Index Mairie Holwerd (Westdongeradeel) inv.nr. 272 (Register van verzonden stukken 1812-1815)
ToegangInv.nr.DatumNadere aanduidingAanduidingNaam of titel
327211-01-1812pagina1Aan de Rijksbaron, Ridder van Legioen van Eer, Prefect van het Departement Friesland van 11-01-1812. Antwoord op de dispositie van 28-12-1811, nr 3 . Hendrik Bersma is waarnemer van de bank van lening. Omzet jaarslijks rond 2000,- gulden bij een rente van 10%-12%. Beschrijving van de verdere gang van zaken rond het verpanden.
327216-01-1812pagina2Aan A. Monsieur le Commissaire de Guerve á Leeuwarden van 16-01-1812. Brief in het Fans gesteld.
327216-01-1812pagina2Een Dispositie van de Prefect van Friesland van 06-01-1812 nr 12. Een bekendmaking met de order tot oproeping van jongelingen van de klasse 1810 die sedert 01-01-1790 tot en met 31-12-1790 in de gemeente geboren of van elders geboortig hier gevestigd zijn. Bij verzuim sanctie voor de opgeroepene en of hun familie.
327216-01-1812pagina3Aan de Rijksbaron, Ridder van Legioen van Eer, Prefect van het Departement Friesland van 16-01-1812. Antwoord op de dispositie van 09-01-1812, nr 19 . Als leden voor de vacature als lid van de Municipalen Raad voorgedragen Abe Pieters Hiddema en Rintje Reinders Bleinsma.
327220-01-1812pagina4Aan de Kommissaris van de Maritime Conscriptie voor het kwartier Leeuwarden. Betreft de verzonden lijst van de in 1790 in deze gemeente geboren zeelieden. [Geen personen hierin genoemd]
327221-01-1812pagina4Aan Abe Pieters Hiddema. Antwoord op de dispositie van 18-01-1812, nr 21 als volgt. Bevestiging tot lid van de Municipalen Raad van de Gemeente op 23 januari 1812 om 9 uur 's morgens.
327223-01-1812pagina4Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 18-01-1812, nr 21 . Bevestiging dat Abe Pieter Hiddema als lid van de Municipale Raad is geinstalleerd.
327208-02-1812pagina5Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 06-01-1812, nr 13a . In deze gemeente zijn geen gestichten van liefdadigheid.
327208-02-1812pagina5Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 22-01-1812, nr 24 . Toezending van een getekende lijst. [Geen personen hierin genoemd]
327225-02-1812pagina5Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 22-01-1812, nr 71b . Betreft het zenden van een lijst van alle manspersonen tussen de 20 en 60 jaar. [Geen personen hierin genoemd]
327228-02-1812pagina5Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 03-02-1812, nr 5 . Terugzending van een tableau.
327202-03-1812pagina6Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 28-12-1811, nr 14 . Ontvangst bevestiging van registers van ondertrouw, huwelijkse akten, geboorte en overlijden. Tevens de Hollandsche vertaling van de verschillende akten.
327208-03-1812pagina6Aan de Prefect. Uitvoerig verhaal over de bebakening tussen Ameland en de vaste kust en de bewapende uitlegger die tegenover St. Jacobi Parochie lag en waaraan scheepsstuivers betaald moesten worden.
327210-03-1812pagina7Aan de Controleur van het Bureau van garantie te Leeuwarden. Antwoord op de dispositie van 01-03-1812, nr 1 . In deze gemeente maar één werkmeester in zilver en koopman in goed zilveren werken woonachtig is genaamd Beerend Boersma. 268 stukken zullen aan het bureau worden gepresenteerd.
327212-03-1812pagina7Notificatie. Antwoord op de dispositie van 29-02-1812, nr 10 . Bevestiging van art. 15 en 16 van het Keizerlijke Decreet van 04-12-1811 dat in het Hollands luid als volgt. Verbod op het opslaan van goederen etc. Genoemde plaatsen hierin, Zuiderzee, Medenblik, Enkhuizen, Stavoren.
327216-03-1812pagina8Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 24-02-1812, nr 4 . Betreft het oprichten van een zuikerfabriek uit beet- of mangelwortel door de chirurgijn Durk Stelwagen en de meester bakkers Tjebbe Cornelis Peizel en Hendrik Hemmenga allen uit Holwerd. Verder genoemd de heren raden van Prefecture Bergsma en Fontien.
327220-03-1812pagina8Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 01-03-1812, nr 16 . In de gemeente Holwerd maar één Docter in de Medicijnen genaamd Willem Theodorus van Van Gurkom geboren 14-11-1785 te Leeuwarden die tevens Chirurgijn is. Er zijn geen Docter in de Rechten, in de Philosophie of Notaris in de gemeente Holwerd.
327220-03-1812pagina9Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 29-02-1812, nr 65 . De eenigste varensgezel uit de gemeente Holwerd Wijbren Sjoerds Fijma die op 23-02-1812 vertrekken moest lijd aan een zware zinkingsziekte. Volgens de chirurgijns verklaring niet in staat te vertrekken.
327228-03-1812pagina9Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 29-12-1811. aanstelling als bode Geert Brugts Seekema met een jaarlijks tractement van één honderd Carolij gulden.
327228-03-1812pagina9Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 11-02-1812, nr 2 . Benoeming als veldwachters Sijtse Klaazes Bruinsma en Tjesse Paulus van de Ploeg met vermelding van hun tractement.
327228-03-1812pagina10Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 23-01-1812, nr 19 . Een speciice staat van behoeften van de gemeente Holwerd over het jaar 1812 en specifice opgevan van eenige middelen van consumptie, turf en baggelaar.
327201-04-1812pagina10Aan de Keizerlijke Procureur bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Antwoord op de missive van 24-03-1812 . In de maanden januari, februari en maart door in de gemeente geen vonnissen geveld.
327201-04-1812pagina10Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 27-03-1812, nr 104a. Ontvangst bevestiging van eenige tableau's omtrent de oprichting van de Garde Nationaal.
327207-04-1812pagina10Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 01-04-1812. Ontvangst bevestiging van een disposite en deze doorgeven aan de plaatselijke bankhouder. De door de bankhouder beantwoordde vragen hierbij verzonden.
327212-04-1812pagina11Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 17-04-1812, nr 57. De Gendarmerie in Holwerd bestaat uit een brigadier en vier gardarmes waaronder een getrouwde met een vrouw en vier kinders. Verder een uitgebreide uitleg over de huisvesting in een diaconiekamers [De Beier] de kosten daarvan.
327218-04-1812pagina12Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 09-02-1812. Betreft de personele omslagen tbv de dorpskassen.
327220-04-1812pagina12Aan de Keizerlijke Procureur bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Antwoord op de missive van 13-04-1812 . Bevestiging van de ministerieel order 'Raakende het tegen gaan van knevelarij' Bij klokklipping doen aflezen en bij het gemeentehuis aangeplakt.
327222-04-1812pagina12Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 09-04-1812, nr 19. Tot nu toe geen paspoorten ontvangen en ook geen aanvragen gehad. Voor dit jaar tien benodigd.
327228-04-1812pagina12Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 01-04-1812, nr 7. Toezending van door de diaconen, kerkvoogden en armbezorgers ingevulde staten en opgaven.
327230-04-1812pagina13Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 17-04-1812, nr 10. Toezending van een ingevuld tableau betreffende lantarens en de brandspuiten.
327205-05-1812pagina13Aan de Prefect. De gewone maandelijkse missive van de ontvangen stukken.
327226-05-1812pagina13Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 05-05-1812, nr 6. In deze gemeente door de medici in het jaar 1811 geen personen gevaccineerd. Over het jaar 1812 zullen van vaccinaties aantekeningen gemaakt worden.
327226-05-1812pagina13Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 18-05-1812. Als kannoniers kustbewaarders Durk Sijbrens Kramstra, Hendrik Meijer en Hendrik Velthuis.
327226-05-1812pagina14Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 06-05-1812, nr 3. De benoemde repartiteren zijn Durk Gosses Heeringa, Nicolaas van Klaffens en Reinder Freerks Spriensma.
327230-05-1812pagina14Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 23-04-1812, nr 1. Over 1811 geen onbetaalde tractementen uitde dorpskassen voor de onderwijzers. Vanaf 1812 betaling door de gemeente.
327230-05-1812pagina15Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 23-04-1812, nr 194. Betreft de qualiteit en quantiteit van granen in deze gemeente.
327201-06-1812pagina15Notificatie. Antwoord op de dispositie van 28-02-1812, nr 277. Vaststelling van de prijzen van rogge, gerst en boekweit per hectoliter en per Vriesche lopen. Prijzen zowel in Francs als in Caroli guldens.
327202-06-1812pagina16Aan de Commissaris bij de werken aan Den Helder. Antwoord op de dispositie van 22-05-1812, nr 45a. Twee personen om aan de fortificaties te werken. [Geen personen hierin genoemd]
327202-06-1812pagina17Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 22-05-1812, nr 45a. Betreft de lijst van aardewerkers naar Den Helder [Geen personen hierin genoemd]
327205-06-1812pagina17Aan de Prefect. De gewone maandelijkse missive van de ontvangen stukken.
327208-06-1812pagina17Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 14-05-1812, nr 34. Lijst van landerijen, grondpagten, eeuwige renten in eigendom van de dorpen Holwerd, Raard en Betterwird. Klacht over de slechte toestand van school, schoolhuis en kerktoren van Holwerd. Opdracht tot reparatie van de Holwerder toren, het Barehuis [Baar of knekelhuis] de trappen bij de dorpsopslag alsmede de dorpssecreten. Verantwoording van de werkzaamheden. Ook besluit tot herbouw van de toren van Raard. Veel vermelde namen van kerkvoogden, gecommiteerden etc uit Holwerd en Raard.
327211-06-1812pagina21Aan de Commissaris bij de werken aan Den Helder. Antwoord op de dispositie van 04-06-1812, nr 1. Eén persoon om aan de fortificaties te werken. [Geen naam hierin genoemd]
327211-06-1812pagina22Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 11-06-1812, nr 11. Betreft de aardewerker naar Den Helder [Geen persoon hierin genoemd]
327211-06-1812pagina22Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 21-05-1812, nr 169. Betreft voedzame soep voor de armen. Uitgebreide uitleg waarom de indeling van de gemeente Holwerd minder geschikt is voor uitdeling van de soep. [De soepkokerijen ontleenden de naam aan Benjamin Thomson, graaf van Rumford, een Amerikaan die in München chef van de politie werd en daar landlopers en bedelaars in werkinrichtingen onderbracht waar ze gevoed werden met een soep naar Rumfords recept: gort, erwten, aardappelen, brood, azijn, zout en water]
327211-06-1812pagina22Aan de Controleur der directe belasting te Leeuwarden. Antwoord op de dispositie van 25-05-1812. Terug zending van ingevoerde tabellen.
327211-06-1812pagina23Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 21-05-1812, nr 169. Vraag aan de prefect hoe te handelen nu de bouw van de gendarmeriekazerne op zich laat wachten. Ds Martens is één van degenen die weigeren om nog langer aan de voorschotten voor huisvesting van de gendarmen bij te dragen.
327224-06-1812pagina24Aan de Keizerlijke Procureur bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Naar aanleiding van een bericht van de Wachtmeester van de gendarmerie van Dokkum van 24-06-1812. Omschrijving van een zelfmoord door een soldaat aan de trekweg bij Betterwird.
327224-06-1812pagina25Aan de Prefect. Naar aanleiding van een bericht van de Wachtmeester van de gendarmerie van Dokkum van 24-06-1812. Omschrijving van een zelfmoord door een soldaat aan de trekweg bij Betterwird. Vermelding van gegevens zoals naam, geboortedatum en plaats, ouders en wijze van zelfmoord.
327227-06-1812pagina26Notificatie. Antwoord op de dispositie van de Prefect van 15-06-1812, nr 415. Landbouwers met een mislukte mangelwortel oogst moeten zich binnen 4 dagen melden bij het dichtstbijzijnde Ld van de municipale raad. Dezen dienen de oogst te schouwen en aan de Prefect te rapporteren. Deze notificatie dient door de pedikanten te worden afgelezen en te worden aangeplakt
327229-06-1812pagina27Aan de Keizerlijke Procureur bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Antwoord op de missive van 24-03-1812. Gedurende de maanden april, mei en juni in deze gemeente geen vonnissen geveld.
327230-06-1812pagina28Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 30-05-1812. Uitgebreide beschijving van de vlasteeld rond Holwerd. Aantal wevers. Kosten van weven, vermelding van seizoenarbeiders uit Bentheim en de vlasmarkten in Holwerd.
327210-07-1812pagina30Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 30-05-1812 nr 490. In deze gemeente de veldwachters Sijtze Klazes Bruinsma en Tjisse Paulus van der Ploeg.
327213-07-1812pagina30Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 04-06-1812 nr 324b. Ingevuld tableau van industriele en manifacturiele statistiek.
327222-07-1812pagina30Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 13-07-1812. Luitenant Jette van de douane belast met de betaling van het casernement en fournement der douane over het jaar 1811 voor de post Holwerd 360 fr of 171-8-0. Prefect had al eerder 440 fr doorgegeven en vraagt nu om terugbetaling van 80 fr.
327229-07-1812pagina31Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 07-07-1812 nr 50b. In deze gemeente van 01-01-1811 tot 01-07-1812 geen vrijwilligers voor de cvalerie en infanterie.
327231-07-1812pagina31Aan de Keizerlijke Procureur bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Antwoord op de missive van 31-07-1812. 's Avonds negen uur vervoegden zich S. Vollmar sergeant, L. Heinsius corporaal, J. Preist corporaal en D. Mig soldaat van het 6e regiment 2e battaillon, 6e compagnie alhier gelegerd met de klacht dat ze op de publieke staat [straat] op geweldadige wijze door de Gendarmerie alhier mishandeld, geslagen en aangerand waren. Dat de sergeant gearresteerd was en later weer vrijgelaten.
327204-08-1812pagina32Aan de Prefect. De gewone maandelijkse missive van de ontvangen stukken.
327218-08-1812pagina32Aan de Commissaris van Politie speciaal over de zeekusten in Vriesland. In antwoord op de vragen. Hoeveel schoven in een pond weit dit zijn 720 schoven. Totaal 13 van deze vragen betreffende rogge, weit, gerst, haver.
327218-08-1812pagina33Aan de Commissaris van Politie van Harlingen en Terschelling. Antwoord op de missive van 08-08-1812. In deze gemeente 5 speculanten in granen en wijnen te weten, Gerben Hijltjes Koopmans, Pieter Pieters de Groot, Jorrit Idzes Bierma, Johannis Idzes van der Meulen en Tjibbe Kornelis Peizel. In de gemeente geen korenmarkt. Verder de beschrijving van de jaarteeld van tarwe, rogge, gerst en haver. In de gemeente geen teeld van boekweit.
327219=-8-1812pagina34Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 17-08-1812 nr 60. Beschrijving dat de Maire van Schiermonniksoog in gebreke blijft bij de levering van een kannonier kustbewaarder. Die van Ameland en Holwerd zijn wel in functie.
327202-09-1812pagina35Aan de Prefect. De gewone maandelijkse missive van de ontvangen stukken.
327203-09-1812pagina35Aan de Prefect. Een missive van het procesverbaal omtrent de vertificatie der gemeente kas.
327205-09-1812pagina35Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 18-07-1812 nr 54b. Verhandeling over de oogst van de landbouwproducten over 1812. De aanwezige voorraad, de benodigde hoeveelheid en de benodigde hoeveelheid veevoeder. Vermelding in lopen van hoeveelheden rogge, gerst, haver, bonen, aardappelen en boekweit.
327208-09-1812pagina36Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 05-09-1812 nr 880. Vermelding dat 40-50 jaar terug de visserij van Holwerd vernietigd is. Thans geen één schip of Pink voor de visserij in Holwerd en in Holwerd ook geen vissers.
327214-09-1812pagina37Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 08-09-1812 nr 35a. Ontvangst bevestiging van diverse lijsten.
327230-09-1812pagina37Aan de Keizerlijke Procureur bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Antwoord op de missive van 24-03-1812. Gedurende de maanden juli, augustus en september 1812 in deze gemeente geen vonnissen geveld.
327202-10-1812pagina37Aan de Prefect. De gewone maandelijkse missive van de ontvangen stukken.
327202-10-1812pagina37Aan de Prefect. Een missive van het procesverbaal omtrent de vertificatie der gemeente kas.
327202-10-1812pagina37Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 26-06-1812 nr 44. Toezending van het proces verbaal van de verificatieder kasse van Joha, municipaal ontvanger van de gemeente.
327205-10-1812pagina38Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 01-10-1812 nr 4. Alfabetische lijst van de concrits van de klasse van 1811 van Holwerd. [Geen personen hierin genoemd]
327206-10-1812pagina38Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 22-07-1812 nr 620. Door de geneesheren ingevulde tableaus van gevaccineerden.Verder hoe de Maire bij de geneesheren en de leraars heeft aangedrongen om het vaccineren te verkondigen. [Geen personen hierin genoemd]
327206-10-1812pagina39Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 23-07-1812 nr 992. Verhandeling over de oogst van de mangelwortel na de schouwing van 15-06-1812. De aanwezige voorraad, de benodigde hoeveelheid etc. De vermelde oppervlaktematen in morgens, pondematen en roeden.
327216-10-1812pagina39Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 03-10-1812 nr 1052. Vermelding dat er in de gemeente geen persoon met Hoofdzeer is en dat er geen Gestichten van Liefdadigheid zijn.
327216-10-1812pagina40Aan de heren Tholen, Peerenboom en Westing van de commissie. Antwoord op de dispositie van de Prefect van 02-10-1812 nr 1044. Verklaring dat er in de gemeente geen andere maten en gewichten gebruikt worden dan degenen die bij de speciale resolutien algemeen zijn verklaard. Een uitzondering voor de roeden die voor sloten, slatten en dijken gebruikt worden. Uitleg over de verschillende afmetingen van de roeden in de diverse dorpen Holwerd, Raard, Betterwird en Bornwird.
327229-10-1812pagina41Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 0-10-1812 nr 1098. Een teruggezonden lijst met beantwoordde vragen [Geen personen hierin genoemd]
327202-11-1812pagina41Aan de Prefect. De gewone maandelijkse missive van de ontvangen stukken.
327203-11-1812pagina41Aan de Prefect. Een missive van het procesverbaal omtrent de vertificatie der gemeente kas.
327208-11-1812pagina42Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 28-11-1812 nr 471a. Bevestiging van de role der belasting op de runderbeesten voor het jaar 1812. Vervolgens overgegeven aan de Percepteur [ontvanger] van de gemeente.
327208-11-1812pagina42Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 12-10-1812 nr 25. Een ter approbatie [goedkeuring] verzonden dispositie van de Municipale Raad.
327209-11-1812pagina42Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 28-12-1811 nr 14. Opgaven van het benodigde aantal zegels of vellen voor de burgerlijke stand. Ondertrouw 6 zegels, Huwelijk 7 zegels, geboorte 14 zegels en overlijden 7 zegels. Hiernaast nog de vellen die voor het alfabetische register moeten dienen.
327212-11-1812pagina44Aan de Keizerlijke Procureur bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Antwoord op de missive van 04-11-1812. Vraag hoe te handelen door de Vrederechter uit Holwerd.
327221-11-1812pagina44Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 22-07-1812 nr 86. Versturing van de burgerkaartjes van de gemeente Holwerd in 5 paketten. 1) kaarten die getekend en in behoorlijke orde zijn. 2) kaarten met de overleden personen 3) kaarten met personen die niet kunnen schrijven 4) kaarten met personen wier geboortedatum abusievelijk niet goed is 5) kaarten van personen die buiten de gemeente Holwerd zijn gaan wonen. Onder nr 5 staan 14 met naam en nieuwe verblijfplaats genoemde personen. Iede Havinganaar Hallum, Klaas v/d Wal naar Blija, Dirk de Jong naar Ferwerd, Klaas Bersma conscrit van de klasse 1810 dient op de Keizerlijke vloot. Olchert Klinkhamer naar Vrouwen Parochi, Jan Posthumus geb. 01-08-1787 naar Ternaard, Klaas Posthumus naar Dokkum, Goffe Jensma naar Hallum, Johannes Reinhart naar Leeuwarden, Jan van Duinen naar Hantumhuizen, Arie Freiling naar Ee, Jacob de Haan geb. 10-07-1792 naar Blija, Lourens Jouwstra naar Wierum en Jan Talsma naar Veenwouden.
327224-11-1812pagina46Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 07-11-1812. Voorstel van Gosse Klazes vande Wal winkelier te Holwerd als debitant [kleinhandelaar, winkelier] van buskruid en salpeter voor het kanton Holwerd .
327230-11-1812pagina46Aan de Controleur der Belastingen Arrondissement Controle van Dokkum. Antwoord op de dispositie van 21-11-1812. Betreft Patentplichtigen. S.Olivier no 145 Holwerd heeft geen ander bedrijf dan bij de herfst het vee te helpen slachten en is dus slagersknecht en niet patentplichtig. Geen schepen over de rivieren maar vaste beurtschepen op Dokkum en Leeuwarden. Drie schepen die gebruikt worden voor de dienst op Ameland.
327203-12-1812pagina48Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 20-11-1812, nr 1365a. Groot aantal vragen met daarbij de antwoorden. Hoeveel personen leiden aan: zinneloosheid, dolheid, krankzinnigheid, doof, blind, stom en meer van dit soort termen. Hier en daar vermelding van aantallen [Geen personen hierin genoemd]
327203-12-1812pagina50Aan de Prefect. Een missive van het procesverbaal omtrent de vertificatie der gemeente kas.
327204-12-1812pagina50Aan de Prefect. De gewone maandelijkse missive van de ontvangen stukken.
327205-12-1812pagina51Aan de heer Magarin van de vivres van de oorlog voor het departement Vriesland te Leeuwarden. Antwoord op de dispositie van 26-11-1812. Betreft de tekening van een toegezonden certificaat.
327206-12-1812pagina51Aan de Maire van de gemeente Huizum. Meningsverschil over het vertrek van de onderwijzer Diemer van Huizum naar Holwerd.
327207-12-1812pagina52Aan de heren Tholen, Peerenboom en Westing van de commissie. Antwoord op de dispositie van de Prefect van 30-11-1812 nr 1437a. Betreft de opmaking van een vergelijkingsstaat van oude maten en gewichten tov het metrisch stelsel. Verwondering van de prefect omdat het hierna volgende al was doorgegeven. Verklaring dat er in de gemeente geen andere maten en gewichten gebruikt worden dan degenen die bij de speciale resolutien algemeen zijn verklaard. Een uitzondering voor de roeden die voor sloten, slatten en dijken gebruikt worden. Uitleg over de verschillende afmetingen van de roeden in de diverse dorpen Holwerd, Raard, Betterwird en Bornwird.
327212-12-1812pagina53Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 16-11-1812, nr 28. Betaling van 2.218 fr personele omslag.
327212-12-1812pagina54Aan de Controleur der Belastingen Arrondissement Controle van Dokkum. Antwoord op de dispositie van 25-11-1812, nr 102. Toezending van releves.
327223-12-1812pagina55Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 01-12-1812, nr 1456. Toezending van een ingevuld tableau [Geen personen hierin genoemd]
327230-12-1812pagina55Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 14-12-1812, nr 1552a. Terugzending van ingevulde lijsten [Geen personen hierin genoemd]
327231-12-1812pagina55Aan de Keizerlijke Procureur bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Gedurende de maanden oktober, november en december 1812 in deze gemeente geen vonnissen geveld.
327231-12-1812pagina56Aan de Controleur der Belastingen Arrondissement Controle van Dokkum. Antwoord op de dispositie van 29-12-1812. Ontvangst bevestiging van de roles [lijst te behandelen zaken] van de belastingen op grond, personeel deuren en vensters.
327203-01-1813pagina57Aan de Prefect. Een missive van het procesverbaal omtrent de vertificatie der gemeente kas.
327204-01-1813pagina57Aan de Prefect. De gewone maandelijkse missive van de ontvangen stukken.
327205-01-1813pagina57Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 23-12-1812, nr 728. Toezending van het proces verbaal van de overgifte der quohieren en dor mij gedan bekendmakingen.
327207-01-1813pagina57Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 19-12-1812, nr 1578. Ontvangst bevestiging van de registers van de civiele staat voor de gemeente Holwerdover het jaar 1813.
327208-01-1812pagina58Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 05-02-1813, nr 1. Toezending van de jaarlijkse staat van het voorgevallene omtrent de bevolking van deze gemeente.
327211-01-1813pagina58Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 05-05-1812, nr 6. Vermelding dat in het vierde trimester van dit jaar er geen koepok inentingen plaats gevonden hebben.
327211-01-1813pagina58Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 11-01-1813, nr 1531. In deze gemeente gen zodanige heel of geneesheren.
327211-01-1813pagina58Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 08-01-1813, nr 27. Vermelding dat Bartel Jarigs Bijlstra van de klasse 1811 ongehuwd is en inwonende bij een landbouwer.
327218-01-1813pagina59Aan de Prefect. Betreft de dispositie van 24-06-1812. Ingediende rekening voor beredden en begraven van de soldaat Jan Willigenburg.
327220-01-1813pagina59Aan de Controleur der Belastingen Arrondissement Controle van Dokkum. Antwoord op de dispositie van 16-01-1813, nr 90. Ontvangst bevestiging van de roles [lijst te behandelen zaken] van de Patenten van het laatste trimester van 1812.
327229-01-1813pagina60Aan de Prefect. Bericht van de maire van Holwerd dat hij de maires van Ternaard en Nes volgens opdracht angeschreven had om een Man en Paard te leveren. Beide maires protesteren want zij hebben geen volmacht van de municipale raad en vragen zich ook af waar het van betaald moet worden.
327203-02-1813pagina61Aan de Prefect. Een missive van het procesverbaal van de kasse der gemeenteontvanger.
327208-02-1813pagina61Aan de Prefect. Betreft de dispositie van 01-02-1813. Ontvangst bevestiging van een besluit.
327208-02-1813pagina61Aan de Prefect. De gewone maandelijkse missive van de ontvangen stukken.
327214-02-1813pagina61Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 01-12-1812, nr 1456. Een ingevuld tableau betreffende de inenting der koepokken over 1812.
327216-02-1812pagina61Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 09-02-1813, nr 250. Een ingevuld tableau betreffende de doofstommen in deze gemeente.
327216-02-1812pagina62Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 01-02-1813, nr 3b. Een ingevuld tableau betreffende de ingeschrevenen van deze gemeente van 1812.
327220-02-1812pagina62Aan de Keizerlijke Procureur bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Toezending van de kopieen van de acten van de Burgerlijke staat voor de gemeente Holwerd.
327227-02-1813pagina62Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 24-02-1813, nr 165. Bevestiging van de ontvangst van een dispositie.
327203-03-1813pagina63Aan de Prefect. Een procesverbaal van de vertificatie der kassa van de heer A. Joha minicipaal ontvanger dezer gemeente.
327206-03-1813pagina63Aan de Prefect. De gewone maandelijkse missive van de ontvangen stukken.
327209-03-1813pagina63Aan de Prefect. De armestaat van Holwerd gebruikte sinds onheugelijke tijden 33 pondematen greidland in de westpolder. Zij vragen zich af of ze onder de nieuwe regelgeving hier mee door mogen gaan.
327213-03-1813pagina64Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 30-01-1813, nr 186a. Lijst van personen die als nog een familienaam willen hebben en de reden waarom ze dat niet eerder hebben gedaan..
327213-03-1813pagina64Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 04-03-1813, nr 156. Betreft de effecten die aan de voormalige gemeente Westdongeradeel behoren en al in eerder stadium naar Leeuwarden zijn overgebracht.
327216-03-1813pagina65Aan de Prefect. Bericht van de dood van de Sousluitenant van de douane Pierre Joseph Julien door een dodelijk schot.
327220-03-1813pagina66Aan de Maire van de gemeente Gué-d'Hossus Arrondissement des Rocroij Departement des Ardennes. Bericht de dood van de Sousluitenant van de douane Pierre Joseph Julien door een dodelijk schot.
327220-03-1813pagina67Aan de Erfgenamen van Pierre Joseph Julien. Betreft de dood van de Sousluitenant van de douane Pierre Joseph Julien door een dodelijk schot.
327222-03-1813pagina68Aan de Controleur der Belastingen Arrondissement Controle van Dokkum. Antwoord op de dispositie van 20-03-1813, nr 153. Betreft de ontvangst van de role der patenten voor de gemeente Holwerd over 1813.
327228-03-1813pagina68Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 11-03-1813, nr 297. Betreft de role der patenten voor de gemeente Holwerd over 1813.
327231-03-1813pagina69Aan de Keizerlijke Procureur bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Gedurende de maanden januari, februari en maart 1813 in deze gemeente geen vonnissen geveld.
327231-03-1813pagina69Aan de Prefect. Een procesverbaal van de vertificatie der kassa van de heer A. Joha municipaal ontvanger dezer gemeente.
327201-04-1813pagina69Aan de Prefect. Klacht van de maire over het grote tekort bij de Armenstaat. Uitvoerige verklaring waarom de tekorten ontstaan zijn en vraag hoe te handelen.
327206-04-1813pagina71Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 29-03-1813, nr 550. In deze gemeente ¾ Aam (1 aam = ± 145 ltr) olie uit koolzaad en 3 Aamen ( 1 aam = ± 145 ltr) olie uit lijnzaad.
327230-04-1813pagina71Aan de Prefect. Een procesverbaal van de vertificatie der kassa van de heer A. Joha minicipaal ontvanger dezer gemeente.
327212-06-1813pagina72Aan de Prefect. Mishandeling van kastelein Klaas Jans Jonker door twee in Holwerd geposteerde Gendarmen [Douaniers ?]
327212-06-1813pagina72Aan de Prefect. Betreft toestemming om 33 pondemaat greidland te mogen verhuren.
327219-06-1813pagina73Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 30-03-1813, nr 556. Sedert 20-07-1811 Inkwartiering van een brigade gendarmen. Van 20-07-1811 tot 21-12-1811 Inkwartiering met toestemming van de Maire door de gemeente in een daar toe gschikt huis.Kosten over 1811 548-9-0 en 1812 621-3-12. Betreft waarschijnlijk Douaniers.
327220-06-1813pagina73Aan de Controleur der Belastingen. Antwoord op de circulaire van 16-06-1813, nr 10. Bevestiging van de roles van de extraordinaire belastingen voor het onderhoud der Departementale wegen.
327221-06-1813pagina74Aan de Prefect. Verhandeling over de vermissing van een paard en aardkar die tendienste gesteld waren voor de werken in Den Helder. Betreft een eenjarigen vos kort staart merrie paard, met een wit smal streepje voor de kop en bruin in de oren en een nieuwe blauw geverfde aardkar met twee klossen om een zitbankje op te leggen.
327226-06-1813pagina75Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 21-06-1813, nr 956. In deze gemeente geen veeartsen.
327228-06-1813pagina75Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 08-06-1813, nr 693. Een expiditie van het procesverbaal van de overhandiging van de roles van de extraordinaire belastingen voor het onderhoud der Departementale wegen.
327228-06-1813pagina75Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 05-04-1813, nr 413. Toezending van de role van de runderbeesten over 1813.
327230-06-1813pagina75Aan de Controleur. Betreft een staat der patenten.
327202-07-1813pagina76Aan de Prefect. Antwoord op het besluit van 14-06-1813. Een request van Jentje Cats tegen het dorp Holwerd betreffende obligtien. Omdat er geen dorpsgecommiteerden aanwezig zijn laat een reactie op zich wachten.
327204-07-1813pagina76Aan de Prefect. Antwoord op het besluit van 14-06-1813. Bvestiging dat het cautionnement [zekerheid, borgstelling, verzkering] van de ontvanger A.Joha geschied is. A. Joha staat qua moraliteit en olvabiliteit gunstig bekend.
327204-07-1813pagina77Aan de Prefect. Twee processenverbaal van de vertificatie der kassen van A. Joha ontvanger dezer gemeente.
327205-07-1813pagina77Aan de Prefect. De maire Bokma is overleden en zijn schoonzoon P. Voorhoek-de Boer verzoekt om betaling van de door Bokma gedane voorschotten.
327205-07-1813pagina78Aan de Keizerlijke Procureur. Gedurende de maanden april, mei en juni 1813 in deze gemeente geen vonnissen geveld.
327206-07-1813pagina78Aan de ontvanger van de Registratien en de Domeinen te Dockum. Verzending van de lijst van veranderingen op de ongebouwde en gebouwde eigendommen. Als mede de lijst van overledenen van de maanden april, mei en juni 1813 [Geen personen hierin genoemd]
327212-07-1813pagina78Aan de Controleur. Betreft staten van patenten en belastingen.
327212-07-1813pagina79Aan de Prefect. Betreft de verhuizing van A.Joha van Holwerd naar Dokkum en diens stoppen als ontvanger per 30-06-1813. Benoeming van D. Stelwagen als nieuwe ontvanger per 01-07-1813 voor een traktement van 200 guldens per jaar.
327212-07-1813pagina79Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 28-06-1813, nr 1045. Installatie van N. van Kleffens als Adjunct-Maire op 08-07-1813 na aflegging van de eed: Ik zweere gehoorzaamheid aan de constitutien des Keizerrijks en Getrouwheid aan den Keizer.
327212-07-1813pagina80Aan de ontvanger van de Registratien en de Domeinen te Dockum. Antwoord op de missieve van 17-07-1813, nr 260. In deze gemeente geen goederen van de Graaf van Bentink.
327224-07-1813pagina80Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 10-07-1813, nr 1125. Uitgebreid verweer aangaande het request van Jentje Cats tegen het dorp Holwerd.
327224-07-1813pagina82Aan de Prefect. Na onderzoek van rekeningen van de ontvanger A, Joha blijkt er een groot verschil in de geboekte inkomsten te zijn. Verzoek aan de Prefect om de gemeente ontvanger te contriceren [dwingen] om aan zijn verplichtingen te voldoen. Vermelding van diverse inkomsten.
327206-08-1813pagina83Aan de Prefect. Tableau der hoornbeesten over 1813 en beantwoording van diverse vragen. Uitgebreide verhandeling over aantallen van koeien, kalveren, stieren en ossen. Aantallen voor de slacht, handel, fokkerij etc.
327206-08-1813pagina85Aan de onderPrefect. Toezending van 4 tableau's van het vleesch van de ingezetenen.
327207-08-1813pagina85Aan de Controleur. Reactie op het rekest van F. Rinie van Nauten.
327212-08-1813pagina85Aan de onderPrefect. Toezending van het tableau der veldvruchten over 1813. Vermelding van de hoeveelheid tarwe, rogge, gerst, haver, koolzaad, vlas, aardappelen, bonen en orten.
327217-08-1813pagina86Aan de Auditeur bij de Staatsraad onderprefect van het Arrondisement Leeuwarden. Zeer uitgebreide verhandeling over schapen. Rassen, hoeveelheden wol, prijzen, gewichten, vellen bloterij etc. In deze gemeente geen markten. Wol en vellen naar Dokkum en Birdaard.
327217-08-1813pagina88Aan de Prefect. Antwoord op de dispositie van 22-07-1813. Vraag door de municipale raad aan de prefect over het budget van 1813.
327221-08-1813pagina89Aan de Auditeur bij de Staatsraad onderprefect van het Arrondisement Leeuwarden. Toezending van een alfabethische lijst van conscrits van de klasse 1813.
327203-09-1813pagina89Aan de Auditeur bij de Staatsraad onderprefect van het Arrondisement Leeuwarden. Zeer uitgebreide verhandeling over graslanden opbrengsten daarvan. Bouwlanden en derzelve opbrengsten etc.
327210-09-1813pagina91Aan de Prefect. Betreft het de notulen van de Multipicipale raad over het budget van 1813.
327211-09-1813pagina91Aan de Controleur. Terug zending van Roles.
327213-09-1813pagina91Aan de Prefect. Betreft Pier Siedzes Kooijstra uit Rinsumageest verzoekt een doopattest voor zijn zoon Auke Piers Kooijstra die volgens hem in Raard geboren is. Omdat de combinatie Raard-Foudgum onder Ternaard valt moet de maire van Ternaard dit verzorgen. Hierover een meningsverschil met de maire van Holwerd.
327215-09-1813pagina92Aan de Auditeur bij de Staatsraad onderprefect van het Arrondisement Leeuwarden. Een blanco journaal omdat in deze gemeente 'geen persoon relatijf geacht kunne worden' [niet in aanmerking komen]
327219-09-1813pagina93Aan de onderPrefect. De vertificatie der kassen van A. Joha municipaal ontvanger dezer gemeente.
327219-09-1813pagina93Aan de Prefect. Een tableau van granen en veldvruchten over 1813. Verklaring dat de hoeveelheid granen en veldvruchten van Holwerd en Ternaard gelijk zijn.
327229-09-1813pagina93Aan de onderPrefect. Betreft het houden van het Repertoire.
327220-09-1813pagina94Aan de onderPrefect. Antwoord op de dispositie van 15-09-1813, nr 32. In Holwerd 3 vrouwen onnozel of zwakverstandig en gene gekken of zinnelozen die verzorging nodig hebben. Onderhoudskosten voor de drie vrouwen jaarlijks 234 guldens die voor rekening komen van de Dorpskas omdat de familie niets bijdraagt [Geen personen hierin genoemd]
327206-10-1813pagina94Aan de ontvanger van de Registratien en de Domeinen te Dockum. Toezending van de lijst van overledenen gedurende het derde trimester 1813.
327206-10-1813pagina95Aan de Keizerlijke Procureur. Gedurende de maanden juli, augustus en september 1813 in deze gemeente geen vonnissen geveld.
327207-10-1813pagina95Aan de Controleur. Antwoord op de circulaire van 28-09-1813, nr 118. In deze gemeente geen patentplichtigen.
327216-10-1813pagina95Aan de President bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Register van overledenen is vol geschreven en verzoek om nieuwe.
327218-10-1813pagina96Aan de onderPrefect. Toezending van de Recipis der gedane publicatie betreffende de non-valeurs [geen waarde] deze gemeente.
327220-10-1813pagina96Aan de onderPrefect. Aangaande de missive van 10-01-1813 betrekkelijk de wijze van Cazerneren der Gendarmerie [douaniers?] Verzoek van de Prefect om zonder uitstel de bnodigde stukken op te sturen. Maire had ze pas op de avond van 18 oktober en had geen tijd om ze al op te sturen.
327208-11-1813pagina96Aan de Controleur. Betreft de releves der directe belastingen voor de opgeschrevenen van deze gemeente.
327210-12-1813pagina97Aan de Directeur der Verenigde Rechten in Vriesland. Drie branderijen in de gemeent. Jorrit Idzes Bierma groot 120 mengels, Jacob IJpma groot 120 mengels, Janke Eelzes de Jong 128 Mengels. M. Martens te Holwerd is Receveur Buralist [secretari ontvanger?] In de voorheen door de Franse Geemploieerden bewoonde kamer zijn brieven, boeken en paieren gevonden waarin geen vermelding van branderijen of sterke dranken. Verzoek of overdracht van deze in het frans geschreven papieren nodig .
327211-12-1813pagina98Aan de Raad van Prefecture H. van Sminia waarneemde de functien van Prefect in het Departement Vriesland. Huur van een locaal voor de papieren van de Maire 25 gulden en voor turf en brandhout 25 gulden. Verzoek om dit te mogen declareren.
327211-12-1813pagina98Aan de Raad van Prefecture H. van Sminia waarneemde de functien van Prefect in het Departement Vriesland. Brieven met voorschotten gingen voorheen met kruis-enveloppen van Leeuwarden naar Birdaard en vandaar naar Holwerd. Vraag of de voorschotten ook rechtstreeks uit de post onvoorzien kunnen komen.
327217-12-1813pagina99Aan de Commissaris Generaal in het Departement Vriesland. Antwoord op de dispositie van 06-12-1813, nr 1803. Gaat over de mislukte inzameling. Opbrengst 1 gulden en 20 stuivers. Maire en minicipaleraad gaan daarna met de bus langs de deuren.
327222-12-1813pagina99Aan de Commissaris Generaal in het Departement Vriesland. Antwoord op de dispositie van 20-12-1813, nr 726a. In plaats van één paard twee paarden naar Leeuwarden gezonden. 1) Wit en schimmel bles merrie Paard waarde 228 gulden. 2) Blauw bles ruin paard waarde 174 gulden.
327222-12-1813pagina100Aan de Commissaris Generaal in het Departement Vriesland. Naar aanleiding van de missieve van 16-12-1813 nr 1803. De collectie heeft 521-18-10 opgebracht. Vermelding van bedragen in verschillende muntsoorten.
327227-12-1813pagina101Aan de Commissaris Generaal in het Departement Vriesland. Antwoord op de dispositie van 18-12-1813, nr 1839. Betreft een Franse zieke ex-reverseur [ontvanger] Francois Jean Amable Bruno de serves de milhome Montpellier Departement (de L') Herault Ontvanger Verenigde Rechten die verblijf houdt bij de winkelier Saake Tjepkes Heeringa te Holwerd.
327227-12-1813pagina102Aan de Commissaris Generaal der Verenigde Nederlanden. Antwoord op de circulaire van 07-12-1813, nr 4. Bericht dat er in deze gemeente geen arrestaties hebbn plaats gehad en dat er in deze gemeente geen Commissaris van Politie is gweest. Deze functie is en wordt waargenomen door de Maire. Tevens sollicitatie van de Maire naar de functie.
327228-12-1813pagina103Aan de Commissaris Generaal in het Departement Vriesland. Antwoord op het kopie besluit van 17-12-1813, nr 715. Betreft de geleverde trekpaarden ten dienste van de artillerie. De omslag wegens de kosten van de paarden is in de zomer al geschied en dus is deze zaak afgehandeld.
327228-12-1813pagina103Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Antwoord op de aanschrijving van 21-12-1813, nr 1. Na onderzoek in de gemeente geen tabak gevoonden dat eigendom van de gemeente geworden is.
327228-12-1813pagina104Aan de Commissaris Generaal in het Departement Vriesland. Antwoord op de dispositie van 30-03-1813, nr 556. Betref de Gendarmen [Douane?] In Holwerd sedert 20 julij 1811 een brigade gendarmen in de gemeente. Van 20 julij tot 21 december 1811 is door inkwartiering voorzien in het onderhoud.Met toestemming van de Maire in een geschikt huis laten caserneren. Kosten voor 1811 548-9-0 en voor 1812 621-3-14. Steeds vragen om betaling van de geleverde goederen, casernering terwijl huur van huizing van de Hervormd Kerkgenootschap voor twee jaren ook onbeytaald gebleven is. Verzoek om instructies hoe te handelen.
327201-01-1814pagina105Aan de Commissaris Generaal der Financien. Antwoord op het besluit van 11-12-1813, nr 11. Storting van de ingezamelde gelden ter voorziening van de algemene wapening zal plaats vinden op 3 januari 1814
327201-01-1814pagina105Aan de Commissaris Generaal in het Departement Vriesland. Bericht dat op 30 december 1813 Oebele Keimpes Zinnema. koopman onder Ternaard, een voor het leger geleverd en daarna vermist paard heeft teruggebracht. Verzoek om instructies hoe te handelen.
327203-01-1814pagina106Aan de Ontvanger Particulier in het Arrondissement Leeuwarden. In plaats van de schippers van Holwerd gaat de veldwachter naar Leeuwarden om de opbrengst van de gehouden inzameling te bezorgen.
327202-01-1814pagina107Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Bericht dat drie personen van Ameland gekomen zijn die een missieve afgegeven hebben. Missieven naar Leeuwarden opgestuurd omdat de personen geen paspoorten hebben.
327206-01-1814pagina107Aan de President bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Toezending van het register van de Burgerlijke Staat van het afgelopen jaar 1813.
327206-01-1814pagina107Aan de Commissaris Generaal in het Departement Vriesland. Ter hand stelling van de belasting kohieren 1814.
327218-01-1814pagina108Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Toezending van de alfabetische gemeente lijsten van dit kanton en de trekkingslijsten met daarbij de op vrijstelling aanspraak makende personen [Geen personen hierin genoemd]
327221-01-1814pagina108Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Naar aanleiding van de dispositie van 11-01-1814. Kosten berekening over het geleverde en teruggekregen paard.
327229-01-1814pagina109Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Naar aanleiding van het besluit van 18-01-1814, nr 14. Lijst van opgeschrevenen voor de Lanstorm. In de gemeente 13 personn met een jachtgeweer [Geen personen hierin genoemd]
327229-01-1814pagina109Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Verklaring dat Goffe Jans Terpstra zich wel gemeld had maar abusievelijk niet op de lijst van ingeschrevenen voor de Landstorm stond. Goffe jans Terpstra geboren 28 januari 1772, zoon van Jan Oeges en Sjoukje Goffes, zijnde gehuwd. Is landbouwer en zichtbaar gebrekkig en gebroken.
327231-01-1814pagina110Aan de Commissaris Generaal in het Departement Vriesland. Antwoord op de dispositie van 18-01-1814, nr 27. Voorstel om Nicolaas Van Kleffens voor te dragen als adjunct-Schout en Dirk Stelwagen als secretaris dezer gemeente.
327202-02-1814pagina111Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Toezending ingevulde certificaten van de gemeente.
327204-02-1814pagina111Aan de Controleur der Belastingen. Antwoord op de instructies van 15-01-1814, nr 4. Verzoek om instructies voor de opmaak van de leggers van het paarden, plaizier, pasagier en dienstbodengeld.
327207-02-1814pagina112Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Antwoord op de dispositie van 22-01-1814, nr 16. Tableau over de soorten en hoeveelheden landbouwproducten en de vermelding dat het stro ook voor voeding van vee, dekking der huizen en onderhoud der zeedijken nodig is. Verder een lijst van producten die niet in de gemeente voorhanden zijn.
327219-02-1814pagina113Aan de Controleur der directe Belastingen. Antwoord op de instructies van 15-01-1814, nr 4. Ingevulde declaratoiren [aangiften] der belasting. Verklaring dat de brander Jocob IJpma te Holwerd zijn knecht niet opgeschreven heeft omdat hij van mening is dat branderknechten niet belastingplichting zijn.
327221-02-1814pagina113Aan de regering der stad Woerden. Opbrengst van de inzameling ter leniging van de rampen door de Fransen toegebracht 36-1-6. Het verzoek om het geld vrachtvrij over te zenden wordt afgewezen.
327225-02-1814pagina114Aan de Commissaris Generaal in het Departement Vriesland. Naar aaneliding van het besluit van 11-02-1814, nr 150 de vraag of de paarden rond 1 maart te Leeuwarden geleverd moeten worden.
327225-02-1814pagina115Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Antwoord op de dispositie van 05-02-1814, nr 21. Bericht dat de 31ongebruikte paspoorten volgend quitantie zijn betaald.
327225-02-1814pagina115Aan de Commissaris Generaal in het Departement Vriesland. Betreft de gedane voorschotten voor het wassen van het linnengoed in de Caserne der militairen, Gendarmes en Douanis welke te Holwerd gestationeerd zijn geweest. Van 20 november 1812 tot 20 november 1813 totaal 72-18-0. Vermelding van nog enige posten waronder vracht met een Dichtschip. Vraag of de betaling uit de post onvoorzien mag worden gedaan.
327225-02-1814pagina116Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Toezending van lijst van personen die ter goeder trouw niet staan op de lijst van opgeschrevenen [Geen personen hierin genoemd]
327225-02-1814pagina117Aan de President bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Toezending akte Burgerlijke Stand van de gemeente over de jaren 1812 een 1813.
327202-03-1814pagina117Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Bericht dat het lid van de Landsmilitie van het kanton Holwerd Johannes Marks Ferwerda is overleden.
327204-03-1814pagina117Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Toezending van de Acte van opdragt der Souvereiniteit aan het Doorluchtig Huis van Oranja Nassau wegens deze gemeente.
327208-03-1814pagina117Aan de Commissaris Generaal in het Departement Vriesland. Toezending van een ontwerp akte van verhuur van 33 pdm gemeente greideland en verzoek om authorisatie van de akte.
327211-03-1814pagina118Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Toezending van de vertificatie der kassen van A. Joha ontvanger dezer gemeente.
327211-03-1814pagina118Aan de President bij de Rechtbank ter eerste instantie zitting houdende te Leeuwarden. Toezending van de staten van de Burgerlijke stand van Holwerd over 1812 en 1813.
327211-03-1814pagina118Aan de Controleur der directe Belastingen te Leeuwarden. Toezending van de declaratoiren [aangiften] der contribuabelen dezer gemeente [personen die een bepaald bedrag aan belating belasting betalen] [Geen personen hierin genoemd]
327212-03-1814pagina119Aan de Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland. Verzoek om een bedrag van 596 Franc ter betaling te mogen gebruiken.
327214-03-1814pagina119Aan de Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland. Toezending van de begroting van 1814.
327214-03-1814pagina119Aan de Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 10-03-1814, nr 283a. In deze gemeente geen gepensioneerde of op retraite gestelde officieren, onderofficieren of soldaten.
327217-03-1814pagina120Aan de Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 11-02-1814, nr 150. De zes paarden die naar Leeuwarden gestuurd worden. Een blauw bles merrij 210-0-0. Een bruin merrij 250-0-0. Een brand vos ruin 250-0-0. Een donker bruin merrij 255-0-0. Een bruin ruin 250-0-0. Een zwart merrij 250-0-0.
327224-03-1814pagina120Aan de Procureur Generaal bij het Hoog Gerechtshof der Verenigde Nederlanden. Toezending van een lijst van Fransche gewezene geemploijeerden in deze gemeente. Vermelding van Francois Jean Amable Bruno de serves de Milhome gewezen ontvanger der Verenigde Rechten geboren te Montpellier, laatste woonplaats Holwerd, ongehuwd die zich 28 maanden in de Vereningde Nedelanden heeft bevonden.
327224-03-1814pagina121Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Naar aanleiding van de dispositie van 15-03-1814, nr 55. Bericht dat er door deze gemeente 18 wagens zijn geleverd voor het vervoer van 300 lasten haver naar Zwolle. Al deze wagens zijn naar Noordwolde geweest. Vermelding bij naam van de 18 personen die voor vergoeding in aanmerking komen. [1 last graan = ca. 3010 ltr = ca. 3 m3]
327230-03-1814pagina121Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Naar aanleiding van de dispositie van 23-03-1814, nr 60. Betreft de storting van de opgebrachte gelden van deze gemeent bij Teitsma in Leeuwarden.
327230-03-1814pagina122Aan de Commissarissen Generaal in Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 24-03-1814, nr 373. Verklaring dat de moeder van Frederik Wijbes Egges in Holwerd woont. Hijzelf in Hallum en al in actieve dienst is. Marten Baukes Zwaanenburg als vervanger van Jan Baukes Zwaanenburg is ook in active dienst en Tjeerd Sijbes Posthumus is in het Corps van Sijtzama.
327212-04-1813pagina122Bericht dat Durk Willems van der Werf zich onder het Corps Sijtzama bevind.
327216-04-1813pagina122Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Naar aanleiding van de dispositie van 23-03-1814, nr 48a. De ontvanger heeft geen patentbladen meer voorhanden.
327216-04-1813pagina122Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Naar aanleiding van de dispositie van 26-03-1814, nr 64. Toezending lijst van wagens, paarden en schepen in de gemeente.
327220-04-1813pagina123Aan de Gouverneur in de Provintien Vriesland. Lijst van financiele ambtenaren van Holwerd welke in of kort na 1795 van hun post ontheven zijn [Geen personen hierin genoemd]
327225-04-1813pagina123Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Naar aanleiding van de dispositie van 12-04-1814, nr 72. Sterkte van de Landstorm op de bijeenkomst van 24-04-1814 betreft 286 Manschappen [Geen personen hierin genoemd]
327230-04-1813pagina123Aan de Gouverneur in de Provintie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 16-04-1814, nr 89. Betreft het achterstallig tractement van de leraars van de kerken van Hiaure, Bornwird, Foudgum en Raard.
327230-04-1813pagina124Aan de Controleur der in de Controle Dokkum. Toezending van het kohier van het veefonds.
327210-05-1813pagina124Aan de Gouverneur in de Provintie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 04-05-1814, nr 576. Bericht dat het geleverde paard voor de Russische artillerie terug is.
327216-05-1813pagina124Aan de Gouverneur in de Provintie Vriesland. Vraag om authorisatie voor het ontwerp reglement ter bestrijding der uitgaven van de gemeente.
327216-05-1813pagina124Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Naar aanleiding van de dispositie van 10-05-1814, nr 104. Verklaring dat er in de gemeente geen manschappen van het Pruisische leger overleden zijn.
327217-05-1813pagina124Aan de Controleur. Toezending van de geredreseerde declaratoiren [aangiften] der patentabelen dezer gemeente [personen die een bepaald bedrag aan belating belasting betalen] [Geen personen hierin genoemd]
327204-06-1814pagina125Aan de Controleur. Toezending 5 stuks verzoek biljetten om patent.
327208-06-1814pagina125Aan de Controleur. Toezending leggers der patentplichtigen, dienstboden, paarden, plaizier en passagiergeld [Geen personen hierin genoemd]
327208-06-1814pagina125Aan de Gouverneur in de Provintie Vriesland. Vraag om betalingsdwang voor de gemeenten Ameland en Schiermonnikoog vanwege de verdeling der kosten van de levering van paard, kar, metselaars en aardewerkers voor Den Helder.
327218-06-1814pagina126Aan de Gouverneur in de Provintie Vriesland. Uitleg vanwege de verdeling der kosten van de levering van paard, kar, metselaars en aardewerkers voor Den Helder en het aantal inwoners van de marieen Ameland [2270], Ternaard [1689], Holwerd [1588], Nes [1346] en Schiemonnikoog [1051].
327220-06-1814pagina126Aan de Gouverneur in de Provintie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 03-06-1814, nr 471d. Toezending van het authentique reglement van Ppaatselijke belastingen voor de gemeente Holwerd.
327220-06-1814pagina127Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Naar aanleiding van de dispositie van juni 1814. Voordracht van de officieren van de Landstorm van de gemeente. 1e Comp. Capitein E.R. Nieuwenhuis, 1e luitenant J.I. Bierma, 2e luitenant Saake Heeringa. 2e Comp. Capitein P. Voorhoek-de Boer, 1e luitenant R. Bleinsma, 2e luitenent W.T. van Gurkom. 3e Comp. Capitein D. Stelwagen, 1e luitenent Biense IJPma, 2e luitenent Gerrit Holwerde.
327224-06-1814pagina127Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Sturen van twee personen van de Landmilitie slechts voorzien van een vrijpas naar de militaire provoost te Leeuwarden [Geen personen hierin genoemd]
327225-06-1814pagina128Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Naar aanleiding van de dispositie van 18-06-1814, nr 100. Uitgebreid kostenoverzicht van de inkwartiering in de gemeente van 8 Franse Douaniers.
327225-06-1814pagina128Aan de Gouverneur in de Provintie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 17-06-1814, nr 762. Uitgebreid kostenoverzicht van de inkwartiering in de gemeente van een Brigadier?? Gendarmes.
327225-06-1814pagina129Aan de Gouverneur in de Provintie Vriesland. Vraag of het achtergebleven bedden, dekens, lakens, stoelen, tafels en banken van de Franse militairen bij boelgoed verkocht mag worden. Alles bevind zich in de afgesloten Caserne.
327227-06-1814pagina129Aan de Gouverneur in de Provintie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 18-06-1814, nr 124. In de gemeente woonachtig, W.F. van Gurkom medicine Doctor en Chirurgijn gepromoveerd te Leeuwarden den 18-03-1811 en D. Stelwagen chirurgijn geexamineerd te Franeker den 26-03-1799. Als verloskundige de vroedkunde de huisvrouw van Johannes Bos te Holwerd.
327204-07-1814pagina130Aan de Schouten van Ameland en Schiermonnikoog. Naar aanleiding van de dispositie van 29-06-1814, nr 803. Vanwege de verdeling der kosten van de levering van paard, kar, metselaars en aardewerkers voor Den Helder.
327212-07-1814pagina131Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Naar aanleiding van de dispositie van 02-07-1814, nr 105. Uitleg over de personele omslag ter betaling van de kosten voor Landmilitie en Landstorm en met name de betaling voor de Pieken.
327223-07-1814pagina131Aan de Controleur. Toezending van het ontvangstbewijs van de primitive legger der patenten voor 1814.
327223-07-1814pagina132Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Betreft een proces verbaal van de overgiften der Primitive legger of kohier der patentplichtigen.
327227-07-1814pagina132Aan de Controleur. Toezending van een tweede staat der patentplichtigen.
327201-08-1814pagina132Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Naar aanleiding van de dispositie van 25-07-1814, nr 183. In deze gemeente geen dergelijke voorwerpen.
327201-08-1814pagina132Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Naar aanleiding van de dispositie van 23-07-1814, nr 181. In deze gemeente geen dergelijke leverantien.
327210-08-1814pagina133Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Betreft een ingevulde staat van geleverde paarden voor de Dragonders.
327211-08-1814pagina133Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Naar aanleiding van de dispositie van 02-08-1814, nr 89. Opgaven van de Zetter voor 1815. Jan Jelles van der Meer [Bornwird], Reinder Freerks Spriensma [Raard] Rintje Reinders Bleinsma, Aebe Pieters Hiddema, Gerben Hijltjes Koopmans [allen Holwerd].
327222-08-1814pagina133Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Naar aanleiding van de dispositie van 25-07-1814, nr 155 en 03-08-1814, nr 193b. Toezending van een lijst van personen [Geen personen hierin genoemd]
327212-08-1814pagina133Aan de Controleur. Ontvangstbevestiging van het Dienstboden, paarden, plaizier en passagiergeld kohier.
327216-08-1814pagina134Aan de Controleur. Toezending van het kohier op de bebouwde eigendommen.
327222-08-1814pagina134Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Naar aanleiding van de dispositie van 18-08-1814, nr 208. In deze gemeente geen dergelijke leverantien.
327222-08-1814pagina134Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Toezending van het Dienstboden, paarden, plaizier en passagiergeld kohier.
327225-08-1814pagina134Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Naar aanleiding van de dispositie van 15-08-1814, nr 152. Jan Jansen Schaap is als assistent bij de omwenteling van 1795 ontslagen. Daarna een weinig handel en slagterij.
327229-08-1814pagina135Aan de Controleur. Toezending van het kohier op de ongebouwde eigendommen.
327229-08-1814pagina135Aan de Gouverneur in de Provintie Vriesland. Vraag om tussenkomst van de gouverneur ivm met de wanbetaling van Ameland. E.e.a. vanwege de verdeling der kosten van de levering van paard, kar, metselaars en aardewerkers voor Den Helder.
327230-08-1814pagina136Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Naar aanleiding van de dispositie van 27-08-1814, nr 218. Toezending van de lijst der wapenen van de gemeente.
327203-09-1814pagina136Aan de President bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Bericht over ingewonnen informatien.
327205-09-1814pagina136Aan de Gouverneur in de Provintie Vriesland. Mr bakker Gerben Minnes Martini te Blija en knecht door de veldwachter betrapt bij de invoer vanuit Ferwerderadiel naar Westdongeradeel met 2 korven witbrood. Vraag aan de Gouverneur hoe één en ander aftehandelen.
327205-09-1814pagina137Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Bericht van beediging door de Vrederechter van het kanton Holwerd. Vermelding van vele personen bij naam en beroep uit Holwerd en Betterwird.
327205-09-1814pagina138Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Verzoek om toezending van patentbladen.
327215-09-1814pagina138Aan de Gouverneur in de Provintie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 08-09-1814, nr 868. Geen eindafrekening 1813 mogelijk omdat door de overleden Maire Bokma de boekhouding niet correct is achtergelaten.
327215-09-1814pagina139Aan de President bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Naar aanleiding van de dispositie van 02-09-1814, nr 159. Doorgeven van de lijst naamtekeningen [Geen personen hierin genoemd]
327219-09-1814pagina139Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Naar aanleiding van de dispositie van 16-09-1814, nr 106. Verklaring dat de overgifte van de kohieren der belasting op de runderbeesten, schapen en paarden heeft plaats gevonden.
327220-09-1814pagina139Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Naar aanleiding van de dispositie van 10-09-1814, nr 225. Bijeen roepen van de Landstorm en de beoogde officieren voorgesteld.
327223-09-1814pagina140Aan de Controlleur. Toezending van de Legger op het personeel en het mobilair met daarop de wijzigingen.
327226-09-1814pagina140Aan de Gouverneur in de Provintie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 27-08-1814, nr 842. Meningsverschil over de betaling de tractementen van de kerken van Raard, Foudgum, Hiaure en Bornwird.
327203-10-1814pagina141Aan de Gouverneur in de Provintie Vriesland. Toezending van de begroting voor de gemeente Holwerd en de administratieve rekeningen van de bijzondere dorpen.
327204-10-1814pagina141Aan de Ontvanger Harke Jans Westra te Betterwird. Bevel om aan de Sije Jacobs Westerhuis, vleeschhouwer te Betterwird de aangevraagde consent-billetten tot uitvoer af te geven.
327204-10-1814pagina141Aan de Gouverneur in de Provintie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 26-09-1814, nr 932. Toezending van het request van Sije Jacobs Westerhuis, vleeschhouw te Betterwird en verklaring dat de ontvanger opdracht gekrgen heeft om voortaan de aangevraagde consent-billetten af te geven
327204-10-1814pagina142Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Naar aanleiding van de dispositie van 19-09-1814, nr 2. De organisatie van het 19 battallion is afgelopen.
327204-10-1814pagina142Aan de Gouverneur in de Provintie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 30-09-1814, nr 992. Meningsverschil over de betaling de tractementen van de kerken van Raard, Foudgum, Hiaure en Bornwird.
327216-10-1814pagina143Aan de Controleur. Melding dat een aantal personen niet op de aangeleverde legger voor het tweede kwartaal 1814 staat. Te weten Wijbe Wijtzes van Dokkum, gruttersknecht 8e classe. Albert Uwma, bakkersknecht 8e classe. Albert Thomas van der Mark, bakkersknecht 8e classe.
327219-10-1814pagina143Aan de Commissaris in het Arrondisement Leeuwarden. Toezending van de legger voor de patent plichtigen voor het tweede kwartaal 1814.
327222-10-1814pagina144Aan de President bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Toezending van het register van de aangaven van geboorten in de gemeente Holwerd.
327222-10-1814pagina144Aan de Gouverneur in de Provintie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 28-08-1814, nr 842 en van 05-10-1814, nr 1016 en van 08-10-1814, nr 1029. Meningsverschil over de betaling de tractementen van de kerken van Raard, Foudgum, Hiaure en Bornwird.
327202-11-1814pagina145Aan de Controleur. Toezending legger personeel, mobilair, en de staat van de veranderingen van de ongebouwde eigendommen.
327201-11-1814pagina145Aan de Gouverneur in de Provintie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 25-10-1814, nr 1048. Uitgebreide uitleg betreffend het verschil van mening over de door Beerend Klinkhamer te Holwerd in gediende rekening. De rekening betrof reparatien in 1811 aan het uurwerk in de toren. Ook inlichtingen van uurwerkmaker Johannes Tasma.
327204-11-1814pagina147Aan de Gouverneur. Betreft een uitgebreid betoog over de gewenste aanpassing van de begroting.
327217-11-1814pagina147Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 09-11-1814, nr 1103. Enige staten van schulden. Tevens de onkosten voor de Landstorm .
327217-11-1814pagina148Aan de Gouverneur. Toezending van de contributive repartitien wegens het tekort op de begroting van 1814.
327230-11-1814pagina148Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 12-11-1814. Toezending van een lijst van de bedoelde personen [Geen personen hierin genoemd]
327205-12-1814pagina148Aan de Gouverneur. Betreft de aanslag op de gebouwde en ongebouwde eigendommen, personeel en mobilair, en recht op deuren en vensters over 1815.
327206-12-1814pagina149Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 24-11-1814, nr 1160. Uitgebreide uitleg over de schulden etc over 1814.
327206-12-1814pagina150Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 01-12-1814, nr 1299. Bericht van een toegezonden staat.
327207-12-1814pagina150Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 26-11-1814, nr 1202. Meningsverschil over de betaling de tractementen van de kerken van Raard, Foudgum, Hiaure en Bornwird waarin J Kiers genoemd word.
327210-12-1814pagina151Aan de Gouverneur. Betreft het slachten van vee door Pier Pieters Prins en Hein Jans Zwart woonende onder Betterwird zonder de vereiste certificaten.
327212-12-1814pagina151Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 24-11-1814, nr 1188. Betreft de gevraagde gegevens van Dirk Martens Holwerda.
327225-12-1814pagina152Aan de Gouverneur in de Provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 14-12-1814, nr 183. Vraag aan de gouverneur of met de oorspronkelijke of de huidige scheiding der dorpen rekening moet worden gehouden bij het opmaken van de lijsten van de ongebouwde eigendommen. Tevens de vraag hoe de verteringskosten van de raad der zetters te declareren.
327223-12-1814pagina153Aan de Gouverneur in de Provincie Vriesland. Toezending van het proces verbaal van de overgifte van de legger voor de patent plichtigen voor het derde kwartaal 1814.
327228-12-1814pagina153Aan de Controleur in de controle Dokkum. Toezending van 17 stuks verzoekbiljetten om patent.
327209-01-1815pagina153Aan de Gouverneur in de Provincie Vriesland. Toezending van een procesverbaal van de overgifte der kohieren der gebouwde en ongebouwde eigendommen. Het personeel, mobilair, deuren en venstergl in de gemeente Holwerd voor 1815.
327217-01-1815pagina154Aan de President bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Toezending van de registers van de huwelijken, geboorten en van overlijden in de gemeente Holwerd.
327217-01-1815pagina154Aan de Controleur in de controle Dokkum. Toezending van de staat van ongebouwde eiegendommen.
327217-01-1815pagina154Aan de Gouverneur in de Provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 07-01-1815, nr 20. De binnengekomen reclamatien
327230-01-1815pagina155Aan de Officier bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Naar aanleiding van de dispositie van 21-01-1815, nr 1065. Toezending van het register van ondertrouw en de bewijsstukken der huwelijksacten voor 1815.
327230-01-1815pagina155Aan de Officier bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Naar aanleiding van de dispositie van 21-01-1815. Verzending van het reglement van Plaatselijke belasting.
327230-01-1815pagina155Aan de Gouverneur in de Provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 11-01-1815, nr 28. Ontvangstbevestiging van de registers van de burgerlijke staat voor 1815.
327203-02-1815pagina156Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 17-01-1815, nr 40. Op de vraag van de Hooge Raad van de Adel naar wapens in de gemeente als antwoord dat er in de gemeente Holwerd geen wapens zijn.
327207-03-1815pagina156Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 24-01-1815. Toezending van de tabel van de volkstelling in deze gemeente.
327210-02-1815pagina157Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 06-01-1815, nr 18. Betreft de begrotingen van de dorpen Holwerd en Bornwird.
327210-02-1815pagina158Aan de Gouverneur. Betreft een menigsverschil over de toegezonden staten van begroting.
327211-02-1815pagina158Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 27-01-1815, nr 66. Betreft een request van de Armvoogden van Betterwird. Tevens de taxatie van de in het request genoemde huizinge.
327213-02-1815pagina159Aan de Gouverneur. Verzoek aan de gouverneur om instructies over het zo mogelijk aanpassen van de raad der gemeente omdat die tot de helft geslonken is. Pieter Gosses Heeringa overleden. Nicolaas van Kleffens benoeming tot onderschout. Vertrek van Rendert Jans Tolsma naar Hallum. Bedanken door Ids Idsardij wegens hoge ouderom. En Dirk Heeringa heeft wegens ouderdom al ongeveer een jaar de vergaderingen niet meer bijgewoond en is bovendien een man van een zeer slecht levensgedrag als zijnde veeltijds beschonken.
327217-02-1815pagina160Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 09-02-1815, nr 105. De armen administratien en bedoelde personen in kennis gesteld maar geen reactie gekregen.
327221-02-1815pagina161Aan de Controleur der directe belastingen in de controle Dokkum. Verzoek om intructies voor het patentregister 1815.
327227-02-1815pagina161Aan de Gouverneur. Toezending van het proces verbaal van de overgifte van de legger voor de patent plichtigen voor het vierde kwartaal 1814.
327227-02-1815pagina161Aan de Gouverneur. Toezending van de staat der gedane volkstelling.
327228-02-1815pagina161Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 17-02-1815, nr 132. Voorgedragen leden voor de minicipale raad. Rintje Reinders Bleinsma, Petrus Voorhoek de Boer, Upt Reinders Dijkstra allen Holwerd en Jan Idzes Idsardij van Betterwird.
327228-02-1815pagina162Aan de Gouverneur. Toezending begroting en rekeningen van de arme besturen. Tevens een staat van personen die onderhouden worden [Geen personen hierin genoemd]
327210-03-1815pagina162Aan de Gouverneur. Brief van de ontvanger A.Joha over de begroting van 1812 waaruit blijkt dat het een en ander niet correct gedeclareerd is.
327210-03-1815pagina163Aan de Gouverneur. Brief over de begroting van 1812 waaruit blijkt dat het een en ander niet correct gedeclareerd is.
327220-03-1815pagina163Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 04-03-1815, nr 168. Meningsverschil tussen Finkum en Holwerd over het domocilie van onderstand van Hessel Reinders.
327224-03-1815pagina164Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 11-03-1815, nr 239. Toezending van staten.
327229-03-1815pagina164Aan de Commandant van de Provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 16-03-1815, nr 57. Toezening van een tableau.
327201-04-1815pagina164Aan de Commandant van de Provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 31-03-1815, nr 88. Gevraagde is reeds toegezonden maar mogelijk in Dokkum blijven liggen. Veldwachter daarop naar Dokkum op dit te controleren.
327201-04-1815pagina165Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 30-03-1815, nr 187. In de gemeente 2500 zielen en geen aanmeldingen voor het oprichten van een schutterij.
327205-04-1815pagina165Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 27-03-1815, nr 251. In de gemeente geen ambtenaren zoals in de dispositie bedoeld.
327205-04-1815pagina165Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 01-04-1815, nr 199. In de gemeente geen schepen zoals in de dispositie bedoeld.
327207-04-1815pagina166Aan de Commandant in Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 03-04-1815. Toezending van een lijst.
327208-04-1815pagina166Aan de fungerende Officier bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Naar aanleiding van de aanschrijving van 02-04-1815, nr 1. In de gemeente alles in rust en tevredenheid. Geen openlijke blijken van toegedaanhid aan Napoleon.
327208-04-1815pagina166Aan de militaire Commissaris in het district Leeuwarden. Toezending van de lijst van opgeschrevenen voor de Landsmilitie van de gemeente Holwerd voor 1815 [Geen personen hierin genoemd]
327208-04-1815pagina167Aan de Gouverneur in de Provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 14-03-1815, nr 245. Toezending van eenige stukken.
327212-04-1815pagina167Aan de Gouverneur in de Provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 16-03-1815, nr 253. Uitgebriedt verhaal naar aanleiding van het request van de diaconen van de gereformeerde [herv.] kerk van Holwerd over de vraag wie de rekeningen voor fournituren en casernering van de gendarmen.
327215-04-1815pagina170Aan de fungerende Officier bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Naar aanleiding van de aanschrijving van 02-04-1815, nr 1. In de gemeente bij aanhoudenheid alles zeer rustig.
327217-04-1815pagina170Aan de Gouverneur in de Provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 14-04-1815, nr 242. Toezending van een lijst van attesten.
327219-04-1815pagina170Aan de militaire Commissaris in het 1e district. Naar aanleiding van de dispositie van 15-04-1815, nr 14. Toezending van de lijst van boerenknechts voorkomende in het Militieregister maar niet in de gemeente woonachtig.
327222-04-1815pagina171Aan de fungerende Officier bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Naar aanleiding van de aanschrijving van 02-04-1815, nr 1. In de gemeente bij aanhoudenheid alles zeer rustig.
327222-04-1815pagina171Aan de Gouverneur. Naar aanleiding van de dispositie van 31-03-1815, nr 198a. Bericht dat het Register van der schutterlijken dienst bij de schout berust.
327222-04-1815pagina171Aan de militaire Commissaris in het 1e district. Toezending van een alfabetische lijst [Geen personen hierin genoemd]
327224-04-1815pagina171Aan de Commissie in Vriesland tot aanmoediging van 's lands militairen dienst. Naar aanleiding van de aanschrijving van 17-04-1815. Bericht dat er een aantal van ongeveer 150 intekenings biljetten nodig zijn.
327225-04-1815pagina172Aan de Gouverneur in de Provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 19-04-1815, nr 273. Het aantal beschikbare paarden voor 's Rijksdienst is nog niet te bepalen.
327229-04-1815pagina172Aan de Gouverneur in de Provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 27-04-1815. Een schrijven over de betaling van de kosten van de gehouden loting. Aanwezig ook 35 maan gewapende landsmilitie en de onderschout van Ameland met 60 ingeschrevenen.
327229-04-1815pagina173Aan de fungerende Officier bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. In de gemeente bij aanhoudenheid alles zeer rustig.
327201-05-1815pagina173Aan de militaire Commissaris in het 1e district. Schrijven over vrijstelling van lotelingen.
327201-05-1815pagina173Aan de Gouverneur in de Provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 24-04-1815 nr 318. Bij voorlezing gevraagd om vrijwilligers voor de pontontrein. Niemand heeft zich aangemeld.
327201/05/1815pagina173Aan de Gouverneur in de Provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 10-04-1815, nr 387a. Betreft de verplichting van logementhouders om het verblijf van vreemdelkingen door te geven.
327205/05/1815pagina174Aan de fungerende Officier bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Betreft het op te sturen wekelijkse rapport.
327206/05/1815pagina175Aan de Gouverneur in de Provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 14-04-1815, nr 363. Betreft het reglement van plaatselijke belastingen.
327209/05/1815pagina175Aan de Gouverneur in de Provincie Vriesland. Mededeling dat er sinds drie weken in herberg de Zwaan een zieke Franse ketelboeter verblijft. Verzoek om instructies.
327210/05/1815pagina176Aan de Controleur der directe belastingen in de controle Dokkum. Betreft de kohieren der patentplichtigen.
327212/05/1815pagina176n het departement Harlingen.
327212/05/1815pagina176Aan de fungerende Officier bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Betreft het op te sturen wekelijkse rapport.
327213/05/1815pagina176Aan de Gouverneur in de Provincie Vriesland. Betreft een reçu gevorderd volgens dispositie van 09-05-1815.
327215/05/1815pagina176Aan de Gouverneur in de Provincie Vriesland. Betreft de kosten van de loting voor de landsmilitie.
327217/05/1815pagina177Aan de militaire Commissaris in het militaire district Leeuwarden. Naar aanleiding van de dispositie van 13-05-1815, nr 13. In de gemeente geen personen zoals bedoeld in gemelde dispositie.
327218/05/1815pagina177Aan de fungerende Officier bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Betreft het op te sturen wekelijkse rapport.
327220/05/1815pagina178Aan de fungerende Officier bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Betreft het opsturen van de gehouden Informatieen.
327222/05/1815pagina178Aan de fungerende Officier bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Betreft het op te sturen wekelijkse rapport.
327227/05/1815pagina178Aan de Gouverneur in de Provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 19-05-1815, nr 491. Betreft de kosten van de loting der Landmilitie te Holwerd op 27 April 1815.
327227/05/1815pagina178Aan de Commissaris Generaal der Convoijen en Licenten in het eerste district van het departement Harlingen. Naar aanleiding van de circulaire van 12-05-1815. Holwerd is op een kwartierafstand van de waddenkust gelegen. In het dorp geen fabrieken voor goederen voor het buitenland kunnen maar wel voor Eiland Ameland.
327227/05/1815pagina179Aan de Schouten van Ameland, Schiermonnikoog en Nes. Aan de Gouverneur in de Provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 21-05-1815, nr 434. Melding dat het kanton Holwerd gelast is om twee man te leveren voor de pontontrein. Tevens een uitnodiging aan de gemelde schouten voor overleg.
327229/05/1815pagina179Aan de fungerende Officier bij de Rechtbank der eerste aanleg te Leeuwarden. Betreft het proces-verbaal volgens aanschrijving van 24-05-1815 nr 1196.
327229/05/1815pagina180Aan de Gouverneur in de Provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 21-05-1815, nr 434. Melding dat op de vergadering van de schouten de Amelander schout niet aanwezig was en dat er twee man aangenomen zijn voor de pontontrein.
327201/06/1815pagina180Aan de Controleur der directe belastingen in de controle Dokkum. Naar aanleiding van de dispositie van 21-05-1815, nr 68. Betreft de legger der patenten met daarbij een opmerking over de zout en zeep verkopers. Tevens de vermelding van de koopman Gerben Hijltjes Koopmans.
327201/06/1815pagina181Aan de fungerende Officier bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Betreft het op te sturen wekelijkse rapport.
327203/06/1815pagina181Aan de Commissie ter aanmoediging van s lands militairen dienst. Betreft een staat van ingetekende sommen ter aanmoediging van s lands militairen dienst.
327203/06/1815pagina181Aan de directe belastingen in de provincie Vriesland. Naar aanleiding van de circulaire van 16-05-1815, nr 491. Vermelding dat in de gemeente Holwerd 89 hoofden der huishouding en op zich zelf staande personen zijn die steun krijgen uit de armekas of van de diaconie.
327207/06/1815pagina182Aan de Officier bij de Rechtbank van eerste aanleg te Leeuwarden. Ingevolge aanschrijving van 03-06-1815. Betreft de verkoop van de woning in Holwerd van wijlen Klaas Fockes en Grietje Dirks door de erven. Thans in eigendom van Gosse Klaases. Tevens vermelding van de gevangene erfgenaam Pieter Klaazes Foekes.
327210/06/1815pagina183Aan de Officier bij de Rechtbank der eerste aanleg te Leeuwarden. Betreft het op te sturen wekelijkse rapport.
327214/06/1815pagina183Aan de Gouverneur in de Provincie Vriesland. Naar aanleiding van de dispositie van 20-05-1815, nr 402. Betreft de betaling van het traktement van de emeritus predikant van Foudgum een Raard.
327214/06/1815pagina184Aan de Controleur der directe belastingen in de controle Dokkum. Naar aanleiding van de aanschrijving van 09-06-1815, nr 79. Betreft de wet op het patentrecht.
327217/06/1815pagina184Aan de fungerende Officier bij de Rechtbank der eerste instantie te Leeuwarden. Betreft het op te sturen wekelijkse rapport.
327219/06/1815pagina184Aan de Gouverneur in de Provincie Vriesland. Bericht van toekoming van het proces verbaal wegens de overgifte van de dienstboden, geld, paarsen, plaizier en passagiergeld.