Index Mairie Ee OostD Inv nr 224 (Bekendmakingen binnen de gemeente Ee)
ToegangInvDatumNadere aanduidingAanduidingNaam of titel
222403/01/1812Pagina 1J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Alle aankondigingen aan de kerkdeuren van de hoofdplaats Ee en worden tevens in de plaatselijke kerken bekend gemaakt. Ook worden ze aangeplakt aan het provisionele gemeentehuis onderOostrum bewoond door kastelein R. Boonstra.
222403/01/1812Pagina 1J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft het onderhoud van voet en gangpaden. De houten en omstappen bij hekken of steigers.
222404/01/1812Pagina 2J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Aantal geboden en verboden voor tappers, herbergiers en logementhouders.
222404/01/1812Pagina 4J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Verklaring van de maire dat het huis vn de gemeente Ee in ten huize is van de kastelein P. Boomsma onder Oostrum aan de stadsgracht. Tevens vermelding van de spreekuren voor de bewoners van de dorpen in de gemeente.
222407/01/1812Pagina 5J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Uitgebreide oproep aan de eigenaren van landerijen.
222411/01/1812Pagina 6J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Op verzoek van de luitenant van de douane op Ezumazijl een staat van zoutverkopers uit de gemeente. Hier in ook de vermelding van de namen en woonplaatsen. Installatie van de 1e en 2e adjunct-maires. Eelke Wiggers en J. van Assen.
222412/01/1812Pagina 7J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Oproep aan de lotelingen van de klasse 1810. Vermelding van plaats en datum van de loting.
222423/01/1812Pagina 8J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft de op sommige plaatsen geconstateerde schapenschurft. Uitgebreide verhandeling over de te nemen maatregelen.
222422/01/1812Pagina 9J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Oproep aan de Engwierumers Jan Teunis Westra, Gerrijt Heins, Jelle Wijtzes, Hijlkjen Jans om inlichtingen te verstrekken over de loteling Jan Foekes van der Ploeg.
222427/01/1812Pagina 9J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Op[dracht aan Jan P. Reitsma te Dokkum en Johannes Pijters Kooiker te Ee om in Oostrum huis aan huis maatregelen betreffende de schapenschurft af te kondigen.
222430/01/1812Pagina 11J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Inkwartiering mag alleen met toestemming van de maire.
222431/01/1812Pagina 12J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Aanschrijving aan de gewezen dorpsrechters van Ee en Engwierum dat als er een verzoek tot inkwartiering is de adjunct-maire E.W. Meindersma te informeren.
222431/01/1812Pagina 12J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Aan de adjunct-maire E.W. Meindersma enige bepalingen betreffende inkwartiering.
222431/01/1812Pagina 13J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Aanschrijving aan de gewezen dorpsrechters van Ee en Engwierum betreffende inkwartiering.
222431/01/1812Pagina 13J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft de prijs van tarwebrood.
222402/02/1812Pagina 13J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Aan de afzonderlijke dorpsrechters. Opdracht om een lijst samen te stellen van alle manspersonen van 20 tot 60 jaar zonder onderscheid van persoon en beroep. Tevens vermelding hoe de lijst in te vullen.
222409/02/1812Pagina 14J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Aan de leden van de municipale raad hier met naam en woonplaats vermeld. Betreft een zo spoedig mogelijk te houden volkstelling.
222419/02/1812Pagina 15J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Aan de predikanten van Ee en Oostrum. Opdracht om een reeds toegezonden brief vanaf de kansel voor te lezen.
222419/02/1812Pagina 16J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Zeer uitgebreid schrijven over een plan voor de belastingheffing.
222427/02/1812Pagina 19J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Aan de streek onder Aalzum. Betreft de huisnummering van de Streek en de burenhulp.
222428/02/1812Pagina 20J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Aan de armbezorgers van de vier dorpen. Ouders die verzuimen om hun kinderen naar school te sturen mogen niet gealimenteerd worden.
222412/02/1812Pagina 20J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Aan de bewoners onder Aalzum. Uitgebreide oproep aan de ouders om de kinderen wel naar school te sturen.
222428/02/1812Pagina 21J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Aan de schippers en de ingezetenen. Oproep aan alle bezorgers van brieven etc om zich verantwoordelijk te gedragen.
222406/03/1812Pagina 22J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft de aangifte van geboorten en overlijden.
222406/03/1812Pagina 22J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft de oppervlakte pondematen per dorp te telen mangelwortel.
222408/03/1812Pagina 23J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft de oprichting van een fabriek om suiker te maken.
222409/03/1812Pagina 24J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Aan de drie schoolonderwijzers van Ee, Aalzum en Engwierum. Betreft een in te vullen tableau waarop wekelijks de gealimenteerde kinderen moeten worden aangetekend.
222409/03/1812Pagina 24J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Aan de armbezorgens van Ee, Aalzum en Engwierum. Betreft de te onderwijzen gealimenteerde kinderen.
222416/03/1812Pagina 25J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Verbod op het los laten lopen van honden gedurende de gesloten jachttijd. Hierin diverse hondenrassen genoemd.
222416/03/1812Pagina 26J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Verbod om wegen te gebruiken als opslagplaats voor mesthopen of opslag voor keizel.
222418/03/1812Pagina 26J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft de schade door roofvogels. Zoals de zwarte kraaien of roeken, eksters en haanescrobbers [kiekendief]
222417/03/1812Pagina 27J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft het onderhoud waterlopen, tochtsloten, pompen etc.
222405/04/1812Pagina 28J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft de belasting op het personeel, mobilair en de vaste goederen deuren en vensters.
222428/03/1812Pagina 29J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft het zonder toestemming opslaan van goederen uitgezonderd de oogst.
222430/03/1812Pagina 29J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft het voor 8 april schouwklaar maken van wegen en opwegen. Uitgebreide beschrijving van de manier van onderhoud.
222402/04/1812Pagina 31J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Oproep aan de ingezetenen om zich te melden ivm het patentrecht. Tevens vermelding van tijd en plaats.
222402/04/1812Pagina 31J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft het aantal leden voor de Nationale Garde. Totaal dertien manschappen.
222410/04/1812Pagina 32J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft een op te stellen staat der vastigheden van kerkvoogden, armvoogden en de diakonieen.
222419/04/1812Pagina 33J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft een op te stellen staat der vastigheden van kerkvoogden, armvoogden en de diakonieen.
222401/05/1812Pagina 33J.N. Talma, maire van de gemeente Ee aan de armvoogden van Ee: Bericht van verzending van het reglement voor het weiden van kleinvee langs de weg [reglement niet aanwezig]
222401/05/1812Pagina 33J.N. Talma, maire van de gemeente Ee aan de behoeftigen: Verbod aan behoeftigen om vee en paarden aan de weg te weiden.
Op verzoek toestemming om twee tot vier melkschapen bij de weg te weiden. Tevens enige adressen waar toestemming verkregen kan worden. Tevens de mogelijkheid tot aanstelling van hoeder.
222401/05/1812Pagina 34J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Reglementen betreffende het veehouden in de mairie Ee. Benoeming tot schapenhoeder door de armvoogden. Enige reglementen ten aanzien van het hoeden.
222401/05/1812Pagina 35J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Aantal voorwaarden voor het oormerken van schapen.
222410/05/1812Pagina 35J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft de mangelwortel teelt.
222410/05/1812Pagina 36J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft de toezending van mangelwortelzaad.
222410/05/1812Pagina 37J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Dat bedelen niet toegestaan is. Veldwachters dienen eenieder die bedelt te arresteren.
222410/05/1812Pagina 37J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Aantal maatregelen tegen het vloeken, schelden etc in het kerkportaal en op het kerkhof.
222412/05/1812Pagina 38J.N. Talma, maire van de gemeente Ee aan Jan Taekes op de Nieuwe zijlen. Betreft de inkomende en uitgaande schepen. Hierbij aan toegevoegd een extract van de prefect.
222415/05/1812Pagina 40J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft het leenrecht en een ieder die op valse gronden een titel hebben aangenomen.
222415/05/1812Pagina 40J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft de acten van geboorten, ondertrouw en overlijden.
222416/05/1812Pagina 41J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Het dragen van wapens of uniformen zonder toestemming is verboden.
222416/05/1812Pagina 41J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Enige bepalingen omtrent het vervoer van Stieren. Tevens de mogelijkheid om per dorp een dekstier aan te houden.
222419/05/1812Pagina 42J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft enige verordeningen over voetpaden die soms illegaal zijn.
222420/06/1812Pagina 43J.N. Talma, maire van de gemeente Ee aan de vier klokkenisten: De klokken moeten volgens de zon geluid worden en de klokkenluider moet zich niet storen aan de andere klokken.
222423/06/1812Pagina 43J.N. Talma, maire van de gemeente Ee aan de kerk en armvoogden. Verzoek om een overzicht van de rekeningen.
222423/06/1812Pagina 44J.N. Talma, maire van de gemeente Ee aan de geÔnteresseerden in de mangelwortelteeld. Betreft het geheel of gedeeltelijk mislukken van de teeld.
222424/06/1812Pagina 44J.N. Talma, maire van de gemeente Ee aan de veldwachter te Ee. Betreft de opdracht om diverse wegen en kruispunten in orde te laten maken.
222422/06/1812Pagina 44J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: betreft een advertentie in de Courant vanwege de vacature voor de post van onderwijzer, klokkenist en organist te Ee.
222423/06/1812Pagina 45J.N. Talma, maire van de gemeente Ee aan de veldwachter te Aalzum. Betreft de opdracht om diverse wegen en driesprongen in orde te laten maken.
222424/06/1812Pagina 45J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft het collateraal over erfenissen.
222423/06/1812Pagina 45J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft de inspectie van de ingezaaide mangelwortel.
222403/07/1812Pagina 46J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft het patentrecht.
222426/07/1812Pagina 47J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft het weiden van schapen of lammeren aan het Watmawiel onder Engwierum.
222401/08/1812Pagina 47J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Veldwachters zullen per dorp huis aan huis gaan om antwoorden op diverse vragen te noteren.
222401/08/1812Pagina 47J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Veldwachters zullen per dorp huis aan huis gaan om diverse gegevens van de paarden te noteren.
222401/08/1812Pagina 48J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: betreft de oogst van het koolzaad waarbij dronkenschap aan de orde is.
222424/08/1812Pagina 48J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Uitgebreide verhandeling over de schurft bij schapen en de te nemen maatregelen.
222424/08/1812Pagina 50J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Verhandeling over de besmetting van vee.
222424/08/1812Pagina 50J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Verhandeling over de schurft bij schapen en de te nemen maatregelen.
222413/09/1812Pagina 51J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft de schurft aan schapen vooral die aan de weg of bij de Watmawiel weiden.
222402/09/1812Pagina 52J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft het ophokken van lammeren ivm de schurft.
222403/09/1812Pagina 52J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft de openingstijden van de tapperij in Engwierum.
222412/09/1812Pagina 53J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft de oproeping van de lotelingen.
222430/09/1812Pagina 53J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft het schoonmaken der tochtsloten.
222413/10/1812Pagina 54J.N. Talma, maire van de gemeente Ee aan de predikanten van Ee, Oostrum en Aalzum. Betreft eenige bepalingen voor de predikanten.
222413/10/1812Pagina 54J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft het luisterrijk vereren van zijne majesteit.
222417/10/1812Pagina 55J.N. Talma, maire van de gemeente Ee aan de veldwachters van Ee en Engwierum. Betreft het ophokken van lammeren en schapen ivm de schurft.
222430/10/1812Pagina 55J.N. Talma, maire van de gemeente Ee aan de adjunct-maire. Betreft de waterlossingen van het dorp Ee. Aantal pompen, naast liggers etc te noteren.
222410/11/1812Pagina 56J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft onderhoud aan paden, omstappen, steigers etc.
222410/11/1812Pagina 57J.N. Talma, maire van de gemeente Ee aan de schippers, schuitevaarders en voerlieden. Verbod aan schippers die van hun vracht zoals granen of aardappelen iets weggeven voor de paarden van de scheepsjagers.
222413/11/1812Pagina 58J.N. Talma, maire van de gemeente Ee aan de armbezorgers van de vier dorpen. Verzoek om een lijst van voor de armen gekochte levensmiddelen.
222417/11/1812Pagina 59J.N. Talma, maire van de gemeente Ee aan de kerkvoogden van de vier dorpen. Verzoek om al de administratie voortaan vanaf 1 januari te laten beginnen.
222417/11/1812Pagina 59J.N. Talma, maire van de gemeente Ee aan de armvoogden van de vier dorpen. Uitgebreide verhandeling over de administratie van betreffende de armenzorg.
222426/11/1812Pagina 61J.N. Talma, maire van de gemeente Ee aan de predikanten van Oostrum en Aalzum. Betreft de viering van het kroningsfeest van de Keizer.
222426/11/1812Pagina 61J.N. Talma, maire van de gemeente Ee aan de klokkenluiders van Ee, Oostrum en Aalzum. Betreft de viering van het kroningsfeest van de Keizer.
222426/11/1812Pagina 62J.N. Talma, maire van de gemeente Ee aan de schoolonderwijzers in de gemeente. Verzoek om een opgaven van inkomsten als onderwijzer en als koster.
222426/11/1812Pagina 62J.N. Talma, maire van de gemeente Ee aan de drie predikanten in de gemeente. Verzoek om een gedetailleerde lijst van genoten inkomsten.
222404/12/1812Pagina 63J.N. Talma, maire van de gemeente Ee aan de armvoogden van de vier dorpen. Betreft het vlaggen op het kroningsfeest.
222405/12/1812Pagina 63J.N. Talma, maire van de gemeente Ee aan de kerkvoogden van de vier dorpen. Betreft de datum van de financiŽle afrekening van de kerkvoogdijen.
222405/12/1812Pagina 63J.N. Talma, maire van de gemeente Ee aan de vier armvoogden van de vier dorpen. Betreft de datum van de financiŽle afrekening van de armvoogdij.
222425/12/1812Pagina 64J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft het aanvragen van het patent.
222408/01/1813Pagina 65J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt aan zijn onderhorige ingezetenen bekend: Betreft het bieden van logies aan personen van buiten de gemeente al of niet aanverwanten. Hier is toestemming voor nodig en alle persoons gegevens moeten doorgegeven worden aan de veldwachter.
222408/01/1813Pagina 66J.N. Talma, maire van de gemeente Ee aan de vier veldwachters: Betreft enige tegenstrijdigheden ten opzichte van eerdere brieven.
222409/01/1813Pagina 67J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Alle verkopen van roerende of onroerende goederen dienen binnen zes weken bij de secretarie geregistreerd te worden.
222411/01/1813Pagina 68J.N. Talma, maire van de gemeente Ee aan de schoolonderwijzers: Betreft het zich verplicht laten inschrijven als onderwijzer.
222412/01/1813Pagina 68J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Aangiftes van geboorte of overlijden kunnen alleen 's middags van twaalf tot een ten huize van de maire of van de secretaris R. de Jong te Dokkum.
222420/01/1813Pagina 69J.N. Talma, maire van de gemeente Ee aan de veldwachters: De veldwachters worden gelast er voor te zorgen dat de houders van paarden zich met hun paarden zich op zaterdag 23 januari om 12 uur melden bij het huis van de gemeente onder Oostrum.
222401/02/1813Pagina 69J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Vijf dagen lang zal er een register liggen ter inschrijving voor vrijwillige deelname in het leger.
222405/02/1813Pagina 70J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft de plaats van domicilie van de lotelingen.
222408/02/1813Pagina 71J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Uitgebreid schrijven over het traktement van de dominee van Aalzum. Hierin een beroep op de christelijke waarden van de ingezetenen om in het traktement te voorzien.
222406/02/1813Pagina 73J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Zout mag voortaan niet per inhoud maar moet per gewicht verkocht worden.
222409/02/1813Pagina 73J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt bekend: Bettreft de aannamen van een familie naam.
222416/02/1813Pagina 74R. de Jong per order van J.N. Talma, maire van de gemeente Ee: Betreft het versturen van een tableau voor de registratie van de paarden. Dit tableau moet huis aan huis ingevuld worden en op zaterdag weer ingeleverd worden.
222417/02/1813Pagina 75J.N. Talma, maire van de gemeente ee aan de armvoogden: Verzoek aan de armvoogden om zich met de armenadministratie bij de municipale raad te vervoegen.
222417/02/1813Pagina 75J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt aan de adjunct maire: Bericht van de maire Talma dat hij voorlopig niet aanwezig zal zijn en zijn taken wil overdragen.
222419/02/1813Pagina 76E.W. Meindersma, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de veldwachters: Verzoek om uit te zien naar militairen uit deze gemeente die uit het leger gedeserteerd zijn.
222420/02/1813Pagina 76J. van Assen, lid van de municipalen raad van de gemeente Ee maakt bekend dat het kanton Dokkum negentien lotelingen moet leveren.
222425/02/1813Pagina 77J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee maakt bekend: Om de vorderen van paarden in goede banen te leiden wordt de gemeente in 4 ringen verdeeld. Hierbij worden per dorp de huisnummers genoemd. Per ring worden de contactpersonen bij name genoemd.
222423/02/1813Pagina 78J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de eerst benoemde leden van de paarden ringen: Betreft de kosten per ring.
222410/03/1813Pagina 78J.N. Talma, maire van de gemeente Ee aan de veldwachters: Opdracht om er voor te zorgen dat alle herbergiers, kooplieden, uitdragers etc zich met hun registers te melden op het bureau van registratie in de Vlasstraat te Dokkum.
222427/02/1813Pagina 79J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee maakt bekend: Bekendmaking aan de visserijen der binnenwateren dat er aan het huis der gemeente enige ordonnaties aangeplakt zijn.
222419/03/1813Pagina 79J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de veldwachters. De veldwachters moeten er op toe zien dat de wegen, pompen, pijpen, bruggen etc onderhouden en zo nodig gerepareerd worden.
222421/03/1813Pagina 80J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de maire. Betreft de casernering van de douane. Zo weinig mogelijk kosten voor de gemeente.
222421/03/1813Pagina 80J.N. Talma, maire van de gemeente Ee maakt aan enige leden van de municipale raad bekend: Betreft de betaling van de gevorderde paarden.
222427/03/1813Pagina 81J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee maakt aan de maire. De patenten over 1813 zijn aanwezig en kunnen tegen betaling in de herberg van Ee afgehaald worden. Dit moet door de veldwachters in de kerken afgekondigd worden.
222417/04/1813Pagina 81J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de veldwachters. De veldwachters worden gelast om langs de deuren te gaan en alle manspersonen tussen de twintig en veertig jaar op de bijgevoegde lijst te noteren.
222419/04/1813Pagina 82J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de maire. Een uitgebreide oproep aan de welgestelden en aanzienlijken om hun zonen op te gevn voor de Garde d'Honneur.
222420/04/1813Pagina 83E.W. Meindersma, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de maire. Verbod op het zoeken en verkopen van kievitseieren na 1 mei van elk jaar.
222428/04/1813Pagina 83E.W. Meindersma, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de maire. Betreft de belasting op een gebouw onder Oostrum in eigendom van wed Pieter Lieuwes Banga van Aalzum. Advies is om het af te breken zodat de belastbare waarde lager is.
222404/05/1813Pagina 84J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de kerkvoogden. Betreft de slechte staat van onderhoud van het kerkhof van Aalzum. Tevens dient het lijkpad weer inorde gemaakt te worden. Mogelijk plaatsing van een slagboom om wagens en karren te keren.
222404/05/1813Pagina 84J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de maire. Uitgebreid schrijven over het inzetten van een deel van de 750 manschappen van de controle voor het departement Friesland voor de militaire dienst op Texel.
222403/05/1813Pagina 85De maire van de gemeente Ee aan de van der Steen ontvanger der douane op Nieuwe Zijlen. Van der Steen wordt er op aangesproken dat hij bij het opmaken van de veertiendaagse rapportages van de in en uitgaande schepen in gebreke is gebleven.
222404/05/1813Pagina 86De maire van de gemeente Ee: Schrijven over het inzetten van een deel van de 750 manschappen van de controle voor het departement Friesland voor de militaire dienst op Texel.
222412/05/1813Pagina 87J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de dorps gecommitteerden. Betreft de controle van de boekhouding van de voormalige dorps gecommitteerden.
222412/05/1813Pagina 87J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan een commissie van twee leden uit de municipale raad. Benoeming van twee leden voor de kascontrole van de boekhouding van de voormalige dorps gecommitteerden. Sipke Pieters prins te Aalzum en Rienk Minnes Douwma te Ee.
222412/05/1813Pagina 88J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de armvoogden van Aalzum. Betreft het beweiden met schapen van de publieke weg door armlastigen. Voor hoornvee en paarden is dit verboden en bij schapen moet een hoeder zijn.
222412/05/1813Pagina 88J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft het beweiden met schapen van de publieke weg door armlastigen. Voor hoornvee en paarden is dit verboden en bij schapen moet een hoeder zijn.
222429/05/1813Pagina 89E.W. Meindersma, adjunct-maire van de gemeente Ee maakt bekend: Plaats en datum waar men het ingeschreven bedrag voor de armen kan voldoen. Verzoek aan de predikanten om dit aftelezen. De predikant van Ee weigerde dit.
222405/06/1813Pagina 90E.W. Meindersma, adjunct-maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft het loslopen van stieren.
222419/06/1813Pagina 90J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de municipale raad. Betreft een te houden vergadering over het budget voor 1813.
222421/06/1813Pagina 90E.W. Meindersma, adjunct-maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft de inning van de extraordinaire belasting.
222426/06/1813Pagina 91J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de repartiteurs. Betreft een te houden vergadering over de grondbelasting over 1813.
222408/07/1813Pagina 92E.W. Meindersma, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de veldwachters. Ivm de dolle hond die in de gemeente verwoestingen aanrichtte zijn eigenaren verplicht om de honden 6 weken vast te zetten.
222421/07/1813Pagina 92E.W. Meindersma, adjunct-maire van de gemeente Ee maakt bekend: Herinnering om wel aan de bekendmaking van verandering van eigendom te voldoen.
222405/08/1813Pagina 92E.W. Meindersma, adjunct-maire van de gemeente Ee maakt bekend: Datum en plaats van de inschrijving van de lotelingen. Teven uitleg over wat de domicilie van opgeroepen lotelingen is.
222407/08/1813Pagina 93J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft de feestelijkheden op 15 augustus, de geboortedag van de keizer.
222413/08/1813Pagina 94J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de armvoogden. Betreft de feestelijkheden op 15 augustus, de geboortedag van de keizer. Opdracht om de vlag op de dorpstorens uit te steken.
222413/08/1813Pagina 94J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee maakt bekend: de patenten zijn tegen betaling af te halen.
222413/08/1813Pagina 94E.W. Meindersma, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de lotelingen van 1813. Plaats en datum van de te houden loting.
222425/08/1813Pagina 95E.W. Meindersma, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de municipale raad. Betreft een te houden vergadering over de geforceerde quotisatie.
222408/09/1813Pagina 95E.W. Meindersma, adjunct-maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft de belasting op runderen, paarden en schapen.
222427/09/1813Pagina 96E.W. Meindersma, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de veldwachters. Uit te zien naar militairen zonder de juiste paspoorten.
222427/09/1813Pagina 96J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de predikanten. Betreft de feestelijkheden op 15 augustus, de geboortedag van de keizer. Onder anderen het verplicht zingen van Te Deum.
222429/07/1813Pagina 97E.W. Meindersma, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de veldwachters. Betreft het verplicht slatten van enkele vaarten in de gemeente door de aanliggende eigenaren. Vaarten en eigenaren bij name genoemd.
222430/09/1813Pagina 97E.W. Meindersma, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de Ale Johannes Smedema, veldwachter van Engwierum. Betreft het ontslag van veldwachter Ale Johannes Smedema uit Engwierum.
222430/09/1813Pagina 98E.W. Meindersma, adjunct-maire van de gemeente Ee aan Hans Blom onderwijzer te Engwierum. Benoeming van onderwijzer Hans Blom om als waarnemend veldwachter van Engwierum te fungeren.
222401/10/1813Pagina 99J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee maakt bekend: Oproep aan de aangeslagenen om aan de belasting te voldoen.
222409/10/1813Pagina 99J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee maakt bekend: De patenten zijn tegen betaling af te halen.
222413/10/1813Pagina 99E.W. Meindersma, adjunct-maire van de gemeente Ee maakt bekend: Uitgebreidt schrijven over het onderhoud van voetpaden, houten, steigers, omstappen en dammen.
222413/10/1813Pagina 101E.W. Meindersma, adjunct-maire van de gemeente Ee maakt bekend: Verplichting tot het slatten en vlaggen der tochtsloten.
222414/10/1813Pagina 101J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de schoolmeester te Aalzum: Opdracht aan de schoolonderwijzer van Aalzum om de kinderen van Aalzum goed onderwijs te geven.
222414/10/1813Pagina 102J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de ingezetenen van het dorp Aalzum. Uitgebreid schrijven aangaande het traktement van de schoolonderwijzer. Omdat het kerkefonds en de diaconie hier niet meer toe in staat zijn is besloten dat betaling zal geschieden vanuit de gemeentekas.
222415/10/1813Pagina 104J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee. Oproep aan de loteling Thomas Rinderts om zich in Leeuwarden voor de militaire dienst te melden.
222420/10/1813Pagina 104J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan adjunct-maire E.W. Meindersma. Vanwege de hondsdolheid in de gemeent moeten honden tot 1 januari 1814 aangelijnt blijven.
222423/10/1813Pagina 105J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de maires van Dockum, Anjum en Metslawier. Waarschuwing aan de aangrenzende gemeneeten. Vanwege de hondsdolheid in de gemeente Ee moeten honden tot 1 januari 1814 aangelijnt blijven.
222423/10/1813Pagina 105J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de veldwachters. Opdracht aan de veldwachters of de kaarten aan de leden van de nationale garde uit te reiken.
222410/10/1813Pagina 106J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de veldwachters. J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de veldwachters. Opdracht aan de veldwachters dat zij de leden van de nationale garde moeten oproepen om zich bij het raadhuis te Dokkum te melden.
222419/10/1813Pagina 106J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de veldwachters. Veldwachters dienen de inwoners te waarschuwen dat een ieder zich, ondanks de veranderde politieke situatie, moet houden aan de bestaande wetten.
222420/11/1813Pagina 107J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee maakt bekend: Dat een ieder zich, ondanks de veranderde politieke situatie, moet houden aan de bestaande wetten.
222422/11/1813Pagina 107J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de armvoogden. Vanwege de veranderde politieke situatie moet de Hollandse vlag op de kerktorens. Voorheen was dit de Fanse vlag.
222422/11/1813Pagina 108Waarschuwing van J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee dat de ingezetenen zich gezien de machtswisseling rustig dienen te gedragen.
222427/11/1813Pagina 108J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee maakt bekend aan de leden van de municipale raad: Oproep aan de municipale raad om op woensdag 24 november in het huis der gemeente onder Oostrum bijeen te komen.
222426/11/1813Pagina 109J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de predikanten. Bericht van toezending van een proclamatie van de Russische bevelhebber. Deze dient vanaf de preekstoel voorgelezen te worden.
222428/11/1813Pagina 109J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee maakt bekend: Als uiting van blijdschap en verbondenheid aan het huis van Oranje mag een ieder zich van een oranje teken voorzien.
222430/11/1813Pagina 110J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee maakt in een drietal artikelen bekend dat de bestaande belasting maatregelen tot nader orde in werking blijven.
222408/12/1813Pagina 111J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de veldwachters. Inventariseren of er ook herbergiers of anderen zijn die kosten vanwege de kozakken bij de gemeente willen declareren.
222411/12/1813Pagina 111J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee maakt bekend: Uitgebreid schrijven over de inzameling van gelden en werving van vrijwilligers voor de militaire dienst. Hierbij ook de vermelding met naam en plaats waar de collectebussen dienen te worden opgesteld.
222418/12/1813Pagina 113E.W. Meindersma, adjunct-maire van de gemeente Ee maakt bekend: Zeer uitgebreid schrijven over de inzameling van gelden voor de verdediging van het vaderland. De leden van de municipale raad dienen met de intekenlijst bij de deuren langs te gaan.
222419/12/1813Pagina 115J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de veldwachter van Aalzum. Opdracht om langs de huizen van Aalzum te gaan met de mededeling dat de collectebus in het huis van J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee staat.
222421/12/1813Pagina 116J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de veldwachters. Langs de deuren gaan en iedere houder van paarden aan te manen om zich op 22 december bij het huis van de gemeente in Oostrum met de paarden te melden. Tevens vermelding van kenmerken en leeftijd van de paarden.
222422/12/1813Pagina 116J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee maakt bekend: Bestaande wetgeving op de belastingen blijft gehandhaafd en een ieder dient te betalen.
222422/12/1813Pagina 117J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee maakt bekend: Alle Franse ingezetenen dienen zich te melden. Een ieder die zonder toestemming aan Fransen onderdak verleend is strafbaar.
222429/12/1813Pagina 118J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de kerkeraden. De klokken mogen volgens oud gebruik weer luiden tot de oproeping van de eredienst.
222431/12/1813Pagina 118J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de predikanten. Verzoek om in de preek steun voor de vorst in te roepen.
222402/01/1814Pagina 119J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente aan de veldwachters. Opdracht om langs de deuren te gaan om alle manspersonen tussen de 17 en 46 jaar op te roepen om zicht te laten inschrijven voor de landsmilitie. Data en plaatsen van de inschrijving worden hierbij genoemd.
222404/01/1814Pagina 119J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee aan de leden van de municipale raad. Oproep voor een vergadering van de municipale raad. Betreft de begroting voor 1814.
222407/01/1814Pagina 120J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee. Bekendmaking van de oprichting van het Staatsblad.
222419/01/1814Pagina 121J. van Assen, adjunct-maire van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft de instelling van de zondagsrust.
222423/01/1814Pagina 122J. van Assen, adjunct-schout van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft de vrijstelling van uitgelote personen voor de militaire dienst.
222426/01/1814Pagina 123J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft de vervallen en de nieuwe belastingen.
222429/01/1814Pagina 124J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft de inzameling van gelden voor de verdediging van het vaderland. Het tijdstip dat de collectebussen gesloten worden en toestemming om later als nog geld te storten voor lands verdediging.
222430/01/1814Pagina 125J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de predikanten: Waarschuwing voor de in Utrecht geconstateerde veeziekte. Verzoek om in de prediking de goddelijke zegen af te smekn.
222401/02/1814Pagina 126J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Oproep voor de landsmilitie. Uitgezonderd predikanten en onderwijzers, enigste zonen en zonen vanwege broeder dienst.
222403/02/1814Pagina 127J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de veldwachters. Opdracht aan de veldwachters om op de lijst staande personen te verwittigen dat zij zich met paard en wagen diene te melden in de dorpsherbergen. Vermeldingen van plaats en data.
222407/02/1814Pagina 127J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft het al of niet goedkeuren van plaatsvervangers voor de landsmilitie. Tevens vermelding van vereiste leeftijd, lengte en andere kenmerken.
222414/02/1814Pagina 128J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft de belastingen op het dienstboden, plaisier,paarden en het patent. Tevens vermelding van de aangeslagen voor de gemeente Ee.
222422/02/1814Pagina 129J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de raad der gemeente. Oproep tot een gemeenteraads vergadering.
222404/03/1814Pagina 129J. van Assen, schout van de gemeente aan de repartiteurs. Oproep tot een gemeenteraads vergadering ivm de patenten.
222414/03/1814Pagina 130J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de veldwachters. Opdracht aan de veldwachters om langs de huizen te gaan om alle runderen, paarden en schapen per eigenaar op te tekenen.
222411/03/1814Pagina 130J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Oproep om alle buskruit in te leveren. Dit buskruit is nodig ivm de belegering van de vesting Delfzijl.
222419/02/1814Pagina 131J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de veldwachters. Betreft de handhaving van de wetten op de jacht en visserij.
222421/03/1814Pagina 132J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de raad. Oproep tot een gemeenteraads vergadering.
222421/03/1814Pagina 132J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de kerk en armvoogden. Betreft het indienen van de rekeningen. Plaats en tijdstip worden er tevens bij vermeld.
222412/03/1814Pagina 132J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Aanstelling van de in Aalzum wonende gealimenteerde Eke Pieters Stienstra, weduwe met twee kinderen als turfmeetster. Onslag voor de niet in Aalzum wonende gehuwde Janke Sijtzes.
222405/04/1814Pagina 133J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de predikanten. Bekendmaking dat de grondwet door de raad der aanzienlijken is aangenomen en ZKH als souverein vorst is ingehuldigd. Hieraan op de dankdag aandacht te schenken met vurige gebeden voor het heil van de nieuwe vorst.
222409/04/1814Pagina 133J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de reparteurs [zetters]. Oproep tot vergadering van de zetters ivm de bezwaarschriften van Thijs Tienstra, Johannes Witteveen en Hendrik Douwes Boersma.
222409/04/1814Pagina 134J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de armvoogden van Veenwouden. Betreft de onderstand van Joukjen Willems in Veenwouden en haar kinderen die bij de wed. Jan Piebes in Ee zijn ondergebracht.
222416/04/1814Pagina 134J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan enkele lotelingen. Oproep om zich in Leeuwarden te melden voor de loting voor de landsmilitie aan: Jan Pieters Boomsma onder Oostrum, Foppe Sapes van der Ploeg onder Aalzum, Gerben Pijl van der Wal van Ee en Klaas Durks Sielstra van Ee.
222416/04/1814Pagina 135J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Oproep om er voor te zorgen dat de wegen in berijdbare staat zijn.
222418/04/1814Pagina 135J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Oproep aan alle manschappen tussen de 17 en 50 jaar die deel uitmaken van de Landstorm om zich te melden. Tevens vermelding van tijdstippen en de exacte plaatsen waar men bijeen moet komen.
222419/04/1814Pagina 136J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de kerkeraden van de hervormde gemeenten. Uitgebreid schrijven betreffende de achterstallige tractementen van de predikanten.
222425/04/1814Pagina 138J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Oproep aan een aantal personen die na een korte opleiding als onder-exersitie meester zullen moet fungeren.
F. Weidema, Harm Helder, M. Schregardus, IJ. Banga, T.S. Prins allen onder Aalzum. A.J. Douma, M.D. Mellema, P.G. Rijpstra allen te Oostrum. P. de Vries, P.G. Tuma, J.P. Boersma, B. Tamboezer, D.J. Holdinga, L.G. Zwart,
F.E. Meidersma, R.M. Douwma, Klaas Sakes Buwald allen te Ee. J.G. Sikkema, H.H. Hollander, K. Doorenbos, W.J. Holwerda, P.S. Albranda, P.J. Van der Werf, J.J. Alberda allen Engwierum.
222426/04/1814Pagina 138J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: De bijeenkomst van de landstorm op 1 mei as is tot nader orde uitgesteld.
222407/05/1814Pagina 139J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Oproep aan alle manschappen tussen de 17 en 50 jaar die deel uitmaken van de Landstorm om zich op 15 mei te melden bij het hek aan de groene weg onder Oostrum.
222413/05/1814Pagina 139J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de armvoogden. Betreft de afgifte van permissie bordjes door veldwachter H. Blom van Engwierum. Betreft toestemming aan gealimnteerden om schapen langs de publieke weg te weiden.
222413/05/1814Pagina 139J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft het beweiden met schapen langs de openbare weg. Hier is toestemming voor nodig.
222417/05/1814Pagina 140J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Het verbod op het afslaan van paardestaarten is ingetrokken.
222417/05/1814Pagina 140J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Oproep aan alle manschappen tussen de 17 en 50 jaar die deel uitmaken van de Landstorm om zich op 22 mei te meldenaan de dijk.
222421/05/1814Pagina 140J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Oproep aan alle knechten van ambachtslieden om zich te melden. Betreft het aanvragen van een patent.
222424/05/1814Pagina 141J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Het onderhoud van pompen etc en het slatten van tochtsloten.
222426/05/1814Pagina 141J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de gemeente ontvanger. Opdracht tot betaling van het 2e termijn voor de landmilitie.
222426/05/1814Pagina 142J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Exercities van de landstorm zullen voortaan op zaterdagavond om 6 uur op het exercitieterrein plaats vinden.
222426/05/1814Pagina 142J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft het onderhoud en de betaling ervan van de vallaten van Ezumazijl, Aalzum en Oostrum. Briefwisseling tussen de schouten en het dijksbestuur van het voormalige district oostdongeradeel.
222427/05/1814Pagina 143J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: De verboden tijd der visserij eindigt met 1 juni a.s.
222431/05/1814Pagina 143J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de predikanten. Betreft het verbod op het houden van bedestonden.
222403/06/1814Pagina 143J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de adjunct-schout E.W. Meindersma. Betreft een brief die te laat is bezorgd. De verantwoordelijke schipper dient ter verantwoording te worden geroepen.
222402/06/1814Pagina 144J. van Assen, schout van de gemeente Ee. Schrijven over de losbandigheid op de kerkhoven en in het kerkportaal tijdens de kerkdienst.
222403/06/1814Pagina 145J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft de zondagsrust die door tappers, winkeliers, herbergiers etc overschreden word.
222403/06/1814Pagina 145J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft het verbod op het los in het veld laten lopen van springbullen [stieren]
222403/06/1814Pagina 146J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de commandant van de kust kannoniers. Aandringen van de schout van Kollum van de openstaande rekening van de betaling van een kustkannonier.
222403/06/1814Pagina 146J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de kerkvoogden van de dorpen. Verzoek om binnen 8 dagen een staat van eigendommen van de kerk te overleggen.
222410/06/1814Pagina 147J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de commissie ter regeling van het achterstallige traktement van de predikant te Ee en Engwierum. Brief waarin aangedrongen wordt op er voor te zorgen dat de predikant zijn traktement krijgt.
222410/06/1814Pagina 147J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de ontvanger. Betreft een verschil van mening tussen de schout en de ontvanger over het budget van de gemeente. O.a. landmilitie, landstorm en aanschaf van pieken worden hierin genoemd.
222416/06/1814Pagina 148J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de predikant te Ee en Engwierum. Na de verkoop van pastorie vastigheden is de kerkvoogdij een obligatie ter waarde van 580 gld ter hand gesteld waarvan zij het achterstallige traktement kunnen betalen.
222418/06/1814Pagina 149J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de commissie ter regeling van het achterstallige traktement van de predikant te Ee en Engwierum. De predikant is niet met de betaling via een obligatie accoord gegaan en wil borgstelling.
222420/06/1814Pagina 149J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Teruggekeerde militairen uit Franse dienst dienen zich te melden voor dienst in het leger bij het 3e regiment dragonders in Leeuwarden.
222423/06/1814Pagina 150J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de predikant te Ee en Engwierum. Betreft het achterstallige traktement en dat de schout hierover de gouverneur heeft geinformeerd.
222425/06/1814Pagina 150J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de veldwachter te Aalzum. Betreft het onderhoud van de zandweg lopende vanaf de nieuwe plaats door Lieuwe P. Banga bewoond.
222425/06/1814Pagina 151J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan Hedzerd Wouters Bijlsma te Aalzum. De molenaarsknecht Bijlsma dient zich te vervoegen bij de schout ten einde enkele vragen te beantwoorden.
222401/07/1814Pagina 151J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Voor het in dienst nemen of verzorgen van vreemdelingen dient een geautoriseerd bewijs overlegt te worden. Dit geld eveneens voor knechten, dienstboden etc.
222401/07/1814Pagina 153J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Zonder de juiste paspoorten mag er geen werk of onderdak verstrekt worden aan Hannoveranen.
222406/07/1814Pagina 153J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Op de algemene dankdag op 20 juli tijdens de godsdienstoefening werkzaamheden of handel.
222406/07/1814Pagina 153J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: de runderpest te Utrecht is voorbij.
222406/07/1814Pagina 154J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de predikanten. Uitschrijving van de te houden algemene dankdag.
222409/07/1814Pagina 154J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan enige gegoede personen. Betreft een te houden collecte voor oorlogsslachtoffers en oorlogsweduwen. Collecte direct na de dankdag en hiervoor een open bekken te gebruiken.
222412/07/1814Pagina 155J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Teruggekeerde militairen uit Franse dienst dienen zich te melden voor dienst in het leger.
222427/07/1814Pagina 155J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Zeer uit gebreid schrijven van de commissie ter inzameling van penningen ter ondersteuning van behoeftige landgenoten die ten gevolge van oorlogs en overstroming buiten gewoon geleden hebben.
222416/07/1814Pagina 158J. van Assen, schout van de gemeente aan de predikanten. Toezending van de brief betreffende de te houden collecte voor slachtoffers met de mededeling om de brief in de kerk voor te lezen.
222416/07/1814Pagina 158J. van Assen, schout van de gemeente aan de predikanten. Betreft de oproep aan de patentplichtigen die nog geen patent hebben aangevraagd.
222416/07/1814Pagina 159J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: De exercitie van de landstorm is ivm de oogsttijd uitgesteld tot 15 september.
222416/07/1814Pagina 159J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de zetters. Oproep voor een vergadering ivm de veranderingen in de verponding der gebouwen, deuren en vensters te bespreken.
222416/07/1814Pagina 159J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de diakenen. Verzoek om een lijst van diaconie eigendommen.
222425/07/1814Pagina 160J. van Assen, schout van de gemeente Ee, geplaatste advertentie. Betreft de aanbesteding van slatten en slaan van een kistdam bij Engwierum.
222428/07/1814Pagina 160J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Aanmaning om diefstallen bij de schout aan te geven.
222401/08/1814Pagina 160J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan J.F. Zijlstra en D.H. Tiezema. Betreft de vrijstelling van tol, overvaart etc etc voor diverse ambtenaren.
222401/08/1814Pagina 161J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft de jacht en visserijen en een verbod om de wet te overtreden.
222401/08/1814Pagina 161J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de leden van het plaatselijk bestuur. Oproep voor de raadsvergadering in het huis der gemeente onder Oostrum.
222402/08/1814Pagina 161J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Waarschuwing dat vanuit Smirna het schip A. Georga vertrokken is waar pest aan boord heerst. Dit schip mag de haven niet binnevaren.
222402/08/1814Pagina 162J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de zijlvester op de nieuwe zijlen. Waarschuwing aan alle in en uitvarende schippers voor de A. Georga waar pest aan boord heerst.
222405/08/1814Pagina 162J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de repartiteurs [zetters]. Betreft bezwaren tegen de belasting van: Pieter Gerbens te Wetzens, Klaas Tjallings te Morra, Romke Gorter te Kollum, Jan Gerbens Mokma te Ee, Klaas Lolkes Venema te Ee, Bauke Haijma te Ee, Wijtze Jakobs Holwerda te Engwierum.
222409/08/1814Pagina 163J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de repartiteurs [zetters]. Namen, woonplaatsen en voorwaarden waaraan voldaan moet worden van de vijf nieuwe zetters.
222409/08/1814Pagina 163J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de veldwachters. Betreft het slatten van de tochtsloot in de Eesterkolken. Vermelding van diepten en bij name genoemde eigenaren van de aanliggende percelen.
222416/08/1814Pagina 164J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Oproep om veranderingen aan de zetters door te geven ivm in de verponding der gebouwen, deuren en vensters.
222416/08/1814Pagina 164J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de zetters. Oproep voor een vergadering ivm de veranderingen in de verponding der gebouwen, deuren en vensters te bespreken.
222421/08/1814Pagina 165J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de kerkvoogden. Ivm de verjaardag van ZKH op woensdag 24 Augustes de vlag op de kerktoren plaatsen.
222422/08/1814Pagina 165J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de molenaars en de bakkers. Betreft de eed aflegging door bakkers en molenaars.
222422/08/1814Pagina 165J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de raad der gemeente. Oproep tot een raadsvergadering.
222426/08/1814Pagina 166J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Verbod om zonder toestemming onderdak te geven aan vreemdelingen in hooibergen, herbergen, schuren etc etc
222426/08/1814Pagina 166J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Ivm mogelijke ongelukken met rijtuigen is het verboden stro of hooi op de openbare weg te verbranden.
222426/08/1814Pagina 167J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: betreft de premie op het aangeven van deserteurs.
222401/09/1814Pagina 167J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de kerkvoogden van Ee. Betreft het achterstallige traktement van de predikant.
222402/09/1814Pagina 168J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de predikant te Ee. Uitgebreid schrijven over het tot dan toe niet uitbetaalde traktement.
222404/09/1814Pagina 169J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Uitgebreid schrijven over de wijze waarop de gemeente de betalingen zal verrichten.
222402/09/1814Pagina 170J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de kerkvoogden van Oostrum. Betreft de belasting heffing op de eigendommen van de kerk.
222408/09/1814Pagina 171J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Uitgebreid schrijven over diefstal en vernielingen en het optreden daartegen.
222413/09/1814Pagina 172J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de veldwachters. Oproep voor de Landstorm om zich op 15 september voor exercitie te melden op het exercitieveld aan de groene dijk onder Oostrum.
222420/09/1814Pagina 172J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de kerkeraad te Aalzum. Betreft de betaling van het achterstallige predikants-traktement.
222424/09/1814Pagina 172J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de predikant te Aalzum. Betreft de betaling van het achterstallige predikants-traktement.
222427/09/1814Pagina 172J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de predikant te Aalzum. Betreft de betaling van het achterstallige predikant-traktement
222430/09/1814Pagina 173J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Achttal artikelen betreffende de koepokinentingen.
222405/10/1814Pagina 175J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de kerkvoogden van Ee. Betreft de betaling van het achterstallige predikant-traktement
222418/10/1814Pagina 176J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de kerkvoogden van de dorpen. Melding van het bezoek van ZKH te Leeuwarden.
222418/10/1814Pagina 176J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Eerstens een lofzang op het onderhoud van de wegen gedurende het zomerseizoen. Daarna de opdracht aan de ingezetenen om er voor te zorgen dat de wegen gedurende het herfstseizoen begaanbaar blijven.
222426/10/1814Pagina 177J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de zetters. Betreft de eventuele verhoging van het paarden en dienstbodengeld.
222403/11/1814Pagina 177J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de schoolmeesters. Bekendmaking dat de schoolvertrekken 's nachts gebruikt zullen worden als wachtlokaal voor de patrouillerende Landstorm.
222403/11/1814Pagina 178J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de veldwachters. Ivm de dolle hond in de gemeente moeten de honden tot 15 december vastgehouden worden.
222412/11/1814Pagina 178J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de armvoogden. Betreft de koepokinentingen.
222413/11/1814Pagina 178J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de predikanten. Betreft de godsdienstige hulde wegens de verlossing van het Franse juk en tevens de viering van de verjaardag van Hkh mevrouw de princes van Oranje.
222413/11/1814Pagina 179J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de kerkvoogden. Betreft de hulde wegens de verlossing van het Franse juk en tevens de viering van de verjaardag van Hkh mevrouw de princes van Oranje. De vlag op de kerktorens en de klokken te luiden.
222413/11/1814Pagina 179J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft de hulde wegens de verlossing van het Franse juk en tevens de viering van de verjaardag van Hkh mevrouw de princes van Oranje. De vlag op de kerktorens en de klokken te luiden.
222414/11/1814Pagina 180J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de kerkvoogden, diakenen en armvoogden. Verhuring van gestichten van liefdadigheid en andere gestichten van liefdadigheid behoeven voortaan niet beslist via een notaris verhuurd te worden.
222424/11/1814Pagina 180J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft het recht van visserij van de sluiswachter jan Taekes Zijlstra.
222406/12/1814Pagina 181J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan de veldwachters. Betreft een onderzoek of een ieder zich aan de patentwet houd.
222406/12/1814Pagina 181J. van Assen, schout van de gemeente Ee aan R.J. Barwegen, J.J. Hoogeboom, Eelse H. Kinnema, en J.J. Postma. Betreft het achterstallige traktement van d epredikant van Ee.
222422/12/1814Pagina 181J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft de hertaxatie van de vastigheden door de nieuwe zetters.
222423/12/1814Pagina 182J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Betreft de vernieuwing van de acten van admissie van schippers van schepen, vaartuigen, beurten en vaste veren.
222428/12/1814Pagina 183J. van Assen, schout van de gemeente Ee maakt bekend: Uitgebreid schrijven over een collecte voor inwoners van Overijsel die door een brand hulp nodig hebben.