Index Mairie Nes (Westdongeradeel) inv.nr. 276a (Agenda op de ingekomen stukken 1812-1816)
ToegangInv.nr.DatumNadere aanduidingAanduidingNaam of titel
3276a18-12-1811pagina1ingekomen stuk prefect over de aanstelling als maire van de gemeente Nes: notificatie
3276a18-12-1811pagina1ingekomen stuk prefect over de aanstelling van de maire, adjunct-maire en leden van de municipale raad: aan de inhoud te voldoen
3276a23-12-1811pagina1ingekomen stuk prefect over de oprichting van drukkerijen of boekwinkels: notificatie en overeenkomstig te handelen
3276a24-12-1811pagina1ingekomen stuk prefect over de wijze van rechtpleging en liquidatie van de in spaanse haven opgebrachte prijsschepen:notificatie en overeenkomstig te handelen
3276a25-12-1811pagina1ingekomen stuk prefect over door de maire en reporteur der verpandingen te maken lijsten van in de gemeente gelegen landerijen: met spoed aan voldaan
3276a28-12-1811pagina3ingekomen stuk prefect over het niet veranderen van de huidige werkwijze van de douane?: notificatie en overeenkomstig te handelen
3276a28-12-1811pagina3ingekomen stuk prefect over het maken van lijsten van in de gemeente gelegen landerijen: aan voldoen
3276a29-12-1811pagina3ingekomen stuk prefect over het voorbereiden van enige schikkingen over welke bij de schikking van de post als eerste in aanmerking komen: notificatie
3276a29-12-1811pagina3ingekomen stuk prefect over de vrijstelling van belasting van poort, weg en brugtol bij degene die logeert en bekend is bij de belastingen: notificatie, komt hier niet voor.
3276a31-12-1811pagina3ingekomen stuk prefect over de tarieven van de verschillende zouten in tarwebrood: notificatie en overeenkomstig te handelen
3276a31-12-1811pagina5ingekomen stuk prefect over het opslaan en verzenden van verboden goederen:notificatie
3276a31-12-1811pagina5ingekomen stuk prefect over het oproepen van zeelieden in de leeftijd van 24 tot 49 jaren: aan voldoen
3276a31-12-1811pagina5ingekomen stuk prefect over het oproepen van 56 scheepstimmerman in de leeftijd van 24 tot 49 jaren tot arrondisement Leeuwarden: n.v.t.
3276a4-01-1812pagina5ingekomen stuk prefect over het oprichten van fabrieken en werkplaatsen waar sprake is van ongezonde inademing van dampen en reuk: notificatie en overeenkomstig te handelen.
3276a4-01-1812pagina5ingekomen stuk prefect over het maken van registers van familienamen: aan inhoud te voldoen.
3276a4-01-1812pagina7ingekomen stuk prefect over het inschrijven in het register van fransche soldijen en hollandse gepensioneerde militairen: n.v.t.
3276a4-01-1812pagina7ingekomen stuk prefect over het aanleggen van een klein register van inschrijving van burgerlijke akten:notificatie en overeenkomstig te handelen
3276a4-01-1812pagina7ingekomen stuk prefect over de prijs van het roggebrood op 11 stuivers acht penningen: de inhoud communiceren aan de bakkers
3276a6-1-1812pagina7ingekomen stuk prefect over het oproepen van de klasselichting 1810: met grote nauwkeurigheid aan voldoen
3276a6-1-1812pagina7ingekomen stuk prefect over het oproepen van de vondelingen, verlaten kinderen en arme wezen in de gestichten van liefdadigheid: de prefect in februari berichten dat dit n.v.t. is.
3276a14-1-1812pagina9ingekomen stuk prefect over het krijgen van een paspoort bij de ontvanger: notificatie
3276a14-01-1812pagina9ingekomen stuk prefect over het afgeven van een certificaat van goed gedrag t.b.v. plaatsvervangers: notificatie
3276a15-01-1812pagina9ingekomen stuk prefect over het toesturen van van mandementen mbt het aandeel waarvoor de gemeente in 1812 is aangeslagen voor de directe belasting: aan voldoen.
3276a16-01-1812pagina9ingekomen stuk prefect over de wijze waarop de loting van de lichting 1810 zal plaatsvinden: k.k.a. en aan verzoek voldaan
3276a17-01-1812pagina9ingekomen stuk prefect over de wijze waarop de maire zijn correspondentie moet voeren.
3276a17-01-1812pagina11ingekomen stuk commissie van maritieme inscriptie over een lijst van in het jaar 1790 geboren zeelieden: de commissie beantwoord.
3276a22-01-1812pagina11ingekomen stuk prefect met verzoek uit het stemregister de volledige naam uit de kolom mutation terug te zenden: binnen gevraagde termijn terugsturen
3276a22-01-1812pagina11ingekomen stuk prefect over het oprichten in dit departement van een bezoldigde cohorte nationale garde: aan voldoen
3276a23-01-1812pagina11ingekomen stuk prefect over enige opgaven die nodig zijn voor het vaststellen van het budget: aan voldoen.
3276a20-01-1812pagina13ingekomen stuk prefect over de limietscheiding van de nieuwe gemeenten: notificatie
3276a28-01-1812pagina13ingekomen stuk prefect over de vrijstelling van enige varensgezellen van 24 tot 49 jaar: notificatie
3276a20-01-1812pagina13ingekomen stuk prefect over enige bepalingen over de lagere scholen: notificatie en aan de inhoud te voldoen.
3276a25-01-1812pagina13ingekomen stuk prefect over de aanschrijving aan controleurs der belastingen die bezig zijn met het opmaken van de matrices: aan voldoen.
3276a25-01-1812pagina13ingekomen stuk prefect over de prijs van het roggebrood op 11 stuivers 10 penningen: de inhoud communiceren aan de bakkers
3276a27-01-1812pagina15ingekomen stuk prefect over het tarief waarop de prijs van het roggebrood zal worden geregeld: notificatie
3276a23-01-1812pagina15ingekomen stuk prefect over de repartitie van het hele departement van het te leveren aantal in de lichting van 1810: notificatie en aan te voldoen.
3276a27-01-1812pagina15ingekomen stuk prefect over het doen van onderzoek m.b.t. het gebruik van maten en gewichten
3276a27-01-1812pagina15ingekomen stuk prefect met een lijst van aan districtsecretarissen toegezonden stukken die onder de maires gedistribueerd moeten worden: notificatie
3276a31-01-1812pagina15ingekomen stuk prefect over de organisatie van het bureau der garantie: notificatie
3276a31-01-1812pagina17ingekomen stuk prefect over het opnemen van de armvoogdij en de gecombineerde kerk- en armvoogdijrekeningen: notificatie
3276a31-01-1812pagina17ingekomen stuk prefect over de kennisgeving van de bekoming van binnenlandse paspoorten: notificatie
3276a03-02-1812pagina17ingekomen stuk prefect m.b.t. het invullen van een tabel over de tegenwoordige bevolkingen en de relaties daartussen: aan inhoud voldoen en tabel in te vullen en terug te sturen naar de prefect
3276a06-02-1812pagina17ingekomen stuk prefect over de verversing en reiniging van fournituren die aan militairen worden uitgereikt: notificatie en aan voldoen.
3276a07-02-1812pagina17ingekomen stuk prefect over het toezenden van een extract uit de generale instructie op de conscriptie: notificatie en aan voldoen
3276a11-02-1812pagina19ingekomen verzoek prefect over het nader aanvullen en toezenden van de gevraagde dispositie van 23 januari 1812: notificatie
3276a13-02-1812pagina19ingekomen stuk prefect over de toezending en bekendmaking van de in dienstgestelden van de klasse van 1810: aan inhoud te voldoen.
3276a14-02-1812pagina19ingekomen stuk prefect over de benoeming Le compasseur Hourtiszon, directeur bij de staatsraad tot commisaris speciaal bij de politie in Dokkum: notificatie
3276a09-02-1812pagina19ingekomen stuk prefect over de accijnzen op tabak: de inhoud gecommuniceerd aan de ingezetenen
3276a11-02-1812pagina19ingekomen stuk prefect over de benoeming van veldwachters: notificatie, aan de inhoud te voldoen
3276a13-02-1812pagina19ingekomen stuk prefect over het verblijf van militairen: notificatie
3276a17-02-1812pagina21ingekomen stuk prefect over het toezenden van twee bekendmakingen over de hennepteelt: op de gewone wijze aan de ingezetenen gemeld
3276a19-02-1812pagina21ingekomen stuk prefect over de aanschrijving van schippers om orders te stellen, dat zij alleen van passagiers passagiersgeld mogen vorderen: aan betrokkenen gecommuniceerd
3276a15-02-1812pagina21ingekomen verzoek prefect om de jaarlijkse staat van het voorgevallene in de bevolking van elk departement te melden: met grote spoed aan voldaan.
3276a16-02-1812pagina21ingekomen stuk van de prefect over het ontslag van D.H. Andreae en de benoeming van Pieter Andreae als notaris der verhuizing der vastigheden aan hospices toebehorende: notificatie
3276a9-2-1812pagina21ingekomen verzoek van de prefect over het toezenden van de personele omslagen van 1811 voor Nes en Wierum: aan de inhoud voldoen
3276a11-02-1812pagina23ingekomen stuk van de prefect over de traktementen, suppletie en kindergelden aan de verschillende leraars verschuldigd: binnen de kortst mogelijke tijd hieraan voldoen
3276a18-02-1812pagina23ingekomen stuk van de prefect over de aanslag van het departement en de gemeente van het arrondisement Leeuwarden ter bebouwing van mangelwortel in 1812: aan voldoen
3276a18-02-1812pagina23ingekomen stuk van de prefect over het toezichthouden op personen die na het einde van hun straftijd naar huis zijn terug gekeerd: notificatie en conform te handelen
3276a18-02-1812pagina23ingekomen stuk van de prefect over de prijs, gewicht en samenstelling van gemengde en andere soorten broden: notificatie en conform handelen
3276a20-02-1812pagina23twee exemplaren van de prefect van een bericht over de hennepteelt in Holland: aan inhoud te voldoen.
3276a18-02-1812pagina25ingekomen register voor de acten van de burgerlijke stand en een exemplaar van de Hollandse vertaling over de verschillende typen aktes: notificatie en aan inhoud voldoen
3276a18-02-1812pagina25ingekomen stuk van de prefect over het intrekken van rechten op het meten, peilen en wegen in vele steden: notificatie Omdat dit hier n.v.t. is.
3276a24-02-1812pagina25ingekomen stuk van de prefect over het bewaren van stukken door iedere gemeente: notificatie en conform te gedragen
3276a21-02-1812pagina25door prefect toegezonden circulaire van de directeur der administratie van het ministerie van Oorlog over de verzorging van gearresteerde militairen: notificatie en conform te handelen
3276a24-02-1812pagina25ingekomen stuk van de prefect over de oprichting van fabrieken ter bereiding van inlandse suiker uit de beet of mangelwortel: notificatie
3276a29-02-1812pagina27ingekomen stuk van de prefect over het registreren van de contracten van onroerend goed dat aan stichtingen van liefdadigheid behoort: notificatie, hier n.v.t.
3276a29-02-1812pagina27ingekomen stuk van de prefect over het oprichten van stapelplaatsen van verboden goederen: inhoud hiervan aan ingezetenen gecommuniceerd
3276a29-02-1812pagina27ingekomen stuk van de prefect over het oproepen van varensgezellen van 24 tot 49 jaar: notificatie
3276a01-03-1812pagina27verzoek van de prefect tot het inzenden van een lijst van de kooplieden en werkmeesters van goud- en zilverwerken: notificatie, hier n.v.t.
3276a01-03-1812pagina27bekendmaking van de prefect over de belangrijkste bijzonderheden van het financiŽle stelsel van gemeenten: notificatie en conform te handelen
3276a02-03-1812pagina29binnengekomen enquÍte van de prefect met het verzoek deze zo mogelijk binnen 4 dagen terug te sturen: vragen beantwoord en terug gestuurd.
3276a04-03-1812pagina29aanschrijving van de prefect om voorlopig en tot nader order geen paspoorten uit te geven: notificatie en conform te gedragen
3276a29-02-1812pagina29ingekomen stuk van de prefect om verdeeld over het departement tot het leveren van kanonniers: notificatie en conform te gedragen
3276a04-03-1812pagina29verzoek van de prefect tot het inzenden van een lijst van de varensgezellen die van de maire order hebben gekregen zich naar Leeuwarden te begeven: de lijst toesturen aan de prefect
3276a29-02-1812pagina29kennisgeving van de prefect dat notarissen alleen bevoegd zijn tot het houden van boelgoeden: notificatie
3276a06-03-1812pagina31ingekomen stuk van de prefect over het stuiten van de abonnementen voor de controleurs principal met de namen van schippers en bazen van schepen, schuiten en ponten: aan inhoud voldoen
3276a06-03-1812pagina31verzoek van de prefect om een opgave van de doctoren in recht, medicijnen en filosofie alsmede notarissen op te geven: prefect geschreven dat dit hier niet van toepassing is
3276a09-03-1812pagina31ingekomen stuk van de prefect met nadere informatie over het besluit van 29 februari 1812: notificatie
3276a13-03-1812pagina31ingekomen stuk van de prefect over het de buiten effect stellen en het opleggen van limititatieve bepalingen bij de uitgifte van paspoorten: notificatie
3276a08-03-1812pagina31ingekomen stuk van de prefect over de inbeslagname van Spaanse goederen: onderzoeken en de prefect nader bericht doen
3276a08-03-1812pagina31ingekomen stuk van de prefect over het bijhouden van een reportoire over de stukken over de maire: notificatie
3276a11-03-1812pagina33ingekomen stuk van de prefect over het van de predikanten overnemen van de doop- en trouwregisters: notificatie en conform te handelen
3276a13-03-1812pagina33besluit van de prefect dat alle stukken uit de mairie door zowel de maire als de adjudant ondertekent moeten worden: notificatie en conform te handelen
3276a17-03-1812pagina33aanmaning van de prefect om het antwoord op de enquÍte van 23 januari zo snel mogelijk, doch binnen 8 dagen retour te sturen: binnen gestelde termijn aan voldoen
3276a16-03-1812pagina33kennisgeving van de prefect dat S. van Schelten benoemd is als percepteur der directe belastingen van deze gemeente: notificatie
3276a15-03-1812pagina35verzoek van de prefect om een staat in te sturen van alle prentendrukkers, prentenverkopen, reizende boekenverkopers, boekhandelaren, boekbinders en bibliotheekhouders: prefect antwoorden dat dit hier n.v.t. is
3276a16-03-1812pagina35ingekomen stuk van de prefect over het overhandigen van de rollen der directe belasting: notificatie en overeenkomstig te handelen
3276a17-03-1812pagina35verzoek van de prefect om aan te geven wat men aanwezig heeft in stapelplaatsen: notificatie en conform te gedragen
3276a19-03-1812pagina35toegezonden advertentie van de prefect over het in dienst nemen van gezonde officieren op schepen van de zeemarine: inhoud ter kennis brengen aan de ingezetenen
3276a21-03-1812pagina35toegezonden stuk van de prefect met de mededeling dat er op …. Een credit wordt geopend om dat het pernis ter den toer den graan nadere ….van aan de zuiderzee gelegden plaatsen onder acquit des faution te verlenen: hieraan voldoen.
3276a22-03-1812pagina37toegezonden stuk van de prefect omtrend een onderzoek bij kooplieden, wapensmeden en passementmakers over het vervaardigen of verkopen van arenden..: prefect antwoorden dat dit hier niet van toepassing is
3276a22-03-1812pagina37verzoek van de prefect over het insturen van een certificaat door de directeuren van gestichten van liefdadigheid die eigen aar zijn van 57% gecontracteerde tenten op Frankrijk: prefect berichten dat dit hier niet van toepassing is
3276a21-3-1812pagina37verzoek van de procureur van de rechtbank in Leeuwarden om een staat met de vonnissen per trimester in te zenden: aan verzoek te voldoen
3276a27-03-1812pagina37ingekomen stuk van de prefect over het aanstellen van de heer Le Compasseur bij de politie in Dokkum: ter kennisgeving aangenomen
3276a27-03-1812pagina39ingekomen stuk van de prefect over het oprichten van 100 cohorten van de Garde Nationale in het Rijk: aan de inhoud te voldoen
3276a01-04-1812pagina39ingekomen stuk van de prefect over het inzenden van de roles van de directe belastingen: aan inhoud te voldoen
3276a27-03-1812pagina39ingekomen stuk van de prefect over het zegelrecht m.b.t. het inschrijven van de akten van de burgerlijke stand en bijhorende registers:notificatie
3276a01-04-1812pagina39ingekomen kennisgeving van de controleur der belastingen om op woensdag 8 april 1812 in deze gemeente de lijsten van de patenten op te maken: notificatie
3276a01-04-1812pagina39ingekomen stuk van de prefect met vraagpunten voor de adjunct maires: de adjunct maire gevraagd de vraagpunten te beantwoorden
3276a29-03-1812pagina39ingekomen stuk van de prefect over de betaling van het achterstallige zaken over 1810 door de Hollandse ministeries verschuldigd: bericht aan prefect dat dit hier n.v.t. is
3276a01-04-1812pagina41ingekomen stuk van de prefect over de verhuring van vastigheden door gestichten van liefdadigheid en van establisementen van openbaar nut: aan de inhoud voldoen
3276a02-04-1812pagina41ingekomen kennisgeving van de prefect over de voordracht tot percepteur van deze gemeente van Albert Heerkes Jonghof: notificatie
3276a08-04-1812pagina41ingekomen stuk van de prefect om de cultuur van hennep langs gepaste wegen te bevorderen: notificatie
3276a08-04-1812pagina41ingekomen stuk ingekomen stuk van de prefect over de betaling van zegels op extracten uit de registers van de burgerlijke stand
3276a09-04-1812pagina41ingekomen stuk ingekomen stuk van de prefect over het afschaffen van verenigingen met het oogmerk plaatsvervangers/remplacanten te verzorgen: notificatie
3276a09-04-1812pagina43ingekomen verzoek van de prefect om een opgave te doen over de paspoorten: aan inhoud voldoen
3276a13-04-1812pagina43door de prefect toegestuurde 2 exemplaren van een bevel met het verzoek deze aan te plakken: aan de inhoud te voldoen
3276a13-04-1812pagina43ingekomen stuk van de prefect over het bedanken van Albert Heerkes Jonghof als percepteur der gemeente: notificatie
3276a08-04-1812pagina43ingekomen nadere consideraten van de prefect over het beboeten en de executie van artikel 5 en 6 van het Keizerlijk Decreet van 4 december 1811:notificatie
3276a12-04-1812pagina43ingekomen stuk van de prefect over het onttrekken van goederen aan de Engelsen: aan verzoek voldoen en bevindingen te melden aan de prefect
3276a13-04-1812pagina43kennisgeving van de prefect van justitiŽle ambtenaren en werknemers die bij de bepalingen voorkomend in het besluit van 29 februari niet beboet zijn: notificatie
3276a21-04-1812pagina45toezending door de prefect van een exemplaar van het gemeentebudget 1812: notificatie met spoed aan te voldoen
3276a17-04-1812pagina45aanschrijving van de prefect om orders te stellen over te veroorloven gelden voor expeditie van certificaten: notificatie en conform te gedragen
3276a10-04-1812pagina45verzoek van de prefect om een opgave te doen van de aanwezige lantaarnpalen en brandspuiten: aan de inhoud te voldoen
3276a20-04-1812pagina45aanschrijving van de prefect om de belasting op de patenten in het jaar 1812 in werking te brengen:notificatie
3276a20-04-1812pagina45ingekomen stuk van de prefect over de verdeling van het geleverde contingent contracts van 1810: notificatie
3276a19-04-1812pagina45ingekomen stuk van de prefect over de betaling van het zegelrecht op huwelijksproclamaties op affiches: notificatie
3276a23-04-1812pagina47ingekomen stuk van de prefect over de betaling van traktementen aan schoolonderwijzers: prefecten melden dat traktementen zijn betaald en in het budget zijn opgenomen
3276a28-04-1812pagina47ingekomen adresbrief van de prefect voor de gepensioneerde Isaac Polet: teruggestuurd, want deze persoon die woont hier niet
3276a25-04-1812pagina47ingekomen stuk van de prefect over het keuren en wegen van roggebrood en tarwebrood: notificatie en overeenkomstig te handelen
3276a26-04-1812pagina47ingekomen stuk van de prefect over het in arrest nemen van bedelaars: notificatie en overeenkomstig te handelen
3276a01-05-1812pagina47ingekomen stuk van de prefect over het betalen van het abonnement op het departementaal dagblad: notificatie
3276a01-05-1812pagina47ingekomen stuk van de prefect over de in het departement aanwezige bruggen en wegen: de prefect berichten dat dit hier n.v.t. is
3276a01-05-1812pagina49aanschrijving van de prefect dat een van de opgeschrevenen uit de klasse 1808 zich in Leeuwarden moet melden: prefect bericht dat die persoon hier niet aanwezig is
3276a01-05-1812pagina49stuk van de prefect over de baten van hiervan verschillende klassen: betrokkenen hiervan informeren
3276a03-05-1812pagina49stuk van de prefect over de bijdrage aan het bevorderen van opbrengen ter opvoeding: de municipale raden hieraan conformeren
3276a06-05-1812pagina49orders van de prefect over het bijstaan van de commissarissen reparteurs in het departement voor de belastingen over 1813: Prefect berichten dat vanuit de municipale raden Klaas Pieters Bosch, Doede Pieters Doedema en Thomas Fockes Fokkens voor deze gemeente zijn benoemd.
3276a05-05-1812pagina49stuk van de prefect over het recht om bezwaar te maken tegen de aanslag der directe belastingen: notificatie
3276a11-05-1812pagina51stuk van de prefect over de belasting op runderbeesten voor het fonds van de landbouw: aan de inhoud zo snel mogelijk voldoen
3276a11-05-1812pagina51stuk van de prefect over de paspoorten voor werkelijke behoeftige personen: notificatie
3276a12-05-1812pagina51verzoek van de prefect om een lijst met alle landbouw, greid- en bos
3276a15-05-1812pagina51toezending van een exemplaar van het vonnis der tribunal over de klasse van 1810 van het kanton Holwerd om aan te plakken: exemplaar aangeplakt bij het huis der gemeente
3276a18-05-1812pagina51stuk van de prefect over de organisatie van een compagnie kanonniers en kustbewaarders: notificatie en conform te gedragen
3276a05-05-1812pagina53stuk van de prefect over het opmaken van een driemaandelijkse lijst van koepokentingen: prefecten berichten dat dit hier niet van toepassing is omdat hier in de gemeente geen heelmeesters en geneesheren zijn.
3276a14-05-1812pagina53verzoek van de prefect om de 21 april 1812 gevraagde exemplaren van de begroting zo snel mogelijk op te sturen: zo snel mogelijk aan voldoen
3276a19-05-1812pagina53door de prefect toegestuurd extract van het Keizerlijke decreet van 25 april 1812 over de verse visvangst: notificatie
3276a19-05-1812pagina53verzoek van de prefect om een lijst met alle molens bestemd voor fabricage op te stellen: de ingevulde lijst aan de prefect sturen
3276a16-05-1812pagina53door de prefect stuk over het verkrijgen van vellen gezegeld papier voor de registers van de burgerlijke stand: notificatie
3276a16-05-1812pagina55ingezonden stuk van de prefect over het opkopen en vervoeren van graan: inhoud communiceren aan inwoners
3276a22-05-1812pagina55ingezonden stuk van de prefect over de verdeling van het contingent aardwerkers te beheren door de gemeente:notificatie
3276a22-05-1812pagina55verzoek van de prefect om een lijst in te sturen met de lantaarns en brandspuiten: prefect berichten dat hier geen lantaarns of brandspuiten zijn
3276a23-05-1812pagina55verzoek van de prefect voor het doen van een opgave van de aanwezige granen: gevraagde opgaven zo snel mogelijk naar prefect sturen
3276a02-05-1812pagina57ingezonden stuk van de prefect over de titels, nieuwe wapens en lisseigen: notificatie en aan voldoen
3276a04-05-1812pagina57ingezonden stuk van de prefect over het overlijden van enige personen in militaire of burgerlijke hospitalen: notificatie
3276a25-05-1812pagina57verzoek van de prefect om enige staten in te vullen en te retourneren
3276a23-05-1812pagina57enige vragen van de prefect over de bewerking van vlas, het weven van linnen en de touwslagerijen: aan de inhoud zo snel mogelijk voldoen
3276a08-05-1812pagina57door de prefect toegezonden patentrollen van 1812: aan de inhoud zo snel mogelijk te voldoen
3276a08-05-1812pagina59ingezonden stuk van de prefect over het tenuitvoerleggen van dwangmiddelen: notificatie
3276a21-05-1812pagina59ingezonden stuk van de prefect over de bereiding en uitdeling van les nomisches soupes
3276a22-05-1812pagina59ingezonden stuk van de prefect over het invullen en inzenden van de directe belastingen: aan inhoud te voldoen
3276a28-5-1812pagina59ingezonden stuk van de prefect over de uitvoering van de Keizerlijke decreten van 4 en 8 mei 1812: communiceren aan de inwoners
3276a28-05-1812pagina61laatste verzoek van de prefect om aan de missive van 23 april 1812 te voldoen: aan inhoud voldoen.
3276a29-05-1812pagina61verzoek van de prefect om de mededeling over het betalen van rente, gepubliceerd in het departementaal dagblad van 22 mei te publiceren: zo goed mogelijk communiceren aan de inwoners
3276a01-06-1812pagina61ingezonden stuk van de prefect over het innen van de belasting op vensters en deuren: notificatie
3276a01-06-1812pagina61ingezonden stuk van de prefect over de huurcontracten op goederen behorend aan hospitaals en stichtingen van liefdadigheid: hier niet van toepassing
3276a05-06-1812pagina61ingezonden stuk van de prefect over het in het vervolg uitbetalen van gratificaties aan gendarmes, politiedienaren en zelfs burgers die personen aanhouden die postwagens, koetsiers en reizigers overvallen: veldwachters hierover informeren
3276a09-06-1812pagina63oproep van de prefect aan visserlieden op 12 juni 1812: de hier woonachtige visserlieden op de hoogte te stellen
3276a13-06-1812pagina63ingezonden stuk van de prefect over het aanstellen van benoemde personen als deurwaarder en executanten (porteurs des contantes) voor de directe belastingen in het arrondisement: notificatie
3276a04-06-1812pagina63ingezonden stuk van de prefect over het jaarlijks in te zenden tableau van de verschillende oudsten(?) in de gemeente: hieraan voldoen
3276a08-06-1812pagina63ingezonden stuk van de prefect over de aanneming van leden van de sociŽteit van de Nationale Industrie van Parijs: hiervoor geschikte personen informeren
3276a08-06-1812pagina63ingezonden stuk van de prefect over het door de maires bijhouden van de reportoires die aan registratie onderworpen zijn: notificatie
3276a09-06-1812pagina63ingezonden stuk van de prefect waarin staat dat de administratie van kerken, diaconie en armfondsen geen verandering in het opstellen van de begroting kunnen veroorzaken: notificatie
3276a12-06-1812pagina65verzoek van de prefect om de visserlieden te gelasten hun snikken en pramen naar Dockum te brengen: hieraan voldaan
3276a13-06-1812pagina65stuk van de prefect over het overbrengen van doop- en trouwboeken uit vorige jaren aan de maire: notificatie en conform te gedragen
3276a10-06-1812pagina65stuk van de prefect over de voeding van paarden, hun gesteldheid en hun fokkerij: tabellen zo snel mogelijk invullen en terugsturen
3276a15-06-1812pagina65stuk van de prefect over het afbreken van gebouwen: notificatie
3276a16-06-1812pagina65rekening van de prefect ten bedrage van fl. 55,75 voor de aan de gemeente geleverde zegels voor de burgerlijke stand: notificatie En conform te handelen
3276a15-06-1812pagina65stuk van de prefect over het geheel of gedeeltelijk mislukken van de groei van mangelwortels: aan ingezetenen kenbaar maken
3276a16-06-1812pagina67verzoek van de prefect om meer informatie over een genegoteerde fl. 1500: prefect berichten dat de genegoteerde fl.1500 aan kapitaal op de staat van inkomsten en uitgaven abusievelijk is
3276a17-06-1812pagina67stuk van de prefect over binnengekomen binnenlandse paspoorten: notificatie
3276a22-06-1812pagina67aanschrijving van de prefect om de verzochte opgaven van 25 mei 1812 alsnog te ontvangen: zo spoedig mogelijk opsturen
3276a18-06-1812pagina67aanschrijving van de prefect om opgave te doen over de granen, zoals eerder gevraagd op 23 mei 1812: de opgaven op 19 juni terug gezonden
3276a21-02-1812pagina67stuk van de prefect over de broodprijs van het eerste semester: deze tekst is doorgekrast
3276a22-06-1812pagina67stuk van de prefect over de broodprijs van het tweede semester: deze tekst is doorgekrast
3276a21-02-1812pagina69stuk van de prefect om de broodprijs in het eerste gite d'etape van het departement in het eerste trimester te bepalen op 31 centimes ofwel 3 stuivers in Hollands geld
3276a22-06-1812pagina69stuk van de prefect om de broodprijs in het eerste gite d'etape van het departement in het twee trimester te bepalen op 31 centimes ofwel 3 stuivers in Hollands geld
3276a26-06-1812pagina69stuk van de prefect over het afkeuren van Focke Kingma en Christiaan Menzing als kannoniers kustbewaarder: voor de afgekeurden twee plaatsvervangers te sturen
3276a29-06-1812pagina69verzoek van de prefect om de opgaven van 25 mei 1812 zo spoedig mogelijk in te zenden: aan inhoud voldoen
3276a30-06-1812pagina69stuk van de prefect over het maken van matrices applimentaties van de patenten: betrokken personen hierover informeren
3276a26-06-1812pagina69kennisgeving van de prefect dat de vrijwillige dienstneming bij de cohortes van de nationale garde verboden is: notificatie
3276a27-06-1812pagina71verzoek van de prefect om te melden hoeveel militaire bedden in de gemeente aanwezig zijn: berichten dat er 16 militaire bedden in de gemeente zijn
3276a30-06-1812pagina71bericht van de prefect over verscheidene afgekeurde aardewerkers, ook uit deze gemeente: terugmelden dat dit fout is, de door ons gezonden aardewerker is gezond
3276a03-07-1812pagina71gelastend verzoek van de prefect om de twee geplaatste advertenties uit het departementaal dagblad te publiceren: onder de kennis van ingezetenen brengen.
3276a08-07-1812pagina71stuk van de prefect met een exemplaar van het goedgekeurde budget voor 1812 en enige punten over de administratie van gemeentegelden: notificatie en conform te gedragen.
3276a18-07-1812pagina71verzoek van de prefect om een opgave te doen over de oogst van 1812: aan inhoud zo spoedig mogelijk voldoen.
3276a07-07-1812pagina71verzoek van de prefect om een staat in te sturen met vrijwillige dienstnemingen in de periode 1-1-1811 t/m 1-7-1812: prefect berichten dat dit hier niet van toepassing is
3276a20-07-1812pagina73ingekomen stuk van prefect over hoe om te gaan met naamgeving van vondelingen: notificatie en conform te gedragen
3276a21-07-1812pagina73ingekomen stuk van de prefect met een aanschrijving om een mandaat op de gemeenteontvanger van de ontvanger-generaal om 12 francs te betalen voor het bulletin der wetten 1812: het mandaat geven en zorgen dat het zo snel mogelijk betaald wordt.
3276a22-07-1812pagina73laatste verzoek van de prefect om de burgerkaarten van de gemeente in te sturen: aan dit verzoek zo nauwkeurig mogelijk voldoen
3276a23-07-1812pagina73bericht van de prefect over de graanprijzen: de ingezetenen hierover informeren
3276a21-07-1812pagina73toezending door de prefect een kopie-missive aan de de onderprefect van het arrondisement Heerenveen geadressseerd omtrent het zegelen van de mandaten door de maires aan de ontvangers te verstrekken: notificatie en conform te gedragen.
3276a22-07-1812pagina75ingekomen stuk van de prefect over enkele bepalingen over de inenting tegen koepokken: notificatie
3276a23-07-1812pagina75verzoek van de prefect om de driemaandelijkse staat van gestelde vonnissen op te sturen: notificatie en conform te gedragen
3276a22-07-1812pagina75aanschrijving van de prefect om een mandaat te geven aan de gemeente-ontvanger om fl. 133,73 wegens de achterstallige schulden van 1811 voor het voormalige district Westdongeradeel: zo snel mogelijk aan inhoud voldoen.
3276a27-07-1812pagina75aanstelling door de prefect van S.L. Feenstra, F. Schregardus, S.Faber en S.D. Osinga als leden van de commissie tot de uitdeling van economische soupes: benoemde personen installeren.
3276a26-06-1812pagina79schrijven van de prefect over het bereiden en uitdelen van soupes op basis van besluit 30 mei nr.299, hoewel de locale geschiktheid niet toelaat: aan de inhoud te voldoen.
3276a30-6-1812pagina79verzoek van de prefect om een opgave te doen van in de gemeente werkzame veldwachter: prefect berichten dat Balling Klazes Mollema in de gemeente fungeert als veldwagter.
3276a08-07-1812pagina79toezending van een lijst door de prefect over nog te betalen door de consuits in deze gemeente over het jaar 1810: gesommeerde personen aanspreken.
3276a08-07-1812pagina79ingezonden stuk van de prefect over het houden van openbare verkoopingen van roerende en onroerende goederen: ingezetenen informeren
3276a15-07-1812pagina79ingezonden stuk van de prefect over de prijs van rogge, per 120 pond is dit geen fl. 9,15 maar fl. 10,10: ingezetenen informeren
3276a22-07-1812pagina81verzoek van de prefect om de alfabetische lijsten van de opgeschrevenen in 1809 en 1810 op te nemen in de archieven: opgenomen in de archieven van de gemeente
3276a22-07-1812pagina81op grond van artikel 128 van de generale inscriptie door de prefect toegezonden lijsten van de emargementen van de contrits der opgeschrevenen in 1808 en 1809: aan inhoud te voldoen
3276a27-07-1812pagina81ingezonden stuk van de prefect over het oprichten van sociŽteiten: notificatie, conform te gedragen.
3276a29-07-1812pagina81door prefect toegezonden affiche over het door het tribunaal uitgesproken vonnis: op de bekende plaatsen affiche aangeplakt
3276a29-07-1812pagina81ingezonden stuk van de prefect waarin staat dat 120 pond boekweit fl. 9,10 kost: inhoud ter kennis brengen aan de ingezetenen
3276a30-07-1812pagina81stuk van de prefect over de de dienst der militaire transporten: notificatie en conform te gedragen
3276a03-08-1812 pagina83verzoek van de prefect om een lijst met degenen die vrijwillige dienst hebben genomen tussen 1-1-1811 en 15-06-1812: prefect melden dat in de gemeente niemand vrijwillig dienst genomen heeft
3276a03-08-1812pagina83ingezonden stuk van de prefect over het voorkomen van schade aan bruggen en verlaten in het departement: notificatie
3276a04-08-1812pagina83verzoek van de prefect om de wijziging in de staten van de directe belastingen door te geven: notificatie en conform te handelen
3276a04-08-1812pagina83aanschrijving van de prefect dat de kwantiteiten van de mangelwortel en koolzaad welke de oogst zal opleveren op het tableau van de oogst van 1812 moeten worden gebracht: notificatie en conform te gedragen
3276a04-08-1812pagina83stuk van de prefect over het verifiŽren van de kas van de gemeente ontvanger: notificatie en conform te gedragen
3276a07-08-1812pagina83stuk van de prefect over hoe om te gaan met veranderingen in de matrices van de roles van de gemeente: notificatie
3276a08-08-1812pagina85verzoek van de prefect om enige vragen te beantwoorden over speculanten, koornmarkten en de graanteelt in de gemeente: beantwoorden dat eerste twee vragen niet van toepassing zijn en dat er rogge, tarwe, gerst en haver in deze gemeente wordt geteeld
3276a10-08-1812pagina85door prefect toegezonden affiche met een gedrukt exemplaar van het 8e bulletin van het grootleger: aan de inhoud te voldoen
3276a13-08-1812pagina85bericht van de prefect waarin hij de besluiten van 19 en 28 mei (nr. 109 en 277) en van 15, 23 en 29 juli (nr. 578, 622 en 644) intrekt; ingezetenen informeren
3276a25-08-1812pagina85missive van Rengers met een verzoek het verzoek met de bijlage van K.M. Wynia toe te zenden: het verzoek toezenden
3276a20-08-1812pagina85door prefect toegestuurd 3 exemplaren van een bericht om vertrekken, zalen en alle ziekenkamers door beroking van besmetting te zuiveren: exemplaren opgeborgen in het archief van deze gemeente
3276a24-08-1812pagina85verzoek van de prefect om nader geÔnformeerd te worden over de klachten gedaan bij de maires missive van de 2e juni: aan voldoen
3276a21-08-1812pagina87stuk van de prefect over de betaling van de reservecompagnie van het departement voor het jaar 1812: met spoed aan inhoud voldoen
3276a21-08-1812pagina87benoeming door de prefect van Douwe Stallinga als gemeenteontvanger der belastingen
3276a31-08-1812pagina87stuk van de prefect waarin staat dat herbergiers een gezegeld register bij moeten houden van degene aan wie zij een nachtverblijf verschaffen: herbergiers via een kopie informeren
3276a02-09-1812pagina87bericht van de prefect dat Douwe Jans wel degelijk behoort tot de lichting der zeelieden:notificatie
3276a03-09-1812pagina87informatie van de controleur Pencau over de benoeming van controleurs der belastingen in Dokkum: notificatie
3276a07-09-1812pagina89kennisgeving van de prefect over de nadere loting van Douwe Jans en Klaas Meinderts: notificatie
3276a05-09-1812pagina89vragen van de prefect over de visvangst langs de kusten van het departement: vragen zo snel mogelijk beantwoorden
3276a07-09-1812pagina89verzoek van de prefect om aan de receveur van het enregestrement richond toe te zenden certificaten van de nog ongedebiteerde paspoorten: notificatie en conform te handelen
3276a08-09-1812pagina89stuk van de prefect over het oproepen van de opgeschrevenen van de klasse van 1811: notificatie en conform gehandeld door de opgeschrevenen op te roepen en in te schrijven
3276a10-09-1812pagina89bericht van de prefect over de prijs van het brood: voor een gite d'etape wordt die prijs bepaald op 36 centimes of 3 stuivers en 7 penningen: notificatie
3276a09-09-1812pagina89door de prefect toegezonden zegel of cachet voor de maire van deze gemeente met de de aanschrijving hier voor de commis exporteur bij de prefecture te doen overhandigen fl.14,04: .notificatie en conform te gedragen
3276a23-09-1812pagina91stuk van de prefect over de gedeeltelijk mislukte oogst van mangelwortels: aan inhoud voldaan
3276a25-09-1812pagina91verzoek van de prefect om voortaan geen paspoorten aan de verscheidene preposes bij de som der vereenigder regten, tabak en betroogen af te geven, anders dan op vertoon van door een door de heere staatsraad directeur generaal rijksgraaf Francais getekend verlof: notificatie en bij voorkomende gevallen aan voldoen
3276a30-09-1812pagina91verzoek van de prefect om nadere informatie te geven over de op 17 september door de maire gegeven reclamaties: zo spoedig mogelijk aan voldoen
3276a01-10-1812pagina91kennisgeving van de prefect over het aantal dagen waarbinnen de loting binnen het arrondisement zal plaatshebben met last de alfabetische lijsten voor de 8e oktober aan de prefect te sturen: inhoud zo snel mogelijk aan betrokkenen meedelen
3276a01-10-1812pagina91stuk van de prefect over de bepalingen waaraan men bij de dienstneming van jongelingen moet voldoen: notificatie
3276a20-10-1812pagina93ingekomen stuk over tot dusver gebruikte maten en gewichten: niet van toepassing, dus notificatie
3276a12-10-1812pagina93kennisgeving van de prefect dat het landbouwers vrijstaat om naar welgevallen te handelen met de huidige oogst van mangelwortelen: aan belanghebbenden gecommuniceerd.
3276a03-10-1812pagina93ingekomen stuk van de prefect over door hoofdzeer behoeftig geworden personen: de prefect meedelen, dat zulke personen hier niet voorkmen en dat er ook geen gesticht van liefdadigheid aanwezig is.
3276a03-10-1812pagina93bericht van de prefect over de prijs van het brood: voor een gite d'etape wordt die prijs bepaald op 36 centimes of 3 stuivers en 7 penningen: notificatie
3276a20-10-1812pagina93invitatie van de prefect om de nodige maatregelen te nemen om dank te zeggen voor de luisterrijke overwinningen door zijne Keizerlijks leger op de Russen behaald op de meest Statelijke wijze worden volbracht: de ingezetenen gelasten gedurende het dankuur alle neringen en handleering te doen stilstaan, teneinde aan die plechtigheid alle luister bij te zetten.
3276a10-10-1812pagina95door de contributeur der belastingen toegezonden statuut der patenten voor het tremester van october 1812: als er personen zijn die patent ontvangen, worden die op de staat geplaatst.
3276a10-10-1812pagina95Oproep van de commissaris van de marine inscriptie Florijn Jan Eelzes te gelasten zich zo spoedig mogelijk te melden om een nieuwe Role M.: bedoelde persoon hierover informeren.
3276a08-10-1812pagina95Authorisatie van de prefect aan de maire om de ingezetenen te gelasten geen schurftige schapen bij de gezonde schapen in de weide te laten lopen: aan ingezetenen kenbaar maken.
3276a09-10-1812pagina95Door prefect toegezonden lijst met vragen over de wol: zo spoedig mogelijk aan voldoen.
3276a11-10-1812pagina95Kennisgeving van de prefect over de inhoud van een besluit van de minsister van binnenlandse zaken van de 22e september 1812: notificatie
3276a14-10-1812pagina97Informatie van de prefect over de dagen waarop de raad van recrutering hun zitting houden ter examinatie van de conscripts van 1811: hier van de opgeschrevenen in de gemeente informeren
3276a21-10-1812pagina97Kennisgeving dat de vissers onder de daar voorkomende voorwaarden voorlopig tot nader order kunnen vissen: de vissers in deze gemeente hiervan informeren
3276a15-10-1812pagina97Ingekomen stuk van de prefect met enige middelen ter bekoming van authorisatie tot het betalen van uitgaven die niet onder de reguliere begroting vallen: notificatie
3276a19-10-1812pagina97verzoek van de prefect om binnen twee dagen opgave te doen van het gevraagde op 23 september: aan de prefect berichten dat er in deze gemeente nog 13 pondematen en 29 roeden land met mangelwortel zijn beplant.
3276a21-10-1812pagina97dringend verzoek om de prefect dadelijk te informeren, wanneer in de deze gemeente enige schade van brand is geleden: notificatie en bij voorkomen conform te gedragen
3276a30-09-1812pagina99verzoek van de controleur der belastingen om advies te geven over de bijgevoegde reclamatiŽn: zo spoedig mogelijk aan de inhoud voldoen.
3276a07-10-1812pagina99stuk van de prefect over de achterstallige prevalementsbetalingen van 1811 voor het hotel der invaliden en weesfonds: de bedoelde mandaten zo spoedig mogelijk te depecheren
3276a17-10-1812pagina99stuk van de prefect over de verdeling van de door dit departement te leveren 396 opgeschrevenen van 1811: inhoud aan de ingezetenen van de gemeente bekend maken.
3276a19-10-1812pagina99stuk van de prefect over de verzending van de bij besluit van de 11 october nr. 23 bedoelde effecten: notificatie
3276a24-10-1812pagina99nadere aanschrijving van de controleur der belastingen im de missive van 30 september verzochte adviezen te ontvangen: notificatie
3276a30-10-1812pagina99stuk van de prefect over in Parijs gepleegde baldadigheden en de staat der gezondheid van zijne majesteit de Keizer: notificatie
3276a05-10-1812pagina101lijsten van de prefect met de de emargementen van de klasse van 1810: aan inhoud hiervan voldoen
3276a23-10-1812pagina101Aanschrijving van de prefect om te willen voortgaan met de aan de administratie der vereenigde rechten alle hulp en vertrouwelijke medewerking te doen ondervinden: notificatie
3276a25-10-1812pagina101Informatie van de prefect over de dagen waarop de raad van recrutering hun zitting houden ter examinatie van de plaatsvervangers: hier van de opgeschrevenen in de gemeente informeren
3276a28-10-1812pagina101herinnering van de prefect aan het besluit van 28 december 1811 wegens de benodigde vellen gezegeld papier tot de registers van de burgerlijke staat: aan de inhoud te voldoen
3276a27-10-1812pagina101stuk van de prefect over het beteugelen van de overtredingen van de simpele policie: notificatie
3276a28-10-1812pagina101toezending door de prefect van de role op de belasting der runderbeesten over 1812: notificatie
3276a5-11-1812pagina103stuk van de prefect over enige zaak m.b.t. de correctionele politie: notificatie
3276a05-11-1812pagina103bekendmaking van de prefect van de opgeschrevenen van de klasse 1811 in het kanton Holwerd: bedoelde bekendmaking op de gewone wijze bekend gemaakt.
3276a06-11-1812pagina103uitleg van de prefect aan de maires over het formulier van af te geven certificaten aan de gewezen ambtenaren: notificatie
3276a09-11-1812pagina103door de prefect toegezonden vertaling van een reglement over het vervoer van buskruit: notificatie
3276a16-11-1812pagina103ingekomen verzoek van de prefect over de repartitie van de ingezetenen van de gemeente: aan de inhoudschriftelijk te voldoen
3276a17-11-1812pagina103stuk van de prefect over het kroningsfeest van Zijn Majesteit den K en K: inhoud kenbaar maken aan de leraars van de gemeenten teneinde dien conform te gedragen
3276a21-11-1812pagina103laatste verzoek van de controleur der belastingen over het toezenden van de staat der patentabelen van het laatste trimester van 1812: aan de inhoud te voldoen.
3276a20-11-1812pagina105Vragen van de prefect over de het aantal doofstommen en personen door zinneloosheid aangetast: de bedoelde personen doorgegeven aan de prefect
3276a25-11-1812pagina105Ingekomen stuk van de prefect ten geleide van Relevťs voor de opgeschrevenen van de klasse van 1811 met invitatie om dit binnen 14 dagen ingevuld terug te zenden: ingevuld terug gestuurd met bericht dat de weduwvrouw van J. van Kuiken niet kon tekenen omdat ze al 18 jaar overleden is.
3276a21-11-1812pagina105Provisionele ordonnantie van de prefect dat de armvoogdij van Tersool het onderhoud van Rigtje Wijbes moeten overnemen van de armvoogdij van Nes:notificatie
3276a20-11-1812pagina105Kennisgeving van de prefect dat de kustkannoniers van de 31e militaire divisie slechts voor de helft in dit winterseizoen de dienst zullen waarnemen, met uitnodiging om op hun verblijf te letten: notificatie
3276a20-11-1812pagina105Informatie van de prefect over hoe de maires zich als politiemeester moeten gedragen: notificatie
3276a30-11-1812pagina105Verzoek van de prefect om hem informatie te sturen over het voorgevallene omtrend de bevolking: aan inhoud te voldoen
3276a03-12-1812pagina105In te vullen lijst van de prefect over koepokinentingen die in de gemeente gedaan zijn in 1811, 1812 en 1813 met het verzoek om die op zijn tijd in te zenden in de drie eerste maanden: aan inhoud voldoen.
3276a07-12-1812pagina105Oproep van de prefect aan twee conscripts uitgedrukt op een daarbij gevoegde lijst: betreffende conscripts kennis gegeven
3276a07-12-1812pagina107Missive van de prefect dat de schoolonderwijzers voor het vervolg en ook voor het jaar 1812 voor henzelf en hun leerlingen enige rechten aan de Keizerlijke Universiteit moeten voldoen: notificatie
3276a09-12-1812pagina107Uitnodiging van de prefect om de namen door te geven van burgerlijke officiers van gezondheid die genegen zijn om bij de Armee als chirurginaide major geplaatst te worden: antwoorden dat niemand zich heeft aangeboden.
3276a11-12-1812pagina107Verzoek van de prefect om de namen en voornamen van de geneesheren en heelmeesters die traktement genieten van gestichten der weldadigheid door te geven: doorgeven dat die personen hier niet wonen
3276a14-12-1812pagina107verzoek van de prefect om namen door te geven van onderwijzers die leerlingen in de kost hebben: geantwoord dat die personen hier niet zijn
3276a14-12-1812pagina107bericht van aanstelling van de prefect de heer Pieter Andreae tot notaris ter verhuring der vastigheden van de gestichten der liefdadigheid tot de tijd dat er een keizerlijke notaris voor het kanton is aangesteld: notificatie
3276a14-12-1812pagina107Aanschrijving van de prefect om de door de prefect duplicaat der gearresteerde omslag voor het jaar 1812 binnen 8 dagen in te zenden:het bedoelde duplicaat aan de prefect ingezonden
3276a18-12-1812pagina107Kennisgeving van de prefect dat de onderwijzers zich moeten laten inschrijven in een register: notificatie en ter publicatie aangebracht
3276a18-12-1812pagina107Ingekomen stuk van de prefect dat er vanaf 1-1-1813 geen vreemde vrachtwagens en vanaf 1-1-1814 geen Hollandse vrachtwagens mogen worden gereden, tenzij die brede velgen hebben: notificatie
3276a21-12-1812pagina109Aanbeveling van de prefect om de wezenlijke armoede zoveel mogelijk te ondersteunen en altijd bij te staan, vooral in het koudst van de winter: notificatie
3276a21-12-1812pagina109Uitnodiging van de prefect om voordracht te doen van personen die als splitsers van loten willen worden benoemd: v.k.a
3276a23-12-1812pagina109Stuk van de prefect over het overhandigen van de roles der directe belastingen:notificatie en conform te gedragen
3276a19-12-1812pagina109Stuk van de prefect ter geleide van het register der civiele staat met het verzoek de ontvangst te bevestigen en de daarvoor te betalen gelden aa te houden tot nader order: ontvangstbevestiging aan de prefect gestuurd.
3276a29-12-1812pagina109bericht van de prefect dat de roles der patenten aan de directeur doordien aan de maires aan de ontvanger zullen worden overhandigd conform het besluit van 23 december 1812, nr. 728: notificatie
3276a30-12-1812pagina109aanschrijving om voor of uiterlijk op de 15 januari, 15 april en 15 juni 1813 bij J.K. Teitsma de somma van 48 stuivers en 19 ct te storten: notificatie om hier aan te voldoen
3276a06-01-1813pagina109uitnodiging om Lieuwe Lykeles te gelasten zich op vrijdag 15 januari 1813 voor de middag om 11 uur zich bij het Hotel de Prefecture te melden: aan de inhoud voldaan op 31 januari
3276a28-12-1812pagina111Door prefect toegezonden exemplaar van het vonnis tegen de conscrits refractaires van 1811: notificatie
3276a08-01-1813pagina111Verbod van de prefect op de verkoop van zout bij de maat, het mag alleen per gewicht verkocht worden: aan inhoud door aanplakking voldaan
3276a09-01-1813pagina111Kennisgeving van de prefect dat de begroting van 1812 als richtsnoer geldt, totdat die van 1813 bekend is: notificatie
3276a08-11-1813pagina111Authorisatie van de prefect om de druklonen te betalen en daarvan een mandaat te slaan: op de 17e januari aan voldaan
3276a11-01-1813pagina111Kennisgeving van de prefect dat een aangever van een wanbedrijf aan de rechter de kosten van vervolging niet hoeft te dragen: notificatie
3276a17-01-1813pagina111aanschrijving van de prefect om een curasfierspaard te leveren: notificatie en aan de leverantie voldaan
3276a18-01-1813pagina111Verzoek van de prefect om te berichten of de varensgezellen Jacob Kornelis en Gosse Sipkes ten onrechte tot de exemptie zijn toegelaten en of ze werkelijk op het tijdstip van de lichting het beroep van schipper der kleine kustvaart hadden: 22 januari 1813 nr. 2 via missive aan voldaan
3276a19-01-1813pagina113Kennisgeving van de prefect dat het totaal aangeslagen aantal paarden op 27 januari 1813 in Leeuwarden moet zijn: Op 27 januari het aantal paarden door T.S. de Jong laten brengen
3276a24-01-1813pagina113Verzoek van de prefect dat de kustkanonniers die met verlof zijn en zich in de gemeente bevinden te gelasten dat ze op 31 januari of 1 februari in Delfzijl moeten zijn: aan de inhoud voldaan
3276a16-01-1813pagina113Aanschrijving van de prefect om 1/12e deel te storten van de gemeentelijke inkomsten aan de kantonsontvanger ten somma van 240 franken: zo spoedig mogelijk aan voldaan
3276a25-01-1813pagina113Verzoek van de prefect om een opgave te doen van de reeds gedane betalingen en nog te doene betalngen uit de administratieve kosten: notificatie
3276a27-01-1813pagina113Instructie van de prefect hoe groot de paarden en mannen moeten zijn die vrijwillig aangeboden worden: aangenomen voor advies
3276a25-01-1813pagina113kennisgeving prefect over het kappen van gemeentebossen: notificatie
3276a27-01-1813pagina113Bericht van de prefect over de verhoging van 27/40 centimes per franc op de ongebouwde eigendommen voor de veldwachter: aan de inhoud te voldoen.
3276a01-02-1813pagina115ingekomen stuk van de prefect over de oproeping van de jongelingen uit de klasse van 1812: aan de inhoud te voldoen
3276a30-01-1813pagina115ingekomen stuk van de prefect over personen die de familienaam nog niet hebben doorgegeven en dat ze die alsnog moeten aangeven: door bekendmaking aan de inhoud aan de inhoud voldaan
3276a01-02-1813pagina115invitatie van de prefect om een mandaat te betalen aan de heer ontvanger van het Enregis. D.v.d. Sluis en Johannes Seydels weduwe te betalen de zegels, het drukloon en het inbinden van de registers: aan de inhoud voldoen
3276a03-02-1813pagina115informatie van de prefect dat de opgeschrevenen uit de klasse 1810, 1811, 1812 en 1813 die nog niet in de actieve dienst zijn geweest zich vrijwillig aan te melden: notificatie
3276a29-01-1813pagina115besluit van de prefect om een bedrag van 192 fr. 78 cents te storten bij J.K.Teitsma: aan voldoen
3276a02-02-1813pagina115ingekomen stuk van de prefect over welk bedrag voor toerusting van iedere gewapende ruiter moet worden gereserveerd: notificatie en aan voldoen: voor advies aangenomen
3276a6-2-1813pagina115verzoek van de prefect aan de maire om zich op 10 februari om 10 uur te melden op de prefecture ofwel zijn adjunct te laten komen: aan de inhoud niet beantwoord door daar in te zijn verhinderd.
3276a8-2-1813pagina115aanschrijving van de prefect om twee curassierspaarden te sturen: aan de inhoud voldaan
3276a10-2-1813pagina117ingekomen stuk van de prefect over de paspoorten van bedelaars: notificatie
3276a06-02-1813pagina117besluit van de prefect dat zittende geneesheren die ook apotheker zijn, deze activiteit kunnen continueren: notificatie en conform te gedragen
3276a09-02-1813pagina117ingekomen stuk van de prefect behorend bij een lijst voor de opgave van doofstommen in de gemeente: aan inhoud te voldoen
3276a13-02-1813pagina117ingekomen stuk van de prefect waarbij bekend wordt gemaakt dat er door de ontvanger 30 paspoorten tegen een kunnen worden ontvangen:notificatie
3276a3-2-1813pagina117besluit van de prefect over de kosten die een notaris mag nemen van verhuizingen van gestigten van liefdadigheid: notificatie
3276a9-2-1813pagina117besluit van de prefect dat de loting van de opgeschrevenen van 1812 schrifelijk bekend moeten worden gemaakt: zo snel mogelijk aan voldoen
3276a13-2-1813pagina117ingekomen stuk van de keizerlijke procureur ten geleide van een formulier om de namen van de maire, de adjunct enz. in te vullen alsmede een griffier bij het policiegerecht voor te dragen: dadelijk aan voldoen
3276a13-2-1813pagina117besluit van de prefect over de prijs van 1,5 brood op 3 stuivers en 6 penningen voor het trimester
3276a13-2-1813pagina117ingekomen stuk van de prefect om de vreemde reizigers geen passen af te geven en hen die te weinig passen hebben te arresteren: notificatie en daarnaar te gedragen
3276a15-2-1813pagina119ingekomen stuk van de prefect met verzoek om bij voorkomende gevallen met de bakkers een billijk akkoord te sluiten over het leveren van brood aan de troepen: notificatie bij voordoen situatie aan voldoen
3276a16-2-1813pagina119aanschrijving van de prefect om gedesserteerden van de 87e cohorte te arresteren als ze daar zijn: aan deze op zijn tijd te beantwoorden
3276a17-02-1813pagina119aanschrijving van de prefect over het contingent opgeschrevene waarvoor de kantons zijn aangeslagen: notificatie en door aanplakking aan voldaan
3276a18-2-1813pagina119aanschrijving van de prefect om S.T. de Waart tot griffier van het policiegerecht te beŽdigen op 22 februari 1813: niet aan voldaan, bericht te laat ontvangen
3276a16-2-1813pagina119bericht van de prefect met de alfabetische lijst van opgeschrevenen in 1811:te bewaren in de archieven
3276a20-2-1813pagina119ingekomen stuk van de prefect dat weduwen van apothekers de praktijk mogen voortzetten, maar dat weduwen van heelmeesters dit niet mogen doen: aangenomen voor bekendmaking
3276a15-02-1813pagina119besluit van de prefect met instructies over de visserij: door aanplakking bekend gemaakt
3276a23-2-1813pagina119bericht van de prefect dat de vrijstellingsverzoeken van de opgeschrevenen voor 7 maart bij de prefect moeten zijn: aangenomen voor bekendmaking
3276a17-02-1813pagina119biljet van de prefect met de authorisatie om 129,75 te disponeren uit de som van 650 franken geaccordeerd: gemelde somma aan de daarbij geconserneerde uitgezet
3276a24-2-1813pagina121aanschrijving van de divisie militaire zaken dat de lotingsdag op 6 maart zal zijn en met het verzoek dit aan betrokkenen kenbaar te make: notificatie en daarnaar te gedragen
3276a26-2-1813pagina121kennisgeving van de div. militaire zaken dat de opgeschrevenen van 1812 die niet kunnen inbrengen niet voor de raad hoeven te verschijnen: inhoud kenbaar gemaakt aan de belanghebbenden
3276a26-02-1813pagina121kennisgeving van de div. militaire zaken wanneer de zitdagen van de raad van recrutering voor de onderscheidende kantons in Holwerd plaatsvinden: door aanplakking aan voldaan
3276a05-03-1813pagina121verzoek van de div. administratieve belastingen om een opgave te doen van de vaccinaties gedurende 1812:reeds op 6 maart verzonden
3276a4-3-1813pagina121aanschrijving van div. pl.belast. Dat de borderol van de overgestorte effecten oftewel de daarbij gerequireerde verklaringen voor of uiterlijk op de 15 maart bij de prefecture moeten zijn: geen actie vermeld
3276a8-3-1813pagina121kennisgeving van de div. pl. Belast over het keizerlijke decreet over de ordening tegen de inwendige en uitwendige veiligheid der staat: inhoud aan ingezetenen bekend gemaakt
3276a6-3-1813pagina121ingezonden stukken van de div. pl. Bel. Over het nauwkeurig toezicht te houden op de goederen die aangedreven zijn vanuit de zee: notificatie
3276a10-3-1813pagina123missive van de divisie militarie zaken met de teruggestuurde certificaten van de opgeschrevenen van 1812: kunnen niet worden geredresseerd omdat de getuigen ontbreken
3276a10-3-1813pagina123missieve van de div. militaire zaken met een verzoek van de raad van administratie te wezel om een certificaat voor Gosse Ytes: op 16 maart aan het verzoek voldaan
3276a10-3-1813pagina123besluit van de divisie van administratie en belastingen over de vorm en de inzending van procesverbalen van de verificatie van de gemeente Nes: notificatie
3276a11-03-1813pagina123besluit van de divisie van financiŽn en ordonn. Over de aanschrijving over de capeditie van de roles der patenten en de werking daarvan: notificatie en daar aan voldoen
3276a16-03-1813pagina123een missieve van financiŽn en ordonn. Met een uitnodiging om de aandacht te vestigen op de wegen: in werking gesteld
3276a17-3-1813pagina123een missieve van financiŽn en ordonn. Over de mandaten ter betaling van paarden door de gemeente geleverd: dezelve in werking gesteld
3276a17-03-1813pagina123besluit van de divisie militaire zaken over de in actieve dienstgestelde ingeschrevenen van 1812, met last om dit aan te plakken: uitgevoerd
3276a19-03-1813pagina123ingekomen stuk van de divisie van administratie der plaatselijke belastingen met de kennisgeving dat er 8 douaniers zullen worden gestationeerd: notificatie
3276a16-3-1813pagina123circulaire van de keizer over de inzending van de staten van het gerecht en simpele politie- en extractvonnissen: notificatie
3276a29-3-1813pagina124ingezonden stuk van de prefect met het verzoek om opgave te doen hoeveel olie dit jaar binnen deze gemeente voor het handwerken mag worden gebruikt: de 12e april aan voldaan
3276a01-04-1813pagina124ingezonden stuk van de divisie van administratie en plaatselijke belastingen met de aanschrijving om geen paspoorten af te geven aan vrouwen of kinderen van functionarissen die in dit departement werken: notificatie
3276a08-04-1813pagina124besluit van de divisie van militaire zaken dat er op 15 april een paart geleverd moet worden: aan voldoen
3276a05-04-1813pagina124besluit van de divisie van financiŽn en ordonn. Dat de belasting op runderen, paarden en schapen voor 1813 gelijk is aan vorige jaren: hieraan in de tijd voldoen
3276a07-04-1813pagina124besluit van de divisie van financiŽn en ordonn met de gelasting dat de municipale raden 5 commissarisen repartitement moeten benoemen: hier aan voldoen
3276a12-04-1813pagina124missieve van de div. militaire zaken met verzoek om op 15 april 1813 drie paarden te laten keuren: hier aan voldoen
3276a05-04-1813pagina124besluit van de divisie van administratie en plaatselijke belastingen over de effecten van de gemeente ter geleide van een besluit van de rijksbaron enz. intendant van binnenlandse zaken in Holland met daarbij twee bordereaux: geen voorhanden
3276a15-04-1813pagina124aanschrijving van de divisie militaire zaken om dadelijk lijsten te maken van de manschappen van 20 tot 40 jaren en die lijst binnen 8 dagen naar de prefecture te sturen: hier aan voldoen
3276a12-04-1813pagina124ingekomen stuk van de divisie van administratie der plaatselijke belastingen over de kosten van de bewaarplaatsen van gecondemteerden, enz: notificatie
3276a12-04-1813pagina125aanschrijving van de prefect dat het zoeken, rapen en verkopen van kievitseieren na 1 mei van elk jaar verboden is: notificatie
3276a12-04-1813pagina125ingekomen stuk van de divisie militaire zaken ten geleide van de relevťs der directe belasting van de opgeschrevenen van 1812: hieraan voldoen
3276a18-04-1813pagina125ingekomen stuk van de divisie militaire zaken over de oprichting van 4 regimenten eregarde met een daarbij horende formulier: notificatie en aan voldoen
3276a16-04-1813pagina125ingekomen stuk van de divisie militaire zaken ten geleide van twee exemplaren van het keizerlijk decreet van 5 april 1813: notificatie
3276a22-04-1813pagina125ingekomen stuk van de divisie militaire zaken met nadere verduidelijking van een circulaire van 18 april: notificatie
3276a21-04-1813pagina125verzoek van de divisie militaire zaken om op zondag 25 april 's middags om half twaalf zich te melden bij het hotel der prefecture in Leeuwarden: hieraan voldoen
3276a22-04-1813pagina125besluit van divisie militaire zaken aan Meindert Jansma te gelasten op 30 april naar Leeuwarden te gaan om daar naar zijn bestemming te vertrekken: hier aan voldoen
3276a21-04-1813pagina125Ingezonden stuk van de divisie van administratie en plaatselijke belastingen over de levering van kabeljouw aan de vismarkt in Leeuwarden: aan de vissers gecommuniceerd.
3276a27-04-1813pagina125Aanschrijving van de divisie militaire zaken om op 2 mei een kar, paard, twee metselaars en drie aardwerkers naar Harlingen te sturen: hier aan voldoen
3276a27-04-1813pagina126ingekomen stuk van de divisie militaire zaken over de inkwartiering van militairen: notificatie
3276a30-04-1813pagina126ingekomen stuk van de divisie militaire zaken met een lijst van personen tussen 20 en 40 jaar die zijn gedesigneerd door de Raad van Organisatie v.d. Nationale Garde in dit departement: aan hun bekend gemaakt
3276a27-04-1813pagina126besluit van divisie militaire zaken om aan P.D. Booitsma te gelasten op 31 mei te verschijnen bij de prefect in Leeuwarden: aan hem bekend gemaakt
3276a01-05-1813pagina126ingekomen stuk van de divisie financiŽn met verzoek om 5 opgaven te doen over de aanslag van de grondbelastingen: hier aan voldoen
3276a01-05-1813pagina126ingekomen stuk van de divisie van administratie en plaatselijke belastingen over twee schotschriften: hier aan voldoen
3276a01-05-1813pagina126verzoek van de divisie van financiŽle zaken met het verzoek om voor 20 mei aan de prefect 3 frank 4 penningen te sturen: hier aan voldoen
3276a04-05-1813pagina126verzoek van de divisie militaire zaken om K.P. Kablouw op te speuren of informatie daarover in te sturen binnen 8 dagen: hier aan voldoen
3276a05-05-1813pagina126ingekomen verzoek van de divisie militaire zaken om op 10 mei naar Leeuwarden te komen: daaraan voldoen
3276a11-05-1813pagina126ingekomen verzoek van de divisie militaire zaken om P.F. Venekamp te gelasten om op 20 mei 1813 naar Leeuwarden te komen: hieraan voldoen
3276a15-05-1813pagina127ingekomen stuk van de divisie militaire zaken over de benodigdheden die de manschappen nodig hebben als zij naar Den Helder vertrekken: notificatie en aan voldoen
3276a14-05-1813pagina127ingekomen stuk van de divisie van administratie en plaatselijke belastingen over te ontvangen gelden uit de standplaatsen van kramers: komt hier niet voor
3276a14-05-1813pagina127ingekomen stuk van de divisie van administratie en plaatselijke belastingen over de inning van de domein- en huurpenningen:notificatie
3276a17-05-1813pagina127ingekomen stuk van de divisie militaire zaken met een exemplaar van het vonnis tegen de conscrit refractaires: notificatie
3276a17-05-1813pagina127ingekomen verzoek van de divisie van administratie en plaatselijke belastingen om per direct een certificaat over de effecten in te zenden: aan voldoen
3276a15-05-1813pagina127ingekomen stuk van de divisie van administratie en plaatselijke belastingen als geleide van het blad genaamd 'bijdragen, enz.': hieraan voldoen
3276a20-05-1813pagina127aanschrijving van de divisie van administratie en plaatselijke belastingen om de meest mogelijke luister bij te zetten aan de op zaterdag 29 mei te houden dank- en gebedsdag: notificatie
3276a21-05-1813pagina127aanschrijving van de divisie van administratie en plaatselijke belastingen om een opgave te doen van personen die nog geen familienaam hebben opgegeven: hier aan te voldoen
3276a21-05-1813pagina127aanschrijving van de divisie van administratie en plaatselijke belastingen om een opgave te doen ingevolge het besluit van 4 juny 1812, nr. 324: hieraan voldoen
3276a31-05-1813pagina128aanschrijving van de prefect om Sieds Hiddes Kingma te gelasten zich in Leeuwarden te melden: hieraan voldoen
3276a27-05-1813pagina128mededeling van de divisie van financiŽle zaken en ordonn. Dat klachten over verhoogde aanslagen niet in behandeling worden genoemen: notificatie
3276a28-05-1813pagina128ingekomen formulier voor het opstellen van de begroting van 1813 met bijhorende toelichting: hieraan voldoen
3276a08-06-1813pagina128besluit van de divisie van financiŽle zaken en ordonnantie dat de roles van de bijzondere belastingen door de controleurs zullen worden gezonden, enz: notificatie
3276a10-06-1813pagina128informatie van de divisie van administratie en plaatselijke belastingen over de dankdag op 13 mei en het verzoek deze zoveel mogelijk luister bij te zetten: notificatie
3276a09-06-1813pagina128besluit van de divisie militaire zaken over de prijs van het brood op 3 stuivers en 1,5 stuivers: notificatie
3276a12-06-1813pagina128verzoek van de divisie van administratie en plaatselijke belastingen met het verzoek een zevental vragen te beantwoorden: hier aan voldoen
3276a12-06-1813pagina128verzoek van de divisie van administratie en plaatselijke belastingen met het verzoek een vijftal vragen te beantwoorden over de veeartsen in de gemeente: niet van toepassing
3276a14-06-1813pagina128besluit van de divisie van administratie en plaatselijke belastingen om voor 30 juni een bedrag van 38 francs en 36 cent te storten t.b.v. van de gemeente-inkomsten voor het jaar 1812: hier aan voldoen
3276a22-06-1813pagina129besluit van de prefect over het verlengen van de verplichting om een familienaam aan te nemen tot 1 januari 1814: notificatie
3276a14-06-1813pagina129stuk van de prefect over het verifiŽren van de lasten van den percepteur, enz.: hieraan voldoen
3276a30-06-1813pagina129besluit van de divisie van de admininistratie en plaatselijke belastingen over het gebouw waar de sectie vergadering in de gemeente zal plaatsvinden: notificatie
3276a06-07-1813pagina129kennisgeving van de prefect dat de heer van der Hagen van Musfain beroepen is tot onderprefect te Leeuwarden
3276a06-07-1813pagina129kennisgeving van de divisie van de administratie en plaatselijke belastingen dat de heer A. van der Haeghen beroepen is tot onderprefect te Leeuwarden
3276a03-07-1813pagina129kennisgeving van de divisie van de administratie en plaatselijke belastingen om het arrest van 3 juli nr. 184 (dagblad) ter kennis te brengen aan de ingezetenen: hier aan voldoen
3276a07-07-1813pagina129kennisgeving van de divisie van de administratie en plaatselijke belastingen over de burgerkaartjes van de personen in deze gemeente woonachtig met het verzoek om deze dadelijk te verspreiden: hier aan voldoen
3276a12-07-1813pagina129Toezending door de divisie militaire zaken van 3 exemplaren van het vonnis van K.P.Kableau van klasse 1810 met verzoek dit aan die persoon te bezorgen: hier aan voldoen
3276a15-07-1813pagina129toezending door de divisie van administratie en plaatselijke belastingen van een gedetailleerde kaart met het verzoek om deze te redresseren en terug te sturen: hier aan voldoen
3276a15-07-1813pagina130ingekomen stuk van de onderprefect met een verzoek om voor 15 juli het in de gemeente gebruikte vlees door te geven: hieraan voldoen
3276a17-07-1813pagina130verzoek van de onderprefect om nauwkeurig oog te houden op de paspoorten van vreemdelingen: notificatie
3276a21-07-1813pagina130uitvraag van de onderprefect om op te geven hoeveel pondemaat met rogge en andere veldvruchten is bezaaid: hieraan voldoen
3276a26-07-1813pagina130ingekomen stuk van de onderprefect met een lijst van vragen over schapenwol: hier aan voldoen
3276a26-07-1813pagina130uitnodiging van de onderprefect aan de maire om op 3 augustus om 11 uur aan de mairie in Leeuwarden te verschijnen: hier aan voldaan
3276a27-07-1813pagina130Bericht van de onderprefect om de jongelingen van de klasse van 1813 op te roepen: hier aan voldoen
3276a28-07-1813pagina130verzoek van de divisie adm. En pl. Bel. Om het procesverbaal van de begrotingsverificatie in te sturen: hieraan voldoen
3276a02-08-1813pagina130ingezonden stuk van de divisie adm. En pl. Bel. Met de informatie dat de roles der patenten executabel zijn verklaard:notificatie
3276a02-08-1813pagina130verzoek van de prefect om een aantal vragen te beantwoorden over de consumptie en fourage van hooi en stro: hier aan voldoen
3276a02-08-1813pagina130ingekomen stuk van de onderprefect over de verjaardag van zijn majesteit en het vieren daarvan: hier aan voldoen.
3276a03-08-1813pagina131Verzoek van de onderprefect, divisie adm. En pl. Bel. om een nauwkeurige opgave te doen als er een epedemische ziekte ontstaat: hieraan voldoen
3276a06-08-1813pagina131Uittreksel van de divisie militaire zaken over de samenstelling van compagnieŽn en van de controle van de nationale garde met verzoek dit bekend te maken: hieraan voldoen
3276a06-08-1813pagina131Ingekomen stuk van de onderprefect over hoe te handelen met betrekking tot het fonds van de nationale feesten: notificatie
3276a16-08-1813pagina131Verzoek van de onderprefect om Lieuwe Doekes van Dijk naar Leeuwarden te sturen voor de raad van recrutering: hier aan voldoen
3276a07-08-1813pagina131Verzoek van de onderprefect om alle reizende personen zonder paspoort aan te houden: hier aan voldoen
3276a19-08-1813pagina131Verzoek van de controleur der belastingen om de matrices van het personeel en mobiele middelen om de huizen op te geven: hier aan voldoen
3276a21-08-1813pagina131Ingekomen stuk van de onderprefect met een nadere toelichting op de missies van 7 augustus: t.k.a.
3276a18-08-1813pagina131bericht van de onderprefect dat de maire toch op de 24e augustus niet naar Leeuwarden hoeft te komen: notificatie
3276a21-08-1813pagina131Ingekomen stuk van de onderprefect over de aanslag van 1813 ten geleide van het budget en de liquidatie: hierin voldoen
3276a23-08-1813pagina132kennisgeving van de onderprefect over de zitting van de raad van recrutering met het verzoek dit bekend te maken: hieraan voldoen
3276a24-08-1813pagina132aanschrijving van de onderprefect aan de maire van metslawier en ternaard om een kantonier kustbewaarder te leveren op 20 september: hieraan voldoen
3276a27-08-1813pagina132stuk van de onderprefect over het driemaandelijks inleveren van het procesverbaal van de refractaires voor de 15e augustus: hieraan voldoen
3276a21-08-1813pagina132ingekomen stuk van de onderprefect ten geleide van de roles der belastingen op de koeien, paarden en schapen: hier aan voldoen
3276a03-09-1813pagina132ingekomen stuk van de controleur van de belastingen ten geleide van de matrices voor de directe belastingen ter finale ondertekening: aan voldaan
3276a03-09-1813pagina132aanschrijving van de onderprefect om P.F. Venekamp te gelasten om binnen 8 dagen ten kantore generaal 24 fl. 37 ct. Te storten: hieraan voldoen
3276a31-08-1813pagina132stuk van de onderprefect over de betaling van de beesten aan de veeziekte verloren: v.k.a
3276a27-08-1813pagina132besluit van de onderprefect met orders over de nationale garde en de officieren: notificatie
3276a12-09-1813pagina132stuk van de onderprefect over het leveren van supplementen met verzoek om dit aan belanghebbenden ter kennis te brengen: notificatie
3276a13-09-1813pagina132ingekomen stuk van de onderprefect van de directeur der conscriptie ten geleide van de missive van 10 augustus met last om zich hier naar te gedragen: notificatie
3276a15-09-1813pagina132verzoek van de onderprefect om enige informatie over de staat van de zinnelozen: niet van toepassing
3276a15-09-1813pagina132besluit van de onderprefect over de lijst van de klasse van 1813 die in actieve dienst zijn gesteld met het verzoek om dit aan te plakken: hier aan te voldoen
3276a18-09-1813pagina133aanschrijving van de onderprefect voor het leveren van paarden aan het 14e terreinbataljon en de daarbij horende holsters en ijzers: hier aan voldoen
3276a21-09-1813pagina133ingekomen verzoek van de controleur van de belastingen om de matrices terug te sturen: hier aan voldoen
3276a25-09-1813pagina133ingekomen stuk van de onder prefect om een tederna te zingen op 3 oktober vanwege de overwinningen van 26 en 27 augustus: notificatie
3276a25-09-1813pagina133ingekomen stuk van de controleur van de belastingen om een lijst op te maken van de patentplichtigen: notificatie
3276a27-09-1813pagina133ingekomen stuk van de onderprefect ten geleide van de staat der distributie van het fonds der non valeurs over 1812 met last om dit bekend te maken en een certificaat in te zenden: hier aan voldoen
3276a08-10-1813pagina133stuk van de onderprefect over een bende van 50 joden met last om daarop attentie te vestigen: notificatie
3276a13-10-1813pagina133aanschrijving van de onderprefect om het ontbrekende getal varensgezellen te gelasten zich te melden in Leeuwarden op 26 oktober 1813: hier aan voldoen
3276a11-10-1813pagina133stuk van de onderprefect over de namen van de kinderen van de Israelieten: notificatie
3276a12-10-1813pagina133ingekomen stuk van de onderprefect over de sedentaire garde: notificatie
3276a13-10-1813pagina133ordonnance van de onderprefect om 1/20 deel van de gemeentelijke inkomsten voor of op de 22 oktober te storten op het kantoor generaal: hier aan te voldoen
3276a16-10-1813pagina134aanschrijving van de onderprefect om Marten Cornelis Visser, die nummer 94 heeft getrokken, te gelasten zich direct in Leeuwarden te melden: hieraan te voldoen
3276a18-10-1813pagina134ingekomen stuk van de onderprefect met het bericht dat het bevel om geen paspoorten voor Parijs aan werklieden te verstrekken is opgeheven: notificatie
3276a18-10-1813pagina134bevel van de onderprefect om de som van 5 gulden of 2 frank 10 ct. Zonder enig uitstel te betalen: aan voldoen
3276a24-10-1813pagina134uitnodiging van de luitenant-kolonel, chef der 1e cohorte van het legioen nationale garde van het departement Vriesland om de nationale garde te volgen en de personen op de bijgevoegde lijst aan te zeggen om zich op 25 oktober 's morgens om 11 uur te bevinden in de kerk van Ferwerd: hieraan voldaan
3276a18-10-1813pagina134ingekomen stuk van de onderprefect over de departementale wegen: notificatie
3276a25-10-1813pagina134ingekomen stuk van de onderprefect over het inkwartieren van de officieren van de nationale garde: notificatie
3276a25-10-1813pagina134ingekomen stuk van de onderprefect om de kustkanonniers zich te laten presenteren op woensdag 3 november 1813: hier aan voldoen
3276a28-10-1813pagina134drie releves van de onderprefect met het verzoek die in te vullen en binnen 14 dagen terug te sturen
3276a26-10-1813pagina135ingekomen stuk van de prefect over de opslag van wijnen en dranken in de lokalen, logementen en herbergen: notificatie
3276a29-10-1813pagina135ingekomen stuk van de onderprefect om aan de pripotes van de douanes geen paspoorten af te geven dan op schriftelijk verzoek van de controleurs waaronder zij behoren: notificatie
3276a30-10-1813pagina135aanschrijving van de onderprefect om de vrederechter de veldwachter te laten beŽdigen: hieraan voldaan
3276a04-11-1813pagina135bevel van prefect om de kustkanonniers in de gemeente te gelasten zich naar hun compagnieŽn te begeven: hieraan voldaan
3276a05-11-1813pagina135ingekomen stuk van de onderprefect over de prijs van 1/2 ponds brood te leveren aan gearresteerde militairen: notificatie
3276a10-11-1813pagina135verzoek van de luitenant nationale garde aan de veldwachter om de leden van de nationale garde uit deze gemeente aan te zeggen en daarbij een missive van de sergeant majoor T.B. Feenstra met kaarten voor dezelven: hier aan voldoen
3276a09-11-1813pagina135verzoek van de prefect om de varensgezellen Lieuwe Lykles (lot 66) en Tjerk Jans (lot 68) te gelasten zich naar Leeuwarden te begeven: hier aan te voldoen
3276a12-11-1813pagina135aanschrijving van de onderprefect om Douwe Stallinga, K.P. Heringa, Hartman Melis Wynia en L.P. van der Meulen van hun voorlopige aanwijzing voor de nationale garde bekend te maken: hieraan voldoen
3276a10-11-1813pagina135Verzoek van de onderprefect om 6 franken te storten voor de 20 november voor een plaat van de veldwachter: hieraan voldoen
3276a15-11-1813pagina135ingekomen stuk van de prefect met de kennisgeving dat de troepen en de functionarissen Leeuwarden zouden verlaten met de aanschrijving om voor de goede orde en rust te zorgen: hier aan voldoen
3276a22-11-1813pagina136Stuk van T.G. van Asbeck die 10 man stuurt ter handhaving van de goede rust en orde met de lastgeving om deze personen in te kwartieren en van levensmiddelen te voorzien: hier aan voldoen
3276a23-11-1813pagina136Stuk van T.G. van Asbeck ten geleide van 2 exemplaren proclamaties van de heer Rozen met de gelasting deze af te lezen: hieraan op dato voldaan
3276a26-11-1813pagina136Kennisgeving van T.G. van Asbeck dat er 4 kozakken worden gezonden met de last om ze in te kwartieren: hier aan te voldoen
3276a27-11-1813pagina136Brief van de adjunct-maire van Ee over de kosten van de inkwartiering van 4 kozakken met het verzoek om de adjunctmaire terug te betalen
3276a25-11-1813pagina136ingekomen stuk van de raad van prefect met het verzoek om de notificatie van het kanton af te lezen aan te plakken: hieraan voldoen
3276a21-11-1813pagina136ingekomen stuk van de raad van de prefect met het raadzame oordeel om het dragen van oranje en dit ook door bekendmaking te bevorderen
3276a28-11-1813pagina136ingekomen stuk van de commissie over de kozakken en de gewapende manschappen
3276a26-11-1813pagina136besluit van de raad van de prefect over de invordering van de directe belastingen en de gelasting dit bekend te maken
3276a04-12-1813pagina136ingekomen bericht van de heer Sminia met een dagorder met de last dit direct aan de inwoners bekend te maken: hier aan te voldoen
3276a04-12-1813pagina136Besluit van de commandant over het regelen van het salaris voor de hulptroepen
3276a05-12-1813pagina136oproep van de commandant aan 6 leden van de nationale garde die deel uit maken van het dubbeltal om zich op 7 december in Leeuwarden te melden om te assisteren: hieraan te voldoen
3276a01-12-1813pagina137Ingezonden stuk van de prefect met de mededeling dat de inzegening van de huwelijken moet plaatsvinden zoals dit tot dusver is gebeurd: notificatie
3276a01-12-1813pagina137Proclamatie van de prefect aan de Friezen met het verzoek dit direct bekend te maken: hier aan voldoen
3276a03-12-1813pagina137Proclamatie van de prefect aan de Nederlanders met het verzoek dit direct bekend te maken: hier aan voldoen
3276a07-12-1813pagina137Ingekomen stuk van de directeur met 5 vragen over de branderijen met het verzoek hierop te antwoorden: hier aan voldoen
3276a06-12-1813pagina137Ingekomen stuk van de heer van Sminia over het bijeenbrengen van gelden voor het vaderland: hier aan voldoen
3276a07-12-1813pagina137Door de commissarissen-generaal gestuurde publicatie, 2 proclamaties, een besluit en een notificatie met een affiche en het verzoek dit aan te plakken: hieraan voldoen
3276a07-12-1813pagina137Besluit van de commissarissen-generaal over de administratie van de justitie die in nu wettelijk is geregeld: notificatie
3276a09-12-1813pagina137Ingekomen stuk van de commissarissen-generaal met daarbij enkele exemplaren van een proclamatie van Z.D.H. Willem Frederik, prins van Oranje-Nassau waarin de souvereinitieit van het verenigd Nederland wordt verklaard: notificatie
3276a08-12-1813pagina137Aanschrijving van de controleur der belastingen over de belastingen voor 1814: notificatie
3276a09-12-1813pagina137Door de commissaris-generaal toegezonden extract uit het register der besluiten, over enkele voorzieningen in het openbaar onderwijs: notificatie
3276a14-12-1813pagina138Ingekomen stuk van de commissaris-generaal, divisie militaire zaken met de kennisgeving dat de heer P. van Cattenberg is benoemd tot commissaris-generaal bij de Russische en Pruisische legers: notificatie
3276a15-12-1813pagina138Ingekomen stuk van de ontvanger-generaal met het verzoek om de achterstallige belastingplichtigen op te roepen om de belastingen prompt te betalen: hieraan voldoen
3276a16-12-1813pagina138Ingekomen stuk van de commissaris met de kennisgeving dat de bij de stukken van 9 december genoemde personen van de dienst ontslagen zijn: notificatie
3276a20-12-1813pagina138Besluit van de commissarissen-generaal dat er hedenavond een paard moet worden geleverd: hieraan te voldoen
3276a18-12-1813pagina138aanschrijving van de commissarissen-generaal om direct na ontvangst alle Fransen binnen de gemeente aanwezig op te roepen: hier aan voldoen
3276a20-12-1813pagina138bericht van de commissaris van het arrondissement Leeuwarden dat hij is benoemd als commissaris: notificatie
3276a21-12-1813pagina138kopie van de aanschrijving van de commissaris-generaal m.b.t. het besluit van de 18 december 1813 over militaire zaken: notificatie
3276a21-12-1813pagina138kennisgeving van de commissaris dat missives van het bestuur en de ambtenarij onder kruisband moeten worden verzonden: notificatie
3276a21-12-1813pagina138publicatie van de commissaris, divisie belastingen over de tabak en de convooien en licenties hierop met het verzoek dit aan te plakken: hier aan voldoen
3276a21-12-1813pagina138door de commissaris toegestuurd exemplaar van een proclamatie waarbij de inwoners worden aangemoedigd om de wapens op te vatten: notificatie
3276a20-12-1813pagina139besluit van de commissarissen-generaal met de authorisatie om de onvoorziene uitgaven te mandateren ten behoeve van de boden: hieraan te voldoen
3276a20-12-1813pagina139Ingekomen stuk van v.d. Haer met het verzoek de pogingen van Heemstra te ondersteunen: hier aan voldoen
3276a21-12-1813pagina139Ingekomen stuk van v.d. Haer over de tabak aan de staat toebehorende in beslag te nemen: hieraan voldoen
3276a21-12-1813pagina139Ingekomen stuk van v.d. Haer ten geleide van een besluit van de commissarissen-generaal van 17 december 1813: nr. 715: notificatie
3276a22-12-1813pagina139Ingekomen stuk van v.d. Haer over de verzorging van de troepen van de heren commissarissen-generaal: hier aan voldoen
3276a23-12-1813pagina139Kennisgeving van v.d. Haer over de kosten van cavalleristen en infanteristen: notificatie
3276a23-12-1813pagina139Ingekomen stuk van v.d. Haer over de gestorte gelden in de kist en hoe hiermee te handelen: notificatie en hier aan voldoen
3276a22-12-1813pagina139Kennisgeving van de commissaris-speciaal van der politie van de provincie Friesland over de belasting met het verzoek om oproerige bewegingen aan hem te melden: notificatie en hier aan voldoen
3276a24-12-1813pagina139Ingekomen stuk van v.d. Haer behorende bij een kopiebesluit van Z.K.H. van 12-12-1813 met bepalingen over de paspoorten:notificatie
3276a23-12-1813pagina139Instructie van v.d. Haar over de inrichting van de begroting van het jaar 1814: hier aan te voldoen
3276a26-12-1813pagina140Ingekomen verzoek van officier Eekma om opgave te doen van de personen die de predikant op 19 december hebben beledigd
3276a27-12-1813pagina140Ingekomen stuk van v.d. Haer ten geleide van een kopie instructie….: notificatie
3276a27-12-1813pagina140ingekomen stuk van v.d. Haar over het luiden van de klokken voor de openbare eredienst: notificatie
3276a28-12-1813pagina140ingekomen stuk van v.d. Haar over de akten van de burgerlijke stand: notificatie
3276a15-12-1813pagina140verzoek van de commissaris van Woerden met het verzoek om onderstand voor de ongelukkige stad Woerden
3276a30-12-1813pagina140ingekomen stuk van v.d. Haar over het begraven van doden in de kerken: notificatie
3276a29-12-1813pagina140ingekomen stuk van v.d. Haar ten geleide van een stuk van de commissarissen-generaal van de de binnenlandse zaken met last deze te distribueren en door predikanten te laten aflezen: hier aan voldoen
3276a30-12-1813pagina140door v.d. Haar toegezonden kopiebesluit van Z.K.H. van 18 december over het staatsblad: notificatie
3276a29-12-1813pagina140besluit van de commissarissen-generaal, militaire zaken met de aanschrijving om de mannen tussen 17 en 45 jaar op te schrijven: hier aan te voldoen
3276a02-01-1814pagina140aanschrijven van de commissarissen-generaal, militaire zaken, om een register te openen van de zich aanbiedende persoen voor de landmilitie en over de loting, enz.: notificatie en aan voldoen
3276a05-01-1814pagina141ingekomen stuk van v.d. haar behorende bij een extract resolutie door de commissarissen-generaal van politie een extract van een kopiebesluit van Z.K.H. 22 december 1813 en een kopie resolutie van de gemelde comm. Van 20 december 1813: notificatie en aan voldoen
3276a04-01-1814pagina141ingekomen stuk van v.d. Haar met bepalingen over het onderhouden van vrouwen en kinderen van mannen in de nationale garde: notificatie
3276a06-01-1814pagina141ingekomen stuk van v.d. Haar over de zetting van het brood: notificatie
3276a06-01-1814pagina141ingekomen stuk van v.d. Haar ten geleide van een besluit van Z.K.H. van 5 januari over een bededag: notificatie En hieraan voldoen
3276a06-01-1814pagina141ingekomen stuk van v.d. Haar met kennisgeving van verschillende aanschrijvingen: notificatie
3276a08-01-1814pagina141besluit van de commissarissen-generaal met bepalingen over het roggebrood: notificatie
3276a07-01-1814pagina141Antwoord van de commissaris ad interim op onze missive van 21 december 1813: notificatie
3276a09-01-1814pagina141Gelasting van de commissaris-generaal militaire zaken om de loting in Holwerd bij te wonen: hieraan voldoen
3276a08-01-1814pagina141Aanschrijving van de commissaris-generaal militaire zaken over het inrichten van bewijzen voor reclames: notificatie
3276a10-01-1814pagina141Oproep van de commissaris ad interim aan Lot 86,101 en 105 van de nationale garde: hier aan voldoen
3276a08-01-1814pagina142Ingekomen verzoek van de commissarissen-generaal over de Fransen die nog in deze gemeente mochten zijn: hier aan voldoen
3276a08-01-1814pagina142besluit van de commisarissen-generaal over de prijs van tarwebroden: notificatie
3276a11-01-1814pagina142verzoek van v.d. Haar om de taxatie van het geleverde paard in te zenden: hier aan voldoen
3276a14-01-1814pagina142aanschrijving van commissaris van Asbeck om de personen op te schrijven die voor de Nationale Garde in Appingedam zijn: hier aan voldoen
3276a15-01-1814pagina142ingekomen stuk van de controleur ten geleide van het insinuatiebiljet van de paarden en dienstboden, enz.: notificatie
3276a15-01-1814pagina142aanschrijving van v.d. Haar over het in beslag nemen van de tot de marine behorende goederen: notificatie
3276a16-01-1814pagina142Mandement van v.d. Haar over de aanschrijving van de aanslag der belastingen op het paard en dienstboden: notificatie
3276a16-01-1814pagina142ingekomen stuk van v.d. Haar ten geleide van twee mandementen: notificatie
3276a18-01-1814pagina142besluit van de commissarissen-generaal over het ontslaan van de maire en het wederbenoemen tot schout der gemeente, enz.: notificatie En hier aan voldoen
3276a18-01-1814pagina142besluit van de commissarissen-generaal over het eervol ontslag van de heer maire en de adjunct-maire: notificatie
3276a17-01-1814pagina142ingekomen stuk van v.d. Haar ten geleide van een oproeping voor de heer Sijtsma: hier aan voldoen
3276a18-01-1814pagina142ingekomen stuk van v.d. Haar met een besluit van de heren commissarissen-generaal van 15 januari over de instructie voor het opschrijven van de personen van 46 tot 50 jaar: hier aan voldoen
3276a18-01-1814pagina142ingekomen stuk van v.d. Haar ten geleide van het staatsblad, 16 pagina's: hier aan te voldoen
3276a18-01-1814pagina143ingekomen stuk van v.d Haar met besluiten van Z.K.H. over het invoeren en afschaffen van enkele belastingen: notificatie
3276a19-01-1814pagina143ingekomen stuk van v.d. Haar met twee besluiten en een van de aanhaling door de Franse goederen en het onsluiten der kisten: hier aan te voldoen
3276a21-01-1814pagina143aanschrijving van v.d. Haar om te zorgen dat de commu… door de sneeuw niet worden gestremd: hier aan te voldoen
3276a20-01-1814pagina143oproep van de commissaris H. Beekkerk aan W.T. Wierdstra om op 26 januari in de Nationale garde op te treden: hier aan voldoen
3276a21-01-1814pagina143aanschrijving van v.d. Haer over de zitting van de militaire raad voor dit kanton en het verzoek enkele vragen te beantwoorden: hier aan voldoen
3276a21-01-1814pagina143aanschrijving van v.d. Haar om opgaaf te doen van de voorraad tarwe, rogge, enz.: hieraan voldoen.
3276a29-01-1814pagina143aanschrijving van de commissarissen-generaal voor het leveren van 50 wagens bespannen met ieder 2 paarden en een leidsman voor 1 februari: hier aan voldoen.
3276a27-01-1814pagina143ingezonden stuk van v.d. Haar over de runderpest bij uitzonderlijk recht: notificatie en hieraan voldoen
3276a03-02-1814pagina144ingekomen stuk van v.d. Haar over de aanschaffing van de staatscourant: hieraan te voldoen
3276a04-02-1814pagina144ingekomen stuk van v.d. Haar over hoe de opgave van voorraad moet worden gedaan: notificatie
3276a30-01-1814pagina144Kennisgeving van v.d. Haar dat de adjunctmaire bij besluit van de commissie generaal van 24 januari, nr. 70 is benoemd tot lid van de gemeenteraad: notificatie
3276a30-01-1814pagina144Ingekomen stuk van v.d. Haar over het arresteren van deserteurs: notificatie
3276a31-01-1814pagina144Ingekomen stuk van v.d. Haar over het doen van onderzoek naar Franse goederen en het opgeven daarvan: hieraan voldoen
3276a31-01-1814pagina144Besluit van de commissarissen-generaal over de aanslag van oorlogskosten, het gaat om 13 cent per franc van de opgebouwde eigendommen, personeel en roerende goederen: notificatie
3276a31-01-1814pagina144Ingekomen stuk van v.d. Haar over de ingevorderde penningen voor Woerden: notificatie
3276a31-01-1814pagina144Ingekomen van Walchr. Om een gulden halster geld: hieraan voldoen
3276a05-02-1814pagina144Ingekomen stuk van v.d. Haar over de begroting
3276a06-02-1814pagina144Ingekomen stuk van v.d. Haar over de zitting van de Raad van Militie op 11 februari 1814 t.b.v. het goedkeuren van de plaatvervangers
3276a09-02-1814pagina145Ingekomen stuk van v.d. Haar over hoe te handelen met degenen die al dan niet te goeder trouw zich niet hebben op laten schrijven voor de landmilitie
3276a11-02-1814pagina145ingekomen stuk van v.d. Haar over de runderpest in Utrecht
3276a05-02-1814pagina145ingekomen stuk van v.d. Haar over de staat der paspoorten: notificatie
3276a06-02-1814pagina145ingekomen stuk van v.d. Haar over de bepalingen waaraan wagens voor militaire transporten moeten voldoen: notificatie
3276a11-02-1814pagina145besluit van de commissarissen-generaal dat er 2 paarden moeten worden geleverd: hieraan voldoen
3276a11-02-1814pagina145besluit van de commisarissen-generaal over de voorstellen die zijn gedaan op 25 januari en 3 februari: notificatie
3276a02-02-1814pagina145circulaire van Eekma over de burgerregisters: notificatie
3276a10-02-1814pagina145Ingekomen stuk van de controleur B.van Breugel bij de ingevulde declaraties en het verzoek dit terug te sturen: hieraan voldoen
3276a12-02-1814pagina145Verzoek van v.d. Haar om de financiŽle ambtenaar te ondersteunen bij de invordering van de belasting: hier aan te voldoen
3276a15-02-1814pagina145Ingekomen stuk van v.d. Haar over het leveren van rijtuigen van reizende officieren en enige bepalingen over de exercitie van de landmilitie: notificatie
3276a15-02-1814pagina145Ingekomen stuk van v.d. Haar over de voeding van krijgsgevangenen: notificatie
3276a17-02-1814pagina145Ingekomen stuk van v.d. Haar over de opdracht van souvereinitieit in te dienen: hieraan voldoen
3276a19-02-1814pagina146Stuk van v.d. Haar over het sturen van de verzamelde gelden en de invordering daarvan voor Woerden: notificatie
3276a21-02-1814pagina146Ingekomen stuk van v.d. Haar ten geleide van een besluit van Z.K.H. van 29 december 1813 over de reis- en verblijfkosten van militairen: notificatie
3276a21-02-1814pagina146Kennisgeving van v.d. Haar dat de heer procureur generaal van het Hooggerechtshof (H.G.) van de Verenigde Nederlanden (V.N.) ij besluit van Z.K.H. van 2 februari 1814 is belast met de politie enz.: notificatie
3276a22-02-1814pagina146Ingekomen stuk van v.d. Haar over het beluit van Z.K.H. op 24 januari 1814
3276a24-02-1814pagina146Verzoek van v.d. Haar om te zorgen de personen van het contingent van de landmilitie worden opgeroepen op 3 maart 1814: hieraan voldoen
3276a24-02-1814pagina146Door v.d. Haar toegezonden besluit van 2 februari over de effecten en over het verifiŽren van de kas van de belastingontvanger
3276a28-02-1814pagina146Ingekomen stuk van v.d. Haar over de vrijwillige giften in de kist: notificatie
3276a28-02-1814pagina146Ingekomen stuk van v.d. Haar over de staten der patentabelen: notificatie
3276a28-02-1814pagina146Ingekomen stuk van v.d. Haar over de cerfificaten van inwoning: notificatie
3276a28-02-1814pagina146Ingekomen stuk van v.d. Haar over de bijdragen die voor onderwijs en opvoeding ingevorderd moeten worden: notificatie
3276a09-03-1814pagina146Ingekomen stuk van v.d. Haar over de paarden van de postmeester: notificatie
3276a08-03-1814pagina146Ingekomen stuk van v.d. Haar over de houtvesterijen, de jacht en de visserij: notificatie
3276a09-03-1814pagina147Ingekomens tuk van v.d. Haar waarin staat dat de verschillende officieren voor eigen rekening logement en tafel betalen: notificatie
3276a09-03-1814pagina147Ingekomen stuk van v.d. Haar over de leggers voor de belastingen
3276a11-03-1814pagina147Kennisgeving van v.d. Haar over de belasting voor het veefonds: notificatie
3276a10-03-1814pagina147Ingekomen stuk van v.d. Haar over de landstorm
3276a07-03-1814pagina147Ingekomen stuk van v.d. Haar over het kruit
3276a09-03-1814pagina147Ingekomen stuk van v.d. Haar over de aanwerving van mariniers: notificatie
3276a11-03-1814pagina147Ingekomen stuk van v.d. Haar over de voortekenen van de runderpest: notificatie
3276a14-03-1814pagina147Aanschrijving van de commissarissen-generaal over de verteringen in de herbergen te Nes en Wierum
3276a14-03-1814pagina147Aanschrijving van de commissarissen-generaal om op 18 maart 2 paarden te leveren: hieraan voldoen
3276a15-03-1814pagina147Verzoek van v.d. Haar om een opgave te doen van het aantal wagens dat naar Zwolle is geleverd: hier aan voldoen
3276a15-03-1814pagina147Bericht van van Alberda, controleur, over zijn aanstelling: notificatie
3276a14-03-1814pagina148Door v.d. Haar geretourneerde begroting: hieraan voldoen
3276a14-03-1814pagina148Besluit van de commissarissen-generaal over de kosten van de uitrusting van de landmilitie, ter hoogte van 770 fr.: notificatie
3276a14-03-1814pagina148Besluit van de commissarissen-generaal over de staten van de begroting voor deze gemeente: notificatie
3276a19-03-1814pagina148Vraag van de commissarissen-generaal naar de ambtenaren die voor het jaar 1795 in dienst zijn geweest
3276a23-03-1814pagina148Ingekomen stuk van v.d. Haar over de vrijwillige bijdragen voor de zaak des vaderlands
3276a24-03-1814pagina148Oproep van de commissarissen-generaal aan M.E. Meindersma en Reitze v.d. Mei om op 31 maart naar Leeuwarden te komen:notificatie
3276a24-3-1814pagina148Authorisatie van de commissarissen-generaal met het mandaat om de som van 282 francs en 13 ct. Uit de onvoorziene uitgaven te declareren: notificatie
3276a26-03-1814pagina148Besluit van de commissarissen-generaal over de kosten van de uitrusting van de landmilitie, met de som van 140 fr. Te verhogen.: hieraan voldoen
3276a26-03-1814pagina148ingekomen stuk van v.d. Haar over de patentbladen: hieraan voldoen
3276a26-03-1814pagina148Vraag van v.d. Haar over de hoeveelheid wagens, paarden en welke soorten schepen aanwezig zijn: hieraan voldoen
3276a31-03-1814pagina149Ingekomen stuk van v.d. Haar over de vrijwillige bijdragen
3276a01-04-1814pagina149Kennisgeving van v.d. Haar over het besluit van Z.K.H. van 26 februari over de punten van instructie
3276a04-04-1814pagina149Stuk van de commissarissen-generaal over de aanneming van de grondwet
3276a04-04-1814pagina149Oproep van de commissarissen-generaal aan M.E. Meindertsma
3276a07-04-1814pagina149Antwoord van de commissaris op onze missive van 5 dagen geleden, het verzoek is niet toegestaan
3276a09-04-1814pagina149Autorisatie van de commissarissen-generaal om op de staat achterstallige schulden in rekening te brengen ter hoogte van 109 fr. En 76 centimes
3276a08-04-1814pagina149Aanschrijving van v.d. Haar om te mandateren fr.30-2-6 voor de burgerregisters
3276a12-04-1814pagina149Instructie van v.d. Haar over de landstorm
3276a13-04-1814pagina149Bericht van v.d. Haar over de lotelingen in de landmilitie
3276a14-04-1814pagina149Aanschrijving van v.d. Haar om de wegen te slechten
3276a16-04-1814pagina149Bericht van v.d. Haar over het achterstallige traktement van de leraar
3276a18-04-1814pagina149Kennisgeving van v.d. Haar over de directeur van de werving in het arrondisement
3276a18-04-1814pagina149Bericht van v.d. Haar over de tollen
3276a14-04-1814pagina150Oproeping van de commissarissen-generaal aan Fr.Fr. Schregardus om zich aan te sluiten bij de landmilitie: hieraan voldoen
3276a20-04-1814pagina150Bericht van de commissarissen-generaal over het berekenen van het regelement van de algemene volksbewapening: notificatie
3276a22-04-1814pagina150Informatie van v.d. Haar over het besluit van Z.K.H. over de rapporten en voordrachten: notificatie
3276a22-04-1814pagina150Bericht van v.d. Haar over Michelman:
3276a22-04-1814pagina150Bericht van v.d. Haar over de cement: notificatie
3276a25-04-1814pagina150Aanschrijving van v.d. Haar om fr. 3,,8,, voor de staatsbladen van het eerste kwartaal van 1814 te voldoen: notificatie
3276a28-04-1814pagina150Ingekomen stuk van de commissarissen-generaal over het beginnen met een patentplichtig beroep: notificatie
3276a03-05-1814pagina150Door v.d. Haar teruggezonden administratieve berekening ten fine van redres in tweevoud: hieraan voldoen
3276a04-05-1814pagina150Kennisgeving van v.d. Haar over de aanstelling van de heren registrateurs van de successiebelasting: notificatie
3276a04-05-1814pagina150Bericht van v.d. Haar over het recruteren van rijtuigen door reizende officieren te doen: notificatie
3276a04-05-1814pagina150Verzoek van de gouverneur om een opgave te doen over een voor de militaire trein door de gemeente geleverd paard: hieraan voldoen
3276a02-05-1814pagina150bericht van de gouverneur over de patenten voor knechten en meiden: notificatie
3276a06-05-1814pagina151Door de gouverneur gestuurde geapprobeerde repartitie van P.Romar: notificatie
3276a07-05-1814pagina151Kennisgeving van v.d. Haar over het besluit van Z.K.H over de jacht en de visserij: v.k.a.
3276a09-05-1814pagina151V.d. Haar gelast de honden vast te leggen gedurende 6 weken
3276a27-05-1814pagina151Verzoek van de gouverneur om een regelement van de eigen en directe middelen ter beschikking te stellen: hier aan voldoen
3276a11-05-1814pagina151Verzoek van v.d. Haar om een lijst op te stellen van alle hier overleden Pruisen: hieraan voldoen
3276a12-05-1814pagina151Ingekomen stuk van v.d. Haar met de mededeling dat het afslaan van paardenstaarten weer is vrijgelaten: v.k.a.
3276a13-05-1814pagina151Ingekomens stuk van v.d. Haar over de admissie aan beurtschippers of veerlieden: v.k.a.
3276a13-05-1814pagina151Ingekomen stuk van v.d. Haar over de afscheiding van koeken bij broodbakkers: v.k.a.
3276a14-05-1814pagina151Door de gouverneur gestuurde twee rekesten ten fine van cons. En advis: hieraan voldoen
3276a14-05-1814pagina151Door v.d. Haar toegestuurde bepalingen over de approbatie van verhuringen van gemeentegoederen: v.k.a.
3276a23-05-1814pagina151Bericht van v.d. Haar dat de visserij per 1 juni vrij is: v.k.a.
3276a25-05-1814pagina151Bericht van v.d. Haar dat de schutterij op zondag geen exercitie mag doen: v.k.a.
3276a26-05-1814pagina151Publicatie van v.d. Haar over het besluit van Z.K.H. van 20 mei over het ophouden van de maandelijkse bedestonde: notificatie
3276a01-06-1814pagina152Bericht van v.d. Haar dat de nationale garde is ontbonden: v.k.a.
3276a01-06-1814pagina152Bericht van v.d. Haar over de waarschuwingen van de ontvanger: v.k.a.
3276a31-05-1814pagina152Besluit van de gouverneur over de administratieve rekening van 1813 en de staat van begroting voor 1814: v.k.a.
3276a02-06-1814pagina152Bericht van de gouverneur over dragonderpaarden: v.k.a.
3276a03-06-1814pagina152Bericht van de gouverneur over dragonderpaardenen de wagens naar Zwolle: v.k.a.
3276a03-06-1814pagina152Bericht van de gouverneur over het belastingenreglement: v.k.a.
3276a04-06-1814pagina152Aanvraag van de schout van Ee m 52 fr. 50 cent voor de gemaakte kosten van de 4 kozakken, met verzoek om antwoord: hieraan te voldoen
3276a03-06-1814pagina152Bericht van de gouverneur over de patenten: v.k.a.
3276a07-06-1814pagina152Door v.d. Haar toegestuurd provisioneel reglement voor de landstorm:v.k.a.
3276a06-06-1814pagina152Verzoek van v.d. Haar om het oog te houden op desertie:v.ka.
3276a08-06-1814pagina152Verzoek van v.d. Haar om de journalen van de ontvanger te verifiŽren: v.k.a.
3276a08-06-1814pagina152Kennisgeving van v.d. Haar over de att. De vita: v.k.a.
3276a10-06-1814pagina152Informatie van v.d. Haar over het sluiten van de vrede en het openbaar maken daarvan: v.k.a.
3276a11-06-1814pagina153Bericht van v.d. Haar over het vieren van de vrede op 15 juni of de dag waarna dit document is ontvangen
3276a14-06-1814pagina153Bericht van v.d. Haar over de indirecte belastingen van armhuizen, gestichten, e.d.: v.k.a.
3276a15-06-1814pagina153Bericht van v.d. Haar over de plicht van teruggekomen militairen om weer dienst te nemen
3276a15-06-1814pagina153Bericht van de gouverneur over een zwarte merrie van 5 jaar oud
3276a13-06-1814pagina153Bericht van v.d. Haar over de benoeming van officieren in de landstorm
3276a16-06-1814pagina153Verzoek van de gouverneur aan W.R. Kamstra te gelasten zich op de 25e juni bij de 1e luitenant G.A. De Beijer Tengberger te vervoegen
3276a18-06-1814pagina153Ingekomen stuk van v.d. Haar over de nationale schuld
3276a18-06-1814pagina153Verzoek van v.d. Haar om een nauwkeurige opgave te doen over de kosten voor douaniers
3276a18-06-1814pagina153Vraag van v.d. Haar over de medicinae, doctoren, etc.
3276a20-06-1814pagina153Vraag van Alberda over de patenten
3276a22-06-1814pagina153Bericht van v.d. Haar over artikel 224 van het besluit van 7 december 1813
3276a23-06-1814pagina153Bericht van v.d. Haar over het wel verstaan der interesten
3276a25-06-1814pagina154Kennisgeving door de gouverneur van een besluit van 10 mei, nr. 155 over het cautionnement der percepteur (aankondiging van de ontvanger): v.k.a.
3276a25-06-1814pagina154besluit van v.d. Haar over het verblijfnemen van vreemdelingen in de gemeente: v.k.a.
3276a28-06-1814pagina154Ingekomen stuk van v.d. Haar over …….: v.k.a.
3276a29-06-1814pagina154Kennisgeving van de benoeming van de heer J. Witteveen als regulateur der successie over de cantons Bergum, Buitenpost, Dokkum en Holwerd:v.ka.
3276a29-06-1814pagina154Bericht van v.d. Haar met het verzoek om de pieken zo snel mogelijk af te halen: hieraan voldoen
3276a30-06-1814pagina154Geleide brief van v.d. Haar bij het verzoek van Joh. V.d. Veen: hieraan te voldoen
3276a27-06-1814pagina154Verzoek van de commissie te Leeuwarden bij de persoon van J. v.d. Veen met een verzoek om een collecte voor de ongelukkig geworden landgenoten: hieraan te voldoen
3276a01-07-1814pagina154Geleidebrief van de gouverneur bij een repartitie over de gemeente geapprobeert: v.k.a.
3276a01-07-1814pagina154Kennisgeving van v.d. Haar over het opheffen van het cordon bij Utrecht: v.k.a.
3276a02-07-1814pagina154Ingekomen stuk van v.d. Haar over de baten op de begroting het daarover berichten: v.k.a.
3276a04-07-1814pagina154Geleidebrief van v.d. Haar bij enkele stukken over het uitschrijven van een dankdag op 20 juli: hieraan voldoen
3276a05-07-1814pagina154Ingekomen stuk van v.d. Haar over het huwen van officieren van het staatsleger of de landmilitie: v.k.a.
3276a05-07-1814pagina155instructie van v.d. Haar over hoe te handelen met het contreren van de patentplichtigen: v.k.a.
3276a08-07-1814pagina155Informatie van v.d. Haar over artikel 3 van het besluit van Z.K.H. van 16 juni 1814: v.k.a.
3276a08-07-1814pagina155Verzoek van officier W.W. Noodt om Tjeerd Sybes Jongeling en Sybe Eintes van der Zee te arresteren: hieraan te voldoen
3276a11-07-1814pagina155Stuk van v.d. Haar over de vrijstelling van poortgeld voor ambtenaren der belasting: v.k.a.
3276a12-07-1814pagina155Bericht van v.d. Haar over het slopen van gebouwen: v.k.a.
3276a12-07-1814pagina155verzoek van v.d. Haar om opgave te doen van de officieren der gezondheid in de ….: hieraan beantwoord.
3276a14-07-1814pagina155bericht van v.d. Haar met de informatie dat de wekelijkse exercities van de landstorm tot 15 september 1814 zijn opgeschort: v.k.a.
3276a16-07-1814pagina155aanschrijving van de gouverneur om geld op te halen voor de dragonderpaarden: : gedaan
3276a16-07-1814pagina155bericht van v.d. Haar over de verplaatsing van de acten van de burgerlijke stand: v.k.a.
3276a18-07-1814pagina155Vraag van de gouverneur waarom in de staten met de huurwaardes van vaste panden guldens met franken zijn verwisseld: gedaan
3276a19-07-1814pagina155bericht van v.d. Haar over de fournitouren aan de Fransen in de 31e militaire divisie: geen gedaan
3276a21-07-1814pagina155Bericht van v.d. Haar over het aangeven van dieverij e.d.
3276a22-07-1814pagina156autorisatie van de gouverneur tot repartitie van f 120,,16,,6: hieraan te voldoen
3276a22-07-1814pagina156aanschrijving van de gouverneur om de 2e helft van de kosten van de landmilitie voor 8 augustus 1814 te storten: hieraan voldoen
3276a23-07-1814pagina156schrijven van v.d. Haar over geleverde vivres fouragie, enz. : niet van toepassing
3276a25-07-1814pagina156verzoek van v.d. Haar om opgave te doen van de personen uit deze provincie die na blokkades van vestigingen getroffen zijn en als gevolg van verwondingen zijn overleden: hieraan te voldoen
3276a27-07-1814pagina156bericht van v.d. Haar over de jacht en de visserij: v.k.a.
3276a29-07-1814pagina156bericht van v.d. Haar over de vrijstelling van tol en mol. Voor ambtenaren van de administratie en recherche: v.k.a.
3276a29-07-1814pagina156Informatie van v.d. Haar over hoe te handelen met het procesverbaal van contraventie: v.k.a.
3276a29-7-1814pagina156bericht van de regelateur over hoe de dodenlijsten zijn ingericht: v.k.a.
3276a30-7-1814pagina156verzoek van de gouverneur om het woord guldens in franken te veranderen: v.k.a.
3276a30-7-1814pagina156Bericht van de gouvereneur over een schip uit Smirna: v.k.a.
3276a01-08-1814pagina156verzoek van v.d. Haar om een nieuwe opgave van stafofficieren te doen: hieraan te voldoen
3276a01-08-1814pagina157Bericht van v.d. Haar over de hondsdolheid en het verzoek om de honden vast te houden: hieraan voldoen
3276a01-08-1814pagina157Bericht van v.d. Haar over particuliere loterijen: v.k.a.
3276a02-08-1814pagina157Toestemming van v.d. Haar aan de raadsleden om 5 zetters op te roepen: hieraan voldoen
3276a03-08-1814pagina157Door v.d. Haar toegezonden besluit over de kohieren van P en D geld, enz.: hieraan te voldoen
3276a05-08-1814pagina157verzoek van v.d. Haar om een opgave doen in het kader van artikel 6 en 7 van het besluit van 25 juni 1814, nr 155: hieraan voldoen
3276a03-08-1814pagina157Ingekomen stuk van v.d. Haar over een notificatie van president baden en rekenmeesters door domeinen: hieraan voldoen
3276a09-08-1814pagina157Bericht van v.d. Haar over de benoeming van houtvesters: v.k.a.
3276a08-08-1814pagina157Bericht van v.d. Haar over de patentplichtingen: v.k.a.
3276a10-8-1814pagina157Besluit van v.d. Haar over de trommen
3276a11-08-1814pagina157Bericht van v.d. Haar over de veldwachter tot gendarmerie: hier aan voldoen
3276a12-08-1814pagina157Aanschrijving van v.d. Haar dat de notarissen …. Moeten hebben: v.k.a.
3276a13-08-1814pagina158Kennisgeving van v.d. Haar over de benoeming tot commandant van de provincie Friesland de heer Guerin: v.k.a.
3276a13-08-1814pagina158Kennisgeving van de gouverneur, div. FinanciŽle zaken over de reclames op de paarden, enz.: v.k.a.
3276a15-08-1814pagina158Door v.d. Haar toegezonden besluit van z.k.h. op 28 juli, nr. 38: v.k.a.
3276a15-08-1814pagina158Stuk van v.d. Haar over de ambtenaren van voor 1795: hier aan voldoen
3276a17-08-1814pagina158Stuk van v.d. Haar over de edellieden: hier aan voldoen
3276a23-8-1814pagina158Stuk van v.d. Haar over de deserteurs
3276a23-8-1814pagina158Bericht van v.d. Haar over de stroobranden aan de publieke weg: v.k.a.
3276a25-8-1814pagina158Bericht van v.d. Haar over hoe te handelen bij collecten door personen in ongelijke omstandigheden: v.k.a.
3276a26-8-1814pagina158Stuk van v.d. Haar over de broodbakkers en het aanstellen van een commissaris daarover: v.k.a.
3276a26-8-1814pagina158Door v.d. Haar toegezonden besluit van z.k.h. op 12 augustus nr. 94: v.k.a.
3276a26-8-1814pagina158Door v.d. Haar toegezonden exemplaar van een besluit van z.k.h. nr. 33 over de huisvesting van de troepen: v.k.a.
3276a27-8-1814pagina158Verzoek van v.d. Haar om opgave te doen over het aantal wapens: v.k.a.
3276a27-8-1814pagina159Stuk van de gouverneur over de achterstallige tractementen van de leraren: v.k.a.
3276a02-09-1814pagina159Verzoek van v.d. Haar om de handtekeningen van de schouten adjuncten in te zenden: daaraan voldoen
3276a03-09-1814pagina159Stuk van v.d. Haar over het armenbestuur: v.k.a.
3276a03-09-1814pagina159bericht van de gouverneur met een besluit van Z.K.H. van 24 augustus, nr.1
3276a03-09-1814pagina159bericht van de gouverneur dat het schip van Sminia in Den Helder is aangekomen: v.k.a.
3276a10-09-1814pagina159bericht van v.d. Haar over de benoeming van de staf en andere officieren: v.k.a.
3276a10-9-1814pagina159stuk van v.d. Haar over de gearresteerde cohieren voor schepen enz.
3276a10-9-1814pagina159bericht van v.d. Haar over de verdeling van het 20e bataljon: Nes 3 compartementen, Ameland 3 compartementen en schiermonnikoog 1 compartiment: v.k.a.
3276a12-09-1814pagina159bericht van v.d. Haar over de debutanten van loten en dezelfde acten of commissies van admissie: v.k.a.
3276a13-09-1814pagina159bericht van v.d. Haar over de kosten vallende op het ontdekken, arresteren en transporteren van nalatigen in de plicht van de landmilitie door agenten van politie of veldwachters: v.k.a
3276a14-09-1814pagina159bericht van v.d. Haar over de inrichting van de paardenposterijen
3276a13-09-1814pagina159bericht van de Haar over …. 23 augustus: v.k.a.
3276a15-09-1814pagina160stuk van v.d. Haar met instructies over het vervoer van buskruit, oorlogsbehoeften en brandstoffen: v.k.a.
3276a19-09-1814pagina160Stuk van v.d. Haar over de inkwartiering van militairen bij ontvanger: v.k.a.
3276a19-09-1814pagina160Stuk van v.d. Haar over enkele preperatoire schikkingen in de organisatie van de landstorm: v.k.a.
3276a27-09-1814pagina160Verzoek van v.d. Haar om opgave te doen over het contante geld wat is verstrekt aan Russische militairen: v.k.a.
3276a23-09-1814pagina160Brief van de gouverneur over het bedanken van D.J. Booitsma als adjunct-schout om redenen hij geenszins een voldoende wijze kiest om zijn functie waar te nemen: v.k.a.
3276a24-09-1814pagina160Herinnering van de controleur om op de 1e van de maand oktober alle aangiftebiljetten in te sturen: v.k.a.
3276a19-09-1814pagina160Bericht van de controleur over de extra vergoeding voor zetters: v.k.a.
3276a28-09-1814pagina160Bericht van v.d. Haar over de in het tweede kwartaal 1814 gearresteerde patenten: v.k.a.
3276a29-09-1814pagina160Bericht van v.d. Haar over de de komst van Z.K.H. in Friesland: v.k.a.
3276a29-09-1814pagina160Verzoek van v.d. Haar om de teruggekomen of terugkomende Nederlanders op te schrijven: hieraan voldoen
3276a30-09-1814pagina160Door de gouverneur toegestuurde repartitie wegens de achterstand van 1813: v.k.a.
3276a01-10-1814pagina161Bericht van v.d. Haar over de aanvaarding van de functie der officieren van de landstomrm en informatie over de doortocht van Z.K.H. op 11 oktober 1814
3276a02-10-1814pagina161Verzoek van v.d. Haar om opgave te doen over de situatie en de sterkte van de landstorm: hier aan voldoen
3276a03-10-1814pagina161Antwoord van de gouverneur op onze brief van 29 september, nr. 13: ..
3276a04-10-1814pagina161verzoek van de gouverneur om het verschuldigde deel voor de landmacht te voldoen ten kantore generaal: hieraan voldoen
3276a7-10-1814pagina161bericht van de gouverneur ten geleide van een verzoek van H.D. Hartmans om ontslag omdat hij in een ander dorp woont
3276a10-10-1814pagina161bericht van v.d. Haar over het beŽdigen van bakkers en molenaars
3276a14-10-1814pagina161bericht van de gouverneur, dat het ontslagverzoek van H.D. Hartmans van de hand gewezen is.
3276a17-10-1814pagina161Bericht van v.d. Haar over het bewijzen van het voldoen aan de landmilitie
3276a14-10-1814pagina161Bericht van v.d. Haar over de diensten van de veldwachters
3276a17-10-1814pagina161Mandaat van de gouverneur tot een bedrag van fl. 260.
3276a22-10-1814pagina162Bericht van v.d. Haar over de vrijstelling van tol voor de mannen van de landstorm bij executies en andere diensten: v.k.a.
3276a24-10-1814pagina162Verzoek van v.d. Haar om de situatie en sterkte lijst zo snel mogelijk in te sturen: aan voldaan, 22 oktober
3276a26-10-1814pagina162Verzoek van v.d. Haar om de oplettendheid te vestigen op een aantal besluiten van Z.K.H. en hierover een verslag te geven op de 25 december van dit jaar: v.k.a.
3276a25-10-1814pagina162Verzoek van v.d. Haar om de landstorm in de nacht te laten patrouilleren: hieraan voldoen
3276a27-10-1814pagina162antwoord van v.d. Haar op onze brief van 22 oktober: v.k.a.
3276a25-10-1814pagina162Door v.d. Haar gecommuniceerd besluit van Z.K.H. over het verkopen van publieke goederen: v.k.a.
3276a