Site Anton Musquetier of Tresoar Ferwert Toegang 245-35 Diakoniekasboek 1654 – ….......
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
De datums in de verschillende boeken staan door elkaar. Vanaf 1755 enkele vermeldingen van houten klompen [blz 444] Diverse malen steun voor de koop van een Snik.
Vermeldingen van Lui[d]bier. Vermelding van Leedbrief. Rekening vaak per vierendeels of per halfjaar. Collecten in één bedrag per kwartaal. Bij Ferwert de vermelding van wachthouden bij de kerkedeur.
InvBlz
09111716248BetAan Claas Aebes wegens huisvesting van bier.0 . 3 . 0
13011717249BetAan Tijs Fokes wegens bier gelevert op de begraaf van Nanne Meinerts.3 . 10 . 0
000017172414BetAan brandewijn en luibier bij het bekleden en in de kiste leggen van Jeltjemoeij0 . 5 . 0
000017172414BetAan IJtje Sjoerts wegens bediening in de begraafenisse van Jeltjemoeij0 . 12 . 0
000017172414BetVoor het maken van Jeltjemoeij graf.1 . 4 . 0
220117182414BetAan brandewijn gelevert bij het bekleden en in kiste leggen van Roelf Teekes [gehuwd met Trijntje Sybes]1 . 3 . 0
271217172415BetAan wegens arbeidtsloon en materiaal aan de arme huisen en het maken van de doodkiste van Jeltje moeij.10 . 17 . 0
100217182418BetVoor het bestellen van de leedbrief van Geiske Hendriks [gehuwd met Luytjen Lubberts] aan Jan Pijters.0 . 5 . 0
100317182418BetVoor een laken tot het doodkleet van Jan Martens gebruikt.0 . 18 . 0
200317182418BetVoor het wassen van Jan Martens goederen en het leed seggen aan Geertje Cornelis betaalt.0 . 6 . 8
210317182418BetVoor huisvestinge van het luidersbier van Geiske Hendriks [gehuwd met Luytjen Lubberts] en Jan Martens betaalt aan Geiske Annes.0 . 12 . 0
210117182419BetAan Nutte Wikkes voor het maken van Roelef Teekes [gehuwd met Trijntje Sybes] graf.1 . 10 . 0
220217182419BetAan Nutte Wikkes het maken van Geiske Hendriks [gehuwd met Luytjen Lubberts] graf.1 . 10 . 0
210317182419BetAan Nutte Wikkes voor het maken van Geiske Hendriks [gehuwd met Luytjen Lubberts] graf.1 . 4 . 0
080517182421OntOntvangen de boelgoets penningen van de huisgeraden van Jan Martens en Roelef Teekes [gehuwd met Trijntje Siebes]25 . 8 . 0
260617182422BetAan de wed. van wijl[en] Jou Eelses ter sake een rinkelman bier op de begrafenisse van Roelef Teekes [gehuwd met Trijntje Siebes]1 . 5 . 0
050617182422BetAan Jan Douwes mr. Timmerman wegens het maken van Roelef Teekes [gehuwd met Trijntje Siebes] doodkiste.6 . 3 . 8
281017182425BetAan Trijntje Jans wegens het wassen van Jogum Johannes klederen en luiders bier bij de begrafenisse van de genoemde.1 . 0 . 0
301217182426BetAan Jan Douwes mr. Timmerman wegens materialen en arbeitsloon aan de armehuisen gelevert en verdient met nog de doodkiste van Stijntje IJes [gehuwd met Ruurd Klases] 9 . 13 . 10
030117192428OntOntvangen de boelgoets penningen van Stijntje IJes [gehuwd met Ruurd Klases] huisgeraden aan ...goet. 24 . 16 . 0
021117182428BetAan ...eek Trijntje gegeven wegens luiders bier.0 . 6 . 0
251217182428BetAan Arjaantje wegens luiders bier van Saak IJes [gehuwd met Jan Wouters]0 . 6 . 0
160117192428BetWegens boelgoed roepen bet. Aan Hein Harmens.0 . 2 . 0
160117192428BetAan Marten Jacobs wegens luidersbier van Abels [zijn vrouw] Gertjs.0 . 6 . 0
101217182429BetAan Bauk Hessels wegens haare diensten in de siekte van Tijetske Eelses.1 . 0 . 0
101217182429BetAan Nutte Wikkes voor het maken van Jogem Johannes [gehuwd met Hiltje Jouws] graf en het kind van Lubbert Luitses betaalt 1 . 16 . 0x
101217182429BetAan Nutte Wikkes voor het maken van Jogem Johannes graf en het kind van Lubbert Luitses betaalt 1 . 16 . 0x
301217182429BetAan Nutte Wikkes voor het maken van de graven van Fokeltje Johannes, Stijntje IJes [gehuwd met Ruurd Klases] en Saak IJes [gehuwd met Jan Wouters]3 . 12 . 0
040117192430BetAan Nutte Wikkes voor het maken van Gertje [de vrouw van] Abes graf. [Abels Gerrits gehuwd met Gertje Willems]1 . 4 . 0
200317192430BetAan Lieuwe Rijpma als curator over de kinderen van wijl. Jacob Jans wegens twee doodkisten.7 . 12 . 0
010517192430BetAan Nutte Wikkes voor het maken van Wate Arjens [gehuwd met Wytske Tierds] graf.1 . 4 . 0
160517192430BetAan Nutte Wikkes voor het maken van Jacob Pales [gehuwd met Geertje Sjoerts] graf.1 . 4 . 0
280517192430BetAan Embe Fransen voor gehaalde brandewijn en suiker in het sterfhuis van Geertje [de vrouw van] Abes graf [Abels Gerrits gehuwd met Gertje Willems]0 . 9 . 4
120617192432BetAan Antje Clases voor brandewijn bij het overlijden van Jacob Pales [gehuwd met Geertje Sjoerts] gebruikt.0 . 13 . 4
140617192432BetAan Gerben Pijters ter sake leed bedieninge van Wat Arjens [gehuwd met Wytske Tierds]0 . 8 . 0
010817192434BetAan Jasper Tjisses wegens gelevert bier etc etc alsmede bij de begrafenisse van Jacob Pales [gehuwd met Geertje Sjoerts] en Wate Arjens [gehuwd met Wytske Tierds] 15 . 6 . 8x
010817192434BetAan Jasper Tjisses wegens gelevert bier etc etc alsmede bij de begrafenisse van Jacob Pales [gehuwd met Geertje Sjoerts] en Wate Arjens [gehuwd met Wytske Tierds] 15 . 6 . 8x
280817192435OntOntvangen van Hendrik Freerks wegens gekogte goederen te rest gebleven in Stijntje [Stijntje IJes gehuwd met Ruurd Klases] boelgoed.4 . 5 . 0
051117192435OntOntvangen van de weduwe van Gosse Gosses [Heebeltje Formers] wegens een graf bij haar gekogt van de diakens.1 . 10 . 0
261117192435OntOntvangen van Antje Anders erfgenaam van haar overleden suster Jantje Anders w2egens een vierendeel sguite turf bij Jantje van de diakonije ontvangen.2 . 15 . 4
030917192436BetAan Nutte Wikkes voor het maken van Lolle Moeij graf.1 . 4 . 0
211117192436BetAan Willem Lieuwes mede diaken wegens twee doodkisten voor Japik Pales [gehuwd met Geertje Sjoerts] en Wate Arjens [gehuwd met Wytske Tierds] 12 . 0 . 0x
211117192436BetAan Willem Lieuwes mede diaken wegens twee doodkisten voor Japik Pales [gehuwd met Geertje Sjoerts] en Wate Arjens [gehuwd met Wytske Tierds] 12 . 0 . 0x
290117202440BetAan Rommert Jurjens betaalt voor Lolk moeij doodkiste en repartie aan de arme huisen.7 . 14 . 0
221017202446BetAan Wikke Brugts ter sake van een hemdt bij Geertje Cornelis tot haar doodkleet genoten.0 . 18 . 0
021117202446BetAan Sijtske Tjeerts voor het oppassen en leed bedienen in het sterfhuis van Geertje Cornelis.0 . 18 . 0
161117202446BetAan de weduwe van Tjeert Alberts [Lysbet Teekes] betaalt ter sake brandewijn bij het overlijden van Geertje …...geconsumeert.1 . 4 . 8
311017202447BetAan Nutte Wikkes voor het maken van Geertej Cornelis graf.1 . 4 . 0
120417212450BetAan Ijpe Fokes voor brandewijn geconsumeert bij het bekleden van Wate Arjens [gehuwd met Wytske Tierds]0 . 9 . 4
070517212450BetAan Freerk Jacobs voor brandewijn verteert bij het maken van Lubbert Luitsens [gehuwd met Baukje Folkerts] kind doodkiste.0 . 9 . 6
110517212451BetAan Anders Jacobs voor de doodkiste van Lubbert Luitjens [gehuwd met Baukje Folkerts] kind.1 . 8. 0
060117222466OntOntvangen van Harmon Jacobs kosters vercoste goederen bij boelgoed vrij geb . 40 . 11 . 06
171117212470BetAan Marten Harmens voor roeploon van Wijtske Arions boelgoed0 . 2 . 0
171117212470BetAlsmede aan de roepers van Marrum en Blija gegeven [boelgoed Wijtske Arions]0 . 4 . 0
040417232489BetAan de Armevoogden wegens een ….. van de kist van Harmen Jacobs.0 . 5 . 0
161017232497BetAan Gertie Jacobs wegens de nagelaten goederen van haar broer Siouke Jacobs.17 . 4 . 4
3011172324100BetBij 't versterven van Tierk Pijters het besteden van de kiste een half kanne genever.0 . 16 . 0
3011172324100BetVoor het leed aanseggen [van Tierd Pijters]0 . 10 . 0
3011172324100BetVoor 't kleed over de kiste [van Tierd Pijters]0 . 8 . 0
3011172324100BetVoor bier bij 't opdragen [van Tierd Pijters] gegeven aan Jouke0 . 6 . 0
3011172324100BetVoor het graft maken [van Tierd Pijters]1 . 4 . 0
0000172424106BetAan brandewijn tot Broer sijn doodkiste besteden.0 . 12 . 0
0802172524110BetAan Philippus IJpes wegens brandewijn en suiker en een witte muts bij 't versterven van Riemke [de vrouw van] Broers [Riemke Hendriks gehuwd met Broer Broers] 0 . 14 . 4
1505172524110BetAan Anne IJpes voor een rok en schorte wel in 't boelgoed gekocht genoten bij Jouke Sipkes.1 . 19 . 0
2403172524111BetAan Anne IJpes wegens 't gekochte in 't boelgoed van Jacob Houkes tot Niekerk.4 . 12 . 0
2612172524118BetAan Marten Jacobs en Gerlof Wijbes wegens het graft maken voor Nutte Wickes [gehuwd met Janke Bouwes]1 . 4 . 0
0405173224123OntOntvangen van het boelgoed van Fokel Gosses [gehuwd met Pyter Feikes]15 . 13 . 8
1407173224128BetAan Bocke Jeltes voor 't roepen van 't boelgoed van Fokeltje Jans.0 . 2 . 0
0108173224130BetAan Dieuke Dirks wegens het laken over de kiste van Ariaantje [gehuwd met Johannes Sjoerds]0 . 6 . 0
1407173224131BetWegens doodgraver van Pieter Feikes weduwe Fokel aan Marten Jacobs en Gerlof Wijbes.1 . 4 . 0
1709173224131BetAan Sijtske Jacobs voor een bedlaken en huir van een lijklaken voor wijlen Fokel Moeij [Fokeltje Gosses gehuwd met Pieter Feikes]1 . 12 . 0
1801173324135OntOntvangen wegens het gene de goederen van IJsbrand Sijbes gehuwd met Tietje Yppes Hania bij boelgoed volgens het boelgoeds brief hebben opgebracht.20 . 7 . 4
1801173324135OntOntvangen wegens eenig goed van wijl. Ariaantje Jakles [gehuwd met Johannes Sjoerds] verkocht volgens boelgoeds brief.11 . 3 . 0
1302173324137BetAan Claaske Teekes wegens brandewijn bij het kiste besteden en andere waren [van Arjaantje Jakles gehuwd met Johannes Sjoerds]1 . 16 . 4
1902173324137BetAan de doodgravers Marten Jacobs en Gerlof Wijbes wegens het grafmaken voor wijl[en] Ariaantje Jakles [gehuwd met Johannes Sjoerds]1 . 4 . 0
0912173324141OntOntvangen uit het boelgoed van wijlen Fockje [Foekje Jans gehuwd met Eeltje Zeltjes] gehouden den 26 juli 1733 gelijk ook wegen een rok van Ariaantje [gehuwd met Johannes Sjoerds] daarin verkocht voor 2 car gl 4 st. volgens boelgoeds brief.14 . 15 . 6
0103173424146BetAan Marten Jacobs en Gerlof Wijbes wegens het graf maken voor IJsbrand Sibes [gehuwd met Tietje Yppes Hania] 1 . 4 . 0
0608173424150OntOntvangen van wijlen de clerl Anne IJpes wegens de halve vrugt van Siouke Jacobs laatst bij boelgoed verkochte vogens een notulje. 8 . 4 . 8
2601173524152BetAan de brouwer Take Jans wegens bier gelevert ten dienste van wijl[en] Janke Nuttes [Janke Buwes de vrouw van Nutte Wikkes] gelijk ook bij desselvs begravenisse. 3 . 11 . 0
0000173524154OntOntvangen wegens het gene wijl[en] Marten Jacobs [gehuwd met Sicke Freriks] met graf wieden hadde verdient.0 . 8 . 0
0000173524154OntOntvangen wegens boelgoed van vrouw en manskleren van wijlen Marten Jacobs en Trijntie Tieerds 21.3.0 maar na aftrek van 6 . 18 . 0 voor onkosten en het gene daarin tot dienste van diaconie armen gekort is gelijk ook. Zes gulden 8 stuivers voor gelevert bier op Trijntie Tieerds en Marten Jacobs kiste verteringe.x
0000173524154OntOntvangen nog van het boelgoed den 24 april 1735 gehouden aan het huis van Marten Jacobs en wijlen sijn huisvrouw Sieke Freriks aan suiver geld de helvte. 9 . 3 . 8
0802173524155BetAan Gerlof Wijbes en Marten Jacobs wegens maken van een graft voor Janke Nuttes [Janke Buwes de vrouw van Nutte Wikkes] 1 . 4 . 0
1006173524156BetAan Gerlof Wijbes en Schelte Pijters wegens maken van twee graven eene voor Trijntie Tieerds en eene voor Marten Jacobs.2 . 8 . 0
0606173524156BetAan de rendant selve wegens het maken der kisten voor Janke Nuttes [Janke Buwes de vrouw van Nutte Wikkes], Trijntie Tieerds en Marten Jacobs ende de verteringe daar bij voorgevallen. 24 . 4 . 0
3006173524156BetAan mr Pieter Wijbes wegens tweemaal gebruik van 't lijklaken.0 . 12 . 0
2404173724176BetWegens een mengel brandewijn bij 't versterft van wijl[en] Tieerd Voermans.0 . 15 . 0
2605173724176BetAan Schelte Pijters wegens maken van het graft voor Tieerd Voermans.1 . 4 . 0
0907173724176OntVoor de turff van wijlen Meindert Gerloffs [gehuwd met Antje Thomas] bij boelgoed verkocht ontvangen.1 . 0 . 0
1002172624206BetWegens geleverde waren bij het versterven van Maike Wiltjes [gehuwd mate Ane Jelles] aan de coopman Philippus IJpes. 4 . 13 . 2
3006172624206BetAan Leibe Wijtses so wegens de doodkiste voor Maike Wiltjes [gehuwd mate Ane Jelles] als anders.8 . 8 . 0
3006172624206BetAan Rommert Jurjens wegens de doodkiste voor Sipke Joukes.5 . 10 . 0
3006172624206BetAan Jasper Tiesses voor gelevert bier bij de begraaffenisse van Maike Wiltjes [gehuwd mate Ane Jelles] 3 . 19 . 8 Als ook bij de bgravenisse van Jouke Sipkes soon 3 . 3 . 87 . 2 . 8
1404172624207BetAan Marten Jacobs en Gerlof Wijbes wegens maken van het graft voor Maike Wiltjes [gehuwd mate Ane Jelles]1 . 4 . 0
0411172624213BetAan Marten Hantjes bij het bekleden van de doodkiste van Jouke Sipkes soon [Sipke Joukes] twee halve mengels brandewijn.0 . 17 . 8
3112172624213BetAan Jasper Tijsses wegens bier op de begravenisse van A..ske kind2 . 0 . 0
0211172724229OntOntvangen wegens vkogte graven van de erfgenamen van Anne Bouwes.5 . 8 . 2
2305172724234BetAan brandewijn bij het bekleden van Ane Jelles [gehuwd met Maike Wiltjes] soontje [Wiltje Anes]0 . 4 . 8
2201172724236BetAan de rendant selve betaalt wegens een doodkiste gemaakt voor Wiltje Anes. 4 . 10 . 0
2809172724236BetNog voor een kiste gemaakt voor de vrouw van Harmen Smid.6 . 0 . 0
1605172924241BetVoor een laken en een sloop tot een doodkleed voor Harmen Allerts vrouw.1 . 6 . 0
0408172924248BetAan Philippus IJpes als curator over de kinderen van wijlen Rommert Oenses wegens geleverde schoenen.5 . 4 . 0
1408172924249BetAan Philippus Simons [Kuiper] wegens een doodkiste voor Harmen Smids dochter.5 . 10 . 0
0705173024252OntOntvangen wegens het boelgoed van Ariaantje [Ariaantje Jakles gehuwd met Johannes Sjoerds]1 . 16 . 0
0406173024256BetAan Lisebeth Fookes wegens geleverde brandewijn en suiker bij het afsterven van Dirk Abes huisvrouw [Rikstje Romkes] 0 . 10 . 0
2707173024259BetAan de doodgravers wegens Dirk Abes vrouw [Rikstje Romkes] en kind2 . 2 . 0
2909173024259BetAan Marten Harmens vrouw [Rinske Pijters] wegens het bier van Tabe Tietes [gehuwd met Grietje Oebeles] in haar huis.0 . 6 . 0
2801173124259BetAan Philippus IJpes wegens het laken over de kiste van Tabe [Tabe Tietes gehuwd met Grietje Oebeles]0 . 6 . 0
2307173024260BetAan Jasper Tijsses voor bier gelevert aan Dirk Abes bij het opdragen van sijn kind en de begrafenisse van sijn vrouw [Rikstje Romkes]5 . 4. 0
3101173124261BetAan Jasper Tijsses voor geleverd bier op de gebraafenisse van Harmen Allerts wijff, nog op de begravenisse van Harmens dochter, nog op de begravenisse van Tabe Tietes [gehuwd met Grietje Oebeles]7 . 5 . 0
0309173024264BetAan Marten Jacobs en Gerlof Wibes wegen doodgraven van Tabe Tietes [gehuwd met Grietje Oebeles]1 . 4 . 0
1208174124285OntOntvangen wegens verkogte inboedel van Andries Meinerts [gehuwd met Antje Lieuwes] tot profijte van de diaconie.4 . 18 . 0
0805174224291BetDe doodschuld van Jouke Sipkes [gehuwd met Hiltje Johannes] bedraagt aan Schelte Pijters [graf maken]1 . 4 . 0
0805174224291BetDe doodschuld van Jouke Sipkes [gehuwd met Hiltje Johannes] bedraagt aan Doeije Pijters.0 . 6 . 8
0805174224291BetDe doodschuld van Jouke Sipkes [gehuwd met Hiltje Johannes] bedraagt aan Bauke Tietes voor bier.3 . 4 . 0
0805174224291BetDe doodschuld van Jouke Sipkes [gehuwd met Hiltje Johannes] bedraagt aan Sioerd Oenses voor huisvesting.0 . 6 . 0
0805174224291BetDe doodschuld van Jouke Sipkes [gehuwd met Hiltje Johannes] bedraagt voor een broek.3 . 18 . 4
0805174224291BetDe doodschuld van Jouke Sipkes [gehuwd met Hiltje Johannes] bedraagt voor de kiste maken aan Liuibe Wijtses.1 . 4 . 0
0805174224291BetDe doodschuld van Jouke Sipkes [gehuwd met Hiltje Johannes] bedraagt voor het hemd [tot de kiste] aan Andries Jacobs.4 . 11 . 8
0805174224292BetDe doodschuld van Eeltje Lieuwes [gehuwd met Grietje Dirks] bedraagt voor het hemd aan Schelte Pijters [graf maken]1 . 4 . 0
0805174224292BetDe doodschuld van Eeltje Lieuwes [gehuwd met Grietje Dirks] bedraagt aan Claaske Teekes [brandewijn etc]4 . 4 . 0
0805174224292BetDe doodschuld van Eeltje Lieuwes [gehuwd met Grietje Dirks] bedraagt aan Bauke Tietes voor bier.3 . 0 . 0
0805174224292BetDe doodschuld van Eeltje Lieuwes [gehuwd met Grietje Dirks] bedraagt aan Caatje Doekes voor een laken.0 .18 . 0
0805174224292BetDe doodschuld van Eeltje Lieuwes [gehuwd met Grietje Dirks] bedraagt voor een mutse.0 . 5 . 8
0805174224292BetDe doodschuld van Eeltje Lieuwes [gehuwd met Grietje Dirks] bedraagt aan Liuibe Wijtses voor de kiste te maken.1 . 4 . 0
0805174224292BetDe doodschuld van Eeltje Lieuwes [gehuwd met Grietje Dirks] bedraagt aan Andries Jacobs voor het hemd tot de kiste.11 . 5 . 12
1504174324300OntOntvangen uit het boelgoed van de weduwe wijl[en] Simon Freriks.11 . 2 . 0
1301174524321BetAan de armvoogd Foppe Jorrits voor de helft van de huidgeraden en inboedel van Johannis Johannis.3 . 0 . 0
0703174524324OntOntvangen van Hiltje Johannis [gehuwd met Jouke Sipkes] boelgoed.18 . 14 . 0
1403174524324OntOntvangen wegens vijff schapen van Jan Pieters die bij wijlen Hiltje Johannis [gehuwd met Jouke Sipkes] ten kalve hadden geweest.5 . 0 . 0
2502174524325BetVoor brandewijn en genever bij het bekleden van Hiltje Johannis [gehuwd met Jouke Sipkes] en kiste besteden.0 . 13 . 0
2502174524325BetNog voor een laken en een hemd bij het versterven Hiltje Johannis [gehuwd met Jouke Sipkes]2 . 13 . 0
0703174524325BetAan Schelte Pijters voor het graf maken [van Hiltje Johannis gehuwd met Jouke Sipkes]1 . 4 . 0
0703174524325BetAan Grietje Bockes voor tromslaan [boelgoed van Hiltje Johannis gehuwd met Jouke Sipkes]0 . 3 . 0
0703174524325BetAan Hette Andries voor roepen van het boeldgoed [ van Hiltje Johannis gehuwd met Jouke Sipkes]0 . 6 . 0
0803174524325BetVoor de doodkiste van Hiltje Johannis [gehuwd met Jouke Sipkes] met het laken.6 . 6 . 0
0803174524325BetNof voor planken etc te huir gehad bij het opdragen [van Hiltje Johannis gehuwd met Jouke Sipkes]0 . 3 . 8
0803174524326BetAan Bauke Tietes wegens geleverd bier op de leed van Hiltje Johannis [gehuwd met Jouke Sipkes]3 . 1 . 8
0803174524327BetAan Antje Jans wegens wasschen en andere diensten bij het overlijden van Hiltje Johannis [gehuwd met Jouke Sipkes]3 . 12 . 0
0309174524330OntOntvangen van het boelgoed van de weduwe van wijlen Sioerd Oenses [Baukje Pieters] aan vrij geld ontvangen.4 . 12 . 0
1805174624335BetDe doodschulden betaalt van de weduwe wijl[en] Tieerd Ruirds [betreft het overlijden van de diaken Tjeerd Ruurds]12 . 4 . 4
3004174724345OntAan suiver geld ontvangen van het boelgoed van Tieerd Oenses weduwe [Froukje Alberts]10 . 13 . 0
0405174724346BetAan Schelte Pieters voor het maken van een graf [van Sioerd Oenses weduwe Baukje Pieters]1 . 4 . 0
0305174724346BetDe kiste voor Sioerd Oenses weduwe [Baukje Pieters] betaalt aan Jetse Hendriks.6 . 0 . 0
0405174724346BetAan de brouwer Bauke Tietes wegens bier bij de begravenisse van Sioerd Oenses weduwe [Baukje Pieters]2 . 0 . 0
0405174724346BetAan Doedtje Hilles wegens brandewijn en genever gelevert bij 't versterven van Sioerd Oenses weduwe [Baukje Pieters]1 . 16 . 0
1405174724347BetAan de weduwe wijlen Marten Hantjes [Sijtske Jacobs] wegens 16 ellen linnen á 11 stuivers de elle en de huire van het lijklaken over de kiste van Sioerd Oenses weduwe [Baukje Pieters] betaalt.9 . 0 . 0
0204174824355BetAan de brouwer Bauke Tietes wegens gelevert bier op de leed van Harmen Allerts en het besteden van de kiste.2 . 4 . 0
2712174824361OntHet boelgoed geld van wijl[en] Tiitske Euwes [gehuwd met Hendrik Bastiaans] ontvangen.25 . 11 . 12
3011174824362BetAan Jetse Hendriks voor het maken van de doodkiste voor wijl[en] Tiitske Euwes [gehuwd met Hendrik Bastiaans] 6 . 2 . 12
3012174824362BetAan Schelte Pijters wegens het graf maken voor wijl[en] Tiitske Euwes [gehuwd met Hendrik Bastiaans] 1 . 4 . 0
0301174924364BetAan Bauke Tietes wegens gelevert bier op de leed van wijl[en] Tiitske Euwes [gehuwd met Hendrik Bastiaans] 1 . 15 . 0
1107175224405OntOntvangen van het [boel] goed van wijle Riemke Tierks bedragende aan vrijgeld de somma van 40 . 7 . 0 waarvan zijnde den 25 juli betaalt de doodschuld ter somma van 11 . 14 . 0 en den 9 juli aan Klaas Johannis wegens het maken van het graf 1 . 4 . 0 dus te samen 12 . 18 . 0. Blijft also overig :27 . 9 . 0
0401175324409BetAan Ridsert Hoites voor drank bij 't kiste besteden van wijl[en] Riemke Tierks.0 . 6 . 4
2008175324418BetAan Jetse Hendriks wegens het doodvat van Aagt Eeltjes kind, en het maken van een wijnvaatje.2 . 2 . 0
2008175324419BetAan Bauke Tietes voor gelevert bier aan Aagt Eeltjes [overlijden van het kind]0 . 8 . 0
2008175324419BetAan de doodgraver wegens maken van het graf voor het kind van Aagt Eeltjes.0 . 12 . 0
0812175424431OntOntvangen van de ontvanger J. Stickersma bij het houden van het boelgoed van wijl[en] Jelger Jacobs [gehuwd met Grietie Jans] goederen.9 . 0 . 0
2312175424432BetAan Claas Jans wegens het maken van een graf voor Jelger Jacobs [gehuwd met Grietie Jans]1 . 4 . 0
2101175524432BetAan Bauke Tietes wegens gelevrerd bier op de leed van Jelger Jacobs [gehuwd met Grietie Jans]3 . 9 . 8
2611175424434BetAan de weduwe van Lieuwe Romkes wegens vertering bij het versterven en in de kist leggen van Jelger Jacobs [gehuwd met Grietje Jans]0 . 8 . 0
2201175524434BetAan de mede diacon Jan Andries Klein wegens twee elle huisdoek voor Johannes Jahannes en vertering bij het haklen van de kiste van Jelger Jacobs [gehuwd met Grietie Jans]0 .13 . 0
2305175624446OntOntvangen wegens het boelgoed van de weduwe wijl[en] Wouter Sapes [Baukje Johannes] ontvangen aan suiver geld.17 . 1 . 0
2008175624452OntOntvangen het gene het boelgoed van wijl[en] Baukje [Johannes] wed wl [wijlen] Wouter Sapes heeft opgebracht.50 . 19 . 0
0000175624452BetVoor het maken van het graf voor wijl[en] Baukmoi [Baukje Johannes gehuwd met Wouter Sapes]1 . 4 . 0
1901175724454BetAan IjDE Jans wegens brandewijn en suiker gelevert bij het versterven van wijl[en] Baukje [de vrouw van] Wouters [Baukje Wouters gehuwd met Wouter Sapes] en drie ellen linnen voor Claas Dirks.1 . 10 . 8
0106175724460OntOntvangen aan geld 'twelke in het sterfhuis van wijl[en] de wed van Gerke Fockes [Grietje Feddriks] is bevonden.1 . 14 . 10
1206175724460OntOntvangen wegens het boelgoed van wijl[en] Gerke Fockes weduwe [Grietje Feddriks]158 . 9 . 0
2605175724461BetAan Pieter Wijbes wegens het kleed dat over de doodkiste van de weduwe van Wouter Sapes [Baukje Johannes] geweest was en van Phillipus Sioerts als diacon was vergeten om betaald te worden.0 . 6 . 0
0706175724461BetDe doodgravers betaalt wegens het grafmaken voor Grietje [Feddriks] de weduwe van Gerke Fockes.1 . 4 . 0
0806175724461BetWegens het kleed over de kiste van voornoemde weduwe [Grietje Feddriks] van Gerke Fockes aan Pieter Wijbes betaalt.0 . 6 . 0
0806175724461BetAan Doedje Hilles het gene aan drank bij het bekleden van voornoemde weduwe [Grietje Feddiks gehuwd met Gerke Fockes] en het kist besteden als mede aan seep en potas is gebruikt en het linnen te wassen betaalt. 1 . 5 . 14
1306175724461BetAan Bauke Tietes het bier betaalt gelevert op de leed van de weduwe wijl[en] Wouter Sapes [Baukje Johannes] het welk door Philippus Sioerts als diacon was vergeten betaalt te worden.3 . 0 . 0
1306175724461BetAan Bauke Tietes wegens gelevert bier den 7 juni 1757 op de leed van de weduwe wijl[en] Gerke Fockes [Grietje Feddriks] betaalt.2 . 12 . 0
1208175924483BetIn het boelgoed van Philippus Sioerds [gehuwd met Jeltje Meinerts of Eelske Meinerts] gekogt vier tipmutsen voor Pieter Dirks wed.0 . 11 . 0
0805176024494BetAan Ridsert Hoites voor een kleed over de kiste van Johannes Joukes soon.0 . 3 . 0
0805176024494BetAan Bauke Tietes een half rinkelmantje bier gebruikt op de leed van Johannes Joukes soon.0 . 10 . 0
0805176024494BetAan Aede Jans betaalt van een half laken en 't maken van en sloep en muts gebruikt voor Johannes Joukes soon.0 . 11 . 8
1305176024495BetAan denselwen [Claas Jans] de helfte van het graf maken voor Johannes Joukes soon betaalt.0 . 12 . 0
0000176024496OntDe grondpacht ontvangen van wijlen Philippus Sioerds [gehuwd met Jeltje Meinerts of Eelske Meinerts]1 . 5 . 0
2811176024499OntVoor Dirtk Pieters een hemd gekogt in het boelgoed van wijl[en] Pieter Wijbes [gehuwd met Gepke Lieuwes]0 . 14 . 0
0412176124510BetAan Jan Everts betaalt de helfte van de doodkist voor het kind van Jacob Jochems.0 .18 . 0
1412176124510BetWegens de doodschuld van wijl[en] Antie Simons huisvrouw van Johannes [Johannes Johannes] betaalt het bier gelevert door Bauke Tietes.3 . 0 . 0
1412176124510BetAan IJde Jans voor brandewijn en voor een doodkleed betaalt. 0 . 13 . 0
1412176124510BetAan Jan Andries Klein voor schamels en planken [van Antje Siemens]0 . 2 . 0
1412176124510BetDe kiste door de rendant [Jetse Hendriks]gemaakt [van Antje Siemens]6 . 10 . 0
1412176124510BetDoor deselve [rendant Jetse Hendriks] gelevert een laken en een sloop [van Antje Siemens]1 . 0 . 0
1412176124510BetVoor het omseggen van de buren [van Antje Siemens]0 . 4 . 0
1412176124510BetVoor het maken van het graf [van Antje Siemens]1 . 4 . 0
0607176124510BetAan de doodgraver voor het graf maken van Jacob Jochems kind.0 . 6 . 0
1501176424533BetAan Bauke Tietes wegens een vierendeel bier gelevert bij de begravenis van Dirk Pieters.2 . 0 . 0
2211176324535BetAan IJde Jans voor wegens het laken over de kist van Dirk Pieters. 0 . 4 . 0
2211176324535BetAan Aede Jans wegens planken en schammels [overlijden Dirk Pieters]0 . 4 . 0
1606176524549OntOntvangen wegens het boelgoed van wijl[en] Sieds Doedes weduwe [Eelkje Bouwens]44 . 8 . 0
1305176524550BetAan de vrouw van Doede Sijtses voor het wassen van het goed van Eelkmoei [Eelkje Bouwens] weduwe Sijds Doedes.0 . 5 . 0
1305176524550BetAan Gertje Clases voor omseggen aan de buiren en het hebben van de buiren in huis [van Eelkje Bouwens]0 . 8 . 0
1305176524550BetAan de roeper te Marrum voor het uitroepen van het boelgoed [van Eelkje Bouwens]0 . 2 . 0
1305176524550BetVoor twee maal roepen van het boelgoed te Ferwert [van Eelkje Bouwens]0 . 4 . 0
3105176524550BetAan Geele Sijtses voor houd en spijkers tot de kiste van wijl[en] Eelkmoei [Eelkje Bouwens]5 . 8 . 4
3105176524551BetAan Jan Everts voor het maken van het doodvat van wijlen Eelkmoei [Eelkje Bouwens] wedu. Van Sijds Doedes.0 . 14 . 0
3105176524551BetAan de weduwe wijl[en] Bauke Tietes voor geleverd bier bij de begravenis van wijl[en] Eelkmoei [Eelkje Bouwens]2 . 6 . 0
3105176524551BetAan Joris Duif voor het oproepen van het boelgoed van wijl[en] Eelkmoei [Eelkje Bouwens]0 . 18 . 0
1606176524551BetAan Johannes Jochums wegens het maken van het graf voor wijl[en] Eelkmoei [Eelkje Bouwens]1 . 4 . 0
1806176524551BetAan Gerrijt Walker voor het ijserwerk gelevert aan de doodkist van wijl[en] Eelkmoei [Eelkje Bouwens]1 . 0 . 0
2806176524551BetAan Geele Sijtses voor een half mingel brandewijn en suiker [overlijden Eelkje Bouwens]0 . 9 . 0
0509176624565OntOntvangen van de swager van Anne Sipkes [gehuwd met Afke Folkerts] wegens een oud bed dat wijl[en] Anne Sipkes toebehoorde.4 . 10 . 0
0509176624565OntHet boelgoed geld van wijl[en] Anne Sipkes [gehuwd met Afke Folkerts] kleeren ontvangen.5 . 9 . 0
0509176624566Bet Aan Albert Berends wegen het maken van de doodkist met de vertering voor Anne Sipkes [gehuwd met Afke Folkerts]10 . 10 . 0
0509176624566BetAan de kerkvoogd te Hantum Ulbe Wijgers voor een graf tot verrotting voor Anne Sipkes [gehuwd met Afke Folkerts]1 . 8 . 0
0509176624566BetAan de doodgravers te Hantum voor het maken van het graf voor Anne Sipkes [gehuwd met Afke Folkerts]1 . 4 . 0
0509176624566BetAan de swager van Anne Sipkes wegens het goed tot het bekleden van Anne Sipkes [gehuwd met Afke Folkerts] ende de baar betaalt met het scheerloon. 3 . 2 . 0
0509176624566BetVoor peerd en chais met de vertering [wegens de reis naar Hantum, overlijden Anne Sipkes gehuwd met Afke Folkerts]1 . 5 . 0
0402176724567BetAan de weduwe B. Riemersma te Dokkum wegens gelevert bier op de leed van Anne Sipkes [gehuwd met Afke Folkerts]1 . 15 . 0
0000176624570OntOntvangen aan vrijgeld in het boedel van Tiete Willems [gehuwd met Antje Tjerks]13 . 19 . 0
0000176624570OntOntvangen voor een oude kast van wijl[en] Anne Sipkes [gehuwd met Afke Folkerts]1 . 19 . 0
2903176724571BetAan Lolke Gerbens te Hantum wegens geleverd brood aan Anne Sipkes [gehuwd met Afke Folkerts]en een kistlaken ook aan genever geld van het kist besteden.5 . 14 . 0
0304176724571BetAan de smid voor ijserwerk tot de doodkist van Tiete Willems [gehuwd met Antje Tjerks]1 . 18 . 0
0304176724571BetAan Jarig Pieters wegens het hout tot de doodkist van Tiete Willems [gehuwd met Antje Tjerks] ende voor een graf.8 . 5 . 0
0304176724571BetAan de timmerman voor het maken van de kist voor Tiete Willems [gehuwd met Antje Tjerks]3 . 0 . 0
0304176724571BetAan Gosse Eeddes wegens onkosten van het kist besteden [van Tiete Willems gehuwd met Antje Tjerks]2 . 12 . 0
0304176724572BetAan Jan Tomas wegens het bekend maken van Tiete Willems [gehuwd met Antje Tjerks] dood.O .10 . 0
0304176724572BetVoor genever in het boelgoed van Tiete Willems [gehuwd met Antje Tjerks] betaalt.0 . 2 . 0
0905176724572BetAan de weduwe wijl[en] Bauke Tietes voor 3 rinkelmaatsjes bier gelevert op de leed van Tiete Willems [gehuwd met Antje Tjerks]3 . 0 . 0
2308176724576OntUit het boelgoed van Johannes Johannis te Blia ontvangen.6 . 8 . 8
2308176724577OntAan onkosten in het boelgoed van Johannes Johannis te Blia betaalt gelijk ook voor het wassen van het goed.0 . 7 . 0
2612176824585OntVan het boelgoed van de wed. van Dirk Jelses [Rinske Jacobs] ontvang van 37 . 4 . 0 en den 31 dec. voor haar oorijser 2 . 4 . 039 . 8 . 0
1701176924585OntVoor een bibel met silveren haken nagelaten door wijl[en] Rinske Jelses [Rinske Jakobs gehuwd met Dirk Jelses] ontvangen van Pieter Lammerts.8 . 0 . 0
1601176924587BetAan deselve [IJde Jans coopman] nog betaalt wegens doodschuld van wijl[en] Rinske Clases [Rinske Clases gehuwd met Claas Ruurds???]3 . 13 . 8
2601177024596BetAan de weduwe wijl[en] Bauke Tietes wegens gelevert bier bij de begravenis van de vrouw van Berent Berents [gehuwd met Jeltje Pieters]3 . 5 . 0
1611176924598BetAan Johannes Johannis wegens het graf maken voor de vrouw van Berent Berents [gehuwd met Jeltje Pieters]1 . 4 . 0
2905177024601BetBettalt voor het graf maken voor de weduwe wijl[en] Pieter Dirks [Doetje Johannes] aan Johannes Jochums.1 . 4 . 0
0807177024605OntWegens het boelgoed van wijl[en] Rommert Juriens weduwe [Geertje Hendriks] ontvangen.103 . 10 . 0
0807177024605OntOntfangen wegens het boelgoed van Grietje [Dirks] in het gasthuis weduwe wijl[en] Eeltje Lieuwes.31 . 3 . 0
0508177024606OntWegens het boelgoed van Douwe Dirks [gehuwd met Etje Sierks] ontfangen.131 . 3 . 0
0407177024607BetAan Roelof Andries voor dat het leed bier wegens de weduwe wijl[en] Rommert Jurjens [Geertje Hendriks] aan sijn huis is geweest betaalt. 0 . 6 . 0
0407177024607BetAan de vrouw van Hebele Martens wegens schoonmaken en brengen in het boelgoed van de weduwe wijl[en] Rommert Jurjens [Geertje Hendriks] 1 . 4 . 0
1507177024607BetAan Johannes Jochums van 2 graven.2 . 10 . 0
1507177024607BetAan Johannes Johannis Roeg voor dat het bier van Grietje in het Gasthuis weduwe wijl[en] Eeltje Lieuwes bij hem in huis geweest ten tijde der begravenis.0 . 6 . 0
2907177024607BetAan Tietje Berends weduwe wonende in het Gasthuis betaalt wegens schoonmaken en brengen van het goed in het boelgoed van Eeltje Lieuwes weduwe [Grietje Dirks]0 .14 . 0
0108177024607BetWegens het maaken van het graf voor Ettje [Sierks] de vrouw van Douwe Dirks.1 . 4 . 0
0108177024607BetAan Ridsert Hoites voor het kleed over vier doodkisten en een regekleed voor Aagt. 0 .18 . 0
0108177024607BetAan de vrouw van Hebele betaalt voor schoonmaken en goed aan brengen in het boelgoed van Ettie [Sierks] vrouw van Douwe Dirks.0 . 15 . 0
1001177124608BetAan Menkes Andries voor het aan sijn huis het bier geweest is ten tijde der begravenis van Ettje [Sierks] de vrouw van Douwe Dirks.0 . 6 . 0
2912177024610BetAan de weduwe wijlen Bauke Tietes brouwer voor bier gelevert bij de begravenis van vier verstorvene diaconiearmen.12 . 0 . 0
3001177124613OntAan suiver geld ontfangen van Antie Johannes Roeg nagelatene goederen.86 . 15 . 0
2104177124614OntOntfangen wegens de nagelatene goederen van wijlen Gertie Clases27 . 18 . 0
1205177124614OntMet Aan Jelles verrekent het gene hij moest hebben wegens het bedienen van Gertie Clases in haar doodsiekte tegen de resterende 10 Cargl boven vermeld opbrengst boelgoed] en dus tot voldoening van die somme ontfangen.5 . 19 . 0
2204177124615BetAan Johannes Jochums wegens het graf maken van wijl[en] Gertje Clasen1 . 4 . 0
2204177124615BetAan Doeke Andries voor een 4 de tonne bier aan sijn huis te hebben op de begravenis van wijl[en] Gertie Clasen.0 . 6 . 0
2204177124615BetAan Ridsert Hoites betaalt de huire van het laken op de kist van deselven [Gertie Clasan]0 . 4 . 0
1305177124615BetAan hendrik Jochums voor peerd en wagen om Douwe Dirks te halen [gehuwd met de overledene Etje Sierks]0 .15 . 0
2412177124624BetAan Tiete Baukes het bier op de begravenis van wijl[en] Gertje Clases.3 . 10 . 0
2001177224629BetAan thee, suiker, … saffraan in plaats van bier bij de begravenis van Geele Jaspers aan J. de Jong betaalt.0 . 11 . 4
2401177224629BetBetaalt voor een vierde part brood, 3 stuivers, vier bollen acht stuivers, een half jate boter tot dienst van de buiren vrienden ten tijde der begraafenis van Geele Jaspers.1 . 0 . 0
2501177224629BetAan Baltus snijder wegens het graf maken voor Geele Jaspers.1 . 4 . 0
2501177224629BetVoor het laken over de kist van Geele Jaspers aan Ridsert Hoites.0 . 4 . 0
2501177224629BetAan Jan Wijnstok voor dat het vierendeel bier in sijn huis opgedronken is ten tijde der begravenis van Geele Jaspers.0 . 6 . 0
2501177224629BetAan Geele Sijtses hospes voor één en een half mengelen genever bij het versterven van Geele Jaspers.0 . 12 . 0
0000177224630BetOnder weekgelden van 11 nov 1771 tot den 25 maij 1772: Voor onderhoud van Geele Jaspers van den 11 nov 1771 tot den 20 januari 1772 wanneer Geele Jaspers is overleden betaalt aan Geert Klases 10 stuivers 's weeks, dus vijf car gl tien stuivers. Nog den 27 januarii daar boven betaalt een week weekgeld voor het staan van de kiste, 10 stuivers en een brood ook voor de roesje. 6 . 0 . 0
0811177224634OntOntvangen uit het boelgoed van Sijtske Clases.3 . 0 . 0
1011177224634OntOntfangen van de Ontfanger J. Stikkersma 207 car gl, 7 stuivers, 10 penningen en wegens de erfportie uit de nalatenschap van Sijtske Clases voor haar beste moeder [grootmoeder] Hieke Ulbes [gehuwd met Claas Clases]207 . 7 . 10
0601177324637BetAan de weduwe van Bauke Tietes wegens gelevert bier op de leed van Geele Jaspers. 2 . 0 . 0
2308177324644OntOntvangen uit het boelgoed van wijl[en] Hijke [Ulbes] weduwe van Claas Clases na aftrek van de onkosten.19 . 3 . 0
2408177324645BetVoor het grafmaken van Claas Clases weduwe [Hylkje Ulbes]1 . 4 . 0
2912177324645BetAan Baltus snijder wegens het graf maken voor Wijbe Pieters [gehuwd met Janke Wopkes]1 . 4 . 0
2308177324646BetAan de brouwer Tiete Baukes wegens geleverd bier op de leed van Claas Clases weduwe [Hylkje Ulbes]2 . 10 . 0
2912177324646BetAan IJde Jans wegens verscheide noodwendigheden op de leed van wijlen Wijbe [Pieters] gebruikt [gehuwd met Janke Wopkes] 2 . 18 . 8
3112177324647BetAan de brouwer Tiete Baukes wegens bier en turf gelevert op de leed van Wijbe Pieters [gehuwd met Janke Wopkes]3 . 7 . 0
0811171724653OntVan IJdtje moeij [IJdtje Clases] boelgoed aan suiver gelt gemaakt. 80 . 0 . 0
0911171724654BetAan Nutte Wikkes voor het maken van IJdtje moeij [IJdtje Clases] graf betaalt.1 . 4 . 0
2811171724654BetAan Leenert Pijters voor de haken aan IJdtje moeij [IJdtje Clases] doodkiste.0 . 16 . 0
2712171724655BetAan Andries Jacobs voor de doodkist van IJdtje moeij [IJdtje Aases] 6 car gld, voor …... 7 stuivers en 4 penningen, voor een halfmengelen brandewijn met een half varndel suiker voor de buurmannen en dus te samen: 11 . 6 . 5
0000171824659OntIn het sterfhuis ontvangen en gevonden aan gelt [overlijden Sjouke Jacobs gehuwd met Rinske Ruurds]91 . 1 . 6
0000171824659OntVan de heer secret. Coehoorn ontfangen get[gedachte] boelgoet goet van Sjouke Jacobs [gehuwd met Rinske Ruurds]117 . 11 . 8
1301171924660BetNog aan deselve [de armvoogden van Ferwert] gegeven wegens buurgoet tot laste van de overledene [Sjouke Jacobs gehuwd met Rinske Ruurds]0 . 5 . 8
0905171824660BetAan Jan Pijters ter sake van een reis na Leeuwarden één car guld. Voor het zegel op get [gedachte] testamento van Sjouke Jacobs [gehuwd met Rinske Ruurds] drie car guld en wegens leed seggen na Stiens 7 stuivers.4 . 7 . 0
1205171824660BetAan notaris Joan Welcom voor het schrijven van testament van Sjouke Jacobs [gehuwd met Rinske Ruurds] ten profijte van de diaconie.2 . 0 . 0
1505171824660BetAan Nutte Wikkes voor het maken van Sjouke Jacobs [gehuwd met Rinske Ruurds] graf.1 . 4 . 0
0106171824660BetAan Rinske Taebes wegens lappen in leven aan Sjouke Jacobs [gehuwd met Rinske Ruurds] verdient een car guld en agt stuivers en voor diensten sijn doodsiekte en na sijn versterven in get [gedachte] sterfhuis drie car guld.4 . 8 . 0
3009171824660BetAan Gabe IJPES voor get [gedachte] lijklaken over de doodkiste van wijl[en] Sjouke Jacobs [gehuwd met Rinske Ruurds]0 . 12 . 0
2012171824661BetAan Wikjen Brugts ter sake weijten broot en een soete melks kees op de leedmaaltijt van Sjouke Jacobs [gehuwd met Rinske Ruurds]6 . 16 . 0
2012171824661BetAan Gerrit Jennes wegens weijten brood op de leedmaaltijt van de voorn[oemde] [Sjouke Jacobs gehuwd met Rinske Ruurds]5 . 0 . 0
2012171824661BetAan Dirk Jans ter sake als boven [wegens weijten brood op de leedmaaltijt van Sjouke Jacobs gehuwd met Rinske Ruurds]5 . 0 . 0
2712171824661BetAan Anders Jakobs voor de doodkiste van Sjouke Jacobs [gehuwd met Rinske Ruurds] en voor deelen en sgammels op de leed gebruikt.9 . 10 . 12
0501171924661BetVoor vier halfjaten butter genoten op de ;leed van S. J. Sjouke Jacobs [gehuwd met Rinske Ruurds]1 . 10 . 0
2201171924661BetAan Jan Dirks wegens brandewijn en andere waren in het sterfhuis gelevert [overlijden Sjouke Jacobs gehuwd met Rinske Ruurds]4 . 8 . 8
2701171924661BetAan Philippus IJpes voor vier bollen butter op de leed van S. J. [Sjouke Jacobs gehuwd met Rinske Ruurds]1 . 8 . 0
1104171924661BetAan Edwert Pijters wegens aangeven van een half tonne bier [overlijden Sjouke Jacobs gehuwd met Rinske Ruurds]0 . 10 . 0
1906171924661BetAan Claaske Teekes voor ijserwerk aan de doodkiste van S.J. [overlijden Sjouke Jacobs gehuwd met Rinske Ruurds]1 . 15 . 0
1906171924661BetDe rendant brengt in rekeninge hetgene sijn 2 ….teerde wegens bier in het sterfhuis gelevert [overlijden Sjouke Jacobs gehuwd met Rinske Ruurds]13 . 0 . 0
3101172024661BetAan Jarig Wijbrens wegens een vierendeel van vier guldens bier bij Sjouke Jacobs in leven genoten [gehuwd met Rinske Ruurds]1 . 0 . 0
170617532527BetAan de huisman Tiete Jorrijts betaalt het gene de verstorvene weduwe van Jan Minkes nog te goede hadde aan weekgelden.3 . 0 . 10
070417592566BetAan Pieter Broers het restant van sijn overleden moeders [Riemke Hendriks gehuwd met Broer Broers] competentie? 2 . 10 . 10
190817652578BetGasthuis: Weekgelden van 19 augustus 1765 aan de weduwe wijlen Schelte Pijters [Grietje Wiebes] die in plaats van de overledene weduwe wijlen Watse Bouwers [Lisebeth Gellofs] in het Gasthuis is gekomen.X
190817652578BetGasthuis: Weekgelden van 19 augustus 1765 aan de weduwe wijlen Eeltje Lieuwes [Grietje Dirks] na het overlijden van Gerben Jans weduwe [Ymkje Johannes] in het Gasthuis is gekomen.X
000017702589BetGasthuis: Weekgelden voor de weduwe Eeltje Lieuwes [Grietje Dirks] ten deele en ten deele voor Jenke Sakes [gehuwd met Jan Gerlofs] die in haar plaats in het Gasthuis is gekomen.X
1301177725104BetAan A. Hettema als boedel redder van de verlatene boedel van Jan Beernts [gehuwd met Fieke Andringa] wegens arbeidsloon door deselve verdiend aan 't Gasthuis.3 . 11 . 0
2603179125160BetGasthuis: Weekgelden [vanaf 01-01-1791] Doikje Douwes [gehuwd met Andries Wopkes] 12 weken en in haar plaats gekomen Aaltje Wijbes 40 weken.46 . 16 . 0
0508179325168BetGasthuis: Weekgelden [vanaf 01-01-1793] Aaltje Wijbes [gehuwd met Douwe Alles /Aebes] 31 weken en in haar plaats gekomen Tjitske Geerts [gehuwd met Teunis Willems maar komt ook voor als Tjitske Willems] 31 weken.46 . 16 . 0
290317992913BetAan Sipke Joukes voor het maken van het graf voor Folkert Pieters [gehuwd met Tjietske Sasses]1 . 12 . 0
010417992913BetAan Hendrik Aijses wegens geleverde goederen op begravenis van Folkert Pieters [gehuwd met Tjietske Sasses]3 . 4 . 4
030417992913BetAan Johannes Clases wegens het doodvat voor Folkert Pieters [gehuwd met Tjietske Sasses]en verdere goederen op de leed van deselve.11 . 10 . 10
130417992914BetAan R.S. Van der Bij voor een vandel bier gebruikt door de buurmannen bij de begraving van Folkert Pieters [gehuwd met Tjietske Sasses]2 . 0 . 0
220317992919BetAan A Rijpma [schoolmeester] voor het schrijven van een leedbrief voor de weduwe [van de overleden] Folkert Pieters [Tjietske Sasses]0 . 2 . 0
300317992919BetAan Janke Hendriks voor het bedienen op de leed en verdere diensten aan de wed. Folkert Pieters [Tjietske Sasses]0 . 18 . 0
300317992919BetAan Jochem Hendriks wegens huisvesting van de buurmannen ter begravenis van Folkert Pieters [gehuwd met Tjietske Sasses]0 . 6 . 0
300317992919BetAan vragt voor een vandel bier gebruikt door de buurmannen ter begravenis van Folkert Pieters [gehuwd met Tjietske Sasses]0 . 1 . 0
150518002924OntOntvangen wegens de verkochte goederen bij boelgoed van de weduwe Folkert Pieters [Tjietske Sasses]33 . 5 . 0
200718002924OntOntvangen zijnde boelgoeds geld van Doeke Andries [gehuwd met Antje Ottes] kleederen. 11 . 8 . 0
200718002924OntNog van deselve [boelgoed Douwe Andries gehuwd met Antje Ottes] ontvangen voor 12 kleine zilveren knopen.1 . 12 . 0
200718002924OntOntvangen van Otte Doekes voor ijzerwerk aan het doodvat van zijn vader Doeke Andries [gehuwd met Antje Ottes]1 . 2 . 0
010618012926OntOntvangen zijnde zuiver geld uit het boelgoed van de weduwe Folkert Pieters goederen [Tjietske Sasses]41 . 16 . 0
100718002930BetAan Sjoerd van der Bij voor ⅜ ton bier bij de begravenis van Doeke Andrie [gehuwd met Antje Ottes] is gebruikt.3 . 10 . 0
200718002930BetAan Sipke Joukes voor het maken van Doeke Andries [gehuwd met Antje Ottes] graft.1 . 10 . 0
100818002930BetAan Andries Folkerts voor het doodvat van Doeke Andries met de huur van tafels en bank.9 . 12 . 0
020918002931BetAan Dirkje Eeltjes voor geleeverde goederen op de begravenis van de weduwe Visser te Dockum.0 . 12 . 0
020918002931BetAan A. Eides voor geleeverde ijzerwerk aan het doodvat van de weduwe Visser.3 . 10 . 8
020918002931BetAan P. Helder voor het doodvat van de weduwe Visser.10 . 4 . 0
060118012933BetAan Willem Hans mr timmerman te Marrum wegens het doodvat met het ijzerwerk voor de wed Folkert Pieters [Tjietske Sasses]8 . 19 . 0
200718012935BetAan vragt voor het bier op de begravenis van Doeke Andries [gehuwd met Antje Ottes] gebruikt. 1 . 8 . 0
200718012935BetAan Willem Sijbrens voor het omseggen en bedienen op de begravenis van Doeke Andries [gehuwd met Antje Ottes] met de huisvesting van de buure mannen.2 . 9 . 0
200718012935BetAan Mient Windelaar wegens geleverde goederen gebruikt op de begravenis van Doeke Andries [gehuwd met Antje Ottes]2 . 18 . 0
220718012935BetAan Johannes Ram voor geleverde goederen op de begravenis van Doeke Andries [gehuwd met Antje Ottes]0 . 16 . 8
180818012936BetAan reiskosten voor een man van Dockum wegens het overlijden van de weduwe Visser.0 . 6 . 0
180818012936BetVoor een verrotting voor de weduwe Visser.0 . 15 . 0
180818012936BetVoor het begraven van de weduwe Visser.1 . 16 . 0
180818012936BetVoor het aanzeggen en reiskosten na Ferwert en verder gedane diensten bij het overlijden van de weduwe Visser.2 . 4 . 0
180818012936BetBetaald voor het lijklaken [van de weduwe Visser]1 . 2 . 0
300818012936BetVoor het maken van het graf van dezelve [van de weduwe Visser]1 . 10 . 0
261218012937BetAan Anne Wierda voor huisvesting en geleverde goederen op de begravenis van de weduwe Folkert Pieters [Tjietske Sasses]6 . 4 . 0
261218012937BetVoor het ter aarde bestellen van de weduwe Folkert Pieters [Tjietske Sasses]3 . 4 . 0
261218012937BetVoor gebruik van het lijklaken voor dezelve [Tjietske Sasses gehuwd met Folkert Pieters]0 . 6 . 0
261218012937BetAan Sipke Joukes voor het maken van het graf voor de weduwe Folkert Pieters [Tjietske Sasses]1 . 10 . 0
261218012937BetAan Mient Hendriks voor het halen van het lijk van de weduwe Folkert Pieters [Tjietske Sasses] van Pijtter Douwes [schoonzoon] aan de zeedijk.2 . 6 . 0
000018012937BetWeekgelden: Aan de weduwe Folkert Pieters [Tjietske Sasses] 18 weken van den 6 januari tot den 5 mei 's weeks 8 stuivers [overlijden per 6 mei 1801] 7 . 4 . 0
140518012940OntOntvangen van Pijtter Douwes [gehuwd met Dieuke Folkerts] wegens turf van zijn schoonmoeder de weduwe Folkert Pieters [Tjietske Sasses]5 . 0 . 0
240518012941OntOntvangen aan zuiver boelgoeds geld voor de huisgeraden van Pier Tjeerds [gehuwd met Trijntje Ruurds] 20 . 8 . 8
140618012941OntOntvangen zijnde het zuiver geld bevonden en gemaakt in het boelgoed van Rijkele Siedses [gehuwd met Tjitske Iekes]100 . 18 . 0
040718012941OntOntvangen zijnde het zuiver boelgoeds geld van Minke Ijdes [gehuwd met Pieter Zuidermeer] 148 . 6 . 0
220118022942OntOntvangen van H. Brinsma uit de boedel van Geert Hendriks [gehuwd met Aukje Johannes]22 . 6 . 0
160318012944BetAan S. van der Bij voor ½ ton bier gebruikt op de begravenissen van Pier Tjeerds [gehuwd met Trijntje Ruurds] en de vrouw van IJsaac Polet [Lijsbet Klases] 4 . 0 . 0
210318012945BetAan J. Cuperus wegens geleverde goederen gebruikt op de begravenis van Pier Tjeerds [gehuwd met Trijntje Ruurds] en de vrouw van IJsaac Polet [Lijsbet Klases] 1 . 15 . 8
240318012945BetAan Sipke Joukes voor het maken van twee graven als voor Pier Tjeerds [gehuwd met Trijntje Ruurds] en de vrouw van IJsaac Polet [Lijsbet Klases] 3 . 4 . 0
240318012945BetAan Andrijs Folkerts voor twee doodvaten als voor Pier Tjeerds en de vrouw van IJsaac Polet [Lijsbet Klases] 17 . 8 . 0
040618012945BetAan J. Cuperus voor geleverde goederen op de begravenis van Rijkele Siedses [gehuwd met Tjitske Iekes] 2 . 0 . 8
040618012946BetAan Sipke Joukes voor het maken van het graf voor Rijkele Siedses [gehuwd met Tjitske Iekes] 1 . 10 . 0
210618012946BetAan Andrijs Folkerts voor het doodvat van Rijkele Siedses [gehuwd met Tjitske Iekes]8 . 14 . 0
280618012946BetAan Sipke Joukes voor het maken het graf voor Minke IJdes [gehuwd met Pieter Suidermeer] met de huisvesting van de buurmannen na de begravenis. 1 . 12 . 0
120718012946BetAan Andries Folkerts voor het doodvat van Minke IJdes [gehuwd met Pieter Suidermeer] 8 . 10 . 0
280918012947BetAan Sipke Joukes voor het maken het graf voor Geert Hendriks [gehuwd met Aukje Johannes]1 . 4 . 0
091218012947BetAan Andrijs Folkerts voor het doodvat van Geert Hendriks [gehuwd met Aukje Johannes]8 . 14 . 4
300118022948BetAan F. Appelhoff voor ¼ ton bier gebruikt op de begravenis van Geert Hendriks [gehuwd met Aukje Johannes]2 . 0 . 0
030518012949BetAan vragt voor ½ ton bier gebruikt van de buurmannen bij de begraving van Piere Tjeerds en de vrouw van IJsaac Polet [Lijsbet Klases] 0 . 2 . 0
010618012951BetAan Pijtter Rinderts voor het leedzeggen van Rijkele Siedses [gehuwd met Tjitske Iekes] en gedane diensten.1 . 4 . 0
040618012951BetAan Jan Willems voor huisvesting van de buurmannen bij de gebrafenis van Rijkle Siedses [gehuwd met Tjitske Iekes] etc.0 . 10 . 0
040618012951BetAan de wed. van Gerrijt aarts wegens gedane diensten op de begravenis van Rijkle Siedses [gehuwd met Tjitske Iekes]0 . 12 . 0
220918012951BetAan vragt voor ¼ ton bier gebruikt op de begravenis van Geert Hendriks [gehuwd met Aukje Johannes]0 . 1 . 0
230918012951BetAan kleinbrood op de begrafenis van deselve [Geert Hendriks gehuwd met Aukje Johannes]0 . 12 . 0
100517413730BetAan de doodgravers voor 't graf maken van Dirk Wates [gehuwd met Lijsbet Johannes] kind.0 . 12 . 0
261117413732BetAan de doodgravers Schelte Pijtters eb Jan Nuttes betaald voor 't wjoeden van de ses graven behorende aan de Tapperije van Lijkle Dirx.0 . 12 . 0
000017433739BetNog brengt de rendant voor uitgaaf wegens Sjoerd Oenses [gehuwd met Baukje Pieters] doodkiste en planken etc gelevert tot dienst in 't sterfhuis.6 . 3 . 8
100817433745BetAan Johannes Joukes vrou betaald voor leedseggen van Sjoerd Oenses [gehuwd met Baukje Pieters] en voor andere diensten bij 't opdragen0 . 12 . 0
151017433746BetRoepersgeld betaald wegens 't boelgoed van Sjoerd Oenses [gehuwd met Baukje Pieters]0 . 4 . 0
021217603752BetAan Jan Everts 't halve doodkistje van Jacob Jochums kind.0 . 18 . 0