Raad der Recrutering te hoeven te verschijnen. De opgeschrevenen te informeren.
327901-03-1813pagina133Ingekomen brief van de prefect van 06-03-1813, nr 403a Betreft aan de kust aangedreven goederen. V.k.a.
327901-03-1813pagina133Ingekomen brief van de prefect van 1813, nr 416 Betreft een Keizerlijk decreet van 25 febr 1813 betreft de overstorting der effecten de gemeente behorende. De Prefect te berichten dat de Gemeente geen voordelige effecten heeft.
327917-03-1813pagina135Ingekomen brief van de Keizerlijke Procureur van 16-03-1813, nr 213 Verkiezing van Hidde Tekes Koopmans tot Griffier bij het Politie gercht van de gemeente. De betreffende persoon te informeren..
327917-03-1813pagina135Ingekomen brief van de prefect van 10-03-1813, nr 177 Betreft gemeente kassen. V.k.a.
327917-03-1813pagina135Ingekomen brief van de prefect van 11-03-1813, nr 297 Betreft het in werking brengen van de Roles der Patenten over het jaar 1813. Hieraan met de meeste spoed te voldoen.
327917-03-1813pagina135Ingekomen brief van de Keizerlijke Procureur van 16-03-1813, nr 206 Betreft de inzending van de driemaandelijkse staat der justitie. Zo veel mogelijk hieraan te voldoen.
327924-03-1813pagina137Ingekomen brief van de prefect van 16-03-1813, nr 468a Reperatie van de wegen. Hier zal gevolg aan worden gegeven.
327924-03-1813pagina137Ingekomen brief van de prefect van 17-03-1813, Bekendmaking betreffende de opschrevenen van 1812. Op de gewone wijze hieraan te voldoen.
327924-03-1813pagina137Ingekomen brief van de prefect van 00-03-1813, nr 451Boete wegens te laat terugzending van een repertoir. De Prefect van de nodige informatie te voorzien.
327924-03-1813pagina137Ingekomen brief van de prefect van 17-03-1813, nr 322 Betreft de betaling van de gevorderde paarden. Aan de inhoud hiervan te voldoen.
327924-03-1813pagina137Ingekomen brief van de Controleur van de belasting van 20-03-1813, nr 153 Toezending van de role. V.k.a.
327924-03-1813pagina137Ingekomen brief van de prefect van 29-03-1813, nr 166 Oproeping tot actieve dienst loteling nr 33 Balling Folkerts Fenekamp. Deze te informeren.
327903-04-1813pagina139Ingekomen brief van de prefect van 26-03-1813, nr 201 Betreft kosten en tractamenten van schoolmeesters De leden van de Minicipalen Raad te informeren.
327903-04-1813pagina139Ingekomen brief van de Keizerlijke Procureur van 11-03-1813, nr 247 Betreft bericht over benoeming bij het Policie gerecht. V.k.a.
327903-04-1813pagina139Ingekomen brief van de prefect van 29-03-1813, nr 550 Vraag betreffende in deze gemeente geslagen olie. Na te gaan waar in de gemeente olie gemaakt of verwerkt word.
327903-04-1813pagina139Ingekomen brief van de prefect nr 166 Betreft het verbod op afgifte van paspoorten.
327903-04-1813pagina139Ingekomen brief van de prefect van 08-04-1813, nr 1030 Betreft een lichting van 12600 paarden waarvoor deze gemeente twee moet leveren. De gemeente zal zich zoveel mogelijk hierna gedragen.
327910-04-1813pagina141Ingekomen brief van de prefect van 02-04-1813, nr 570 Betreft het houden van repertoires. V.k.a.
327910-04-1813pagina141Ingekomen brief van de prefect van 05-04-1813, nr 221 Betreft de overstorting van de Gemeente effecten V.k.a.
327910-04-1813pagina141Ingekomen brief van de prefect van 05-04-1813, nr 413 Betreft de belasting op runderen. Hieraan zo spoedig mogelijk te voldoen.
327910-04-1816pagina141Ingekomen brief van de prefect van 07-04-1813, nr 424 Betreft de benoeming van vijf commissarissen voor 1814. De gekozenen zijn Hidde Teekes Koopmans, Petrus Voorhoek de Boer, Anne Andries Mokma, Rienk Sijmons Pijpstra, Gosse Thomas Hiemstra.
327910-04-1813pagina141Ingekomen brief van de prefect, nr 68 Op donderdag 15 april in Leeuwarden te komen met het dubbele van het aangeslagen aantal paarden. Comform te handelen.
327910-04-1813pagina141Ingekomen brief van de prefect, nr 65 Betreft Coscrits verder slecht leesbaar.
327917-04-1813pagina143Ingekomen brief van de prefect van 13-04-1813, nr 650 Betreft vraag over de hoeveelheid die in de gemeente wordt verwerkt. In deze gemeente jaarlijks 65 mingelen koolzaadolie en 450 mingelen olie van Lijzaad.
327917-04-1813pagina143Ingekomen brief van de prefect van 12-04-1813, nr 646 Vraag over verblijfkosten. V.k.a.
327917-04-1813pagina143Ingekomen brief van de prefect 12-04-1813, nr 641 Betreft het kievietseieren zoeken en verkopen na 1 mei. De ingezetenen te informeren.
327917-04-1813pagina143Ingekomen brief van de prefect van 15-04-1813, nr 100 Betreft formatie van de Nationale Gardes. Direct een lijst te meken van de in aanmerking komende manspersonen.
327917-04-1813pagina143Ingekomen brief van de prefect van 18-04-183, van 166 Betreft de oprichting van 4 regimente Gardes d'Honneur. Aan de inhoud hiervan te voldoen.
327917-04-1813pagina143Ingekomen brief van de prefect van 16-04-1813, nr 101 Betreft de Garde d'Honneurs. Hieraan te voldoen.
327923-04-1813pagina145Ingekomen brief van de prefect van 21-04-1813, nr 148 Uitnodiging voor overleg in Leeuwarden over de Nationle Garde. Hieraan te voldoen.
327923-04-1813pagina145Ingekomen brief van de prefect van 22-04-1813, nr 169 Betreft de formatie van de Garde d'Honneur. V.k.a.
327923-04-1813pagina145Ingekomen brief van de prefect van 19-04-1813, nr 249 Bericht over de effecten van de Gemeente. V.k.a.
327923-04-1813pagina145Ingekomen brief van de prefect van 23-04-1813 Betreft ongeschikt verklaarde Conscrits.
327923-04-1813pagina145Ingekomen brief van de prefect van 06-04-1813, nr 611 Betreft het bestuur van de arme administraties. V.k.a.
327901-05-1813pagina147Ingekomen brief van de prefect van 26-04-1813, nr 218 Betreft lijst van persone betreffende de conscriptie. De personen te informeren.
327901-05-1813pagina147Ingekomen brief van de prefect van 27-04-1813, nr 219a Betreft inkwartiering van militairen. V.k.a.
327901-05-1813pagina147Ingekomen brief van de prefect van 27-04-1813, nr 738 Betreft de benoeming van een Griffier bij het Politiegercht. V.k.a
327901-05-1813pagina147Ingekomen brief van de prefect van 27-04-1813, nr 217 Vanwege de werkzaamheden in Den Helder toe te zenden metselaars, timmerlieden, paarden, aardkarren aardewerkers. Aan de inhoud dezen met de meeste spoed te voldoen.
327901-05-1813pagina147Ingekomen brief van de prefect van 30-04-1813, nr 229 Betreft de Nationale Garde. V.k.a.
327901-05-1813pagina147Ingekomen brief van de prefect van 01-05-1813, Maatregelen tot vernietiging van de schotschriften. Overeenkomstig te gedragen.
327908-05-1813pagina149Ingekomen brief van de prefect van 01-05-1813, nr 549 Aanschrijving tot restitutie van voorschooten ivm de levering van het contignent paarden. De nodige orders te stellen.
327908-05-1813pagina149Ingekomen brief van de prefect van 01-05-1813, nr 554 Te beantwoorden vragen omtrent de verdeling der landen. Hieraan zo spoedigmogelijk te voldoen.
327908-05-1813pagina149Ingekomen brief van de prefect van 05-05-1813, nr 28 Betreft de plaats en datum van de loting voor de Nationale Garde door te geven. Hieraan te voldoen.
327908-05-1813pagina149Ingekomen brief van de Controlleur der Belasting van 10-05-1813 Omtrent de patenten van 1813. Met de meeste spoed hieraan te voldoen.
327908-05-1813pagina149Ingekomen brief van de prefect van 11-05-1813, nr 68 Aanschrijving dat Oebele Keimpes Sinnema zich als lid van de Nationale Garde naar Texel moet begeven. De persoon te informeren.
327908-05-1813pagina149Ingekomen brief van de prefect van 15-05-1813, nr … Kennisgeving waarvan de leden van de Nationale Garde zich bij vertrek moeten voorzien. De inhoud aan de bedoelde personen door te geven.
327919-05-1813pagina151Ingekomen brief van de prefect van 17-05-1813, nr 112 Houdende een uitgesproken vonnis betreffende de conscriptie. V.k.a.
327919-05-1813pagina151Ingekomen brief van de prefect van 14-05-1813, nr 500 Houdende enige pometen betreffende markten en veilplaatsen. In deze gemeente niet van toepassing.
327919-05-1813pagina151Ingekomen brief van de prefect van 14-05-1813, nr 301 Betreft wanbetaling in de gemeente. V.k.a.
327919-05-1813pagina151Ingekomen brief van de prefect van 15-05-1813, nr 302 Betreft onderhoud en bijdragen voor het onderwijs en de opvoeding. Van dit zo gunstig aanbod gebruik maken.
327919-05-1813pagina151Ingekomen brief van de prefect van 20-05-1813, nr 833 Te houden dankuur ivm de overwinning van Napoleon in de slag bij Letzen. V.k.a
327919-05-1813pagina151Ingekomen brief van de prefect van 21-05-1813, nr 83 Betreft been in te zenden lijst van Industrieele en maniefacturieele zaken over het jaar 1812. V.k.a
327901-06-1813pagina153Ingekomen brief van de prefect van 31-05-1813, nr 210 Oproep aan Teunis Fockes Wendelaar en Oebele Keimpes Sinnema om zich op 2 juni in Leeuwarden te melden. Aan deze personen door te geven.
327901-06-1813pagina153Ingekomen brief van de prefect van 28-05-1813, nr 332 Betreft het gemeente budget van 1813. Hieraan te voldoen.
327901-06-1813pagina153Ingekomen brief van de Controleur der Belasting van 02-06-1813 aanschrijving ter inzending van een staat van de patenten van 1813. V.k.a.
327901-06-1813pagina153Ingekomen brief van de Ontvanger der Vereenigde regten 02-06-1813, nr 11 Betreft een mandaat af te geven ivm een bezoldiging. V.k.a.
327901-06-1813pagina153Ingekomen brief van de prefect van 06-06-1813, nr 45 Betreft de btaling van de kosten van de Concrits van deze gemeente. Hieraan te voldoen.
327901-06-1813pagina153Ingekomen brief van de prefect van 10-06-1813, nr … Dankuur ivm de overwinning van de Keizer te Wurtchen in Lausch. Op de gebruikelijke wijze hieraan te voldoen.
327916-06-1813pagina155Ingekomen brief van de prefect van 16-06-1813, nr 693 Betreft de belasting van 25000 franken voor onderhoud van de wegen. V.k.a.
327916-06-1813pagina155Ingekomen brief van de prefect van 09-06-1813, nr 52 Bepaling van de prijs van het brood. V.k.a.
327916-06-1813pagina155Ingekomen brief van de prefect van 12-06-1813, nr 956 Een op te maken lijst van veeartsenijkundigen. In deze gemeente geene.
327916-06-1813pagina155Ingekomen brief van de prefect van 12-06-1813, nr 969 Een in te vullen lijst betreffende de hoornbeesten. V.k.a.
327916-06-1813pagina155Ingekomen brief van de Controleur der Belasting van 16-06-1813, nr 7 Toezending ter tekening van de staat der Patenten. De staat te tekenen en terug te zenden.
327916-06-1813pagina155Ingekomen brief van de Controleur der Belasting van 16-06-1813, nr 10 Toezending de Roles betreffende het onderhoud van de wegen. V.k.a.
327921-06-1813pagina157Ingekomen brief van de Controleur der Belasting van 16-06-1813, nr 11 Betreft de veranderingen der Roles van 1813. Hieraan zo spoedig mogelijk te voldoen.
327921-06-1813pagina157Ingekomen brief van de prefect van 12-06-1813, nr 370 Houdene enige bepalingen betreffende de Gemeente kassen. V.k.a.
327921-06-1813pagina157Ingekomen brief van de Controleur der Belasting van 24-06-1813, nr 15 Omtrent de de drie maandelijkse staat der Patentplichtigen. In deze gemeente zodanige personen.
327921-06-1813pagina157Ingekomen brief van de prefect van 22-06-1813, nr 409 Houdende een aanschrijving van eene betaling. V.k.a
327921-06-1813pagina157Ingekomen brief van de prefect van 22-06-1813, nr 1022 Betreft het aannemen van familienamen. Hieraan te voldoen.
327906-07-1813pagina159Ingekomen brief van de Vrederechter van Betreft een kopie van de Articulen 3 en 4 van een missive. V.k.a.
327906-07-1813pagina159Ingekomen brief van de prefect van 16-07-1813, nr 423 Betreft de vraag hoe te handelen met een geheel vervallen brug en het repareren van een schoolgebouw. Gegevens over het budget zijn reeds toegezonden.
327906-07-1813pagina159Ingekomen brief van de prefect van 30-07-1813, nr 1071 Kennigeving van vergadering betreffende de kantons. V.k.a
327906-07-1813pagina159Ingekomen brief van de prefect van 03-07-1813, nr 1084 De ingezetenen ter kennis geving van de uitgeloofde premies ter aanmoediging van de landbouw dmv publicatie in kranten en op aanplakbiljetten. Hieraan te voldoen.
327906-07-1813pagina159Ingekomen brief van de Auditeur van de Staatsraad van van 06-07-1813 Betreft bericht over de benoeming van de onderPrefekt. V.k.a.
327909-07-1813pagina161Ingekomen brief van de prefect van 06-07-1813, nr 1112 Moeilijk leesbaar. V.k.a.
327909-07-1813pagina161Ingekomen brief van de prefect van 07-07-1813, nr 1316 Moielijk leesbaar. V.k.a.
327909-07-1813pagina161Ingekomen brief van de Controleur der Belasting van 11-07-1813, nr 28 Betreft de Patenten. De bijgevoegde staat te tekenen en terug te zenden.
327909-07-1813pagina161Ingekomen brief van de prefect van 7-07-1813 Een te maken lijst van goederen van de Graaf van Bentink. In deze gemeente geen goederen van de Graaf van Bentink
327909-07-1813pagina161Ingekomen brief van de prefect van 12-07-1813, nr 51 Betreft uitspraak van een vonnis tegen een Conscrit uit het kanton Holwerd. Het bijgevoegde vonnis aan te plakken.
327921-07-1813pagina163Ingekomen brief van de prefect van 15-07-1813, nr 471 Verduidelijking nodig voor de post van buitengewoon ontvangst. Betreft een boete voor een douainier vanwege het recht op slachten en het recht op de jacht.
327921-07-1813pagina163Ingekomen brief van de prefect van 15-07-1813, nr …. Betreft de conscritie van 1809, 1810, 1811, 1812. Zo spoedig mogelijk hieraan te voldoen.
327921-07-1813pagina163Ingekomen brief van de prefect van 17-07 1813, nr 5 Uitnodiging voor een vergadering met de Commssaris van politie in Leeuwarden. V.k.a
327921-07-1813pagina163Ingekomen brief van de prefect van 21-07-1813, nr 6 vraag omtrent de graanoogst van 1813. Zo spoedig mogelijk aan te voldoen.
327921-07-1813pagina163Ingekomen brief van de Controleur der Belasting van 23-07-1813, nr 33 Verzoek om een missive zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Comform te gedragen.
327921-07-1813pagina163Ingekomen brief van de prefect van 27-07-1813, nr 39 Betref de gezegelde patenten. V.k.a.
327902-08-1813pagina165Ingekomen brief van de onderprefect van 26-07-1813, nr 3 Uitnodiging om aanwezig te zijn bij de trekking der Nationale Garde. Niet mogelijk om hieraan te voldoen.
327902-08-1813pagina165Ingekomen brief van de onderprefect van 26-07-18, nr 8 Vragen betreffende het gewonnen wol in het jaar 1813. Hieraan te voldoen.
327902-08-1813pagina165Ingekomen brief van de onderprefect van 27-07-1813, nr 2 Betreft de oproep van de ingeschrevenen van de klasse 1813. Hieraan te voldoen.
327902-08-1813pagina165Ingekomen brief van de onderprefect van 28-07-1813, nr 101b Oproep om toezending van het proces verbaal van de verificatie van de gemeente rekening. Hieraan in het vervolg te voldoen.
327902-08-1813pagina165Ingekomen brief van de prefect van 31-07-1813, nr 1249 Een rekwest houdende een verzoek van de eigenaren van de Ternaarder buurt. Zijne EAcht op de hoogte te stellen.
327902-08-1813pagina165Ingekomen brief van de onderprefect van 02-08-1813, nr 8 Betreft de patenten van 1813. V.k.a.
32797-08-1813pagina167Ingekomen brief van de onderprefect van 12-08-1813, nr 11 Vragen betreffende de hooioogst van 1813.Hieraan te voldoen.
32797-08-1813pagina167Ingekomen brief van de onderprefect van 02-08-1813, nr 12b Betreft de verjaardag viering op 15 augustus van de Keizer. De onderwijzers te informeren.
32797-08-1813pagina167Ingekomen brief van de onderprefect van 03-08-1813, nr 15 Zodra er meer sterfgevallen als gevolg van een epedimie zijn het direct doorgeven. Hieraan te voldoen.
32797-08-1813pagina167Ingekomen brief van de onderprefect van 06-08-1813, nr 5 Toezending uittreksel van de formatie der Compagnien en van de controle der Nationale Garde. De ingeschrevene te informeren.
32797-08-1813pagina167Ingekomen brief van de onderprefect van 12-08-1813, nr 6 Bericht over de tijd en plaats van de lotingen. Aan te plakken en de ingeschrevenen te informeren.
327917-08-1813pagina169Ingekomen brief van de onderprefect van 14-08-1813, nr 4 Betreft het gebruik van de post voor openbare feesten. V.k.a.
327917-08-1813pagina169Ingekomen brief van de onderprefect van 07-08-1813, nr 18 Maatregelen te voorkoming van desertie van krijgsgevangenen. Overeenkomstig te handelen.
327917-08-1813pagina169Ingekomen brief van de Controleur der Belasting van 19-08-1813,nr 60 Betreft een in te vullen lijst voor de belasting. Hieraan te voldoen.
327917-08-1813pagina169Ingekomen brief van de onderprefect van 21-08-1813, nr 27 Houdende een nadere explicatie. V.k.a.
327917-08-1813pagina169Ingekomen brief van de prefect van 17-08-1813, nr 570 Betreft de geliqudeerde gemeente kasse van 1812 en het nieuwe budget van 1813.
327901-09-1813pagina171Ingekomen brief van de onderprefect van 23-08-1813 Betreft plaats en tijd van de zittingen van de Raad van Recrutering van de conscrits van 1813. Aan te plakken en de belanghebbenden te informeren.
327901-09-1813pagina171Ingekomen brief van de onderprefect van 23-08-1813 Toezending van de vellen voor een alfabethische lijst van de conscrits van 1813. De lijst op te maken.
327901-09-1813pagina171Ingekomen brief van de onderprefect van 27-08-1813, nr 21 Een journaal bij te houden van de Conscrits die niet aan de verplichtingen voldoen. Elke 3 maanden het journaal op te maken.
327901-09-1813pagina171Ingekomen brief van de onderprefect van 28-08-1813, nr 23a Betreft de belating op de runderbeesten, paarden en schapen van 1813. Hieraan bekendheid te geven.
327907-09-1813pagina173Ingekomen brief van de Controleur der Belasting van 04-09-1813, nr 90 Nieuwe belasting voorwaarden te teteken en terug te zenden. Hieraan te voldoen.
327907-09-1813pagina173Ingekomen brief van de onderprefect 07-09-1813, nr 26 Nadere aanschrijving ter inzending van de lijst van conscrits. Zijn al lijsten gezonden.
327907-09-1813pagina173Ingekomen brief van de onderprefect 03-09-1813, nr 23 Betreft de betaling van kleding van leden van de Nationale Garde. Tevens de opdracht dat Oebele Keimpes Sinnema binnen agt dagen zijn nog 24,37 dient te betalen. Oebele Keimpes Sinnema hierover te informaren.
327911-09-1813pagina175Ingekomen brief van de prefect van 03-09-1813, nr 1414 Betreft een schrijven over vrachtlonen van beurtschippers. De eigenaren van de Ternaarder beurt te informeren.
327911-09-1813pagina175Ingekomen brief van de prefect van 08-09-1813, nr 27 Betreft de dienst der Nationale Garde. V.k.a.
327911-09-1813pagina175Ingekomen brief van de prefect van 08-09-1813, nr 31 Betreft runderen en veepest betrekking hebbende op de wet van 1799. V.k.a.
327911-09-1813pagina175Ingekomen brief van de prefect van 12-09-1913, nr 27 Betreft de Conscrits van 1812 en 1813. V.k.a.
327918-09-1813pagina177Ingekomen brief van de onderprefect van 13-09-1813, nr 29 Betreft de vrijwilige dienstneming. Bij voorkomende gelegenheid hier na te gedragen.
327918-09-1813pagina177Ingekomen brief van de prefect van 13-09-1813, nr ….. Bekendmaking betreffende de in activedienst gestelde conscrits. Hieraan te voldoen
327918-09-1813pagina177Ingekomen brief van de onderprefect van 15-09-1813, nr 32 Vraag om een gemotiveerd verslag van de behandeling en het onderhoud van de zinnelozen. In deze gemeente geen zinnelozen.
327918-09-1813pagina177Ingekomen brief van de prefect van 15-09-1813, nr 1455a Vraag over de doopregisters van de combinatie Foudgum - Raard en van Hiaure - Bornwird. Overeenkomstig te handelen.
327921-09-1813pagina179Ingekomen brief van de onderprefect van 18-09-1813, nr 9 Opdracht tot directe van enkele betaling van administratieve aard. V.k.a.
327921-09-1813pagina179Ingekomen brief van de onderprefect van 25-09-1813, nr 35 Aanschrijving vanwege een overwinningsdienst met betrekking op de Doopsgezinde en Lutherse predikanten. In deze gemeente geen Doopsgezinde en Lutherse predikanten.
327921-09-1813pagina179Ingekomen brief van de Controleur der Belasting van 28-09-1813, nr 118 Een staat van Patentplichtigen op te maken. In deze gemeente geen patentplichtigen voor het 3e trimester dezes jaar.
327904-10-1813pagina181Ingekomen brief van de prefect van 28-09-1813, nr 738 Toestemming om 40 franc op te voeren wegens gemaakte kosten voor schrijfbenodigheden. V.k.a.
327904-10-1813pagina181Ingekomen brief van de onderprefect van 08-10-1813, nr 41 Waarschuwing om alle vreemde Joden te noteren ivm met de aanwezigheid van een bende gauwdieven. De in deze gemeente Joden en hun bedrijven te registreren.
327904-10-1813pagina181Ingekomen brief van de onderprefect van 11-01-1813, nr 46 Betreft de aanname van voornamen. V.k.a.
327904-10-1813pagina181Ingekomen brief van de onderprefect van 12-10-1813, nr 38 Betreft de Nationale Garde. Hieraan mee te werken.
327913-10-1813pagina183Ingekomen brief van de onderprefect van 13-10-1813, nr 18 Betreft betalingen va bestuurszaken. V.k.a
327913-10-1813pagina183Ingekomen brief van de Lieutenant van de Nationale Garde van 22-10-1813 Aanzegging aan de leden van de Nationale Garde om zich op 25 december in de kerk van Ferwerd et melden.
327913-10-1813pagina183Ingekomen brief van de onderprefect van 18-10-1813, nr 49 Het verbod op het afgeven van paspoorten aan werklieden voor Parijs is bij dezen opgeheven. V.k.a.
327913-10-1813pagina183Ingekomen brief van de onderprefect van 18-10-1813, nr 52 Betreft de Departementaal verklaarde wegen. V.k.a.
327925-10-1813pagina185Ingekomen brief van de Keizerlijke Procureur van 19-10-1813, nr 502 Betreft de in bewaring houding van Pieter Oebeles Walstra. V.k.a.
327925-10-1813pagina185Ingekomen brief van de prefect van 28-10-1813, nr 562 Betreft eenige releven van Gereformeerde Conscrits. Deze releves dadelijk in te vullen en te retourneren.
327925-10-1813pagina185Ingekomen brief van de onderprefect van 26-10-1813, nr 62 Betreft de opslag van wijnen en dranken in localen, logementen en herbergen. V.k.a.
327925-10-1813pagina185Ingekomen brief van de onderprefect van 25-10-1813, nr 48 Hoedende aanschrijving om officieren van de Nationale Garde behoorlijk logement bij ingezetenen te geven. Bij gelegenheid hieraan te voldoen.
327903-11-1813pagina187Ingekomen brief van de onderprefect van 29-10-1813, nr 59 Betreft de afgifte van paspoorten aan de prepoles der douane. Hieraan te voldoen.
327903-11-1813pagina187Ingekomen brief van de onderprefect van 30-10-1813, nr 60 Betreft de beediging van Veldwachters. Hieraan te voldoen.
327903-11-1813pagina187Ingekomen brief van de prefect van 04-11-1813, nr 602 Opdracht aan de kustkannoniers met verlof om zich ten spoedigste weer bij hun compagnie te melden. In deze gemeente geen kustkannoniers. Tevens de volgende personen als veldwachters beedigd: Mient Klazes van de Schaaf, Jan Jans de Vries, Albert Sjerps Ferwerda en Klaas Wiebes Holwerda.
327909-11-1813pagina189Ingekomen brief van de onderprefect van 15-11-1813, nr 58 Betreft de prijs van brood. V.k.a
327909-11-1813pagina189Ingekomen brief van de Schoolopziener van De vacante schoolonderwijzersplaats te Foudgum kan worden vervuld door Tjisse Paulus van de Ploeg. V.k.a.
327909-11-1813pagina189Ingekomen brief van de onderprefect van 10-11-1813, nr 68 Opdarcht om voor de 20e per veldwachter 6 franc te betalen. Opdracht gegeven om 24 franc te betalen.
327909-11-1813pagina189Ingekomen brief van de prefect van 15-11-1813, nr 1758 Bericht over de terugtrekking van diverse functionarissen ivm de nadering van de vijand. V.k.a.
327924-11-1813pagina191Ingekomen brief van de Commandant van het Departement van Vriesland van 23-11-1813, nr 81 Betreft de levering van twee paarden van 5 tot 9 jaar oud voor de troepen van de Keizer aller Russen. De paardenkoper O.A Brouwer opdracht te geven.
327924-11-1813pagina191Ingekomen brief van de Commandant van het Departement van Vriesland van 23-11-1813, nr 84 Proclamatie van de Russische overste Rosen met de opdracht om deze af te kondigen. Op de gebruikelijke manier aftehandelen.
327924-11-1813pagina191Ingekomen brief van de Den Heer Raad van Prefekture van 25-11-1813, Toezending van een notificatie en opdracht om deze te publiceren. Op de gebruikelijke manier af te handelen.
327924-11-1813pagina191Ingekomen brief van de Den Heer Raad van Prefekture van 26-11-1813, Bekendmaking van de voortgang van betaling van de directe belastingen. Op de gebruikelijke manier af te handelen.
327924-11-1813pagina191Ingekomen brief van de Den Heer Raad van Prefekture van 27-11-1813, nr 7 Betreft het dragen van een Orangeteken. Het dragen van een oranjeteken door een notificatie te bevorden.
327901-12-1813pagina193Ingekomen brief van de Den Heer Raad van Prefekture van 28-11-1813, nr 12 Toezending van een dagorder van de Russich Keizerlijke Overste Baron Rosen om deze dadelijk opte hangen. Op de gebruikelijke wijze hieraan te voldoen.
327901-12-1813pagina193Ingekomen brief van de Den Heer Raad van Prefekture van 01-12-1813, Toezending van een proclamatie aan de Vriezen. Op de gebruikelijke wijze hieraan te voldoen.
327901-12-1813pagina193Ingekomen brief van de Commandant van het Departement van Vriesland van 05-12-1813, nr 153 Oproep van manschappen behorende bij de Nationale Garde. Op de gebruikelijke wijze hieraan te voldoen.
327901-12-1813pagina193Ingekomen brief van de Den Heer Raad van Prefekture van 03-12-1813, nr 1796a Toezending van een proclamatie aan de Nederlanders. Op de gebruikelijke wijze hieraan te voldoen.
327901-12-1813pagina193Ingekomen brief van de Den Heer Raad van Prefekture van 07-12-1813 Verzoek om een opgaven van het bestuur der Verenigde Rechten. In deze gemeente niet van toepassing.
327901-12-1813pagina193Ingekomen brief van de Den Heer Raad van Prefekture van 06-12-1813, nr 1803 Betreft deopening van een register tot inschrijving en het plaatsen van een gesloten bus voor de storting van vrijwillige giften voor de zaak des vaderlands. De ingezetenen te informeren.
327911-12-1813pagina195Ingekomen brief van de kommissaris Generaal in Vriesland van 07-12-1813, nr 1869. Bekendmaking van een besluit van het algemeen bestuur der Verenigde Nederlanden. Op de gebruikelijke wijze hieraan te voldoen.
327911-12-1813pagina195Ingekomen brief van de kommissaris Generaal in Vriesland van 07-12-1813, nr 1810. Betreft Proclamatien, Publicatien en Notificatieen. Op de gebruikelijke wijze hieraan te voldoen.
327911-12-1813pagina195Ingekomen brief van de kommissaris Generaal in Vriesland van 09-12-1813, nr 1815. Proclamatie van ZKH Willem Frederik Prince van Oranje Nassau. Op de gebruikelijke wijze hieraan te voldoen.
327911-12-1813pagina195Ingekomen brief van de Controleur der Belastingen van Betreft de balastingen over 1814. Op de gebruikelijke wijze hieraan te voldoen.
327911-12-1813pagina195Ingekomen brief van de kommissaris Generaal in Vriesland van 09-12-1813, nr 1817. Extract uit het register der besluiten van het algemeen bestuur nopens het openbaar onderwijs. Overeenkomstig te handelen.
327911-12-1813pagina195Ingekomen brief van de kommissaris Generaal in Vriesland van 11-11-1813, 889. Betreft afspraak over de post onvoorziene uitgaven. V.k.a.
327911-12-1813pagina195Ingekomen brief van de kommissaris Generaal in Vriesland van 14-12-1813, nr 704 Kennisgeving van de benoeming van Pesters van Cattenburg tot kommissaris Generaal bij de Russische en Pruissische legers. V.k.a.
327921-12-1813pagina197Ingekomen brief van de kommissaris Generaal in Vriesland van 20-12-1813, nr 726 Betreft levering van 75 artilleiepaarden waarvan deze gemeente 1 moet leveren. Zo spoedig mogelijk hieraan te voldoen.
327921-12-1813pagina197Ingekomen brief van de Ontvanger Generaal in Vriesland van 15-12-1813 Betreft de juiste betaling van de belastingen. V.k.a.
327921-12-1813pagina197Ingekomen brief van de kommissaris Generaal in Vriesland van 18-12-1813, nr 1839 Opoep aan alle Fransen in de gemeente om zich aan te geven. V.k.a.
327921-12-1813pagina197Ingekomen brief van de kommissaris Generaal in Vriesland van 20-12-1813 Betreft een aanstelling tot Kommissares in het arrondisement Leeuwarden. V.k.a.
327921-12-1813pagina197Ingekomen brief van de kommissaris Generaal in Vriesland van 21-12-1813, nr 1 Betreft een circulaire van de Colonel Bouchen Roder. V.k.a.
327921-12-1813pagina197Ingekomen brief van de kommissaris Generaal in Vriesland van 21-12-1813, nr 2 Kennisgeving dat de reglementen omtrent de Posterijen gelijk blijven. V.k.a.
327924-12-1813Pagina199Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 21-12-1813, nr 1Te onderzoeken of er ook tabak dat eigendom is van de Staat in de gemeente aanwezig is. Eventueel gevonden tabak in beslag te nemen.
327924-12-1813Pagina199Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 21-12-1813, nr 2 Betreft een Keizerlijk decreet van 25 maart 1813 over de levering van paarde. V.k.a.
327924-12-1813Pagina199Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 21-12-1813, nr 3 Steun aan de heer van Heemstra en Krusema voor het aanwerven van vrijwilligers. V.k.a.
327924-12-1813Pagina199Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 22-12-1813, nr 4 Betreft de levering van fouragiens aan de legers van de gealieerde mogenheden. V.k.a.
327924-12-1813Pagina199Ingekomen brief van de Commis. Speciaal van policie van 22-1813, nr 601 Hoedende voorziening n de gebrekkige toezicht van Politie. V.k.a.
327924-12-1813Pagina199Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 23-12-1813, nr 5 Aangeving der middelen der besparing der kosten bij het aanwerven van manschappen ten dienste van het Vaderland.V.k.a.
327924-12-1813Pagina199Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 23-12-1813, nr 6 Besluit van ZKH ivm de verantwoording van de inzameling van de vrijwillige giften voor de zaak van het Vaderland. Overeenkomstig te handelen.
327927-12-1813pagina201Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 21-12-1813, nr 1 Eenige publicaties betreffende tabak, de convooijen en licenties en de voortduring der verenigde Rechten. Op de gewone wijze hieraan te voldoen.
327927-12-1813pagina201Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 21-12-1813, nr 3 Proclamatie van ZKH waarbij de ingezetenen worden opgeroepen om de wapenen op te nemen. Op de gewone wijze hieraan te voldoen.
327927-12-1813pagina201Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 2301201813, nr 2 Betrekkelijk de sommatie van het Budget dezer gemeente van 1814. Hieraan te voldoen.
327927-12-1813pagina201Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 24-12-1813, nr 4 Besluit van ZKH omtrent paspoorten. Overeenkomstig te handelen.
327927-12-1813pagina201Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 27-12-1813, nr 6 Bekendmaking aan de predikanten en kerkeraden dat het luiden der klokken voor aanvang van de eredienst in toegestaan. De predikanten en kerkeraden te informeren.
327927-12-1813pagina201Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 27-12-1813, nr 7 Dienende ter geleiding van een instructie van Policie. V.k.a.
327930-12-1813pagina203Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 28-12-1813, nr 8 Acten van de Burgerlijke Standop los papier te ontvangen. V.k.a.
327930-12-1813pagina203Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 29-12-1813, nr 9 Betreft een missive van binnenlandse zaken voor de geestelijken. V.k.a.
327930-12-1813pagina203Ingekomen brief van de kommissaris Generaal van 29-12-1813, nr 754 aanschrijving om alle manschappen van 17 tot 45 jaar op te roepen voor de militie.. V.k.a.
327930-12-1813pagina203Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 30-12-1813, nr 13 Betreft de instelling van het Nederlandsch Staatsblad. V.k.a
327903-01-1814pagina205Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 30-12-1813, nr 12 Tot nadere beschikking staat het een ieder vrij om zoals vanouds de doden in de kerk te begraven. V.k.a.
327903-01-1814pagina205Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 02-1814, nr 1 Oproep van de Landmilitie van dit Kanton van 80 man. Overeenkomstig te handelen.
327903-01-1814pagina205Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 06-1814, nr 19 Betreft de Dank, Vast en Bededag en Bedestonden op 13 januari. V.k.a.
327903-01-1814pagina205Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 03-01-1814, nr 15,16,17 Betreft eenige bestuurlijke besluiten. V.k.a.
327903-01-1814pagina205Ingekomen brief van de kommissaris Generaal van 08-01-1814, nr 25 Betreft de Landsmilitie. V.k.a.
327912-01-1814pagina207Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissemen van 04-01-1814, nr 7 Betreft de voorziening van de vouwen wiens mans van de Nationale Garde naar Appingedam zijn vertrokken. Comform te handelen.
327912-01-1814pagina207Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissemen van 06-01-1814, nr 18 Betreft enige ontvangen aanschrijvingen. V.k.a.
327912-01-1814pagina207Ingekomen brief van de kommissaris Generaal van 08-01-1814, nr 23 Betreft de Fransen die zich in de gemeente ophouden. V.k.a.
327912-01-1814pagina207Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissemen van 06-01-1814, nr 20 Prijzen van Rogge en tarwebrood. Zich comform te gedragen.
327912-01-1814pagina207Ingekomen brief van de kommissaris Generaal van 08-01-1814, nr 24 Betreft de prijs van het roggenbrood. V.k.a.
327912-01-1814pagina207Ingekomen brief van de kommissaris Generaal van 08-01-1814, nr 28 Betreft de prijs van het tarwebrood. V.k.a.
327915-01-1814pagina209Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 11-01-1813, nr 10 nopens de naar Groningen gederegeerde paarden volgens het besluit van 20 dec 1813. De bij hier gevraagde taxatie zo spoedig mogelijk toe te zenden.
327915-01-1814pagina209Ingekomen brief van de heer Commandand van Vriesland van 10-01-1814, nr 153 Betreft de oproeping van eenige Gardes Nationaal van deze gemeente.De geconserneerde personen in te informeren.
327915-01-1814pagina209Ingekomen brief van de Controleur der Belastingen van 15-01-1814, nr 4 Betreft de regeling van de belasting onder de naam van Dienstboden, Paarden , Plavier en Passagiegeld voor 1814. Aan de inhoud te voldoen.
327915-01-1814pagina209Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 15-01-1814, nr 7 Betreft de sequestratie van de door de heren Sieds Pieters en zn te Leeuwarden uit handen de Russchische Kommandanten gekogte masten teer enz. Het ten dezen bedoelde onderzoek zo spoedig doenlijk te doen.
327915-01-1814pagina209Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 15-01-1814, nr 12 Hoe te handelen met Sieds Sakes Posthumus. De levenschte supplet onze lijst te formerenen toe te zenden.
327915-01-1814pagina209Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 16-01-1814, nr 3b Betreft de der aanslagen van 1814 onder de naam van Dienstboden, Paarden, Plavier en Passagiegeld. E ontvangst dezer mandementen te accuseeren.
327922-01-1814pagina211Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 16-01-1814, nr 15 Dienende ten geleide van de besluiten nopens de Franse goederen en de definitieve sluiting op 15 januari der kosten tot de vrijwillige giften bestemd.Comform te handelen.
327922-01-1814pagina211Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 17-01-1814, nr 13 Oproep door de heer Leutenant Collonel J.G. van Sijtzama. Te publiceren.
327922-01-1814pagina211Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 18-06-1814, nr 8 Kennisgeving van de inhoud van een besluit omtrent de voortduring der directe belasting en de registratie. V.k.a.
327922-01-1814pagina211Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 18-01-1814, nr 14 Omtrent de formatie van de lijst van de manspersonen van 46 tot 50 jaar. V.k.a.
327922-01-1814pagina211Ingekomen brief van de kommissaris Generaal van 18-01-1814, nr 27 Houdende mijn hononabel ontslag als Maire van Ternaard. V.k.a
327922-01-1814pagina211Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 18-01-1814, nr 27 Wegens de inrichting van het Staatsblad. V.k.a.
327922-01-1814pagina213Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 21-01-1814, nr 17 Betreft de eisen en plaatsen waarop de Raad van Militie over de onderscheidene reclames zal beslissen. De belanghebbenden te informeren.
327922-01-1814pagina213Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 21-01-1814, nr 30 aanschrijving om de wegen van de sneeuwbergen te doen zuiveren. Aan de inhoud zo spoedig mogelijk te voldoen.
327922-01-1814pagina213Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 22-01-1814, nr 16 Verzoek om een opgaaf van de bedoelde objecten. Zo spoedig mogelijk de vereiste opgaaf te doen toekomen.
327922-01-1814pagina213Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 27-01-1814, nr 33 Het stoppen van de runderpest die in de gemeente Utrecht heerts. Aan de inhoud ten spoedigste te voldoen.
327922-01-1814pagina213Ingekomen brief van de kommissaris Generaal van 29-01-1814, nr 103 Betreft de levering van eenige hooiwagens voor het transport van enige lopens haver. V.k.a.
327905-02-1814pagina215Ingekomen brief van de kommissaris Generaal van 31-01-1814, nr 74 Betreft een heffing op de belastingen van de gebouwde eigendommen en van het personeel en mobilair voor oorlogskosten. De inhoud aan de ingezetene over te brengen.
327905-02-1814pagina215Ingekomen brief van de Kommandant ad interum van Vriesland van 02-02-1814, nr 338 Oproeping van eenige Gardes Nationaal van deze gemeente. De geconserneerde personen te informeren.
327905-02-1814pagina215Ingekomen brief van de kommissaris Generaal van 29-01-1814, nr 29 Betreft een post van 200 fr en 70 c te verantwoorden. V.k.a.
327905-02-1814pagina215Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 30-01-1814, nr 9 Betreft een heffing uit onvoorziene uitgaven. V.k.a.
327905-02-1814pagina215Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 30-01-1814, nr 34 Betreft de instalatie van de afgetreden adjunct maire als lid van de Raad der Gemeente. V.k.a.
327905-02-1814pagina215Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 30-01-1814, nr 90 Wegens levering aan de militairen. V.k.a.
327909-02-1814pagina217Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 31-01-1814, nr 17 Te onderzoeken of er ook Franse eigendommen in bezit van de ingezeten van deze gemeente zijn. Zo spoedig mogelijk hieraan te voldoen.
327909-02-1814pagina217Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 01-02-1814, nr 37 Een schrijven om de bijeen gebrachte gelden voor de ongelukkige stad Woerden ten spoedigste over te maken. Hieraan zo spoedig mogelijk te voldoen.
327909-02-1814pagina217Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 03-02-1814, nr 14 Omtrent het abonnement der Nederlandsche Staatscourant. V.k.a.
327909-02-1814pagina217Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 03-02-1814, nr 20 Informatie dat de leverantie en distributie der benodigheden voor de Armee van de Staat is aangenomen de J.A. Klassen. V.k.a.
327909-02-1814pagina217Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 05-02-1814, nr 19 Betret het aantal in te zenden exemplaren van het budget voor 1814. V.k.a.
327909-02-1814pagina217Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 06-02-1814, nr 25 Betret de dagen waarop de militieraad zal vaceeren tot het aannemen van plaatsvervangers. De hierbij geconserneerde personen te informeren.
327909-02-1814pagina217Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 05-02-1814, nr 21 Omtrent de nog voorhanden zijnde binnenlandsche paspoorten. Zo spoedig mogelijk de verzochte staat van de Binnenlandsche paspoorten te versturen.
327912-02-1814pagina219Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 06-02-1814, nr 26 Betreft de voor het leger gerequireerde wagens. V.k.a.
327912-02-1814pagina219Ingekomen brief van de Controleur der Belastingen van 07-01-1814, nr 13 Betreft toezendeing van rekeningen. Aan het vereiste zsm te voldoen.
327912-02-1814pagina219Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 09-02-1814, nr 32 Hoe te handelen met personen die al of niet ter goede trouw zich niet hebben ingeschreven voor de Landmilitie. Comform te handelen.
327912-02-1814pagina219Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 11-02-1814, nr 45 Verbod om rundervee naar de stad Utrecht te vervoeren. V.k.a.
327912-02-1814pagina219Ingekomen brief van de fungerende officier bij de Rechtbank van 02-02-1814, nr 598 Betreft de alfabetische lijsten en de registers van de Burgerlijke Stand. Aan de inhoud binnen de gestelde termijn te voldoen.
327912-02-1814pagina219Ingekomen brief van de kommissaris Generaal van 08-02-1814, nr 151. Bevestiging van een voorgedragen secretaris. V.k.a.
327915-02-1814pagina221Ingekomen brief van de kommissaris Generaal van 11-02-1814, nr 150. Betreft de levering van 1200 Dragonderpaarden waarvan deze gemeente 10 moet leveren. Aan de inhoud te voldoen.
327915-02-1814pagina221Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 12-02-1814, nr 24. Betreft de verzekning des lands inkomen. V.k.a.
327915-02-1814pagina221Ingekomen brief van de afgetreden adjunct maire R. Posthumus van 17-02-1814. Daarbij zonder aangevoerde redenen bedankt als lid van de Raad der Gemeente. Van deze bedanken de haar Kommissaris te informeren.
327915-02-1814pagina221Ingekomen brief van de Boekhouder en kassier der Staats Courant van 11-02-1814. Betreft de uitgifte en betaling van de Staats Courant. Comform te handelen.
327915-02-1814pagina221Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 15-02-1814, nr 34. Betreft het requiteren van rijtuigen voor het ervoer van officieren. V.k.a.
327915-02-1814pagina221Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 15-02-1814, nr 35. Betreft de voeding der krijgsgevangenen. V.k.a.
327915-02-1814pagina221Ingekomen brief van de kommissaris Generaal van 16-02-1814, nr 179. Dienende ten geleide van een politie verordening tegen het tappen 's avonds na tien uur. De verordeningen ter kennisgeving van de ingezetenen te brengen.
327919-02-1814pagina223Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 17-02-1814, nr 52. Wegens inzending der Akte van opdragt van de Souvereeniteit aan Z.D.H. den heere Prince van Oranje Nassau. Bij dezen bedoelde acte ten spoedigste op te maken en in te zenden.
327919-02-1814pagina223Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 21-02-1814, nr 41. Betreft de vergoeding van reis en verblijfkosten van militairen te lande. V.k.a.
327919-02-1814pagina223Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 21-02-1814, nr 54. Betreft correspondentie met den heer Procureur Generaal bij het hoog Gerechtshof. V.k.a
327919-02-1814pagina223Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 22-01-1814, nr 55. Wegens orders aan de boek, plaat en kaart drukkers te geven. V.k.a.
327919-02-1814pagina223Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 24-02-1814, nr 40. Wegens restitutie der effecten gestort in de Centrale kas. V.k.a.
327919-02-1814pagina223Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 24-02-1814, nr 44. Kennisgevende van de personen dezer gemeente die onder de lansmilitie behoren, op donderdag3 maart 1814 moeten kompareeren. De bedoelde personen te informeren.
327905-03-1814pagina225Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 28-03-1814, nr 37. Betreft de sommatie van de Staat der Patentablen. Comfom te handelen.
327905-03-1814pagina225Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 28-02-1814, nr 38. Informatie dat de door de gepensioneerden aftegeven stukken gratis door de schout moeten worden verstrekt. V.k.a
327905-03-1814pagina225Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 28-02-1814, nr 43a. Betreft het definitieve sluiten van de kisten tot inzameling der vrijwillige giften voor de algemene wapening. V.k.a.
327905-03-1814pagina225Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 02-03-1814, nr 44. Oproep om regelmatig een exemplaar van de bijdragen ter bevordering van het onderwijs aan te schaffen. V.k.a.
327905-03-1814pagina225Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 07-03-1814, nr 48. Omslag der kosten van de door de gemeente geleverde paarden volgens decreet vann 25 maart 1813. V.k.a.
327905-03-1814pagina225Ingekomen brief van de kommissaris Generaal in Vriesland van 07-03-1814, nr 274. Aanschrijving dat alle aanwezige buskruid aan de burgemeester van Leeuwarden te zenden. Bericht te doen aan de ingezetenen om al hun buskruid ter onzer beschikking te stellen.
327912-03-1814pagina227Ingekomen brief van de Controleur der Belastingen van 08-03-1814, nr 34. Betreft de omslag van het Dienstboden geld, Paarden geld en Patenten. V.k.a.
327912-03-1814pagina227Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 09-03-1814, nr 56. Kennisgeving dat officieren op werving van een bataillon naar Groningen en Leeuwarden zullen gezonden worden met verzoek de zelve op alle wegen te ondersteunen. V.k.a.
327912-03-1814pagina227Ingekomen brief van de kommissaris Generaal in Vriesland van 10-03-1814, nr 283. Invitatie om binnen drie dagen een staat in te zenden houdende een staat van doop, pensioen, retraite of gagement gestelde militairen binnen deze gemeente woonachtig. Te berichten dat in deze gemeente gen zodanige militairen gevonden worden.
327912-03-1814pagina227Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 11-03-1814, nr 43. Belasting op de runderbeesten, paarden en schapen voor de landbouw voor 1814, V.k.a.
327912-03-1814pagina227Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 08-03-1814, nr 64. Kennisgeving van het besluit van Z.K.H. om het bestuur der Wateren en Bosschen op te heffen. V.k.a.
327912-03-1814pagina227Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 09-03-1814, nr 39. Kennisgeving van de aangestelde Controleur tot de Directe Belastingen. V.k.a.
327914-03-1814pagina229Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 09-03-1814, nr 40. Aandrag tOT voortgang van de aanleg van leggers voor de belastingen van Dienstboden, Paarden, Plaisier en passagiegeld. Hieraan te voldoen.
327914-03-1814pagina229Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 09-03-1814, nr 49. Betrekkelijk de in de Garnisoen leggende officieren te logeeren. V.k.a.
327914-03-1814pagina229Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 09-03-1814, nr 66 Betreft paarden en postmeesters. V.k.a.
327914-03-1814pagina229Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 11-03-1814, nr 68. De gepubliceerde kentekenen van de runderpest in de Leeuwaarder Courant van 5 maart op de meest mogelijke wijze te publiceren. Hieraan te voldoen.
327914-03-1814pagina229Ingekomen brief van de kommissaris Generaal van 14-03-1814, nr 306. Opzending van de gevorderde paarden volgens besluit van 11 februari tegen vrijdag 18 maart. Aan de inhoud te voldoen.
327914-03-1814pagina229Ingekomen brief van de kommissaris Generaal van 15-03-1814, nr 320. Vraag om antwoord op het verzoek om dragonder paarden van 11 februari. V.k.a.
327919-03-1814pagina231Ingekomen brief van de kommissaris Generaal in Vriesland van 14-03-1814, nr 159a. Wegens de formatie van de Staat van begroting voor 1814. Zoveel mogelijk aan de inhoud te voldoen.
327919-03-1814pagina231Ingekomen brief van de kommissaris Generaal in Vriesland van 14-03-1814, nr 166. Wegens de kosten van de formatie van de Landsmilitie. V.k.a.
327919-03-1814pagina231Ingekomen brief van de Controleur der Belastingen van 15-03-1814, nr 40. Kennisgeving van de benoeming van de controleur der belasting in het arrondisement controle Dockum. V.k.a.
327919-03-1814pagina231Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 15-03-1814, nr 55. Verzoek om een opgaaf van de personen die ten dienste van de Russchische troepen haver hebben getransporteerd. Door deze 20 wagens geleverd en door de conductuers verzocht zijn om de vergoeding te ontvangen.
327919-03-1814pagina231Ingekomen brief van de Ontvanger van de regering van Dockum van 17-03-1814, nr 19. Verzoek om een staat van overledenen in de eerste maanden van 1813. V.k.a.
327919-03-1814pagina231Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 19-03-1814, nr 58. Daarbij retournerende de ingezondene budgets voor 1814.
327919-03-1814pagina231Ingekomen brief van de kommissaris Generaal in Vriesland van 19-12-1814, nr 180. Verzoek om een staat van financieele ambtenaren te sedert 1795 uit hunne posten zijn geraakt. In deze gemeente geen zodanige personen.
327919-03-1814pagina231Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 23-03-1814, nr 60. Ter invulling een lijst wegens de vrijwillige bijdragen voor de zak des vaderlands. Te informeren dat gemelde missive bij ons van geen applicatie is.
327926-03-1814pagina233Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 24-03-1814, nr 67. Kennisgeving van de vrijstelling van R. Posthumus als lid van de Raad der Gemeente. V.k.a
327926-03-1814pagina233Ingekomen brief van de kommissaris Generaal van 24-03-1814, nr 371. Daarbij ter compliteering der Landmilitie oproeping van eenige personen dezer gemeente. De gemelde personen te informeren.
327926-03-1814pagina233Ingekomen brief van de Controleur der Belastingen van 25-03-1814, nr 43. Betreft de sommatie der role van de Landbouw met verzoek dezelfde voor 1 mei in te zenden. Aan de inhoud dezes te voldoen.
327926-03-1814pagina233Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 25-03-1814, nr 48a. Wegens de inzending der staten van de onafgegeven Patentbladen voor 1812. V.k.a.
327926-03-1814pagina233Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 26-03-1814, nr 64. Aanschrijving om het aantal Paarden, wagens en schpen op te geven. V.k.a.
327926-03-1814pagina233Ingekomen brief van de kommissaris Generaal van 26-03-1814, nr 217. Daarbij kennisgevende dat de kosten voor de landmilitie voor deze gemeente moet worden vermeerderd met 170 - : - :
327902-04-1814pagina235Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 31-03-1814. Nadere aanschrijving om het tabel gevraagd bij missive van den 13 maart nr 60 in te zenden. Zo spoedig mogelijk hieraan te voldoen.
327902-04-1814pagina235Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 01-04-1814, nr 49. De vastgestelde instuctiepunten voor de ambtenaren der indirecte belastingen. Conform te handelen.
327902-04-1814pagina235Ingekomen brief van de Controleur der Belastingen van 02-04-1814, nr 44. Betreft de reklamanten tegen de aanslagen der directe belastingen. V.k.a.
327902-04-1814pagina235Ingekomen brief van de kommissaris Generaal in Vriesland 02-04-1814, nr 326a.Oproep om vurige gebeden op woensdag 6 april wegens de goedkeuring der grondwet en de eedaflegging door Z.K.H.
327902-04-1814pagina235Ingekomen brief van de kommissaris Generaal in Vriesland 04-04-1814, nr 421. Oproep van personen die vanwege deze gemeente nog moeten optreden. De bedoelde personen te informeren.
327902-04-1814pagina235Ingekomen brief van de Controleur der Belastingen van 06-04-1814, nr 42. Toezending van de leggers der belastingen van het Dienstboden en paardengeld en Patenten voor 1814. Aan het verzoek te voldoen.
327902-04-1814pagina235Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 08-04-1814, nr 73. Aanschrijving de benodigde orders te stellen tot de voldade der zegels voor de registers van 1814 gefourneerd. De vereiste mandaten ten deses bedoeld af te geven.
327913-04-1814pagina237Ingekomen brief van de Kommissaris der Nationale garde in Vriesland van 09-04-1814. Daarbij eenige personen van de Nationale Garde deser gemeente oproepende om na de belegering van Delfzijl te vertrekken. De genoemde personen in kennis te stellen.
327913-04-1814pagina237Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 13-04-1814, nr 73. Betreft de wijze van naloting voor personen die onder de Nationale Militie vallen die niet geloot hebben. Aan de inhoud te voldoen.
327913-04-1814pagina237Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 14-04-1814, nr 88. Aanschrijving om ze spoedig mogelijk de wegenbonnen binnen de gemeente tot een passabelen staat te brengen. Zo spoedig mogelijk te doen slechten en passabel te maken.
327913-04-1814pagina237Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 09-04-1814, nr 86. Kennisgeving van de verleende approbatie tot het vinden de slatkosteen van de oude Sulje. V.k.a
327913-04-1814pagina237Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 12-04-1814, nr 72. Enige schikkingen betreffende de Landstorm. Overeenkomstig te handelen.
327913-04-1814pagina237Ingekomen brief van de kommissaris Generaal van 15-04-1814. Aanschrijving ter inzending van de gevraagde staat der financiele ambtenaren. Te berichten dat in deze gemeente geen zodanige personen gevonden worden.
327913-04-1814pagina237Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 16-04-1814, nr 89. Wegens de achterstanden van de achterstallige tractementen van de leraars. Zo spoedig mogelijk aan de inhoud te voldoen.
327913-04-1814pagina237Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 18-04-1814, nr 52. Vrijstelling van Poort, Weg, Tol, Brug of straat en Barriere gelden der ambtenaren bij de middelen te Lande. V.k.a.
327922-04-1814pagina239Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 18-04-`1814, nr 76. kennisgeving om dhr G.A. de Beijer Tenbergen alle hulp en bijstand te verlenen. V.k.a.
327922-04-1814pagina239Ingekomen brief van de kommissaris Generaal van 20-04-1814, nr 505. Betreft enige punten omtrent de exercitien van de Landstorm. Aan de inhoud te voldoen.
327922-04-1814pagina239Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 22-04-1814, nr 90. Betreft de vorm van de correspondentie etc der Ministeriele autoriteiten. Comform te handelen.
327922-04-1814pagina239Ingekomen brief van de kommissaris Generaal van 19-04-1814, nr 396. Betreft een Rekest van de Armvoogden van Betterwird ten fine van consideratie en advies. De armbezorgers van Hantum in kennis te stellen en binnen 3 weken te antwoorden.
327922-04-1814pagina239Ingekomen brief van de kommissaris Generaal van 19-04-1814, nr 402. Betreft de herbergier J.K. Boersma die een boete niet wil betalen. De desbetreffende persoon in kennis te stellen.
327922-04-1814pagina239Ingekomen brief van de kommissaris Generaal van 19-04-1814, nr 504. Nog een persoon der gemeente op te roepen ter completering van de Landmilitie. De desbetreffende persoon te informeren.
327926-04-1814pagina241Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 22-04-1814, nr 82. Reklamatie van eene Michelman voormaals ritmeester in Westhaalschen en naderhand in Prusischen dienst. Comfom te handelen.
327926-04-1814pagina241Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 22-04-1814, nr 91. Aanschrijving tot het gebruik van kunstcement. V.k.a.
327926-04-1814pagina241Ingekomen brief van de kommissaris Generaal van 25-04-1814, nr 520. Aanschrijving van de stalhoudende kastelein Plekker buiten de wirdumerpoort te doen afhalen een zwarte merrie oud 6 jaar. Een daartie geschikte persoon het bedoelde paard af te laten halen en aan ons over te brengen.
327926-04-1814pagina241Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 26-04-1814, nr … Aanvraag om op te geven hoeveel dagen de Haverwagens op ries zijn geweest. De wagens zijn voor vervoer voor de Russische Armme vijf dagen op reis geweest.
327926-04-1814pagina241Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 25-04-1814, nr 81. Aanschrijving om voor den 4 mei ter despositie te stellen drie gulden vier stuivers voor een jaar contributie der Staatsbladen. Bij de eerste gelegenheid hieraan te voldoen.
327902-05-1814pagina243Ingekomen brief van de kommissaris Generaal in Vrieland van 28-04-1814, nr 303. Betreft de nadere aanvragen tot Patent. Comform te handelen.
327902-05-1814pagina243Ingekomen brief van de Gouverneur dezer Provincie van 02-05-1814, nr 317. Dienende ter wegneming van alle twijfelen omtrent het Patenteeren van alle Knegts en Meiden etc. van fabrikanten. V.k.a.
327902-05-1814pagina243Ingekomen brief van de Officier bij de Rehtbank van 03-05-1814, nr 168. Betreft de onwilligheid van J.K.Boersma tot voldoen van de boete voor het tappen na tien uur. V.k.a.
327902-05-1814pagina243Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 04-05-1814, nr 58. Ter kennis brengende de benoemde Regulateur der Successe in dit arrondisement. V.k.a.
327902-05-1814pagina243Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 04-05-1814, nr 97. Omtrent de requisten van rijtuigen door reisende officieren. V.k.a.
327902-05-1814pagina243Ingekomen brief van de Gouverneur dezer Provincie van 04-05-1814, nr 576. aanvraag voor de opzending van een nieuwe opgaaf van de door deze gemmeente geleverde paarden volgens besluit van den 20 dec 1813. Zo spoedig mogelijk hieraan te voldoen.
327911-05-1814pagina245Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 09-05-1814, nr 108. Houdende aanschrijving om dadelijk na ontvangst dezes de honden voor zes weken vast te leggen. Comfom aan de inhoud te voldoen,
327911-05-1814pagina245Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 11-05-1814, nr 104. Dienende ter inzending van een sterflijst van overleden Pruisische militairen. V.k.a.
327911-05-1814pagina245Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 12-05-1814, nr 105 Houdende de opheffing van het verbod tot afslaan der staarten der paarden. De ingezetenen te informeren.
327911-05-1814pagina245Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 13-05-1814, nr 61. Nopens de afscheiding van de Koek en Broodbakkers ten aanzien van het patent. V.k.a.
327911-05-1814pagina245Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 13-05-1814, nr 62. Kennisgeving dat de Akten van admissie aan Beurt en Veerschippers onderhorig zijn aan een recht van registratie. V.k.a.
327911-05-1814pagina245Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 14-05-1814, nr 91. Betreft de aanbesteding en reparatie van Gemeente goederen. V.k.a.
327911-05-1814pagina245Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 17-05-1814, nr 613. Wegens de vrijstelling van Tol en barrieregelden der couriers tot overbrengen van depeches. V.k.a.
327911-05-1814pagina245Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 16-05-1814, nr 107. Betreft peronen die vanwege ouderdom tot de landstorm behoren. V.k.a.
327923-05-1814pagina247Ingekomen brief van de Controleur der Belastingen van 18-05-1814, nr 81. Ter opheldering een staat van verschil in de legger van het paardengeld en in het cohier van het veefonds. Zo spoedig mogelijk hierop te reageren.
327923-05-1814pagina247Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 26-05-1814, nr 115. Betreft het ophouden der maandelijkse bedestonden. Hiervan exemplaren aan de leraars deze gemeente te overhandigen.
327923-05-1814pagina247Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 07-05-1814, nr 100. Besluit nopens de jacht en visserijen. d.d. 26 april 1814. Te brengen te kennisgeving van de ingezetenen.
327923-05-1814pagina247Ingekomen brief van de Gouverneur van 07-05-1814, nr 370. Het formeren van een reglement voor de Gemeentelijke in en uitvoer. V.k.a.
327923-05-1814pagina247Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 23-05-1814, nr 113. Informatie dat de verboden tijd der visserij niet eindigt met 1 Juni maar met den 1 Juli als zijnde een schrijffout. V.k.a.
327923-05-1814pagina247Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 25-05-1814, nr 118. Bericht dat de oefeningen van de Landstorm niet meer op zondag mogen plaats vinden. V.k.a.
327903-06-1814pagina249Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 01-06-1814, nr 98. Enige besluiten van Z.K.H. aan de ontvanger van de gemeente met last zich van zijn plicht te kwijten. Ter kennisgeving van de ontvanger te brengen.
327903-06-1814pagina249Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 01-06-1814, nr 130. Dienende kennisgeving dat de Nationale Garde wordt gehoudn voor ontbonden. V.k.a.
327903-06-1814pagina249Ingekomen brief van de Gouverneur dezer Provincie van 03-06-1814, nr 395. Betreft de toezending voor de ontvanger van 120 stuks Patentbladen voor dezer jaren. Comform te andelen.
327903-06-1814pagina249Ingekomen brief van de Gouverneur dezer Provincie van 04-06-1814, nr 577. Een rekest van F. Baruis met een klacht over de te hoge aanslag ter ondersteuning van de armen. Ten spoedigste te berichten.
327903-06-1814pagina249Ingekomen brief van de Gouverneur dezer Provincie van 02-06-1814, nr 687. Wegens de betaling van de paarden die naar Utrecht zijn gegaan ten besluit van 11 februari. V.k.a.
327903-06-1814pagina249Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 06-06-1814, nr 136. Houdende enige punten tegen het ontdekken der deserteurs. V.k.a.
327903-06-1814pagina249Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 07-06-1814, nr 137. Provisioneel Reglement van dicipline voor de Landstorm ten einde dit bekend te maken. Bij de eerste bijeenkomst dit aan de manschappen der Landstorm bekend te maken.
327914-06-1814pagina251Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 08-06-1814, nr 70. Betreft de journalen van de ontvangers der belastingen. V.k.a.
327914-06-1814pagina251Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 08-06-1814, nr 71. Betreft het tekenen der attestatien de Vita voor gepesioneerden. V.k.a.
327914-06-1814pagina251Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 10-06-1814, nr 122. Kennisgving van een te houden vreugde dag over de 31 mei getekende vrede tussen de mogendheden en Frankrijk. Comform te handelen.
327914-06-1814pagina251Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 11-06-1814, nr 123. kennisgeving dat de genoemde vreugde dag door de gouverneur bepaald is op woensdag 15 juni. V.k.a.
327914-06-1814pagina251Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 13-06-1814, nr 140. Eenige voorlopige punten omtrent de organisatie der Landstorm en de voordragd der staf en officieren. V.k.a.
327914-06-1814pagina251Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 13-06-1814, nr 142. Daarbij eenige nadere opgaven vragende omtrent de schadevergoeding der transporten van haver. Comform te handelen.
327914-06-1814pagina251Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 14-06-1814, nr 72. Betreft de bekoming van vrijdommen en remissen van indirecte belastingen. Comform te handelen.
327917-06-1814pagina253Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 15-06-1814, nr 144. Bestaande orders omtrent de militairen die van de vijand zijn terug gekeerd. Ter kennisgeving van de bedoelde personen en comform te handelen.
327917-06-1814pagina253Ingekomen brief van de Gouverneur dezer Provincie van 13-06-1814, nr 512. Betref posten die op het budget van 1813 gevonden worden en niet op de staat van begroting van 1814 zijn gebracht. Ter kennisgeving aan de geconserneerde personen en comform te handelen.
327917-06-1814pagina253Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 18-06-1814, nr 100. Vraag om inzending van de achterstallige kaserneeringskosten van de Franse douaniers.
327917-06-1814pagina253Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 18-06-1814, nr 124. Vrag om een staat van Medicine Doctoren, heelmeesters, vroedmeesters, vroedvrouwen en apothekers in deze gemeente. Binnen de bepaalde termijn hieraan te voldoen.
327917-06-1814pagina253Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 0-06-1814, nr 112. Betreft de driemaandelijkse suppletoire staat der Patenten. Conform te handelen.
327917-06-1814pagina253Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 22-06-1814, nr 76. Betret de assistentie van de veldwachters aan de ambteneren van de Convoijen en Licentien. V.k.a.
327925-06-1814pagina255Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 23-06-1814, nr 101. Eene missive betreffende financien van 176 effecten. V.k.a.
327925-06-1814pagina255Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 18-06-1814, nr 99. Betreffende de nationale schuld. V.k.a.
327925-06-1814pagina255Ingekomen brief van de J.K. van der Velde Heelmeester te Ternaard van 27-06-1814… Dienend tot antwoord onze aanschrijving van den 23 dezer betrekkelijk dezlver promoveering en examinatie. V.k.a.
327925-06-1814pagina255Ingekomen brief van de Gouverneur dezer Provincie van 25-06-1814, nr 572. Het buiten effect stellen van een bepaling omtrent de storting van het contionnement der gemeente ontvangers. De ontvanger van de gemeente te informeren.
327925-06-1814pagina255Ingekomen brief van de Regulateur der Successie van 29-06-1814….. Kennisgeving van de aanstelling tot regulateur en het verzoek twee taxateurs aan zijne Ed door te geven. Tevens het zenden van de lijst van overleden personen sedert 1 januari l.l en dit wekelijks te doen. Aan de inhoud te voldoen.
327902-07-1814pagina257Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 25-06-1814, nr 155. Betreft eenige maatregelen tegen desertie van de Landsmilitie als van andere korpsen. Aan de inhoud te voldoen.
327902-07-1814pagina257Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 27-06-1814 …Houdende uitnodiging de ingezetenen dezer gemeente aan te moedigen een weinig van het hunne bij te dragen. Zoo veel mogelijk.
327902-07-1814pagina257Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 28-06-1814, nr 159. Betreft er op toe te zien dat geen Hanoveranen tot de landbouw worden toegelaten. V.k.a.
327902-07-1814pagina257Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 29-06-1814, nr 77. Kennisgeving van de benoeming van J. Witteveen i.p.v. Tj. De Vries tot Regulateur der successie. Comfom te handelen.
327902-07-1814pagina257Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 29-06-1814, nr 160. Houdende de informatie van de gegeven orders om de nog benodigde pieken te ontvangen. De Pieken zijn door ons ontvangen.
327902-07-1814pagina257Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 30-06-1814, nr 131. Ten geleide van de hierboven gemelde missive van commissie tot inzameling der penningen voor de behoefte landgenoten. V.k.a
327902-07-1814pagina257Ingekomen brief van de Gouverneur dezer Provincie van 30-06-1814, nr 669. Aanschrijving op nevens gaand rekes van L.G. Elsinga en J.G. Tomas. Zo spoedig mogelijk hieraan te voldoen.
327902-07-1814pagina257Ingekomen brief van de Gouverneur dezer Provincie van 01-07-1814, nr 674. Aanschrijving ter inzending van het bericht op de rekesten van F. Bavius. Dit bericht reeds verzonden.
327902-07-1814pagina257Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 01-07-1814, nr 133. Informatie dat de Cordomen der gemeente Utrecht geslagen ingetrokken is. De ingezetenen te informeren.
327902-07-1814pagina257Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 02-07-1814, nr 105. Betrekkelijk het doen van ontvangsten binnen de staten van begrotingen. Te informeren dat in deze gemeente gene zodanige misbruiken plaats hebben.
327906-07-1814pagina259Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 04-07-1814, nr 134. Dienende ten geleide van de nodige exemplaren der uitschrijving van een algemeenen dankdag. Aan de inhoud te voldoen.
327906-07-1814pagina259Ingekomen brief van de Gouverneur dezer Provincie van 06-07-1814, nr 622. Authorisatie om de aanslag van F. Bavius te reduceren tot op derdig gulden. V.k.a.
327906-07-1814pagina259Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 05-07-1814, nr 8. Omtrent de inwerking brengen van de kohieren van de Patentplichtigen voor 1814.
327906-07-1814pagina259Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 05-07-1814, nr 164. Betreft het trouwen van militairen. V.k.a
327906-07-1814pagina259Ingekomen brief van de Gouverneur dezer Provincie van 05-07-1814, nr 621. Dienende ten gelleide van de Staat van begrotingen voor 1814. Aan de inhoud te voldoen.
327906-07-1814pagina259Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 08-07-1814, nr 172. Betreft het wederdienst nemen van teruggekeerde militairen. Comform te handelen.
327906-07-1814pagina259Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 14-07-1814, nr 176. Wegens de schorsing der exercitien van de Landstorm tot den 15 september 1814. De inhoud dezes te brengen ter kennisgeving van onze ingezetenen.
327906-07-1814pagina259Ingekomen brief van de Vrederechter van het Kanton Holwerd van 16-07-1814. Betrekkelijk de ontdekking van de gestolene goederen op de daar bij gevoegde lijsten voorkomende. Aan de inhoud te voldoen.
327906-07-1814pagina259Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 11-07-1814, nr 80. Vrijstelling van Poort-, weggelden en dergelijken aan de ambtenaren der directe belastingen. V.k.a.
327922-07-1814pagina261Ingekomen brief van de Controleur der Belastingen van 11-07-1814, nr 124. Toezending van het kohier der Patenten en teven het verzoek om een reçu. Dadelijk na ontvangst een reçu te doen toekomen.
327922-07-1814pagina261Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 12-07-1814, nr 135. Betreft aan schrijving om de hand te houden aan de wet betrffende de sloop van gebouwen. Comform te handelen.
327922-07-1814pagina261Ingekomen brief van de Gouverneur dezer Provincie van 12-07-1814, nr 696. Betreft een reuest van de Predikant J. Mangel omtrent de verkoop van een huisje te Hantum. Hierop zo spoedig mogelijk te reageren.
327922-07-1814pagina261Ingekomen brief van de Gouverneur dezer Provincie van 14-07-1814, nr 719. Betreft een rescriptie op de requeste van Luitjen Gerrits Elzinga en Jan Gerbens Feima. Aan de inhoud te voldoen.
327922-07-1814pagina261Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 16-07-1814, nr 139. Betreft veranderingen in de akten van de Burgerlijke Stand. V.k.a.
327922-07-1814pagina261Ingekomen brief van de Gouverneur dezer Provincie van 16-07-1814, nr 869. Wegens de betaling van de nog onbetaalde Dragonders paarden door de gemeente geleverd. V.k.a.
327922-07-1814pagina261Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 19-07-1814, nr 178. Omtrent de liquidatie der nog onbetaalde fournitures. Bij ons van geen applicatie.
327922-07-1814pagina261Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 21-07-1814, nr 140. Aanschrijving om de bij hunne bekende diefstallen aan te geven. De veldwachters van de inhoud te informeren.
327922-07-1814pagina261Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 23-07-1814, nr 181. Wegens ten behoeve van de geallieerde legers geleverde levensmiddelen. Vk.a.
327930-07-1814pagina263Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 25-07-1814, nr 183. Versoek om eopgeve van personen die voor bloequades wonden hebben bekomen. Bij ons niet van toepassing.
327930-07-1814pagina263Ingekomen brief van de Gouverneur dezer Provincie van 25-07-1814, nr 746. Betreft het rekste van J. Mangel omtrent de verkoop van een huisje te Hantum. V.k.a.
327930-07-1814pagina263Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 27-07-1814, nr 144. Aanschrijving om toe te zien op het reglement op de Jacht en Visserij. Aan de inhoud te voldoen.
327930-07-1814pagina263Ingekomen brief van de Regulateur der Successie van 28-07-1814. Omtrent het opmaken der lijsten der overledenen. V.k.a.
327930-07-1814pagina263Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 29-07-1814, nr 88. Wegens de vrijstelling van Poortgeld etc. etc. aan geemploijeerden bij de Directe belastingen. V.k.a.
327930-07-1814pagina263Ingekomen brief van Controleur van 30-07-1814, nr 125. Betreft de legger der verponding op de gebouwen en dueren en vensters voor 1814. Aan de inhoud te voldoen.
327930-07-1814pagina263Ingekomen brief van de Gouverneur dezer Provincie van 30-07-1814, nr 758. Moeilijk leesbaar.V.k.n.
327930-07-1814pagina263Ingekomen brief van de Gouverneur dezer Provincie van 30-07-1814, nr 713. Schrijven ter bestrijding van het tekort op de gemeente inkomsten over 1814. Aan de gemeente ontvanger door te geven.
327930-07-1814pagina263Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 01-08-1814, nr 145. Aanschrijving om de honden te doen vastleggen tot 1e september aanstaande. Aan de inhoud te voldoen.
327930-07-1814pagina263Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 01-08-1814, nr 145. Omtrent het tekeer gaan van particuliere loterijen. V.k.a.
327930-07-1814pagina263Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 02-08-1814, nr 89. Wegens de benoeming van vijf zetters. Dadelijk de leden der Gemeenteraad op te roepen om vijf zetters te benoemen.
327930-07-1814pagina263Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 03-08-1814, nr 90. Wegens het in werking brengen van de kohieren van het Dienstboden en Paarden geld voor 1814. Aan de inhoud dezes te voldoen.
327906-08-1814pagina265Betreft een notificatie tegen het strandzoeken. De inhoud ter kennis brnegen van onze gemeente.
327906-08-1814pagina265Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 03-08-1814, nr 193b. Vrag om verznding van een opgaven volgens besluit van 26 juni l.l. art. 155. Is reeds verzonden.
327906-08-1814pagina265Dienende ten geleide van de kohieren van de belasting van het Dienstbode en paarde geld. Aan de inhoud te voldoen.
327906-08-1814pagina265Ingekomen brief van de Gouverneur dezer Provincie 05-08-1814, nr 738. Betreft een som van 58-10-0 voorziene uitgaven voor 1814. Kopij dezer dispositie aan de ontvanger dezer gemeente te doen toekomen.
327906-08-1814pagina265Ingekomen brief van de Gouverneur dezer Provincie 06-08-1814, nr 744. Dienende ten geleide van een bericht van de administrerende Armvoogd. Zo spoedig mogelijk aan de inhoud te voldoen.
327906-08-1814pagina265Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 03-08-1814, nr 93. Betreft de aanvragen van patent door de schout voor personen die nalatig blijven zulks te doen. V.k.a.
327906-08-1814pagina265Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 09-08-1814, nr 150. Dienende ter kennisgeving van de benoemde Opperhoutvester en houtvesters van deze provincie. V.k.a.
327906-08-1814pagina265Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 10-08-1814, nr 202. Wegens de benoeming van Tamboers en Piepers bij de Come Landstorm. Verzoek aan de Gouverneur om de voordracht van officieren bij de Landstorm dezer gemeente te bevestigen.
327906-08-1814pagina265Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 11-08-1814, nr 151. Houdende de invitatie de veldwachters in die betrekking te stellen als de Gendarmerie plegen te staan. Aan de inhoud te voldoen.
327906-08-1814pagina265Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 12-08-1814, nr 96. Betreft de Patenderende Notarissen. V.k.a
327906-08-1814pagina265Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 13-08-1814, nr 203. Kennisgeving van de benoeming Guerin tot provinciale commandant. V.k.a
327906-08-1814pagina265Ingekomen brief van Controleur van 14-08-1814, nr 138. Wegens het opmaken der staat van veranderingen in de landerijen. Aan de inhoud te voldoen.
327906-08-1814pagina265Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 15-08-1814, nr 97. Wegens het beedigen der Patentplichtigen die daar aan onderworpen zijn. Voor zover zulks niet geschied is.
327906-08-1814pagina265Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 15-08-1814, nr 152. Verzoek om opgaven van personen die na 1795 van hunne posten ontslagen zijn. In deze gemeente geen zulke personen.
327906-08-1814pagina265Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 17-08-1814, nr 153. Versoek om een lijst van edellieden in de gemeente. In deze gemeente geen edellieden woonachtig.
327906-08-1814pagina265Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 23-08-1814, nr 154. Betreft ar. Tegen het hooi of stro branden aan de wegen. De ingezetenen te informeren.
327929-08-1814pagina267Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 23-08-1814, nr 212. Betref de infomatie in welke plaatsen de signalementen van deserteurs moeten worden aangeplakt. Aan de inhoud bij voorkomende aangelegenheden te voldoen.
327929-08-1814pagina267Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 25-08-1814, nr 155. Betreft het afgeven van consenten tot het doen van collecte. V.k.a.
327929-08-1814pagina267Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 26-08-1814, nr 156. Betreft het te houden toezicht op de bakkers. Aan de inhoud te voldoen.
327929-08-1814pagina267Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 26-08-1814, nr 215. Betreft de stipte naleving van het besluit van den 12 augustus no 11 Staatsblad 94. v.k.a.
327929-08-1814pagina267Ingekomen brief van de kommissaris in het arrondissement van 26-08-1814, nr 216. Toezending van een reglement nopens de huisvesting en verzorging van de troupes marcherende op de bodem van de staat. Bij voorkomende gelegenheid hieraan te voldoen.
327929-08-1814