Tresoar Digitaal of site Anton Musquetier Toegang 244-09
Inv. 10 vanaf blz 88 leesbaar en doorgenoemen.
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
InvBlz
121117211093BetAan Jasper Tiesses brouwer tot Ferwert voor bier gelevert op de begravenis ban Bruijs Hardt [Ambrosius Harts] sijn vrouw.3 . 0.
291117211094BetAan Gerrit Sjoerds dootgraver voor het graf van Douwe Sioerds vrouw Willemtje te maecken.0 . 14 . 0
271217211094BetAan Klaes Waetses wegens de dootkist van Bruijs Hardtsen vrouw,6 . 0 . 0
100317211095BetAan Klaes Waetses wegens twee doot kisten van Douwe Sioerts en van sijn vrouw.12 . 0 . 0
060317211095BetAan gerrits Sjoerts graf maken van Douwe Sjoerts.0 . 14 . 0
2612172210104BetAan Jasper Brouwer weegens een rinkelmantie 8 gld bier bij de begraefenesse van Schelte kint.1 . 0 . 0
1005172210107BetAan Pieter Sipkes betaald weegens geleeverde brandewijn op het versterven van Douwe Sioerds en sijn vrouw.3 . 6 . 12
1501172410115BetAan Gerben Wijgers wegens leedzeggen van Joost Feikes wed.0 . 10 . 0
2601172410115BetAan Gerrijt Sioerds wegens het maken van Joost Feikes wed. graf.0 . 14 . 0
3001172410115BetAan Sioerds Gerrijts wed. wegens huisvestinge van boelgoed en begravenisse van Joost Feikes wed.0 . 14 . 0
3101172410115BetAan Wijbh. Jans wegens arbeidsloon verdient int sterfhuis van Joost Feikes wed. en daar in heeft hij genoten een varndel koorn voor 10 stuivers rest voor uitgaaf ons: 0 . 18 . 0
3101172410115BetAan Jan Jansen voor 4 pond butter gebruikt op de leed van Joost Feikes wed. hier in ontvangen voor 2 pond butter acht stuivers van Wijbh. Jans rest voor uitgaaf dus:0 . 8 . 0
0511172410126BetAan Jasper Tieses weegens bier geleevert bij de begraafnisse van de weduwe van Joost Feikes.3 . 0 . 0
2211172410126BetAan Jan Gerrijts voor de doodkiste van Sijke Joostes [= Sijke de vrouw van Joost]6 . 0 . 0
18051727114OntOntvangen wegens boelgoeds penningen van Aeltie IJpes doense uit het huishouwden schade. 11 . 14 . 8
12071727114OntNa het overlijden van Aeltie IJpesvan haar verkochte kleedere inboelse. 35 . 5 . 0
15217291116BetAan Wijbke weigens het benajen van Hein Harmens [vrouw?]0 . 16 . 0
15217291116BetAan voornoemde [Wijbke] weegens het bewassen van Hein Harmens [vrouw?] linnen en bier inbrengen.0 . 13 . 12
25217291116BetAan Gerrijt van Saakies graf te maaken [Saek Lieuwes]0 . 16 . 8
25217291116BetAan Gerrijt weegens Tjeerd Fokkens graf.0 . 14 . 0
071217291119BetAan Gerrit Sioerds van Jan Hendriks graf.0 . 14 . 0
160517301128BetAan Wijberigh [Oeges] voor de dienst bij de begrafenisse [Van Jan Hendriks]0 . 8 . 0
160517301128BetTen tijde van de dood van Jan Hendriks aan brandewijn.0 . 4 . 10
160517301128BetAndersins voor het leggen van het bier [van Jan Hendriks]0 . 8 . 0
270717301128BetAan Jasper Tijssen weegens geleeverde bier op de diakonie leeden 15 . 2 . 0
190117311129BetAan Melle Hendriks weegens brandewijn, suiker kers [kaarsen] op de leed van Jan Hendriks.0 . 15 . 0
240517311129BetBeneffens de doodkisten van Jan Hendriks en Gerrit Sioerds.20 . 2 . 8
070817321131BetAan Bauke Sioerds weegens het grafmaaken van sijn broer Gerrit Sioerds.1 . 0 . 0
061017321138BetAan Philippus Douwes weegens brandewijn bij de kiste van Claas Jacobs kind.0 . 17 . 4
270517331142BetAan Hinke Brouwer te Dockum weegens gebruikt op de leed van Claas Jacobs kind.1 . 15 . 0
210617331142BetAan Aewe lJans voor een paar schoenen van Hein een dito voor Jacob Classen en voor Claas Jacobs kint doodkiste. 4 . 11 . 6
030417391170BetAan Hinke Bokkes weegens bier op de leeden.2 . 13 . 0
300417391170BetAan Joh. Hendriks weegens brandewijn ook bij het bekleden van Aatie Douwes.0 . 9 . 4
300417391170BetWeigens graf maake [van Aatie Douwes]0 . 14 . 0
090617391171BetAan Tjallingh Pijters weigens hansels [van Palle Fookes] [hengsels aan de kist]0 . 12 . 0
090617391171BetWeigens Palle graf.0 . 14 . 0
090617391171BetWeigens brandewijn bij Palles bekleden.0 . 17 . 4
281217391173BetWeegens het doodkleed van Einte dochter [Sietske Eintes]1 . 7 . 0
281217391173BetWeegens het lichaam te verbrengen [van Sietske Eintes]0 . 10 . 0
040717401177BetAan Bauke Sioerds weegens Eeklmous graf te maaken.0 . 14 . 0
040717401177BetAan Wijberigh Oeges weegens het bedienen van Eelkmoei. 0 . 16 . 0
0407174011BetAan Tjallingh Pijters weegens ijserwerk tot de arme doodkisten [van Eelkmoei en ???]1 . 18 . 0
140817401177BetAan Jan Jaspers weegens het verdrinken van het bier voor de buiren bij Eelkm. Dood.0 . 5 . 0
021017411178BetWeigens [bier] op Aatmoeis leed.3 . 0 . 0
021017411178BetWeigens 3 rinkelmanties bier op Palle Fookes leed verbruikt.3 . 0 . 0
021017411178BetWeigens bier en 2 half kanne op de leed van Sijtse IJntes. 2 . 5 . 0
100117411177BetAan de kerkvoogden weegens de kiste van Eelkmoei.6 . 0 . 0
260217411180BetAan Trijntie Ippes weegens het bedienen van Grietie.1 . 0 . 0
210517411177BetAan de armvoogden 3 doodkisten als, Palle [Fookes], Aatmoi en Trijntie Heins.25 . 8 . 0
060817411180BetAan Saake Claases weegens een kiste van Tipke kind.1 . 12 . 0
140117421181BetAan Bauke Sioerds weegens grafmaken.0 . 8 . 0
00174711105BetWeegens huisvesting bij Jan Classens begrafenis.0 . 10 . 0
00174711105BetWeegens bier op Jan Classens leedmaal.1 . 15 . 0
0404174711113BetAan Jacob Lieuwes 1/8 sch. Turf op de leed van Reiner Lieuwes gebruikt.0 . 16 . 0
1404174711112BetNogh weegens dienst aan Itske Feikes in het sterfhuis van Reinder Meintes.4 . 16 . 12
1404174711112BetReinder Meinderts doodschuld, sijn kiste 6.0.0, Medecijnen 0.19.0, bier 1.15.0, brooden 4.10.0, booter 1.10.0, 15 . 14 . 0
0303174811118BetAan Bauke Sioerds weegens het graf maken van Jan Jaspers en Reitnu Gerbens.1 . 8 . 0
2303174811118BetWeegens een lijklaaken [van Reinou Gerbens]0 . 6 . 0
2403174811118BetAan Balling weegens het buire bier aan sijn huis. 0. 4 . 0
0505174811118BetWeegens bier op Neiltie Moeis leed verdronken.2 . 12 . 8
2006174811118BetAan Frans Gerrits het laken daar Neeltie Moei in bekleed is.0 . 15 . 0
3010174811118BetWeegens de doodkisten van Jan Jaspers, Reinouw Gerbens en Neeltie moei.18 . 0 . 0
0810174911120BetVoor het bure bier bij Janke leed aan Pieter G.0 . 4 . 0
0301174911119BetAan Bauke Sioerds voor het maaken en vloeren van Neeltie Moei graf.1 . 8 . 8
1801175011120BetAan Bauke Sioerds weigens Janke graf.
1003175211130BetVoor vijf doodkisten aan Pijter Sipkes.24 . 0 . 0
0309175211130BetAan Pijter Sipkes weigens een doodkiste.13 . 2 . 0
2411175211130BetAan Romke Sijtses weigens kist dragen.3 . 10 . 0
0301175411132BetAan Pijter Sipkes weegens Pieter Gerbens doodkiste.6 . 0 . 0
0501175411132BetAan Sijtske Weerdinne aan jenever bij Pijt Gerbens bekleedinge en boelgoed.0 . 19 . 0
0501175411132BetLeedseggen van Pijt Gerbens.0 . 2 . 0
0501175411132BetBier op sijn leed [van Pieter Gerbens]1 . 15 . 0
0801175411132BetAan Jacob Claases weegens P. Gerbens graf.0 . 14 . 0
2610175611143BetAan Luibe Wijtses de kiste van Riemke Moei.6 . 0 . 0
2610175611143BetWeegens brandewijn bij het bekleeden [van Riemke Moei]0 . 17 . 0
1806175611143BetWeegens een doodkleed en hemd voor Riemke Moei.2 . 10 . 0
1806175611143BetWeegens vragt van Riemke Moei van Wanswert,1 . 7 . 8
1806175611143BetWeegens bier op haar leed 1.16.0 [van Riemke Moei]3 . 2 . 0
1806175611143BetWeegens dragers [van Riemke Moei]0 . 18 . 0
1806175611143BetWeegens doodlaken [van Riemke Moei]0 . 8 . 0
2006175611143BetVoor het graf te maken [van Riemke Moei]1 . 6 . 0
260517651224BetGrafmaken [van Trijntie Bokkes]1 . 0 . 0
260517651224BetDoodkleed [van Trijntie Bokkes]0 . 6 . 0
260517651224BetEen gravendeel bier [van Trijntie Bokkes]1 . 15 . 0
260517651224BetBrandewijn [van Trijntie Bokkes]1 . 0 . 8
260517651224BetJenever bij het boelgoed [van Trijntie Bokkes]0 . 4 . 0
260517651224BetOppassen in haar ziekte [van Trijntie Bokkes]0 . 8 . 0
160617651225BetGrafmaken [van Gerben Feijes]0 . 14 . 0
160617651225BetKistekleed [van Gerben Feijes]0 . 6 . 0
160617651225BetBrandewijn [van Gerben Feijes]1 . 0 . 8
160617651225BetMeester van boelgoed schrijven [van Gerben Feijes]0 . 6 . 0
160617651225BetJenever [van Gerben Feijes]2 . 0 . 0
160617651225BetJan Wattes voor de roesie van Gerbens [Feijes] begrafenisse, roepen, turf etc.2 . 10 . 0
160617651225BetBier bij sijn begrafenissen [van Gerben Feijes]1 . 15 . 12
160617651225BetNoch dito [Bier bij sijn begrafenissen van Gerben Feijes]5 . 0 . 0
160617651225BetJenever [van Gerben Feijes]2 . 0 . 0
200117661225BetAan Melle Hendriks weigens 2 doodkisten [van Gerben Feijes en Trijntie Bokkes] [in 1769 blz 35 Melle Hendrks als wagenmaker]12 . 1 . 0
080817671231BetAan Melle Hendriks wegens een doodkiste 6 . 0 . 0
080817671231BetAan Melle Hendriks wegens geleverde ferve [voor de doodkiste?]3 . 5 . 12
311217711257BetAan Tiete Baukes brouwer tot Ferwert weegens half tonne bier op de leed van Hoite Cornelis.4 . 0 . 0
250117721257BetAan Bote Hendriks mr Timmerman tot Blia weegens Hoite Cornelis doodvat met daar toe behoorende onkosten.11 . 18 . 0
040917721259BetAan Feije Mients weegens dragersgelt van het ter kerkhof brengen van Rinskje Dirks.3 . 12 . 0
060917721259BetAan IJmkjen Hoites weegens 5 weeken kostgeld waarin begrepen is het staan over de vloer van haar moeder Rinskje Dirks.5 . 0 . 0
060917721259BetAan Hendrik Jogchums tot Ferwert weegens het rijden van het lijk van Rinske Dirks na Hogebeintum. 0 . 12 . 0
060917721259BetGegeven of betaald aan Jan Smid tot Ferwert tot voldoening van het gebruik van brandewijn bij 't besteeden van Rinske Dirks doodkist.0 . 4 . 8
060917721259BetAan Lieppe Alderts de huur van de schammels en planken op de leed van Rinske Dirks.0 . 10 . 0
060917721259BetAan Tiete Baukes Brouwer tot Ferwert weegens bier bij de leed van Rinske Dirks.2 . 0 . 0
060917721259BetAan IJmkjen Hoites weegens het beredden van de doode-hand en tot betalinge van de butter op het gebruik van de leed van haar moeder [Rinskje Dirks]4 . 2 . 0
060917721259BetAan Jan Everts en Sjoerd Hendriks weegens het maken van een doodkist voor Rinske Dirks.7 . 0 . 0
060917721259BetAan IJede Jans tot Ferwert weegens geleeverde winkelwaaren etc. bij de dood van Rinske Dirks. 3 . 3 . 0
110917721259BetAan Klaas Jans weegens het maken van een graft van Rinskje Dirks.0 . 14 . 0
200917721259BetAan Welmoede Klaasis weegens leed seggen van Rinske Dirks.0 . 5 . 0
040117761287BetHet graftmaken betaald voor Boodes Joostes en het bier in het huis gehadt.1 . 0 . 0
050117761287BetIn het huis weesen bij Boodes Joostes daar van betaalt.5 . 0 . 0
100117761287BetDieuke [Douwes] dogter bestelt een week voor 50 stuivers en het kleed over de kist 6 stuivers en huisvesting.1 . 2 . 0
110117761288BetHet bier op de leed van Dieuke Douwes.2 . 12 . 8
140117761288BetDe brandewijn betaalt bij het bekleeden en het kist besteeden van weegens Bode Joostes.1 . 2 . 8
140117761288BetVan het graft maken betaalt van weegens Dieuke Douwes.1 . 6 . 0
140117761288BetBetaalt het bier op de leed van Bose Joostes.2 . 13 . 0
150117761288BetDe brandewijn betaalt op het bekleeden van Dieuke Douwes en andere winkelwaaren.2 . 3 . 8
180117761288BetTwee kisten betaalt van weegens Bodes Joostes en Dieuke Douwes beloopt in 't geheel:18 . 0 . 0
220117761288BetHet kleed over de kist van Bodes Joostes.0 . 6 . 0
171117761287BetBetaald aan bier voor Boodes Joostes 4 stuiv. En Jocke Fokkes de meester gehaalt van Holwert.0 . 6 . 0
0902178012142BetAan Tjepke Heins van weegens het bier van Mintje Harmens leed en daar turf bij betaalt.0 . 8 . 4
1002178012142BetBetaald aan Aale IJdes de kiste voor de wed. van Bode Joostens [Minke Harmens]6 . 0 . 0
1002178012142BetAan Tjeerd Jans weegens geleeverde goederen op het versterven van Bode Joostens wed. [Minke Harmens]1 . 4 . 12
1002178012143BetAan Meindert Wijgers weegens doodgraven van Mintje Harmens.1 . 0 . 0
1002178012143BetAan Lolke Jans weegens het kleed over de kiste van Mintje Harmens.0 . 6 . 0
2502178012143BetBetaalt het bier op de leed van Mintje Harmens.3 . 5 . 0
2903178012143BetAan de smid het ijserwerk aan de kist van Mintje Harmens.1 . 12 . 0
0907178012144BetHet graf maken van Trijntje Wijgers en het kleed op de kiste en huisvesting daar bij.1 . 6 . 0
1307178012144BetBetaalt de brandewijn op het versterven van Trijntje Wijgers.1 . 0 . 10
2507178012144BetBetaalt aan Bregtje Klaases weegens geleeverde goederen tot het bekleeden van Trijntje Wijgers om dat die overleeden was.2 . 7 . 8
0408178012144BetBetaalt aan Aale IJedes een doodkist voor Trijntje Wijgers.6 . 0 . 0
2204178112146BetBetaalt het bier op de leed van Trijntje Wijgers.2 . 13 . 0
1802178212160BetBetaalt aan Meindert Wijgers van het graf maken van Geert Harmens.1 . 2 . 0
1802178212160BetBetaalt aan Sjoert Sijmons van het kleed over de kiste [Geert Harmens]0 . 8 . 0
1802178212160BetBetaalt aan Willem Beintum van het bier in huis [Geert Harmens]0 . 6 . 0
0603178212161BetBetaalt aan Meindert Wijgers van het graf maken en het bier in huis van Tjepke Heins.1 . 2 . 0
0603178212161BetBetaalt aan Sjoert Sijmens van het kleed over de kist [Tjepke Heins]0 . 6 . 0
0603178212161BetBetaalt aan de wedu. Van Pijtter Pijtters twee kisten ijserwerken van Geert Harmens en Tjepke Heins.2 . 14 . 0
1503178212161BetOntvangen [door de rendant] uit de diakonie buidel van geleeverde klein brood op de leed van Geert Harmens.3 . 0 . 0
1503178212161BetAan Jan Joukes van geleeverde brandewijn en zuiker gebruikt bij het sterfgeval bij Geert Harmens en Tjepke Heins.2 . 2 . 4
2204178212161BetAan Jan Herst Brouwer van Ferwert van geleevert bier gebruikt op de leeden van Tjepke Heins en Geert Harmens.6 . 0 . 0
0808178212162BetAan Ale IJedes als armvoogd van Blia weegens twee dootkisten van Tjepke Heins en Geert Harmens en van het vaart slatten. 14 . 10 . 0
0104178312164BetAan Ale IJedes weegens de dood kistie van Maaike Folkerts.9 . 0 . 0
0505178312164BetAan Sjoerd Sijmens van het lijklaaken over de kist [van Jeltje Hendriks]0 . 8 . 0
0505178312164BetAan Meindert Wijgers betaalt van het graf maken[van Jeltje Hendriks]0 . 16 . 0
0505178312164BetAan vier mannen betaalt en aan Sijtse Eintes van het halen van Holwert en het dragen van de overleedene Geert Harmens wed [Jeltje Hendriks]1 . 19 . 0
1105178312165BetNog aan deselve [Sjoerd oenses] betaalt voor gedane diensten en het bier in huis [van Jeltje Hendriks]1 . 0 . 0
1105178312165BetIk [de rendant] ontvangen uit de diakonije beurs voor geleeverde klein brood op de leed van Geert Harmens wed [Jeltje Hendriks]3 . 0 . 0
1806178312165BetAan Ale IJedes weegens het doodvat van Geert Harmens wed [jeltje Hendriks]7 . 2 . 0
1806178312165BetAan Jetze Postmus van geleevert bier gebruikt op de leed van Geert Harmens wed. [Jeltje Hendriks]3 . 7 . 8
1806178312165BetAan Oege Pijtters weegens geleevert de brandewijn en zuiker gebruikt bij het versterven van deselve [Jeltje Hendriks]1 . 5 . 6
0802178412172BetBetaalt aan weekgeld en andere nood wendigheden voor Rinske Wopkes van de 23 xber jongstleeden tot op deszelfs dood.5 . 14 . 0
0902178412172BetAan Marten Fokkes voor het zeggen van de leed en aan zijn huis het bier voor de buuren bij de begravenisse van Rinske fokkes.1 . 4 . 0
1002178412172BetAan een bediende van de leed van rinske Wopkes.0 . 5 . 8
1002178412172BetVoor het rijden van het lijk van Rinske Wopkes.0 . 10 . 0
1202178412172BetBreng ik voor uitgaaf te boek wegens boter op de leed van Rinske Wopkes.2 . 0 . 0
1302178412173BetAan Roelof Goffes mr timmerman tot Ferwert wegens het doodvat en leedgoed van Rinske Wopkes [schammels?]9 . 19 . 0
0810178412173BetAan J. Herst mr brouwer tot Ferwert wegens geleverd bier op de leed van Rinske Wopkes.3 . 0 . 0
2002178512173BetAan IJde Jans tot Ferwert wegens geleverde waaren bij het versterf en de leed van Rinske Wopkes.1 . 19 . 8
2102178512173BetAan Atte Johannes mr bakker tot Blija wegens klein brood op de leed van Rinske Wopkes.5 . 0 . 0
2102178512173BetBetaalt bij het maken van het graf van Rinske Wopkes.0 . 7 . 0
260617881311BetAan het grafmaken weegens Gatske Oetses.0 . 16 . 0
260617881311BetHet bier in het huis gehadt en het kleed over de kiste.0 . 12 . 0
170217891312BetBetaalt de doodkiste voor gatske Oetses en planken en schammels daar bij.7 . 11 . 0
190417891312BetBetaalt het bier op de leed van leed van Gatske Oetses.2 . 14 . 0
070117901315BetAan Pijter Durks het ijserwerk aan diakinge huisen en het ijserwerk aan Gatske [Oetses] doodkiste.11 . 3 . 8
241017901330BetAan Frans Franses Bet[aald] voor het bier in zijn huis van weegens de begravenisse van Wijtskemoeij.0 . 6 . 0
241017901330BetAan Meindert Wijgers betaalt van het graf maken[van Wijtskemoeij]0 . 16 . 0
110417911331BetAan Dirk Klaases voor geleeverde bier op de leed van Wijtskmoeij.2 . 14 . 0
040317921347BetVoor huisvesting van 't bier en aan seggen en kistkleed van 't versterven van Meindert Wijgers.1 . 2 . 0
150417921348BetVoor bier bij etc begravenisse van Meindert Wijgers.3 . 4 . 0
130517921348BetAan Frans Fransen voor het graf maaken van Meindert Wijgers.1 . 2 . 0
230917921350BetAan Frans Fransen voor het graf maaken van Romkemoei.0 . 16 . 0
230917921350BetVoor huisvesting van het bier en kistekleed [van Romkemoei]0 . 16 . 0
300917921350BetAan Joost Boodes voor het omzeggen van 't versterven en begraven van Romkemoei.1 . 0 . 0
140417931353BetVoor het aanseggen van versterven en begraven van Jacob Folkerts.0 . 8 . 0
140417931353BetNog voor huisvesting en van 't bier en kistkleed [van Jacob Folkerts]0 . 12 . 0
280417931353BetVoor bier bij de begravenis van Romkemoei en Jacob Folkerts.5 . 8 . 0
280417931353BetAan Pieter Bokkes voor een doodvat voor Jacob Folkerts.6 . 18 . 0
280417931353BetAan Pieter Durks voor ijserwerk aan voor 12 doodvat [van Jacob Folkerts en Romkemoei]1 . 8 . 0
011217941369BetAan Jan Popes weegens het kleed over de doodkist van Trijntje Jarigs.0 . 6 . 0
161217941369BetAan Jan Klaases voor geleeverd bier bij de begravenis van Trijnkemoei [Trijntje Jarigs]1 . 16 . 8
2701179913109BetAan Joost Bodes voor graf maaken en de begravenis van Wijbe Weever [Wijbe Pieters]1 . 10 . 0
1802179913110BetAan Pieter Wijbes voor leedzeggen van Wijbe Weever.0 . 12 . 0
3104179913110BetAan Dirk Claases voor een vandel bier op de begravenis van Wijbe Weever..2 . 8 . 0
0507180113130BetAan Heerke Gerbens voor de doodkiste van Joeke Fokkes.9 . 0 . 0
0507180113130BetAan Andries Oedes voor het ijzerwerk aan gemelde doodkist [van Joek Fokkes]1 . 8 . 0
2007180413162BetVoor het versterven van Joostom [Joost Botes]0 . 12 . 0
2007180413162BetVoor de begravenis van Joostom.4 . 0 . 0
2007180413162BetVoor de huisvesting van het bier.0 . 6 . 0
2007180413162BetVoor het grafmaken.0 . 16 . 0
1404180513165BetAan Dirk Claases voor geleverd bier op de begravenis van Joostom.2 . 0 . 0
2804180713183BetAan Dirk Claases voor geleverd bier bier op de begravenis van Hessel Alderts.2 . 2 . 0
130918081413BetAan Minke Bartels voor doodgoed en begravenis onkosten van Hijke Reinders.16 . 2 . 8
230918081414BetAan Minke Bartels voor doodgoed en begravenis onkosten van Akke Meines.9 . 9 . 0
240918081414BetAan frans Fransen voor het maken van twee graven [van Akke Meines en Hielkje Reines]1 . 12 . 0
310518101430BetAan B.J. Jonker voor geleverd bier [van Hibbe Sijbrands]4 . 10 . 8
020618101430BetAan Pieter Durks voor een [dood]kist ijzerwerk [van Hibbe Reiners]1 . 12 . 0
040618101430BetWegens onkosten bij het versterven en leed van Hibbe Sijbrands.5 . 15 . 0
220418161473BetAan Pieter Johannes voor het maken van een graf voor Otte Johannes [Verbeek]1 . 2. 0
220518161473BetAan Anne Sijmens voor geleverde waren bij de begravenis van Otte Johannes.4 . 19 . 0
250518201499BetAan Pieter B. Bokkinga voor een ligplaats voor het lijk van Gerben [zijn vrouw] Geertje op 't kerkhof [Sijke Gerbens Oosterbaan, 79 jaar, vrouw, weduwe van Gerrit Melles ]0,14
0511182114105BetAan B. Jonker voor een vandel bier op de begravenis van Sijtske Ottes [Ferbeek]2,19
0511182114105BetAan Pieter Fransen voor grafmaken [van Sijtske Ottes]1,20
0511182114105BetAan S. R. van Dijk voor geleverde potasch, pijpen en tabak [van Sijtske Ottes]1,40
0511182114105BetOok aan P. H. Broersma van winkelwaren op de begravenis van Sijtske Ottes.2,10
2904182214115BetNog aan ton bier bij de begravenis van Tijs Tijssen [Postma]2,10
2904182214115BetAan Feijke Annes van leed en omzeggen [van Tijs Tijssen]1,16
0306182214116BetAan Pieter Fransen voor grafmaken [van Tijs Tijssen]0,16
0306182214116BetAan ….. Feijkes van begraveniskosten [aanwijzen van het graf voor Tijs Tijssen]0,10
0412182514133BetVoor het bekleeden begraven van het lijk van W.K. Beintum.3,10
2909182614145BetVoor het bekleden van begravenis kosten van Gerritje Gerlofs [Overleden: Willem Klazes Beintema, 80 jaar, man, gehuwd met Gerritje Gerlofs]4,12
1412182614146BetVoor het bekleden en begravenis onkosten van Baukje Taekes.4,13
2102182914161BetHet kind van de wed. Abe Sierks begraven [Antje Abes Hellinga]
1712183114162BetAan A.W. De Jong wegens procuratie van Berend Jakobs overleden in Oostr.......2,74
1303183214169BetBetaald aan doods en begravenis kosten van het lijk van Piebe Johan. Folkertsma.4,00
0910183214170BetBetaald aan P.J. Hellinga wegens vervoerings kosten van Wijpkje [Wypkje Jakobs Koen. Overl. 26 oktober 1832]1,50
2510183214171BetEen [lijk]laken voor Wijpkje Jakobs. 1,40
2510183214171BetVoor het aanwijzen van het graf [van Wypkje Jakobs Koen]0,10
2510183214171BetAan de buurmannen [van Wypkje Jakobs Koen]0,20
2510183214171BetVoor het dragen en klokluiden [van Wypkje Jakobs Koen]1,40
2510183214171BetAan de huur voor het kleed op de keiste [van Wypkje Jakobs Koen]0,30
311218431545BetBetaald aan K.J. Sipma wegens huur van het kleed over de kist van Eeke Klazes Dijkma.0,30
191218451557BetBetaald aan K.J. Sipma wegens gerst, boonen, katoen en boezelaar benevens huur van het kistkleed. 2,36
1711185215110BetBetaald aan de diakenen van Dokkum wegens het leveren eener lijkkist en andere goederen van het lijk van Minke Simens [Menke Rotger]20,6
1711185215110BetAan Ferwerda wegens aanwijzing van een graf en inschrijving in het grafregister van Antje M. Haga.0,10
2212185215108BetAan de wed. K.J. Sipma wegens winkelwaren in Januari en Februari benevens leverantie van een deken en voor gebruik van het lijkkleed.9,3
3012185315112BetBetaald aan E.T. Bontekoe voor het maken van een graf Jakob A. Dreijer.0,50
3012185315112BetAan Ferwerda voor aanwijzing van een graf enz.0,10
2612185515127BetBetaald aan de wed. K.J. Sipma voor gebruik van het lijkkleed. 0,20
0000186115173BetAan J. v.d. Wal wegens het leveren van een doodvat.9,30
0000186115173BetAan de doodgraver.2,10
1104186115171BetBetaald voor een laken ten behoeve van het lijk van Grietje Klok.1,23
1104186115171BetAan E.T. Bontekoe voor het maken van een graf voor het lijk van Grietje Klok.0,50
2804186115171BetBetaald aan de wed. K.J. Sipma voor gebruik van het lijkkleed over de kist van Grietje Klok. 0,20
1105186415193BetBetaald aan onderswcheidene goederen bij de bekleeding van het lijk en de begrafenis van de vrouw van E.T. Bontekoe.2,14
2905186415193BetBetaal aan A.F. Zeilstra wegens leverantie van een lijkkist voor de vrouw van E.T. Bontekoe.
3005186415193BetAan J.J. Faber wegens geleverd ijzerwerk tot bovengenoemde lijkkist [van de vrouw van E.T. Bontekoe]2,25
3005186415193BetNog betaald aan de wed. K. J. Sipma wegens gebruikte kistkleden.0,40
1905196015168BetBetaald aan de wed. K.J. Sipma voor gebruik van het kleed over de kist van D.F. Vellema. 0,20
22071727116BetAan mr Stelwagen weegens meesteren van Altie moei en Bauk Harkes.3 . 10 . 0
29071727116BetVoor ijserwerk tot Aeltie IJpes doodkist. 0 . 19 . 0
07071727116BetAan Seemans IJtie voor het bedienen van de leedmaaltijd van Aeltie IJpes. 0 . 14 . 0
07071727116BetWeegens 7 pond soete melks kaas op voornoemde maaltijd [de leedmaaltijd van Aeltie IJpes] gebruikt.0 .12 . 12
14071727116BetAan Gerrit Sioerd weegens een graf maaken en andere diensten aan Aaltie moei.1 . 0 . 0
14071727116BetAan Hein Harmens van boelgoed roepen [wegens overlijden Aeltie IJpes] 0 . 6 . 0
14071727116BetAan Sierd Romkes weegens slaap gelt en het staan van Aeltie moeis lijk.1 . 0 . 0
14071727116BetAan Sijtse Durks voor genoten drank [wegens overlijden Aeltie IJpes] 0 . 3 . 0
14071727116BetAan olie en het wassen van Aeltie IJpes linnen. 0 . 10 . 12
14071727116BetVoor … pond seep [wegens overlijden Aeltie IJpes] 0 . 5 . 8
04081727116BetAan Philippus Douwes weegens geleeverde waaren tot Aeltie IJpes leedmaal.
11081727116BetAan Gerrijt Sioerd weegens het graf maaken voor Tjipke Fookes [=Fooke Tipkes] en 't leedseggen.1 . 3 . 0
11081727116BetVoor een laaken om Fooke Tipkes te bekleden. 1 . 2 . 0
12081727116BetAan Riemke Dooijes voor dat de maaltijd voor Fooke Tipkes daar was. 0 . 8 . 0
14081727116BetVoor 5 pond soete melks kaas tot de leedmaaltijd [wegens overlijden Fookes Tjipkes] 0 . 8 . 4
24081727115OntVan Fooke Tipkes naagelaatene goederen die naa sijn dood tot gelt sijn gemaakt en opgebracht hebben.18 . 12 . 0
01091727116BetAan ijserwerk tot Fokke Tipkes doodkist.0 . 16 . 0
01091727116BetAan een sloop tot de kiste [wegens overlijden Fookes Tjipkes] 0 . 4 . 0
28091727116BetAan Pijter Wijbes de doodkisten van Aeltie IJpes en Fooke Tipkes te saamen. 12 . 0 . 0
13101727117BetAan Bouwe Paulus betaald tot kleinbrood genuttight op de leedmaalen van Aeltie IJpes en Fooke Tipkes. 4 . 3 . 12
13101727117BetAan Philippus Douwes betaalt voor de waaren gebruikt bij de leedmaaltijd van Fokke Tipkes.3 . 4 . 4
16111727117BetAan Claas Jans Bakker voor het roggenbroot en kleinbroot verbruikt op de leedmalen der armen. [van Aeltie IJpes en Fooke Tipkes]12 . 17 . 0
28111727117BetVoor twee vierendeels acht guldens bier verdronken op 2 leedmaalen [van Aeltie IJpes en Fooke Tipkes]3 . 10 . 0
23121727117BetVoor doodkiste van Grietie Johannes.6 . 12 . 0
23121727117BetAan onkosten gedaan bij haar overlijden [van Grietie Johannes]2 . 10 . 0
23121727117BetVoor haar doodkleed [van Grietie Johannes]2 . 0 . 0
23121727117BetVoor 5 pond booter op haar leedmaal [van Grietie Johannes]1 . 2 . 8
23121727117BetAan de mr barbier aan meesterloon van Gertie moei [van Grietie Johannes]1 . 2 . 0
26121727117BetAan Gerrit Sioerts voor haar graf te maken [van Grietie Johannes]0 . 14 . 0
26121727117BetAan Wijger voor het haalen van Grietie Johannes goederen van Holwert.0 . 2 . 0
26121727117BetVoor 3 pond kaas [van Grietie Johannes]0 . 7 . 8
29121727117BetAan Rinse Hajes voor een half tonne en vierendeel acht gld bier verdronken op der armen leedmaalen [o.a. Grietie Johannes]5 . 5 .0
10011728117BetAan Hedman Volkerts van het haalen van Gretie Johannes lijk van Holwert en andere reiden.1 . 13 . 0
311217281115BetAan Claas Pijters weegens gelewerde brandewijn etc op de kist van Hein Harmens vrouw.0 . 17 . 8
311217281115BetVoor 3 pond booter tot Hein Harmens vrouw leedmaal.0 . 11 . 4
311217281115BetVoor bier brengen [van Hein Harmens vrouw]O . 1 . 0
311217281115BetVoor kaas op de leedmaaltijd [van Hein Harmens vrouw]0 . 3 . 6
311217281115BetVoor het graf te maaken [van Hein Harmens vrouw]16 . 8. 0
211217281115BetAan Jakkle Aales weegens geleeverd bier op de leed van de huisvrouw van Heere Douwes.3 . 10 . 0
291217281115BetAan Jeike Hendriks van het bedienen van Hein Harmens vrouw leedmaal.0 . 13 . 4
010317291116BetAan Cornelis Classen weegens leed seggen etc. [van Tjeerd Fokkens]0 . 16 . 0
040317291116BetAan Sijdse weegens brandewijn en kersen tot Tjeerd Focckers leed.1 . 0 . 12
050317291116BetAan kaas en bier inbrengen [van Tjeerd Fokkens]0 . 2 .1 0
180317291116BetAan Jan Jaspers om dat het bier in sijn kaamer van de buren is verdronken [van Tjeerd Fokkens]0 . 9 . 0
210317291116BetAan Wijbke weigens het bewassen en benaajen van Hein Harmens.0 . 16 . 0
040417291116BetAan Philippus Douwes betaalt van keersen brandewijn en butter bij Tjeerd Fcckkems leed verbruikt.3 . 7 . 8
050617291118BetAan Wijberigh Oeges weegens het bewassenen benajen van hein Harmens.1 . 6 . 0
280617291118BetAan Janke Douwes weegens het bier van Dirk Douwes leed daar verdronken.0 . 5 . 0
280617291118BetVoor booter op Dirk Douwes leed gebruikt. 0 . 8 . 0
300617291118BetAan Harmen voerman weegens het afhaalen van het lijk van Dirk Douwes van de zeedijk.0 . 8 . 0
300617291118BetVoor een brief om Dirk Douwes na Dockum.0 . 1 . 0
300617291118BetAan kees op de leed van Dirk [Douwes]0 . 2 . 12
310617291118BetAan de overvaarder Johannes weigens onkosten vann het bekleeden van Dirk Douwes op Ameland.3 . 7 . 8
310617291118BetAan voornoemde [de overvaarder Johannes] weegens het afhaalen van Dirk Douwes lijk van Ameland.1 . 5 . 0
010817291118BetWeegens Dirk Douwes doodvat op Ameland.9 . 0 . 0
100817291118BetAan Sikke Hendriks als armvoogd weegens drie doodkisten voor deese drie als, Bakke Heins, Saak Lieuwes en Tjeerd Jochems [volgens lidmatenboek 20-02-1729 overl.]18 . 0 . 0
161117291119BetAan Gerrit Sioerds van grafmaaken.0 . 14 . 0
190517401178BetWeegens Grietie om haar kiste te halen.2 . 2 . 0
190517401178BetWeegens goederen genooten door Grietie. 1 . 15 . 12
190517401178BetWeegens haar doodkiste [van Grietie]9 . 0 . 0
190517401178BetNoch weegens doodkiste [van Grietie]1 . 4 . 0
190517401178BetBrandewijn weegens haar afsterven [van Grietie]1 . 16 . 0
190517401178BetWeegens bur[en] op Grieties leed.2 . 0 . 0
261217411178BetDe doodkiste van Sitse Ientes [Sietske Eintes]2 . 6 . 0