Tresoar Digitaal of site Anton Musquetier Toegang 244-09
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
InvPaginaFotonr
2409173420192192Den 24 8ber [oktober] betaald aan J. Stikkersma 8-15-0 voor een plaat en hinder gekogt in het boelgoed van wijl. Sijmen Tjerks staande en leggende in de schole kamer.
2309174520216216Den 23 7ber [september] [1745] van Ds Andree ontvangen wegens de erfgenamen van Bregtje Reiners vijf Cargl. Voor het legersteed in de kerk tot Blia waar in 't lijk van voorn.de Bregtje Reiners is begraven, op conditie dat de eigendom van 't gemelde graf sal verblijven aan de kerk en dat in de tijd van twintig jaar geen lijk in het selve sal mogen worden geset dus 5-0-0
1301175120223223Den 13 januaris 1751 ontvangen van Tjalling Pijters voor het gebruik van de Baarde voor zijn broeder de somma een Caroli Guld tien stuivers. 1-10-0
2511175420280280Den 25 9ber [november] 1754 ontvangen voor het gebruik der baarde van Jacob Eltjens de somma een Caroli Guld. tien stuiv. 1-10-0
1205175520280280Den 12 Maij 1755 ontvangen van Jan Jansen Postma voor het gebruik van de baarde voor Oege Jans dogter de somma van een Caroli Guld. tien stuiv. 1-10-0
1305175520280280Den 13 dito [Maij] [1755] ontvangen van Watse Pijters voor het gebruik van de baarde voor sijn vrouwen suster de somma van een Caroli Guld. tien stuivers. 1-10-0
2208175620284284Den 22 Augustus [1756] ontvangen van Jouke Upts voor het gebruik van de baarde voor Kornelis Piers zijn vrouw van Holwerd de somma een Caroli Guld tien stuivers dus. 1-10-0
1912175620284284Den 19 december [1756] ontvangen van Douwe Jacobs schoolmeester voor het gebruik van de baarde van vier drinkeldooden [doden door verdrinking] de somma zes Caroli Guld. Nog voor deselve vier ontvangen weegens de verrottinge de somma twee Caroli Guld. en sestien stuivers so met malkanderen agt Caroli Guld. en sestien stuivers. 8-16-0
2108175820286286Den 21 dito [augustus 1758] ontvangen voor het gebruik van de baarden van drie ingebragte dooden door meister Douwe ingevordert de somma van vier Caroli Guld. en tien stuivers dus. 4-10-0
1205176020287287Den 12 Maij 1760 ontvangen van meister Douwe Jacobs voor het gebruik van de baarden de somma van een Caroli Gulden en agt stuivers dus. 1-8-0
1611176120289289Den 16 November [1761] ontvangen voor het bgebruik van de baarde de somma van een Caroli Gulden en agt stuivers dus. 1-8-0
2410176320290290Den 24 October [1763] ontvangen van Douwe Jacobs baar-geld weegens Joost Bodes kint de somma een Caroli Gulden en agt stuivers. 1-8-0
1912175620296296Den 19 December dito [1756] betaald aan meester Douwe Jacobs voor het geld invorderen en voor de verrotinge de somma twaalf stuivers volgens annotatie. 0-12-0
Van Boek nr 18 alleen bladzijden 2 en 3 nagezien. Op de volgende bladzijden attestaties etc maar ook overlijdens aantekeningen.
In 1772 door schoolmeester Douwe Jacobs gemaakte lijst van overleden lidmaten.
Inv.nr.PaginaFotonr
000017731822Nieske Piebes verstorven in 't jaar 1773
000017811822Antje Jans verstorven in 't jaar 1781
000017801822Trijntje Wijgers verstorven in 't jaar 1780
000017821822Tjepke Heins echtgenoot van Wijtske Pijters verstorven in 't jaar 1782
000017901822Wijtske Pijters echtgenote van Tjepke Heins verstorvn in 't jaar 1790
000017751822Boodes Joostens echtgenoot van Mintje Harmens verstrven in 't jaar 1775
000017801822Mintje Harmens echtgenote van Boodes Joostens verstorven in 't jaar 1780
000017911822Trijntje Dirks versturven in 't jaar 1791
000017821822Wijtske Kornelis verstorven in 1782
000017821822Geert Harmens echtgenoot van Jeltje Hendriks verstorven in 't jaar 1782
000017831822Jeltje Hendriks echtgenote van Geert Harmens verstorven in 't jaar 1783
000017871822Frans Gerrits verstorven in het jaar 1787
000017921822Meindert Wijgers echtgenoot van Gatske Oetses verstorven in 't jaar 1792
000017881822Gatske Oetses echtgenote van Meindert Wijgers verstorven in 't jaar 1788
000017881822Hart Annes verstorven in het jaar 1788
000017771822Gerlof Jans echtgenoot van Hijke Reinders verstorven in 't jaar 1777
000018081822Hijke Reinders echtgenote van Gerlof Jans overleden 1808
000017781833Nanne Beerents verstorven in 't jaar 1778
000018111833Hibbe Sijbrants overleden 1811
000018191833Andries Franses overleden 1819
280417751833Oeble Joustra en echtgenoot Willemke Leenstra met attestatie vertrokken naar Peesens den 28 april 1775
000017801833Bouwe Minnes verstorven in 't jaar 1780
000017801833Trijntje Hibbes verstorven in 't jaar 1780
000001833Jan Goffes echtgenoot van Antje Martinus.
000018111833Antje Martinus echtgenote van Jan Goffes overleden 1811
000017991833Melle Hendriks verstorven in 't jaar 1799
000017901833Aale IJdes echtgenoot van Jeltje Johannis verstorven in 't jaar 1790
000018031833Jeltje Johannis echtgenote van Aale IJdes verstorven in 't jaar 1803
000018101833Eeke Fokkes overleden 1810
000017741833Teunis Fokkes verstorven in 't jaar 1774
000017791833Willem Botes echtgenoot van Baukje Teekes verstorven in 't jaar 1779
xxx1833Baukje Teekes echtgenote van Willem Botes.
000017821833Trijntje Jarigs verstorven in 't jaar 1782
000017851833Jan Ates echtgenoot van Grietje Sjoerds verstorbven in 't jaar 1785
000017911833Grietje Sjoerds echtgenote van verstorven in 't jaar 1791
000017821833Grijtje Philippes verstorven in 't jaar 1782
000018201833Gerrit Fransens overleden 1820
000017801833Jeltje Nannes verstorven in 't jaar 1780
000017931833Douwe Jacobs de schoolmeester echtgenoot van Willemke Douwes verstorven in het jaar 1793
000018091833Willemke Douwes echtgenote van Douwe Jacobs de schoolmeester overleden in 1809