Index Mairie Ee OostD Inv nr 231 (Ingekomen stukken)
ToegangInventarisDatumNadere aanduidingAanduidingNaam of titel
223105/12/1813paginaLos blad voor in boekOntvangen van de directeur van de verenigde rechten van het departement Vriesland brief nr 153a. Bericht van aantal te leveren manschappen voor de nationale Garde die ingezet gaan worden om de vesting Delfzijl van de fransen te bevrijden. Vermelding op twee losse bijgevoegde bladen: no 29 IJnse Gerbens Tuinsma vervangen door Jan Willems Visscher. No 61 Douwe Merkes van der Ploeg. No 68 Jan Hendriks Hendriksma. No 72 Douwe Jelmers Boersma. No 82 Hendrik Pieters Rieswijk. No 86 Douwe Ruurds de Vries.
223107/12/1813paginaLos blad voor in boekOntvangen van de directeur van de verenigde rechten van het departement Vriesland brief nr 71. Verzoek om diverse gegevens. O.a. Aantal brouwerijen of branderijen. Belasting ambtenaren, Documenten achtergelaten door franse ambtenaren etc.
223115/12/1813paginaLos blad voor in boekOntvangen van de ontvanger generaal van Vriesland brief nr 74. Oproep om door te gaan met het invorderen van de belasting eventueel met dwangbevel met daarbij mogelijk de steun van aanwezige militairen.
223110/01/1814pagina1Ontvangen van de commandant van het departement Vriesland, chef van het legioen der nationale gardes brief nr 153a. Brief over de aflossing van de 300 tot 400 vriesche gardes die betrokken zijn bij de belegering van de vesting Delfzijl. Vermelding op bijgevoegde bladen: no 29 IJnse Gerbens Tuinsma vervangen door Jan Willems Visscher. No 61 Douwe Merkes van der Ploeg. No 68 Jan Hendriks Hendriksma. No 72 Douwe Jelmers Boersma. No 82 Hendrik Pieters Rieswijk. No 86 Douwe Ruurds de Vries.
223104/01/1814pagina4Ontvangen van de Admiraal, commandant en directeur der Hollandsche marine departement Rotterdam brief nr 40. Verzoek om inlichtingen over het met teer geladen schip 'De jonge Dirk' van schipper Eijse Jans Kartst. Het schip is op 13 oktober vertrokken uit Dokkumerzijl en niet in Rotterdam aangekomen.
223120/01/1814pagina6Ontvangen van de commandant ad interim van het departement Vriesland, chef van het legioen der nationale gardes brief nr .... Brief over de aflossing van 100 vriesche gardes die betrokken zijn bij de belegering van de vesting Delfzijl.
2231Febr. 1814pagina7Ontvangen van de boekhouder en kassier van de nederlandsche staatscourant. Bericht over de prijs en de distributeur van de staatscourant.
223110/02/1814pagina8Ontvangen van de controleur der belastingen brief nr 13. Opmerking betreffende de omslag op de paarden, dienstboden en het patent.
223128/02/1814pagina10Ontvangen van de controleur der belastingen brief nr 34. Verhandeling over de omslag op de paarden, dienstboden en het patent.
223102/03/1814pagina13Ontvangen van de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie te Leeuwarden brief nr 644. Bericht van tiezending van de burgerlijke stand 1812 en 1813.
223110/03/1814pagina14Ontvangen van de directeur van het postkantoor te Dokkum. Bericht dat de staatscourant voortaan door het postkantoor van Dokkum geleverd word.
223115/03/1814pagina15Ontvangen van de controleur der belastingen brief nr 40. Benoeming van Alberda tot controleur der directe belastingen.
223117/03/1814pagina16Ontvangen van de provisionele ontvanger van de registratie van het zegel van de domeinen te Dokkum brief nr 19. Verzoek om extracten uit de registers van de civielen staat van alle sterfgevallen uit het voorgaande jaar.
223102/03/1814pagina17Ontvangen van de controleur der belastingen brief nr 44. Zestal voorwaarden waaraan bezwaarschriften tegen een belasting moeten voldoen.
223125/03/1814pagina19Ontvangen van de controleur der belastingen brief nr 43. Bericht van toezending van exemplaren voor het cohier der belastingen op de landbouw.
223105/04/1814pagina20Ontvangen van de Schout van Nes. Verschil van mening over de betaling van kosten gemaakt door vier Kozakken in herberg 'De Altena' van R.O. Van der Heide.
223109/04/1814pagina21Ontvangen van de commandant der nationale garde in het departement Vriesland. Brief over de aflossing van vriesche gardes die betrokken zijn bij de belegering van de vesting Delfzijl. Hierbij vermeld vier lotelingen. Blz 22 loteling nr 134 Geert Tjibbes Obma, nr 136 Pieter Sjoerds Kolma. Blz 23 loteling nr 116 Tabe Wopkes Sijtsma, nr 126 Dooitje Klazes Landstra.
223105/04/1814pagina24Ontvangen van de controleur der belastingen van controle Dokkum brief nr 55. Bericht van verzending van de leggers. Belangrijk voor de zetters.
223126/04/1814pagina25Ontvangen van de Admiraal, commandant en directeur der marine departement Rotterdam. Uit een brief van de schout van Ee blijkt dat het met teer geladen schip van Eise Jans Karst op last van de gecombineerde megendheden in L
223109/05/1814pagina26Ontvangen van de controleur der belastingen van controle Dokkum brief nr 5. Uitgebreid schrijven over afwikkeling van de kosten die door de gemeenten in de z.g. Dertiende ring gemaakt zijn ten behoeve van de kannonier kustbewaarders.
223118/05/1814pagina29Ontvangen van de controleur der belastingen van controle Dokkum brief nr 81. Vraag om duidelijkheid betreffende enige verschillen in aantal paarden enerzijds het paardengeld register en anderzijds het veefondsregister. Hierin worden dertien paarden eigenaren genoemd met daarbij hun aantal paarden. Meinte Dirks Weidenaar, Tjalling M. de Boer, Jan J. Holwerda, Pieter H. Dijker, Petrus J. van der Werf, Wijtze Jacobs Holwerda, Jan Theunis Westra wed., Lolke Klazes Jansma, Sake Pieters Buwalda, Pieter W. Meindertsma, Hedze O. Dijkstra, Jelle S. Boersma, Dirk J. H
223102/06/1814pagina32Ontvangen van de controleur der belastingen van controle Dokkum brief nr 101. Volgens besluit dient een zoon bij zijn vader inwonend en hem behulpzaam in zijn ambacht zich van een patent te voorzien.
223113/06/1814pagina34Ontvangen van de officier bij de rechtbank ter eerste instantie te Leeuwarden brief nr .... Verzoek aan de schout om een getuigenis af te nemen van de twee pelmolenaarsknechten van de koopman Melis Walle van der Werf onder Oostrum.
223120/06/1814pagina35Ontvangen van de controleur der belastingen van controle Dokkum brief nr 112. Verhandeling met voorbeelden over wie gepatenteerd moeten zijn.
223129/06/1814pagina37Ontvangen van de officier bij de rechtbank ter eerste instantie te Leeuwarden brief nr 836. De in Leeuwarden als verdacht persoon opgepakte Berend Hendriks oud 35 jaar zou op 24 juni van Gerrit Jans onder Oostrum 5 vluis [vlies] wol gekoht hebben [5 schapenvachten] Verzoek om dit bij Gerrit J
223111/06/1814pagina38Ontvangen van de controleur der belastingen van controle Dokkum brief nr 124. Bericht van toezending van het kohier der patenten voor het jaar 1814.
223100-07-1814pagina39Extract uit het verbaal der handelingen van den procureur generaal bij het hoog gerechtshof der Vereenigde Nederlanden als belast met het algemeen toezigt en het opperbestuur der politie. Uitgebreide verhandeling waarin voorkomen vreemdelingen, vagebonden, patent , kooplieden etc etc.
223114/07/1814pagina44Ontvangen van de controleur der belastingen van controle Dokkum brief nr 125. Bericht van toezending van de legger der verponding op de gebouwen en van het deur en venstergeld. Tevens de uitleg hoe de legger in te vullen.
223128/07/1814pagina47Ontvangen van de regulateur der successie voor de cantons Bergum, Buitenpost, Dokkum en Holwerd. Verzoek om lijsten van de overledenen met tevens de uitleg hoe de lijsten in te vullen.
223128/07/1814pagina49Ontvangen van de controleur der belastingen van controle Dokkum brief nr 129. Het een en ander over het al of niet controleren van stukken. Vermelding dat Sjoukje Klaazes Nauta uit het patentregister geschrapt kan worden maar Willem Alberts Jongsma niet.
223104/08/1814pagina50Ontvangen van de controleur der belastingen van controle Dokkum brief nr 133. Bericht van toezending van het dienstboden, paarden, plaisier en passagegeld register.
223105/08/1814pagina51Ontvangen van de controleur der belastingen van controle Dokkum brief nr 134. Bericht van toezending van de suppletoire legger van de patenten.
223114/08/1814pagina52Ontvangen van de controleur der belastingen van controle Dokkum brief nr 138. Bericht van toezending van de legger voor de verponding op de landerijen. Tevens de uitleg hoe de legger in te vullen.
223104/09/1814pagina54Ontvangen van de controleur der belastingen van controle Dokkum brief nr 146. Schrijven over patentplichtigen waaronder o.a. Broodventers etc.
223105/09/1814pagina55Ontvangen van de controleur der belastingen van controle Dokkum brief nr 147. Bericht van toezending van de legger van het personeel en mobilair. Tevens de uitleg hoe de legger in te vullen.
223111/09/1814pagina56Ontvangen van de controleur der belastingen van controle Dokkum brief nr 154. Bericht van toezending van het kohier voor de belasting voor het veefonds.
223114/09/1814pagina57Ontvangen van de President Burgemeester van Dokkum brief nr 154. Bericht dat de bijeen gekomen leden van de landstorm van de gemeenten Dokkum en Ee de voorgedragen stafleden en verdere officieren goedgekeurd hebben.
223119/09/1814pagina58Ontvangen van de controleur der belastingen van controle Dokkum brief nr 156. Betreft een schrijven over schadeloosstelling aan de repartiteurs. Tevens enige opmerkingen over het nauwkeurig moeten werken van zetters.
223124/09/1814pagina60Ontvangen van de controleur der belastingen van controle Dokkum brief nr 158. Verzoek om 1 oktober de patentbiljetten te ontvangen. Tevens alle aangevingsbiljetten voor alle harddraverijen, hardzijlerijen, kaatserijen, ringrijderijen enz waar prijzen of eretekenen worden uitgegeven. Tevens de biljetten van niet gepatenteerde veenbazen.
223102/10/1814pagina61Ontvangen van de commandant van de provincie Vriesland. Verzoek om opsporing van de gedeserteerde conscrit Gerrd Klaas Bos.
223106/10/1814pagina62Ontvangen van de controleur der belastingen van controle Dokkum brief nr 161. Bericht van toezending van de suppletoire leggers der patenten.
223106/10/1814pagina63Verzoek om een staat van diaconie of gasthuizen in de gemeente Ee. De gevraagde staat is hierbij toegevoegd.
223123/09/1814pagina65Extract uit het register der resolutien van den secretaris van staat voor de financiŽn der Nederlande. Bepalingen wanneer godshuizen en gestichten van liefdadigheid vrij zijn van grondbelasting.
223112/11/1814pagina67Ontvangen van de luitenant kolonel van het 10e bataillon landstorm in het arrondissement Leeuwarden. Opdracht aan de kapiteins van de landstorm in de gemeente Ee om er voor te zorgen dat misdragingen zoals in de missive van 11 dezer vermeld niet meer plaats mogen vinden.
223118/08/1814pagina68Extract uit het register der resolutien van den secretaris van staat voor de financiŽn der Nederlanden. Enkele bepalingen omtrent patentplichtigen.
223101/12/1814pagina69Ontvangen van de Houtvester van het 1e district in Vriesland. Verschil van mening over de schippers in de diverse gemeenten.
223130/11/1814pagina70Ontvangen van de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie te Leeuwarden. Schrijven over de overtredingen van het patent door de gemeenten.
223114/12/1814pagina71Circulaire van 27 oktober 1814. De pagina's 71, 72 en 76. Betreft een nieuwe taxatie van de landerijen.
223114/12/1814pagina73Circulaire van 27 oktober 1814. De pagina's 73, 74 en 75. Betreft de grondbelasting en de wijze van opneming.
223119/12/1814pagina77Ontvangen van de controleur der belastingen van controle Dokkum brief nr 173. Verzoek om de akten van admissie der schippers van schepen en vaartuigen, vaste veren of beurten. Tevens de acten
223120/12/1814pagina78Ontvangen van de gedeputeerde staten van Vriesland. Bepalingen over de wijze van voordrachten der gemeentes belastingen en begrotingen.
223130/12/1814pagina81Ontvangen van de gouverneur van Vriesland brief nr 1285. Autorisatie om de onkosten door de zetters gemaakt onder de post onvoorzien te brengen.
223102/04/1815pagina82Ontvangen van de fungerende officier bij de rechtbank ter eerste instantie te Leeuwarden brief nr 1. Verzoek om Napoleon sentimenten te onderzoeken, noteren en zo mogelijk hier tegen actie te ondernemen. Teven opdracht om wekelijks een verslag op te sturen van hetgeen in de gemeente is voorgevallen.
223114/04/1815pagina83Ontvangen van de controleur der belastingen in de controle Dokkum brief nr 50. Vernieuwing van het patent met instructies.
223115/04/1815pagina85Ontvangen van de militie commissaris van het 1e district brief nr 14. Boerenknechts moeten worden aangemerkt als personen een eigen bestaan hebbende en behoren voor de nationale militie te zijn ingeschreven ter plaatse waar zij zodanig dienen.
223117/04/1815pagina86Ontvangen van de commissie in Vriesland ter aanmoediging van 's lands militairen dienst. Verhandeling over de doelstelling van de commissie.
223119/04/1815pagina88Ontvangen van de militie commissaris van het 1e district brief nr 18. De alfabetische lijsten voor de Nationale Militie blijven onveranderd. Brief nr 14 van 15 april over de boerenknechts komt derhalve te vervallen.
223128/04/1815pagina89Ontvangen van de Procureur crimineel en directeur van politie in de provincie Vriesland. Uitgebreide verhandeling betreffende vreemdelingen en tijdelijke buitenlandse arbeidskrachten. Diverse voorbeeld kohieren voor de wekelijkse rapportage. Bijgevoegde notitie: Waarschijnlijk bij Jelle Siberen Faber te Ee overnacht: 9 mei 1815. H.H. Beeker 19 jaar koopm. Mettingen, Morra - Driesum. 11 mei 1815 Andr. H. Koelman 44 jaar koopman Metslawier, Dokkum – Anjum. 17 mei 1815 Jacob Berens 35 jaar koopman St Anna, Dokkum – Engwierum.
223129/04/1815pagina96Ontvangen van de militaire raad van het 1e district in Vriesland brief nr 5. Verzoek aan de heren burgemeesters en schouten om bij de zitting van de raad aanwezig te zijn.
223112/04/1815pagina97Ontvangen van de Schout van de gemeente Metslawier. Betreft de predikants traktementen van Metslawier en Niawier.
223112/05/1815pagina98Ontvangen van de Schout van Ternaard brief nr 61. In strijd met de wet op de zondags rust heeft Pieter Boomsma uit de gemeente Ee op zondag 23 april 2 vrachten hooi gehaald van het land van de Plaats in Hiaure die door Pieter Douwes Idsenga in gebruik is geweest en het hooi langs de publieke weg vervoerd. De schout van Ternaard vraagt aan de schout van Ee om handelend hier tegen op te treden.
223100-05-1815pagina99Ontvangen van de registratie etc. te Dokkum brief nr 72. Vraag of er in de gemeente ook goederen zijn die toebehoren aan Maria Wilhelmina Boijaart, wed. Anthonij Andreas de Loos laats gewoond hebbende te 's Gravenhage.
223127/04/1815pagina101Ontvangen van de commissie in Vriesland ter aanmoediging van 's lands militairen dienst. Bericht van verzending van 300 intekenbiljetten.
223101/05/1815pagina102Ontvangen van de procureur crimineel en directeur van politie in de provincie Vriesland. Verzoek om uit te zien naar jongelingen uit het graafschap Lingen waarvan vermoed wordt dat zij zich aan de dienstplicht proberen te onttrekken. Zo nodig arresteren en naar Leeuwarden over te brengen.
223103/05/1815pagina103Ontvangen van de commissie in Vriesland ter aanmoediging van 's lands militairen dienst. Schrijven over de inzameling via dde inzamelingsbiljetten. Gemeente moet dit bespoedigen en zo gauw mogelijk afhandelen.
223109/05/1815pagina104Ontvangen van de procureur crimineel en directeur van politie in de provincie Vriesland. De procureur gaat er voortaan vanuit dat als er geen register van vreemdelingen wordt opgezonden er geen vreemdelingen in de gemeente geweest zijn.
223111/05/1815pagina105Ontvangen van de militie commissaris in het 1e district brief nr 24. Betreft de loting of naloting van boerenknechts en schippersknechts.
223112/05/1815pagina106Ontvangen van commissaris generaal der convoijen en licenten in het 1e district van het departement Harlingen brief nr 127. Verzoek om een lijst van dorpen, steden, gehuchten, fabrieken etc etc die binnen twee uur binnen de landsgrens of kust liggen.
223113/05/1815pagina107Ontvangen van de leden van de militieraad van het 1e district brief nr 13. Bericht dat de nlotelingen nr 1 Jan Boomsma, nr 3 Albert Ploegsma en nr 3 Feike Boomsma zich op 20 mei in Leeuwarden moeten melden.
223113/05/1815pagina108Ontvangen van de leden van de militieraad van het 1e district brief nr 13. Bericht over boerenknechts en schippersknechts die buiten de loterij zijn gebleven [Hierin worden geen namen genoemd]
223117/05/1815pagina109Ontvangen van de directeur der indirecte belastingen in de provincie Vriesland circulaire nr 1184. Verzoek om een staat van hoofden van gezinnen of alleenstaanden die worden bedeeld.
223117/05/1815pagina110Ontvangen van de fungerende officier van het arrondissement Leeuwarden brief nr 1184. Bij vermoeden van doodslag direct de fungerende officier in kennis te stellen. Alleen uitwendige schouwing in toegestaan.
223120/05/1815pagina111Ontvangen van de Schout van Augustinusga brief nr 66. Naar aanleiding van het opgestuurde overlijdens extract bericht de schout dat de overleden Harmen van der Weide uit Engwierum niet de zoon is van mr timmerman Kornelis Hettes de Vries en zijn nagelaten weduwe Janke Harmens hoewel dit gezin wel in Engwierum gewoond heeft. [Harmen van der Weide is als soldaat van Napoleon in het hospitaal van Givet in mei 1812 aan de koorts overleden]
223125/05/1815pagina112Ontvangen van de fungerende officier van het arrondissement Leeuwarden brief nr 1204. Bericht over klachten over een zichzelf noemende chirurchijn Jakob van der Wagt uit Veenwouden die medicijnen voor zieken uit Oostrum zou hebben gegeven aan Marten Jans uit Oostrum. Verzoek om een onderzoek in te stellen.
223126/05/1815pagina113Ontvangen van de president Burgemeester van Dokkum brief nr 108. U om een vergadering Dokkum waar maatregelen kunnen worden getroffen ivm de twee rijders bij de pontontrein die het canton Dokkum waar Ee deel van uitmaakt moet leveren.
223127/05/1815pagina114Ontvangen van de militie commissaris van het 1e district brief nr 30. Uitnodiging voor de naloting.
223127/05/1815pagina115Ontvangen van de gecommitteerden tot de slatting der Oostrumervaart. Klacht van de gecommitteerden Wiebe Watzes Bosma, Marten Jans Faber en Johannes Sjoerds de Vries over de te nauwe doorgang bij het zet. Turf- en andere schippers kunnen niet of moeilijk hier langs. Verzoek om opdracht te geven om het zet brder te maken. Teven genoemd Willem Alberts Tibma.
223127/05/1815pagina116Ontvangen van de controleur der belastingen in de controle Dokkum brief nr 72. Bericht van toezending van de kohieren voor de belastingen op de paarden en de dienstboden voor 1815.
223127/05/1815pagina117Ontvangen van de controleur der belastingen in de controle Dokkum brief nr 71. Indeling in belasting klassen van koopmannen, commissionairs, grossiers, slijters, tappers, kleintappers [vlesiaans] kroeghouders, kramers en reizende kooplieden.
223131/05/1815pagina120Ontvangen van de controleur der belastingen Alberda brief nr 14. Bericht van terugzending van de legger der patenten.
223131/05/1815pagina121Ontvangen van de leden van de militieraad van het 1e district brief nr 24. Bericht dat loteling nr 4 Feike Boomsma zich op maandag 5 juli in Leeuwarden moet melden.
223109/06/1815pagina122Ontvangen van de controleur der belastingen in de controle Dokkum brief nr 79. Vraag of de zetters bij het opmaken van de leggers voor de slijters van sterke drank rekening hebben gehouden met de bepalingen van de circulaire 27 mei nr 71.
223109/06/1815pagina123Ontvangen van de leden van de militieraad van het 1e district brief. Bericht dat loteling nr 3 Arjen Kingma en nr 7 Folkert Kooistra naar Leeuwarden moeten komen.
223121/06/1815pagina124Ontvangen van de controleur der belastingen Alberda. Uitnodiging aan schout en zetters voor overleg in Dokkumer Nieuwe Zijlen om te beslissen omtrent de legging der kwelders van Haarsma van Buitenpost.
223122/06/1815pagina125Ontvangen van de schout van Metslawier. Uitnodiging voor een vergadering waarin beslissingen moeten worden genomen omtrent de schuld van het voormalige district oostdongeradeel.
223100-00-1815pagina126Extract uit het Dijksresolutie van Oostdongeradeel. Betreft een schrijven van de gouverneur over de vereffening van het tekort van het voormalige district oostdongeradeel. Een en ander zou te vereffenen met de financiele middelen van de Dijksadministratie van oostdongeradeel. Uitgebreide verhandeling waarin ook genoemd worden de dorpen en hun volmachten. Jouswier: W.D. Stiemsma, Engwierum: J.M. Donger, Oostrum: S.D. Mellema, Ee: E.W. Meindersma, Metslawier: S. witteveen, Nijkerk: D.W. Heerma.
223128/06/1815pagina133Ontvangen van de commissie in Vriesland ter aanmoediging van 's lands militairen dienst. Verzoek tot het sturen van windsel, pluksel, scheurlinnen etc voor gewonden.
223104/07/1815pagina134Ontvangen van de controleur der directe belastingen in het district van controle Dokkum brief nr 97. Bericht van toezending van het kohier der parentplichtingen.
223104/07/1815pagina135Ontvangen van de controleur der directe belastingen in het district van controle Dokkum brief nr 98. Verzoek om te beginnen met de jaarlijkse staat der veranderingen voor de leggers van de belasting op de gebouwde eigendommen en deuren en vensters. Tevens vermelding hoe de vijf kolommen ingevuld moeten worden.
223112/07/1815pagina136Ontvangen van de fungerende onderinspecteur bij de administratie der armee in de provincien Groningen Friesland en het Landschap Drenthe. Bericht van toezending van een overlijdensextract van de in Ee geboren fuselier Geert Klases Bosch [zie ook pagina 161]
223120/07/1815pagina137Ontvangen van de controleur der directe belastingen in het district van controle Dokkum brief nr 110. Bericht van toezending van de nodige bladen voor het opmaken van de legger der patenten.
223130/07/1815pagina138Ontvangen van de schout van Holwerd. Bericht voor de schouten van oost en westdongeradeel dat de algemene vergadering voor de stemming van gecommiteerden voor de waterstaat op 16 augustus 1815 is.
223110/07/1815pagina140Ontvangen van de controleur der directe belastingen in het district van controle Dokkum brief nr 96. Herhaald verzoek om een overzicht van Gods-, diaconie-, wees-, arm-, of gasthuizen. Hierbij gevoegd op blz 139 een handgeschreven staat met alle arm- of diaconiehuizen in de gemeente Ee. Tevens bijgevoegd op blz 141 een gedrukte niet ingevulde staat.
223120/08/1815pagina142Ontvangen van de directeur der directe belastingen van Vriesland brief nr 122. Betreft het patent van schippers en veerlieden.
223120/08/1815pagina144Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum brief nr 123. Schrijven over diverse soorten van patentplichtigen zoals: Verhuurders, eigenaren of opzichters van veengronden of verveenderijen. Eigenaren van vee met de doelstelling om ze te verkopen en Tappers en inkopers van wijnen.
223120/08/1815pagina145Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum brief nr 124. Bericht van toezending van de legger der ongebouwde eigendommen met toelichting hoe de kolommen ingevuld moeten worden.
223127/08/1815pagina146Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum brief nr 129. Bericht van toezending van de suppletoire kohieren op de dienstboden en paarden.
223128/08/1815pagina147Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum brief nr 129. Bericht over het patent betreffende de onderlinge verwantschap van molens. Daarnaast nog een verhandeling over verkopingen.
223129/08/1815pagina150Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum brief nr 132. Brief waarin wordt aangegeven dat de opneming en taxatie der landerijen in de gemeente niet tot strekking dient voor het jaar 1816.
223112/09/1815pagina152Ontvangen van de registratie te Dokkum brief nr 91. Verzoek om een lijst van het register van zegel.
223122/09/1815pagina153Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de divisie van controle Dokkum brief nr 146. Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum brief nr 124. Bericht van toezending van de legger van de personele en mobilaire belasting met toelichting hoe de kolommen ingevuld moeten worden.
223121/09/1815pagina155Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de divisie van controle Dokkum brief nr 147. Bericht van toezending van de nodige bladen voor het opmaken van de suppletoire legger der patenten.
223105/10/1815pagina156Ontvangen van de fungerende onderinspecteur bij de administratie der armee in de provincien Groningen Friesland en het Landschap Drenthe brief 350. Bericht van toezending van een overlijdensextract van de in Ee geboren soldaat Sietze Gosses Dijkstra [zie ook blz 162]
223110/10/1815pagina157Ontvangen van de commissaris voor de militaire zaken aan het bureau van de Gouverneur brief nr 23. Betreft een schrijven over achterstallige vorderingen op de Franse kroon. Tevens lijfrenten etc van diegenen die in Franse dienst geweest zijn.
223104/11/1815pagina159Ontvangen van de schoolopziener van het 3e district M. Martens brief nr 145. Handgeschreven brief van Martens waarin hij aangeeft dat de school van Aalzum sedert het vertrek van onderwijzer D. Tiezema vacant is. De schoolopziener verzoekt de schout om een advertentie voor een onderwijzer in de krant te plaatsen.
223106/11/1815pagina161Ontvangen van de majoor commanderende het depot van het batt. Inf. Nationale militie no 1 brief nr 220. Bericht dat Gerrit Klazes Bosch geboren te Ee op 9 juli 1815 in het hospitaal te Groningen overleden is [zie ook blz 136]
223106/11/1815pagina162Ontvangen van de majoor commanderende het depot van het batt. Inf. Nationale militie no 1 brief nr 220. Bericht dat Sietze Gosses Dijkstra geboren te Ee op 3 okt. 1815 in het hospitaal te Groningen overleden is [zie ook blz 156]
223108/11/1815pagina163Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de divisie van controle Dokkum brief nr 112. Verzoek om toezending van een relevee der landerijen van de welke Minnema door aankoop van P.A. Bergsma bezitter is geworden. Schrijven dat ondernemers van publieke verkopingen van roerende goederen wel in het patentregister dienen te worden opgenomen.
223120/11/1815pagina164Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de divisie van controle Dokkum brief nr 186. Schrijven dat ondernemers van publieke verkopingen van roerende goederen wel in het patent register dienen te worden opgenomen.
223120/11/1815pagina165Ontvangen van de directeur der directe belastingen van Vriesland brief nr 1198. Betreft het verkrijgen van restitutie van de impost op het gemaal, turf etc. over het jaar 1815.
223104/12/1815pagina167Ontvangen van de schout van de gemeente Anjum. Een schrijven betreffende het Extract uit het Dijksresolutie van Oostdongeradeel genoemd op blz 126.
223111/12/1815pagina168Ontvangen van de schoolopziener Marten Martens uit Holwerd brief 185. Lijst met namen van sollicitanten voor de functie van onderwijzer in Aalzum. Bauke Willems de Jong ondermeester te Oenkerk. Gerben Oebeles Boersma schoolonderwijzer te Genum. B.L. Van Albada ondermeester te Leeuwarden. Anne Lieuwes Wijnsma schoolonderwijzer te Bakkeveen. G.A. Veendorp. prov. school onderwijzer te Augsbuurt. Gerrit W. Wezel kweekeling te Franeker. Jan Hendriks de Vries prov. school onderwijzer te Bovenknijpe. Halbe Jochums Beetsma winterschoolhoofd te Beets. Roel Jochums Beetsma schoolonderwijzer te Boornbergum. Er nog aan toegevoegd Pier Hendriks de Vries momenteel buitenbediening maar daarvoor 3 jaren secondant in de school te Bakkeveen.
223109/12/1815pagina169Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de divisie van controle Dokkum. Deurwaarder Croon heeft gemeld dat Aafke Banga boerin onder Ee een werkbode heeft verzwegen. En dhr Bonga zou twee werkboden hebben verzwegen. Vraag aan de schout om na te gaan of dit klopt.
223121/12/1815pagina170Ontvangen van de schoolopziener Marten Martens uit Holwerd brief 189. Betreft het tekenen van de voordracht van Piet Hendriks de Vries aan zijne exc. De minister tot de binnenlandse zaken.
223119/12/1815pagina171Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum brief nr 197. Bericht van toezending van het laatste suppletoire kohier voor het dienstbodengeld.
223120/12/1815pagina172Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum brief nr 200. Voorwaarden wanneer Onderwijzers, professoren, schoolhouders etc. patentplichtig zijn.
223121/12/1815pagina173Ontvangen van de Dijkgraaf H. Bergsma. De brief heeft betrekking op het Extract uit het Dijksresolutie van Oostdongeradeel genoemd op blz 126 en 167.
223122/12/1815pagina174Ontvangen van de vrederechter in het canton Dokkum. Bericht dat veldwachters, bodes en anderen in officiŽle dienst geen werkzaamheden voor particulieren mogen verrichten zoals b.v. huuropzeggingen voor deurwaarders etc. etc.
223127/12/1815pagina176Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum brief nr 201. Bericht van toezending van het tweede suppletoire kohier voor het patentrecht van 1815.
223131/12/1815pagina177Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum brief nr 204. Bericht dat het register der patentplichtigen op 31 december gesloten moet worden waarna de legger voor het laatste suppletoir kohier opgemaakt dient te worden.
223101/01/1816pagina178Ontvangen van de ontvanger particulier van het district Leeuwarden brief nr 697. Begeleidende brief voor de toezending van het kohier wegens de oorlogsbelasting.
223106/01/1816pagina179Ontvangen van de ontvanger der directe belastingen in de gemeente Ee. Bevestiging van de ontvangst van het kohier der oorlogsbelasting.
223122/01/1816pagina180Ontvangen van de militie commissaris van het 1e district brief nr 7. Bericht van het contingent voor de nationale militie van de gemeente Ee. Voor 1816 4 man, 1817 3 man, 1818 4 man, 1819 3 man. Verzoek om toezending van een lijst van vrijwilligers.
223110/02/1816pagina181Ontvangen van de militie commissaris brief nr 22. Bericht van plaats en tijd van de komende loting.
223114/02/1816pagina182Ontvangen van de commissaris – generaal voor de liquidatie met de Franse kroon. Bericht dat termijn van reclamatien, vorderingen, van militairen welke voormaals in franse dienst geweest zijn verlengt is.
223115/02/1816pagina183Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum brief nr 19. Bericht van toezending van het laatste suppletoire kohier voor het patentrecht van 1815.
223116/02/1816pagina184Ontvangen van de rechtbank ter eerste instantie brief 1736. Betreft het opsturen van de registers van de burgerlijke stand.
223126/02/1816pagina185Ontvangen van de rechtbank ter eerste instantie brief 1759. Verzoek om het register van ondertrouw als nog op te sturen.
223106/03/1816pagina186Ontvangen van de ontvanger generaal te Leeuwarden brief nr 124. Betreft de recepissen van de oorlogsbelasting.
223113/03/1816pagina187Ontvangen van de raad van administratie bij het depot der 6e afdeling infanterie brief nr 88. Bericht van toezending van het doodextract van de fuselier Jan Wiebes Westra geboren te Aalsum plaatsvervanger voor Sijbrand Westra wonende te Dokkum.
223106/04/1816pagina188Ontvangen van de militieraad van het eerste district. Bericht dat loteling nr 17 Jurjen de Braak zich vergezeld van zijn vader in Leeuwarden moet melden.
223115/04/1816pagina189Ontvangen van de militie commissaris van het 1e district brief nr 70. Bevestiging dat de rustende schutterij van de gemeente uit 50 man zal bestaan. Tevens vermelding van de mogelijkheid tot aantekenen van beroep.
223117/04/1816pagina190Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum brief nr 32. Verhandeling over patentplichtigen genoemd worden o.a. Winkeliers, werklieden, kramers, vreemde kooplieden logementhouders etc etc.
223105/05/1816pagina192Circulaire ontvangen van Schultze te Leeuwarden. Belangrijke circulaire betreffende openstaande vorderingen op de Franse kroon.
223107/05/1816pagina193Ontvangen van de militie commissaris over het 1e district brief nr 84. Aansporing om over te gaan tot het aanleggen van het nieuwe register ter inschrijving der manschappen die tot de nationale militie behoren.
223116/05/1816pagina194Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum brief nr 43. Betreft de leggers der patentschuldigen. Genpoemd worden zetters, meelmolens, koornmolen. T
223118/05/1816pagina196aOntvangen van de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum brief nr 44. Bericht van toezending van een afschrift van het nieuw releve der landerijen.
223118/05/1816pagina196Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum brief nr 45. Bericht van toezending enige extracten uit de releves der landerijen.
223118/05/1816pagina197Klein handgeschreven stukje papier met aantekeningen over het aantal toegezonden extracten uit de releves der landerijen.
223123/05/1816pagina198Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de controle Leeuwarden brief nr 4. Bericht van toezending van enige extracten uit de nieuwe releves der landerijen.
223107/06/1816pagina199Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum brief nr 53. Betreft de opmaking van de nieuwe releves der landerijen met instructies voor de zetters en de opmaak.
223115/06/1816pagina200Ontvangen van de controleur der directe belastingen. Betreft extracten van landerijen in de gemeente.
223126/06/1816pagina202Ontvangen van de rechtbank ter eerste instantie brief 1996. Betreft de vermissing van de kruiwagen van Pieter Gerbens Tunier te Oostrum arbeider bij Willem Alberts Tibma onder Oostrum.
223107/07/1816pagina203Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum brief nr 55. Bericht van toezending van de kohieren voor de belasting op gebouwde en ongebouwde eigendommen.
223106/07/1816pagina204Ontvangen van de schout der gemeente Anjum. Betreft de kosten van de slatting van de rivier de Paezens.
223108/07/1816pagina205Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum brief nr 75. Bericht van toezending van de legger der verponding op de gebouwen en van het deur en venstergeld met daarbij de instructies voor het invullen van de legger.
223110/07/1816pagina207Ontvangen van de controleur brief nr 68. Aanvullende instructie voor de opmaking van de leggers der verponding.
223116/07/1816pagina208Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum brief nr 59. Bericht van toezending van de bladeren tot het opmaken der suppletoire patentlegger.
223118/07/1816pagina209Ontvangen van de secretaris der provinciale commissie van onderwijs in Vriesland. Verzoek om lijsten van armen en behoeftigen in de gemeente. Hierbij toegevoegd een aantal handgeschreven bladen met daarop de namen van behoeftigen verdeeld over diverse catogarieen. Blz 209a: Oostrum, 3 kinderen tussen de 5 en 12 jaar oud. Blz 210: Aalzum, 5 kinderen tussen de 5 en 12 jaar oud. Blz 212 De Streek onder Aalzum, het aantal kinderen tussen 5 en 12 jaar die niet naar school gaan genoteerd door R.O. Van der Heide: [vader] Gerke J. Joustra 2 kinderen, Johannes S. Krool 2 kinderen, Gert Gerts Fabriek 2 kinderen, Durk Lolles Hoekstra 1 kind, Bouwe IJdes van der Woud 3 kinderen. Blz 213 Ee, 17 kinderen tussen de 5 en 12 jaar oud en daarbij nog ťťn kind van Sijpke Durks Sloot. Blz 214: Lijst van namen van armekinderen van 5 toto 12 jaar met leeftijd maar zonder plaatsnaam. Jantje Brants 10 jaar, Ate Brants 11, Jantje Jacobs 11, Bartel Jacobs 11, Johannes onechte zoon 9, Marten onechte zoon 10, Jissele Pijters Katsma 10, Antje Pieters 9,Cornelis Pieters 8, Jisseltie Pieters 7, Klaaske Luiwes 11, Hendrik Pieters Hoekstra 10, Antje Pieters 11, Klaaske Pieters 9. Teven vermelding van 3 onvermogende kinderen boven de 12 jaar. Trijntje Pijters van de Ploeg 13, Jacob Jietzes 14, Lijsbert Jietzes 13.
223130/05/1816pagina215Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum brief nr 50. Bericht van toezending bladen voor het opmaken der patentleggers.
223130/05/1816pagina215aOntvangen van de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum brief nr 102. Verzoek om alle schoolhouders uit te nodigen ten kantore van de zetters om een declaratoir te tekenen. Met dit declaratoir bevestigen de schoolhouders dat ze naast het schoolambt geen andere school of kostgeld genieten nog prive les geven. Voorbeeld declaratoir bij ingesloten.
223109/08/1816pagina216Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum brief nr 105. Betreft enkele instructies betreffende het deur en venstergeld.
223114/08/1816pagina217Ontvangen van de schoolopziener van het 3e district M. Martens brief nr 171. Betreft de klacht over het functioneren van onderwijzer, organist en koster van leeuwen uit Ee. Tevens bevestiging dat het schoolvertrek van Aalzum dit lopende jaar opgeknapt zal worden.
223117/08/1816pagina219Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum brief nr 112. Bericht van toezending van de legger voor de verponding der landerijen. Tevens daarbij instructies en een voorbeeld legger.
223119/08/1816pagina220Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de controle Leeuwarden brief nr 118. Bericht van toezending van 8 extracten uit de releves der landerijen.
223119/08/1816pagina221Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum brief nr 114. Bericht van toezending het primitieve en 1e suppletoire kohier voor het patentrecht.
223126/08/1816pagina222Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum brief nr 117. Bericht van toezending van het kohier voor het veefonds.
223108/09/1816pagina223Ontvangen van de militie commissaris over het 1e district brief nr 118. Verhandeling over met verlof zijnde personen van de militaire raad en nummerwisselaars.
223109/09/1816pagina224Ontvangen van de ontvanger te Leeuwarden brief nr 427. Betreft de oorlogsbelasting.
223114/09/1816pagina225Ontvangen van de militie commissaris over het 1e district brief nr 123. Betreft veranderingen in de opgegeven leden der rustende schutterij.
223115/09/1816pagina226Ontvangen van de controleur der directe belastingen in de controle Dokkum brief nr 122. Herinnering om tijdig de benodigde vellen voor de legger voor het 2e suppletoire kohier aan te vragen.
223118/09/1816pagina227Ontvangen van de controleur der directe belastingen brief nr 125. Bericht van toezending van het papier voor het kohier der patentschuldigen.
223124/09/1816pagina228Ontvangen van de kapitein van de 6e comp. 3e bat. rustende schutterij te Anjum. Bericht van toezending van de lijst van manschappen van de rustende schutterij met daarbij de vraag of er mutaties zijn [zie ook de volgende bladzijden]
223124/09/1816pagina229Ontvangen van de kapitein van de 6e comp. 3e bat. rustende schutterij te Anjum. Lijst van manschappen behorende tot de gemeente Ee en deel uitmaken van de rustende schutterij. Jan Joukes Zeilstra, IJsbrant Pieters Banga, Bote Botes de Vries, Jan Jans Jilderda, Douwe Martens de Boer, Wijtze van der Werf, Jan Pieters Sjoeks, A.E. Van Hateren, Romke IJberts Douma, Pieter Pieters Feddema, Klaas Ulbes Buwalda, Hendrik Pieters Rieswijk, Jacob Pieters Dijkstra, Jacob Jans Janzen, Jetse Eelkes Meindertsma, Jan Dirks Hofman, Hijlke Jans Kinnema, Anne Pieters Boersma, Gerke Jitzes Ganzinga, Gerben Pijls van der Wal, Jacob Hendr. Braaksma, Gerrit Paulus Buwalda, Jan Pieters Meindertsma, Keimpe Eeuwes van Leeuwen, Alle Gerbens Kooistra, Gerben Klazes Venema, Marcus Sjolles Wieringa, Abraham Sakes Buwalda, Sibe Jacobs Boersma, Jurjen Flores Westra, Meindert Jans Zeilstra, Jan Geerts Kingma, Dooijtze Klazes Sandstra, Joh. IJpes Braaksma, Teunis Jans Westra, Pieter Arjens Kingma, Arend Jans Bakker, Douwe Pieters Zeilstra, Mionne Jacobs Hoekstra.
223126/09/1816pagina230Ontvangen van ?????? Betreft de 6e comp. 3e bat. rustende schutterij. Lijst van personen die niet beschikbaar zijn voor de schutterij. Mogelijk door overlijden of verhuizing. Hendrik Barres Faber, Cornelis Pieters Wijngaarden, Jakob Jans Osinga, Douwe Jelmers Boersma, Sijds Pieters Meindersma, Sijbe Oeges Galings, Karel Mettes Plantinga, Wopke Franzes Miedema, Wijtze Baukes Haijma.
223127/09/1816pagina232Ontvangen van de kapitein van de 6e comp. 3e bat. rustende schutterij te Anjum. Lijst van personen die niet beschikbaar zijn voor de schutterij. Vertrokken: Jan Jans Jilderda, Gerke Jitzes Ganzenga, Markus Sjolles Wieringa, Sijbe Jacobs Boersma. Gehuwd: Jacob Hendriks Braaksma. Ongeschikt: Jurjen Flores Westra, Jan Durks Hofman, Minne Jacobs Hoekstra. Bestemming onbekend: Jan Joukes Zijlstra, Wijtze van der werf, Pijter Pijters Feddema, Jacob Jans Janzen, Douwe Martens de Boer.