Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Algemene rol opgeroepenen schutterij Ferwerderadeel 1880

Algemeene rol van de manschappen welke in het jaar 1880, als geene redenen tot vrijstelling of uitsluiting hebbende, in de termen vallen om opgeroepen te kunnen worden tot inlijving bij de rustende schutterij in de Gemeente Ferwerderadeel, provincie Friesland.

Lotings-	Naam en voornamen	Tijd van 	Woonplaats		Beroep of kostwinning	huishoudelijke 		Veranderingen
nommer					geboorte							gesteldheid

Na de loting 	Beetsma, Sijmen		2-12-1854	Ferwerd, nummer 212	Hulponderwijzer	
	ongehuwd		Aangewezen tot inlijving bij 
ontdekt																de Schutterij op den 18 augustus 
																des jaars 1880
																
1		Waalkes, Pieter van 	12-1-1853	Lichtaard, nummer 9	Arbeider		
gehuwd, 2 m		Aangewezen tot inlijving bij 
		Bossum														de Schutterij op den 18 augustus 
																des jaars 1880
		
2		Laan (van der), 
		Johannes Gooitsens	12-5-1852	Wanswerd, nummer 53	Huisverwer		gehuwd	
		Aangewezen tot inlijving bij 
																de Schutterij op den 18 augustus 
																des jaars 1880
3		Katsma, 
		Gerrit			19-12-1853	Hallum, nummer 4	Voermansknecht		ongehuwd	
	Aangewezen tot inlijving bij de 
																Schutterij op den 18 augustus 
																des jaars 1880. Was vroeger schutter 
																in de gemeente Dokkum. Gaat tot de 
																reserve over in 1883
4		Kooistra, Lieuwe
		Jacobs			11-3-1853	Wanswerd, nummer 96	Huisverwer		gehuwd			Aangewezen tot inlijving bij de 
																Schutterij op den 18 augustus 
																des jaars 1880. Was vroeger schutter 
																in de gemeente Dantumadeel. Gaat tot 
																de reserve over in 1883
Na de loting 	
ingekomen	Algra, Klaas Tjeerds	24-10-1853	Hallum, nummer 336	Arbeider	
	gehuwd			Aangewezen tot inlijving bij de 
																Schutterij op den 18 augustus 
																des jaars 1880. was vroeger schutter 
																in de gemeente Tietjerksteradeel. Gaat 
																tot de reserve over in 1883
5		Boersma, Jan Klazes	3-12-1852	Jislum, nummer 15	Boerenknecht	
	ongehuwd		Aangewezen tot inlijving bij de 
																Schutterij op den 18 augustus 
																des jaars 1880. Was vroeger schutter 
																in de gemeente Ferwerderadeel. 
6		Dijkstra, Johannes	2-10-1851 	Nijkerk, nummer 39	Arbeider		gehuwd, 
4 j, 1 m 	Aangewezen tot inlijving bij de 
																Schutterij op den 18 augustus 
																des jaars 1880. Was vroeger schutter 
																in de gemeente Oostdongeradeel. Gaat 
																tot de reserve over in 1881													
7		Leistra, Auke		2-3-1851	Ferwerd, nummer 365	Landbouwer		gehuwd	
		Aangewezen tot inlijving bij de 
																Schutterij op den 18 augustus 
																des jaars 1880. Was vroeger schutter 
																in de gemeente Dantumadeel. Gaat 
																tot de reserve over in 1881
8		Leo, Frans Joukes	19-3-1855	Ferwerd, nummer 116	Arbeider		ongehuwd	
	Aangewezen tot inlijving bij de 
																Schutterij op den 18 augustus 
																des jaars 1880.
9		Hoekstra, Johannes 	11-9-1855	Hallum, nummer 290	Hulponderwijzer	
	ongehuwd		Aangewezen tot inlijving bij de 
																Schutterij op den 18 augustus 
																des jaars 1880.
		Boukes	
11		Dobma, Klaas Douwes	1-4-1855	Hallum, nummer 105	Arbeider		ongehuwd	
12		Pot, Symen Baukes	27-12-1855	Wanswerd, nummer 44	Arbeider		ongehuwd	
14		Kaller, Johannes 	10-7-1855	Ferwerd, nummer 219	Koopman			ongehuwd		Leeuwarden
		Bernardus Clemens
15		Wouda, Sijtse Pieters	5-11-1855	Blija, nummer 210	Arbeider		ongehuwd	
16		Leest (van der) Hendrik 11-1-1855	Hallum, nummer 469	Arbeider		ongehuwd	
		Gerrits
19		Swart, Marten Annes	26-3-1855	Marrum, nummer 36	Schoenmakersknecht	ongehuwd	
20		Vliet (van), Yde Ruurds	15-10-1855	Ferwerd, nummer 310	Arbeider		ongehuwd	
25		Haas (de), Doede Jacobs	23-5-1855	Ferwerd, nummer 149	Arbeider		ongehuwd	
29		Braak, Anne Jacobs	15-12-1855	Ferwerd, nummer 128	Arbeider		ongehuwd	
31		Boer (de), Pieter Douwes30-10-1855	Hallum, nummer 251	Arbeider		ongehuwd		Amerika
32		Pasma, Jan Andries	5-8-1855	Ferwerd, nummer 212	Arbeider		ongehuwd	
33		Wielinga, Douwe Feddes	4-1-1855	Hallum, nummer 2	Grofsmidsknecht		ongehuwd	
34		Talsma, Tjibbe Reinders	8-6-1855	Wanswerd, nummer 62	Schippersknecht		ongehuwd	
35		Veltman, Folkert Gerbens1-6-1855	Blija, nummer 36	Arbeider		ongehuwd	
36		Groot (de), Sjoerd 	4-11-1855	Nijkerk, nummer 44	Zonder			ongehuwd	
		Willems
37		Elzinga, Jelle Reinders	12-2-1855	Hallum, nummer 63	Arbeider		ongehuwd	
38		Slim, Bert Cornelis	22-8-1855	Hallum, nummer 441	Landbouwer		ongehuwd	
39		Sipma, (van), Minne 	14-9-1855	Hallum, nummer 26	Bakkersknecht		ongehuwd		Dronrijp
		Jeltes
41		Brenninkmeijer, Felix	4-6-1855	Ferwerd, nummer 207	Koopman			ongehuwd		Leeuwarden
45		Teitsma, Pieter Dirks	22-11-1855	Blija, nummer 186	Arbeider		ongehuwd	
46		Dijk (van), Sije Wytzes	11-11-1855	Nijkerk, nummer 53	Arbeider		ongehuwd	
47		Mellema, Jan Sijbe	11-8-1855	Marrum, nummer 65	Schoenmakersknecht	ongehuwd	
48		Jongbloed, Age Michiels	28-1-1855	Hallum, nummer 315	Zonder			ongehuwd	
49		Velde (van der), Wybe 	27-7-1855	Blija, nummer 157	Arbeider		ongehuwd		Amerika
		Tjisses
53		Wijnstra, Jasper Ates	29-9-1855	Ferwerd, nummer 90	Arbeider		ongehuwd	
54		Dijk (van), Lieuwe 	26-8-1855	Blija, nummer 96	Zonder			ongehuwd	
		Gosses	
56		Steeninga, Pieter 	26-2-1855	Blija, nummmer 133	Boerenknecht		ongehuwd
		Willems		
57		Vlaskamp, Tjitse	13-10-1855	Nijkerk, nummer 10	Arbeider		ongehuwd	
58		Reitsma, Reinder Lieuwes26-7-1855	Hallum, nummer 144	Verwersknecht		ongehuwd		Amerika
61		Visser, Gerrit Gosses	24-9-1855	Blija, nummer 210	Arbeider		ongehuwd	
62		Jong (de), Gelt Hayes	6-4-1855	Blija, nummer 170	Arbeider		ongehuwd	
63		Hoogland, Pieter Jans	3-8-1855	Ferwerd, nummer 285	Zonder			ongehuwd	
65		Sytsma, Sieds Mennes	6-2-1855	Hallum, nummer 392	Zonder			ongehuwd	
10		Jong (de), Jan Willems	2-9-1855	Marrum, nummer 146	Beurtschipper		gehuwd, 1 m	
13		Marrum (van), Dirk 	15-3-1855	Hallum, nummer 649	Arbeider		gehuwd, 1 j	
		Jacobs
17		Reitsma, Jan Lieuwes	27-8-1855	Reitsum, nummer 4	Arbeider		gehuwd	
18		Lettinga, Haebele 	12-1-1855	Hallum, nummer 137	Landbouwer		gehuwd, 1 j, 2 m	
		Klazes
21		Terpstra, Geert Piebes	31-1-1855	Ferwerd, nummer 291	Arbeider		gehuwd, 2 m		Amerika
22		Oberman, Pieter Pieters	2-5-1855	Genum, nummer 18	Arbeider		gehuwd	
23		Terpstra, Jan Lieuwes	15-11-1855	Hallum, nummer 552	Arbeider		gehuwd, 2 j	
24		Bijlstra, Wytse Sytzes	21-3-1855	Marrum, nummer 342	Arbeider		gehuwd	
26		Palma, Sybe Jans	18-3-1855	Ferwerd, nummer 194	Arbeider		gehuwd			Amerika
27		Hoekstra, Ede Jans	26-3-1855	Marrum, nummer 260	Arbeider		gehuwd	
28		Stienstra, Freerk Jans	25-10-1855	Jislum, nummer 1	Arbeider		gehuwd	
30		Visbeek, Renze Klazes	27-9-1855	Marrum, nummer 219	Arbeider		gehuwd, 2 m	
40		Bosch, Lieuwe Sybes	15-12-1855	Blija, nummer 18	Kleermaker		gehuwd	
41		Wijnstok, Gerben Jelles	3-12-1855	Ferwerd, nummer 344	Arbeider		gehuwd	
43		Beintema, Klaas Pieters	2-7-1855	Blija, nummer 95	Arbeider		gehuwd	
44		Oosterbaan, Jan Mennes	3-2-1855	Nijkerk, nummer 34	Schipper		gehuwd, 1 j	
50		Dijkstra, Anne Hotses	31-7-1855	Ferwerd, nummer 231	Huisverwer		gehuwd	
51		Schaaf (van der), Tjipke4-9-1855	Ferwerd, nummer 336	Arbeider		gehuwd, 1 j	
		Annes
55		Klinkert, Jan Hendirks	24-12-1855	Hallum, nummer 285	Arbeider		gehuwd	
59		Hoogland, Jan Johannes	27-5-1855	Ferwerd, nummer 316	Gardenier		gehuwd, 1 j	
64		Galema, Petrus Dirks	1-4-1855	Hallum, nummer 296	Huisverwer		gehuwd	
16		Beintema, Johannes Jans	3-3-1854	Blija, nummer 42	Arbeider		gehuwd	
18		Leij (van der), Pieter 	24-10-1854	Hallum, 496		Arbeider		gehuwd	
		Murks
23		Fokkema, Menkes Reinders7-5-1854	Ferwerd, nummer 323	Arbeider		gehuwd, 1 m	
26		Brouwers, Jacob Mennes	11-9-1854	Hallum, nummer 417	Arbeider		gehuwd, 2 j	
29		Sytsema, Andries Siedzes14-4-1854	Hallum, nummer 183	Arbeider		gehuwd	
31		Kuiphof, Anne Pieters	4-12-1854	Marrum, nummer 218	Arbeider		gehuwd, 2 j	
33		Bakker, Tjeerd Jeltes	7-2-1854	Hallum, nummer 319	Landbouwer		gehuwd, 2 m	
37		Jong (de), Willem 	25-9-1854	Ferwerd, nummer 61	Arbeider		gehuwd, 1 m	
		Wybrens	
38		Oosterbaan, Dirk Melles	31-7-1854	Hallum, nummer 128	Arbeider		gehuwd	
39		Zijlstra, Jan Everts	30-1-1854	Hallum, nummer 570	Arbeider		gehuwd, 1 j, 1 m	
45		Boonstra, Atze Folkerts	21-8-1854	Blija, nummer 178	Arbeider		gehuwd, 1 j	
49		Groot (de), Ruurd 	27-1-1854	Marrum, nummer 178a	Arbeider		gehuwd	
		Johannes
50		Visser, Einte Johannes	16-2-1854	Hallum, nummer 411	Arbeider		gehuwd, 1 j	
55		Gerners, Jan Hendriks	25-2-1854	Ferwerd, schip		Potshipper		gehuwd, 1 j	
59		Bierma, Jorit Hessels	23-1-1854	Hallum, nummer 319	Landbouwer		gehuwd, 1 j, 3 m	
60		Boer (de), Sake Gosses	14-6-1854	Ferwerd, nummer 315	Arbeider		gehuwd	
61		Wallendal, Jan Atses	20-1-1854	Hogebeintum, nummer 5	Arbeider		gehuwd	
50		Barlage, Sjoerd		21-10-1853	Marrum, nummer 34	Huisverwer		gehuwd, 1 m	
52		Nieuwsma, Hidde Hettes	7-9-1853	Hogebeintum, nummer 40	Arbeider		gehuwd, 1 j		Amerika
56		Visser, Einte Eeltjes	24-12-1853	Marrum, nummer 131	Arbeider		gehuwd, 2 j		Amerika
9		Bosch, Hendrik Sybes	15-8-1852	Ferwerd, nummer 112	Arbeider		gehuwd, 1 m	
11		Cuperus, Alle Jans	29-10-1852	Ferwerd, nummer 79	Arbeider		gehuwd, 1 j en 1 m	
12		Spoelstra, Jan Martens	11-12-1852	Hallum, nummer 242	Arbeider		gehuwd, 1 j en 1 m	Amerika
13a		Rosema, Jan Jans	11-6-1852	Blija, nummer 68	Arbeider		gehuwd, 1 j	
19		Boersma, Reinder Jacobs	20-2-1852	Ferwerd, nummer 293	Landbouwer		gehuwd, 3 j, 3 m	
22		Zandstra, Jacob Jans	2-11-1852	Hallum, nummer 2	Grofsmid		gehuwd, 1 j	
23		Boss, Feike Jelles	28-1-1852	Hallum, nummer 345	Timmerknecht		gehuwd, 1 m	
25		Gelders, Thomas Thijes	18-9-1852	Marrum, nummer 251	Arbeider		gehuwd, 1 j, 1 m	
26		Visbeek, Dirk Wytses	21-8-1852	Ferwerd, nummer 302	Arbeider		gehuwd, 1 j, 1 m	Amerika
27		Kooistra, Wopke Jans	27-5-1852	Hallum, nummer 107	Arbeider		gehuwd, 2 j, 1 m	
28		Westra, Sieds Sjoerds	16-3-1852	Hallum, nummer 405	Arbeider		gehuwd, 2 m	
29b		Leijstra, Yde Pieters	17-6-1852	Blija, nummer 211	Arbeider		gehuwd, 2 j	
37a		Hoekstra, Cornelis Jans	3-7-1852	Blija, nummer 101	Arbeider		gehuwd, 1 j	
40		Meer van der, Dirk 	3-6-1852	Hallum, nummer 232	Koopman			gehuwd, 1 m	
		Pieters
41		Dijkstra, Pier Symens 	3-7-1852	Wanswerd, nummer 112	Arbeider		gehuwd, 1 m	
48		Meekma Klaas Sjoerds 	23-12-1852	Ferwerd, nummer 330	Landbouwer		gehuwd, 1 j, 1 m	
50		Jansma, Lieuwe Derks	6-5-1852,	Hogebeintum, nummer 18a	Landbouwer		gehuwd, 2 m	
50b		Wagenaar, Jan Sjoerds	22-12-1852	Hallum, nummer 480	Arbeider		gehuwd, 1 m		Finkum
51		Koning, Gerrit Wops	14-6-1852	Nijkerk, nummer 3	Landbouwer		gehuwd, 1 j, 2 m	Amerika
56		Visbeek, Jan Klazes	24-10-1852	Marrum, schip		Schipper		gehuwd, 1 j	
7		Regnerus, Reinder Baukes1-1-1851	Nijkerk, nummer 21	Arbeider		gehuwd, 1 j	
10		Gros, Hans Martens	23-5-1851	Marrum, nummer 216	Arbeider		gehuwd, 1 m	
12		Kooistra, Sytze Willems	5-6-1851	Ferwerd, nummer 196	Arbeider		gehuwd, 1 meisje	
14		Kingma, Paulus Jans	19-1-1851	Ferwerd, nummer 350	Arbeider		gehuwd	
17		Snoek, Jan Romkes	27-10-1851	Nijkerk, nummer 51	Arbeider		gehuwd, 1 j, 1 m	Amerika
19		Roo (de), Jan Benderts	27-4-1851	Blija, nummer 106	Arbeider		gehuwd, 1 j, 1 m	
20		Miedema, Harmen Mennes	16-2-1851	Hogebeintum nummer 33	Arbeider		gehuwd, 1 m	
22		Boer (de), Pieter Dirks	1-8-1851	Marrum, nummer 104	Schipper		gehuwd, 1 m	
23		Tysma, Sake Rientses	1-8-1851	Wanswerd, nummer 37	Arbeider		gehuwd, 1 j, 1 m	
26		Fennema, Jan Cornelis	31-7-1851	Ferwerd, nummer 107	Arbeider		gehuwd	
27		Link, Harmen Gerrits	29-5-1851	Marrum, nummer 159	Landbouwer		gehuwd, 2 m	
28		Hoekstra, Pieter Sybes	26-3-1851	Marrum, nummer 202	Arbeider		gehuwd, 1 m		Amerika
29		Kok, Johannes Pieters	13-12-1851	Marrum, nummer 202	Arbeider		gehuwd, 1 m	
30		Lamringh, Klaas Gerben	28-4-1851	Ferwerd, nummer 45	Arbeider		gehuwd, 3 j	
32		Talsma, Wybren Jenzes	16-3-1851	Wanswerd, nummer 12	Koopman			weduwnaar	
33		Wallendal, Jakob Atzes	3-5-1851	Ferwerd, nummer 195	Arbeider		gehuwd, 2 j	
35		Wierstra, Jelke Gerbens	8-6-1851	Marrum, nummer 225	Arbeider		gehuwd	
39b		Visser, Hylke Sjoerds	6-4-1851	Wanswerd, nummer 55 	Landbouwer		gehuwd			Amerika
44		Hiemstra, Jan Jelles	5-7-1851	Wanswerd, nummer 112	Koemelker		weduwnaar, 1 j, 1 m	
52		Vries (de), Sytse Wybes	27-6-1851	Marrum, nummer 33	Herbergier		gehuwd, 1 j, 2 m	
58		Stroosma, Jan Jans	3-11-1851	Marrum, nummer 207	Koopman			gehuwd, 2 j	
61		Werkstra, Aant Joukes	11-3-1851	Hallum, nummer 177	Bakkersknecht		gehuwd, 1 m	
63		Slager, Thomas Gerks	3-9-1851	Blija, nummer 68	Arbeider		gehuwd	
69		Kok, Sjoerd Jans	3-5-1851	Ferwerd, nummer 40	Arbeider		gehuwd, 1 j	
80		Roorda, Gerrit Sybrens	14-10-1851	Hallum, nummer 398	Arbeider		gehuwd, 1 j, 1 m	
81a3		Ferwerda, Alle Hendriks	30-6-1851	Wanswerd, nummer 88	Arbeider		gehuwd, 1 m	
13		Dijk (van), Jan		28-11-1850	Blija, nummer 10	Schoenmaker		gehuwd, 1 j, 1 m	
14a		Heidema, Meint Hendriks	18-1-1850	Wanswerd, nummer 37	Arbeider		gehuwd, 1 j, 2 m	
15		Kok, Johannes Jurjens	29-12-1850	Marrum, nummer 236	Arbeider		gehuwd, 2 m	
15		Wielinga, Ruurd Reinders25-5-1850	Marrum, nummer 96	Arbeider		gehuwd, 1 m	
17a3		Knol, Michiel		15-7-1850	Wanswerd, nummer 51	Molenaarsknecht		gehuwd, 1 j, 2 m	O. Nijkerk
19		Mellema, Jurjen Sybes	15-9-1850	Marrum, nummer 3	Timmerman		gehuwd, 1 j, 2 m	
20 		Hulder, Jacob Theunis	2-12-1850	Wanswerd, nummer 106	Arbeider		gehuwd, 1 j, 1 m	
23		Talsma, Jan Dirks	28-1-1850	Lichtaard, nummer 13	Landbouwer		gehuwd, 1 j, 1 m	
24		Zwart, Gerrit Sytses	15-1-1850	Ferwerd, nummer 374	Arbeider		gehuwd	
26		Vries (de), Meint 	30-6-1850	Hallum, nummer 92	Arbeider		gehuwd, 2 j	
		Hendriks
28		Gros, Jacob Johannes	15-4-1850	Hallum, 435		Arbeider		gehuwd, 1 m	
30		Elzinga, Wate Jans 	21-1-1850	Hallum, nummer 224	Schoenmaker		gehuwd, 1 j	
33		Fokkema, Dirk Douwes	27-1-1850	Hallum, schip		Schipper		gehuwd, 2 j, 1 m	
35		Holwerda, Harmen Klazes	11-5-1850	Marrum, nummer 69	Arbeider		gehuwd, 1 j, 1 m	
40		Engbrenghof, Andries 	5-2-1850	Hallum, nummer 387	Arbeider		gehuwd, 1 j	
		Hessels
45		Brolsma, Gerrit Jans	8-5-1850	Hallum, nummer 352	Arbeider		gehuwd, 1 j, 1 m	Hijum
46		Steegstra, Oene Andries	15-9-1850	Marrum, nummer 253	Arbeider		gehuwd, 1 j, 1 m	
47		Ypey, Anne Klazes	15-6-1850	Hallum, nummer 468	Landbouwer		gehuwd, 1 j, 1 m	
48		Leest (van der), Douwe 	8-12-1850	Hallum, nummer 396	Arbeider		gehuwd, 1 j, 1 m	
		Gerrits
51		Schaaf (van der), Gerben7-9-1850	Blija, nummer 152	Arbeider		gehuwd, 1 m	
		Tjalles	
52		Boersma, Jacob Everts	10-9-1850	Blija, nummer 30	Arbeider		gehuwd, 1 m	
54	 	Wiersma, Kornelis	14-5-1850	Hallum, nummer 444	Arbeider		gehuwd, 2 j, 1 m	
57		Vries (de), Meindert 	18-2-1850	Hallum, nummer 189 	Arbeider		gehuwd, 1 j, 1 m	N.-Amerika
		Hendriks
58		Swart, Pieter		2-4-1850	Hallum, nummer 57	Arbeider		gehuwd, 2 m	
60		Weit (van der), Abe  	28-10-1850	Ferwerd, nummer 135	Grofsmid		gehuwd, 2 j, 1 m	
		Wytses
61		Veltman, Pieter Gerbens	14-7-1850	Blija, nummer 71	Schipper		gehuwd, 2 j, 1 m	
63		Broersma, Freerk Jans	28-2-1850	Ferwerd, nummer 276	Koopman			gehuwd, 1 m	
65		Boer (de), Pieter Goffes22-6-1850	Hallum, nummer 253	Arbeider		gehuwd, 2 m	
67		Ter Wal, Pieter Taekes	3-7-1850	Hallum, nummer 87	Arbeider		gehuwd	
69		Ebbens, Harmen Nannes	29-4-1850	Hallum, nummer 337	Arbeider		gehuwd, 3 m	
10		Roorda, Pieter Sybrens	4-7-1849	Hallum, nummer 218	Arbeider		gehuwd, 3 m	
12		Fennema, Jan Tietes	31-7-1849	Hallum, nummer 345	Arbeider		gehuwd, 1 j, 1 m
16		Vries (de), Gerrit Ypes	24-3-1849	Ferwerd, nummer 305	Arbeider		gehuwd, 2 j, 1 m	
16b		Waltje, Pieter		1-11-1849	Ferwerd, nummer 18	Schoenmaker		gehuwd	
17		Lune (van de), Bronne	5-4-1849	Hallum, nummer 192	Arbeider		gehuwd, 1 j, 1 m
25		Beintema, Gerrit Jans	10-12-1849	Blija, nummer 121	Arbeider		gehuwd, 1 j, 1 m	
30		Roo (de), Geert Benderts30-5-1849	Blija, nummer 190	Koopman			gehuwd, 1 j, 2 m	Amerika
33		Roeda, Jauke Klazes	11-7-1849	Ferwerd, nummer 142	Gardenier		weduwnaar, 1 j
35 		Tiemstra, Pieter Teijes	23-8-1849	Ferwerd, nummer 112	Huisverwer		gehuwd, 1 j, 1 m	
39		Olivier, Dirk Johannes	7-6-1849	Marrum, nummer 241	Landbouwer		gehuwd, 2 j, 2 m	
43		Hoekstra, Sjouke 	27-2-1849	Marrum, nummer 259	Arbeider		gehuwd, 1 m
		IJsbrands
48		Halbersma, Gerrit 	27-12-1849	Blija, nummer 241	Arbeider		gehuwd, 1 j, 1 m	Overleden
		Sjoerds
53		Steen, Johannes Gerrits	11-9-1849	Marrum, nummer 26	Arbeider		gehuwd	
54		Reitsma, Anne Gerbens	9-8-1849	Nijkerk, nummer 4	Arbeider		weduwnaar, 1 m	
64		Folkertsma, Johannes 	5-4-1849	Ferwerd, nummer 138	Arbeider		gehuwd, 1 j		Amerika
		Heddes
65		Hofman, Rentje Reinders	26-12-1849	Hallum, nummer 433	Arbeider		gehuwd, 1 m		Vr. Parochie
67b		Bontekoe, Taeke Eintes	14-10-1849	Blija, nummer 64	Arbeider		gehuwd	
69		Walle (de), Thijs Douwes4-5-1849	Genum, nummer 12	Arbeider		gehuwd	
6		Wouda, Lieuwe Pieters	5-3-1848	Genum, nummer 10	Arbeider		gehuwd, 1 j, 1 m	
11		Bloemsma, Bertus Pieters25-5-1848	Hallum, nummer 48	Timmerknecht		gehuwd, 1 j, 2 m	
13		Hoekstra, Arjen Reinders19-1-1848	Genum, nummer 3a	Bakker			gehuwd, 2 j	
16		Hofman, Mient Fokkes	10-2-1848	Hallum, nummer 24	Baardscheerder		gehuwd, 1 j, 2 m	
23 		Steinvoorn, Roelof 	28-11-1848	Lichtaard, nummer 12	Huisverwer		gehuwd, 1 j	
		Pieters
27		Kuiphof, Klaas Dirks 	6-10-1848	Nijkerk, nummer 22	Gardenier		gehuwd, 2 j	
31		Wijbenga, Wytze Mennes	28-9-1848	Marrum, nummer 252	Gardenier		gehuwd, 1 j		Amerika
36		Haan (de), Frans Jans	25-4-1848	Ferwerd, nummer 55	Arbeider		gehuwd, 1 j, 1 m	
37		Boes, Eeltje Andries	19-12-1848	Ferwerd, nummer 332	Arbeider		gehuwd, 2 j, 1 m	
37 		Fennema, Hendrik 	11-8-1848	Ferwerd, nummer 254	Arbeider		gehuwd	
		Cornelis
39		Tool, Auke Willems	18-11-1848	Hallum, nummer 582	Klaarmaker		gehuwd, 2 j	
42		Wilde (de), Jouke Sierds2-8-1848	Hallum, nummer 25	Herbergier		gehuwd, 1 j, 1 m
49		Hofman, Sytze Gelts	28-10-1848	Hallum, nummer 118	Arbeider		gehuwd, 1 j, 2 m	
50		Wielinga, Tjalling 	1-10-1848 	Blija, nummer 93	Wagenmaker		gehuwd, 2 j, 1 m	
		Klazes
11		Hellinga, Pieter Pieters25-12-1847	Wanswerd, nummer 39	Landbouwer		gehuwd, 1 j	
12		Dijk (van), Wopke Baukes17-6-1847	Ferwerd, nummer 100	Arbeider		gehuwd, 2 j, 2 m
15		Zoodsma, Pieter Gerrits	29-9-1847	Hogebeintum, nummer 12a	Arbeider		gehuwd, 1 j, 1 m	Amerika
19		Dekker, Hendrik Ales	13-9-1847	Hallum, nummer 522	Arbeider		gehuwd, 2 j, 3 m	
26 		Timmermans, Bauke Jans	6-1-1847	Wanswerd, nummer 113	Timmerman		gehuwd, 4 j	
31		Schaafsma, Anne Sjoerds	21-6-1847	Ferwerd, nummer 167	Arbeider		gehuwd, 1 j, 2 m	
39 		Kooi (van der), Douwe 	13-5-1847	Nijkerk, nummer 14	Koopman			gehuwd, 2 j		Huizum
		Eintes
45		Roos (de), Jacob 	9-1-1847	Wanswerd, nummer 61	Schipper		gehuwd, 2 j, 1 m	
		Folkerts
51		Jansma, Meindert Jelles	6-2-1847	Ferwerd, nummer 249	Arbeider		gehuwd, 1 j, 1 m	
56		Hoogland, Klaas Pieters	11-7-1847	Ferwerd, nummer 338	Koopman			gehuwd, 2 j, 1 m	
12		Kuiphof, Pieter Thijssen11-1-1846	Marrum, nummer 121	Arbeider		gehuwd, 2 j, 1 m	
14		Vries (de), Lieuwe 	20-3-1846	Hallum, nummer 278	Landbouwer		gehuwd, 2 j, 2 m	
		Meinderts	
20		Dreijer, Tjisse Pieters	13-4-1846	Blija, nummer 108	Arbeider		gehuwd, 1 j, 1 m	
21		Ram, Hendrik Johannes	27-2-1846	Ferwerd, nummer 147	Timmerman		gehuwd, 1 j, 1 m	
29		Postma, Sake Sipkes	20-1-1846	Blija, nummer 61	Arbeider		gehuwd	
31		Heide (van der), Albert 14-7-1846	Ferwerd, nummer 147	Arbeider		gehuwd, 2 m	
		Baukes
49		Wiersma, Jitse Pieters	9-4-1846	Hallum, nummer 259	Arbeider		gehuwd, 2 j, 2 m	
50		Wal (van der), willem 	30-8-1846	Ferwerd, nummer 346	Arbeider		gehuwd, 1 j	
		Jans
51		Postmus, Hilbrand 	5-8-1846	Ferwerd, nummer 85	Arbeider		gehuwd, 1 meisje	
		Sjoukes

Deze rol inhoudende tweehonderdendertien lotelingen welke in de 
termen vallen om voor de werkelijke dienst bij de schutterij te kunnen worden opgeroepen 
en gesloten op heden den 10e augustus 1880, door ons leden der commissie 
tot de loting, ingevolge art. 14 der wet daartoe benoemd.

Alhier worden aangebragt de in deze gemeente sedert het opmaken 
der rol van het vorige jaar ingekomen reeds tot de reserven behoorende schutters
Na de loting 	Boonstra, Lucas Gerrits	19-9-1850	Hogebeintum nummer 
3	Arbeider		gehuwd			Was vroeger schutter in de gemeente 
ingekomen															Opsterland. Bijz. rol 1875, no. 32. 
																Tot de reserve overgegaan in 1880
	
Na de loting 	Hornstra, Steven Klazes	5-1-1849	Hallum, nummer 527	
Arbeider		gehuwd			Was vroeger schutter in de gemeente 
ingekomen															Ferwerderadeel. Bijz. rol 1874, no. 
																32, Bijz. rol 1876, no. 13. Tot de 
																reserve overgegaan in 1877Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.