Index Mairie Holwerd (Westdongeradeel) inv.nr. 273 (Register van verzonden stukken 1815-1816)
ToegangInv.nr.DatumNadere aanduidingAanduidingNaam of titel
327324/06/1815pagina1Aan de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Toezending van het wekelijkse verslag.
327301/07/1815pagina1Aan de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Toezending van het wekelijkse verslag.
327303/07/1815pagina1Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 17-06-1815 nr 650. Betreft een request van Klaas Jonker kastelein te Holwerd wegens de huur van het locaal.
327308/07/1815pagina2Aan de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Toezending van het wekelijkse verslag.
327308/07/1815pagina2Aan de Gouverneur. Vermelding van de kas controle van A. Joha waarbij de onderschout uit Raard niet aanwezig was vanwege de grote afstand tussen Raard en Holwerd.
327315/07/1815pagina3Aan de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Toezending van het wekelijkse verslag.
327317/07/1815pagina3Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 06-07-1815 nr 549. Toezending van een proces verbaal wegens overgifte van het kohier van het patentrecht.
327319/07/1815pagina3Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 08-07-1815 nr 506. Bekendmaking van de commissie. Uit Holwerd: Hessel Idzes Bierma, Petrus Voorhoek de Boer, Gerben Hijltjes Koopman, Rintje Reinders Bleinsma. Uit Raard Nicolaas van Kleffens. Uit Bornwird Jan Jelles van der Meer.
327322/07/1815pagina4Aan de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Toezending van het wekelijkse verslag.
327324/07/1815pagina4Aan de Controleur der Directe Belastingen in het District van Control Dokkum. Naar aanleiding van de aanschrijving van 10-07-1815 nr 96. Toezending van de gevraagde staat.
327326/07/1815pagina4Aan de Controleur. Betreft het toezenden van het kohier der gebouwde eigendommen met daarbij de wijzigingen.
327329/07/1815pagina4Aan de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Toezending van het wekelijkse verslag.
327331/07/1815pagina5Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 13-07-1815 nr 764. Verschil van mening over al of niet betaling aan de armvoogden van Raard, Holwerd en Bornwird. Het Rekest van de Bornwirders Binne Tjerks Rintjema, Jan Lolkes Jilderda en Piebe Paulus de Vries als leugenachtig bestempeld.
327301/08/1815pagina7Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 25-07-1815 nr 607. Betreft de bebakening van de wadden en de opbrengsten die door de voorbij zeilende schepen gestort worden in de bus waarvan de sleutel bij de bakenmeester berust.
327305/08/1815pagina8Aan de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Toezending van het wekelijkse verslag.
327307/08/1815pagina9Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 25-07-1815 nr 603. Benoeming van de Zetters te weten: Petrus Voorhoek de Boer, Jan Klazes Sipma en Rintje Bleinsma uit Holwerd. Reinder Spriensma uit Raard en Jan Idsardij uit Bornwird.
327307/08/1815pagina9Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 06-07-1815 nr 734. Betreft de huur van het lokaal waar de Vrederechter zitting houd. Daarbij ook een overzicht van diverse uitgaven zoals publieke werken met bruggen en tillen. Uitgaven voor veiligheid et en achterstallige betalingen aan Klaas Jans Jonker..
327307/08/1815pagina11Aan de Gouverneur. Betreft het salaris van de Vroetvrouw Geertruida Eenhorst te Holwerd.
327312/08/1815pagina12Aan de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Toezending van het wekelijkse verslag.
327312/08/1815pagina12Aan de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Toezending van informatien.
327316/08/1815pagina13Aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland. Lijst van schulden ten laste van de gemeente waaronder levering van Trommen, Pijpers en Pieken voor de Landstorm en hulp aan een matroos van Ameland. Genoemde personen: Jorrit Bierma, Harke Westra, Hendrik Bersma, Jan Dijkman, Oege Bergmans, J.J. Haaijma, Jan Baukes Zwanenburg.
327319/08/1815pagina14Aan de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Toezending van het wekelijkse verslag.
327321/08/1815pagina14Aan de Commissaris voor de Militaire zaken aan het bureau van de Gouverneur. Betreft de tekening van toegezonden Reclamatien.
327326/08/1815pagina14Aan de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Toezending van het wekelijkse verslag.
327327/08/2815pagina14Aan de Gouverneur. Vraag om toestemming ten einde de bij name genoemde tekorten uit het fonds onvoorzien te financieren.
327328/08/2815pagina15Aan de Controleur der Directe Belastingen in het District van Control Dokkum. Betreft de legger der ongebouwde eigendommen met daarbij de wijzigingen.
327330/08/1815pagina15Aan de Commissaris Generaal der Convoijen en Licenten te Harlingen. Naar aanleiding van de aanschrijving van 16-08-1815. Verklaring dat Sake Tjepkes Heringa van een zeer goed levensgedrag is en zeer wel geschikt is tot het waarnemen van een post zoals in de aanschrijving van 16-08-1815 aangegeven.
327301/09/1815pagina16Aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland. Verzoek om autorisatie tot een betaling.
327309/08/1815pagina16Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 04-08-1815 nr 566. Toezending van een ingevulde vragenlijst.
327309/09/1815pagina16Aan de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Toezending van het wekelijkse verslag.
327309/09/1815pagina16Aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland. Verzoek om autorisatie tot een betaling van tekorten.
327311/09/1815pagina17Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 18-08-1815 nr 658. Betreft het kohier van de belastingen op de dienstboden en de paarden.
327316/09/1815pagina17Aan de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Toezending van het wekelijkse verslag.
327316/09/1815pagina18Aan de ontvangers van de Registratie te Dokkum. Naar aanleiding van de circulaire van 12-09-1815 nr 91. De namen van de ontvangers in de gemeente. A. Joha te Dokkum, Jilles Haaijma en F.H. Diemer te Holwerd en Harke Westra te Betterwird.
327326/09/1815pagina18Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 12-09-1815 nr 961. Uitgebreide beschrijving van Rekesten over de hoogte belasting aanslagen. Betreft A.R. Beistra meester bakker te Betterwird. Pieter Klazes Faber zonder beroep te Aalsum, Gerben Cornelis Gorter en Johan Roelofs,
327329/09/1815pagina19Aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 11-09-1815 nr 3. Betreft de invoering van de hondenbelasting ivm de hondsdolheid.
327329/09/1815pagina20Aan de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Verzoek om te mogen stoppen met de wekelijkse toezending van het verslag.
327302/10/1815pagina20Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 25-08-1815 nr 678. Verklaring dat er in de gemeente geen uit Rusland teruggekeerde krijgsgevangenen zijn.
327302/10/1815pagina21Aan de Ontvanger van de gemeente Holwerd. Betreft de rekening over de Dienst van 1814.
327302/10/1815pagina21Aan de President bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Toezending van het register op de huwelijksakten.
327304/10/1815pagina21Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 13-09-1815 nr 962. Betreft de betalingen en schulden van de gemeente.
327307/10/1815pagina22Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 14-09-1815 nr 960. Betreft het verzoek om te delibereren over verkoop van vastigheden en effecten van de gemeente.
327309/10/1815pagina23Aan de Controleur. Betreft de legger op het personeel en het mobilair voor de gemeente Holwerd.
327309/10/1815pagina23Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 27-09-1815 nr 747. Melding dat de opschrijving van de tot de schutterlijke dienst verplichte ingezetenen geschied is.
327311/10/1815pagina24Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 02-19-1815 nr 755. 17 wagens graan zijn naar Noordwolde geweest. Slechts van 7 vrachten zijn rešus bewaard gebleven. Verzoek aan de gouverneur om vanwege de betaling te bemiddelen.
327311/10/1815pagina24Aan de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Toezending van het gewone verslag.
327314/10/1815pagina24Aan de Controleur der Directe Belastingen in de controle Dokkum. Verzoek om Jan Roelofs Dijkman woonachtig te Holwerd nr 82 vanwege het organiseren van een Hardraverij op de legger van de Patentplichtigen te plaatsen
327318/10/1815pagina25Aan de Controleur der Directe Belastingen in de controle Dokkum. Toekoming van de suppletoire legger der patentplichtigen.
327321/10/1815pagina25Aan de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Toezending van het wekelijks verslag.
327323/10/1815pagina26Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 08-07-1815 nr 506. Bericht dat een aangestelde commissie is niet werkzaam geweest en er zijn dus geen gelden ontvangen.
327325/10/1815pagina26Aan de President bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Toezending van het register van ondertrouw in de gemeente.
327328/10/1815pagina27Aan de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Toezending van het wekelijks verslag.
327327/10/1815pagina27Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 16-10-1815 nr 1058. Verhandeling van 5 pagina's over een meningsverschil tussen de armvoogden van Bornwird en het bestuur in Holwerd. Bijkomende zaken zoals het onderhoud aan de kerktorens van Raard en Holwerd worden hierin ook genoemd. In het artikel voorkomende namen zijn Jelle Jans van der Meulen, Binne Tjerks Rintjema uit Bornwird. Jan Lolkes Jilderda en Piebe Paulus de Vries.
327301/11/1815pagina32Aan de Commissaris voor de Militaire zaken aan het bureau van de Gouverneur. Melding dat de gemeente geen vorderingen op de Franse Kroon heeft. De gezochte Verveij Zoelames is niet in de gemeente aanwezig.
327304/11/1815pagina32Aan de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Toezending van het wekelijks verslag.
327311/11/1815pagina33Aan de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Toezending van het wekelijks verslag.
327311/11/1815pagina33Aan de schoolonderwijzer te Holwerd. Aangestelde commissieleden van plaatselijk toezicht over de Openbare school te Holwerd: Willem Theodorus van Gurkom, Abe Pieters Hiddema, Petrus Voorhoek de Boer en Jorrit Idzes Bierma.
327316/11/1815pagina33Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 30-09-1815 nr 679. In de gemeente geen waag. De weinige boter in de gemeente wordt in vaten geslagen naar Leeuwarden gezonden.
327317/11/1815pagina34Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 23-10-1815 nr 722. Bericht dat de aangestelde schoolmeester van Raard, Kornelis Wopkes Smidt, op 13-11-1815 zijn post aanvaard.
327318/11/1815pagina34Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 06-11-1815 nr 1127. Naar aanleiding van het rekest van de armvoogden van Bornwird. Verklaring van de oud-armvoogd van Bornwird, Douwe Sjoerds Edma, dat er in 1814 geen armen door de dorpskas onderhouden werden. Tevens vermelding dat de armbestuurders de quotisatie der ingesetenen niet uitgevoerd hebben.
327318/11/1815pagina35Aan de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Toezending van het wekelijks verslag.
327322/11/1815pagina35Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 14-11-1815 nr 813. Mede omdat de landbouwwerkzaamheden voorbij zijn en de eigen paarden werkeloos op stal staan zal er geen gebruik worden gemaakt van het aanbod om R
327322/11/1815pagina36Aan de Gouverneur. Betreft de toezending van een suppletoire rekening over 1813 en de administratieve rekening over 1814.
327325/11/1815pagina36Aan de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Toezending van het wekelijks verslag.
327302/12/1815pagina36Aan de Staten van Vriesland. Uitgebreide verklaring om het door de Raad gesteunde verzoek tot belastingvermindering te ondersteunen.
327302/12/1815pagina38Aan de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Toezending van het wekelijks verslag.
327309/12/1815pagina38Aan de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Toezending van het wekelijks verslag.
327316/12/1815pagina38Aan de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Toezending van het wekelijks verslag.
327318/12/1815pagina39Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 12-12-1815 nr 806. Opgave van de volgende personen. Hessel Idzes Bierma (Schout), Petrus Voorhoek de Boer, Aabe Pieters Hiddema, Rintje Reinders Bleinsma, Jan Klazes Sipma, Upt Reinders Dijkstra en Willem Oeges Adema allen uit Holwerd. Nicolaas Van Kleffens (Onderschout) en Reinder Spriensma uit Raard. Jan Jelles van der Meer uit Bornwird, Jan Idsardij uit Betterwird. Allen gemeente raden. Tevens Goffe Jans Terpstra uit Holwerd.
327322/12/1815pagina39Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 27-11-1815 nr 1197. Naar aanleiding van de vraag van Kastelein te Holwerd Bauke Baukes Zwanenburg om betaling van de inkwartierings kosten over de jaren 1809, 1810, 1811 en 1812 heeft de schout onderzoek verricht. Uit documenten gevonden in het Rechthuis in Ternaard blijkt dat er over 1812 wel betaald is. Vraag aan de Goeverneur hoe nu te handelen.
327323/12/1815pagina40Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 13-11-1815 nr 1. Verklaring dat de wijze van huisvesting en voeding aan de ingezetenen bekend is gemaakt.
327301/01/1816pagina41Aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland. Vraag om autorisatie tot betaling van pretentien ten laste van de gemeente.
327306/01/1816pagina41Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 27-12-1815 nr 840. Ontvangstbevestiging van de registers van geboorte, ondertrouw, huwelijk en overlijden.
327306/01/1816pagina42Aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland. Uitgebreide brief aan de Gouverneur betreffende de belasting voor het jaar 1815. Sommige ingezetenen zijn weigerachtig om te betalen.
327307/01/1816pagina43Aan de Ontvanger Particulier in ┤t district Leeuwarden. Betreft oorlogsbelasting over 1815.
327307/01/1816pagina43Aan de Controleur der Directe Belastingen in de controle Dokkum. Betreft de staat van aangegevenen in het Patentrecht 1815. Tevens een bericht van de secretaris van Blija over het afgeven van admissien aan de schippers.
327313/01/1816pagina44Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 30-12-1815 nr 849. Uitgebreide verhandeling over het traktement en de betaling door de kerkvoogden van ds L. Napjus van Holwerd.
327315/01/1816pagina45Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 09-01-1816 nr 18. Verhandeling over het niet ontvangen van een missive.
327317/01/1816pagina46Aan de militie commissaris in het eerste militie district in Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 09-01-1816 nr 18. Betreft een lijst van personen van de schutterlijken dienst van de gemeente (Hierin geen personen genoemd)
327319/01/1816pagina46Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 10-01-1816 nr 14. Toezending van een tableau.
327320/01/1816pagina46Aan de Ontvanger Particulier in het arrondissement Leeuwarden. Verhandeling over een belastingreglement en de begroting van 1815.
327320/01/1816pagina47Aan de Controleur der Directe Belastingen in de controle Dokkum. Betreft de legger op de Patentplichtigen en de legger van ongebouwde eigendommen.
327320/01/1816pagina48Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 28-12-1815 nr 1318. Uitgebreide verhandeling over het request van Bauke Baukes Zwanenburg aangaande de huisvesting en vertering van Fransche militairen en de al of niet betaling.
327327/01/1816pagina49Aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland. Naar aanleiding van een extract uit het resolutieboek van 13-01-1816 nr 4. Verklaring dat er bij begravenis maaltijden geen vergiftiging met rottekruid bij het gebruik van zoetemelkse kaas bekend zijn.
327327/01/1816pagina49Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 18-01-1816 nr 31. In de gemeente geen Katholiek kerkgenootschap.
327329/01/1816pagina50Aan de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Toezending van de registers van de burgerlijke stand.
327330/01/1816pagina50Aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 20-01-1816 nr 41. Uitgebreide verhandeling over de belasting voor de bakkers. Requets van Biense Ijpma.
327330/01/1816pagina52Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 12-01-1816 nr 21. Beantwoording door de Schout van de gemeente Holwerd op het request van Binne Tjerks Rintjema uit Bornwird betreffende de hoogte van de belastingaanslag.
327301/02/1816pagina53Aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland. Naar aanleiding van een extract uit het resolutieboek van 09-01-1816 nr 20. Toezending van het tableau behorende bij het extract.
327305/02/1816pagina54Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 31-01-1816 nr 39. Toezending van het gevraagde ingevulde staat. In 1814 hebben geen personen ten gevolge van onwilligheid, zonder loting, de dienst der militien opgevat.
327309/02/1816pagina54Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 22-01-1816 nr 52. Betreft accoord verklaring met betalingen door de ontvanger.
327309/02/1816pagina55Aan de militie commissaris in het eerste militie district in Vriesland. Toezending van de alfabetische lijst van ingeschrevenen (geen vermelding van namen)
327309/02/1816pagina55Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 05-02-1816 nr 40. Kort overzicht van de kosten van de verplichte certificaten bij militaire zaken.
327317/02/1816pagina56Aan de militie commissaris in het eerste militie district in Vriesland. Opgave van leden in de schutterlijken dienst (geen vermelding van namen)
327324/02/1816pagina56Aan de Gouverneur. Verzoek om 20 stuks gezegelde patenten.
327306/03/1816pagina56Aan het magazijn te Delft. Naar aanleiding van het schrijven van de Gouverneuer van 06-02-1816 nr 43. Opgezonden naar Delft 10 koperen trommen, 10 slagbanden en 20 stokken behoord hebbende bij het negentiende bataillon Landstorm in Vriesland.
327306/03/1816pagina57Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 06-02-1816 nr 43. In de gemeente Holwerd 2 trommen, 2 slagbanden en 4 stokken eigendom van particulieren en 1 trom, 1 slagband en 2 stokken eigendom van de gemeente Holwerd. In de gemeente Ternaard 5 trommen, 5 slagbanden en 10 stokken eigendom van particulieren en 2 trom, 2 slagband en 4 stokken eigendom van de gemeente Ternaard.
327313/03/1816pagina57Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 21-02-1816 nr 137. Reclamatien op de Franse kroon waaronder een paard en verblijfskosten van Franse Douaniers. Schuldeisers zijn: B. IJpma te Holwerd, A. van Harinxma Vrederechter te Holwerd, E. Nieuwenhuis, Pijter Hijltjes Koopmans debitant in tabak te Holwerd, Roelof Wiegers Dijkstra debitant in tabak te Sloten nu te Holwerd, de kerkvoogden van Raard wegens tractement aan F. Bavius en de diakenen van Bornwird wegens tractement aan J. Kiers.
327323/03/1816pagina59Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 14-03-1816 nr 201. Betreft spoedbetalingen die verantwoord moeten worden.
327325/03/1816pagina60Aan de Ontvanger van de Gemeente. Betreft een certificaat voor de betalingen door de ontvanger.
327303/04/1816pagina61Aan de President der Commissie van het Geneeskundig bestuur in Vriesland. In Holwerd binnen 14 dagen 4 sterfgevallen. Onderzoek door de geneesheren waaronder Dirk Stelwagen.
327313/04/1816pagina61Aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland. Naar aanleiding van een extract uit het resolutieboek van maart 1816. Toezending van de begrotingen van de verschillende dorpen.
327313/04/1816pagina62Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 14-03-1816 nr 201. Toezending van de gevraagde tabellen en nota.
327323/04/1816pagina62Aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland. Naar aanleiding van een extract uit het resolutieboek van 10-04-1816 nr 313. Toezending van de staat der Armen waarbij de vermelding dat sommige armbestuurders uit eigen middelen betaald hebben (geen vermelding van namen)
327330/04/1816pagina63Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 22-04-1816 nr 175. Toezending van de gevraagde tabellen en nota.
327302/05/1816pagina63Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 12-04-1816 nr 301. Voornemen om het pakhuis van het voormalige district Westdongeradeel in het Moddergat te verkopen. Tevens de erkenning door de gemeenteraad van de Pretentien van Jan Roelofs Dijkstra.
327302/05/1816pagina64Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 19-04-1816 nr 315. Behandeling van enige requesten waaronder die van de voormalige veldwachter Sijtze Klazes B
327302/05/1816pagina65Aan de Secretaris Liquidateur van het voormalige district Westdongeradeel te Franeker. Toekenning van de betaling van achterstallige betalingen aan: Bauke Baukes Zwanenburg te Holwerd 182-17-0, Jan Roelofs Dijkman te Holwerd 55-13-12, Oene Epkes te Ternaard 91-0-0, S.K. Bruinsma 91-0-0, Pieter Sijbes Patrouille wed. 22-15-0.
327308/05/1816pagina66Aan de Gouverneur. Betreft de ontvangst van het mandaat op diverse belastingen over 1816.
327317/05/1816pagina66Aan de Controleur der directe belastingen in de controle Franeker. Terugzending van een getekend rešu uit Dronrijp omdat er in de gemeente geen E.J. S
327317/05/1816pagina66Aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland. Naar aanleiding van een extract uit het resolutieboek van 11-05-1816 nr 379. Toezending van de gevraagde staten.
327322/05/1816pagina67Aan de militie commissaris in het eerste militie district in Vriesland. Toezending van de gevraagde staat.
327322/05/1816pagina67Aan de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Verklaring van de geboorte op 28 januari van een zoon van Gerrit Ulbes Buwalda en Beitske Jans Koning te Betterwird. Aangifte echter in de week van deze verklaring . Officiele aangifte in Juni 1816.
327327/05/1816pagina67Aan de Controleur der Directe Belastingen in de controle Dokkum. Naar aanleiding van de missive van 22-05-1816. Terugzending van een getekend procesverbaal.
327328/05/1816pagina68Aan de Controleur der Directe Belastingen in de controle Dokkum. Toezending van de pimitieve legger van de patentschuldigen voor 1816.
327331/05/1816pagina68Aan de Controleur der Directe Belastingen in de controle Dokkum. Toezending van een rešu wegens de ontvangst der extracten.
327331/05/1816pagina68Aan de Controleur der Directe Belastingen in de controle Leeuwarden. Toezending van een rešu wegens de ontvangst der extracten.
327331/05/1816pagina68Aan de Controleur der Directe Belastingen in de controle Olderberkoop. Toezending van een rešu wegens de ontvangst der extracten.
327301/06/1816pagina68Aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 24-05-1816 nr 427. Toezending van de gevraagde staten.
327304/06/1816pagina69Aan de Gouverneur van de provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 11-05-1816 nr 286. Toezending van een rešu wegens ontvangst der gezegelde patentbladen.
327306/06/1816pagina69Aan de Controleur der Directe Belastingen in de controle Dokkum. Verzoek om 15 extra patentbladen.
327309/06/1816pagina69Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 29-04-1816 nr 263. De afgelopen jaren gene ontvang ter zake van strandvonderij in deze gemeente.
327309/06/1816pagina70Aan de militie commissaris in het eerste militie district in Vriesland. Toezending van het maandelijks register.
327317/06/1816pagina70Aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland. Naar aanleiding van een extract uit het resolutieboek van 29-04-1816 nr 2. In de gemeente geen diligences of postwagens.
327318/06/1816pagina70Aan de Gouverneur van de provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 31-05-1816 nr 310. Toezending van een procesverbaal wegens de overgifte der kohieren aan de Percepteur en de gedane afkondigingen.
327318/06/1816pagina70Aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland. Naar aanleiding van een dispositie van 01-06-1816 nr 248. Toezending van rekesten van R.R. Bleinsma en T.C. Peizel te Holwerd en een verzoek van T.C. Peizel en P. Voorhoek de Boer.
327324/06/1816pagina71Aan de Controleur der Directe Belastingen in de controle Dokkum. Toezending van de legger op de Patentplichtigen van 1816.
327326/06/1816pagina71Aan de Controleur der Directe Belastingen in de controle Dokkum. Betreft een extract aangaande de goederen van Rijpperda. Geschil met de meiers en IJnse Fockema te Dokkum.
327326/06/1816pagina71Aan de Gouverneur van de provincie Vriesland. Naar aanleiding van een dispositie van 11-06-1816 nr 474. Toezending van de staten der begroting van de dorpen.
327327/06/1816pagina72Aan de Controleur der Directe Belastingen in de controle Sneek. Toezending van een rešu.
327329/06/1816pagina72Aan de Gouverneur van de provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 20-06-1816 nr 512. Besluitvorming over de in de dispositie genoemde pretentien door de Schouten van Holwerd, Ternaard en Nes. Allen wettig verkllard met uitzondering van de claim van de veldwachter Sijtze Klazes Bruinsma van 1812.
327329/06/1816pagina73Aan de Gouverneur van de provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 20-06-1816 nr 513. Uitgebreide verhandeling over de verkoop van een pakhuis in het Moddrgat. Tevens wettig verklaring van de pretentie van Jan Roelofs Dijkman.
327329/06/1816pagina74Aan de Secretaris Liquidateur van het voormalige district Westdongeradeel te Franeker. Naar aanleiding van een dispositie van 20-06-1816 nr 512. Toekenning van de betaling van achterstallige betalingen aan: Geert Brugts Sekema te Holwerd 630-0-0, Oene Oepkes 91-0-0, Sijtze Klazes Bruinsma 91-0-0, Pieter Sijbes Patrouille wed. 22-15-0, Jan Roelofs Dijkma te Holwerd.
327329/06/1816pagina75Aan de Gouverneur van de provincie Vriesland. Naar aanleiding van een dispositie van 20-06-1816 nr 512. Verklaring van bericht aan de Secretaris Liquidateur van het voormalige district Westdongeradeel te Franeker.
327303/07/1816pagina75Aan de Controleur der Directe Belastingen in de controle Dokkum. Toezending van de legger op de Patentplichtigen.
327306/07/1816pagina75Aan de militie commissaris in het eerste militie district in Vriesland. Toezending van het maandelijks register.
327309/07/1816pagina75Toezending van een staat der onafgehaalde recipissen uit de oorlogsbelasting over 1815.
327313/07/1816pagina76Aan de Provisionele fungerende Controleur van het kantoor van waarborg der Gouden en Zilveren werken te Leeuwarden. Naar aanleiding van een dispositie van 10-07-1816 nr 45. Toezending van de opgave van B. Boersma meester zilversmid, Hendrik Bersma bankhouder en Johannes Tasma meester uurwerkmaker allen te Holwerd.
327313/07/1816pagina76Aan de Controleur der Directe Belastingen in de controle Dokkum. Naar aanleiding van een schrijven van 07-07-1816 nr 53. Scrijven van de schouten van Holwerd, Ternaard en Nes betreffende de Dijksflorenen.
327315/07/1816pagina76Aan de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Toezending van de ingewonnen informatien van 12 en 13 juli.
327315/07/1816pagina77Aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland. Naar aanleiding van een dispositie van 01-06-1816 nr 1. Toezending van de gevraagde tabellen.
327324/07/1816pagina77Aan de Gouverneur van de provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 31-05-1816 nr 310. Betreft problemen bij het slatten van de Bornwirder vaart die langs het Bornwirder meer loopt.
327327/07/1816pagina78Aan de Controleur der Directe Belastingen in de controle Dokkum. Betreft de legger der eigendommen, deuren en vensters.
327305/08/1816pagina78Aan de Gouverneur van de provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 24-06-1816 nr 266a. Toezending van de gevraagde tabellen.
327307/08/1816pagina78Aan de Controleur der Directe Belastingen in de controle Dokkum. Naar aanleiding van de aanschrijving van 24-06-1816 nr 266a. Toezending van de gevraagde declavatoiren.
327310/08/1816pagina78Aan de Gouverneur van de provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 26-07-1816 nr 272. Gemelde dispositie op deze gemeente niet van toepassing.
327310/08/1816pagina79Aan de militie commissaris in het eerste militie district in Vriesland. Toezending van het maandelijks register.
327318/08/1816pagina79Aan de Gouverneur van de provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 13-08-1816 nr 386. Verklaring dat er in de gemeente weinig hooi gewonnen word. Vanwege het slechte weer is het hooi voor het eigen vee nodig.
327321/08/1816pagina79Aan de Secretaris der Provinciale commissie voor onderwijs in Vriesland. Naar aanleiding van de missive van 18-07-1816. Toezending van ingevulde tabellen.
327327/08/1816pagina80Aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland. Toezending van de personele omslagen van de dorpen in de gemeente.
327327/08/1816pagina80Aan de Controleur der Directe Belastingen in de controle Olderberkoop. Betreft een extract der landerijen uit de gemeente Beetsterzwaag.
327327/08/1816pagina80Aan de Controleur der Directe Belastingen in de controle Sneek. Betreft een extract der landerijen uit de gemeente Roordahuizen.
327328/08/1816pagina81Aan de Gouverneur van de provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 22-08-1816 nr 302. Toezending van de gevraagde stukken.
327328/08/1816pagina81Aan de Gouverneur van de provincie Vriesland. Betreft een legger van patentschuldigen.
327328/08/1816pagina81Aan de Gouverneur van de provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 16-08-1816 nr 488. Benoemd: Petrus Voorhoek de Boer, Rintje Reinders Bleinsmaen Jan Klaazes Sip[ma allen te Holwerd. Reinder Freerks Spriensma te Raard. Jan Idzes Idsardij te Betterwird.
327331/08/1816pagina82Aan de Controleur der Directe Belastingen in de controle Dokkum. Betreft extracten der ongebouwde eigendommen en de dijksflorenen.
327331/08/1816pagina82Aan de Controleur der Directe Belastingen in de controle Leeuwarden. Betreft enige extracten.
327331/08/1816pagina82Aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland. Betreft de vraag om autorisatie van betalingen uit de post onvoorziene uitgaven.
327302/09/1816pagina83Aan de Controleur der Directe Belastingen in de controle Dokkum. Betreft de legger der ongebouwde eigendommen over 1817.
327304/09/1816pagina83Aan de Gouverneur van de provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 20-08-1816 nr 410. Toezending van een tabelle.
327307/09/1816pagina83Aan de militie commissaris in het eerste militie district in Vriesland. Toezending van het maandelijks register.
327311/09/1816pagina83Aan de Controleur der Directe Belastingen in de controle Dokkum. Naar aanleiding van de dispositie van 05-09-1816 nr 122. Bericht dat er geen aanvraag tot patent geweest is.
327311/09/1816pagina84Aan de Gouverneur van de provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 04-09-1816 nr 712. Betreft het tekort op het onderhoud van de dorpsgebouwen. Genoemd worden de toren – school en dorpsgebouwen. De trappen bij de algemen opslag te Holwerd. School en uurwerk te Raard. Genoemde namen zijn Klaas Jans Jonker, Bokma .
327318/09/1816pagina85Aan de Gouverneur van de provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 11-09-1816 nr 321. Betreft een reclamatie op de Franse kroon van eenige visserslieden uit Nes.
327319/09/1816pagina85Aan de Ontvanger van de gemeente. Betreft de repartitien over de ingezetenen van de gemeente.
327321/09/1816pagina85Aan de Controleur der directe belastingen in de controle Franeker. Betreft een extract uit het releve der gemeente Dronrijp.
327325/09/1816pagina86Aan de Controleur der Directe Belastingen in de controle Dokkum. Betreft de legger op het patentrecht.
327328/09/1816pagina86Aan de Gouverneur van de provincie Vriesland. Opgave van de gebruikte zegels voor de burgerlijke stand.
327330/09/1816pagina86Aan de Controleur der Directe Belastingen in de controle Dokkum. Betreft de legger op de personele en mobilaire belasting. Tevens een stat van verandering door de zetter opgemaakt.
327330/09/1816pagina87Aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 23-09-1816 nr 8. Betreft de betaling van de onderwijzers uit de gemeente kas en niet uit de kerke kas.