Index Mairie Ee OostD Inv nr 238 (Verzonden militaire stukken door de schout Jan van Assen)
ToegangInventarisDatumNadere aanduidingAanduidingNaam of titel
223830/04/1814pagina1Brief van de schout aan de commissaris generaal in het departement Vriesland brief nr 1. Onderzoek naar de verblijfplaats van de opgeroepen loteling nr 324 Jacob Taekes Bootsma heeft niets opgeleverd.
223830/04/1814pagina1Brief van de schout aan de commissaris in het arrondissement brief nr 2. Aantal geschikte personen voor de landstorm tussen de 17 en 50 jaar per 24 april: Aalsum 65, Ee 152, Engwierum 90 en Oostrum 41 personen. Mogelijk wijzigingen omdat op 12 mei de verhuizingen zijn. Tevens bericht dat opdracht is gegeven om 150 pieken uit Leeuwarden te halen. Waarschijnlijk zullen dit meer moeten zijn omdat er slechts 44 personen met een jachtgeweer zijn.
223830/04/1814pagina2Brief van de schout aan de heer E. Leensma te Leeuwarden brief nr 3. Bevestiging dat nader onderzoek naar de snik van Eise Jans Karst niet langer nodig is.
223809/05/1814pagina2Brief van de schout aan de commissaris in het arrondissement brief nr 4. Zeer uitgebreid schrijven over de plaats van het exercitieveld. De oefening is verzet ivm de kermis te Drogeham. Exercitieveld ongeveer in midden van de gemeente ver van huizen met weinig mogelijkheden tot het nuttigen van drank. Exercitiemeester is Jan Heeringa. Meningsverschillen over de plaats van het exercitieterrein tussen de verschillende dorpen.
223810/05/1814pagina5Brief van de schout aan de schout van Kollum brief nr 5. Betreft de verschuldigde kosten van een kustkannonnier van Ee aan Kollum .
223814/05/1814pagina5Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 6. Bericht van toezending van de staat van geleverde paarden ten dienste van het russische leger (geen vermelding van aantallen)
223816/05/1814pagina6Brief van de schout aan de commissaris in het arrondissement brief nr 7. Schrijven dat binnen de gemeente geen Pruisische militairen overleden zijn.
223804/06/1814pagina6Brief van de schout aan de schout van de gemeente Nes brief nr 8. Meningsverschil over wie de kosten van de doortrekkende Kozakken moet betalen. De kozakken verteerden bij kastelein R.O. Van der Heide te Aalzum.
223813/06/1814pagina7Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 9. Bericht dat Jacob Taekes Bootsma dienst heeft genomen in het korps Dragonders. Momenteel ligt hij wegens een kleine ongesteldheid in het hospitaal te Leeuwarden.
223818/06/1814pagina7Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 10. Zeer uitgebreid schrijven over de vermeende deserteur J.S. Van der werf die door een vreemde wachtmeester gearresteerd zou worden. V/d Werf zou bij zijn terugkomst uit Cherbourg al of niet gedwongen weer voor de dienst getekend hebben.
223818/06/1814pagina9Brief van de schout aan de commissaris in het arrondissement brief nr 11. Lijst met namen en woonplaats van de Kapiteins en luitenants van de plaatselijke Landstorm. Betreft Ee, Oostrum, Aalzum en Engwierum.
223820/06/1814pagina9Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 12. Schrijven betreffende de lotelingen Jan S. van der Werf uit de gemeente Ee en Theodoris Jacobs Mulhleger uit de gemeente Rinsumageest. Broederdienst, vervanger en onmisbare hulp aan de vader komen ter sprake.
223823/06/1814pagina10Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 13. Schrijven betreffende de lotelingen Jan S. van der Werf uit de gemeente Ee en Theodoris Jacobs Mulhleger uit de gemeente Rinsumageest. Voorgeleid aan de schout verklaarden dat ze zich in Leeuwarden gemeld hadden maar dat de beoogde persoon niet aanwezig was.
223830/06/1814pagina10Brief van de schout aan de commissaris in het arrondissement brief nr 14. Betreft de kosten van casernering van de franse douaniers gelegerd op Dokkumer Nieuwe Zijlen. Twee brigades 16 man voor 12 maanden per brigade 440,- fr. Zijn schuldig gebleven van 1 januari 1813 tot hun vertrek op 14 november 1814 is 770 fr of 366-13-4
223804/07/1814pagina11Brief van de schout aan de commissaris in het arrondissement brief nr 15. Betreft het ophalen van 150 pieken en tevens het verzoek om ze direct aan de manschappen te mogen uitreiken. Dit om roestvorming tegen te gaan zoals met de vorige pieken gebeurd is.
223813/07/1814pagina11Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 16. Meningsverschil betreffende de gemaakte kosten die de kastelein Plekker in Leeuwarden gemaakt had omdat hij een voor het leger afgekeurd artilleriepaard uit de gemeente Ee gestald en verzorgd heeft.
223830/07/1814pagina12Brief van de schout aan de commissaris in het arrondissement brief nr 17. Schrijven dat de personen die vanwege de gemeente deelgenomen hebben aan de blokkades van vestingen zonder wonden teruggekomen zijn.
223830/07/1814pagina12Brief van de schout aan de commissaris in het arrondissement brief nr 18. Bevestiging van de ontvangst van een brief.
223830/07/1814pagina13Brief van de schout aan de commissaris in het arrondissement brief nr 19. Verklaring dat er van de gemaakte kosten aan doortrekkende kozakken geen kwitanties aanwezig zijn.
223804/08/1814pagina13Brief van de schout aan de commissaris in het arrondissement brief nr 20. Bericht van verzending van een lijst van per 1 december 1813 nieuwe inwoners in de gemeente. De lijst zelf is niet aanwezig.
223830/08/1814pagina13Brief van de schout aan de commissaris in het arrondissement brief nr 21. Bericht van verzending van een lijst van draagbare wapens van de landstorm. Omdat er geen schutterij bestaat zijn er geen geweren. De lijst zelf is niet aanwezig.
223805/09/1814pagina14Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 22. Meningsverschil betreffende de gemaakte kosten die de kastelein Plekker in Leeuwarden gemaakt had omdat hij een voor het leger afgekeurd artilleriepaard uit de gemeente Ee gestald en verzorgd heeft.
223816/09/1814pagina14Brief van de schout aan de commissaris in het arrondissement brief nr 23. Goedkeuring van de door de gouverneur voorgestelde officieren door de bijeengeroepen landstormleden. Plechtige uitdeling van de pieken die geestdriftig zijn ontvangen onder het geroep van leve Oranje. Bij uitdeling is ook gebleken dat een aanmerkelijk aantal pieken kromgetrokken of wrak zijn hoewel ze op zolder opgeslagen hebben gelegen.
223803/10/1814pagina15Brief van de schout aan de commissaris in het arrondissement brief nr 24. Bericht van verzending van de lijst van oktober van personen die uit fransche dienst zijn terrug gekeerd. De lijst zelf is niet aanwezig.
223805/11/1814pagina15Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 25. Mannen van de landstorm, overtuigd van de vaderlijke zorg van de gouverneur, hebben met genoegen deelgenomen aan de nachtwacht. Diverse schoollokalen als wachtlokaal gebruikt. De mannen zouden 's nachts wel een kleine verfrissing, vuur en licht kunnen gebruiken. De kosten hiervoor zouden o.a. Gedragen kunnen worden door diegenen die vrijgesteld van wachtlopen zijn.
223805/11/1814pagina17Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 26. Bericht van verzending van drie declaraties wegens leverantien aan de Kozakken. De declaraties zelf zijn niet aanwezig.
223808/11/1814pagina17Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 27. Betreft de betaling van de 150 pieken voor 210 gulden en de vraag of er genoegen mee moet worden genomen dat er een aanmerkelijk aantal krom en wrak is.
223818/11/1814pagina18Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 28. Bericht van toezending van de lijst van vermiste militairen waarvan verondersteld wordt dat ze door de Russen krijgsgevangen zijn gemaakt. De lijst zelf is niet aanwezig.
223821/11/1814pagina18Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 29. Van de 150 pieken 50 onbruikbaar. Hoewel op andere plaatsen op kosten van de manschappen andere pieken gemaakt zijn is onze landstorm het daar niet mee eens. Volgens de leverancier zijn de pieken te draag of te nat geweest. Volgens de schout hebben de eerste 150 pieken vlak op de zolder van de gemeentekamer gelegen, daarna vlak op een andere zolder tegen het noorden. De laatste 150 pieken in het huis van de schout vlak op de zolder ook tegen het noorden. Hier geen last van water of sterke droogte. De pieken zouden van latten zijn die uit natte planken geschulp waren waar door het wel moesten kromtrekken. Veel ringen die er omheen zaten zouden bij de uitdelijg er al afgevallen zijn. Vraag of er pieken bijbesteld moegen worden.
223830-00-0000pagina19Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 30. Afrekening wegens de casernering en paarden voor de franse troepen. Casernering 770 fr. Levering van paarden 800 fr.
223804/02/1815pagina19Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 31. Uitgebreid schrijven over de nachtwacht. Die van Ternaard zouden zeer spaarzaam zijn met het wachtlopen. De schout van Ee is het hier niet mee eens!
223820/02/1815pagina21Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 32. Verzoek om de kosten van verven en nummeren van de pieken in Dokkum te voldoen uit de post onvoorzien.
223801/04/1815pagina21Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 33. De kosten van verwen en nummeren van de pieken 45-7-8.
223803/04/1815pagina21Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 34. Omdat het getal der inwoners lager is dan 2500 is de oprichting van een actieve schutterij niet nodig. Ook de bevolking heeft hier geen belangstelling voor.
223804/04/1815pagina22Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 35. Naar aanleiding van het verzoek van 1 april 1814 nr 199. (Index 232. Verzoek om een opgave van beschikbare binnenschepen van een 20 tot 30 last. Deze zouden voor het vervoer van levensmiddelen moeten zorgen voor de vloot van legerschepen te Dortrecht) In Aalzum is een schipper woonachtig met een tjalk tussen de 20 en 30 last die geschikt zou zijn. Momenteel is hij echter in Holland. Verder in de gemeente geen geschikte schepen.
223801/04/1815pagina22Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 35a. Bericht dat van de lijst van vermiste militairen waarvan verondersteld wordt dat ze door de Russen krijgsgevangen zijn gemaakt tot nu toe niemand terug gekomen is.
223808/04/1815pagina22Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 36. Schrijven over de deserteur Geert Klazes Bosch die door Hans Blom veldwachter van Engwierum opgespoord is. Uitgebreide verhandeling over de vraag of de veldwachter recht heeft op de premie omdat de vermeende deserteur op dat moment mogelijk niet in dienst was.
223817/04/1815pagina24Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 37. Verzoek om enige attesten voor de Nationale militie.
223821/04/1815pagina24Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 38. Uit het register van paarden is gebleken dat er 15 paarden voldoen aan de eis van treinpaarden. Waarschijnlijk kan 1/3 deel zonder bezwaar voor de landslieden gemist worden.
223822/04/1815pagina25Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 39. Bericht dat de personen vallende in de termen der schutterij in het register zijn ingeschreven.
223803/05/1815pagina25Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 40. Bericht dat er geen engagement (betrokkenheid) voor de pontontrein in deze gemeente heeft plaats gehad.
223820/05/1815pagina25Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 41. Vraag over de betaling van de twee geleverde paarden voor de Russische artillerie.
223822/07/1815pagina26Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 42. Betreft het transport en opvang van gekwetste militairen in de gemeente.
223820/08/1815pagina26Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 43. Bericht dat tot dan geen transporten van gewonde militairen door de gemeente zijn geweest.
223800-00-1815pagina26Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 44. Bericht van verzending van enkele vragen betreffende een itenerairi (itinerary = o.a routebeschrijving)
223830/09/1815pagina27Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 45. Bericht dat van de vermiste militairen waarvan verondersteld wordt dat ze door de Russen krijgsgevangen zijn gemaakt tot nu toe niemand terug gekomen is.
223809/10/1815pagina27Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 46. Bericht van verzenden van een reu, gekregen van de conducteur van de trein wagens die het haver naar Zwolle transporteerden.
223820/11/1815pagina27Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 47. Betreft een schrijven over de tijdelijke plaatsing op boerderijen van militaire paarden.
223806/12/1815pagina28Brief van de schout aan de heren gedeputeerde staten brief nr 48. Schrijven over de indemniteit (= o.a vrijwaren van schade) bij de huisvesting en voeding van troepen en levering van wagens en karren voor deszelve.
223823/01/1816pagina29Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 49. Bevestiging van de ontvangst van een missive.
223807/02/1816pagina29Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 50. Bericht van verzending van een lijst met indeling van landmilitie militairen uit de gemeente. (lijst is niet aanwezig)
223812/02/1816pagina30Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 51. Betreft de hoeveelheid benodigde certificaten voor militairen.
223814/02/1816pagina30Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 52. Betref de loteling Tjeerd Pieters Gras wiens grijze stiefvader om zijn vrijstelling gevraagd heeft. Tjeerd zou de eenigste zoon van de moeder zijn.
223822/02/1816pagina31Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 53. Betreft het opzenden van de koperen trommen naar het kleding magazijn te Delft. De schout schrijft dat in de gemeente Dockum de landstorm op plechtige wijze ontslagen zijn maar hij geen bericht heeft gekregen dat de landstorm van Ee ook ontslagen is.
223802/03/1816pagina31Brief van de schout aan de militie commissaris brief nr 54. Bericht van toezending van bezwaarschriften tegen de inlijving bij de landmilitie.
223807/03/1816pagina31Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 55. Toezending van het certificaat van de militair Tjeerd Pieters Gras.
223813/03/1816pagina32Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 56. Bericht van verzending van de trommen naar Delft.
223822/04/1816pagina32Brief van de schout aan de militie commissaris van het eerste district brief nr 57. Betreft de vrijstelling van Siebe Goslings en Theodorus Pive. Tevens vermelding van een lijst met personen geschikt voor de schutterlijken dienst (lijst zelf is niet aanwezig)
223824/04/1816pagina33Brief van de schout aan de militie commissaris van het eerste district brief nr 58. Betreft de schutterlijke dienst. Bote de Vries te Oostrum heeft de dienst verkozen voor zijn broer Jacob. Eelke te Ee voor zijn broer Abraham Jakes Buwalda. J.H. Noordenbos heeft verklaard dat Simen Pieters Hiemstra zwak en ziek is en ongeschikt voor de dienst.
223827/05/1816pagina33Brief van de schout aan de militie commissaris van het eerste district brief nr 59. Bericht van toezending van een extract van personen uit de gemeente die nog tot de Nationale militie behoren (lijst zelf niet aanwezig)
223806/06/1816pagina34Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 60. Uitgebreid schrijven over de betaling van de paarden die geleverd zijn aan het Russische leger.
223819/06/1816pagina35Brief van de schout aan de militie commissaris van het eerste district brief nr 61. Bericht van toezending van een extract van personen uit de gemeente die nog tot de Nationale militie behoren (lijst zelf niet aanwezig)
223806/07/1816pagina35Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 62. Bericht van verzending van de lijst van geschikte, gegoede personen (lijst zelf niet aanwezig)
223808/07/1816pagina35Brief van de schout aan de militie commissaris van het eerste district brief nr 63. Bericht van de maandelijkse staat van verlofpassen voor militairen van de Nationale militie in de gemeente Ee (staat zelf niet aanwezig)
223802/08/1816pagina35Brief van de schout aan de gouverneur van Vriesland brief nr 64. Bericht van toezending van de lijst van wapens en wapenuitrustingen die door de Landstorm gebruikt zijn.
223807/08/1816pagina36Brief van de schout aan de militie commissaris van het eerste district brief nr 65. Bericht van toezending van de lijst personen van de Nationale Militie die met verlof in de gemeente zijn.
223809/09/1816pagina36Brief van de schout aan de militie commissaris van het eerste district brief nr 66. Bericht dat er in de gemeente geen personen zijn die nog tot de Landmilitie behoren.