Index Mairie Nes (Westdongeradeel) inv.nr. 277 (Register van door de maire aan de prefect verzonden stukken 1812-1816)
ToegangInv.nr.DatumNadere aanduidingAanduidingNaam of titel
327701-01-1812pagina1Dispositie aan de heer rijksbaron, ridder van het legioen van eer, prefect van het departement Friesland in reactie op de dispositie van 18 december 1811 de kennisgeving dat de adjunct-maire en de municipale raad zijn geÔnstalleerd
327704-01-1812pagina1Bericht aan de commissie der inscriptie van het kanton Leeuwarden waarin wordt geÔnformeerd over de mannen in de gemeente die chantiers, charpentiers en vochers
327715-01-1812pagina1Bekendmaking dat de maire van de gemeente Nes, van de heer prefect de order heeft ontvangen om de opgeschrevenen van de lichting 1810 op te roepen. Dit zijn alle jongemannen geboren in het jaar 1790.
327725-01-1812pagina2Aan de commissie van maritieme conscriptie gezonden lijst van mannen geboren in het jaar 1790
327702-02-1812pagina3Antwoord aan de prefect op een verzoek van 6 januari 1812 dat er in de gemeente geen gestichten van liefdadigheid zijn
327702-02-1812pagina3Antwoord aan de prefect op een verzoek van 22 januari 1812 en definitieve en gewijzigde lijst
327723-02-1812pagina3Antwoord aan de prefect op een verzoek van 24 januari 1812 om de lijst van alle personen van 20 tot 60 jaar
327701-03-1812pagina3Aan de prefect gestuurde ingevulde tabellen in antwoord op een verzoek van 3 februari 1812
327702-03-1812pagina4Aan de prefect toegestuurde staat in antwoord op zijn verzoek van 11 februari 1812.
327704-03-1812pagina4Ontvangstbevestiging aan de prefect van stukken voor het bijhouden van de burgerlijke stand
327711-03-1812pagina4Niet gebruikte stukken die zijn ontvangen van de prefect op 2 maart 1812 en die nu worden teruggestuurd
327712-03-1812pagina5Melding van de gemeente Nes, dat hij heeft ontvangen het keizerlijke decreet van 29 februari 1812 en dit heeft meegedeeld aan de ingezetenen. Het decreet gaat over het opslaan van verboden goederen en het binnenbrengen van goederen via de douane via daartoe aangewezen plaatsen
327701-04-1812pagina6Antwoord aan de prefect op het verzoek van 4 maart 1812 met een lijst van varensgezellen die van maire opdracht kregen naar Leeuwarden te gaan.
327701-04-1812pagina6Bericht aan de de keizerlijke procureur van de rechtbank te Leeuwarden in antwoord op het verzoek van 24 maart 1812 dat er in het eerste kwartaal door de maire geen vonnissen zijn gesteld
327701-04-1812pagina6Ontvangstbevestiging aan de prefect dat hij enkele tabellen heeft ontvangen
327704-04-1812pagina6Antwoord op een verzoek van de prefect van een verzoek van 6 maart 1812 dat er in de gemeente geen dokters in de rechten of de medicijnen wonen
327704-04-1812pagina7Antwoord op het verzoek van de prefect van 8 maart 1812 dat na nauwkeurig onderzoek is gebleken dat de genoemde goederen en kredieten niet te vinden zijn in de gemeente.
327704-04-1812pagina7Antwoord op het verzoek van de prefect van 15 maart 1812, dat in deze gemeente geen prentendrukkers, boekverkopers en dergelijke aanwezig zijn
327704-04-1812pagina7Antwoord op het verzoek van de prefect van 22 maart 1812, dat in deze gemeente de genoemde kooplieden of werklieden niet gevestigd zijn
327704-04-1812pagina8Antwoord op het verzoek van de prefect van 22 maart 1812 dat in deze gemeente geen gestichten van liefdadigheid zijn
327704-04-1812pagina8Ontvangstbevestiging aan de controleur der belasting over de roles van de directe belasting voor 1812
327704-04-1812pagina8Melding aan de ontvanger van de belasting dat de inwoners van Nes is meegedeeld dat de ontvanger op 8 april 1812 de belastingstaten zal opmaken
327707-04-1812pagina9Antwoord op het verzoek van de prefect van 1april (ontvangen op 5 april) om een aantal vragen te beantwoorden
327707-04-1812pagina9De maandelijke accusatie van de deze maand ontvangen stukken van de prefecture
327709-04-1812pagina9Bericht aan de prefect dat de municipale raad een veldwachter heeft aangesteld met een traktement van 80 caroliguldens
327709-04-1812pagina10Brief aan de kerkvoogden, diakens en armbezorgers met het verzoek om binnen 3 dagen een opgave te doen van bezittingen, zoals dit is bepaald door de prefect
327716-04-1812pagina10Melding aan de prefect dat aan arbeiders van Nes is meegedeeld, dat zij worden verzocht zich vrijwillig te melden om arbeid te berichten, omdat dit in vorige jaren zeer positief ervaren is
327719-04-1812pagina11Antwoord aan de prefect op de vraag of er voldoende paspoorten zijn, dat er nog 38 stuks voorradig zijn en dat dit een afdoende jaarvoorraad is
327721-04-1812pagina12Bericht aan de keizerlijke procureur van de rechtbank in Leeuwarden dat de 13 april 1812 ontvangen plakkaten direct zijn aangeplakt
327722-04-1812pagina12Antwoord op de vraag van de prefect van 1 april 1812 over de onroerende goederen die onder de administratie van de gemeente vallen
327701-05-1812pagina13Antwoord op de vraag van de prefect op 5 februari 1812 om een staat der bevolking van 1811 op te sturen
327706-05-1812pagina13Bericht aan de prefect met het maandelijkse overzicht van de ontvangen stukken
327710-05-1812pagina13In antwoord op de vraag van de prefect van 28 april 1812 over Isaac Polet het bericht dat deze waarschijnlijk in Hallum woonachtig is
327709-05-1812pagina14Antwoord op een vraag van de prefect van 1 mei 1812 (divisie militaire zaken) dat de gezochte persoon niet in deze gemeente verblijft)
327712-05-1812pagina14Antwoord aan de ontvanger van de belasting op een schrijven van over de registers van bezittingen
327723-05-1812pagina14Ontvangstbevestiging aan de commissisaris van de maritieme inscriptie…….
327723-5-1812pagina14Bericht aan de prefect over de begroting van het jaar 1812
327728-05-1812pagina14Antwoord aan de prefect op het verzoek van 19 mei 1812 over het aantal molens in de gemeente
327728-05-1812pagina14Antwoord aan de commissaris van de maritieme inscriptie over de aantallen voedsel die een visser gewoonlijk meeneemt, en ook daadwerkelijk nodig heeft
327728-05-1812pagina15Bericht aan de prefect dat als repartiteur zijn benoemd: Klaas Pieters Bosch, Doede Wybrens Doedema, Eelke Idzes Idsardi
327728-05-1812pagina15Antwoord op verzoek van de prefect van 5 mei 1812 dat er in de gemeente geen heelmeesters en geneesheren zijn
327728-05-1812pagina15Bericht aan de prefect dat de traktementen voor de schoolonderwijzers betaald zijn
327729-05-1812pagina16Bericht aan de prefect over klachten over het onterecht vrijstellen van mensen voor de dienst alsmede het ontduiken van de loting. Betrokkenen: Tjeerd Jouws, Tjeerd Klazes, Gosse Sipkes, Wybren Sjoerds te Holwerd, Age Jacobs, Douwe Jans, Klaas Meinderts, Tjerk Jans en Lieuwe Lykeles
327702-06-1812pagina17In antwoord op het verzoek van de prefect van 22 mei 1812 een lijst met genomineerden om als aardewerkers naar Den Helder te worden gestuurd
327702-06-1812pagina17In antwoord op het verzoek van de prefect van 22 mei 1812 wordt aan de commissaris bij de werken van Den Helder een lijst met genomineerden om als aardewerkers naar Den Helder te worden gestuurd
327702-06-1812pagina17Melding van de maire aan de gemeente van een door de prefect ontvangen decreet over de prijzen van tarwe en rogge
327703-06-1812pagina19De maandelijke accusatie van de deze maand ontvangen stukken van de prefecture
327709-06-1812pagina19Verzoek aan de controleur van de belasting om bijgaande verklaring in drievoud te ondertekenen en door te sturen aan de prefecture
327713-06-1812pagina19In antwoord op verzoek van de prefect van 4 juni 1812 het bericht dat de betreffende bruggen niet in de gemeente te vinden zijn
327713-06-1812pagina19In antwoord op verzoek van de prefect van 23 mei 1812, nr. 198 het bericht dat dit niet van toepassing is
327717-06-1812pagina20Brief aan de prefect over de uitdeling van soupes aan de armen met de mededeling, dat de voorgestelde werkwijze zijn doel voorbijschiet omdat men niet weet hoe men dit moet bereiden en ook omdat de uitgestrektheid van de gemeente te groot is. Binnen de gemeente daarom een andere oplossing zoeken
327719-06-1812pagina21In antwoord op het verzoek van de prefect van 23 mei 1812 een opgaaf van de hoeveelheid granen
327726-06-1812pagina21Brief aan de prefect over een abusievelijk vermeld bedrag van fl. 1500 bedoeld voor geleverde eet- en kleedwaren aan de armen
327726-06-1812pagina21In antwoord op het verzoek van de prefect van 4 juni 1812 een tabel met de aanwezige takken van industrie
327704-07-1812pagina22De maandelijke accusatie van de deze maand ontvangen stukken van de prefecture
327716-07-1812pagina22Antwoord aan de prefect van 30 juni 1812 over de in Den Helder te werkgestelde Rienk Tobias de Vries, die wegens lichamelijke ongeschiktheid is afgekeurd en een brief heeft gestuurd aan Pieter Klazes v.d. Velde te Wierum, met de mededeling dat de brief ten onrechte aan de maire is gestuurd
327716-07-1812pagina22In antwoord op het verzoek van de prefect op 27 juni 1812 dat er in de gemeente 16 militaire bedden zich bevinden
327720-7-1812pagina23Aan de prefect toegestuurde staat voor de belasting op de runderen
327723-7-1812pagina23Brief aan de prefect over een uitdelingscommissie voor soep, bestaande uit Sjoerd Pieters Feenstra, kastelein, Frederik Schregardus, Mr. Bakker, te Wierum en Feike Faber, landbouwer en Sybren Dirks Osinga, gardenier te Nes
327723-07-1812pagina23Bericht aan de prefect dat Balling Klazes Mollema is benoemd als veldwachter tegen een traktement van fl. 80 per jaar
327702-08-1812pagina24De maandelijke accusatie van de deze maand ontvangen stukken van de prefecture
327703-08-1812pagina24Terugzending van een formulier aan de prefect met de aantekening dat er geen koets- en rijpaarden in deze gemeente zijn
327729-08-1812pagina25Nogmaals een bericht aan de prefect in reactie op de brief van 5 juni 1812 over het niet terecht zijn van klachten over de onterechte vrijstelling van dienst en lotontduiking. Betrokken personen: Age Jacobs, Douwe Jans, Tjeerd Jouws en Tjeerd Klazes, Klaas Meinderts
327729-08-1812pagina26Zeer gedetailleerde opgave aan de prefect met een inventarisatie wat er nog over is van de vorige oogst
327703-09-1812pagina27Aan de prefect toegestuurd procesverbaal van de kascontrole van de municipale ontvanger
327703-09-1812pagina27De maandelijke accusatie van de deze maand ontvangen stukken van de prefecture
327717-09-1812pagina27Zeer gedetailleerde opgave aan de prefect van de wijze van visserij, het aantal vissers en het aantal visserschepen en meer kengetallen over de visserij in Wierum.
327717-09-1812pagina29In antwoord op verzoek van de prefect de bevestiging dat Klaas Meinderts geen schipper is of eigenaar van een schip
327717-09-1812pagina30Brief aan de ontvanger van belasting ressort Dokkum met de beantwoording van een aantal vragen en de mededeling dat een aantal vragen al waren beantwoord, ten geleide van de belasting roles
327702-10-1812pagina30De maandelijke accusatie van de deze maand ontvangen stukken van de prefecture
327703-10-1812pagina30Aan de prefect de normale toezending van het procesverbaal over de verificatie van de gemeentekas.
327710-10-1812pagina31In antwoord op het verzoek van de prefect van 3 oktober 1812 het bericht dat er geen behoeftige personen of een gesticht van weldadigheid in de gemeente is
327726-10-1812pagina31In antwoord op het verzoek van 9 oktober 1812 de beantwoording van een aantal vragen
327726-10-1812pagina31Ontvangstbevestiging aan de prefecture, administratie en plaatselijke belasting met dagtekening 15 oktober 1812
327726-10-1812pagina31In antwoord op het verzoek van de prefect de berichtgeving over het areaal mangelwortel en de verwachte omvang van de oogst
327701-11-1812pagina32De maandelijke accusatie van de deze maand ontvangen stukken van de prefecture
327702-11-1812pagina32Aan de prefect de normale toezending van het procesverbaal over de verificatie van de gemeentekas.
32779-12-1812pagina32In antwoord op het schrijven van de prefect van 20 november 1812 een opsomming van de krankzinnigen en doofstommen in de gemeente. Betrokkenen: Ytje Christiaans, dochter van Kristiaan Ulriks, Antje Sapes, Sape Thomas, Wouter Wouters Posthumus, Wouter Jelles, Harmen M. de Jong, M.H. de Jong
32779-10-1812pagina33Bericht aan de prefect dat Evert Jans van Kuikens weduwe niet kan ondertekenen omdat ze al 18 jaar overleden is
327721-12-1812pagina33Aan de prefect ingezonden tabel over de koepokentingen in de gemeente
327721-12-1812pagina33Bericht aan de prefect dat er geen vrijwilligers zijn om chirurgijn aan de Mayor te worden
327721-12-1812pagina33Bericht aan de prefect dat er geen geneesheren en heelmeesters in de gemeente zijn die verdienen aan de inrichtingen van weldadigheid, omdat die hier niet zijn
327721-12-1812pagina34Antwoord aan de prefect op het schrijven van 14 december met de mededeling dat er geen personen in de gemeente zijn die aan de beschrijving voldoen
327726-12-1812pagina34Aan de prefect terug gezonden duplicaat
327709-01-1813pagina34Aan de prefect gestuurde staat van geboortes, huwelijken en overlijden
327711-01-1813pagina34Bericht aan de prefect dat de heer A. Joha de functie van secretaris heeft waargenomen en nu ontslagen is en dat T. de Waart, schoolmeester te Nes deze functie nu aanvaard heeft
327706-01-1813pagina35Maandelijkse beschrijving aan de prefect van de ontvangen stukken
327713-01-1813pagina35Aan de prefect gestuurde stukken aangaande de burgerlijke stand
327719-01-1813pagina35Bericht aan de prefect dat er zich enige personen hebben aangemeld om tabaks v.k. te worden, net zoals Primo Janz dit heeft waargenomen in 1812
327719-01-1813pagina36Verzoek aan de prefect om autorisatie te verlenen bepaalde bedragen te mogen betalen
327722-01-1813pagina36Antwoord op het verzoek van de prefect van 18 januari 1813 met de bevestiging dat Jacob Kornelis en Gosse Sipkes ten tijde van de lichting als schipper op de kleine kustvaart werkzaam waren
327726-01-1813pagina36Geleidebrief aan de prefect voor Take Sjoerds de Jong die als eigenaar met zijn paard ter beschikking wordt gesteld
327728-01-1813pagina37Bericht aan H. van der Veen, kustkanonnier, dat hij zich moet melden te Delfzijl
327703-02-1813pagina37Maandelijkse beschrijving aan de prefect van de ontvangen stukken
327703-02-1813pagina37Procesverbaal van de kas van ontvanger Stallinga over de maand januari 1813
327710-02-1813pagina37Stuk aan de keizer m.b.t. de keizerlijke douane
327716-02-1813pagina38Bericht aan de prefect over de betaalde en openstaande posten
327716-02-1813pagina38Lijst met alpabetische namen der gemeente aan de prefect
327716-02-1813pagina38Lijst met doofstommen in de gemeente aan de prefect
327716-02-1813pagina38Bericht aan de procureur-generaal van de rechtbank in Leeuwarden dat Sytze Teunis de Waart is voorgedragen als griffier bij het politiegerecht
327727-02-1813pagina38Ontvangstbevestiging aan de prefect van een ontvangen besluit
327706-03-1813pagina39Bericht aan de prefect dat niemand in de gemeente in 1812 koepokken heeft gehad
327707-03-1813pagina39Vijftal aan de prefect toegestuurde inschrijvingscertificaten en een overlijdensakte
327718-03-1813pagina39Bericht aan de prefect dat de gemeente geen effecten heeft, maar als die er zouden zijn geweest, die bij de voormalige districtsrentmeester zouden moeten zijn
327724-03-1813pagina39Bericht aan de procureur dat er het eerste trimester van 1813 geen politievonnissen zijn gewezen
327706-04-1813pagina39Bericht aan de prefect over het aantal verwers en hoeveel lijnolie ze gebruiken
327719-04-1813pagina40Bericht wie tot leden van de municipale raad zijn gekozen: K.P. Bosch, H.M. Wijnia, D.H.Doedema, allen te Nes en T.F.Fokkens en E.J.Idsardi te Wierum
327721-04-1813pagina40Notificatie aan de gemeenteleden van Nes dat men zich vrijwillig aan kan melden voor de militaire dienst
327723-04-1813pagina40Bericht aan de prefect dat er in de gemeente geen personen op de naamlijst van 500 meestbegunstigde inwoners van het departement staan
327717-05-1813pagina41Bericht aan de prefect dat Klaas Pieters Kablouw niet in de gemeente is of daar in de buurt
327717-05-1813pagina41Bericht aan de prefect over de financiŽle opgave waarom gevraagd is
327724-05-1813pagina41Bericht aan de prefect over het niet voorhanden hebben van certificaten van effecten die koers in Holland hebben gehad, door het vorige bestuur is hier geen verantwoording over afgelegd.
327724-05-1813pagina41Verzoek om vrijstelling van de kastelein van Nes van inkwartiering van gendarmerie op zondagavond omdat er geen sprake is van lastering van keizer Napoleon
327729-05-1813pagina42Bericht aan de prefect dat er binnen de gemeente geen situaties zijn, waar waren worden uitgestald
327701-06-1813pagina42Bevestiging aan de prefect dat er in de gemeente niemand is die destijds geen familienaam heeft gekregen
327701-06-1813pagina42Procesverbaal van de kas van ontvanger Stallinga over de maand mei 1813
327702-06-1813pagina42Maandelijkse beschrijving aan de prefect van de ontvangen stukken
327702-06-1813pagina42In antwoord op verzoek van de prefect 21 mei 1813 een staat van industrie en manufacturiŽle zaken over het jaar 1812
327702-06-1813pagina42In antwoord op verzoek van de prefect op 5 april 1813 de door de adjunctmaire geverifieerde belastinginventarisatie op runderen, paarden en schapen
327722-06-1813pagina42Door municipale raad getekende budgetstaat en bijlagen verzonden aan de prefect.
327723-06-1813pagina42In antwoord op het verzoek van de prefect het bericht dat bepaalde personen hier niet wonen
327704-07-1813pagina43In antwoord op de missive van de prefect wordt deze medegedeeld dat dhr. D. Stallinga zijn werk als ontvanger goed heeft gedaan
327705-07-1813pagina43Aan de prefect gestuurde missive waarvan de inhoud onduidelijk is. Ruurd Eeltjes Toornmans is al op 28 januari 1813 in het militair hospitaal overleden.
327728-07-1813pagina43Aan de prefect gestuurde gedetailleerde staat van onvoorziene uitgaven
327728-07-1813pagina43Bericht aan de prefect dat er dit trimester en het vorige trimester geen vonnissen zijn gesproken. Met excuses voor het te laat melden
327730-07-1813pagina44Opgave aan de prefect van de aantallen hoornbeesten in de gemeente
327705-08-1813pagina44Gedetailleerde beschrijving van betaalde rekeningen uit de post onvoorziene uitgaven, o.a. aan Sybren Dirks Osinga, N.Bouma, S.P. Feenstra en J.M.Minnema
327710-08-1813pagina45Opgave aan de onderprefect van de aantallen pondematen veldvruchten in de gemeente
327718-08-1813pagina45Opgave aan de onderprefect over de staat van de schapen en wol in de gemeente
327718-08-1813pagina46Opgave aan de onderprefect over de staat van hooiland, grasland, mangelwortel en graanland
327726-08-1813pagina47In antwoord op verzoek van de onderprefect toegestuurde tabel van huizen met nieuwe bewoners. Specifiek worden genoemd: G.Heringa, D.R.Stallinga, weduwe Johannes Eeltjes Koning (nu gehuwd met Gerlof Sijtzes Wieringa, P.H. Dijkstra, Andries Edges Adema P.H. de Jong, Wytze Doekes Visser, A.J. De Vries, met bijhorende huisnummers
327701-09-1813pagina47Aan onderprefect gestuurde staat van ontvangen stukken in augustus 1813
327705-09-1813pagina47Bekendmaking aan de gemeenteleden van het bericht van de onderprefect over de opgeroepenen voor de lichting 1813
327713-09-1813pagina48Bericht aan de prefect over de omslag van de ingezetenen
327713-09-1813pagina48Aan de prefect toegezonden journaal van het derde trimester met de specifieke melding over gedeserteerden
327714-09-1813pagina48Verzoek aan de prefect van Schiermonnikoog om de uitgeleende aardewerkers en metselaar te betalen
327726-09-1813pagina49Aan de ontvanger teruggestuurde staat voor de belasting met de mededeling dat Aafke Freerks van der Paal nu in nr. 102 te Wierum woont
327727-09-1813pagina49Bericht aan de onderprefect dat er in de gemeente geen zinnelozen zijn
327703-10-1813pagina49Bericht aan P.F. Venekamp dat hij geld moet overmaken naar de ontvanger-generaal in Leeuwarden
327703-10-1813pagina49Bericht aan de onderprefect over het bewijscertificaat m.b.t. de staat der non valeurs
327705-10-1813pagina49Bericht aan de ontvanger dat er het komende trimester geen patentplichtigen of anderen waarom gevraagd is, in de gemeente aanwezig zijn.
327718-10-1813pagina49Brief aan Lieuwe Lykles, Tjerk Jans, Thomas Tjerks, Sjoerd Douwes en Willem Nutterts, dat zij zich op 13 october bij de maire in Leeuwarden moeten melden. Ook het verzoek om te bezien of er recent varensgezellen zijn binnengekomen.
327701-11-1813pagina50Aan onderprefect gestuurde staat van ontvangen stukken in oktober 1813
327710-11-1813pagina50Verzoek aan de ontvanger om staten door te sturen naar de prefect.
327715-11-1813pagina50Brief aan D.Stallinga, K.P. Heeringa, H.M.Wijnia en L.P.van de Meulen met de mededeling dat zij zijn ingedeeld voor de dienst van de nationale garde
327716-11-1813pagina50Brief aan de prefect over onvoorziene uitgaven t.b.v burgerlijke stand en bestuurskosten
327728-11-1813pagina51Brief aan de commandant G.H. Van Asbeck dat er vier kozakken zijn aangekomen en dat die zijn doorgezonden naar Leeuwarden
327701-12-1813pagina51Bekendmaking van het bericht van de prefect H.van Sminia dat een ieder zich moet voorzien van een oranjeteken
327702-12-1813pagina51Bericht aan de commandant over hoeveel een officier en manschappen kosten per dag. De orde is hersteld en maire wil de officier en manschappen danken en naar Leeuwarden terugsturen
327702-12-1813pagina51Verzoek aan de prefect H.van Sminia om een bedrag te benutten uit de post onvoorziene uitgaven om de manschappen die de orde hebben gehandhaafd te bekostigen
32779-12-1813pagina52Bericht aan de directeur Ruitinga over het niet aanwezig zijn van branderijen en brouwerijen in de gemeente en dat geen franse ambtenaren zijn achtergebleven, maar dat H.E. Schultz van Wierum een geschikte buralist zou zijn
327709-12-1813pagina52Verzoek aan commandant van Asbeck om paspoorten en ontslag uit de dienst van enkele varensgezellen die 2 1/2 jaar in Franse dienst zijn geweest. Het gaat om: Kornelis Johannes, Goitzen Andries, Doede Gerbens, Gerlof Johannes, Douwe Jitzes, Hendrik Lieuwes en Willem Sytzes
327713-12-1813pagina53Verzoek aan de controleur om nader instructie over hoe om te gaan met de pas ontvangen staten van belasting op onroerend goed, deuren en vensters
327713-12-1813pagina53Aan de maire van Schiermonnikoog doorgezonden belastingstaten die verkeerd waren bezorgd door de ontvanger
327717-12-1813pagina53Bericht aan de prefect over het inzamelen van geld via intekening
327717-12-1813pagina53Procesverbaal aan de prefect over de kasverificatie van de ontvanger D. Stallinga
327720-12-1813pagina53In kennis stelling van de prefect van de klacht van predikant Petrus Romar over het verstoren van de kerkdienst door jongeren in Wierum
327722-12-1813pagina54Ten geleide van een merrypaard wat op bevel van de commissaris-generaal naar Leeuwarden is gezonden
327723-12-1813pagina54Bericht aan de prefect over het inzamelen van geld via intekening
327727-12-1813pagina54Bericht aan de commissaris-generaal der financiŽn te Amsterdam dat er via intekening vrijwillige giften zijn gedaan voor de algemene bewapening
327731-12-1813pagina55Bericht aan de officier bij de rechtbank Eekma, dat er geen namen bekend zijn, danwel dat die uit angst niet durven te worden genoemd van de jongeren die de kerkdienst van predikant Romar hebben verstoord.
327731-12-1813pagina55Verzoek aan commandant van Asbeck om paspoorten en ontslag uit de dienst van enkele varensgezellen die 2 1/2 jaar in Franse dienst zijn geweest. Het gaat om: David Kornelis, Jan Willems, Gosse Tjerks, Pieter Johannes en Lieuwe Thomas
327717-01-1814pagina55Bericht aan de commissaris-generaal van Politie dat er in de gemeente geen andere ambtenaren zijn, dan die in Nederland zijn geboren
327717-01-1814pagina55Bericht aan de commissaris-generaal van Friesland dat er in de gemeente geen fransen zijn aangetroffen
327729-01-1814pagina56Bericht aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden over personen in de gemeente die inmiddels in Appingedam verblijven, maar nooit zijn ingeschreven. Met excuses voor het late doorgeven
327720-01-1814pagina56Ontvangstbevestiging aan de prefect van een ontvangen mandement over paarden en dienstbodengeld
327722-01-1814pagina56Aan prefect gezonden staten van de burgerlijke stand
327722-01-1814pagina56Bericht aan de prefect over de taxatie van het geleverde paard
327725-01-1814pagina57Voordracht aan de commissaris-generaal om de gewezen adjunctmaire als de plaatsvervanger van de maire aan te stellen
327731-01-1814pagina57Bericht aan v.d. Haer over het te laat inzenden van de begroting, met excuses voor te laat inzenden
327731-01-1814pagina57Aan v.d. Haar gestuurde alfabetische lijst van manschappen tussen 46 en 50 jaar. Daarnaast een vraag over hoe de recent toegezonden inventarisatie over tarwe en vruchten moet worden geÔnterpreteerd
327703-02-1814pagina58Aanbeveling aan de commissarissen-generaal van Friesland om dhr. Sijtze Teunis de Waart, wonende te Nes, te benoemen als secretaris van de gemeente
327702-02-1814pagina58Aan commissaris v.d. Haar toegestuurde bewijzen van personen die voor vrijstelling in aanmerking komen
327708-02-1814pagina58Aan v.d. Haar toegestuurde inventarisatie van voorraden granen en vruchten in de gemeente
327708-02-1814pagina58Aan de commissie van Woerden toegestuurd inzamelingsbedrag en blijk van medeleven na de ramp die Woerden getroffen heeft
327712-02-1814pagina59Aan v.d. Haar toegezonden exemplaar van het budget over 1813
327715-02-1814pagina59Bericht en verzoek aan v.d. Haar over het niet kunnen verzenden van het inzamelingsbedrag voor Woerden door D.J. Booitsma, gewezen adjunct-maire.
327722-02-1814pagina59Bericht aan v.d. Haar over de opgemaakte paspoorten
327726-02-1814pagina60Motivatie aan v.d. Haar, dat een aantal personen niet waren opgeschreven voor de landmilitie. Het gaat om de volgende personen: Hartman Dirks Hartmans, Gerrit Jans v.d. Gang, Tjerk Douwes Terpstra, Wynzen Metskes de Vries, Bote Klazes Groen, Tjibbe Tomas Hiemstra, Johannes P. Gunstra, G.D.v.d.Ploeg, J.K. Postma
327726-02-1814pagina60Aan v.d. Haar gestuurde acte van opdracht van souvereiniteit
327726-02-1814pagina61Door municipale raad getekende akte van souvereiniteit aan de souvereine vorst Willem Frederik
327716-03-1814pagina61onleesbaar
327717-03-1814pagina61Aan de commissie-generaal gestuurde paarden welke gekocht zijn van K.M.Winia en H.D.Hartmans
327717-03-1814pagina62Brief aan de comm. Generaal over het feest voor de soevereiniteit en de door van Asbeck gezonden mannen om oproer, mishandeling en belediging te voorkomen
327719-03-1814pagina62Verzoek aan de comm. Generaal om extra middelen aan te mogen wenden uit de post onvoorziene uitgaven
327722-03-1814pagina63Brief aan v.d. Haar dat er voor vervoer van haver naar de russische troepen in Zwolle paarden en wagens ter beschikking zijn gesteld door: K.P.Bosch, Jouwsma, H.K.Jaarsma, T.Jouwsma, D.J.Boitsma, D.W.Doedema, D.R.Stallinga, H.D.Hartmans, B.D. Hogtstra, H.J.Hartmans. T.F.Fokkens en Fr. Schregardus
327728-03-1814pagina63Bericht aan de commissarissen generaal dat bedoelde financiŽle ambtenaren niet in de gemeente aanwezig zijn
327728-03-1814pagina63Bericht aan v.d. Haar over de moeizame inning van belasting door de ontvanger J.K. Teitsma
327731-03-1814pagina64Vragen aan v.d. Haar over hoe om moet worden gegaan met paspoorten en certificaten, zeker waar dit vissers en zeelieden betreft
327731-03-1814pagina64Informatie voor v.d. Haar over het aantal paarden, wagens en schepen en pramen in de gemeente
327705-04-1814pagina64Verzoek om uitstel aan v.d. Haar om de staten later te mogen inzenden
327705-04-1814pagina64Bericht aan de schout van Ee over de verblijfskosten van een 4-tal kozakken bij kastelein v.d Heide in de Altena
327705-04-1814pagina65Verzoek aan de comm. Generaal om extra middelen aan te mogen wenden uit de post onvoorziene uitgaven
327705-04-1814pagina65Verzoek aan de comm. Generaal om het aantal te leveren manschappen en financiŽle middelen voor de landmilitie te verminderen om diverse redenen
327718-04-1814pagina66Brief aan v.d. Haar met de begrotingsstaten en enkele kanttekeningen daarbij
327723-03-1814pagina66Publicatie voor de inwoners van de gemeente over de te heffen belasting
327725-04-1814pagina67Bericht aan v.d. Haar over het aantal geschikte personen in deze gemeente
327704-05-1814pagina67Bericht aan de gouverneur over het herstellen van de gegevens uit de quotisatie
327710-05-1814pagina67Opgave aan de gouverneur van een aan de artillerietrein geleverd paard
327710-05-1814pagina67In tweevoud aan de commissaris v.d. Haar toegestuurde gemeenterekening
327718-05-1814pagina68Verzoek aan de commissaris om degenen in het arrondisement die jenever vervoeren aan te schrijven
327718-05-1814pagina68Bericht aan v.d. Haar dat er in de gemeente geen pruisische soldaten zijn gestorven
327721-05-1814pagina68Aan de gouverneur geretourneerde verzoeken van de herbergier met het voorstel dat in principe iedereen zijn eigen gelag moet betalen, waarbij de armvoogden dragen voor de armen in de gemeente.
327701-06-1814pagina69Verzoek aan de gouverneur om de onkosten voor de geleverde paarden te voldoen
327717-06-1814pagina69Bericht aan de gouverneur over een geleverde zwarte merry die richting Utrecht is gegaan
327720-06-1814pagina69Aan de gouverneur toegestuurde kopierekeningen van de armvoogdij
327718-06-1814pagina70Volledige naamsbeschrijving van leden der compagnie van Nes aan v.d. Haar
327723-06-1814pagina71Aan v.d. Haar gestuurde opgave van kosten voor franse douaniers die nooit zijn terug betaald
327728-06-1814pagina71Bericht aan v.d Haar over het bedanken voor de inzet van commandant L.Dijkstra, omdat de drie compagniŽn zich nu zelf kunnen redden
327730-06-1814pagina71FinanciŽle eindafrekening aan v.d. Haar
327703-07-1814pagina72Proces-verbaal aan de officier van de rechtbank over een man uit Holwerd die door enkele knapen uit Wierum is mishandeld
327703-07-1814pagina72Aan v.d. Haar toegestuurde procesverbaal van verificatie van de ontvanger Stallinga
327703-07-1814pagina72Beicht aan Alberda dat er in de gemeente geen bijzondere beroepen worden uitgeoefend
327711-07-1814pagina72Bericht aan v.d. Haar over het correct afsluiten van de staten van de begroting
327716-07-1814pagina73Notificatie over een vrijwillige inzameling, omdat deze gemeente minder geschonden uit de oorlog is gekomen dan Deventer, Delfzijl en Coevorden
327716-07-1814pagina73Notificatie over een algemene dankdag op 20 juli en waar men zich dan al aan moet houden
327712-07-1814pagina73Lijst van belasting op sluizen en landerijen en het bericht dat de ontvanger ook volgende keer wel mag invorderen
327712-07-1814pagina74Aan de heer gouverneur toegezonden staat van afstand
327715-07-1814pagina74Aan de heer gouverneur toegezonden conceptverzoek met het verzoek op een positief antwoord
327716-07-1814pagina74Bericht aan de gouverneur dat er in de gemeente geen geneesheren, vroedmeesters of vroedvrouwen en apothekers zijn, maar dat dit niet nodig is omdat de heer Johannes Ulbes Noordenbos dit in Nijkerk is
327719-07-1814pagina74Aan de commissaris toegestuurd cohier van patentplichtigen in 1814.
327725-07-1814pagina75Bericht aan de gouverneur over het herstellen van het woord gulden door het woord frank in het reglement van plaatselijke belasting
327725-07-1814pagina75Verzoek aan commissaris v.d. Haar om uitleg hoe om te gaan met iemand die fraude heeft gepleegd
327701-08-1814pagina75Bericht aan v.d. Haer, dat de vraag van 23 juli hier niet van toepassing is
327701-08-1814pagina75Bericht aan v.d. Haer da er geen personen zijn vertrokken naar de blokkades van door de fransen bezette vestigingen
327702-08-1814pagina76Aan de commissie ter ondersteuning van behoeftigen dat er geen geld ter beschikking kan worden gesteld vanwege armoede en gering inkomen in de gemeente.
327708-08-1814pagina76Antwoord aan v.d. Haer over de officieren van staf. Het gaat om: J.J. Rittenberg, W.T.Wierdstra, T.W.Walsma, D.W.Doedema, A.D. Bosch, H. Schregardus, Sjoerd D. Osinga, H.F.Jouwsma, F. Faber, B.K. Mollema, J.D. Boitsma, T.T.Jouwsma
327711-08-1814pagina76Bericht aan de controleur (2 bladzijden) over de belastingaangiften en aangeslagen. Genoemd worden A.K.Bouma te Nes en P.K. van der Velde met redenen waarom hun aanslag verlaagd zou moeten worden
327713-08-1814pagina78Bericht aan v.d. Haer over de aanstelling van zetters: H.D. Hartmans en D.W. Doedema te Nes en T.Fokkens, K.D. Hartmans en B.D. Hogstra te Wierum. Omdat D.J. Boitsma zich als waarnemend schout zijn aanwezigheid bij vergaderingen verzaakt het verzoek hem te mogen bedanken.
327715-08-1814pagina78Antwoord aan v.d. Haer over vreemdelingen die zich in de gemeente ophouden. Genoemd worden: Auke Douwes Bosch, Liepke Annes Smids, Gerben Johannes v.d. Ploeg. Daarnaast zullen nog een 3 a 4 hun bewijzen indienen.
327723-08-1814pagina79Bericht aan de gouverneur dat in de gemeente geen Friesche edelen of edele vrouwen wonen
327723-08-1814pagina79In antwoord op een missive van v.d. Haer over sluikerijen en fraude wordt door de schout verklaard dat niemand is gevonden die zich daaraan schuldig maakt.
327705-09-1814pagina80Aan v.d. Haer toegestuurde staat over wapens in de gemeente
327710-09-1814pagina80Brief aan de gouverneur over nog niet ontvangen vergoeding voor de haverwagens naar Zwolle en teven het verzoek om de lijsten van de huren van huizen en landerijen te sturen
327713-09-1814pagina80Bericht aan de gouverneur dat D.J. Boitsma wordt bedankt als adjunct-schout en dat als raadslid wordt voorgedragen Hartman Jorrits Hartmans en als adjunctschout Romke Wybrens Doedema
327719-09-1814pagina81Bericht aan v.d. Haer dat 15 september het cohier voor de belasting op runderbeesten, paarden en schapen aan de ontvanger is overgedragen
327719-09-1814pagina81Bericht aan v.d. Haer, dat de personen van de landstorm niet geÔnventariseerd konden worden vanwege het oogstwerk. In Wierum lukt het wel om de volgende personen te lokaliseren: J.M. Minnema, B.J. Bloemsma en Jacob Lieuwes Visser
327719-09-1814pagina81Aan de controleur gestuurde informatie over personeel, mobilair en verkoop van tabak.
327721-09-1814pagina82Aan de officier van de rechtbank gestuurd procesverbaal over Jacob Jelles de Wilde, aanvaller en G.Fr.Schregardus, verweerder
327721-09-1814pagina82Bericht aan de gouverneur over de bijdrage over de ingezetenen van de gemeente over het achterstallig 1813
327718-09-1814pagina82Bericht aan de schout van Schiermonnikoog, dat de commissaris van arrondisement Leeuwarden officieren in de landstorm van Schiermonnikoog heeft benoemd: B.M. Teeninga, Cornelis Eltjes Hoeksma, Tjeerd Botes Konter en Rink Meinderts Dobbinga
327725-09-1814pagina82Bericht aan de controleur over het niet kunnen opgeven van de inkomsten van broodslijters en broodverkopers
327729-09-1814pagina83Bericht aan de gouverneur over de leden van de krijgsraad van de landstorm: K.M.Wynia, J.J. Rittenberg, H.D.Hartmans, J.M. Minnema, T.W. Walsma, T. Fokkens, M.M. Zeilinga, J.E. van der Zee, R.W. Doedema, K.D. Hartmans, S.F. De Waart
327729-09-1814pagina83Nogmaals het verzoek aan de gouverneur, met redenen omkleed, dat de schout D.J. Booitsma wil bedanken als lid van de raad en H.J. Hartmans als vervanger wil aanwijzen
327704-10-1814pagina84Aan v.d. Haer toegestuurde lijst van uit Frankrijk terug gekomenen
327708-10-1814pagina84Verzoek aan de gouverneur om zegels voor de ontvanger
327710-10-1814pagina84Verzoek aan de gouverneur om zo snel mogelijk geld beschikbaar te stellen om pieken te kopen bij A.H. de Boer
327712-10-1814pagina84Verzoek om dispensatie voor Hartman Dirks Hartmans van Nes om de landmilitie van Wierum te mogen leiden. Dit niet honoreren leidt mogelijk ook tot bedanken door A.H. Wynia, D.R.Stallinga.
327717-10-1814pagina85Processen-verbaal aan de officier bij de rechtbank. Een over belastingfraude en een over de belediging van W.J. van Paesens door Sipke Jans Visser
327722-10-1814pagina85Procesverbaal aan de officier van de rechtbank over de belediging van A.B.Dijkstra door H.G. Boltje
327722-10-1814pagina85Aan v.d. Haer een aanschrijving over de situatie van het bataljon op Ameland
327722-10-1814pagina85Aan de gouverneur nogmaals het dringende verzoek om informatie te sturen over de hren van huizen en landerijen
327722-10-1814pagina86Aan de president van de rechtbank gestuurde handtekening van de schout en de adjunct-schout
327722-10-1814pagina86Verzoek aan de kolonel van de landstorm om vrijstelling van de wekelijkse exercitie tijdens het najaarsseizoen
327726-10-1814pagina86Aan de gouverneur de vraag hoe omgegaan moet worden met de trouwboeken die vol zijn, terwijl er nieuwe trouwverzoeken binnen komen.
327728-10-1814pagina86Bericht aan de controleur met de leggers van verandering
327729-10-1814pagina87Herhaald verzoek aan de kolonel van de landstorm om L. Dijkstra, aangesteld onderwijzer van de landstorm te mogen bedanken om de kosten te kunnen drukken.
327707-11-1814pagina87In antwoord op verzoek van de gouverneur de volgeschreven registers van de burgerlijke stand
327707-11-1814pagina87Bericht aan de controleur over een nieuw opgerichte bakkerij in Wierum
327707-11-1814pagina87Aan de officier van de rechtbank met de veldwachter gestuurde persoon Jan Ates Groen, omdat er nog steeds geen antwoord is ontvangen.
327714-11-1814pagina88Aan de gouverneur toegestuurd tableau van vermiste personen in het franse leger die vermoedelijk in Rusland krijgsgevangen zijn gemaakt
327723-11-1814pagina88Verzoek aan de gouverneur om in 1814 en 1815 de grondbelasting niet meer met 5% te verhogen
327728-11-1814pagina88Door de schout en voltallige raad ondertekende brief aan de gouverneur, waarin zij zich verweren tegen beschuldigingen van ingezetenen van de gemeente, die niet voor Oranje zouden zijn geweest. Ondertekend door Doede Wybrens Doedema, Bauke D. Hogtstra, Fredrik Schregardus, Hartman Dirks Hartmans, E.J. Idsardi, Klaas Pieters Bosch, S.P. Feenstra, Tomas Fokkens, Klaas Melis Wynia en Romke Wybrens Doedema
327729-11-1814pagina89Aan de gouverneur gestuurde brief over vermeende beschuldigingen. Er is in Nes en Wierum een oproep geweest onder aanvoering van Freerk Jans, G.P. Reitsma en Jan Douwes Visser, waarbij men Hartman Jorrits Hartmans en Romke Wybrens Doedema en de meeste raadsleden te pakken heeft gehad.
327729-11-1814pagina90Aan de officier gestuurd procesverbaal van diefstal door Feike Faber gepleegd
327703-12-1814pagina90Bericht aan de gouverneur over de hoge belastingsdruk met daarbij staten van de dijksflorenen en de dijksinstructie
327703-12-1814pagina90Aan de gouverneur gestuurde staten van belasting
327720-12-1814pagina91Brief aan de gouverneur over het vaccineren van weeskinderen en het overtuigen van de nut en noodzaak daarvan
327722-12-1814pagina92Aankondiging aan de bewoners dat de schout met de adjunctschout en de zetters bij Nanne Berends Bouma in Nes en T.P. Feenstra in Wierum zullen vergaderen over het opnemen van de onroerende goederen
327728-12-1814pagina92Bericht aan de ontvanger dat er op 9 januari 1815 een vergadering is over de belasting
327728-12-1814pagina93Reactie op de brief van ontvanger Albarda van 23 december 1814 met de mededeling dat er geen aangiftebiljetten zijn binnen gekomen
327713-01-1815pagina93Aan de ontvanger toegestuurde releves van de belasting
327716-01-1815pagina93Verzoek aan de gouverneur namens Antje Jans, sinds kort weduwe van Freerk Botes Koudenburg met het verzoek haar zoon uit de dienst te ontslaan, zodat hij in haar onderhoud kan voorzien
327716-01-1815pagina93Bij de gouverneur ingediende declaraties voor diverse kosten
327718-01-1815pagina94Bij de gouverneur ingediende declaraties voor diverse kosten met het verzoek deze van de post onvoorziene uitgaven te mogen betalen
327725-01-1815pagina94Aan de gouverneur gezonden staten van de burgerlijke stand
327723-01-1815pagina94Ontvangstbevestiging aan de gouverneur van de burgelijke standformulieren voor 1815
327714-02-1815pagina94In reactie op het verzoek van de gouverneur toegestuurde staten van de bevolking
327714-02-1815pagina94Nagenoeg onleesbare tekst over Jacob Pieters Dijkstra, jenever en brandewijn en biljetten van W.J. Paesens
327714-02-1815pagina95Herhaald verzoek aan de gouverneur namens Antje Jans, sinds kort weduwe van Freerk Botes Koudenburg met het verzoek haar oudste en enige zoon uit de dienst te ontslaan, zodat hij in haar onderhoud kan voorzien
327728-02-1815pagina95Brief aan de gedeputeerden over de gemeenterekening
327728-02-1815pagina95In reactie op het verzoek van de gouverneur nogmaals de toegestuurde staten van de bevolking
327709-03-1815pagina96Toelichting op de begroting van de gemeente Nes
327709-03-1815pagina97Bericht aan de gouverneur over de begrotingsstaten van de gemeente Nes en de mededeling dat niet alle raadsleden die hebben getekend. T.W.Wierdstra en Fr. Schregardus niet vanwege lichamelijke gesteldheid, Doede Johannes Booitsma blijft weigeren de vergaderingen bij te wonen
327725-03-1815pagina97Brief aan het departement van binnenlandse zaken dat er met de omwenteling van 1795 in deze gemeente geen mensen zijn benadeeld doordat ze uit de functie zijn gezet
327728-03-1815pagina98Bericht aan de gouverneur dat geen van de vermiste militairen is terug gekomen en dat er ook geen tekens van leven van zijn ontvangen
327728-03-1815pagina98Aan de commandant van de provincie Friesland terug gestuurde staten
327731-03-1815pagina98Ontvangstbevestiging aan de gouverneur van een bericht van de divisie militaire zaken
327701-04-1815pagina98Aan de gouverneur uitgesproken verwachting dat er genoeg mensen beschikbaar zullen zijn voor de plaatselijke schutterij
327702-04-1815pagina99Aan de ontvanger-generaal gestuurde belastingaangiften
327705-04-1815pagina99Antwoord aan de gouverneur op een verzoek van de divisie militaire zaken met de melding dat er geen schepen van de gevraagde grootte in de gemeente zijn
327707-04-1815pagina99Brief aan de militiecommissaris met de lijst van aangeschrevenen en de melding dat er geen vrijwilligers zijn
327710-04-1815pagina100Brief aan de gouverneur dat er toch niet zo veel vrijwilligers zijn voor de schutterij
327714-04-1815pagina100Brief aan de gouverneur dat als er dan geen vrijwilligers zijn voor de schutterij deze wel uit de opgeschreven worden gezocht
327725-04-1815pagina100Verzoek om 400 intekeningsbiljetten aan de commissie
327725-04-1815pagina100Aan de gouverneur toegestuurde staat van de bevolking
327725-04-1815pagina100Aan de controleur doorgegeven patentschuldigen
327730-04-1815pagina101Bericht aan de gouverneur dat er in de gemeente geen paarden zijn die gemist kunnen worden
327730-04-1815pagina101Bericht aan de gouverneur over een artilleriepaard
327730-04-1815pagina101Bericht aan de gouverneur dat er geen vrijwiligers voor pontonier zijn
327730-04-1815pagina101Aan de militiecommissaris gestuurde bewijzen van vrijstelling
327730-04-1815pagina101Bericht aan de dienstdoende officier dat er niet eerder bericht is gegeven omdat er geen zaken zijn die streden tegen de goede orde
327709-05-1815pagina102Aan de dienstdoende officier toegezonden wekelijks verslag
327714-05-1815pagina102Kennisgeving aan de inwoners van de gemeente over de tijden waarop zij terecht kunnen om aangifte e.d. te doen
327714-05-1815pagina102Antwoord aan de ontvanger van Dokkum dat er in deze gemeente geen goederen zijn van Maria Wilhelmina Boydart, weduwe Antony Andreas de Loos
327715-05-1815pagina102Verzoek aan de gouverneur om meer patentbladen te sturen
327715-05-1815pagina103Bericht aan de militiecommissaris dat alle lotelingen zijn betrokken bij de loting
327716-05-1815pagina103Bericht aan de gouverneur over het aantal dagen moet worden vergoed voor de gemaakte resi van G. Siedzes
327716-05-1815pagina103Klacht over het gedrag van deurwaarder Kroon, die niet genoeg invordert
327717-05-1815pagina104Aan de commissaris toegestuurde kopie van de biljetten, die niet allemaal zijn ingevuld en soms verklad
327724-05-1815pagina104Antwoord op de enquete van de commies generaal der convoien en licenten over inkomsten en geografie van de gemeente
327708-06-1815pagina105Verzoek aan de schout van Zoutkamp of de dienstplichtige Marten Kornelis Visser gesignaleerd is in die gemeente of op een vissersboot uit Zoutkamp
327710-06-1815pagina105Bericht aan de gouverneur over het op grond van de resolutie in twee keer invorderen en de mededeling dat de eerste invordering in augustus klaar zal zijn
327710-06-1815pagina105Verzoek aan de fungerende officier om aan te geven hoe om te gaan met de boeten rond de plaatselijke belasting, zodat dit aan de fraudeur J.P.Dijkstra meegedeeld kan worden
327718-06-1815pagina106Bericht aan de militieraad dat Marten Cornelis Visser momenteel vaart bij Willem Kornelis uit Zoutkamp en ergens vist op oesters. Zodra het mogelijk is wordt hem bericht gegeven
327720-06-1815pagina106Bericht aan de ontvanger dat de classificatie van slijters van sterke dranken is uitgevoerd
327730-06-1815pagina106Bericht aan de gouverneur dat er geen vermoeden is dat de vermisten in Rusland krijgsgevangen zijn gemaakt
327707-06-1815pagina107Kennisgeving aan de inwoners van de gemeente met het verzoek om verzorgings- en verplegingsmiddelen ter beschikking te stellen voor gewonde soldaten
327721-06-1815pagina107Reactie op de missive van de gouverneur over het niet tijdig kunnen insturen van de tijdelijke verificatie van de gemeentekas omdat de modellen niet meer voorradig waren
327719-07-1815pagina108Bericht aan de gouverneur dat de volgende personen in de commissie voor de inzameling van penningen bereid zijn gevonden: Jacob Jacobus Rittenberg, Gerrit Jans Dijkstra, H.M.Wynia, D.Stallinga, Jan Minnema en K.D. Hartmans
327719-07-1815pagina108Bericht aan de commissie over het verzenden van verzorgings- en verplegingsmiddelen
327721-07-1815pagina108Geleidebrief aan de officier van justitie bij de aangehoudende persoon Rein Kornelis Walstra, met diverse redenen, waarom hij is aangehouden
327705-07-1815pagina109Brief aan de schout van Ternaard, dat veldwachter K.Mollema de voortvluchtige Jan Ates Groen, die een misdrijf heeft gepleegd bij Tjerk Opts, komt ophalen, omdat vernomen is dat deze zich bij H.Folkertsma bevindt
327705-07-1815pagina109Brief aan de gouverneur over de kosten van bebakening van de waddenzee
327705-08-1815pagina110Brief aan de gouverneur over de benoeming van personen als zitter in de gemeenteraad: Doede Wybrens Doedema, Hartman Dirks Hartmans en K.P. Bosch uit Nes en Kornelis D. Hartmans en Hartman Jorrits Hartmans te Wierum
327705-08-1815pagina110Verzoek aan de gouverneur om patentbladen te sturen
327721-08-1815pagina110Bericht aan de militieraad dat Marten Cornelis Visser eerder had kunnen komen, maar dat er sprake was van misverstanden over plaatsvervanging
327723-08-1815pagina111Bericht aan de gouverneur dat is ingezameld voor de oorlogsgewonden een bedrag van fl. 34, 8 -
327703-09-1815pagina111Aan de gouverneur gestuurd procesverbaal van de verificatie van de gemeentekas
327711-09-1815pagina111Verzoek aan de gouverneur over hoe te handelen met de goederen en geredde bemanning van de op de Engelmansplaat gestrande schoener van Yzaak M. Knoph van Trontheim
327720-09-1815pagina112Verzoek aan de gouverneur om akten van ondertrouw en trouwen te paraferen
327720-09-1815pagina112Aan de gouverneur geretourneerde ingevulde enquete
327725-09-1815pagina112Brief aan de gouverneur met voorstellen over de hoe de schulden van het voormalig district Westdongeradeel voldaan kunnen worden
327725-09-1815pagina113Brief aan de gouverneur met suggesties over de mogelijke oorzaken van hondsdolheid en wat de mogelijke oplossingen zijn om deze ziekte te voorkomen
327728-09-1815pagina114Bericht aan de gouverneur dat er nog steeds geen nieuws is over vermisten in Rusland
327702-10-1815pagina114Verzoek aan de ontvanger van Nes om zo snel mogelijk de rekening van 1814 te sturen om aan het verzoek van de gouverneur te voldoen
327703-10-1815pagina114Bericht aan de militieraad over Marten Kornelis Visser. Er is van alles gedaan om hem zich te laten melden, maar dit vertrouwen is gestaakt. Vermoedelijk is Marten naar Engeland gevlucht. Verzoek aan de militieraad is om een opsporingsbevel uit te vaardigen en in de kranten te plaatsen
327703-10-1815pagina115Aan de controleur gestuurde staat van verandering voor 1816
327704-10-1815pagina115Aan de gouverneur gestuurde procesverbaal van de verificatie van de gemeentekas
327705-10-1815pagina115Bericht aan de gouverneur over een dubbeltelling in de plaatselijke belasting van 24 pondematen bij K.M. Wynia en Tj. Wierds Wiestra, wat na 3 jaar nog steeds niet is rechtgetrokken
327706-10-1815pagina116Geleidebrief bij het aanbrengen van een in militaire kledij gehulde persoon bij de gouverneur, die mogelijk een deserteur kan zijn. Hij noemt zich Wijnand van den Heuvel en is afkomstig uit Amsterdam
327710-10-1815pagina116In antwoord op een vraag aan de gouverneur de mededeling, dat er in de gemeente geen waag is, waar boter wordt gewogen en dat er ook geen kuipers gevestigd zijn
327712-10-1815pagina116Aan de commandant Dolleman gestuurd proces-verbaal van de arrestatie van de vermeende deserteur Wijnand van den Heuvel
327716-10-1815pagina117Bericht aan de gouverneur dat op de eerder verzonden lijst 2 personen ontbreken: J. H. de Jong, voorman van K.M.Wynia, H. Jaarsma en N.B.Bouma en Wybren Heerkes Hoogakker, voorman van D. Stallinga en K.D. Heeringa
327721-10-1815pagina117Omdat het schrijven van 23 augugustus niet is aangekomen wordt dit nogmaals aan de gouverneur gestuurd.
327721-10-1815pagina117Omdat niet duidelijk was aan wie de ingezamelde penningen verstuurd moesten worden, is dit nog niet gebeurd. Bij dezen alsnog
327724-10-1815pagina117Aanbieding aan de gouverneur van Overijssel van een ingezameld bedrag voor door de brand ongelukkig geworden personen in Vriezenveen, Wanneperveen en den Ham
327728-10-1815pagina118Aan de gouverneur toegezonden gemeenterekening. Hierin wordt ook gesproken over boetes, o.a.. Van J.P. Dijkstra
327701-11-1815pagina118In antwoord op bericht van de gouverneur, dat Bozem de Vries, van der Worm en van Leijen niet bekend zijn, maar dat er op de Fransen nog vorderingen openstaan bij smid W.W.Postma, timmerknecht J.J. de Wilde en matroos J.J. de Vries
327707-11-1815pagina118Verzoek aan de gouverneur om akten van ondertrouw en trouwen te paraferen
327727-11-1815pagina119Bericht aan de gouverneur in reactie op een missive over paarden. Het aanbod is niet voordelig voor bouwlieden in de gemeente, want er kunnen goedkoper paarden worden gekocht
327727-11-1815pagina119Bericht aan de gouverneur over betalingen van huisvesting en voeding van militairen
327720-12-1815pagina119Brief aan de gouverneur over de meeste gegoede personen in de gemeente: Klaas Melis Wynia, Klaas Pieters Bosch, Hartman Dirks Hartmans, Doede Wybrens Doedema, Romke Wybrens Doedema, Tjipke Wierds Wierdstra, Doede Johannes Boitsma te Nes, Bauke Douwes Hogtstra, Tomas Fokkes Fokkens, Eelke Idzes Idsardi, Frederik Schregardus en Sjoerd Pieters Feenstra te Wierum
327726-12-1815pagina120Verzoek aan de gouverneur om geboorte-akten te paraferen
327723-03-1816pagina120In antwoord op een missieve van de gouverneur het bericht dat er geen rooms-katholieke kerk in de gemeente is
327730-03-1816pagina120Brief ter geleide aan de gouverneur van de 4 trommen, 8 stokken en vier bandeliers van de Landstorm, met de mededeling dat die door de gemeente zelf zijn betaald.
327730-03-1816pagina120Bericht aan de gouverneur met het register van rescipisten van de oorlogsbelasting
327716-04-1816pagina120In antwoord op een verzoek van de gouverneur toegestuurde tabellen
327716-04-1816pagina120In antwoord op een verzoek van de gouverneur toegestuurde tabellen
327723-04-1816pagina121Bericht dat er geen spullen van de Landstorm van de eilanden Schiermonnikoog en Ameland aanwezig zijn in de gemeente Nes
327726-04-1816pagina121Bericht aan de gouverneur met het register van afgekochte rescipisten van de oorlogsbelasting
327726-04-1816pagina121Aan de gouverneur gestuurde begrotingstaten van het dorp Nes en van het dorp Wierum
327709-05-1816pagina121Antwoord op een vraag van de gouverneur: er zijn geen kloosters of andere geestelijke corporaties in de gemeente
327703-05-1816pagina121Ontvangstbevestiging aan de gouverneur van het mandement van de directe belasting
327724-06-1816pagina122Brief aan de gouverneur dat er wel strandingen zijn geweest in de gemeente, maar dat er bij het rijk niets gemeld hoeft te worden
327728-06-1816pagina122Antwoord aan de gouverneur dat er geen postwagens zijn aangehouden
327705-07-1816pagina122Brief aan de gouverneur over het afsluiten van de zaak rond te afgekochten voor de oorlogsbelasting
327712-07-1816pagina122Bericht aan de controleur dat het register van patentplichtigen pas kan worden opgestuurd als er nog ontbrekende vellen worden opgestuurd
327720-07-1816pagina123Antwoord aan gedeputeerde staten dat er in de gemeente geen krankzinnigen wonen
327722-07-1816pagina123Aan de controleur gestuurde leggers van patentplichtigen
327730-07-1816pagina123Antwoord aan de gouverneur dat de in de tabel genoemde wapens niet door de landstorm zijn gebruikt
327708-08-1816pagina123Bericht aan de gouverneur dat in Nes geen personen zijn die een beroep kunnen doen op de invalidenkas 1813
327724-08-1816pagina123Verzoek aan de gouverneur om extra geld uit te kunnen geven voor schrijfbehoeften en staatscouranten
327705-08-1816pagina124Bericht aan de gouverneur dat er zeer weinig grasland in de gemeente is, en dat het hooi door hevige regenval aan de krappe kant is
327729-08-1816pagina124Brief aan de gouverneur over het aantal armen in de gemeente
327726-08-1816pagina124Brief aan de gouverneur met alsnog ingevulde tabel over de ontvangsten en uitgaven in de laatste 12 jaren
327727-08-1816pagina124Aan de gouverneur toegestuurde legger van ongebouwde eigendommen en de staat der veranderingen
327727-08-1816pagina124Brief aan de gouverneur over de benoeming van personen als zitter in de gemeenteraad: Klaas Pieters Bosch, Hartman Dirks Hartmans, Doede Wybrens Doedema te Nes en Kornelis Dirks Hartmans en Eelke Idzes Idsardi te Wierum
327703-09-1816pagina125Verzoek aan de gouverneur om nog 25 patentbladen te sturen
327727-09-1816pagina125Verzoek aan de controleur om zo snel mogelijk een tweede suppletair patentlegger toe te sturen