Streekarchief Noordoost Friesland. Archief Herv. Kerk Anjum, kerkvoogdij
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
Inv 040 gelezen vanaf blz 822
Inv 040 tot 1734-1735 vermelding in Goudguldens.
IndexBlz
00001718-1720040822OntOntvangen van Mintje Sijbrens als Armvoogd van den dorpe Engwierom wegens een verrotting van Grijtje … haar lighaam in een kerkegraff.1 . 2 . 0
00001718-1720040828OntOntvangen van de wed. van Hidde Eedes wegens de verrottinge van haar wl. man in een kerkegraff.1 . 2 . 0
00001718-1720040828OntOntvangen van de wed. van Harke Flores [Geertje Hiddes] wegens de verrotting een kerkegraff.1 . 2 . 0
00001718-1720040849OntOntvangen van Hiltje Uijlkes wed. wl. Jan Reitse wegens een verkogte kerke graff.1 . 22 . 0
19061720040852BetAan Teeke Sapes wegens het vloeren van kerke graven.57 .14 . 0
27121720040857OntAan Martie Eesges wed. wegens arbeidsloon op het kerkhoft bij haar wl. man [Marten Eesges] verdiend.6 . 21 . 0
00001720040869OntOntvangen van Jan Hendriks wegens drie verkogte kerke graven.5 . 10 . 0
00001720040869OntOntvangen van Ewert Reinders wegens 2 verkogte kerke graven.2 . 7 . 0
00001722040883OntOntvangen van Arjen Tjeerds [gehuwd met Trijntje Andries] wegens de verrottinge van sijn kint in een kerke graf geset.0 . 15 . 0
00001722040886OntOntvangen van de huisvrouw van Ate Dircks [Lijsbet Klases] weegens twe gekogte kerke graven.3 . 16 . 0
29011721040889BetAan Teeke Saapes weegens het verhogen van 28 kerke graven zo in de kerke als buiten de kerke.4 . 0 . 0
00111722040892BetAan Sijmon Sijmons en Bocke Jansses weegens het verhogen van 44 kerke graven en het wieden van de kerkepaden en pijlaren van de kerk alsmede het wieden van 376 kerke graven en het oppassen van het kerkhoff. 33 ./ 7 . 0
0000172404131OntOntvangen van Bartel Eelkes [gehuwd met Maaike Annes] weegens de verrottinge van 't lighaam van sijn wl. kind in een kerke graf geset. 0 . 15 . 0
0000172404131OntOntvangen wegens de verrottinge van 't ligh. van een schiprs kind dat door Bocke Jans als doodgraver was ingevordert. 0 . 15 . 0
0000172404132OntOntvangen van Wijbe Harmens [gehuwd met Minke Rutgers] weegens de verrottinge van 't lighaam van sijn wl. kind dat in een kerke graf geset. 0 . 15 . 0
00001724-172604157OntOntvangen van de doodgraver Bocke Jans voor een verrottinge van het kind van een vreemd schipper in een kerke graf. 0. 17 . 0
00001724-172604157OntOntvangen van Bartel Eeltjes [gehuwd met Maaike Annes] weegens de verrotting van edt ligaam van sijn kind in een kerke graf. 0 . 15 . 0
00001724-172604157OntOntvangen van Albert Harmens voor een kerke graf.1 . 12 . 0
00001724-172604157OntOntvangen van Aucke Goitjen voor een kerke graf.1 . 12 . 0
0000172604180OntOntvangen van Kasper Hanses wegens een verrottinge van 't ligaam van sijn kint in een kerke graf. 0 . 15 . 0
0000172604180OntOntvangen van de armevoogd Eelse Bokkes wegens de verrotting voor het ligaam wl. Klaas Douwes Kramer.1 . 2 . 0
0000172604180OntOntvangen van de armevoogd Eelse Bokkes wegens de verrottinge van de ligaam van Antje Wijgers [gehuwd met Anne jillerts] en desslfs beide kinders in kerke graven.2 . 4 . 0
00001727041103OntOntvangen van Ids Jacobs [gehuwd met Trijntje Teekes] voor een kerke graef aen hem verkogt voor 2 caroli 10 stuvers.1 . 24 . 0
00001727041103OntOntvangen van Auke Hijndricks [gehuwd met Trijntje Douwes] voor een verrottinge voor sijn kijnt in een kerke graef geset. 0 . 15 . 0
00001727041103OntOntvangen van de Sijmen Wever voor een verrottinge voor sijn kijnt in een kerke ggaef geset.0 . 15 . 0
00001727041103OntOntvangen van de armevoogd Dirck Sijpkes voor een verrotinge van Joorrit Tabes in een kerke graef geset.0 . 15 . 0
00001727041104OntOntvangen van Wijllem Nannes voor 2 kerke graven aen hem verkoft voor 5 crolig [caroligulden] aen ggl [goudgulden] :3 . 16 . 0
00001728-1729041118OntOntvangen van Jelle Beerus als armvoogd weegens een verrottinge van het lighaam van Jantje Fransens [gehuwd met Trijntje Johannes] in een kerke graf geset.1 . 2 . 0
00001728-1729041118OntOntvangen van Reinder Freerks wed. weegens de verrottinge van het lighaam van haar man in een kerke graf geset.1 . 2 . 0
00001728-1729041118OntOntvangen van de erfgenamn van Douwe Halbes weegens een kerke graf steeds aan haar verkogt.1 . 22 . 0
00001728-1729041119OntOntvangen van Dirk Haanja weegens de verrottinge van zijn kints lighaam in een kerke graf geset.0 . 15 . 0
00001728-1729041119OntOntvangen van Pijtter Pijtters weegens de verrottinge van zijn kints lighaam in een kerke graf geset.0 . 15 . 0
00001728-1729041119OntOntvangen van de zelve [Pijtter Pijtters] weegens de verrottinge van het lighaam van sijn vrouwen suster in een kerke graf geset.1 . 2 . 0
00001728-1729041119OntOntvangen van Hendrik Jans [gehuwd met Grietje Hibbes] weegens de verrottinge van zijn kints ligh. in een kerke graf geset.0 . 15 . 0
00001728-1729041119OntOntvangen van Bauke Sjoerds wed. [gehuwd met Gatske Hiddes] weegens twee graf steeden aan haar verkogt.3 . 16 . 0
00001728-1729041120OntOntvangen van Reinder Freerks erfgenamen weegens de verrottinge van haar moeders lighaam in een kerke graf geset.1 . 2 . 0
00001728-1729041120OntOntvangen van Johannes Jakobs [gehuwd met Doetje Jorks] wegens de verrottinge van sijn schoonmoeders ligh. [Fopkje Bienses gehuwd met Jork Reitses] in een kerke graf geset.1 . 2 . 0
00001728-1729041120OntOntvangen van de armvoogd Jelle Beerus weegens een verrottinge van Bout Douwes [gehuwd met Trijntje Fridses] en sijn kints ligh. in kerke grave geset.1 . 17 . 0
00001728-1729041120OntOntvangen van een schipper weegens sijn kints ligh. in een kerke graf geset.0 . 15 . 0
00001728-1729041120OntOntvangen van mr Eewerts [Willem Everts gehuwd met Baukje Johannes] wegens de verrottinge van sijn kints ligh. in een kerke graf geset.0 . 15 . 0
00001728-1729041121OntOntvangen van Auke Hendriks [gehuwd met Trijntje Douwes] weegens de verrottinge van sijn kints ligh. in een kerke graf geset. 0 . 15 . 0
00001728-1729041127OntOntvangen van Anne Tomas als diacon van Aanjum wegens de verrottinge van Jacob Sijmons, Tjietske Hijlles [gehuwd met Sjoerd Martens] en de huisvrou van wijlen Jacob Sijmons [Uilkje Jans] haar ligh. In een kerke graf geset.3 . 6 . 0
23101728041132BetAan Trijntje Jans wegens glaas maken in leven bij haar wl. man verdient aan de kerke waaronder is begrepen 2.19.4 van geleverde gewassene kalk bi haer zelfs geleverd tot het schoonmaken van de kerk.2 . 27 . 4
00001729-1730041148OntOntvangen van Reinder Formers [gehuwd met Sibbeltje Dirks] wegens de verrottinge van zijn kind in een kerke graff geset.0 . 15 . 0
00001729-1730041148OntOntvangen van Folkert Jarigs [gehuwd met Neeltej Reiners] wegens de verrottinge van zijn kints ligh. in een kerke graf geset.0 . 15 . 0
00001729-1730041148OntOntvangen van Auke Hendriks [gehuwd met Trijntje Douwes] weegens de verrottinge van sijn kints ligh. in een kerke graf geset. 0 . 15 . 0
00001729-1730041149OntOntvangen van Bartel Eeltjes [gehuwd met Neeltje Annes] weegens de verrottinge van sijn kints ligh. in een kerke graf geset. 0 . 15 . 0
00001729-1730041149OntOntvangen van Folkert Hendriks van 2 kerke graven aan hem verkogt door de kerkvoogd tot vijf car. gld. Aan ggls drie ggls sestien stuivers.3 . 16 . 0
00001729-1730041149OntOntvangen van Eelse Bockes de verrottinge van de wd [weduwe] wl [wijlen] Bout Douwes [gehuwd met Trijntje Fridses] haar ligh. in een kerke graf geset.1 . 2 . 0
00001729-1730041149OntOntvangen van Jan Gerrijts de verrottinge van zijn stiefdogter haar ligh. in een kerke graf geset.1 . 2 . 0
00001729-1730041149OntOntvangen van Tjepke Broers [gehuwd met Tetje Jakobs] wegens twee kerke graven aan hem verkogt.3 . 6 . 0
00001729-1730041149OntOntvangen van Auke Hendriks [gehuwd met Trijntje Douwes] weegens de verrottinge van sijn kints ligh. in een kerke graf geset. 0 . 15 . 0
00001729-1730041150OntOntvangen van Do. J. Revius weegens de verrottinge van Feikjen Johannes haar ligh. in een kerke graf geset. 1 . 2 . 0
00001729-1730041150OntOntvangen van Dirk Haanja weegens de verrottinge van sijn kints ligh. in een kerke graf geset. 0 . 15 . 0
00001729-1730041150OntOntvangen van Claas Rinderts wegens de verrottinge van Ale Jans sijn ligh. in een kerke graf geset. 1 . 2 . 0
00001729-1730041150OntOntvangen van Dirk Haanja weegens de verrottinge van sijn kints ligh. in een kerke graf geset. 0 . 15 . 0
00001729-1730041150OntOntvangen van Ids Jakobs weegens een gekogt kerke graf. 1 . 22 . 0
00001729-1730041150OntOntvangen van Eelse Bockes als diaken wegens de verrottinge van mr. Jan Christiaan in een kerke graf geset. 1 . 2 . 0
00001729-1730041151OntOntvangen van Johannes Sijtses [gehuwd met Sibbeltje Jakobs] weegens de verrottinge van sijn kind in een kerke graf geset. 0 . 15 . 0
00001729-1730041151OntOntvangen van Minse Teekes [gehuwd met Sietske Gosses] weegens de verrottinge van sijn kind in een kerke graf geset. 0 . 15 . 0
00001729-1730041151OntOntvangen van Mr. Ewert Weidenaar [gehuwd met Eelkjen Rutgers] wegens de verrottinge van sijn kind in een kerke graf geset. 0 . 15 . 0
00001729-1730041151OntOntvangen van Wijbe Harmens [gehuwd met Minke Rutgers] weegens de verrottinge van sijn kind in een kerke graf geset. 0 . 15 . 0
00001730-1731041186OntOntvangen van de erfgenamen van Pijtter Steffens wegens de verrotinge van zijn 2 kinders beide in kerke graven.2 . 4 . 0
00001730-1731041186OntOntvangen van Jan Douwes wed. [Aaltje Fokkes] wegens 2 gekogte kerke graven.3 . 16 . 0
00001730-1731041186OntOntvangen van Pijtter Pijtters wegens de verrottinge van sijn huisvrouw haar ligh. in een kerke graft geset. 1 . 2 . 0
00001730-1731041186OntOntvangen wegens de verrottinge van Hendrik Aukes [gehuwd met Grietje Jans] ligh. in een kerke graft geset. 1 . 2 . 0
00001730-1731041186OntOntvangen van Tomas Feikes als diacon van Aanjum wegens de verrottinge zo oude, als kinders in kerke graven geset. 3 . 6 . 0
00001730-1731041186OntOntvangen van Jacob Poulus wegens een gekogt kerke graf.1 . 22 . 0
00001730-1731041187OntOntvangen van Minse Teekes [gehuwd met Sietske Gosses] wegens de verrottinge van sijn kint in een kerke graf geset. 0 . 15 . 0
00001730-1731041187OntOntvangen van Mr. Ewert Weidenaar [gehuwd met Eelkjen Rutgers] weegens 2 gekogte kerke graven: onder kortinge van 2 verrottingen van zijn 2 kinder: in dezelfde gekogte graven geset. 2 . 14 . 0
00001730-1731041187OntOntvangen van Theunis Jelkes [gehuwd met Antje Joukes] wegens de verrottinge van sijn dogter haar ligh. in een kerke graft geset. 1 . 2 . 0
00001731-1732041201OntOntvangen wegens een verrottinge van 't ligaam van Pijtter Pijtters bant [Bant is waarschijnlijk de streek De Bant] overledene huisvrouw in een kerke graf geset. 1 . 2 . 0
31121731041202OntOntvangen van mr. Gosling Jans voor een kerke graf gekogt bi Macke Jaobs gehuwd met Antje Gerbens].1 . 22 . 0
25011732041202OntOntvangen van Pijtter Boerke Cherjer tot Eesumaerzijl wegens de verrottinge van 't lijk van sijn kintskint in een kerk graf geset.1 . 2 . 0
20021732041202OntOntvangen wegens de verrotinge van 't ligaam van Gerben Douwes wed. in een kerke graf geset. 1 . 2 . 0
26041732041203OntOntvangen van Teunis Jelkes voor de verrottinge van 't ligaam van sijne overledene huisvrouw [Antje Joukes] in een kerke graf geset.1 . 2 . 0
28041732041203OntOntvangen van IJppe Pijtters voor de verrottinge van Bruin Bienses ligaam in een kerke graf geset.1 . 2 . 0
00001732041206OntOntvangen van Bartel eeltjes [gehuwd met Maaike Annes] wegens een verrottinge van sijn kint in een kerke graf. 0 . 15 . 0
00001732041222OntOntvangen van Tomas Fransen [gehuwd met Antje Jans] weegens een verrottinge van 't lichaam van sijn overleeden kint.0 . 15 . 0
00001732041222OntOntvangen van IJppe Jacobs wegens een verrottinge van het lichaam van een schippers kint dat in een kerke graf is geset. 0 . 15 . 0
00001732041222OntOntvangen van Gerben Rinses de restante huir van agt pondm greide tot 7 ggl 24 stv sijnde St Martini 1730 verschenen en drie ggl 16 stv voor twee kerke graven bi deselve gekogt dus te samen:11 . 12 . 0
09101732041223OntOntvangen van Klaas Jans voor een kerke graf bi deselve gekogt.1 . 22 . 0
00001733041224OntDe wed. wl. de kerkvoogd Reitse Jans [gehuwd met Goske Reitses] bringt nog voor ontvang het welke door Reitse Jans op sijn doodbedde aan kerke was besproken.21 . 12 . 0
09071733041237OntOntvangen van Gerrit Fokkes voor twee kerke graven aan hem verkogt het stuk tot 45 verschenen.3 . 6 . 0
02011734041238OntHijlle Bokkes in een kerke graf geset voor de verrottinge van 't lichaam ontvangen 30 stuivers.1 . 2 . 0
02031734041239OntOntvangen voor de verrottinge van een schipper van een Galjoot in een kerke graf. 1 . 2 . 0
07061734041240OntOntvangen van Eeble Eelses [gehuwd met Tetje Jurjens] wegens een verrottinge voor 't lichaam van sijn kint in een kerke graf geset. 0 . 15 . 0
05121734041259OntOntvangen van Tomas Nitterts [gehuwd met Aafje Jans] voor een kerke graf bi deselve gekogt voor 45 stuivers. 2 . 5 . 0
04021735041260OntOntvangen voor de diakenen wegens een verrottinge voor Brant Minneme wed [Klaaske Jakobs] kerke graf. 1 . 10 . 0
01061735041261OntClaas Eedes suster in een kerke graf geset voor de verrottinge ontvangen:1 . 10 . 0
07061735041261OntAuk Jarigs kint in een kerke graf geset van de armvoogden van de verottonge ontvangen.0 . 15 . 0
07061735041261OntJan Montes [gehuwd met Hiske Kornelis] en sijn kint in een kerke graf geset door de armvoogden van de verrottingen betaald.2 . 5 . 0
10121735041263OntOntvangen van Claas Pijtters [gehuwd met Aafke Kornelis] wegens twee graven die lange jaren door de kerke onder houden waren dog behorende op sijn gebruikende plaats en nu te regte gebragt en verteikend dus: 3 . 3 . 0
09121736041276OntOntvangen van de diakon Claas Pijtters [gehuwd met Aafke Kornelis] weg. het lighaam van Niesmui in één, en in een twede wegens het lighaam van Dirk Baukes wedu [Sietske Stase ] beide in een kerke graf geset voor de verrottinge te saam:3 . 0 . 0
09121737041296OntOntvangen van Klaas Pijtters [gehuwd met Aafke Kornelis] wegens twee kerke graven aan hen verkogt. 5 . 0 . 0
16121737041297OntOntvangen van de weduwe Jan Gerrijts [Trijntje Wiebrens] wegens de verrottinge van haar soon Wijbren Lieuwes in een kerke graf [1e huwelijk van Trijntje Wiebrens met Lieuwe Jans]0 . 15 . 0
16121737041297OntOntvangen van de weduwe Jan Gerrijts [Trijntje Wiebrens] wegens de verrottinge van haar man Jan Gerrits sijnde in een kerke graf [1e huwelijk van Trijntje Wiebrens met Lieuwe Jans]1 . 10 . 0
22121737041298OntOntvangen van Thomans Fransens als administr armvoogt van Aenjum wegens de verrottinge van het lichaam van Dingen Timmeres in een kerke graf.1 , 10 . 0
17031737041300BetAan Antoni Goslings wegens sijn vaders Gosling Jans [gehuwd met Femke Antonides] tractament en voor leesen gerekent aan der doot toe.74 . 2 . 0
18011738041316OntOntvangen van Cornelis Eelkes wegens een verrottinge.0 . 14 . 0
02101738041320OntOntvangen vanUlbe Jans [gehuwd met Janke Dirks] wegens verrottinge van zijn kint in een kerke graf geset.0 . 15 . 0
04121738041321OntOntvangen van Bokke Janswegens een verrottinge van een bootsgesel in een kerke graf geset.1 . 10 . 0
26121738041321OntOntvangen van Sjoerd Pijtters wegens verrottinge van Pijtter Jacobs in een kerke graf geset.Albert Harmens voor een kerke graf.1 . 10 . 0
26121738041321OntOntvangen vanUlbe Jans [gehuwd met Janke Dirks] wegens de verrottinge van zijn kint in een kerke graf geset.0 . 15 . 0
20051739041343OntOntvangen van Tomas Fransen [gehuwd met Antje Jans] weegens verrottinge van sijn kend in een kerke graaf geset.0 . 15 . 0
02081740041376OntOntvangen van Reinder Beernt [gehuwd met Tjitske Dirks] 4 graven aan Reinder verkogt.4 . 15 . 0
13081740041377OntOntvangen van Dirk Sakes [gehuwd met Jetske Jans] voor een verrotting van sijn kint.0 . 15 . 0
04061741041396OntOntvangen van Tomas Fransen [gehuwd met Antje Jans] wegens de verrottinge Cornelis Roelofs [gehuwd met Antje Teekes] lichaam in een kerke graf geset.1 . 10 . 0
08081744041440OntOntvangen van Tomas Fransen [gehuwd met Antje Jans] wegens een verrotting in een kerke graf.0 . 15 . 0
21011746041461OntOntvangen van Reitse Corneles als gelastigde van de erfgenamen wl. De overledene Teekeltie Lieuwes wegens een verrotting vanvernoemde Teekeltie in een kerke graf geset.1 . 10 . 0
21011746041461OntOntvangen van Douwe Johannes als gelastigde van Capitien Stapert op het Admiralteits Jagt wegens een versturven persoon van het jagt in een kerke graf geset.1 . 10 . 0
15121749041515OntOntvangen van Ids Jacobs wed. [Trijntje Jakobs] wegens een gekogte kerke graf voor de erfgenamen van Reinder Sijbrens [gehuwd met Iebeltje Jakobs]3 . 0 . 0
26061750041517OntOntvangen van Ids Melis [gehuwd met Klaaske Goslings] wegens een kerke graf voor Steffen Andries wed. [Grietje Jans] tot een verrotting.1 . 10 . 0
05071750041518OntOntvangen van Hendrik Jansen wegens twe kerke graven tot een verrotting.3 . 0 . 0
18031751041520OntOntvangen van J. Holwerda wegens twee kerke graven tot een verrotting.3 . 0 . 0
10051751041521OntOntvangen van Dirk Reinders [gehuwd met Aukje Tiemens] wegens twee kerke graf tot een verrotting voor sijn kind..0 . 15 . 0
05011752041523OntOntvangen van Hans Jacobs wed. [Grietje Wiebes Rademaker] wegens een graf gekogt op het kerkhof.2 . 10 . 0
08061752041526OntOntvangen van Doede Hanses [gehuwd met Weike Dirks] wegen graf tot een verrotting voor sijn kind.0 . 15 . 0
08061752041526OntOntvangen van Hendrik Jansen wegens een graf voor sijn kind tot een verrotting.0 . 15 . 0
12031752041570OntOntvangen van Ewert Reinders [gehuwd met Lijsbet Kornelis] wegens het tappen van Jacob Wepkes weduwe [Hiske Teedes] boelgoet1 . 2 . 8
26031752041571OntOntvangen van Bode Nannes [gehuwd met Akke Ballings] wegens het tappen van Klaas Renderts [gehuwd met Geertje Dirks] boelgoet1 . 10 . 0
16061754041594OntOntvangen van Bouwe Johannis wegens 2 graven.5 . 0 . 0
00001756-1757041622OntOntvangen van Jan Pijtters wegens verrottinge van een kerke graf wegens zijn vrouw.1 . 10 . 0
00001756-1757041622OntOntvangen van Dirk Reinders [gehuwd met Aukje Tiemens] wegens verrottinge van een kerke graf wegens zijn vrouw.1 . 10 . 0
00001757041654OntOntvangen van Bartel Eelkes [gehuwd met Maaike Annes] wegens twee verrottingen in kerke graven.3 . 0 . 0
00001757041654OntOntvangen wegens een kerke graf vercogt bi Douwe Jans van Esumasijl [gehuwd met Maaike Annes]2 . 10 . 0
00001757041655OntOntvangen van Broer Jans [gehuwd met Lijsbet Jakobs] wegens twee kerke graven gekogt bi deselve.5 . 0 . 0
04021763041745OntOntvangen van Eelke Cornelis [gehuwd met Sieuwke Teekes] wegens een verrotting van sijn soon.1 . 10 . 0
20121763041778OntOntvangen van Dirk Reinders [gehuwd met Aukje Tiemens] wegens een verrotting van sijn vrou in een kerke graf.1 . 10 . 0
10081766041802OntOntvangen van Jochum Geerts wegens een verrotting van sijn moeder in een kerke graf geset.1 . 10 . 0
04011767041804OntOntvangen van Willem Mans opsigter [gehuwd met Antje Folkerts] wegens een verrotting van sijn wijf in een kerke graf geset.1 . 10 . 0
10041767041805OntOntvangen van Sake Hendriks [gehuwd met Baukje Alberts] wegens een verrotting van sijn kint in een kerke graf geset.0 . 15 . 0
11121767041807OntOntvangen van Johannes Pieters wegens een verrotting van sijn kint.0 . 15 . 0
27071768041808OntOntvangen van Meindert Kollumer wedu. wegens een verrotting van haar man in een kerke graf geset.1 . 10 . 0
07081768041808OntOntvangen Jacob Harmens [gehuwd met Limkje Limmes] wegens een verrotting van sijn kint in een kerke graf geset.0 . 15 . 0
10091768041809OntOntvangen Pijtter Jans Donija wegens een verrotting van sijn kint in een kerke graf geset.0 . 15 . 0
20091769041813OntOntvangen Sipke Harmens wegens twee verrottingen van twee kinders.1 . 10 . 0
00001769041813OntOntvangen voor een rottinge van Jelle Johannes vrouw.1 . 10 . 0