Aalsum Begraven Diakonie Herv kerk 1e tot laatste vermelding 1753-1830
IndexBlz
22041753036135BetAen Minne Jochums een half tonne en een rijnkelmantie bijer op de begrafenisse van Antie Hotses.4 . 2 . 0
2203177003712BetAan Jan Eeltjes weegens het maken van een kiste voor Steeven Jacobus buiten de Aalsum poort [gehuwd met Maaike Douwes]1 . 12 . 0
2403177003712BetAan Rein Jans Minnema wegens een kistehout voor Steven Jacobs [gehuwd met Maaike Douwes]5 . 0 . 0
2803177003713BetAan Auke E. Hoppierus wegens een half ton bier die buren gehat heeft bij de begraffenes van Steven Jacobs [gehuwd met Maaike Douwes]1 . 15 . 0
1804177103715BetAan de wedu Durk Hendriks bij het afleegen van Steven Jacobs [gehuwd met Maaike Douwes] en bij de begrafenis de vrienden een kopke tee en de doodgravers en kleet over de kiste te samen.6 . 1 . 8
2411178103785BetAen Douwe en Johannes Hindriks wegens een graf gemaakt voor Maijke Duwes [gehuwd met Steven Jacobs]1 . 11. 0
0312178103785BetAen Arent van der Lei wegens geleeverd bier op de begraffenisse van Majke Douwes [gehuwd met Steven Jacobs]2 . 1 . 0
0712178103786BetAen Pijtter Helder weegens kistplanken voor Majke Douwes [gehuwd met Steven Jacobs]9 . 12 . 0
0712178103786BetAen Jan Wijberens wegens iserwerk aen de kiste van Maijke Douwes.2 . 10 . 0
2612178103787BetAen de winkel naast Majke Douwes van tee en sukker en jenever wegens het afleggen van Majke Douwes [gehuwd met Steven Jacobs]0 . 17 . 8
2612178103787BetAen Hessel Hendriks als diaken weegens een laken over de kiste van Majke Douwes [gehuwd met Steven Jacobs]1 . 5 . 0
0901178203788BetAen Jan Alberts weegens het maken van de kiste van Maajke Douwes [gehuwd met Steven Jacobs]3 . 0 . 0
2301178203790BetAen Douwe Gravijus weegens het leed omseggen en in huis van Majke Douwes [gehuwd met Steven Jacobs]1 . 0 . 0
291017850377ABetDoor mij P. Helder gelevert 5 eiken 1 d[uims] kistepl[anken] ten behoefe van Aant Reinders [gehuwd met Pietje Pieters] zijn dogter.6 . 0 . 0
201117850378ABetAan Jan Wijberens voor het ijserwerk aan de kiste van Aant Reinders [gehuwd met Pietje Pieters] zijn dogter.2 . 6 . 0
010217860378ABetAan F. Osinga wedu voor 3/8 ton bier het welk is gebruikt op de begraffenisse van Aant Reinders zijn dogter.2 . 13 . 0
010217860379ABetAan Jan Alberts het maaken van een doodvat ten behoefe van Aant Reinders [gehuwd met Pietje Pieters] zijn dogter.3 . 3 . 0
1902178803719ABetAan Frans Martens een laaken tot dood ligham Mense Menses [gehuwd met Trijntje Rijkles] en botter tot begraffenisse.2 . 7 . 8
0803178803720ABetAan Pijter Helder een doodvat voor Mense Menses [gehuwd met Trijntje Rijkles] 6 . 18 . 0
0803178803720ABetAan Jan Alberts wegens kistmaken van Mense Menses [gehuwd met Trijntje Rijkles] 3 . 3 . 0
1803178803721ABetAan Jan Wieberens ijserwerk aan de kister van Mense Menses.2 . 5 . 0
2203178803721ABetAan G. Riemersma bier en brandewijn bij het kistbesteeden en opdragen van Mense Menses [gehuwd met Trijntje Rijkles] 5 . 3 . 0
2403178803721ABetAan Bouwe Jans wegens huisvesting bier van de buiren bij de begrafenisse van Mense Menses [gehuwd met Trijntje Rijkles] 2 . 0 . 0
2612178803726ABetAan Pijtter Helder 6 kistplanken toe het doodvat van Klaas Wijtses [gehuwd met Rompkje Foppes]6 . 18 . 0
2612178803726ABetHet maaken van het doodvat van Klaas Wijtses [gehuwd met Rompkje Foppes]3 . 3 . 0
2612178803726ABetAan Hendrik voor omseggen van boelgoed [na overlijden Klaas Wijtses] [gehuwd met Rompkje Foppes]1 . 2 . 0
2612178803726ABetBaargeld aan de stad betaald [huur voor de draagbaar van Klaas Wijtses] [gehuwd met Rompkje Foppes]0 . 8 . 0
2101178903727ABetAan Jan Eltjes voor geleevert goed bij het versterven van Klaas Wijtses [gehuwd met Rompkje Foppes]3 . 17 . 4
2501178903727ABetAan G. Riemersma een half ton 8 guldens bier bij het versterven van Klaas Wijtses [gehuwd met Rompkje Foppes]3 . 11 . 0
2002178903727ABetAan Bouwe Jans voor het graafmaken van Klaas Wijtses [gehuwd met Rompkje Foppes]1 . 8 . 0
0603178903729ABetAan Barre Sjoerd ijserwerk aan het doodvat van Klaas Wijtses [gehuwd met Rompkje Foppes]2 . 16 . 0
1009179103743ABetAan Willem Geerts voor twe pond boeter op de begraffenese van de wedu Mense Menses [Trijntje Foppes]14 . 0 . 0
1009179103744ABetAan de tromslager van het omtrommen van het boelgoed van Mense Menses wedu. [Trijntje Foppes]0 . 6 . 0
2209179103745ABetAan Pijter Gerijts voor drie fandels bier op de begraffenise van de wedu Mense Menses [Trijntje Foppes]5 . 6 . 0
1410179103745ABetAan Jan Louwes voor haaken en hansels en spijkers aan het doodvat voor de wedu Mense Menses [Trijntje Foppes]2 . 6 . 0
1711179103746ABetAan Pijter Helder voor ses kistplanken tot het doodvat voor de wedu Mense Menses [Trijntje Foppes]7 . 4 . 0
1912179103747ABetAan Jan Alberts van het doodfat maaken voor de wedu Mense Menses [Trijntje Foppes]3 . 3 . 0
1201179203749ABetAan Melle Plantinga voor geleeverde brandewijn en suker bei het kistbesteeden van de wedu Mense Menses [Trijntje Foppes]2 . 10 . 0
3004179203752ABetAan Bouwe Jans wegens huisvestinge etc van ton bier bij de begrafenis van de wedu Minse Minses [Trijntje Foppes] en meer gedane diensten.4 . 7 . 0
0604179503756ABetAan Jan Feltis wegens geleverd goed op de leed van Aant Reinders [gehuwd met Pietje Pieters] en het maken van de kist en wat anders.8 . 13 . 0
1503179503756ABetAan B. Ronner wegens gelever bier op de begraffenis van Aant Reinders [gehuwd met Pietje Pieters]2 . 14 . 0
0605179503762ABetAan Pijter Helder wegens geleverd hout tot de kiste van Aant Rinders [gehuwd met Pietje Pieters]6 . 0 . 0
30101810037146ABetAan de doodgraver te Dokkum wegens gebruik van de doodbaar ten dienste van het lijk van de huisvrouw [Antje Johannes] van Foppe Klazes.
03111810037146ABetAan D. Tiezema wegens maken van een graf en eenige verdere diensten benevens een rotting in een schoolgraf alles ten dienste van het lijk van Antje Johannes [gehuwd met Foppe Klases]4 . 8 . 0
22021811037148ABetAan J. van Assen wegens geleverde doodkist planken ten dienste van het lijk van Antje Johannes [gehuwd met Foppe Klases]9 . 0 . 0
15041811037149ABetAan J. Witteveen wegens stuwergelden van het boelgoed van Foppe Klazes.4 . 5 . 0
0802181303816BetAan de erven van Foppe Klases [gehuwd met Antje Johannes] te Dockum wegens bier bij het versterven van de huisvrouw van Foppe Klases gebruikt.2 . 13 . 0
1610182403898BetAan P. de Vries te Aalzum wegens het maken van het graf op het kerkhof aldaar en volgens orde gevloerd ten dienste van het lijk van Sijtske Ruurds wed. wijlen Jan Eeltjes Bruinsma.1,70
25021825038103BetAan IJ. H. van der Werf wegens het opmaken van eene verklaring van de roerende en onroerende goederen van wijlen Sijtske Ruurds wed. van wijlen Jan Eeltjes Bruinsma.0,50
01031825038103BetAan Sijtse Hansma te Dockum wegens geleverd bier ten dienste van het lijk vanb Sijtske Ruurds.3,00
04031825038105BetAan Cornelis Wijngaarden op de Streek onder Aalzum wegens het maken van een doodkist en geleverd ijzer ten dienste van het lijk van de wed. Jan Eeltjes Bruinsma [Sijtske Ruurds]4,70
04031825038105BetAan de wed. Ruurd Jans Bruinsma op de Streek wegens uitschot bij gelegenheid van het versterven van de wed. van Jan Eeltjes Bruinsma met name Sijtske Ruurds.4,60
21041825038107BetAan … Helder te Aalzum wegens geleverde doodvatshout ten dienste voor het lijk van wijlen de wed. Jan E. Bruinsma [Sijtske Ruurds] 9,60
00001826038112OntOntvangen wegens eenige kleedingstukken van de nalatenschap van Foppe Klases Formsma [gehuwd met Antje Johannes]12,00
06031827038112OntOntvangen van de wed. Linze A. van Dijk te Aalzum wegens eene rotting op het kerkhof te Aalsum zijnde no 30 het 12e graf.2,00
15061826038115BetAan de kerkvoogden van den dorpe Aalzum wegens eene rotting op het kerkhof te Aalzum voor het lijk van Foppe Klazes [gehuwd met Antje Johannes]2,00
15061826038117BetBetaald wegens grafmaken voor het lijk van Foppe Klases Formsma [gehuwd met Antje Johannes]1,00
24061826038117BetAan de wed. Ruurd Jans Bruinsma te Aalzum wegens geleverde koffijbonen, tabak enzv bij de begrafenis van Foppe Klases Formsma [gehuwd met Antje Johannnes]1,62
30061826038117BetAan Kornelis Wijngaarden wagenmaker te Aalzum wegens het maken van een doodkist voor Foppe Klazes Formsma [gehuwd met Antje Johannes]3,00
04061826038119BetAan J. van Assen te Aalzum wegens geleverd hout tot een doodkist voor het lijk van Foppe Klazes Formsma [gehuwd met Antje Johannes]12,00
06061826038119BetAan Barre Sjoerds Faber mr grofsmid te Aalzum wegens geleverd ijzerwerk aan de doodkist van Foppe Klazes Formsma [gehuwd met Antje Johannes]2,40
13051830038151BetAan Trijntje Pieters van der Kooi te Aalzum wegens kosten welke voorgevallen zijn bij het overlijden van haar kind.5,00
15051830038151BetAan H. Helder als administreerende kerkvoogd van den dorpe Aalzum wegens eene rotting op het kerkhof aldaar voor een kind van Trijntje Pieters van der Kooi.2,00
19051830038151BetAan P.H. De Vries onderwijzer der jeugd te Aalzum wegens het maken van een graf op het kerkhof aldaar voor een kind van Trijntje Pieters van der Kooi.1,70