Index Mairie Anjum (Oostdongeradeel) inv.nr. 201 Ingekomen stukken 1814

ToegangInv.nr.DatumNadere aanduidingAanduidingNaam of titel
220118-12-1813pagina1Ingekomen van Willem, prins van Oranje: aankondiging van de oprichting van een Staatsblad per 1-1-1814 (8 artikelen)
22012-1-1814pagina2Ingekomen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland: instructie betreffende de inrichting van de landmilitie, loting, aanleg registers, verdeling der contingenten (15 artikelen)
22013-1-1814pagina6Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: begeleidend schrijven bij de resolutie der commissarissen generaal dd 20-12-1813 betreffende de paspoorten naar de zuidelijke grensovergang, de koers van de dollar: alles publiceren
220120-12-1813pagina7Ingekomen van de commissarissen generaal van politie der Ver. NL: hoe te handelen bij de zuidelijke landsgrens, gebruik van paspoorten (9 artikelen)
220120-12-1813pagina9Ingekomen van de commissarissen generaal van politie der Ver. NL: opgeven welke ambtenaren van buiten de ver.nederl. alhier aan het werk gezet zijn, aan deze ambtenaren te vertellen dat zij vervangen zullen worden maar zolang op hun post moeten blijven en dat in Frankrijk geboren ambtenaren onder toezicht geplaatst moeten worden
22016-1-1814pagina10Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: begeleidend schrijven bij het KB van 26-12-1813 waarbij de handelwijze bij biddagen-en-uren wordt vastgesteld, te beginnen in februari 1814, de maire moet dit bekend maken aan de predikanten in de gemeente. Op 13-1-1814 is er een Dank- Vast en Bededag
220126-12-1813pagina12Ingekomen van Willem, prins van Oranje: aankondiging van het houden van biddagen op de eerste woensdag van elke maand van 6-7 uur, op 5-a-1814 een speciale dank- vast en bededag
220126-12-1813pagina14Ingekomen van Willem, prins van Oranje: argumentatie om bededagen te houden en speciaal de landelijke bededag op 13-1-1814 tegelijk met Engeland, dit alles vanwege de overwinning op Frankrijk
22017-1-1814pagina18Ingekomen van de commandant ad interim van het departement Vriesland: hartelijk dank voor de toezegging van drie ganzenroeren en de drie personen die die roeren willen bedienen: de dank van de Prins is groot!
22018-1-1814pagina21Ingekomen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland: toesturing van modellen en certificaten nodig bij de loting voor de landmilitie en de eventuele reclames van in aanmerking komenden (4 artikelen en 9 modellen)
22018-1-1814pagina21Tussen 18 en 21 zijn twee lotingsbriefjes ingeklemd: Jans Bijlsma nr. 190 en Kornelis J. Jacobs nr. 583 van het canton Dockum
220110-1-1814pagina27Ingekomen van de commandant ad interim van het departement Vriesland: verzoek om de 3 tot 400 Friese gardisten die Delfzijl mede belegeren af te lossen door de volgende groep Friese gardisten uit de gmeente (laagste nummers) en de handelwijze daarbij. Briefje bijgevoegd: 64 Sape Pieters Wieringa, 65 Freerk Ates Wester, 75 Dirk Sybrens van der Scheep en 88 Bouke Harkes Woudwijk
22014-1-1814pagina29Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: uitvoering geven aan een resolutie dd 2-1-1814 waarin wordt bevolen om de achterblijvende gezinnen van manschappen die naar Appingedam zijn vertrokken indien nodig financieel te ondersteunen uit geschikte fondsen tot de daartoe geëigende middelen beschikbaar zijn
22016-1-1814pagina30Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: betreft publicatie van KB van 23-12-1813 van belasting op het gemaal, tot de invoering daarvan moeten de oude tarieven worden gebezigd door de bakkers bij de tarwe- en roggebroden
22016-1-1814pagina31Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: op paspoorten moeten beroepen behoorlijk worden opgegeven, de zondagen moeten eerbiedig gevierd worden met godsdienstoefeningen, per KB 26-12-1813 is de koers van het gouden muntstuk bepaald, officieren en andere personen in dienst van het vaderland moeten zsm geholpen worden, bepalingen tov doortrekkende legers (3 artikelen)
22018-1-1814pagina33Ingekomen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland: bepalingen omtrent de prijzen van roggebroden, het gemaal, aanhouding bepalingen 27-1-1812 nr. 21
22018-1-1814pagina34Ingekomen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland: gaarne opgave van Franschen die zich nog in uw gemeente mochten ophouden
22018-1-1814pagina35Ingekomen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland: bepalingen omtrent de zetting van de prijzen van tarwebrood
220111-1-1814pagina36Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: bij besluit dd 20-1813 is bepaald dat de gevorderde paarden voor de artillerie door het hele departement gedragen zullen worden, gaarne zsm de taxatie van door u geleverde paarden doorgeven, de heer W. Meisner te Amsterdam zal de turf en kaarsen leveren voor de militie, in duplo de kosten opgeven
220111-1-1814pagina38Bevat de opgave van de geleverde turf voor de wachten
220114-1-1814pagina39Ingekomen van de commandant ad interim van het departement Vriesland: hierbij de lijst met ingeschrevenen voor de loting van de nationale militie, gaarne verifiëren
220114-1-1814pagina40Aantal ingevoegde briefjes van personen die al in het leger zitten en dus (?) vrijstelling voor de loting hebben: Dirk Siebrens van de Scheep, Albert Reins Stienstra, Jacob Klazes Bouma, alledrie scherpschutters bij de Landweer
220115-1-1814pagina46Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: door de heren Sieds Pieters en zn te Leeuwarden zijn uit handen avn de Russische commandanten aankopen gedaan van masten, teer enz voor de marine die ondeugdelijk blijken. Gaarne in beslag nemen en inventarsi opmaken
220116-1-1814pagina47Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: gaarne opmaking van de cohieren voor paarden-, playzier-, passagegelden en van dienstbodengeld om tegemoet te komen aan ZKH-KB van 23-12-1813, zodat voor 1 april een en ander kan worden geretourneerd
220116-1-1814pagina48Idem, gemeente Anjum wordt aangeslagen voor f 693 paardengeld enz.
220116-1-1814pagina49Idem, gemeente Anjum wordt aangeslagen voor f 406,- aan dienstbodengeld
220115-1-1814pagina50Extract uit de Leeuwarder Couant waarin de belasting op dienstboden enz wordt beschreven
220117-1-1814pagina54Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: hierbij een aantal exemplaren van een oproep van Luitenant Kolonel J.G. van Sijtzama tot oprichting van een bijzonder legercorps. Graag laten aflezen door de predikanten en jongelieden oproepen om zich aan te melden
220118-1-1814pagina55Ingekomen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland: bij KB van 2-12-1813 worden alle maires en adjunctmaires ontslagen met dank voor bewezen diensten en tegelijk wordt de maire benoemd tot schout
220118-1-1814pagina56Ingekomen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland: instructie bij het besluit om maires te ontslaan en tot schouten te benoemen (5 artikelen), geldt ook voor municipalen raden die nu als lid van de Raad der Gemeente bekend staan
220118-1-1814pagina58Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: hierbij stuur ik u de eerste 4 Staatsbladen, waarbij de prijs elk kwartaal betaald moet worden, zijnde 4 stuivers voor elke 16 gedrukte bladzijden
220118-1-1814pagina59Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: hierbij de tekst van het KB van ZKH Willem van Oranje over de belastingen (niet meer met Franse titels, maar meer "met de geest der Natie") en de strenge handhaving daarvan door de autoriteiten
220118-1-1814pagina61Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: als gevolg van KB door ZKH op 20-12-1813 wordt een Landstorm opgericht van personen van 17-50 jaar. Voor de loting van de landmilitie is dat van 17-45, dus nu lijsten opmaken van personen tussen 46 en 50 jaar (2 artikelen)
220119-1-1814pagina63Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: kopie van het besluit op 5-1-1814 om alle goederen toebehorende tot Fransen of Franse onderdanen in beslag te nemen en de kisten voor vrijwillige bijdragen voor de algehele wapening te sluiten en de pv naar de commissaris van financiën te sturen
220110-1-1814pagina64Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: instructie door ZKH Willem van Oranje voor de sluiting der kisten met vrijwillige bijdragen voor de algemene wapening (3 artikelen)
22015-1-1814pagina66Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: instructie door de commissarissen generaal over hoe te handelen met Franse goederen of goederen aan Franse onderdanen toebehorende (5 artikelen)
220120-1-1814pagina67Ingekomen van de commandant ad interim van het departement Vriesland: volgens afspraak moeten de Nationale gardes die voor Delfzijl liggen worden vervangen, in uw gemeente staat Bauke Harkes Woudwijk met nr 88 op de lijst, gaarne verwittigen en op 26-1-1816 naar Leeuwarden sturen
220120-1-1814pagina69Ingekomen van de commandant ad interim van het departement Vriesland: volgens afspraak moeten de Nationale gardes die in Appingdam liggen worden vervangen, in uw gemeente staan op de lijst: Sape Pieters Wieringa, Freerk Ates Westra en Dirk Sybrens van der Scheep (64, 65, 75) op de lijst
220121-1-1814pagina70Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: rooster voor het aanhoren van reclames tegen militie van verschillende kantons, met antwoorden op de meest gestelde vragen
220121-1-1814pagina73Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: aangezien de wegen door sneeuwval en harde wind onbegaanbaar zijn voor de doorgaande legers, dient u de voornaamste routes vrij te houden van sneeuw, niet alleen nu maar ook als in de komende tijd zoiets weer mocht gebeuren tjdens de winter
220122-1-1814pagina74Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: Baron d'Ablaing van Giessenburg, commissaris generaal der Russische en Pruisisce legers, wil opgave van de aanwezige voorraden (19 soorten!) in het departement. Gemeenten moeten de lijsten opmaken en bij te weinig zullen de voorraden worden opgeëist, daarna volgen bladen met de opgaven van de dorpen Morra en Lioessens en die van Anjum
220127-1-1814pagina82Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: er is in het departement Utrecht een veeziekt uitgebroken die erkend is als de runderpest die tot 1786 als de gesel der Landlieden bekend stond. Neem alle maatregelen volgens de wet van 26-12-1799 en adviezen uit de Staatscourant van 17-1-1814 in acht. Predikanten worden verzocht in de godsdienstbijeenkomsten dit in hun gebeden aan te halen
22013-2-1814pagina83Ingekomen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland: voor het leveren van 300 lasten hooi aan de geallieerde legers te Zwolle moeten de schouten van Anjum, Ee en Metslawier 52 hooiwagens waarvoor twee paarden leveren op 5-2-1814 te Dokkum met "conducteurs", de conducteurs krijgen daar instructie van de leveranciers en voor één nacht onderdak, zo mogelijk is er wisseling in Heerenveen anders helemaal naar Zwolle toe, à f 5,- per dag per wagen met voerman
220130-1-1814pagina85Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: De Pruisische Generaal Von Bulou meldt dat er zich in Nederland jongelieden bevinden van de landweer uit Wezer en Rijn, deze moeten worden opgespoord en gearresteerd
220130-1-1814pagina86Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: de ontslagen adjunct-maires worden per direct benoemd tot leden van de Raad der Gemeente
220131-1-1814pagina87Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: zijn er ook Franse goederen aanwezig bij particulieren die nog niet zijn opgegeven volgens instructie ZKH van Oranje dd 14-1-1814
220131-1-1814pagina88Ingekomen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland: de oorlogslast van het departement Friesland bedraagt 125.000 franken die moeten worden overgeslagen (13 cnts per fr) op de gebouwde eigendommen en personeel/mobilair. Voor Anjum is dat 1033,09 (7 atikelen)
22011-2-1814pagina90Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: vraag om de slachtoffers van de ramp te Woerden geldelijk te ondersteunen/onder de aandacht van de bevolking te brengen
22012-2-1814pagina91Ingekomen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland: Harmen Brand Dijkstra, Jan Gerrits van der Kooi, Freerk Ates Westra en Dirk Sybrens van de Scheep zijn niet op komen dagen voor het aflossen van de gardes te Delfzijl, worden geordonneerd op 8-2-1814 naar leeuwarden te komen om zich te verantwoorden
22013-2-1814pagina92Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: binnenkort zal u een rekening worden gestuurd van de ontvangen Staatscouranten, die zijn te betalen uit het fonds administratiekosten op de begroting
22013-2-1814pagina93Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: de heer J.A. Klassen is beoemd tot leverancier van de levensmiddelen enz van het leger, hem in alles ondersteunen; medewerking gevraagd voor de oprichting van een vrijwillig corps Jagers en een oproep om toch deserteurs en andere militairen aan te houden
22014-2-1814pagina94Ingekomen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland: verzoek om de lijsten van in actieve dienst bij de landmilitie van het canton Dockum aangewezen zijn, op de gewone manier bekend te maken
22016-2-1814pagina95Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: rooster van de tijden dat plaatsvervangers zich moeten laten keuren in Leeuwarden en enige aanwijzingen daartoe
22015-2-1814pagina96Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: zsm berichten hoeveel paspoorten en daarbij horende zegels nog in het bezit van de ontvanger zijn cq als er niets is ook doorgeven
22015-2-1814pagina97Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: gaarne in te sturen de begroting van 1813 en liefst nog eerdere om de begroting van 1814 te kunnen vergelijken in viervoud !
22016-2-1814pagina98Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: volgens besluit ZKH van 30-1-1814 zijn alle militaire colonnes vrijgesteld van tolgeld, voerlieden die legermateriaal moeten vervoeren worden geacht deel uit te maken van de militaire colonne
22017-2-1814pagina99Ingekomen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland: de schout van Anjum wordt gelast om vanaf nu tot nadere order de zeesluizen te laten spuien
22019-2-1814pagina100Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: personen die zich niet hebben opgegeven voor de loting van de landmilitie moeten opgespoord worden dat alsnog te doen, ook die te goeder trouw zijn
220110-2-1814pagina102Ingekomen van de controleur der belastingen, contrôle Dokkum: de ingezonden registers voor paarden en dienstboden zijn in orde bevonden op enkele opmaerkingen na, ik wijs u er op dat na invullen geen wijziging meer toegestaan is, dus gaarne nauwkeurigheid
220111-2-1814pagina104Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: binnenkort kunnen de vaarten en wateren weer bevaren worden, wijs er schippers en veerpontbazen op dat er geen rundvee van en naar Utrecht of het cordon rondom deze provincie vervoerd mogen worden vanwege de daar heersende veepest
22018-2-1814pagina105Ingekomen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland: uw voordracht voor een vervanger als u als schout verhinderd bent is door ons geagreëerd
220112-2-1814pagina106Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: het is uiterst noodzakelijk dat er alles aan gedaan wordt om de landsfinanciën in deze moeilijke tijden op orde te krijgen, medewerking van eenieder is nodig en ondersteuning van financiële ambtenaren door de schout wordt gevraagd, speciaal bij de grenzen en de zeestranden (smokkelarij?)
220111-2-1814pagina107Ingekomen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland: ten gevolge van ZKH besluit van 8-1-1814 moeten Friesland en Wester Eems 1200 dagonderpaarden leveren, voor Anjum zijn dat 4 stuks, er wordt voor elk goedgekeurd paard f 250,- betaald. Hoe te handelen in 10 artikelen.
220117-2-1814pagina111Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: gaarne toezending van de acte van opdracht van souvereiniteit aan de vorst, zij zullen in het archief bewaard worden
220111-2-1814pagina113Acte van opdracht der souvereiniteit over Nederland aan de vorst Willem van Oranje door de voltallige gemeenteraad van de gemeente Anjum
220115-2-1814pagina118Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: voor doortrekkende krijgsgevangenen en deserteurs onder begeleiding gelden dezelfde prijzen voor de voedselvoorziening en nachtlogies als die voor gevangenhuizen, nota's elke maand in duplo inleveren bij de commissarissen generaal
220115-2-1814pagina120Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: aangezien het voorkomt dat officieren e.d. paarden voor hun particuliere dienst gebruiken bij het doorreizen van dit departement is bepaald dat zij net als iedereen contan moeten afrekenen met leveranciers van paarden en rijtuigen, volgen drie uitzonderingsgevallen
22017-2-1814pagina122Ingekomen van de commissaris-generaal voor het departement van oorlog: 6 artikelen over de uniformen (géén uniform, maar een groene tak op den hoed) voor de manschappen van de landstorm. Verder instructie over de exercitie van de landstorm: "schoudert de piek",
220113-2-1814pagina124Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: toegestaan om het tekort, op de begroting 1813 onvoorziene uitgaven, te compenseren af te geven door de gemeente-ontvanger
220112-2-1814pagina125Ingekomen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland: hierbij het rekest van Pieter Alberts Ferwerda om gevrijwaard te worden van de huisvesting van een arme vrouw en drie kinderen waarmee hij door u is belast, garne uw reactie
220124-2-1814pagina126Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: bij besluit van ZKH dd 2-2-1814 is besloten om de verplichting onder de Franse wetten om als meer dan 1/12 deel in de gemeentekas aanwezig was het meerdere naar de Centrale Kas over te maken, op te heffen en de aanwezige effecten, eigen aan de gemeente, terug te storten; gaarne reactie
220124-2-1814pagina129Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: lijst van personen die zich in actieve dienst moeten begeven, te melden op het tournooiveld te Leeuwarden: Gerhardus Paulus van der Ploeg, Andries Durks Elzinga, Harmen Tjebbes Bouma, Taeke Philippus Weidema, Eeltje Freerks Dijkstra, Andries Andries Postmus, Aale Aukes Postema, Jan Siemons Bijlsma, Jacob Dirks de Jong, Sybren Jans de Haan en Reinder Gerrits van der Kooij
220124-2-1814pagina131Ingekomen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland: wat betreft het rekest van Pieter Alberts Ferwerda zijn wij het met u eens dat hij naar vermogen hoort bij te dragen in de ondersteuning van armen, maar autoriteiten mogen geen huisvesting opdringen, gaarne intrekking. Tevens wordt u verzocht om aan PAF opdracht te geven zich op 4-3-1814 te melden op het college om hem over zijn vertoond gedrag te verstaan
220128-2-1814pagina132Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: instructie hoe de patentbladen precies in te vullen en zsm op te sturen
220128-2-1814pagina134Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: certificaten van inwoning enz die door gepensioneerden moeten worden ingevuld om hun pensioen te kunnen ontvangen dienen gratis, op het zegel na, door u te worden verstrekt.
220128-2-1814pagina135Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: vrijwillige giften voor de algemene wapening dienen te worden overgemaakt nadat de kisten zijn gesloten (zoals reeds bevolen op 19-1-1814)
22012-3-1814pagina136Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: op 13-5-1813 is u geïnviteerd om een exemplaar aan te schaffen van de "Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding" om te dienen als leidraad bij bestuur en onderwijzers. Ingevolge aanschrijving dringend advies om voortdurend dit werkje beschikbaar te hebben voor het bestuur
220110-3-1814pagina137Ingekomen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland: Nu de Landmilitie door besluit ZKH dd 20-12-1813 is afgelopen en door de Landstrm overgenomen zullen worden, dienen de exercities van de landstorm zsm te beginnen, indien mogelijk geleid door gepensioneerde officieren, waarvan gaarne lijst van in uw gemeente aanwezig zijnde geschikte personen om de exercities te doen
22019-3-1814pagina138Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: besluit van ZKH dd 23-2-1814 waarbij het reglement over de paarden-postmeester, in de Franse Tijd vastgesteld, in werking zal blijven om het openbaar vervoer te waarborgen
22018-3-1814pagina139Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: bij besluit ZKH dd 19-2-1814 de 31e Houtvesterij opgeheven, 8 artikelen o.a. over de jacht, visserij enz. Van Heeckeren heeft het oppertoezicht
22018-3-1814pagina141Ingekomen van de controleur der belastingen, contrôle Dokkum: enkele bemerkingen omtrent de invulling van de cohieren van dienstboden, paarden, plaisier- en passagegeld. Vooral dat de zetters der gemeente olv de schout als voorzitter de cohieren zullen invullen
22019-3-1814pagina144Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: commissaris van Oorlog maakt bekend dat officieren van doortrekkende legers zelf voor logement en eten moeten zorgen, burgers hoeven niet langer dan drie nachten voor onderdak te zorgen en als dit alles niet lukt moet het gemeentebestuur er voor zorgen, met de bepaalde prijzen voor de verschillende rangen
22019-3-1814pagina145Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: bekendmaking van de namen van de verschillende controleurs in het departement
22019-3-1814pagina146Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: nogmaals oproep om toch vooral zsm de dienstboden, paarden- plaisier-en passageld cohieren op te maken
22017-3-1814pagina147Ingekomen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland: wegens gebrek aan kruid bij de belegering van Delfzijl dienst zsm alle in de gemeente aanwezige "pulver", zowel van particulieren als van de gemeente zsm naar Leeuwarden gebracht te worden
22017-3-1814pagina148Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: ik stuur u de rôle van de omslag over de gemeente voor door gemeente gemaakte kosten bij de levering van trekpaarden bij keizerlijk besluit dd 25-3-1813; direct innen en de belanghebbenden betalen
22019-3-1814pagina149Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: ZKH heeft kolonel en kapitein ter Zee Cantzlaer gerechtigd om een korps mariniers op te richten, gaarne ondersteuning bij werving personeel
220111-3-1814pagina150Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: er zal een gemeenschappeljk veefonds worden opgericht, waarvoor belasting van elk rund, paard, schaap zal moeten worden betaald, gaarne opmaking kohieren zodra u het model wordt toegezonden
220111-3-1814pagina151Ingekomen van de commissaris in het arrondisement Leeuwarden: mogelijk is nog niet bij iedereen bekend dat de runderpest in Utrecht heerst, daarom meerdere malen laten afkondigen en afschriften op meerdere plekken ophangen
220114-3-1814pagina152Ingekomen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland: de paarden die door uw gemeente, ingevolge aanschrijven dd 11-2-1814, geleverd moeten worden, moeten 18-3-1814 in Leeuwarden zijn
220114-3-1814pagina153Ingekomen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland: vanuit Appingedam is volgens onze gegevens S.P. Wiersma gedeserteerd, u dient hem te gelasten om op 19-3-1814 te Leeuwarden te melden
220115-3-1814pagina154Ingekomen van de controleur der belastingen, contrôle Dokkum: hierbij maak ik bekend dat ik benoemd ben tot controleur der directe belastingen controle Dockum: Albarda. Dus alle correspondentie via mij, nu nog te Leeuwarden.
220115-3-1814pagina155Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: afrekening van het brengen van 300 last haver aan de Russische legers in Zwolle, namen der personen opgeven en het bedrag dat nodig is gezien het opgegeven tarief
220114-3-1814pagina156Ingekomen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland: ingevolge KB dd 18-2-1814 sturen wij u een toelichting op het model dat gebruikt moet worden voor het opstellen van de gemeentebegroting, puntsgewijs besproken
220114-3-1814pagina162Ingekomen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland: Toelichting op het KB van 19-2-1814 (5 artikelen) waarbij de regeling van de repartitie der kosten van de landstorm en landmilitie wordt vastgesteld, volgen 8 besluiten daaromtrent waaronder da vaststelling dat er 55 guldens per man worden gerekend, dus f 880,- voor de gemeente Anjum
220119-3-1814pagina165Ingekomen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland: er dient een lijst te worden opgemaakt van financiële ambtenaren die in 1795 of vlak daarna vanwege politieke gevoelens ontslagen zijn en sindsdien nog niet in hun positie zijn hersteld
220123-3-1814pagina167Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: gaarne binnen drie dagen opgaven van de vrijwillige giften voor het vaderland doorgeven, ook nog lopende termijnen enz.
220128-3-1814pagina168Ingekomen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland: hierbij ontvangt u de staat met personen welke tot completering van het contingent landmilitie van dit departement nodig zijn uit uw gemeente: Jacob Durks de Jong, Sieds Klazes Rodenstok, Klaas Klazes Holwerda
220125-3-1814pagina170Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: volgens besluit van het departement dd 22-3-1814 dienen de nog aanwezige patentbladen over 1812, ingevuld of leeg, zodra de afrekening van de dienst 1812 heeft plaatsgevonden te worden opgestuurd naar de ontvanger particulier van et arrondissement, zo ook voor 1813
220126-3-1814pagina171Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: gaarne zsm opgave van in uw gemeente aanwezige wagens en paarden, de hoeveelheid schepen en de ponten en waar die gelegen zijn (het antwoord staat op bl 172: 167 wagens, 378 paarden (82 beneden de 3 jaren), 14 snikken voor vervoer van granen enz., 1 potschip, 2 binnenlandse turfschepen en 3 schilschuiten, meestentijds op de Waddenzee)
220126-3-1814pagina173Ingekomen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland: we komen terug op het besluit van 14-3-1814 waarbij de kosten van de landmilitie gesteld werden op 55 glds de man, deze worden nu verhoogd tot 65 glds de man
220125-3-1814pagina174Ingekomen van de controleur der belastingen, contrôle Dokkum: hierbij stuur ik u het benodigde aantal exemplaren van het cohier der belasting voor de landbouw, door u in de volgorde der huizen in te vullen, waarna de sommen door mij worden berekend
220131-3-1814pagina176Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: gaarne toezending van een staat met alle vrijwillige bedragen voor het vaderland, zie mijn missive dd 23-3-1814, daar uw opgave dd 28-3-1814 niet voldoende was
22011-4-1814pagina177Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: mededeling vanwege ZKH besluit dat de gemeentebesturen alle benodigde hulp moeten geven bij ""de ambtsbedieningen en ter nutte van 's Lands Finantien"
22012-4-1814pagina178Ingekomen van de controleur der belastingen, contrôle Dokkum: hierbij stuur ik u een bericht van de commissaris generaal van financiën betreffende de reclames tegen belastingen (6 artikelen)
22014-4-1814pagina180Ingekomen van de controleur der belastingen, contrôle Dokkum: hierbij deel ik u mede dat bij besluit van commissaris generaal de onvansten van Anjum en Schiermonnikoog gescheiden zullen wrden, voorheen bediend door Rosier. Op Schiermonnikoog is nu benoemd Fredrik Repcke. Gaarne aanwezig op 13 april as te Anjum bij de overdracht
22014-4-1814pagina182Ingekomen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland: wij sturen u bijgaand ter aanplakking de volgende berichten: -grondwet is aangenomen - eed op de grondwet door de vorst afgelegd - laten afkondigen in de kerken waarbij de predikanten worden opgedragen "om de Plegtigste en Vuurigste gebeden ten Hemel optezenden'.
22014-4-1814pagina183Ingekomen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland: hierbij de lijst van personen in uw gemeente die nog moeten opkomen voor de landmilitie: Jacob Durks de Jong
22015-4-1814pagina184Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: in antwoord op uw missive dd 1-4-1814 waarbij gij vraagt of er andere bepalingen te nemen zijn bij houders van lijfrenten dan attestaties de vita, meld ik u dat mij geen verdere bepalingen bekend zijn
22018-4-1814pagina185Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: wegens verandering van zegel (er komt een nieuw hollnads zegel) dient de gemeente Anjum 33-15-0 te betalen voor onvangen zegels voor de BS over 1814, ook aan de drukker en inbinder van registers worden bedragen genoemd
22019-4-1814pagina187Ingekomen van de commissarissen generaal van het departement Vriesland: binnen de gemeenten van het canton Dokkum met zich bevinden E.J. Wybenga, nummer 197 der landmilitie, gaarne opsporen en opsturen of laten arresteren en wegbrengen
22019-4-1814pagina188Ingekomen van de controleur der belastingen, contrôle Dokkum: hierbij stuur ik u op de cohieren der belasting op dienstboden, paarden, plaisier en passagegelden en patentrecht. Opmerkingen patentrecht op los papier toevoegen na overleg met de zetters der gemeente; dubbelen aanleggen zo mogelijk ook van de andere cohieren ter controle (met enige aanmerkingen betreffende de scheepstimmerwerf te Anjum en hoeveel knechten daar werken)
220112-4-1814pagina192Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: aankondiging van het formeren der Landstorm uit personen tussen de 17 en 50 jaar te beginnen op 24-4-1814, exercitie op daarvoor geschikt terrein, bestuur moet zelf geschiktheid beoordelen enz. bijv 150 pieken à 28 strs ophalen bij Anne Hobbes de Boer te Leeuwarden
220113-4-1814pagina195Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: Er is een besluit gevallen over het naloten van die personen die wel onder de landmilitie vallen maar tot nu toe in gebreke zijn gebleven om te loten, volgt uitleg daarvan, loting op 19-4-1814 te Leeuwarden (nog 2 artikelen)
220114-4-1814pagina197Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: opdracht om direct na ontvangst dezes de wegen te doen slechten en opmaken zodat ze passabel zullen zijn
220116-4-1814pagina198Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: volgens besluit ZKH dd 19-1-1814 verzekert de staat de betaling van de traktementen van predikanten der NHK, echter dienen de gemeenten te worden opgewekt om nog voor het eind van deze maand achterstallige traktementen aan te zuiveren dmv collecten, kerkegoederen of omslagen. daarvan mededeling aan de commissaris. Achter dit document zit een pv van de vergadering der kerkenraad van Morra-Lioessens over de oplossing van achterstallig traktement: er is f 600 betaald, desnoods verkoop diaconiehuizen 20 en 60 te Lioessens en te Morra nummer -niet te lezen-. Verder een brief van P.T. van Kleffens, de predikant, waarin hij stelt dat de pastoriegoederen niet eens de helft hebben opgebracht van wat de kerkenraad beweert !!
220119-4-1814pagina202Ingekomen van de commissaris generaal van het departement Vriesland: onderstaande personen dienen zich te melden voor het contingent van het kanton Dokkm der Landmiltie (sommigen zijn meermalen opgeroepen) Fetze Jacobs Elsinga, Jan Gerrits de Vries, Jacob Johannes Wecker
220118-4-1814pagina203Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: omdat het reglement voor het corps ter recherche bj de middelen te lande van 19-11-1808 weer in werking is gesteld, dienen inspecteurs enz geen poort-, weg-, tol-, brug-, straat en barrieregelden meer te vorderen; gaarne daartoe de nodige instructie geven
220118-4-1814pagina204Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: mededeling dat G.A. de Beijer Tenbergen, 1e luitenant bij de algemene werving, de leiding over de werving in dit departement heeft, gaarne volledige medewerking
220120-4-1814pagina205Ingekomen van de commissaris generaal van het departement Vriesland: nav het KB van ZKH dd 20-12-1813 zijn er reglementen nodig betreffende de exercitien van de Landstorm, volgen 20 artikelen daarover (eerste exercitie op zondag 24 as, daarna drie keer in de week tot de exercitie enigszins wordt beheerst; zelf leiders kiezers naar rato der dorpen, hoe te marcheren, hoe de piek te hanteren "Zet af de Piek" enz., beloningen
220122-4-1814pagina209Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: instructie betreffende het opstellen van rapporten enz. nav KB van ZKH dd 5-4-1814
220122-4-1814pagina211Ingekomen van de controleur der belastingen, contrôle Dokkum: ik stuur u de opmerkingen der zetters terug met de daar door mij op genomen beslissingen
220122-4-1814pagina213Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: bevel van de Pruisische majoor du Moulin om ene Michelman, voorheen ritmeester bij de Pruisen te arresteren, echter geen signalement bekend.
220122-4-1814pagina214Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: ZKH heeft bij besluit dd 7-4-814 het octrooi dd 29-4-1810 waarbij aan Booijs, Asschenberg en Casius en zonen het alleenrecht om kunstcement van molenklei uit het Y te maken, heeft bekrachtigd. Daaraan voldoen, genoeg moet er klaar liggen voor direct gebruik in de hoofdplaats
220125-4-1814pagina215Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: bij besluit dd 11-2-1814 zijn 63 paarden door dit departement geleverd voor lichte dragonders te Utrecht. Na keuring zijn er 40 afgewezen die moeten worden afgehaald bij kastelein Plekker; voor Anjum een rood schimmel merrie met brede bles nr 15
220125-4-1814pagina217Ingekomen van de commissaris generaal van het departement Vriesland: oproep voor Dirk Doekes Stienstra om in werkelijke dienst van het Landmilitiecontingent van dit departement op te komen op 2-5-1814
220125-4-1814pagina218Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: gaarne voor 4-5-1814 te betalen 3glds 8strs voor kwartaal staatsblad
220128-4-1814pagina219Ingekomen van de commissaris generaal van het departement Vriesland: uitvoering besluit dd 5-4-1814 waarbij is vastgesteld dat na dat de staten van patentplichtgen al zijn opgemaakt, ng personen een patentplchig beroep aanvaarden: hoe daar mee te handelen om dadelijk met beroep te kunnen beginnen en de verschuldigde bedragen te betalen (10 artikelen + model)
22012-5-1814pagina222Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: bewijs van betaling van het geld voor het staatsblad, eerste kwartaal
22012-5-1814pagina223Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): uit uw missive dd 30-4-1814 heb ik begrepen dat het achterstallig tractement van de predikant van Anjum door vrijwillige bijdragen bijeen zal worden gebracht maar dat die van Morra en Lioessens daar problemen mee hebben en drie huizen van de diaconie willen verkopen. Ik ga daar mee akkoord.
22012-5-1814pagina224Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): Nadere bepalingen omtrent het patenrecht omdat gebleken is dat niet alle knechten, arbeiders en arbeidslieden in de registers worden genoteerd (5 artikelen)
22014-5-1814pagina226Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): gaarne opsturen van de door uw gemeente in december 1813 aan de Russische artillerie geleverde en niet terug ontvangen paarden, volgens bijgaand model
22014-5-1814pagina227Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: In het kanton Bergum, Buitenpost, Dokkum en Holwerd is benoemd Frederik de With tot regulateur van de belasting op het recht van successie
22014-5-1814pagina228Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: bij missive dd 15-2-1814 is u bekendgemaakt hoe te handelen met reizende officieren van het leger in uw gemeente; in sommige oorden wordt daar de hand niet aangehouden, gaarne uw aandacht daarvoor
22017-5-1814pagina229Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: bij KB van 26-4-1814 door ZKH over de jacht en de visserij, meld ik u dat het vissen op riviervis verboden is tot 1-7-1814 en op vogels tot nader orde
22017-5-1814pagina231Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): bij de indiening der begroting over 1814 door gemeenten is veelal de belasting op invoer van wijn, brood en meel, op jenever en brandewijn en een reglement omtrent het beestiaal vergeten. Gaarne alsnog datgene inleveren op plaatselijke manier, maar niet omslachtig
22019-5-1814pagina232Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: er is hondsdolheid in dit arrondissement geconstateerd, direct de honden laten opsluiten en zes weken binnenhouden
220112-5-1814pagina233Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: hierbij de commissie voor Stieltjes te Anjum als bestuurder der exercitie van de Landstorm als opvolger van Geert Jacobs Boorsma
220111-5-1814pagina234Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: het koninklijk pruisisch leger wil preciese opgave van sterfdata van hun soldaten in uw gemeente (in hospitaal, gesticht of particulier, uitgezonderd in militair hospitaal gestorven soldaten)
220112-5-1814pagina235Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: het verbod op het afslaan der staarten van paarden wordt ingetrokken, hangende de requistie der dragonderpaarden
220113-5-1814pagina236Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: ZKH heeft de wet dd 16-4-1809 weder in werking gesteld waarbij koek- en broodbakkers niet onder het platteland zijn gerangschikt enz
220113-5-1814pagina237Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: het heeft ZKH behaagt dat de akten van admissie van beurtschippers en veerlieden aan een recht van administratie onderworpen zijn van 12 strs
220113-5-1814pagina238Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): in antwoord op uw missive dd 10-5-1814 meld ik u dat inwonende knechten en meiden niet onder het patentrecht vallen, evenmin als boerearbeiders (géén vreemdeling zijnde)
220114-5-1814pagina239Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: bij de aanbesteding, verhuur of verpachting van gemeente-eigendommen hoeft daarvan niet meer een pv naar de gouverneur, dient echter wel in het openbaar en na uitvoerige bekendmaking te geschieden
220116-5-1814pagina241Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: wie op 1 jan. Tussen de 17 en 50 jaar zijn, moeten het gehele jaar aan de exercitien en tochten van de landstorm meedoen, wie in de loop van dat jaar 17 wordt, dus niet, maar wie 50 is wel het gehele jaar nog.
220117-5-1814pagina242Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: koeriers van staat en postiljons die 's lands post rijden blijven vrijgesteld van tol- en barriêregelden
220123-5-1814pagina243Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: de verboden tijd der visserij zal aflopen op 1 juni en niet op 1 juli zoals eerst aangegeven
220125-5-1814pagina244Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: omtrent het omgaan met het toezicht en de berging van gestrande goederen dient tot nader order te worden gehandeld zoals voorheen in het IV Boek Ttel 8 van 's Lands Ordonnantie gesteld was
220125-5-1814pagina245Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: aangezien het weer beter wordt, kan de exercitie overdag en op zondag vervallen en op een doordeweekse dag na 7 uur worden gehouden
220126-5-1814pagina246Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: volgens besluit ZKH dd 20-5-1814 kunnen de maandelijkse bedestonden ophouden, dit van de preekstoelen laten afkondigen, dat besluit is hier aanwezig
22011-6-1814pagina249Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: hierbij stuur ik u een exemplaar van ZKH besluit dd 10-5-1814 en die te laten toekomen aan de gementelijk ontvanger, het gaat om nog te betalen borgtochten
22012-6-1814pagina250Ingekomen van de controleur der belastingen, contrôle Dokkum: op de rekwesten van Sjoukje Hommes, weduwe van Dirk Dirks, te Nijkerk en van Mame Annes Hiemstra te Hantum is besloten dat de bedoelde landerijen te Metslawier behoren, u kunt binnen 10 dagen nog bewijzen indienen dat ze echt onder de verponding van uw gemeente behoren
22011-6-1814pagina252Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: vanaf vandaag is de Nationale Garde officieel ontbonden, alle verplichtingen ontheven, wapens enz. moeten door de schouten worden ingeleverd, dank overbrengen aan officieren en gardes die zolang de vesting te Delfzijl hebben belegerd
22013-6-1814pagina253Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): hierbij stuur ik u, bij besluit dd 4-6-1814 van de commissaris van financiën, 120 gezegelde patenten toe om te overhandigen aan de ontvanger, waarvan ontvangstbewijs
22016-6-1814pagina255Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: aangezien er berichten komen dat er velen deserteren uit 's Lands Armée, de Landmilitie, bevelen wij aan om daar streng op te controleren
22017-6-1814pagina256Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: hierbij stuur ik u het door de gouverneur opgemaakte provisionele reglement van discipline van de Landstorm, gaarne aan de manschappen bekendmaken zodat ze zich ernaar kunnen gedragen, volgt het reglement met 24 artikelen
22018-6-1814pagina260Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: volgens bepaling van de prefekt dd 8-5-1812 moeten de onvangsten en uitgaven van de gemeenteontvanger op de eerste van de maand worden opgemaakt waarna in een pv de schout een en ander bevestigd
22018-6-1814pagina261Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: gaarne opmaking van een attestation de vita van gepensoneerden in uw gemeente waarmee zij het recht van uitbetaling kunnen aantonen
220110-6-1814pagina262Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: bekendmaking om de getekende vrede tussen de verbondene mogendheden en Frankrijk dd 31-3-1814 te verkondigen en de vlaggen uit te steken en de klokken te luiden, daags na ontvangst van de oproep daartoe door de gouverneur
220111-6-1814pagina263Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: de viering van de vrede zoals vermeld in voorgaande missive zal plaatsvinden op woensdag 15 juni
220113-6-1814pagina264Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: nadere bepalingen omtrent de inrichting van de Landstorm, aanwijzing der officieren, eerst provisioneel, welke rangen, voor Anjum zijn er 340 geschikte personen die drie compagnieën zullen vormen waarna tesamen met Metslawier het 9e bataljon moet worden gevormd
220113-6-1814pagina266Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: er zijn problemen gerezen bij het vervoer van 300 lasten haver voor het Russische leger naar Zwolle wat betreft betaling van wagens en conducteurs. Er is nu een lijst nodig van ieder span tot hoever zij gekomen zijn à 5 gulden per dag, gerekend dat Leeuwarden-Zwolle in vier dagen afgelegd kunnen worden en er 600 wagens nodig waren
220114-6-1814pagina267Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: volgens besluit van ZKH dd 19-3-1814 is de wet op vrijdommen en remissen van indirecte belastingen voor arme directien, pieuse gestichten, fabrieken en trafieken dd 20-5-1807 weer in werking gesteld en de daarbij geregelde werkzaamheden overgedragen zijn aan de directeuren der belasting, gaarne uw medewerking daarbij
220115-6-1814pagina268Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: het moge bekend zijn dat uit krijgsgevangenschap of anderszins uit Franse dienst terugkerende soldaten, ook de conscrits, zich officieel moeten melden bij het dichtstbijzijnde garnizoen, dus het 3e regiment dragonders te Leeuwarden. Edoch sommige conscrits zijn mogelijk onontbeerlijk voor het onderhoud van hun familie en zij kunnen een verzoek indienen tot ontslag, daar zal "vaderlijk regard" op geslagen worden, mogelijk geldt dit ook voor de personen uit de cohorten, graag mededeling hiervan aan de personen die hiervoor in aanmerking komen in uw gemeente
220116-6-1814pagina269Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): van 1e luitenant G.A. de Beijer Tingbergen een lijst ontvangen van uit Franse dienst teruggekeerde militairen die zich moeten melden om naar hun bestemming terug te keren, gaarne onderstaand persoon daarvan in kennis stellen: Fedde B. van der Helm, gepasporteerd te Schermer, gediend bij de marine
220118-6-1814pagina270Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: gaarne specifieke opgave van gemaakte kazerneringskosten voor Franse douaniers, mocht daarvan eerder opgave te zijn gedaan dan melden wat de commissie liquidatie daarover heeft besloten
220118-6-1814pagina271Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: 1. vóór 1 juli opgeven waar en wanneer de apothekers, medicinea doctores, genees-, heel- en vroedmeesters zijn geëxamineerd doorgeven aan de gouverneur, 2. die geneesheren enz. die niet door de vorige commissie zijn gevisiteerd of aan wie geen diploma iszijn afgegeven, dezen alsnog zich vóór 1 juli te laten melden bij de Prov. Comm. van Geneeskundig Toezicht te Leeuwarden, 3. aan de gouverneur opgeven of ook ongeëxamineerde heelmeesters inwoners behandelen bij in- of uitwendige gebreken en of er ook nodig een vroedmeester of vroedvrouw in de gemeente moet komen
220118-6-1814pagina272Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: volgens besluit van ZKH dd 14-5-1814 dienen ook de gemeentebesturen te werken aan het herstel der nationale schuld, deze wet staat in het Staatsblad waarnaar ik verwijs
220122-6-1814pagina273Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: het plakkaat van 1725 over de konvooien en licentien is per 7-12-1813 weer in werking gesteld, nota art. 244 waarin wordt gesteld dat de gezagsdragers de beambten der knvooien en licenten alle hulp moeten bieden
220123-6-1814pagina274Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: hierbij een uitleg van de wet van 14-5-1814 waarbij ZKH conversie der schuldeffecten aan de rentheffers wordt geregeld, ook gmeenten kunnen hiervan profiteren
220125-6-1814pagina277Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): ontvangers der dierecte belastingen die tevens ontvangers der gemeente zijn hoeven niet weer een borgtocht te betalen, volgt dat besluit
220125-6-1814pagina279Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: enige artikelen, 8 stuks, uit het besluit van de gouverneur dd 23-6-1814 om desertie uit de landmilitie of andere corpsen uit het staande leger tegen te gaan en het verbergen der deserteurs eveneens + bekendmaking door de schout
220128-6-1814pagina282Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: Zijne Majesteit de keurvorst van Hannover vraagt om geen arbeiders uit zijn land toe te laten zonder behoorlijke papieren, dit om desertie tegen te gaan, nadruk hierop door de schout
220129-6-1814pagina283Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: hierbij maak ik bekend dat bedankt heeft voor regulateur op de belasting op successie de heer F. de With en dat in zijn plaats is benoemd J. Witteveen, vrederechter kanton Dokkum
220129-6-1814pagina284Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: uit uw brief dd 25-4-1814 is gebleken dat er nog 120 pieken voor uw gemeente nodig zijn, ze zijn bij Anne Hobbes de Boer af te halen
220130-6-1814pagina285Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: hierbij stuur ik u een missive die u dient bekend te maken aan de inwoners (volgt een plakkaat): De commissie ter inzameling van penningen ter ondersteuning van behoeftige landgenoten, die door de gevolgen des oorlogs en de overstroming buitengewoon geleden hebben
22011-7-1814pagina287Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: tot dusverre van u niet bij de begroting 1814 ontvangen de administratieve rekeningen van de plaatselijke besturen, gaarne zsm
22011-7-1814pagina288Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: gelieve bekend te maken dat de runderpest te Utrecht is opgehouden en dat de maatregelen zijn ingetrokken van 11-2-1814
22012-7-1814pagina289Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: het is ZKH opgevallen dat er nog, buiten de begroting om, ontvangsten plaatsvinden zoals ten tijde van de aansluiting met het Franse Rijk en niet nagevolgd wordt de wet van 18-2-1814. Dat met nu uit zijn! Gaarne opgave waar zoiets nog geschied
22014-7-1814pagina290Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: Op last van ZKH dd 22-6-1814 moet er op 20-7-1814 een algemene dankdag gevierd worden, doorgeven aan predikanten en verder mag er "gedurende de godsdienstoefening op deze plegtigen dag" niet gewerkt worden nog mogen herbergen open zijn of vermakelijkheden plaatsvinden + bekendmaking door de schout + een uitvoerige dankzegging van ZKH Willem van bijna 4 kantjes
22015-7-1814pagina296Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: ontvangen van de gouverneur dd 4-7-1814 dat de registers der kohieren van patentplichtigen 1814 gearresteerd en executabel zijn verklaard, volgen 6 artikelen hoe te handelen (pv opmaken van ontvangst, recu bewaren van uitgave aan ontvanger, afkondigen na de godsdienstoefening, hoe te ahndelen met reclames)
22015-7-1814pagina297Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: officieren mogen niet zonder toestemming van ZKH trouwen, wet van 16-2-1814, alles beneden officier mag dat ook niet, volgens bepaling minister van oorlog dd 30-6-1814, schouten en burgemeesters kunnen daar als officier van de burgerlijke stand rekening mee houden
22018-7-1814pagina298Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: soldaten die voor de vereniging van NL met FR ons land dienden en wiens tijd nog niet om is moeten zich volgens ZHK besluit dd 16-6-1814 melden bij Tingbergen, bekend maken aan belanghebbenden
220111-7-1814pagina299Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: ambtenaren bij de directe en indirecte belastingen hebben vrijdom van poortgeld, weggelden e.d., zie verder missive dd 18-4-1814
220114-7-1814pagina300Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: op verzoek van vele landbouwers is toestemming van ZKH gekomen om de exercities voor de landstorm in het komende hoogseizoen voor het binnen halen van de oogst is opgeschort tot 15 september
220112-7-1814pagina301Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: voor zover van toepassing graag stipt houden aan de wet van 25-6-1814 over de sloping van gebouwen binnen een stad, zie staatsblad 73
220114-7-1814pagina302Ingekomen van de controleur der belastingen, contrôle Dokkum: ik stuur u de leggers der verponding van gebouwen en van het deur- en venstergeld, gaarne die kohieren controleren met de zetters en binnen 14 dagen de veranderingen doorgeven (volgen aanwijzingen hoe dat precies te doen)
220114-7-1814pagina305Ingekomen van de controleur der belastingen, contrôle Dokkum: hierbij de kohieren der Patenten over 1814 en daarmee handelen als bij missive dd 4-7-1814 van gouverneur ontvangen
220115-7-1814pagina306Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): bij missive dd 24-6-1814 heb ik uw advies gevragd over mijn gevoelen dat de Aalzumer Steenweg door de gemeenten Ee, Metslawier en Anjum gezamenlijk moet worden onderhouden, nog geen reactie van uw kant gehad, gaarne zsm om begrotingen te kunnen arresteren
220116-7-1814pagina307Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: de gouverneur meldt het besluit waarbij ZKH dd 28-6-1814 heeft besloten dat de tarieven van zegels der BS door de Fransen op 12-7-1807 zijn vastgesteld voortaan door de gouverneurs mogen worde bepaald voor zover niet hoger dan 10 strs. Gouverneur bepaalt dat geboortezegel, overlijdens, of ondertrouw 4 strs zal gelden (was 30 centimes), huweljkszegel 8 strs (was 60 centimes) en de rest blijft gelijk
220116-7-1814pagina308Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): de gelden voor de door de gemeente geleverde dragonderpaarden, voor zover geakkordeerd kunnen volgende week worden afgehaald
220119-7-1814pagina309Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: de heer Caszac, commissaris van Oorlog, voorheen bij de 31e divisie wil opgave van alle fournituren die nog niet betaald zijn, zsm en zo nauwkeurig mogelijk en met de vereiste bewijzen
220121-7-1814pagina310Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: u dient de ingezetenen duidelijk te maken dat gepleegde diefstallen moeten worden aangegeven bij de commissaris van politie, de vrederechter of het hoofd van het plaatselijk bestuur
220123-7-1814pagina311Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: gemeenten dienen opgave te doen van geleverde fournituren aan doortrekkende troepen van welke aard dan ook, zie KB van ZKH dd 9-7-1814 nr. 49, en eerste de levensmiddelen en verpleging in hospitalen; te tweede de transport- en verteringskosten; ten derde moeten opgaven van voldoende bewijzen zijn voorzien; ten vierde de gemiddelde prijs tijdens de maand van levering
220122-7-1814pagina313Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): gemeente Anjum is nalatig geweest in het betalen van de aanslag van het fonds tot bestrijding der kosten voor de Landmilitie, zsm betalen
220125-7-1814pagina314Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: zsm inzenden van lijsten van gesneuvelde militairen bij de blokkades van vestingen door de Fransen ivm met weduwen en wezen
220126-7-1814pagina315Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): de gouverneur stelt de rekening over 1813 vast en de begroting over 1814, bijzondere posten de f 313,- schuld die zsm via repartitie moet worden betaald en het vaststellen van de repartitie over 1814
220127-7-1814pagina317Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: bekendmaking van de wet van 11-7-1814 betrefende de jacht en visserij wordt gewezen op het Staatsblad nummer 79
220129-7-1814pagina318Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: bij wet dd 16-7-1814 nr 11 heeft ZKH vastgesteld dat ambtenaren (van financien) vrijgesteld zijn van allerlei tol-/veer/passagegelden enz. binnen het district waarin zij werkzaam zijn, op vertoon van bewijs
220130-7-1814pagina319Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): de secretaris van staat heeft gemeld dat het schip Sint Georges van Smirna naar Samos is gevaren om vruchten aan boord te nemen en dan naar Amsterdam terug te keren. EChter gezien de heersende pest mag dat schip niet aan land komen, dus opletten ambtenaren en besturen aan de kust maar ook aan land, en uitleg wat te doen als het onverhoopt toch zou binnenlopen of stranden
22011-8-1814pagina322Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: er is weer hondsdolheid in het arrondissement, dus honden aanleggen en bekendmaken, boete tot 10 franken bij overtreding
22011-8-1814pagina323Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: volgens wet van ZKH dd 22-7-1814 nr 69 is er een verbod op vreemde en particuliere loterijen, zie Staatsblad nr. 86
22012-8-1814pagina324Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: uitnodiging tot het benoemen van zetters om de hoogte van de belastingaanslagen over 1815 te kunnen vaststellen, met 5 redenen waarom en dat verzoek tot zetter zou kunnen weigeren
22012-8-1814pagina325Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: de cohieren voor paardengeld, dienstboden, plezier en passagegeld enz over 1814 vastgesteld + 5 artikelen waarmee rekening dient te worden gehouden
22013-8-1814pagina327Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: bekendmaking van de raden en rekenmeesters der domeinen dat ZKH heeft bepaald dat alle wetten op de strandvonderij instand blijven en het daarom eenieder verboden is strandgoederen enz. uit zee op te vissen, maar daarvan op de gebruikelijke manier kond moeten doen
22013-8-1814pagina328Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: uwe gemeente is in gebreke gebleven om de opgaven die ik verzocht heb dd 25 juni op te sturen, dus alsnog zo snel mogelijk doen en zich aangemelde bepalingen houden, tevens betaling staatsblad
22019-8-1814pagina329Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: bij besluit van 14-7-1814 door ZKH is Van Heeckeren van de Cloese benoemd tot opperhoutvester en W.L. van Sminia tot houtvester van het tweede district, zijnde Oostergo
220110-8-1814pagina330Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: bij elk bataljon Landstorm moeten twee trommels aanwezig zijn en zo mogelijk een pieper, volgen vier artikelen daarover
220111-8-1814pagina331Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: de heer Procureur Generaal bij het Hoog Gerechtshof wil dat de veldwachters ook ter beschikking worden gesteld aan de vrederechters, een taak die anders de gendarmerie vervulde tijdens de Franse Tijd, die is nu echter niet meer. Het gaat met name om de Vagabondagie, een misdaad volgens de wet. Volgt de letterlijke tekst van de Procureur Generaal
220112-8-1814pagina337Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: notarissen moeten ook van een behoorlijk patent voorzien zijn, op straffe van door de wet van 2-12-1805 bepaalde boetes
220113-8-1814pagina338Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: bij besluit van ZKH is benoemd tot Commandant van Friesland Kolonel Guerèn, hoofdkwartier te Leeuwarden houdende
220115-8-1814pagina339Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: ZKH wil een stiptelijk opvolgen van zijn besluit dd 28-7-1814 nr 38 over de verzekering van 's lands inkomsten uit de directe belastingen en tot wering der sluikerijen, vooral art. 9 wordt onder de aandacht gebracht waarin wordt bepaald dat ambtenaren van financiën de eed moeten afleggen, volgt het gehele besluit van ZKH
220115-8-1814pagina344Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: ZKH wil weten welke ambtenaren door de revolutie van 1795 uit hun ambt zijn ontslagen en nog niet schadeloos zijn gesteld of weer in hun ambt hersteld zijn; tevens welke ambtenaren niet weer terug gekeerd zijn in hun functie of nog geen tegemoetkoming hebben gehad
220117-8-1814pagina345Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: de gouverneur wil een lijst hebben van Friese edelen in de gemeente, tevens van edellieden die met Friese vrouwen zijn getrouwd en woonachtig zijn in Friesland, opgave van voor- toe- en familienaam, ouderdom en woonplaats; vaders noteren ook hun inwonende zonen
220123-8-1814pagina346Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: omdat het branden van stro op de velden bij nacht ongelukken kan veroorzaken wijs ik u op het in 's land ordonnantien voorkomende art. 14 titel 3 boek 2 over het verbod hierop, te onderhouden door de politie , zie Code Penal art. 484
220123-8-1814pagina347Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: zoals gewoonte tijdens Frans bestuur moeten de signalementen van deserteurs worden aangeplakt in hun geboorteplaats of laatst bekende woonplaats, tevens in de woonplaatsen van hun eventuele vrouwen en in de hoofdplaats; er is tevens een beloning beschikbaar als een aangemelde deserteur gevangen kan worden genomen
220124-8-1814pagina348Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): de gouverneur vraagt advies vanwege de vraag van de kerkenraad van Morra en Lioessens om effecten te mogen verkopen om achterstallig traktement van de predikant te kunnen betalen
220124-8-1814pagina349Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): begeleid schrijven bij de repartitie over de ingezeten ter bestrijding van het tekort op de begroting 1814
220125-8-1814pagina350Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: wat betreft het toestaan van collecten aan personen die in ongelukkige toestand verkeren, is de gemeente bevoegd die toe te staan, echter alleen als er anders geen ondersteuning mogelijk is en daar erg "spaarzaam" mee omgaan
220126-8-1814pagina351Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: het heeft ZKH behaagd bij KB van 8-8-1814 om te wijzen op voorzorgen om onbehoorlijk gedrag van bakkers voor te komen (te licht brood, slechte ingrediënten enz.) waarvoor commissarissen moeten worden aangesteld uit betrouwbare personen; het gewicht moet geregeld door bestuur worden gecontroleerd
220126-8-1814pagina352Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: commissaris wijst op KB dd 12-8-1814, zie staatsblad 94, stiptelijk uitvoeren
220126-8-1814pagina353Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: bij besluit van ZKH dd 3-8-1814 nr 33 is vastgelegd hoe te handelen met doortrekkende troepen, volgt dat besluit met 28 artikelen en 9 bijlagen
220127-8-1814pagina389Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: de gemeente moet bijgaande model nauwkeurig invullen en zsm opzenden, het betreft in de gemeente aanwezige wapenen van de landstorm: 56 geweren en 1 degen (de schout), geweren zijn nog niet gebruikt en de 270 pieken zijn nog niet uitgereikt
220127-8-1814pagina391Ingekomen van de gouverneur van Vriesland, vervanger M, Ypey: hierbij stuur ik u het rekest van P.A. Ferwerda waarbij hij zich beklaagt dat hij door u s belast met de huisvestng van een behoeftige vrouw met drie kinderen, direct van dit bezwaar ontlasten!
220127-8-1814pagina392Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): hoe te handelen met achterstallige traktementen van de predikanten der hervormde gemeenten (repartitie over de leden, kerkebeurzen en diaconiebeurzen enz.) en nog eens 3 artikelen daaromtrent; het gaat om álle predikanten, rijk en armlastig
22014-8-1814pagina394Ingekomen van de controleur der belastingen, contrôle Dokkum: ik stuur u dekohieren der belasting op dienstboden, paarden- plaisier- en passagiegeld belastingen, dienen bekend gemaakt te worden
22015-8-1814pagina395Ingekomen van de controleur der belastingen, contrôle Dokkum: ik stuur u de suppletoire legger voor de patenten, graag met de zetters tekenen en terugsturen + te tekenen ontvangstbewijs
220114-8-1814pagina397Ingekomen van de controleur der belastingen, contrôle Dokkum: ik stuur u de legger voor de verponding der landerijen, direct na ontvangst met de zetters de veranderingen opmaken en binnen 14 dagen terugsturen volgens bijgaand model
22012-9-1814pagina399Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: schouten en burgemeesters moeten hun handtekening inleveren bij de rechtbank indien dit nog niet gebeurd is
22013-9-1814pagina400Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: ZKH heeft bij besluit dd 17-8-181 vastgesteld dat als een behoeftig persoon zich bij gemeente of armbestuur meldt, deze direct moet worden geholpen zonder verder onderzoek naar eerdere woonplaats. Echter indien de persoon minder dan een jaar in de gemeente verblijft mogen de gemaakte kosten op voorgaande woonlaats worden verhaald, bij geschil beslist de provincie
22013-9-1814pagina401Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): betreft KB van 24-8-1814 over de berging van strandgoederen uit zee opgevist en hoe daarmee te handelen
22013-9-1814pagina402Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): het eerder gemelde schip van Smirna afkomstig is bij Den Helder in quarantaine gelegd, zie 30-7-1814
220110-9-1814pagina403Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: de gouverneur heeft de officieren van de verschillende bataljons van de landstorm vastgesteld, de gemeente moet deze nu aan de manschappen voorstellen en laten goedkeuren, achterop de namen van deze officieren; het 9e bataljon Anjum-Metslawier
220110-9-1814pagina405Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: de gouverneur heeft dd 7-9-1814 nr. 632 bepaald dat er ter stuiting en voorkoming van runderpest een fonds moet worden opgericht waarvoor kohieren voor de belasting op runderbeesten, paarden en schapen aan de gemeente worden gezonden. Schout moet deze overhandigen aan de ontvanger, een pv van ontvangst terugsturen, het gevorderde bedrag moet in oktober worden overgemaakt
220112-9-1814pagina406Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: verkopers van loten moeten een geldig bewijs van toestemming hebben van bevoegde autoriteiten
220113-9-1814pagina407Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: bericht betreffende de betaling van onkosten van het opsturen van nalatigen van de Landmilitie, reiskosten, verteringen enz. eerst betalen door gemeente, die stuurt rekening naar binnenlandse zaken
220114-9-1814pagina408Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: een bericht over de posterijen nav KB van ZKH dd 3-9-1814 nr. 32, waarbij het toezicht ook aan de gemeenten wordt overgedragen, ten eerste om er op toe te zien dat de postmeesters hun taak goed uitvoeren en ten tweede dat er niets ten nadele van de postmeesters door andere voerlieden wordt ondernomen
220115-9-1814pagina409Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: enkele artikelen uit het reglement voor het vervoer van buskruit , oorlogsbehoeften en brandstoffen die voor de gemeente van belang zijn, art 17, 18, 19, 20 en 21
220119-9-1814pagina411Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: bepalingen omtrent het inkwartieren van legers, in welke huizen wél en níet, publieke woningen enz. volgens de wet dd 10-6-1803 nr. 28 uit te voeren
220127-9-1814pagina412Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: gevraagd wordt op te geven of er aan Russische militairen of aan andere militaire autoriteiten ook geld is verstrekt en zo ja: wie heeft dat geld betaald? Hoeveel is er betaald? Aan wie is het betaald? op wiens verzoek gebeurde dat? is er ook een kwitantie of ander bewijs aanwezig?
220128-9-1814pagina413Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: de gouverneur heeft de suppletoire kohieren voor de belasting op de patenten vastgesteld, volgen 3 artikelen hoe te handelen
220121-9-1814pagina414Ingekomen van de controleur der belastingen, contrôle Dokkum: ik stuur u het kohier voor de belasting op het veefonds, zoals door de gouverneur dd 7-9-1814 is opgedragen
22015-9-1814pagina415Ingekomen van de controleur der belastingen, contrôle Dokkum: ik stuur u de legger van het personeel en mobilair 1815, die moeten door de zetters voorzien worden van veranderingen, volgen 4 artikelen en een model, tevens gaarne toesturing reçu onvangst legger der patenten en het paardengeld nog niet ontvangen
22014-9-1814pagina416Ingekomen van de controleur der belastingen, contrôle Dokkum: drie artikelen betreffende belastingen, o.a. verzuimde patenten, hoe broodverkopers in te schalen, ontduikers van paarden en dienstbodenbelasting
220119-9-1814pagina417Ingekomen van de controleur der belastingen, contrôle Dokkum: er is een mogelijkheid dat de zetters enige vergoeding zullen krijgen, misschien volgend jaar, maar controleur gaat bijhouden of de zetters hun werk nauwkeurig en op tijd doen; verder aanmaning om vooral fraudeurs van paarden en dienstbodengeld te achterhalen, vanwege binnengekomen klachten daaromtrent
220129-9-1814pagina419Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: bericht dat ZKH op 11 oktober a.s. in Friesland zal zijn
220129-9-1814pagina420Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: dd 16-6-1814 is bepaald dat Nederlanders, die als Franse conscrits gedwongen zijn geweest dat land te dienen en die nu terugkomen, behandeld moeten worden als andere Nederlanders en dus gewoon in de Landmilitie dienstplichtig zijn. Indien dergelijke personen zich in uw gemeente bevinden moeten hun namen worden genoteerd en opgestuurd
220110-10-1814pagina421Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: alle acten van eedaflegging van bakkers en molenaars e.d. moeten voortaan op zegel worden gesteld à 7 1/2 cent, ook die al eerder geregistreerd zijn moeten dat alsnog opneuw doen
220117-10-1814pagina422Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): de pieken van de landstorm mogen op kosten van de gemeente, onder de kop onvoorzien 1814, worden geverfd
220117-10-1814pagina423Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: bij ZKH besluit dd 2-10-1814 is bepaald dat wie niet het bewijs van goed gedrag van voldoening aan de landmilitie kan tonen, behandeld zal worden als iemand die niet aan de landmilitie heeft voldaan
220119-10-1814pagina424Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: gezien het grote aantal deserteurs , landlopers en ander geboefte en de naderende winter wordt de besturen er op gewezen dat agenten van politie en bos- en veldwachters zich aan hun plicht moeten kwijten en niet gebruikt moeten worden voor allerlei administratieve diensten
220122-10-1814pagina425Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: exercerende manschappen van de landstorm die tolhekken moeten passeren tijdens hun exercitie moeten worden vrijgesteld van tol- en passagegelden
220125-10-1814pagina426Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: ZKH heeft dd 16-9-1814 bepaald dat de Secretaris van Staat gerechtigd is om aanvragen door Arm- Gods- of Weeshuizen, diaconie-, kerken- en andere diergelijke administraties aangevraagde toestemming om vaste of roerende goederen te mogen verkopen om hun financiële positie te redden te behandelen. Het plaatselijk bestuur moet een staat bijhouden van dergelijke verzoeken en weten of genoeg overblijft om hun functie nog te kunnen uitvoeren
220125-10-1814pagina427Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: door de toenemende misdaden ten plattenlande die niet door het politiekorps kan worden tegengehouden, of misdadigers aan te houden, heeft de gouverneur doen besluiten om de pas georganiseerde landstorm daarvoor in te zetten. Het is aan de commanderenden om te bepalen hoe de manschappen het best kunnen worden ingezet als nachtwacht bijvoorbeeld, overleg met andere bataljons nodig
220125-10-1814pagina429Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: de bijgaande rekeningen van uw gemeente betreffende leverantie aan de geällieerde legers stuur ik u terug met het verzoek die nader te specificeren en van bewijzen te voorzien, als op bijgaand model te zien is (volgen 7 aanwijzingen)
220126-10-1814pagina432Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: ik wijs u op de aanschrijving ZKH van 7-9-1814 en verzoek u de betreffende administraties op hun plicht te wijzen
220125-10-1814pagina433Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: stukken behorende bij de brief van de commissaris betreffende godsdienstige zaken, Secretaris van Staat die geraadpleegd moet worden bij verkoop vaste en roerende goederen + model daarvoor
22016-10-1814pagina436Ingekomen van de controleur der belastingen, contrôle Dokkum: hierbij stuur ik u de suppletoire registers der patenten over derde kwartaal, graag tekenen en terugsturen
220129-9-1814pagina438Ingekomen van de controleur der belastingen, contrôle Dokkum: ik stuur u het kohier van het tweede kwartaal, zie besluit van de gouverneur dd 14-9-1814
220131-10-1814pagina439Ingekomen van de commissaris in het arrondissement Leeuwarden: commissaris Bonifacius van der Haer deelt mee dat hij benoemd is tot Gedeputeerde en dat alle stukken voortaan rechtstreeks aan de gouverneur gestuurd moeten worden, hartelijk dank voor u betoonde bereidwilligheid
220131-10-1814pagina440Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): gouverneur deelt mee dat voortaan de post van gedeputeerde niet meer kan samengaan met de post van commissaris en dat daardoor Van der Haer niet meer commissaris kan zijn: het commissariaat is vervallen
220122-11-1814pagina441Bekendmaking door de schout van Anjum het KB van ZKH dd 7-9-1814 betreffende de bevordering der koepokinenting, waarna de artikelen 5,15,16,17 en 18 volgen over de handelwijze bij de kinderziekte en de mogeljke besmetting daarvan. D.W. Schultze, chirurgijn te Anjum moet direct gewaarschuwd worden
22015-11-1814pagina442Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): een rekest van de arm- en weesvoogden van Dokkum, betreffende onderstand aan het gezin van Schelte Hemminga en van de weduwe Teunis Leidsema moet aan de armvoogden van Anjum worden doorgegeven en daarna van commentaar voorzien weer teruggezonden worden
22014-11-1814pagina443Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): het heeft ZKH behaagt dd 27-10-1814 nr 118 dat de 10 % heffing op de plaatselijke inkomsten dit jaar gebruikt mag worden om achterstallige schulden te vereffenen of mogelijke tekorten dit jaar op te heffen, na vooraf een gemotiveerde opdracht aan de gouverneur
22017-11-1814pagina444Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): volgens de wet dd 2-8-1807 moesten alle verhuringen e.d. van corporaties door een notaris aan de hoogstbiedende worden verhuurd, die wet is buiten werking gesteld en nu zijn de corporaties eigen baas om hun eigendommen zo gunstig mogelijk te verhuren
22018-11-1814pagina445Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): het eenjarig bestaan van de vrijheid op 17-1-1814 en de verjaardag van de echtgenote van de vorst op 18-11-1814 zullen tesamen op vrijdag 18-11-1814 gevierd worden met gepaste feestelijkheden
220110-11-1814pagina446Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): het eenjarig bestaan van de vrijheid op 17-1-1814 zal met een dankuur van 12-1 in de verschillende kerkgenootschappen moeten worden gevierd
22014-11-1814pagina447Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): ZKH heeft besloten de 10 % heffing gaat vervallen, dat daarvoor in de plaats het 1/50 van de inkomsten zal bestemd worden onder onvoorziene uitgaven: "ter beschikking van het algemeen bestuur"
220111-11-1814pagina448Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): gaarne 2 gl 2 stuiver betalen voor ontvangen staatsbladen
220111-11-1814pagina449Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): de 14-3-1814 en 26-3-1814 vastgestelde prijs van 65 gulden per manschap van de landstorm blijkt niet voldoende; de gemeenten dienen de 10 % opcenten op de inkomsten te gebruiken om de benodigde bedragen aan te vullen. Anjum moet f 236,- beschikbaar stellen aan de Ontvanger Generaal der provincie
220111-11-1814pagina451Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): om de kosten voor vuur en licht en verversingen van de manschappen van de landstorm die wacht moeten lopen te betalen (zie 24-10-1814) te bekostigen kan gebruik worden gemaakt van de post onvoorziene uitgaven, wachtlokalen kunnen de scholen zijn
220112-11-1814pagina452Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): gemeenten moeten opgeven welke mliitairen nog in Russisch krijgsgevangenschap zijn volgens bepaald model om die dan aan het Russisch Hof af te kunnen geven om te weten te komen wat er met deze militairen gebeurd is
220115-11-1814pagina453Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): volgens KB van 31-7-1814 zijn ambtenaren voor 's Lands Middelen verplicht om te wonen in de gemeente waar ze aangesteld zijn. Als zij geen geschikte woning kunnen vinden zijn gemeentebesturen verplicht daarvoor te zorgen
220117-11-1814pagina454Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): bij KB van 5-11-1814 heeft ZKH aanwijzingen aan de gemeente gegeven betreffende de inkomsten van de gemeente, welke belastingen, opcenten enz. gebruikt kunnen worden, volgen de art. 1,4 en 5. Er is toegestaan om 3/5 van de additionele verhogingen voor 1814 over te hevelen naar 1815. Indien meer of minder nodig is, opgeven aan gouverneur
220121-11-1814pagina455Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): declaraties kunnen voortaan dadelijk naar het departement van oorlog worden gestuurd, bij opmerkingen daarover van het departement van oorlog kunnen die daarna vrachtvrij weer opgestuurd worden, betaling geschiedt ook rechtstreeks ter besparing van onkosten
220123-11-1814pagina456Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): vanwege de weersomstandigheden zijn er moeilijkheden voor de manschappen van de landstorm om goed te kunnen exerceren, bij vallende winter wordt dat beter. Besturen moeten in overleg met commandanten bepalen wanneer exercitie onmogelijk is en wanneer niet
220124-11-1814pagina457Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): gerechtsdienaars, daaronder veldwachters, en cipiers worden vrijgesteld van dienst bij de landstorm
2201zonder datumpagina458Ingekomen van de kapitein van de vierde compagnie 10e bataljon: de in uw gemeente wonende Pijl Klases Dijkstra heeft een lichte diefstal gepleegd bij Hedde Oedses onder Ee, maar één doek, heb hem nacht in de wacht gehouden, stuur hem nu naar u "dat u hem een correctie geeft over zjn stoute bedelarij".
22011-11-1814pagina461Ingekomen van de controleur der belastingen, contrôle Dokkum: aanwijzigingen bij het invullen van de nieuwe beroepen in de patentplichtigen in het suppletoire register
22014-11-1814pagina462Ingekomen van de controleur der belastingen, contrôle Dokkum: extract uit de resolutie van de Secretaris van Staat voor de financiëndd 19-8-1814 omtrent de patentplichtigen
220124-11-1814pagina463Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): ZKH heeft besloten dd 15-11-1814 dat nieuwe aanvragen voor postwagens en continuering van bestaande postwagens rechtstreeks moeten worden gestuurd naar binnenlandse zaken, daarna voor advies naar plaatselijke besturen waarna ZKH beslist
22013-12-1814pagina464Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): ter publicatie aan de inwoners de wet van 25-6-1814 nr 59b over de hulp aan deserteurs
22013-12-1814pagina465Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): veerlieden, beurtschippers, voerlieden, schippers enz. moeten erom denken dat ze geen militairen overzetten of vervoeren zonder de juiste papieren als verlofpassen en paspoorten bij zich hebben. Direct aangeven en f 21,- innen als deserteur gesnapt wordt
22016-12-1814pagina466Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): er komen klachten over de ingestelde nachtwachten door de landstorm, die zouden alleen in de hoofdplaatsen plaatsvinden, het verdient aanbeveling om in elk dorp een wacht in te stellen van aldaar wonende manschappen aangevoerd door een officier, bij patrouillering elkaar zonodig helpen en informeren
220112-12-1814pagina467Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): de registers der patentplchtgen zijn klaar en executabel gesteld, volgen 4 artikelen hoe te handelen, bijv aangaande klachten
220120-12-1814pagina468Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): de registers voor de bebouwde en onbebouwde eigendommen, de registers op het personeel en mobilair, de deuren en de vensters over 1815 zijn opgemaakt en executabel gesteld, volgen 6 artikelen hoe te handelen, bijv. reclames, bekendmaking enz.
220120-12-1814pagina470Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): de gouverneur van Overijssel bericht over een collecte voor inwoners van Vriezenveen door een brand getroffen, ook van andere dorpen, hoe te handelen bij die collecte, bekendmakng, collecteren in godshuizen enz. in 5 artikelen
2201.24-12-1814pagina471Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): bij KB van 3-1-1814 is bekendgemaakt dat tijdens de uren van de godsdienstoefening geen beroepen en openbare vermakelijkheden mogen worden verricht, klachten daarover, dus nogmaals bekendmaken
220127-12-1814pagina472Ingekomen van de gouverneur van Vriesland (I. Aebinga van Humalda): het komt veel voor dat landschippers, die trekvaarten bevaren, passagiers en goederen meenemen van tussengelegen dorpen meenemen, terwijl zij daarvoor niet geoctroieerd zijn, is ingeslepen in de Franse Tijd, met nu uit zijn want zij benadelen de trekschippers tussen de steden
220123-12-1814pagina473Ingekomen van de controleur der belastingen, contrôle Dokkum: hiermede stuur ik u de registers belastingen op bebouwde en onbebouwde eigendommen, personeel en mobilair, deuren en vensters
220123-12-1814pagina474Ingekomen van de controleur der belastingen, contrôle Dokkum: verzoek om voor 1-1-1815 de laatste verzoeken om patent in te leveren voor het suppletoire kohier, ook die in de loop van dit jaar patentplichtig zijn geraakt
220130-11-1814pagina475Ingekomen van de fungerend officier van de rechtbank ter eerster instantie: secretaris van staat der financiën heeft opdracht gegeven om ten strengste te onderzoeken of eenieder wel patentrecht betaalt, ontduikers opsporen en aangeven, boete voor een derde voor de aangever, een derde voor de armen van die plaats
2201pagina