Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Naamlijst van de deelnemers aan een schaatswedstrijd op 29 December 1840 te Dokkum.

Hardrijderij op schaatsen om een extra fraai gouden zak–horologie met dito sleutel, of dertien gouden Willems, ter keuze van den winner tot prijs; en eenen zwaren zilveren zak–tabaksdoos of drie gouden Willems, ter keuze van den winner tot premie; te Dockum op dingsdag den 29 december 1840.

No., Namen en Woonplaatsen, Ouderdom. :
1. Pieter Fokkes Spoor, Bergum, 35 jaren.
2. Johannes Jans Gorter, Grouw, 21 “
3. Jan Beerda, Dockum, 23 “
4. Siemen Hendriks van Huisen, Roodkerk, 23 “
5. Kornelis W. Sikma, Oudkerk, 25 “
6. Jan Annes Annema, Damwoude, 18 “
7. Jacob Lieuwes Minnema, Akkerwoude, 22 “
8. Jan Martens van der Vaart, Kolderwolde, 21 “
9. Jan Annes Knossen, Hommerts, 21 “
10. Johannes D. v.d. Werff, Veenwoudsterwal, 26 “
11. Martinus Noordenbos, Hallum, 26 “
12. Jan Jientjes Terpstra, Janum, 38 “
13. Klaas Gersh. Althuisius, Oosterzee, 30 “
14. Johannes Wijbes Scheffer, Roodkerk, 22 “
15. T. H. Visser, Dockum, 21 “
16. Melle H. Kastelein, Tietjerk, 21 “
17. Thomas Jacobs Lawerman, Driesum, 23 “
18. L.J. van der Meer, Jelsum, 30 “
19. Ybele Geerts v.d. Veen, Hardegarijp, 22 “
20. Rinze Reidsma, Hardegarijp, 27 “
21. P.D. Talsma, Oudkerk, 22 “
22. Siemon Ages van der Zee, Wartena, 27 “
23. Johannes J. van der Kooi, Leeuwarden, 32 “
24. Dirk Jans van der Wal, Workum, 28 “
25. Gerke Pieters Oberman, Janum, 23 “
26. Lieuwe J. Smeding, Paesens, 21 “
27. Romke R. Minnema, Oudkerk, 22 “
28. R.K. de Jong, Heeg, 21 “
29. Johannes Jelkes Boersma, Grouw, 21 “
30. Meint Jacobs Bottema, Kollumerzwaag, 33 “
31. Jelle F. van Dijk, Oudkerk, 22 “
32. Geert Douwes Hagenaar, Anjum, 37 “
33. Jacob Pieters Grouwstra, Poppingawier, 28 “
34. Alle P. van der Veen, Leeuwarden, 36 “
35. Douwe W. Paesens, Nes, 25 “
36. Jacob J. Bottema, Oudkerk, 27 “
37. Willem Sijtzes Ros, Valom, 28 “
38. Jan G. Scheepvaart, Akkrum, 37 jaren.
39. Sikke Jans, Valom, 23 “
40. Elle A. Ruisch, Damwoude 28 “
41. Dirk W. Lubbers, Nieuwe-Zijlen 26 “
42. Freerk A. van der Velde, Lekkum, 29 “
43. Wiltje K. de Vos, Oudkerk, 25 “
44. Sjoerd F. Jansma, Bergum, 24 “
45. Fedde K. Woudstra, Lemmer, 33 “
46. Jan Johannes Dijkstra, Oostrum, 18 “
47. Sjoerd Koopmans,Vrouwen Parochie, 25 “
48. Hendrikus Bleeker, Dockum, 23 "
49. Bokke Sijtzes van der Werff, Birdaard, 27 “
50. Jacob Dirks Talsma, Oudkerk (PRIJS) 21 “
51. Jan Jongsma, Rinsumageest, 23 “
52. Dirk Steeringa, Rinsumageest, 24 “
53. Taeke van der Wal, Huizum, 20 “
54. Jacob Edzes v.d. Werff, Sijbrandahuis , 26 “
55. Dirk H. Veenstra, Veenwouden, 24 “
56. Siemon Pieters v.d. Meer, Roodkerk, 26 “
57. T.H. Boorsma, Warga, 21 “
58. Gerben Tjepkes Boersma, Ee, 23 “
59. Jan H. Veenstra, Tietjerk, 34 “
60. Kornelis D. v.d. Werff, Veenwoudsterwal, 26 “
61. Sake H. Appolius, Terhorne, 26 “
62. Dirk J. de Vries, Rinsumageest, 26 “
63. Thijs J. Braaksma, Akkerwoude, 31 “
64. Johannes de Jong, Damwoude, (PREMIE) 24 “
65. Sipke Douwes Visser, Grouw, 32 “
66. Keimpe Klases Sikkema, Damwoude, 25 “
67. Gjelt M. de Jong, Damwoude, 18 “
68. Reinder H. Veening, Leeuwarden, 21 “
69. Minne U. Holwerda, Raard, 24 “
70. Harmen Roelofs Knobbe, Kolderwolde, 37 “
71. Berend Andries Wedsinga, Veenwouden, 28 “
72. Rintje T. Annema, Akkerwoude, 22 “
73. Sjoerd Tjerk Spijkstra, Wartena, 27 “
74. Sjoerd H. Appollius, Terhorne, 22 “

Ter Boekdrukkerij van D. MEINDERSMA, Wz, te Dockum, 1840


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.