Index Mairie Metslawier (Oostdongeradeel) inv.nr. 242 (Register met afschriften van door de maire verzonden stukken 1812-1816)
ToegangInv.nr.DatumNadere aanduidingAanduidingNaam of titel
22421-1-1812pagina1Brief aan de Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Prefekt van het Departement Vriesland: heden hebben de adjunct maire en de gementeraadsleden in mijn handen de eed afgelegd zoals door u opgedragen bij missive van 18-12-1811
22427-1-1812pagina2Brief aan de kapitein van het 137e compagnie kannonniers kustbewaarders: uw brief op 4 dezer ontvangen betreffende kannonnier Foeke Johannes, de voor hem optredende remplecant heb ik opgeroepen om zsm zich te melden in Groningen
224220-1-1812pagina2Brief aan de Prefekt: de mandamenten in uw brief dd 15-1-1812 zijn door mij ontvangen en zullen zsm behandeld
224220-1-1812pagina3Brief aan de maritieme inscriptie quartier Leeuwarden: de in uw brief dd 17-1-1812 genoemde personen zal ik aanzeggen om zich op 25-1-1812 bij uw bureau te vervoegen
224223-1-1812pagina4Brief aan de Prefekt: De bakkers in mijn gemeente ondervinden hinder van de bollopers die de bakkers van Dokkum en andere gemeenten naar onze dorpen sturen, waardoor de bakkers niet, dan wel moeizaam, aan de verplichtingen in de nieuwe Gids der Mairen kunnen voldoen. Kan ik van mijn autoriteit gebruik maken om deze bollopers van buiten de gemeente te keren? Uw Hoog Edel Gestrenge onderdanige en zeer gehoorzame dienaar, de maire voornoemd
224225-1-1813pagina5Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 29-12-1811 melden wij u dat de persoon van Johannes Rosier, gezworen klerk, benoemd is tot secretaris in de gemeenten Anjum en Metslawier op een traktement van f 200,- per gemeente
224226-1-1812pagina6Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 6-1-1812 sturen wij u een lijst van opgeschreven personen van de klasse 1810 (welke hun rijksdomicilie hebben in deze gemeente)
22425-2-1812pagina7Brief aan de Prefekt: ontvangst bevestiging van vele stukken vanaf 23 dec. 1811 tot en met 23 jan. 1812
22427-2-1812pagina9Brief aan de Prefekt: tervoldoening aan uw besluit dd 22-1-1812 hierbij een lijst van stemgerechtigde personen in deze gemeente, waarbij die genen die nog geen vaste familienaam hadden aangenomen, nu met hun familienaam voluit geschreven zijn
224221-2-1812pagina10Brief aan de Prefekt: ter voldoening van uwe missive dd 23-1-1812 en 11-2-1812 stuur ik u de gevraagde korte informatie ndig voor het samenstellen van de begroting. Tevens vraag ik u tot welk bedrag ik mijn traktement moet noteren "nadien ik niet heb kunnen nagaan nog vinden tot welke zomma deeze post moet worden gesteld
224221-2-1812los vel10Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 22-1-1812 stuur ik u de lijst van manapersonen tussen de 20 en 60 jaren, volgens opgegeven model
224222-2-1812pagina11Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 3-2-1812 stuur ik u 'bijgaande tableau zoo nauwkeurig volgens de telling in mijne gemeente gedaan, ingevuld'
224225-2-1812pagina12Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 6-1-1812 bericht ik u dat in geze gemeente geen gestichten van weldadigheid aanwezig zijn en dus ook geen vondelingen of verlaten kinderen
224227-2-1812pagina13Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 11-2-1812 heb ik de gemeenteraad bijeengeroepen om het aantal veldwachters in deze gemeente te bepalen: één veldwachter zal worden benoemd op een traktement van f 120,-
224228-2-1812pagina14Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 11-2-1812 stuur ik u de door de heren predikanten ingevulde modelstaten, door mij ondertekend (= opgave traktementen)
22423-3-1812pagina15Brief aan de Prefekt: ontvangst bevestiging van vele stukken vanaf 22 jan. Tot en met 20 feb.1812
22423-3-1812pagina16Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 28-12-1811bericht ik u dat ik gisteren de registers van de civiele staat voor deze gemeente heb ontvangen
224210-3-1812pagina18Brief aan de Prefekt: ontvangstbevestiging van uw besluit dd 29-2-1812 divisie militaire zaken
224210-3-1812pagina18Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 2-3-1812 stuur ik u de lijst met vragen terug waarnaast de antwoorden zijn geschreven
224210-3-1812pagina19Brief aan de controleur van het bureau garantie te Leeuwarden: in antwoord op de brief van de prefekt dd 1-3-1812 bericht ik u dat in deze gemeente geen kooplieden van gouden en zilveren werken aanwezig zijn
224215-3-1812pagina20Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 24-2-1812 waarin de minister van Manufacturen en Handel (dd 12-2-1812) vraagt aan de ingezetenen om fabrieken op te richten ter bereiding van inlands suiker uit beet- of mangelwortel, meld ik u dat ondanks aanmoedigingen geen personen in deze gemeente daartoe bereid zijn, ook geen raffinadeurs in deze gemeente aanwezig
224218-3-1812pagina21Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 4-3-1812 zend ik u een lijst met varensgezellen (besluit dd 29-2-1812) die van mij order hebben gekregen om zich op 19-3-1812 om 9 uur te melden te Leeuwarden op de stadsdoelen, was getekend H(endrik) H(endriks) Winia, adjunct maire
224221-3-1812pagina22Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 6-3-1812 bericht ik u dat zich in deze gemeente geen doctoren in de rechten, in de medicijnen en in de filosofie, alsmede notarissen die werkelijk het notariaat uitoefenen bevinden
224126-3-1812pagina23Brief aan de Prefekt: de kapitein der douanes in Metslawier wil een kazerne hebben voor 8 personen, die kan ik hem niet bezorgen zonder grote kosten voor de gemeente voor aankoop of vertimmering. Vraag: ben ik verplicht zo'n kazerne beschkibaar te stellen? Waar noteer ik de kosten die daarvoor gemaakt moeten worden?
224231-3-1812pagina24Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 12-3-1812 stuur ik u een exemplaar van de gemeente begroting, goedgekeurd door de municipale raad, tevens een nota ter verduidelijking van een som van f 588 voor onderhoud van dorpstorens, uurwerken, huizen, bruggen en straten, f 475 voor onderhoud van de Ezumazijl, vallaten, bruggen, trekwegen en vaarten
224231-3-1812pagina25Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 15-3-1812 bericht ik u dat er in deze gemeente geen prentendrukkers, -verkopers, omlopers met boeken, boekhandelaars en houders van leesbibliotheken wonen
224231-3-1812pagina26Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 8-3-1812 bericht ik u dat na onderzoek naar de KB van 24-9-1812 en 23-11-1811 is gebleken dat zich hier geen goederen aan Spanjaarden behorende bevinden
224231-3-1812pagina27Brief aan de Prefekt: door mij is in het trimester januari 1812 geen vonnis in zaken van politie geveld
22422-4-1812pagina27Brief aan de Prefekt: bevestiging van ontvangst aanschrijven van 27-3-1812 met daarin een volkslichting over 1808, 1809, 1810 en zal zsm aan de opdracht daarin vervat proberen te voldoen
22422-4-1812pagina28Brief aan de Prefekt: ik meld u dat de persoon van Biense Jans, op de lijst van opgeschrevenen vermeld als conscrit, reeds overleden is.
22422-4-1812pagina29Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 22-3-1812 bericht ik u dat in deze gemeente geen kooplieden of werkmeesters wonen die arenden, zoals het model dat door ZM aan de legercorpsen zijn gegeven, verkopen of vervaardigen
22422-4-1812pagina30Brief aan de Prefekt: ontvangst bevestiging van vele stukken vanaf 14 dec. 1811 tot en met 27 mrt. 1812
22424-4-1812pagina32Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 22-3-1812 bericht ik u dat in deze gemeente geen etablisementen van liefdadigheid aanwezig zijn van 5% geconsolideerde renten op Frankrijk
22426-4-1812pagina33Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 16-3-1812 heb ik de eer u een afschrift te sturen van de bekendmaking die ik gemaakt omtrent overhandiging van de rôles der directe belastingen aan de ontvanger en daardoor te publiceren
22428-4-1812pagina34Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 29-3-1812 bericht ik u dat de kapitein der douanes momenteel afwezig is maar dat ik met eén zijner ondergeschikten heb overlegd, waarbij is vastgesteld dat een kazerne zal moeten bestaan uit 4 woonvertrekken met regenwaterbak en put en verdere gerieflijkheden, dat ik een dergelijk gebouw kan aankopen en vertimmeren voor ongeveer f 1500,-
22428-4-1812pagina35Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 1-4-1812 stuur ik u de lijst met beantwoorde vraagpunten (aangaande adjunct maires)
224216-4-1812pagina36Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 13-4-1812 heden heb ik bedoeld bevel in mijn gemeente laten aanplakken
224218-4-1812pagina36Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 8-4-1812 bericht ik u dat zich in deze gemeente geen landbouwers hebben aangemeld die hennep willen verbouwen (vraag van Binnenlandse Zaken dd 6-2-1812)
224218-4-1812pagina37Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 9-4-1812 meld ik u dat ik dit jaar geen binnenlandse paspoorten heb ontvangen van Domeinen en dat ik dit jaar 30 nodig zal hebben
224225-4-1812pagina38Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 1-4-1814 doe ik u toekomen de lijst van vastigheden aan de kerkvoogdijen, diaconieën en armvoogdijen in deze gemeente behorende (geen gasthuizen aanwezig). De jaarlijkse huren der vastigheden zijn onzuiver opgegeven daar de lasten ontbreken
224226-4-1812pagina39Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 5-2-1812 stuur ik u de staat van geboorten, huweljken en sterfgevallen over 1811 in deze gemeente
22421-5-1812pagina40Brief aan de Prefekt: ontvangst bevestiging van vele stukken van 27 mrt tot 23 april 1812
22421-5-1812pagina41Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 17-4-1812 bericht ik u dat in deze gemeenten geen brandspuiten nog lantaarns tot verlichting der straten aanwezig zijn
224215-5-1812pagina42Brief aan de Prefekt: de kapitein der douanes in Metslawier wil een kazerne hebben voor een brigade van 8 personen, is hier weer geweest, hoe verder te handelen. Ik geef u in overweging een nieuw gebouw te laten bouwen op nieuwe grond, mogelijk voor dezelfde prijs (f 1500) als op 8-4-1812 jl is voorgesteld
224219-5-1812pagina43Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 1-5-1812 een ingevuld tableau van alle in deze gemeente aanwezige bruggen met vermelding van de jaarlijkse onderhoudskosten in franken
224221-5-1812pagina44Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 6-5-1812 door de raad op 19-5-1812 benoemd tot commissarissen repartiteurs der directe belastingen voor 1813 de personen Jan Pieters Reiding te Metslawier, Former Thomas Wiersma te Wetzens en Douwe Wierds Heerma te Nijkerk, die dit ook n 1812 hebben gedaan
224222-5-1812pagina45Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 5-5-1812 is door de in deze gemeente wonende chirurgijn vermeld dat er in deze gemeente geen personen gevaccineerd zijn
224222-5-1812pagina45Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 23-4-1812 kan ik u mededelen dat de traktementen der schoolmeesters over 1811 betaald zijn en dat die over 1812 op de begroting zijn geplaatst
224230-5-1812pagina46Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 19-5-1816 kan ik u berichten dat er in deze gemeente geen molens aanwezig zijn
224231-5-1812pagina47Brief aan de Prefekt: ontvangstbevestiging van vele stukken van 23-4-1812 tot 23 mei 1812
224230-5-1812pagina49Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 23-5-1812 zend ik u een opgave van de granen die graanhandelaren en landbouwers in deze gemeente bezitten, geen graanmarkten in deze gemeente
22422-6-1812pagina50Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 22-5-1812 zend ik u de lijst van drie aardewerkers die voor onze gemeente van het departement Friesland naar Den Helder gezonden zijn
224230-6-1812pagina51Brief aan Keizerlijk Procureur bij de Rechtbank ter eerster aanleg: in dit trimester zijn geen vonnissen van politie geveld
22423-7-1812pagina52Brief aan de Prefekt: ontvangstbevestiging van vele stukken van 1-6-1812 tot 26-6-1812
22424-7-1812pagina53Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 23-5-1812 heb ik de eer te melden dat: 1.aantal personen dat zich bezig houdt met vlas is niet te bepalen (particulieren!) 2. het aantal spinsters is niet te bepalen omdat er alleen voor eigen gebruik wordt gesponnen 3. er zijn 4 vlasweverijen in deze gemeente waar 9 personen ongeveer 2/3 deel van het jaar bezig zijn voor 12 tot 14 stuivers per dag 4. de hoeveelheid linnen die gewonnen wordt en de waarde daarvan, kon ik niet bepalen 5. linnen alleen voor eigen gebruik, geen waarde bekend ook geen namen behalve vlas- en hieden-doek (hjidde=hede=vlasvezels) 6. er wordt geen gehekeld vlas of hennep ingevoerd 7. in deze gemeente geen touwslagerijen of andere weverijen dan onder 3 genoemd, tenslotte kan ik u geen staaltjes linnen sturen omdat die voor eigen gebruik is en niet per meter verkocht wordt
22424-7-1812pagina55Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 27-6-1812 bericht ik u dat er zich in deze gemeente 6 bedden zijn ten dienste van militairen die toebehoorden aan het voormalige district Oostdongeradeel
22424-7-1812pagina55Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 26-6-1812 heb ik mij naar de gemeentelijke ontvanger Paulus van Thielen begeven en bevonden dat er wegens de 3/12 van de 5 centimes op de belastingen toegestaan, aanwezig is 423 franken en 75 centimes (201 - 17 - 2), verder geen proces verbaal opgemaakt aangezien de ontvanger geen ontvangsten heeft gehad en tot nu toe geen uitgaven heeft gehad, daarvan geen aantekeningen heeft gemaakt zoals door uw instructie bevolen
22424-7-1812pagina57Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 8-5-1812 zend ik u een afschrift van een proces verbaal van het arresteren van de journalen van ontvangst van de gemeentelijke ontvanger in april, mei en juni 1812
22429-7-1812pagina58Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 2-7-1812 bericht ik u de goede ontvangst van de mandaten tot betaling van in deze gemeente wonende gepensioneerde militairen
224211-7-1812pagina58Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 30-7-1812 stuur ik u een lijst der door mij aangestelde veldwachter (lijst?) voor de gemeente Metslawier: Jan Jantjes de Groot
224211-7-1812pagina60Brief aan de Prefekt: ik doe u toekomen een proces verbaal wegens de toestand van het verbouwen van mangelwortel in deze gemeente
224228-7-1812pagina60Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 17-7-1812 bericht ik u dat van 1 jan tot 1 juli 1812 zich niemand vrijwillig heeft aangemeld voor de militaire dienst
22423-8-1812pagina61Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 10-6-1812 zend ik u een ingevuld tableau betreffende de paarden in de gemeente, opgemaakt in overleg met deskundigen
22423-8-1812pagina62Brief aan de Prefekt: ontvangstbevestiging van allerlei stukken van 16-6-1812 tot 22-7-1812
22423-8-1812pagina63Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 26-6-1812stuur ik u een kort proces verbaal van de ontvangsten en uitgaven van de gemeente door de ontvanger opgemaakt
22423-8-1812pagina64Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 8-5-1812 zend ik u een afschrift van een proces verbaal van het arresteren van de journalen van ontvangst door de gemeentelijke ontvanger in juli 1812
224211-8-1812pagina65Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 11-5-1812 stuur ik u een afschrift uit de minute van de Rôle wegens de belastingen op runderbeesten, paarden en schapen over 1812
224211-8-1812pagina65Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 5-6-1812 stuur ik u volgens voorschriften ingevulde burgerkaartjes
224211-8-1812pagina66Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 27-7-1812 meld ik u dat er zich in deze gemeente geen sociëteiten of gezelschapppen zoals bedoeld in uw schrijven bevinden mar dat er wel twee leesgezelschappen zijn, ieder van 17 leden, die jaarlijks twee keer vergaderen om nieuwe directeuren te benoemen en om afrekening van boeken te houden, van welke ene ik zelf lidmaat ben
224211-8-1812pagina67Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 4-6-1812 stuur ik u het naar beste weten ingevulde tableau zoals in uw aanschrijven bedoeld, de opgegeven linnenweverijen en grofsmederijen hebben reeds lang bestaan, die de laatste 10 jaar 'met denzelven voorspoed zijn gedreven', dat de opgegeven branderij ongeveer voor 40 jaar is opgericht; is al die tijd vrij egaal en florissant geweest
22423-9-1812pagina68Brief aan de Prefekt: ontvangstbevestiging van vele stukken van 27-7-1812 tot 21-8-1812
22423-9-1812pagina69Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 8-5-1812 zend ik u een afschrift van een proces verbaal wegens arresteren van ontvangsten en uitgaven over augustus 1812
22423-9-1812pagina70Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 26-6-1812 stuur ik u een proces verbaal van de ontvangsten en uitgaven der gemeente tot nu toe
22428-9-1812pagina71Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 18-7-1812 zend ik u een zo goed mogelijk ingevuld tableau met deskundige hulp gedaan, verder dat: 1. er geen graan meer aanwezig is van de vorige oogst of door toevoer, 2.er bij benadering voor de voeding van de inwoners van deze gemeente nodig zal zijn: 1400 lopen rogge, 350 lopen tarwe en 20 lopen gerst, 3.tot voer voor de dieren zal nodig zijn: 2500 lopen gerst, 5700 lopen haver en 2800 lopen bonen
224216-9-1812pagina72Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 5-9-1812 stuur ik u de naar beste weten en met deskundigen beantwoorde vragen (over de visvangst)
224215-9-1812pagina73Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 2-9-1812 betreffende ontvangst van stukken rond de conscripte over 1811
224221-9-1812pagina74Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 15-9-1812 bevestig ik de ontvangst van die brief en het bijbehorende mandaat (om gepensioneerde militairen uit te betalen)
22422-10-1812pagina75Brief aan de Prefekt: ontvangstbevestiging van allerlei stukken van 5-9-1812 tot 23-9-1812
22422-10-1812pagina76Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 8-5-1812 stuur ik u een afschrift van het proces verbaal Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd
22422-10-1812pagina77Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 26-6-1812 stuur ik u een proces verbaal van de ontvangsten en uitgaven der gemeente tot nu toe
22422-10-1812pagina78Brief aan de keizerlijke procureur van de rechtbank te Leeuwarden, 24-3-1812: in het afgelopen trimester geen vonnissen in zaken van politie
22428-10-1812pagina79Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 17-6-1812 stuur ik u een certificaat van bij de ontvanger aanwezige paspoorten in deze gemeente
22426-10-1812pagina80Brief aan de Prefekt: bevestiging van ontvangst van de missive van 1-10-1812
22426-10-1812pagina80Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 1-10-1812 stuur ik u de opgemaakte lijst van opgeschreven jongelingen van het jaar 1891
22426-10-1812pagina81Brief aan de Prefekt: ontvangstbevestiging van mandamenten van diverse belastingen
22426-10-1812pagina82Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 23-9-1812 zend ik u de lijst van alsnog met mangelwortelen ingezaaide landen in deze gemeente zijnde ongeveer 5 pm en 110 roeden
22426-10-1812pagina83Brief aan de Prefekt: alsnog ontvangsbevestiging van een overgeslagen stuk van 31-8-1812
224216-10-1812pagina83Brief aan de Prefekt: ik zend u een certificaat ten voordele van de conscrit Hauke Lolkes Wierstra
224217-10-1812pagina84Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 3-10-1812 bericht ik u dat in deze gemeente geen behoeftigen zijn welke door het hoofd zeer aangedaan zijn, nog zijn hier gestichten van liefdadigheid als in uw brief bedoeld
224226-10-1812pagina85Brief aan de Prefekt: ik stuur u registers van huwelijken, doch er zijn nog zes akten nodig voor aanstaande huwelijken
224229-10-1812pagina86Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 9-10-1812 stuur ik u de lijst met naar beste weten beantwoorde vragen (hoeveelheid wol in de gemeente)
22423-11-1812pagina87Brief aan de prefekt: ontvangstbevestiging van stukken van 25-9-1812 tot 30-10-1812
22423-11-1812pagina89Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 8-5-1812 stuur ik u een afschrift van het proces verbaal wegens het arresteren van de journalen van ontvangst van de percepteur voor de maand oktober 1812
22423-11-1812pagina90Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 26-6-1812 stuur ik u een proces verbaal van de ontvangsten en uitgaven der gemeente tot nu toe
22424-11-1812pagina91Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 28-10-1812 bevestig ik ontvangst van de rôle van belastingen op runderbeesten enz. en pv van overgave aan de ontvanger
22427-11-1812pagina92Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 28-10-1812 is alsvolgt voor volgende jaar nodig: 1. 7 vellen of folio register van ondertrouw, 2. 10 gezegelde vellen voor register van huwelijken, 3. dat van geboorte 15 gezegelde vellen , 4. dat van overlijden 6 gezegelde vellen
22427-11-1812pagina93Brief aan de Prefekt: Broer Klazes Meinsma, timmerman te Paesens en Douwe Hables Faber, grofsmid aldaar mOeten betaald worden voor de reparatie aan een in gemeente eigendom zijnd gebouw te Paesens, echter geen dergelijke post op de begroting: waar haal ik de mandaten vandaan om deze mannen te betalen
22429-11-1812pagina94Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 12-10-1812 zend ik u ter goedkeuring een door mij en de municipale raad opgemaakte repartitie (omslag)
224229-11-1812pagina95Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 16-11-1812 zend ik u een duplicaat van de personele omslag
22423-12-1812pagina96Brief aan de Prefekt: ontvangstbevestiging van allerlei stukken van 28-10-1812 tot 25-11-1812
22423-12-1812pagina97Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 8-5-1812 stuur ik u een afschrift van het proces verbaal wegens het arresteren van de journalen van ontvangst van de percepteur voor de maand november 1812
22423-12-1812pagina97Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 26-6-1812 stuur ik u een proces verbaal van de ontvangsten en uitgaven der gemeente tot nu toe
22427-12-1812pagina98Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 20-11-1812 meld ik u dat er in deze gemeente 5 personen van het mannelijk geslacht wonen, hun namen staan vermeld, die onder de onnozele of innocenten behoren te worden gerekend, 'waarschijnlijk van hunne kindsche jaren daaraan laboreerden'. Niet duidelijk of er de laatste jaren meer of minder dan voorheen van dergelijke personen wonen
22427-12-1812pagina99Brief aan de Prefekt: ik stuur u de relèves der directe belastingen over 1811 volgens bericht van 25-11-1812 "welke tot ten dienst ongeschikt zijn"
22427-12-1812pagina99Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 1-12-1812 stuur ik u een ingevulde lijst van koepokinentingen opgesteld met de chirurgijn Noordenbos
224217-12-1812pagina100Brief aan de Prefekt: na een missive van de maire van Ee waarin staat dat Jacob Johannes Tuinder en vrouw en drie kinderen (wonende op het Schapedijkje onder Oostrum) in armoede zijn vervallen en daarom door de armvoogden van Metslawier moeten worden onderhouden, heb ik een onderzoek ingesteld waaruit is gebleken dat Jacob Tuinder nooit wettig is getrouwd en dat de kinderen dus in onecht zijn geboren en daarom door de huidige woonplaats moeten worden onderhouden: gaarne uw visie hoe nu verder te handelen
224217-12-1812pagina101Brief aan de Prefekt: ik stuur u de registers van ondertrouw waaraan nog 4 huwelijken moeten worden toegevoegd, gaarne toezending
224217-12-1812pagina102Brief aan de heren van de commissie ter opmaking van de vergelijking der oude voormaals in het departement Friesland gebruikelijke maten en gewichten met de nieuwe maten en gewichten van het metrische stelsel: in deze gemeente zijn alleen de volgende maten en gewichten in gebruik: lengtemaat, 1. de Roede, bestaande in 13 houtvoeten en 2. de Elle, rondematen, 1. het half lopen en vervolgens afdalende tot het 1/562 lopen, gewichten, 1. het pond à 32 lood, het lood insgelijks bij halveen en kwarten afdalende tot 1/32 lood
224219-12-1812pagina103Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 11-12-1812 meld ik u dat in deze gemeente geen geneesheren of heelmeesters wonen die een vast traktement van een gast- of weeshuis of van de armestaat ontvangen
224228-12-1812pagina104Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 14-12-1812 stuur ik u drie lijsten van onderwijzers of directeuren van scholen in deze gemeente
224228-12-1812pagina105Brief aan de Prefekt: ontvangstbevestiging van uw missive dd 18-12-1812
22424-1-1813pagina106Brief aan de Prefekt: ontvangsbevestigin van diverse stukken van 28-11-1812 tot 23-12-1812
22424-1-1813pagina108Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 8-5-1812 stuur ik u een afschrift van het proces verbaal wegens het arresteren van de journalen van ontvangst van de percepteur voor de maand december 1812
22424-1-1813pagina108Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 26-6-1812 stuur ik u een proces verbaal van de ontvangsten en uitgaven der gemeente tot nu toe
22424-1-1813pagina109Brief aan de keizerlijke procureur van de rechtbank te Leeuwarden, 24-3-1812: in het afgelopen trimester geen vonnissen in zaken van politie
22429-1-1813pagina110Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 30-11-1812 stuur ik u de registers van huwelijken, geboorten en overlijden over 1812
224217-1-1813los vel110Verzoek aan de maire om aan de weduwe van Dirk Teijes te Wetzens mandaat te geven om bij de ontvanger het schoolmeesterstraktement van Wetzens over 1812 te doen betalen zijnde 25 guldens, ondertekend door Former Thomas Wiersma, municipale raad
224214-1-1813pagina111Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 8-1-1813 bericht ik u dat de persoon van Pieter Dirks Zwart, ongehuwd, sedert mei 1812 als dienstknecht werkt bij Pieter Jans Sjoorda, huisman onder Nijkerk (PDZ is afgekeurd voor de dienst)
224214-1-1813pagina112Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 19-12-1812 bericht ik u dat de registers van de civiele staat bij mij ontvangen zijn
22423-2-1813pagina113Brief aan de Prefekt: ontvangstbevestiging van allerlei stukken vanaf 29-12-1812 tot 27-1-1813
22423-2-1813pagina114Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 8-5-1812 stuur ik u een afschrift van het proces verbaal wegens het arresteren van de journalen van ontvangst van de percepteur voor de maanden januari 1812 en januari 1813
22423-2-1813pagina115Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 26-6-1812 stuur ik u een proces verbaal van de ontvangsten en uitgaven der gemeente wegens de jaren 1812 en 1813
22425-2-1813pagina115Brief aan de Prefekt: ontvangstbevestiging van stukken rakende de conscriptie van 1812, besluit dd 1-2-1813
224212-2-1813pagina116Brief aan de Prefekt: ontvangstbevestiging van stukken rakende de loting van conscrits van 1812, besluit dd 9-2-1813
224214-2-1813pagina116Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 1-12-1812 bericht ik u dat door de enige chirurgijn in mijne gemeente, Noordenbos, in 1812 geen koepokinentingen zijn verricht en dat er in 1812 in mijn gemeente 3 kinderen zijn geboren
224216-2-1813pagina117Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 1-2-1813 stuur ik u de alfabetische lijst van opgeschrevenen in de klasse van 1812
2242?-2-1813pagina117Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 9-2-1813 bericht ik u dat er 'tans' geen doofstomme personen in mijn gemeente wonen
224218-2-1813pagina118Brief aan de Prefekt:Johannes Rosier, griffier in deze mairie, is ontvanger van Anjum geworden en heeft zijn functie neergelegd, Jan Jansen Donga te Metslawier is in zijn plaats benoemd, die was raadslid waarvoor hij bedankt heeft. In zijn plaats is Douwe Jans Douma benoemd, echter doorgehaald en Jan Dirks Wybalda te Metslawier benoemd
22423-3-1813pagina119Brief aan de Prefekt: ontvangstbevestiging van allerlei stukken in de maand februari 1813
2242?-3-1813pagina121Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 8-5-1812 stuur ik u een afschrift van het proces verbaal wegens het arresteren van de journalen van ontvangst van de percepteur voor de maanden februari 1812 en 1813
2242?-3-1813pagina121Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 26-6-1812 stuur ik u een proces verbaal van de ontvangsten en uitgaven der gemeente tot op heden wegens de jaren 1812 en 1813
2242?-3-1813pagina122Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 23-2-1813 zend ik u certificaten van conscrits van de klasse 1812 die aanspraak maken op vrijstelling en plaatsing aan 't einde van het depôt
224211-3-1813pagina123Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 8-3-1813 doe ik u een certificaat toekomen van Jan Herkes de Vries, conscrit van de klasse 1812
224213-3-1813pagina123Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 30-1-1813 waarin het op- en aantekenen van familienamen wordt bevorderd, heb ik dat over de dorpskerken laten afkondigen en door aanplakking bekend laten maken, echter niemand heeft zich gemeld: dus zal ieder al aan deze verplichting hebben voldaan
2242?pagina124Brief aan de keizerlijke procureur van de rechtbank te Leeuwarden, 24-3-1812: in het afgelopen trimester geen vonnissen in zaken van politie
224229-3-1813pagina125Brief aan de controleur van de directe belasting, arrondisement van Dokkum wegens door mij ontvangen rôle der patenten over 1813
22422-4-1813pagina125Brief aan de Prefekt: ontvangstbevestiging van allerlei stukken in de maand maart 1813
22422-4-1813pagina127Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 8-5-1812 stuur ik u een afschrift van het proces verbaal wegens het arresteren van de journalen van ontvangst van de percepteur voor de maanden maart 1812 en 1813
22422-4-1813pagina127Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 26-6-1812 stuur ik u een proces verbaal van de ontvangsten en uitgaven der gemeente tot op heden wegens de jaren 1812 en 1813
22422-4-1813pagina128Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 17-6-1812 stuur ik een certificaat van de voor handen zijnde paspoorten in deze gemeente
22421-4-1813pagina128Brief aan de Prefekt: ik doe aan u toekomen bijgaande repertoire, gaarne terugbekomen
224228-3-1813pagina129Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 15-2-1813 bericht ik u dat de nalatigen van de dorpsquotisatie over 1811 voor mij en de raad verschenen zijn, welker bedragen óf door armoede kwijtgescholden óf verminderd óf beloofd hebben alsnog te betalen, verder de bij de armvoogdijen aanwezige gelden van de ontvanger overhandigd (?)
22422-4-1813pagina130Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 25-3-1813 bevestig ik de ontvangst van die aanschrijving
224214-4-1813pagina131Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 7-4-1813 waarin sprake is van de controleur der douanes te Metslawier dd 5-4-1813 kan ik u berichten dat ik thans in staat ben om een huis aan te kopen dat na vertimmering geschikt kan worden gemaak voor kazerne van een brigade douaniers. Mits u toestemming geeft en kunt aangeven waar die f 1500,- vandaan kan worden gehaald. Het zou de inwoners van het geringe Metslawier verlossen van de inkwartiering, mij van veel klachten verlossen en de overige douanes die in de herberg logeren naar een eigen plek brengen
224218-4-1813pagina132Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 12-4-1813 waarbij de directe belastingen opgeschreven van de klasse 1812 van Dirk Hessels, vader van Weidenaar, Jan Dirks, zijnde desselfs moeder Doedje Jans al voor lange tijd overleden. Aangezien de opgeschrevene dienstbaar is, zijn vele kolommen met nihil ingevuld
224218-4-1813pagina133Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 16-1-1813 bericht ik u dat de gemeente-ontvanger mij een reçu heeft laten zien van zijn cantionnement, groot f 420,-, gedateerd 1-4-1813 "welk recipis opgedagten Percepteur aan mij niet eerder heeft kunnen produceeren"
224223-4-1813pagina134Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 18-4-1813 waarin het keizerlijk decreet van 5-4-1813 vereist dat er een lijst moet worden opgemaakt van personen in de gemeente die in aanmerking komen voor de oprichting van een regiment gardes d'honneur. Daar op die lijst van de 500 meest begoedigde inwoners de persoon van Reiding, Jan Pieters wordt bevonden als Pieters (Jan) alsmede de persoon van Wiersma, Former Thomas op dien lijst staat aangetekend als Wiersma (F.J.) en bij aldien opgedachte Reiding, Jan Pieters en Wiersma, Former Thomas de bedoelde personen niet mochten zijn, willen zij graag van de lijst worden afgehaald
224226-4-1813pagina134Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 15-4-1813 stuur ik u een lijst met manspersonen tussen de 20 en 40 jaar oud in mijn gemeente
22422-5-1813pagina135Brief aan de Prefekt: ontvangstbevestiging van allerlei stukken in de maand april 1813
22422-5-1813pagina136Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 8-5-1812 stuur ik u een afschrift van het proces verbaal wegens het arresteren van de journalen van ontvangst van de percepteur voor de maanden april 1812 en 1813
22422-5-1813pagina137Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 26-6-1812 stuur ik u een proces verbaal van de ontvangsten en uitgaven der gemeente tot op heden wegens de jaren 1812 en 1813
22428-5-1813pagina138Brief aan de Prefekt: ik stuur u een certificaat van de persoon van Douwe Romkes Douma, een opgetekende op de lijst van opgeschrevenen voor de nationale garde, in margine: NB. Vermits het certificaat van dr. Noordenbos is absent gebleven is nevensgaande missive niet verzonden (die aantekening is echter weer doorgehaald: toch verzonden?)
22428-5-1813pagina138Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 5-4-1813, inhoudende een missive van de intendant van holland dd 10-3-1813 stuur ik u de bedoelde verklaring toe (gaat over Hollandse effecten)
224218-5-1813pagina139Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 7-4-1813 bericht ik u dat tot commissarissen repartiteurs in deze gemeente zijn benoemd Douwe Wierds Heerma te Nijkerk, Jan Pieters Reiding te Metslawier, Former Thomas Wiersma te Wetzens, Aze Lieuwes Bosch te Niawier en Ernst Wiggers Meindersma te Pazens
224219-5-1813pagina140Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 1-5-1813 bericht ik u de grondslag van de in 1812 opgelegde grondbelasting, te weten in drie klassen weiland en drie klassen bouwland (daarna volgen de verschillende prijzen en huurwaarden per pm)
224226-5-1813pagina141Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 4-6-1812 en later nog 6-8-1812 waarbij een tabel van industriële en manufakturiële statistiek moest worden ingevuld, door mij op 11-8-1812 naar u is opgestuurd (hopende daarmee aan uw missive dd 21-5-1813 te hebben voldaan)
224227-5-1813pagina142Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 14-5-1813 meld ik u dat in deze gemeente geen publieke markten worden gehouden
224227-5-1813pagina143Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 23-5-1813 bericht ik u dat in deze gemeente geen oliën worden geproduceerd en dat in de verschillende dorpen salvo calento 50 amen raap en lijnolie wordt gebruikt. Verder uw missive van 29-3-1813 niet ontvangen dus niet beantwoord
22421-6-1813pagina144Brief aan de Prefekt: ontvangstbevestiging van allerlei stukken in de maand mei 1813
22421-6-1813pagina145Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 8-5-1812 stuur ik u een afschrift van het proces verbaal wegens het arresteren van de journalen van ontvangst van de percepteur voor de maanden mei 1812 en 1813
22421-6-1813pagina146Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 26-6-1812 stuur ik u een proces verbaal van de ontvangsten en uitgaven der gemeente tot op heden
22428-6-1813pagina146Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 5-4-1813 stuur ik u het register avn aan mij aangegeven runderbeesten, paarden en schapen in mijne gemeente
224215-6-1813pagina147Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 7-6-1813stuur ik u een tableau van industriele en manufakturele statistiek over 1812
224219-6-1813pagina147Brief aan de controleur: de roles voor de onkosten der departementale wegen zijn door mij ontvangen
224224-6-1813pagina148Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 28-5-1813 stuur ik u in drievoud de door mij en de raad opgemaakte begroting van de gemeente over 1813
224226-6-1813pagina148Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 17-6-1812 stuur ik u een certificaat van bij de ontvanger aanwezige paspoorten in deze gemeente
224230-6-1813pagina149Brief aan de controleur van de directe belasting, arrondisement van Dokkum wegens uw missive dd 16-6-1813 stuur ik u de staten van verandering in de gebouwde en ongebouwde eigendomen voor het jaar 1814, die van personeel en meubilair ben ik niet in staat geweest (te maken) wegens menigvuldige bezigheden tans bij de maire (maar komen zsm)
22421-7-1813pagina150Brief aan de Prefekt: ontvangstbevestiging van allerlei stukken in de maand juni 1813
22421-7-1813pagina151Brief aan de Prefekt: uw missive dd 24-6-1813 met het daarin voorkomende mandaat door mij in goede orde ontvangen
22421-7-1813pagina152Brief aan de keizerlijke procureur van de rechtbank te Leeuwarden, 24-3-1812: in het afgelopen trimester geen vonnissen in zaken van politie
22421-7-1813pagina152Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 8-5-1812 stuur ik u een afschrift van het proces verbaal wegens het arresteren van de journalen van ontvangst van de percepteur voor de maand juni 1813
22421-7-1813pagina153Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 26-6-1812 stuur ik u een proces verbaal van de ontvangsten en uitgaven der gemeente tot op heden
22421-7-1813pagina153Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 12-6-1813 bericht ik u dat in mijn gemeente geen personen zijn die de veeartsenijkunde beoefenen
22421-7-1813pagina154Brief aan de controleur van de directe belasting, arrondisement van Dokkum wegens uw missive dd 16-6-1813 stuur ik u de staten van verandering voor het jaar 1814 van personeel en meubilair
22421-7-1813pagina154Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 14-6-1813 heb ik de eer u te brichten dat de ontvanger zijn cautionnement in die kwaliteit reeds heeft overgestort en mij dat op 1-4-1813 per kwitantie heeft getoond, zoals ik u dd 18-4-1813 heb bericht: "voorts dat opgedagte ontvanger een persoon is van een betamelijk Burgerlijk leven en gedrag en dat op dezelve solvabiliteit niets heb in te brengen
22423-7-1813pagina155Brief aan de Prefekt: aangezien de persoon van Jan Jantjes de Groot, aangesteld als veldwachter in deze gemeente, op 28-6-1813 is overleden stel ik u voor om in diens plaats te benoemen Simon Jilles Wiersma (boven Simon staat een 2, boven Jilles een 1, dus: Jilles Simons?) tans wonende te Niawier
22429-7-1813pagina156Brief aan de Prefekt: aangezien de persoon van Simon Douwes Kloostra te Niawier, lid van de raad, is overleden in diens plaats graag Pier Ennes Rijpma te Niawier, en Jan Pieters Visser te Paesens wegens 'hoge jaren en zwakheid' wil bedanken, in zijn plaats Jan Foppes Dijkstra te Paesens, graag goedkeuring aan deze voordracht
224229-7-1813pagina157Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 12-6-1813 stuur ik u nevengaand tableau, met deskundigen naar beste weten ingevuld (betreft hoornvee in de gemeente)
224230-7-1813pagina157Brief aan de Keizerlijke Procureur bij de Rechtbank der eerster instantie: ter voldoening aan uw missive dd 22-6-1813 zend ik u het register van de burgerlijke stand over 1812, gemeente Metslawier
22422-8-1813pagina158Brief aan de Prefekt: ontvangstbevestiging van allerlei stukken in de maand juli 1813
22422-8-1813pagina159Brief aan de auditeur bij de staatsraad de onderprefekt: ontvangstbevestiging van missive 27-6-1813 nr. 5 1813
22429-8-1813pagina159Brief aan de auditeur bij de staatsraad de onderprefekt: 15-7-1813 zend ik u nevengaand tableau van de consumptie van vlees in deze gemeente over 1809, 1810, 1811 en 1812, omdat ik er geenof weinig verschil in kon ontdekken vulde ik ze alle gelijk in
22429-8-1813pagina160Brief aan de auditeur bij de staatsraad de onderprefekt: ter voldoening aan uw missive dd 21-7-1813 en een PS dd 2-8-1813 zend ik u een opgave van veldvruchten die thans in mijn gemeente aanwezig zijn
22429-8-1813pagina161Brief aan de onderPrefekt: ontvangstbevestiging van allerlei stukken in de maand juli 1813
224219-8-1813pagina161Brief aan de auditeur bij de staatsraad de onderprefekt: ter voldoening aan uw missive dd 26-7-1813 zend ik u de beantwoorde lijst van wol in mijn gemeenten, naar beste weten ingevuld
224220-8-1813pagina162Brief aan de auditeur bij de staatsraad de onderprefekt: ter voldoening aan uw missive dd 27-7-1813 zend ik u de alfabetische lijst van opgeschrevenen van de klasse 1813
224221-8-1813pagina162Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 21-7-1813, verder missive van de maire van Anjum dd 11-12-1812 aan wie de administratie van de Ezumazijl is toevertrouwd, die op 22-10-1812 publieke aanbesteding heeft gedaan van enige reparaties aan de zijl, groot 617 frank, dus per gemeente (Anjum, Ee en Metslawier) 205,80 nog reparaties aan de tilbarten bij de zijl. Hoe nu te handelen? Over 1813 nog eens 13 of 14 honderd franken, vanwege droogleggen en plaatsing nieuwe deuren
224230-8-1813pagina164Brief aan de auditeur bij de staatsraad de onderprefekt: ter voldoening aan uw missive dd 2-8-1813 zend ik u de beantwoording dier vragen (over hooi en stro)
224231-8-1813pagina165Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 23-8-1813 zend ik de waarschijnlijke specificatie van de uitgaven over 1813 van onderhoud der wegen en vallaten enz.
22421-9-1813pagina166Brief aan de Prefekt: ontvangstbevestiging van allerlei stukken in de maand augustus 1813
22422-9-1813pagina166Brief aan de onderPrefekt: ontvangstbevestiging van allerlei stukken in de maand augustus 1813
224213-9-1813pagina168Brief aan de controleur van de directe belasting, arrondisement van Dokkum nevensgeande repertoires der belastingen en van personeel en mobilair, de nodige veranderingen daarin
2242?-9-1813pagina168Brief aan de controleur van de directe belasting, arrondisement van Dokkum, zend ik u de nevensgaande matrice voor de personele en mobilaire belasting
224220-9-1813pagina169Brief aan de auditeur bij de staatsraad de onderprefekt: ter voldoening aan uw missive dd 27-8-1813 bericht ik u dat er in mijne gemeente gene personen zijn als in uw missive bedoeld (conscrits die zoek zijn)
224227-9-1813pagina169Brief aan de auditeur bij de staatsraad de onderprefekt: ter voldoening aan uw missive dd 15-9-1813 zend ik u een lijst met onnozele en zwak verstandige personen in mijn gemeente en de wijze van onderhoud
224227-9-1813pagina170Brief aan de auditeur bij de staatsraad de onderprefekt: ter voldoening aan uw missive dd 17-6-1812 zend ik u een opgave van de bij mijn ontvanger aanwezige paspoorten
22421-10-1813pagina170Brief aan de keizerlijke procureur van de rechtbank te Leeuwarden, 24-3-1812: in het afgelopen trimester geen vonnissen in zaken van politie
22423-10-1813pagina171Brief aan de onderPrefekt: ontvangstbevestiging van allerlei stukken in de maand september 1813
22423-10-1813pagina172Brief aan de Prefekt: ontvangstbevestiging van allerlei stukken in de maand september 1813
22424-10-1813pagina172Brief aan de auditeur bij de staatsraad de onderprefekt: ter voldoening aan uw missive dd 27-9-1813 zend ik u het genoemde certificaat (extracten non-valeurs)
22424-10-1813pagina173Brief aan de Prefekt: in antwoord op uw missive dd 29-9-1813 bericht ik de goede onvangstvan de daarbij gaande mandaat
22426-10-1813pagina173Brief aan de controleur van de directe belasting, arrondisement van Dokkum, zend ik u de nevensgaande matrice voor de personele en mobilaire belasting door mij adjunct maire en repartiteurs ondertekend
22428-10-1813pagina174Brief aan de Prefekt:registers van burgerlijke stand zijn vol, nu enkele extra vellen, graag getekend terug
22428-10-1813pagina175Brief aan de controleur van de directe belasting, arrondisement van Dokkum, stuur ik u nevensgaande staat van patentnvragen over laatste trimester 1813
224211-10-1813pagina175Brief aan de Prefekt: ter verdoening aan uw missive dd 13-9-1813 stuur ik u nevensgaande repartitie door de raad en mij opgesteld
224212-10-1813pagina176Brief aan de controleur van de directe belasting, arrondisement van Dokkum, missive dd 7-10-1813 stuur ik u de tweede supplementaire rôle van de patenten met het nodige aantal zegels
224218-10-1813pagina176Brief aan de controleur van de directe belasting, arrondisement van Dokkum, missive dd 7-10-1813 stuur ik u de derde supplementaire rôle van de patenten met het nodige aantal zegels
224219-10-1813pagina177Brief aan de Prefekt: na ontvangst missive dd 13-10-1813 direct de persoon van Bernardus Zijtsema de inhoud bekendgemaakt om op dinsdag 26 dezer naar de mairie te Leeuwarden te gaan, hij heeft mij echter bijgaande lijst met personen gegeven welke zich zouden hebben achtergehouden!
224219-10-1813pagina178Brief aan de Prefekt: in antwoord op uw missive dd 8-4-1813 zijn door mijne gemeente twee paarden geleverd voor de artillerietrein, waarvoor 400 franken per paard zouden worden betaald, zijn door de koopman Jan Pieters Reiding geleverd, edoch nog steeds niet betaald: gaarne spoedig doen of mij een repartitie over de ingezetenen laten maken
224219-10-1813pagina179Brief aan de Prefekt: de persoon van Atze Lieuwes Bosch te Nawier heeft bedankt voor de municipale raad, gaarne goedkeuring van vervanger Jan Jeltes Bouma, landbouwer e Niawier e
224222-10-1813pagina179Brief aan de Keizerlijke Procureur bij de Rechtbank der eerster instantie: Aaltje Klazes huisvrouw van Minne S. Meinema/Minnema/Meinsma heeft mishandelingen gepleegd aan Dirkjen Sybrens, daarnaar informatie gedaan die ik u opzend
224229-10-1813pagina180Brief aan de Prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 23-10-1813 de nevensgaande lijst van varensgezellen die zijn aangezegd door de veldwachter om op 1-11-1813 naar de perfekt te komen
22422-11-1813pagina181Brief aan de Prefekt: ontvangstbevestiging van allerlei stukken in de maand oktober1813
22422-11-1813pagina182Brief aan de onderPrefekt: ontvangstbevestiging van allerlei stukken in de maand oktober 1813
22425-11-1813pagina183Brief aan de Prefekt: in antwoord op uw missive dd 28-10-1813 zend ik u de opgeschrevenen van de klasse 1813 der directe belastingen, uitgezonderd die van Minkes Harmens, inwonende bij zijn steevader, zijnde ouderloos, zonder eigen vermogen
22425-11-1813pagina184Brief aan de Prefekt: in antwoord op uw missive dd 2-11-1813 bericht ik u dat de personen Marten Klazes Groen, Wiltje Meinderts de Vries, Eibert Gerkes van der Velde, Auke Joekes Dijkstra van Paesens mij thans bekend zijn, de verklaringen kloppen, echter in febr. 1811 waren zij mij onbekend, echter getuigen hebben mij verteld dat de zuivere waarheid gegeven wordt, aanvang van hun beroep als varensgezellen is mij echter onbekend
22428-11-1813pagina185Brief aan de auditeur bij de staatsraad de onderprefekt: ter voldoening aan uw missive dd 30-10-1813: alle formaliteiten bij de beëdiging van mijn veldwachter zijn volgens de wet gedaan
224215-11-1813pagina185Brief aan de secretaris generaal bij de prefektuur, missive dd 15-11-1813 beantwoordende, vele doorhalingen, niet leesbaar, niet verstuurd??
22422-12-1813pagina186Brief aan de Prefekt: ontvangstbevestiging van allerlei stukken in de maand november 1813
224210-12-1813pagina187Brief aan de directeur van de verenigde rechten in het departement Fresland: in antwoord op u missive dd 7-12-1813 bericht ik u dat er in deze gemeente slechts eén jeneverbranderij bestaat, Enne Rijpma van Nijkerk, zijn stookketel is groot 5 ankers of 100 kan of 200 mingelen
224217-12-1813pagina188Brief aan de Raad van Prefekture de heer H. van Sminia, waarnemend prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 6-12-1813 bericht ik u dat ik dien zondag door de predikanten de inhoud heb laten oplezen, dat in de rechtkamer collectebussen zijn geplaatst en dat er de afgelopen 5 dagen een bedrag van f 41-16: is ontvangen volgens bijgaande lijst
224222-12-1813pagina189Brief aan de commissarissen generaal van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 20-12-1813 zijn door mij 4 paarden afgezonden met een bijgevoegde taxatie
224223-12-1813pagina189Brief aan de Raad van Prefekture de heer H. van Sminia, waarnemend prefekt: ter voldoening aan uw missive dd 6-12-1813 bericht ik u dat alleen het bedrag van de rechtkamer-collectebus de laatste 5 dagen f 11-8-: is geweest dat in de grotere dorpen ook bussen zijn geplaatst ten einde de veraf gelegene ingezetenen ook hun gaven zullen brengen waardoor ik hoop u de volgende keer grotere sommen zal kunnen opgeven
224228-12-1813pagina190Brief aan de commissaris generaal tot de zaken van de financiën der verenigde nederlanden: ter voldoening aan uw missive dd 23-12-1813 meld ik u dat tot nog toe geen vrijwillige bijdragen voor de algemene wapening ter verdediging van het vaderland zijn binnengekomen
22421-1-1814pagina191Brief aan de keizerlijke procureur van de rechtbank te Leeuwarden, 24-3-1812: in het afgelopen trimester geen vonnissen in zaken van politie
22421-1-1814pagina191Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 17-6-1812 stuur ik u een certificaat vanwege de bij de ontvanger aanwezige paspoorten
22421-1-1814pagina192Brief aan de commissarissen generaal van Friesland: ontvangstbevestiging van diverse stukken in december 1813
22421-1-1814pagina193Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ontvangstbevestiging van diverse stukken in december 1813
22428-1-1814pagina194Brief aan de commissaris generaal tot de zaken van de financiën der verenigde nederlanden: ter voldoening aan de missive dd 11-12-1813 van de Prins van Oranje stuur ik u de van 12-12-1813 tot 8-1-1814 ingezamelde gelden vanwege de bewapening van ons Vaderland
22428-1-1814pagina195Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 21-12-1813 (en het bijbehorende besluit van 17-12-1813) stuur ik u bijgaande repartitie
224214-1-1814pagina195Brief aan de commandant van het departement Friesland, chef van de nationale gardes: in antwoord op uw schrijven dd 10-1-1814 waarbij onze gemeente werd opgedragen om drie personen ter vervanging naar Delfzijl op te zenden, bericht ik u dat de drie daar zijnde personen door ons zijn gehuurd waardoor zij niet hoeven te worden vervangen door de door u opgegeven manschappen
224214-1-1814pagina196Brief aan de controleur der belastingen: hierbij bevestig ik de ontvangst van de rollen voor de belastingen 1814
224214-1-1814pagina197Brief aan de commissaris generaal van politie der verenigde nederlanden: in antwoord op uw schrijven dd 3-1-1814 meld ik u dat geen ambtenaar, vermeld in missive 20-12-1813, in mijn gemeente woont
224214-1-1814pagina197Brief aan de commissarissen generaal van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 8-1-1814 waarbij aanschrijving van 18-12-1813 bericht ik u dat deze boodschap voldoende is bekendgemaakt, maar dat er geen Fransen zich hebben aangemeld, terwijl ik niet twijfel dat er ook maar iemand is
224214-1-1814pagina198Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: hierbij zend ik u twee certificaten van opgeschrevenen voor de landmilitie en vraag u daar goed naar te kijken
224217-1-1814pagina198Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 11-1-1814 zend ik u een taxatierapport van paarden door mijn gemeente geleverd bij aanschrijven van 20-12-1813
224217-1-1814pagina199Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 14-1-1814 stuur ik aan P. van Asbeck, chef nationale garde, de aanvullende lijst van personen die in de termen der landmilitie vallen en die nog op de generale lijst moeten worden geschreven
224224-1-1814pagina199Voor het eerst 'schout' ipv 'maire': Brief aan de commissarissen generaal van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 18-1-1814 doe ik het voorstel om Jan Pieters Reiding als mijn plaatsvervanger te benoemen, Jan Jansen Donga te handhaven als secretaris, tevens neem ik de vrijheid om het traktement avn de secretrais, bedragende f 200,-, te laag te vinden daar hij door de veelvuldige werkzaamheden soms een kopiïst in dienst moet nemen, terwijl andere ambtenaren zoals de ontvanger jaarlijks voor maklijker werk wel 1400 ontvangen, door de burgers opgebracht, een onevenredig verschi: kan dat bedrag opgetrokken worden?
224225-1-1814pagina201Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: gaarne toezending van ongeveer 150 certifcaten voor getrouwde personen vallende onder de landmilitie
224228-1-1814pagina201Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: volgens besluit van 18-1-1814 stuur ik u de lijst van manspersonen in mijn gemeente tussen de 45 en 50 jaar, voorts zijn na oproepen 40 jacht- en ganzengeweren in mijn gemeente aangegeven
224229-1-1814pagina202Brief aan de commissaris generaal tot de zaken van de financiën der verenigde nederlanden: ter voldoening aan uw missive dd 11-12-1813 stuur ik u een proces verbaal van binnengekomen giften in mijn gemeente
224231-1-1814pagina203Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 22-1-1814 stuur ik u een opgave van objecten in mijn gemeente in voorraad
224231-1-1814pagina203Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: vraag of een post van 186 fr. 9 cent op het art. 'kosten van bestuur' tekort ook uit de post onvoorzien mag worden betaald
22421-2-1814pagina204Brief aan de commissarissen generaal van Friesland: ontvangstbevestiging van allerlei stukken in de maand januari 1814
22421-2-1814pagina205Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ontvangstbevestiging van diverse stukken in januari 1814
22421-2-1814pagina206Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: aangezien ik om levering van paarden in maart 1813 aan het Franse gouvernement geregeld gemaand wordt tot betaling, ja zelfs bedreigd, verzoek ik u de 17-12-1813 nog eens ingediende repartitie zsm te willen goedkeuren, zodat ik tot betaling van de leveranciers over kan gaan
22428-2-1814pagina207Brief aan de commissie te Woerden ter leniging van de ramp aldaar: tgv uw aanschrijving dd 15-12-1813 meld ik u dat in de kerken in mijn gemeente is gecollecteerd f 60-5-: die onder mij berust en welk bedrag ter uwer beschikking zal worden gesteld (mijn adres is ofte Metslawier of aan mijn huis te Dokkum)
22428-2-1814pagina208Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: zend u twee exemplaren van de begroting 1814 en daarbij behorende bijlagen, twee andere stuur ik zsm (volgens missive 5-2-1814)
22428-2-1814pagina208Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: gaarne toezending registers van de burgerlijke stand over 1814 om nutteloos werk te voorkomen
22428-2-1814pagina209Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 5-2-1814 stuur ik u een staat van nog aanwezige pasporten bij de ontvanger
22429-2-1814pagina209Brief aan de commandant van het departement Friesland, chef van de nationale gardes: in antwoord op uw schrijven dd 2-2-1814 om drie personen naar Leeuwarden op te zenden meld ik u dat er drie personen van mijn gemeente als huurlingen te Appingedam zijn en er dus geen vervanging nodig is, zoals ik in mijn brief van 13-1-1814 heb geschreven
224214-2-1814pagina210Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: bij dezen stuur ik u voor de tweede maal een repartitie conform de aanschrijving van 21 dec. 1813, gaarne goedkeuring en zsm executoir verklaren
224219-2-1814pagina210Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: hiermee zend ik u een exemplaar van de begroting 1814 van mijn gemeente
224224-2-1814pagina211Brief aan de controleur der belastingen te Dokkum: de laatste suppletoire rol der patenten over 1813 is door mij in goede orde ontvangen
224228-2-1814pagina211Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 9-2-1814 stuur ik u een lijst van personen die niet zijn ingeschreven op de lijst van de landmilitie, tevens een alfabetische lijst van verkeerd geplaatste personen op die lijst
224228-2-1814pagina212Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: hiermee stuur ik u een lijst van getrouwde personen vallende in de termen van de militie
224228-2-1814pagina212Brief aan de fungerend officier bij de Rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 2-2-1814 stuur ik u de registers van de Burgerlijke Staat van deze gemeente over 1812 en 1813 met de betrekkelijke stukken voor zover nog aanwezig
224228-2-1814pagina213Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 24-2-1814 meld ik u dat de personen in die brief genoemd door mijn veldwachter direct zijn gesommeerd om zich op 3 maart 1814 te vervoegen op het toernooiveld te Leeuwarden, edoch enkele personen verblijven elders en konden niet worden gewaarschuwd te weten: Ruurd Jelles Vliedstra heeft zich aangemeld bij de staande armee, Lieuwe Bernardus Lieuwes is absent, wil zich bij Sytzema aangeven, Rimren Sijtzes Hoekstra, vertrokken naar Wierum, Teen Feijes Borst heeft reeds een remplecant bij Sytzema, Albertus Geerts Wiersma is getrouwd voor 17-5-1807
22421-3-1814pagina214Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: gelieve de repartitie van geleverde paarden aan het vorige gouvernement, door mijn adjunct aan kamerbewaarder Hoogterp ter hand is gesteld op 15-2-1814 ter executoir verklaring, zsm op te zenden zodat ik de leveranciers, die mij dagelijks lastig vallen, te kunnen betalen
22422-3-1814pagina214Brief aan de controleur der directe belastingen: ter voldoening aan uw missive dd ??? Stuur ik u de declaratien retour
22423-2-1814pagina215Brief aan de commissarissen generaal van Friesland: ontvangstbevestiging van allerlei stukken in de maand februari 1814
22423-2-1814pagina215Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ontvangstbevestiging van diverse stukken in februari 1814
22425-3-1814pagina217Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 17-2-1814 sturen de leden der raad een wens ten opzichte van de souvereiniteit van Koninklijk Hoogheid Willem Frederik, prins van Oranje, zijnde: draag hem de souvereiniteit op, 'onder een wijze constitutie', getekend door: Enneüs Rijpma, Pier Enneüs Rijpma, Jan F. Dijkstra, J.D. Wibalda, Former Thomas Wiersma, Hendrik Hendriks Wynia, Douwe Wiggers Heerma, Ernst Wiggers Meindertsma, J.J. Bouma, B.P. Terpstra en Jan Pieters Reiding
224212-3-1814pagina218Brief aan de commissarissen generaal van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 4-3-1814 zijn Theunis Lolkes Hoekstra, Wiltje Sjoerds Ferwerda en Hessel Tjebbes Westra door mijn veldwachter geordonneerd om op 14-3-1814 om 9 uur naar het college te Leeuwarden te gaan, tevens meld ik u dat ik weer door commandant Beekkerk ben aangemaand om personen ter vervanging naar Appingadam te zenden, maar daar de drie personen aldaar als huurlingen in vaste dienst bij deze gemeente zijn genomen heeft plaatsvervanging niet plaatsgevonden
224215-3-1814pagina220Brief aan de commissarissen generaal van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 10-3-1814 meld ik u dat zich in mijn gemeente geen op pensioen, gagement of retraite gestelde officieren of soldaten bevinden
224218-3-1814pagina220Brief aan de commissarissen generaal van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 14-3-1814 stuur ik u de vijf paarden die mijn gemeente moet opbrengen, een lijst en de prijzen der paarden
224218-3-1814pagina221Brief aan de controleur der belastingen te Dokkum: ter voldoening aan uw missive dd stuur ik u de bijgaande biljetten aan u terug
224222-3-1814pagina221Brief aan de commissarissen generaal van Friesland: hiermede stuur ik u de missive en lijst der paarden die door de brenger vergeten zijn af te even alsnog op, evenwel de nrs 1 en 2 van de lijst zijn bij de keuring niet goed gedaan (afgekeurd dus? RT)
224225-3-1814pagina222Brief aan de commissarissen generaal van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 15-3-1814 stuur ik u de gevraagde lijst van personen, wagens en paarden die van mij worden gevorderd
224225-3-1814pagina222Brief aan de commissarissen generaal van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 18-3-1814 met daaraan gehecht een verzoek van de armverzorgers van Paesens meld ik u dat het bedrag van 862 franken dat jaarlijks besteed mag worden aan armenzorg in deze gemeente, lang niet genoeg was, dat bedrag daarna onder de zes dorpen naar aantal inwoners (en naar rato van de opbrengst in de gemeentekas) verdeeld is. Dor vrijwillige giften is door een commissie uit de begoedigden en de raad nog geld opgebracht zodat de dorpen hun armen redelijk konden verzorgen, zoals door 'de weldenkende ingezetenen' is goedgekeurd. In Paesens lukte dat niet omdat bepaalde toegzegde/gevorerde sommen niet zijn betaald, volgens de schout moeten 'de kwaadwilligen, nalatigen en onmeededogenden' door de commissarissen met geëikte middelen worden behandeld
224226-3-1814pagina224Brief aan de commissarissen generaal van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 20-12-1814 waarbij 2 paarden zijn geleverd verzoeke ik zsm betaling aangezien de leveranciers mij lastig vallen
224226-3-1814pagina225Brief aan de commissarissen generaal van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 23-3-1814 meld ik u dat er in mijn gemeente geen vrijwillige intekenaren voor de zaak des Vaderlands zijn gedaan, de gestorte sommen bedragen contant f 270-11-8 en in binnenlandse coupons f 613-15-0
224229-3-1814pagina225Brief aan de commissarissen generaal van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 25-3-1814 meld ik u dat in mijn gemeente geen patentbladen over 1812 meer aanwezig zijn
224229-3-1814pagina226Brief aan de commissarissen generaal van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 26-3-1814 stuur ik u een opgave van wagens, paarden en schepen in mijn gemeente aanwezig
224229-3-1814pagina226Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: gemaakte kosten bij de laatste vergadering voor de loting van de landmilitie ad 11-16-6 kan ik die uit de post onvoorzien halen?
22422-4-1814pagina227Brief aan de Procureur bij de Rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 24-3-1812 bericht ik u dat ik in het laatste trimester geen vonnissen in zaken van politie heb geveld
22422-4-1814pagina227Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 29-3-1814 zend ik u het ingevulde tableau (omtrent vrijwillige bijdragen), naar beste weten ingevuld
224231-3-1814pagina228Brief aan de commissarissen generaal van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 19-3-1814 bericht ik dat in mijn gemeene een in uw missive bedoelde financiële ambenaren aanwezig zjn
22422-4-1814pagina229Brief aan de commissarissen generaal van Friesland: ontvangstbevestiging van allerlei stukken in de maand maart 1814
22422-4-1814pagina230Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ontvangstbevestiging van allerlei stukken in de maand maart1814
22425-4-1814pagina231Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 14-3-1814 zend ik u de begroting van de gemeente Metslawier in triplo, met een memorie tot opheldering, gaarne snelle goedkeuring voor de repartitie over de kosten van de landmilitie, de begroting is generaal gemaakt over de zes dorpen doch de ingezetenen willen het liefst, zoals van ouds gewoon, hun eigen dorpsadministratie en onderhoud van hun armen houden (dus niet andere dorpen helpen!!)
22425-4-1814pagina232Brief aan de controleur der belastingen te Dokkum: ter voldoening aan uw missive dd 22-3-1814 zend ik u de rôlen der belasting over 1814 terug, samen met de zetters opgemaakt met enige opmerkingen
224214-4-1814pagina233Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: hierbij zend ik u en staat van achterstallige schulden ten laste van mijn gemeente wegens inkwartiering van de Franse douanes in 1812 en 1813, gaarne toestemmng om de achtergebleven fournituren te mogen verkopen een zo snel mogelijke opstelling van de repartitie over de ingezetenen, nu verkopen is gunstiger kwa tijd
224214-4-1814pagina234Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 14-3-1814 zend ik u de begroting van de gemeente Metslawier in triplo, verder enige stukken rakende de achterstand van voormalige districtsadministratie in Oostdongeradeel op 7-8-1813 opgezonden naar de prefect; mochten die stukken weg zijn, kan ik kopieën verzorgen
224217-4-1814pagina235Brief aan Jan Christiaan Bentz, sergeant bij de compagnie van Eischtorf te Leeuwarden: hierbij de lijst van bij de loting afwezigen personen, waaronder die uw persoon, die zich 19-4-1814 om één uur moeten melden voor de naloting, met opgave der redenen van verzuim, kopie gezonden aan Ids Jans Buwalda, thans ten huize van weduwe Ids Uilkes nabij't Smidshuis (onder Raard)
224217-4-1814pagina236Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 13-4-1814 stuur ik u de lijst van bij de loting afwezige personen, waaronder Jan Christiaan Bentz, thans luitenant bij de compagnie van Eischtorff en Ids Jans Buwalda, thans bij zijn grootmoeder wed. Ids Uilkes te Smidshuis, tussen Birdaard en de Hoge Brug
224229-4-1814pagina237Brief aan de commissarissen generaal van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 16-4-1814 stuur ik u de repartitie wegens achterstallige predikantstraktementen van Nijkerk, Niawier en Metslawier, gaarne snel terug, die van Paesens is niet opgemaakt aangezien daar vele arme vissers wonen die niets extra's kunnen betalen en de predikant geen bezwaarlijke huishouding heeft en niet geheel onvermogend is, als er meer verdiend wordt zijn zij genegen die schulden te vereffenen
224229-4-1814pagina238Brief aan de commissarissen generaal van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 30-3-1814 stuur ik u de staten van behoeften over 1812 en 1813 en de quotisatie over 1812 van Paesens. De quotisatie over 1813 is nog niet opgemaakt omdat enige personen weigerachtig zijn hun contingent wegens 1812 te betalen
224229-4-1814pagina239Brief aan de commissarissen generaal van Friesland: ik stuur u de begroting over 1812 van Paesens
224229-4-1814pagina239Brief aan de commissarissen generaal van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 12-4-1814 bericht u dat in mijn gemeente 330 personen bij de landstorm horen, dat er na aftrek an de 40 aangegeven snaphanen en 160 toegezonden pieken, zouden mankeren 130 pieken
22422-5-1814pagina240Brief aan de gouverneur van Friesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in april 1814
22422-5-1814pagina241Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ontvangstbevestiging van diverse stukken in april 1814
22422-5-1814pagina241Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 23-4-1814 laat ik u f 3-8-; toekomen (betaling Staatsblad)
22428-5-1814pagina242Brief aan de controleur der belastingen te Dokkum: de persoon Andreas Koelman woonachtig in het graafschap Lingen, rondreizend koopman in bonte doeken, vraagt patent aan, domicilie ten huize van Jochum Willems van der Linden te Metslawier
224212-5-1814pagina242Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uwe missive dd 4-5-1814: stuur ik u de opgave van geleverde paarden door mijn gemeente, na de opdracht van de commissarissen generaal dd 20-12-1813
224216-5-1814pagina243Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 3-5-1814 stuur ik u een kopie van de gemeentebegroting over 1813, de originele is al eerder opgestuurd
224216-5-1814pagina243Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: in mijn missive dd 29-3-1814 heb ik u geschreven dat er kosten zijn gemaakt bij de laatste loting der landmilitie, gaarne toestemming om die uit onvoorzien te mogen betalen (ik krijg aanmaningen van degene die de kosten hebben voorgeschoten)
224221-5-1814pagina244Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uwe missive dd 25-4-1814: zend ik u hierbij de gevraagde stukken met verzoek die te overhandigen aan de advocaat Fokkema (armvoogden van Niawier over Jan Eeltjes)
224224-5-1814pagina244Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uwe missive dd 4-5-1814 (over de dorpsquotisatien): zend ik u de gevraagde stukken terug + de omslag van Paesens over 1813
224224-5-1814pagina245Brief aan de controleur der belastingen controle Dokkum: hierbij zend ik u het kohier van het veefonds, helaas door ontbreken van twee handtekeningen telaat ingezonden, dan voor de herinnering dd 17-5-1814
224224-5-1814pagina245Brief aan de gouverneur van Friesland: Gabe Boorsma, woonachtig te Kollum, is aangesteld om de manschappen van de landstorm het exerceren te leren, dat is nu zover dat hij graag wil stoppen, ook vanwege de moeilijke reis, er zijn enkelen al vergevorden die het kunnen en willen overnemen terwijl er ook geoefende burgermilities zijn van 1797 die dat kunnen, gaarne toestemming om Boorsma te bedanken, gaarne aanwijzen waaruit de 19-12-; die voor de exercitie zijn betaald moeten worden gehaald
224224-5-1814pagina246Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uwe missive dd 25-4-1814: meld ik u dat de fournituren der douane barakken publiek zijn verkocht en te gelde gemaakt, omdat mijn gemeente geen achterstand heeft behalve het aandeel in het voormalig districht Oostdngeradeel, vraag ik u om voor de lopende schuldeisers o.a. voor te betalen huur, een repartitie onder de ingezetenen te mogen opmaken om die schulden te betalen
224224-5-1814pagina246Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uwe missive dd 11-2-1814 zijn destijds paarden geleverd die vlot zouden worden betaald, echter dat is nog steeds niet gebeurd terwijl de leveranciers van die paarden daarop aandringen
22423-6-1814pagina247Brief aan de gouverneur van Friesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in mei 1814
22423-6-1814pagina247Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ontvangstbevestiging van diverse stukken in mei 1814
22424-6-1814pagina248Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uwe missive dd 7-5-1814 zend ik u bijgaand reglement voor de heffing van extra stuivers ter bestrijding van de gemeente-uitgaven, tevens nogmaals het verzoek om de dorpen, als vanouds, hun eigen administratie te laten voeren om zo te zorgen voor de eigen armen en het eigen onderhoud van dorpstoebehoren, daartoe zijn zij steeds bereid
22424-6-1814pagina249Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 23-5-1814 stuur ik u de gemeenterekening over 1813 in duplo
22426-6-1814pagina249Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uwe missive dd 27-5-1814 stuur ik u de kopieën van de dorpsomslagen der patenten over 1812 en 1813
224215-6-1814pagina250Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: na ontvangst van uw missive dd 1-6-1814 waarin u belooft dat de geleverde paarden binnen 8 of 14 dagen betaald zullen worden, was ik verheugd, doch die gelden zijn nog niet ontvangen, verzoeken tevens om betaling van de cavalleriepaarden die vanwege uw missive dd 20-12-1813 zijn geleverd zsm te betalen aangezien ik elke dag wordt aangemaand tot betaling
224215-6-1814pagina251Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: in mijn missive dd 24-5-1814 heb ik u gevraagd om de achterstallige schulden van mijn gemeente veroorzaakt door de inkwartiering der Franse douanes middels een repartitie over de ingezetenen te mogen liquideren; nog steeds geen toesteming gekregen, gaarne daarover bericht
224215-6-1814pagina251Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uw missive dd 13-6-1814 stuur ik u een staat van conducteurs van haver van hier naar de Gordijk (Gorredijk)
224216-6-1814pagina252Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uwe missive dd 13-6-1814 stuur ik u de voorlopig aangewezen officieren van de landstorm in mijn gemeente: Staf van het bataljon: Luitenant kolonelJohannes Casparus Bergsma, schout dezer gemeente, Majoor Yme Uilkes Stiemsma, schout van de gemeente Anjum, adjudant Jan Pieters Reiding, adjunct schout der gemeente Metslawier, luitenant kwartiermeester Jacob Reitzes Reitsma, raadslid gemeente Anjum. Officieren van de Compagnieën, resp. kapitein, 1e en 2e luitenant: te Metslawier: Jan Dirks Wibalda, Jan Jeltes Bouma, Pieter Jans Reiding. Compagnie Nijkerk: Jan KLazes Heemstra, Hendrik Hendriks Winia, Abraham Blom. Compagnie Paesens: Ernst Wiggers Meindertsma, Harmen Jans Jansma, Harmen Hendriks Meinsma
224220-6-1814pagina253Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: aangezien er in mijn gemeente en aantal manschappen/weverknechts zijn die in het graafschap Bentheim thuishoren maar hier 3/4 deel van het jaar doorbrengen, vraag ik mij af of zij ook aan de exercities deel moeten nemen
224220-6-1814pagina253Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uwe missive dd 3-6-1814 waarbij mij 120 patentbladen zijn toegezonden, dat blijken er echter 119 te zijn, zijnde ter hand gesteld aan de ontvanger
224227-6-1814pagina253Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uwe missive dd 16-6-1814 stuur ik u ter bekrachtiging een dubbel reglement der belastingen, gaarne zsm terug
224227-6-1814pagina254Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uwe missive dd 18-6-1814 stuur ik u een specifieke opgave van de interneringskosten van de Franse douanes
224229-6-1814pagina254Brief aan de controleur der belastingen te Dokkum: ter voldoening van de missive van de gouverneur dd 28-4-1814 stuur ik u de biljetten wegens aangave van patenten
22421-7-1814pagina254Brief aan de Procureur bij de Rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: bericht ik u dat ik in het laatste trimester geen boeten en zaken van politie heb geveld
224230-6-1814pagina255Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uwe missive dd 18-6-1814 meld ik u dat Johannes Klazes van der Kooy heel- en vroedmeester te Metslawier een diploma heeft dd 22-10-1811, later verlengd d 28-7-1812. Johannes Ulbes Noordenbos, heel en vroedmeester te Nijkerk heeft provisioneel diploma en zal dat voor 1-7-1814 aanbieden aan de departementale commissie van geneeskundig onderzoek
22421-7-1814pagina256Brief aan de gouverneur van Friesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in juni 1814
22421-7-1814pagina256Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ontvangstbevestiging van diverse stukken in juni 1814
22425-7-1814pagina258Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uwe missive dd 1-7-1814 bericht ik u dat bedoelde stukken dd 21-5-1814 zijn gezonden naar advocaat Fokkema met verzoek die na gebruik aan het gouvernement te sturen, nav uw missive dd 10-6-1814 heeft mijn griffer nog met Fokkema daarover gesproken. Zal zelf Fokkema ng eens navragen
224215-7-1814pagina258Brief aan de controleur der belastingen te Dokkum: ik meld u dat de roles der patenten 1814 goed ontvangen zijn
224215-7-1814pagina259Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uwe missive dd 5-7-1814 meld ik u dat het kohier van de patenten door mij is ontvangen en doorgestuurd naar de ontvanger en dat een en ander op zondag over de kerken zal worden afgekondigd en daarna aangeplakt
224226-7-1814pagina259Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uwe missive dd 22-7-1814 zend ik u een proces verbaal van de ontangst van de roles der patenten 1814 en van de overhandiging aan de ontvanger
224226-7-1814pagina259Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ik bericht u dat uw missive dd 19-7-1814 goed is ontvangen
224227-7-1814pagina260Brief aan de controleur: ik zend u de legger van gebouwen enz. en de veranderingen over 1815, opgemaakt door de repartiteurs
224230-7-1814pagina260Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uwe missive dd 13-7-1814 stuur ik u het rekest terug van de armvoogden van Niawier + enige consideratiën
22421-8-1814pagina261Brief aan de gouverneur van Friesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in juli 1814
22421-8-1814pagina261Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 16-6-1814 stuur ik u in duplo de repartitie tot vinding der kosten voor de landmilitie door mij en mijne raden opgesteld, gaarne na goedkeuring retour
22421-8-1814pagina262Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ontvangstbevestiging van diverse stukken in juli 1814
22421-8-1814pagina263Brief aan de gouverneur van Friesland: herhaalde vraag naar de betaling der geleverde paarden vanwege aanschrijving 20-12-1813, paarden die nav aanschrijving dd 11-2-1814 geleverd zijn, werden wel betaald, ik word dagelijks aangemaand, wat te doen? Als landschap niet betaalt, dan een omslag over de ingezetenen? Of eerst maar betalen uit gemeentekas? Graag zsm oplossing
22424-8-1814pagina264Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: staat van 3-8-1814 vanwege geleverde dragonderpaarden door mijn gemeente geleverd
22429-8-1814pagina264Brief aan de controleur: kohieren van paarden, dienstboden, plaisier en passagegelden zijn door mij goed ontvangen
22429-8-1814pagina264Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uwe missive dd 3-8-1814 zend ik u het pv van ontvangst van de kohieren van dienstboden, paarden, plaisier en passagegelden door de ontvanger
224212-8-1814pagina265Brief aan de controleur: ik zend u de suppletoire legger der patenten getekend terug, echter de post van André Koelman lijkt mij en de zetters e hoog vergeleken met dergelijke bedrijven
224212-8-1814pagina265Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uwe missive dd 2-8-1814 zend ik u de namen van de door mij en de raad benoemde zetters:
224213-8-1814pagina266Brief aan de controleur: ik zend u de rekesten van K.M. Wendt (?) en T.W. Wierstra
224223-8-1814pagina266Brief aan de controleur: ik zend u het rekest van Klaas Tjallings
224223-8-1814pagina266Brief aan de gouverneur van Friesland: ik zend u de omslag tot vinding van de kosten der landmilitie door u teruggezonden dd 10-8-1814
224223-8-1814pagina266Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 18-8-1814 meld ik u dat uw mssive dd 2-7-1814 op mijn gemeente niet van toepassing is, alhier voldaan bij besluit dd 18-2-1814
224223-8-1814pagina267Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uwe missive dd 3-8-1814 bericht ik u dat in mijne gemeente geen leveranties als in missive dd 23-7-1814 bedoeld, zijn gedaan (levering aan geallieerde legers)
224223-8-1814pagina267Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uwe missive dd 18-8-1814 bericht ik u dat in mijn gemeente geen personen als bedoeld in uw missive 25-7-1814 zich bevinden (gesneuvelden)
224223-8-1814pagina267Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uwe missive dd 3-8-1814 doe ik u 1-12-; toekomen wegens staatsblad
224223-8-1814pagina267Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uwe missive dd 15-8-1814 bericht ik u dat geen personen als in die missive bedoeld in mijn gemeente voorkomen (na revolutie 1796 uit ambt gezet)
224223-8-1814pagina268Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uwe missive dd 17-8-1814 bericht ik u dat zich in mijn gemeente geen edellieden bevinden
224231-8-1814pagina268Brief aan de controleur: ik zend u retour de legger van de ongebouwde eigendommen met een staat van veranderingen
22423-9-1814pagina268Brief aan de gouverneur van Friesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in augustus 1814
22423-9-1814pagina269Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ontvangstbevestiging van diverse stukken in augustus 1814
22423-9-1814pagina270Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uwe missive dd 27-8-1814 stuur ik u de staat van wapenen voor de mannen van de landstorm
224212-9-1814pagina270Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uwe missive dd 25-6-1814 stuur ik u een staat van in mijn gemeente aangekomen personen die mij certificaten hebben getoond dat zij aan de wet op de landmilitie hebben voldaan of daarvoor nog te jong zijn
224213-9-1814pagina271Brief aan de Rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: ik zend u de handtekeningen van schout en adujnct schout van deze gemeente
224219-9-1814pagina271Brief aan de controleur: ter voldoening aan uw missive dd 5-9-1814 stuur ik u de legger van de personele en mobilaire goederen terug, met de veranderingen door mij en de zetters gemaakt
224220-9-1814pagina271Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uwe missive dd 10-9-1814 meld ik u dat ik de daarin vermelde officieren door mij aan de manschappen zijn voorgesteld ter goedkeuring, geen bezwaren daartegen, Ernst Wiggers Meindertsma wil liever niet kapitein zijn wegens lichaamszwakte en uitgestrekte affairen; hoe de onderofficieren benoemen? De aanwezige pieken zijn er hand gesteld
224226-9-1814pagina273Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uwe missive dd 10-9-1814 stuur ik de verklaring dat de ontvanger het kohier der paarden op 25-9-1814 ter hand is gesteld
224227-9-1814pagina273Brief aan de controleur der directe belastingen: ter voldoening aan uw missive dd 19-9-1814 Stuur ik u de declaratien rwegens nadere patent aangaven
224227-9-1814pagina274Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: nadat Ernst Wiggers Meindertsma als kapitein wilde bedanken, door u goedgekeurd dd 23-9-1814) bleek er te Paesens geen geschike persoon aanwezig, waarna EWM op mijn dringend verzoek alsnog heeft toegezegd deze functie op zich te nemen
224227-9-1814pagina274Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 27-8-1814 stuur ik u een contract tussen predikant en kerkenraad van Paesensover de achterstallige traktementen, gaarne na goedkeuring terug
22421-10-1814pagina275Brief aan de gouverneur van Friesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in september 1814
22421-10-1814pagina275Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ontvangstbevestiging van diverse stukken in september 1814
22426-10-1814pagina276Brief aan den heer schout van de gemeente waar in Termunterzijl gelegen is:te Nijkerk is gisteren overleden Hendrik Berents Temmeberg/Timmerberg, volgens in zijn boedel gevonden brief van Trijntje Arens van 21-12-1809, gewoond hebbende te Termunterzijl, mij zijn geen nabestaanden bekend, indien u dat wel weet gaarne iemand naar hier zenden om de geringe boedel te beredden, naar door mij opgemaakte inventaris
22427-10-1814pagina277Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uwe missive dd 28-9-1814 stuur ik u een pv van de ontvangst van het kohier der patenten tweede deel 1814 en de gedachten daaromtrent van enige inezetenen
22427-10-1814pagina277Brief aan de controleur der directe belastingen: het kohier van de patenten tweede deel 1814 is door mij ontvangen
22427-10-1814pagina277Brief aan de gouverneur van Friesland: ik stuur u nevensgaande repartitie in duplo van de Aalsumer Steenweg, gaarne zsm retour
22427-10-1814pagina278Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan art 5 der wet op de landstorm dd 3-6-1814 stuur ik u de staat van personen die door mij voorgedragen zijn om benoemd te worden in de krijgsraad van het 9e bataljn der Landstorm, gaarna goedkeuring: w.g. de luitenant kolonel van het 9e bataljon Landstorm
22427-10-1814pagina278Brief aan de heer commissaris en kolonel van de Landstorm in't arrondisement Leeuwarden: door de kapitein van mijn bataljon zijn de namen van onderofficieren voorgedragen en door mij goedgekeurd, bekendgemaakt aan kapitein en de manschappen, w.g. de luitenant kolonel van het 9de bataljon Landstorm
224210-10-1814pagina279Brief aan de heer commissaris en kolonel van de Landstorm in't arrondisement Leeuwarden: hierbij stuur ik u een rekest van de manschappen van de Landstorm te Nijkerk, gaarne beantwoording hoe hiermee te handelen. Verder een uitleg wat er door de Luit. gedaan is om de benoeming der officieren onder de manschappen bekend te maken.
224215-10-1814pagina281Brief aan de controleur der directe belastingen: hierbij zend ik u de patentregisters van het derde part van 1814, door mij en de zetters opgemaakt
224215-10-1814pagina281Brief aan de controleur der directe belastingen: hierbij zend ik u de lijst avn gebouwen welke gratis worden bewoond, uw missive dd 6-10-1814
224218-10-1814pagina281Brief aan de kolonel van het regiment dragonders te Leeuwarden: een van uw manschappen, Jacob Taekes, mbv een van mjn veldwachters Age K. Dijkstra te Nijkerk, van het land is geplukt Marten Ates Wester als deserteur. En is door mij overgebracht naar het provoosthuis te Leeuwarden
224231-10-1814pagina282Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 22-10-1814 bericht ik u dat de armverzorgers van Metslawier van de armverzorgers van Niawier opdracht kregen om de persoon van Doedje Gerbens te alimenteren, zoals de opdracht van u zou zijn. Er is nu twist over wie haar moet onderhouden, om haar niet van honger om te laten komen heb ik haar vooreerst zelf in onderstand opgenomen: wat is de oplossing, kut u de opdracht aan Metslawier sturen, zo die bestaat?
224231-10-1814pagina283Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 17-10-1814 doe ik u het rekest van de kerkvoogden van Nijkerk toekomen, het verzoek komt ons billijk voor, gaat over een huis dat zij willen behouden, verhuren of laten afbreken ten profijte van de kerkebeurs
22421-11-1814pagina283Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ik bericht u dat door mij zijn ontvane mandementen van grondbelasting op gebouwde en ongebouwde eigendommen, personeel en mobilair en recht van deuren en vensters over 1815
22421-11-1814pagina284Brief aan de gouverneur van Friesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in oktober 1814
22421-11-1814pagina284Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ontvangstbevestiging van diverse stukken in oktober 1814
22421-11-1814pagina285Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uwe missive dd 29-9-1814 stuur ik u een lijst van personen die als Franse conscrits gedwongen zijn geweest om dat land te dienen en nu in mijn gemeente zijn teruggekeerd: Doede Jans Biland te Wetzens, Wiebren Renzes Kamstra te Niawier, Jan Johannes Brouwer te Metslawier, Siebren Joekes van der Net te Pasens, Haeble Douwes Faber te Pasens, Jacob Martens Elzinga Pasens, Bote Aatzes, Pasens/Nijkerk, Reitze Gijsberts Zijlstra, Jan Freerks Postma te Nijkerk
2242?-11-1814pagina285Brief aan de commissaris van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan uwe missive dd 25-11-1814 heb ik nachtwakers aangesteld, uit welk fonds moeten de gemaakte kosten worden betaald?
224215-11-1814pagina286Brief aan de gouverneur van Friesland: hierbij gaan twee rekeningen van J.W. van der Linden f 31-9-: en van Foeke/Focke Douwes f 46-10-; waarvan ik weet dat ze die competeren, uit welk budget moet dat betaald worden?
224219-11-1814pagina286Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 12-11-1814 stuur ik u de lijst met militairen bij Franse legers gediend hebben en alsnog vermist worden
224226-11-1814pagina286Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 12-11-1814 stuur ik u de lijst met militairen bij Franse legers gediend hebben en alsnog vermist worden, nadere staat
224229-11-1814pagina287Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 17-11-1814 stuur ik u de begroting van 1815 van mij gemeente
22421-12-1814pagina287Brief aan de gouverneur van Friesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in november 1814
22424-12-1814pagina288Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 24-11-1814 stuur ik u een inevuld tableau met rekest van Jan de Ruiter (aangaande pensioen)
224220-12-1814pagina288Brief aan de gouverneur van Friesland: aangezien de schout van Nes van deze gemeente nog toekomt f 85-2-8,- wegens aanschaf kustkannonnier, en er nog rekeningen staan van f 119-9-: voor 4 paarden (20-12-1813) voor 5 paarden f 104-3-8 (11-2-1814) gaarne autorisatie om dat bedrag te mogen omslaan over de ingezetenen aangezien daarvoor geen fondsen bestaan
224227-12-1814pagina290Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 12-12-1814 stuur ik u een proces verbaal van de ontvangst van het patentkohier derde kwartaal 1814 en kopie notificatie aan de ingezetenen
224227-12-1814pagina290Brief aan de controleur: het patentkohier derde kwartaal is door mij ontvangen
224228-12-1814pagina291Brief aan de controleur der belastingen: ter voldoening aan uw aanschrijving dd 14-12-1814 bericht ik u dat de zetters op 29,30,31 dec. En 2,3,5 en 7 jan. Gedenken te zetten in de gemeentekamer waarbij wij gaarne uw aanwezigheid op een dier dagen, het liefst in het begin, verwelkomen also er zich zaken voordoen waarover wij u zeer dringend willen consulteren
22423-1-1815pagina291Brief aan de drukker van de Groninger courant: gaarne plaatsing advertentie, na plaatsing gaarne rekening om te betalen
22423-1-1815pagina292Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 20-12-1814 stuur ik u een proces verbaal van de ontvangst van de kohieren gebouwde en ongebouwde eigendommen en afschrift notificatie aan de ingezetenen
22423-1-1815pagina292Brief aan de gouverneur van Friesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in december 1814
224215-1-1815pagina293Brief aan de schout van Termunten: in antwoord op uw brief van 12-1-1815 mij door de man van Jantje Gerrits Oosterwold van Delfzijl ter hand gesteld, waarin Jannes G. Oosterwold als waarschijnlijk erfgenaam van de in Nijkerk overleden Hendrik Barents Timmeberg/Timmerberg wordt aangeduid. Heb advertentie in de Groninger courant gezet, nog acht dagen lang, zal goed voor (de geringe) boedel zorgen als niemand zich verder meldt dan met goedkeuring gouveneur aan Oosterwold overhandigen
224217-1-1815pagina294Brief aan de schout van Stiens: aangezien Aukjen Sjoerds, laatst wed. van Klaas Tjallings, te Stiens onderstand (uit hoofde van armoede en ouderdom) heeft verzocht van het dorp Niawier, doch zij heeft daar niet 5 jaar gewoond, is nergens verjaard, maar geboren in Janum, moet door dat dorp worden onderhouden, wilt u intussen het dorp Stiens verzoeken haar te helpen om later het geld van Janum terug te krijgen (zie ook brief gouverneur 3-9-1814 nr. 160)
224217-1-1815pagina295Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 7-1-1815 stuur ik u (ten einde van Uw Hoog Welgeb zeer gunstig aanbod gebruik te maken) bijgaande akten van gemaakte kosten voor kazernering van douanes en geleverde paarden aan de Franse kroon competeert
224220-1-1815pagina295Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 11-1-1815 bericht ik u dat ik de registers van burgerlijke staat voor 1815 heb ontvangen
224224-1-1815pagina295Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 20-1-1815 stuur ik u twee declaraties van wat mijn gemeente nog van de Franse kroon competeert
224226-1-1815pagina296Brief aan de gouverneur van Overijssel: ter voldoening aan de missive dd 20-12-1814 van de gouverneur over de ongelukkige ingezetenen van Den Ham en Wanneperveen is er een collecte gehouden, opbrengst f 22-2-8
224227-1-1815pagina296Brief aan de directeur der indirecte belastingen van Friesland: ingevolge staatsblad 37 uit 1814 een declaratie ter bekoming van restitutie van brood en turf aan de armen in 1814 genoten
22423-2-1815pagina297Brief aan de gouverneur van Friesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in januari 1815
22424-2-1815pagina298Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 25-1-1815 stuur ik u 18 strs wegens kwartaal Staatsblad 1814
22426-2-1815pagina298Brief aan de heren Gedeputeerden: ter voldoening aan uw missive dd 24-1-1815 stuur ik u de ingevulde tabellen (wegens volkstelling)
22426-2-1815pagina298Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 2-2-1815 stuur ik u de getekende declaraties terug, tevens hartelijk dank voor de voortdurende zorgen voor mijn gemeente
22426-2-1815pagina299Brief aan de gouverneur van Overijssel: herhaling: ter voldoening aan de missive dd 20-12-1814 van de gouverneur over de ongelukkige ingezetenen van Den Ham en Wanneperveen is er een collecte gehouden, opbrengst f 22-2-8 (bij het toezenden van het vorige bericht was mij het juiste adres niet bekend)
22426-2-1815pagina299Brief aan de bgm van Purmerend:ik stuur u een certificaat van de huwelijksafkondiging van Jodocus Broek (ten Haaff) en Maria Reuter, onverhinderd dus huwelijk kan worden bevestigd
22427-2-115pagina300Brief aan den Heere Officier bij den Rechtbank: hierbij doe ik u toekomen een certificaat van Dr. Noordenbos rakende de persoon van Aeble Romkes Talstra door u op 2-2-1815 van mij verlangd
224217-2-1815pagina300Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 9-2-1815 bericht ik u dat direct na ontvangst van uw missive de 7-9-1815 door mij bericht is gezonden aan de chirurgijns in mijn gemeente betreffende de koepokinenting, proclamaties over de kerken zijn gehouden en dat er regisisters zullen worden bijgehouden, die nog niet door mij zijn onvangen
224221-2-1815pagina301Brief aan de heer Otterloo in de Bagijnestraat in Leeuwarden: bijgaande stukken ter verkrijging van restitutie van impost op turf en brood eerder gezonden aan de directeur der indirecte belastingen met enige opmerkingen
224221-2-1815pagina301Brief aan de controleur der directe belastingen: ter voldoening aan uw missive dd 14-12-1814 verzoek ik u 50 vellen tot het maken van een register van ongebouwde eigendommen van mijn gemeente te sturen
224221-2-1815pagina302Brief aan de officier bij de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: ik stuur u de registers der burgerlijke stand oer 1814 met bijpassende stukken
22422-3-1815pagina302Brief aan de gouverneur van Friesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in februari 1815
22426-3-1815pagina303Brief aan de heren Gedeputeerden: ter voldoening aan uw missive dd 13-2-1815 stuur ik u de opgave van de bevolking van mijn gemeente
224213-3-1815pagina303Brief aan de procureur bij de Rechtbank te Leeuwarden: proces verbaal diefstal bij weduwe Marten Pieters te Jouswier en idem van gewelddadigheden door Jurjen Pijls van Nes aan het huis van Age Klazes Dijkstra te Nijkerk
224215-3-1815pagina304Brief aan de schout van de gemeente Termunten: over de afhandeling van de boedel van H.B. Temmeberg gevraagd wordt naar de stiefkinderen en de ersonen van Jan Rommerts, deurwaarder Vos en de weduwe P.K. Smit
224218-3-1815pagina305Brief aan de controleur: ik stuur u de door schout en zetters opgemaakte releve vanwege taxatie van de ongebouwde eigendommen in deze gemeente over 1816
224219-3-1815pagina305Brief aan de heer Otterloo te Leeuwarden: hierbij een lijst van armverzorgers en leveranciers van turf en de namen van bakkers, zie ook vorige brief aan u, Klaas Aukes Vellinga en Johannes J. Brouwer te Metslawier, Jan S/Takes van der Herberg te Niawier (leverancier en geen bakker), Evert Cornelis Bakker te Nijkerk en Ernst W. Meindertsma te Paesens. De turf komt lager dan eerst, omdat daar turf aan de diaconie van Nijkerk is begrepen waarvan men niet weet of er remissie toekomt
224224-3-1815pagina306Brief aan de procureur bij de Rechtbank te Leeuwarden: proces verbaal wegens vermissing gouden zakhorloge van Ds Kim te Metslawier en van vlas bij Klaas Bosch te Jouswier
224228-3-1815pagina306Brief aan de controleur der belastingen:ik stuur u een ingevuld relevé, op uw verzoek door mij ingevuld
224230-3-1815pagina306Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 25-2-1815 bericht ik u dat van de vermiste personen welke verondersteld worden krijgsgevangen te zijn, niemand is teruggekeerd
224231-3-1815pagina307Brief aan de secretaris van Staat voor binnenlandse zaken: ter voldoening aan een geheime missive van de gouverneur dd 11-3-1815 bericht ik u dat er voor zover ik heb kunnen nagaan geen ambtenaren in mijn gemeente zijn die bij de omwenteling in 1795 zijn ontslagen behalve Jan de Ruiter van Nijkerk, een man van 80 jaar die de vorst heeft geschreven om een pensioen, het enige middel om in zijn behoefte te kunnen voorzien, verder geen opengevallen ambten of bedieningen (geantwoord op 27-3-1815)
22421-4-1815pagina308Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 30-3-1815 bericht ik dat er in mijne gemeente, hoewel ik mij dat verder niet bekend is, wel personen zijn die bij een werkende schutterij geplaatst willen worden
22423-4-1815pagina308Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 1-4-1815 bericht ik u dat in mijn gemeente geen vaartuigen zijn om een last over zee te dragen, zijnde er slechts een à twee visserssnikken te Pazens, ongeschikt om eenige last van belang over zee te kunnen vervoeren
22424-4-1815pagina309Brief aan de commandant van de provincie: ter voldoening aan uw missive dd 16-3-1815 stuur ik u de ingevulde lijst terug
22424-4-1815pagina309Brief aan de ontvanger particulier van het arrondisement Leeuwarden: ter voldoening aan de missive van de gouverneur dd 28-3-1815 bericht ik u dat enige patentzegels aan u zullen worden gezonden
22424-4-1815pagina310Brief aan de gouverneur van Friesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in maart1815
22427-4-1815pagina311Brief aan de heren Gedeputeerden: ter voldoening aan uw missive dd 29-12-1814 stuur ik u de begroting van mijn gemeente over 1815, graag goedkeuring om daarna omslag vanwege tekorten te kunnen opmaken
22425-4-1815pagina311Brief aan de heren Gedeputeerden: ter voldoening aan uw missive dd 23-3-1815 bericht ik u dat ik heden de begroting over 1815 naar GS gestuurd heb
22427-4-1815pagina312Brief aan de militie commissaris: ter voldoening aan de missive van de gouverneur dd 27-3-1815 stuur ik u de alfabetische lijst van manspersonen van 18 tot 23 jaar in mijn gemeente
22428-4-1815pagina312Brief aan de officier bij de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: nav uw schrijven dd 2-4-1815 meld ik u dat de algemene geest mijner ingezetenen zeer gesteld is op rust en vrede en wars van alle oproerigheden, indien verandering dan meld ik dat u
224210-4-1815pagina313Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 5-4-1815 meld ik u dat ik de manschappen van de Landstorm bijeen heb geroepen om te vragen of zij bij een werkende of een rustende schutterij wilden horen: tot mijn verbazing maar twee voor de werkende schutterij, terwijl voorheen meerderen mij te kennen hadden gegeven wel voor een werkende te zullen kiezen!
224211-4-1815pagina314Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 23-3-1815 meld ik u dat ik de begroting reeds heb opgestuurd aan GS, enkele bemerkingen daaromtrent
224215-4-1815pagina314Brief aan de officier bij de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: nav uw schrijven dd 2-4-1815 meld ik u dat de ingezetenen van deze gemeente stil en plichtmatig zich gedragen
224215-4-1815pagina315Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 31-3-1815 meld ik u dat de ingezetenen van mijn gemeente die onder de schutterijwet vallen reeds door mij in een register zijn ingeschreven
224217-4-1815pagina315Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 12-4-1815 zou ik gaarne 86 stuks onder de letter D en van f g h j l m n p ieder twee ontvangen (attesten vrijstelling militie)
224218-4-1815pagina316Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 14-3-1815 stuur ik u het verzoek van A.A. Mokma CS aan Former Thomas Wiersma van Wetzens en diens antwoord dat mij zeer doelmatig toelijkt gezien extract resolutieboek GS dd 7-7-1775 waarin staat dat de dam niet in de Jaarlasloot mocht liggen, maar een bevaarbare Lijkvaart moest blijven. Edoch de dam is toch geslagen op verzoek van WD vanwege droogte in de zomer, nu echter nat in de winter, eigen schuld, wegen beter onderhouden en het vallaat bij Dokkum stond ook steeds open!. Gaarne overleg met iemand van waterstaat van de provincie voor een oplossing
224218-4-1815pagina317Brief aan de officier bij de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: nav uw schrijven dd 1-4-1815 meld ik u dat Klaas Bsch mij bekend is als een ordentelijk braaf man in bekrompen omstandigheden, "hebbende een kwade vrouw". Geltje Hoites is een meisje dat om haar humeurs wil niet iemand is om lang bij te verkeren, Trijntje ?? is mij geheel onbekend. Lolke Sjoerds Visser is een nieuweling, weinig van bekend, pas gehuwd met een weduwe uit Jouswier die goed bekend staat
224220-4-1815pagina318Brief aan de militaire commissaris te Leeuwarden: uw brief dd 15-4-1815 is door mij ontvangen
224221-4-1815pagina319Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 31-3-1815 meld ik u dat de mannen van de landstorm tweemaal 's weeks oefenen (eenmaal na de godsdienstoefening op zondagavond door de grote bezigheden der landlieden) en zij maken aanmerkelijke vorderingen
224226-4-1815pagina319Brief aan de leden van de commissie in Friesland tot aanmoediging van 's Lands militaire dienst: ter voldoening aan uw missive dd 17-4-1815 meld ik u dat de brief door de predikanten is voorgelezen en aan de ingezetenen bekend gemaakt, gaarna toezending 500 intekenbiljetten, uit te reiken aan personen die bijdage kunnen leveren
224229-4-1815pagina320Brief aan de officier bij de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: nav uw schrijven dd 2-4-1815 meld ik u dat de ingezetenen van deze gemeente stil en plichtmatig zich gedragen
224230-4-1815pagina320Brief aan de militaire commissaris te Leeuwarden: hierbij stuur ik u enkele beroepen van vrijstelling van de militie
224230-4-1815pagina320Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 28-4-1815 stuur ik een reçu van 134 stuks gezegelde patentbladen door mij aan de ontvanger der directe belastingen opgestuurd
22421-5-1815pagina321Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 10-4-1815 bericht ik u dat zich in mijn gemeente geen vreemdelingen (volgens art. 1) hebben opgehouden
22421-5-1815pagina321Brief aan de gouverneur van Friesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in april1815
22421-5-1815pagina321Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 27-3-1815 bericht ik u dat zch in mijn gemeente geen personen zijn die bij de omwenteling van 1795 zijn ontslagen, tevens geen oningevulde ambten
22422-5-1815pagina323Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 24-4-1815 bericht ik u dat het daarin gemelde over de kerken is afgeroepen en daarna aangeplakt, maar dat nog niemand zich heeft gemeld (vorming pontontrein)
22426-5-1815pagina323Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 24-4-1815 stuur ik u een bericht van Former Thomas Wiersma, behoorlijk van zegel voorzien
224218-5-1815pagina324Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 12-4-1815 zend ik u de rekening dorpsadministratie over 1813, dorpsgewijs, zoals voorheen gebruikelijk, sinds 1814 veranderd. Begroting voor 1815. Een staat van het getal der armen. Wat betreft de kosten voor de nachtwachten: echt niet te hoog gezien de zes afzonderlijke wachten die nodig waren in deze uitgestrekte gemeente die de volle 4 maanden elke nacht aanwezig waren en "welke ieder man slegts ter verversching 's nachts één romer jenever en in de grootste wagten te zamen 2 lood koffy hebben genoten", niet te vergelijken met kleinere gemeenten of gemeenten waarin slechts om de 8 of 4 dagen wacht is gelopen zoals in Ternaard. Verder is mij eigen salaris nog nergens in de staat terug te vinden (f 324-4-;??) dus tekort van f 1165, door onvoorziene uitgaven als nachtwacht ontstaan en onderhoud aan gemeente gebouwen "welken er verscheidene in een bouwvallige staat zijn".
224223-5-1815pagina327Brief aan de controleur: hierbij doe ik u toekomen rekesten van Tjalling Lieuwes,Klaas Wynsen, Tjipke Wierds wegens dubbele aanslag
224223-5-1815pagina327Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 19-5-1815 meld ik u dat er in de gemeente Metslawier alleen maar jachtgeweren zijn en in de gemeente Anjum niet meer dan 5 kaliber of state geweren (ipv de opgegeven 25), was getekend: de luitenant kolonel van't 9 Bataljon Landstorm
224230-5-1815pagina328Brief aan de directeur van de indirecte belastingen in Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 16-5-1815 stuur ik u deze lijst van arme hoofden der gezinnen of alleenstaande personen in mijn gemeente
224230-5-1815pagina328Brief aan de kommies generaal der konvooien en licenties in 't 1e district van het departement Harlingen: ter voldoening aan uw missive dd 12-5-1815 meld ik u dat in mijn gemeente alleen een jeneverbranderij is en verder "geringe huistimmerijen, wagenmakerijen, linnenweverijen, kuiperijen en grofsmederijen voor binnenlands gebruik
224230-5-1815pagina329Brief aan de officier bij de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: nav uw schrijven dd 28-4-1815 stuur ik u het wekelijks rapport, dat voor mijn gemeente gelijk zal blijven, zo ik hoop
224231-5-1815pagina329Brief aan de officier bij de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: bij dezen stuur ik u het door mij opgemaakte proces verbaal ovv B. de Boer namens zijn dochter
22421-6-1815pagina330Brief aan de gouverneur van Friesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in mei 1815
22421-6-1815pagina331Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 27-3-1815 bericht u dat er in mijn gemeente geen personen zijn die door de omwenteling van 1795 hun baan zijn kwijt geraakt en die niet terug hebben gekregen, ook geen onvervulde ambten en bedieningen
22421-6-1815pagina331Brief aan de procureur crimineel en directeur van politie in Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 28-1815 bericht ik u dat er zich in mijn gemeente deze maand geen vreemdelingen hebben opgehouden
22423-6-1815pagina332Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 22-5-1815 meld ik u dat door mij aan die resolutie is voldaan en dat ik een proces verbaal meestuur van de ontvangst der kohieren van dienstboden, paarden, plezier- en passagegeld voor 1815, verder dat deze ontvangst is afgekondigd over de kerken
22426-6-1815pagina332Brief aan de gouverneur van Friesland: aangezien Ruurd Jans Bruinsma, mr timmerman te Aalsum mij een rekening heeft overhandigd, groot f 15-14-; voor werk aan de Aalsumer Steenweg en er bij mij geen fondsen aanwezig zijn om hem te betalen, verzoek ik u een fonds aan te wijzen waaruit hij betaald kan worden
224213-6-1815pagina333Brief aan de leden van de commissie in Friesland tot aanmoediging van 's Lands militaire dienst: ter voldoening aan uw missive dd 3-5-1815 meld ik u dat in mijn gemeente f 661-1-8 zijn ingetekend en de dijkschrijver E. Rijpma heeft toegezegd als hij deze post zal behouden 5 jaar lang f 50, zal bijdagen
224219-6-1815pagina334Brief aan de controleur der belastingen: ter voldoening aan uw missive dd 14-4-1815 sturen wij u de legger der patenten 1815 met de bijbehorende declaratoiren, enigszins te laat, maar de oorzaak: drukke bezigheden van "meest allen", was getekend: de zetters van de gemeente Metslawier
224220-6-1815pagina334Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 9-6-1815 meld ik u dat de post "gebouwen" in onze gemeente veel tekort schiet (stond f 250,- op) en er is een schuld van de gemeente van 487-8-6, daarom kunnen rekeningen zoals door mij gemeld op 6 juni niet betaald worden, ook niet uit de post onvoorzien (is ook leeg!)
224224-6-1815pagina335Brief aan de controleur der belastingen: ter voldoening aan uw missive dd 21-6-1815 stuur ik u het getekende kohier der patenten, blij met meeste invulling der klassen doch niet: die der kruideniers en bakkers wiens ambacht op het platteland gelijk staat aan die der timmerlieden enz. waarom zij door ons in klasse 7 zijn geplaatst: graag verandering
224227-6-1815pagina336Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 22-6-1815 meld ik u dat de post f 15-14-; (Ruurd Jans Bruinsma) is begrepen onder de schuld der gemeente van f 487-8-6. Was mij niet eerder bekend omdat de administratie van de Aalsumer Steenweg onder de schout van Ee valt
22421-7-1815pagina337Brief aan de gouverneur van Friesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in juni 1815
22421-7-1815pagina337Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 25-2-1815 bericht ik u dat van de vermiste personen welke verondersteld worden krijgsgevangen te zijn, niemand is teruggekeerd
22421-7-1815pagina338Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 27-3-1815 bericht u dat er in mijn gemeente geen personen zijn die door de omwenteling van 1795 hun baan zijn kwijt geraakt en die niet terug hebben gekregen, ook geen onvervulde ambten en bedieningen
22421-7-1815pagina338Brief aan de procureur crimineel en directeur van politie in Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 28-1815 bericht ik u dat er zich in mijn gemeente deze maand geen vreemdelingen hebben opgehouden
22421-7-1815pagina338Brief aan de officier bij de rechtbank ter eerster instantie te Leeuwarden: nav uw schrijven dd 2-4-1815 meld ik u dat de ingezetenen van deze gemeente stil en plichtmatig zich gedragen
224210-7-1815pagina339Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 10-6-1815 (resolutie GS) stuur ik u een repartitie in duplo wegens tekort op de begroting 1815, gaarne zsm terug
2242?-7-1815pagina339Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 31-5-1815 schrijven wij een verweerschrift. Wij zijn blij met het aanbod van het Dijksgrecht om de schulden van het district Oostdongeradeel te betalen, zsm, onder voorwaarde van een schuldbrief tegen een behoorlijke rente, zodat de penningen van het dijksgerecht op enig moment kunnen worden opgeëist, terwijl schout en raden het dijksbestuur niet de districtschulden kunnen kwijtschelden omdat het geld afkomstig is van zowel pondemaatplichtigen als andere ingezetenen (via belastingen)
2242?-7-1815pagina341Brief aan de leden van de commissie in Friesland tot aanmoediging van 's Lands militaire dienst: ter voldoening aan uw missive dd 28-6-1815 bericht ik u dat op 5 -7-1815 van de predikstoel is afgekondigd om pluksel, windsels en scheurlinnen beschikbaar te stellen aan de gewonden van de "Jongsten Roemrijken Veldslag". Opbrengst 310 pond linnen zal in drie korven aan uw commssie ter beschikking worden gesteld. De collecte heeft te Paesens f 6-6-;, te Metslawier en Niawier f 22-15-4 opgebracht terwijl het bedrag van Nijkerk f 15,-:-: al aan uw commissie is overhandigd
224222-7-1815pagina342Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 8-7-1815 bericht ik u dat de raad een commissie heeft gevormd die de predikanten verzoekt om komende zondag de ingezetenen aan te moedigen om in de geplaatste bus hun bijdrage te leveren
224222-7-1815pagina342Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 6-7-1815 stuur ik u en proces verbaal van de ontvangst van het kohier 1815 en de bekendmaking aan de patentplichtigen
224222-7-1815pagina343Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 4 en 10 juli 1815 stuur ik u de ingevulde legger der gebouwen met de veranderingen voor 1816 en een staat van dorps- en diaconie door armen gratis bewoond
2242?-8-1815pagina343Brief aan de gouverneur van Friesland: ontvangstbevestiging van verschillende stukken in juli 1815
22421-8-1815pagina344Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 27-3-1815 bericht u dat er in mijn gemeente geen personen zijn die door de omwenteling van 1795 hun baan zijn kwijt geraakt en die niet terug hebben gekregen, ook geen onvervulde ambten en bedieningen
22421-8-1815pagina344Brief aan de procureur crimineel en directeur van politie in Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 28-1815 bericht ik u dat er zich in mijn gemeente deze maand geen vreemdelingen hebben opgehouden
22427-8-1815pagina345Brief aan de gouverneur van Friesland: ter voldoening aan uw missive dd 25-7-1815 stuur ik u de namen der zetters voor 1816: Douwe Wierds Heerma en Hendrik Hendriks Winia van Nijkerk, Ernst Wiggers Meindertsma te Paesens, Jan Jeltes Bouma te Niawier, Former Tomas Wiersma te Wetsens
224228-8-1815pagina346Brief aan de Ed. Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland: De volgende posten staan nog open over 1814 met verzoek aan GS om die op de post onvoorzien over 1815 te mogen afrekenen: Pieter K. Verwerda te Paesens wegens verven van trommels en pieken f 39-6-8, Andries P. de Jong verven van pieken in jan. en feb. 1815 f 20;-17;-, onbetaalde kosten van de nachtwakers in jan.feb 1815 f 198;16;10, en Jan Pieters Reiding heeft nog f 35,- tegoed wegens huur van 5 pm greide "afgestaan tot een executieplaats voor mannen van den Landstorm in 1814"