Index Mairie Ee (Oostdongeradeel) inv.nr. 228 (Ingekomen stukken 1812-1812)
ToegangInv.nr.DatumNadere aanduidingAanduidingNaam
002022804-01-1812pagina1Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 18. Vaststelling van de prijs van roggebrood.
002022804-01-1812pagina2Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 8. Verklaring dat de gezegelde papieren nodig voor de burgerlijke stand enige dagen later komen.
002022804-01-1812pagina3Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 7. Betreft de formatie van de registers van familienamen.
002022806-01-1812pagina4Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 12a. Pagina lange verhandeling over de manier van inschrijving voor de conscriptie
002022809-01-1812pagina8Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 10. Naar aanleiding van een missieve van de maire van Ee van 02-01-1812. Het bezwaar van Eelke Wiggers Meinders over zijn benoeming als adjunct-maire van Ee wordt niet geaccepteerd.
002022814-01-1812pagina10Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 42. Verhandeling over plaatsvervangers bij de conscriptie.
002022814-01-1812pagina11Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 3. Betreft informatie over het afgeven van binnenlandse paspoorten.
002022815-01-1812pagina12Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 13. Betreft de verponding op gebouwen en landerijen, personeel en mobilair en op deuren en vensters over 1812.
002022816-01-1812pagina13Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 45. Pagina,s lange verhandeling over de plaats, tijd, voorwaarden etc van de loting voor de conscriptie.
002022818-01-1812pagina19Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 56. Betreft de ongeschikt verklaring van lotelingen van de klasse 1808. Jan Siedzes no 9 Canton Dokkum. Jan Pieters no 24 Canton Bergum. Hiervoor in de plaats opgeroepen: Andries Klazes no 24 Canton Dokkum en Freerk Jitzes no 28 Canton Bergum.
002022817-01-1812pagina21Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief Instructie over de aanstelling van een gemeentesecretaris en de manier van corresponderen tussen de gementen en de provincie.
002022820-01-1812pagina23Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 19. Betreft de afhandeling van een verzoek van de secretaris van van het voormalige district Oostdongeradeel.
002022823-01-1812pagina24Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 19. Betreft een uiteenzetting over de belasting technische inrichting der Mairien. Aan de orde komen o.a ook brandstof, drank en de veestapel.
002022822-01-1812pagina28Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 71b. Betreft de vorming van een bezoldigde Cohorte nationale Garde voor de verdediging Terschelling en Ameland. B
002022806-01-1812pagina29Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 13a. Betreft de vorming van een regiment 'Pupillen van de Garde' waarvoor vondelingen, verlatene kinderen en arme wezen voor in aanmerking komen. Tevens uitleg wanneer een kind tot die categorie behoord.
002022822-01-1812pagina31Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 24. Betreft de decreten op de familienamen en het Registre Civique beiden uit 1811.
002022825-01-1812pagina32Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 4. Betreft de opdracht tot medewerking aan de belasting controleurs.
002022825-01-1812pagina33Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 12. Prijs van een roggebrood van 11 pond te bepalen op 13 stuivers.
002022825-01-1812pagina34Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 83a. Uitvoerig reglement over transport en verzorging van een of meer militairen al of niet i.o.v. de Maire.
002022822-01-1812pagina36Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 12. Bepaling van de prijs van tarwe brood en de middelprijs van een lopen weit.
002022825-01-1812pagina37Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 79b. Betreft de vorming van een regiment 'Pupillen van de Garde' Minimaal 16 jaar oud en 1,54 lang (vier voet negen duim)
002022827-01-1812pagina38Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 21. Besluiten nodig voor de prijsbepaling van tarwebrood.
002022820-01-1812pagina40Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 17. Betreft de grenzen van de marien en de dorpen.
002022827-01-1812pagina41Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 17. Behandeling van het bezwaar van de Maire van Ee betreffende de verponding der landerijen.
002022820-01-1812pagina43Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 21. Artikelen betreffende de inrichting, inspectie, tractementen en de onderwijzers van lagere scholen.
002022827-01-1812pagina45Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Betreft de verschillen in maten en gewichten waardoor er veel misbruik is. Bij gevoegd een voorbeeld van misbruik.
002022829-01-1812pagina46Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 93b. Pagina's lange verhandeling over voorschriften betreffende de conscriptie. Tevens plaats en data van de lotingen.
002022831-01-1812pagina50Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 7. Voorwaarden voor het afhalen van de binnenlandse paspoorten.
002022831-01-1812pagina51Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 5. Betreft de voorwaarden aangaande de armvogdij en de kerk armvoogdij rekeningen.
002022803-02-1812pagina52Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 5. Verhandeling en voorwaarden voor een te houden volkstelling.
002022831-01-1812pagina54Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Betreft de invoering van het Bureaux van Garantie. Hier onder vallen ondermeer: werkmeesters in goud en zilverwerken, fineerders, kooplieden, horlogemakers etc.
002022827-01-1812pagina56Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 26. Lange inventarislijst van alle besluiten met daarbij de data.
002022806-02-1812pagina60Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 7a. Betreft het veelvuldig voorkomen van schurft bij de Armée.
002022807-02-1812pagina61Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 21b. Betreft een extract uit de generale instructie op de conscriptie.
002022812-02-1812pagina62Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr .... Bekendmaking houdende de opgeschrevenen van de klasse 1810.
002022811-02-1812pagina63Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 13. Verzoek tot toezending van een lijst van octrooien.
002022806-01-1812pagina64Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 3. Betreft de functie van Mr. D.H. Andrea als notaris.
002022805-02-1812pagina65Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Verzoek om een tableau met gegevens uit de burgerlijke stand. Omschrijving van de benodigde gegevens.
002022809-02-1812pagina68Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 5. Pagina's lange verhandeling over teelt en prijzen van tabak.
002022811-02-1812pagina71Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Betreft de traktementen der leraren van de diverse gezindten.
002022811-02-1812pagina72Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Kleine omschrijving van werkzaamheden en traktement van de veldwachters.
002022813-02-1812pagina73Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief Volledig in het Frans gestelde voorwaarden omtrent de vergoeding aan logementhouders na overnachting door militairen.
002022814-02-1812pagina77Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Betreft de veiligheid der kusten en eilanden.
002022817-02-1812pagina78Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 3. Betreft de uitdeling van premies ter aanmoediging van de hennepteelt.
002022808-02-1812pagina79Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Betreft het Keizerlijke decreet over de verbouw van de mangelwortel. Tabel met daarin de namen van de gemeenten en de te verbouwen oppervlaktes.
002022818-02-1812pagina81Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 8. Besluit om toezicht te houden op teruggekeerde gevangenen.
002022818-02-1812pagina82Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 13. Besluiten betreffende de diverse broden.
002022819-02-1812pagina83Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Besluit betreffende de passagiersgelden aan de schippers volgens het franse belastingstelsel.
002022820-02-1812pagina84Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 5. Besluiten omtrent de hennip teelt.
002022801-03-1812pagina85Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Naar aanleiding van een missive van de maire van Ee van 21-02-2013. Schrijven betreft de uitgaven van de gemeente Ee ten aanzien van het armwezen.
002022821-02-1812pagina87Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief. Betreft de verzorging van de militairen die door de Gendarmerie gearresteerd zijn. Gites d'Etape zijn Leeuwarden, Harlingen, Dokkum, Strobos, Surhuisum en Heerenveen.
002022811-12-1811pagina88Ontvangen Le Ministre-Directeur de l'Administration de la guerre. Nr 155. 4 pagina's in het Frans gesteld over behandeling gevangenen en militaire escortes
002022828-12-1811pagina92Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 14. Besluiten ten aanzien van het inrichten der burgerlijke stand.
002022829-02-1812pagina94Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 65a. Uitgebreide verhandeling over de contingenten varensgezellen waaronder tijd en plaats van melding.
002022824-02-1812pagina98Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 18. Besluit dat secretarissen in meerdere gemeenten werkzaam, alles per gemeente gescheiden houden.
002022818-02-1812pagina99Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 4. Besluit betreffende wegen, meten, peilen en roeijing der goederen.
002022801-03-1812pagina100Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Betreft opmerkingen van de prefect ten aanzien van het op orde brengen van de gemeentelijke begroting.
002022801-03-1812pagina101Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Besluit om het opsturen van een lijst van goud en zilver werkers en kooplieden in de gemeente door de maires.
002022829-02-1812pagina102Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 5. Besluiten betreffende de huurcontracten van gestichten van liefdadigheid.
002022802-03-1812pagina103Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief Betreft de benoeming van een aantal maires.
002022804-03-1812pagina104Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Betreft enige restricties ten aanzien van het afgeven van paspoorten.
002022824-02-1812pagina105Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 4. Uitgebreide verhandeling over de voordelen van de mangelwortel.
002022829-02-1812pagina108Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 10. Uitgebreide verhandeling over de handel en de douane langs de kusten.
002022804-03-1812pagina110Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr ...... Vraag om een lijst van zich te melden varensgasten.
002022829-02-1812pagina111Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 64a. Uitgebreide verhandeling over de vorming van een compagnie kustbewaking met daarbij plaatsnamen en bevolkingsomvang.
002022809-03-1812pagina115Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 37b. Betreft een verduidelijking van de oproep van de varensgezellen voor de militaire dienst.
002022806-03-1812pagina116Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 16. Verzoek om een lijst van doctoren in de rechten, in de medicijnen en in de philosophie en de notarissen in de gemeente.
002022806-03-1812pagina117Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 6. Betreft de inning van het passagiersgeld door de schippers. Tevens vermelding van tol, brug en sluisgelden.
002022813-03-1813pagina119Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Richtlijnen voor de uitgifte van binnenlandse paspoorten.
002022829-02-1812pagina120Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 24. Besluit ten aanzien van boelgoeden en de rol van notarissen daarbij.
002022812-02-1812pagina121Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr ...... Naar aanleiding van een missive van 17-02-1812. Voorstel tot het inrichten van de begroting.
002022801-03-1812pagina122Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief Diverse aanpassingen op de begroting van de gemeente Ee.
002022808-03-1812pagina123Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Betreft de inbeslagneming van de Spaanse goederen als onderpand voor de franse goederen in Spanje.
002022808-03-1812pagina124Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 9. Verklaring ten aanzien van het houden van repertoires.
002022811-03-1812pagina125Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 4. Betreft de overhandiging van de doop en trouwboeken aan de maires.
002022813-03-1812pagina126Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Besluit dat alleen de maires of adjunct maires acte, besluiten etc mogen tekenen en geenszins de secraterissen of griffiers van de gemeenten.
002022815-03-1812pagina127Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Verzoek om een lijst van prentedrukkers, boekbinders etc .
002022816-03-1812pagina128Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Benoeming van G.H. Kooistra bij de belastingen.
002022816-03-1812pagina129Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Betreft de tijden van de roles der belastingen.
002022817-03-1812pagina130Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 3. Betreft de opslag van producten aan de kust.
002022819-03-1812pagina131Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 85. Oproep aan officieren van gezondheid en aan chirurgijns om bij de marine te dienen.
002022821-03-1812pagina132Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 16. Betreft het vervoer van graan naar de over de Zuiderzee gelegen plaatsen.
002022822-03-1812pagina133Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 4. Verzoek om een staat van Inrichtingen van weldadigheid die eigenaren zijn van 5 procents geconsolideerde fondsen.
002022822-03-1812pagina134Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Verzoek om de bij kooplieden en smeden aanwezige Arenden te zenden naar het Depot Central der Artillerie te Parijs.
002022827-03-1812pagina135Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 4. Verzoek te alle mogelijke hulp aan de heer Lecompasseur Courtivron te Dokkum.
002022827-03-1812pagina136Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 104c. Pagina's lange verhandeling over de oprichting van de Cohorten van de Garde Nationale.
002022827-03-1812pagina140Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 19. Benoeming van G.H. Kooistra als ontvanger der directe belastingen.
002022827-03-1812pagina141Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 16. Enige bepalingen omtrent de burgerlijke stand.
00202284/1/2013pagina142Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Verzoek om een vragenlijst in te vullen en te retourneren.
00202284/1/2013pagina143Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 7. Besluiten omtrent het verhuren van vastigheden der gestichten van liefdadigheid.
002022829-03-1812pagina144Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 6. Betreft het plaatsen van een advertentie wegens achterstallige betalingen.
00202284/8/2013pagina145Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 29a. Vraag om vrijwilligers voor de werken aan de fortificaties in Den Helder.
00202284/9/2013pagina146Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr .... Verbod op sociëteiten welke ten oogmerk hebben om plaatsvervangers aan de opgeschrevenen te bezorgen.
00202284/8/2013pagina147Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Betreft een aanmoediging tot de teelt van hennep.
00202284/8/2013pagina148Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 14. Betreft de zegels van de burgerlijke stand.
00202284/9/2013pagina149Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 19. Verzoek om opgaven van de aantallen binnenlandse paspoorten.
00202284/10/2013pagina150Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 37. Betreft de vermindering of kwijtschelding der indemniteit van reforme. Genoemde persoon is Sipke Harmens, canton Dokkum no 13.
00202284/8/2013pagina152Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Uitgebreide verhandeling over de opslag van verbodene goederen met name op de eilanden en in de plaatsen langs de kust.
00202284/12/2013pagina154Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Betreft de blokkade der Engelse eilanden.
00202284/13/2013pagina155Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 13. Betreft de justiciele ambtenaren bij de verkoop van roerende goederen.
00202284/17/2013pagina156Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief Betreft de opgeschrevenen van 1808, 1809 en 1810 die later afgekeurd werden en vervangen dienen te worden.
00202284/17/2013pagina157Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Invorderingen volgens de oude Hollandse wetten zijn volgens de Franse wetten nu verboden.
00202284/17/2013pagina158Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 10. Verzoek om een staat van brandspuiten en lantaarns.
00202284/20/2013pagina159Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Betreft de overhandiging van de rôles der patenten voor het jaar 1812.
00202284/19/2013pagina160Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Betreft de kosten van de zegels op de huwelijks proclamatien.
00202284/21/2013pagina161Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 10. Betreft de op geschrevenen van 1810 en 1811 met vermelding van plaatsen en aantallen. Teven aantallen inwoners per plaats.
00202284/23/2013pagina163Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 24. Uitgebreide verhandeling over de teelt van de mangelwortel. Wijze waarop, plaatsnamen, zaaihoeveelheden etc worden hierin genoemd.
00202284/23/2013pagina166Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Betreft de traktementen van de schoolonderwijzers.
00202284/25/2013pagina167Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 10. Betreft richtlijnen voor het gebruik van de gewichten voor de bakkers. E.e.a. Omdat er misbruik wordt gemaakt van de oude en nieuwe wetgeving.
00202284/26/2013pagina169Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Uitgebreide verhandeling over de bedelarij en de werkhuizen.
00202284/28/2013pagina173Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 5. Betreft de gepensioneerden.
002022801-05-1812pagina175Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 14. Betreft het aantal bruggen en de staat van onderhoud.
002022801-05-1812pagina176Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 11. Betreft de kosten van het abonnement van het departementaal dagblad.
002022801-05-1812pagina177Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Betreft de opgeschrevenen van 1808, 1809 en 1810 en de Cohorte der Nationale Garde.
002022802-05-1812pagina178Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Besluiten omtrent de in- en uitvoer met schepen naar het buitenland.
002022824-09-1812pagina181Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Betreft de aanvraag om de oude (adellijke) weer te mogen voeren.
002022802-05-1812pagina182Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 7. Betreft de aanvraag om de oude (adellijke) weer te mogen voeren.
002022803-05-1812pagina183Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 6. Besluiten omtrent de schoolfondsen.
002022804-05-1812pagina184Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 4a. Voorschriften betreffende het overlijden van inwoners in hospitalen etc. of overlijden buiten de gemeente.
002022806-05-1812pagina185Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 3. Voornemen te het benoemen van drie commissarissen repartiteurs (zetters) met daarbij eenige voorwaarden.
002022817-05-1812pagina186Ontvangen van de prefekt van Vriesland. Aanmerkingen op het budget van Ee. Betreft het traktement van de veldwachters en de schoolmeesters. Onderhoud van bruggen, paden, vaarten, wegen en scholen.
002022807-05-1812pagina188Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 13. Diverse richtlijnen voor de begroting van 1812.
002022804-05-1812pagina190Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 5. Vele pagina's met artikelen hoe men bezwaar kan en moet aantekenen tegen de belastingaanslag.
002022805-05-1812pagina202Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 6. Betreft een in te zenden lijst van aantal personen betreffende de koepokinentingen.
002022811-05-1812pagina203Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 51. Betreft de paspoorten en de verdeling hiervan over diverse genoemde plaatsen.
002022811-05-1812pagina205Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 4. Uitgebreide verhandeling over de belasting op runderbeesten, paarden en schapen.
002022818-05-1812pagina209Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief Aantallen kanonniers kustbewaarders over bij name genoemde plaatsen.
002022816-05-1812pagina211Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 118. Uitgebreide verhandeling over de verbouw, verkoop en vervoer van granen.
002022816-05-1812pagina214Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 16. Betreft het aantal gezegelde vellen papier voor de burgerlijke stand.
002022819-05-1812pagina215Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 151. Toesturing van een lijst waarop het aantal molens ingevuld moeten worden.
002022822-05-1812pagina216Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 45a. Lijst van alle dorpen en steden met de inwoners aantallen en het aantal te leveren aardewerkers voor de fortificaties van Den Helder.
002022822-05-1812pagina218Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 45b. Vermelding van de benoeming van een commissaris voor de werving van de aardewerkers. Tevens de verzekering dat de huisvesting in Den Helder goed geregeld is.
002022823-05-1812pagina219Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 194. Enige besluiten betreffende de verhandeling van het graan.
002022821-05-1812pagina220Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 169. Besluiten omtrent de Rumfortsoep. Tevens word en de ingrediënten en de daaraan verbonden kosten genoemd.
002022808-05-1812pagina222Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 7. Vele pagina's met artikelen betreffende de ontvangst of betaling van de belastingen. Tevens vermelding van allerlei aanvullende artikelen.
002022822-05-1812pagina244Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 51. Betreft vier rlevs der directe belastingen (hierin worden geen namen genoemd)
002022823-05-1812pagina245Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 198. Betreft een aantal vragen op het gebied van de teelt van vlas en hennep. Gevraagd naar de aantallen spinners, linnenwevers, touwslagerijen.
002022828-05-1812pagina246Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 277. Betreft de prijzen van Tarwe, rogge, gerst en masteluin ( = een mengsel van half tarwe-, half roggemeel)
002022829-05-1812pagina247Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 281. Vraag om publiciteit te geven aan een advertentie betreffende de interest betalingen.
002022801-06-1812pagina248Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 3c4. Betreft gratificatiën aan veldwachters, politiebedienden, gendarmes of particulieren voor de aanhouding van personen die couriers, postwagens of reizigers overvallen.
002022801-06-1812pagina249Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 3. Beslissing over de belasting op deuren en vensters.
002022801-06-1812pagina251Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 12. Betreft de administraties van instellingen van weldadigheid.
002022804-06-1812pagina252Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 11. Voor Delfzijl genoeg aardewerkers maar een verhoging van het continent aardewerkers voor Den Helder. Vele plaatsen hierin genoemd met daarbij het aantal te leveren personen.
002022804-06-1812pagina253Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 326. Verzoek om inlevering van het tableau der aanwezige bruggen.
002022804-06-1812pagina254Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 13. Toestemming dat Egbert van Hoek als kanonnier kustbewaarder Jan Gerrits Koster vervangt.
002022804-06-1812pagina256Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 325b. Verzoek om inlevering van het tableau wegens het aantal gevaccineerde personen.
002022805-06-1812pagina257Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 86. Bepalingen omtrent het reizen en de aanvraag van een burgerkaart.
002022801-06-1812pagina258Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 13. Benoeming van belastingdeurwaarders. Klaas Sijbrens te Leeuwarden, Rindert Huizinga te Leeuwarden, IJme Rosema te Leeuwarden, Jacobus Du Pied te Leeuwarden, Harmanus Tamboezer te Harlingen, Dirk Brevo Heslinga te Harlingen, Hendrik Hollander te Franeker, J. Gros te Kollum, Eildert Duiff te Ferwerd, Hendrik Munting te Marrum, Marten Haijema te Ternaard, Roelof Steringa te Rinsumageest, Fredrik Zweitzer te Rinsumageest en Hendrik Koning te Dokkum. Teven bij alle genoemde personen vermelding van het vorige beroep.
002022808-06-1812pagina260Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 341. Bepalingen omtrent het houden van Repertoires van acten.
002022804-06-1812pagina261Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 324b. Bericht van in te vullen tableaus betreffende alle takken van industrie. Tevens verzoek om vermelding van de belangrijkste fabrikanten.
002022809-06-1812pagina263Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 11. Bericht van geen verandering in de bestemming van de arme, kerke en diaconiefondsen. Ook bij de betaling van de traktementen van de schoolonderwijzers geen verandering.
002022808-06-1812pagina264Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 340. Betreft een abonnement op de berichtgeving uit Parijs betreffende kunst en wetenschap.
002022806-06-1812pagina265Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 338. Betreft het invullen van tableaus van manufacturen en koophandel. Hierin worden diverse dorpen en steden genoemd. Tevens vermelding van vele fabrieken zoals Zoutziederijen, tichelwerken, wolkammerijen etc etc.
002022813-06-1812pagina266Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 400. Betreft de overhandiging van de doop en trouwboeken aan de Maires.
002022815-06-1812pagina268Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 8. Besluiten betreffende het geven van toestemming aan eigenaren van gebouwen wanneer zij iets willen afbreken.
002022816-06-1812pagina269Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 418. Mandaat aan de ontvanger tot betaling wegens het inbinden der registers, drukken der akten en de suppletoire zegels.
002022816-06-1812pagina270Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 57. Verzoek om renseignementen (inlichtingen) over de opgeschrevenen van de klasse 1810.
002022821-02-1812pagina271Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 34d. De vaststelling van de prijs van geleverd brood aan gearresteerde militairen.
002022810-06-1812pagina272Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 367a. Pagina lange verhandeling over de paarden in de gemeente. Hoe de trekpaarden, koetspaarden en rijpaarden te tellen en in te delen.
002022815-06-1812pagina278Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 415. Betreft het gebruik van de landerijen waar na het gezaai van de mangelwortel weinig tot niets is opgekomen.
002022817-06-1812pagina279Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 11. Betreft de verdeling van 2000 binnenlandse paspoorten over de diverse gemeentes.
002022822-06-1812pagina281Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 76b. Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 34d. De vaststelling van de prijs van geleverd brood aan gearresteerde militairen.
002022826-06-1812pagina282Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 44. Betreft het opmaken van een proces verbaal betreffende de gemeentekas. Een voorbeeld procesverbaal erbij ingesloten.
002022827-06-1812pagina285Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 93. Verzoek om opgave van het aantal in de gemeente Ee aanwezige militaire bedden.
002022826-06-1812pagina286Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 86b. Besluit dat vrijwillige dienstneming bij de cohortes van de Nationale Garde verboden is.
002022830-06-1812pagina287Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 490. Verzoek om een lijst van de veldwachters die daarna bij de Vrederechter de eed moeten afleggen.
002022803-07-1812pagina288Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 506. Betreft de diplomering van dokters, heelmeester, vroedmeesters, apothekers, ledezetters etc etc.
002022808-07-1812pagina289Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 529. Verbod aan een ieder die geen openbaar ambt bekleed om openbare verkopen te houden.
002022808-07-1812pagina290Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 19e. Betreft de lijst van concrits van de klasse 1810 die ongeschikt zijn verklaard. Dit ivm de aansprakelijkheid (Hierin geen namen genoemd)
002022813-07-1812pagina291Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 553. Betreft het beroepen van een schoolonderwijzer.
002022805-04-1812pagina293Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 10. Betreft het beroepen van een schoolonderwijzer en het traktement Dit ivm de vroegere wijze waarbij de kerkvoogden betrokken waren.
002022817-07-1812pagina295Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 50b. Verzoek om opgave van het aantal vrijwillige dienstnemingen van 01-01-1811 tot 01-07-1812. Z
002022820-07-1812pagina296Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 597a. Betreft enige voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij het geven van een voor en familie naam aan een vondeling. De naam mag geen aanleiding geven tot de herinnering dat de persoon waaraan die gegeven wordt een vondeling is.
002022821-07-1812pagina297Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 605. Verzoek om voor een betaling een mandaat aan de gemeenteontvanger te geven.
002022822-07-1812pagina298Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 66. Toezending van de lijst van opgeschrevenen van 1809 en 1810 (Hierbij geen namen genoemd)
002022822-07-1812pagina299Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 67b. Toezending van de lijst van opgeschrevenen van 1809 en 1810 (Hierbij geen namen genoemd)
002022823-07-1812pagina300Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 622. Betreft de prijs vaststelling van tarwe.
002022818-07-1812pagina301Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 594a. Ter invulling een tableau betrekkelijk de oogst met omschrijving hoe het tableau in te vullen.
002022821-07-1812pagina303Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 611c. Richtsnoer voor het zegelen der mandaten.
002022821-07-1812pagina304Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 611a. Bepaling van wanneer gezegelde of ongezegelde papieren te gebruiken.
002022822-07-1812pagina306Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 620b. Verhandeling over de koepok inentingen.
002022825-11-1808pagina308Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 21. Vele voorschriften omtrent de inentingen.
002022827-07-1812pagina312Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 642a. Bepalingen omtrent het bijeenkomen van meer dan 20 personen.
002022829-07-1812pagina313Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 666. Betreft de prijs van het boekweit.
002022830-07-1812pagina314Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 99b. Betreft de voorwaarden voor betaling van militaire transporten en convooien
002022803-08-1812pagina315Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 687a. Betreft vernielingen door schippers en jagers aan de vallaten en bruggen van de strobossertrekvaart.
002022804-08-1812pagina316Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 699a. Betreft de kwaliteit van de mangelwortel en het koolzaad.
002022804-08-1812pagina317Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 8. Betreft de verplichting om maandelijks de perfect te informeren over de gemeentefinanciën.
002022806-08-1812pagina318Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 709. Verzoek om toezending van het tableau wegens industriële en manufacturiele activiteiten.
002022807-08-1812pagina319Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 117. Betreft de rles voor de belastingen. Met name de verponding, belasting op deuren en vensters en die van het personeel en het mobilair.
002022811-08-1812pagina320Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 746. Verzoek om toezending van de gevraagde inlichtingen nopens de paarden.
002022810-08-1812pagina321Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 734a. Betreft een bulletin van het Groot Leger.
002022813-08-1812pagina322Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 754. Besluit het buiten werking stellen van een decreet betreffende de oogst.
002022820-08-1812pagina323Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 787a. Uitgebreide verhandeling hoe dmv beroking vertrekken, zalen, ziekenkamers etc te zuiveren van besmetting.
002022821-08-1812pagina328Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 41. Betreft de betaling van de reserve compagnie van het departement
002022829-08-1812pagina329Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 850. Verzoek om toezending van het tableau wegens de staat der fabrieken.
002022829-08-1812pagina330Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 852. Toezending van het register van ondertrouw en huwelijksakte (Hierin gen namen genoemd)
002022828-08-1812pagina331Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 837a. Betreft de finale liquidatie van de districtskras van Oostdongeradeel.
002022831-08-1812pagina333Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 861. Betreft de verplichting van herbergiers en logementhouders om namen etc van een ieder die overnacht te noteren.
002022805-09-1812pagina334Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 880. Verzoek om gegevens betreffende de visvangst, soorten vis, aantal vissers etc.
002022807-09-1812pagina337Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 231. Betreft het opsturen van de paspoorten.
002022808-09-1812pagina338Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 35a. Aantal artikelen betreffende de loting van de klasse van 1811.
002022810-09-1812pagina340Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 451. Betreft de prijs van brood voor gearresteerde militairen in Gite détapes.
002022816-09-1812pagina341Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 264. Benoeming van Gerhardus Wijbes Posthuma als notaris te Dokkum.
002022809-09-1812pagina342Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 932. Betreft de ontvangst van timbres en cachetten.
002022823-09-1812pagina343Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 981. Betreft de finale liquidatie van de districtskas van Oostdongeradeel.
002022823-09-1812pagina345Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 992a. Verhandeling over het inzaaien van de mangelwortel.
002022825-09-1812pagina347Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1002a. Betreft het afgeven van paspoorten.
002022801-10-1812pagina348Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 4. Plaats en data voor de loting van de klasse van 1811.
002022802-10-1812pagina349Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1044. Verzoek tot het opsturen van de plaatselijke maten en gewichten ivm de invoering van het metrisch stelsel.
002022802-10-1812pagina350Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1050a. Toestemming aan de landbouwers om vrij om te gaan met de opbrengst van de mangelwortel.
002022801-10-1812pagina351Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1a. Voorwaarden voor jongelingen die willen toetreden tot het regiment Pupillen van de Keizerlijke Garde.
002022803-10-1812pagina352Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1052a. Betreft het behandelen van personen die lijden aan hoofdzeer.
002022805-10-1812pagina353Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 21a. Betreft de prijs van brood voor gearresteerde militairen in Gite détapes.
002022805-10-1812pagina354Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 18b. Betreft de persoonlijke gegevens van de concrits van de klasse 1810.
002022809-10-1812pagina355Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1098. Verzoek om gegevens over hoeveelheid, prijs en kwaliteit van het wol.
002022808-10-1812pagina356Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1093a. Enige verboden betreffende schurftige schapen.
002022808-10-1812pagina357Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1092a. Verzoek tot dank-gezangen binnen de kerken voor de luisterrijke overwinning door zijne majesteits legers op de Russen behaald.
002022811-10-1812pagina358Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 23. Betreft de effecten van gemeenten en kerken.
002022812-10-1812pagina361Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 25. Uitgebreid belasting decreet van Napoleon getekend tijdens zijn verblijf in Wilna.
002022814-10-1812pagina365Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 55a. Plaats en data van zitting van de raad van recrutering van de klasse van 1811.
002022815-10-1812pagina366Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 38. Opdracht dat de maires hun correspondentie over belasting vraagstukken aan de prefect moeten richten en niet aan de minister van de schatkist.
002022817-10-1812pagina368Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 66b. Bevolkingsaantallen per arrondissement en kanton en de aantallen te leveren conscrits.
002022819-10-1812pagina370Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 44. Betreft de effecten van gemeenten en kerken.
002022828-10-1812pagina371Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr .... Bekendmaking van de lijst van opgeschrevenen van de klasse van 1811 van het canton Dokkum (geen vermelding van namen)
002022825-10-1812pagina372Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 92. Plaats en data van zitting van de raad van recrutering van de klasse van 1811.
002022823-10-1812pagina373Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 456. Mededeling van de inspecteur der vereenigde rechten.
002022822-10-1812pagina374Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1169. Betreft de grenzen tussen de gemeenten Ee, Anjum en Metslawier.
002022821-10-1812pagina375Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 75. Betreft de releves der directe belastingen voor de opgeschrevenen.
002022821-10-1812pagina376Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 444. Betreft een reserve fonds ter verlening van bijstand aan ingezetenen na brand, overstroming aardbevingen etc.
002022828-10-1812pagina377Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1197a. Betreft het aantal benodigde gezegelde vellen voor huwelijks-, geboorte en overlijdensakten.
002022827-10-1812pagina378Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1193a. Betreft kleine overtredingen en de straffen hiervoor.
002022828-10-1812pagina380Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 471a. Betreft de role op de belastingen van runderen en schapen etc.
002022830-10-1812pagina381Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1215. Betreft ongeregeldheden in Parijs en de gezondheid van de Keizer.
002022828-10-1812pagina382Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1198. Verzoek tot dank-gezangen binnen de kerken voor de luisterrijke overwinning door zijne majesteits legers op de Russen behaald. Bericht dat de dankdag versteld was van donderdag 15 oktober naar zondag 18 oktober.
002022805-11-1812pagina383Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1257a. Verzoek tot dank-gezangen binnen de kerken voor de luisterrijke overwinning door zijne majesteits legers op de Russen behaald. Bericht dat de dankdag versteld was van donderdag 15 oktober naar zondag 18 oktober. Hierop weer een reactie van de perfect.
002022806-11-1812pagina385Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 520. Betreft de pensioenaanvraag van ambtenaren met een tienjarig dienstverband.
002022809-11-1812pagina387Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 25a. Een en twintig artikelen groot reglement voor het vervoer van buskruit.
002022812-11-1812pagina392Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 40. Wederom verzoek om de releves van directe belastingen op te sturen.
002022816-11-1812pagina393Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 29. Verzoek om de repartitie of personele omslag aan de gemeente ontvanger te overhandigen en tevens de bevolking hiervan in kennis te stellen.
002022817-11-1812pagina394Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1353a. Bloemlezing over het te houden kroningsfeest en vaststelling van de datum.
002022820-11-1218pagina395Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1367a. Uitgebreide verhandeling over de handhaving van rust en goede orde in de gemeente.
002022820-11-1218pagina398Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1365. Verzoek om persoonsgegevens betreffende blindheid, doofheid, krankzinnigheid etc.
002022820-11-1218pagina399Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 88a. Betreft de diensttijden van de kustkanoniers en de kans tot desertie.
002022821-11-1218pagina400Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 95. Betreft concrits die als remplacanten in Wester-Eems optreden. Tevens verzoek om de namen door te geven.
002022821-11-1218pagina401Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1378. Betreft de verantwoording van de rekeningen van de armvoogden.
002022821-11-1218pagina402Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1379. Betreft de manier van verhuring van de gemeentelijke woningen en kamers voor behoeftigen.
002022825-11-1218pagina403Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 102. Toezending van releves der directe belastingen voor de opgeschrevenen van de klasse 1811 welke tot de dienst ongeschikt zijn verklaard.
002022826-11-1218pagina404Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1402. Vraag of er in de gemeente ook gendarmes zijn die met schietgeweer en windhonden jagen zonder de toestemming van de grondeigenaar. Ook de veldwachter van Oostrum schijnt zich hieraan schuldig te maken.
002022801-12-1812pagina406Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1456a. Verzoek om gegevens betreffende de pokziekte.
002022828-11-1218pagina409Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 114a. Betreft de aanschaf het boek 'De generale instructie op de conscriptie'
002022830-11-1812pagina410Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1452a. Betreft het opmaken van de jaarlijkse op te sturen staat van het voor gevallene omtrent de bevolking in elk departement.
002022807-12-1812pagina411Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1506a. Betreft instructies aan de schoolonderwijzers.
002022809-12-1812pagina412Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 30. Betreft het overlijden van Arent Jans Blom opgeschrevene van de klasse 1811 met lot nr 39. In zijn plaats wordt voor actieve dienst opgeroepen Hendrik Pieters Dijker met lot nummer 42.
002022809-12-1812pagina414Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 25a. Verzoek aan plaatselijke geneesheren om vrijwillige toetreding tot het leger.
002022810-12-1812pagina415Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 40. Betreft de belasting van Willem Alberts Tibma van de klasse 1811. Hierover onduidelijkheid omdat zijn moeder na twee huwelijken goederen op naam van haar man K. Sijtsma had gebracht.
002022810-12-1812pagina417Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1525. Betreft de plaatselijke reglementen van politie.
002022811-12-1812pagina419Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1531a. Verzoek om de gegevens van de plaatselijke geneesheren.
002022814-12-1812pagina420Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1552a. Verzoek om de gegevens van de plaatselijke schoolonderwijzers.
002022822-12-1812pagina421Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1605. Uitgebreide verhandeling over de alimentatie van de kinderen van Jacob Johannes Tuinder in echte verwekt bij Joukje Willems.
002022821-12-1812pagina424Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1601. Op de vraag van de maire om twee bezwangerde dienstboden voor de bevalling terug te sturen naar hun geboorteplaats of de plaats waar hun ouders wonen komt geen toestemming.
002022823-12-1812pagina426Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 728. Belastingartikelen over de belasting op het mobilair, personeel, deuren en vensters.
002022814-12-1812pagina429Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1549. Decreten betreffende de verhuring van gemeentelijke vastigheden.
002022818-12-1812pagina432Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1583. Betreft het reglement voor post en vrachtwagens dat ze voorzien moeten zijn van wielen met brede vellingen.
002022818-12-1812pagina433Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1582a. Bepaling dat het benoemen van onderwijzers zonder acte niet toegestaan is.
002022821-12-1812pagina434Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1597. Betreft de Hollandsche loterij.
002022821-12-1812pagina435Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1604a. Het onder de aandacht brengen van de strenge winter en de armoede.
002022818-12-1812pagina436Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief. Bevestiging van de benoeming van J. Nicolaas Talma als maire van Ee.
002022818-12-1812pagina437Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 19. Benoemingen en daaraan verbonden bepalingen. Jacob Nicolaas Talma als Maire. Adjunct maire Eelke Wiggers. Leden van de municipalen raad zijn Jan Minnes, Rienk Minnes, Pieter Jans Sjuk, Bote Tjeerds, Arjen Eelzes, Willem Johannis, Minne Douwes, Sijbren Douwes, Jan van Assen en Sipke Pieters.
002022829-12-1812pagina440Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr.... Verzoek aan de maire om zo snel mogelijk een secretaris te benoemen. Een gezamelijke secretaris voor enkele gemeenten is ook toegestaan.
002022823-12-1812pagina442Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 3. Besluit dat er zolang er geen reglementen zijn bepaald geen boekdrukkerijen of boekwinkels mogen worden opgericht.
002022824-12-1812pagina443Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 2. Betreft de wijze van rechtspleging en liquidatie van in Spaanse havens opgebrachte prijsschepen.
002022825-12-1812pagina444Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 9. Verzoek om persoonsgegevens van eigenaren en vruchtgebruikers van landerijen in de gemeente.
002022829-12-1812pagina445Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 4. Vrijstelling van belastingcontroleurs in functie van poort-weg-brug-tol of barriere gelden.
002022828-12-1812pagina446Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 6. Betreft het casernement en fournitures van douaniers.
002022829-12-1812pagina447Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 750a. Aantal artikelen ten aanzien van de roles der patenten.
002022830-12-1812pagina448Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 54. Verklaring betreffende betalingen van de gemeenten.
002022831-12-1812pagina449Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 80a. Lotelingen voor de marine. Tot de reserve: no 24 Benjamin Johannes, no 27 Age Wijtzes, no 29 Sijtze Daniels, no 30 Pieter Jans. Tot het depot: no 31 Teede Jans Kok, no 32 Monte Sietzes, no 38 Thomas Renderts, no 41 Bernardus Zijtsma, no 49 Pieter Nuttes, no 51 Haije Kornelis, no 52 Cornelis Montes, no 54 Auke Aukes, no 57 Sjoerd Johannes, no 71 Pieter Willems, no 75 Hans Cornelis, no 76 Jan Sietzes, no 84 Jemke Lieuwes, no 94 Marten Sietzes, no 95 Wieger Durks, no 96 Albert Liebbes.
002022831-12-1812pagina452Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 4. Kosten van huisvesting van de douane.
002022804-01-1812pagina453Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 1. Voor het oprichten van fabrieken of handteeringen eerst de prefect inlichten.
002022804-01-1812pagina454Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 7a. Gepensioneerde Hollandsche militairen moeten zich met alle acten etc melden om voor pensioen in aanmerking te kunnen komen.
002022831-12-1812pagina455Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 6. Betreft eenige besluiten ten aanzien van het vervoer van goederen over zee en het opslaan van goederen in plaatsen langs de kust.
002022831-12-1812pagina456Ontvangen van de prefekt van Vriesland brief nr 3. Uitgebeide tabel met gewwichten en prijzen van diverse soorten brood.