Aalsum Begraven Kerkvoogdij Herv kerk 1e tot laatste vermelding 1785-1824
Bekkengeld is geld uit het bekken, de collecteschaal bij een begrafenis.. Later geen afzonderlijke namen maar een groot aantal bekkengelden in één post. In 1815 worden alle ingezetenen van Aalzum aangeslagen om kerk en pastorie te financieren [blz 120] Ook de prijs van graven worden dan verdubbeld.
081217853076OntOntvangen van Rinse Poules wegens huir van en graft voor sijn moeder.1 . 8 . 0
240317884076OntOntvangen van Lieuwe Pijtters voor een graf in n 06 gekogt van de kerk.4 . 4 . 0
120517897076OntOntvangende huir van het graf van Minkes Nannes.1 . 8 . 0
120517897076OntOntvangen voor het graf van Anne Wiebrens kind.0 . 14 . 0
120517897076OntOntvangen voor het graf van Freerk IJpes Cuperus [gehuwd met Yfke Andringa]1 . 8 . 0
1505179212076OntOntvangen van Coopmansche A. Ballings wedu. Wegens coop van een graf in no 18 het naaste aan de toren.4 . 4 . 0
1505179212076OntOntvangen wegens huur van een graf voor de wed. F. Cuperus te Dokkum [Ykfe Andringa]1 . 8 . 0
1505179212076OntOntvangen wegens huir van het graftie van het kind van J. Louws Heinema.0 . 14 . 0
2005179215076OntOntvangen weegens huir voor een graf van Siijbe Liewes.1 . 8 . 0
2005179215076OntOntvangen weegens huir voor een graf van Rindert Gerrijts sijn soon.1 . 8 . 0
1902179531076OntOntvangen van Johannes Fogtelo stadsbode tot Dockum voor twee graven van de kerk in de regel no 29 het eerste en twede aan de wandeleng.8 . 8 . 0
1902179531076OntOntvangen van Goslengs Jans voor twe graven van de kerk van Aalzum het 3e en 4e van de wandeleng in de regel 29.8 . 8 . 0
1902179532076OntHuur van 't graf van Durk Surjant.1 . 8 . 0
1902179532076OntHuur van het graf van de wedu van Frans Jacobs.1 . 8 . 0
1902179532076OntHuur van de vrouw van Jelle Hessels.1 . 8 . 0
1004179545076OntOntvangen nog voor koop van een graf. Het 6e graf in no 32 voor de erven van Jan Durks.4 . 4 . 0
1004179545076OntOntvangen nog voor huir van een graf voor Tjerd Pijtters wed.1 . 8 . 0
2003179754076OntOntvangen van Goslengs Jans wegens betalinge van een graf op het kerkhof. Het 7e graf in no 29 gekogt van de kerk.4 . 4 . 0
2007179757076OntHuir van een graf van Grashuis.1 . 8 . 0
2007179757076OntBekkengeld begrafenis Lucas Grashuis.2 . 8 . 0
2007179757076OntHuir van een graf van Boukjen Willems.1 . 8 . 0
2007179757076OntBekkengeld begrafenis Boukjen Willems.3 . 8 . 0
1602179857076OntBekkengeld begrafenis van Fetse.1 . 0 . 4
1602179857076OntBekkengeld begrafenis van het kind van J. Bijmholt [Sjoerdje Bijmholt]0 . 3 . 0
1602179857076OntBekkengeld begrafenis van Hopmanske Beekes1 . 10 . 0
1602179857076OntBekkengeld begrafenis van Lubbert en Steenstra.1 . 7 . 14
2409179860076OntBekkengeld begrafenis van Walle Mulij.2 . 0 . 6
2409179860076OntBekkengeld begrafenis van het kint van Minties …..1 . 2 . 8
2409179860076OntBekkengeld begrafenis van vrou …....1 . 7 . 0
2409179860076OntBekkengeld begrafenis van het kint van S. de Beer. 0 . 6 . 0
2409179860076OntBekkengeld begrafenis van de vrou van Halbe …..0 . 8 . 0
1411179860076OntBekkengeld begrafenis van de wed. Bouwe Jans van Assen.1 . 10 . 0
1411179860076OntBekkengeld begrafenis van Frans Martens dogter.1 . 6 . 0
0803179961076OntBekkengeld begrafenis van de heer van Kuken.0 . 16 . 0
0803179961076OntBekkengeld begrafenis van de knegt J. van Assen.0 . 4 . 0
0803179961076OntBekkengeld begrafenis van de viscaal Coubeurg.2 . 0 . 0
0605179961076OntOntvangen van Hindrik Battels weegens huir van een graft voor het kint van Hindrik Battels. O . 14 . 0
2406179964076OntOntvangen van de wedu. Beekius tot Doukkem voor een graaf op het kerkhof te Aalsum zijnde het 6e graaf no 31.4 . 4 . 0
0603180065076OntOntvangen van de eerfen van Klaas Bouma tot Doukkem weegens het verkoopen van een graf op het kerkhof zijn de het derde graf van de wandeling.?
1306180067076OntOntvangen van Ds. A. Adriani predikant te Dockum strekkend ter betaling van een graf op het kerkhof regel 1. het eerste graf aan de wandeling [voor zijn vrouw Wibbina Emmen]4 . 4 . 0
1306180067076OntAan bekkengeld bij de begrafenis van juffro Adriani [Wibbina Emmen]4 . 12 . 0
2407180068076OntOntvangen huur van een graf ten dienste van de wedu. Christiaan Rienstra.1 . 8 . 0
2308180068076OntOntvangen van Louw Teunis wegens huur van een graf.1 . 8 . 0
2308180068076OntOntvangen van Pieter Schutten strekkende ter betaling van twee grafsteeden op het kerkhof in de 21e regel het 7e en 8e van de wandeling. 8 . 8 . 0
2003180273076OntOntvangen van Bartele Steevens mr wolkammer te Dockum strekkende ter betaling van twee graaven in no 18 het 9e en 10e van de wandeling.8 . 8 . 8
1705180273076OntOntvangen van de wed. IJpe Cuperi oud majoor der stad Dokkum weegens huur van een graf. 1 . 8 . 0
0111180275076OntOntvangen van de heer J.C. ..vers te Aalzum weegens huir van een graf.1 . 8 . 0
0312180275076OntOntvangen van de coopman J.P. Sant te dokkum voor twee graven op het kerkhof nr 21 De beide eerste aan de wandeling.8 . 8 . 8
1501180375076OntOntvangen weegens huir van een graf van de erven van wijlen Abraham te Doc[kum].1 . 8 . 0
1206180376076OntOntvangen van de coopman Jan Goslings te Dokkum strekkende ter betalinge van twee grafsteeden op het kerkhof in nr 29 het 5e en 6e van de Wandeling.8 . 8 . 0
1306180376076OntOntvangen van Jacob Bodes Kooistra te Dokkum strekkende ter betaling van twee grafsteeden op het kerkhof in nr 29 het 7e en 8e van de wandeling.8 . 8 . 0
2107180376076OntOntvangen van J. Huismans wed. weegens een rotting.1 . 8 . 0
2107180376076OntOntvangen van Jelle Romkis wed. [Trijntje Hendriks] weegens een rotting.1 . 8 . 0
0908180377076OntOntvangen van Lieuwe Pijtters voor twee graven te aalzum op het kerkhof zijnde het 8e graf in nr 5 en het 7e graf in nr 7 beide nieuwe graven.8 . 8 . 0
2208180387076OntBekkengeld begrafenis van J.G. Boorsma.1 . 0 . 12
1009180387076OntOntvangen van Pijtter Tjeerds voor een graf zijnde het 19e van de wandeling in nr 31.6 . 0 . 0
1009180387076OntBekkengeld begrafenis van Trijntje Tjeerds.1 . 3 . 0
1201180488076OntOntvangen van Jan Tjeerds den verrottingen van Hendrik Bartels en zijn vrouw [Trijntje Eelkes]2 . 16 . 0
1410180489076OntWeegens een rotting voor Lijkle Lijklama.2 . 0 . 0
1401180589076OntEen kinder rotting van Jan Koerts.1 . 0 . 0
1401180589076OntOntvangen van de wedu. [Rinske Binnes] van Freerk Jans Hoekstra voor een graf op het kerkhof door haar gekogt zijnde het 9e van de wandeling in nr 21.6 . 0 . 0
1401180590076OntOntvangen van Hille Pijtters voor een kinder rotting.1 . 0 . 0
0703180590076OntVoor een rotting van T. Rijpstra ontvangen.2 . 0 . 0
0703180590076OntWeegens een rotting van de wedu. J. Warmens.2 . 0 . 0
0703180590076OntWeegens een rotting van de erven van IJ. Cuperij. 2 . 0 . 0
2408180795076OntOntvangen van Focke Tjeerds voor een rotting van het lijk van Klaas Tijsen.2 . 0 . 0
2408180795076OntOntvangen van de wedu. Van D.C. Velthuis voor twee graven op het kerkhof in regel 30 nr 10 en 11.12. 0 . 0
1408180898076OntOntvangen weegens kooppenningen van 1 graf gekogt door de koopman Wierd Glasius zijnde het 7e graf van de wandeling in nr 19.6 . 0 . 0
1401181098076OntWegens kooppenningen van 1 graf gekogt voor de erven van Wiskia Slothouwer zijnde het 8e graf van de wandeling in nr 18.6 . 0 . 0
1607181098076OntWegens kooppenningen van 1 graf gekogt door Lodewijk Muller mr timmerman te Dokkum zijnde het 6e graf van de wandeling in nr 25.6 . 0 . 0
1309181099076OntWegens kooppenningen van twee graven in de kerk te Aalzum zijnde het 1e en 2e graf van nr 7 in de kerk.12 .0 . 0
1410181099076OntWegens kooppenningen van 1 graf zijnde het 9e graf van de wandeling in nr 31 gekogt door Nanne Bouma koopman te Dokkum.6 . 0 . 0
24011811101076OntOntvangen van Jan Jans wed. wegens een rotting.2 . 0 . 0
25041811102076OntOntvangen van W.W. Keuning wegens een rotting voor het lijk van Simme Keuning.2 . 0 . 0
25041811102076OntOntvangen van Gerrijt Geerts wegens een rotting voor het lijk van Geert Annes Fabriek.2 . 0 . 0
16111812105076OntOntvangen van de wed. Klaas Beerents wegens een rotting [voor dochter Ienske Klazes]2 . 0 . 0
21121812105076OntOntvangen van Lieuwe P. Banga in kwaliteit als Armvoogd van de dorpe Aalzum wegens twee rottingen voor de lijken van de wed. Johannes Martens & Lijske Wieberens.2 . 0 . 0
22121812106076OntOntvangen wegens een rotting voor het lijk van Trijntje Jans.2 . 0 . 0
22121812106076OntOntvangen van Melle Klazes Minnema wegens een rotting voor het lijk van Hijlke Minnema.2 . 0 . 0
22121812106076OntOntvangen van Eedsge Jans Meinsma wegens een kinderrotting.1 . 0 . 0
04011813111076OntOntvangen wegens rotting op het kerkhof voor het lijk van Fekke Tjipkes.2 . 0 . 0
05011813111076OntOntvangen wegens rotting op het kerkhof voor het lijk van Louw Teunis.2 .0 . 0
18011813111076OntOntvangen wegens rotting op het kerkhof voor het lijk van Hendrik Jacobs.1 . 0 . 0
22021813111076OntOntvangen wegens rotting op het kerkhof voor het lijk van Neeltje Jans Muis.2 . 0 . 0
06071813111076OntOntvangen wegens rotting op het kerkhof voor het lijk van Antje Aants.2 . 0 . 0
10071813111076OntOntvangen wegens rotting op het kerkhof voor het lijk van Eelze Aants.2 . 0 . 0
23091813111076OntOntvangen wegens rotting op het kerkhof voor het lijk van Recempt Tighelaar.2 . 0 . 0
23121813111076OntOntvangen wegens rotting op het kerkhof voor het lijk van Fokke Harmens Coree.1 . 0 . 0
18011814111076OntOntvangen wegens rotting op het kerkhof voor het lijk van Wijtske Geerts.2 . 0 . 0
15021814111076OntOntvangen wegens rotting op het kerkhof voor het lijk van Aafk Gerrits de Vries.1 . 0 . 0
31031814115076OntOntvangen wegens rotting Jan Harmens Coree.1 . 0 . 0
17041814115076OntOntvangen wegens rotting Grietje Sieberens.2 . 0 . 0
19041814115076OntOntvangen wegens rotting Jan Heerkes. 1 . 0 . 0
30041814115076OntOntvangen wegens rotting Sake Martens.1 . 0 . 0
07121814115076OntOntvangen wegens rotting Pieter Buwalda.2 . 0 . 0
10041815129076OntOntvangen van de erven van, van der Weide wegens maken en toedekken van een graf [van Lammert Willem van der Weide] 3 . 8 . 0
10041815129076OntOntvangen van Adriani predikant te Dockum wegens vier nieuwe grafsteden op het kerkhof te aalzum.48 . 0 . 0
10041815129076OntOntvangen van H. Rijpma mr gortmaker te Dockum wegens twee nieuwe grafsteden op het kerkhof te Aalzum.24 . 0 . 0
10041815130076OntOntvangen van Jan Klazes notaris te Dockum wegens twee nieuwe grafsteden op het kerkhof te Aalzum.24 . 0 . 0
10041815130076OntOntvangen van JG.W. Postuma notaris te Dockum wegens twee nieuwe grafsteden op het kerkhof te Aalzum.24 . 0 . 0
10041815130076OntOntvangen van koopman S.J. Joustra te Dockum wegens drie nieuwe grafsteden op het kerkhof te Aalzum.30 . 0 . 0
10041815131076OntOntvangen van Durk Douwes mr bakker te Dockum wegens twee nieuwe grafsteden op het kerkhof te Aalzum.24 . 0 . 0
10041815131076OntOntvangen van Huite en Douwe Altina comp. Te Dockum wegens drie nieuwe grafsteden op het kerkhof te Aalzum.33 . 0 . 0
10041815131076OntOntvangen van de heer Hortse van Assen te Dockum wegens vier nieuwe grafsteden op het kerkhof te Aalzum.44 . 0 . 0
12071815131076OntOntvangen van de heer Hortse van Assen te Dockum wegens maken en toedekken van een graf.3 . 8 . 0
12071815132076OntOntvangen van Eelze Eelzes mr. Timmerman te Dockum wegens twee nieuwe grafsteden op het kerkhof te Aalzum.20 . 0 . 0
04111815132076OntOntvangen van H. Rijpma te Dockum maken en toedekken van een kindergraf.1 . 2 . 0
04111815132076OntOntvangen van Focke Jans mr schoenmaker te Dockum wegens twee nieuwe grafsteden op het kerkhof te Aalzum.20 . 0 . 0
08111815132076OntOntvangen van de erven van Gouke de Ruiter wegens maken en toedekken van een graf.3 . 8 . 0
08111815133076OntOntvangen van Jacob IJzaaks van der Werf ijzerkramer te Dockum wegens twee oude grafsteden op het kerkhof te Aalzum.11 . 3 . 0
08111815133076OntOntvangen van de heer schout Jan van Assen der gemeente Ee wegens twee nieuwe grafsteden op het kerkhof te Aalzum.24 . 0 . 0
17121816133076OntOntvangen van de Eesge Jans Meinsma te Aalzum wegens twee nieuwe grafsteden op het kerkhof te Aalzum.20 . 0 . 0
17011817133076OntOntvangen van Sieberen Binnediktus Kleisma schipper wegens een nieuw grafstede op het kerkhof te Aalzum.10 . 0 . 0
17011817134076OntOntvangen van Lieuwe Pieters Banga te Aalzum wegens maken toedekken van een graf voor Geertje Hendriks.1 . 8 . 0
17011817134076OntOntvangen van de Pieter Jans bakker te Dockum wegens koop van een oud graf stede.6 . 0 . 0
17011817134076OntOntvangen van Meinte Gerbens van der Velde wegens een rotting.2 . 0 . 0
26101817134076OntOntvangen van W[eduwe van] Willem Hendriks wegens een rotting voor haar zoon.2 . 0 . 0
26101817134076OntOntvangen van Trijntje wever op de Streek onder Aalzum wegens eene rotting van haar zoon.2 . 0 . 0
19021817135076OntOntvangen van Wiebe Wiebrens Keuning huisman te Aalzum wegens een nieuwe grafstede op het kerkhof aldaar.12 . 0 . 0
19021817135076OntOntvangen van Reitze Hansma mr Sadelmaker te Dockum wegens een nieuw grafstede op het kerkhof te Aalzum wegens een nieuwe grafstede op het kerkhof aldaar.10 . 0 . 0
05071817135076OntOntvangen van Paulus van Tielen ontvanger te Nijawier wegens een nieuw grafstede zijnde nr 8 te Aalzum op het kerkhof.11 . 0 . 0
04081817135076OntOntvangen van Lodewijk Muller mr timmerman te Dockum wegens een oud grafstede op het kerkhof te Aalzum.6 . 0 . 0
14041816138076OntOntvangen van W[eduwe] Gosse Hillebrants van der Meulen te Aalzum wegens een rotting.2 . 0 . 0
08041820145076OntOntvangen van H. Andrea te Dockum wegens een nieuw grafstede op het kerkhof te Aalzum.12 . 0 . 0
11081820145076OntOntvangen van de wed. IJ. Fockoma te Dockum wegens twee nieuwe grafsteden op het kerkhof te Aalzum. 24 . 0 . 0
11081820145076OntOntvangen van de F. T. Uitstroom te Dockum wegens oud grafsteden op het kerkhof te Aalzum. 6 . 0 . 0
11081820145076OntOntvangen van de L.A. Van Dijk te Aalzum wegens een rotting op het kerkhof aldaar. 2 . 0 . 0
11081820146076OntOntvangen van de erven D. Bavius te Aalzum wegens een nieuw grafstede op het kerkhof te Aalzum. 10 . 0 . 0
11081820146076OntOntvangen van M. Schregardus mr Bakker te Aalzum wegens twee nieuwe grafsteden op het kerkhof aldaar. 24 . 0 . 0
24081820146076OntOntvangen van Klaas Abes wegens twee nieuwe grafsteden op het kerkhof te Aalzum. 24 . 0 . 0
01011820152076OntOntvangen van Klaas Boeles Westerbaan te Dockum wegens een nieuw grafstede op het kerkhof te Aalzum. 10 . 0 . 0
01011820152076OntOntvangen van Johannes Beekmans te Dockum wegens twee nieuwe grafsteden op het kerkhof te Aalzum. 20 . 0 . 0
01011820152076OntOntvangen van Johannes ten Huls te Dockum wegens een nieuw grafstede op het kerkhof te Aalzum. 10 . 0 . 0
01011820153076OntOntvangen van de heer B. van Steenwijk te Dockum wegens vijf nieuwe grafsteden op het kerkhof te Aalzum. 50 . 0 . 0
01011820153076OntOntvangen van de heer Stelwagen te Dockum wegens een nieuwe grafstede op het kerkhof te Aalzum. 12 . 0 . 0
01011820154076OntOntvangen van de heer A. van Sloten te Dockum wegens twee nieuwe grafsteden op het kerkhof te Aalzum. 20 . 0 . 0
01011823158076OntOntvangen van Wiebren W. Posthumus te Aalzum wegens het verkopen van twee oude grafsteden op het kerkhof te Aalzum. 12 . 0 . 0
01011823158076OntOntvangen van H. Rijpma te Dockum wegens het verkopen van twee nieuwe grafsteden op het kerkhof te Aalzum. 24 . 0 . 0
01011823159076OntOntvangen van IJzaak van der Werff te Dockum wegens het verkopen van een oud grafstede op het kerkhof te Aalzum. 6 . 0 . 0
01011823159076OntOntvangen van Hendrik Hemkes te Dockum wegens het verkopen van twee oude grafsteden op het kerkhof te Aalzum. 12 . 0 . 0
01011823159076OntOntvangen van H. en J. Helder te Aalzum wegens het verkopen van zes nieuwe grafsteden op het kerkhof te Aalzum. 72 . 0 . 0
01011823159076OntOntvangen van F. de Lang te Dockum wegens het verkopen van een nieuw grafstede op het kerkhof te Aalzum. 10 . 0 . 0
01011824163076OntOntvangen van F. Ronder te Dockum wegens het verkopen van een nieuw grafstede op het kerkhof te Aalzum. 10 . 0 . 0
01011824163076OntOntvangen van Jan Kramer mr zilversmid te Dockum wegens het verkopen van twee nieuwe grafsteden op het kerkhof te Aalzum. 24 . 0 . 0
01011824163076OntOntvangen van Jan van Straten koopman te Dockum wegens het verkopen van twee nieuwe grafsteden op het kerkhof te Aalzum. 24 . 0 . 0
01011824164076OntOntvangen van de erven Potgieter te Dockum wegens het verkopen van een nieuw grafstede op het kerkhof te Aalzum. 12 . 0 . 0