Streekarchief Noordoost Friesland. Archief Herv. Kerk Holwerd Kerkvoogdij
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
De kerkvoogdijrekeningen zijn doorgenomen t/m 1900. Posten als: 'verkochte graven van de staat van de doodgraver' waar verder geen namen bij vermeld staan zijn niet in dit bestand opgenomen.
Rekeningboek inv nr 1178 niet aanwezig
Kerkvoogdijrekeningen Ned.Herv. Kerk Holwerd
Inv
151217201172Den 15 xber van Watso Hebbs voor een kerke graf. 1-10-0 [Watse Hibbes- PdH]
020517221172Den 2e Maij aan de doodgraver Harmen Mansvelt voor kerkepad schoon te maaken en domi. Paltius graf te floeren volgens qui.tie31 somma 1-14-0
070617261172Den 7e dito [Junij] betaald aan Pijter Corneles in qlt als armvoogd ter saake d'legmidatie van 7 dubbeld en 3 enkelde grafen tegens de huur van de hofkeegh volgen qtie somma 36-0-0
000017331172Claas Outgers heeft bet. als armvoogd wegens 3 graven voor de arme ter somme 2-2-0
120217651174Den 12 febr ontvangen van Mr Fokke Teekes school mr te Holwerd egens gelderen die door deselve van verscheide persoonen zijn opgebeurd wegens het maken van hare graven som negen en twintig Car. Guld. dertien stuivs 29-13-0
020317741174Den 26 maart ontvangen van Dorenbos voor de verrotting van een klein kind in de kerkegraven. 00000
161217741174Den 16 December ontvangen van de armvoogden van Paezens wegens een rotting van een kind van Tjepkje Jakobs, wed. van Klaas Jans veertien stuijvers. 0-14-0
190517751174Den 19 Maij ontvangen van Keimpe Kornelis weegens drie graven de s[omma] drie Kar. Guldens 3-0-0
290517751174Den 29 Maij ontvangen van Joh. Stelwagen eegens een rotting van een kind in de kerkegraven op 't kerkhof veertien stuijvers. 0-14-0
070917751174Den 7 sept. Ontvangen van Wijbe Eeltjes weegns een kerkegraf een Car Guld. 1-0-0
141217751174Den 14 December ontv van Ids Lieuwes voor vier kerkegraven de s[omma] vier Car. Guld. 4-0-0
171217751174Den 17 December ontvangen van Foke Tjallings weegens een kerkegraf De s[omma] een Car Guld. 1-0-0
241217751174Den 24 December van Hans Johannes weegens twee graven van de kerk op 't kerkhof twwe Car. Guld. 2-0-0
261217751174Den 26 December ontvangen van Durk Reitses weegens twee kerkegraven op 't kerkhof dus twee Car.Guld. 2-0-0
220617761174Den 22 junij ontvangen van Sijbren Tjerks een Gar. Gld. Weegens een graf op 't kerkhof voor zijn zwager Klaas Jans. 1-0-0
181017761174Den 18 October ontvangen van Watse Pijtters een s[omma] een Car. Guld. agt stvs weegens twee graven op 't kerkhof voor Rinske Baukes en Feikjen Geldts 1-8-0
25121777117425 December ontvangen van Gerke Jans weegens een graf van Jan Jans Slagter een Car Gld. 1-0-0
13051778117413 Maij ontvangen voor verottings plaatsen op 't kerkhof voor Dirk Pijtters en Trijntje. Een Car Gld. en agt stuijvers. 1-8-0
25051778117425 Maij ontvangen van Jakob Pijtters een Car Gld weegens een graf. 1-0-0
0910177911749 October ontvangen van Sjoukje Pijtters voor twee Car. Guld weegens twee graven op 't kerkhof. 2-0-0
11101779117411 October ontvangen van Meeles Djoerds weegens een verrotting voor Hendrik Sijbrens veertien stuivers. 0-14-0
271017791174Den 27 Octber ontvangen van Reinder Andries drie Car. Guld agt Strs weegens een graf voor Oene Folkerts een voor Pieter Oenes een verrotting voor Einte Jaspers en een voor Sieds van Hantum. 3-8-0
101217791174Den 10 December ontvangen van Romke Pijtters twee Car Guld weegens twee graven op 't kerkhof. 2-0-0
0301178011743 Januarij ontvangen van Jan Sijpts een Car Guld voor een graf op 't kerkhof. 1-0-0
16011780117410 Januarij ontvangen van Dirk Oenes twee Car Guld weegens twee graven op 't kerkhof. 2-0-0
160117801174Den 16 Januarij ontvangen voor een verrotting veertien stuijvers van Sijtske. 0-14-0
26011780117426 Januarij ontvangen van Jan Pieters weegens een verrotting voor Einte Jaspers. 0-14-0
0602178011746 Februarij ontvangen van Gerben Ebeles veertien stuijvers voor een verrotting op 't kerkhof voor Grijtje Gerbens. 0-14-0
10021780117410 Febrij ontvangen van Douwe Jans een Car Guld voor een graf op 't kerkhof. 1-0-0
28031780117428 Maart ontvangen van Bouwe Lieuwes weegens drie graven op 't kerkhof drie Car Guld. 3-0-0
10041780117410 April ontvangen van Jan Hessels weegens twee verrottings plaatsen voor Lieuwe Willems en zijn vrouw een Car Guld agt strs. 1-8-0
0505178011745 Maij ontvangen van Pijtter Teekeles voor twee graven twee Car Guld. 2-0-0
14051780117414 Maij ontvangen van Tjitske Johannes een Car Guld veertien stuijvers weegens een graf van een verrottings plaats op 't kerkhof. 1-14-0
0906178011749 Junij ontvangen van Jasper Jans een Car Guld weegens een graf op 't kerkhof. 1-0-0
21071780117421 Julij ontvangen van Abe Harmens drie Car Guld weegens drie graven op 't kerkhof. 3-0-0
30071780117430 Junij ontvangen van Hans Johannes een Carolij Guld weegens een graf op 't kerkhof. 1-0-0
0810178011748 October ontvangen van Grijtje Monsma wed. J. Halbetsma voor een graf aan haar verkogt op 't kerkhof.
0910178011749 October ontvangen van Grilbert Sijpts weegens twee verrottings plaatsen op 't kerkhof. 1-8-0
0910178011749 October ontvangen van Pieter Takeles twee Car Guld voor twee graven op 't kerkhof. 2-0-0
280917811174Den 28 september ontvangen van de konvooimr. Veertien stuijvers weegens een rotting op 't kerkhof. 0-14-0 [= Hendricus de Vries PdH]
041117811174Den 4 november ontvangen van Gerrit Martinus weegens een begraving op 't kerkhof veertien stuijvers. 0-14-0
181117811174Den 8 november ontvangen van de wed. Pijtter Gerbens twee Car Guld weegens kooping van twee graven op 't kerkhof. 2-0-0
051217811174Den 5 december ontvangen van Jan Botes twee Car Guld voor twee graven op 't kerkhof. 2-0-0
0304178211743 April ontvangen van Jan Jochums twee Car Guld weegens twee graven op 't kerkhof. 2-0-0
0504178211745 April ontvangen van Roelof Klazes voor een begraving van zijn kind op 't kerkhof. 0-14-0
140117831174Den 14 januarij ontv. Van Jan Sagtsma voor twee graaven op 't kerkhof twee Car Guld. 2-0-0
170117831174Den 17 januarij ontvangen van Acke Oenes twee Car Guld voor twee graven op 't kerkhof. 2-0-0
100217831174Den 10 Febrarij ontvangen van Dirk Gerrits twee Carolij Guld voor twee graven op 't kerkhof. 2-0-0
050617831174Den 5 Junij ontvangen van de kleermaker Tomks Steindam weegens een begraving op 't kerkhof veertien stuijvers. 0-14-0
140617831174Den 14 Junij ontvangen Jan Hillebrand Jakobs twee Car Guld voor twee graven op 't kerkhof. 2-0-0
140617831174Den 14 Junij ontv. Van Jakob IJpma een Car. Guld weegens een graf op 't kerkhof. 1-0-0
220617831174Den 22 Junij ontvangen ontv. Van Pijtter Oenes een Car. Guld voor een graf op 't kerkhof. 1-0-0
24061783117424 Junij ontvangen van de Armvoogd Pier Bienzes IJpma veertien stvrs voor eene begraving voor Hendrik Dirks. 0-14-0
1608178311746 Aug. Ontv. Van de wed. Pijtter Meijnderts weegens twee graven op 't kerkhof twee Car. Guld. 2-0-0
25111783117425 November ontvangen van Anderis Geerts twee Car Guld voor twee graven op 't kerkhof. 2-0-0
25111783117425 November ontvangen van Lubbert Lubberts een Car Guld voor een graf op 't kerkhof. 1-0-0
25111783117425 November ontvangen van Teeke Heerts twee Car Guld voor twee graven op 't kerkhof. 2-0-0
201217831174Den 20 December ontvangen van Dirk Tjerks een Car Guld voor een graf op 't kerkhof. 1-0-0
201217831174Den 20 December ontvangen van de erven van Joh's. Dirks twee graven op 't kerkhof twee Car Guld. 2-0-0
010317841174Den 1 Maart ontvangen van Jarig Jans veertien stuijvers voor eene begraving van zijn kind op 't kerkhof. 0-14-0
28051784117429 Maij ontvangen van Jan Sijmons veertien stuijvers voor een begraving of rotting van zijn kind op 't kerkhof. 0-14-0
29051784117429 Maij ontvangen van Jan …….. voor een begraving of rotting van zijnen vrouw op 't kerkhof. 0-14-0
29051784117429 Maij ontvangen van Sijbren Igles weegens een graf op 't kerkhof een Car Gulden. 1-0-0
010917841174Den 1 sept. ontvangen van Gossen Klazes voor twee graven op 't kerkhof twee Car. Guld. 2-0-0
12051786117412 maij ontv. Jan Tietes weegens eene begraving voor zijn vader veertien stvrs. 0-14-0
150117881175Den 15 januarij ontvangen van Ruurd Gerrits voor twee graaven op het kerkhof zomma twee Caroliguldens. 2-0-0
130517881175Den 13 Maij ontvangen van Jan Tietes weegns een rotting op het kerkhof van Rinse Tietes zomma veertien stvs. 0-14-0
220617881175Den 1 Julij ontvangen van Out Tjallings wed. weduwe zomma twee Caroliguldens weegens Coop van twee graaven op het kerkhof zegge. 2-0-0
061017881175Den 6 October ontvangen van de weduwe van Goitsen Sijbrens zomma veertien stuivers weegens een rotting op het kerkhof van haar wijllen man zegge. 0-14-0
090917891175Den 9 September ontvangen van Auke Johannes zomma veertien stuivers voor een rotting op het kerkhof van zijn kindr zegge 0-14-0
250417901175Den 25 April ontvangen van Gerben Aebeles zomma veertien stuivers voor een rotting op het kerkhof van zijn wijllen vrouw Zegge. 0-14-0
270417901175Den 27 dito [April] ontvangen van Jan Douwes Jans zomma twee Caroliguldens voor twee graaven op het kerkhof zegge. 2-0-0
130517901175Den 13 dito [Maij] ontvangen van Cornelis Sipkes zommma een Caroligulden voor een graf op het kerkhof. 1-0-0
091217901175Den 9 December [1790] ontvangen van Frans Gerbens zomma veertien Stuivers weegens een rottinge op het kerkhof voor zijn wijllen swaager Jippe Pijtters zegge 0-14-0
201217901175Dezelfde dito [20 December] Ontvangen van Cornelis Klaases zomma veertien stuivers weegens een rottinge op het kerkhof voor een vrijgezele daar ten huijse overleden zegge dus. 0-14-0
280117911175Den 28 Januarij 1791 ontvangen van Gosse Oeges zomma veertien stuivers weegens een rottinge op het kerkhof voor een weeskind van Wierum dat bij hem overlden was, zegge. 0-14-0
060317911175Den 6 maart ontvangen van Janke Jans weduwe wijllen Bartele Gerrits zomma twee Caroliguldens weegens twee graven op het kerkhof, dus 2-0-0.
300517911175Den 30 Maij ontvangen van Klaas Baukes zomma veertien stuivers weegens een rottinge op het kerkhof voor haar kindr. 0-14-0
190817931175Den 19 dito [Augustus] ontvangen van Jan Johannis wed. twee guldens wegens koop van twee graven op het kerkhof. 2-0-0
221017931175Den 22 October ontvangen van Jan Rienks somma veertien stuivers wegens een rottinge op het kerkhof voor zijn W. L. [wijlen] huisvrouw. 0-14-0
231217931175Den 23 Maij ontvangen van Jan Douwes wed. somma een guld. wegens koop van een graf op het kerkhof. 1-0-0
301217931175Den 30 December ontvangen van Gerben Haebles zomma veertien stuivers wegens een rottinge op het kerkhof voor zijn stijfzoon. 0-14-0
250317941175Den 25 dito [Maart] ontvangen van de koopman Cornelis Klases somma twee guld. wegens koop van twee graven op 't kerkhof. 2-0-0
180417941175Den selven dato [18 Maij] ontv. Van Mr. Evert Rinsma woonagtig te Collum somma zes stuivers wegens twee jaar wieden en onderhouden van twee graven op het kerkhof. Versch. Maij 1793 en 1794.
260517941175Den 26 dito [Maij] ontvangen van Bouwe Lieuwes in qualiteit als diaken van de Gereformeerde gemeente te Holwerd 2 guld. tot lask van de boedel van Wijlen Freerk Douwes wegens koop van twee graven op het kerkhof. 2-0-0
060617941175Den 6 junij ontvangen van de Armvoogden van Ternaard veertien stuivers wegens een rotting op het kerkhof voor Abraham Johannis zegge. 0-14-0
190717941175Den 19 dito [julij] ontvangen van Hidde Jans veertien stuivers wegens een rotting op het kerkhof voor zijn vader wijlen Jan Gerks. 0-14-0
040817941175Den 4 Aug. Ontvangen van Dr. W.G. Atstorphius als gelastigde van Albert Jochums wed. zomma van vier guldens wegens koop van vier graven op het kerkhof. 4-0-0
100817941175Den 10 dito [Augustus] ontvangen van Jan Hendriks de Bruin somma een gulden wegens koop van een graf op het kerkhof. 1-0-0
161217941175Den 16 december ontvangen van Sijbren Igles zomma een guld. wegens koop van een graf op het kerkhof. 1-0-0
100117951175Den 10 Januarij ontvangen van Fokke Douwes wed. zomma een guld. wegens koop van een graf op het kerkhof. 1-0-0
120417951175Den 12 April ontvangen van Oitzen Klazes en Klaas Willems als beredders van de boedel van Eeltje Wijbes een gulden en agt stuivers wegens twee rottingen op het kerkhof voor Eeltje Wijbes en zijn huisvrouw Ekke Jarigs. 1-8-0
020517951175Den 2 Maij ontvangen van Sije Philippus zomma een gulden wegens koop van een graf op het kerkhof. 1-0-0
240717951175Din zelven dato [Julij] ontvangen van Johannis Wagenaar zomma vijf stuiv. en agt penn. in minderinge van een rottinge op het kerkhof voor zijn dochter. 0-5-8
220917951175Den zelven dato [September] ontvangen van Piebe Feddes een gulden wegens een rottinge op het kerkhof voor zijn wl. Zwager Gerrit Olijvier. 1-0-0
160317961175Den 16 Maart ontvangen van Hans Daniels te Brantgum zomma veertien stuivers wegens een rottinge op het kerkhof voor wl. Gerben Thijssen. 0-14-0
200717961175Den 20 dito [Julij] ontvangen van Jan Gaatzes een zomma van twee guldens wegens koop van twee graven op het kerkhof zegge. 2-0-0
230717961175Den 23 dito [Julij] ontvangen van Jan Reinders zomma van veertien Stuivers weegens een rotting op 't kerkhof voor zijn wijlen huisvrouw Namke Jacobs zegge. 0-14-0
240717961175Den 24 dito [Julij] ontvangen van Tjeerd Philippus een zomma van een C. guld wegens koop van een graf op het kerkhof dus 1-0-0
250717961175Eindelijk den 25 Julij ontvangen van Sijbren Igles een somma van een Car. guld. wegens koop van een graf op het kerkhof dus 1-0-0
080817961176Den 8 Augustus ontvangen van Anne Heerts een zumma van een Caroli gulden voor een graf op het kerkhof te Holwert zegge 1-0-0
201117961176Den 20 November ontvangen van Goikje Pieters veertien stuivers wegens een rotting in een kerkegraf zegge 0-14-0
221117961176Den 22 November ontvangen van Aukje Zijdses voor een rotting in een kerke graf veertien stuivers zegge 0-14-0
120517971176Den 12 Maij ontvangen van Aaltje Igles veertien stuivers wegens een rotting in een graf van de kerk te Holwert voor haar zoon zegge. 0-14-0
230517981176Dezelve [23 Maij] ontvangen van een turfvaarder veertien stuivers wegens een rotting in een kerkegraf te Holwert zegge 0-14-0
220717981176Dezelve [7 Julij] ontvangen van de wed. van Jouke Mients veertien stuivers voor een graf van de kerk of te een rotting in dezelve zegge 0-14-0
180817991176Den 18 augustus ontvangen van Pietter Tjeerds een zumma van veertien stuivers wegens een rotting in een kerkegraf zegge 0-14-0
200218001176Den 20 Febr. Ontvangen van Sijbrig Jans twee Caroli gulden voor twee Caroli gulden voor twee graven van de kerk te Holwert bij haar in eigendom overgenomen zegge 2-0-0
050318001176Den 5 Maart ontvangen van Pietter Jelles een Caroli gulden voor een kerkegraf bij hem in eigendom overgenoomen zegge 1-0-0
280718001176Dezelve dito [28 Julij] ontvangen van dezelve [de wed. Pietter Jacobs] een Caroli gulden voor een kerkegraf bij haar in eigendom overgenoomen zegge 1-0-0
101118001176Den 10 November ontvangen van een schuitevaarder veertien strs voor een rotting in een kerkegraf te Holwert zegge 0-14-0
080118011176Den 8 Januarij ontvangen van de Predikant Dni Martens een Caroli gulden zijnde voor een kerkegraf te Holwert bij bovengenoemde in eigendom zegge 1-0-0
200318011176Den 20 Maart ontvangen van de wed. wijlen Jan Tjommes twee Caroli gulden voor twee kerkegraven te Holwert bij haar in eigendom overgenoomen zegge 2-0-0
160418011176Den 16 April ontvangen van Lolke Liepkes veertien stuivers zijnde voor een rotting in een kerkegraf zegge 0-14-0
080518011176Den 8 Maij ontvangen van Johannes Jans veertien stuivers voor een rotting in een kerkegraf voor de wed. van Albert Timmerman zegge 0-14-0
180518011176Den 18 Maij ontvangen van dezelve [de wed. Pietter Jacobs] een zumma van twee Caroli gulden voor twee kerkegraven bij bovengemelde in eigendom overgenoomen zegge 2-0-0
030818011176Den 3 April ontvangen van Rientje Pompsma een Caroli glds zijnde voor een kerkegraf bij haar in eigendom overgenoomen zegge 1-0-0
281218011176Den 28 December ontvangen van de wed. IJge Jans veertien strs voor een graf of rotting op het kerkhof teHolwert zegge 0-14-0
240518021176Den 24 Maij ontvangen van Hendrik Harmens een Caroli glds voor een kerkegraf te Holwert bij hem in eigendom overgenoomen zegge 1-0-0
290618021176Den 29 Junij ontvangen van K.J. Jonker een zumma van twee Caroli gulden voor twee graven van de kerk bij hem in eigendom overgenoomen zegge 2-0-0
290618021176Dezelve dito [29 Junij] ontvangen van de erven van Imkje Jelles zumma een Caroli gulden voor een kerkegraf bij haar in eigendom overgenoomen zegge 1-0-0
201018021176Den 20 October ontvangen van de wed. van Sijtze Jelles veertien stuivers voor een kerkegraf tot een rotting zegge 0-14-0
291218021176Dezelve dito [29 December] ontvangen van Gerben Hijltjes een zumma van twee Car. glds wegens twee kerkegraven in eigendom overgenomen zegge 2-0-0
180318171177Dito [18 Maart] ontvangen van Sijbe Klazes in qlt. Als Atministreerende Armvoogd van Holwerd somma a twee Guldens wegens een rotting voor het dood ligchaam van Sijtske Thomas in no 46 het …. graf 2-0-0
20061817117720 [Junij] ontvangen van Willem Nammes somma a twee guldens wegens een rotting voor zijn kind in no 43 het 1e graf. 2-0-0
15121817117715 dito [December] ontvangen van Hendrik Aukes somma voor het ligchaam van Wietske Lammerts in no … het graf zegge 2-0-0
310518191177Dito [31 Maij] ontvangen van Ijnze Theunis somma twee guldens wegens een rotting voor het ligchaam van zijne vrouw zegge 2-0-0
10111819117711 November ontvangen van Gerben H. Koopmans in qlt als administrater over de boedel van Tjeerd B. Bootsma een somma van twee guldens wegens een rotting voor het ligchaam voor Bootsma boven genoemd. Zegge 2-0-0
210318211177Dito [21 Maart] ontvangen van W. de Jong als voogd over de kinderen van Janke E. de Jong somma twee guldens wegens eene rotting voor het ligchaam van Jan Buntma zegge 2,00
310318211177Ontvangen van Douwe Jans Noordenbos somma van twee guldens zestig cents wegens koop van een graf in no 44 het 13e graf. Zegge 2,60
020718211177Ontvangen van Watse H. Bierma in qlt als armvoogd de zom van zes gulden zijnde voor drie rottingen ƒ 6,00 Opm: Maakt deel uit van een verzamelstaat verkoop van Graven en Rottingen met als datering: Sedert 2 Julij 1821.
020718211177Ontvangen van Ritske v.d. Wal wed. 1 R[otting] ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de verzamelstaat verkoop van Graven en Rottingen met als datering: Sedert 2 Julij 1821.
020718211177Ontvangen van Geertje J. Schaap 1 R[otting] ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de verzamelstaat verkoop van Graven en Rottingen met als datering: Sedert 2 Julij 1821.
020718211177Ontvangen van Dirk S. Ekema een kind 1 R[otting] ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de verzamelstaat verkoop van Graven en Rottingen met als datering: Sedert 2 Julij 1821.
020718211177Ontvangen van J. L. de Groot een kind 1 R[otting] ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de verzamelstaat verkoop van Graven en Rottingen met als datering: Sedert 2 Julij 1821.
020718211177Ontvangen van Jan Eertses een kind 1 R[otting] ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de verzamelstaat verkoop van Graven en Rottingen met als datering: Sedert 2 Julij 1821.
020718211177Ontvangen van Sjouke S. Eekema 1 R[otting] ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de verzamelstaat verkoop van Graven en Rottingen met als datering: Sedert 2 Julij 1821.
020718211177Ontvangen van Sjoerdtje Martens 1 R[otting] ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de verzamelstaat verkoop van Graven en Rottingen met als datering: Sedert 2 Julij 1821.
020718211177Ontvangen van R.J. Postumus voor 2 graven no[rij] 44 [nr] 26 en 27 ƒ 5,40 Opm: Maakt deel uit van de verzamelstaat verkoop van Graven met als datering: Sedert 2 Julij 1821.
020718211177Ontvangen van R.K. Dijkman wed. no[rij] 3 [nr] 4 ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de verzamelstaat verkoop van Graven met als datering: Sedert 2 Julij 1821.
020718211177Ontvangen van G.C. Peijzel. no[rij] 16 [nr] 11 ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de verzamelstaat verkoop van Graven met als datering: Sedert 2 Julij 1821.
020718211177Ontvangen van R. Klaases Hettinga no[rij] 16 [nr] 10 ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de verzamelstaat verkoop van Graven met als datering: Sedert 2 Julij 1821.
020718211177Ontvangen van Sijtse R. Rinsma no[rij] 13 [nr] 17 en 18 ƒ 5,40 Opm: Maakt deel uit van de verzamelstaat verkoop van Graven met als datering: Sedert 2 Julij 1821.
240918241179No[rij] 27 grafnr 26 Dirk Tjerks ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.
240918241179No[rij] 38 grafnr 16 Jan S. Viek [Jan Symons Fykstra] ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.
240918241179No[rij] 28 grafnr 24 Lubbert Hendriks ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.
240918241179No[rij] 32 grafnr 1 Sijtske Romkes ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.
240918241179No[rij] 33 grafnr 7 Douwe Oeges ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.
240918241179No[rij] 1 grafnr 6 Antje Klazes ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.
240918241179No[rij] 43 grafnr 22 Sijtske Atzes ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.
240918241179No[rij] 1 grafnr 27 Dirkje Tjepkes ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.
240918241179No[rij] 21 grafnr 9 Tjeerd Bokkes ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.
240918241179No[rij] 23 grafnr 22 Ruurd Thijssens ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.
240918241179No[rij] 13 grafnr 27 Pieter Teekes ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.
240918241179No[rij] 19 grafnr 17 Gerrit Pieters ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.
240918241179No[rij] 20 grafnr 8 Tjerk Harmens ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.
240918241179No[rij] 27 grafnr 4 Riemke Hendriks ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.
240918241179No[rij] 27 grafnr 3 Jantje Tjalles ƒ 1,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.
240918241179No[rij] 39 grafnr 11 Tjitske Liebes ƒ 1,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.
240918241179No[rij] 33 grafnr 10 Pieter Thijssen ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.
240918241179No[rij] 21 grafnr 7 Baukje Eelzes ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.
240918241179No[rij] 42 grafnr 19 Jan Johannes ƒ 1,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.
240918241179No[rij] 42 grafnr 7 Anna Margaretha ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.
240918241179No[rij] 43 grafnr 23 Sijtske Booijensƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.
240918241179No[rij] 7 grafnr 15 Sijtze Feikes ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken.
240918241179No[rij] 36 grafnr 17 Sijbe Bil ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .
240918241179No[rij] 42 grafnr 9 Jocke Knijft ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers
240918241179No[rij] 18 grafnr 3 Feike Groenje ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .
240918241179No[rij] 43 grafnr 25 Aelze Groenje ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .
240918241179No[rij] 43 grafnr 24 Ulbe Sipkes ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .
240918241179No[rij] 24 grafnr 5 Grietje Gerbens ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .
240918241179No[rij] 42 grafnr 25 K. H. Miedema ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .
240918241179No[rij] 39 grafnr 5 Elisaneth Karels ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .
240918241179No[rij] 6 grafnr 18 gekogt door Jippe Everts ƒ 2,70. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .
240918241179No[rij] 6 grafnr 19 idem [= gekogt door Jippe Everts] ƒ 2,70. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .
240918241179No[rij] 19 grafnr 20 gekogt door Jan Sinnema ƒ 2,70. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .
240918241179No[rij] 20 grafnr 15 M.G. Torenmans ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .
240918241179No[rij] 43 grafnr 2 Wed. Sj.A. Fijnje ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .
240918241179No[rij] 37 grafnr 14 gekogt door M. de Haan ƒ 2,70. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .
240918241179No[rij] 21 grafnr 9 de zoon van L. Veldema ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .
240918241179No[rij] 16 grafnr 8 E.G. Stuur ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .
240918241179No[rij] ... grafnr ... De zuster van Jan van Ein ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .
240918241179No[rij] ... grafnr ... gekogt door wed. K. Terpstra ƒ 2,70. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .
240918241179No[rij] ... grafnr ... gekogt K. L. Ekema ƒ 2,70. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .
240918241179No[rij] ... grafnr ... U. Norberhuis ƒ 2,00. Opm: Maakt deel uit van de staat v/d door de Kerkvoogdij verkogte graven en afgestane rottingen met daarbij de opmerking: Namen der Lijken of kopers .
240918241179Jippe Everts 2 graven ƒ 5,40
240918241179Wed. M.G. Torenmans 1 rotting ƒ 2,00
240918241179Erven wed. Sjoerd Fijnje 1 rotting ƒ 2,00
240918241179Lammert Veldema 1 rotting ƒ 2,00
240918241179Eeltje G. Stuur 1 rotting ƒ 2,00
310118271179Arjen Jans Noordenbos 1 graf ƒ 2,70
310118271179Ulbe Teekes Holwerda 2 graf ƒ 5,40
310118271179Henk Pieters Koopman 1 graf ƒ 2,70
310118271179Jan Reinders Hoekstra 3 graf ƒ 8,20
310118271179P.P. Zijlstra 1 graf ƒ 2,00 rotting
310118271179Jieppe Hendriks 2 graf ƒ 5,40
310118271179Jan Joustra 1 graf ƒ 2,70
310118271179Aukje Martimus 1 graf ƒ 2,70
310118271179Geert Durks Elzenga 1 graf ƒ 2,70
310118271179Johannes Jans Kuipers 2 graf ƒ 5,40
310118271179N. Jongschoep [Jongschaap] 1 graf ƒ 2,70
310118271179Tiete Tjeerds Obma 1 graf gekocht graf ƒ 2,70
211218271179Jan Klazes Sipma 3 graven gekocht ƒ 8,10 Opm: Maakt deel uit van de staat van Verkochte en Verhuurde graven.
211218271179Pieter Jans de Haan 1 graf gekocht ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van Verkochte en Verhuurde graven.
211218271179Pietter Bouwes Bonsma 1 graf gekocht ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van Verkochte en Verhuurde graven.
211218271179Louw Doedes Blom 2 graven gehuurd ƒ 4,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van Verkochte en Verhuurde graven.
0000182811791 graf bij J.R. Glas ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van Rottingen bij de Armevoogden van Holwert gehad over 1828
0000182811791 graf bij J.A. van Duinen ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van Rottingen bij de Armevoogden van Holwert gehad over 1828
0000182811791 graf Auke Teekes gekocht ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1828.
000018281179G.J.Schotanus Rotting ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1828.
000018281179P.J. de Haan gekocht ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1828.
000018281179N.B. Eelhart gekocht ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1828.
000018281179Wed. B. Boersema ƒ 5,40 [2 graven] Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1828.
000018281179Klaas Roelofs Dijkman ƒ 5,40 [2 graven] Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1828.
000018301179Jan Keimpes Sinnema een graf gekocht ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1830.
000018301179Aan Sijbrandt de Jong verkocht 5 graven ƒ 13,50 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1830.
000018301179Aan Philippus Keegstra rotting ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1830.
000018301179Aan Pieter Bouma een rotting ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1830.
000018301179Aan de Armvoogd vier rottingen ƒ 8,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1830.
000018301179Aan Siewert Posthumus 2 graven verkocht ƒ 5,40 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1830.
000018301179Aan Gerrit Peize een graf verkocht ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1830.
000018301179Een rotting voor de Diaconie van Hantum ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1830.
000018301179Aan Klaas Terpstra een graf verkocht ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1830.
000018321179Aan Hendrik Lazes een graf verkocht ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
000018321179Een rotting van Eeltje Ritskes van der Wal ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
000018321179Een rotting voor Hendrik Menzes Veldema ƒ 2,00 Opm: is niet betaald dus debet. Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
0000183211792 graven verkocht voor de weduwe Gosse Tjallings Minkema ƒ 5,40 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
0000183211793 graven verkocht aan Jan Gerlofs Jensma ƒ 8,10 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
0000183211791 rotting aan Thijs Ruurrds Miedema ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
0000183211791 graf verkocht aan Jan Aetzes van der Ploeg ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
0000183211791 rotting voor de weduwe van Hendrik Scheltes Wiersma ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
0000183211791 graf verkocht aan de vrouw van Philippus Leidsman ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
000018321179Acht rottingen voor de Armestaat doch niet betaald ƒ 16,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
000018321179De erven van Hendrik Hanzes Veldema wegens een rotting in 1832 ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832 van nog in te vorderen posten.
000018331179Opheden den 31 Dec 1833 is aan ons kerkvoogden overgedragen een Lijst van verkochte graven en rottingen op het kerkhof door de erven van Sake Minnes de Jong als overleden doodgraver alhier. Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
000018331179De Waaxumer Armen [voogden] een rotting ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
000018331179Twee rottingen voor de Holwerder Arm [voogden] ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
000018331179Een graf voor Jan K. Sinnema ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
000018331179Twee graven voor Jan T. Dijkma no[rij] 17 het 8 + 9 graf ƒ 5,40 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1832.
000018411180Jan Gerbens Koopmans 3 graven no[rij] 7 het 14e, 15e + 19e graf ƒ 8,10 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1841.
000018411180 Lubbe Jaspers no[rij] 8 het 27e graf ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1841.
000018411180Tjerk Feites Lepstra no[rij] 40 het 16e graf ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1841.
000018411180Jarig J. Bijlstra no[rij] 13 het 22e en 23e graf ƒ 5,40 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1841.
000018411180De Armvoogden 14 graven tot rottingen ieder ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen over 1841.
000018421180Jan Klazes de Vries no [rij] 10 het 5e en 16e graf ƒ 5,40 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1842.
000018421180Jarig Bijlstra no [rij] 13 het 24e graf ƒ 2,70 [Deze no 24 is vast abuis] Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1842.
000018421180Jacob J. Haaijma no [rij] 16 het 22e en 24e graf ƒ 5,40 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1842.
000018421180Gosse S. Dijkstra no [rij] 17 het 4e ƒ 5,40 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1842.
000018421180Den Heer G.R. Wieringa no [rij] 17 het 22e, 23e en 24e graf ƒ 8,10 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1842.
000018421180Rottingen: De Armvoogden van Holwerd 7 graven ƒ 14,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1842.
000018421180Rottingen: De Armvoogden van Ternaard 1 graf ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1842.
000018421180Rottingen: IJpe van Slooten 1 graf ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1842.
000018431180Nicolaas Eelhart no [rij] 12 het 22e graf ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1843.
000018431180Bartele Bijlstra wed. no [rij] 5 het 20e ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1843.
000018431180Sijbe Tjerks Wiersma no [rij] 14 het 9e ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1843.
000018431180Klaas G. van der Wal no [rij] 35 het 16e ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1843.
000018431180Rottingen voor de Armvoogden 6 graven ƒ 12,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1843.
000018431180Rottin voor Engbert Kuipers 1 graf ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1843.
000018441180IJpe van Slooten een graf ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1844.
000018441180Armvoogden Holwerd een graf ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1844.
000018441180Renske Gerrits een graf ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1844.
000018441180Aaltje Joh. van Duinen een graf ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1844.
000018441180Jarig Bijlstra verkocht een graf ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1844.
000018451180Aan Oebele Beerends Joustra op no [rij] 33 het 15e graf ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1845.
000018451180Aan Aafke Beerends Joustra op no [rij] 33 het 10e graf ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1845.
000018451180Aan Jacob IJpes Miedema op no [rij] 15 het 25e graf ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1845.
000018451180Dezelve [Jacob IJpes Miedema] een rotting ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1845.
000018451180Aan de erven van Reinder de Boer op no [rij] 10 het 25e en 26e graf ƒ 5,40 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1845.
000018461180Aan Douwe Klazes Heeringa op no [rij] 29 het 15e graf ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1846.
000018461180Aan Jan Gerlofs Jensma op no [rij] 13 het 28e + 29e graf ƒ 5,40 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1846.
000018461180Aan Evert Jans Glas op no [rij] 14 het 24e graf ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1846.
000018461180Aan Roelof B. Halbesma op no [rij] 12 het 9e graf ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1846.
0000184611801 rotting aan Jan Douwes ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1846.
0000184611801 rotting voor Beernt Wevers vrouw ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1846.
0000184611806 rottings voor de Armvoogden ƒ 12,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1846.
0000184711801 [graf] aan Jochum van der Velde ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1847.
0000184711801 [graf] aan wed. Reinder Wielinga ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1847.
0000184711801 {graf] aan wed. Sijtze B. Sijtsma ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1847.
0000184711801 [graf] aan Klaas Taedes Stielstra ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1847.
0000184711801 {graf] aan Sierk Pieters Hofman ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1847.
00001847118017 rottingen verhuurd aan de Armvoogden van Holwerd beloopt vier en dertig gulden. ƒ 34,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1847.
000018481180Aan Jan Jans Glasno [rij] 36 het 20e + 21e graf ƒ 5,40 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1848.
000018481180Aan H.C. van Gelder no [rij] 11 eerste graf ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1848.
000018481180Aan Albert T. Miedema no [rij] 24 het 7e + 8e graf ƒ 5,40 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1848.
000018481180Aan Igle Jansma no [rij] 16 het 2e graf ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1848.
000018481180Aan Gerrit G. Koopmans no [rij] 10 het 15e + 16e + 17e + 18e graf ƒ 10,80 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1848.
000018481180Aan Ritske van der Wal no [rij] 37 het 17e graf ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1848.
000018481180Aan Armvoogden 16 rottingen ƒ 32,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1848.
000018481180Aan Fokke Dijkman 1 rotting ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1848.
000018491180Aan de erven van Harem de Vries en vrouw no [rij] 16 het 9e + 10e graf ƒ 5,40 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkoop van graven gedurende 1849.
000018491180Aan Sikke Jans Aagtjes no [rij] 15 het 15e graf ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkoop van graven gedurende 1849.
000018491180Rottingen: De weduwe Bogtstra 1 graf ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkoop van graven en rottingen gedurende 1849.
000018491180Rottingen: Frans Klazes Ferwerda erven ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkoop van graven en rottingen gedurende 1849.
000018491180Rottingen: De Armvoogden 12 graven ƒ 24,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkoop van graven en rottingen gedurende 1849.
000018491180Rottingen: De Diaconie 1 graf ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkoop van graven en rottingen gedurende 1849.
000018501180Aan Folkert Boermans twee graven zijnde het 11e + 12e graf van no [rij] 4 ƒ 5,40 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1850.
00001850118012 graven verhuur aan onderscheidene perzonen te zamen ƒ 24,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1850.
000018511180Aan Siert Pieters Hofman een graf zijnde het 16e van no [rij] 40 ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1851.
000018511180Aan Hillebrand van Gelder een graf zijnde het 1e van no [rij] 13 ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1851.
0000185111806 graven verhuurd aan onderscheidene personen ta zamen ƒ 12,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1851.
000018521180Aan de erven van Maaike Joekes Vellema 1 graf zijnde het 7e graf van no [rij] 16 ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1852.
000018521180Vanwegens 4 graven verhuurd aan de Armvoogden voor onderscheiden personen ƒ 8,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1852.
000018531180Aan Lieuwe H. Hesseling een graf zijnde het 19e graf van no [rij] 34 ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1853.
000018531180Vervolgens 12 graven verhuurd aan de verscheidene personen te zamen ƒ 24,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1853.
000018561180Aan Sieberen P. Riemersma een graf zijnde het 18e graf van no [rij] 26 ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1856.
000018561180Aan Jacob H. van der Jas een graf zijnde het 14e graf van no [rij] 31 ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1856.
000018561180Aan de vr[ouw] [van] P. van der Ark een graf zijnde het 19e graf van no [rij] 22 ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1856.
000018561180Aan de vr[ouw] [van] G.P. IJpma een graf verhuurd het 11e graf van no [rij] 21 ƒ 2,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1856.
000018571181 4 graven verkogt aan Tiete S. de Groot voor de zom van tien gulden en tachtig cente ƒ 10,80 Opm: Maakt deel uit van de ingeboekte Graven en Rottingen volgens een staat gedurende 1857.
000018571181Een graf verkocht aan Aant Jansma voor twee gulden zeventig cents. ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1856.
000018571181Een graf verkogt aan de doopsgezinde gemeente alhier voor twee gulden en zeventig cents ƒ 2,70 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1856.
000018571181Een graf verhuurd aan de Armvoogdij alhier voor vier gulden. ƒ 4,00 Opm: Maakt deel uit van de staat van verkochte Graven en Rottingen gedurende 1856.