Index Mairie Ee OostD Inv nr 225 (Aantal bekendmakingen, raadsverslagen en verzonden stukken)
ToegangInventarisDatumNadere aanduidingAanduidingNaam of titel
222501/01/1812Pagina 1Beëdiging van de leden van de multicipale raad van de gemeente Ee door de maire Talsma. De leden zijn: Jan Minnes, Rienk Minnes, Pijter Jans Sjuks, Bote Tjeerds, Arjen Eelses, Willem Johannis, Minne Douwes, Sijbiren Douwes, Jan van Asse en Sipke Pijters.
222515/01/1812Pagina 2Beëdiging van Eelke . W. Meindersma als adjunct-maire.
222518/05/1812Pagina 3Benoeming van drie commissarissen voor de directe belastingen. Jan M. Donga te Engwierum, Sijberen D. Mellema te Oostrum, Sipke R. Prins te Aalsum.
222525/06/1812Pagina 4Betreft het ontslag van de schoolonderwijzer en organist te Ee, G.R. Kooistra.
222526/06/1812Pagina 5Betreft de vacature voor schoolonderwijzer, organist en klokkenist te Ee. De algemene en speciale voorwaarden waaraan voldaan moet worden beslaan drie pagina's.
222507/08/1812Pagina 8Vergadering in Engwierum ten huize van de maire Talma over de sollicitatie van R.L. Van Leeuwen schoolonderwijzer te Baard op de vacature te Ee.
222508/08/1812Pagina 9Brief aan de sollicitant R.L. Van Leeuwen met daarin zijn benoeming tot schoolonderwijzer te Ee.
222503/11/1812Pagina 10Raadsbesluit betreffende de belasting.
222507/11/1812Pagina 13Raadsbesluit betreffende de belasting.
222518/11/1812Pagina 15Raads benoeming van commissieleden.
222518/01/1813Pagina 20J.N. Talma, maire in de gemeente Ee aan de leden van de municipale raad. Oproep voor een raadsvergadering over de financiering van het armbestuur.
222531/03/1813Pagina 20E.W. Meindersma, adjunct-maire van de gemeente Ee. Betreft het in orde brengen van het stukje weg buiten de Hanspoort het Paardepadje genoemd.
222514/04/1813Pagina 21Benoeming van vijf commissarissen - repartiteurs. Hendrik Jacobs Obma uit Engwierum, Mintje Joh. Tipma uit Ee, Dirk Jacobs Holdinga uit Ee, Minne Douwes Mellema uit Oostrum en Lieuwe Pieter Banga uit Aalzum.
222530/08/1813Pagina 22Raadsbesluit over het vaststellen van de quotisatie over 1813.
222524/11/1813Pagina 23J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee. Raadsvergadering over de wijze van handelen betreffende de gemaakte kosten ivm de doortrekkende kozakken.
222526/11/1813Pagina 24Ondertekening door de leden van de gemeenteraad van de – Acte van opdragt der souvereiniteit over de vereenigde nederlanden aan ZKH de heer willem Frederik Prince van Oranje Nassau.
222514/05/1814Pagina 27Raadsverslag betreffende het Reglement op de invordering der plaatselijke belastingen van de gemeente te Ee.
222506/08/1814Pagina 28Benoeming van vijf zetters. Dirk Jacobs Holdinga, landbouwer te Ee. Auke Teakes Hofman te Engwierum. Minne Douwes Mellema te Oostrum. Jan Pieters Boersma te Ee. Wijbe Wijbrens Koning te Aalsum.
222524/08/1814Pagina 29Betreft de belasting aanslag van de voormalige maire Talma. Ondanks zijn vele bezittingen in zowel Dokkum als in de gemeente Ee krijgt Talma alsnog belastingvermindering.
222501/07/1815Pagina 30Raadsverslag over de liquidatie van de schulden van de voormalige gemeente Oostdongeradeel. Tevens bespreking van het meningsverschil over diverse kosten met het Dijksbestuur van Oostdongeradeel.
222509/08/1815Pagina 32Officiële benoeming door de raad van de vijf zetters. Dirk Jacobs Holdinga, landbouwer te Ee. Auke Teakes Hofman te Engwierum. Minne Douwes Mellema te Oostrum. Jan Pieters Boersma te Ee. Wijbe Wijbrens Koning te Aalsum.
222517/07/1816Pagina 33Raadsverslag over de slechte toestand van het voetpad langs de oude dijk naar Dokkum.
222528/08/2816Pagina 34Officiële benoeming door de raad van de vijf zetters. Rienk Minnes Douma te Ee, melle Roelofs Binnema te Engwierum. Minne Douwes Mellema te Oostrum. Jan Pieters Boersma te Ee. Wijbe Keuning te Aalsum.