Terug naar De Sneuper


Sneuper no.81,
december 2006,
PaginaTitelAuteur
198 Kwartierstaat Yke Hiemstra P. de Graaf
202 Kwartierstaat Lammert N. Osinga, deel 2 E. Smits
209 Klaveriana (Alle Fransen Klaver)T. van Wijk
213 Was vroeger alles beter?(Hans Botes)P. de Haan
214 Molen aan de Woudvaart (Annema) W. Banga
221 Register openbare gebouwen, 1881-1905 E. Smits
228 Stoeijereijen van de schoenmakersvrouw (Hijlkje Baukes te Holwerd) P. de Haan
232 Oude maten en gewichten: rinkelmantie H. Zijlstra
234 Merkwaardige grafstenen (Bentheim) J. de Jager
236 Verkoping zathe en landen te Nes in 1897 (Hartmans) A. Dijkstra
241 De oude Borwerda syl P. Soepboer
246 Problemen met schoolmeesters, deel 1 (Gerrit Klazes Holwerda te Foudgum) R. Tolsma
208 De Liudgerglêzen yn ‘e RK-tsjerke, Dokkum Kl. Sierksma
251 Een naam is een naam, deel 5 E. Smits
254 Verschenen: Jeugdherinneringen WO II (Bareld Brandsma, Kollumerzwaag) H. Aartsma
Sneuper no.80,
september 2006,
PaginaTitelAuteur
133 Pake Swei F. Smids
140 Kwartierstaat Lammert N. Osinga, deel 1 E. Smits
147 Jacob Jans, alias De Oostindiër D. Douma
150 Adellijke geslachten, Mockema, deel 3 S. Wierstra
156 Grietje stal wat linnen en Klaaske kocht het op P. de Haan
160 Twee onbekende orgelmakers uit NOF (Groustra en Klimstra) V. Timmer
166 Bouw laatste stelp te Ee in 1934 D.A. Zwart
170 Aanstelling van een veldwachter, Ternaard 1889 E. Smits
176 De mystiek van de Waddeneilanden (Bosch, Rottumeroog) H. Zijlstra
180 Wegen en voetpaden in Oostdongeradeel, 3 R. Tolsma
175/179 Pas op, een fietser !! R. Tolsma
178 Uit het Admiraliteitsmuseum G.I.W. Dragt
158 Verschenen: Als dat niet het doel is… L. Meerema
190 Een naam is een naam, deel 4 E. Smits
Sneuper no.79,
juni 2006,
PaginaTitelAuteur
69 Genealogie Katsma D. Douma
77 Aan de hand van Catharina Schrader H. Zijlstra
82 Kwartierstaat Antje van der Zee O.F. Vos
86 Hongaarse jongen in Oudeschoot D. Deuzeman
84 Favoriete voorouder: Henderika Heyerman J.Broersma-Haaijer
100 Thomas pelmolenaar en zijn schoonmoeder P. de Haan
102 Adellijke geslachten, Mockema, deel 2 S. Wierstra
96 Eerste uitgevers prentbriefkaarten Dokkum, 3 E. Smits, F.A. zn
109 Kozakken in Ternaard? D.A. Zwart
114 Vincentiusgebouw in de Koningstraat J. van Klaarbergen
116 Hinderwetvergunningen, Dokkum 1875-1920 E. Smits
123 Kuierpaden yn Noardeast Fryslân J. Walda
124 Een oud kerkenpad R. Tolsma
88 Geregistreerde schepen in Westdongeradeel J. Meijer
75 Verschenen: In grazige weiden… H. Aartsma
113 Verschenen: Monografie T.P. Klimstra V. Timmer
Sneuper no.78,
maart 2006,
PaginaTitelAuteur
5 Toch een Fries in de WK finale (Gustavo Oberman, Argentinie)? D. Deuzeman
8 Geert Pieters van Prins, een reactie C. Plantagie
44 Herinneringen aan mijn jeugd, 1900-1935 J. Crans
11 Mijn favoriete voorouder: D. Th. Prins A. vd Wel-Prins
51 De begrafenis van Bregtje Jacobs, 1753 P. de Haan
16 Dienstwoning De Douwematte te Ee S. Visser
24 Adellijke geslachten, Mockema, deel 1 S. Wierstra
32 Eerste uitgevers prentbriefkaarten Dokkum, 2 E. Smits, F.A. zn
37 Bouwbestek schip De Fierman Eduard, 1908 J. Meijer
42 Aandenken aan Liudgers oorsprongsgebied ? K. Sierksma
62 Nageslacht van Jelmer Roelofs en Grytje Wybes M. Jongsma
Sneuper no.77,
december 2005,
PaginaTitelAuteur
184 Stamlijn Hillechien Holthuis J.S. Heeringa
186 Genealogie Van der Hoek E. Smits
192 Genealogie Leistra, Suameer G. Leistra
198 Mijn favoriete voorouder: G.H. Elzinga R.R. vd Ploeg
202 Nooitgedacht 1811, deel 2 F. Duinstra
206 Eerste uitgevers prentbriefkaarten Dokkum, 1 E. Smits, F.A. zn
212 Notariële akte dienstweigeraar, 1816 J.A. Paasman
218 Het kind in zijn omgeving L. Meerema
223 De Amerika-reis van Th. D. Prins in 1922 Th.D. Prins
236 Loggervaarders Paesens-Moddergat, begin 1900 A.K. Visser
214 Monsterrollen 1916 J. Meijer
183 Genealogie Crans A. Crans
235 Foto graf Worp van Peyma in Amerika A. Van der Wel-Prins
239 Foto schoolklas Broeksterwoude 1917 P. Hoeksma
Sneuper no.76,
september 2005,
PaginaTitelAuteur
126Kwartierstaat Theunis Doekes PrinsA. vd Wel-Prins
136Mormonen en de genealogie (eerste mormonen 1861 te Broeksterwoude)R.R. vd Ploeg
140Bartholomeus Cornelis Folker(t)sma (onderwijzer te Wierum) W. Folkersma
120 Genealogie Osinga, deel 2 E. Smits
135Mijn favoriete voorouder: J.J. Schmidt E. Smits
142Wybren Annes de Jong, visser uit Nes (1880-1916)J. Meijer
144De Huguenin-kaarten van Friesland (gemaakt rond 1822) H.J. Versfelt
150De Nooitgedacht 1811, deel 1F. Duinstra
153 Wegen en voetpaden in Oostdongeradeel, dl 2 R. Tolsma
175Afbraak Aalsumerpoort Dokkum in 1827R. Tolsma
165Het mooiste huis van Dokkum?D.A. Zwart
162Eelse Visser en de Mobilisatie 1914-1918 A.K. Visser
164Aanvulling kwartierstaat Th.D. Prins A. vd Wel-Prins
172Boekbespreking “Ie sa’t it wie”D.A. Zwart
173Werkgroep “Kustvisserij” in oprichting G. de Weger
174Sybrigje Harings bedankte voor lidmaatschap NH kerk (1799) A. vd Wel-Prins
Sneuper no.75,
juni 2005,
PaginaTitelAuteur
60 Kwartierstaat Nienke Zwart, deel 2 N. Zwart
76Jan Rienks van der Ley, soldaat NapoleonJ.A. Paasman
97 Reactie familienaam: Pettertilla J. de Jong
66 Genealogie Osinga, deel 1 E. Smits
80 Mijn favoriete voorouder: Hemke G Elzinga (1865-1950) R.R. van der Ploeg
71 Kwartierstaat Johannes Blom (1887-1972) E.A. Meindersma
86 De laatste reis van de Jeune Henri (vergaan 1841 bij Ameland) K. Leen
89Wierum in de Franse Tijd, dl. 4F. Duinstra
102 Wegen en voetpaden in Oostdongeradeel R. Tolsma
108 Een naam is een naam (vreemde namen in Dokkum 1860-1870) E. Smits
92 Kooikers rond Anjumer Kolken (Anjum, Ee, Engwierum, Morra) in 1722 G. Mast
94Grietman Petrus Adrianus Bergsma (1743-1824) at graag eenden KolkhuisterkooiG. Mast
111 Bespreking boeken Concours Hippique Dokkum en 100 jaar Volksvermaken Ternaard H. Aartsma
Sneuper no.74,
maart 2005,
PaginaTitelAuteur
6 Kwartierstaat Nienke Zwart N. Zwart
16Personen in Franse dienst 1810-1813, dl. 3J.A. Paasman
23 Herkomst familienaam: Pettertille R.R. vd Ploeg
30 Wie zijn deze man en vrouw? Woltring-Flierl J.B.J. Wüst
13 Mijn favoriete voorouder: Ds HJ Schregardus G. de Weger
32 Toevalsvondsten: namen Noordoost Friezen A. Musquetier
34 Geert Jogchums Zijlstra legt verklaring af in 1814 H. Zijlstra
27Wierum in de Franse Tijd, dl. 3F. Duinstra
36 Besmettelijke ziekte in Nes, 1816 R. Tolsma
41 Op pad met een schoolopziener omstreeks 1842 D.R. Wildeboer
46 Doopsgezinden van Ouwesyl J. Roosma
52Verkiezingen in Oostdongeradeel 1931 O. Viersen
54 Bonifatius en Dokkum G.M.B. Delahaye
Sneuper no.73,
december 2004,
PaginaTitelAuteur
161Mijn favoriete voorouder: Grietje G. WierstraJ. van Klaarbergen
162Wierstra in WestdongeradeelS. Wierstra
164Wierstra in KollumerlandS. Wierstra
166Feike van der Ploeg, o.a. doopsgezind predikant te Dokkum 2J.A. Paasman
170Trouwen zonder geboortebewijsTj. De Jong
172'Mosterd' Maaike de Vries, te NesG. de Jong
174Personen in Franse dienst 1810-1813, dl. 2J.A. Paasman
185Wierum in de Franse Tijd, dl. 2F. Duinstra
188Er rollen twee guldens uit de brief (brief Pieter Tamsma, 1843)H. Wiersma
194Om het ware woord (Nicolaas Westendorp Boerma, Blija)D. Jansen
196Recensie proefschrift De opleiding tot chr. onderwijzerL. Meerema
201Doopsgezinden van ZwaagwesteindeJ. Roosma
205Hongaarse meisjes in Noordoost Friesland rond 1920H. Zijlstra
Sneuper no.72,
september 2004,
PaginaTitelAuteur
109Wierstra in OostdongeradeelS. Wierstra
117Dokkumers op SchiermonnikoogK. Stada
120Personen in Franse dienst 1810-1813, dl. 1J.A. Paasman
127Mijn favoriete voorouder: Pieter JansP. de Haan
133Molen De Hoop te Holwerd, deel 2R. Tolsma
142Wierum in de Franse Tijd, dl. 1F. Duinstra
145Slachterij Feenstra, deel 2H. Aartsma
151Doopsgezinden van TernaardJ. Roosma
154Afbraak Kweekschool DokkumD.A. Zwart
Sneuper no.71,
juni 2004,
PaginaTitelAuteur
55Luisterende en schrijvende leden gezochtN. Speelman
58Wiersma in FerwerderadeelS. Wierstra
66Parenteel van Daniel Sytzes (Sijtsma)F. Sijtsma
75Kwartierstaat Aafke SmitsKl. J. Bekkema
81Slachterij Feenstra, deel 1H. Aartsma
86Molen De Hoop te Holwerd, deel 1R. Tolsma
94Doopsgezinden van HolwerdJ. Roosma
98Verhaal van een baksteenD.A. Zwart
101Recensie boek NH-kerk te NiawierH. Aartsma
102Stichting Fotografie Willem KammingaJ. Dekker
Sneuper no.70,
maart 2004,
PaginaTitelAuteur
3Mijn achternaam HaaijerH. Broersma-Haaijer
3Molen te Lioessens, een vondstR. Tolsma
4Leij, onze familie uit Veenwouden, deel 2 D. Leij
12Wierstra in Friesland bij de invoering van de BS 1811/1812S. Wierstra
18Genealogie en internetF. Sijtsma
19Internet leidt snel nar Bibiana RohlingR. Keijzer
22Mijn favoriete voorouder: Johan CornelisR. Tolsma
27Foppe Epkes als krijgsheld in 1787J. Sijtsma
34Het doodskistenfonds te NesG. de Jong
37Oude Chr. Kweekschool aan de HantumerwegD.A. Zwart
42De vrijmetselarij te DokkumL. Meerema
47Nogmaals de diefachtige weesmeisjes te Dokkum, 1819D.R. Wildeboer
50Propijn en afkoopP. de Haan
Sneuper no.69,
december 2003,
PaginaTitelAuteur
161Vrouwelijke stamreeks Johanna Heeringa J.S. Heeringa
162Leij, onze familie uit Veenwouden D. Leij
172Genealogie Marten Jacobs Elsenga M. Elsenga
187Molen in de Holwerder Mieden P. de Haan
196Brief Doopsgezinden te Dokkum, 1787 H. Zijlstra
198Skiednis eigen doarp: pastorijepleats Niawier J. Walda
201Een Amelander brief (1795 door Drewes Kempes vd Laag) J.A. Paasman
206Resinsje boek 100 jier Fryske Krite H. Aartsma
Sneuper no.68,
september 2003,
PaginaTitelAuteur
112Kwartierstaat Taeke KlimstraK.J. Bekkema
118Rosier te DokkumG. Rosier
122Het Gabbemagasthuis en de Hoekstra’sA. Hoekstra
126Favoriete voorouder: Grietje AdamsJ.v.Klaarbergen
132Een grensgeval(2)P. de Haan
136Algemene Werkliedenvereniging ODJ.Walda
142Van een burgemeester die van geen wijken wistD.R. Wildeboer
146Jeronimus Cornelisz was een FriesH. Zijlstra
108Uilsmahorn, boerderij van het jaar 2003J. Idsardi
154Verschenen: “Eendenkooi Ternaard”H. Aartsma
155Huisverkoop WeeshuisL. Meerema
Sneuper no.67,
juni 2003,
PaginaTitelAuteur
61Genealogie KingmaJ.S. Heeringa
66De familie SchelwaldA. Schelwald
83Waarde broeder en zusterR. Tolsma/ D.Douma
89Een grensgeval (1)P. de Haan
94Onder de wapenen (weesjongens 1806)L. Meerema
98Diefstal uit WeeshuisL. Meerema
100De earste kadastrale atlas DongeradielJ. van der Vaart
Sneuper no.66,
maart 2003,
PaginaTitelAuteur
5Kwartierstaat FerwerdaK.J. Bekkema
18Oanfullingen kertiersteat RuyschJ. Meems
20Mijn Favoriete Voorouder: S. FerwerdaE. Posthuma
13Pibo van Doma, heerschap VeenkloosterR.H. Postma
22Dokkumer Gilden 4: Glazenmakers, verwersL. Meerema
24Slagers- of VleeshouwersgildeL. Meerema
31Uit de geschiedenis van het weeshuisL. Meerema
44Reactie op “Middenstanders” E.H. Bary
46Nes was eens twee molens rijk R. Tolsma
48Herberg “De Blauwe Klok” O.F. Vos
39Staatsvorm rond 1800 P. de Haan
42Een bijzonder teken P. de Haan
12Historische Paden L. Meerema
17Gezocht: Linnenwevers!! H. Combs
Sneuper no.65,
december 2002,
PaginaTitelAuteur
158RedactioneelE. Smits
159LedennieuwsE. Smits
161Afstammingsreeks van Driesum, deel 3 H. Combs
169Afstammingsreeks KingmaG. Helder
175Kwartierstaat Odinga-Kalsbeek(reactie)G.M. Procee
188Dokkumer Gilden 3: GrootschippersgildeL. Meerema
193SchoenmakersgildeL. Meerema
194Niet bewezen kindermoord te EngwierumH. Hietkamp
198De sulveren rinkelbelB. te Boekhorst
201Was Jeronimus Cornelisz, onderkoopman van het VOC schip Batavia, een Fries?H. Zijlstra
206Liudger in Nederland Kl. Sierksma
Sneuper no.64,
september 2002,
PaginaTitelAuteur
106RedactioneelP. de Haan
107LedennieuwsE. Smits
106BestuurlijkL. Meerema
109Afstammingsreeks van Driesum, deel 2H. Combs
117Afstammingsreeks Keegstra/ KeekstraG. Helder
123Jan Goslings (1698-1771), schoolmeester en dorpsrechter van EeH. Goslings
134Dokkumer Gilden 2: BierbrouwersgildeL. Meerema
139De FonteinL. Meerema
142De (on-)rechtvaardige rentmeesterH. Hietkamp
146Middenstand Dokkum, eind 19e eeuw, 5E. Smits
155Een gelukkig huwelijk ?J.A. Paasman
129Beschrijving foto's van de fotopagina's Diverse
Sneuper no.63,
juni 2002,
PaginaTitelAuteur
54RedactioneelO. Vos
56LedennieuwsE. Smits
54BestuurlijkL. Meerema
58Kwartierstaat Dirk van der PloegA.vd.Ploeg/ M.Soepboer
64Afstammingsreeks Van DriesumH. Combs
102Familie Van KlaarbergenJ. van Klaarbergen
73Brantgummers in 1749J. Sijtsma
81Dokkumers in VOC en internetbronnenH. Zijlstra
82Huis Siercksmawei 6 te NiawierJ. Walda
85Dokkumer Gilden 1: HaringvisserijL.J. Meerema
89Middenstand Dokkum, eind 19e eeuw, 4E. Smits
97Een brief uit New York, anno 1806 C.H. van Wijngaarden
Sneuper no.62,
maart 2002,
PaginaTitelAuteur
2RedactioneelR. Tolsma
2LedennieuwsE. Smits
615 jaar Vereniging ArchiefonderzoekersL. Meerema
9Kwartierstaat Kornelis Montes PostK.J. Bekkema
13Kwartierstaat Aafke Sapes van der ZeeK.J. Bekkema
18Kerk en toren van BrantgumJ. Sijtsma
24R.T. Vriesinga, 10-daagse veldtochtD. Klokman
33Opstootjes rond Dokkum 1893D.R. Wildeboer
40Middenstand Dokkum, eind 19e eeuw, 3E. Smits
49De inbraakL.J. Meerema
50BoekennieuwsR. Tolsma
Sneuper no.61,
december 2001,
PaginaTitelAuteur
158RedactioneelE. Smits
159LedennieuwsE. Smits
161Pytter Boomsma, distillateur te Dokkum (2)F. Boomsma
168Kwartierstaat Van HijumP. van Hijum
182Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw(8,9)L. Meerema
188Middenstand Dokkum, eind 19e eeuw, 1E. Smits
195Jeneverbranderijen, aanvullingenR.H.C. van Maanen
205Mishandeling ter verbeteringH. Hietkamp
203Reacties jeneverbranderijenDiverse
204Dokkumer zilverH. Zijlstra
207Vondeling?L. Meerema
208Wie kent kerkbouwers te Holwerd ?G. Herrema
Sneuper no.60,
september 2001,
PaginaTitelAuteur
105RedactioneelO.F. Vos
106LedennieuwsE. Smits
108Familie Van der Werff, aanv. 6D. vd Werff
115Kwartierstaat Werdina Ferblans GorterR.H. Postma
124Kwartierstaat Lammert Jans OdingaE. Smits
134Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw(6,7)L. Meerema
142Pytter Boomsma, distillateur te DokkumF. Boomsma
147Middenstand Dokkum, eind 19e eeuw, 1E. Smits
153De Beam fan BelofteG. Damsma
154Huis Ter Noord, 325 jaar beurtvaartR. Tolsma
155Het Geslacht WitteveenR. Tolsma
Sneuper no.59,
juni 2001,
PaginaTitelAuteur
54RedactioneelR. Tolsma
55LedennieuwsE. Smits
57Familie Van der Werff, aanv. 4,5D. vd Werff
67Familie De Boer van LioessensK. de Boer
71Oanfullingen kertiersteat RuijschJ. Meems
73Kwartierstaat Tjitske LeegstraK.J. Bekkema
77Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw(4,5)L. Meerema
84Jeneverbranderijen rondom Dokkum, 1818R.H.C. van Maanen
91Volksgericht te Rinsumageest, 1812D.R. Wildeboer
96Een wellustige burgemeestersvrouw ?H. Hietkamp
100Mislukte poging tot moordL. Meerema
56Bigamie ?H. Zijlstra
102400 jaar Postma in beeldK. Postma
Sneuper no.58,
maart 2001,
PaginaTitelAuteur
2RedactioneelR.H. Postma
3LedennieuwsE. Smits
5Kwartierstaat Hiltje WiersmaK.J. Bekkema
9Kwartierstaat Marten vd PloegK.J. Bekkema
13Familie Van der Werff, DokkumD. vd Werff
21Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw (2,3)L. Meerema
27Verzet tegen bestraffing ruitersH. Hietkamp
33Jeneverbranderijen rondom Dokkum, 1818R.H.C. van Maanen
39Dorpsvaart Engwierum 1810 ?H. Zijlstra
42De éen zijn brood,...G. Visser
32Woningnood in 1837: EngelsmanplaatR. Tolsma
44Reactie 'Jagdlust': Kwartier Jan FolkertsU.M. de Vries
48Reactie kwartierstaat WieringaU.M. de Vries
Sneuper no.57,
december 2000,
Kwartierstatenspecial
PaginaTitelAuteur
138RedactioneelO.F. Vos
138LedennieuwsE. Smits
177Het Kollumer Oproer van 1797B. vd Veen
140Kwartierstaat Tunske KamstraP. Terpstra
143Kwartierstaat Doede DoumaD. Douma
146Kwartierstaat Getruida TerpstraP. Terpstra
149Kwartierstaat Willem Warner Charles de VriesW.W.C. de Vries
152Kwartierstaat Wigger HeermaW. Heerma
154Kwartierstaat Tjipke MullenderK. Jansen
156Kwartierstaat Frans VellemaF. Vellema
158Kwartierstaat Ubbo Mient de VriesU.M. de Vries
162Kwartierstaat Zadok van LeerR.H. Postma
164Kwartierstaat Benjamin LeefsmaR.H. Postma
166Kwartierstaat Dirk Jacob de JagerD. de Jager
170Kwartierstaat Pieter MeijerP. Terpstra
171Kwartierstaat Henk AartsmaH. Aartsma
174Kwartierstaat Ronald Martijn PostmaK. Postma
178Kwartierstaat Johannes BrouwerIngrid Brouwer
181Kwartierstaat Johannes Jan HietkampJ.J. Hietkamp
184Inhoudsopgave
Sneuper no.56,
september/oktober 2000
PaginaTitelAuteur
89RedactioneelR. Tolsma
90BestuurlijkL. Meerema
91LedennieuwsE. Smits
94Een verdwenen soldaat van NapoleonP. de Haan
99Bloedverwantschapslijn naar D.vd WerffTj. Kooij
103Familie Van der Werff, DokkumD. v.d. Werff
113Kwartierstaat FerwerdaK.J. Bekkema
117Oanfullingen kertiersteat RuijschJ. Meems
119Geneeskundige situatie Dokkum 16e-20e eeuw(1)G. Minnema
125Gilde tegen reglement voor doodskistH. Hietkamp
130Cursus histor. genealogisch onderzoekA. Medema
131Vragen en AntwoordenR. Tolsma
135Sneupen op Internet (2)H. Zijlstra
136Inhoudsopgave
Sneuper no.55, juli 2000,
Emigratiespecial
PaginaTitelAuteur
46RedactioneelE. Smits
47Geen idioten en krankzinnigenE. Smits
48Bericht uit Pella, 1869E. Smits
50Jan Smits, broeikassenbedrijfE. Smits
52Postma's om utensKor Postma
55Ankje Postma en haar nageslachtKor Postma
57Bjetje Postma en haar nageslachtKor Postma
58Biografie van Tom DamstraKor Postma
65John Wiersma zei "lofts"G. Minnema
66Rinsumageester Hendrik WoudstraG. Minnema
68P.M. Woudstra lokte broer naar VSG. Minnema
68L. Dijkstra verfde woning, 87 j.oudG. Minnema
69Beschrijving van de foto’s
70Familie Brunia uit WD naar AmerikaD. de Jager
73Tede Ulbes, van Friesland-VrieslandG. Bouma
77Een uitgebreide correspondentieJ. vd Kooi
80Uit economische overwegingen...R. Tolsma
83Emigraasje nei 1945J. Walda
85Geert Renzes AlzumD. Douma


Terug naar De SneuperDeze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.