Index Mairie Anjum OostD Inv nr 199
ToegangInventarisDatumNadere aanduidingAanduidingNaam of titel
219923-12-1811pagina1Ingekomen besluit prefect: voorschrift dat drukkerijen of boekwinkels niet mogen worden opgericht of overgedragen zonder toestemming van de directeur-generaal van de drukkerij en boekhandel
219924-12-1811pagina2Ingekomen besluit prefect: verbod aan consuls, generaals, chefs en andere hierop invloed uitoefende personen om deel te nemen in de uitrusting van prijsschepen
219925-12-1811pagina3Ingekomen van prefect: oproeping eigenaren en vruchtgebruikers om de nodige opgave te doen omtrent verponding (door maire en repartiteurs der verponding) te beginnen op 6-1-1812
219929-12-1811pagina4Ingekomen van prefect: belastingcontroleurs hoeven geen poort-, weg-, brug-, en tolgelden te betalen (op vertoon van hun commissie): er worden in deze gemeente niet dergelijke betalingen gedaan
219928-12-1811pagina5Ingekomen van prefect: besluit om zonder verdere autorisatie verder te gaan met wijze van kazernering van douanes
219929-12-1811pagina6Ingekomen van prefect: schrijven om zsm secretarissen, executeurs, veldwachters enz benoemen en doorgeven welke dat zijn en hun traktementen
219931-12-1811pagina8Ingekomen van prefect: tarief van tarwebrood en per 8-1-1812 de zetting van tarwebrood te regelen en daar toezicht op houden bij bakkers
219931-12-1811pagina11Ingekomen van prefect: kennisgeving bepaling kazernekosten douane per 1-1-1812
219931-12-1811pagina12Ingekomen van prefect: maatregelen stellen om vervoer en opslag van verboden koopmanschappen te voorkomen, nadere orders volgen
219931-12-1811pagina13Ingekomen van prefect: reserve der zeelieden worden in actieve dienst gesteld: opgeven aan betreffende personen Benjamin Johannes, Age Wijtzes, Sijtze Daniels, Pieter Jans, Teede Jans Kok, Monte Sietzes, Thomas Renderts, Bernardus Zijtsma, Pieter Nuttes, Haije Kornelis, Cornelis Montes, Auke Aukes, Sjoerd Johannes, Pieter Willems, Hans Cornelis, Jan Sietzes, Iemke lieuwes, Marten Sietzes, Wieger Durks, Albert Liebbes en de door hen getrokken nummers
21994-1-1812pagina16Ingekomen van prefect: voorkom oprichten van voor de gezondheid nadelige fabrieken en handteeringen
21994-1-1812pagina17Ingekomen van prefect: berichtgeven aan gepensioneerde militairen hoe te handelen om zich in te schrijven in het register der Franse Soldijen van Retraite
21994-1-1812pagina18Ingekomen van prefect: roggebrood wegende 11 ponden, op 11 stuivers en 8 penningen gesteld, bakkers verwittigen en in de gaten houden
21996-1-1812pagina19Ingekomen van prefect: nagaan of de in uw gemeente zich bevindende garde magasins, aannemers van brood en dranken, van vleesch en van de fourages zich wel bedienen van de nieuwe Franse maten en gewichten
21994-1-1812pagina21Ingekomen van prefect: zorgen voor instellen registers familienamen, voor zover niet gebeurd
21994-1-1812pagina22Ingekomen van prefect: ongezegelde akten van de burgerlijke stand in een klein aan te leggen register bewaren tot ze in gezegelde registers kunnen worden ondergebracht
21996-1-1812pagina23Ingekomen van prefect: alle jongelieden oproepen geboren in 1790 welke tot de conscriptie 1810 behoren, journaal daarvan opmaken (in dit stuk de nodige aanwijzingen daartoe) en een alfabetische lijst opstellen en op 21-1-1812 inzenden
21999-1-1812pagina27Ingekomen van prefekt: om de twee vacatures in de muncipale raad op te vullen dient een lijst van vier geschikte personen te worden opgestuurd
219914-1-1812pagina28Ingekomen van prefect: hoe te handelen met paspoorten en paspoorten voor arme personen en hoe ze te verkrijgen zijn
219914-1-1812pagina29Ingekomen van prefect: hoe te handelen met plaatsvervangers door de maires
219915-1-1812pagina30Ingekomen van prefect: toezending mandementen aanslag directe belastingen
219916-1-1812pagina31Ingekomen van prefect: opgave plaats en datum loting klasse 1810 aan betrokkenen toe te zenden en enkele formulieren ter verkrijging van vrijstelling
219917-1-1812pagina37Ingekomen van Commissaris der Maritieme Inscriptie quartier Leeuwarden: verzoek opgave zeelieden die in 1790 geboren zijn en de namen van de personen die verzoeken te worden vrijgesteld van de conscriptie
219918-1-1812pagina38Ingekomen van prefekt: Jan Harrits, Renze Boeles en Jan Klazes hebben zich niet aangemeld bij de loting der varensgezellen van 24 tot 49 jaar, Johannes Sjoukes heeft zich opgegeven als binnenschipper. Maire moet onderzoeken of ze inderdaad zeeën hebben bevaren. Een desbetreffend verzoek van andere lotelingen is toegevoegd als bl. 40
219917-1-1812pagina41Ingekomen van prefect: enige punten betrekkelijk de correspondentie en inrichting der secretarie der maires en het inzenden van maandelijkse berichten van ontvangen stukken
219923-1-1812pagina43Ingekomen van de Commissaris der Maritieme Inscriptie: gelieve de personen Sipke Meinders, 49 jaren, Sikke Martens, 40 jaren, Hendrik de Haan, 36 jaren op 28 januari 1812 naar mijn Bureau aan de Weerd te Leeuwarden te zenden. Zij moeten als scheepstimmerman naar de werf in Rotterdam worden gestuurd, als het kan vrijwillig 'ten einde mij de onaangename verpligting te besparen hun daartoe met geweld te noodzaken'
219920-1-1812pagina44Ingekomen van prefect: De secretaris van Oostdongeradeel wordt van de provisionele continuatie ontslagen
21996-1-1812pagina45Ingekomen van prefect: opmaken van lijst van vondelingen, verlaten kinderen en arme wezen van 11 tot 24 jaar die zich in liefdadigheidsgestichten bevinden
219922-1-1812pagina47Ingekomen van prefect: stemregisters, door vorig bestuur opgemaakt, worden toegezonden met opdracht om de familienamen daarachter in te vullen
219922-1-1812pagina48Ingekomen van prefect: lijst opmaken van alle manspersonen van 20 tot 60 jaar om daaruit samen te stellen een bezoldigde Cohort Nationale Garde van dit Departement
219923-1-1812pagina49Ingekomen van prefect: enige bijzonderheden tot de regeling der financiën der nieuwe gemeenten met opdracht korte informatie in te zenden ter opmaking budgetten
219925-1-1812pagina53Ingekomen van prefect: enige artikelen betreffende het omgaan der maires met militaire transporten, er is een ingevuld exemplaar dd 9-8-1812 aanwezig
219919-8-1812pagina56Ingekomen van de commandant van Oostmahorn: namen van de bezetting te Oostmahorn, 2e bataillon, 6e compagnie
219922-1-1812pagina59Ingekomen van prefect: zetting van het brood dient vrijdags te gebeuren naar middelprijs van maandag in Blad van aankondiging
219925-1-1812pagina60Ingekomen van prefect: opgave van vereisten der jongelieden die in het regiment pupillen van den Garde worden aangenomen
219925-1-1812pagina61Ingekomen van prefect: bij het langskomen der heren controleurs met het maken van matrices voor de belasting op de patenten medewerking verlenen:
219925-1-1812pagina62Ingekomen van prefect: prijs van roggenbrood van 11 pond wordt gesteld op 13 stuivers
219925-1-1812pagina63Ingekomen van prefect: tot nieuwe leden van de Municipale Raad zijn benoemd Douwe Cornelis Dijkstra en Nanne Pieters Benthem
219929-1-1812pagina64Ingekomen van prefect: verdeling der arrondisementen en cantons der te leveren conscrits 1810 en bepaling der zitting van de Raad van Recrutering en plaatsvervangers
219920-1-1812pagina68Ingekomen van prefect: enige artikelen betreffende het Lager School Wezen en daar met schoolopziener uitvoer aan te geven
219920-1-1812pagina70Ingekomen van prefect: hoe te handelen bij onzekere limietscheiding der dorpen/gemeenten
219927-1-1812pagina71Ingekomen van prefect: tarief waarnaar in het vervolg de prijs van een roggenbrood zal worden berekend (middelprijs van rogge in het aankondigingenblad)
219927-1-1812pagina73Ingekomen van prefect: bij verschillen in maten gewichten, die aanleiding geven tot verkeerde gebruiken, dient te worden opgetreden gezien de introductie van het nieuwe metrieke stelsel
21995-2-1812pagina74Ingekomen van de procureur generaal van Friesland: gelieve een aantal meegezonden vonnissen aan te plaken
2199onbekendpagina75Ingevoegd briefje met de bezittingen van Van Burmania in Lioessens en Morra, ivm belastingen
2199onbekendpagina76Aantal ingevoegde briefjes met stemmingen voor het opnemen van de kerkerekeningen, stemming tot de nieuwe repartitie
219931-1-1812pagina80Ingekomen van prefect: municipale raad opdracht geven om de armvoogdij- en kerkrekeningen op te nemen en af te sluiten van het jaar 1811
219931-1-1812pagina81Verslag van gehouden vergadering op 8 mei 1812 van de stemming tot opnemers van de kerkerekeningen: voor Anjum: Lieuwe Ypes Jousma en Douwe Cornelis Dijkstra, voor Lioessens: Lieuwe Idses Sijtsma en Willem Lieuwes Jaarsma, voor Morra:Ype Engberts Botma en Jacob Reitzes Reitsma
219931-1-1812pagina82Ingekomen van prefect: binnenlandse paspoorten kunnen tegen geregistreerd reçu opgehaald worden bij Richond (ontvanger registraties) te Leeuwarden
21993-2-1812pagina83ingekomen van prefect: opdracht om nauwkeurige opgave te doen van de bevolking van de gemeente, voor 1 maart 1812 insturen
219927-1-1812pagina85Ingekomen van prefect: kennisgeving van de stukken die aan de secretarissen van de oude districten overhandigd zijn en de opdracht om ze ter secretarie van de mairie te bewaren
219931-1-1812pagina89Ingekomen van prefect: er moet een register worden aangelegd van kooplieden en werkmeesters in goud en zilver, horlogemakers en fineerders
219910-2-1812pagina93Ingekomen van de SinDic der zeelieden: diegenen die de buitenvaart beoefenen zijn verplicht aan de 'nevensgaande bekendmaking' te voldoen (niet aanwezig)
21996-2-1812pagina94Ingekomen van prefect: fournitures aan de militairen geven, goed gelucht en gewassen en een vaste tijd van verversing daarvan instellen ivm veel voorkomende schurftigen
21997-2-1812pagina95Ingekomen van prefect: extraxt instructie op de conscriptie (met alles wat voor de maire ten dezen van belang is) 1 gulden overmaken
219911-2-1812pagina96Ingekomen van prefect: in antwoord op vraag van de maire: kazerneringskosten, zoals de bouw van kazernes, het wassen en verschonen enz. gelijk zulks door het voormalig district Oostdongeradeel is geschied, bedoeld om van inkwartiering verschoond te blijven, moeten door de inwoners zelf betaald worden (gendarmerie vanwege het departement uitgezonderd)
219912-2-1812pagina99Ingekomen van prefect: lijst met opgeschrevenen van de lichting 1810 welke in dienst gesteld zijn: aanplakken en bekendmaken
219914-2-1812pagina100Ingekomen van prefect: de heer Le Compasseur-Courtivron is benoemd tot commissaris speciaal der Politie te Dokkum
21999-2-1812pagina101Ingekomen van prefect: de insertie van een Keizerlijk Decreet dd 29-12-1810 over de Cultuur van Tabak met de opdracht: bekendmaken aan de bevolking
219911-2-1812pagina104Ingekomen van prefect: de municipale raad dient het aantal veldwachters exact te bepalen en hun tractement, daarna opgeven bij prefect
219917-2-1812pagina104Ingekomen van prefect: twee exemplaren van besluit van de rekwestmeester ter aanmoediging van de hennepteelt, bekendmaken
219913-2-1812pagina106Ingekomen van prefect: extract keizerlijk Decreet dd 23-5-1792 aangaande logementen en kazernering van de troepen en militaire beambten etc. ten einde hetzelve stiptelijk in het oog te houden (in het Frans gesteld)
219919-2-1812pagina110Ingekomen van prefect: orders om aan schippers van passagiers opdracht te geven om geen passagegelden te innen
21996-1-1812pagina111Ingekomen van prefect: informatie dat de Heer Pieter Andrea, notaris te Leeuwarden, is benoemd tot notaris ter verhuring van vastigheden aan hospices e.d. toebehorenden
21995-2-1812pagina112Ingekomen van prefect: opdracht om modelstaten van geboorten, huwelijken en sterfgevallen jaarlijks voor 10 januari op te sturen, dit jaar voor 1-5-1812
219911-2-1812pagina115Ingekomen van prefect: staten om de betalingen aan predikanten te noteren, doorgeven aan belanghebben en zsm ingevuld terugsturen
219918-2-1812pagina116Ingekomen van prefect: opdracht om resolutie van 30-10-1811 uit te voeren waarbij is bepaald dat voor de mairie Anjum 29 morgen of 315 vierkante roeden bouwland met magelwortel dient te worden ingezaaid met betreffende bepalingen
219918-2-1812pagina118Ingekomen van prefect: opdracht om op personen die na hun straf naar huis zijn weergekeerd en onder toezicht hoge politie zijn gesteld, nauwkeurig toezicht te houden
219918-2-1812pagina119Ingekomen van prefect: bij niet in het tarief opgenomen broden en broodmengsels een prijs te stellen die nodig is om misbruik te voorkomen en daar met naburige gemeenten over te overleggen
219920-2-1812pagina120Ingekomen van prefect: twee exemplaren van een handleiding tot verbouw hennep, aan belangrijkste landbouwers laten lezen en in archief bewaren
219928-12-1811pagina121Ingekomen van prefect: brief ter begeleiding van de Registers van den Civielen Staat voor het jaar 1812, ontvangst bevestigen
219918-2-1812pagina123Ingekomen van prefect: kennisgeving op welke wijze de weging, meting, rooiing enz van goederen is geregeld en dat de prefect personen daartoe beëdigd
219924-2-1812pagina124ingekomen van prefect: opdracht om nimmer gezamenlijk met andere maires lijsten in te sturen maar de secretarieën strikt gescheiden te houden
21991-3-1812pagina125Ingekomen van prefect: bepalingen voor het opmaken van de budgetten der gemeenten, wel alles dit betreffende opgeven
219921-2-1812pagina126ingekomen van prefect: Ministerie van Oorlog vertelt wat te doen met verzorging militairen die door de gendarmerie zijn gearresteerd in een gemeente die niet Gite d'Etape is (bijlage in het Frans)
219929-2-1812pagina131Ingekomen van prefect: opgave van de varensgezellen die dit departement moet leveren: Oostdongeradeel 6 man welke zich op 19-3-1812 in Leeuwarden moeten melden. Bedoelde personen informeren en bericht van ontvangst sturen
219924-2-1812pagina135Ingekomen van prefect: aan inwoners bekendmaken en geïnteresseerden vooral welke een vergunning tot het oprichten van een fabriek van 'Beetwortelzuiker' willen bekomen
219929-2-1812pagina138Ingekomen van prefect: verlenging termijn registratie verhuur eigendommen liefdadigheidsinstellingen, mits aantekening maire
219929-2-1812pagina139Ingekomen van prefect: bekendmaking van art 15 en 16 van Keizerlijk Decreet dd 4-12-1811 betreffende het opslaan van verboden goederen in de plaatsen aan de zeekust, dit bekendmaken aan bevolking
21992-3-1812pagina141Ingekomen van prefect: lijst van vragen betrekkelijk de maire die ter benoeming van de prefect staan
21994-3-1812pagina142Ingekomen van prefect: alleen paspoorten aan eigen ingezetenen verstrekken uitsluitend voor reizen binnen het departement, vreemdelingen te verwijzen naar speciale commissaris der politie
21991-3-1812pagina143Ingekomen van prefect: ten spoedigsten lijst opsturen met kooplieden en werkmeesters van goud en zilver, enz.
219929-2-1812pagina144Ingekomen van prefect: verdeling departement Friesland in ringen tav kannonniers kustbewaking 137e compagnie, Anjum en Dokkum de 9e ring
21994-3-1812pagina148Ingekomen van prefect: als varensgezellen moeten opkomen te Leeuwarden aan een van hen een 'geheime' lijst met de namen der personen meegeven
219929-2-1812pagina149Ingekomen van prefect: kennisgeving dat openbare boelgoeden aan notarissen zijn voorbehouden
21996-3-1812pagina150Ingekomen van prefect: bepalingen bij het sluiten van abonnementen met eigenaars, schippers of bazen van schepen tot overvoering (veerponten) enz. wegens de belasting die daar op moet worden betaald : geen actie
21996-3-1812pagina152Ingekomen van prefect: opgeven van doctoren in de rechten en in de medicijnen en notarissen
21999-3-1812pagina153Ingekomen van prefect: toelichting bij missive van 29-2-1812 betreffende oproepen van varensgezellen
219913-3-1812pagina154Ingekomen van prefect: ingetrokken het besluit dd 4-3-1812 betreffende uitgifte van paspoorten "dog met de meest mogelijke omsigtigheid"
21999-3-1812pagina155Ingekomen van prefect: antwoord op brief dd 7-3-1812, waarin verzocht werd betalingen te doen vanwege door maire betaalde uitgaven voor vlees en fournitures aan de Troupes te Oostmahorn: commissaris is verzocht ogenblikkelijk te betalen, tot zolang met bonnen werken. Tot de slecht begaanbare wegen beter zullen worden de ingezetenen bij toerbeurt met paard en wagen laten rijden
219912-3-1812pagina157Ingekomen van prefect: antwoord op klachten tegen de aannemer leverantie vlees aan de troepen te Oostmahorn is dat de commissaris persoonlijk op zondag 15-3-1812 met deze persoon wil spreken, in tegenwoordigheid van de maire van Anjum op het standhuis te Dokkum die daartoe uitgenodigd wordt zich daarheen te begeven
219914-3-1812pagina159Ingekomen van prefect: varensgezel Taede Jans Kok is ongeschikt verklaard voor de dienst wegens aamborstigheid. Maires dienen in overleg het eerstvolgende nummer op te roepen, desgewenst met een aangewezen plaatsvervanger ,op 17 maart te melden in Leeuwarden
219920-3-1812pagina160Ingekomen van prefect: Thomas Rinderts is met nummer 38 aangewezen als vervanger van Taede Jans Kok, maar beklaagt zich dat Johannes Sjoukes met nummer 35 voorgeeft niet tot de lichting te behoren, hoewel zij beiden de botvisserij buiten de sluis van Esumazijl beoefenen. Hij heeft daartoe een bijgaand request ingeleverd met handtekeningen van getuigen. Prefect wil van maire horen of deze getuigen geloofwaardig zijn (of waarom niet) In de bijlage het request
219911-3-1812pagina163Ingekomen van prefect: maires moeten doop- en trouwregisters ineisen en overnemen van de predikanten en kosters en in het archief opbergen nav besluit prefect dd 7-7-1811 nr. 11
21998-3-1812pagina164Ingekomen van prefect: maires mogen iemand benoemen die een repertoire bijhoudt van alle acten die onder het registratierecht op de minute vallen
219913-3-1812pagina165Ingekomen van prefect: opdracht dat alle officiële stukken alleen door maires mogen worden ondertekend, eventueel door adjunct-maires, maar nimmer door anderen
21998-3-1812pagina166Ingekomen van prefect: bepalingen omtrent het in beslag nemen van goederen aan Spanjaarden behorende en daarnaar onderzoek te doen
219917-3-1812pagina167Ingekomen van prefect: bewoners van de kuststreek mogen producten ten eigen nutte zelf opslaan, eventueel ook om te verkopen, en hoeven die niet aan te geven bij de douane om in entrepots te worden opgeslagen
219921-3-1812pagina168Ingekomen van prefect: er mag weer graan worden vervoerd over de zuiderzee onder acquit de caution: bekendmaken aan kooplieden
219919-3-1812pagina170Ingekomen van prefect: oproep aan officieren van gezondheid en heelmeesters om dienst te nemen op Z.M. schepen, dit bekendmaken aan belanghebbenden
219924-3-1812pagina171Ingekomen van prefect: varensgezel Johannes Sjoukes is geschikt tot den dienst bevonden, doorgeven dat hij zich op 27 maart moet melden op de Doele te Leeuwarden
219916-3-1812pagina172Ingekomen van prefect: F.N. Posthumus is benoemd tot percepteur der directe belastingen in de gemeente Anjum
219916-3-1812pagina174Ingekomen van prefect: bepalingen waaraan maire zich moet houden tegenover de recepteur der belastingen, o.a. opmaken roles, en de bekendmaking daarvan, begeleidend formulier als nmmer 173
219923-3-1812pagina175Ingekomen van de Chef Levensmiddelen: gezien uw klachten dd 15-3-1812 beantwoord, zal ik uw uitgaven betalen, maar verzoek u steeds de reglementen te willen respecteren dat als de troepen het geleverde vlees niet willen aannemen, een keurmeester het vlees te laten keuren, bij goedkeuring weer aanbieden, bij afkeuring een certificaat te laten tekenen
219924-3-1812pagina177Ingekomen van de Keizerlijke Procureur bij de Rechtbank: maires moeten elk kwartaal melden welke vonnissen zij in de voorbije drie maanden hebben geveld
219922-3-1812pagina178Ingekomen van prefect: kooplieden en werklieden welke arenden maken volgens model ZM leger moeten alle voor handen zijnde arenden naar Parijs opsturen
219922-3-1812pagina179Ingekomen van prefect: directeuren van etablisemenen van liefdadigheid die 5% renten hebben van Frankrijk moeten daarvan rekesten opzenden naar directeur centrale kas in Holland en maire bericht geven
219927-3-1812pagina180Ingekomen van prefect: de heer Lecompasseur Courtivron commissaris speciaal der Politie te Dokkum is daar aangekomen, hem waar mogelijk behulpzaam zijn
21996-4-1812pagina181Ingekomen van de percepteur der directe belastingen te Anjum: hij kondigt zijn komst voor de volgende dag aan om zaken te bespreken en de maaltijd in de herberg van Taeke Pieters te gebruiken
219927-3-1812pagina183Ingekomen van prefect: personen schriftelijk oproepen die in aanmerking komen voor de cohorten van de Nationale Garde, personen 'die in de termen vallen' mondeling berichten van dag, uur en plaats van hun vertrek. Lijst met namen toegevoegd als nummer 187, kanton Dokkum moet 13 jongens leveren als nummer 190 en een krant van woensdag 25 maart 1812 als nummer 192
21991-4-1812pagina200Ingekomen van de controleur der directe belastingen: aankondiging van de komst op 7 april om de lijst der patenten op te maken van 'allen die eenig beroep of neering uitoefenen', gaarne iemand die Frans spreekt als tolk meenemen 'daar ik maar weinig Hllandsch verstaa'
219927-3-1812pagina202Ingekomen van prefect: inschrijving in burgerlijke stand is gratis, extracten moeten rechten voor betaald worden
219916-3-1812pagina203Ingekomen van prefect: F.N. Posthumus is benoemd tot percepteur der directe belastingen in de gemeente Anjum
21991-4-1812pagina204Ingekomen van prefect: lijst van vraagpunten der adjunct maires
21991-4-1812pagina205Ingekomen van prefect: aanschrijving om voor 1 mei een nauwkeurige opgave te doen van alle kerke-, diaconie- en armvoogdijgoederen, de huurprijs en de tijd van verloop der huurtijd: alleen de notaris van het arrondisement mag ze verhuren
219929-3-1812pagina206Ingekomen van prefect: bij aanwezige achterstanden van betalingen door voormalig ministerie over 1810, dat opgeven
21998-4-1812pagina207Ingekomen van prefect: maire moet trachten alle geschikte personen/arbeiders over te halen om te komen werken te Texel en Den Helder
21998-4-1812pagina208Ingekomen van prefect: in antwoord op vraag van de maire dd 3-4-1812 om 4 gezegelde bladen ondertrouwregister en 12 gelijke voor huwelijksakten omdat de toegezonden registers ontoereikend zullen zijn: als blijkt dat dat inderdaad zo is, zal onmiddellijk worden toegezonden
21999-4-1812pagina209Ingekomen van prefect: sociëteiten die plaatsvervangers leveren aan conscrits moet verboden worden om daarin te handelen
21998-4-1812pagina210Ingekomen van prefect: zegelrecht extracten burgerlijke stand wordt van 83 verhoogd naar 95 centimes of 9 Hollandse stuivers
21998-4-1812pagina211Ingekomen van prefect: landbouwers aanmoedigen om hennep te verbouwen
21999-4-1812pagina212Ingekomen van prefect: aantal uitgegeven paspoorten opgeven, aanwezige paspoorten opgeven en waarschijnlijk aantal benodigde voor dit jaar
219915-4-1812pagina213Ingekomen van de keizerlijke Procureur bij de rechtbank ter eerster aanleg te Leeuwarden: twee exemplaren van een bevel binnen twee dagen aanplakken
219915-4-1812pagina214Ingekomen van prefect: Paulus Willems Jaarsma, klasse 1810, heeft met nummer 70 geruild en moet dus vervangen worden door het volgende nummer op de lijst
21998-4-1812pagina215Ingekomen van prefect: opgave doen van goederen welke onder de opslag van verboden goederen vallen en wijze van executie
219912-4-1812pagina217Ingekomen van prefect: bepalingen betreffende het in beslag nemen van goederen e.d. van Engelse onderdanen
219913-4-1812pagina218Ingekomen van prefect: kennisgeving justituële ambtenaren die gerechtigd zijn om in het openbaar roerende goederen te verkopen
219921-4-1812pagina219Ingekomen van prefect: opgave contingent dat elk kanton moet leveren tot de conscriptie van 1810, Dokkum 14 conscrits
219917-4-1812pagina221Ingekomen van prefect: binnen 14 dagen een lijst met aanwezige brandspuiten en lantaarns tot verlichting der straten en opgave van kosten van onderhoud opsturen
219917-4-1812pagina222Ingekomen van prefect: als administratieve functionarissen ontvangen gelden ophouden zullen ze volgens 'gestrengheid der wet' gestraft worden
219920-4-1812pagina223Ingekomen van prefect: patentregisters (roles van patenten) opmaken en aan de ingezetenen bekendmaken dat aangifte gedaan moet worden
219923-4-1812pagina224Ingekomen van prefect: verdeling van het mangelwortelzaad door leveranciers aan maires (die de verdeling aan belanghebbenden moeten doen) en de betaling vandien, Anjum 55 pond en 11 1/2 lood, tevens een handleiding toegevogd
219919-4-1812pagina227Ingekomen van prefect: bepaling betreffende zegels van huwelijksproclamaties, ter affiche en betaling
219923-4-1812pagina228Ingekomen van prefect: opgeven van traktementen van schoolmeesters over 1811 en of er ook voor 1812 op de budgets geplaatst zijn
21991-5-1812pagina229Ingekomen van prefect: na toestemming van de municipale raad kan het departementaal dagblad en dat van de aankondigingen aangeschaft worden voor de administratie
219925-4-1812pagina230Ingekomen van prefect: maires moeten bakkers controleren die menen dat de oude wetten betreffende gewichten van het brood niet meer geldig zijn en overtreders aangeven
219926-4-1812pagina232Ingekomen van prefect: instructie hoe te handelen met gevangen genomen bedelaars, overbrengen naar werkhuizen, het tegengaan van bedelarij
21991-5-1812pagina236Ingekomen van prefect: een tableau van aanwezige bruggen met opdracht om de jaarlijkse onkosten van onderhoud op te geven
21996-5-1812pagina237Ingekomen van prefect: de municipale raad zsm bijeenroepen om drie commissarissen repartiteurs der belastingen over 1813 te benoemen
21993-5-1812pagina238Ingekomen van prefect: de wettig ingevoerde schoolfondsen blijven in werking, deze uitgaven moeten uit de onvoorziene uitgaven worden voldaan
21994-5-1812pagina239Ingekomen van prefect: hoe te handelen bij overlijden in deze mairie van ergens anders woonachtige militairen, bericht aan prefect of aan betreffende maire
21992-5-1812pagina240Ingekomen van prefect: de inwoners eraan herinneren dat geen titels mogen worden gedragen dan die welke door de Koning zijn verordend, idem livreien en wapens
219924-9-1811pagina241Ingekomen van Procureur Generaal van het Conseil du Sceau des Titres: houders van titels kunnen een aanvraag indienen om nu gangbare titels te verkregen door opgave van bewezen eigendom sedert jaren van hun titels, door zeven notabelen getekend ten bewijze
21994-5-1812pagina242Ingekomen van prefect: hoe door maire en ambtenaren te handelen met bezwaren de belasting betreffende
2199pagina255Oningevulde lijst van gevaccineerde personen
219911-5-1812pagina256Ingekomen van prefect: informatie over waar paspoorten van armoede te bekomen zijn en daarna de percepteur te informeren
219915-5-1812pagina258Ingekomen van prefect: oproep om de op 12 maart ll ingestuurde drie exemplaren waarop de begroting 1812 moet worden ingevuld en ondertekend zoals aldaar vermeld
219920-5-1812pagina259Verzonden aan prefect (achterop de oproep van 15 mei): heb geen drie exemplaren van u ontvangen waarop begroting moet worden ingevuld, kan niet aan uw verzoek voldoen
219911-5-1812pagina260Ingekomen van prefect: informatie over de belasting op paarden, runderen en schapen en het aanleggen van een register, op te sturen voor 20 juli
219918-5-1812pagina264Ingekomen van prefect: de repartitie van de kustkannonniers, waarvoor de ring Dokkum 4 man moet leveren, dezen moeten op maandag 1 juni op de Stads Doele te Leeuwarden aanwezig zijn
219916-5-1812pagina266Ingekomen van prefect: decreet van de keizer aangaande opkopen van graan en gratis vervoer daarvan: strikt navolgen
219916-5-1812pagina269Ingekomen van prefect: onvoldoende gezegelde registers van de burgerlijke stand moeten naar prefect opgezonden worden, daar worden ze gezegeld en ondertekend en weer teruggestuurd naar maire
219916-5-1812pagina270Ingekomen van prefect: hoe te handelen bij supplering der registers van de burgerlijke stand, indien meerdere zegels nodig zijn
219919-5-1812pagina271Ingekomen van prefect: tableau om de aanwezige molens op te geven voor 15 juni, formulier anwezig op nr 272
219923-5-1812pagina273Ingekomen van prefect: opdracht om zsm op te geven de granen die graanhandelaren, landbouwers en grondeigenaars en grondeigenaren bezitten
219922-5-1812pagina274Ingekomen van prefect: repartitie van te leveren aardwerkers aan de werken te Den Helder waartoe Anjum 2 man moet leveren op een bevolking van 1561, lijst opstellen en opsturen aan prefect en commissaris te Den Helder
219923-5-1812pagina277Ingekomen van prefect: heb uw missive ontvangen dd 22-2-1812 met de verlangde opgave van de behoeften en hulpbronnen van uw gemeente. Hiermee kan de begroting gemakkelijk worden ingevuld, kolom 3, gesteld in franken, tevens aanwijzingen hoe in te vullen. Gelieve ook de twee andere exemplaren zodanig invullen
219923-5-1812pagina278Ingekomen van prefect: aanwijzigingen omtrent de bestrijding der kosten gemeentebegroting: 50 cent per inwoner
219921-5-1812pagina279Ingekomen van prefect: zijn er in deze gemeente voldoende huiszittende armen om over te kunnen gaan tot soepuitdeling, opgave aan prefect
21998-5-1812pagina281Ingekomen van prefect: wat zijn de mogelijkheden en dwangmiddelen die de wet geeft om de belasting te kunnen invorderen
219922-5-1812pagina303Ingekomen van prefect: drie releves der directe belastingen met namen van aangeslagenen en hun ouders, moeten dadelijk ingevuld worden
219922-5-1812pagina304Verzonden aan de controleur der belastingen: hierbij de drie exemplaren van de relevee der belastingen
219923-5-1812pagina305Ingekomen van prefect: enige vragen beantwoorden over het bewerken van vlas, het weven van linnen en van touwslagerijen
219928-5-1812pagina306Ingekomen van prefect: bepaling der prijs van rogge, gerst en boekweit waarboven deze niet mag worden verkocht wanneer de tarwe per HL 33 franken kost of het lopen 12-17-0
219926-5-1812pagina307Ingekomen van prefect: hierbij het register van ondertrouw terug, thans met vier gezegelde bladzijden aangevuld
219916-5-1812pagina308Ingevuld exemplaar van de vraag naar de bruggen in de gemeente en de opgave van de kosten, met vermelding van de plaats, de onderhoudsplichtigen en de jaarlijks te maken onkosten
219912-5-1812pagina310Ingekomen van directeur der belastingen: gelieve opgave te doen van het aantal pondematen bouwland, weiland en bossen en de betreffende klasse waarbij die horen, ingevuld exemplaar
219919-5-1812pagina311Ingekomen van prefect: decreet van de keizer aangaande opkopen van graan en gratis vervoer daarvan, zie ook dd 16-5-1812
219923-5-1812pagina313Ingekomen van de controleur van de directe belastingen: gaarne invullen de huurwaarde van elke klasse onbebouwd, zoals gevraagd bij missive dd 5 mei 1812, waarbij de hoogte van de taxatie, het aantal pondematen van elke klasse en dus ook de huurwaarde moest worden opgegeven, 314 en 315 = ingevuld exemplaar, 316 = begeleidend schrijven van de maire
219928-5-1812pagina317Ingekomen van de controleur der directe belastingen: hierbij de role der patenten en het benodigde aantal patentbrieven, graag ontvangstbevestiging
219929-5-1812pagina318Ingekomen van prefect: opdracht om veel aandacht te geven aan de advertentie van de prefect aangaande betaling van rente
21991-6-1812pagina323Ingekomen van prefect: veldwachters enz. die overvallers van koeriers, postwagens en reizigers arresteren zullen gratificaties krijgen
21991-6-1812pagina324Ingekomen van prefect: administratoren van inrichtingen van weldadigheid moeten op aanvraag huurcontracten en registers aan controleurs der belasting beschikbaar stellen
21991-6-1812pagina325Ingekomen van prefect: departement Friesland moet 36 aardwerkers leveren voor de aardwerken te Den Helder, mairie Anjum moet 1 persoon leveren
21995-6-1812pagina326Ingekomen van prefect: kaarten civique moeten ingevuld worden en opgestuurd
21991-6-1812pagina327Ingekomen van prefect: bepaling betreffende betaling belasting op deuren en vensters, eigenaars en huurders
21996-6-1812pagina329Ingekomen van prefect: benoeming van F.N. Posthumus, thans te Anjum, tot ontvanger van Dokkum en I. Rosier, thans te Dokkum, tot ontvanger te Anjum (ze ruilen dus)
21991-6-1812pagina331Ingekomen van prefect: bericht van benoeming van deurwaarders en executeurs bij de belasting in arrondisement Leeuwarden
21998-6-1812pagina333Ingekomen van prefect: over het door een ambtenaar bijhouden van repertoires van verplicht te registreren akten
21999-6-1812pagina334Ingekomen van prefect: uitgaven van kerken en diaconie kunnen continueren als voorheen
21998-6-1812pagina335Ingekomen van prefect: belanghebbende personen kunnen lid worden van de Sociëteit der Nationale Industrie te Parijs, opgeven bij maire, belangrijke verbeteringen in de staat der manfacturen en landbouw doorgeven
21994-6-1812pagina336Ingekomen van prefect: toezending tableau van industriële en manufacturele statistiek met order die voor 15 juli ingevuld in te zenden en daarna jaarlijks voor 15 januari, 338 = ingevulde statistiek
21999-6-1812pagina342Ingekomen van prefect: retour van de prefect de registers van de burgerlijke stand met enkele extra bladen aangevuld
219910-6-1812pagina343Ingekomen van prefect: tableau van opvoeding en fokkerij van paarden invullen en opzenden met separate memorie
219916-6-1812pagina349Ingekomen van prefect: ontvanger der gemeente moet een mandaat depecheren op ontvanger van het registreren twv 61francs 42cent wegens ontvangen zegels burgerlijke stand
219913-6-1812pagina350Ingekomen van prefect: de originele Doop en Trouwboeken moeten door de predikanten aan de maire worden verhandigd, de dubbelen kunnen zij behouden, verder moeten maires en adjunct maires hun gewone handtekening aan de president van het tribunaal toezenden
219915-6-1812pagina352Ingekomen van prefect: hoe te handelen bij afbreken van gebouwen, de opene plaatsen en de daarop vallende belasting, kennisgeving daarvan aan controleurs der directe belastingen
219917-6-1812pagina353Ingekomen van prefect: verdeling der binnenlandse paspoorten, ontvangst daarvan en elk kwartaal doorgeven van de hoeveelheid aanwezige paspoorten aan de percepteur
219915-6-1812pagina355Ingekomen van prefect: eigenaren van landerijen welke een mislukte mangelworteloogst hebben, kunnen zich melden bij maire die zulks moet bezichtigen en beslissingen nemen voor ander gebruik
219925-6-1812pagina356Ingekomen van de ontvanger generaal in Friesland: de roles der belasting op runderbeesten moet in frans geld worden uitgedrukt
219916-6-1812pagina357Ingekomen van prefect: hierbij ontvangt u een exemplaar van de voor uw gemeente in te vullen begroting over 1812, als richtsnoer te gebruiken, met aanwijzingen hoe in te vullen, 359 = eerste pagina
219916-6-1812pagina360Ingekomen van prefect: aanmerkingen omtrent de begroting van Anjum: post onvoorzien vervalt
21995-7-1812pagina361Ingekomen van de koninklijke procureur van de rechtbank ter eerste instantie: signalement van een vijftal ontsnapte gevangenen
219921-2-1812pagina363ingekomen van prefect: Ministerie van Oorlog vertelt wat te doen met verzorging militairen die door de gendarmerie zijn gearresteerd in een gemeente die niet Gite d'Etape is
219921-2-1812pagina364ingekomen van prefect: Ministerie van Oorlog vertelt wat te doen met verzorging militairen die door de gendarmerie zijn gearresteerd in een gemeente die niet Gite d'Etape is
219926-6-1812pagina365Ingekomen van prefect: op het eind van de maand de kas van de gemeente opmaken en procesverbaal op te sturen naar prefect, voortaan elke 4e van de maand
219927-6-1812pagina366Ingekomen van prefect: aanbouw van de kazerne voor de Brigade Gendarmerie in uw gemeente is voorlopig niet noodzakelijk omdat er mogeljke verandering in standplaatsen komt
219926-6-1812pagina368Ingekomen van prefect: vrijwillige dienstneming bij de cohorten van de Nationale Garde wordt verboden
219927-6-1812pagina369Ingekomen van prefect: óf en hoeveel militaire bedden zijn er binnen de mairie Anjum? Binnen twee dagen graag antwoord
21993-7-1812pagina370Ingekomen van prefect: personen die het examen genees- heel- en vroedmeester willen afleggen moeten zich voor 1 sept. melden bij onderprefect van het tribunaal
219930-6-1812pagina375Ingekomen van prefect: lijst met namen veldwachters inleveren met de voornaam voluit geschreven
21992-7-1812pagina376Ingekomen van prefect: van het register van de belasting op runderbeesten moet een kopie op de mairie aanwezig zijn
21998-7-1812pagina377Ingekomen van prefect: niet gekwalificeerde personen (met geen openbaar karakter bekleed) mogen geen roerende of onroerende goederen meer verkopen
21998-7-1812pagina378Ingekomen van prefect: hierbij een lijst afgekeurde conscrits die de indemniteit nog moeten betalen, 379 en 380 betreft deze lijst
219930-6-1812pagina381Ingekomen van de controleur surnumeraire der belastingen: de lijst der patenten moet worden opgemaakt, dus nagekomen mensen die een beroep uitoefenen doorgeven
219915-7-1812pagina382Ingekomen van prefect: het lopen rogge wegende 120 ponden zal van f 9-15 voortaan 10 gulden kosten of een last f 270 goudgulden, mindere kwaliteit in evenredigheid
219918-7-1812pagina383Ingekomen van prefect: tableau waarop ingevuld moet worden de aantallen verbouwde pondematen rogge, tarwe enz.voor 10-9-1812 inleveren
219923-7-1812pagina385Ingekomen van de keizerlijke procureur bij de rechtbank ter eerste instantie: ik zend u twee modellen waarop ingevuld moet worden welke gevangenisstraffen en welke geldboetes in de afgelpen drie maanden opgelegd zijn in uw mairie, 386, 387 en 388 zijn die modellen
219921-7-1812pagina389Ingekomen van prefect: mandaat, groot 12 franken, afgeven aan ontvanger der gemeente J.K. Teitsma vanwege het Bulletin der wetten over 1812
219917-7-1812pagina390Ingekomen van prefect: opgave van aantal vrijwillige dienstnemingen van militairen in deze gemeente over 1811 en over 1812 tot 1 juli, cavallerie en infanterie afzonderlijk te vermelden
219920-7-1812pagina391Ingekomen van prefect: hoe te handelen met vondelingen
219923-7-1812pagina392Ingekomen van prefect: prijs van beste rode tarwe wordt het lopen f 14-10 of 30 fr. 45 cent, witte tarwe 123 pond f 14-;-; van een lopen rogge wordt van 10-10 nu f 11,-
219922-7-1812pagina393Ingekomen van prefect: hiermee de alfabetische lijsten van de lichtingen 1809 en 1810 aan u terug om op te te slaan in uw archieven
219922-7-1812pagina394Ingekomen van prefect: toezending lijsten van de conscrits van 1808 en 1809 en hun toestand op 20 maart 1812:
219927-7-1812pagina395Ingekomen van prefect: gezelschappen van meer den 20 personen die zich op vastgestelde tijden onledig houden met religieuze, letterkundige, politieke of andere zaken mogen niet meer bestaan of opgericht worden zonder goedkeuring van gouvernement: maire moet opgave doen van aanwezige sociëteiten
219929-7-1812pagina396Ingekomen van prefect: prijs van boekweit van 120 pond wordt gezet op f 9-10, het maximum van gerst wordt ingetrokken en aan de handel overgelaten
219921-7-1812pagina397Ingekomen van prefect: hierbij een kopie van een door mij aan de onder-prefect te Heerenveen gestuurd schrijven aangaande het zegelen der mandaten, te gebruiken als richtsnoer
219921-7-1812pagina398Ingekomen van prefect: geleide bij missive van de onderprefect van Heerenveen 21-7-1812 aangaande het zegelen der mandaten:vka
219922-7-1812pagina400Ingekomen van prefect: over de inenting der pokken, waarbij een decreet van de Koning van Holland: alle doktoren en chirurgijns moeten driemaandelijks opgeven hoeveel personen zij hebben gevaccineerd, condities op 402
219930-7-1812pagina406Ingekomen van prefect: commissaris van oorlog zal geen uitbetaling van militaire transporten doen als er geen geldig mandaat van de maire bij is
21993-8-1812pagina407Ingekomen van prefect: veldwachters dienen scherp toe te zien op schippers dïe langs de Stroobosservaart zijn gekomen, dat zij niet de daar overliggende bruggen beschadigen
21993-8-1812pagina408Ingekomen van prefect: indien de leverancier van vlees e.d., de heer Marcus te Dokkum aan het detachement te Oostmahorn van slechte kwaliteit was, verdient hij een boete van 100 fanken en twee dagen hechtenis, zie ook missive dd 18 juli indien het vlees schadeljk was, wordt dat 8 dagen gevangenis en 500 franken boete. Stuur daarom pv met uw vonnis mede ondertekend door drie keurmeesters
21994-8-1812pagina410Ingekomen van prefect: opgave doen van hoeveelheden mangelwortel en koolzaad naast de in 18-7-1812 genoemde granen: geen reactie vermeld
21997-8-1812pagina411Ingekomen van prefect: opzending van fouten en veranderingen in de rôles van deuren en vensters voor 30-8-1812 en van personeel en meubilair voor 15-9-1812
21998-8-1812pagina412Ingekomen van prefect: hoeveel rogge, tarwe, garst, boekweit of aver wordt er in uw mairie geteeld? Ook korenmarkt? Speculanten in granen? Met in te vullen tabel op 412 en begeleidend schrijven op 414, antwoord op 415
21994-8-1812pagina416Ingekomen van prefect: maires dienen zich strikt te houden aan orders volgens missive 25-6-1812 inzake gemeentekas: een reactie vermeld
219910-8-1812pagina417Ingekomen van prefect: achtste bulletin van het groot leger moet direct door aanplakken aan ingezetenen bekend gemaakt worden
219913-8-1812pagina418Ingekomen van prefect: een aantal besluiten inzake de hoogte van de graanprijs wordt buiten werking gesteld
219920-8-1812pagina419Ingekomen van prefect: informatie te verstrekken aan de geneesheren over de wijze van ontsmetting van vertrekken (door beroking), 420 is de informatie zelf
219921-8-1812pagina428Ingekomen van prefect: Voor 15 november het 1/20 der gemeente-inkomsten tot onderhoud van de reservecompagnie opsturen naar J.K. Teitsma, ontvanger generaal te Leeuwarden: voldaan door afgeven mandaatr
219928-8-1812pagina429Ingekomen van prefect: volgens uw missive dd 25-8-1812 heeft u een mandaat afgegeven om twee zieke militairen met twee paarden voor de wagen naar Leeuwarden te brengen. Echter volgens de reglementen zijn twee paarden te gebruiken als er vier personen worden vervoerd en slechs één paard als er twee personen worden vervoerd, dus daarnaar wordt betaald
219929-8-1812pagina431Ingekomen van prefect: uw missive dd 24-8-1812 betreffende het lokaal in de toren van Anjum dat als provoost gebruikt wordt en waar een gearresteerde kannonnier kustbewaarder een schade aan heeft veroorzaakt, zult u moeten verhalen op de commandant en die weer op de kannonier. Dit provoosthuis moet gebruikt worden zoals het er bij staat
219931-8-1812pagina433Ingekomen van prefect: herbergiers en logementhouders moeten voldoen aan de verplichtingen die ook in andere delen van het rijk gelden: gezegelde registers bijhouden waarin naam, ouderdom, kwaliteit, woonplaats en beroep moeten worden bijgehoudenvan de gasten
21995-9-1812pagina434Ingekomen van prefect: betreffende het oplossen en beantwoorden van acht vragen over de visvangst
21998-9-1812pagina437Ingekomen van prefect: alle jongemannen opschrijven geboren in 1791
21997-9-1812pagina439Ingekomen van prefect: aanschrijving om zich te houden aan besluit van 17 juni om elk kwartaal lijsten met afgegeven paspoorten op te zenden
219916-9-1812pagina440Ingekomen van prefect: hierbij de lijst van conscrits van de klasse 1810, die tot de nu opgeroepen klasse 1811 zijn gerenvoyeerd wegens redenen die op de lijst staan
219910-9-1812pagina441Ingekomen van prefect: leverantie van brood aan gearresteerde militairen is vastgesteld op 36 centimes of 3 st 7 penn (voor steden welke geen cites d'etapes zijn)
21999-9-1812pagina442Ingekomen van prefect: alle op de bijgaande lijst voorkomende personen aanschrijven om voor 1 oktober de gemelde wapenen in te leveren, met de ingevulde lijst op 443
21993-9-1812pagina444Ingekomen van de controleur der belastingen arrondisement Dokkum: deze controleur is door de minister benoemd en stelt zich voor aan de maire, handtekeningen onleesbaar: J.(?) Verderop staat J. Peneau
21993-9-1812los vel445Antwoord van de maire op de aankondiging van de nieuwe controleur der belastingen te Dokkum
219916-9-1812pagina448Ingekomen van prefect: kennisgeving dat ipv overleden notaris certificateur B.M. Schik is benoemd Gerhardus Wijbes Posthuma te Dokkum
21999-9-1812pagina449Ingekomen van prefect: de benodigde timbres en cachetten voor de maires zijn aangekomen, het te betalen bedrag 14 franken 14 centimes zsm betalen aan de commies expediteur
219923-9-1812pagina450Ingekomen van prefect: er dienen nog personen in Anjum, Lioessens en Morra gelden voor de dorpsquota te betalen volgens de ontvanger van het voormalige district Oostdongeradeel, indien te hoog aangeslagen in billijkheid afhandelen
219923-9-1812pagina452Ingekomen van prefect: het is de prefect gebleken dat nog niet alle dorpsquota van het voormalig district Oostdongeradeel over 1811 zijn betaald: actie ondernemen, geldt ook voor Ee en Metslawier
219923-9-1812pagina454Ingekomen van prefect: herbergier Jan Bakker van Oostmahorn beweert, volgens uw missive dd 16 dezer, dat een kannonnier-kustbewaarder illegaal drank verkoopt, hij moet eerst een gezegelde verklaring overleggen voor deze zaak behandeld kan worden.
21991-10-1812pagina455Ingekomen van prefect: op maandag 12 okt. 1812 zal de loting der opgeschrevenen van 1811 plaatsvinden in het stadhuis tot Dockum
219923-9-1812pagina456Ingekomen van prefect: voor 10 oktober het aantal pondematen mangelwortels opgeven
219923-9-1812pagina459Ingekomen van prefect: alleen paspoorten afgeven op vertoning van verlof door de staatsraad directeur generaal rijksgraaf Francais
21992-10-1812pagina460Ingekomen van prefect: landbouwers mogen vrijelijk handelen met de oogst aan mangelwortels, aan inwoners bekendmaken
21991-10-1812pagina461Ingekomen van prefect: jongelingen die zich met toestemming ouders vrijwillig voor de dienst melden meten minimaal 1 meter 544 mm zijn (4 voet 9 duim)
21992-10-1812pagina462Ingekomen van prefect: opsturen aan ingenieur Peereboom de in deze gemeente gebruikelijke maten en gewichten en eventueel inlichtingen daarover verstrekken
21993-10-1812pagina463Ingekomen van prefect: opgeven personen uit de armoedige klasse welke door het hoofdzeer zijn aangedaan en zijn er ook gestichten van liefdadigheid in uw gemeente
21995-10-1812pagina464Ingekomen van prefect: leverantie van brood aan gearresteerde militairen is vastgesteld op 3 st 7 penn (voor steden welke geen cites d'etapes zijn)
21998-10-1812pagina465Ingekomen van prefect: het zingen van dankliederen in de kerken vanwege de overwinning van de keizerlijke legers op de Russen "op de meest statelijke wijze worde volbragt"
21995-10-1812pagina466Ingekomen van prefect: lijsten der conscrits der klasse 1810 en waar deze zich bevinden
21998-10-1812pagina467Ingekomen van prefect: nav uw missive en meegestuurd bestek dd 30 september ll geef ik toestemming om de reparatie aan de sluis te Ezumazijl te doen uitvoeren als deze niet meer dan 300 gulden zal gaan kosten, voorzichtig met het uitnemen der deuren
21998-10-1812pagina468Ingekomen van prefect: aan bevolking bekend maken dat er geen schurftige schapen in de weide tussen gezonde schapen gebracht mogen worden, noch vervoerd noch naar de markt gebracht
21999-10-1812pagina469Ingekomen van prefect: opgave doen van de hoeveelheid wol die in deze gemeente is gewonnen
219913-10-1812pagina470Ingekomen van prefect: het detachement van de 51e cohorte nationale garde te Oostmahorn heeft van de ingezetenen zonder betaling aardappelen meegenomen, volgens uw missive dd 9 dezer, dit zal door mijn tussenkomst in het vervolg niet meer voorkomen, anders hoor ik het graag
219914-10-1812pagina471Ingekomen van prefect: jongelieden van de klasse 1811worden opgeroepen voor de raad van recrutering te Leeuwarden op 28-10-1812
219911-10-1812pagina472Ingekomen van prefect: alle effecten in Holland cours, door gemeentelijke ontvangers geïnd, moeten naar prefect worden opgestuurd
219917-10-1812pagina475Ingekomen van prefect: het contingent klasse 1811 van dit departement is bepaald op 396, voor canton Dokkum zijn dat er 19, voor de ongeschikt bevondenen van de klasse 1810 zullen vervangers uit de klasse 1811 gevonden moeten worden
219919-10-1812pagina477Ingekomen van prefect: effecten in voorgaande brief bedoeld moeten worden gestuurd naar J.K. Teitsma, ontvanger generaal
219915-10-1812pagina478Ingekomen van prefect: informatie om beambten duidelijk te maken dat zij niet rechtstreeks brieven moeten schrijven aan ministers e.d., maar alles via de prefect moeten regelen
219921-10-1812pagina480Ingekomen van prefect: volgens decreet van 11 mei 1808 moet van een gedeelte der opkomsten van de twee centimes een reservefonds gemaakt worden om slachtoffers van brand en overstroming te helpen
219921-10-1812pagina481Ingekomen van prefect: ik doe u toekomen de relevés der belasting voor de opgeschrevenen in uw gemeente, binnen acht dagen behoorlijk ingevuld inzenden
219912-10-1812pagina484Ingekomen van prefect: direct na ontvangst de municipale raad bijeenroepen om over de ingezetenen te repartitieren (omslag) 1498 franken het defecit (=tekort)over 1812 ipv 1782 die anders uit het octrooi zouden komen
219925-10-1812pagina486Ingekomen van prefect: de raad van de recrutering zal zitting houden voor plaatsvervangers en nummerwisselaars in Hotel van prefecteur op 9 nov. 1812
219928-10-1812pagina487Ingekomen van prefect: opgeven hoeveel vellen gezegeld papier er nodig is voor burgerlijke stand in 1813
219930-10-1812pagina488Ingekomen van prefect: op 23 okt. zijn er ongeregeldheden te Parijs geweest, schuldigen gearresteerd, nu 'diepste rust'
219928-10-1812pagina489Ingekomen van prefect: lijst met opgeschrevenen van de klasse 1811 behorende tot de in actieve dienst gestelden conscrits in kanton Dokkum: aanplakken
219923-10-1812pagina490Ingekomen van prefect: in afwezigheid van de directeur der Verenigde Rechten de heer Monés d' Elbouix is de heer Mazancourt aangewezen als plaatsvervanger, gelieve getrouwe te helpen
219927-10-1812pagina491Ingekomen van prefect: maires kunnen niet lagere boeten opleggen dan 1 frank en niet hoger dan 15 franken, gevangenis niet lager dan 1 en niet hoger dan 5 dagen volgens 4e boek der Code Penal
219928-10-1812pagina493Ingekomen van prefect: belasting op de runderbeesten moet voor het eind van november aan de ontvanger betaald zijn
21991-11-1812pagina494Ingekomen van de keizerlijke procureur bij de rechtbank ter eerster instantie: direct als er een wanbedrjf is gedaan getuigen ondervragen en procesverbaal opmaken en zsm naar mj opsturen en verdere instructies
21996-11-1812pagina496Ingekomen van prefect: gepensioneerde ambtenaren moeten een certificaat invullen door twee vertrouwde personen getekend
21999-11-1812pagina498Ingekomen van prefect: in antwoord op uw missive dd 4 dezer is weliswaar sedert mijn missive dd 27 juli gebeken dat de gemeente Anjum is aangewezen tot vaste verblijfplaats van een brigade gendarmerie te voet, maar het gouvernement heeft nog geen besluit genomen over de kazernering daarvan. Derhalve geen verplichtingen aangaan van huur of iets dergelijks, maar graag de bedoelde gebouwen zo mogelijk beschikbaar houden
21999-11-1812pagina501Ingekomen van prefect: reglement hoe buskruit te vervoeren, 21 artikelen
219912-11-1812pagina506Ingekomen van prefect: uw missive dd 8 dezer met proces verbaal betrekkelijk ingezetenen die getracht hebben gestrande goederen te bergen en daarin door de préposés der douanes zijn gehinderd. Toezicht en berging is voorbehouden aan de douanes, ingezetenen moeten maire verwittigen
219916-11-1812pagina508Ingekomen van prefect: goedgekeurde omslag over 1812, ter vinding van het deficit, aan ontvanger ter inkassering aanbieden
219916-11-1812pagina509Ingekomen van prefect: bij missive van 14 dezer heeft u gevraagd hoe om te gaan met ingezetenen die niet de wegen en waterlossingen onderhouden zoals zij vanouds verplicht zijn: omdat er in uw mairie alleen plaatselijke wegen en vaarten zijn behoort het toezicht tot uw pretentie en kunt u een boete opleggen tot 12 franken
219917-11-1812pagina511Ingekomen van prefect: volgens keizerlijk decreet zal de viering van het kroningsfeest vd keizer en koning op 6 december 1812 plaatsvinden, opdracht aan leraren om daar iets mee te doen
219919-11-1812pagina512Ingekomen van prefect: Klaas Douwes Wierdstra was vervanger van Klaas Tjebbes Bouma, maar is niet geschikt verklaard vor de 87 cohorte, dus weer Klaas Tjebbes Bouma weer oproepen.
219920-11-1812pagina515Ingekomen van prefect: kustkanonnniers worden om de 14 dagen afgelost, kunnen huiswaarts keren en moeten na 14 dagen weer naar hun post vertrekken
219920-11-1812pagina516Ingekomen van prefect: opgave doen van alle krankzinnigen, onnozelen en doofstom geboren in de gemeente
219920-11-1812pagina518Ingekomen van prefect: hoe de bevelen van het gouvernement en de rust en goede orde te bewaren
219924-11-1812pagina521Ingekomen van prefect: in antwoord op uw missive dd 21 dezer aangaande het register van eigendomsveranderingen dat volgens de wet 7 jaar in de gemeente moet worden aangehouden, bericht ik u dat het door de maire moet worden vertekend en medegedeeld uit hoeveel bladen het bestaat.
219925-11-1812pagina523Ingekomen van prefect: de voor de dienst ongeschikt verklaarden Renze Takes Aalsma, Ale Boeles Kooistra en Arend Jans Blom moeten relevés der directe belastingen binnen 14 dagen opzenden
219928-11-1812pagina526Ingekomen van de prefect: bij boekverkoper D. v.d. Sluis is een generale instructie op de conscriptie te koop, kan op 'post onvoorzien' door maire worden aangeschaf
219930-11-1812pagina527Ingekomen van prefect: voor 10 jan. 1813 inleveren de jaarlijkse staat der bevolking over 1812
21991-12-1812pagina528Ingekomen van prefect: staat van gevaccineerden in 1811 invullen en vervolgens voor 15 feb van het volgende jaar opsturen, 529 is een ingevuld exemplaar
219930-11-1812pagina530Ingekomen van prefect: zie missive 2 okt.: opgave aan de commissie van de vergelijking der oude voormaals in dit departement gebruikelijke maten en gewichten, doen toekomenis nog niet gebeurd, gaarne zonder verwijl opsturen
21997-12-1812pagina531Ingekomen van prefect: schoolonderwijzers en hun leerlingen moeten voor 1812 en vervolgens enige rechten voldoen aan de keizerlijke universiteit, volgens staten door de onderwijzers op te maken en door maire te visiteren
21997-12-1812pagina534Ingekomen van prefect: Douwe Jurjens Dijkstra moet in actieve dienst 87 cohorte, even doorgeven + instructies
21999-12-1812pagina535Ingekomen van prefect: verzoeke in te zenden een staat van personen die bereid zijn om als officier van gezondheid in het leger te gaan
21999-12-1812pagina536Ingekomen van prefect: Arent Jans Blom, als nr 39 van de klasse 1811ingeschreven, is overleden, nu dient Bendert Meinderts Meinsma, nr 45 in het kanton opgeroepen te worden in actieve dienst, met drie artikelen hoe te handelen
219914-12-1812pagina539Ingekomen van prefect: voor 1 jan. 1813 drie afzonderlijke lijsten opsturen met namen van onderwijzers der jeugd (zoals gemeld in missive)
219911-12-1812pagina540Ingekomen van prefect: voor 26-12-1812 de namen opgeven van geneesheren die tegen een vast traktement fungeren in inrichting van weldadigheid:
219914-12-1812pagina541Ingekomen van prefect: benoemd tot keizerlijk notaris voor verhuringen van instellingen van liefdadigheid in het kanton Dokkum: Jan Klazesz, dit bekend maken
219900-12-1812pagina544Ingekomen van prefect: hierbij uw register van overlijden terug, aangevuld met een vel gezegeld papier
219921-12-1812pagina545Ingekomen van prefect: in de huidige strenge winter de 'nooddruftigen' bijstaan, maire daarover in overleg met aanzienlijkste inwoners
219918-12-1812pagina546Ingekomen van prefect: onderwijzers mogen niet aan een school werken als zij niet op een lijst staan geregistreerd van het secretariaat en daartoe een bewijs van toelating moeten vertonen door directie der academie ondertekend, reeds in scholen staande onderwijzers moeten hieraan dadelijk voldoen:
219921-12-1812pagina547Ingekomen van prefect: personen welke als 'splitsers van loten' willen worden toegelaten moeten aan prefect worden voorgedragen
219918-12-1812pagina548Ingekomen van prefect: alle vracht- en postwagens moeten na 1 jan. 1813 wielen met brede velgen gebruiken, door aanplakken bekendmaken
219923-12-1812pagina549Ingekomen van prefect: roles der directe belastingen aan de ontvangen overhandigen en de ingezetenenbij aanplakking bekendmaken in 11 artikelen
219923-121812pagina552Ingekomen van prefect: door het overlijden van L.Y. Jousma is een vacature ontstaan in de municipale raad, gaarne opgave van twee geschikte personen om tot vervulling van deze vacature te komen