Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Rijtuigenbezitters Oostdongeradeel 1797

H. Zijlstra


Toen bleek dat er een uitgebreid overzicht bestond van de rijtuigenbezitters in Westdongeradeel (zie ook De Sneuper 49 en 50) heb ik Reinder Tolsma gevraagd of er ook dergelijke overzichten bestonden van Oostdongeradeel. Het feit dat mijn voorvader Geert Jochums Zijlstra in Niawier voerman was (waarschijnlijk vanaf 1805) prikkelde mijn nieuwsgierigheid nog eens extra.
Het goede nieuws was dat er inderdaad overzichten waren, doch helaas alleen van 1797 en 1798 (zie BRF 2339,2340). Dit was te vroeg om gegevens van mijn voorvader te vinden, maar nog steeds interessant genoeg om met mede-genealogen te delen.
Hieronder volgen de namen van de rijtuigbezitters. Verdere details (betaalde belasting, bijzonderheden) kunnen worden ingezien op het Streekarchivariaat te Dokkum of (voor leden) worden opgevraagd via email.

Staat der Plasier Rijd en vaartuigen 1 Maij 1797 ingegaan van’t District van Oostdongeradeel. Ontvangen bij de Secretaris H T Ament als aangestelde collecteur der 56e Penn. beginnende met den dorpe

Anjum

Jacob Douwes		open wagen met 2 peerden
Jelle Liemes		dito
Rindert Clases		dito
Geert Idses		dito
Cornelis Willems	dito
Jan Lieuwes wed.	dito
Engbert Lieuwes		dito
Willem Lieuwes		dito met 1 peerd
Lieuwe Idses		chais 
Tjerk Freerks		dito
Hendrik Hendriks	dito 
Teeke Tjerks		dito 
Bindert Teekes		dito 
Fokke Jacobs kinders	dito 
Cornelis Reitses	dito 
Claas Abes		chais met 1 peerd
Jan IJsbrands		dito
Hendrik Sijbes		dito
Uilke Douwes		dito
Pieter Arjens		dito
Harmen Freerks		dito
Jilles Jacobs		dito
Reitse Uilkes		dito
Eelke Holwerda		dito
D(omin)us. G. van Cleffens	dito
Claas Eelses		dito
Bote Sijbes		dito
Cornelis Idses		dito
Ids van Eisinga		open wagen met 2 peerden 

Engwierum

Thomas Doedes		dito
Claas Minnes		dito
Melle Roelofs		dito
Johannes Willems wed.	dito
Commis Siccama		dito
Geert Jans		dito
Douwe Clases wed.	dito
J N Talma		digte wagen
Gerrit Heins		open wagen
Fokke Jans kinders	dito
Tjalling Minses		dito
Pope Dirks		dito
Jan Jochums		open wagen met 1 peerd
Minne Pytters		dito
Auke Teekes		dito
Jan Clases wed.		dito
Bote Tjeerds		dito
A J Sjaarda		dito
Claas Rinderts		dito
Jan Minnes		dito

Ee

Pytter Jans		open wagen met 2 peerden
Sake Pijtters		dito
Ids Uilkes wed.		dito
Tjibbe Geerts		dito
Eelke Wiggers		dito
Douwe Alberts		dito
C Beilanus		chais met 1 peerd
Sijbe Jans		open wagen
Minne Jans		dito
Ype Ruurds		dito
Cornelis Folkerts	dito
Claas Lolkes		dito
Johannes Douwes		dito
Sjoerd Jelles		dito
Pijtter Martens wed.	dito
Freerk Reinders wed.	dito
Freerk Harmens		chais 
Minne Rienks wed.	dito
Sijds Sijbrens		open wagen

Jouswier

Gerke Ruurds		chais met 1 peerd

Oostrum

Aarnt Jans		open wagen met 2 peerden
Douwe Sijbrens		dito
Pijtter Oetses		dito
Minne Harmens		dito met 1 peerd
Floris Jurjens		dito
Gerrit Paulus		chais 
Sjoerd Douwes		dito
Claas Sijbrens		dito
Bote Pijtters		dito
Gerrit Gatses		dito

Aalsum

Rein Minnema		overdekte wagen met 2 peerden
Frans Martens		open wagen
Lieuwe Pijtters		dito
Willem Gerrits		dito
Tjalling Lijkles	dito
Pijtter Helder		chais met 1 peerd
Pieter Lieuwes senior	dito
Pieter Lieuwes junior	dito

Wetsens

Jacob Jacobs		open wagen met 1 peerd
Jan Jans wed.		dito
Eeltje Sijgers		chais met 1 peerd
Sipke Pijtters		dito
Jan Ritskes		dito

Niawier

Sjoerd Freerks		open wagen met 2 peerden
Fetse Jacobs wed.	dito
Douwe Egles		chais met 1 peerd
Claas Pijtters		dito
Jan Jeltes		dito
Ouwe Sijdses		dito
Former Jans		dito
Lolke Houkes		dito

Nijkerk

Sijmen Jous		chais met 2 peerden
Jan Jacobs		dito
Geert Johannes		open wagen
Jacob Bakker		dito
Roelof Arjens		dito
Claas Jans		dito
Douwe Wierds		dito
Jacob Sijbes		dito
Dirk Dirks		dito
E Rijpma		dito
Folkert Wierds		chais met 1 peerd
Nammen Willems		open wagen met 1 peerd
Pijtter Posthumus	chais 
Dus B. Russing		dito
Pijtter Aukes		dito
Cornelis Jans		dito
Pijtter Jans		dito

Paesens

Dirk Willems		open wagen met 2 peerden
Sijtse Jelles		chais met 1 peerd
Dus T C K Beilanus	dito
Claas Groen		dito
Jan P Visser		dito

Lioessens

G Sinia			open wagen met 2 peerden
Teede Alberts		dito
Ype Lieuwes		dito met 1 peerd
Albert Sjolles		chais 
Riemer Roelofs		dito
Sijds Sipkes wed.	dito
Dirk Minses		dito
Harmen Minnes		dito
Sijbe Cornelis		dito
Douwe Cornelis		dito
Jacob Jacobs		dito

Morra

Ype Jelles		open wagen met 2 peerden
Pijtter Nannes		dito
Folkert Botma		dito
Willem Minnes		dito
Rinse Sinia		dito
Jacob Sjolles		dito
Jacob Dirks		dito
Folkert Lieuwes		chais met 1 peerd
Doeke Wijbrens		dito
Claas Tjallings		dito
E G Kingma		dito
Sijmen Jilles		dito
Douwe Hessels		dito
C F Botma		dito

Metslawier

P A Bergsma		digte wagen met 2 peerden
			Jagt over de 32 voet
J C Bergsma		open wagen met 2 peerden
Dr J Witteveen		digte wagen
Dirk Jacobs		open wagen
Egle Sakes		dito
E J Dijkstra		dito
Jan Sijbrens		chais met 1 peerd
Secretaris H T Ament	dito
Willem Jochums		dito
Willem Bartels		dito


Accordeert voor soo verre geextraheert in kennis van mij mederegter en secretaris Marten Jans, H.T. Ament


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.