Streekarchief Noordoost Friesland. Archief Herv. Kerk Anjum, diakonie
[ ….... ] Toevoeging gebaseerd op aannames en/of andere vermeldingen in deze inventaris.
Diakonierekeningen tussen 1747 en 1790 niet aanwezig.
Vroege overschakeling naar guldens. 1817
InvBlz
2406172501741BetAan de voerman betaald van vragt en uitsetten en dragen van een half tonne bier daar op de Afke Zijtses [gehuwd met Broer Franses] kints begraffenis is genoten.0 . 5 . 8
1410172501742BetBetaalt voor een deken gekogt voor Gerben Douwes wed. int boelgoed van ma Wier.2 . 0 . 0
1905172501742BetAan Pijtter Douwes wegens 't graf voor Afke Zijtses [gehuwd met Broer Franses] kint.0 . 11 . 8
1905172501743BetAan Hessel Klases voor een doodkist en de verteeringe op 't maken van dien gevallen tot het lijk van Afke Zijtses [gehuwd met Broer Franses] kint gebruikt.6 . 3 . 0
0807172501743BetAan Minse Tjerks als armvoogd van Aanjom wegens drie gekogte hemden int boelgoed van wl [wijlen] Marten Pijtters bi Cornelis marks is genoten.3 . 9 . 0
1812172501745BetAan Hendrik Folkerts wegens geleverde brandewijn op 't kist besteden van Fettje Douwes [gehuwd met Lubbert Lolkes]1 . 0 . 0
1603172601746BetAan Jan Douwes wegens een doodvat van Fettje Douwes [gehuwd met Lubbert Lolkes]6 . 0 . 0
0506172601750BetAan Reitse Jans wegens drie vandels bier best[eed] op Fettjemoei [Fettje Douwes gehuwd met Lubbert Lolkes] haar kiste verteeringh en leed verkonsimeert.5 . 5 . 0
10111728017105BetAan Sackjen Jacobs voor het macken van een paar mouwen voor Tzin Fzidses [Trijntje Fridses] op die begraafnisse van Bout [Bout Douwes gehuwd met Trijntje Fridses]0 . 7 . 0
20041728017105BetNogh uitschoten om Jildert wedu. naa Dockum zijn geweest vanwegen zij doodschulden.0 . 9 . 0
18061729017108BetAan Bockje Jans van het begraven wijlen Jacob Sijmons vrouw en Focke Johannes wed. [Trijntje Kornelis]1 . 12 . 0
17011729017110BetBetaelt aen Sieds Oebels als kerkvoogh en dat van drie verrottinge van Jacob Sijmens en zijn huisfrou en van Tijtkje Hijles [gehuwd met Sjoerd Martens] verrottinge.4 . 10 . 0
31051729017113BetAan Reitse Jans wegen een haelf tonne best bier op de die begrafenisse van Jelded Pijtters.6 . 0 . 0
25101729017130BetAan Bokke Jans van dootgraven van Gerben Douwes doghter. 0 . 16 . 0
19121729017134BetAan IJpe Pijtters wegens een varndel bier genoten bi het besteden van Yldert Pijtters dootvat soo van vragt en uitsetten. 1 . 17 . 12
15011730017135BetAan Bartel Douwes wegens het maken van meester Jans kiste en verteeringe.8 . 15 . 0
20041730017136BetAan Jan Minses wegens de verrottingh van mr Jan Cristiaans.1 . 10 . 0
13031730017138BetAan Reitse Jans wegens geleverde bier op het kist besteden en begraven van Gerben Douwes doghter.4 . 0 . 0
13031730017138BetAan Reitse Jans 1.0.7 wegens een half varnde[el] 12 gulden bier op het kiste besteden van Willem Jans wed. [Antje Klases] kint en een twede 3.10.0 wegens een half tonne best bier op deselve zijn leed. 4 . 17 . 0
16031730017139BetAan Ids Jakobs wegens brandewijn geleverd op het versterf van Gerben Douwes doghter.1 . 2 . 0
16031730017139BetAan Ids Jakobs wegens brandewijn en andere waren bi het versterven van de wedu mr Jan Christiaans .geleverd 2 . 10 . 0
20031730017141BetAan Jelle Beens wegens een doodkiste van mr. J. Christiaans wed. en Gerben Douwes dogters doodvat en van Taeke Eintes wed doodkiste.17 . 0 . 0
00001730017142OntOntvangen van Tettje Poulus boelgoed.50 . 12 . 0
00001730017142OntOntvangen van Janke Sioerds boelgoed.44 . 5 . 12
00001730017142OntOntvangen van Nijne moeij boelgoed.10 . 6 . 0
17051731017166BetAan Jelle Beerns weegens een doodkiste voor IJmk Gerbens 9 . 0 . 0
19051731017166BetAan de bisitter Ids Jacobs wegens geleverde spaanse wijn op 't heilig avondmaal en brandewijn geleverd op het vat besteden van Teeke Eintes wed. en IJmk Gerbens is bij het overlijden van die beide dooden. 32 . 7 . 12
00001731017184BetDe rendant [Thomas Feikes] bringt nog voor uitgave 2 . 10 . 0 dat op den 10 oktober 1731 op de reis gevallen was na Bergum doe Wijbe Pijtters wed. [Lijsbet Jurriens] versturven was. 2 . 10 . 0
17061731017186BetAan de kerkvoogd Thomas Fransens wegens vier menschen zo groot als klein tot de verrottinge in kerke graven geset.4 . 10 . 0
17061731017186BetHet boelgoed van Gerben Douwes wed. heeft opgebracht 28 . 13 . 0. Betaalt volgens quitantie en annotie 29 . 19 . 4. Geblijkt volgens het boek alhier vertoont meer uitgegeven als ontvangen. 1 . 6 . 4
10101731017190BetAan Lieuwe Lijkles bedienen van Wijbe Pijtters wed. [Lijsbet Jurriens] haar doodsiekte.4 . 10 . 0
08111731017191BetAan Pijtter Jans diacon tot Bergum het welke bij hem was uitgeschoten wegens doodschulden op diensten gedaan voor de diacans vanm Aanj [Anjum] om de boedel van Wijbe Pijtters wed. [Lijsbet Jurriens] te redden, als mede boelgoed gehouden van de goederen bij de wed. nagelaten die hebben opgebracht 40 . 0 . 8 soadt de doodschulden als anders daar te boven quamen te bedragen de som boven vernoemt.12 . 2 . 8
19121731017192BetAan de bisitter Ids Jacobs wegens brandewijn gelevert op 't versterven en vat beesteeden van Lijsbet Gerrits [gehuwd met Sjoerd Teekes] kint [Riemke Sjoerds]1 . 1 . 8
09011732017192BetAan G. Jans wegens oncosten van het verkogte huis bij wl [wijlen] Bruin Bienses [gehuwd met Sietsle Alles] bewoond zo strijkpenn. als verteeringe etc. 16 . 0 . 0
17021732017194BetAan Reitse Jans weegens geleverd bier op 't vat besteeden en op de begraffenisse van Lijsbet Gerrits [gehuwd met Sjoerd Teekes] kint [Riemke Sjoerds]4 . 12 . 0
17021732017194BetAan Reitse Jans weegens een half tonne bier op de begraffenisse van wl. Sijmon Haaitses [gehuwd met Tietje Thomas]3 . 10 . 0
09031732017194BetAan Jelle Beerns wegens een doodkiste bij Sjoerd Teekes wed. [Lijsbet Gerrits] kint [Riemke Sjoerds] genoten.6 . 0 . 0
00001733017208BetAan Jan Pijtters wegens 't begraven van Dirk Bootes wed. [Lieuwkje Tjepkes]0 . 16 . 0
00001732017208BetAan Aafke Pijtters wegens eetbare waren in leven bij Corneles Marks genoten.0 . 8 . 0
00001732017209BetAan Jan Pijtters weegens 't begraven van Riemke Hijles [gehuwd met Rienk Pieters]0 . 16 . 0
03061732017210BetAan Marten Jans wegens verteeringe gevallen bij 't versterven en kist besteeden van wl. Aafke Sijtses [gehuwd met Broer Franses] aan brandewijn bij de buieren genoten.3 . 14 . 0
03061732017210BetAan Pijtter Douwes wegens het begraven van Aafke Sijtses [gehuwd met Broer Franses]1 . 0 . 0
11061732017210BetAan Sjoerd Pijtters wegens doodkiste en verteeringe gevallen bij 't kist besteeden en biere van Willem Jans wed. [Antje Klases] haar kint.6 . 13 . 8
22061732017211BetAan Reitse Jans weegens een half tonne bier gelevert op de begraffenisse van wl Aafke Sijtses [gehuwd met Broer Franses]3 . 10 . 0
27071732017211BetAan Sjoerd Wiltjes wegens de doodkiste van wl Aafke Sijtses [gehuwd met Broer Franses]6 . 0 . 0
07031733017214BetAan Claaske Corneeles weegens 't bedienen in Aafke Doekes [gehuwd met Meint Eelses] haar siekte.2 . 0 . 0
13031733017214BetAan Arjen Pijtters wegens een doodkiste bij wl Riemke Hijlles [gehuwd met Rienk Pieters] ligh[aam] genooten.10 . 0 . 0
22031733017214BetAan Minne Lolkes wegens geleverde brandewijn in 't bieren van Riemke Hijlles [gehuwd met Rienk Pieters] en verteeringe gevallen op 't besteeden van haar kiste. 2 weeken kostpenningen en een laken voor 2 gld. Alles bij wl Riemke Hijles genoten.10 .7 . 8
30051733017216BetAan mr. E. Weidenaar wegens mr loon en medecijnen verdient aan Riemke Hijlles [gehuwd met Rienk Pieters] in haar doodsiekte en aan Aafke Sijtses [gehuwd met Broer Franses] en aan Dirk Botes wed. [Lieuwkje Tjepkes] in haar doodsiekte en nof aan Aafke Doekes [gehuwd met Meint Eelses] been.14 . 4 . 0
30051733017216BetAan mr. E. Weidenaar wegens mr loon en medecijnen verdient aan Riemke Hijlles [gehuwd met Rienk Pieters] in haar doodsiekte en aan Aafke Sijtses [gehuwd met Broer Franses] en aan Dirk Botes wed. [Lieuwkje Tjepkes] in haar doodsiekte en nof aan Aafke Doekes [gehuwd met Meint Eelses] been.14 . 4 . 0
00001733017218BetBetaald wegens oproepen van Riemke [gehuwd met Rienk Pieters] goederen en omroepen.0 . 10 . 0
00001733017218BetBetaald weegens 't schrijven in boelgoed [van Riemke Hijlles gehuwd met Rienk Pieters]0 . 8 . 0
00001733017218BetBetaald verteeringe gevallen in 't boelgoed [van Riemke Hijlles gehuwd met Rienk Pieters]0 . 5 . 12
00001733017218BetAan Gosse Reitses weegens een half tonne bier op de begraffenisse van Riemke Hijles [gehuwd met Rienk Pieters]3 . 10 . 0
00001733017219BetAan Claaske Piers wegens leed seggen van Dirk Botes wed. [Lieuwkje Tjepkes] als nog diensten gedaan in 't sterfhuis van de wed. vernoemt en wasschen, zeep etc.1 . 0 . 0
00001733017219BetBetaald wegens verteeringe gevallen op Dirk Botes wed. [Lieuwkje Tjepkes] en Cornelies Marks boelgoederen gehouden.0 . 13 . 0
00001733017219BetAan Bartel Douwes wegens een doodkiste voor wl Dirk Botes wed [Lieuwkje Tjepkes]7 . 0 . 0
00001733017219BetAan Grietje Poopes weegens brandewijn verteert op 't kist besteeden van wl Dirk Botes wed [Lieuwkje Tjepkes] haar doodkiste.1 . 4 . 0
00001733017219BetAan Sippe Teekes weegens brandewijn bij 't bieren van Dirk Botes wed [Lieuwkje Tjepkes] 0 . 7 . 12
00001733017219BetAan Reitse Jans weegens een half tonne bier op de begraffenisse van Dirk Botes wed [Lieuwkje Tjepkes] en op 't vat besteden.4 . 18 . 0
00001733017220BetAan de kinderen van wijlen Gerben Douwes wegens haar vaderlijke goederen haar toegekent wegens het verkogte huis.50 . 40 . 14
00001734017252BetBetaald wegens een hemd gekogt in Brant Minnes wed [Klaaske Jakobs] boelgoed bij de huisvrouw van Hijlke Oenses [Grietje Mames] genoten.1 . 7 . 0
00001734017252BetAan de doodgravers wegens het versamelen van de aalm[oezen] uit de bekken op de begraffenissen.0 . 11 . 0
03081735017257BetAan Ietske Tijsses wegens geleeverde brandewijn en suiker op 't versterven van Pijtter Annes wijf.2 . 5 . 0
08081735017257BetAan Bartel Douwes wegens een doodkiste bij Pijtter Annes huisvrou genoten.7 . 0 . 0
09091735017258BetAan Bauke Jans wegens een half tonne 8 gld bier geleverd op de begraffenisse van Pijtter Annes huisvrou en 8 mingels 8 gld bier op 't kistbesteden geleverd.3 . 18 . 0
06121735017259BetAan Bauke Jans wegens geleverde bieren op 't kistbesteden en begraffenisse van Tiete Jorrits huisvrouw [Grietje Hendriks]4 . 8 . 0
15121735017259BetAan Bartel Douwes wegens een doodkiste voor Tiete Jorrits huisvrouw [Grietje Hendriks]7 . 0 . 0
28051736017264BetAan Poope Teekes wegens geleverde brandewijn op 't kistbesteden van Tiete Jorrits wijf [Grietje Hendriks] en seep gelevert in 't sterfhuis van deselve.2 . 11 . 4
02061736017266BetAan Bocke Jans wegens 't begraven van Pijtter Annes huisvrou.0 . 16 . 0
00001737017270BetWeekgeld: Dirk Baukes weduwe [Sietske Stases] weeks 8 stuivers getelt tot 23 weken lang voor de eerstemaal gegeven den 13 mei 1736 tot aan 't einde hares levens namentlik den 14 8ber [oktober] 1736 belopende in 't geheel 9 . 4 . 09 . 4 . 0
03111737017274BetAan Wijtske Sijmens wed. wijlen Jan Johannes wegens het bedienen van de wed. van Dirk Baukes [Setske Stases] in haar zijkte en versterven.1 . 0 . 0
09121737017275BetAan de kerkvoogd Tomas Tijssens wegens twee verrottingen of graven een voor Niesmoei en 1 Pake Sijtske [Sietske van Pake = Sietske Stases zie ook de kerkvoogdijrekening]3 . 0 . 0
09121737017275BetAan Foppe Jakobs wegens drie dagen opperen en leedzeggen voor de wed. van Dirk Baukes [Sietske Stases]2 . 0 . 0
12121737017275BetAan Jan Pijtters wegens doodgraven van de wed. van Dirks Baukes [Sietske Stases] 0 . 16 . 0
30051737017300BetAan Jelle Beerns wegens een doodkist ge[leverd] voor de wed van Dirk Baukes [Sietske Stases] 7 . 0 . 0
31051737017301BetAan Bauke Jans wegens bier gelevert op de begrffenisse vanb de wed. van Dirk Baukes [Sietske Stases]4 . 15 . 0
03061737017301BetAan Pope Taekes wegens geleverde brandewijn bij het versterven en kistbesteeden van Paake Sijtske.2 . 0 . 0
00001737017316BetJelle Berends bekint en verklaart ontfangen te hebben uit handen van Reitse Cornelis van seeven Karolij gulden voor een doodkiste voor Pijtter Annes. In de kantlijn de naam Afke Pitters. [Aafke Pieters gedoopt te Anjum op 31 mei 1716, dochter van Pieter Annes]7 . 0 . 0
05081738017335BetAan Bauke Jans wegens 2 halftonnen 8 guld. Bier als een halfton op de begraf. Van Afke Doekes en een op Tjerk Hessels [gehuwd met Wietske Dirks] kint. 7 . 0 . 0
20091738017336BetAan Pijtter Jans wegens een kiste voor een kint [kind van Tjerk Hessels] en naijen voor Tjerk Hessels [gehuwd met Wietske Dirks]7 . 13 . 0
14101738017337BetAan Jan Pijtters voor 't maken van een graf voor Tjerk Hessels [gehuwd met Wietske Dirks] kint.0 . 12 . 0
14101738017337BetAan Gerrijt Fokkes wegens het gebruik van een kleed over Emke Ales kiste.0 . 6 . 0
14101738017337BetAan Jan Pijtters wegens dootgraven van Emke Ales.0 . 16 . 0
02041739017339BetAan Jelle Beerns wegens het maken van het dootvat van Emke Ales.7 . 0 . 0
20051739017339BetAan Bauke Jans wegens bier op het kistbesteden en op de bgraffenisse van Emke Ales.5 . 0 . 0
00001740017345BetDe rendant [Watse Aebes] voor ontv. wegens 't boelgoed van Reins Lolles [gehuwd m,et Auke sipkes] van suiver.20 . 16 . 0
15061740017358BetAan Poope Taekes wegens geleverde brandewijn op 't kistbesteden van Reinsmoei [gehuwd met Auke Sipkes]0 . 1 . 8
24091740017364OntOntvangen uit het boelgoed van Geert Pijtters [gehuwd met Aafke Pieters] & Lijsbert Hendriks [gehuwd met Hinne Eintes] [Lijsbet heeft een zoon Abel Cornelis]6 . 16 . 0
17051741017372BetAan Poope Taekes wegens Geert Pijtters [gehuwd met Aafke Pieters] dootvat.7 . 0 . 0
24051741017373BetAan Jan Poulus wegens het maken van een dootvat voor Baukjen Pijtters 7 . 0 . 0
02061741017374BetAan Bauke Jans wegens geleverde bieren op drie leeden & het ander bi Geert Pijtters [gehuwd met Aafke Pieters] genoten van bier.17 . 13 . 0
04061741017374BetAan Taeke Jans wegens de verrotting van Cornelis Roelofs [gehuwd met Antje Teekes] zijnde een kerke graf.1 . 10 . 0
12061741017375BetAan Jansen Cornelis wegens een bierkleed en het staan van het doode lijk van Cornelis Roelofs [gehuwd met Antje Teekes]3 . 0 . 0
12061741017375BetAan Pijtter Jans wegens 't maken van een dootvat voor Cornelis Roelofs [gehuwd met Antje Teekes] en verteeringe en arbeidsloon van 't diakonije huis.van Cornelis Roelofs [gehuwd met Antje Teekes]11 . 6 . 4
01051742017386BetAan Bauke Jans wegens geleeverde bieren op het kistbesteden en op de begraffen van Taake Sapes weduw [Antje Pieters]4 . 10 . 0
07051742017387BetAan Ids Jocobs weegens gelewerde Spaanse wijn tot het gebruik op het H. avondmaal en brandewijn op het doodvat maken van Taake Sapes weedou [Antje Pieters] en keeren tot het catechesasen.44 . 18 . 0
07051742017387BetAan Pope Bartels weegens een doodkiste voor Antje Pijtters [gehuwd met Teeke Sapes]7 . 0 . 0
08051742017388BetAan Bokke Jans weegens 't bekken setten en keert op steken in de categesatie en het begraven van Antje Pijtters [gehuwd met Teeke Sapes] 2 . 14 . 0
22061742017404BetAan Grietje Balings van huisvesting en schamels op de begrafenissen van Antje Pijtters [gehuwd met Teeke Sakes] 0 . 9 . 0
13011743017404BetAan Bocke Jans van een doode te begraven de wed. van gerben Goffes [gehuwd met Aukje Teunis]0 . 16 . 0
10041743017404BetAan Hette Minhoeldts van leed seggen van Feike Tomas [gehuwd met Hielkje Fokkes]0 . 10 . 0
06051744017415BetAan Bauke Jans wegens geleverde bier op het kistbesteden als mede op de begraffenisse van Bocke Jans.4 . 17 . 0
06051744017415BetAan Poope Bartels wegens een doodvat voor Bokke Jans. [Booke Jans zijn weekgeld eindide op 29 januari 1744]7 . 0 . 0
12101744017423BetAan Hilbrant Mienerda wegens gekogte kledinge in het boelgoed ten sterfhuise van Antie Harmens [gehuwd met Jan Sijbbes] volgen een gequiseerde handschrift.8 . 6 . 0
08031745017425BetAan Marten Cornelis wegens een vandels jaarcostpin[ningen] van Lijsbert Hendriks [gehuwd met Hinne Eintes] [Lijsbet heeft een zoon Abel Cornelis] als mede het staan van het doodelijk en verdere huisvestinge op de begraffenisse en diensten daartoe.17 . 18 . 0
05061745017425BetAan Poope Bartels wegens twie doodvatten een bij Lijsbert Hendriks [gehuwd met Hinne Eintes] [Lijsbet heeft een zoon Abel Cornelis] en voor Hijlke Oenses [gehuwd met Grietje Mames]14 . 0 . 0
05061745017425BetAan Poope Bartels wegens twie doodvatten een bij Lijsbert Hendriks [gehuwd met Hinne Eintes] [Lijsbet heeft een zoon Abel Cornelis] en voor Hijlke Oenses [gehuwd met Grietje Mames]14 . 0 . 0
05061745017426BetAan Bauke Jans wegens geleverde bier op de begraffenisse als op het besteden van Hijlke Oenses [gehuwd met Grietje Mames] en Lijsbert Hendriks [gehuwd met Hinne Eintes][Lijsbet heeft een zoon Abel Cornelis]8 . 13 . 0
05061745017426BetAan Bauke Jans wegens geleverde bier op de begraffenisse als op het besteden van Hijlke Oenses [gehuwd met Grietje Mames] en Lijsbert Hendriks [gehuwd met Hinne Eintes][Lijsbet heeft een zoon Abel Cornelis]8 . 13 . 0
05061745017427BetAan Rinsie Sjoerds wegens geleverde ten dienste van de catechisatie in de kerke en geleverde brandewijn op het bieren en kistbesteden van Hijlke Oenses [gehuwd met Grietje Mames] en Lijsbert Hendriks [gehuwd met Hinne Eintes][Lijsbet heeft een zoon Abel Cornelis]13 . 12 . 0
05061745017427BetAan Rinsie Sjoerds wegens geleverde ten dienste van de catechisatie in de kerke en geleverde brandewijn op het bieren en kistbesteden van Hijlke Oenses [gehuwd met Grietje Mames] en Lijsbert Hendriks [gehuwd met Hinne Eintes][Lijsbet heeft een zoon Abel Cornelis]13 . 12 . 0
05061745017427BetAan Riemke Reitses wed. van de bisitter Ids Jacobs 25 . 1 . 12 wegens geleverd keersen ten dienste van de catechisatie in de kerke beginnende in het jaar 1743 en voorts 1744 eindigende met 16 januari 1745 en in een twede 61 . 12 . 0 wegens vier en veertig half kanne Spaanse wijn ijderhalf kanne 1 . 8 . 0 gelevert onder cummuniseerende van het heilig nagtmaal en in een derde nog 3 . 4 . 6 wegens geleverde brandewijn op het bieren en kistbesteden van Bocke Jans als anders te samen: 89 . 18 . 2
00001744017431BetBetaalt voor een laken voor Mellis Teekes in het boelgoed van Tjeerd Douwes sterfhuis.1 . 0 . 0
00001745017432BetAan J. Holwerda wegens een gekogte leken in het boelgoed van de wed. van Poppe Vangutes [gehuwd met Janke Jans]1 . 10 . 0
00001745017441BetAan de doodgravers wegens het maaken van Hijlke Oenses [gehuwd met Grietje Mames] graf verleden jaar bij Toomas Tijssen onbetaalt gelaaten.0 . 16 . 0
15081745017442BetAan Jacob Jans betaalt voor twie korffollen turf gebruikt in de sijkte en begraffenisse van Cornelis Eelkes [gehuwd met Klaaske Piers]0 . 6 . 0
05101745017442BetAan Auke Goijtsens voor het grafmaaken van Cornelis Eelkes [gehuwd met Klaaske Piers] graf.0 . 16 . 0
05071746017451BetAan Poope Bartels weegens Cornelis Eelkes [gehuwd met Klaaske Piers] doodvat.7 . 0 . 0
05071746017451BetAan Baucke Jans weegens bier geleevert in het kistbesteden en op de begraffenisse van Cornelis Eelkes [gehuwd met Klaaske Piers] 3 . 15 . 0
0806179001829BetAan IJpe Holwerda weegens geleverd bier op de begravinge van Douwe Gerbens wed. 2 . 3 . 0
0000179101835OntOntvangen weegens vercogte gouden knopen en silveren gespen van Dirk Sijmons.20 . 13 . 0
1705179101838BetAan H. de Jong weegens vacatien en uitgeschotene penningen van de drinkeling Dirk Sijmons.6 . 3 . 0
2705179101839BetAan Meinert Lammerts weegens een geleverd doodvat voor Dirk Sijmons.9 . 3 . 8
2806179101841BetAan Fedde Adams weegens arbeidsloon en geleverde materialen en een doodvat van Trijntie Popes [gehuwd met Klaas Eedes]44 . 3 . 0
2505179201853BetAan IJpe Holwerda weegens geleverd bier en kistekleed op de begravinge van Martsens [Martjen Martens gehuwd met Tjeerd Haies] dogter. 2 . 1 . 0
2205179201854BetAan Claas Tjerks wegens schoenmaken en doodgraven.3 . 7 . 0
2205179201855BetAan Johannes Jans weegens maken van een doodvat voor Tjeerd Haijes [gehuwd met Martjen Martens] dogter.10 . 8 . 0
0000179301861OntOntvangen weegens verkogte goederen bij boelgoed van Sijbe Sjoerds wed. [Trijntje Gerrits]5 . 8 . 8
2606179301868BetDe Rendant [ Willem Lieuwes] bringt nog voor uitgaaf dat de zelve heeft uitgeschoten en betaald aan Claas Tomas & Jan Johannes betrekkelijk de boedel van wijlen Wijbe Pijtters wed. [Rikstje Freerks]9 . 19 . 6
0000179501894BetAan Dirkjen Tjepkes [gehuwd met Wiebren Jans] wegens het setten van de bos ten tijde begravinge op 't kerkhof.1 . 0 . 0
1410179501897OntOntvangen weegens vercogte kleederen van Foke Feikes wed [Grietje Klases]12 . 1 . 0
1410179501897OntOntvangen van Dirk Andries weegens vercogte huisgeraden van Andries Dirks wed. [Sjoukje Jans]5 . 0 . 0
0405179601897OntOntvangen van Claas Djurrema weegens vercogte silveren oorijser van Foke Feikes wed [Grietje Klases]4 . 5 . 0
10051796018101BetAan Tjerk Clazes weegens doodgraven.1 . 14 . 0
05051797018113BetAan Claas Tjerks weegens schoenmaken & doodgraven.4 . 9 . 0
06051797018114BetAan Wijbe Oenes weegens 't maken van een doodvat van Andries Dirks wed. [Sjoukje Jans]9 . 0 . 0
00001798018125OntDe Rendant [Harmen Klases] bringt nog voor ontvang het suiver beloop van het boelgoed van de goederen van Jilte Jannes en [zijn vrouw] Swaantie Alberts bedraagd volgens aftrek van het boelgoed alhier.301 . 11 . 0
09051798018130BetAan Harke Clazes weegens schoenmaken & doodgraven.5 . 4 . 0
09051798018130BetAan Uilke Clazes weegens een geleverd doodvat voor Jilte Jannes [ gehuwd met Swaantie Alberts] en gedane reparatien. 9 . 11 . 12
23051798018132BetAan Taeke Pijtters weegens 't maken van een doodvat voor Swaantje Alberts [gehuwd met Jilte Jannes] en geleverde drank.10 . 9 . 8
25051798018133BetAan Fedde Adams weegens een doodvat voor Trijntiemui [Trijntje Gerrits gehuwd met Siebe Sjoerds]9 . 11 . 4
06051799018145BetAan Meindert Lammerts weegens een geleverd doodvat voor Nuttert Heeres [gehuwd met Janke Opts]9 . 13 . 0
07051799018146BetAan Eelke Holwerda weegens geleverda bieren & kistekleed.7 . 7 . 0
07051799018146BetAan Brant Feddes weegens doodgraven van Antie Jans en Nuttert Heeres [gehuwd met Janke Opts]2 . 5 . 0
05021800018154OntOntvangen van het geen bij boelgoed suiver gemaakt is van de goederen wijlen Gerben Jans [Geertje Nannes] tot Anjum.21 . 16 . 0
20051800018158BetAan Fedde Adams weegens geleverde kleedbarewaaren benevens een doodvat voor Gerben Jans [gehuwd met Geertje Nannes] en schammels en planken bij het begraven van deselve.22 . 12 . 0
29051800018158BetAan Brant Feddes weegens gedane diensten en doodgraven van Gerben Jans [gehuwd met Geertje Nannes] 3 . 8 . 0
02061800018159BetAan Eelke Holweda weegens gelevert bier & kistekleed en als mede koffi genoten op de leed van Gerben Jans [gehuwd met Geertje Nannes] 3 . 7 . 8
22101800018164OntOntvangen van het boelgoed van Gettje moei34 . 13 . 0
17111800018164OntOntvangen van het boelgoed van Harke [zijn vrouw] Menke [Harke Douwes gehuwd met Minke Alles]18 . 0 . 0
24111800018164OntOntvangen van het boelgoed van Jan Haijes [zijn vrouw] Antje [Antje Idses]16 . 4 . 0
24111800018165OntOntvangen van het boelgoed van Klaas Eedes [gehuwd met Trijntje Poppes]7 . 0 . 0
19021801018165OntOntvangen van het boelgoed van Bokke Jans40 . 6 . 0
03111800018166BetAan Wiebe Oenes wegens een doodvat voor de wed. van Gerben Jans [Geertje Nannes]10 . 0 . 0
11121800018166BetAan Fedde Eetzes wegens een doodvat voor Jan Haijes [zijn vrouw] Antje [Antje Idses]8 . 0 . 0
20121800018166BetAan Brant Feddes wegens doodgraven en grafophogen.5 . 4 . 0
22121800018166BetAan Uilke Klazes wegens een doodvat [voor] Harke Douwes wed. [Minke Alles]8 . 0 . 0
30011801018167BetAan Fedde Adams wegens een doodvat voor Klaas Eedes [gehuwd met Trijntje Poppes]8 . 0 . 0
19051801018169BetAan Meindert Lammerts wegens schammels en planken op begraffenissen.1 . 1 . 0
19051801018169BetAan Eelke Holwerda wegens geleverd bier & kistkleed.11 . 10 . 0
09061801018171BetAan Brant Feddes wegens doodgraven.1 . 0 . 0
07061802018177OntOntvangen van Klaas Emkes wegens een rotting op het kerkhof.0 . 14 . 0
07061802018177OntOntvangen van de wed. Hendrik Ulbes [Ietje Dirks] wegens een rotting op het kerkhof.0 . 14 . 0
00001802018177OntNoch ontvangen uit de bos op 't kerkhof staande ten tijde der begravinge.32 . 11 . 0
31051803018196BetAan E. Holwerda wegens geleverd bier en 't kistkleed wegens de begravenisse van Folkert Baukes1 . 6 . 0
31051803018196BetAan Marten Zijbes wegens doodgraven en ijzerwerk.1 . 9 . 0
19031804018200OntOntvangen uit het boelgoed van Dirkjen Tjepkes [gehuwd met Wiebren Jans] 8 . 18 . 0
19031804018200OntOntvangen van Jacob Geerts [gehuwd met Trijntje Christoffels] wegens een rotting van zijn ….1 . 0 . 0
02101803018203BetAan Riemke Jans wegens het zetten van de bos op 't kerkhof.1 . 0 . 0
02011804018204BetBetaald wegens kosten van de boedel van Luitske Klaazes [gehuwd met Sjoerd Gerardus Schieringa]1 . 10 . 0
18111803018206BetAan Brant Feddes wed. [Trijntje Jans] wegens overtekenen van de diakenije graven.2 . 0 . 0
20031805018218BetAan Marten Ziebes wegens doodgraven en voor een geleverd ijzerwerk aan de diakonije.2 . 10 . 0
03061805018220BetAan Wiebe Oenes wegens een doodvat voor Wiebren Tjepkes wed. [Trijntje Thijsses]10 . 7 . 8
23061805018225OntOntvangen uit het boelgoed van Luutske Klaases [gehuwd met Sjoerd Gerardus Schieringa]32 . 6 . 0
25081805018225OntOntvangen uit de kast van Janke Opts [gehuwd met Nuttert Heeres] 13 . 6 . 0
03091805018225OntOntvangen van het boelgoed van Janke Opts [gehuwd met Nuttert Heeres] 34 . 7 . 8
14051806018231BetAan Meelis Douwes weegens doodgraven & ijzerwerk aan dezelve kisten.3 . 2 . 0
20051806018232BetAan Joh. Jans Kupper weegens een doodvat voor Luutske Klaases [gehuwd met Sjoerd Gerardus Schieringa]12 . 0 . 0
21051806018233BetAan Uilke Klaases weegens een doodvat van Janke Opts [gehuwd met Nuttert Heeres] & ardsbeidsloon & mederiaalen.16 . 13 . 0
26051806018234BetAan E. Holwerda weegens geleverde bier een kistkleed op de begravenis.6 . 1 . 0
25051807018242OntOntvangen uit de bus staande op het kerkhof ten tijde der begraving der dooden te Anjum.15 . 16 . 0
03061808018269BetAan Teeke Pijtters weegens het maken van een doodkist en drank voor Janke Jurjens [gehuwd met Jakob Kornelis] kind. 4 . 14. 0
04061808018271BetAan E. Holwerda wegens winkelwaren en een kistekleed voor Janke Jurjens [gehuwd met Jakob Kornelis] kind.2 . 5 . 0
08091808018277BetAan Meelis Douwes wegens grafmaken voor Aaltje Johannes [gehuwd met Johannes Tjerks] en Antje Cornelis [gehuwd met Douwe Eiges – Eies]2 . 8 . 0
13031809018277BetAan Meelis Douwes wegens opvullen van de graven.1 . 4 . 0
28051809018282BetAan Wijbe Oenes wegens een doodvat gelevert voor de wed. van Douwe Eiges. Douwe Eies gehuwd met Antje Cornelis]11 . 0 . 0
23061810018289OntBij het overlijden heeft Pieter Tjipkes [gehuwd met Janke Jacobs] nagelaten 18 stuivers en bij het boelgoed van deszelfs nagelatene goederen aan zuiver geld 14 . 17 . 015 . 15 . 0
07061810018292BetAan Douwe Jans te Ezumazijl wegens geleverde timmermaterialen als mede een doodkist voor Pieter Tjepkes [gehuwd met Janke Jacobs]17 . 10 . 8
06081812018321BetAan H.J. Adema wegens alementatiekosten en doodskasten van de weduwe Hans Coenraads [gehuwd met Ynske Johannis]20 . 0 . 0
12121812018322BetAan Ate Ulbes wegens de dode te begraven (Rinze Oepts)1 . 6 . 0
17061813018323BetAan D.J. Douwma wegens eene doodkist en timmermaterialen als mede arbeidsloon voor de diaconiegebouwen.25 . 8. 6
26061813018326BetAan W.O. Radersma wegens eene geleverde doodkist voor Renze Oepts.11 . 3 . 0
07021814018333BetAan Ate Ulbes wegens hert begraven van Gerben Baukes [gehuwd met Trijntje Idses]1 . 0 . 0
18071814018334BetAan J.E. Botma wegens drie doodvaten voor Jakob Willems, Gerben Baukes en Anne J. Brouwer.33 . 0 . 0
17101815018355BetAan Melis Douwes wegens het onderhoud van graven.4 . 2 . 0
01121816018358OntOntvangen aan zuiver geld uit het boelgoed van Janke Jurjens [gehuwd met Jakob Kornelis].73 . 8 . 0
09081816018366BetAan Melis Douwes wegens het onderhoud van de diaconiegraven.4 . 6 . 0
02121816018366BetAan Taeke Pijters van der Herberg wegens het maken van een doodevat voor Janke Jurjens [gehuwd met Jakob Kornelis].11 . 0 . 0
03121816018366BetAan Ate Ulbes wegens het begraven van de weduwe van Jakob Kornelis [Janke Jurjens]1 . 4 . 0
03071817018372OntOntvangen uit het boelgoed van Riemke Jans [gehuwd met Dirk Siemens]17,15
09091817018372OntOntvangen uit het boelgoed van Antje Bouwes [ 16,10
18041818018372OntOntvangen wegens de bij boelgoed verkochte goederen van Pijtje Johannes [gehuwd met Rienk Abes]38,35
18041818018372OntOntvangen voor een oorijzer van Pijtje Johannes [gehuwd met Rienk Abes]3,45
09071817018377BetAan Melis Douwes wegens het begraven van Riemke Jans [gehuwd met Dirk Siemens]1 ,10
09081817018377BetAan Melis Douwes wegens het onderhoud van de diaconiegraven.4,50
09091817018378BetAan Melis Douwes wegens het begraven van Antje Bouwes.1,10
18041818018378BetAan F. Jakobsma wegens een reis met de snik naar Dokkum om het lijk van Pietje Johannes [gehuwd met Rienk Abes] [In Dantumadeel overleden]4,00
19041818018378BetAan Melis Douwes wegens het begraven van Pietje Johannes [gehuwd met Rienk Abes]1,10
13061818018378BetAan L.M. Meinsma wegens huur der banken op de begrafenis etc.2,70
13061818018378BetAan Doekje Johannes wegens onkosten bij het overlijden van Pietje Johannes [gehuwd met Rienk Abes]4,60
13061818018378BetAan Wijbe Oenes Rademaker wegens een doodvat etc. van Pietje Johannes [gehuwd met Rienk Abes]13,00
13061818018378BetAan B.G. Zijlstra wegens een gemaakt doodvat voor Riemke Jans [gehuwd met Dirk Siemens]11 ,00
15061818018378BetAan T.P. Van der Herberg wegens een doodvat voor Antje Bouwes gemaakt en eenige andere kosten.14,40
15061818018378BetAan Dieuke Jakobs wegens huur van het kistekleed.2,80
31081818018386BetAan Melis Douwes wegens het onderhoud van de graven van de diaconie.6,30
19081819018394BetAan Ate Ulbes voor het ophoogen der graven.4,30
29051821018398OntOntvangen wegens verkocht huisraad door Hendrik Tamsma [gehuwd met Antje Bienzes] van zijne Moeder [Gertje Tammes gehuwd met Teunis Hendriks]22,00
02031821018400BetAan Ate Ulbes wegens het begraven van de wed. Teunis Hendriks [Gertje Tammes]1,10
26041821018400BetAan Ate Ulbes wegens het ophogen der diaconiegraven.3,00
11051822018408BetAan Jan Engberts Botma wegens een doodvat voor Rinske Watzes [gehuwd met Geert Hendriks Slaper]11,00
18051822018409BetAan Beert Gijsberts Zijlstra wegens een geleverd doodvat voor Zwaantje moei [Swaantje Folkerts] voor 11 gulden en nog eenige andere kleinigheden gemaakt met de geleverde materialen zamen 6 gulden 50 cents.17,50
23121821018409BetAan Ate Ulbes wegens het ophogen en in orde brengen der diaconiegraven.3,15
12041822018409BetAan Ate Ulbes wegens het begraven van Rinske Watzes [gehuwd met Geert Hendriks Slaper]1,10
08051822018409BetAan Ate Ulbes wegens het begraven van Zwaantje moei [Swaantje Folkerts]1,10
21051822018409BetAan D.J. Van Eeringa wegens huur van het kistekleed bij de begravenissen van Renske Watzes [gehuwd met Geert Hendriks Slaper] en Zwaantje moei [Swaantje Folkerts]1,50
11051822018409BetAan Harmen M. Rinzema wegens rijden van het lijk van Renske Watzes [gehuwd met Geert Hendriks Slaper]1,40
30011823018420BetAan Ate Ulbes wegens het begraven van Otte Scheltes [gehuwd met IJmkje Hanzes] en Dirk Andries Elzinga [gehuwd met Aaltje Sjoerds]2,20
30011823018420BetAan B.G. Zijlstra voor twee doodvaten voor Otte Scheltes [gehuwd met IJmkje Hanzes] en Dirk Andries Elzinga [gehuwd met Aaltje Sjoerds]22,47 ½
30011823018420BetAan Dieuke Jakobs wegens het gebruik van het kistekleed bij de begravenisse van Otte Scheltes [gehuwd met IJmkje Hanzes] en Dirk Andries Elzinga [gehuwd met Aaltje Sjoerds]1,40
27121823018425OntOntvangen uit het boelgoed van de goederen van wijlen Hendrik Geerts Slaper [gehuwd met Renske Watzes] 18,45
22051824018425OntOntvangen eene erfenis van wijlen Sipke Eelkes Stiemstra zoon van wijlen Eelke huisman [Eelke Hessels] en zijne huisvrouw [Janke Jantjes], de laatste nog in leven.84,20
22051824018425OntOntvangen wegens eene rotting. 1,50
25121823018429BetBetaald aan Sijtze Wijbes wegens het begraven van Hendrik Slaper [gehuwd met Renske Watzes] 1,10
25051824018429BetAan Jan Engeberts Botma wegens een eiken één duims doodvat voor Hendrik Geerts Slaper [gehuwd met Renske Watzes] 11,00
25051824018429BetAan Jan D. Faber wegens een ijzerwerk aan de kist van Hendrik Geerts Slaper [gehuwd met Renske Watzes] 1,25
03021824018433OntAan B.G. Zijlstra wegens eene rotting op 't kerkhof. 0,70
14051824018433OntOntvangen uit de nalatenschap van S.E. Stiemsma.2,06
22051824018433OntOntvangen van F.W. Mans wegens eene rotting op 't kerkhof.1,50
24121824018437BetAan Lieuwe T. Velda wegens een doodkistje voor het kind van Foeke Douwes.1,80
25051825018437BetAan Taeke P. van der Herberg wegens eene doodkist voor Foeke Douwes Dijkstra en een half mengelen jenever.11,22 ½
25051825018437BetAan Sijtze Wijbes wegens het begraven van Foeke Douwes.1,10
25051825018438BetAanT.K. Eintema wegens 11 paar klompen 2,10, het overige aan winkelwaren bij de begrafenis van Foeke Douwes geleverd. 4,20
08111825018441OntOntvangen wegens boelgoed gelden van de verkochte goederen van IJtje Bot [Yttje Durks gehuwd met Hendik Ulbes] te Ezumazijl overleden. 42,35
09051826018441OntOntvangen van J. Braaksma wegens eene rotting op het kerkhof voor zijn kind.0,70
05041826018445BetAan S.W. Dijkstra wegens het begraven van IJtje Durks [gehuwd met Hendik Ulbes]1 ,10
05051826018445BetAan Jan E. Botma wegens een duims doodvat voor IJtje Durks [gehuwd met Hendik Ulbes]11,00
11051826018445BetAan J.R. Holwerda wegens het gebruik van een kistekleed [voor IJtje Durks gehuwd met Hendik Ulbes]1,40
09051826018446BetAan T.P. Van der Herberg wegens een vierde ton bier op de leed van Ijtje Durks [gehuwd met Hendik Ulbes]2,50
13051826018446BetBetaald voor het zetten van de bus op het kerkhof bij de begrafenissen aan Jantje Gerbens.1,00
04091826018449OntOntvangen aan boelgoedsgeld uit de verkochte goederen van Janke Jantjes [gehuwd met Eelke Hessels] en Trijntje Baukes [gehuwd met Eelze Gerbens]41,00
09091826018449OntOntvangen aan boelgoedsgeld uit de verkochte goederen van Trijntje Baukes [gehuwd met Eelze Gerbens]8,95
11101826018449OntOntvangen voor de goederen van Pieter Oeges [gehuwd met Wijtske Tijssen] 2,00 alsmede nog 1,00 van Pieter Eelkes wegens boelgoeds goederen van Janke Jantjes [gehuwd met Eelke Hessels]3,00
30051826018449OntOntvangen wegens een rotting voor het dochtertje van Adam F. Sonnema.0,70
11051827018454BetAan H.N. Postumus wegens ijzerwerk aan doodvaten etc.2,80
11051827018454BetAan Jan E. Botma wegens twee doodvaten één voor Trijntje Baukes [gehuwd met Eelze Gerbens] en één voor Trijntje Jans [gehuwd met Hendrik Jans]22,00
01061827018454BetAan A.F. Sonnema wegens twee doodvaten enz één voor Janke Jantjes [gehuwd met Eelke Hessels] en het andere voor Pieter Oeges [gehuwd met Wijtske Tijssen]22,78
01061827018454BetAan K.H. Smits wegens ijzerwerk aan twee doodvaten etc.3,30
01061827018454BetAan Jelle R. Holwerda wegens huur van het kistekleed 80 cents, wegens verteering bij de besteeding der turf.3,60
00001827018455BetOp onderscheidene tijden aan Sijtze Wijbes wegens het begraven van Trijntje Baukes [gehuwd met Eelze Gerbens], Trijntje Jans [gehuwd met Hendrik Jans] en Janke Jantjes [gehuwd met Eelke Hessels]3,30
00001827018455BetOp onderscheidene tijden aan Sijtze Wijbes wegens het begraven van Pieter Oeges [gehuwd met Wijtske Tijssen]1,10
05091834018510BetAan J.S. Dijkstra wegens het begraven van de dochter [Maria Antryna Feldkamp] van Johan Hendriks Veltkamp [gehuwd met Maria Stutsman] 1,10
31081834018510BetAan A.F. Sonnema wegens een doodvat voor de dochter [Maria Antryna Feldkamp] van Johan Hendriks Veltkamp [gehuwd met Maria Stutsman] 5,50
11011833018510BetAan H.M. Rinzema wegens rijdloon van het doodvat naar Ezumazijl en het lijk naar Anjum [betreft de Maria Antryna Feldkamp, dochter van Johan Hendriks Veltkamp en Maria Stutsman] 2,15
00001836018531OntOntvangen de zuivere opbrengst der bij boelgoed verkochte goederen nagelaten wijlen Anne Hettes Walda [gehuwd met Dieuke Annes] 49,10 ½
19021837018535BetAan L.S. Meinsma wegens een doodvat voor Anne Hettes Walda [gehuwd met Dieuke Annes] 11,00
19021837018535BetAan Johannes Sjoerds Dijkstra wegens het begraven van Anne Hettes Walda [gehuwd met Dieuke Annes] 1,10