Index Mairie Holwerd (Westdongeradeel) inv.nr. 270 (Indices op ingekomen stukken 1812-1814)
ToegangInv.nr.DatumNadere aanduidingAanduidingNaam of titel
327018-12-1811pagina2No 1. Ingekomen brief van de Prefect van 18-12-1811, nr. 19 betreffende de benoeming van de maire van de gemeente Holwerd: 30-12-1811 de Prefect enige bedenkingen voor te stellen
327018-12-1811pagina2No 2. Ingekomen brief van de Prefect van 18-12-1811, nr. 19 betreffende de benoeming van de maire, adjunct-maire en leden van de municipale raad van de gemeente Holwerd
327023-12-1811pagina2No 3. Ingekomen brief van de Prefect van 23-12-1811, nr. 3 betreffende het oprichten van drukkerijen en boekwinkels; V.k.a.
327024-12-1811pagina2No 4. Ingekomen brief van de Prefect van 24-12-1811, nr. 2 betreffende de wijze van rechtspleging en liquidatie van in de Spaanse havens opgebrachte prijsschepen; V.k.a.
327025-12-1811pagina2No 5. Ingekomen brief van de Prefect van 25-12-1811, nr. 9 betreffende de door de maire en repartiteurs der verponding te maken lijsten van landerijen: met de meeste spoed aan de inhoud voldoen
327025-12-1811pagina4No 6. Ingekomen bericht van de adjunct-maire van de stad Antwerpen van 25-12-1811 betreffende Johannes Jans;extract uit het register van overlijden dier stad teneinde het overlijden van Johannes Jans in te schrijven in het register der overledenen dezer gemeente; aan de inhoud dier misive te voldoen
327028-12-1811pagina4No 7. Ingekomen brief van de Prefect van 28-12-1811, nr. 3 betreffende enige renseignementen wegens de bank van lening; januari 11 aan inhoud voldaan ingevolge missiveboek 1
327028-12-1811pagina4No 8. Ingekomen brief van de Prefect van 28-12-1811, nr. 6 betreffende de wijze van kazernering van de Préposés der douanes; V.k.a. ten einde zich dien conform te gedragen
327028-12-1811pagina4No 9. Ingekomen bericht van de controleur der directe belastingen van 28-12-1811 nr. 15 betreffende door maires en repartiteurs der verponding te formeren lijsten van de in ieder gemeente gelegene landerijen; V.k.a.
327029-12-1811pagina6No 10. Ingekomen brief van de Prefect van 29-12-1811, betreffende enige voor te bereiden schikkingen welke bij de regeling van de post als maire het eerst in aanmerking komen; V.k.a.
327029-12-1811pagina6No 11. Ingekomen brief van de Prefect van 29-12-1811betreffende vrijstelling van betaling van poort-, weg-, brug-, tol- of barrièregelden door emplyees en bedienden bij de belastingen; V.k.a.
327031-12-1811pagina6No 12. Ingekomen brief van de Prefect van 31-12-1811 betreffende de bepaling der kasernements kosten wegens een post van zes préposés der douane;V.k.a.
327031-12-1811pagina6No 13. Ingekomen brief van de Prefect van 31-12-1811 betreffende het opslaan en verzenden van verboden goederen; V.k.a. ten einde zich dien overeenkomstig te gedragen
327031-12-1811pagina8No 14. Ingekomen brief van de Prefect van 31-12-1811, nr. 80 betreffende oproeping van reserve opgeroepenen zeelieden van 24-49 jaren; V.k.a.
327001-01-1812pagina8No 15. Ingekomen brief van de Prefect van 01-01-1812 betreffende verzoek aan de Prefect om enige ogenblikken onderhoud over de bedenkingen t.a.v. de post van maire; hieraan te voldoen door zich vrijdag den 3den dezer, te Leeuwarden aan het hotel van de Prefecture te laten vinden
327004-01-1812pagina8No 16. Ingekomen brief van de Prefect van 04-01-1812, nr. 1 betreffende op te richten fabrieken en handteringen aanleiding gevende tot ongezonde en voor de ingezetenen onaangename uitwasemingen, dampen en reuk; V.k.a.
327031-12-1811pagina8No 17. Ingekomen brief van de Prefect van 31-12-1811, nr. 3 betreffende prijsregeling van het tarwenbrood ; V.k.a.
327004-01-1812pagina10No 18. Ingekomen brief van de Prefect van 04-01-1812, nr. 7 betreffende de formatie der registers van familienamen; V.k.a. verders het nodige onderzoek te doen
327004-01-1812pagina10No 19. Ingekomen brief van de Prefect van 04-01-1812, nr. 7a betreffende inschrijving op het register van Franse soldijen van retraite van de Hollandse gepensioneerde militairen; V.k.a.
327004-01-1812pagina10No 20. Ingekomen brief van de Prefect van 04-01-1812, nr. 8 betreffende het aanleggen van kleine registers voor de akten van de burgerlijke staat; V.k.a.
327004-01-1812pagina10No 21. Ingekomen bericht van de Prefect van 04-01-1812, nr. 10 betreffende het roggenbrood wegende elf ponden bepalende op elf stuivers en acht penningen; januari 12, de inhoud ter kennis te brengen van de bakkers in deze gemeente
327006-01-1812pagina10No 22. Ingekomen brief van de Prefect van 06-01-1812, nr. 10b betreffende de maten en gewichten waarvan de aannemers van vivres en fourages zich bedienen, het nodige onderzoek te doen en daarvan een in het frans geschreven procesverbaal aan de comm- van oorlog te zenden; aan de inhoud te voldoen volgens missiveboek nr. 2
327006-01-1812pagina12No 23. Ingekomen brief van de Prefect van 06-01-1812, nr. 12 betreffende de oproeping van de opgeschrevenen van de klasse van 1810; aan de inhoud ervan te voldoen
327006-01-1812pagina12No 24. Ingekomen brief van de Prefect van 06-01-1812, nr. 13a betreffende de oproeping van in de gestichten van liefdadigheid opgenomen vondelingen, verlaten kinderen en wezen; Prefect bericht te doen van geen applicatie zie missiveboek Februari 1812
327006-01-1812pagina12No 25. Ingekomen brief van de Prefect van 06-01-1812, nr. 20 betreffende de kennisgeving dat de controle van dit arrondissement door den heer Auvray Coursance, controleur der direkte belastingen zal worden waargenomen en alle strukken dien aangaande aan genoemde te adresseren; v..k.a.
327009-01-1812pagina12No 26. Ingekomen brief van de Prefect van 09-01-1812, nr. 19 betreffende het bedanken van de aan Jan Sierks opgedragen raadszetel en het verzoek aan hem twee geschikte vervangers aan te wijzen; voor te dragen ter vervulling der vacature Abe Pieters Hiddema en Rintje Reinders Bleinsma
327011-01-1812pagina14No 27. Ingekomen bericht van Auvray de Coursanne van 11-01-1812 betreffende zijn benoeming tot controleur der directe belastingen in Friesland; V.k.a.
327014-01-1812pagina14No 28. Ingekomen brief van de Prefect van 14-01-1812, nr. 3 betreffende verkrijgbaarheid van paspoorten bij de ontvangers van het Regt van Registratie tegen betaling van twee frank; V.k.a.
327014-01-1812pagina14No 29. Ingekomen brief van de Prefect van 14-01-1812, nr. 42 betreffende af te geven certificaten van goed gedrag aan personen die zich als plaatsvervanger voor een opgeschrevene opgeven; V.k.a. ten einde conform te handelen
327015-01-1812pagina14No 30. Ingekomen brief van de Prefect van 15-01-1812, nr. 13 betreffende de mandementen van het door deze gemeente bij te dragen aandeel in de direkte belastingen; V.k.a.
327016-01-1812pagina14No 31. Ingekomen brief van de Prefect van 16-01-1812, nr. 45 betreffende de tijdstippen van loting voor de opgeschrevenen van de klasse van 1810; V.k.a. ten einde conform te handelen
327017-01-1812pagina16No 32. Ingekomen brief van de Prefect van 17-01-1812 betreffende de door de maires te voeren wijze van correspondentie; V.k.a. ten einde conform te gedragen
327017-01-1812pagina16No 33. Ingekomen bericht van de commissaris der marine van 17-01-1812 betreffende een aan hem toe te zenden lijst van de in deze gemeente aanwezige in 1790 geboren zeelieden ; lijst toegezonden
327018-01-1812pagina16No 34. Ingekomen brief van de Prefect van 18-01-1812, nr. 21 betreffende benoeming Abe Pieters Hiddema tot lid van de municipale raad; Abe Pieters Pietersma informeren, beëedigen en installeren
327022-01-1812pagina16No 35. Ingekomen brief van de Prefect van 22-01-1812, nr. 24 betreffende de toegezonden Registre Civique gelastende de voornamen en familienamen voluit te schrijven in de kolom 'mutations'; het register als zodanig binnen de termijn te verzenden
327022-01-1812pagina18No 36. Ingekomen brief van de Prefect van 22-01-1812, nr. 71 betreffende enige op te richten departementale bezoldigde cohorten der nationale garde; hieraan binnen de termijn te voldoen
327022-01-1812pagina18No 37. Ingekomen bericht van de sindic. der zeelieden Croon van 22-01-1812 om de schippers te Holwerd te gelasten zich met hun scheepsrollen zich bij hem te melden; de schippers te informeren en te verplichten aan de oproep te voldoen
327023-01-1812pagina18No 38. Ingekomen brief van de Prefect van 23-01-1812, nr. 19 betreffende aan hem te verstrekken gegevens aangaande het samen te stellen budget; aan de inhoud te voldoen
327022-01-1812pagina20No 1. Ingekomen brief van de Prefect van 22-01-1812, nr. 42 betreffende de veranderde prijs van het tarwenbrood; V.k.a.
327025-01-1812pagina20No 3. Ingekomen brief van de Prefect van 25-01-1812, nr. 4 betreffende een aanschrijving van de met de patentbelasting belaste controleurs van de direkte belastingen; V.k.a.
327025-01-1812pagina20No 3. Ingekomen brief van de Prefect van 25-01-1812, nr. 4 betreffende bepalingen voor het aannemen van jongelieden in het regiment pupillen van de garde; V.k.a.
327025-01-1812pagina20No 4. Ingekomen brief van de Prefect van 25-01-1812, nr. 83a betreffende het vervoer van militairen; V.k.a. en zich overeenkomstig te gedragen
327020-01-1812pagina20No 5. Ingekomen brief van de Prefect van 20-01-1812, nr. 7 betreffende limietscheiding van de nieuwe gemeenten; V.k.a.
327020-01-1812pagina22No 6. Ingekomen brief van de Prefect van 20-01-1812, nr. 21 betreffende de inr. ichting van lagere scholen; V.k.a.
327025-01-1812pagina22No 7. Ingekomen brief van de Prefect van 25-01-1812, nr. 12 betreffende de prijszetting van roggebrood (elf pond op dertien stuivers); ter kennis van de bakkers gebracht
327027-01-1812pagina22No 8. Ingekomen brief van de Prefect van 27-01-1812, nr. 1 betreffende een onderzoek naar het gebruik van maten en gewichten; aan de inhoud te voldoen
327027-01-1812pagina22No 9. Ingekomen brief van de Prefect van 27-01-1812, nr. 21 betreffende een tarief voor de zetting van de prijs van het roggebrood; V.k.a.
327029-01-1812pagina22No 10. Ingekomen brief van de Prefect van 29-01-1812, nr. 93b betreffende de verdeling van het 'Contingent Conscrits' van de klasse 1810; V.k.a.
327031-01-1812pagina24No 11. Ingekomen brief van de Prefect van 31-01-1812, nr. 5 betreffende gecombineerde kerk- en armvoogdijrekeningen van 1811; V.k.a.
327031-01-1812pagina24No 12. Ingekomen brief van de Prefect van 31-01-1812, nr. 7 betreffende het verkrijgbaar zijn van blanco binnenlandse paspoorten bij de ontvanger van het Enr. egistrement Richond te Leeuwarden totdat de 'percepeurs a vie' in de gemeente zijn aangesteld; V.k.a.
327025-01-1812pagina24No 13. Ingekomen brief van de receveur de l'enr. egistrement te Dokkum van 22-01-1812, nr. 7 betreffende het overlijdenextract en de repertoire (lijst) van voor de Prefect gepasseerde akten; v.k.a en zich overeenkomstig te gedragen
327027-01-1812pagina24No 14. Ingekomen brief van de Prefect van 27-01-1812, nr. 26 betreffende een onder de maires te verspreiden lijst van aan de voormalige districts secretariaten toegezonden stukken; V.k.a.
327031-01-1812pagina26No 15. Ingekomen brief van de Prefect van 31-01-1812, nr. 1 betreffende de organisatie van de Bureaux van Garantie in Holland; V.k.a.
327010-02-1812pagina26No 16. Bericht van de sindicaat der marine te Dokkum van 10-02-1812 betreffende het verzoek een bekendmaking van de marine bij de schippers binnen de gemeente bekend te maken; de bekendmaking ter kennis van de belanghebbenden te brengen
327010-02-1812pagina26No 17. Ingekomen brief van de Prefect van 10-02-1812 betreffende de plaatsing bij de reserve der zeelieden van Wybren Sjoerds; Wybren Sjoerds op de hoogte te brengen
327011-02-1812pagina26No 18. Ingekomen brief van de Prefect van 11-02-1812, nr. 13 betreffende een aanschrijving de per brief van 31-01-1812 nr. 19 verzochte opgaven te verzenden; V.k.a.
327006-02-1812pagina26No 19. Ingekomen brief van de Prefect van 06-02-1812, nr. 7a betreffende het verversen en reinigen van aan militairen te verstrekken fournituren; v.k.a ten einde zich overeenkomstig te gedragen
327007-02-1812pagina26No 20. Ingekomen brief van de Prefect van 07-02-1812, nr. 21 betreffende toezending van een extract uit generale instructie op de conscriptie; V.k.a.
327010-02-1812pagina28No 21. Ingekomen brief van de Prefect van 10-02-1812, nr. 16 betreffende aanmaning inzake mandementen van aan de gemeente opgelegde aanslagen voor de direkte belastingen,referend aan de brief van 15-01-1812 nr. ,13; hieraan te voldoen
327013-02-1812pagina28No 22. Ingekomen brief van de Prefect van 13-02-1812 betreffende de bekendmaking van de in actieve dienst gestelde ingeschrevenen van de klasse van 1810; bijgevoegde bekendmaking aan te plakken
327009-02-1812pagina28No 23. Ingekomen brief van de Prefect van 09-02-1812, nr. 15 betreffende het verbouwen van tabak; de inhoud aan de ingezetenen bekend te maken
327011-02-1812pagina28No 24. Ingekomen brief van de Prefect van 11-02-1812, nr. 2 betreffende de aanstelling van veldwachters; V.k.a. zich dienovereenkomstig te gedragen
327013-02-1812pagina28No 25. Ingekomen brief van de Prefect van 13-02-1812 betreffende onderdak voor militairen; V.k.a.
327014-02-1812pagina30No 26. Ingekomen brief van de Prefect van 14-02-1812 nr. 2 betreffende de benoeming van dhr. Le Compasseur Courtivion, auditeur bij de Staatsraad, tot Commissaris Speciaal te Dokkum; V.k.a.
327017-02-1812pagina30No 27. Ingekomen brief van de Prefect van 17-02-1812 nr. 3 betreffende de premies ter aanmoediging van de hennepteelt; op gewone wijze aangeplakt
327016-02-1812pagina30No 28. Ingekomen brief van de Prefect van 16-02-1812 nr. 1 betreffende te nemen maatregelen om geen verdere passagegelden door schippers van passagiers in te vorderen; ter kennis der belanghebbenden te brengen
327006-01-1812pagina30No 29. Ingekomen brief van de Prefect van 06-01-1812 nr. 3 betreffende ontslag en benoeming van respectievelijk D.H. Andreae en Pieter Andreae als notaris ter verhuring van vastigheden aan hospices etc.; V.k.a.
327015-02-1812pagina30No 30. Ingekomen brief van de Prefect van 15-02-1812 nr. 1 betreffende de jaarlijkse staat van het voorgevallene omtrent de bevolking; hieraan ten spoedigst te voldoen
327018-02-1812pagina32No 31. Ingekomen brief van de Prefect van 18-02-1812 nr. 2 betreffende de aanslag op met mangelwortel in te zaaien gronden; aan inhoud te voldoen
327018-02-1812pagina32No 32. Ingekomen brief van de Prefect van 18-02-1812 nr. 8 betreffende toezicht op naar huis terugkerende uit de gevangenis ontslagen personen; V.k.a. en zich dienovereenkomstig te gedragen
327018-02-1812pagina32No 33. Ingekomen brief van de Prefect van 18-02-1812 nr. 13 betreffende prijs, gewicht en samenstelling van diverse soorten brood; V.k.a.
327020-02-1812pagina32No 34. Ingekomen brief van de Prefect van 20-02-1812 nr. 5 betreffende informatie over de hennepteelt in Holland; V.k.a.
327028-12-1811pagina34No 1. Ingekomen brief van de Prefect van ??-02-1812 nr. 14 betreffende toezending van de registers van de gemeenelijke burgerlijke stand ; V.k.a. zich ernaar te gedregen
327018-02-1812pagina34No 2. Ingekomen brief van de Prefect van 18-02-1812 nr. 4 betreffende ingevorderde waagrechten, rechten van meting, roeiing of peiling; V.k.a.
327024-02-1812pagina34No 3. Ingekomen brief van de Prefect van 24-02-1812 nr. 12 betreffende de combinatie of samenvoeging van werkzaamheden van mairiën ; V.k.a.
327024-02-1812pagina34No 4. Ingekomen brief van de Prefect van 24-02-1812 betreffende de verzorging van door de gendarmerie gearresteerde militairen; V.k.a.
327024-02-1812pagina34No 5. Ingekomen brief van de Prefect van 24-02-1812 nr. 4 betreffende het oprichten van een fabriek voor de bereiding van suikers uit de beet- of mangelwortel; V.k.a.
327029-02-1812pagina34No 6. Ingekomen brief van de Prefect van 29-02-1812 nr. 5 betreffende huurcontracten van aan liefdadigheidsinstellingen toebehoerend onr. oerend goed; V.k.a.
327029-02-1812pagina36No 7. Ingekomen brief van de Prefect van 29-02-1812 nr. 10 betreffende het oprichten en aanhouden van opslagplaatsen voor verboden goederen; ter kennis van de ingezetenen te brengen
327029-02-1812pagina36No 8. Ingekomen brief van de Prefect van 29-02-1812 nr. 65 betreffende een nieuwe oproep voor varensgezellen tussen 24 en 49 jaar ; V.k.a.
327001-03-1812pagina36No 9. Ingekomen brief van de Prefect van 01-03-1812 nr. . 2 betreffende de bekendmaking van bijzonderheden van het financieel stelsel der gemeenten; V.k.a.
327002-03-1812pagina36No 10. Ingekomen brief van de Prefect van 02-03-1812 betreffende cantonale commissies van weldadigheid; V.k.a.
327002-03-1812pagina36No 11. Ingekomen brief van de Prefect van 02-03-1812 betreffende een vragenlijst met het verzoek deze te beantwoorden en terug te zenden naar de Prefectuur; hieraan direct te voldoen
327004-03-1812pagina38No 12. Ingekomen brief van de Prefect van 04-03-1812 nr. 4; betreffende het afgeven van paspoorten; V.k.a.
327001-03-1812pagina38No 13. Ingekomen brief van de Prefect van 04-03-1812 nr. 1 betreffende het inzenden van een lijst van in de gemeenten woonachtige goud- en zilversmeden en hun aantallen ter verificatie aan te brengen produkten; de controleur van het Bureau van Garantie te Leeuwarden te berichten dat er één werkmeester in goud- en zilverwerken is, genaamd Beerend Boersma, die 258 stukken zal presenteren
327029-02-1812pagina38No 14. Ingekomen brief van de Prefect van 29-02-1812 nr. 64a betreffende de verdeling van het departement in 34 ringen en het aantal daartoe te leveren kannonniers kustbewaarders; V.k.a.
327004-03-1812pagina38No 15. Ingekomen brief van de Prefect van 04-03-1812 betreffende lijst van varensgezellen met order zich te Leeuwarden te melden; de verhindering, wegens ziekte, van Wybren Sjoerds aan de Prefect te melden
327029-02-1812pagina38No 16. Ingekomen brief van de Prefect van 29-02-1812 nr. 24 dat noatrissen alleen bevoegd zijn tot het houden van boelgoed; V.k.a.
327006-03-1812pagina40No 17. Ingekomen brief van de Prefect van 06-03-1812 nr. 6 betreffende aandachtspunten t.a.v. te sluiten abbonnementen met eigenaren, schippers en bazen van schepen, schuiten en ponten; V.k.a.
327006-03-1812pagina40No 18. Ingekomen brief van de Prefect van 06-03-1812 nr. 16 betreffende een in te dienen nominative opgave van de gemeente wonende doctoren in de rechten, medicijnen en filosofie en notarissen; de Prefect een zodanige opgaaf te zenden van W.T. van Gurkom, medicijne doctor te Holwerd
327009-03-1812pagina40No 19. Ingekomen brief van de Prefect van 09-03-1812 nr. 37b betreffende het wegnemen van twijfel omtrent het besluit van 29-02-1812 nr. 65a; V.k.a.
327011-03-1812pagina40No 20. Ingekomen brief van de Prefect van 11-03-1812 nr. 7 betreffende een brief voor de maire van Holwerd dat het beheer van bakens en zeetonnen berust bij de dienst der bruggen en wegen; V.k.a.
327013-03-1812pagina40No 21. Ingekomen brief van de Prefect van 13-03-1812 nr. 2 betreffende het buiten werking stellen van besluit nr. 1 dd 04-03-1812 aangaande de uitgifte van binnenlandse paspoorten; V.k.a.
327014-03-1812pagina42No 22. Ingekomen brief van de Prefect van 14-03-1812 betreffende de afkeuring voor de dienst van varensgezel Weeltje Aants; V.k.a.
327008-03-1812pagina42No 23. Ingekomen brief van de Prefect van 08-03-1812 nr. 1 betreffende de inbeslagneming van aan Spanjaarden toebehorend goed; de Prefect te laten weten dat dergelijke goederen niet in de gemeente gevonden worden
327008-03-1812pagina42No 24 . Ingekomen brief van de Prefect van 08-03-1812 nr. 9 betreffende het repertoire houden van alle gemeentelijke acten; V.k.a.
327011-03-1812pagina42No 25. Ingekomen brief van de Prefect van 11-03-1812 nr. 4 betreffende het van de predikanten overnemen van doop- en trouwregisters met de contraboeken; V.k.a.
327013-03-1812pagina42No 26. Ingekomen brief van de Prefect van 13-03-1812 nr. 9 betreffende authenticiteit verlening door secretarissen en griffiers; V.k.a.
327017-03-1812pagina44No 27. Ingekomen brief van de Prefect van 17-03-1812 nr. 28 betreffende aanmaning tot inzending van de bij besluit van 23-01-1812, nr. 19 gevraagde opgaven; het gevraagde binnen de termijn van 8 dagen te verzenden
327015-03-1812pagina44No 28. Ingekomen brief van de Prefect van 15-03-1812 nr. 2 betreffende het inzenden van een lijst van prentdrukkers en - verkopers, boekomlopers, - drukkers en - handelaren en bibliotheekhouders; Prefect laten weten dat het gevraagde niet van toepassing is
327016-03-1812pagina44No 29. Ingekomen brief van de Prefect van 16-03-1812 nr. 1; betreffende de benoeming van A. Joha tot ontvanger van de gemeentelijke directe belastingen; V.k.a.
327016-03-1812pagina44No 30. Ingekomen brief van de Prefect van 16-03-1812 nr. 2 betreffende de gemeentelijke directe belastingen; V.k.a.
327017-03-1812pagina44No 31. Ingekomen brief van de Prefect van 17-03-1812 nr. 5 betreffende de mate en kosten van logies van gendarmes te Holwerd; de gevraagde opgaaf aan de Prefect te zenden
327019-03-1812pagina46No 32. Ingekomen brief van de Prefect van 19-03-1812 nr. 85; betreffende in dagbladen geplaatste advertentie omtrent de dienstneming van officieren van gezondheid; de inhoud ter kennis der ingezetenen te brengen
327017-03-1812pagina46No 33. Ingekomen brief van de Prefect van 17-03-1812 nr. 3; betreffende hetgeen verstaan moet worden onder Entrepots(Stapelplaatsen); V.k.a.
327021-03-1812pagina46No 34. Ingekomen brief van de Prefect van 21-03-1812 nr. 16; betreffende nieuw geopend crediet voor het graanvervoer over de Zuiderzee; ter kennis van de belanghebbenden te brengen
327021-03-1812pagina46No 35. Ingekomen brief van de Prefect van 21-03-1812 nr. 12; betreffende het merken van door het huis van belening te verkopen gouden en zilveren werken; ter kennis te brengeng van lombardhouder H. Bersma
327024-03-1812pagina48No 36. Ingekomen bericht van de Keizerlijk Procureur bij de rechtbank te Leeuwarden van 24-03-1812; betreffende aan hem te zenden kwartaallijsten van gevelde vonnissen ; aan de inhoud te voldoen
327022-03-1812pagina48No 37. Ingekomen brief van de Prefect van 22-03-1812 nr. 2 ;betreffende het zenden van een lijst van in iedere gemeente voorhanden zijnde arenden; in de gemeente worden geen van de kooplieden en werklieden gevonden
327022-03-1812pagina48No 38. Ingekomen brief van de Prefect van 22-03-1812 nr. 4; betreffende een door directeuren van stichtingen van liefdadigheid die eigenaar zijn van 5% geconsolideerde fondsen in te zenden certificaat; niet van toepassing : er zijn geen gestichten van liefdadigheid in de gemeenten
327027-03-1812pagina48No 39. Ingekomen brief van de Prefect van 27-03-1812 nr. 4; betreffende kennisgeving van de vestiging van de heer Le Compasseur Courtivion als Commissaris Speciaal van de Policie te Dokkum; V.k.a. zich conform te gedragen
327027-03-1812pagina50No 1. Ingekomen brief van de Prefect van 27-03-1812 nr. ?; betreffende de binnen het rijk op te richten cohorten der Nationale Garde; V.k.a. zich conform te gedragen;
327001-04-1812pagina50No 2. Ingekomen brief van de Prefect van 01-04-1812, verzoek ter bekoming van een license. Aan de inhoud te voldoen
327001-04-1812pagina50No 3. Ingekomen brief van de Prefect van 01-04-1812 nr. 7; Aanschrijving dat onderofficieren die retraite geniten of van den dienst gereformeerd zijn mede begrepen is de heer Souslieutenant Leonard van Schelten. V.k.a.
327001-04-1812pagina50No 4. Ingekomen bericht van de Controleur der directe belastingen van betreffende toezending van 01-04-1812. Betreft de directe belastingen van de gemeente. Aan de inhoud te voldoen.
327027-03-1812pagina50No 5. Ingekomen brief van de Prefect van 27-03-1812, nr. 19; betreft de beëdiging van de heer A. Joha als Percepteur der directe belastingen. V.k.a.
327001-04-1812pagina50No 6. Ingekomen brief van de Prefect van 01-04-1812, nr. 2; betreffende toezending van vraagpunten tov de benoemde Adjunct Maire; De bij desen gevoegde staat van vraagpunten aan de adjunct maire heer Hessel Idzes Bierma te zenden ten einde dezelfe na behoren in te vullen en also ingevuld binnen twee dagen mij te retourneren en daarna bij de Prefectaire in te zenden.
327001-04-1812pagina52No 7. Ingekomen brief van de Prefect van 01-04-1812, nr. ; betreffende renseignementen omtrent de banken van lening ; De Bank onder A. Bensma te informeren ten einde aan de inhoud te voldoen.
327001-04-1812pagina52No 8. Bericht van de controleur der directe belastingen van 01-04-1812; betreffende te maken lijsten van patenten in de gemeenten; V.k.a.
327027-03-1812pagina52No 9. Ingekomen brief van de Prefect van 27-03-1812, nr. 16 ; betreffende te betalen zegelrecht bij het inschrijven van de actes der burgerlijke stand en het afgeven van lijsten uit de betreffende registers ; V.k.a.
327001-04-1812pagina52No 10. Ingekomen brief van de Prefect van 01-04-1812, nr. 107 ; betreffende onr. oerend goed verhuur van de gestichten van liefdadigheid en van tablisementen van openbaar onderwijs ; tijdig aan de inhoud te voldoen
327029-03-1812pagina52No 11. Ingekomen brief van de Prefect van 29-03-1812, nr. 6 ; betreffende achterstallige betaling door de Hollandsche Minesterien over 1810 ; V.k.a.
327005-04-1812pagina54No 12. Ingekomen brief van de Prefect van 05-04-1812, nr. 18 ; een Request van de geoctrooide veerschippers op Holwerd, Leeuwarden en Dokkum. Aan de inhoud te voldoen.
327008-04-1812pagina54No 13. Ingekomen brief van de Prefect van 08-04-1812, nr. 29a ; betreft het starten van de werken aan de fortificaties van Den Helder. De daartoe geschikte personen over te halen om vrijwillig zich aan te geven.
327009-04-1812pagina54No 14. Ingekomen brief van de Prefect van 09-04-1812 ; afschaffing van Sociëteiten welke ten oogmerk hebben om plaatsvervangers aan opgeschrevenen te bezorgen. In deze gemeente niet van toepassing.
327011-04-1812pagina54No 15. Een missive van de Maire van de stad Leeuwarden van 11-04-1812. verzoek om coeplet Francois Gabriel op te zenden teneinde drie maanden gegement te ontvangen.
327008-04-1812pagina54No 16. Ingekomen brief van de Prefect van 08-04-1812, nr. 1 ; betreft Hennep. Conform te gedragen.
327008-04-1812pagina54No 17. Ingekomen brief van de Prefect van 08-04-1812, nr. 14 ; betreft de betaling van de zegels op de registers van de burgerlijke stand.
327009-04-1812pagina56No 18. Ingekomen brief van de Prefect van 09-04-1812, nr. 19 ; betreft de te doen opgaaf van benodigde, afgegeven en ontvangen paspoorten. V.k.a.
327013-04-1812pagina56No 19. Ingekomen brief van de heer Procureur bij de Rechtbank ten eerste instantie van 03-04-1812 ; betreft een twee exemplaren van een vonnis. V.k.a.
327013-04-1812pagina56No 20. Ingekomen brief van de Prefect van 13-04-1812, nr. 13 ; kennisgeving van de justicieele ambtenaren welke bij besluit van 29 februari bedoeld zijn. V.k.a.
327012-04-1812pagina56No 21. Ingekomen brief van de Prefect van 12-04-1812, nr. 2 ; betreft de confiscatie van Engelse koopwaren. De zaak te onderzoeken.
327008-04-1812pagina56No 22. Ingekomen brief van de Prefect van 08-04-1812, nr. 2 ; nopens de executie van het 15e en 16e Keizerlijke decreet van 4 december 1814. V.k.a.
327023-04-1812pagina56No 23. Ingekomen brief van de Prefect van 23-04-1812 ; behulpzame hand bieden aan de inspecteur van de Keizerlijke stoeterij te Borculo die met 4 hengsten zich naar Ameland moet begeven. Conform te gedragen.
327017-04-1812pagina58No 24. Ingekomen brief van de Prefect van 17-04-1812, nr. 2 ; betreft in te vorderen gelden voor acten. V.k.a.
327017-04-1812pagina58No 25. Ingekomen brief van de Prefect van 17-04-1812, no 10 ; betreft een staat van in elke gemeente aanwezige brandspuiten en van de lantaarns tot verlichting van straten. Zo spoedig mogelijk hieraan te voldoen.
327020-04-1812pagina58No 26. Ingekomen brief van de Prefect van 20-04-1812, no 1 ; betreft de patenten voor het jaar 1812. V.k.a.
327021-04-1812pagina58No 27. Ingekomen brief van de Prefect van 21-04-1812, no 71a ; betreft buiten effect stellen van het besluit van 9 januari l.l.93b. V.k.a.
327019-04-1812pagina58No 28. Ingekomen brief van de Prefect van 10-04-1812, no 2 ; betreft de betaling van het zegel op de huwelijkse proclamatien. V.k.a.
327023-04-1812pagina58No 29. Ingekomen brief van de Prefect van 23-04-1812, nr. 24 ; wegens de aankoop en contributiie der benodigde mangelwortelraden. Conform te gedragen.
327023-04-1812pagina60No 1. Ingekomen brief van de Prefect van 23-04-1812, nr. 1 ; houdende om de betaling der tractementen van de schoolonderwijzers te bevorderen dat het op geregelde tijden geschiede. Aan de inhoud te voldoen.
327023-04-1812pagina60No 2. Ingekomen brief van de Prefect van 23-04-1812, nr. ; omtrent de grote der ketels der jeneverbranderijen. De branders te informeren.
327001-05-1812pagina60No 3. Ingekomen brief van de Prefect van 01-05-1812, nr. 3 ; informatie dat Stelwagen, Peizel en Hemminga tegen betaling een licence kunnen afhalen. De belang hebbenden te informeren.
327025-04-1812pagina60No 4. Ingekomen brief van de Prefect van 25-04-1812, nr. 10 ; betreft het keuren en wegen van rogge en tarwebrood. V.k.a.
327026-04-1812pagina60No 5. Ingekomen brief van de Prefect van 26-04-1812, nr. 1 ; nopens het in arrest nemen van bedelaars en hun overbrenging naar de werkhuizen die voor bedelaars geschikt zijn. Conform te gedragen.
327001-05-1812pagina62No 6. Ingekomen brief van de Prefect van 01-05-1812, nr. 11 ; betreft de betaling van het abonnement op het Departementaal Dagblad. De desbetreffende te informeren.
327001-05-1812pagina62No 7. Ingekomen brief van de Prefect van 01-05-1812, nr. 14 ; Op te maken staat van aanwezige bruggen. In deze gemeente geen van deze bruggen.
327001-05-1812pagina62No 8. Ingekomen brief van de Prefect van 01-05-1812, nr. 1 ; Oproeping van drie conscrits van de klasse 1810. De genoemde personen te gelasten zich op het aangegeven tijdstips naar Leeuwarden te begeven.
327009-05-1812pagina62No 9. Ingekomen brief van de Secretaris Generaal bij de Prefekture van 09-05-1812 ; een te bezorgen brief. Hieraan te voldoen.
327002-05-1812pagina62No 10. Ingekomen brief van de Prefect van 02-05-1812, nr. 7 ; Omtrent het aanmatigen van titels of qualificatien. De inhoud ter kennis brengen van de geconcerneerden in deze gemeente.
327003-05-1812pagina64No 11. Ingekomen brief van de Prefect van 03-05-1812, nr. 6 ; omtrent de bijdragen ter bevordering der opvoeding en het onderricht. De raad der gemeente te informeren.
327004-05-1812pagina64No 12. Ingekomen brief van de Prefect van 04-05-1812 nr. 4a ; betreft het overlijden van enige personen in militaire of burgerlijke hospitalen. Bij gelegenheid conform te gedragen.
327006-05-1812pagina64No 13. Ingekomen brief van de Prefect van 06-05-1812, nr. 3 ; betreft benoemingen van commissarissen repartiteurs voor de belasting over het jaar 1813.
327006-05-1812pagina64No 14. Bericht van de controleur der directe belastingen van 06-05-1812 ; betreft toezending van de staat van ongebouwde eigendommen dezer gemeente.
327021-04-1812pagina64No 15. Ingekomen brief van de Prefect van 21-04-1812, nr. 8 ; betreft de plans van de Personele Omslagten voor 1811 voor de dorpen. V.k.a.
327005-05-1812pagina66No 16. Ingekomen brief van de Prefect van 05-05-1812, nr. 6 ; betreft de drie maandelijkse in te leveren staat van de gevaccineerden. De medici van de gemeente te informeren en verder conform te handelen.
327014-05-1812pagina66No 17. Ingekomen brief van de Prefect van 14-05-1812, nr. 34 ; betreft gebrachte posten op het budget dezer gemeente van 1812. om spoedig mogelijk hieraan te voldoen.
327014-05-1812pagina66No 18. Bericht van de controleur der directe belastingen van 14-05-1812 ; wegens een in te zenden staat van het getal pondematen bouw, greidland en bos in deze gemeente gelegen. De staat op te maken en te verzenden.
327018-05-1812pagina66No 19. Ingekomen brief van de Prefect van 18-05-1812, nr. 12b ; order om Siberij, ontvanger der Keizerlijke Douanes alhier van een behoorlijk locaal tot huisvasting en plaatsing van zijn bureau te voorzien. Op de meest geschikte wijze aan de inhoud te voldoen.
327011-05-1812pagina66No 20. Ingekomen brief van de Prefect van 11-05-1812, nr. 4 ; betreft de belasting op de runderbeesten voor het fonds van de landbouw. Conform te gedragen.
327011-05-1812pagina68No 21. Ingekomen brief van de Prefect van 11-05-1812, nr. 51 ; omtrent paspoorten voor werkelijk behoeftige personen geschikt. V.k.a.
327015-05-1812pagina68No 22. Ingekomen brief van de Prefect van 15-05-1812, nr. 25 ; betreft een uitgesproken vonnis tegen eenige conscrits uit de klasse 1810 uit het kanton Holwerd. Een affice bij het gemeente huis aan te plakken.
327018-05-1812pagina68No 23. Ingekomen brief van de Prefect van 18-05-1812 ; betreft de oprichting van een compagnie kustbewaarders in dit departement. De betreffende personen op te roepen voor overleg over de meest geschikte middelen.
327016-05-1812pagina68No 24. Ingekomen brief van de Prefect van 16-05-1812, nr. 118 ; omtrent het opkopen van granen en het vrije vervoer ervan. De inhoud ter kennis met een affice ter kennis brengen van de ingezetenen.
327016-05-1812pagina68No 25. Ingekomen brief van de Prefect van 16-05-1812, nr. 114 ; betref de bekoming van gezegelde vellen papier voor de registratie van de burgerlijke staat. V.k.a.
327019-05-1812pagina70No 26. Ingekomen brief van de Prefect van 19-05-1812, nr. 151 ; omtrent een op te maken staat van allerlei molens welke tot het fabriekswezen betrekking hebben.De bij gevoegde staat in te vullen en te retourneren.
327025-05-1812pagina70No 27. Bericht van de controleur der directe belastingen van 25-05-1812 ; verzoek om ee staat van het getal pondematen land in deze gemeente. De staat op te maken.
327022-05-1812pagina70No 28. Ingekomen brief van de Prefect van 22-05-1812, nr. 45b ; betreft het besluit van het door deze gemeente te leveren contignent aardewerkers. Het contignent te kopen en naar Den Helder op te zenden.
327023-05-1812pagina70No 29. Ingekomen brief van de Prefect van 23-05-1812, nr. 194 ; wegens ene staat van aanwezige granen. De opgaven van degenen met een graanvoorraad te verzamelen en op te sturen.
327021-05-1812pagina70No 30. Ingekomen brief van de Prefect van 21-05-1812, nr. 169 ; omtrent de bereiding en uitdeling der economische soupes. In deze gemeente niet te realiseren.
327024-05-1812pagina72No 31. Ingekomen brief van de Prefect van 24-05-1812, nr. 51 ; toezending van twee releves van twee voor de dienst ongeschikte conscrits. Conform de inhoud te gedragen.
327023-05-1812pagina72No 32. Ingekomen brief van de Prefect van 23-05-1812, nr. 198 ; betreft enige vragen betrekkelijk de bewerking van het vla, het weven van linnen en de touwslagers. De vermelde vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
327028-05-1812pagina72No 33. Ingekomen brief van W.T.S. Rengers van 28-05-1812 ; betreft de toezending der Roles der patenten en het nodige getal patenten. De ontvangst hiervan te bevestigen.
327028-05-1812pagina72No 34. Ingekomen brief van de Prefect van 28-05-1812, nr. 277 ; wegens de prijzen der granen ten einde de inhoud daarvan te brengen ter kennis van de ingezetenen. De ingezetenen te informeren.
327029-05-1812pagina74No 1. Ingekomen brief van de Prefect van 29-05-1812, nr. 281 ; betreft een te pubiceren advertentie over intrest betaling. Aan de inhoud zo spoedig mogelijk te voldoen.
327001-06-1812pagina74No 2. Ingekomen brief van de Prefect van 01-06-1812, nr. 3 ; betreft de inte vorderen belasting op deuren en vensters over 1812. V.k.a.
327004-06-1812pagina74No 3. Ingekomen brief van de Prefect van 04-06-1812, nr. 11 ; betreft de nog door dit departement te leveren aardewerkers boven de 274 waarop hetzelve was aangeslagen. De door deze gemeente te leveren aardewerkers zo spoedig mogelijk naar Den Helder op te zenden.
327001-06-1812pagina74No 4. Ingekomen brief van de Prefect van 01-06-1812, nr. 12 ; betreft het viseren (beogen, nastreven, streven) der huurcontracten van de goeden aan Hospitalen en Gestichten van Liefdadigheid behorende. V.k.a.
327001-06-1812pagina74No 5. Ingekomen brief van de Prefect van 01-06-1812, nr. 304 ; betreft de uitbetaling van gratificaties aan veldwachters, bedienden van policie, gendarmerie en zelfs aan particulieren die overvallers van couriers, postwagens of reizigers arresteren. De inhoud aan de veldwachters bekend te maken.
327008-05-1812pagina76No 6. Ingekomen brief van de Prefect van 08-05-1812, nr. 7 ; betreft de vervolg en dwangmiddelen om de invordering der directe belastingen te verzekeren. V.k.a.
327001-06-1812pagina76No 7. Ingekomen brief van de Prefect van 01-06-1812, nr. 13 ; kennisgeving van de benoeming van de deurwaarders excutanten voor de directe belastingen in het arrondisemen. V.k.a.
327004-06-1812pagina76No 8. Ingekomen brief van de Prefect van 04-06-1812, nr. 324b ; de jaarlijks in te zenden staat der industrie van deze gemeente. Aan de inhoud te voldoen.
327008-06-1812pagina76No 9. Ingekomen brief van de Prefect van 08-06-1812, nr. 340 ; betreft het aannemen der leden der societeit der nationale industrie te Parijs. De voornaamste ingezetenen te informeren
327008-06-1812pagina76No 10. Ingekomen brief van de Prefect van 08-06-1812, nr. 341 ; nopens de wijze van het houden der repertoirs van acten. V.k.a.
327009-06-1812pagina78No 11. Ingekomen brief van de Prefect van 09-06-1812, nr. 11 ; kennisgeving van geen verandering in het budget van de kerken, diaconie en armenfondsen. V.k.a.
327015-06-1812pagina78No 12. Ingekomen brief van de Prefect van 15-06-1812, nr. 8 ; omtrent het amoveren (slopen, afbreken) der gebouwen. V.k.a.
327010-06-1812pagina78No 13. Ingekomen brief van de Prefect van 10-06-1812, nr. 367a ; vragen over voeding, gesteldheid en de fokkerij der paarden. Zo spoedig mogelijk aan de inhoud de voldoen.
327013-06-1812pagina78No 14. Ingekomen brief van de Prefect van 13-06-1812, nr. 400 ; de overdracht door de predikanten van de doop en trouwregisters. V.k.a.
327015-06-1812pagina78No 15. Ingekomen brief van de Prefect van 15-06-1812, nr. 415 ; eenige punten betrekkelijk het geheel of gedeeltelijk mislukt gezaai der mangelwortel. Zich conform te gedragen.
327016-06-1812pagina80No 16. Ingekomen brief van de Prefect van 16-06-1812, nr. 418 ; aanschrijving tot betaling van 67 Franc 09 Cent wegens de voor deze gemeente geleverde zegels tot de acten van de Burgerlijke Stand. V.k.a.
327017-06-1812pagina80No 17. Ingekomen brief van de Prefect van 17-06-1812, nr. 11 ; enige punten over de ontvangst van binnenlandse paspoorten. V.k.a.
327019-06-1812pagina80No 18. Ingekomen brief van de Prefect van 19-06-1812, nr. 31 ; enige punten voor het budget van deze gemeente voor 1812. V.k.a.
327025-06-1812pagina80No 19. Ingekomen brief van de Secretaris generaal bij de Prefekteur van 25-06-1812 ; informatie dat de belasting op de runderbeesten in de roles op het frans moet worden ingevuld. Zich conform te gedragen.
327021-06-1812pagina80No 20. Ingekomen brief van de Prefect van 21-06-1812, nr. 34a ; wegens de prijs van ieder ration (rantsoen) brood in ieder Gite d'etape (overnachtingslaats) V.k.a.
327022-06-1812pagina82No 21. Ingekomen brief van de Prefect van 22-06-1812, nr. 76b ; wegens de prijs van het brood in de plaatsen welke geen Gites d'etape zijn. V.k.a.
327026-06-1812pagina82No 22. Ingekomen brief van de Prefect van 26-06-1812, nr. 44 ; enige maatregelen om de administratie der gemeente gelden gade te slaan. V.k.a.
327026-06-1812pagina82No 20. Ingekomen brief van de Prefect van 26-06-1812, nr. 87 ; betreft het afkeuren van Hendrik Velthuis als kanonnier kustbewaarder. Zo spoedig mogelijk een manschap voor H. Velthuis te leveren.
327030-06-1812pagina84No 1. Ingekomen brief van de Controleur Rengers van 30-06-1812 ; betreft het opmaken van de matrices supplementaires van de patenten. Aan de inhoud te voldoen door oproeping van de daar bijn geconserneerde personen.
327026-06-1812pagina84No 2. Ingekomen brief van de Prefect van 26-06-1812, nr. 86b ; aanschrijving van een verbod op de vrijwillige dienstneming bij de Cohortes van de Nationale Garde. Bij voorkomende gelegenheid hier op te reageren.
327027-06-1812pagina84No 3. Ingekomen brief van de Prefect van 27-06-1812, nr. 93 ; vraag om de hoeveelheid militaire bedden in deze gemeente. In deze gemeente … militaire bedden.
327027-06-1812pagina84No 4. Ingekomen brief van de Prefect van 27-06-1812, nr. 94 ; betreft de invordering van de penningen voor de toelage van de Gendarmerie. Conform te handelen.
327030-06-1812pagina84No 5. Ingekomen brief van de Prefect van 30-06-1812, nr. 106 ; een lijst van de opgeschrevenen behorende bij de 87 Cohorte der Nationale Garde welke daaronder tot fouriers, korperaals en tambours bevorderd zijn. V.k.a.
327030-06-1812pagina84No 6. Ingekomen brief van de Prefect van 30-06-1812, nr. 490 ; vraag om een lijst van veldwachters in deze gemeente. In deze gemeente als veldwachters Sijtze Klazes Bruinsma en Tjisse Paulus van der Ploeg.
327003-07-1812pagina86No 7. Ingekomen brief van de Prefect van 03-07-1812, nr. 506 ; de in het departementaal dagblad geplaatste twee advertenties ter kennis brengende van de belanghebbende. De inhoud ter kennis brengen van de daarbij geconserneerden.
327006-07-1812pagina86No 8. Ingekomen brief van de Secretaris generaal bij de Prefekteur van 06-07-1812 ; de benodigde bladen tot het afschrift van de role der runderbeesten. De bijgevoegde bladen te gebruiken.
327008-07-1812pagina86No 9. Ingekomen brief van de Prefect van 08-07-1812, nr. 529 ; betreft het houden van openbare verkopingen van roerende en oproerende goederen. De ingezetenen te informeren.
327011-07-1812pagina86No 10. Ingekomen brief van de Prefect van 11-07-1812, nr. 27 ; aanschrijving om het toegezondene budget benevens de daarbij gevoegde twee exemplaren terug te zenden. Zo spoedig mogelijk hieraan te voldoen.
327014-07-1812pagina86No 11. Ingekomen brief van de Prefect van 14-07-1812, nr. 34 ; informatie over de afkeuring van Jan Pieters van der Veer als kanonnier kustbewaarder en de oproep voor een plaatsvervanger. Zo spoedig mogelijk een plaatsvervanger te zenden.
327015-07-1812pagina88No 12. Ingekomen brief van de Prefect van 15-07-1812, nr. 578 ; daarnij de prijs van het lopen rogge wegende omtrent 120 pondemaat. De inhoud ter kennis geving van de ingezetenen brengen.
327017-07-1812pagina88No 13. Ingekomen brief van de Controleur Rengers van 17-06-1812 ; betreft de patenten. V.k.a.
327017-07-1812pagina88No 14. Ingekomen brief van de Prefect van 17-07-1812, nr. 50b ; verzoek om het getal van het aantal vijwillige dienstnemingen welke plaats gehad hebben sedert i januari 1811 tot 1 juli 1812 in dit departement. In deze gemeente gedurende deze tijd geen vrijwillige dienstnemingen.
327018-07-1812pagina88No 15. Ingekomen brief van de Prefect van 18-07-1812, nr. 594a ; enige punten betreffende de oogst van 1812. Aan de inhoud te voldoen.
327020-07-1812pagina88No 16. Ingekomen brief van de Prefect van 20-07-1812, nr. 597a ; betreft het geven van namen aan vondelingen. Bij voorkomende gelegenheid aan de inhoud te voldoen.
327022-07-1812pagina90No 17. Ingekomen brief van de Prefect van 22-07-1812, nr. 86 ; toezendende de burgerkaarten dezer gemeente ten einde door de belanghebbenden te laten tekenen. Hieraan zo spoedig mogelijk te voldoen.
327021-07-1812pagina90No 18. Ingekomen brief van de Prefect van 21-07-1812, nr. 605 ; een mandaat voor de gemeente ontvanger ter betaling van 12 Franken wegens het budget van 1812. Het mandaat naar behoren af te geven.
327022-07-1812pagina90No 19. Ingekomen brief van de Prefect van 22-07-1812, nr. 70b ; informatie dat een brigade Gendarmerie te voet in deze gemeente gestationeerd wordt. V.k.a.
327023-07-1812pagina90No 20. Ingekomen brief van de Prefect van 23-07-1812, nr. 622 ; de vastgestelde prijzen van het graan. De ingezetenen te informeren.
327023-07-1812pagina90No 21. Ingekomen brief van de Keizerlijke Procureur van 23-07-1812 ; betreft de driemaandelijkse in te zenden staat van vonnissen. Aan de inhoud te voldoen.
327020-07-1812pagina92No 22. Ingekomen brief van de Commissaris der troupes van het 125 regiment te Groningen van 20-06-1812 ; betreft de goederen die toebehoorden aan de op 24 mei 1812 in deze gemeente dood geschoten soldaat. De goederen berusten bij de Vrederechter van dit Kanton.
327023-07-1812pagina92No 23. Ingekomen brief van de Controleur Rengers van 23-06-1812 ; betreft de reklamatie van Sijmon Heeres Hamminga. Aan de inhoud te voldoen.
327024-07-1812pagina92No 24. Ingekomen brief van de Prefect van 24-07-1812, nr. 622 ; mandaat voor de gemeente ontvanger de betaling van 157 franc 77 Cent wegens achterstallige prevelementen. V.k.a.
327024-07-1812pagina92No 25. Ingekomen brief van de Prefect van 24-07-1812, nr. 622 ; betreft het budget over 1812 benevens eenige informatien omtrent de administratie van gemeente gelden. V.k.a.
327021-07-1812pagina94No 1. Ingekomen brief van de Prefect van 21-07-1812, nr. 611c ; betreft het zegelen der mandaten door de maires op de gemeentens ontvangers af te geven. Conform te gedragen.
327022-07-1812pagina94No 2. Ingekomen brief van de Prefect van 22-07-1812, nr. 620g ; enige punten betreffende de koepokinenting. De ingezetenen proberen over te halen om van dit heilzaan middel gebruik te maken.
327027-07-1812pagina94No 3. Ingekomen brief van de Prefect van 27-07-1812, nr. 642a ; betreft het vernietigen of op te richten van societeiten van meer dan 20 personen welke ten oogmerk hebben zich onledig te houden met Godsdienstige letterkundige plitike of andere zaken. In deze gemeente geen zodanige Societeit.
327029-07-1812pagina94No 4. Ingekomen brief van de Prefect van 29-07-1812, nr. 666 ; de prijs van het boekweit wegende 120 ponden bepalende op 9-10-0. De ingezetenen te informeren.
327022-07-1812pagina94No 5. Ingekomen brief van de Prefect van 22-07-1812, nr. 66 ; terugzending van de alfabethische lijst der opgeschrevenen van de klasse 1809 en 1810 zodat deze in het gemeente archief gedeponeerd kan worden. De lijsten te deponeren.
327022-07-1812pagina96No 7. Ingekomen brief van de Prefect van 22-07-1812, nr. 67b ; betreft de lijsten van de concrits van de klasse van 1808 en 1809 van deze gemeente. Aan de inhoud te voldoen.
327029-07-1812pagina96No 8. Ingekomen brief van de Prefect van 29-07-1812, nr. 97c ; betreft een op te hangen exemplaar van het uitgesproken vonnis tegen enige concrits. V.k.a.
327030-07-1812pagina96No 9. Ingekomen brief van de Prefect van 30-07-1812, nr. 99b ; betreft de dienst der militaire transporten. V.k.a.
327003-08-1812pagina96No 10. Ingekomen brief van de Prefect van 03-08-1812, nr. 687a; enige punten betrffende het onderhoud van bruggen en vallaten. Conform te gedragen.
327004-08-1812pagina96No 11. Ingekomen brief van de Prefect van 04-08-1812, nr. 699a ; instructie om het koolzaad en mangelwortel even als de andere granen op het tbleu der oogst van 1812 moeten worden gebracht. Aan de inhoud te voldoen.
327004-08-1812pagina96No 12. Ingekomen brief van de Prefect van 04-08-1812, nr. 8 ; aanschrijving om de kassen van de gemeente ontvangers iedere maand op te nemen. V.k.a.
327007-08-1812pagina98No 13. Ingekomen brief van de Prefect van 07-08-1812, nr. 117 ; aanschrijving om de benoemde repartiteurs voor 1813 dadelijk in functie te doen treden. Benevens de adjunct maire met het opmaken der staten van de veranderingen in de aanwezige roles te belasten. De ingeztenen te informeren.
327008-08-1812pagina98No 14. Ingekomen brief van P.M. Panning Nieuwland van 08-08-1812 ; dankzegging voor de overzending der goederen van de fusilier Wilgenburg. V.k.a.
327008-08-1812pagina98No 15. Ingekomen brief van de kommissaris van Politie van Harlingen van 08-08-1812, nr. 266 ; verzoek om vragen te beantwoorden omtrent de speculanten, de koornmarkten en de geteelde kwantiteit graan. Zo spoedig mogelijk aan de inhoud te voldoen.
327010-08-1812pagina98No 16. Ingekomen brief van de Prefect van 10-08-1812, nr. 734a ; een gedrukt exemplaar van het 8e bulletin van het groot leger ten einde dit aan de ingezetenen bekend te maken. Op de gewone wijze hieraan te voldoen.
327013-08-1812pagina98No 17. Ingekomen brief van de Prefect van 13-08-1812, nr. 754 ; het buiten effect stellen van een heel groot aantal (met datum) genoemde besluiten waarbij de hoogste prijzen der granen waren bepaald. De ingezetenen te informeren.
327017-08-1812pagina98No 18. Ingekomen brief van de Prefect van 17-08-1812, nr. 60 ; nadere orders tot het remplaceeren van J.P. van der Veer als kanonier kustbewaarder.. De maire van Schiermonnikoog te informeren.
327013-08-1812pagina100No 19. Ingekomen brief van de Prefect van 13-08-1812, nr. 50a ; informatie dat de instrucies op de conscriptie benevens de daaruit geformeerde extracten in het vervolg te verkrijgen zijn bij D.van der Sluis te Leeuwarden. De bijgevoegde notificatie op de gewone wijze aan te plakken.
327020-08-1812pagina100No 20. Ingekomen brief van de Prefect van 20-08-1812, nr. 787a ; drie exemplaren van een bericht betrekkelijk de middelen om vertrekken , zalen en alle soorten van ziekenkamers door beroking van besmetting te zuiveren. De bijgevoegde exemplaren aan de in deze gemeente woonachtige heelmeesters te geven.
327021-08-1812pagina100No 21. Ingekomen brief van de Prefect van 21-08-1812, nr. 41 ; wegens de te stortene helft van het 1/20 der gemeentens inkomsten voor de reserve compagnie. De gemeente ontvanger te berichten.
327024-08-1812pagina100No 22. Ingekomen brief van de Prefect van 24-08-1812, nr. 41 ; betreft het storten der quote van het achterstallige prevelement van 1811 voor het districht Westdongeradeel voor het onder houden van de reserve compagnie. V.k.a.
327024-08-1812pagina100No 23. Ingekomen brief van de Prefect van 24-08-1812, nr. 806 ; betreft de te zenden handtekening van de Maire en de Adjunct-Maire aan de President van het Tribunaal. V.k.a.
327029-08-1812pagina100No 24. Ingekomen brief van de Prefect van 29-08-1812, nr. 839 ; brief betreffende de douane's. V.k.a.
327031-08-1812pagina102No 1. Ingekomen brief van de Prefect van 31-08-1812, nr. 861 ; betreft een door de Herbergiers aan te leggen geregeld en geparafeerd register. De Herbergiers te informeren.
327005-09-1812pagina102No 2. Ingekomen brief van de Prefect van 05-09-1812, nr. 880 ; enige vragen over de visvangst langs de kust van dit departement. In deze gemeente niet van toepassing.
327003-09-1812pagina102No 3. Ingekomen brief van de Controleur Peneau van 03-09-1812, nr. 3 ; mededeling van de benoeming van Peneau als controleur der belastingen van het arrondisement Dokkum.
327007-09-1812pagina102No 4. Ingekomen brief van de Prefect van 07-09-1812, nr. 231 ; betreft door de Pereepteurs in te zenden paspoorten. Overeen komstig te handelen.
327008-09-1812pagina102No 5. Ingekomen brief van de Prefect van 08-09-1812, nr. 35a ; oproep aan de opgeschrevenen van de klasse van 1811. Aan de inhoud te voldoen.
327011-09-1812pagina102No 6. Ingekomen brief van de heer delimitaleur v.d Bosch van 11-09-1812 ; vergadering van de gemeente Rinsumageest zal plaats vinden op dinsdag 15 september met daarbij het verzoek aan de adjunct-maire en twee deskundigen om op dinsdag in het Dokkumer Tolhuis aanwezig te zijn. Hieraan te voldoen.
327015-09-1812pagina104No 7. Ingekomen brief van de Maire van Ee van 15-09-1812 ; bericht dat Jan Douwes op 7 september 1791 in Ee geboren is en in deze gemeente woont. V.k.a.
327016-09-1812pagina104No 8. Ingekomen brief van de Prefect van 16-09-1812, nr. 69 ; een lijst van de concrits van de klasse 1810 die door de Raad van recrutering tot de klasse van 1811 zijn gerenvoijeerd. De op de lijst voorkomende concrits op de lijst van de klasse 1811 te zetten.
327010-09-1812pagina104No 9. Ingekomen brief van de Prefect van 10-09-1812, nr. 45a ; de prijs van een ration brood in een Gile 'd Etape bepalende op 36 centimen of s stuivers 7 penningen. V.k.a.
327009-09-1812pagina104No 10. Ingekomen brief van de Prefect van 09-09-1812, nr. 932 ; betaling bij de prefecteur van 14 Franc 04 cent. De gemeente ontvanger te informeren.
327023-09-1812pagina106No 1. Ingekomen brief van de Prefect van 23-09-1812, nr. 992a ; wegens gedeeltelukt mislukt zaaide mangelwortel. V.k.a.
327025-09-1812pagina106No 2. Ingekomen brief van de Prefect van 25-09-1812, nr. 1002a ; alleen met toestemming van dhr Staatsraad Directeur Generaal paspoorten af te geven. V.k.a.
327028-09-1812pagina106No 3. Ingekomen brief van de Prefect van 28-10-1812, nr. 1020b ; 3 exemplaren van de bekendmaking der installatie en de opening van de ontvangst der Keizerlijke Fransche Loterij ten einde dezelve aan te plakken. Op de gewone wijze aan te plakken.
327001-10-1812pagina106No 4. Ingekomen brief van de Prefect van 01-10-1812, nr. 4 ; bekendmaking van de dag waarop de loterij der opgeschrevenen van 1811 zal plaats hebben. De opgeschrevenen te informeren.
327010-10-1812pagina106No 5. Ingekomen brief van de Prefect van 10-10-1812, nr. 1 ; betreft het aannemen van jongelingen bij het regiment pupillen van de Keizerlijke Garde. V.k.a.
327002-10-1812pagina106No 6. Ingekomen brief van de Prefect van 02-10-1812, nr. 1044a ; betreft de gebruikelijke maten en gewichten. V.k.a.
327002-10-1812pagina108No 7. Ingekomen brief van de Prefect van 02-10-1812, nr. 1050a ; kennisgeving dat het de landbouwers vrijstaat om, wat de mangelwortel oogst betreft, naar welgevallen te handelen. De ingezetenen te informeren.
327003-10-1812pagina108No 8. Ingekomen brief van de Prefect van 03-10-1812, nr. 1052a ; vraag om een staat van behoeftige persoenen door de hoofdzeer aangedaan. De staat op te maken en te berichten dat in deze gemeente geen Gesticht van Liefdadigheid aanwezig is.
327005-10-1812pagina108No 9. Ingekomen brief van de Prefect van 05-10-1812, nr. 51a ; de prijs van een ration brood in een Gile 'd Etape bepalende op 36 centimen of s stuivers 7 penningen. V.k.a.
327005-10-1812pagina108No 10. Ingekomen brief van de Prefect van 05-10-1812, nr. 18b ; de lijsten van de klasse 1810. V.k.a.
327008-10-1812pagina108No 11. Ingekomen brief van de Prefect van 08-10-1812, nr. 1092a ; aanschrijving om de overwinning van Z.K. legers op de Russen met een dankuur statelijk te vieren. V.k.a.
327010-10-1812pagina108No 12. Ingekomen brief van de Commissaris der Marine Florijn van 10-10-1812 ; houdende sollicitatie om Rein Jitzes aan te zeggen zich dadelijk ter bekoming van een nieuwe rol zich bij hem te vervoegen. Rein Jitzes te informeren.
327010-10-1812pagina110No 13. Ingekomen brief van de Controleur van 10-10-1812, nr. 51 ; betreft ter invulling een matrice der patenten voor het trimester oktober 1812. Aan de inhoud te voldoen.
327008-10-1812pagina110No 14. Ingekomen brief van de Prefect van 08-10-1812, nr. 1093a ; betreft het weiden en het vervoer van schurftige schapen. De ingezetenen te informeren.
327009-10-1812pagina110No 15. Ingekomen brief van de Prefect van 09-10-1812, nr. 1098a ; Betreft een staat van vragen betreffende de wolen het verzok deze staat voor november a.s. in te zenden. Aan de inhoud te voldoen.
327011-10-1812pagina110No 16. Ingekomen brief van de Prefect van 11-10-1812, nr. 23a ; Eenige punten van de in de Municipale kassen aangenomen effekten.
327001-10-1812pagina110No 17. Ingekomen brief van de Prefect van 01-10-1812, nr. 11 ; betreft de betaling door het voormalige district Westdongeradeel voor het Hotel der invaliden en het vleesfonds met last om voor 15 november te betalen. De hiervoor bedoelde mandaten aftegeven.
327014-10-1812pagina110No 18. Ingekomen brief van de Prefect van 14-10-1812, nr. 55a ; informatie over de dag waarop de Raad van Recrutering zitting zal houden. De opgeschrevenen van deze Gemeente te informeren.
327015-10-1812pagina112No 19. Ingekomen brief van de Prefect van 15-10-1812, nr. 38 ; Het verkrijgen van authorisatie voor betalingen die buiten het budget vallen. V.k.a
327017-10-1812pagina112No 20. Ingekomen brief van de Prefect van 17-10-1812, nr. 66b ; Informatie over het aantal te leveren conscrits van 1811. De ingezetenen te informeren.
327019-10-1812pagina112No 21. Ingekomen brief van de Prefect van 19-10-1812, nr. 44 ; Aanschrijving dat effecten volgens het besluit van 11 oktober nr. 23 niet aan de Prefekteur maar aan de ontvanger Generaal moeten worden gezonden. V.k.a.
327021-10-1812pagina112No 22. Ingekomen brief van de Prefect van 21-10-1812, nr. 444 ; Vraag om informatie over ongelukken door brand etc. Conform te handelen.
327012-10-1812pagina112No 23. Ingekomen brief van de Prefect van 12-10-1812, nr. 25 ; informatie over het budge voor 1812. De municipalenr. aad dezer Gemeente te convoceeren om hunne deliberatien op te maken.
327023-10-1812pagina112No 24. Ingekomen brief van de Prefect van 23-10-1812, nr. 456 ; verzoek om aan de Administratie der vereenigde rechten hulp en bijstand te verlenen. Conform te handelen.
327025-10-1812pagina114No 25. Ingekomen brief van de Prefect van 25-10-1812, nr. 92 ; informatie over de dag waarop de Raad van Recrutering zitting zal houden vanwege plaatsvervangers en registratie van de verwisseling van nummer. De ingezetenen te informeren dat de Raad zitting zal houden op maandag 9 november 's morgens om 10 uur in het Hotel van Prefecture.
327026-10-1812pagina114No 26. Ingekomen brief van de Maire van Ee van 26-10-1812 ; wegens de schurft der schapen. V.k.a.
327029-10-1812pagina114No 27. Ingekomen brief van de Prefect van 29-10-1812, nr. 1193a ; Ten aanzien van het overtreden der Police. Overeenkomstig te handelen.
327028-10-1812pagina114No 28. Ingekomen brief van de Prefect van 28-10-1812, nr. 1197a ; vraag omde benodigde hoeveelheid gezegeldpapier nodig is voor de registers der burgelijke staat voor 1813. Zo spoedig mogelijk aan de inhoud te voldoen.
327030-10-1812pagina114No 29. Ingekomen brief van de Prefect van 30-10-1812, nr. 1215 ; wegens Prijs gepleegde baldadigheden en het welzijn van Z. M. V.k.a.
327028-10-1812pagina116No 1. Ingekomen brief van de Prefect van 28-10-1812, nr. 471a ; Betreft de belasting op de runderbeesten voor dit jaar. Aan de inhoud te voldoen.
327005-11-1812pagina116No 2. Ingekomen brief van de Prefect van 05-11-1812 ; bekendmaking van de opgeschrevenen in actieve dienst gestelde concits van de klasse van 1810 van het Kanton Holwerd. Op de gewonen wijze af te handelen.
327001-11-1812pagina116No 3. Ingekomen brief van de Keizerlijke Procureur Arrondissement Leeuwarden van 01-11-1812 ; wegens de zaken van correctionele politie. Conform te gedragen.
327006-11-1812pagina116No 4. Ingekomen brief van de Prefect van 06-11-1812, nr. 520 ; betreft aftegeven certificaten aan de gewezene ambtenaren van de Hollandsche administratie. V.k.a.
327007-11-1812pagina116No 5. Ingekomen brief van de Prefect van 07-11-1812, nr. 1270 ; Vraag om een geschikt persoon als debitant [klein handelaar] van buskruis en salpeper voor het kanton Holwerd. Voor te stellen de persoon van Gosse Klazes van der Wal winkelier te Holwerd.
327009-11-1812pagina118No 6. Ingekomen brief van de Prefect van 09-11-1812, nr. 25a ; kopie van een reglement betreffende het vervoer van buskruid. V.k.a.
327009-11-1812pagina118No 7. Ingekomen brief van de Prefect van 09-11-1812, nr. 1287 ; een lijst van verhoging van de vrachtlonen. Zo spoedig mogelijk aan de inhoud te voldoen.
327017-11-1812pagina118No 8. Ingekomen brief van de Prefect van 17-11-1812, nr. 1353a ; vaststelling van het kroningsfeest van zijne majesteit de K en K op 6 november 1812. De leraars van de gemeente te informeren.
327016-11-1812pagina118No 9. Ingekomen brief van de Prefect van 16-11-1812, nr. 28 ; betreft de inkomsten van de gemeente over 1812. Zo spoedig mogelijk een duplicaat te maken en te verzenden.
327020-11-1812pagina118No 10. Ingekomen brief van de Prefect van 20-11-1812, nr. 88a ; betreft de waarneming de dienst van de kannoniers kustbewaarders in de 31 militaire devisie gedurende de wintermaanden. Conform te handelen.
327020-11-1812pagina120No 11. Ingekomen brief van de Prefect van 20-11-1812, nr. 1365a ; verzoek om het aantal en de verhouding die er bestaat tussen door zinneloosheid aangetaste en blind, doof en stom geboren mensen van beider geslacht. Zo spoedig mogelijk hieraan te voldoen.
327020-11-1812pagina120No 12. Ingekomen brief van de Prefect van 20-11-1812, nr. 1367a ; betreft de uitvoering der bevelen omtrent rust en orde. V.k.a.
327021-11-1812pagina120No 13. Ingekomen brief van Controleur der Belasting van 21-11-1812, nr. 7a ; toezending van staat der patenttableau's voor het laatste trimester. Aan de inhoud te voldoen.
327025-11-1812pagina120No 14. Ingekomen brief van de Prefect van 25-11-1812, nr. 102 ; toezending van drie releves der directe belastingen voor de opgeschrevenen van 1811 die tot den dienst ongeschikt zijn verklaard. V.k.a.
327026-11-1812pagina120No 15. Ingekomen brief van de Garde Magarin van de Verzes van oorlog van 26-11-1812 ; toezending van een certificaat voor de prijs der verzending van granen van Leeuwarden naar Holwerd. Het bijgevoegde certificaat na tekening terug te zenden.
327026-11-1812pagina122No 1. Ingekomen brief van de Prefect van 26-11-1812, nr. 114a ; kennisgeving dat gemeente van 1500 zielen en daarboven een exemplaar zullen moeten hebben van de generale instructie op de conscriptie en dat dezelve te verkrijgen zijn bij D. van der Sluis te Leeuwarden. Bij voorkomende gelegenheid aan te schaffen.
327030-11-1812pagina122No 2. Ingekomen brief van de Prefect van 30-11-1812, nr. 1437a ; betreft de gebruikelijke gewichten en maten volgens besluit van 2 oktober l.l. De commissie te berichten dat door mij aangemeld besluit is voldaan.
327030-11-1812pagina122No 3. Ingekomen brief van de Prefect van 30-11-1812, nr. 1452a ; betreft een jaarlijks in te zenden staat van voorvallen in de gemeente. Aan de inhoud te voldoen.
327001-12-1812pagina122No 4. Ingekomen brief van de Prefect van 01-12-1812, nr. 1456a ; betreft een jaarlijks in te vullen staat van vaccine, de voortgang daarvan en de verhouding tov de populatie en het getal der personen die door de natuurlijke pokken zijn overleden. Wat de staat van 1811 betreft zo spoedig mogelijk hieraan te voldoen en die van 1812 binnen de gestelde termijn af te handelen.
327007-12-1812pagina122No 5. Ingekomen brief van de Prefect van 07-12-1812, nr. 25 ; voor de in actieve dienst opgeroepene voor de Armee en voor de 87 Cohorte vier opgeschrevene dezer gemeente van 1811. De gemelde concrits te informeren.
327007-12-1812pagina124No 6. Ingekomen brief van de Prefect van 07-12-1812, nr. 1506a ; kennisgeving om alle mogelijke omzichtighid te gebruiken bij het viseeren van de door de onderwijzers op te maken staten wegens deszelven te betalen rechten. V.k.a.
327009-12-1812pagina124No 7. Ingekomen brief van de Prefect van 09-12-1812, nr. 35 ; vraag om welke burgerlijke officiers van gezondheid genegen zouden zijn om bij de Arme als chirurgin aide Major geplaatst te worden. Aan de inhoud te voldoen.
327010-12-1812pagina124No 8. Ingekomen brief van de Prefect van 10-12-1812, nr. 16 ; aanschrijving ter betaling van het resteerende voor de reserve compagnie voor het jaar 1812. Een mandaat ter betaling van 133 Fr. 73 Cent aan de ontvanger te geven.
327015-12-1812pagina124No 9. Ingekomen brief van de Maire van Huizum van 15-12-1812 ; betreft het vertrek van de in Holwerd benoemde jeugdonderwijzer F.H. Diemer. V.k.a.
327011-12-1812pagina124No 10. Ingekomen brief van de Prefect van 11-12-1812, nr. 1531a ; verzoek om een lijst van gennes- en heelmeesters welke een vast jaarlijks contract hebben bij een gesticht van liefdadigheid. In deze gemente niet van toepassing.
327014-12-1812pagina124No 11. Ingekomen brief van de Prefect van 14-12-1812, nr. 1552a ; verzoek om een lijst van onderwijzers van deze gemeente. Zo spoedig mogelijk hieraan te voldoen.
327016-12-1812pagina126No 12. Ingekomen brief van de Prefect van 16-12-1812 ; betreft een aanschrijving om het duplicaat van een repartitie op te sturen. Binnen acht dagen hieraan te voldoen.
327014-12-1812pagina126No 13. Ingekomen brief van de Prefect van 14-12-1812, nr. 1549 ; betreft de verhuringen der vastigheden aan Gestichten van Liefdadigheid toebehoren. V.k.a
327023-12-1812pagina126No 14. Ingekomen brief van de Controleur der Belastingen van Dockum van 23-12-1812 ; vraag om een lijst van burgers woonachtig in de gemeente die onderworpen zijn aan het patentrecht van 1813. Zo spoedig mogelijk hieraan te voldoen.
327018-12-1812pagina126No 15. Ingekomen brief van de Prefect van 18-12-1812, nr. 1582a ; onderwijzers mogen alleen hun beroep uitoefenen als ze in het door de Maire aangelegde register zijn ingeschreven. Conform te gedragen.
327018-12-1812pagina126No 16. Ingekomen brief van de Prefect van 18-12-1812, nr. 1583 ; informatie van de politie over de rijtuigen en opdracht om de ingezetenen hiervan op de hoogte te brengen. De ingezetenen te informeren.
327021-12-1812pagina128No 17. Ingekomen brief van de Prefect van 21-12-1812, nr. 1597 ; betreft benoemingen. Aan de inhoud te voldoen.
327021-12-1812pagina128No 18. Ingekomen brief van de Prefect van 21-12-1812, nr. 1604a ; betreft de ondersteuning der noodlijdenden. V.k.a.
327023-12-1812pagina128No 19. Ingekomen brief van de Gar de Magazin van 23-12-1812 ; betreft terugzending van een besluit. Al teruggezonden aan de Commissaris van Oorlog.
327023-12-1812pagina128No 20. Ingekomen brief van de Prefect van 23-12-1812, nr. 728 ; eenige punten over de invordering van de belasting over 1813. V.k.a.
327029-12-1812pagina128No 21. Ingekomen brief van de Controleur der Belasting van 29-12-1812 ; betreft de toezending der Roles voor het jaar 1813. Hier aan te voldoen.
327028-12-1812pagina130No 1. Ingekomen brief van de Prefect van 28-12-1812 nr. 67; betreffend door het tribunaal uitgesproken en aan het gemeentehuis aan te plakken vonnnis over ???????????? dienstplichtigen van 1811 kanton holwerd; op de gewone wijze aangeplakt
327019-12-1812pagina130No 2. Ingekomen brief van de Prefect van 19-12-1812 nr. 1587; betreffend aan de maires in het arrondissement Leeeuwarden toegezonden registers van de burgerlijke stand; de ontvangst te bevestigen
327003-01-1813pagina130No 3. Ingekomen brief van de commissaris der Marine van 03-01-1813 ; betreffend verzoek tot aanzegging van Sjoerds Wijbren voor het bureau der Prefect te kompareren; de bedoelde persoon te informeren
327029-12-1812pagina130No 4. Ingekomen brief van de commissaris der Marine van 29-12-1812 nr. 750a; betreffend de manier van ter handstelling en bekendmaking van de ????????????? patent roles; V.k.a.
327030-12-1812pagina130No 5. Ingekomen bericht van de commissaris der Marine van 30-12-1812 nr. 54; betreffend aanschrijving der Maires om in de maanden Januari, April en Juli telkens op de 15de a deel van de gemeentelijke verplichtingen over 1813 te betalen; een mandaat af te geven
327005-01-1813pagina132No 6. Ingekomen brief van de Prefect van 05-01-1813 nr. 21b; betreffend verzoek tot spoedige inzending van het bij bericht van 11-12-1812 nr. 1531 gevraagde omtrent geneesheren/heelmeesters; te berichten dat zulke personen zich niet in de gemeente bevinden
327008-01-1813pagina132No 7. Ingekomen brief van de Prefect van 08-01-1813 nr. 27; betreffend informatie over de burgerlijke staat en woonplaats van dienstplichtige Bartele Jarigs Bijlstra; te berichten dat bedoelde persoon ongehuwd is en bij een landbouwer woont
327003-01-1813pagina132No 8. Ingekomen bericht van de commissaris speciaal van politie van 03-01-1813 ; betreffend door goud- en zilverbewerkers aan de kamer van guarantie af te dragen declaratie; de goud- en zilverbewerkers in de gemeente te informeren
327009-01-1813pagina132No 9. Ingekomen brief van de Prefect van 09-01-1813 nr. 7; betreffend inning van de gemeentlijke inkomsten over 1812; V.k.a.
327008-01-1813pagina134No 10. Ingekomen brief van de Prefect van 08-01-1813 nr. 32a; betreffend veranderde wijze van zoutverkoop; V.k.a. de ingezetenen te informeren en te gelasten zich overeenkomstig te gedragen
327008-01-1813pagina134No 11. Ingekomen brief van de Prefect van 08-01-1813 nr. 3; betreffend aanschrijving om aan de commis expediteur bij de ????????? druklonen te betalen; een mandaat af te geven
327011-01-1813pagina134No 12. Ingekomen brief van de Prefect van 11-01-1813 nr. 52a; betreffend opdracht aan de maires om verkeerde meningen omtrent een goede justitie uit de weg te ruimen; de inhoud ter kennis van de ingezetenen te brengen
327016-01-1813pagina134No 13. Ingekomen bericht van de controleur der belastingen te Dokkum van 16-01-1813 nr. 90 ; betreffend toezending van patentroles over het laatste trimester van 1812; aan de inhoud te voldoen
327017-01-1813pagina136No 14. Ingekomen brief van de Prefect van 17-01-1813 nr. 57 ; betreffend keizerlijk decreet dd 04-01-1813 de gemeente verplichtend 7 paarden te leveren; aan de onhoud te voldoen
327022-01-1813pagina136No 15. Ingekomen brief van de Prefect van 22-01-1813 nr. 72b ; betreffend verzoek aan de maire van Holwerd om op 23 en 24-01 naar de prefekture te komen ; omdat de tijd voor zaterdag te kort is zal ik mij op zondag 24 naar Leeuwarden begeven
327018-01-1813pagina136No 16. Ingekomen brief van de Prefect van 18-01-1813 nr. 60b ; betreffend toezending van een lijst van te betalen ???????????? door ongeschikt verklaarde dienstplichtige in deze gemeente; de bedoelde dienstplichtige over de som van zijn aanslag te informeren
327019-01-1813pagina136No 17. Ingekomen brief van de Prefect van 19-01-1813 nr. 66a ; betreffend informatie dat de bij besluit van 17-01 nr. 57 gevorderde paarden op 27-01 in Leeuwarden moeten zijn; aan de inhoud te voldoen
327016-01-1813pagina138No 18. Ingekomen brief van de Prefect van 16-01-1813 nr. 32 ; betreffend een door de gemeente ontvanger van Holwerd te storten som van 560 franken; V.k.a.
327021-01-1813pagina138No 19. Ingekomen brief van de Prefect van 21-01-1813 nr. 49 ; betreffend authorisatie om 25fr.80ctm. verzorgingskosten voor ????????????????????????????????? te betalen; een mandaat af te geven
327024-01-1813pagina138No 20. Ingekomen brief van de Prefect van 24-01-1813 nr. 66 ; betreffend kennisgiving aan de zich met verlof in de gemeente ophoudende kustkanonniers zich uiterlijk op 01-02 te Delfzijl te bevinden; de kustkanonniers in deze gemeente direct te informeren
327025-01-1813pagina140No 1. Ingekomen brief van de Prefect van 25-01-1813 nr. 1145 ; betreffend het kappen van aan gemeenten en liefdadigheidsgestichten behorende bossen; V.k.a. zich overeenkomstig te gedragen
327027-01-1813pagina140No 2. Ingekomen brief van de Prefect van 27-01-1813 nr. 110 ; betreffend het leveren van ruiters ter versterking van ZM leger; V.k.a.
327027-01-1813pagina140No 3. Ingekomen brief van de Prefect van 27-01-1813 nr. 104 ; betreffend het traktement van de veldwachters over 1812; V.k.a.
327029-01-1813pagina140No 4. Ingekomen brief van de Prefect van 29-01-1813 nr. 67 ; betreffend gelasting van de maires en municipaal ontvangers over 1812 een extra bijdrage uit de gemeentelijke inkomsten te leveren; de nodige opdrachten te geven
327029-01-1813pagina140No 5. Ingekomen brief van de Prefect van 29-01-1813 ; betreffend personen die nog geen familienaam hebben aangenomen; de ingezetenen te informeren
327001-02-1813pagina142No 6. Ingekomen brief van de Prefect van 01-02-1813 nr. 3b ; betreffend uitvoering van het Keizerlijk Decreet van 20-01-181? omtrent de dienstplichtigen van 1812 met bijgevoegd journaal en alfbetische lijst; aan de inoud te voldoen
327001-02-1813pagina142No 7. Ingekomen brief van de Prefect van 01-02-1813 nr. 200a ; betreffend betaling van gezegeld papier voor de Burgerlijke stand, de drukkosten en de kosten van inbinden; de nodige mandaten te geven
327002-02-1813pagina142No 8. Ingekomen brief van de Prefect van 02-02-1813 nr. 18? ; betreffend kosten voor gewapende en gemonteerde ruiters; V.k.a.
327003-02-1813pagina142No 9. Ingekomen brief van de Prefect van 03-02-1813 nr. 19a ; betreffend toestemming van ZM aan nog niet opgeroepen dienstplichtigen uit 1809 t/m 1814 in het 2de regiment lichte cavallerei te worden geplaatst; de ingezetenen der gemeente te informeren
327003-02-1813pagina142No 10. Ingekomen bericht van de controleur J. Pineau van 03-02-1813 nr. 109 ; betreffend patentlijsten van 1813; aan de inhoud te voldoen
327006-02-1813pagina144No 11. Ingekomen brief van de Prefect van 06-02-1813 nr... ; betreft een gemeenschappelijke vergadeing van de Maires van het kanton Holwerd over de vrijwilligers van dit Kanton. Aan de inhoud te voldoen.
327004-02-1813pagina144No 12. Ingekomen brief van de Prefect van 04-02-1813 nr. 143 ; betreft binnenlandsche paspoorten. V.k.a.
327008-02-1813pagina144No 13. Ingekomen brief van de Prefect van 08-02-1813 nr. 55 ; betreffend het door de gemeente bij decreet van 04-01-1813 te leveren aantal paarden; aan de inhoud te voldoen
327011-01-1813pagina144No 14. Ingekomen bericht van de maire van de gemeente VrouwenParochie 11-01-1813 ; betreffend een uittreksel uit de burgerlijke stand aangaande de te Holwerd geboren thans overleden Jan Hendriks de Bruin; V.k.a.
327012-02-1813pagina144No 15. Ingekomen brief van de Prefect van 12-02-1813 nr. 82 ; betreffend een te versturen bericht aan de Maire van Amreland; aan de inhoud te voldoen
327003-02-1813pagina146No 16. Ingekomen brief van de Prefect van 08-02-1813 nr. 209 ; betreffend het door notarissen te ontvangen tarief aan gaande de verhuur van vastgoed aan gestichten van liefdadigheid en openbaar onderwijzer ; V.k.a.
327006-02-1813pagina146No 17. Ingekomen brief van de Prefect van 06-02-1813 nr. 224a; betreffend heelmeesters die tevens werkzaam zijn als apotheker; de in deze gemeente werkzame heelmeesters te informeren
327009-02-1813pagina146No 18. Ingekomen brief van de Prefect van 09-02-1813 nr. 65 ; betreffend tijd en plaats van de loting van dienstplichtigen van 1812 arrondissement Leeuwarden; de betreffende personen te informeren
327009-02-1813pagina146No 19. Ingekomen brief van de Prefect van 09-02-1813 nr. 250a ; betreffend een in te vullen tabel aangaande zich in de gemeente bevindende doofstommen; aan de inhoud te voldoen
327010-02-1813pagina146No 20. Ingekomen brief van de Prefect van10-02-1813 nr. 254a; betreffend uitgaven ingevolge de wet van 13-06-1790 tbv reizende bedelaars; V.k.a. zich overeenkomstig te gedragen
327013-02-1813pagina148No 21. Ingekomen brief van de Prefect van13-02-1813 nr. 262 ; betreffend doorreizende vreemdelingen; V.k.a. zich overeenkomstig te gedragen
327010-02-1813pagina148No 22. Ingekomen brief van de Prefect van10-02-1813 nr. 66a ; betreffend prijsbepaling van een ration brood in de herbergen; V.k.a.
327015-02-1813pagina148No 23. Ingekomen brief van de Prefect van15-02-1813 nr. 96a ; betreffend overeenkomst met bakkers aangaande het aan op mars zijnde troepen te verstrekken brood; zijnde niet van toepassing V.k.a.
327016-02-1813pagina148No 24. Ingekomen brief van de Prefect van16-02-1813 nr. 108? ; betreffend arrestatie en opbrengen van derserteurs; V.k.a. zich overeenomstig te gedragen
327016-02-1813pagina148No 25. Ingekomen brief van de Prefect van16-02-1813 nr. 109b ; betreffend een alfabetische lijst van dienstplichtigen uit deze gemeente; aan de inhoud te voldoen
327017-02-1813pagina150No 26. Ingekomen brief van de Prefect van 17-02-1813 nr. 116a ; betreffend 19 diensplichtigen van 1812 welke door deze gemeente in een contingent moeten worden geplaatst ; de ingezetenen te informeren
327026-02-1813pagina150No 27. Ingekomen brief van de Prefect van 26-02-1813 nr. 411 ; betreffend de nog door de gemeente te leveren paarden ; aan de inhoud te voldoen
327026-02-1813pagina150No 28. Ingekomen brief van de Prefect van 26-02-1813 nr. 165 ; betreffend het uitstellen van de dag der loting van dienstplichtigen ; ter kennis van de dienstplichtigen en ingezetenen te brengen
327015-02-1813pagina150No 29. Ingekomen brief van de Prefect van15-02-1813 nr. 292 ; betreffend politie en het recht van visserij ; ter kennis van de ingezetenen gebracht
327020-02-1813pagina150No 30. Ingekomen brief van de Prefect van 20-02-1813 nr. 315 ; betreffend hetgeen aan apothekers weduwen is toegestaan en aan weduwen van heelmeesters verboden; V.k.a.
327023-02-1813pagina150No 31. Ingekomen brief van de Prefect van 23-02-1813 nr. 161 ; betreffend dienstplichtigen met recht op vrijstelling of alternatieve plaatsing; V.k.a. zich overeenkomstig te handelen
327026-02-1813pagina152No 1. Ingekomen brief van de Prefect van 26-02-1813 nr. 176 ; betreffend zittingsdagen en -uren van de Recruterings Raad voor de keuring van dienstplichtigen en het aannnemen van plaatsvervangers; de inhoud aan de ingezeten van deze gemeente bekend te maken
327026-02-1813pagina152No 2. Ingekomen brief van de Prefect van 26-02-1813 nr. 176b ; betreffend de personen die voor de Raad van Recrutering moeten verschijnen ? ; de belanghebbenden te informeren
327004-03-1813pagina152No 3. Ingekomen brief van de Prefect van 04-03-1813 nr. 156 ; betreffend de niet geeffectueerde overstorting van gemeente effecten; te berichten dat deze gemeente geen effecten heeft
327006-03-1813pagina152No 4. Ingekomen brief van de Prefect van 06-03-1813 nr. 403a ; betreffend zuivering van aangespoelde goederen; V.k.a.
327008-03-1813pagina152No 5. Ingekomen brief van de Prefect van 08-03-1813 nr. 416 ; betreffend het Keizerlijk Decreet van 25-02-1813 aangaande de veiligheid van de staat met lastgeving de inhoud in het frans en het nederlands bij de ingezetenen bekend te maken; aan de inhoud te voldoen
327012-03-1813pagina154No 6. Ingekomen brief van de Prefect van 12-03-1813 nr. 440 ; betreffend verhuur van greidland aan de armvoogden van Holwerd; V.k.a.
327010-03-1813pagina154No 7. Ingekomen brief van de Prefect van 16-03-1813 nr. 177 ; betreffend verificatie van de gemeente kassen ; wegens niet van toepassing V.k.a.
327011-03-1813pagina154No 8. Ingekomen brief van de Prefect van 11-03-1813 nr. 297 ; betreffend inwerking stellen van de patentroles van 1813 ; V.k.a. zich overeenkomstig te gedragen
327016-03-1813pagina154No 9. Ingekomen brief van de Prefect van 16-03-1813 nr. 468a ; betreffend het slechten der wegen ; dmv de nodige opdrachten iedereen aan de inhoud te laten voldoen
327017-03-1813pagina154No 10. Ingekomen brief van de Prefect van 17-03-1813 nr. …...; betreffend bekendmakng van de in actieve dienst gestelde dienstplichtigen van 1812 ; op bebruikelijke wijze aan te plakken
327017-03-1813pagina156No 11. Ingekomen brief van de Prefect van 17-03-1813 nr. 322 ; betreffend betaling van de bij Keizerlijk Decreet van 04-01-1813 in dit departement geleverde paarden; belanghebbenden te informeren
327019-03-1813pagina156No 12. Ingekomen brief van de Prefect van 19-03-1813 nr. 482 ; betreffend het onderbrengen van Keizerlijke Douanes in de gemeente; V.k.a. zich overeenkomstig te gedragen
327019-03-1813pagina156No 13. Ingekomen bericht van de controleur Pineau van 19-03-1813 nr. 149 ; betreffend uittreksels uit de belasting verklaringen van deze gemeente; V.k.a.
327019-03-1813pagina156No 14. Ingekomen brief van de Prefect van 19-03-1813 nr. 341 ; betreffend tevredenheidsbetuiging omtrent hetgeen door de gemeente is gedaan omtrent het traktement der veldwachters ; V.k.a.
327020-03-1813pagina156No 15. Ingekomen bericht van de controleur Pineau van 20-03-1813 nr. 153 ; betreffend toezending van de patentroles; V.k.a.
327001-04-1813pagina158No 01. Ingekomen brief van de Prefect van 01-04-1813 nr. 566 ; betreffend het niet afgeven van paspoorten aan vrouwen en kinderen van publieke functionarissen; V.k.a.
327029-03-1813pagina158No 02. Ingekomen brief van de Prefect van 29-03-1813 nr. 550 ; betreffend in het departement geslagen en naar elders te vervoeren olie; aan de inhoud te voldoen
327008-04-1813pagina158No 03. Ingekomen brief van de Prefect van 08-04-1813 nr. 30 ; betreffend de lichting van paarden ; aan de inhoud te voldoen
327005-04-1813pagina158No 04. Ingekomen brief van de Prefect van 05-04-1813 nr. 413 ; betreffend de belasting op runderen, paarden en schapen; V.k.a.
327007-04-1813pagina158No 05. Ingekomen brief van de Prefect van 07-04-1813 nr. 424 ; betreffend de benoeming van répartiteurs over 1814 ; V.k.a. dienovereenkomstig te handelen
327005-04-1813pagina160No 6. Ingekomen brief van de Prefect van 05-04-1813 nr. 221 ; betreffend overstorting van waarde effecten eigen aan de gemeenten van de Hollandse departementen ; V.k.a.
327005-04-1813pagina160No 7. Ingekomen bericht van de Intendant van Binnenlandsche Zaken in Holland ; betreffend hezelfde onderwerp ; V.k.a.
327012-04-1813pagina160No 8. Ingekomen brief van de Prefect van 12-04-1813 nr. 68 ; betreffend de levering van treinpaarden ; V.k.a. aan de inhoud gtevoldoen
327006-04-1813pagina160No 9. Ingekomen brief van de Prefect van 06-04-1813 nr. 230 betreffend de achterstalligheid van de armekas van Holwerd; V.k.a.
327012-04-1813pagina160No 10. Ingekomen brief van de Prefect van 12-04-1813 nr. 65 ; betreffend de belasting verklaringen aangaande de dienstplichtigen van de lichting van 1812; aan de inhoud te voldoen
327012-04-1813pagina162No 11. Ingekomen brief van de Prefect van 12-04-1813 nr. 640 ; betreffend de verblijfskosten van veroordeelden en gearresteerden die in gevangenissen zijn opgesloten ; V.k.a. overeenkostig te handelen
327012-04-1813pagina162No 12. Ingekomen brief van de Prefect van 12-04-1813 nr. 641 ; betreffend het zoeken, meenemen en verkopen van kievitseieren ; de ingezetenen te informeren
327013-04-1813pagina162No 13. Ingekomen brief van de Prefect van 13-04-1813 nr. 78 ; betreffend het overlijden van Nicolas Pierre Buisman ; V.k.a. aan de inhoud te voldoen
327015-04-1813pagina162No 14. Ingekomen brief van de Prefect van 15-04-1813 nr. 100 ; betreffend het vormen van een nationale garde ; aan de inhoud te voldoen
327016-04-1813pagina162No 15. Ingekomen brief van de Prefect van 16-04-1813 nr. 101 ; betreffend de oprichting en formatie van vier regimenten Gardes d'Honneur ; V.k.a. te ingezetenen te informeren
327018-04-1813pagina164No 16. Ingekomen brief van de Prefect van 18-04-1813 nr. 1162; betreffend oprichting en formatie van 4 regimenten Gardes d'Honneur tevens benevens de vereiste uitvoering te geven van art. 16 van het K Decreet van 05-04; hieraan te voldoen
327021-04-1813pagina164No 17. Ingekomen brief van de Prefect van 21-04-1813 nr. 148 ; betreffend de organisatie van de Nationale Garde; V.k.a. aan de uitnodiging te voldoen
327022-04-1813pagina164No 18. Ingekomen brief van de Prefect van 22-04-1813 nr. 169 ; betreffend de Gardes d'Honneur ; V.k.a.
327027-04-1813pagina164No 19. Ingekomen brief van de Prefect van 27-04-1813 nr. 217 ; betreffend te leveren metselaars, timmerlui, aardkarren en paarden, en grondwerkers; aan de inhoud te voldoen
327027-04-1813pagina164No 20 Ingekomen brief van de Prefect van 27-04-1813 nr. 288 ; betreffend dienstweigeraars van de lichting 1812 uit dit kanton alsook de plaatsvervangers van bedoelde dienstweigeraars; de betrokkenen te informeren
327027-04-1813pagina166No 1. Ingekomen brief van de Prefect van 27-04-1813 nr. 219 ; betreffend inkwartiering van militairen bij employees van de verenigde Rechten; V.k.a.
327030-04-1813pagina166No 2. Ingekomen brief van de Prefect van 30-04-1813 nr. 229 ; betreffend gedesigneerden bij de Nationale Garde; de belanghebbenden in kennis te stellen
327030-04-1813pagina166No 3. Ingekomen bericht van de heer adjunct maire van Ameland van ..........; betreffend te leveren aardkar met paard, metselaars en grondwerkers voor het kanton Holwerd; V.k.a.
327005-05-1813pagina166No 4. Ingekomen brief van de Prefect van 05-05-1813 nr. 34 ; betreffend te leveren aardkar met paard, metselaars en grondwerkers voor het kanton Holwerd; hieraan te voldoen
327005-05-1813pagina166No 5. Ingekomen brief van de Prefect van 05-05-1813 nr. 28 ; betreffend informatie aangaande dag, tijd en plaats van de loting voor de gedesigneerden tot de Nationale Garde; aan de inhoud te voldoen en tijdig aan de Mairie te zijn
327001-05-1813pagina166No 6. Ingekomen brief van de Prefect van 01-05-1813 nr. .... ; betreffend de verspreiding van een manifest van de Keizer van Rusland ? en de Koning van Pruisen; hieraan zo nauwkeurig mogelijk te voldoen
327001-05-1813pagina168No 7. Ingekomen brief van de Prefect van 01-05-1813 nr. 554 ; betreffend een verzoek tot opgave van de classicale landverdeling en het bedrag der belastingen aan de raad van arrondissement Leeuwarden; hieraan te voldoen
327001-05-1813pagina168No 8. Ingekomen brief van de Prefect van 01-05-1813 nr. 549 ; betreffend door Brendis a Brandis gedane verschotten vanwege geleverde paarden; aan de inhoud te voldoen
327011-05-1813pagina168No 9. Ingekomen brief van de Prefect van 11-05-1813 nr. 68 ; betreffend informatie der, tot de formatie van de Nationale Garde, gedesigneerde personen; de inhoud bij R.R. Bleinsma en T.C. Peizel te brengen
327011-05-1813pagina168No 10. Ingekomen brief van de Prefect van 11-05-1813 nr. 79 ; betreffend de te leveren aardkar en paarden; met concurrentie van de Maires van Nes en Ternaard hieraan te voldoen
327014-05-1813pagina168No 11. Ingekomen brief van de Prefect van 14-05-1813 nr. 806b ; betreffend het verzoek de stalknecht bij de Keizerlijke Stoeterij te Borculo, bij aankomst te Holwerd alle hulp te geven; overeenkomstig te handelen
327013-05-1813pagina170No 12. Ingekomen brief van de Prefect van 13-05-1813 nr. .... ; betreffend de transportkosten der Gendarmerie van Holwerd naar Ameland; V.k.a.
327015-05-1813pagina170No 13. Ingekomen brief van de Prefect van 15-05-1813 nr. .... ; betreffend de opgave van benodigdheden waarvan de manschappen der Nationale Garde voorzien moeten zijn; de inhooud ter kennis der belanghebbenden te brengen
327017-05-1813pagina170No 14. Ingekomen brief van de Prefect van 17-05-1813 nr. 211d ; betreffend een uitgesproken vonnis over dienstweigeraars van het kanton Holwerd; op de gewone wijze aan te plakken
327017-05-1813pagina170No 15. Ingekomen brief van de Prefect van 17-05-1813 nr. 306 ; betreffend een te verzenden verklaring gerequireerd bij art. 5 van het besluit van de heer Intendant van Binnenlandse Zaken van 10 maart jl.; aan de inhoud te voldoen
327014-05-1813pagina170No 16. Ingekomen brief van de Prefect van 14-05-1813 nr. 301 ; betreffend de verzekering der gemeente inkomsten ; de gemeenteontvanger, de heer A. Joha te verwittigen ten einde zich naar zijn verantwoordelijkheden te gedragen
327014-05-1813pagina172No 17. Ingekomen brief van de Prefect van 14-05-1813 nr. 300 ; betreffend markten en veilplaatsen; niet van toepassing zijnde V.k.a.
327015-05-1813pagina172No 18. Ingekomen brief van de Prefect van 15-05-1813 nr. 302a ; betreffend het aanschaffen van het blad 'Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding' ; van dit blad te voorzien
327021-05-1813pagina172No 19. Ingekomen brief van de Prefect van 21-05-1813 nr. 837 ; betreffend een tabel der industriële statestieken over 1812 ; aan de inhoud te voldoen
327020-05-1813pagina172No 20. Ingekomen brief van de Prefect van 20-05-1813 nr. 833a ; betreffend het in onderscheidene gemeentes informeren van onderwijzers een dankzegging te houden ivm de door ZM de K. en K. behaalde zege te Luzern; de leraren te informeren
327022-05-1813pagina172No 21. Ingekomen brief van de Prefect van 22-05-1813 nr. 153a ; betreffend het verzoek in deze gemeente de stationering van een brigade gendarmerie te continueren; V.k.a.
327024-05-1813pagina174No 22. Ingekomen brief van de Prefect van 24-05-1813 nr. 856 ; betreffend de benoeming van de heer H.J. Bierman tot Maire van deze gemeente na overlijden van de heer B.D.Bokma; V.k.a. en op de verlangde tijd bij de Prefectúre aanwezig te ijn
327031-05-1813pagina174No 1. Ingekomen brief van de Prefect van 31-05-1813 nr. 210 ; betreffend aanschrijving om Dirk Kriste zich, als plaatsvervanger van R.R. Bleinsma bij de Nationale Garde, te laten melden op het toernooiveld te Leeuwarden; aan de inhoud te voldoen
327028-05-1813pagina174No 2. Ingekomen brief van de Prefect van 28-05-1813 nr. 332 ; betreffend de budgetten voor 1813; aan de inhoud te voldoen
327010-06-1813pagina174No 3. Ingekomen brief van de Prefect van 10-06-1813 nr. 120 ; betreffend het informeren van de leraren over de te houden dankzegging voor de door ZM de KK behaalde overwinning te Wurschen; de leraren te informeren
327008-06-1813pagina176No 4. Ingekomen brief van de Prefect van 08-06-1813 nr. 693 ; betreffend het onderhoud van departementale wegen ; de belanghebbenden te informeren
327012-06-1813pagina176No 5. Ingekomen brief van de Prefect van 12-04-1813 nr. 953 ; betreffend de uitnodiging twee geschikte personen op te geven voor de vacature van adjunct maire ; aan de inhooud te voldoen
327011-06-1813pagina176No 6. Ingekomen brief van de Prefect van 11-06-1813 nr. 952 ; betreffend de installatie van de heer H.J.Bierman tot maire van Holwerd; V.k.a.
327012-06-1813pagina176No 7. Ingekomen brief van de Prefect van 12-06-1813 nr. 969a ; betreffend een tabel van gehoornde dieren ; aan de inhoud te voldoen
327009-06-1813pagina178No 8. Ingekomen brief van de Prefect van 09-06-1813 nr. 52a ; betreffend de prijsbepaling voor het tweede trimester van 1813 van een rantsoen brood in de herbergen ; V.k.a.
327012-06-1813pagina178No 9. Ingekomen brief van de Prefect van 12-06-1813 nr. 956a ; betreffend de veeartsen ; zijnde niet van toepassing V.k.a.
327014-06-1813pagina178No 10. Ingekomen brief van de Prefect van 14-06-1813 nr. 371 ; betreffend het te betalen honderdste deel van de gemeente inkomsten; aan de inhoud te voldoen
327018-06-1813pagina178No 11. Ingekomen brief van de Prefect van 18-06-1813 nr. 402 ; betreffend de verhuur van 3 pondemaat grasland uit de Hofskeeg; V.k.a. overeenkomstig te handelen.
327014-06-1813pagina180No 12. Ingekomen brief van de Prefect van 14-06-1813 nr. 370b ; betreffend verificatie van de gemeentelijke kas; overeenkomstig te handelen
327022-06-1813pagina180No 13. Ingekomen brief van de Prefect van 22-06-1813 nr. 409 ; betreffend de kennisgeving van de betaling van het verplichte tiende deel van het onr. oerendgoed der Eeredienst over de dienst van 1812; een mandaat ter bertaling af te geven
327022-06-1813pagina180No 14. Ingekomen brief van de Prefect van 22-06-1813 nr. 1022 ; betreffend het aannemen van familienamen; aan de inhoud te voldoen
327030-06-1813pagina182No 1. Ingekomen brief van de Prefect van 30-06-1813 nr. 802b ; betreffend de belasting op runderen, paarden en schapen over 1813; aan de inhoud te voldoen
327023-06-1813pagina182No 2. Ingekomen brief van de Prefect van 23-06-1813 nr. 156 ; betreffend de dienstweigeraar Klaas Pieters Kablauw en de op te roepen Theunis Martens Bouta in plaats daar van; aan de inhoud te voldoen door aanschrijving van Theunis Martens Bouta
327028-06-1813pagina182No 3. Ingekomen brief van de Prefect van 28-06-1813 nr. 1045 ; betreffend benoeming en installatie van W. van Kleffens als adjunct ; de heer W.van Kleffens te verwittigen etc.
327004-07-1813pagina182No 4. Ingekomen berichtvan de heer vrederechter van het kanton Holwerd van 04-07-1813 ........ ; betreffend het door de gendarmerie transporteren van de stukken van convictie van beschuldigden met circulaire van de Keizerlijke Procureur ; V.k.a.
327030-06-1813pagina182No 5. Ingekomen brief van de Prefect van 30-06-1813 nr. 1071 ; betreffend het oproeping der kantonale vergaderingen; V.k.a.
327030-06-1813pagina182No 6. Ingekomen brief van de heer president der onderscheidenen sectie der cantonnen etc. van 05-04-1813 nr. 221 ; betreffend oproeping der onderscheiden sectie van dit kanton; de ingezeten te informeren
327006-07-1813pagina184No 7. Ingekomen brief van de Prefect van 06-07-1813 nr. 1112 ; betreffend de benoemig van de heer van Haegen van Hússen tot onderprefect van arrondissement Leeuwarden; V.k.a.
327006-07-1813pagina184No 8. Ingekomen brief van de Prefect van 06-07-1813....... ; betreffend kennisgeving van de aanvaarding van de post als onderprefect van het arrondissement Leeuwarden;V.k.a.
327007-07-1813pagina184No 9. Ingekomen brief van de Prefect van 07-07-1813....... ; betreffend de toezending van de burgerkaarten van de in het burgerregister van deze gemeente ingeschreven personen ;aan de inhoud te voldoen
327010-07-1813pagina184No 10. Ingekomen brief van de Prefect van 10-07-1813 nr. 1115 ; betreffend een rekest van de heer Jentje Cats cum uxore; aan de inhoud te voldoen
327010-07-1813pagina184No 11. Ingekomen brief van de Prefect van 10-07-1813 nr. 459 ; betreffend verzoek om uitbetaling, ten behoeve van de erven, van door wijlen de heer Bokma voor de dienst gedane uitgaven ; een mandaat af te geven
327012-07-1813pagina186No 12. Ingekomen brief van de Prefect van 12-07-1813 nr. 57 ; betreffend een tegen een dienstweigeraar uit het kanton Holwerd van de klasse 1812 uitgesproken vonnis; op de gewone wijze aan te plakken
327015-07-1813pagina186No 13. Ingekomen brief van de Prefect van 15-07-1813 div. ; betreffend de vleesconsumptie in deze gemeente over de jaren 1809 t/m 1812; aan de inhoud te voldoen
327017-07-1813pagina186No 14. Ingekomen brief van de Prefect van 17-07-1813 nr. 5 ; betreffend een herinnering aangaande de afgifte van paspoorten; dienovereenkomstig te handelen
327022-07-1813pagina186No 15. Ingekomen brief van de Prefect van 22-07-1813 ........ ; betreffend de liquidatie over een rekening van de maire van de gemeente Holwerd over 1813; met de municipaal raad te overleggen om hieraan te voldoen
327021-07-1813pagina186No 16. Ingekomen brief van de Prefect van 21-07-1813 nr. 6 ; betreffend de verbouw van veldvruchten in deze gemeente over 1813 ; dienovereenkomstig te handelen
327022-07-1813pagina188No 17. Ingekomen brief van de Prefect van 22-07-1813 nr. 1 ; betreffend het onschuldig zijn aan het leveren van fournituren aan de gendarmerie; V.k.a.
327026-07-1813pagina188No 18. Ingekomen brief van de Prefect van 26-07-1813 nr. 5 ; betreffend een aanschrijving om mij op gestelde dag en tijd ten huize van de maire van Leeuwarden te begeven; mij op tijd en plaats te bevinden
327026-07-1813pagina188No 19. Ingekomen brief van de Prefect van 26-07-1813 nr. 8 ; betreffend de wolinzameling in deze gemeente over 1813; aan de inhoud te voldoen;
327028-07-1813pagina190No 1. Ingekomen brief van de Prefect van 28-07-1813 nr. 1b ; betreffend voortaan de verificatie der gemeentekas aan de prefekt te sturen ; V.k.a. aan de inhoud te voldoen
327027-07-1813pagina190No 2. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 27-07-1813 nr. 2 ; betreffend het op maken van een journaal van de inschrijving der dienstplichtigen; aan de inhoud te voldoen
327002-08-1813pagina190No 3. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 02-08-1813 nr. 12b ; betreffend het gelasten van de leraren op 15 augustus een Te Deum te zingen bij gelegenheid van de verjaardag van ZM de Keizer Koning; aan de inhoud te voldoen
327002-08-1813pagina190No 4. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 02-08-1813 nr. 8 ; betreffend het uivoerbaar verklaren van de aanvullende roles der patenten; V.k.a.
327003-08-1813pagina190No 5. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 03-08-1813 nr. 15 ; betreffend kennisgeving omtrent het ontstaan van epidemische ziektes; V.k.a.
327002-08-1813pagina192No 6. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 02-08-1813 nr. 11 ; betreffend een fourage- en consumptietabel aangaande hooi en stro; aan de inhoud te voldoen
327004-08-1813pagina192No 7. Ingekomen brief van de Prefect van 04-08-1813 nr. 1273 ; betreffend het houden der repertoire; V.k.a. dienovereenkomstig te handelen
327031-07-1813pagina192No 8. Ingekomen brief van de Prefect van 31-07-1813 nr. 1250b ; betreffend de opbrengst van graan en veldvruchten in 1813; aan de inhoud te voldoen
327006-08-1813pagina192No 9. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 06-08-1813 nr. 5 ; betreffend personen aangewezen voor de Sédentaire Garde, met tijd en plaats aanduiding voor het aanbieden van plaatsvervangers; de belanghebbenden te informeren
327009-08-1813pagina192No 10. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 09-08-1813 ....... ; betreffend het te velde bewaren van granen; V.k.a.
327021-08-1813pagina194No 11. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 21-08-1813 nr. 27 ; betreffend de ontsnapping van krijgsgevangenen; kva hiernaar te handelen
327025-08-1813pagina194No 12. Ingekomen brief van de Prefect van 25-08-1813 nr. 604 ; betreffend lastgeving aan de minicipale ontvanger om achterstallige pacht van landerijen en huur van huizen, te innen;V.k.a.
327023-08-1813pagina194No 13. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 23-08-1813 ....... ; betreffend zitting der Raad van Rekrutering ter beoordeling van vermeend rechthebbenden op vrijstelling en voor aanbieders van plaatsvervangers; de belanghebbenden te informeren
327023-08-1813pagina194No 14. Ingekomen brief van de Prefect van 23-08-1813 nr. 1370 ; betreffend een rekest van de Brantgummer schippers aangaande de Bornwirder vaart en hey oude Ried; aan de inhoud te voldoen
327028-08-1813pagina196No 1. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 28-08-1813 nr. 23a; betreffend toezending van de uitvoerbaar verklaarde belasting roles op runderen, schapen etc.; aan de inhoud te voldoen
327027-08-1813pagina196No 2. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 27-08-1813 nr. 21 ; betreffend alle personen die niet aan hun verplichtingen als diensplichtige voldoen; V.k.a. en dienovereenkomstig te handelen
327018-08-1813pagina196No 3. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 08-09-1813 nr. 27 ; betreffend de dienst der Nationale Garde; V.k.a.
327008-09-1813pagina196No 4. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 08-09-1813 nr. 31 ; betreffend een aan eigenaren van wegens de veepest gedode dieren, toegestane vrijwaring; V.k.a.
327003-09-1813pagina196No 5. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 03-09-1813 nr. 23 ; betreffend het aan de depertement te vergoeden bedrag voor diegenen die zich laten vervangen voor de Nationale Garde; V.k.a.
327012-09-1813pagina198No 6. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 12-09-1813 nr. 27 ; betreffend het recht van dienstplichtigen van de lichting 1813 vervangers te nemen; aan de inhoud te voldoen
327015-09-1813pagina198No 7. Ingekomen brief van de Prefect van 15-09-1813 ........ ; betreffend de bekendmaking van de voor actieve dienst opgeroepen dinstplichtigen uit het kanton Holwerd lichting 1813 ; op de gewone wijze aan te plakken
327015-09-1813pagina198No 8. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 15-09-1813 nr. 32 ; betreffend de verzorging van geestlijk beperkten ; aan de inhoud te voldoen
327018-09-1813pagina198No 9. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 18-09-1813 nr. 9 ; betreffend restitutie van voorschotten aangaande zonder halster en ijzers geleverde paarden; V.k.a.
327015-09-1813pagina198No 10. Ingekomen brief van de Prefect van 15-09-1813 nr. 1455b ; betreffend een aan de maire van Ternaard toegestuurde kopie van de doopregisters der gecombineerde gemeenten Foudgum, Raard, Hiaure en Bornwird; V.k.a.
327025-09-1813pagina200No 11. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 25-09-1813 nr. 35 ; betreffend de onderscheiden dominees te gelasten tot het zingen van een Te Deum n.a.v. de door Zijne Majesteit de Keizer Koning behaalde overwinning te Dresden; aan de inhoud te voldoen
327025-09-1813pagina200No 12. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 27-04-1813 nr. 33 ; betreffend een uittreksel van de disrtibutie uit het fonds der non-valeurs; aan de inhoud te voldoen
327008-10-1813pagina202No 1. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 08-10-1813 nr. 41 ; betreffend mededeling omtrent een bende gauwdieven, groot vijftig joden, zich bevindend in het departement van de Lippe; V.k.a. overeenkomstig te handelen
327013-10-1813pagina202No 2. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 13-10-1813 nr. 18 ; betreft de betaling van het prelevement voor de Reserve Compagnie. Aan de inhoud te voldoen.
327012-10-1813pagina202No 3. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 12-10-1813 nr. 38 ; betreffend het verzoek de veldwachters te gelasten om leden der Nationale Garde tijd en plaats van bijeenkomst aan te zeggen ; aan de inhoud te voldoen
327011-10-1813pagina202No 4. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 11-10-1813 nr. 16 ; betreffend de voornamen der ??????? ; V.k.a.
327018-10-1813pagina202No 5. Ingekomen brief van de Prefect van 18-10-1813 nr. 504 ; betreffend de aflossing van het halve contingent der actieve dienstplichtigen in de Nationale Garde; de betrokken personen in kennis te stellen
327018-10-1813pagina204No 6. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 18-10-1813 nr. 49 ; betreffend afgifte van paspoorten naar Parijs; V.k.a.
327018-10-1813pagina204No 7. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 18-10-1813 nr. 52 ; betreffend de departementale wegen in Friesland; V.k.a.
327026-10-1813pagina204No 8. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 26-10-1813 nr. 62 ; betreffend verbod op sterke drank opslag in logementen of herbergen bij de maires in huis gebruik; V.k.a.
327025-10-1813pagina204No 9. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 25-10-1813 nr. 48 ; betreffend de inkwartiering van officieren van de Nationale Garde; dienovereenkomstig te handelen
327028-10-1813pagina204No 10. Ingekomen brief van de Prefect van 28-10-1813 nr. 562 ; betreffend toezending van de lijst van dienstplichtigen in de gemeente; dienovereenkomstig te handelen
327029-10-1813pagina204No 11. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 29-10-1813 nr. 59 ; betreffend de afgifte van paspoorten aan leden van de douane; V.k.a.
327004-11-1813pagina206No 1. Ingekomen brief van de Prefect van 04-11-1813 nr. 602 ; betreffend wegens verlof afwezige kustkanonniers; aan de inhoud ogenblikkelijk te voldoen
327005-11-1813pagina206No 2. Ingekomen brief van de heer onderprefect van 05-11-1813 nr. 58 ; betreffend de prijsbepaling voor het vierde trimester van 1813 van een rantsoen brood in de herbergen ; V.k.a.
327011-11-1813pagina206No 3. Ingekomen brief van de Prefect van 11-11-1813 nr. 1759b ; betreffend de kennisgeving dat aan de van Ameland vertrekkende leden der douane enige wapens en goederen zijn ontnomen; V.k.a. dienovereenkomstig te handelen
327015-11-1813pagina206No 4. Ingekomen brief van de Prefect van 15-11-1813 nr. 1758 ; betreffend aanschrijving dat wanner bij nadering vijand Zijne Majesteits troepen Leeuwarden zullen verlaten de orde en rust in deze gemeente zullen worden bewaard en gehandhaafd; V.k.a. dienovereenkomstig te handelen
327023-11-1813pagina206No 5. Ingekomen brief van de heer commandant in Vriesland van 23-11-1813 nr. 84a ; betreffend een proclamatie van de heer keizerlijk overste Rosen met last van directe afkondiging in gemeenten en kerken; aan de inhoud te voldoen
327023-11-1813pagina208No 6. Ingekomen brief van de heer H. van Sminia plaatsvervangend Prefect van 25-11-1813 nr. ...... ; betreffend een bekendmaking met opdracht tot onmiddellijk aanplakken; aan de inhoud te voldoen
327023-11-1813pagina208No 7. Ingekomen brief van de heer H. van Sminia plaatsvervangend Prefect van 28-11-1813 nr. ...... ; betreffend het voortzetten der inningen van de directe belastingen; de ingezetenen snel te informeren
327023-11-1813pagina208No 8. Ingekomen brief van de heer H. van Sminia plaatsvervangend Prefect van 28-11-1813 nr. 12 ; betreffend een dag-order van de heer overste Baron Rosen met last tot onmiddellijk aanplakken; aan te inhoud te voldoen
327023-11-1813pagina208No 9. Ingekomen brief van de heer H. van Sminia plaatsvervangend Prefect van 27-11-1813 nr. 7 ; betreffend het aansporen van de ingezetenen een oranje ????????? te dragen; aan de inhoud te voldoen
327001-12-1813pagina210No 1. Ingekomen brief van de heer Raad van Prefecturen H. van Sminia van 01-12-1813 ..........; betreffend een proclamitie aan de Friesen met opdracht tot aanplakken en publiceren; aan de inhoud te voldoen
327001-12-1813pagina210No 2. Ingekomen brief van commissaris Generaal van 01-12 1813 nr. 1810; betreffend verscheidene proclamties, publicaties en kennisgevingen met opdracht tot aanplakken en publiceren; aan de inhoud te voldoen
327003-12-1813pagina210No 3. Ingekomen brief van de heer Raad van Prefecturen H. van Sminia van 03-12-1813 nr. 1796a ; betreft een proclamatie.
327005-12-1813pagina210No 4. Ingekomen besluit van de Commandant in Friesland van 05-12-1813 nr. 153? ; betreffend een lijst van in actieve dienst gestelde personen bij de Nationale Garde; de betreffenden snel te informeren
327007-12-1813pagina210No 5. Ingekomen brief van Commissaris Generaal van 07-12-1813 nr. 1809? ; betreffend een begeleidend schrijven bij een aantal exemplaren van een besluit van het bestuur der verenigde Nederlanden; als gebruikelijk te publiceren en aan te plakken
327006-12-1813pagina210No 6. Ingekomen brief van de heer H. van Sminia plaatsvervangend Prefect van 06-12-1813 nr. 1803 ; betreffend het openen van registers en de plaatsing van een ?????????bus ter ontvangst van gelden tbv diegenen die zich aanbieden ter bescherming van het vaderland; aan de inhoud te voldoen
327009-12-1813pagina212No 7. Ingekomen brief van commissarissen Generaal van 09-12 1813 nr. 1815; betreffend een proclamatie van ZKH aangaande de souvereiniteit van het verenigd Nederland; aan de inhoud te voldoen
327009-12-1813pagina212No 8. Ingekomen brief van commissarissen Generaal van 09-12 1813 nr. 1817?; betreffend een uittreksel uit het register van het bestuur der verenigde Nederlanden aangaande het openbaar onderwijs; aan de inhoud te voldoen
327014-12-1813pagina212No 9. Ingekomen brief van commissarissen Generaal van 14-12 1813 nr. 704; betreffend de benoeming van Petrus van Lattenburg tot commissaris generaal bij de Pruisische en Russische legers; V.k.a.
327015-12-1813pagina212No 10. Ingekomen brief van ontvanger generaal in Friesland van 15-12 1813 .........; betreffend het betalen van acherstallige belasting door belastingplichtigen; de ingezetenen te informeren
327006-12-1813pagina212No 11. Ingekomen brief van commissarissen Generaal van ??-12 1813 nr. 183; betreffend het zich aangeven van nog hier verbljvende Fransen; ter kennis van de blanghebbenden te brengen
327017-12-1813pagina212No 12. Ingekomen brief van commissarissen Generaal van 17-12 1813 nr. 715; betreffend de ingevolge het Keizerlijk Decreet van 25-03-1813 geleverde ?????????????? paarden; V.k.a.
327021-12-1813pagina214No 13. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van ??-12-1813 nr. 1 ; betreffend een kopie van de aanschrijving dd 18-12 nr. 72? van de Commissarissen Generaal in het Departement Friesland; V.k.a.
327020-12-1813pagina214No 14. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 20-12-1813 ...... ; betreffend benoeming tot Commissaris Generaal in het arrondissement Leeuwarden; V.k.a.
327021-12-1813pagina214No 15. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 21-12-1813 nr. 3 ; betreffend de proclamatie van ZKH aangaande het opvatten der wapenen en het bijeen brengen van fondsen ter verdediging van het vaderland; ter kennis der predikanten te brengen met de opdracht deze vanaf de kansel voor te lezen
327021-12-1813pagina214No 16. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 21-12-1813 nr. 1 ; betreffend 3 publicaties aangaande a. tabak, b. convooien en licenties en c. voortekening der verenigde rechten? ; op de gewone wijze te publiceren en aan te plakken
327021-12-1813pagina214No 17. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 21-12-1813 nr. 2 ; betreffend de posterijen en verzending van stukken; aan de inhoud te voldoen
327022-12-1813pagina214No 18. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 21-12-1813 nr. 4 ; betreffend het op eerste aanvraag te leveren ???????? ; V.k.a.
327020-12-1813pagina216No 19. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 20-12-1813 nr. 5 ; betreffend het werven van manschappen ter verdediging van het vaderland; V.k.a.
327021-12-1813pagina216No 20. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 21-12-1813 nr. 3 ; betreffend een advertentie van de heer Willem Hendrik van Heemstra in LC van 17-12-1813 onder voorkennis van de Commissarissen Generaal; V.k.a.
327024-12-1813pagina216No 21. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 24-12-1813 nr. 4 ; betreffend een kopie van het KB dd 12-12-1813 sub. nr. 5 aangaande paspoorten; V.k.a. dienovereenkomstig te handelen
327021-12-1813pagina216No 22. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 21-12-1813 nr. 2 ; betreffend de ten gevolge het decreet van 25-03-1813 geleverde artillerie paarden; V.k.a.
327021-12-1813pagina216No 23. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 21-12-1813 nr. 1 ; betreffend de aan de staat in eigendom gekomen tabakken; V.k.a.
327027-12-1813pagina216No 24. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 27-12-1813 nr. 6 ; betreffend het luiden der klokken aan het begin van de kerkdiensten; de kerkelijke gemeentes te informeren
327027-12-1813pagina218No 25. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 27-12-1813 nr. 7 ; betreffend een instructie van de commissaris generaal der politie; V.k.a. aan de inhoud te voldoen
327028-12-1813pagina218No 26. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 28-12-1813 nr. 8 ; betreffend de actes van de burgerlijke stand; dienovereenkomstig te handelen
327030-12-1813pagina218No 27. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 30-12-1813 nr. 12 ; betreffend vrijstelling tot de begraven van doden binnen de kerken; V.k.a.
327030-12-1813pagina218No 28. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 30-12-1813 nr. 13 ; betreffend het staatsblad; de ingezetenen te informeren
327029-12-1813pagina218No 29. Ingekomen brief van de commissaris Generaal van 29-12-1813 nr. 754 ; betreffend het journaal en verdere bepalingen aangaande de landmilitie; aan de inhoud te voldoen
327029-12-1813pagina218No 30. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 29-12-1813 nr. 9 ; betreffend een bericht van de Commissaris Generaal voor Binnenlandse Zaken met last tot publicatie en aflezing in de kerken; aan de inhoud te voldoen
327002-01-1814pagina220No 1. Ingekomen brief van de commissaris Generaal van 02-01-1814 nr. 1 ; betreffend de landmilitie; dienovereenkomstig te handelen
327003-01-1814pagina220No 2. Ingekomen brief van de commissaris Generaal van 03-01-1814 nr. 6 ; betreffend een antwoord op het schrijven van 01-01 aangaande geleverde paarden; V.k.a.
327003-01-1814pagina220No 3. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 03-0121814 nr. 15 16 17 ; betreffend een extract van de commissaris generaaal van politie aangaande de koers der Dollar en een resolutie omtrent de paspoorten; aan de inhoud te voldoen
327020-12-1813pagina220No 4. Ingekomen kopie verbaal van handelingen commissaris generaal der politie der verenigde Nederlanden van 20-12-1813 nr. 9; betreffend de paspoorten; aan de inhoud te voldoen
327020-12-1813pagina220No 5. Ingekomen extract kopie van de commissaris generaal der politie der verenigde Nederlanden van 20-12-1813 nr. 5 ; betreffend de ambtenaren en hun werkzaamheden; aan te inhoud te voldoen
327004-01-1814pagina222No 6. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 04-01-1814 nr. 7 ; betreffend steun aan vrouwen en kinderen van diegenen die onder de Nationale Garde voor Delfzijl liggen; V.k.a.
327006-01-1814pagina222No 7. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 06-01-1814 nr. 20 ; betreffend de zetting van rogge- en tarwebrood; dienovereenkomstig te handelen
327006-01-1814pagina222No 8. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 06-01-1814 nr. 18 ; betreffend 1. afgifte van certficaten tot verkrijging van paspoorten, 2. de godsdienstuitoefening op zondag, 3. KB aangaande een gouden muntstuk, 4. het aan officieren beschikbaar stellen van rij- en vaartuigen en 5. gevorderde paarden tbv de artillerie; dienovereenkomstig te handelen en ter kennis van de ingezetenen te brengen
327009-01-1814pagina222No 9. Ingekomen brief van de maire van Nes van 09-01-1814 ........ ; betreffend de alfabetische lijsten van de gemeente Nes; V.k.a.
327008-01-1814pagina222No 10. Ingekomen brief van de Commissarissen Generaal 08-01-1814 nr. 25; betreffend ten geleide der modellen van certificaten voor diegenen die menen recht op vrijstelling van dienstplicht te hebben; V.k.a.
327010-01-1814pagina224No 11. Ingekomen bericht van de commadant van het legioen der Nationale Garde van 10-01-1814 nr. 153;betreffend het afwisselen van manschappen die voor Delfzijl liggen ; de betreffende personen te informeren
327006-01-1814pagina224No 12. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 06-01-1814 nr. 19 ; betreffend het houden van een dank-, vast- en gebedsdag ; de predikanten te informeren
327008-01-1814pagina224No 13. Ingekomen brief van de Commissarissen Generaal 08-01-1814 nr. 21; de schorsing van de loting voor de landmilitie ; V.k.a.
327010-01-1814pagina224No 14. Ingekomen brief van de Commissarissen Generaal 10-01-1814 nr. 30; betreffende orders om de loting voor de landmilitie in de gemeeten Holwerd, Ternaard en Nes te laten doorgaan; dienovereenkomstig te handelen
327011-01-1814pagina224No 15. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 11-01-1814 nr. 10 ; betreffend de geleverde artillerie paarden en de aanbesteding van turf en kaarsen voor wachters en sedentaire hospitalen ; dienovereenkomstig te handelen
327014-01-1814pagina226No 16. Ingekomen bericht van de commadant van het legioen der Nationale Garde van 14-01-1814 nr. 213;betreffend een lijst met personen die zich voor de vesting te Delfzijl bevinden met opdracht om diegenen niet op de lijst der manschappen van de landmilitie voorkomende, die op een aanvullende lijst te zetten; aan de inhoud te voldoen
327015-01-1814pagina226No 17. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 15-01-1814 nr. 7 ; betreffend de koop van masten en teer tbv de heren Sieds Pieters en zoon, te Leeuwarden , van de russische kommandanten; niet van toepassing
327017-01-1814pagina226No 18. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 17-01-1814 nr. 13 ; betreffend een oproep van de heer Sijtzama aan zijn landgenoten; aan de inhoud te voldoen
327018-01-1814pagina226No 19. Ingekomen brief van de Commissarissen Generaal 18-01-1814 nr. 27; betreffende het eervol ontslag van de maires en adjunct maires;V.k.a.
327018-01-1814pagina226No 20. Ingekomen brief van de Commissarissen Generaal 18-01-1814 nr. 27; betreffende de benoeming van de heer Hessel Idzes Bierma tot schout van Holwerd; V.k.a.
327020-01-1814pagina228No 21. Ingekomen bericht van de commadant van het legioen der Nationale Gardes in Friesland van 20-01-1814 ........;betreffend een lijst van vervangers voor diegenen die voor Delfzijl liggen; de betreffende personen te verwittigen
327018-01-1814pagina228No 22. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 18-01-1814 nr. 14 ; betreffend lijst van 16 tot 30 jarige mannen behorende bij de landstorm; aan de inhoud te voldoen
327020-01-1814pagina228No 23. Ingekomen bericht van de commadant van het legioen der Nationale Gardes in Friesland van 20-01-1814 ..........;betreffend de absent gebleven Friezen bestemd voor de aflossing van diegenen die voor Delfzijl liggen; de genoemde persoon te informeren
327021-01-1814pagina228No 24. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 21-01-1814 nr. 30 ; betreffend het begaanbaar maken van door sneeuwbergen versperde wegen; aan de inhoud te voldoen
327018-01-1814pagina228No 25. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 18-01-1814 nr. 27 ; betreffend het staatsblad ; V.k.a.
327018-01-1814pagina230No 26. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 18-01-1814 nr. 8 ; betreffend het afschaffen de franse belastingen Droits Réúnis (accijns op alcoholische dranken) en Droit de Navigation(vaarbelasting) ; de ingezetenen te informeren
327019-01-1814pagina230No 27. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 19-01-1814 nr. 15 ; betreffend 1. een besluit van de commissaris van oorlog aangaande franse goederen, 2. de voor vrijwillige giften geplaatste kisten; aan de inhoud te voldoen en dienovereenkomstig te handelen
327021-01-1814pagina230No 28. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 21-01-1814 nr. 17 ; betreffend de kennisgeving omtrent het zittingsuur van de militieraad; V.k.a.
327022-01-1814pagina230No 29. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 22-01-1814 nr. 16 ; betreffend de producten als rogge en tarwe; aan de inhoud te voldoen
327027-01-1814pagina230No 30. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 27-01-1814 nr. 33 ; betreffend de veeziekte te Utrecht ; V.k.a. dienovereenkomstig te handelen
327001-02-1814pagina232No 1. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 01-02-1814 nr. 37 ; betreffend geldinzameling voor de ingezetenen van Woerden; aan de inhoud te voldoen
327031-01-1814pagina232No 2. Ingekomen brief van de Commissarissen Generaal 31-01-1814 nr. 74; betreffende belastingheffing over onr. oerend goed, personeel en meubilair ter dekking van de oorlogskas; de ingezetenen te verwittigen
327031-01-1814pagina232No 3. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 31-01-1814 nr. 17 ; betreffend het onderzoek naar gesekwestreerde franse goederen in de gemeente; alhier niet van toepassing
327030-01-1814pagina232No 4. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 30-01-1814 nr. 34 ; betreffend de benoeming van de eervol ontslagen adjunct maire tot gemeenteraadslid; dhr. Nicolaas van Kleffens te informeren en te installeren
327030-01-1814pagina232No 5. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 30-01-1814 nr. 19 ; betreffend de achtergebleven manschappen van het pruisische leger; V.k.a. dienovereenkomstig te handelen
327002-02-1814pagina232No 6. Ingekomen bericht van de commadant van het legioen der Nationale Gardes in Friesland van 02-02-1814 nr. 338 ; betreffend een lijst van personen ter aflossing van het Detachement Vriesche Gardes voor Delfzijl; de aangewezen te informeren
327003-02-1814pagina234No 7. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 03-02-1814 nr. 14 ; betreffend de staatskrant; V.k.a.
327003-02-1814pagina234No 8. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 03-02-1814 nr. 20 ; betreffend de levering van vivres en fouragies en de oprichting van een korps Jagers ter opsporing van deserteurs ; V.k.a.
327006-02-1814pagina234No 9. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 06-02-1814 nr. 26 ; betreffend de vrijstelling van tol voor wagens ten dienste van het goederenvervoer tbv de armen; V.k.a.
327005-02-1814pagina234No 10. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 05-02-1814 nr. 19 ; betreffend de budgetten voor 1814 ; dienovereenkomstig te handelen
327005-02-1814pagina234No 11. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 05-02-1814 nr. 21 ; betreffend niet gebruikte paspoorten ; aan de inhoud te voldoen
327006-02-1814pagina234No 12. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 06-02-1814 nr. 25 ; betreffend de zitting van de Raad van Militie voor het aanbieden van plaatsvervangers ; belanghebbenden te informeren
327009-02-1814pagina234No 13. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 09-02-1814 nr. 32 ; betreffend diegenen die zich nog niet hebben laten inschrijven voor de landmilitie ; dienovereenkomstig te handelen
327011-02-1814pagina236No 14. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 11-02-1814 nr. 45 ; betreffend verbod op veevervoer van en naar Utrecht ; dienovereenkomstig te handelen
327011-02-1814pagina236No 15. Ingekomen brief van de Commissarissen Generaal 11-02-1814 nr. 150; betreffende de levering van dragonder paarden ;aan de inhoud te voldoen
327012-02-1814pagina236No 16. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 12-02-1814 nr. 24 ; betreffend staatsinkomsten ; aan te inhoud - ten ernstigens - te voldoen
327015-02-1814pagina236No 17. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 15-02-1814 nr. 35 ; betreffend de voeding van krijgsgevangenen en deserteurs ; V.k.a.
327015-02-1814pagina236No 18. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 15-02-1814 nr. 34 ; betreffend 1. het vorderen van rijtuigen voor officieren, 2. een exemplaar van de versierselen voor en exersities van de Landstorm ;V.k.a.
327016-02-1814pagina236No 19. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 16-02-1814 nr. 36 ; betreffend het contract tussen het departement van oorlog en de heer J.A. Classen voor de levering van vivres en fouragies; V.k.a.
327017-02-1814pagina238No 20. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 17-02-1814 nr. 52 ; betreffend de souvereiniteit aan het huis van Oranje-Nassau ; de raad aangaande dit punt bijeen te roepen ter overleg
327008-02-1814pagina238No 21. Ingekomen brief van de Commissarissen Generaal 08-02-1814 nr. 151; betreffende de vervanging van de schout en de aanstelling van een secrataris agreërend ; V.k.a.
327021-02-1814pagina238No 22. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 26-02-1814 nr. 41 ; betreffend een bijgesloten KB aangaande de reis- en verblijfkosten van militairen te land ; V.k.a.
327024-02-1814pagina238No 23. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 24-02-1814 nr. 40a ; betreffend een bijgesloten KB aangaande het vervallen van de gemeentelijke bijdrage aan de centrale kas ; V.k.a.
327024-02-1814pagina238No 24. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 24-02-1814 nr. 44 ; betreffend een lijst van opgeroepenen voor de landmilitie ; de betreffende personen te informeren
327022-02-1814pagina238No 25. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 22-02-1814 nr. 55 ; betreffend de verplichting van drukkers om van iedere plaat, kaart en ieder boek, drie exemplaren te zenden aan binnenlandse zaken; niet van toepassing
327021-02-1814pagina240No 26. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 21-02-1814 nr. 54 ; betreffend aanvaarding van het opperbestuur der politie door de Procureur Generaal van het Hooggerechtshof en daarmee de commissaris generaal der politie vervangend ; V.k.a.
327028-02-1814pagina240No 27. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 28-02-1814 nr. 43 ; betreffend het stoppen der inzameling van vrijwillige giften tbv volkswapening ; V.k.a.
327028-02-1814pagina240No 28. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 28-02-1814 nr. 38 ; betreffend de afgifte van certificaten inwonening van gepensioneerden; dienovereenkomstig te handelen
327028-02-1814pagina240No 29. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 28-02-1814 nr. 37 ; betreffend de staat der patentabelen; dienovereenkomstig te handelen
327026-02-1814pagina240No 30. Ingekomen brief van de Commissarissen Generaal 26-02-1814 nr. 119; betreffende opdracht tot de dagelijkse uitbateling van 16 stuivers aan de heer Serres voormalig ontvanger der 'vereenigden Regten' ; aan de inhoud te voldoen
327002-03-1814pagina242No 1. Ingekomen brief van de Commissarissen Generaal 02-03-1814 nr. 244; betreffende de aflevering der dragonder paarden ; V.k.a.
327002-03-1814pagina242No 2. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 02-03-1814 nr. 44 ; betreffend de bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding ; aan de inhoud te voldoen
327007-03-1814pagina242No 3. Ingekomen brief van de Commissarissen Generaal 07-03-1814 nr. 274; betreffende het innemen en de verzending naar Groninigen van alle kruid voorhanden ; vermits alhier geen kruid aanwezig is bij mij van geene applicatie
327008-03-1814pagina242No 4. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 08-03-1814 nr. 64 ; betreffend de opheffing van de landelijke houtvesterijen ; V.k.a.
327010-03-1814pagina242No 5. Ingekomen brief van de Commissarissen Generaal 10-03-1814 nr. 283a; betreffende de opdracht tot inzending van een algemene staat van op retraite, pensioen of gagement gestelde militairen binnen de gemeente ; zodanige personen zijn in deze gemeente niet aanwezig
327009-03-1814pagina242No 6. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 09-03-1814 nr. 50 ; betreffend de oprichting van een bataljon mairiniers ; werving en dienstneming aan te moedigen
327009-03-1814pagina244No 7. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 09-03-1814 nr. 66 ; betreffend een KB aangaande de indemniteiten toegekend aan paarden- postmeesters ; V.k.a.
327009-03-1814pagina244No 8. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 09-03-1814 nr. 39 ; betreffend de benoeming van de controleurs der directe belastingen ; V.k.a.
327009-03-1814pagina244No 9. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 09-03-1814 nr. 40 ; betreffend het aanleggen van belastingleggers genaamd dienstbodengeld, paarden-plaizier en passagiersgeld ; aan de inhoud te voldoen
327009-03-1814pagina244No 10. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 09-03-1814 nr. 49 ; betreffend het verzorgen van logeerkamers voor de inmars van enig korps ; V.k.a. dienovereenkomstig te handelen
327011-03-1814pagina244No 11. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 11-03-1814 nr. 43 ; betreffend de belasting tbv het veefonds ; V.k.a.
327011-03-1814pagina244No 12. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 11-03-1814 nr. 68 ; betreffend de runderpest te Utrecht ; de ingezetenen te informeren
327014-03-1814pagina244No 13. Ingekomen brief van de Commissarissen Generaal van 14-03-1814 nr. 306 ; betreffend opdracht om met de per besluit van 11-03 gevorderde paarden op 18-03 in Leeuwarden te zijn ; aan de inhoud stipt te voldoen
327015-03-1814pagina246No 14. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 15-03-1814 nr. 55 ; betreffend de opgave van door de gemeente geleverde wagens voor haververvoer naar Zwolle ; aan de inhoud te voldoen
327019-03-1814pagina246No 15. Ingekomen brief van de Commissarissen Generaal van 19-03-1814 nr. 180 ; betreffend de opgave van slachtoffers van de revolutie van 1795 ; aan de inhoud te voldoen
327024-03-1814pagina246No 16. Ingekomen brief van de Commissarissen Generaal van 24-03-1814 nr. 373 ; betreffend een lijst van personen opgeroepen voor de landmilitie ; de betreffende personen te informeren
327021-03-1814pagina246No 17. Ingekomen brief van de Commissarissen Generaal van 21-03-1814 nr. 195a ; betreffend de retourzending van de dd 14-03 aan de commissarissen toegzonden gemeentebegroting over 1814 met de opdracht deze te redresseren ; dienovereenkomstig te handelen
327023-03-1814pagina248No 18. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 23-03-1814 nr. 60 ; betreffend de verantwoording van hetgeen door de ingezeten vrijwillig is bijgedragen aan de vaderlandse zaak ; aan te geven dat het opgebrachte bedrag is verantwoord
327026-03-1814pagina248No 19. Ingekomen brief van de Commissarissen Generaal van 26-03-1814 nr. 217 ; betreffend de verhoging van het mansbedrag voor de uitrusting ; V.k.a.
327025-03-1814pagina248No 20. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 25-03-1814 nr. 48a ; betreffend het terugnemen van ingevulde en blanco patentbladen van de ontvangers ; aan de inhoud te voldoen
327026-03-1814pagina248No 21. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 26-03-1814 nr. 64 ; betreffend de opgave van het aantal wagens en paarden in de gemeente en de soort en hoeveelheid aan schepen ; aan de inhoud te voldoen
327029-03-1814pagina250No 1. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 29-03-1814 .......... ; betreffend een lijst van vrijwillige bijdragen tbv het landsbelang ; aan de inhoud te voldoen
327001-04-1814pagina250No 2. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 01-04-1814 nr. 49 ; betreffend de verplichting van de gemeenten elke benodigde informatie en toelichting aan de directeuren der belastingen te geven ; V.k.a.
327028-03-1814pagina250No 3. Ingekomen circulaire van de Commissaris Speciaal te Harlingen van 28-03-1814 nr. .650 ; betreffend het handelen t.o.v. aan landkomende vreemdelingen ; V.k.a. zonodig doenovereenkomstig te handelen
327004-04-1814pagina250No 4. Ingekomen brief van de Commissarissen Generaal van 04-04-1814 nr. 326a ; betreffend 1. een publicatie aangaande de grondwet, 2. een publicatie omtrent de bij de grondwet bepaalde eedaflegging van ZKH met opdracht tot het houden van een dank- en biduur ; op de gewone wijze aan te plakken en de predikanten te informeren
327004-04-1814pagina250No 5. Ingekomen brief van de Commissarissen Generaal van 04-04-1814 nr. 421 ; betreffend een lijst van alsnog op te komen personen voor de landmilitie en plaatsvervangers ; V.k.a. en te berichten dat bedoelde Dirk willems van der Werf zich onder het corps van Sytzama bevind
327008-04-1814pagina250No 6. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 08-04-1814 nr. 73 ; betreffend het afgeven van mandaat aangaande zegels en acten voor de burgerlijke stand ; een mandaat af te geven
327009-04-1814pagina252No 7. Ingekomen brief van de luitenant van werving G.A.Tengbergen van 09-04-1814 ..... ; betreffend zijn aanstelling tot luitenant van werving met een proclamatie ; V.k.a. en op de gewone wijze aan gte plakken
327009-04-1814pagina252No 8. Ingekomen brief van de commandant der nationale garde van 09-04-1814 .........; betreffend eeen lijst van vervangers voor diegenen welke zich voor de vesting Delfzijl bevinden ; de betreffende personen bevelen zich op de gestelde tijd in Leeuwarden te vervoegen
327012-04-1814pagina252No 9. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 12-04-1814 nr. 72 ; betreffend 1. de eerste samenkomst van de mannen van de landstorm, 2. kennisgeving van tegen betaling bij de heer A.H.de Boer te Leeuwarden af te halen 150 ?ieken voor de gemeente ; aan de inhoud te voldoen
327014-04-1814pagina252No 10. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 14-04-1814 nr. 88 ; betreffend het slechten van de wegen ; de nodige orders te geven
327016-04-1814pagina252No 11. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 16-04-1814 nr. 89 ; betreffend de achterstallige traktementen van de hervormde predikanten ; aan de inhoud te voldoen
327018-04-1814pagina254No 12. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 18-04-1814 nr. 76 ; betreffend de opdracht lientenant Tengbergen balast met de werving alle hulp en steun te verlenen; dienovereenkomstig te handelen
327018-04-1814pagina254No 13. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 18-04-1814 nr. 52 ; betreffend de vrijstelling van boot-, weg-, tol-, brug-, straat- en barrieregeld voor de leden van het Corps der Recherche ; V.k.a.
327020-04-1814pagina254No 14. Ingekomen brief van Commissarissen Genaraal van 20-04-1813 nr. 505 ; betreffend 1. aanschrijving om de geschikste tot de landstorm behorende mannen te benoemen voor verplichte exercitie 2. het loon van de wapeninstructeur; 1. dienovereenkomstig te handelen 2. V.k.a.
327022-04-1814pagina254No 15. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 22-04-1814 nr. 90 ; betreffend KB aangaande de rapporten van de onderlinge contacten tussen hoofden van bestuur ; dienovereenkomstig te handelen
327022-04-1814pagina256No 16. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 22-04-1814 nr. 82 ; betreffend het bij gelegenheid arresteren van ene Miekelman ; dezelfde te arresteren
327022-04-1814pagina256No 17. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 22-04-1814 nr. 91 ; betreffend de Amsterdamse kunstcementabriek ; V.k.a.
327025-04-1814pagina256No 18. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 25-04-1814 nr. 81 ; betreffend de betaling der staatsbladen over het eeste kwartaal van 1814; een mandaat af te geven
327028-04-1814pagina256No 19. Ingekomen brief van de Commissarissen Generaal van 28-04-1814 nr. 383 ; betreffend de patentplichtigen en een model verzoekschrift tot patent ; V.k.a. dienovereenkomstig te handelen
327002-05-1814pagina258No 1. Ingekomen brief van de Gouverneur in Vriesland van 02-05-1813 nr. 317 ; betreffend aangaande wie als patentplichtig te beschouwen ; deinovereenkomstig te handelen
327004-05-1814pagina258No 2. Ingekomen brief van de Gouverneur in Vriesland van 04-05-1813 nr. 576 ; betreffend een opgave van geleverde paardeten ten dienste van de russische troepen ; niet van toepassing omdat de paarden zijn terugontvangen
327003-05-1814pagina258No 3. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 03-05-1814 nr. 88 ; betreffend de in te zenden administrative rekening over 1813 ; aan de inhoud te voldoen
327004-05-1814pagina258No 4. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 04-05-1814 nr. 97 ; betreffend het leveren van rijtuigen tbv reizende officieren ; V.k.a.
327004-05-1814pagina258No 5. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 04-05-1814 nr. 58 ; betreffend de benoeming van Regulateurs der belasting op het successierecht ; V.k.a.
327007-05-1814pagina258No 6. Ingekomen brief van de Gouverneur van 07-05-1813 nr. 370 ; betreffend het opstellen van een regelement ter zekerstelling van de gemeente inkomsten ; aan de inhoud te voldoen
327007-05-1814pagina260No 7. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 07-05-1814 nr. 100 ; betreffend de jacht en de visvangst ; de ingezetenen te informeren
327009-05-1814pagina260No 8. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 09-05-1814 nr. 108 ; betreffend opdracht om de honden zes weken vast te houden ; de ingezeten door de veldwachters op te dragen de honden zes weken vast te houden
327011-05-1814pagina260No 9. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 11-05-1814 nr. 104 ; betreffend in te zenden lijst van gestorven pruisische soldaten ; te melden dat in deze gemeente geen pruisische soldaten overleden zijn
327012-05-1814pagina260No 10. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 12-05-18 14 nr. 105 ; betreffend het intrekken van het verbod op het couperen van paardenstaarten ; V.k.a.
327012-05-1814pagina260No 11. Ingekomen brief van de Gouverneur van 12-05-1813 nr. 513 ; betreffend het in het levensonderhoud voorzien van Aukje Dirks door de armenvoogden van Hantum;
327013-05-1814pagina260No 12. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 13-05-1814 nr. 61 ; betreffend KB aangaande afscheiding van koek- en broodbakkers ; V.k.a.
327014-05-1814pagina262No 13. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 14-05-1814 nr. 91 ; betreffend de verhuur en besteding van gemeentgoederen ; V.k.a.
327017-05-1814pagina262No 14. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 17-05-1814 nr. 63 ; betreffend de vrijstelling van betaling van tol- en barrieregeld door couriers en postilons ; V.k.a.
327016-05-1814pagina262No 15. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 16-05-1814 nr. 107 ; betreffend de verplichte voortzetting van de dienst voor 50 jarigen gedurend een jaar en de vrijstelling van de nog geen 17 jarigen ; dienovereenkomstig te handelen
327023-05-1814pagina262No 16. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 23-05-1814 nr. 113 ; betreffend een drukfout in het KB van 26-04-1814 aangaande de verboden tijd voor de visserij; V.k.a.
327025-05-1814pagina264No 17. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 25-05-1814 nr. 118 ; betreffend het stoppen van de exercities van de landstorm op zondag ; V.k.a. dienovereenkomstig te handelen
327026-05-1814pagina264No 18. Ingekomen brief van de Controleur in de controle Dokkum van 26-04-1813 nr. 92 ; betreffend de opdracht tot het overzenden van de leggers ; aan de inhoud te voldoen
327026-05-1814pagina264No 19. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 26-05-1814 nr. 115 ; betreffend het opheffen van de bidstonden ; de predikanten in de gemeente te informeren
327001-06-1814pagina266No 1. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 01-06-1814 nr. 130 ; betreffend de ontbinding der Nationale Garde ; de ingezetenen te informeren
327001-06-1814pagina266No 2. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 01-06-1814 nr. 98 ; betreffend de storting en borgstelling van de gemeente ontvanger ; de ontvanger, A. Joha, zich hiernaar te doen handelen
327006-06-1814pagina266No 3. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 06-06-1814 nr. 136 ; betreffend de deserteurs van het nationale leger ; dienovereenkomstig te handelen
327008-06-1814pagina266No 4. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 08-06-1814 nr. 71 ; betreffend het provisioneel formulier van het bewijs van in leven zijn van gepensioneerden ; V.k.a.
327008-06-1814pagina266No 5. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 08-06-1814 nr. 70 ; betreffend het in beslag nemen van de boeken van de ontvanger ; dienovereenkomstig te handelen
327007-06-1814pagina266No 6. Ingekomen brief van de Gouverneur in Vriesland van 07-06-1813 nr. 579 ; betreffend de gezondheid van de gewezen ontvanger de heer De Serres en de invloed daarvan op zijn vertrek naar Frankrijk; aan de inhoud te voldoen
327007-06-1814pagina268No 7. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 07-06-1814 nr. 137 ; betreffend een provisioneel regelement voor de landstorm ; bij de eerste samenkomst aan de mannen van de landstorm voor te lezen
327010-06-1814pagina268No 8. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 10-06-1814 nr. 122 ; betreffend het vlaggen van torens en schepen en het luiden der klokken op het moment van vrede tussen Frankrijk en de geallieerden ; aan de inhoud te voldoen
327011-06-1814pagina268No 9. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 11-06-1814 nr. 123 ; betreffend het vlaggen van torens en schepen en het luiden der klokken op het moment van vrede tussen Frankrijk en de geallieerden bis ; aan de inhoud te voldoen
327013-06-1814pagina268No 10. Ingekomen brief van de Gouverneur in Vriesland van 13-06-1813 nr. 740 ; betreffend de gehanteerde maatstaf bij de omslag over de door kanton Holwerd geleverde grondwerkers ; aan de inhoud te voldoen
327013-06-1814pagina268No 11. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 13-06-1814 nr. 140 ; betreffend de voordracht personen geschikt als officier bij de landstorm ; aan de inhoud te voldoen
327015-06-1814pagina268No 12. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 15-06-1814 nr. 144 ; betreffend uit Frankrijk terugkerende militairen ; dienovereenkomstig te handelen
327014-06-1814pagina270No 13. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 14-06-1814 nr. 72 ; betreffend vrijstelling en vermindereing van belasting voor arme fabrieksdirecteuren ; V.k.a.
327022-06-1814pagina270No 14. Ingekomen brief van de Gouverneur in Vriesland van 22-06-1813 nr. 554 ; betreffend verhoging van het brood in evenr. edigheid met de belasting ; dienoverenkomstig te handelen
327018-06-1814pagina270No 15. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 18-06-1814 nr. 124 ; betreffend ; de artsen, heel- en vroedmeesters, vroedvrouwen en apothekers ; aan dec inhoud te voldoen
327018-06-1814pagina270No 16. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 18-06-1814 nr. 99 ; betreffend de nationale schuld ; V.k.a.
327018-06-1814pagina270No 17. Ingekomen brief van de Gouverneur in Vriesland van 18-06-1813 nr. 620 ; betreffend de niet uitbetaling aan de heer De Serres van een toevallige gratificatie ; de heer De Serres te informeren en overeenkomstig te handelen
327023-06-1814pagina270No 18. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 23-06-1814 nr. 101 ; betreffend de omzetting van de nationale schuld en de door de secretaris van staat voor de financien aan rentetrekkers aangeboden voordelen ; V.k.a.
327022-06-1814pagina272No 19. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 22-06-1814 nr. 76 ; betreffend het verlenen van hulp aan ambtenaren van convooien en licenties ; de veldwachters op te dragen, zo gevraagd, de helpende hand te bieden
327025-06-1814pagina272No 20. Ingekomen brief van de Gouverneur in Vriesland van 25-06-1814 nr. 572 ; betreffend het niet tot borgstelling verplicht zijn van ontvangers der directe belastingen welke bovendien plaatselijke belasting innen; de heer A.Joha te informeren
327003-06-1814pagina272No 21. Ingekomen brief van de Gouverneur in Vriesland van 03-06-1813 nr. 395 ; betreffend toegezonden gezegelde patentakten ; aan de heer A. Joha te overhandigen
327025-06-1814pagina272No 22. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 25-06-1814 nr. 155 ; betreffend ; voorlopige maatregelen tegen de desertie van de landmilitie en andere korpsen van het leger ; V.k.a.
327029-06-1814pagina274No 1. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 29-06-1814 nr. 160 ; betreffend de 120, bij de heer Anne Hobbes de Boer te Leeuwarden, nog ter beschikking staande pieken ; V.k.a.
327029-06-1814pagina274No 2. Ingekomen brief van de Gouverneur in Vriesland van 29-06-1814 nr. 803 ; betreffend een omslag over de gemeenten van het kanton Holwerd aangaande de kosten van de in 1813 geleverde grondwerkers ; zich dienovereenkomstig te gedragen
327029-06-1814pagina274No 3 Ingekomen brief van de Gouverneur in Vriesland van 29-06-1814nr. 582 ; betreffend de kwalificaties voor de verkoop van door de franse troepen gebruikt beddengoed ; V.k.a.
327029-06-1814pagina274No 4. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 29-06-1814 nr. 77 ; betreffend de benoeming van de heer J.Witteveen tot regulateur over het successierecht van diverse kantons ; V.k.a.
327028-06-1814pagina274No 5. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 28-06-1814 nr. 159 ; betreffend de passen der Hanoveranen welke voorzien moeten zijn van de wegevinge van hun woonplaats ; V.k.a.
327004-07-1814pagina274No 6. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 30-06-1814 nr. 131 ; betreffend het verzoek tot geldinzameling tbv door de oorlog getroffenen ; de boden en veldwachters ter inzameling te laten rond gaan ;
327004-07-1814pagina276No 7. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 04-07-1814 nr. 130 ; betreffend het houden van een algemene dankdag op 21-07 ; aan de inhou te voldoen
327001-07-1814pagina276No 8. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 01-07-1814 nr. 133 ; betreffend het einde van de runderpest in Utrecht ; de ingezetenen te informeren
327002-07-1814pagina276No 9. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 02-07-1814 nr. 105 ; betreffend het verbod op personele omslag en de opdracht wat in dezen al is gedaan ; aan de inhoud te voldoen
327003-07-1814pagina276No 10. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 03-07-1814 nr. 172 ; betreffend de verplichting van uit Frankrijk terugkerende soldaten hun tijd uit te dienen ; de betroffenen te informeren
327005-07-1814pagina276No 11. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 05-07-1814 nr. 164 ; betreffend militaire huwelijken ; V.k.a. dien overeenkomstig te handelen
327005-07-1814pagina276No 12. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 05-07-1814 nr. 78 ; betreffend de bepaling reHu op te maken bij afgifte van kohieren ; dienovereenkomstig te handelen
327011-07-1814pagina276No 13. Ingekomen brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden van 11-07-1814 nr. 80 ; betreffend vrijstelling van poort- en andere gelden voor de ontvangers der directe middelen ; V.k.a.