Streekarchief Noordoost Friesland. Archief Doopsgezinde gem. Holwerd, Visbuurt en Ternaard
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
InvBlz
191117881244Betaalt aan Bocke Sapes weegens het ter aarde brengen van het lijk van de wiedu Saape Bockes [ = Seeske Boodes]3.0.0
191117881244Betaalt aan de meid van Ds. Hoekstra voor oppassen bi de wedu Saape Bockes.1.2.0
271217881245Betaalt aan Aebe Alberts wegens het maken van een doodvat voor Seeske Boodes.7.2.0
251217881246Betaalt aan Hittie Johannis wegens het waken en het bedienen in de sijkte van Seeske Boodes na haar dood het wassen en schoonmaken van haar goed en reis naar Wierum.10.2.12
190117891246Betaalt aan Pijtter Bockes wegens winkelwaar in de sijkte van Seeske Boodes als mede brandewijn bi haar dood.6.6.2
220517891248Betaalt aan de armvoogd Oene Folkerts herkomstig van een deling der goederen van wijlen Wijbe Eelties en zijn wedu. [= Maaike Harmens]8.5.12
0707178912411bBetaalt aan J. Stelwagen wegens verdient meesterloon aan de wedu Saape Bockes en de wedu Sipke Cornelis [= Antje Ulbes]13.8.0
2908178912413Betaalt aan Reinder Anders [= Aants of Arends] wegens het maken van een graf voor Maike Harmens en emmer en hopslaan.2.7.0
1710178912414Betaalt aan meester Jan, meisterloon voor de wedu van Wiebe Eeltjes.3.12.0
2611178912415Betaalt aan Berent Ronner wegens een vandel 8 guldens bier op de leed van Maike Harmens. 1.15.0
2202179012416Betaalt aan Jan Havinga wegens het huske legen van Maajke Harmens.0.8.0
2004179012417Betaalt vracht wegens het water naar de dokter voor Antie Ulbes [= wedu Sipke Cornelis]0.2.0
2104179012417Betaalt vracht wegens het water naar de dokter voor Antie Ulbes.0.2.0
0305179012418Betaalt aan Dokter Alstophuis wegens meesterloon voor de weedeu van Sipke Kornelis [= Antie Ulbes]9.10.0
0805179012418Betaalt voor een drank van de eeste marve [marre = mirre ??] meester [Snieester ?] gebrugt de weedeu Sipke Kornelis0.17.0
1705179012419Betaalt vragt voor bier op de leed van de weedeu Sipke Kornelis.0.7.0
1805179012419Betaalt aan Pieter Reinders weegens roggenbrood en nagtmaalsbrood voor de weedeu van Sipke Kornelis.19.0.0
2105179012419Betaalt aan Sijbe Rinses weegens winkelwaren die gehaald zijn voor de weedeu van Sipke Kornelis. 19.1.0
2205179012419Betaalt aan Eebe Alberts weegens twee doodvaaten een voor de weedeu van wijlen Eelties en een voor de weedeu van Sipke Kornelis.14.4.0
2205179012420Betaalt aan Durk Reitses voor schoon lappen voor de weedeu van Sipke kornelis.0.4.0
2205179012420Betaalt aan Reinder Anders weegens het maken van een graf voor de weedeu Sipke Kornelis en het bier aan huis.1.3.0
2205179012420Betaalt aan Gerrit Pieters voor schammels en planken op de leed van de weedeu Sipke kornelis.0,8,0
0206179012421Betaalt aan Hittie Johannis voor een laken en een hemd en een doek en het kleed over de kist van de weedeu Sipke Kornelis.4.0.0
0306179012421Betaalt aan Berent Brouwer voor gelevert bier op de leed van de weedeu Sipke Kornelis.3.3.0
0706179012422Betaalt aan Gerben Hilties voor geleverde winkel waaren op de begraffenisse van de weedeu Wijbe Eelties in het jaar 1789 en de weedeu Sipke Kornelis weegens winkelwaren in haar sikte en bij het afsterven.10.6.0
2807179012426Betaalt aan het kleed over de kist van Maijke Harmens en aamen [armen] geld van drie pondemaad land.1.9.0.
1910179012427Betaalt aan meister Jan wegens meesterloon over de wedu van Sipke Kornelis.5.14.0
1611179112439Betaalt aan Martje Sijmens wegens 12 dagen toezien op Reinkje Zijmens.3.12.0
0606179412477Betaalt aan F. van Slooten ciurecijn te Ternaard voor geleverde meedecijnen en meesterloon aan Eeltje Wijbes en deszelfs vrou en kinders.37.15.0
01011796124101Betaalt aan W.G. Alstorpies [Willem Gerard Alstorphius] weegens geleverd medecijnen ten dienste van de wedu van Hendrik Everts [= Ietje Franses] in het jaar 1794 en 1796.2.6.0
24091797124124Betaalt aan de dorpsregter J. Stelwagen voor het opseggen van het huis van Pieter Bockes wedu.0.4.0
26121797124126Betaalt aan Jan Klases voor de huisgeraden voor de wedu Pieter Bockes.82.7.0
19031798124151Betaalt aan J.J. Stelwagen weegens medezijnen en meisterloon aan de wed. Pijtter Bokkes. 3.14.0
01051798124153Betaalt aan J.J. Haima weegens reiskosten na Dockum weegens het overlijden van Akke Theckes.0.4.4
16031800124173Betaalt aan sektaares Anient voor een ares op de penningen van het boelgoed van wiellen Acke Tjaekes6.4.0
15031800124175Betaalt voor een drank van Luiwaarden den dienste van P. Bockes wedue.1.6.0
15031800124175Betaalt aan deverse persoonen voor het waaken bij de weedue van P. Bockes en de verdere benoordigheed.3.6.0
31031800124177Betaalt aan Folkert Hindriks voor …................ van een graaf. 0.14.0
01041800124178Betaalt voor Pieter Bockes wedu een doodvat.10.0.0
03041800124178Betaalt aan Goffe Luwes voor geleverd melk aan Pieter Bockes. 1.2.0
04041800124178Betaalt aan J.J. Bierma voor geleverd jeneever en een …...... etc. bij het aaf leegn van Piter B. wedu. 0.15.0
05041800124179Betaalt aan Johannes van der Mulen voor geleverde kleedeing en weinkel waaren aan het sterfhuis van Pieter Bockes wedu. 4.19.6
06041800124179Betaalt aan Goffe Klaases voor geleeverde winkelwaaren gebruikt bij de reekenge van 1799 en aan het sterfhuis van Pieter Bockes wedue. 4.10.8
06041800124179Betaalt aan S. Schumaaker gebruikt bij Piter Bockes wedue in het waaken bij deselve. 0.11.4
13041800124180Betaalt aan Pieter Hilties aan geleeverde winkelwaaren en kleeding aan Pieter Bockes weedue.6.18.8
14041800124180Betaalt aan Feike Pietters 2 gulden voor het gelag voor de buurmannen bij het te hof bringen van P. B. wedue en vier gulden en twee stuivers voor gedaane diensten bij de wedu P. Bockes. 6.2.0
24101800124181Betaalt aan Durk Tjerks het laaken over de kest van Pieter B. wedue. 0.8.0
08091803124211Betaalt aan J.J. Stelwagen weegens meesterloon van Atze Wilems. 5.16.0
28061802124227Betaalt aan Pieter Jans Kuiper weegens een nuiwe emmer en een sekreetvat voor de wed Hendrik Ewerts.4.8.0.
11091802124236Betaalt aan J.J. Stelwagen weegen meeswterloon voor de weedue Hendrik Eewerts.6.2.0.
11051803124246Betaalt aan Durk Stelwaagen zurig zijn te Holwerd weegens meesterloon aan de wedue Cornelis Piers. 3.12.0
09061803124251Betaalt aan J.J. Stelwagen weegens meesterloon aan Atze Willems. 9.18.0
19121788124A3Ontvangen wegens boelgoed gehouden ten sterfhuise van de weedu Saape Bockes in de kerkekaamer en heeft opgebracht suivergeld van aftrek der kosten van schrijven en roepen.63.2.8
2631789124A4Ontvangen van S. Visser weegens 2 silveren knopkes aan een kooper orijser van de weedu Sape Bockes.0.14.0
02081789124A7Ontvangen van het boelgoed van Maaike Harmens buitten de onkosten om en oproeppen en schreeven. 38.8.0
19031790124A9Ontvangen van het boelgoed [maijus] van de weedeu van Sipke Kornrelis buitten de onkosten op en omroeppen en schreeven. 43.15.0
2701180612548Betaald aan D. Hoogterp voor medecijnen geleverd aan Tjetske Watzes in den jaare 1801.6.2.0.
1302180612548Betaald aan de Fiscaal Jan Klaazes wegens een opzegging en in kragtstelling dies, van een kamer door Jan Ages bewoond.1.8.0
0605180612549Betaald aan D. Stelwagen wegens medicijnen geleverd aan Tjetske Watzes.1.2.0
0606180612551Betaald aan J. Stelwagen wegens geleverde medicijnen aan Atze Willems en Hendrik Everts wed. (= Ietje Franses )12.2.0
2406180612558Betaald aan Focke Klaazes te Dokkum wegens ton bier aan de buuren of de begraaffenis van IJttie Moei.1.16.0
2606180612558Betaald aan Folkert Hendriks wegens een graf gemaakt voor 't lijk vvan IJttie Moei.1.8.0
3108180612559Betaald aan Aebe Alberts wegens een doodkist geleverd voor 't lijk van IJttie Moei.10.0.0
0309180612559Betaald aan D. Stelwagen wegens verdiend meesterloon en geleverd medicijnen aan de wed. van Cornelis Piers (= Tjetske Watzes)11.19.0
3001180712564Betaald aan F. Gilbes als verdiend aan de gealimenteerden Jelte Willems en de wed. van Hendrik Everts (= Ietje Franses)37.14.0
0505180712565Betaald aan excuteur G.B. Sekema wegens een opzegging en in vrijdom eisen van een kamer door Taeke Pijtters wed (= Riemke Jans???? ) bewoond.1.8.0
0505180712565Betaald aan excuteur G.B. Sekema wegens een opzegging van een kamer door Sjoerd Joukes bewoond.0.4.0
2407180612574Betaald wegens aangaave van het overlijden van IJttie Moei.0.6.0
2507180612574Betaald aan Klaaske Weever wegens een graf voor 't lijk van IJttie Moei.0.14.0
2507180612574Betaald aan Maaike Cornelis wegens omzeggen en bedienen op de begraaffenis van IJttie Moei.0.12.0
2707180612574Betaald aan Durk Tjerks wegens het gebruik van een kleed over de kist van IJttie Moei.0.8.0
3105180712575Betaals aan de excuteur G.B. Sekema wegens het beslag doen op een kabiner van Taeke Pijtters wed. (= ) die zij verkogt had.0.4.0
03041809125112Betaald aan Aebe Alberts voor twee doodskisten.28.0.0
21061809125116Betaald aan D. Stelwagen aan meesterloon en medecijnen geleverd aann Atze Willems van de 8e van de sprokkelmaand (februari) tot de 11e van de grasmaand (april) 1809. 13.8.0
18071809125125Betaald aan J. Bierma wegens geleverde jenever op de kerkebek... julij 1808 En bij het versterven van Jelte Willems en Tiepke Annes. Beide gealimenteerde bij deze gemeente. 3.9.0
02101809125127Betaald aan Tietskmoei in haar ziekte 1.8.0 en aan de oppass aan dezelve in haar ziekte 0.14.02.2.0
26101808125129Betaald aan Tjepke Annes voor vier dagen dong strojen.1.16.0
26101808125129Betaald aan Tjepke Annes voor vier dagen dong strojen.1.4.0
10111808125129Betaald aan Tjepke Annes voor turf halen.0.3.0
20111808125130Betaald aan de buren voor het dragen van het lijk van Tjepke Annes.2.0.0
20111808125130Betaald aan Folkert Hendriks voor het grafmaken [van Tjepke Annes]1.8.0
20111808125130Betaald aan L. Cats voor het haalen en betaalen van een permissie biljet. {nodig voor het begraven van het lijk van Tjepke Annes]1.2.0
20111808125130Betaald aan P. IJpma voor een lijkkleed [van Tjepke Annes]0.12.0
20011809125130Betaald aan de exceteur wegens de boedel van Tjepkoom. 0.8.0
26011809125131Betaald aan G. Heeringa voor een permissie biljet ter begraving van Jeltom [= Jelte Willems]0.14.0
27011809125131Betaald aan Jan Tietes voor om zeggen [overlijden Jelte Willems]0.4.0
27011809125131Betaald aan de buren voor het dragen van het lijk van Jeltom [= Jelte Willems]2.0.0
27011809125131Betaald aan Klaaskemoei voor een lijkkleed [voor Jeltom]0.6.0
07021809125131Betaald aan Folkert Hendriks voor een graf voor Jeltom [= Jelte Willems]1.8.0
08031809125131Betaald aan de executeur wegens de boedel van Jeltom [= Jelte Willems]0.3.0
08051810125151Betaald aan D. Stelwagen wegens sedert van 24 okt 1809 gedane vijsijtes en geleverd medicijnen alles ten behoeve van Tjetske Watzes. 9.11.0
24071809125173Betaald aan Tjetskemoeij wegens onderhoud in haar ziekte. 1.10.0
21051806125A18Ontvangen wegens een zilveren oorijzer van IJtimoij. 3.0.0
31051806125A19Ontvangen van de excuteur G.B. Sekema wegens 't door hem beslag doen op een kabinet van Taeke Pijtters wed. door haar verkocht. Strekkende ons tot betaling in vermindering op een kamerhuur in de oude pastorij door haar bewoond. Verschenen de 12 mei 1807.29.0.0
11051808125A26Ontvangen van de erfgenamen van wijlen Wijtse Lieuwes huijsman onder Ternaard sijnde de penningen vaar aftrek van 't coloteraal. Het zuijver montant [bruto bedrag] van het legaat door Wijtse Lieuwes aan de Doopsgezinde gemeente vermaakt.444.4.0
03041809125A34Ontvangen van A. Joha wegens gemaakte boelgoed gelden gehouden in de kerkkamer van de meubelen van Tiepkom en Jelle Willems. 79.10.0
07061809125A39Ontvangen aan kamershuur van het huis door wijlen Sjoerd Joukes bewoond. 26.0.0
1603181212621Betaald aan B.D. Bokma wegens een rotting of lijk van Jelte Willems. [volgens de data base overleden 25 januari 1809 76 jaar oud]0-14-0
2911181212656Betaald aan Aebe Alberts meester Wagenmaker te Holwerd voor een doodvat ten behoefe het lijk Atze Willems Jaarsma gealimenteerd in desse gemeente.10-0-0
2812181212657Betaald aan Gosse Oeges Bergsma weegens veertig weeken weekgeld per week 15 stuivers. Voor geleverde goederen op de begraffenis van Atse Willems Jaarsma en een jakje aan Tjetske Watses. 19-12-10
1107181312667Betaald aan Tjepke Tyaekes Dockum voor een vier ton bier verbruikt ten begrafing van Atse Willems Jaarsma.2-6-0
2507181312669Betaald aan Johannes Gerks Bouma geleverde jenever bij het overlijden van Atse Willems Jaarsma. [dit is een deel van een rekening met meer posten]x
11051815126117Betaald aan D. Stelwagen wegens geleverde medisinen en gedane dinsten aan Tjeske Watse. 13-17-0
28091815126144Betaald aan H. Bergsma wegens geloste goederen uit de Bank van leening voor de wedu Antje Gerreit.10-4-0
06121815126145Betaald aan H. Bergsma wegens geloste goederen uit de Bank van leening engebring door de wedu. Antjie Gerreits als armeteerde der ons gemeente.11-17-2
12121815126146Betaald weegens het overbrengen van de goederen van de wedu. Antjie Gerreits na Tjitske Waasses [Watses] om daar ter boelgoed te hebben en verdere kosten daar van seinde.0-12-0
12121815126146Betaald van de wed. Aantje Gerreits weegens de belasting op het regt van successeie.0-4-0
10011816126147Betaald aan Sake Menneis weegens het ter aarde begraven van de wedu. Antj Gerreits als gealimenteerde.1-8-0
10021816126149Betaald aan H.H. [Bersma] Junior weegens de geleverde jenewer bei het bestellen en het in brengen van de keist van de wedu. Antjie Gerreits als gearmeteerde van dese gemeente. 0-12-0
01051816126153Betaald aan Douwe Reinders Weilenga weegens een geleewerde doodvat aan Antjie Pijters als gearmeteerde bei dese gemente. 14-0-0
03061817126185Betaald aan D. Stelwagen weegens geleevert meedesijnen aan de wedu. Tjetske Watses.3-0-0
25071818126218Betaald aan D. Stelwagen weegens geleverde medecinen aan de wedu. Cornelis Piers gealmeteerde.1-7-0
23061823126355Betaald aan dockter W. Feenstra wegens geleverde medecij. En gedaane diensten aan de wedu. van Cornelis Piers. 2-8-0
01021826126399Betaald aan Sake M. de Jong voor het graven van een graf voor Dieuwke Pieters. [Overl in 1810. Heel late rekening maar zie daarvoor blz 403 bij Wiegersma]1,40
03081826126405Betaald aan de armendirectie van den dorpe Holwerd voor kostpenningen en uitschotten bij de dood van Dieuke Pieters.17,38
08011827126418Betaald aan Sake M. de Jong weegens een rotting van Duike Pieters.2,00
30071827126425Betaald aan verschillende personen van het nagtwaken bij Tjeske Watses.8,30
16031828126440Betaald aan Sake M. de Jong wegens graf maken en een rotting voor Tjetske Watzes.3,40
25071828126446Betaald aan Hendrik Bergsma voor kiste kleed bij het begraven van Tjepke Watzes. 0,80
30071828126448Betaald aan W. Feenstra geneesheer en vroedmeester wegens geleverd mellezijnen aan Tjetske Watzes als gealimenteerde van gemelde gemeente.6,50
30071828126448Betaald aan D.R. Wielinga wegens het maken van een doodvat voor Tjetske Watzes als gealimenteerde.9,00
29011829126462Betaald aan Tis Ruids [Thijs Ruurds] wegens het omzeggen van het overleden van Frans Franses.0,25
29011829126462Betaald aan H. Bergsma wegens het kleed over het lik [van Frans Franses ] 0,30
26021829126463Betaald aan Sake Minnes de Jong wegens een gracht rotterig en het begraven van Frans Franzes. 3,50
01031829126463Betaald aan Douwe Wielinga wegens een doodvat te behoefe voor Frans Franses.9,00
3012181212643Ontvangen van Jan Klaasez van Dockum van verboelgende goeden van Wijlen Atse Willems Jaarsma. 1-8-0
12121815126134Ontvangen van B. IJpma weegens boelgoeds gelden van de wed. Aantje Gerreits wegens haar nagelaatenne muebelen en huisgeraden.35-0-0
03051816126136Ontvangen van P. H. Koopmans weegens een selweren oorijser nagelaten van de wedu Antje Gerrets als gealimenteerde.3-8-0
03051827126410Ontvangen van Jan Tjetses de Krujer weegens een half sleten bed van Dieuke Pieters.8,00
12051828126434Ontvangen van B. IJpma met aftrek van kosten wegens opbrengsten van boelgoeds goed van Tjetske Watzes.8,70