Streekarchief Noordoost Friesland. Archief Herv. Kerk Hantum
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
Inv nr 052 niet doorgenomen, moeilijk leesbaar.
InvBlz
161217480532OntOntvangen door de diaken Limme Douwes zijn vrou van Rinske Kristiaans kleren verkogt aan Geert Jans een jakje 2.0.0 Een jakje en overmouwen 1.0.0 Een relijf 1.15.0 Een bonte schorteldoek 1.2.0 5 . 17 . 0
161217480532OntNog ontvangen van Klaas Heixan te Dokkum wegens Rinske Kristiaans een silveren oorijser, een paar gaspen, een klein gouden kroontje met oude corlinne karaalen te samen 8.3.88 . 3 . 8
100917480533BetAan Hans Folkerts en Albert Beerns wegens een dootkiste gelevert daar Rinske Kristiaans in komen is. 7 . 0 . 0
100917480534BetAan Tjietske Lolkes wegens vertering van Rins Kristiaans doodkiste aan haar huis en linnen en geern tot het bed en boter en kees op de leed. 5 . 16 . 0
290517490535BetAan de weduwe van S. Osinga wegens gelevert bier gebruikt op de begraffenisse mr. Kristiaans dogter.4 . 8. 0
050617490538BetAan Lammert Jans wegens gelevert kleinbrood op de begraffenisse van Rinske Kristiaans.2 . 12 . 0
2411174805314BetAan Jan Minnes van het graf te maken daar Rinske Kristiaans in komen is.0 . 18 . 0
0303174905315BetAan huisvesting van een half tonne bier op Rinske Kristiaans begraffenisse.0 . 10 . 0
1711174905318BetDen 17 november is Rinske Kristiaans in den Here gerust doen hebben wij daar bij gedaan een hemd en een laaken een laaken voor Fokel Hoites haar eigen gebruik.4 . 16 . 0
2811174905318BetUitgegeven van een jakje dat in de lombert stonde van Rinske Kristiaans.0 . 17 . 0
2811174905318BetUitgegeven aan vragt van het bier op Rinske Kristiaans leed.0 . 4 . 0
1011175005328BetAan Elisabet Scails weegens verteering dat geweest is op het keist besteeden van Wikkein Durks [gehuwd met Wietse Sietses] en het afleggen.2 . 12 . 0
2101175105328BetAan Doctor Osinga weegens gelevert bier op Wikkien Durcks [gehuwd met Wietse Sietses] begraffenisse.1 . 16 . 4
1511175005336BetAan Kaakmoi Sijtse wegens het boelgoeds roepen en omseggen van wijkjen Durks [gehuwd met Wietse Sietses] begraffenisse0 . 3 . 0
1911175005336BetAan Albert Jans wegens vragt wijkjen Durks [gehuwd met Wietse Sietses] kledinge.0 . 3 . 0
2401175105336BetAan Jan Tunnis [gehuwd met Wietse Sietses] wegen huisvestinge van een varndel bier dat gebruikt is op Wijkjen Durks begraffenisse.0 . 12 . 0
0602175105336Bet Aan Jan Meines wegens het graf maken daar Wijkjen Durk [gehuwd met Wietse Sietses] in gekomen is.0 . 18 . 0
0411175605386OntOntvangen weegens boelgoed van Jan Minnes [gehuwd met Baukje Jans] goed.17 . 16 . 8
0812175605386OntOntvangen van Klaas Crans tot Dockum weegens het verwisselen van een silveren plaatie van Jan Minnes [gehuwd met Baukje Jans]0 . 4 . 0
0711175705397BetAan Reitse Neeris weegens het overdragen van Jan Minnes goed en schoon maaken ent staan van 't lijk en het uitheemelen van Geeltie kamer. [gehuwd met Baukje Jans]1 . 10 . 0
1011175705398BetAn Trintie Bock weegens geleeverde kleinbrood op de begraffenisse van Jan Minnes [gehuwd met Baukje Jans]2 . 13 . 4
2310175705398BetAan Pieter Daniels weegens een doodvat voor het lighaam van Jan Minnes [gehuwd met Baukje Jans]7 . 0 . 0
2601175805398Bet Aan T. Osinga weegens geleeverde bier op de begraffenisse van Jan Minnes.[gehuwd met Baukje Jans]4 . 8 . 0
1805175805399BetAan Jelke Hindriks weegens een koekpanne [gehuwd met Baukje Jans] en hansels aan het doodvat van Jan Minnes1 . 17 . 0
13111757053105Bet Aan Jetske Lolkes weegens het kleed over het lijk van Jan Minnes[gehuwd met Baukje Jans]0 . 6 . 0
14111757053105BetAan Jan Sijbrens weegens vragt van bier en kleinbrood en twee briefen weegens de begraffenisse van Jan Minnes [gehuwd met Baukje Jans]0 . 7 . 8
19111757053105BetAan Fooke Tjallings weegens het graf maaken daar het lighaam Jan Minnes [gehuwd met Baukje Jans] in gelegd is. 0 . 18 . 0
25031759053111OntOntfangen aan suver geld dat in Fokel Hoites boelgoed gemackt is dit blekt uit het boelgoeds reegester.3 . 13 . 0
07071761053123BetAan Hendrik Jans Hospes tot Hantum vant maken van Hendrikje Jans [gehuwd met Watse Hendriks] graf en de fertering van de kiste.3 . 8 . 8
08071761053123BetAan Albert Beerns van het maken van een dootvat voor Hendrikje Jans [gehuwd met Watse Hendriks]12 . 0 . 0
08071761053123BetAan Tjepke Osinga voor geleverd bier op de begravenis van Hendrikje Jans.3 . 10 . 0
17071761053123BetAan Pijter Gijsberts aan brood en klijnbrood genoten van de wdu van Bern Jakobs een gulden en kliojnbrood op de leed van Hendrikje Jans [gehuwd met Watse Hendriks] twee guld fier stu.3 . 4 . 0
23081761053124BetAan Ale Rienks van huiswesting en bedienen van Hindrikje Jans [gehuwd met Watse Hendriks]4 . 0 . 0
04101761053124BetAan Jelke Hendiks het ijserwerk aan Hendrikje Jans [gehuwd met Watse Hendriks] kiste.1 . 12 . 0
05071761053132OntOntfangen van het boelgoed van Hendrikje Jans wdu Waatse Hendriks vrij geld. 166 . 6 . 0
09031764053133OntOntvangen wegens 't boelgoet van Vokeltje Hoites.8 . 5 . 8
09031764053133OntNog ontvangen wegens een oud orijser.4 . 7 . 8
17031764053138BetAan Reise Neeris wegens een graf voor 't lighaam van Vokeltje Hoites en andere gedane diensten.2 . 8 . 8
25031764053138BetAan Tjieke Lolkes wegens verteringe bij 't kiste besteden van Vokeltje Hoites en andere geleverde goederen aan haar en op de leed.12 . 18 . 12
27031764053138BetAan Janke Pijtters wegens sestien weken cospinningen van Vokeltje Hoites en andere geleverde goederen op de leed.23 . 16 . 0
05041764053138BetAan T. Osenga wegens gelevert bier op de begraffenisse van Vokeltje Hoites.3 . 10 . 0
11041764053139BetAan Albert Beernts wegens een doodkiste voor Vokeltje Hoites.7 . 0 . 0
27041764053139BetAan Pijtter Gijsberts wegens gelevert klienbrood op de leed van Vokeltje Hoites.3 . 10 . 0
11111766053160BetAan Jan Sijbrens voor een muts voor Aate Gerrijts [Gehuwd met Teetske …] en vragt van 't leedbier.0 . 8 . 4
20051766053160BetAan Teetske Ates [Teetske de vrouw van Ate Gerrits] aan kleinbrood op het kistbestheden [van Ate Gerrits]0 . 6 . 0
20011767053160BetAan Romkmoi gegeeven aan kleinbrood op het kist bestheden [van Ate Gerrits gehuwd met Teetske …]0 . 12 . 0
15031767053161BetAan Akke Teekes betaalt van brandewijn op het kiste maken van Ate Gerrits gehuwd met Teetske …]1 . 10 . 0
12051767053161BetAan Gerrijt Ates weegens zijn moeders huisraad na Ternaard te bringen [na overlijden van Ate Gerrits gehuwd met Teetske ….]0 . 17 . 0
16071766053163BetAan Pijter Gisberts voor klienbrood op de leed van Aate Gerrijts [Gehuwd met Teetske …]4 . 0 . 0
02111766053163BetAan Reitse Neeres weegens graf maken van Aate Gerrijts [Gehuwd met Teetske …]1 . 10 . 0
20111766053163BetAan T. Osinga wegens bier op de begrafenis van Aate Gerrijts [Gehuwd met Teetske …]3 . 10 . 0
14071766053163BetAan Albert Beerns weegens een doodkist voor Aate Gerrijts [Gehuwd met Teetske …]7 . 0 . 0
08051777053203BetAan Geerit Aates voor een jaar kost penningen met het liklaaken [lijklaken] en brandeweijn bij het sterve van de wed. van Aate Geerrits [Gehuwd met Teetske ….]81 . 12 . 0
25051777053203BetAan Reijtze Neris voor het maaken van het graf voor het lighaam van Aate Geerits wed [Teetske ….] met het leedseggen en roepen bij het boelgoed. 2 . 6 . 0
26051777053204BetAan Bouke Watses wegens geleverd goed aan de wed. van Aate Geerits [Teetske ….] en boter op deselve leed. 15 . 18 . 0
06061777053204BetAan Arent van der Leij wegens tonne bier op d eleed van Aate Gerritswed [Teetske .. …] 2 . 13 . 0
09061777053204BetAan Ake Taekes wegens huiswesting van de begrafenis van Ate Gerrits wed. [Teetske …] en vertering en huisvesting bij het bolgoed van voorschreven wed. haar goederen. 3 . 10 . 0
14051777053207BetBrengt de rendant voor uitgaaf op de leed van Aate Geerits wd. [Teetske …] aan klijn brood.1 . 4 . 0
14051777053207BetBrengt de rendant voor uitgaaf op de leed van Aate Geerits wd. [Teetske …] aan kees.0 . 12 . 0
14051777053207BetBrengt de rendant voor uitgaaf op de leed van Aate Geerits wd. [Teetske …] aan thee en kandij.1 . 3 . 8
14051777053207BetBrengt de rendant voor uitgaaf op de leed van Aate Geerits wd. [Teetske …] nog roge brood.0 . 3 . 4
12111777053211BetAan S. Rosier wegens geleverde medicijnen en gedane diensten in de doodsijkte van de vrouw van Claas Ewerts [Riemke Liepkes]8 . 4 . 0
18061779053220BetAan Johannes Durks voor sijn gedan moeite van het boelgoed Akke Tekes.1 . 8 . 0
14061784053242OntOntv van boelpenn van de meubelen van Jan Teunis wed [Antje Pieters]33 . 8 . 0
31051784053243BetAan Bodes Jans wegens een doodvar van 1 duims hout voor wjlen Antje Pijters [gehuwd met Jan Teunis]11 . 0 . 0
31051784053243BetAan Auke Cornelis wegens een mengelen brandewijn en # suiker bij 't kist besteden van voorz[chreven] Antie Pijters [gehuwd met Jan Teunis]1 . 6 . 0
31051784053243BetAan Marten Hendriks wegens het maken van een graf en 't op en afnemen van een steen op 't zelve voor voorz[chreven] Antje Pijters [gehuwd met Jan Teunis]3 . 8 . 0
06081784053244BetAan Bartel Martens wegens ijzerwerk aan de doodkiste van wijl. Jan Teunis wed [Antje Pieters]1 . 12 . 0
19061784053248BetAan Joost Jans voor 't halen van 't goed van wijl Jan Teunis wed [Antje Pieters]0 . 14 . 0
06061789053276BetAan Hendrik Durks wegens huisvestinge van 't leedbier van Ruurd Feddes [gehuwd met Trijntje Teunis] [betref overlijden Trijntje Teunis]0 . 6 . 0
19051796053323BetAan Ate Jans wegens een geleverd doodvat voor Sijtzke Clases [dochter van Klaas Everts en Riemke Liepkes]15 . 0 . 0
23051796053323BetAan Jan Jansen wegens geleverd ijzerwerk aan 't doodvat van Sijtzke Clases [dochter van Klaas Everts en Riemke Liepkes]3 . 0 . 8
25051796053324BetAan Marten Tjipkes wegens geleverd brood klein brood op de leed en kistbesteden van Claas Ewerts [gehuwd met Riemke Liepkes] dogter [Sietske Klases]8 . 4 . 2
31051796053324BetAan Harmke Reitzes wegens arbeiden en andere diensten aan het sterfhuis van Claas Ewerts [gehuwd met Riemke Liepkes] dogter [Sietske Klases]3 . 3 . 0
19031789053359BetAan S. Rosier wegens het schrijven en verkopen bij boelgoed van de inboelen en huisgeraden van Ruurd Feddes en zijn wijlen huisvrouw Trijntje Teunis op den 13 feb. 1789.6 . 0 . 0
21031789053360BetAan Tjalling Watses wegens geleverde kees en jenever in 't boelgoed [van Ruurd Feddes en zijn wijlen huisvrouw Trijntje Teunis]2 . 10 . 0
21031789053360BetAan Reitze Neeres wegens 't roepen van en in 't boelgoed in de doodschuld [van Ruurd Feddes en zijn wijlen huisvrouw Trijntje Teunis]1 . 0 . 0
00001789053362OntOntvangen van de kledinge van wijlen Trijntje Teunis [gehuwd met Ruurd Feddes] in 't boelgoed verkogt op den 13 feb 1789.36 . 13 . 0
16021789053362BetAan Reitze Neeres doodgraver te Hantum wegens 't grafmaken en begraven van wijlen Trijntje Teunis [gehuwd met Ruurd Feddes] 1 . 8 . 0
19021789053362BetAan de wed T. Osinga wegens 3/8 ton 8 guld bier op de leed [van Trijntje Teunis gehuwd met Ruurd Feddes]2 . 14 . 0
19021789053363BetAan Wijbren Rinderts wegens vijf pond butter geleverd op de leed [van Trijntje Teunis gehuwd met Ruurd Feddes]1 . 18 . 12
19021789053363BetAan Claas Ewerts wegens 't leed zeggen en andere diensten [betreft overlijden Trijntje Teunis gehuwd met Ruurd Feddes]2 . 6 . 0
24021789053363BetAan Otte Jans wegens een geleverd doodvat voor 't lijk van wijl. Trijntje Teunis [gehuwd met Ruurd Feddes]15 . 0 . 0
06031789053363BetAan Tjipke Martens wegens geleverd kleinbrood op de leed [van Trijntje Teunis gehuwd met Ruurd Feddes]4 . 0 . 0
06031789053363BetAan Folkert Claases wegens geleverd kleinbrood bij 't kistbesteden en op de leed [van Trijntje Teunis gehuwd met Ruurd Feddes]5 . 15 . 0
06031789053364BetAan Albert Sjerps wegens geleverde winkelwaren bij 't versterven en de leed van wijlen Trijntje Teunis [gehuwd met Ruurd Feddes]4 . 15 . 0
12031789053364BetAan Jan Martens wegens geleverd ijzerwerk aan 't doodvat van wijlen Trijntje Teunis [gehuwd met Ruurd Feddes]3 . 0 . 0
01061789053364BetAan Sijtze Jelles wegens kledinge en een laken om 't doode lijk van voorz [Trijntje Teunis gehuwd met Ruurd Feddes]6 . 8 . 12
00001789053365OntOntvangen van de klederen en meubelen van wijlen Ruurd Feddes [gehuwd met Trijntje Teunis] bij boelgoed bij gerede gelde verkogt op den2 junij 1789 volgens boelgoed boekje hier annex. 35 . 8 . 8
09061789053365BetAan Reitze Neeres wegens 't graf maken en begraven van wijl. Ruurd Feddes [gehuwd met Trijntje Teunis] en 't roepen van en in 't boelgoed.2 . 2 . 0
11061789053365BetAan Dr, A.H. Van Poutsma wegens 3/8 ton bier op de leed gebruikt [van Ruurd Feddes gehuwd met Trijntje Teunis]2 . 13 . 0
12061789053366BetAan Albert Sjerps wegens een geleverd op hoog doodvat voor wijlen Ruurd Feddes [gehuwd met Trijntje Teunis] als voor coffij en suiker bij 't maken in gebruik als ook huur van tafels en schammels op de leed.16 . 2 . 0
12061789053366BetAan Jan Martens wegens geleverd ijzerwerk aan voors[chreven] doodvat en 6 bollen butter op de leed [van Ruurd Feddes gehuwd met Trijntje Teunis]4 . 6 . 0
12061789053366BetAan S. Rosier wegens geleverde medicinen en gedane diensten in de doodsijkte van Ruurd Feddes [gehuwd met Trijntje Teunis]13 . 5 . 0
12061789053366BetAan Rinse Gerbens wegens vermeerdering van kostgeld en 't staan van 't lijk van Ruurd Feddes [gehuwd met Trijntje Teunis] en voor 't wasschen en schoonmaken van 't goed en voor de begravenisse en 't boelgoed.10 . 0 . 0
15061789053367BetAan Folkert Claases wegens geleverd leed kleinbrood op deszelf leed [van Ruurd Feddes gehuwd met Trijntje Teunis]4 . 13 . 8
15061789053367BetAan Tjipke Martens wegens geleverd kleinbrood en butter bij 't kistbesteden van Ruurd Feddes [gehuwd met Trijntje Teunis]1 . 13 . 0
15061789053367BetAan Claas Ewerts wegens leed zeggen van Ruurd Feddes [gehuwd met Trijntje Teunis]1 . 10 . 0
16061789053367BetAan Sijtze Jelles wegens geleverd kleed [over de kist] en winkelwaren voor Ruurd Feddes [gehuwd met Trijntje Teunis]11 . 18 . 8
19061789053367BetAan S. Rosier weegens 't schrijven in 't boelgoed van Ruurd Feddes [gehuwd met Trijntje Teunis]1 . 15 . 0
11081808054107BetAan Otte Jans wegens een plat doodvat voor Klaas Everts [gehuwd met Riemke Liepkes] tot laste van de diakonie.13 . 0 . 0
18081808054108BetAan Evert Klazes wegens geleverde goederen bij de begravenis van Klaas Everts [gehuwd met Riemke Liepkes] als mede de uitgeschotene penningen. 4 . 8 . 0
29081808054108BetAan Fokke Klazes wegens geleverd bier bij de begravenis van Klaas Everts [gehuwd met Riemke Liepkes]2 . 1 . 0
29081808054108BetAan Jan Jansens wegens 't geleverd ijzerwerk aan het doodvat van Klaas Everts [gehuwd met Riemke Liepkes]2 . 18 . 0
29091808054108BetAan Teunis Jans wegens 't maken en slegten van 't graf van Klaas Everts [gehuwd met Riemke Liepkes]1 . 12. 0
01121808054109BetAan Marten Tjepkes wegens het leedbier bij de begravenis van Klaas Evetrs [gehuwd met Riemke Liepkes] geleverd.6 . 2 . 0
23061809054111BetWegens 't maken van een doodvat voor Neerus Reitzes lijk.3 . 0 . 0
23061809054111BetAan P. Helder wegens geleverde planken [voor het doodvat] tot bovengemeld lijk [van Neerus Reitzes]11 . 8 . 8
23061809054112BetAan K. Eskes excenteur te Dokkum wegens geleverde goederen bij het lijk van Neeris Reitzes als 't laken een hembd en tevens ook, voor de moeite en 't bestellen daar van.5 . 2 . 0
28061809054112BetAan Marten Tjepkes wegens het leedbrood bij de begravenis van Neeris Reitzes geleverd.7 . 18 . 0
30061809054112BetAan Jan Jansens wegens geleverd ijzerwerk aan het doodvat van Neeris Reitzes.3 . 5 . 0
01091809054113BetAan Teunis Jans wegens 't maken en slegten van 't graf van Neeris Reitzes.3 . 0 . 0
05091809054113BetBetaald aan onkosten van het lijk van Neeris Reitzes.19 . 0 . 0
25071810054138BetAan Hidde Teekes diaken te Ternaard wegens een rotting voor het lijk van Henke Pieters [gehuwd met Rinse Pieters]1 . 8 . 0
25071810054138BetAan Nanne Lieuwes een grafmaker te Ternaard wegens 't grafmaken van het lijk van Henke Pieters [gehuwd met Rinse Pieters] en 't slegten van hetzelfde.1 . 14 . 0
11101810054139BetAan Jan Kornelis wegens een half mengelen brandewijn gebruikt bij het inbrengen van de kist voor het lijk van Henke Pieters [gehuwd met Rinse Pieters] 0 . 11 . 0
20101810054140BetBetaald voor een sommatiebiljet van het lijk van Henke Pieters [gehuwd met Rinse Pieters] 0 . 6 . 0
25101810054140BetAan Durk Gerbens wegens het kleed over de kist van Henke Pieters [gehuwd met Rinse Pieters] gebruikt.0 . 14 . 0
24021811054140Bet Aan P.J. Bakker mr bakker te Ternaard wegens 't leedbrood bij de begravenis van Henke Pieters [gehuwd met Rinse Pieters] 3 . 4 . 0
06041811054141BetAan Murk Pieters Meter wegens geleverd ijzerwerk aan de kist van Henke Pieters [gehuwd met Rinse Pieters] 2 . 18 . 0
22051811054142BetAan B.W. Wiegersma wegens een doodvat voor Henke Pieters [gehuwd met Rinse Pieters] 15 . 0 . 0
23051811054142BetAan Sijtze Hansma wegens geleverd bier bij het versterven van Henke Pieters [gehuwd met Rinse Pieters] 1 . 15 . 0
06061811054142BetAan Jan Jansens wegens geleverd ijzerwerk aan het doodvat van Jouke Jans en aan het diaconiehuis. 3 . 10 . 8
04071811054143BetAan secretaris A. Joha wegens een permissie biljet ter begraving van het lijk van Henke Pieters [gehuwd met Rinse Pieters] 0 . 6 . 0
04071811054143BetAan Gosse Durks wegens vracht van ton bier bij de begraving van Henke Pieters [gehuwd met Rinse Pieters] gebruikt.0 . 2 . 0
27051812054152OntOntvangen wegens nagelatene goederen van Bote Durks bij wege van boelgoed.37 . 15 . 8
27051812054152OntOntvangen wegens nagelatene goederen van A. H. Westra en Jeltje Pieters bij wegen van boelgoed verkocht zijnde voor de diaconie voor haar aandeel zuiver.62 . 1 . 12
27051812054153OntOntvangen wegens nagelatene goederen van Tjaltje Fetzes bijwegen van boelgoed verkocht zijnde.52 . 14 . 12
25061813054160BetAan .. T. Hillinga wegens geleverd leedbrood op de begravenis van Bote Durks Kok.10 . 8 . 0
28061813054160BetAan Teunis Jans de Vries wegens 't maken van een graf voor Bote Durks en 't slegten van hetzelve als mede de huisvesting van de buren om bier te drinken.2 . 6 . 0
05071813054160BetAan S.A. Ferwerda wegens een doodvat voor Bote Durks en het leedgoed bij dezelfs begravenis gebruikt.8 . 18 . 0
11071813054160BetAan J.J. Faber wegens geleverd ijzerwerk aan de kist van Bote Durks en dan nog 25 dek en 25 schotspijkers. 4 . 8 . 8
20091813054161BetAan M.F. Hillinga de Vries wegens geleverd leedbrood bij de begravenis van Jeltje Pieters [gehuwd met Albert Harmens Westra] en Tjaltje Fetzes als mede voor een Fles jenever bij het kist inbrengen van Jeltje Pieters.7 . 18 . 0
21091813054161BetAan W.I. Idzardi wegens geleverde boter en kaas op de begravenis van Bote Durks Kok en Tjaltje Fetzes.4 . 14 . 10
22091813054162BetAan T. Fockes Osinga wegens geleverd bier bij de begravenissen van diaconiearmen.3 . 19 . 0
22091813054162BetBetaald aan dezelven [T. F. Osinga] wegens geleverd bier als voren [bij de begravenissen van de diaconiearmen]3 . 6 . 0
24091813054162BetAan Teunis Jans de Vries wegens het tafeldienen bij de begravenissen der diaconiearmen het schoonmaken der kleederen en het grafmaken en slechten van Jeltje Pieters [gehuwd met Albert Harmens Westra] en Tjaltje Fetzes.8 . 6 . 8
27091813054163BetAan S.A. Ferwerda wegens een geleverd doodvat voor Tjaltje Fetzes.9 . 0 . 0
26091813054163BetAan J.J. Faber wegens geleverde kistijzerwerken voor de diaconiearmen.8 . 18 . 0
08091813054165BetAan Jan Folkerts wegens het bekend maken van het overlijden van Tjaltje Fetzes.1 . 0 . 0
23121813054173BetAan Tjalling Watzes Kamstra wegens achterstallige schulden van Tjaltje Fetzes.5 . 0 . 6
24121813054173BetAan Otte Jans Hendiks Bouma wegens een geleverd doodvat voor Jeltje Pieters [gehuwd met Albert Harmens Westra] 8 . 10 .
09061814054176BetAan Sijtze Jelles de Meer wegens huur van het kleed over de kisten van de lijken van Albert Harmens en Jeltje Pieters, Bote Durks en Tjaltje Fetzes van ieder 6 stuivers. 1 . 4 . 0
30111817054219BetAan A.H. Braaksma wegens grafmaken en slegten van het lijk van Marten Jakobs Wiersma.3 . 0 . 0
05011818054219BetAa. S.A. Ferwerda wegens gelevrerd hout en arbeidsloon aan de diaconie en een geleverd doodvat voor het lijk van M.J. Wiersma.17 . 2 . 0
23041818054220BetAan W.T. Kamstra wegens geleverde kaarsen in de kerk benevens geleverde winkelwaren bij de begravenis van M.Jakobs gebruikt.28 . 9 . 8
06051818054220BetAan J.J. Postma wegens een geleverd ijzerwerk aan het doodvat van M. Jakobs enz.3 . 0 . 0
09041818054223BetAan S. Jelles wegens het gebruik van het kleed over de kist voor het lijk van M. Jakobs.0 . 12 . 0
17071821054248BetAan K. Vlint wegens geleverd brood aan de armen en klein brood tot de begravenis van Baukje Gerbens [gehuwd met Paulus Pieters Hiemstra]28 . 13 . 2
17071821054248BetAan S.A. Ferwerda voor een doodkist tot het ligchaam van wijlen Baukje Gerbens en het leedgoed tot de begravenis [gehuwd met Paulus Pieters Hiemstra]11 . 16 . 0
17071821054248BetAan IJ. J. Stienstra wegens ijzerwerk tot de evengenoemde doodkist [van Baukje Gerbens gehuwd met Paulus Pieters Hiemstra] 2 . 4 . 0
21071821054248BetAan W.T. Kamstra voor geleverde goederen bij het versterven en de begravenis van wijlen Baukje Gerbens.3 . 17 . 8
04061822054250BetAan T.G. Boersma wegens het maken en slegten van het graf van Baukje Gerbens [gehuwd met Paulus Pieters Hiemstra] als mede voor het omroepen van het daar plaats gehad hebbende boelgoed.1 . 16 . 0
06061822054251BetAan T.F. Ozinga wegens geleverd bier bij de begravenis van wijlen Baukje Gerbens [gehuwd met Paulus Pieters Hiemstra]2 . 6 . 0
20091821054253BetAan J.S. Van der Meer voor het gebruik van een kistkleed bij de begravenis van Baukje Gerbens [gehuwd met Paulus Pieters Hiemstra]0 . 6 . 0
15061821054253BetAan R.J. Brandsma wegens gedane diensten bij P.P. Hiemstra bij het overlijden van deszelfsvrouw [Baukje Gerbens]0 . 16 . 0
12121822054256OntOntvangen van H.M. Van Dijk wegens de begraffenis van T.J. De Vries 12 . 16 . 0 Nog voor het overgeblevene leedgoed 2 . 8 . 815 . 4 . 8
31011823054256OntOntvangen vam K.T. Rinsma wegens onderhoud van P.P. Hiemstra voor 33 weken per week 6 stuivers 6 . 12 . 0 Voor het ophoogsel op de kist 0 . 18 . 8 Voor leedbrood 1 . 10 . 0 [Ophoogsel de grond die op het graf bovengronds ligt soms met een zwart houten raamwerk met kleed er overheen]9 . 0 . 8
11031823054257OntOntvangen vab Boukje Gerbens [gehuwd met P.P. Hiemstra] voor de bijbel van haar grootmoeder die zij gekogt had van G. Hannema.7 . 0 . 0
14061823054257OntOntvangen van van Douwen mr zilversmidt te Dokkum voor de haakjes van wijlen P.P. Hiemstra [gehuwd met Baukje Gerbens]3 . 12 . 0
15061823054257OntOntvangen van mr T.P. Van der Ploeg voor de goederen van P.P. Hiemstra [gehuwd met Baukje Gerbens] door hem gekogt.18 . 3 . 0
14011823054265BetAan J. F Witteveen voor het aldaar beredden van het lijk van wijlen J.K. Havinga [gehuwd met Akke Jans] 4 . 8 . 0
29011823054265BetAan T.G. Boersma wegens het maken en slegten van 2 graven voor J.K. Havinga [gehuwd met Akke Jans] en P.P. Hiemstra [gehuwd met Baukje Gerbens]3 . 4 . 0
01021823054265BetAan O.J. Bouma wegens twee geleverde doodkisten voor J.K. Havinga [gehuwd met Akke Jans] en P.P. Hiemstra [gehuwd met Baukje Gerbens]20 . 0 . 0
17021823054265BetAan K. Velink voor geleverd leedbrood bij de begravenisse van T.J. De Vries en P. P. Hiemstra [gehuwd met Baukje Gerbens]16 . 6 . 0
07031823054266BetAan G.S. Vellema voor 60 # schaapsvlees en voor het halen van het lijk van P. P. Hiemstra [gehuwd met Baukje Gerbens]14 . 0 . 0
21031823054266BetAan IJ. J. Stienstra voor drie kiste ijzerwerken ten behoeve van de kisten voor T. J. de Vries, J.K. Havinga en P.P. Hiemstra.7 . 12 . 0
22031823054266BetAan S.A. Ferwerda voor een doodkist geleverd ten behoeve van wijlen J.K. Havinga.10 . 0 . 0
09051823054266BetAan P.A. Westra wegens de verteering bij het versterven van T.J. De Vries.1 . 10 . 0
20051823054267BetAan T.F. Osinga voor een half tonne bier gebruikt bij de begravenis van T.J. De Vries.2 . 0 . 0
31121823054268BetAan G.J. Damstra wegens voor vier weken [kostgeld] van gettje Fetzes. Noch betaald aan evengenoemde wegens onkosten betrekkelijk het sterfgeval van Gettje Fetzes. Wegens een liefdegaaf.29 . 10 . 4
21121822054271BetBetaald wegens het versterven van T.J. de Vries voor leedzeggen 15 stuivers, voor het kistkleed 6 stuivers, voor tafel dienen 5 stuivers, voor het gebruik van schammels en banken 14 stuivers. 2 . 0 . 0
16011823054271BetAan 12 personen die Jan Kornelis [ J.K. Havinga [gehuwd met Akke Jans] hebben begraven.3 . 12. 0
25011823054271BetAan 12 personen die P. P. Hiemstra [gehuwd met Baukje Gerbens] hebben begraven.
28011823054271BetAan R.J. Bransma wegens het aan huis hebben van de vrienden van wijlen P. P. Hiemstra [gehuwd met Baukje Gerbens] bij gelegenheid van zijner begravenis.1 . 10 . 0
29011823054271BetAan Tjitske Siebrens voor het gebruiken van het kistkleed tot 2 begravenissen [Jan Kornelis Havinga en Paulus Pieters Hiemstra]0 . 12 . 0
29011823054271BetDe rendant brengt voor uitgaaf voor het halen van Jan Kornelis [gehuwd met Akke Jans] zijn nagelatene goederen.1 . 13 . 0
14021824054272BetDe rendant brengt voor uitgaaf wegens het halen van het lijk van P.P. Hiemstra [gehuwd met Baukje Gerbens] benevens het halen van zijne nagelatene goederen en het houden van het boelgoed.3 . 4 . 0
03121824054276OntOntvangen zijnde de opbrengst van het boelgoed wegens huismeubelen van Lolke Gerbens [gehuwd met Trijntje Tietes Kamstra]86,20
11011825054276OntOntvangen van de kinderen van Lolke Gerbens [gehuwd met Trijntje Tietes Kamstra] wegens kosten van de begravenis en het ophoogsel van de kist voor het lijk van wijlen Trijntje Tietes. [Ophoogsel de grond die op het graf bovengronds ligt soms met een zwart houten raamwerk met kleed er overheen] 8,00
18111825054277OntOntvangen van de kinderen van Lolke Gerbens [gehuwd met Trijntje Tietes Kamstra] wegens kosten van de begravenis van genoemd persoon benevens het bedrag van een ophoogsel op deszelfs kist. [Ophoogsel de grond die op het graf bovengronds ligt soms met een zwart houten raamwerk met kleed er overheen] 7,85
18111825054277OntOntvangen wegens nagelatene goederen door Lolke Gerbens [gehuwd met Trijntje Tietes Kamstra] ….......39,50
12101824054284BetAan W.T. Kamstra voor geleverde winkelwaren bij het overlijden en de begravenis van het lijk van wijlen Trijntje Tietes [gehuwd met Lolke Gerbens Ferwerda] 5,54
13101824054284BetAan Teunis Geerts Boersma voor het grafmaken en slechten voor Trijntje Tietes vrouw van Lolke Gerbens.1,60
13101824054285BetAan K. Velink wegens gelverd kleinbrood tot de begravenis van Trijntje Tietes [gehuwd met Lolke Gerbens Ferwerda]8,75
15101824054285BetAan S.A. Ferwerda wegens een geleverde doodkist voor wijlen Trijntje Tietes [gehud met Lolke Gerbens Ferwerda] benevens voor het gebruik van tafels en banken bij die gelegenheid. 12,70
16101824054285BetAan IJpe Jakobs Stienstra wegens een doodkiste ijzerwerk voor Trijntje Tietes [gehuwd met Lolke Gerbens Ferwerda] 2,17
26101824054285BetAan T.F. Osinga te Dockum voor tonne bier benodigd bij de begravenis van wijlen Trijntje Tietes [gehuwd met Lolke Gerbens Ferwerda] 2,00
22031825054286BetAan G.J. Damstra wegens biergeld van het lijk van Lolke Gerbens [gehuwd met Trijntje Tietes Kamstra] 2,00
24031825054286BetAan W.T. Kamstra voor geleverde winkelwaren aan Lolke Gerbens [gehuwd met Trijntje Tietes Kamstra] en bij deszelfs begraving. 6,66
24031825054286BetAan T.G. Boersma wegens grafmaken en weder slegten van wijlen Lolke Gerbens [gehuwd met Trijntje Tietes Kamstra] 1,60
28031825054287BetAan O.J. Bouma voor eene geleverde doodkist ten behoeve van het lijk van wijlen Lolke Gerbens [gehuwd met Trijntje Tietes Kamstra] 10,00
01041825054287BetAan K. Velink voor geleverd kleinbrood op de begravenis van wijlen Lolke Gerbens [gehuwd met Trijntje Tietes Kamstra] 8,50
08051825054287BetAan G.J. Damstra zijnde verteeringskosten van het lijk van Lolke Gerbens [gehuwd met Trijntje Tietes Kamstra] en Trijntje Tietes. 1,50
22061825054287BetAan IJpe Jakobs Stienstra wegens een doodkist ijzerwerk ten behoev van wijlen Lolke Gerbens [gehuwd met Trijntje Tietes Kamstra] 2,20
27051826054290BetAan G.S. Vellema voor het halen van Jan Jennes [gehuwd met Aukje Joukes] en zijne meubelen van Nijkerk.2,00
28051826054290BetAan J.S. Drielsma wegens kosten van schoonmaken en repareeren van een horlogie van Jan Jennes [3,50] benevens vijftig cents aan den deurwaarder K.K. Posthumus voor het invorderen van genoemd horlogie.4,00
29101824054293BetAan Tjitske Siebrens wegens het tafeldienen en het kleed over de kist bij de begravenis van Trijntje Tietes [gehuwd met Lolke Gerbens Ferwerda] 0,60
08121824054293BetAan T.G. Boersma voor het roepen en bekendmaken van het boelgoed bij Lolke Gerbens [gehuwd met Trijntje Tietes Kamstra] 0,20
11011825054294BetAan T.L. Ferwerda voor het leedzeggen van de begravenis van Trijntje Tietes [gehuwd met Lolke Gerbens Ferwerda] 0,60
16041825054294BetAan Tjitske Siebrens voor het tafeldienen en het gebruik van haar kistkleed bij de begravenis van Lolke Gerbens Ferwerda [gehuwd met Trijntje Tietes Kamstra] 0,60
02041826054295BetAan S.A. Ferwerda voor het gebruik van schammels en tafels en banken bij de begravenis van Lolke Gerbens [gehuwd met Trijntje Tietes Kamstra] 0,70
09061828054300OntOntvangen zijnde de opbrengst van de verkochte goederen door wijlen Jan Jennes [gehuwd met Aukje Joukes] nagelaten.26,60
16031826054306BetAan S.A. Ferwerda voor een door hem geleverde doodkist ten behoeve voor het lijk van wijlen Reinder J. Brandsma [gehuwd met Antje Ottes Bouma]13,00
28031826054306BetAan IJ. J. Stienstra wegens geleverd doodkiste ijzerwerk benevens voor een sleutel [doodkist wijlen Reinder J. Brandsma gehuwd met Antje Ottes Bouma]3.15
20051828054309BetAan Jan O. Bouma wegens verdiend arbeidsloon van timmeren en het leveren van een doodkist voor wijlen Jan Jennes [gehuwd met Aukje Joukes]14,70
06061828054310BetAan W.T. Kamstra wegens geleverde goederen aan en ten behoeve van wijlen Jan Jennes [gehuwd met Aukje Joukes]5,65
06061828054310BetAan W.T. Kamstra wegens geleverde goederen bij het overlijden van de vrouw van Louren IJnzes Hoogstra [gehuwd met Antje Jelles Visser] 2,50
06061828054310BetAan S.A. Ferwerda voor een door hem geleverde doodkist ten behoeve van de vrouw van Louren IJnzes Hoogstra [gehuwd met Antje Jelles Visser] 13,00
07061828054311BetAan T.G. Boersma voor het maken van de graven van wijlen Jan Jennes [gehuwd met Aukje Joukes] en de vrouw van Louren IJnzes Hoogstra [gehuwd met Antje Jelles Visser] 3,20
07061828054311BetAan IJ. J. Stienstra wegens geleverde doodkiste ijzerwerken [voor Jan Jennes gehuwd met Aukje Joukes en de vrouw van Louren IJnzes Hoogstra [gehuwd met Antje Jelles Visser] en andere geleverde ijzerwerken voor de diaconi.6,80
05051828054316BetAan Haaije Mients voor het bekend maken van het overlijden van wijlen Jan Jennes [gehuwd met Aukje Joukes] aan zijne kinders.0,50
07051828054316BetAan Haaie Mients voor het schoonmaken van de klederen van Jan Jennes [gehuwd met Aukje Joukes]0,45
07051828054316BetAan Tjitske Egberts wegens huisvesting van de buren betrekkelijk het gebruiken van bier bij de begravenis van wijlen Jan Jennes [gehuwd met Aukje Joukes] als mede voor turf hierbij gebruikt.0,45
09051828054316BetAan Tjitske Siebrens voor het gebruiken van een kistekleed bij twee onderschreven begravenissen [voor Jan Jennes gehuwd met Aukje Joukes en de vrouw van Louren IJnzes Hoogstra [gehuwd met Antje Jelles Visser]0,60
09051828054316BetNog ten behoeve van L. IJ. Hoogstra [gehuwd met Antje Jelles Visser] voor turf bij de begravenis [van zijn vrouw] en voor de buren, bij het gebruiken van bier. 0,35
20121828054338BetAan den heer J. Klazes voor het schrijven van een akte van aangifte betrekkelijk de nalatenschap van wijlen Jan Jennes Bange [gehuwd met Aukje Joukes]0,40
19011832054344OntOntvangen van de wed. van Pieter Wietzes Feddema [Dirkje Thomas Stinstra] wegens eene rotting voor wijlen haar man.1,40
23061831054350BetAan Haaije Mients van Dijk als doodgraver te Hantum wegens het maken van een graf voor wijlen Jan Fokkes [gehuwd met Trijntje Johannes] alsmede voor het weder slegten van het zelve.1,60
09091831054350BetAan H.M. Van Dijk wegens het maken van een graf ten behoeve van wijlen Nieske Jans en voor andere zaken betrekkelijk de diakoni.3,00
17091831054351BetAan F. Ozinga wegens twee tonnen bier benodig bij de onderscheidene begravenissen voor Jan Fokkes [gehuwd met Trijntje Johannes] en Nieske Jans [gehuwd met Siebren Jelles van der Wal]4,00
17101831054351BetAan D.R. Wielinga mr. wagenmaker te Holwerd wegens eene door hem geleverde doodkist ten behoeven van Liepke Klazes [van der Wal] [zijn] wed. Rinske Johannes.13,05
17101831054351BetAan Sake Minnes de Jong wegens eene rotting voor het lijk van wijlen Renske Johannes [gehuwd met Liepke Klazes van der Wal] en het maken van het graf op het kerkhof te Holwerd.3,40
17101831054351BetAan G.O. Bergsma en J. v d Meulen wegens kosten van het ter aarde brengen van het lijk van Renske Johannes [gehuwd met Liepke Klazes van der Wal]2,00
17101831054351BetAan K.S. Dijkema te Holwerd wegens nkosten betrekkelijk het beredden van hetb lijk van Renske Johannes [gehuwd met Liepke Klazes van der Wal]en daartoe geleverde winkelwaraen.0.84
05121831054352BetAan IJ. J. Stienstra wegens door hem geleverde kiste ijzerwerken en andere ijzerwaren ten behoev der diakonij.9,02
22121831054353BetAan Jan Ottes Bouma voor het leveren van een doodkist ten behoeve van wijlen Jan Fokkes [gehuwd met Trijntje Johannes] benevens voor verdiend arbeidsloon en uitschot betrekkelijk een nieuw braakhok bij het diakonij huis.24,81
30011832054354BetAan G.S. Vellema voor het overbrengen van Renske Johannes [gehuwd met Liepke Klazes van der Wal] naar Holwert, voor het oprijden 5,00
31011832054354BetDen rendant [S.A. Ferwerda] brengt nog voor uitgaaf wegens eene door hem geleverde doodkist ten behoeve van Nieske Jans weduwe van wijlen Sijbren Jelles op den 30 augustus 1832.13,00
02071831054357BetAan P.A. Westra wegens het bij hem aan huis hebben van de personen bij de begravenis van wijlen Jan Fokkes [gehuwd met Trijntje Johannes] tegenwoordig, en voor het bedienen van dezelve 1,40
26081831054357BetAan de vrouw van Sjoek Joostens [Ientje Ottes] wegens het schoonmaken van de kamer door wijlen Nieske Jans [gehuwd met Sijbren Jelles] bewoond en voor het bedienen van de personen bij hare begravenis tegenwoordig.0,90
21091831054357BetAan Tjitske Sijbrens wegens het gebruiken van het kistekleed bij twee onderscheidene begravenissen.0,60
17101831054358BetAan Riemke Liepkes te Holwert wegens een muts, sloop en het doodskleed benodigd voor wijlen haar moeder Rinske Johannes [gehuwd met Liepke Klases van der Wal] en voor het bedienen van de personen bij hare begravenis tegenwoordig.1,75
22101831054358BetWegens uitschot aan reiskosten naar Holwert [wegens overlijden Rinske Johannes gehuwd met Liepke Klases van der Wal] benevens die voor het bekend maken van de begravenis evengenoemde.1,35
03111838054418BetBetaald wegens het maken van een graft en het weder slechten van hetzelve ten behoeve van wijlen Goffe Molles als mede voor het meten van 75 tonne turf betaald aan Haaije Mients van Dijk.2,85
14011839054419BetAan Sjerp A. Ferwerda voor eene doodkist ten behoeve van Goffe Molles vd Meulen.13,00
05041839054420BetAan Geert J. Damstra wegens biergeld en bekend maken van het overlijden van Tjitske Egberts [gehuwd met Thoams Jans]2,30
28121839054423BetAan P.J. De Graaf wegens door hem geleverde winkelwaren bij gelegenheden van begravenissen van doakonije armen.2,78
08011840054424BetAan G.J. Damstra wegens het aan huis hebben van de buren omtrent het overlijden van Tjitske Egberts [gehuwd met Thomas Jans] en Goffe Molles. 1,50
00001839054425BetAan de rendant [IJpe Jacobs Stienstra] wegens door hem geleverde [doodkist] ijzerwerken voor wijlen Goffe Molles en Tjitske Egberts [gehuwd met Thomas Jans] in 1838 en 18394,00
19071841054443BetAan Joh. O. Bouma wegens een door hem geleverde doodkist ten behoeve van de zoon van Teunis Geerts Boersma [Tjalling Theunis Boersma]11,50
28071841054443BetAan Sijtse Hansma te Dokkum wegens door hem geleverd bier bij 2 onderscheidene begravenissen van overldene diakonij armen.2,00
29071841054444BetAan Haaije Mients van Dijk als doodgraver te Hantum voor het maken van 2 gravenals voor wijlwen Tjalling Teunis Boersma en [het kind] van Geretje Pieters [gehuwd met Eelke Eetzes vd Ploeg] benevens voor het weder slecht maken van die graven.3,20
09081841054444BetAan Pier J. de Graaf wegens door hem geleverde winkelwaren bij de onderscheidene begravenissen van Tjalling Teunis Boersma en [het kind] van Geretje Pieters [gehuwd met Eelke Eetzes vd Ploeg.3,60
18081841054444Bet Aan Joh. O. Bouma wegens eene door hem geleverde doodkist voor wijlen [het kind] van Geretje Pieters [gehuwd met Eelke Eetzes vd Ploeg.11,50
14121841054445BetAan Haaije Mients van dijk wegens het maken van een graf ten behoeve van wijlen Saapke Gerrits [gehuwd met Tjerk Jiskes Braaksma]1,60
07011842054446BetAan IJpe Jakobs Stienstra wegens 3 doodkiste ijzerweren en andere geleverde ijzerwaren voor de diakonij.7,91
07011842054446BetAan S.A. Ferwerda wegens eene door hem geleverde doodkist voor wijlen Saapke Gerrits [gehuwd met Tjerk Jiskes Braaksma]13,00
11011842054446BetAan Pier J. de Graaf wegens geleverde winkelwaren bij begravenissen van diakonije armen.5,93
00001841054451BetAan de dochter van Heerke Doekes wegens het schoonmaken van de goederen van Tjerk Ieskes wed. [Saapke Gerrits Braaksma] 0,80
00001841054451BetAan Tjisse Stevens wed [Aaltje Jilles] wegens het oppassen en bedienen van Tjerk Ieskes wed. [Saapke Gerrits Braaksma] in hare zukkelende omstandigheden.2,00
00001841054451BetAan L. IJ. Hoogstra wegens het bekend maken van het overlijden van Tjerk Ieskes wed. [Saapke Gerrits Braaksma] en hare begravenis.1,20
18051842054460BetAan Anne J. Rispens wegens jaar kostgeld vann zijn schoonvader Tjeerd Jans Nauta [gehuwd met Aafke Pieters Dokter] als mede voor verdiensten bij het overlijden en daarop gevolgd zijnde begravenis.33,00
10061842054461BetAan Haaije M. van Dijk wegens het maken van een graf en het weder slegten van hetzelve ten behoeve van wijlen Tjeerd Jans Nauta [gehuwd met Aafke Pieters Dokter]1,60
11061842054461BetAan W.t. Kamstra wegens door hem geleverde winkelwaren ten behoeve van begravenissen aangaande diakonij omtrent overledene armen.3,91
09091842054462BetAan Jan O. Bouma mr timmerman te Hantum wegens een door hem geleverde doodkist voor wijlen Tjeerd Jans Nauta gehuwd met Aafke Pieters Dokter]11,50
22091843054464BetAan Sjerp A. Ferwerda wegens een door hem geleverde doodkist voor wijlen Rinse Mients Kampstra [gehuwd met Saapke Hendriks Kleiterp]11,,50
04011844054465BetAan IJ. J. Stienstra mr smid te Hantum wegens door hem geleverde doods kiste ijzerwerken als dat van Tjeerd J. Nauta [gehuwd met Aafke Pieters Dokter] en Rinse M. Kamstra [gehuwd met Saapke Hendriks Kleiterp] benevens andere kleinigheden voor de diakonij alhier.4,68
00001842054469BetAan Dedtje Botes wegens verdiend arbeidsloon bij het verstrven en begraven van wijlen Rinse Mients [gehuwd met Saapke Hendriks Kleiterp]0,50
20021845054480BetAan Haaije Mients van Dijk als doodgraver te Hantum wegens het maken van een graf voor wijlen IJnje Ottes Bouma [gehuwd met Sjuk Joostens Kamminga] en het weder slegten van hetzelfde. 1,60
28021845054480BetAan Klaas H. Bergmans wegens door hem geleverde win kelwaren aan het sterfhuis van IJnje O. Bouma [gehuwd met Sjuk Joostens Kamminga] 2,45
28021845054480BetAan R. G. Memerda wegens eene geleverde doodkist met ijzerwerk en al en andere kleinigheden bij de zukkeling van wijlen IJnje O. Bouma [gehuwd met Sjuk Joostens Kamminga] 15,16
09051845054481BetAan J.R. Waaksma wegens begravenis kosten van wijlen IJnje O. Bouma [gehuwd met Sjuk Joostens Kamminga] voor het beredden en wasschen van haare klederen en het weder bezorgen te Hantum. 2,50
04031846054484BetAan S.G. Vellema wegens het rijden van het lijk van wijlen IJnje O. Bouma [gehuwd met Sjuk Joostens Kamminga] van Ternaard naar Hantum. 1,55
00001845054487BetAan Renske wegens het beredden van Ijnje O. Bouma [gehuwd met Sjuk Joostens Kamminga]0,40
00001845054487BetTe Ternaard betaald voor het bekleeden en in de kist leggen van wijlen IJnje O. Bouma [gehuwd met Sjuk Joostens Kamminga] aan onderscheiden personen 2 guldens en voor klokluiden 20 cents.2,20
12021847054512BetAan Haaije Mients van Dijk wegens het maken en weder slegten van een graf tenbehoeve van wijlen jan Pieters Docter [gehuwd met Dettje Botes Westra]1,60
28111847054514BetAan Sjerp A. Ferwerda wegens een edoor hem geleverde doodkist voor wijlen Jan Pieters Docter [gehuwd met Dettje Botes Westra]8,00
19021849054543BetAan Haaije M. van Dijk als doodgraver te Hantum wegens het maken van een graf ten behoeve van wijlen Louren IJnses Hoogstra [gehuwd met Antje Jelles Visser] als mede voor het slegten van hetzelve. 1,60
22121849054547BetAan Sjerp A. Ferwerda wegens het maken van eene doodkist voor wijlen G.K. Huisman [gehuwd met Fokeltje Reinders] 2,00
29121849054548BetAan IJ. J. Stienstra wegens geleverde ijzerwerken aan doodkisten enzv als mede spijkers aan de armvoogdij in 1849.5,12
31121849054548BetAan Haaije M. van Dijk wegens het maken en weder slegten van een graf voor wijlen Geert Klazes Huisman [gehuwd met Fokeltje Reinders] 1,60
08121849054550BetAan Henke D. Kuipers wegens ndiensten in de ziekte en bij het overlijden van G. K. Huisman [gehuwd met Fokeltje Reinders] 0,35