Kerkvoogdij en diakonie van de Doopsgezinde kerk Blija. Inv nr 129. Streekarchief Noordoost Friesland
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
InvBlz
17041813129xBetAan Dirk Klases weegens een vierdel bier op de begrafenis van Sjoerd Sijmes.2 . 10 . 0
25071818129xBetAan Louw Durks Holwerda volgens 't leveren van winkelwaaren aan Dirk Pietters Eeksma en aan de begrafenis van deselfde.x
16091818129xBetAan Juerijen Jetsses wegens huisvesting van de boermannen van Dirk Eekkes dat het bier geweest heeft.O . 15 . 0
23111818129xBetAan Douwe Reinsders Wiellinga wegens een doodfat van Dirk Eekkes Ekkema hout en ijesser en wat andere onkosten daar onder begrepen.22 . 10 . 0
04021819129xBetAan Sipke Klaases wegens onkosten van het successie van Dirk Eekkes.0 . 12 . 0
26031819129xBetAan B.J. Jonker van wegens een vierdel bier van het te kerke bringen van Dirk Pitters Eekkema in het huis van Juerrien Jetsses verbruegt. Overl. Ferwerderadeel 26 april 1817 Tomas Dirks Ekema, 49 jaar, man, gehuwd  Vader: Dirk Pieters Ekema   Moeder: Janke Tomas2 . 10 . 0
26091819129xBetAan Wiepkie Jacobs voor het bedienen van de begraffenisse van Grietje moeij. 0 . 6 . 0
29101819129xBetAan Pieter Pop voor het maken van een graf.1 . 2 . 0
30101819129xBetAan S.S. Postma zettera voor vief bollen bij de begraffenisse van de wedu Sjoerd Siemons [Grietje Harmens] [Bij het overlijden van haar man Grietje Martens]0 . 16 . 12
30101819129xBetAan Klaas Leuwes Bakker weegens geleeverde bollen beij de bewaaken van Grietje Harmens.1 .16 . 0
O4041820129xBetAan de exktuer weegens een doode akte van Grietje Harmens [wed van Sjoerd Siemens Steegstra, ook wel Grietje Martens]0 . 14 . 0
O4041820129xBetAan B.J. Jonker voor geleverd bier jenever kaamers huur tot de begraaving van de wed. Sjoerd Siemons.3 . 8 . 0
28061820129xBetAan Pietje Bokkes voor het bruiken van het kistkleed [Grietje Harmens wed van Sjoerd Siemens Steegstra, ook wel Grietje Martens]0 . 6 . 0
18071820129xBetAan de rendant weegens door hem selven geleverde goederen aan de kerk en bij de begraving van de wed. Sjoerd Siemons [Grietje Harmens wed van Sjoerd Siemens Steegstra, ook wel Grietje Martens]12 . 12 . 4
17011829129xBetaan Pijtter Vranssen wegens een graf maken voor IJtske Unema. 1,10
04101846129xBetAan H. Ferwerda te Blija voor het maken van een graf.2,20
18111846129xBetAan K.J. Sipma voor het gebruiken van het kistekleed.0,30