Streekarchief Noordoost Friesland. Archief Herv. Kerk Dokkum
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
InvBlz
01081795103917BetBetaald op de begrafenis als boven van de wedu. Kleimans een vaandel bier.1 . 16 . 0
01081795103917BetBetaald aan R. van Rijs en G. F. de Land voor brandewijn , zuiker en rozijnen, koffij en zuiker ei[etc] [bij de begrafenis van de wedu. Kleimans]0 . 19 . 0
01081795103918BetVoor thee op de begrafenis van de wedu. Kleimans.0 . 4 . 0
20101795103926BetVoor de waakens bij dezelve ’s avond 2 loofd coffij 4 maal [van de wed. Kleins]0 . 5 . 8
14121795103931BetBetaald aan coffij, candij, brandewijn en koek voor de buuren gebruikt bij het beredderen van Coene en Aaltie dogter. 1 . 6 . 8
14121795103932BetBetaald aan of voor een vierde ton bier bij het ter aarde bestellen van Coene dogter door de buuren geweten:1 . 16 . 0
17061796103946BetBetaeld voor twee vandels beir van de begaefeneisen van Marijtje-muij en Duik-mu ijde een vandel.3 . 12 . 0
17061796103946BetBetaeld van twee doeden Maritje-muij en Duijke-mu aan de buirens tracktement bij ’t of leigen en in de keiste leigen voelg. Cwat. [Quitantie] 2.18.0
Nog aan dezeilfde voor jenever 0.11.0.
3 . 9 .0
20081796103950BetBetaald voor een vandel beir van het begraven van Pijter Johannes.1 . 16 . 0
01011797103958BetBijtaald aan Jacob Steevens voor brandewijen en suijker, koffei, roesin[rozijnen] en janever koek. 2 . 1 . 0
01011797103958BetBijtaald voor een vandel bier voor het opdragen van vrouw Berger1 . 16 . 0
06031797103963BetAan de buiren bij ’t oefleigen van Hannekraij mij [mengel?] brandewijn, zuiker en roesjen [rozijnen] [van vrouw Berger] 1 . 8 . 8
06031797103963BetBeij het heneklid [doodskleed, lijkwade] maeken van dezeilfde [betreft Hannekraij] aan de buiren vrouwen pond koef. [koffie] pond zuiker. 0 . 19 . 0
06031797103963BetAan laep oellij [lampolie] betaald voor dezelfde [betreft Hannekraij] 0 . 6 . 8
06031797103963BetEen vandel doele beir voor de buiren van Hanekraij.1 . 12 . 0
23091797103976BetBetaald aan de koopman Tjeerd Posthumus ten dienste van Akke Brink bij het afleggen en in de kiste leggen voor koffij en brandewijn en sukker.
[betreft: Acke Oukes Vynk gehuwd met Jacob Hendriks Brink]
1 . 2 . 2
27091797103977BetBetaald aan Andrijs Oetses voor geleverde bier en jenever bij het opdragen op ter aarde bestellen van Akke Brink.
[Acke Oukes Vynk gehuwd met Jacob Hendriks Brink.
1 . 19 . 0
06111797103981BetBetaald weigens zoelaries aan de buderie [buren] van Neike Meines biij het afleige aan brand[ewijn] en eijks zeittera [etc.]
Overleden: Tryntje Mennes, oud 72 jaar 4 december 1797, Dokkum. [Neinke is Nynke = Trijntje]
0 . 14 . 0
06111797103981BetAan de teimerman Zerijtze Jans weigens gedaene reiperaesje en het maeken een keist voor Trijntje Meines.2 . 18 . 0
25121797103982BetBetaald aan Beerrent Ronder voor een vandel bier gebruikt bij het ter aarde bestellen van Ninke Mennes. Zomma.1 . 14 . 0
04061798103993BetBetaald voor koffij, zuiker voor de buiren bij het hinnekleed maken van Linse Rijkles.0 . 13 . 0
04061798103993BetBetaald aan Tjeerd Posthumus weegens geleevert brandewijn aan de buuren voor het afleggen en in de kist leggen van Linse Rijkles.1 . 10 . 0
04061798103994BetBetaald weegens ton 8 glds bier aan de buren voor het ter aarde bestelen van Linse Rijkles. 1 . 15 . 0
111217981039111BetBetaald aan Freerk Jans Brouwer voor ton 8 guld bier bij ’t ter aarde bestellen van Stijntje Bontekoe.1 . 16 . 0
141217981039111BetBetaald aan Gosse Sapes voor mengelen brandewijn # [pond] sujker bij ’t afleggen van Stijntje Bontekoe. 0 . 13 . 8
07
1217981039111BetBetaal aan Gosse Sapes voor # [pond] koffij en pond suiker bij het in de kiste leggen van Stientje Bontekoe …. Somma:0 . 14 . 8
180317991039116BetBetaald weegens ton bier aan Freerk Jans Brouwer voor het opdragen van Pijter Johannes wedu.0 . 4 . 0
180317991039116BetBetaald aan de wedu. van Jacob Hansma voor brandewijn voor het het afleggen en kist in brengen. [van Pijter Johannes wedu.]1 . 0 . 0
010417991039118BetBetaald aan Halbertsma voor suiker en rozijnen, Koffi voor het afleggen van Pijter Johannes wedu.2 . 17 . 2
150717991039128BetBetaald aan Halbertsma voor suiker en Koffi en rozijnen brandewijn voor het afleggen van Fokke Hemkes wed. zumma: 1 . 15 . 12
150717991039128BetBetaald aan Freerk Jans Brouwer ton bier voor het opdragen van Fokke Hemkes wed.2 . 0 . 0
120917991039134BetAan S. Halversma voor het genooten bei het versturven van Durk Klaases.1 . 19 . 6
030118001039141BetWeegens ton 8 gld bier door mij [Freerk J. Brouwer] geleverd bij het ter aarde bestellen van Sijtze Arjens.2 . 0 .0
050118001039142BetBetaald aan dezelve [S. Halbetsma] voor koffij, thee en olij door de buuren bij het waken gebruikt van Elijas Rekkers wed. 0 . 19 . 0
050118001039142BetBetaald an S. Halbetsma wegens het genoten van de buren bij het beredden van het lijk van Sijtze Arjens.1 . 12 . 0
250118001039144BetCoupienten van de brieve bij het verstev van de wedu. E. Rikkes.3 . 4 . 0
100218001039145BetGeleverd bij het bekleden en in de kist leggen van Reinder Freerks ten gebruik van de buuren aan brandewijn, zuiker en rozijnen, coffij en candij. Zamen: 2 . 1 . 0
100318001039146BetBe taald aan de doodgravers voor het begraven van Zijtse Arjens en Elias Rekkers wed. volgens een gemaakt accoordt in plaats van een schuit turf jaarlijks betale wij nu van ijder dooden 24 st. 2 . 8 .0
110618001039153BetBetaalt aan de buurenvrou[wen] voor ’t bekleeden en in de kist leggen van Nienke Wattes.1 . 4 . 0
160618001039154BetBetaalt aan de buuren van het ter aardbestellen van Nienke Wattes met de huisvesting.1 . 5 . 0
160618001039154BetBetaalt aan Sipke Halbetsma voor brandewijn, zuiker en rozijnen voor Nienke Wattes. 0 . 15 . 0
160618001039155BetBetaalt aan S. Halbetsma voor pijpen, tabak, thee en zuiker bij de begrafenis van Nienke Wattes.1 . 2 . 8
270618001039156BetNog betaalt aan de buuren vrouwen in plaats van zuiker koek [van Nynke Watses] 0 . 4 . 0
270618001039156BetBetaalt aan S. Halbetma voor brandewijn, zuiker, rosijnen bij ’t afleggen en in de kist leggen van Durk Zietses. 1 . 12 . 8
270618001039156BetBetaalt aan F. Brouwer ton bier op de begrafenis van Durk Zijtses.2 . 0 . 0
030718001039157BetBetaalt aan de doodgravers voor ’t begraven van Durk Zijtses Dijkstra met het opligten van de steen.1 . 8 . 0
060718001039157BetEn aan de buren vrouwen in geld en aan jever [jenever] voor ’t afleggen en kist in brengen van Boukje Damsma. 1 . 8 . 0
060718001039157BetBetaalt aan F. Brouwer ton bier op de begrafenis van dezelve [Boukje Damsma]1 . 16 . 0
080718001039159BetBetaald aan de doodgravers voor het begraven van de wed. Riemer Jelles met het opligten van de steen.1 . 8 . 0
010818001039163BetAan Loodewijk Muller betaald voor het maaken van een kiste [van Olvert Klaases]0 . 12 . 0
050818001039162BetOnkosten van het begraaven en afleggen van Diuwke Hindrijks aan de doodgraavers. [Doetje Hayes]1 . 18 . 0
260918001039164BetBetaald aan de buiren bij keste inleggen van Doetie-muij 8 lood koffie, 4 lood candij [van Doetje Hayes]0 . 8 . 8
011018001039165BetBetaalt aan de comisse wegens een rotting gebruik ten dienste van Doetie-muij volgens quitan [van Doetje Hayes]0 . 15 . 0
011018001039165BetBetaalt aan Fr. Brouwer lood ton en 1/8 ton bier op de begraafenese van Doetie-muij [van Doetje Hayes]2 . 5 . 0
161018001039167BetBetaalt aan J. Halbetsma voor pond coffij, meng[el] oli bij ’t afleggen en in de kist brengen van Olvert Klaases. 0 . 14 . 0
Nog aan jenever 1 . 0 . 0
1 . 14 . 0
161018001039168BetBetaalt aan de sleeper weegens de kist overbrengen van Olvert.0 . 3 . 0
221018001039168BetBetaalt aan de doodgravers voor het begraven van Djouke Hendriks en Olvert Klases met ’t opligten van de steen. 2 . 12 . 0
221018001039168BetBetaalt aan F. Brouwer voor ton bier bij de begrafenis van Olvert Klases.2 . 0 . 0
271018001039169BetBetaalt aan Rebekka voor ’t maaken met de zijde weegens het doodlakens.0 . 15 . 0
301018001039170BetBetaalt aan S. Halbetsma voor linnen tot het doodlaaken en ook dito linnen tot gebruik van Haje Thomas. 3 . 0 . 0
291218001039175BetBetaald aan de doodgraaves voor het begraaven van Pijtter Willems, Schelte Poules, Jan Geerts en Aabe Jakops. 4 . 16 . 0
291218001039175BetBetaald voor vier vandels bier voor de bueren voor het beredden van booven staande overleeden.
[Pijtter Willems, Schelte Poules, Jan Geerts en Aabe Jakops]
7 . 4 . 0
291218001039175Bet[Zie 29-12-1800 blz 175 inv nr 1039]X
291218001039175BetDijto [Betaald aan drank bij het afleggen van deselde. Pijtter Willems, Schelte Poules, Jan Geerts en Aabe Jakops]0 . 4 . 8
291218001039175Bet[Zie 29-12-1800 blz 175 inv nr 1039]X
291218001039175BetBetaald aan niije confrater Jan Gleistra voor geleverd coffie en suiker voor boven genoemde buren. Volgens quitant: [Vanwege het overlijden van Pijtter Willems, Schelte Poules, Jan Geerts en Aabe Jakops]4 . 4 . 4
291218001039175Bet[Zie 29-12-1800 blz 175 inv nr 1039]X
291218001039176BetBetaald aan Loodewijk Muller voor het maaken van de kisten van de vooren genoemde vier overleeden en reparatie aan eenige onse arem huisen volgens quitantie.
[betreft Pijtter Willems, Schelte Poules, Jan Geerts en Aabe Jakops]
3 . 15 . 0
291218001039176Bet[Zie 29-12-1800 blz 175 inv nr 1039]X
200218011039181BetBetaalt aan de buren voor het beredden en kist inbrengen van de wedu. Sijtkje Bleker 0 . 18 . 0
200218011039181BetNog aan coffi betaalt bij J. A. Gleistra voor dezeve vanwege overlijden wedu. Sijtkje Bleker] 0 . 6 . 0
200218011039181BetBetaalt aan F. J. Brouwer voor 1 vaendel bier ten gebruike van de bieren. [vanwege overlijden wedu. Sijtkje Bleker]1 . 16 . 0
230218011039182BetBetaalt aan J.A. Gleistra voor 1/8 pond thee, pond zuiker candij ten dienste voor de wedu. Ronda bij gelegentheid van deszelf overleeden zoon. 0 . 16 . 0
230218011039182BetNog betaalt aan de buren voor huisvesting.
[vanwege overlijden zoon van wedu Ronda]
0 . 7 . 0
230218011039182BetBetaalt aan F. Jans Brouwer 1 vaendel bier voor de buren bij het ter aarde bestellen van J. Ronda.1 . 16 . 0
240218011039182BetBetaalt aan de doodgravers voor twee begravende J. Ronda en de wedu. Bleker.3 . 2 . 0
180318011039183BetBetaalt voor ’t maaken met het garen tot de zak voor het nieu doodslaken.0 . 4 . 0
060418011039185BetBetaalt aan S. Halbetsma voor ’t maaken van een kistje ten gebruiken voor ’t bergen van ’t doodlaken.2 . 2 . 0
060418011039186BetBetaalt aan de baas kleermaker Kuipers voor ’t maaken van het nieuw doodlaken.1 . 10 . 0
230618011039195BetAan Freerk Brouwer bet. voor een vaandel bier bij de begraffenis van Sjoukje [Sjoukje Geerts]1 . 16 . 0
060518021039216BetAn de bure vrouwen bij het maken van het hinnekleet van Durk Hajes.0 . 14 . 0
140518021039217BetBetaald an jenever bij het ofleggen en in de kist leggen van Durk Hajes an de buren.0 . 18 . 0
170518021039217BetBetaald an Hindrek IJzaks van der Werff voor een ton bier voor de buuren van Durk Hajes.1 . 16 . 0
070618021039221BetBetaald an secretaris Fokkema wegens ijzerwerk an de kist van Durk Hajes. 1 . 2 . 0
100618021039222BetAan de sleper betaalt wegens het aanhalen van het goed bij het versterven van A. Ab. [Antie Abrams] 0 . 6 . 0
210618021039222BetUitgeschoten van het maken van de kist aan ons confrater Geert Bleker. [waarschijnlijk de kist voor Antie Abrams]0 . 12 . 0
230618021039223BetBetaalt aan de doodgravers voor het maken van het graf. [waarschijnlijk het graf voor Antie Abrams]1 .4 . 0
280618021039223BetAan exteur betaalt voor een graf [waarschijnlijk het graf voor Antie Abrams]0 . 16 . 0
080118031039239BetEen kistie gemaakt voor het kint van Kramer [Arjen zv Willem Cornelis en Maaike Arjens]1 . 10 . 0
110218031039243BetAan de doodgravers betaalt voor het kijn [kind] van Fokel.0 . 13 . 0
190218031039257BetBetaald an de coopman Gosse Doedes voor brandewijn bij het inbrengen van de kist voor de wed. Nanne Jakobs. [deze post is op het origineel doorgestreept]?
210218031039245BetBetaalt aan de buren voor het afleggen en in de kist leggen van Trijntje-muij voor koffij en koek.1 . 1 . 12
210218031039245BetBetaalt aan ons confrator Geert Bleker voor het maaken van de kist. [voor Trijntje=muij]0 . 12 . 0
280218031039246BetBetaalt aan de buuren voor bieren en een mengel jenever [begravenis van Trijntje Carstens?]2 . 6 . 0
010318031039248BetBetaalt aan de doodgravers voor het begraven van Trijntje Carstens.1 . 5 . 0
190418031039257BetVoor het maken van een kist voor Sjoertie de wed. Nanne Jakobs an hout.?
060618031039264BetAan T.C. Winkler te Leeuwarden wegens geleverde medecijnen in de doodsiekte van Hiltje Davids volgens quitansie.3 . 1 . 8
061218031039281BetBetaald an de buiren bij het afliggen en hinnekleet maken Iede Wijbes [zijn vrouw] Pijtie [Pietje Ienses en Iede Wiebes]1 . 10 . 0
071218031039281BetVoor het maken van een kist voor Iede Wiebes [zijn vrouw] Pijtie [Pietje Ienses en Iede Wiebes] [prijs kist erg laag!.0 . 14 . 0
091218031039281BetBetaald voor jenever an de buiren.0 . 12 . 0
091218031039281BetBetaald an de doodgravers.1 . 5 . 0
191218031039282BetBetaald an Rebekke voor het maken van het doodlaken.0 . 5 . 0
291218031039282BetBetaald an Hindrik IJzaks van der Werff voor ton bier voor het ter aarde bestellen van de weduwe IJde Wijerd [IJde Wijbes zijn vrouw Pijtie]1 . 15 . 0
120318041039291BetBetaalt aan de buuren voor het kiste bringen voor de weduwe Riender.0 . 10 . 0
130318041039292BetVoor de buuren in de Kuuningstraat aan de vrouwen bi het afleggen en en de kistlegg. Van Trintie Bruggemans # [pond] Koffi.0 . 13 . 0
130318041039292BetVoor het kist en bringen [van Trintie Bruggemans] aan de mannen m[engel] jenever.0 . 10 . 0
290318041039293BetAan de buurvrouwen van het in de kist leggen van twee dooden in het Gasthuis 12 heele swaare koeken [van Trintie Bruggemans]1 . 13 . 0
290318041039293BetAan deselve [Geert Bleeker] betaalt voor het maaken van 2 doodkisten voor Antje-moi en Trinte Brugmans.1 . 8 . 0
150618041039300BetAan Geert Bleker van het maken van een doodkist voor Sjoerdtje Goitsens [in begraafboeken als Sjoertje Jacobs] in het Gasthuis en wat reparaasje aan het watervat van de wed. Here Gosses. 1 . 1 . 0
150618041039300BetAan de beurvrouwen in de Keuningstraat bij het in de kistleggen van bovengemel[de] [Sjoerdtje Goitsens] [in begraafboeken als Sjoertje Jacobs]0 . 18 . 0
150618041039300BetAan de doodgravers wegens het maken van en graf voor boven gemelde. [Sjoerdtje Goitsens]1 . 5 . 0
210618041039301BetAan Pieter Renalde voor drie fandels en een renkelman bier van vier onderscheidene doden.6 . 3 . 0
210618041039301BetAan de doodgravers voor het maken van een graf voor bovengemelde [Lewijne Sprietsma] [Lewina Jacobs, weduwe van Meine Cornelis]1 . 5 . 0
210618041039301BetAan de beuren van van de vleismerk voor het dragen van Lewijne Sprietsma [Lewijne Sprietsma] [Lewina Jacobs, weduwe van Meine Cornelis]0 . 17 . 0
300618041039301BetAan Geert Bleker voor het maken van een doodkist voor Lewijne Sprietsma [Lewijne Sprietsma] [Lewina Jacobs, weduwe van Meine Cornelis]0 . 14 . 0
020718041039302BetAan Alle Beintema vier en swarekoek bij het in de kist leggen van Lewijne Sprietsma voor de beuren van de Vleismerk [Lewijne Sprietsma] [Lewina Jacobs, weduwe van Meine Cornelis]0 . 13 . 8
020718041039302BetAan de beuren van het Gasthuis in de Keuningstraat en van de Vleimerk bij het in de kist leggen van Sjoerdtje Goitsens en Lewijne Sprietsma.2 . 6 . 0
201018041039309BetAan de doodgravers wegens het maken van een graf voor de zoon van J. Bijnewema [Bijnema]1 . 1 . 0
221018041039307BetBetaald aan P.K. Eskes voor het wieden van dartig graaven op het kerkhof volg. quit. 1 . 10 . 0
221018041039309BetAan L. Jouwstra voor genever en Koffi gebruikt bij het afleggen van de zoon van J. Bijnema0 . 17 . 8
221018041039310BetAan A. Beintema 5 sware koeken tot [ in de betekenis van: voor] bovengemelde. [bij de begrafenis van de zoon van J. Bijnema]0 . 13 . 12
250318051039322BetAan S. Huisinga en A. Beintema fierdehalf [1/4] swaarekoek voor de beuren in de Parksteeg.0 . 9 . 8
250318051039322BetAan de beuren op de Fetse voor het afleggen en in de kist leggen ece [etcetera] van Ak-mui 0 . 18 . 0
260318051039322BetAan de doodgraver voor het maken van 2 graven voor Schrist-om [Krist Capot] [Uit diakonie rekeningen blijkt dat de naam Christiaan Willems is] en Ak-mui.2 . 10 . 0
280318051039323BetAan Pietter Gerriets 3 rinkelmantjes bier voor de beuren van Schristaan [Krist Capot] [Uit diakonie rekeningen blijkt dat de naam Christiaan Willems is] en Ak-mui. 2 . 5 . 0
040518051039326BetBetaald voor het hennekleed en het kiste inlegge en aan de beuren voor jenever van het kind van Gettje Rondert 0 . 8 . 4
060518051039326BetAan de beuren nog vandel bier [van Gertje Ronner]0 . 15 . 0
070518051039327BetAan de doodgraver bet. voor het maken van het graf van Getje Ronner zoon.1 . 1. 0
010518061039350BetAan den buurmannen voor een vandel bier bet.1 . 16 . 0
010518061039350BetBet. voor # [pond] cofje en 6 sware koeken bij het in de kiste leggen van Ijtje. [Ietje Hoekes of Haies vrouw van Eente Jans]1 . 10 . 0
050518061039351BetAan Geert Bleeker voor keisjeloon [doodskist voor Ietje Hoekes of Haies vrouw van Eente Jans]0 . 18 . 0
120518061039352BetBetaald bi et afleggen en ijn kiste leggen van Nijnke Ronda [Trijntje Jetse de vrouw van Douwe Siemens Ronda]1 . 10 . 8
120518061039352BetAan de buurmanne voor bier [overlijden Nijnke Ronda] [Trijntje Jetse de vrouw van Douwe Siemens Ronda]1 . 10 . 0
120518061039352BetBetaald aan de doodgravers voor et maaken van et graf van Nijnke Ronda [Trijntje Jetse de vrouw van Douwe Siemens Ronda]1 . 5 . 0
070618061039354BetVoor het af en in de kist leggen van Henk-moei.1 . 10 . 8
070618061039354BetAan de doodgravers betaald voor het maken van het graf van Henk-moei1 . 5 . 0
070618061039354BetAan de beuiremannen bet. voor bier [betreft overlijden Henk-moei]1 . 10 . 0
140618061039355BetVoor een vles jenever bij het kiste inbrengen [van Aaltje Andries de vrouw van Jacob Koen]0 . 9 . 0
140618061039355BetVoor koek en coffij bij het in de kist leggen [van Aaltje Andries de vrouw van Jacob Koen]1 . 2 . 12
190618061039355BetAan de doodgravers voor het maken van het graf van Coen [zijn vrouw] Aaltje [van Aaltje Andries de vrouw van Jacob Koen]1 . 5 . 0
190618061039356BetAan Been Ronner voor een vandel bier ten dienste van de buuren voor het opdragen van Coen [zijn vrouw] Aaltje [van Aaltje Andries de vrouw van Jacob Koen]1 . 10 . 0
020218071039372BetAan de buuren betaald weegens ….afleggen en eenige ande onkosten van Engeles de Jong.1 . 10 . 8
060218071039373BetAan brandewijn coffij enz bij het af en in de kiste leggen van Gertie Ronder.1 . 15 . 4
070218071039373BetBetaald aan de doodgravers voor het begraven Engelis de Jong en Gertie Ronner2 . 10 . 0
090218071039374BetAan Pieter Buwalda weegens 2/4 ton bier voor de buuren van Engelis de Jong & Gertie Ronner volg. quit.3 . 0 . 0
060418071039377BetAan Geert Bleeker voor het maken van de kiste van Gertie Ronner.0 . 12 . 0
240418071039378BetAan de buuren betaald weegens het afleggen en ijn bringen der kist van Johan Koen. 1 . 12 . 0
280418071039378BetAan de buuren betaald weegens het afleggen en ijn bringen der kist van de vrouw van Johannes Bienema.1 . 3 . 4
010518071039379BetBetaald aan de doodgravers weegens het begraven van Johan Koen en de vrouw van Johan Bienema.2 . 10 . 0
040518071039379BetBetaald voor twee fandels bier aan Pieter Buwalda en Hendrik IJsaks van der Werf voor de buuren van Johan Koen en de vrouw van Bienema.3 . 0 . 0
040518071039380BetAan de beuren van de Dijk bij het in de kist leggen van de vrouw van Bienema voor koffi 6 st[uivers] 4 pen[ning]0 . 6 . 4
040518071039380BetAan Nanne Bouma een mengel jenever voor de beuren in de Keuningstraat bij het afleggen van Hai-um.0 . 12 . 0
080518071039380BetVoor de beuren in de Keuningstraat # [pond] Koffi.0 . 6 . 8
110518071039381BetAan de beuren in de Keuningstraat voor het opdragen van Hai-um1 . 10 . 0
120518071039381BetAan de doodgravers voor het maken van het graf voor Hai-um1 . 5 . 0
020718071039384BetBetaald aan de wedu. Geert Bleker voor het maaken van een doodkist voor Joh. Koen.0 . 12 . 0
090918071039389BetAan de doodgravers wegens het graf van M. van Waard.1 . 5 . 0
101018071039391BetBetaald aan de buure vrouwen in de Kooningstraat voor het af en in de kist leggen van Ittje-moij voor Koffi en koek [van Tytje Jans]1 . 13 . 0
111018071039391BetAan de buure mannen voor het kist haalen en opdraagen zaamen: [overlijden van Ittje-moij] [Tytje Jans]3 . 0 . 0
121018071039391BetAan de doodgraavers voor het maaken van het graf. 1 . 5 . 0
121018071039391BetBetaald voor het maaken van de kiste [overlijden van Ittje-moij] [Tytje Jans]0 . 12 . 0
071118071039393BetBet. aan de bode P. v.d. Veen voor een sommatie bellet van Tietie Jans.3 . 0 . 0
040118081039397BetAan de bure vrouwen in de Hoogstraat voor het af en in de kist leggen van de wedu. Lieuwe Goslings voor coffi & koek1 . 5 . 0
070218081039397BetAan de bure vrouwen in de Hoogstraat voor het af en in de kist leggen van de wedu. Lieuwe Goslings voor coffi & koek.1 . 5 . 0
080218081039397BetVoor het maaken van de kist [van de wedu. Lieuwe Goslings]0 . 12 . 0
090218081039397BetVoor het kist maaken en opdragen bier & je[never] [betreft overlijden van de wedu. Lieuwe Goslings]2 . 0 . 0
100218081039397BetAan de doodgravers [van de wedu. Lieuwe Goslings]1 . 5 . 0
020318081039398BetBetaald aan de buren van de Oranje wal voor het afleggen van Hantje Klaazes een mengelen jenever.0 . 12 . 0
030318081039398BetVoor het kist haalen en inleggen 1 mengelen jenever. [betreft overlijden van Hantje Klaazes]0 . 12 . 0
030318081039398BetAan de vrouwen voor het maken van het hinnekleed voor Hantje Klaazes koek en koffi. [betreft overlijden van Hantje Klaazes]1 . 2 . 0
120318081039399BetBetaald aan P. Hansma voor een vierde ton bier voor het draagen van Hantje Klazes. [betreft overlijden van Hantje Klaazes]1 . 10 . 0
030518081039403BetAan de bode van der Veen betaalt voor 2 som. Bil. [sommatji billetten voor aangifte van overledenen]0 . 6 . 0
060618081039403BetAan de doodgravers voor Koen-om [betreft overlijden van Jacob Koens] 1 . 5 . 0
060618081039403BetAan de Fijskaal van de buuren van de Keuningstraat voor het ter aarde bestellen van Koen-om [betreft overlijden van Jacob Koens]1 . 16 . 0
060618081039404BetAan de beuren voor ’t henne kleed maken [betreft overlijden van Jacob Koens]0 . 12 . 0
060618081039404BetVoor kist halen inleggen & [etc] [betreft overlijden van Jacob Koens]0 . 18 . 0
080718081039407BetBetaald aan P. v.d. Veen voor een zomasie biljet van Koen-om [betreft overlijden van Jacob Koens]0 . 3 . 0
020818081039409BetAan Klaas Toorstra voor het begraaven der beenderen.2 . 0 . 0
050818081039409BetAan Klaas Toorstra voor het begraven der beenderen. 0 . 8 . 0
061018081039412BetBetaald aan 4 buurmannen wegens het ter aarde bestellen van Wikkje Bontekoe [Wykje Sytses]4 . 0 . 0
061018081039412BetVoor de doodgravers van Wikkje Bontekoe [Wykje Sytses]1 . 5 . 0
171018081039412BetAan een laken en een kussen betaald voor beppe Lijs-moij een zom van 2 . 10 . 0
091118081039414BetAan de bure mannen in de Torenstraat voor het afleggen en in de kist van Louw Jans 2 vlessen jenever.0 . 18 . 0
091118081039414BetAan de bure vrouwen voor het maken van Hinnekleed. [betreft overlijden Louw Jans] [zie ook 24-11-1808 fotoblad 414]1 . 0 . 0
121118081039414BetVoor het graft maaken. [betreft overlijden Louw Jans]1 . 5 . 0
241118081039414BetBetaald aan Rebekke Alberts voor het maaken van de 2 lijklakens. [zie ook 9-11-1808 fotoblad 414]1 . 0 . 0
271118081039415BetBetaald aan P. v.der Veen voor een zommasie biljet van Wikje [Wykje Sytses] [betreft haar overlijden]1 . 3 . 0
291218081039417BetBetaald aan van der Veen voor een somasie biljet.0 . 3 . 0
080118091039418BetBetaald aan 4 buurmannen wegens het ter aarde bestellen van mr. Marschalk.4 . 0 . 0
090118091039418BetAan de doodgravers van deselve. [betreft overlijden mr. Marschalk] 4 . 0 . 0
200218091039420BetBetaald een vandel bier gebruikt bij het opdragen van Lou Jans ijn de maand nov. gebruikt [betreft overlijden Louw Jans]1 . 10 . 0
300518091039425BetAan de buure vrouwen van de Toornstraat voor het af en in de kiste leggen van de dogter van Jan Louws. [betreft Lolkje Jans Zie 30-05-1809 fotoblad 427]1 . 0 . 0
300518091039425BetAan de buure mannen voor het inbrengen van de kist een vles jenever. [betreft het overlijden van de dochter van Jan Louws = Lolkje Jans]0 . 9 . 0
020618091039426BetAan de doodbegravers. [betreft het overlijden van de dochter van Jan Louws = Lolkje Jans]1 . 5 . 0
050618091039426BetAan S. Hansma voor ton bier geleverd aan de buuren van de Toornstraat. [betreft het overlijden van de dochter van Jan Louws = Lolkje Jans]1 . 10 . 0
070618091039427BetBetaalt aan de buuren van de Koningstraat voor het kist inbrengen en kerkhof bezorgen van Hinke Tjipkes [Renske Tjikes]4 . 0 . 0
070618091039427BetAan de doodbegravers van deselve [Renske Tjikes]1 . 5 . 0
160618091039427BetBetaalt aan bode P. v.d. Veen voor een zumaasje [sommatie] billet wegen het overlijden van Lolkje Jans te Dockum.0 . 3 . 0
210818091039432BetVoor een hemd aan Doi [Djieuwke] Bartels [waarschijnlijk doodhemd]1 . 0 . 0
220818091039432BetAan de beurmannen van de kist inbrengen van Doi [Djieuwke] Bartels.0 . 9 . 0
220818091039432BetAan de buurvrouwen van deselve [van Djieuwke Bartels] 1 . 3 . 0
260818091039432BetAan de doodgravers betaalt [van Djieuwke Bartels]1 . 5 . 0
290818091039432Bet ton bier aan de buuren Parksteeg [Djieuwke Bartels]1 . 10 . 0
091018091039434BetBetaalt aan de beuren op de Steenendam weegens het ter aarde bestellen van Teetsche-moij [Teetske Ulbes]3 . 3 . 12
091018091039434BetAan de doodbegravers van deselve [Teetske Ulbes]1 . 5 . 0
281018091039435BetBetaalt aan de buirevrouwen van de Toornstraat wegens het afleggen & in de kist leggen van de wed. Jan Louwes [Jitske Joukes]1 . 0 . 0
281018091039435BetBetaalt aan de buuremannen van de Toornstraat wegens het kist in brengen van de wed. Jan Louwes [Jitske Joukes]0 . 9 . 0
301018091039435BetBetaalt aan de wed. H. IJ. van der Werff voor 1 vandel bier. [de wed. Jan Louwes] [Jitske Joukes]?
301018091039435BetAan de buuren van de Toornstraat voor het ter kerkhof brengen van het lijk van de wed. Jan Louwes [Jitske Joukes]1 . 10 . 0
301018091039436BetBetaalt aan de wed. Jan Gerrits tot iets besorging aan de buuren van de Dijk om ’s nagt te waken bij deselve [ bij Jitske Joukes]1 . 8 . 0
021118091039436BetAan de doodbegravers van het lijk van wed. Jan Louwes [Jitske Joukes]1 . 5 . 0
231118091039437BetBetaald aan P. v.d. Veen voor 3 somatje biljetten als Tijtsche Jacobs, Tatsche Ulbeis en Anna Marta [Antje overl 3-10-1809]0 . 9 . 0
150118101039440BetVoor 2 vlessen jenever bij het af en in de kist leggen van Teeke Sjoerds.0 . 18 . 0
150118101039440BetAan de bure vrouwen [Teeke Sjoerds]1 . 1 . 8
170118101039441BetAan de buuren voor het opdragen van Taeke Sjoerds.1 . 10 . 0
180118101039441BetAan de doodbegravers [van Teeke Sjoerds]1 . 5 . 0
200118101039441BetAan de buren vrouwen van de Dijk voor het af en in de kiste leggen van de wedu van Jan Gerrijts [Antje Ennes Veltkamp]1 . 1 . 12
200118101039441BetVoor het kist inbrengen aan de buren mannen [de wed. van Jan Gerrijts] [Antje Ennes Veltkamp]?
230118101039441BetAan de wed. H. IJzaaks voor ton bier voor het opdragen van de wed. Jan Gerrijts [Antje Ennes Veltkamp]1 . 10 . 0
240118101039441BetAan de doodbegravers [de wed. van Jan Gerrijts] [Antje Ennes Veltkamp]1 . 5 . 0
310118101039442BetAan de buuren van de Koningstraat voor het opdragen van de wed. Paulus Boukes [Froukjen Hiddes]4 . 0 . 0
310118101039442BetAan de doodbegravers [de wed. Paulus Boukes] [Froukjen Hiddes]1 . 5 . 0
260218101039444BetBetaalt aan de buuren van de Westersingel voor het af & in de kiste leggen en het dragen na het kerkhof van het lijk van de vrouw van Ringne…. [Reiner Zetles zijn vrouw Grytje Hendriks]3 . 17 . 12
260218101039444BetAan de doodbegravers van deselve [de vrouw van Ringne….] [Reiner Zetles zijn vrouw Grytje Hendriks]1 . 5 . 0
100418101039446BetAan de buuren van de Koningstraat voor het ter aarde bestellen van Pietie Gerrijts.4 . 0 . 0
280518101039449BetAan de buren in de Kooningstraat voor het ter aarde bestellen van Jei-moij [Jeltie Greelts gehuwd met Adam Johannes Westerval] [komt ook voor als Jeike Adams]4 . 0 . 0
300518101039449BetAan de doodgravers voor het graft van Jei-moij [Jeltie Greelts gehuwd met Adam Johannes Westerval] [komt ook voor als Jeike Adams]1 . 5 . 0
141018101039456BetAan de doodgravers voor het vervloeren van 2 graaven op ’t kerkhof.0 . 12 . 0
181218101039459BetAan A. Beintema en J. Land voor koek en coffij voor de buuren van de Koningstraat van het af en in de kist leggen van de wed. Carst Bernardus [Maria Meinderts]1 . 6 . 8
221218101039460BetAan de doodbegravers [Maria Meinderts]1 . 5 . 0
241218101039460BetAan Antje voor gedane diensten aan het sterfhuis van de wed. Carst Bernardus [Maria Meinderts]0 . 15 . 0
271218101039460BetAan de buuren voor het kist inbrengen en op dragen van de wed. Carst Bernardus [Maria Meinderts]1 . 18 . 0
120118111039463BetAan de buren van de Koonigstraat voor het ter aarde bestellen en bure diensten van Piett[j]en Tjerks [Pytje Tjerks]4 . 0 . 0
140118111039463BetBetaald aan de doodgravers weegens het maaken van het graff van Piettjen Tjerks [Pytje Tjerks]1 . 5 . 0
040218111039464BetBetaald aan de buren mannen voor het inbrengen van de kist 1 vles jenever [Maike Lourens]0 . 9 . 0
040218111039464BetBetaald aan de buuren bij de Aalzum Poort voor het afleggen en in de kist leggen van de vrouw van Jan Jacobs Bonga [Maike Lourens]2 . 0 . 0
050218111039465BetAan B. Hoekstra voor bier aan de buuren bij de Aalzumer Poort voor het draagen van J. J. Bonga zijn vrouw [Maike Lourens]1 . 10 . 0
060218111039465BetAan de doodgraafers voor het maaken van ‘t graf van bovengemelde vrouw. [J. J. Bonga zijn vrouw] [Maike Lourens]1 . 5 . 0
190218111039466BetAan Rebecca voor het herstellen van ‘t lijklaaken.0 .6 . 0
0804181101581BetBetaald aan de buren in de Kooningstraat weegens het ter aarde bestellen van de wedu. Jersvelt [Geeske Jans gehuwd met Pieter van Jersveld]4 . 0 . 04 . 0 . 0
0804181101581BetAan de doodgravers voor het graf van de wedu. Ijersveld [Geeske Jans gehuwd met Pieter van Jersveld]1 . 5 . 01 . 5 . 0
3004181101582BetBetaald aan de bode P. v.d. Veen voor 2 sooasie biljetten van Piettje Tjerks en Maijke Lourens. 0 . 6 . 00 . 6 . 0
2206181101583BetAan de buure vrouwe voor het af en in de kite leggen van Sibbeltje Schieringa.1 . 7 . 121 . 7 . 12
2506181101583BetAan de buure manne voor het opdragen van dezelve. [Sibbeltje Schieringa]1 . 10 . 01 . 10 . 0
2908181101587BetBetaald aan de bure vrouwen in de Oosterstraat voor het af en in de kist leggen van Rinske-moij de wedu. Sijmon Breider [Renske Sjoerds Gealmt]1 . 4 . 01 . 4 . 0
2908181101587BetBetaald aan de bure mannen voor het inbrengen van de kist. [Rinske-moij de wedu. Sijmon Breider] [Renske Sjoerds Gealmt]0 . 6 . 00 . 6 . 0
0209181101587BetAan de doodgravers betaald voor het graf maaken [Renske Sjoerds Gealmt]1 . 5 . 01 . 5 . 0
2909181101588BetAan de buurvrouwen bij het af en in de kiste leggen van de wedu. Govert Sikkes [Aukje Pytters en Goverts Sitskes]0 . 16 . 00 . 16 . 0
2909181101588BetAan de [buur] mannen van de kiste inbrengen [de wed. Govert Sikkes] [Aukje Pytters en Goverts Sitskes]0 . 6 . 120 . 6 . 12
2909181101588BetAan doodgravers voor’t graf maken [betreft overlijden van de wed. Govert Sikkes] [Aukje Pytters en Goverts Sitskes]1 . 5 . 0
2410181101589BetVoor bier bij het opdragen van de wed. G. Sikkes [Aukje Pytters en Goverts Sitskes]1 . 10 . 0
14111811015810BetAan de beuren van de Koningstraat wegens het ter aarde bestellen van Joh. Binnema.4 . 0 . 0
15111811015810BetAan de doodgravers van het graf van Joh. Binnema. 4 . 0 . 0
18111811015810BetAan de buuren van de Koningstraat wegens het ter aarde bestellen van Hiltje Jilderda. 4 . 0 . 0
15041812015817BetAan Rebekke voor reperatie van doodhemden.0 . 7 . 0
17041812015817BetAan de buuren van de Koningstraat wegens het ter aarde bestellen van Jan Wallenga.4 . 0 . 0
18041812015817BetAan doodgravers Jan Wallengas graf.1 . 5 . 0
28041812015818BetAan de doodgravers voor het maken van ’t graf van IJmkje Fokkes.1 . 11 . 0
01051812015818BetAan deselve beuren voor bier [van IJmkej Fokkes]2 . 6 . 3
01051812015818BetBetaalt aan de beuren van het af en in de kist leggen van IJmkje Fokkes.2 . 13 . 12
19111812015825BetBetaald voor het lossen van een rok van R. Settelaar uit de bank van leening.2 . 11 . 0
30111812015825BetBetaald aan de buren voor het af en in de kiste leggen van R. Settelaar.1 . 4 . 0
01121812015826BetBetaald aan de buurvrouwen voor het maken van het henekleed voor R. Zettelaar.0 . 12 . 0
05121812015826BetBetaald aan dezelve [de doodgravers] wegens het maken van twee ingevallen graven. 0 . 12 . 0
05121812015826BetBetaald aan de doodgravers voor ’t maken van een graf voor R. Zettelaar.4 . 5 . 0
05121812015826BetBetaald aan Tjeerd Feikes voor bier bij het opdragen van R. Zettelaar.1 . 10 . 0
16041813015833BetBetaald voor een vles jenever voor het kist inbrengen van beppe Lijs [Elizabet Johannes]0 . 12 . 0
17041813015833BetBetaald aan de doodgravers [betreft overlijden beppe Lijs] [Elizabet Johannes]1 . 5 . 0
20041813015833BetBetaald aan de buurvrouwen [betreft overlijden beppe Lijs] [Elizabet Johannes]1 . 12 . 0
23091813015839BetAan de doodbegravers [de dochter van Pieter Klases] [Grietje Pieters Zaal]1 . 1 . 0
23091813015839BetAan de buure vrouwen van de Oranjewal voor het af en in de kiste leggen van de dochter van Pieter Klases [Grietje Pieters Zaal]0 . 16 . 0
23091813015839BetAan de buure mannen [betreft overlijden de dochter van Pieter Klases]0 . 6 . 0
23091813015839BetEen doodlaken [de dochter van Pieter Klases] [Grietje Pieters Zaal]2 . 2 . 0
23091813015839BetEen rinkelman bier aan de buure mannen. [de dochter van Pieter Klases] [Grietje Pieters Zaal]1 . 3 . 0
20101813015840BetVoor het ophogen en vloeren van een graf. 0 . 6 . 0
17011814015843BetBet. aan de buure vrouwen op ’t kerkhof voor het af en in de kiste leggen van het kind van Pieter Klaases Saal [Grietje Pieters Zaal]0 . 6 . 0
17011814015843BetAan de buure mannen van ‘t zw [het zelfde] [kind van Pieter Klases Saal] [Grietje Pieters Zaal]0 . 10 . 0
17011814015843BetAan de doodbegravers van het selve [kind van Pieter Klases Saal] [Grietje Pieters Zaal]0 . 16 . 0
17011814015843BetAan doodgoed doek enzv. [kind van Pieter Klases Saal] [Grietje Pieters Zaal]0 . 7 . 0
27011814015843BetBet. aan de buuren vrouwen voor het hinnekleed maaken van Tjeerd Homes. 0 . 12 . 0
27011814015843BetBet. aan de buuren mannen voor het af en in de kiste leggen van Tjeerd Hommes.0 . 8 . 0
31011814015844BetBet. aan de buure mannen voor bier voor het na kerkhof dragen van Tjeerd Hommes. 1 . 3 . 0
31011814015844BetBet. aan de doodbegravers van Tjeerd Hommes.1 . 5 . 0
03021814015844BetBet. aan Egbert Sakes voor extra leed seggen van Tjeerd Hommes. 0 . 8 . 0
04021814015844BetBet. aan Andries Douwes voor het af en in de kist leggen en voor het draagen na het kerkhof van Einte Jans. 4 . 0 . 0
07021814015844BetBet. aan de doodbegravers van Einte Jans.1 . 5 . 0
28051814015850BetBet. aan Gosling ……….. af en in de kist leggen en het draagen na het kerkhof van de wed. Jakele Schilsma vier gulden [Martje Jans Bok gehuwd met Jackle Rienks Dijkstra] 4 . 0 . 0
08111814015859BetBetaald aan de doodgraver Jan Stavorenus voor het ophogen van een graf oostes B no 69.0 . 6 . 0
16011815015861BetBet. aan de doodgraaver voor begraaven van ’t kind van Sjoerd Jacobs een zomma van een guld. een stuver. [Antje Sjoerds Brouwer]1 . 1 . 0
21031815015866BetBet. aan den buirmannen van Drie pijpen voor het kist inbengen van Bontje Jans. [Jan Bontjes = Jan Gerkes, zoon van Bontje. Bontje Jans = Bontje, moeder van Jan Gerkes. Bontje Sybouts, overleden 21 maart 1815, 73 jaar, vrouw Weduwe van Gerke Sjerps ]0 . 5 . 8
21031815015866BetAan de buirevrouwen voor het afleggen en in de kist van Bontje. Bontje Sybouts, overleden 21 maart 1815, 73 jaar, vrouw Weduwe van Gerke Sjerps ]0 . 12 . 0
23031815015867BetAan de buirmannen bet. voor het opdragen van Bontje Jans. [Jan Bontjes = Jan Gerkes, zoon van Bontje. Bontje Jans = Bontje, moeder van Jan Gerkes. Bontje Sybouts, overleden 21 maart 1815, 73 jaar, vrouw Weduwe van Gerke Sjerps ]1 . 3 . 0
25031815015867BetBet. aan de doodgravers voor het begraven van Bontje Jans. [Jan Bontjes = Jan Gerkes, zoon van Bontje. Bontje Jans = Bontje, moeder van Jan Gerkes. Bontje Sybouts, overleden 21 maart 1815, 73 jaar, vrouw Weduwe van Gerke Sjerps.1 . 5 . 0
02041815015867BetAan het grafmaken bet. voor het graf van Bontje. Bontje Sybouts, overleden 21 maart 1815, 73 jaar, vrouw Weduwe van Gerke Sjerps.0 . 6 . 0
17051815015873BetVoor ‘t af en in de kist leggen van de wed. Tjeerd Hommes [Akke Simons Vink]0 . 12 . 0
19051815015873BetBetaald aan de buurenmannen voor ’t opdragen van de wed. Tj. Hommes [Akke Simons Vink]1 . 9 . 0
21051815015873BetBetaald aan de doodgravers voor ’t begraven van deselve [Akke Simons Vink]1 . 5 . 0
21051815015873BetBetaald voor …. zeep voor ’t wasschen van dezelfs wed. [Akke Simons Vink]0 . 11 . 0
22051815015874BetAan de vrouw van de Winter in ziekte extra.0 . 6 . 0
22051815015874BetBetaald aan J. Havinga voor ’t slepen van de goederen van wijlen de wed. Tjeerd Hommes [Akke Simons Vink]0 . 12 . 0
22051815015874BetBetaald aan Tjeerd M. Kooiboer voor ’t aanhalen van dezelfde goederen [Akke Simons Vink]0 . 6 . 0
08071815015877BetBet. aan Jan Stafverijnes voor het ophogen van twee graven op het kerkhof alhier. Den een met een grote steen de andere met clinkerd een zom van een gl elf st.1 . 11 . 0
01021816015893BetBetaald aan de buren in de Koningstraat voor het beredden en ter aarde bestellen van IJsbrand Botes [Banga]4 . 12 . 0
02021816015893BetBetaald aan de doodgravers voor ‘t maken vana een grafst[een] voor IJsbrand Botes [Banga]1 . 5 . 0
05021816015894BetAan Tjeerd Marks Koiboer voor het leed seggen van Issebrand Botes [Banga]0 . 15 . 0
03031816015896BetBetaald aan de buren in de Koningstraat voor het beredden en het ter aarde bestellen van de wedu. Pijter Wijbes [Martje Dirks]4 . 0 . 0
03031816015896BetAan de doodgravers betaald voor het maaken van een graft voor de wedu. Pijter Wijbes [Martje Dirks]1 . 5 . 0
05031816015896BetBetaald aan Tjeerd Marks voor het leedomseggen van de wedu. Pijter Wijbes [Martje Dirks]0 . 15 . 0
300918160158111BetBetaald aan Jan Stavorines voor het floeren en verhoogen der grafen twee guldens en zeefentien stuivers volgens quitansie.2 . 17 . 0
200218170158127BetBetaald aan de doodgravers voor ‘t maken van een graft voor een kleindogter van Wijbe Anskes [zijn dochter is Dooike Wijbes Postma, de kleindochter is Riemke Postma]0 . 13 . 0
270218170158128BetBetaald aan de buren in de Wargestraat voor ‘t kist inbrengen en dragen van Jantje Niman [Numan]2 . 10 . 0
280218170158128BetBetaald voor ‘t af en in de kist leggen van Jantje Niman [Numan]0 . 16 . 0
280218170158128BetBetaald aan de doodgravers voor ’t maken van een graf voor Jantje Niman [Numan]1 . 5. 0
040318170158129BetBetaald aan Klaas Boeles voor 4 ellen linnen tot het lijklaken in zijden.1 . 12 . 0
040318170158129BetBetaald aan de wed. Marten van Boerem voor het vermaken van het lijklaken.0 . 18 . 0
200418170158132BetVoor het repareren van een omgevallen graf.0 . 6 . 0
260418170158133BetAan dezelfe [T. Koiboer] betaald voor het omseggen van de leed van Jantje Nuiwmans [Numan]0 . 7 . 8
010918170158145BetAan Volkert Wichers voor vragt van de goederen van Andries Douwes te Leuwaarden overleden.0 . 6 . 0
221018170158152BetAan de buren van de Koningstraat voor het beredden en ter aarde bezorgen van Durk Haijes wed. [Cornelia Durks]4 . 0 . 0
231018170158153BetBataald aan de doogravers voor het maken van een graf voor wijlen de wed. van Durk Haijes [Cornelia Durks]1 . 5 . 0
251018170158153BetAan Tjeerd Kooiboer voor het bekend maken des overlijden van wijlen wed. Durk Haijes [Cornelia Durks]0 . 15 . 0
260118180158161BetBetaald voor doodlinnen voor Pieter Bartles.2 . 10 . 0
260118180158161BetBetaald aan de buuren in de Parksteeg voor het ter aarde bestellen van Pieter Barteles.2 . 0 . 0
260118180158161BetAan ’t bier betaald voor dezelde buurt. [betreft buren in de Parksteeg bij overlijden Pieter Barteles]2 . 6 . 0
260118180158161BetAan de doodgraver voor het graf maken van Pieter Barteles.1 . 5 . 0
310118180158161BetBetaald aan Tjeerd Marks Kooiboer voor het leed omzeggen van Pieter Barteles.0 . 15 . 0
260518180158177BetAan de buiren van Lutsen Oenes [Kramer] haar grande van verteering.0 . 12 . 0
260518180158177BetBetaald aan Josep voor een laaken voor Luitsen Oenes [Kramer] en de kist tot een hinnekleed.1 . 8 . 0
290918180158191BetBetaald aan de buiren in de Kuinigsstraat voor het beredden van Aaltje Botes en het ter aarde bestellen somma vier guldens. 4 . 0 . 0
271118190158226BetBetaald aan Jan Tijsen wegens uitgeschooten geld voor reperasje aan het trekschip. 0 . 16 . 0
301218190158228BetEen vles jenever bij het afleggen van Jelle Posthumus [Jelle Gorter = Jelle Kornelis Posthumus] 0 . 7 . 8
030118200158229BetBetaald voor het maaken van een graf voor Jelle Gorter [Jelle Kornelis Posthumus] 2 . 9 . 0
240218200158233BetBetaald voor een laaken en een hemd om bi voorkomende gelgenheden bi een sterfgeval te dienen. 3 . 10 . 0
270618200158244BetBetaald aan de doodgraavers voor het vervloeren van vier graaven waaronder een met een steen te zamen.1 . 8. 0
181118200158253BetBetaald aan Tjeerd Kooiboer wegens de bekendmaking enz. des overlijdens van Wijle Lijbe Hijlkes wed [Gryttje Hayes] 0 . 15 . 0
09071823016025BetBetaald voor het lijklaaken, maakloon aan Rebekke. 0 . 3 . 00 . 3 . 0
27121824016070BetVoor coffij & koek bij het af en in de kistleggen van A. de Vries [Alagonda Sybouts de Vries]1,051,05
30121824016070BetAan de doodgravers voor het begraven van het lijk van Alegonda de Vries.1,55
12011825016071BetGrande aan de buirevrouwen bij de dood van Detje Kuipers [Dedtje Jans weduwe van Johan Coenraad Kuipers]0,85
13011825016071BetVijf el Osnabrugs linnen 5 st[ stuiver] [laken] 1,37 Twe ellen smaldoek voor 1 kussensloop 0,62 aan het Gasthuis gelevert voor het doodgoed van A. de Vries [Alagonda Sybouts de Vries]2,00
14011825016071BetBetaald aan S. Hansma ……… bier voor het ter aarde brengen van A. d[e] Vries [Alagonda Sybouts de Vries]2,00
14011825016071BetGrande aan de buiremannen bij het ter aarde brengen van Detje-mui [Grande, granje; wat iem. rechtmatig toekomt.]2,05
15011825016071BetDe doodgravers van dezelve [ter aarde brengen van Detje-mui ] Grande [Grande, granje; wat iem. rechtmatig toekomt.]1,25
30051825016078BetAan Kooiboer van het leedomzeggen en verzoeken van Jacob Nannes vrouw [Grietje Hendriks]0,75
15071825016080BetEen doodhemd voor L. Visser [Leendert Leenderts Visser]1,50
18071825016080BetVoor de doodmuts en das van L. Visser [Leendert Leenderts Visser]0,35
21071825016080BetHet graf maken voor L. Visser [Leendert Leenderts Visser]1,25
21071825016080BetVoor het dragen van deszelfs [L. Visser] lijk [Leendert Leenderts Visser]1,00
071825016080Bet[betreft overlijden Leendert Leenderts Visser] Voor het hinnekleed maken: 0,30 Voor het bekleden van het lijk: 0,25 Voor het in de kist leggen: 0,25 0,80
15081825016081BetVoor ’t repareeren van ’t lijklaken. 0,30
05101825016083BetAan de doodgraver voor het maken van het graf van Wiersma kind [Rein Jacobs Wiersma]0,65
17101825016084BetVoor het brengen van de kist van Maaike Diderts [Maaike Diederts]0,55
17101825016084BetVoor het opdragen van Maaike Diederts aan de dragers [Maaike Diederts]2,00
18101825016084BetVoor het afleggen van Maaike Diederts [Maaike Diederts]1,20
18101825016084BetAan koffij en room bij extra verg…… en jenever [van Maaike Diederts]0,50
20101825016084BetAan extra verteering bij de begravenis van M. Diederts [Maaike Diederts]1,40
20101825016084BetVoor het leedomzeggen van M. Diederts aan Kooiboer [Maaike Diederts]0,75
27121825016086BetTot de begraveniskosten van de vrouw van C. Emhof betaald [Petronella Feitema]3,00
02011826016087BetAan Kooiboer voor het omzeggen van het overlijden van de vrouw van Imhof [Petronella Feitema]0,15
06011826016087BetAan de buurt voor het kind van Wiersma af en in de kist leggen [Rein Jacobs Wiersma]0,20
17041826016090BetAan de doodgravers voor het maken van het graf van het kind van wedu. Kelder [Coenraad Keller zoon van Uilke Keller en Magdalena Imhoff]0,65
24041826016090BetVoor het afleggen en in de kist van Marike Stut [Maria Geerts gehuwd met Hemke Minnes]0,90
01051826016091BetAan de buuren voor het afleggen van Pieter Bartels wed. [Hinke Ebeles]0,60
01051826016091BetAan de buuremannen voor een flesch jenever en een vierendeel bier. [betreft overlijden Pieter Bartels wed.] [Hinke Ebeles]2,37
01051826016091BetAan de doodgravers voor het maken van twee graven voor Maria Stuut [Maria Geerts] en Pieter Bartels wedu. [Hinke Ebeles]2,50
08051826016091BetAan Jacobus de Vos betaald voor het opdragen van Maria Stuut [Maria Geerts] voor het dragen en kist inbrengen. 2,50
24071826016094BetAan de buure vrouwen bij het in de kist leggen van vrouw de Jong [Geertruida de Vries gehuwd met Engele de Jong]0,60
24071826016094BetAan de buuremannen [Geertruida de Vries gehuwd met Engele de Jong]0,60
24071826016094BetEen rinkelmantje bier [Geertruida de Vries gehuwd met Engele de Jong]1,00
24071826016094BetVoor ’t inbrengen der doodkist voor ’t kind van de wed. Keller [Antje Keller]0,25
24071826016094BetVoor ’t maken van een graf voor de wed. E. de Jong. [betreft overlijden Geertruida de Vries]1,25
24071826016094BetVoor ’t af en in de kist leggen van ’t kind van de wed. Kelle …….. [Antje Keller] [Bij deze post en de daarop volgende aan de kantlijn de aantekening: “2 maal voor uitgaaf en daarom in de bus gedaan”] [zie ook 07-08-1826 fotoblad 095]0,20
24071826016094BetVoor ’t graf van ’t kind van de wed. Keller [Antje Keller] [Bij deze post en de hieraan voorgaande aan de kantlijn de aantekening: “2 maal voor uitgaaf en daarom in de bus gedaan”] 0,65
07081826016094BetVoor ’t maken van ’t graf van de wed. Prats [Harmke Lodewijks gehuwd met Fredrik Prats]1,25
07081826016094BetJoh. IJedes vrouw voor ’t waken enz. in ’t Gasthuis.0,90
07081826016094BetVoor ’t in de kist leggen van de wed. Prats enz. [Harmke Lodewijks gehuwd met Fredrik Prats]1,20
07081826016094BetJacob Vos en anderen voor ’t dragen en kist inbrengen de wed. Prats [Harmke Lodewijks]2,62
25091826016099BetVoor het draagen van Jan Bonga.2,00
25091826016099BetKist inbrengen [betreft overlijden Jan Bonga] 0,55
25091826016099BetVoor het af en in de kist leggen [betreft overlijden Jan Bonga]1,20
26091826016099BetAan de doodgravers [betreft overlijden Jan Bonga]1,25
26091826016099BetVoor het waaken [ 1 maal] bij Johanna Felkens.0,60
27091826016099BetAan de buuren frouwen voor het af en in de kist leggen van Leuktje [Lieukje Jans] [gehuwd met Willem Jans]0,60
27091826016099BetGrande aan de buurt af en in de kist leggen van van wed. Willem Smits.2,45
01101826016099BetVoor afleggen en in de kist leggen van Joha[nna] Velkens.1,20
01101826016099BetAan Vos betaald voor het kist in brengen en dragen van Johanna Felkens.0,62
011018260160100BetAan de doodgravers voor Johanna Felkens en Lutkje-mui [Lieukje Jans gehuwd met Willem Jans]2,50
161018260160101BetBetaald aan de Gast[huis]moeder voor het beredden van Gettje Brouwer. [Geeske Brouwer, gehuwd met Dirk Veldhuis ??????]0,60
161018260160101BetBetaald aan Machiel IJstma voor het af en in de kist leggen [van Lucas IJstma]1,70
161018260160101BetBetaald aan Machiel IJtsma voor het dragen van het lijk [van Lucas IJstma] 1,80
161018260160101BetBetaald aan de doodgravers voor Lucas IJstma. 1,25
061118260160103BetVoor ’t maken van ’t hennekleed van B. Nijhuis [Bernardus Nijhuis]0,70
181118260160103BetVoor ’t maken van ’t graf van B. Nijhuis [Bernardus Nijhuis]1,25
201118260160103BetVoor ’t afleggen en kist inbrengen van B. Nijhuis [Bernardus Nijhuis]0,84
201118260160103BetVoor ’t opdragen van dezelve [Bernardus Nijhuis]2,00
060118270160105BetAan de doodgravers voor het kind [Jacob Hilberts Bosch] van Liefke [Liefke Gerbens]1,05
170118270160105BetAan de doodgravers voor ’t maken van graf voor C. Emhoff [Coenraad Imhoff]1,25
191118270160119BetAan Marten Pekelsma voor een hemd ten dienste bij de dood van L. Kremeris [Lieuwe Pieters Cramerus]1,60
180218280160124BetBetaald aan de doodgravers voor Pope Bijmholt.2,45
190218280160124BetBetaald aan Douwe van der Meer voor een [dood]hemd voor Pope Bijmholt.1,25
270518280160128BetAan D. van der Meer betaald voor het maken van ’t lijklaken etc.0,50
230618280160130BetBetaald aan de doodgravers voor Geeske Koenes.1,55
110918280160134BetVoor opdragen en kisthalen voor Sepkje Jacobs in ’t Gasthuis [Sepkje Jacobs Bolhuis] [ook wel Sepkje Everts Bolhuis]2,50
150918280160134BetAan dezelve [de Gasthuismoeder] voor het afleggen van Sepkje etc. [Sepkje Jacobs Bolhuis] [ook wel Sepkje Everts Bolhuis]1,20
220918280160135BetAan de doodgravers [van Sepkje Jacobs Bolhuis] [ook wel Sepkje Everts Bolhuis]1,25
200718290160175BetVoor het grafmaken van de zoon van K. Kramer [Edzerd Kramer]1,55
260118300160152BetVoor het afleggen in de kist bringen van O. Schilsma [Oebele Oenes Schilsma]1,50
280118300160152BetAan de doodgravers voor het begraven en grafmaken van Oebele Schilsma [Oebele Oenes Schilsma]2,75
290118300160152BetAan de buren uit de Koningstraat voor het dragen van O. Schilsma naar het kerkhof.2,00
010218300160153BetAan dezelfde [de Gasthuismoeder] gerestitueerd de begraveniskosten van Oebele Schilsma [Oebele Oenes Schilsma]1,30
120718300160159BetAan de doodgraver.1,55
200418310160169BetVoor een kist van van Pijter Terpstra.5,00
071018310160175BetVoor het graf van de wed. Arent Inzes [Johanna Gosses Bontekoe gehuwd met Aant Inses]1,55
141018310160175BetDoodgraver voor het .. Bartel Boekhout.1,55
061218310160178BetAan P. Toornstra voor het maken van een graf voor de dochter van S. Stavereinus.1,55
190118320160179BetVoor begrafen van de vrou va[n] L. Lolkema Hylkje Sybouts de Vries gehuwd met Lodewijk Abrahams Lolkama] 1,25
200818320160186BetAan de doodgraver voor het begraven van het kind van Magiel Ietsma [Hiske Ytsma dochter van Machiel Ytsma en Grietje Tjeerds Zijlstra]0,65
160318330160194BetAan Jan van Boerum voor het maken van ’t graf voor het kind van Zwaagman [Jacob Zwaagman]0,65
121218330160204BetAan P. Toornstra voor het begraven van de wed. C. Plieger [Hiltje Harmens Bock gehuwd met Christiaan Pliger]1,35
030718340160210BetP. Torensma betaald voor ‘t maken van het graf van Ibeltje Kool.1,50
030718340160210BetAan de buren betaald van het dragen van Ibeltje Kool uit het Gasthuis.2,50
030718340160210BetDe Gast[huis]moeder voor begrafeniskosten van de vorige [Ibeltje Kool]2,20
020318350160218BetAan de wed. E.J. Schultz extra aangaande de begravenis kosten van haar zoon [Gerrit Schultz] 1,00
070318350160219BetBetaald voor te begraven van het zoontje van de wed. Schutz. [Gerrit Schultz] 1,50
28.0818350160225BetAan de doodgravers.1,20
190918360160244BetVoor tee en suker en pippen en tabak tot de begrafenee van de wedu. J.P. Rijzenga [Aaltje Jans Drijfhamer gehuwd met Jan Paulus Rijzinga]1,19
190918360160244BetAan de doodgraffers [de wedu. van J.P. Rijzenga] [Aaltje Jans Drijfhamer gehuwd met Jan Paulus Rijzinga]1,50
261218360160248BetAan de doodgraafer betaald voor het graft van Altje Nutterts.1,50
271218360160248BetAan de Gast[huis]moeder voor het reden van het lijek van Altje Nutterts.1,30
271218360160248BetVoor begrafen en kosten in het Gasthuis van Altje Nutters. 1,17
060218370160249BetUitschooten en betaald aan de doodgraver van de vrou van C. van der Veer [Elske Albertus Gijlstra gehuwd met Conradus van der Veer] 3,00
180318370160251BetVoor ’t maken van een graf voor B. Zwaagmans aan de doodgravers.1,50
280318370160251BetVoor ’t maken van een graf voor Jantje Feddes [Jantje Feddes de Vries]1,50
280318370160252BetBegraveniskosten van Jantje Feddes [Jantje Feddes de Vries]1,10
290418370160253BetUitschooten voor begraven van de wedu. Durk Komplooi [Aukje Durks gehuwd met Durk Hendriks Wijnants]1,50
081118370160262BetAan de doodgrafers betaald voor het graft makken van Schouke Morre [Sjouke Kornelis Morrema gehuwd met Froukje Zeverijn]1,50
150118380160266BetAan de doodgrafers betaald voor het begrafen van de vrouw van Abram Swagtr [Jantje Alberts gehuwd met Abraham Arents Zwaagstra]3,00
270118380160268BetBetaald voor maken van een graf voor Jan Tietes [Faber]3,00
020318380160274BetVoor het maken van het lijklaken.0,60
140318380160272BetVoor het graf van A.T. v.d. Laars.1,20
290618380160277BetVoor het graf van J. Beekmans.1,20
250718380160278BetBetaald voor ’t begraaven van de wedu. S. Morrema [Froukje Zeverijn gehuwd met Sjouke Kornelis Morrema]1,50
250718380160278BetBetaald voor ’t maaken van een nuiw lijklaaken [Froukje Zeverijn gehuwd met Sjouke Kornelis Morrema]1,40
060818380160278BetBetaald voor ’t begraaven van de vrou van Fokke Jops [Sibbeltje Willems gehuwd met Fokke Jops]1,20
151018380160282BetUitschooten voor begraaven van het kind van M. Postema. [Elske Posthumus]1,20
221018380160282BetVoor ’t afleggen van Heltje [Hiltje Hermanus Brink gehuwd met Bartel Sjoerds Schuitinga]0,20
251018380160282BetBetaald voor begraven van de wed. H. Schuitinga [Hiltje Hermanus Brink gehuwd met Bartel Sjoerds Schuitinga]1,50
251018380160282BetNog aan deselve[J.A. Gleistra] bet. voor 18 lood coffij aan de buiren bij het waken en overlijden van Sjoukje-muij [Sjoukje Geerts]0 . 11 . 4